Instytucje rynku pracy w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na dolnośląskim rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytucje rynku pracy w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na dolnośląskim rynku pracy"

Transkrypt

1 Instytucje rynku pracy w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na dolnośląskim rynku pracy Projekt finansowany w 75% ze środków EFS i w 25% z Budżetu Państwa 1

2 2

3 Wojciech Skiba Mateusz Błaszczyk Instytucje rynku pracy w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na dolnośląskim rynku pracy CZĘŚĆ 3 WROCŁAW

4 Redakcja: Wojciech Skiba Recenzent: prof. dr hab. Stanisław W. Kłopot Publikację wydano w ramach realizacji projektu: Analiza usług szkoleniowych i doradczych w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na regionalnym rynku pracy Projekt finansowany w 75% ze środków EFS i w 25% z Budżetu Państwa Copyright by Stowarzyszenie Wspólnota Europejska Nasza Wspólna Sprawa ISBN Wydawnictwo i Drukarnia DTSK Silesia Pl. Staszica 10; Wrocław tel. 071/

5 Spis treści 1. Rola instytucji rynku pracy w tworzeniu jakości kapitału ludzkiego Instytucje rynku pracy w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na regionalnym rynku pracy Raport z badań w województwie dolnośląskich Działalność w zakresie usług szkoleniowych Organizacja szkoleń Uczestnicy szkoleń Popularność szkoleń Zapotrzebowanie na szkolenia źródła wiedzy i ich wykorzystanie Monitoring efektów szkoleń Współpraca z firmami szkoleniowymi Organizacja doradztwa i pośrednictwa zawodowego dla pracowników i firm Oferowane produkty doradcze Struktura klientów instytucjonalnych służb w zakresie doradztwa Dostępność usług doradczych Instytucje rynku pracy jako klienci. Korzystanie z usług doradczych i szkoleniowych przez IRP Ocena zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy Zapotrzebowanie na nowe zawody Monitoring rynku pracy Współpraca instytucji rynku pracy z organizacjami pracodawców Bariery podnoszenie kwalifikacji pracowników służących zaspokojeniu potrzeb rynku pracy Usuwanie barier postulowane działania...74 Spis tabel

6 6

7 Mateusz Błaszczyk 1. Rola instytucji rynku pracy w tworzeniu jakości kapitału ludzkiego W perspektywie jednostki praca jest jednym z podstawowych elementów działalności człowieka i jego aktywności ekonomicznej. Dzięki pracy (a właściwie dzięki wymianom uzyskiwanym w zamian za wykonaną pracę) możliwe jest zaspokajanie potrzeb materialnych, czyli konsumpcja. We współczesnych społeczeństwach praca staje się więc kluczowym elementem określającym sposoby funkcjonowania jednostek. Praca sama w sobie staje się więc instrumentalną wartością umożliwiającą osiąganie dóbr, ale też prestiżu społecznego dwóch z trzech podstawowych składników statusu społecznego wyróżnionych przez M. Webera 1. Możliwość wykonywania pracy staje się egzystencjalną sprawą dla zdecydowanej większości członków współczesnych społeczeństw, jest też koniecznym czynnikiem pozwalającym na funkcjonowanie społeczeństwa jako całości. Bez pracy nie istniałyby bowiem ekonomiczne podwaliny jego istnienia. Realizacja procesów pracy wymaga trzech niezbędnych czynników: osobista działalność człowieka, przedmioty, na które oddziałuje się w procesach pracy oraz środki, za pomocą których praca jest wykonywana 2. Pierwszy z tych czynników zapewnia siła robocza, czyli pracobiorcy. Dwa przede wszystkim dostarczane są przez pracodawców, czyli przez przedsiębiorstwa. Przyrost produkcji (stanowiący o sensie istnienia przedsiębiorstw i całego systemu ekonomicznego) nie jest możliwy bez pracy wykonywanej rękami siły roboczej. Siła robocza (obok kapitału) jest niezbędnym warunkiem dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Z kolei funkcjonowanie siły roboczej nie jest możliwe bez pracodawców. Środki uzyskane z pracy są bowiem podstawą dla egzystencjalnego funkcjonowania pracobiorców, czy szerzej członków społeczeństwa. Właśnie w procesach pracy te dwa elementy świata społecznego najpełniej się schodzą i jednoczą. Mamy zatem tu do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym ściśle uzależniającym od siebie przedsiębiorców i pracowników. Jednocześnie jednak mamy tu też do czynienia z zasadniczą sprzecznością i napięciem między nimi. Wynika ono z przeciwstawnych dążeń przedsiębiorstw i praco- 1 Na marginesie warto zauważyć, że w wielu doktrynach filozoficznych praca uznawana jest za czynnik stanowiący o istocie człowieczeństwa w ogóle. Zob. np. Jan Paweł II, Laborem exercens, F. Engel s, Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Warszawa K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1, Książka i Wiedza, Warszawa

8 biorców. Ci pierwsi dążą do akumulowania w formie kapitału wartości dodanej wytworzonej w procesach pracy. Ci drudzy z kolei do jej zawłaszczenia z przeznaczeniem na konsumpcję i zaspokojenie swoich potrzeb. W relacje między pracodawcą i pracobiorcą (przynajmniej w systemie kapitalistycznym) immanentnie wpisany jest więc konflikt sprzecznych interesów. Jako że stosunki wiążące pracodawców i pracobiorców dotyczą pracy to też ogniskują się one przede wszystkim na rynku pracy. W tej perspektywie rynek pracy traktować należy zatem jako ogół procesów wymian między przedsiębiorcami a pracownikami. Wymiany te w dużej mierze ze względu na endogennie wpisany w ich strukturę konflikt wymagają regulacji. Funkcje regulujące sprawowane są przede wszystkim przez odpowiednie instytucje. Ich podstawowym zadaniem jest zachowania stanu equilibrium pomiędzy akumulacją a konsumpcją produkowanej wartości dodanej, a więc między interesami przedsiębiorstw i interesami pracowników. Osiągnięcie takiej równowagi w niektórych koncepcjach ekonomicznych traktowane jest jako warunek rozwoju całego społeczeństwa i zapewnienie konkurencyjności układów społecznych. Przytoczyć można tu definicję konkurencyjności wynikającą z koncepcji S. Garelliego: zasadna jest ogólna definicja konkurencyjnego społeczeństwa jako takiego, które odnalazło dynamiczną równowagę między tworzeniem bogactwa a spoistością społeczną 3. Szczególna rola jaką pełnią procesy pracy w funkcjonowaniu społeczeństwa wymagały powołania wyspecjalizowanych, zinstytucjonalizowanych struktur zabezpieczających względnie harmonijne funkcjonowanie rynku pracy. Instytucje te swoje funkcje realizują zarówno wobec pracodawców jak i pracobiorców. Jednakże wyjątkową powinność realizują wobec osób wyłączonych z rynku pracy, czyli bezrobotnych. Zjawisko pozostawanie bez pracy osób zdolnych oraz chętnych do jej wykonywania ma poważne negatywne konsekwencje nie tylko dla samych bezrobotnych (choćby z uwagi na ograniczenie możliwości zaspokajania potrzeb materialnych i wynikające z tego konsekwencje ekonomiczne, socjalne i psychiczne), ale także dla gospodarki i całego społeczeństwa. Dlatego też działania na rzecz i aktywizacji osób bezrobotnych należą do priorytetowych zadań instytucji rynku pracy. W perspektywie ekonomicznej praca (obok kapitału i ziemi) jest uważana za jeden z podstawowych przyrostowych czynników produkcji, a więc także wzrostu gospodarczego. Właśnie praca warunkuje możliwość rozszerzonej produkcji, dzięki niej możliwe jest tworzenie wartości dodanej a w konsekwencji akumulacja kapitału. Całościowy wolumen wykonanej pracy ma dwa zasadnicze źródła. Jednym z nich jest nakład (ilość) zaangażowanej siły roboczej. Drugim jak łatwo dowieść ważniejszym jej wydajność, którą można rozpatrywać w kategoriach jakościowych. Jakość siły roboczej ma szczególne znaczenie w nowoczesnych gospodarkach opartych na wiedzy. Gospodarki takie rozwijają się przede wszystkim w oparciu o procesy innowacyjne, które gwarantują bardzo wysoką stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. Rozwój warunkowany jest zdolnością do stałego kreowania i adaptowania nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych i nowej wiedzy 4. Innowacyj- 3 L. Cybulski, Edukacja a konkurencyjność regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław J. Bodak, Teorie regionalnego wzrostu gospodarczego, [w:] European Economy: Opportunities of Change, red. K. Piech, Warszawa

9 na gospodarka oparta na wiedzy jest obecnie traktowana jako podstawowy paradygmat rozwoju regionalnego w Polce, co znajduje wyraz w prowadzonej polityce gospodarczej i rozwojowej 5. Dla realizacji takich zamierzeń konieczne są jednak odpowiednio wysokie kompetencje siły roboczej, pozwalające na kreowanie i wdrażanie innowacji i nowych rozwiązań gospodarczych. Właśnie te kompetencje stanowią o kapitale ludzkim. Kapitał ludzki mieści się zatem przede wszystkim w sferze świadomości społecznej i ulega ubytowieniu, przyjmując ontologiczne formy w procesach pracy 6. Pojęcie kapitału ludzkiego odnosi się do w najszerszym rozumieniu odnosi się do całokształtu zasobów umiejętności i wiedzy wykorzystywanych w pracy. Takie rozumienie kapitału ludzkiego znajdziemy już w klasycznych pracach ojca nowoczesnej ekonomii Adama Smith'a: Fourthly, of the acquired and useful abilities of all the inhabitants or members of the society. The acquisition of such talents, by the maintenance of the acquirer during his education, study, or apprenticeship, always costs a real expence, which is a capital fixed and realized, as it were, in his person. Those talents, as they make a part of his fortune, so do they likewise of that of the society to which he belongs. The improved dexterity of a workman may be considered in the same light as a machine or instrument of trade which facilitates and abridges labour, and which, though it costs a certain expence, repays that expence with a profit. 7 Bardziej współczesne podejścia do problematyki kapitału ludzkiego nawiązują jednak najczęściej do pracy G.S. Beckera, w której kapitał ludzki proponuje traktować w kategoriach niematerialnych środków produkcji. W takim ujęciu inwestycje w kapitał ludzki pozwalają zwiększyć efektywność procesów produkcyjnych, a w konsekwencji służą maksymalizacji osiąganych zysków 8. W przedsiębiorstwie na kapitał ludzki składają się zatem całość kompetencji i zaangażowania pracowników wykorzystywanych w pracy. Obejmuje on takie elementy jak wiedza, umiejętności, doświadczenie, zdolności, potencjał itp. Dodatkowo elementem kapitału ludzkiego są pewne zdolności zwiększające zdolność czy skuteczność działań zespołowych, których efektem jest między innymi zmniejszenie kosztów transakcyjnych w biznesie. Jak się wydaje w istocie możemy mówić o dwóch wymiarach kapitału ludzkiego: indywidualnym, stanowiącym pewne wyposażenie jednostek (pracowników) oraz ponadindywidualnym, będącym pewną emergentną jakością, której nie daje się zredukować do poziomu kompetencji poszczególnych pracowników ani też prostej sumy tych indywidualnych kapitałów. Takie podejście różni się od tradycyjnego sposobu rozumienia kategorii kapitału ludzkiego spotykanego zazwyczaj w piśmiennictwie nauk społecznoekonomicznych, gdzie kapitał ludzki sprowadzany jest tylko do pierwszego z tych wymiarów, z pominięciem społecznych, ponadindywiudalnych (czy raczej strukturalnych) jego aspektów. 5 Zob. np. Dolnośląska Strategia Innowacji, 6 K. Kozyr-Kowalski, Świadomość społeczna, uczłowieczeni i ubytowienie wiedzy, [w:] Z. St achows ki (red.), Człowiek i kultury. Liber amicorum. Studia poświęcone Profesorowi Mirosławowi Nowaczykowi, Warszawa-Tyczyn, A. Smith, An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. BOOK TWO Of the Nature, Accumulation, and Employment of Stock, c1.htm. 8 G.S. Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, wydanie 3, Universitety of Chicago Press,

10 Zaproponowane tutaj rozróżnienie odpowiada zaproponowanym przez Bourdieu kategoriom kapitału kulturowego i kapitału społecznego 9. Ten pierwszy zdaniem francuskiego socjologa określa całokształt idei, wiedzy, umiejętności, wykształcenia ale też przedmiotów o wartościach kulturowych, w który wyposażona jest jednostka. Jego zdaniem kapitał kulturowy przyjmuje trzy podstawowe postacie: ucieleśnionej, do której zalicza się głęboko zsocjalizowane, długotrwałe dyspozycje ciała i umysłu jednostki, takie jak znajomość konwencji kulturowych i towarzyskich, gust, dobre maniery itp. zinstytucjonalizowanej w formie sformalizowanego wykształcenia oraz uprzedmiotowionej jako posiadane (materialne) dobra kulturowe. W kontekście pracy największe znaczenie wydaje się mieć kapitał zinstytucjonalizowany. W ten rodzaj kapitału najłatwiej inwestować, choć wymaga to długotrwałych zabiegów i nakładów. Ważnym elementem wydaje się też kapitał ucieleśniony, jednak jego akumulacja przebiega zazwyczaj na przestrzeni pokoleń, przez co jego tworzenie jest szczególnie utrudnione. Z drugiej jednak strony ten rodzaj kapitału kulturowego jest najbardziej stabilny. Jako kapitał społeczny Bourdieu rozumie the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalised relationships of mutual acquaintance and recognition 10. Kapitał społeczny rozumieć jednak będziemy jako pewną dyspozycję do działania grupowego, kooperacji z innymi. W takich kategoriach o kapitale społecznym pisze J. Coleman, traktując go jako pewien aspekt struktury społecznej, który tworzy i ułatwia czynności jednostek w ramach tej struktury: Social capital is defined by its function. It is not a single entry but a variety of different entites, with two elements is common: they all consist of some aspect of social structures, and they facilitate certain actions of actors whether persons or corporate actors within the structure 11. Jako pewne rozwinięcie idei Colemana traktować można podejście proponowane przez Putmana: Kapitał społeczny odnosi się tu do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa ułatwiając skoordynowane działania: > Tak jak i inne postaci kapitału, kapitał społeczny jest produktywny, umożliwia bowiem osiągnięcie pewnych celów, których nie dałoby się osiągnąć, gdyby go zabrakło [...] Na przykład grupa, której członkowie wykazują, że są godni zaufania i ufają innym będzie w stanie osiągnąć znacznie więcej niż porównywalna grupa, w której brak jest zaufania [...] We wspólnocie rolników [...], w której rolnikowi inni pomagają ułożyć w stogach siano i gdzie narzędzia są powszechnie pożyczane, kapitał społeczny pozwala każdemu z farmerów na wykonywanie swojej pracy z mniejszym nakładem kapitału fizycznego w formie narzędzi i wyposażenia<. Spontaniczna współpraca jest łatwiejsza 9 P. Bourdieu, The Forms of Capital, [w:] J. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, P. Bourdieu, L. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago Press, J. Coleman, Social Capital in Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, Vol 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure,

11 dzięki społecznemu kapitałowi 12. W tym rozumieniu kapitał społeczny jest atrybutem grup społecznych i zostaje zawarty we wzajemnych relacjach między ich członkami, wyrażonych w przez ogół norm, sieci wzajemnego zaufania, lojalności czy w końcu strukturalnych powiązań horyzontalnych w strukturze społecznej. Kapitał społeczny wynika z indywidualnych uwikłań jednostek w społeczne sieci wymiany, to jednak nie daje się zredukować do kategorii pozycji społecznej. Jest to bardziej właściwość struktury społecznej określająca charakter tych sieci: ich gęstość, kształt, rodzaj realizowanych w nich przepływów itd. Kapitał ludzki w dość oczywisty sposób wpływa na efektywność produkcji. Generalnie rzecz ujmując przyjąć możemy, iż wysokie zasoby kapitału ludzkiego transferowane są w procesach pracy na wytwarzane bogactwa i prowadzą do tworzenia wartości dodanej. Uzasadnienie taj tezy nie wydaje się konieczne w niniejszym tekście można je znaleźć w bogatej literaturze poświęconej temu problemowi. Podkreślmy jednak raz jeszcze, że tworzenie kapitału ludzkiego wymaga nierzadko długotrwałych i dość kosztownych inwestycji. Tworzenie kapitału kulturowego wymaga zmian w umiejętnościach i zdolnościach jednostek. Następują one przede wszystkim na drodze socjalizacji, szczególnie zaś w procesach edukacyjnych. Z kolei powstawanie kapitału społecznego w dużej mierze opiera się na odpowiednim oddziaływaniu na strukturę społeczną promującym czynności instrumentalne. Po części możliwe jest to przez prowadzenie określonej polityki społecznogospodarczej wspierającej modelowanie partnerskich relacji między aktorami rzeczywistości społecznej. W jednym i drugim jednak przypadku tworzenie kapitału ludzkiego wiąże się z konsumowaniem wartości dodanej. Jak już zaznaczono wcześniej instytucje rynku pracy traktować należy jako szczególne formy struktury społecznej, które mają regulować procesy zachodzące na rynku pracy, zachowując pewną równowagę interesów pracodawców i pracobiorców. Generalnie ich rola dotyczy pewnego celu nadrzędnego, za jaki można uznać utrzymywanie konkurencyjności gospodarki, poprzez zdolność do tworzenia i utrzymywania otoczenia społecznogospodarczego, w którym przedsiębiorstwa są w stanie rozwijać swoją własną konkurencyjność 13. Próbując literalnie wskazać realizowane funkcje należałoby wymienić: zapewnianie odpowiedniej siły roboczej przedsiębiorców; wsparcie instytucjonalne dla podmiotów gospodarczych; pomoc w znalezieniu pracy pracobiorcą; podnoszenie kwalifikacji pracobiorców; wsparcie ekonomiczne dla poszukujących pracy; monitorowanie zmian zachodzących na rynku pracy; strategiczne modelowanie rynku pracy poprzez oddziaływanie na podmioty gospodarcze oraz pracobiorców i bezrobotnych; likwidowanie napięć i konfliktów między pracobiorcami a pracodawcami. 12 R.D. Putman, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa S. Garelli, Competitiveness of nations: the fundamentals, [w:] IMD World Competitivness Yearbook, IMD, Lozanna

12 Zadania te zawarte są w Ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Określa ona podstawowe mechanizmy oddziaływania na rynek pracy w prawodawstwie polskim, a więc formalizuje przedstawiony powyżej model funkcjonowania rynku pracy. Kataloguje między innymi instytucje rynku pracy i definiuje ich zadania, określa usługi rynku pracy czy też wskazuje na instrumenty, za pomocą których instytucje rynku pracy mogą oddziaływać na rynek 14. Artykuł 6 wspomnianej ustawy wskazuje na instytucje rynku pracy realizujące zadania w zakresie promocji. Podejście takie zawęża zakres tego pojęcia, wykluczając z obszaru zainteresowań takie instytucje jak na przykład instytucje systemu sądowego i prawnego, związki zawodowe, instytucje sektora organizacji pozarządowych, instytucje systemu ubezpieczeń społecznych czy też szkoły i uczelnie wyższe (przynajmniej w zakresie edukacji szkolnej). W katalogu znajdują się za to:, czyli urzędy obsługujące i wykonujące zadania takich organów jak minister właściwy do spraw pracy, wojewoda, marszałek czy starosta. Obok tych organów tworzone są zatem przez Ministerstwo Pracy, Urzędy Wojewódzkie i Marszałkowskie, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy; Ochotnicze Hufce Pracy państwowe (budżetowe) jednostki wykonujące zadania w zakresie i zapobiegania marginalizacji młodzieży zagrożonej społecznym wykluczeniem poprzez kształcenie i szeroko rozumiane wychowanie. Umożliwiają one młodzieży bez wykształcenia podstawowego/gimnazjalnego zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienia ogólnego wykształcenia gimnazjalnego i zawodowego; agencje, czyli nie podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej; instytucje szkoleniowe, obejmujące podmioty realizujące zadania z zakresu edukacji pozaszkolnej, w tym oferujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych (między innymi z Funduszu Pracy i projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; instytucje dialogu społecznego, powołane do poszukiwania praktycznego konsensusu oraz uspołecznienia decyzji administracyjnych organów państwa w procesach kontroli nad określonymi zmiennymi społeczno-ekonomicznymi. W szczególności chodzi tu o kształtowanie stosunków zawodowych, warunków pracy, płac świadczeń społecznych oraz innych zagadnień dotyczących polityki gospodarczej będących przedmiotem zainteresowania i kompetencji partnerów tego dialogu, to jest organizacji pracowniczych (związków zawodowych), pracodawców i ich organizacji oraz administracji j (rządowej i samorządowej) 15. Do instytucji tych należą literalnie wymienione w ustawie Naczelna Rada Zatrudnienia działająca przy ministrze ds. pracy oraz wojewódzkie i powiatowe rady ale też 14 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji i instytucjach rynku pracy, Dziennik Ustaw Nr 99, poz Także Promocja i instytucje rynku pracy. Ustawa z omówieniem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Zasady dialogu społecznego. Dokument programowy rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r., Warszawa

13 Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego, a na szczeblu ogólnokrajowym między innymi Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych czy też Komisja do Spraw Układów Zbiorowych Pracy. instytucje partnerstwa lokalnego, czyli tworzone na rzecz realizacji zadań określonych ustawą, wspierane przez organy samorządu terytorialnego instytucje realizujące wspólne inicjatywy podmiotów funkcjonujących na rynku pracy. Wedle omawianej ustawy podstawowymi usługami rynku pracy są: 1. pośrednictwo pracy; 2. usługi EURES (sieci Europejskich Służb Zatrudnienia), polegające na: udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej; udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; informowaniu o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych; przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie ; informowaniu pracowników publicznych służb oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES; inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi. 3. poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, polegające na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca oraz pomocy pracodawcom w znalezieniu kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 4. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, wiążąca się z przygotowywaniem bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu, zwłaszcza poprzez szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, zajęcia aktywizacyjne oraz udostępnianie informacji i baz danych służących kształtowaniu umiejętności poszukiwania pracy i samo. 5. organizacja szkoleń mających na celu zwiększenie szans bezrobotnych, pobierających renty szkoleniowe i żołnierzy rezerwy na uzyskanie lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia kwalifikacji zawodowych. Ustawa określa także instrumenty rynku pracy. Wspierają one usługi świadczone przez instytucje rynku pracy i są zazwyczaj finansowane z Funduszu Pracy. Starosta może dokonywać w określonych przypadkach zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego. Istnieje także możliwość finansowania kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobom, które na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła pracę, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza 13

14 miejscem zamieszkania. Muszą być przy tym spełnione dodatkowe warunki: łączny czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania jest większy, niż 3 godziny, mieszka się w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości (bądź pobliżu tej miejscowości) czy wykonywania pracy zarobkowej, stażu lub przygotowania zawodowego oraz uzyskuje się wynagrodzenie mniejsze niż 200% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w miesiącu, za który dokonywany jest zwrot kosztów zakwaterowania. Obligatoryjny zwrot dotyczy natomiast kosztów zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnych skierowanych na szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeśli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową. Innymi narzędziami są świadczenia przyznawane w przypadku bezrobotnego, obejmujące refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Instrumenty finansowe można stosować także w przypadku rozpoczęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej (samo). W takim wypadku możliwa jest jednorazowa dotacja na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej. Za instrument o charakterze finansowym uznać należy także możliwe do uzyskania przez pracodawców jednorazowe refundowanie kosztów poniesionych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego. Ponadto bezrobotni posiadający prawo do zasiłku mogą ubiegać się o dodatek aktywizacyjny środki przyznawane osobom, które podjęły pracę zarobkową lub zostały zatrudnione. Szczególne rozwiązania prawne stosowane są do wybranych kategorii bezrobotnych: młodzieży (bezrobotnych do 25 roku życia), bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko w wieku do 7 lat, bezrobotnych niepełnosprawnych. Wprowadzone tu regulacje mają na celu przede wszystkim zapobieganiu nawarstwiania się problemów społecznych. Wymienione kategorie bezrobotnych są w pewien sposób uprzywilejowane i poddane specjalnemu traktowaniu przez powiatowe urzędy pracy. W stosunku do nich stosowane mogą być takie instrumenty jak prace interwencyjne i roboty, stypendia szkoleniowe, staże i przygotowanie zawodowe świadczenia w razie kontynuowania nauki oraz dodatkowe świadczenia dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobami zależnymi. Prace interwencyjne powodują zatrudnienie bezrobotnego ze szczególnej kategorii bezrobotnych przez pracodawcę przy czym część kosztów pracy finansowane jest z Funduszu Pracy i nie obciąża pracodawcy. W przypadku robót publicznych podstawowym celem jest reintegracja zawodowa i społeczna określona na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym. Podobnie jak w przypadku prac interwencyjnych Starosta za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy współfinansuje część kosztów ponoszonych na wynagrodzenia, 14

15 nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne. Osobne instrumenty wprowadzono dla przeciwdziałania bezrobociu młodzieży. Pierwszym z nich są stypendia szkoleniowe przyznawane bezrobotnym do 25 roku życia skierowanemu na szkolenia. Drugim staże, rozumiane jako nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. W podobny sposób funkcjonują przygotowania zawodowe, polegające na zdobywaniu nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego między starostą, pracodawcą i bezrobotnym. Istota tych instrumentów polega na tym, że bezrobotny odbywający staż lub przygotowanie do wykonywania zawodu u pracodawcy świadczy pracę w przedsiębiorstwie, ale przyjmujący go pracodawca nie ponosi z tego tytułu kosztów pracy. Bezrobotni otrzymują wypłacone przez starostę stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto bezrobotni do 25 roku życia oraz bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP podjęli dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych bądź zaocznych może (spełniając dodatkowo odpowiednie kryterium dochodowe) dostać stypendium w wysokości 40% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Z kolei w ramach dodatkowych świadczeń dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia ustawodawca przewidział możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego, jeśli spełnione są warunki do nabycia tego świadczenia oraz skierowania na prace interwencyjne na szczególnych zasadach, dotyczących głównie wydłużonego okresu prac interwencyjnych oraz refundacji kosztów pracy i dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy. Specjalne instrumenty wykorzystuje się także w sytuacji, gdy bezrobotny nie może podjąć pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, ale też inną osobą zależną, wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki i połączoną z bezrobotnym więziami pokrewieństwa, powinowactwa lub pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym. Polegają one na możliwości refundowania udokumentowanych kosztów opieki dla bezrobotnych, którzy pojęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zostali skierowani na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy bądź szkolenie. Prawne oprzyrządowanie regulujące funkcjonowanie rynku pracy w oczywisty sposób nie wyczerpuje całości wymian zachodzących między pracodawcami (przedsiębiorcami) a pracobiorcami (siłą roboczą). Pozwala nam jednak w tym miejscu dokonać analitycznej oceny roli, jaką instytucje rynku pracy mogą pełnić i pełnią w tworzeniu jakości kapitału ludzkiego. Przypomnieć jednak należy, że instytucje rynku pracy wskazywane w Ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy nie są jedynymi instytucjami odpowiedzialnymi za regulowanie relacji zachodzących na rynku pracy. Co więcej choćby ze względu na swoje kompetencje oddziaływanie na całość rynku pracy i możliwości jego modelowania są dość ograniczone. W gospodarce opartej na mechanizmach wolnego rynku wpływ instytucji politycznych czy administracyjnych na kształtowanie relacji gospodarczych jest relatywnie niewielki i co najwyżej pośredni. Prezentowane w tym opracowaniu podejście definiuje funkcje instytucji rynku pracy wobec przedsiębiorstw jako zapewnianie przedsiębiorstwom odpowiednich zasobów siły roboczej. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą efektywnie wykorzystywać zasoby kapitału ludzkiego obecne na rynku i budować swoją konkurencyjność, a przez to także konkuren- 15

16 cyjność całego społeczeństwa. Realizacja tej funkcji zapewniana jest przede wszystkim przez trzy zasadnicze rodzaje działań: zwiększanie zasobów siły roboczej poprzez aktywizację wyłączonych z rynku pracy; zwiększanie kwalifikacji pracobiorców służące poprawie ich efektywności w procesach pracy; oraz wspomaganie zarządzania personelem celem lepszego wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach i na rynku pracy. Wyniki tych badań wskazują, że zdecydowana większość objętych pomiarem Instytucji Rynku Pracy na Dolnym Śląsku 60% prowadziło samodzielnie bądź przez pośredników szkolenia dla osób fizycznych. Przede wszystkim służyć miały one pomocy w znalezieniu stałego na rynku pracy (82% wskazań) i przyczyniać się do zmniejszenia bezrobocia, choć w niektórych instytucjach przyznawano, że motywem podejmowania działalności szkoleniowej są wymogi ustawowe. Nie często twierdziły także, że oferowane szkolenia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku klientów poszukujących odpowiednich pracowników lub osób chcących osiągnąć określone kwalifikacje. Właśnie oczekiwania sygnalizowane przez przedsiębiorstwa i klientów indywidualnych są główną wskazówką, którą kierują się instytucje rynku pracy tworząc swoją ofertę szkoleniową. Tak więc oferta ta jest reakcją na potrzeby rynku. Można oczekiwać, że działające tu mechanizmy rynkowe przynajmniej po części gwarantują efektywność prowadzonej działalności szkoleniowej. Wszystkie te działania są ze sobą powiązane i sprowadzają się do zarządzania kapitałem ludzkim na rynku pracy. Obejmują one tworzenie tego kapitału tak w sensie ilościowym jak i jakościowym. Tworzenie jakości kapitału ludzkiego traktować można jako proces, w którym zasadniczą rolę pełni transfer wiedzy. Chodzi tu zarówno o wiedzę tworzącą kompetencje pracowników (i ich kapitał kulturowy), jak i wiedzę pozwalającą przedsiębiorstwom skutecznie funkcjonować na rynku. Szczególna rola instytucji rynku pracy będzie więc polegać tu na dostarczaniu uczestnikom rynku pracy odpowiedniej wiedzy pozwalającej na optymalizację procesów pracy a przez to zwiększanie produktywności całego systemu ekonomicznego. Największa efektywność tych transferów, a zatem największa skuteczność w tworzeniu kapitału ludzkiego osiągana jest poprzez szkolenia i doradztwo. Dlatego właśnie te dziedziny znalazły się w centrum zainteresowań projektu Analiza usług szkoleniowych i doradczych w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na regionalnym rynku pracy. Realizowane w jego ramach badania obejmowały między innymi podmioty w omawianej wcześniej ustawie zdefiniowane jako instytucje rynku pracy: : Urzędy Pracy i instytucje pozostające w ich strukturze, Gminne Centra Informacji, Ochotnicze Hufce Pracy oraz nie instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym lub personalnym i wpisane do rejestru prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Rejestrowane są tam instytucje szkoleniowe, które oferują szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy ze środków publicznych w porozumieniu z Urzędami Pracy zgodnie z zapisami Ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy. Zgromadzone w tych badaniach wyniki wskazują na dość duże rozproszenie w kierunkach oferowanych szkoleń, jak i w prognozowanym przez ankietowane instytucje popycie 16

17 na szkolenia. Z jednej strony może wskazywać to na duże sprofilowanie i segmentację rynku szkoleń. Jednakże sugerują też, że prowadzone przez instytucje rynku pracy szkolenia wydają się bowiem tylko prostą reakcją na bieżące potrzeby sygnalizowane przez niektóre przedsiębiorstwa. Tego typu działania nie pozwalają jednak na skuteczne strategiczne oddziaływanie na rynek pracy na przykład poprzez przygotowanie odpowiednio kwalifikowanych kadr na które będzie rosło zapotrzebowanie w perspektywie kilku lat. Podkreślić tu należy, że możliwości inwestowania w kapitał ludzki przez korzystające ze środków Funduszu Pracy, a także działania Ochotniczych Hufców Pracy są ograniczone kompetencyjnie do wybranych tylko kategorii społecznych, które w istocie nie stanowią zasadniczego zasobu siły roboczej. Działania Urzędów Pracy w tym zakresie dotyczą tylko bezrobotnych i poszukujących pracy, OHP pod swoją opieką mają z kolei tylko młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Inwestycje w kapitał kulturowy pracobiorców w większości jednak realizowane są przez komercyjne instytucje szkoleniowe. Ich ilość jest obecnie bardzo trudna do oszacowania, gdyż ich funkcjonowanie zależne jest od popytu na usługi szkoleniowe. Wzrost podaży usług szkoleniowych, a zatem i inwestycji w kapitał ludzki w regionie można jednak obserwować po wzroście ilości instytucji szkoleniowych wpisanych do rejestru Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W do roku 2001 do 2007 liczba podmiotów wpisanych do Rejestru Usług Szkoleniowych mających siedzibę w województwie dolnośląskim wzrosła czterokrotnie ze 119 do 445. Niewątpliwie na tak znaczący wzrost zainteresowania świadczeniem usług szkoleniowych ma wpływ znaczące zwiększenie środków z Funduszu Pracy oraz dodatkowo pojawienie się środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, którymi dysponują urzędy pracy i które przeznaczane są w dużej części na tworzenie jakości kapitału ludzkiego. Badania realizowane wśród przedsiębiorców także wskazują na rosnące zainteresowanie inwestowaniem w kapitał ludzki. Na przykład z badań dolnośląskich przedsiębiorców zrealizowanych w ramach projektu Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku wynika, że zdecydowana większość objętych pomiarem przedsiębiorstw planowało w ciągu trzech lat od daty badania (w 2006 r.) przeprowadzenie szkoleń dla swoich pracowników. Trzy na cztery przedsiębiorstwa deklarowały zainteresowanie szkoleniami służącymi podnoszeniu kwalifikacji formalnych pracowników, podobny odsetek zainteresowany był kształtowaniem wśród pracowników ogólnych kompetencji zawodowych, takich jak obsługa komputera, języki obce, znajomość prawa, księgowości itp. Około 2/3 firm planowało szkolenia przygotowujące do zawodu i realizacji konkretnych zadań na stanowisku pracy. Mniejszym zainteresowaniem mniej więcej połowy przedsiębiorstw cieszyły się szkolenia miękkie (zarządzanie, motywowanie, asertywność, praca grupowa, treningi psychologiczne itp.) oraz integracyjne 16. Można przypuszczać, że zaprezentowana tu struktura popytu na usługi szkoleniowe znajdzie na rynku swoje odwzorowanie w postaci struktury podaży usług szkoleniowych. Działające na rynku firmy szkoleniowe będą więc przede wszystkim kształtowały konkretne umiejętności przydatne w pracy, w mniejszym zaś stopniu ogólne kompetencje wiążące się z rozwojem kapitału kulturowego pracowników. 16 M. Błaszczyk. P. Gębaczyk, S. Gireń, Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku. Raport z badań, CEDOZ, na prawach maszynopisu,

18 Efektywne modelowanie jakości zasobów ludzkich (celem dopasowania do potrzeb lokalnej lub regionalnej gospodarki) w perspektywie średniookresowej odbywające poprzez podnoszenie kalifikacji pracowników i bezrobotnych wymaga zatem dysponowania wiedzą na temat trendów przemian zachodzących na rynku pracy oraz oczekiwań pracobiorców. Ustalenia wynikające z wyników badań prezentowanych w tym opracowaniu pokazują, że prowadzące szkolenia instytucje rynku pracy nie posiadają odpowiedniej wiedzy, a przynajmniej z niej nie korzystają. Oferując szkolenia i przekwalifikowania swoim klientom nie korzystają ze studiów analizujących przeobrażenia rynku pracy ani nawet takich, które pokazywałyby zapotrzebowanie na określone kwalifikacje w jakiejś szerszej perspektywie, nie ograniczającej się co najwyżej do studiowania ogłoszeń tudzież potrzeby zgłaszane przez aktualnych klientów. Istnieje zatem zapotrzebowanie instytucji rynku pracy na tego rodzaju wiedzę. Efektywność działań instytucji rynku pracy w kontekście narzędzi i zadań określonych dla publicznych służb wymaga jednak stałego monitoringu oraz antycypowania zmian zachodzących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Nie jest to jednak tylko potrzeba potencjalna Urzędy Pracy (na Dolnym Śląsku w szczególności zaś DWUP) inicjują prace badawcze i studia analityczne mające diagnozować zmiany zachodzące na regionalnym i lokalnych rynkach pracy oraz określające zapotrzebowanie na konkretne zawody i kwalifikacje w gospodarce. Niestety prowadzenie tego typu studiów przy bardzo dużej dynamice zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach i na rynku jest bardzo utrudnione a czasem wręcz niemożliwe. Dzieje się tak przede wszystkim na skutek tego, że nie daje się nie tylko kontrolować, ale nawet wyabstrahować wszystkich kluczowych zmiennych odnoszących sie do zachodzących zmian. Dobrym przykładem mogą być duże badania zrealizowane w roku 2002 duże badania wrocławskiego rynku pracy obejmujące między innymi analizę potrzeb kadrowych przedsiębiorstw w perspektywie 5 lat 17. Studia te jednak nie uwzględniły pojawienia się wielkich inwestycji, które tworząc tysiące nowych miejsc pracy w znaczący sposób przemodelowały bazę ekonomiczną regionu. W tym sensie jeden z głównych celów realizowanego projektu umożliwienie dostosowania oferty szkoleniowoedukacyjnej do potrzeb rynku pracy aglomeracji stał się nierealny do osiągnięcia. Nie można jednak negować potrzeby prowadzenia podobnych studiów. Trzeba jednak pamiętać, że zwłaszcza w perspektywie średnio i długookresowej możliwe są do zdiagnozowania tylko pewne zasadnicze trendy przemian rynku pracy, pozwalające co najwyżej na wypracowanie strategicznych, systemowych rozwiązań, a nie konkretnych, aplikowalnych działań. Ważnym (a może nawet podstawowym) elementem określającym rolę instytucji rynku pracy jest pośrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe i personalne. Realizowane w tym obszarze funkcje de facto nie budują nowego kapitału ludzkiego. Pozwalają go jednak odpowiednio zagospodarować, co wpływa na efektywność procesów pracy, a zatem także na produktywność gospodarki. Zarówno pośrednictwo pracy jak i doradztwo ujmować można w kategoriach wymian, których podstawą są transfery wiedzy dotyczącej rynku pracy. Rolą instytucji rynku rozumianych w takim podejściu jako jej dysponentów owej wiedzy będzie 17 Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław

19 jej użytkowanie (transferowanie) w celu zaspokojenia potrzeb podmiotów funkcjonujących na rynku pracy. Badania nad instytucjami rynku pracy wykonane w ramach Analizy usług szkoleniowych i doradczych w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na regionalnym rynku pracy ujawniły, że usługi doradcze w zakresie zasobów ludzkich w swojej ofercie miało 66 z 80 objętych badaniem podmiotów. Dotyczyły one zarówno poszukiwania ofert dla potencjalnych pracowników (60% objętych badaniem), poszukiwania kadr dla pracodawców (ponad 50% ankietowanych). Co dziesiąta instytucja, którą odwiedzili ankieterzy realizujący te badania (9% odpowiedzi) wskazywała także na świadczenie innych usług doradczych dotyczących rynku pracy 18. Wyniki wskazują, ze na szczególne wsparcie badanych instytucji liczyć mogą zwłaszcza bezrobotni i długotrwale bezrobotni, którzy mogą liczyć na doradztwo odpowiednio 80 i 70% ankietowanych instytucji. Z drugiej jednak strony bez wsparcia nie zostaną także np. wysoko kwalifikowani specjaliści, dla których wsparcie oferowane jest w blisko 60% badanych podmiotów. W sumie objęte pomiarem instytucje rynku pracy ferują dość szerokie spektrum usług: od poszukiwania ofert zgodnych z oczekiwaniami klientów (75% wskazań), przez ocenę predyspozycji zawodowych i doradztwo w zakresie poszukiwania (ponad 60% odpowiedzi) po doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (blisko 50% odpowiedzi). W ofertach badanych instytucji znalazły się też specjalistyczne formy wsparcia na przykład różnego rodzaju doradztwo psychologiczne czy też doradztwo dla szczególnych kategorii osób, jak niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni czy osoby, które właśnie utraciły pracę. Z kolei potencjalni pracodawcy liczyć mogą na pomoc przy rekrutacji pracowników etatowych i do prac czasowych, ale też headhuntingu, czyli pozyskiwania z rynku specjalistów o szczególnie poszukiwanych kwalifikacjach. Niektóre z badanych instytucji prowadzą usługi ousourcingowe biorąc na siebie całość spraw związanych z prowadzeniem polityki kadrowej dla klientów. W omawianych tu zagadnieniach szczególną uwagę warto poświęcić agencjom : Agencjom Pracy Tymczasowej oraz Agencjom Doradztwa Personalnego. W odróżnieniu od Urzędów Pracy, które przede wszystkim nastawione są na szukanie pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracę, komercyjne instytucje pośrednictwa pracy przyjmują perspektywę pracodawców: nie szukają pracy, ale pracowników. Wypełniły one lukę pozostawioną przez urzędy pracy, które nie nadążały zmianami zachodzącymi na rynku pracy zaspokajają potrzeby, których z różnych względów nie są w stanie realizować. Wśród nich wymienić należy pozyskiwanie wysoko kwalifikowanych kadr zarządzających, specjalistów różnego szczebla oraz kompetentnych pracowników produkcyjnych, prowadzenie outsourcingu w obszarze zarządzania personelem, rekrutacji czy obsługi kadrowo-płacowej a także udostępnianie know-how w dziedzinie Human Resources. Ponadto firmy takie w odróżnieniu od Urzędów Pracy świadczą swoje usługi także osobom aktywnym zawodowo 19. Ułatwienie fluktuacji kadr w gospodarce przyczynia poprzez ułatwienia w pośrednictwie pracy i wprowadzanie nowych form wprowadza w ten obszar elementy 18 Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż niektóre instytucje świadczyły różne rodzaje usług jednocześnie. 19 P. Cisek, Rynek pracy w perspektywie instytucji pośrednictwa pracy zarys, na prawach maszynopisu. 19

20 gry rynkowej. Poprzez wspieranie indywidualnych karier zawodowych ułatwia pracownikom względnie stałe rozwijanie umiejętności i kompetencji zawodowych i rozwój. Z drugiej strony wywiera stałą presję na pracowników (poprzez zagrożenie utratą pracy i zastąpieniem innymi pracownikami) motywując ich do indywidualnego podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy. Pamiętać też jednak trzeba o pewnych negatywnych konsekwencjach takiego stanu rzeczy dla kształtowania kapitału ludzkiego. Praktyki ułatwiające przepływ kadr w przedsiębiorstwach mają na celu przede wszystkim redukcję kosztów pracy. Taki cel przyświeca między innymi coraz powszechniejszemu oustourcingu pracy, wprowadzaniu metod pracy tymczasowej itp. Poczynione oszczędności dokonywane są kosztem pracowników i ich wynagrodzeń. Powoduje to relatywne pogorszenie ich sytuacji materialnej i bytowej, a w konsekwencji ograniczenie możliwości ekonomicznych. W ogólnym rozrachunku mniejsza część wartości dodanej zostaje przeznaczona na konsumpcję, co skutkuje ograniczeniem możliwości reprodukcji przynajmniej części siły roboczej, a więc także polepszenia jakości kapitału ludzkiego. Niemniej jednak zapewnienie (nawet na zasadach pracy czasowej) pozwala pracownikom na utrzymanie posiadanych kompetencji i kwalifikacji, zapobiegając erozji kapitału kulturowego i społecznego. Ideą wiodącą zawartych w Ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy regulacji jest aktywizowanie bezrobotnych i dopasowywanie ich kwalifikacji do istniejących uwarunkowań bazy ekonomicznej. Znamienny jest tutaj fakt, że prace nad nią prowadzone były w sytuacji znacznej podaży siły roboczej na rynku, kiedy wskaźniki rejestrowanego bezrobocia sięgały kilkunastu punktów procentowych, a bezrobocie uważane było za jeden z podstawowych (jeśli nie wręcz najważniejszy) problem społeczny w Polsce. Zachodzące po akcesji Polski do Unii Europejskiej zmiany gwałtowny napływ inwestycji bezpośrednich i otworzenie rynków pracy w innych krajach Wspólnoty (oraz związana z tym masowa emigracja) doprowadziły do sytuacji, że przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku coraz częściej natrafiają na problem niezaspokojonego popytu na siłę roboczą. Ta nowa sytuacja na rynku pracy stawia przed instytucjami rynku pracy nowe problemy i wyzwania, powoduje też konieczność przedefiniowania utartych metod działania. Duży popyt na pracę na lokalnych rynkach pracy w zasadzie zanikło problem bezrobocie strukturalne, choć pozostały jeszcze problemy o charakterze społecznym będące jego konsekwencjami. Chodzi tu przede wszystkim o społeczne i psychologiczne przystosowanie do pracy osób, które były długotrwale bezrobotne i od dłuższego czasu korzystające wyłącznie z pomocy opieki społecznej czy też problemy społecznego wyłączenia. Z drugiej strony w większym stopniu niż dotychczas na lokalnych i regionalnych rynkach pracy objawiło się bezrobocie o charakterze frykcyjnym. Z tego powodu w ogólnej polityce prowadzonej przez instytucje rynku pracy zmalało znaczenie aktywizacji bezrobotnych (bardzo często postrzeganej w kategoriach polityki społecznej a nie ekonomicznej), wzrosło zaś znaczenie kształcenia kwalifikacji (a więc tworzenia odpowiedniej jakości zasobów ludzkich) i doradztwa służącego optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich na rynku. Przysposobienie zawodowe czy szkolenia oferowane przez powiatowe urzędy pracy i inne mają jak już wspomniano wcześniej zazwyczaj charakter doraźny. Realizowana polityka promocji, wywodząca się z niedawnego jeszcze okresu, kiedy bezrobocie sięgało w niektórych subregionach 20 i więcej punktów procentowych polegała w głównej mierze na subwencjonowaniu. Tego 20

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Lubelski Rynek Pracy Broszurka informacyjna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Aktywizacja osób bezrobotnych to pośrednie lub bezpośrednie umożliwienie osobom bezrobotnym dotarcie do zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) Środa z Funduszami dla osób rozpoczynających działalnością

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

Wypracowane na spotkaniach propozycje zmian, dotyczą między innymi następujących obszarów:

Wypracowane na spotkaniach propozycje zmian, dotyczą między innymi następujących obszarów: SZANOWNY PANIE POŚLE Na Pana ręce składamy Nasze postulaty związane z usprawnieniem usług świadczonych przez urzędy pracy, które wymagają zmian legislacyjnych. Propozycje poniższe zostały wypracowane na

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

1. PRACE INTERWENCYJNE

1. PRACE INTERWENCYJNE 30.09.2016 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 29 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 31 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 32 4 Osoby niepełnosprawne... 33 5 Osoby

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE FORUM GOSPODARCZE Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OFEROWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY Krosno,

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia W maja 2013 r. DRP-VIII-02100-3-3/15 -IS/12 Pani Anna Potocka-Domin Wiceprezes Business Centre Club Dziękując za przekazaną przy piśmie z dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr II/25/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. (publ. Dz. Urz. Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy

Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY PROGRAM pośrednictwo AKTYWIZACJA I INTEGRACJA poradnictwo zawodowe szkolenia USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY pośrednictwo ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Działanie Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo