Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010"

Transkrypt

1 EUROFAKTR skorygowany QSr 4/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od do zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowści w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowści w walucie zł data przekazania: EUROFAKTOR SA (pełna nazwa emitenta) EUROFAKTR Finanse inne (fin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branŝa) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Wrocławska 53 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do w tys. zł 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do w tys. EUR 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do I. Wynik z tytułu odsetek II. Wynik z tytułu prowizji III. Wynik z tytułu działalności operacyjnej (15 466) (3 862) IV. Zysk / strata brutto (22 630) 250 (5 651) 58 V. Zysk/strata netto za rok obrotowy (23 241) 684 (5 804) 158 VI. Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (23 241) 684 (5 804) 158 VII. Przypisany akcjonariuszom mniejszościowym VIII. Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej (2 291) 578 (528) IX. Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej 4 (63) 1 (14) X. Środki pienięŝne netto z działalności finansowej (2 319) (579) 484 XI. Zmiana stanu środków pienieŝnych i ich ekwiwalentów (2) (254) (0) (59) XII. Suma aktywów XIII. Zobowiązania długoterminowe XIV. Zobowiązania krótkoterminowe XV. Kapitał własny ogółem XVI. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) XVII. Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych XVIII. Kapitał podstawowy XIX. Liczba akcji (w szt.) XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (4,68) 0,14 (1,17) 0,03 XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (4,68) 0,14 (1,17) 0,03 XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,09 10,78 1,54 2,62 XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,09 10,78 1,54 2,62 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego XXIV. Wynik z tytułu odsetek XXV. Wynik z tytułu prowizji (44) 95 (11) 22 Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 EUROFAKTR QSr 4/2010 XXVI. Wynik z tytułu działalności operacyjnej (14 640) (3 656) XXVII. Zysk brutto (21 846) 116 (5 456) 27 XXVIII. Zysk/Strata netto za rok obrotowy (22 361) 602 (5 584) 139 XXIX. Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej (2 287) 574 (527) XXX. Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej 4 (63) 1 (14) XXXI. Środki pienięŝne netto z działalności finansowej (2 319) (579) 484 XXXII. Zmiana stanu środków pienieŝnych i ich ekwiwalentów (16) (250) (4) (57) XXXIII. Suma aktywów XXXIV. Zobowiązania długoterminowe XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe XXXVI. Kapitał własny ogółem XXXVII. Kapitał podstawowy XXXVIII. Liczba akcji (w szt.) XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (4,51) 0,12 (1,13) 0,03 XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (4,51) 0,12 (1,13) 0,03 XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,23 10,73 1,57 2,61 XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,23 10,73 1,57 2,61 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te naleŝy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieŝącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co naleŝy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik RAPORT_SKONSOLIDOWANY_ZA_4Q2010.pdf Opis Raport skonsolidowany za 4 kw.2010r. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Artur Rawski Prezes Zarządu Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 za okres 12 zakończony dnia 2010 roku Kraków dnia 28 lutego 2011 roku

4 1. Informacje ogólne Grupa Kapitałowa Eurofaktor ( Grupa ) na dzień 2010 roku składa się z jednostki dominującej i dwóch spółek zaleŝnych (patrz Nota 2). Eurofaktor S.A. (dalej: jednostka dominująca, Spółka lub Emitent ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 21 marca 1996 roku. Spółka jest wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Spółki Grupy Kapitałowej Eurofaktor nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Podstawowym przedmiotem działania jednostki dominującej są usługi materialne i niematerialne, a w szczególności: - pozostałe pośrednictwo pienięŝne, gdzie indziej niesklasyfikowane, - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, - faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów, - administrowanie i ewidencjonowanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi, - zarządzanie rynkiem finansowym, - działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Podstawową działalnością Grupy w roku 2010 jest świadczenie usług finansowych dla podmiotów krajowych oraz administrowanie, ewidencjonowanie i wycena wierzytelności sekurytyzowanych. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Eurofaktor S.A. jest Forum XIII Alfa sp. z o.o. Podmiotem dominującym całej Grupy jest Forum XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 2. Skład Grupy Na dzień 2010 roku w skład Grupy wchodził Eurofaktor S.A. oraz jej jednostka zaleŝna: Procentowy udział Grupy w kapitale Podstawowy przedmiot Jednostka Siedziba działalności 2010 roku 2009roku Eurofaktor Cash Solution sp. z o.o. Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Beta S.K.A. Mysłowice Kraków udzielanie poŝyczek dla klientów indywidualnych oraz działalność związana z zarządzaniem portfelem poŝyczek oraz ich zabezpieczeniami Spółka w trakcie opracowywania strategii rozwoju 100 % 100 % 100 % - 2

5 Dnia 29 czerwca 2010 roku na mocy umowy sprzedaŝy akcji imiennych Spółka nabyła 100% akcji spółki Forum XIII Delta Sp. z o.o. Forum XIII Beta s.k.a. Na dzień 2010 roku oraz na dzień 2009 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach zaleŝnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. 3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej W skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 2010 roku wchodzili: 1. Prezes Zarządu Artur Rawski 2. Wiceprezes Zarządu Agata Kalińska W skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej na dzień 2010 roku wchodzili: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Hajdarowicz 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Michał Golicz 3. Sekretarz Tomasz Srokosz 4. Członek Rady Nadzorczej Dorota Hajdarowicz 5. Członek Rady Nadzorczej Artur Łopuszko 3

6 SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Okres 3 zakończony 2010 roku Okres 12 zakończony 31 grudnia 2010 roku Okres 3 zakończony 2009 roku Okres 12 zakończony 2009 roku Działalność kontynuowana Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek - (206) (1) (139) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji (525) 132 Koszty z tytułu prowizji - (110) - (37) Wynik z tytułu prowizji 30 9 (525) 95 Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych - - (700) 67 Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów (1 074) (20 043) (8 823) 256 Wynik z tytułu działalności operacyjnej 200 (15 466) (7 059) Pozostałe przychody operacyjne (166) 689 Pozostałe koszty operacyjne (3) (423) 108 (377) Ogólne koszty administracyjne (w tym amortyzacja) (858) (4 663) (1 972) (9 943) Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości pozostałych aktywów i rezerw (3 287) (3 287) Zysk / strata brutto (3 649) (22 630) (8 968) 250 Podatek dochodowy (508) (434) Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej (3 707) (23 241) (8 460) 684 Zysk / strata netto (3 707) (23 241) (8 460) 684 Przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej (3 707) (23 241) (8 460) 684 Akcjonariuszom mniejszościowym Zysk / strata na jedną akcję podstawowy z zysku za rok obrotowy (0,75) (4,68) (1,71) 0,14 podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej (0,75) (4,68) (1,71) 0,14 rozwodniony z zysku za rok obrotowy (0,75) (4,68) (1,71) 0,14 rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej (0,75) (4,68) (1,71) 0,14 4

7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Okres 3 zakończony 2010 roku Okres 12 zakończony 31 grudnia 2010 roku Okres 3 zakończony 2009 roku Okres 12 zakończony 2009 roku Zysk / strata netto za okres (3 707) (23 241) (8 460) 684 Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Zabezpieczenia przepływów pienięŝnych Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń emerytalnych Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody netto CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES (3 707) (23 241) (8 460) 684 Całkowity dochód przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej (3 707) (23 241) (8 460) 684 Akcjonariuszom mniejszościowym

8 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA Na dzień 2010 roku Na dzień 30 września 2010 roku Na dzień 2009 roku Na dzień 30 września 2009 roku Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Krótkoterminowe aktywa finansowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Podatek dochodowy Rozliczenia międzyokresowe Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Grupa aktywów zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaŝy SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nomin Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane (23 445) (23 445) (24 129) (24 269) Zysk/strata okresu sprawozdawczego (23 241) (19 534) Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz poz. zob BieŜąca część oproc. kred. bank. i poŝ. oraz dłuŝne pap. wart Fundusze specjalne (5) 5-11 Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

9 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Okres 3 zakończony 2010 roku Okres 12 zakończony 2010 roku Okres 3 zakończony 2009 roku Okres 12 zakończony 2009 roku Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto (3 649) (22 630) (8 968) 250 Korekty o pozycje: (2 541) Amortyzacja Odsetki i dywidendy, netto Zysk / strata na działalności inwestycyjnej 60 (57) 10 - Zwiększenie / zmniejszenie stanu rezerw Zwiększenie / zmniejszenie stanu naleŝności i aktywów finansowych (5 905) Zwiększenie / zmniejszenie stanu zobowiązań (364) (159) (49) (835) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (136) (668) Podatek dochodowy zapłacony (58) (97) (7) (81) Pozostałe Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej (471) (2 291) Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości (3) 1 niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości (42) (55) (64) (64) niematerialnych Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (27) 4 (67) (63) Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Zaciągnięcie kredytów bankowych i emisja obligacji Spłata kredytów bankowych i obligacji (2 110) (2 649) - (3 000) Środki pienięŝne netto z działalności finansowej (2 110) (2 319) Zwiększenie netto stanu środków pienięŝnych i ich 296 (2) (437) (254) ekwiwalentów RóŜnice kursowe netto Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu, w tym O ograniczonej moŝliwości dysponowania

10 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane / straty niepokryte Razem Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2010 roku (23 445) Całkowite dochody za okres (23 241) (23 241) - (23 241) Na dzień 2010 roku (46 686) Na dzień 1 października 2010 roku (42 979) Całkowite dochody za okres (3 707) (3 707) - (3 707) Na dzień 2010 roku (46 686) Na dzień 1 stycznia 2009 roku (24 129) Całkowite dochody za okres Na dzień 2009 roku (23 445) Na dzień 1 października 2009 roku (14 985) Całkowite dochody za okres (8 460) (8 460) - (8 460) Na dzień 2009 roku (23 445)

11 JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU (EUROFAKTOR S.A.) Okres 3 zakończony 31 grudnia 2010 roku Okres 12 zakończony 31 grudnia 2010 roku Okres 3 zakończony 31 grudnia 2009 roku Okres 12 zakończony 31 grudnia 2009 roku Działalność kontynuowana Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek - (206) (49) (139) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu prowizji - (110) - (37) Wynik z tytułu prowizji 20 (44) Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych - - (700) 67 Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów 39 (18 794) (8 652) 427 Wynik z tytułu działalności operacyjnej (14 640) (7 102) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne - (415) 27 (344) Ogólne koszty administracyjne (w tym amortyzacja) (793) (4 413) (1 932) (9 751) Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości pozostałych aktywów i rezerw (3 287) (3 287) Zysk / strata brutto (2 818) (21 846) (8 887) 116 Podatek dochodowy (515) (486) Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej (2 818) (22 361) (8 372) 602 Zysk / strata netto (2 818) (22 361) (8 372) 602 Zysk / strata na jedną akcję podstawowy z zysku za rok obrotowy (0,57) (4,51) (1,69) 0,12 podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej (0,57) (4,51) (1,69) 0,12 rozwodniony z zysku za rok obrotowy (0,57) (4,51) (1,69) 0,12 rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej (0,57) (4,51) (1,69) 0,12 9

12 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Okres 3 zakończony 31 grudnia 2010 roku Okres 12 zakończony 31 grudnia 2010 roku Okres 3 zakończony 31 grudnia 2009 roku Okres 12 zakończony 31 grudnia 2009 roku Zysk / strata netto za okres (2 818) (22 361) (8 372) 602 Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Zabezpieczenia przepływów pienięŝnych Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń emerytalnych Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody netto CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES (2 818) (22 361) (8 372)

13 BILANS (EUROFAKTOR S.A.) AKTYWA Na dzień 2010 roku Na dzień 30 września 2010 roku Na dzień 2009 roku Na dzień 30 września 2009 roku Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Krótkoterminowe aktywa finansowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Rozliczenia międzyokresowe Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Grupa aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaŝy SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane / straty niepokryte (23 667) (23 667) (24 269) (24 269) Zysk / strata okresu sprawozdawczego (22 361) (19 543) Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania BieŜąca część oprocentowanych kredytów bankowych i poŝyczek oraz dłuŝne papiery wartościowe Fundusze specjalne (5) 5-11 Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

14 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU (EUROFAKTOR S.A.) Okres 3 zakończony 2010 roku Okres 12 zakończony 2010 roku Okres 3 zakończony 2009 roku Okres 12 zakończony 2009 roku Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk / strata brutto (2 818) (21 846) (8 887) 116 Korekty o pozycje: (2 403) Amortyzacja Odsetki i dywidendy, netto Zysk / strata na działalności inwestycyjnej 75 (41) 10 - Zwiększenie / zmniejszenie stanu rezerw Zwiększenie / zmniejszenie stanu naleŝności i aktywów finansowych (5 848) Zwiększenie/ zmniejszenie stanu zobowiązań (353) (267) (63) (820) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (9) (434) Podatek dochodowy zapłacony (29) Pozostałe Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej (476) (2 287) Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (3) 1 (42) (55) (64) (64) (27) 4 (67) (63) Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Zaciągnięcie kredytów bankowych i emisja obligacji Spłata kredytów bankowych i obligacji (2 110) (2 649) - (3 000) Środki pienięŝne netto z działalności finansowej (2 110) (2 319) Zwiększenie netto stanu środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów 435 (16) (443) (250) RóŜnice kursowe netto Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu, w tym O ograniczonej moŝliwości dysponowania

15 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU (EUROFAKTOR S.A.) Kapitał akcyjny NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane / straty niepokryte Razem Na dzień 1 stycznia 2010 roku (23 667) Całkowite dochody za okres (22 361) (22 361) Na dzień 2010 roku (46 028) Na dzień 1 października 2010 roku (43 210) Całkowite dochody za okres (2 818) (2 818) Na dzień 2010 roku (46 028) Na dzień 1 stycznia 2009 roku (24 269) Całkowite dochody za okres Na dzień 2009 roku (23 667) Na dzień 1 października 2009 roku (15 295) Całkowite dochody za okres (8 372) (8 372) Na dzień 2009 roku (23 667)

16 4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku 4.1. Podstawa sporządzenia i format sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej/zamortyzowanego kosztu. Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ( PLN ), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości Oświadczenie o zgodności Niniejsze kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma róŝnicy między standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, zestawienia zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych, skonsolidowanego rachunku przepływów pienięŝnych oraz wybranych not objaśniających. Jednostki zaleŝne Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Ustawa ) z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami ( polskie standardy rachunkowości ). Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostki zaleŝnej wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tej jednostki do zgodności z MSSF. Grupa zastosowała MSSF według stanu obowiązującego na dzień 2010 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 2010 roku. Dla danych prezentowanych w bilansie zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 30 września 2010 roku, na dzień 2009 roku oraz na dzień 30 września 2009 roku. Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŝnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia do 2009 roku. Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za okres 12 zakończony dnia 2010 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 2009 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2010 roku. 14

17 MSSF 2 Płatności w formie akcji: Grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pienięŝnych mający zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku. Zmiana ma na celu wyjaśnienie sposobu ujęcia księgowego grupowych transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pienięŝnych. Zastępuje ona KIMSF 8 oraz KIMSF 11. MSSF 3 Połączenia jednostek (znowelizowany) oraz MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (zmieniony) mające zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Znowelizowany MSSF 3 wprowadza istotne zmiany do sposobu ujmowania połączeń jednostek mających miejsce po tej dacie. Zmiany te dotyczą wyceny udziałów niekontrolujących, ujmowania kosztów związanych bezpośrednio z transakcją, początkowego ujmowania i późniejszej wyceny zapłaty warunkowej oraz rozliczenia połączeń wieloetapowych. Zmiany te wpływają na wartość rozpoznanej wartości firmy, wyniki prezentowane za okres, w którym nastąpiło nabycie jednostki oraz wyniki raportowane w kolejnych okresach. Zmieniony MSR 27 wymaga, by zmiany udziału w kapitale jednostki zaleŝnej (nieprowadzące do utraty kontroli) były ujmowane jako transakcje z właścicielami. W konsekwencji takie transakcje nie będą prowadziły do powstania wartości firmy ani rozpoznania zysku lub straty. Dodatkowo standard zmienia sposób alokacji strat poniesionych przez jednostki zaleŝne oraz ujmowania utraty kontroli nad nimi. Zmiany do MSSF 3 oraz MSR 27 wpłyną na przyszłe transakcje nabycia lub utraty kontroli nad jednostkami zaleŝnymi a takŝe transakcje z udziałowcami nieposiadającymi kontroli. MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Spełniające kryteria pozycje zabezpieczane mający zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Zmiany dotyczą wyznaczenia jednostronnego ryzyka w pozycji zabezpieczanej oraz wyznaczania, w określonych sytuacjach, inflacji jako zabezpieczanego ryzyka bądź części ryzyka. KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom mająca zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Interpretacja zawiera wskazówki w zakresie ujęcia księgowego transakcji, w ramach których następuje wydanie właścicielom aktywów niegotówkowych w formie dystrybucji rezerw lub dywidendy. Zmiany do MSSF (opublikowane w maju 2008) w maju 2008 roku Rada wydała pierwszy zbiór poprawek do publikowanych przez siebie standardów. Zmiany, które Grupa zastosowała od 1 stycznia 2010 to: MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy oraz działalność zaniechana: zmiana wyjaśnia, Ŝe jeŝeli jednostka zaleŝna spełnia kryteria klasyfikacji jako przeznaczona do sprzedaŝy, wszystkie jej aktywa i zobowiązania są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy, nawet jeŝeli po transakcji sprzedaŝy jednostka dominująca zachowa udziały niekontrolujące w tej jednostce zaleŝnej. Zmiany do MSSF (opublikowane w kwietniu 2009) w kwietniu 2009 Rada wydała drugi zbiór zmian do publikowanych przez siebie standardów, przede wszystkim w celu usunięcia nieścisłości i niejasności sformułowań. Dla poszczególnych standardów obowiązują róŝne przepisy przejściowe. MSSF 8 Segmenty operacyjne: Wyjaśniono, iŝ aktywa i zobowiązania segmentu naleŝy wykazywać tylko wówczas, gdy aktywa takie i zobowiązania są włączone do miar wykorzystywanych przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych. PoniewaŜ główny organ Grupy odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych dokonuje przeglądu aktywów i zobowiązań segmentu, Grupa kontynuuje ujawnianie wymaganych informacji w Nocie 6.1. MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pienięŝnych: Wyraźnie stwierdzono, Ŝe jako przepływy pienięŝne z działalności inwestycyjnej zaklasyfikować moŝna jedynie wydatki prowadzące do rozpoznania składnika aktywów. Zmiana ta ma wpływ na sposób prezentacji zapłaty warunkowej dotyczącej połączenia jednostek, która została rozliczona w formie pienięŝnej w 2010 roku. Transakcja ta jest ujęta w sprawozdaniu z przepływów pienięŝnych. MSR 36 Utrata wartości aktywów: Wyjaśnia, iŝ największa dozwolona jednostka przyporządkowania wartości firmy nabytej w wyniku połączenia jednostek dla celów testów na utratę wartości to segment operacyjny w rozumieniu MSSF 8 przed zagregowaniem dla celów sprawozdawczości. MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Wyjaśniono, Ŝe opcja wcześniejszej spłaty jest uwaŝana za ściśle powiązaną z umową zasadniczą, jeŝeli cena wykonania opcji daje poŝyczkodawcy zwrot w kwocie w przybliŝeniu równej wartości bieŝącej utraconych odsetek za pozostały do końca okres umowy zasadniczej. MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Wyjaśniono, iŝ z zakresu MSR 39 wyłączone są jedynie kontrakty terminowe forward kupna lub sprzedaŝy zawierane pomiędzy jednostką przejmującą 15

18 i sprzedającym udziałowcem, których rezultatem będzie połączenie jednostek na dzień przejęcia w przyszłości, a nie instrumenty pochodne w przypadku, których wymagane jest podjęcie działań przez którąkolwiek ze stron. Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później, MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (znowelizowany w listopadzie 2009) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później, MSSF 9 Instrumenty finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŝności: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później, KIMSF 19 Konwersja zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później, Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później, Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2010 roku) część zmian ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku, a część dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,. Zmiany do powyŝszych standardów nie miały wpływu na zasady (politykę) rachunkowości, sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie Ŝadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w Ŝycie Szacunki Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i załoŝeń, które wpływają na wielkości wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Mimo Ŝe przyjęte załoŝenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu jednostki dominującej na temat bieŝących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się róŝnić od przewidywanych. Grupa dokonuje na kaŝdy dzień bilansowy szacunku wartości wybranych instrumentów finansowych według metody zamortyzowanego kosztu przy wykorzystaniu efektywnej stopy procentowej. Szacunek ten jest oparty o ustalone w harmonogramach kwoty i terminy oczekiwanych przepływów pienięŝnych. Grupa nie przewiduje, aby zmiana oczekiwanych kwot i terminów realizacji przepływów pienięŝnych w moŝliwym do przewidzenia zakresie powodowała konieczność skorygowania kwot przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych Walutą pomiaru Grupy i walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski. 16

19 5. Istotne zasady rachunkowości 5.1. Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. oraz sprawozdania finansowe jej jednostek zaleŝnych sporządzone za okres 12 zakończony dnia 2010 roku. Sprawozdania finansowe jednostek zaleŝnych sporządzone są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieŝności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane chyba, Ŝe dowodzą wystąpienia utraty wartości. Jednostka zaleŝna podlega konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nią kontroli przez Grupę, a przestanie być konsolidowana od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zaleŝne, więcej niŝ połowę liczby głosów w danej spółce, chyba, Ŝe moŝliwe jest do udowodnienia, Ŝe taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce równieŝ wtedy, gdy Spółka ma moŝliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną danej jednostki Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia / kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do uŝywania. W skład kosztu wchodzi równieŝ koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do uŝywania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciąŝają zysk lub stratę w momencie ich poniesienia. Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, do których moŝna przyporządkować odrębny okres ekonomicznej uŝyteczności. Częścią składową są równieŝ koszty generalnych remontów. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres uŝytkowania danego składnika aktywów, wynoszący: Typ Stawka amortyzacyjna Okres Budynki i budowle 2,5-10% lat Urządzenia biurowe 8-33% 3-12 lat Środki transportu 20-40% 2,5-5 lat Komputery 33-66% 1,5-3 lat Inwestycje w obcych środkach trwałych 10%* 10 lat * amortyzowane wg krótszego z: okresu ekonomicznej uŝyteczności lub okresu trwania umowy Wartość końcową, okres uŝytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się corocznie, i w razie konieczności koryguje z efektem od początku właśnie zakończonego roku obrotowego. 17

20 Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych moŝe zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane Ŝadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego uŝytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone jako róŝnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaŝy netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie okresu, w którym dokonano takiego usunięcia. Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montaŝu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do uŝywania Wartości niematerialne Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeŝeli spełniają kryteria rozpoznania dla kosztów prac rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. Grupa ustala, czy okres uŝytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. Wartości niematerialne o ograniczonym okresie uŝytkowania są amortyzowane przez okres uŝytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości kaŝdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie uŝytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec kaŝdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie uŝytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o ograniczonym okresie uŝytkowania ujmuje się w zysku lub stracie w cięŝar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŝytkowania oraz te, które nie są uŝytkowane, są corocznie poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pienięŝne. Okresy uŝytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku właśnie zakończonego roku obrotowego. Koszty prac badawczych i rozwojowych Koszty prac badawczych są ujmowane w zysku lub stracie w momencie poniesienia. Nakłady poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeŝeli moŝna uznać, Ŝe zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia/ kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaŝy z danego przedsięwzięcia. 18

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROFAKTOR S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROFAKTOR S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 Kraków dnia 25 lutego 2010 1. Informacje ogólne Grupa Kapitałowa Eurofaktor ( Grupa ) na dzień 31 grudnia 2009 składa się z jednostki dominującej i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROFAKTOR S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROFAKTOR S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2009 roku Kraków dnia 15 maja 2009 roku 1. Informacje ogólne SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Eurofaktor ( Grupa ) na dzień 31 marca 2009

Bardziej szczegółowo

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, QSr: Data: 2010-03-01 Firma: Hyperion Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników:

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GREMI MEDIA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GREMI MEDIA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 12 dnia 2014 roku Warszawa dnia 18 lutego 2015 roku 1. Informacje ogólne Grupa Kapitałowa Gremi Media ( Grupa ) na dzień 2014 roku składa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny. grupy kapitałowej firmy TelForceOne S.A. za okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny. grupy kapitałowej firmy TelForceOne S.A. za okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej firmy TelForceOne S.A. za okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TELFORCEONE S.A. za okres od 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31.03.2009 31.03.2008

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31.03.2009 31.03.2008 Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2009 ROKU SPORZĄDZONY ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012 GREMI SOLUTION skorygowany QSr 1/2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Integer.Pl Spółka Akcyjna

Integer.Pl Spółka Akcyjna DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Integer.Pl Spółka Akcyjna Dla Akcjonariuszy Integer.Pl S.A. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Gant S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła śródroczny skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2006r. Skonsolidowany śródroczny raport finansowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

RAFAKO S.A. QSr 4/2005 w tysiącach złotych

RAFAKO S.A. QSr 4/2005 w tysiącach złotych RAFAKO S.A. QSr 4/2005 w tysiącach złotych Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr 4/2005 (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny. grupy kapitałowej firmy TelForceOne S.A. za okres od r. do r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny. grupy kapitałowej firmy TelForceOne S.A. za okres od r. do r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej firmy TelForceOne S.A. za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TELFORCEONE S.A. za okres od 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Wrocław, 12 listopada 2009 roku Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat... 3 Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROFAKTOR S.A. Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku wraz z opinią niezaleŝnego biegłego rewidenta

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROFAKTOR S.A. Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku wraz z opinią niezaleŝnego biegłego rewidenta JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROFAKTOR S.A. dnia wraz z opinią niezaleŝnego biegłego rewidenta Kraków 2 czerwca 2008 ZA 2007 ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZ CORMAY S.A.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZ CORMAY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZ CORMAY S.A. A. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE OGÓLNE PZ Cormay S.A. ( Spółka ) została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny. grupy kapitałowej TelForceOne S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny. grupy kapitałowej TelForceOne S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej TelForceOne S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TELFORCEONE S.A. za okres od 01.01.2007 do

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Midas Spółka Akcyjna. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Midas Spółka Akcyjna. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Midas Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Wybrane dane finansowe... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. b) siedziba ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków c) podstawowy przedmiot działalności towarowy transport

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Warszawa, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008r.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008r. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008r. 27 Luty 2009 Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr 4/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R - 2009 Roczne sprawozdanie finansowe Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Toruń, 2010-04-09 Sprawozdanie finansowe za rok 2009 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SELENA FM S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SELENA FM S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Wrocław, 29 kwietnia 2011 roku Spis treści RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...3 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo