SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r.

2 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE INFORMACJE STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A ZMIANY W POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH LUB ORGANIZACYJNYCH BOŚ S.A. Z INNYMI PODMIOTAMI W I POŁOWIE 2005 R ZASADY ZARZĄDZANIA GRUPĄ PLANY ROZWOJU GRUPY GRUPA JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH... 4 II. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE SUMA BILANSOWA PASYWA Zmiany w strukturze pasywów Zewnętrzne źródła finansowania Baza depozytowa Banku AKTYWA Zmiany w strukturze aktywów Udzielone przez Bank kredyty, gwarancje i poręczenia Kredyty i pożyczki Banku wartość bilansowa Charakterystyka polityki kredytowej Banku ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE PODMIOTY GRUPY KAPITAŁOWEJ IV. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ CZYNNIKI GOSPODARCZE RYZYKO KONKURENCJI NA RYNKU BANKOWYM RYZYKA FINANSOWE V. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI CEL I ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Rozdział II. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A...13 I. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI BANKU CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ BANKU W I PÓŁROCZU 2005 R Sytuacja makroekonomiczna Zdarzenia wewnętrzne mające wpływ na sytuację finansową Banku BOŚ S.A. na tle sektora banków komercyjnych * PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BANKU PODSTAWOWE PRODUKTY, USŁUGI I SFERY DZIAŁALNOŚCI BANKU Informacje wstępne Działalność proekologiczna Obsługa klientów detalicznych Obsługa klientów korporacyjnych Obsługa jednostek samorządowych Obsługa funduszy ekologicznych Rynek pieniężny i kapitałowy Współpraca z zagranicznymi instytucjami finansowymi Bankowość inwestycyjna Inwestycyjne kapitałowe papiery wartościowe Organizacja niepublicznych emisji obligacji komunalnych dla samorządów terytorialnych Organizacja niepublicznych emisji obligacji korporacyjnych Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, poręczeń i gwarancji, nie dotyczących działalności operacyjnej Banku GŁÓWNE RYNKI ZBYTU I UZALEŻNIENIE OD PARTNERÓW Kanały dystrybucji Sieć placówek Banku Alternatywne kanały dystrybucji Liczba obsługiwanych rachunków i kart płatniczych Liczba obsługiwanych rachunków Liczba czynnych kart płatniczych

3 4.3. Uzależnienie od partnerów Koncentracja geograficzna TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE O UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA BANKU ORAZ UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY I KOOPERACJI I INNYCH ISTOTNYCH UMOWACH Umowy ubezpieczeniowe Umowy współpracy lub kooperacji z Bankiem Umowy z Bankiem Centralnym i organami nadzoru Pozostałe umowy...27 II. OCENY I PROGNOZY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI BANKU ZARZĄDZANIE BANKIEM ZARZĄDZANIE RYZYKAMI FINANSOWYMI Cel i organizacja zarządzania ryzykami finansowymi Ryzyko rynkowe Ryzyko płynności Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Ocena zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań STOPIEŃ REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI BANKU Kierunki rozwoju Banku Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla rozwoju Banku Zamierzenia inwestycyjne Banku w 2005 r Prognozy wyników finansowych Banku na 2005 r III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O BANKU AKCJONARIAT BANKU WŁADZE BANKU Rada Nadzorcza Banku Zarząd Banku Informacje na temat wartości wynagrodzeń, nagród lub innych korzyści AKCJE BOŚ S.A. W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ZATRUDNIENIE DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA DZIAŁALNOŚĆ SPONSORSKA I CHARYTATYWNA INFORMACJE PO DNIU BILANSOWYM Rozdział III. - DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE PODSTAWOWE PRODUKTY SPÓŁKI OPIS CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WYNIKI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2005 R INFORMACJA O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH Załącznik 1 - Komentarz do jednostkowych wyników finansowych BOŚ S.A. (PZR) WSTĘP PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU BANKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DZIAŁANIA BANKU. 42 3

4 Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A. Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. na 30 czerwca 2005 r. tworzą poza Bankiem Ochrony Środowiska S.A., pełniącym rolę dominującą, następujące podmioty: zależne - prowadzące działalność gospodarczą - Dom Maklerski BOŚ S.A., zależne nie prowadzące działalności gospodarczej - Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A. w upadłości. Większościowym akcjonariuszem TIL EKOLEASING S.A. w upadłości jest Dom Maklerski BOŚ S.A. (51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). 2. ZMIANY W POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH LUB ORGANIZACYJNYCH BOŚ S.A. Z INNYMI PODMIOTAMI W I POŁOWIE 2005 R. Dom Maklerski BOŚ S.A. - w dniu 9 marca 2005 r. Bank zawarł z osobą fizyczną umowę kupna 50 akcji DM BOŚ S.A. za kwotę ogółem 19,9 mln zł. W wyniku zakupu udział Banku w kapitale zakładowym Spółki wzrósł z poziomu 99,89% do 99,93%. 3. ZASADY ZARZĄDZANIA GRUPĄ Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. nie prowadzi wspólnej polityki gospodarowania. W I półroczu 2005 r. nie zaszły zmiany w zakresie zarządzania Grupą Kapitałową Banku 4. PLANY ROZWOJU GRUPY Polityka BOŚ S.A. w zakresie inwestycji w akcje i udziały przewiduje możliwość zaangażowania kapitałowego Banku w podmioty o profilu uzupełniającym zakres jego usług i produktów w celu zapewnienia możliwości oferowania kompleksowej oferty produktowej dla klientów Banku. 5. GRUPA JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Grupę jednostek objętych sprawozdaniem skonsolidowanym, spełniających warunki konsolidacji sprawozdań finansowych stanowią Bank Ochrony Środowiska S.A. i Dom Maklerski BOŚ S.A. (konsolidacja metodą pełną). Z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych przepisami Ustawy o rachunkowości (ograniczenie sprawowania kontroli -art. 57 ust. 1 pkt. 3.) oraz MSR 27 do konsolidacji nie włączono Spółki Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A. w upadłości. Akcje te nie są wyceniane metodą praw własności, lecz wykazywane według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Podmioty objęte sprawozdaniem skonsolidowanym działają w obszarze usług finansowych. Obszar działania Banku obejmuje rynek usług bankowych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Dom Maklerski BOŚ S.A. działa na rynku usług maklerskich we wszystkich podstawowych jego obszarach. Szczegółowe informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zaprezentowano w notach objaśniających do sprawozdania finansowego nota 2. II. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1. SUMA BILANSOWA Według stanu na koniec I półrocza 2005 r. skonsolidowana suma bilansowa Grupy wyniosła 6 639,0 mln zł i w porównaniu do stanu: na koniec 2004 r. była niższa o 70,7 mln zł, tj. o 1,1%, po stronie pasywnej głównie za sprawą obniżenia zobowiązań wobec innych banków, natomiast po stronie aktywnej w wyniku spadku inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych; na koniec I półrocza 2004 r. była wyższa o 215,0 mln zł, tj. o 3,3%, po stronie pasywnej głównie w wyniku wzrostu zobowiązań wobec klientów, natomiast po stronie aktywnej w wyniku wzrostu kredytów i pożyczek udzielonych klientom. 4

5 Odnotowane zmiany w poziomie aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej BOŚ SA wynikają przede wszystkim z działalności Banku, bowiem według stanu na 30 czerwca 2005 r. suma bilansowa BOŚ S.A. stanowiła 99,6% skonsolidowanej sumy bilansowej Grupy. Skonsolidowana płynność Grupy Kapitałowej na koniec I półrocza 2005 r. kształtowała się na bezpiecznym poziomie i była zbliżona do płynności jednostkowej BOŚ S.A. Było to spowodowane niewielkim udziałem w aktywach grupy aktywów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Należy jednocześnie dodać, że zarówno Bank, jak i Dom Maklerski BOŚ S.A. posiadały samodzielnie aktywa płynne wystarczające dla realizacji swoich zobowiązań. 2. PASYWA 2.1. Zmiany w strukturze pasywów Dominującą pozycję w strukturze pasywów Grupy BOŚ S.A. stanowią zobowiązania wobec klientów. Udział zobowiązań wobec klientów wyniósł 81,5% i zwiększył się w porównaniu do stanu na koniec 2004 r. o 2,8 p.p. i o 1,6 p.p. w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2004 r Lp. Wyszczególnienie tys. zł % tys. zł % tys. zł % 1 Zobowiązania wobec BC 57 0,0 69 0,0 0 0,0 2 Zobowiązania wobec innych banków , , ,4 3 Pochodne instrumenty finansowe oraz pozostałe zobowiązania przeznaczone do obrotu 860 0,0 8 0, ,0 4 Zobowiązania wobec klientów , , ,9 5 Zobowiązania z tytułu emisji bankownych papierów wartościowych 504 0, , ,0 6 Rezerwy , , ,6 7 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego , , ,4 8 Pozostałe zobowiązania , , ,6 9 Kapitał własny* , , ,8 10 Wynik finansowy netto roku bieżącego , , ,3 OGÓŁEM , , ,0 * łącznie z niepodzielonym wynikiem finansowym z lat ubiegłych, z wyłaczeniem wyniku finansowego roku bieżącego Odnotowany w I półroczu 2005 r. znaczący spadek zobowiązań wobec innych banków wynikał głównie ze zmniejszenia wartości środków pozyskanych w formie lokat międzybankowych, w związku z rozwojem skali działalności depozytowej oddziałów Banku oraz niższym zapotrzebowaniem na środki pieniężne wynikającym ze zmniejszenia zaangażowania na rynku dłużnych papierów wartościowych. Wzrost kapitałów własnych w porównaniu ze stanem na koniec 2004 r. wynika z przede wszystkim dokonanego podziału zysku Banku za 2004 r. (szerzej Rozdział II p.i pp. 1.2) 2.2. Zewnętrzne źródła finansowania Główne źródło finansowania działalności operacyjnej Grupy stanowi baza depozytowa BOŚ S.A., tj: środki depozytowe pozyskiwane przez sieć placówek Banku (w tym środki pozyskane z emisji BPW Ekobonus ), środki pozyskane z rynku międzybankowego (depozyty międzybankowe oraz kredyty długoterminowe), środki pozyskane od obcych donatorów na działalność kredytową (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej). 5

6 Lp. Wyszczególnienie Dynamika tys. zł % tys. zł = =100 I. BOŚ S.A , ,1 102,5 1. Baza depozytowa , ,1 102,5 a. Zobowiązania wobec innych Banków , ,2 80,7 (kapitał) b. Zobowiązania wobec klientów (kapitał) */ c. Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych (kapitał) , ,1 103, , ,4 76,6 d. Środki od obcych donatorów , ,1 117,5 2. Pozostałe zobowiązania **/ , ,6 25,0 3. Korekta z tytułu prowizji do rozliczenia w czasie ***/ ,0 0 0 x x 4. Odsetki , ,7 160,6 II. DM BOŚ S.A. ****/ , ,4 166,4 III. Korekty konsolidacyjne , ,1 146,1 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA RAZEM *****/ , ,1 102,8 */ z wyłączeniem środków od obcych donatorów (poz.1d.) oraz pozostałych zobowiązań (poz. 2) **/ środki w drodze i inne zobowiązania ***/ wartość prowizji do rozliczenia w czasie od zaciągniętych kredytów, pożyczek i gwarancji, ****/ bez korekt konsolidacyjnych *****/ źródła finansowania razem stanowią sumę 3 pozycji skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej tj: zobowiązań wobec innych banków, zobowiązań wobec klientów oraz zobowiązań z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2.3. Baza depozytowa Banku Baza depozytowa ogółem Banku (kapitał, bez odsetek) była niższa o 114,3 mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2004 r., natomiast w porównaniu ze stanem na koniec I półrocza 2004 r. była wyższa o 142,0 mln zł. Lp. Wyszczególnienie Struktura TERMINOWA Dynamika tys. zł % tys. zł = =100 1 Środki bieżące , ,1 122,1 2 Overnight , ,1 176,5 3 Środki terminowe , ,6 93,8 Struktura PODMIOTOWA 1 Banki , ,2 80,7 2 Klienci korporacyjni , ,4 107,1 3 Klienci detaliczni */ , ,3 113,0 4 Budżet , ,0 129,8 5 Fundusze ekologiczne , ,3 70,3 6 Pozostali klienci , ,9 105,3 BAZA DEPOZYTOWA RAZEM , ,1 102,5 */ łącznie z BPW EKOBONUS Wartość środków depozytowych pozyskanych przez sieć placówek Banku na rynkach lokalnych (bez odsetek, łącznie z BPW EKOBONUS), na koniec I półrocza 2005 r. wyniosła 4 602,9 mln zł, przy czym: środki te dynamicznie wzrastały i to zarówno w porównaniu do stanu na koniec 2004 r., jak i do analogicznego okresu roku ubiegłego, odpowiednio o: 145,8 mln zł i o 218,2 mln zł, najwyższy nominalny wzrost (analizując do dwóch porównywalnych terminów) odnotowano w zakresie depozytów overnight i środków bieżących przy obniżeniu środków terminowych, 6

7 w strukturze walutowej odnotowano wzrost zarówno środków złotowych, jak i (chociaż w mniejszym stopniu) walutowych, środki te stanowiły 78,7% bazy depozytowej ogółem Banku (74,7% na koniec 2004 r. i 76,8% na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego), przeciętna podstawowa stopa oprocentowania tych środków w I połowie 2005 r. ukształtowała się na poziomie 4,38% (dla depozytów złotowych 4,65% i walutowych 1,28%), struktura geograficzna środków depozytowych pozyskanych przez sieć placówek Banku na rynkach lokalnych według województw kształtowała się następująco: mazowieckie 35,0%, śląskie 15,7%, małopolskie 6,7%, wielkopolskie 6,6%, kujawsko-pomorskie 6,1%, lubelskie 5,8%, zachodniopomorskie 5,5%, podkarpackie 5,1%, dolnośląskie 2,8%, pomorskie 2,6%, warmińskomazurskie 3,6%, podkarpackie 1,8%, łódzkie 1,6%, opolskie 1,1%. 3. AKTYWA 3.1. Zmiany w strukturze aktywów Największą część aktywów skonsolidowanych stanowiły kredyty i pożyczki udzielone klientom (71,9% w strukturze aktywów). Ich udział (podobnie, jak i w strukturze pasywów - zobowiązań wobec klientów) zwiększył się w porównaniu do stanu na koniec 2004 r. o 1,2 p.p. i o 6,1 p.p. w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2004 r. Lp. Wyszczególnienie tys. zł % tys. zł % tys. zł % 1 Kasa, środki w Banku Centralnym , , ,6 2 Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom , , ,8 3 Inne lokaty na rynku pieniężnym , , ,4 4 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu , , ,0 5 Pochodne instrumenty finansowe , , ,0 6 Kredyty i pożyczki udzielone klientom , , ,8 7 Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe , , ,8 8 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości inwestycyjne , , ,8 9 Aktywa z tytułu podatku dochodowego , , ,5 10 Inne aktywa , , ,3 AKTYWA RAZEM , , ,0 Odnotowany w I półroczu spadek udziału inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych w skonsolidowanych aktywach Grupy wynikał ze zmniejszenia portfela bonów skarbowych Banku oraz w mniejszym stopniu obligacji skarbowych w związku z upływem terminów zapadalności tych papierów Udzielone przez Bank kredyty, gwarancje i poręczenia Kredyty - w I połowie 2005 r. Bank udzielił 10,2 tysięcy kredytów o wartości 1 806,6 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza to wzrost zarówno ilościowy udzielonych kredytów (o 25,5%, tj. o 2080 sztuk), jak i wartościowy (o 109,7%, tj. o 945,2 mln zł). W strukturze udzielonych kredytów - 41,3% to kredyty konsumpcyjne i pożyczki (w tym 35,5% to kredyty na zakup akcji Grupy LOTOS S.A.), 40,9% kredyty inwestycyjne i 17,5% kredyty obrotowe na działalność gospodarczą. W I półroczu 2005 r. odnotowano obniżenie wartości udzielonych kredytów proekologicznych o 92,7 mln zł, głównie za sprawą obniżenia kredytów ze środków NFOŚiGW, przy jednoczesnym wzroście wartości udzielonych kredytów komercyjnych proekologicznych o 56,3 mln zł. Gwarancje i poręczenia w I połowie 2005 r. udzielono 103 gwarancji i poręczeń na kwotę 73,3 mln zł. W stosunku do stanu na koniec I półrocza 2004 r. nastąpił wzrost udzielonych gwarancji o 15,6 mln zł. Większość (ilościowo) udzielonych w analizowanym okresie dotyczy zobowiązań przetargowych i należytego wykonania robót. W I półroczu 2005 r. Bank nie udzielał gwarancji i poręczeń kredytów lub pożyczek jednostkom powiązanym. 7

8 3.3. Kredyty i pożyczki Banku wartość bilansowa Wartość bilansowa brutto kredytów i pożyczek BOŚ S.A. udzielonych klientom wyniosła 5 121,0 mln zł, co stanowi wzrost w relacji do stanu na koniec 2004 r. o 21,2 mln zł, natomiast w porównaniu do stanu na koniec I półrocza 2004 r. odpowiednio o 547,8 mln zł głównie za sprawą wzrostu zadłużenia klientów korporacyjnych. Lp. Wyszczególnienie Struktura PODMIOTOWA Dynamika tys. zł % tys. zł = =100 1 Klienci detaliczni , ,8 103,2 2 Klienci korporacyjni , ,3 114,1 3 Budżet , ,4 118,1 4. Fundusze ekologiczne 24 0, ,9 109,9 5. Pozostali klienci , ,0 46,4 ZADŁUŻENIE KREDYTOWE RAZEM */ , ,4 112,0 */kredyty brutto, bez odpisów aktualizujących kredyty i pożyczki udzielone klientom Zadłużenie kredytowe ogółem według terminów zapadalności, przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Wyszczególnienie tys. zł % 1. Do 1 roku ,1 2. Od 1 roku do 5 lat ,3 3. Powyżej 5 lat ,2 4. Dla których termin zapadalności upłynął ,6 5. Dyskonto ,1 6. Korekta z tytułu odsetek i prowizji do rozliczenia w czasie ,1 ZADŁUŻENIE KREDYTOWE RAZEM ,0 Przeciętna podstawowa stopa oprocentowania kredytów w BOŚ S.A. (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank ze środków obcych donatorów) w I półroczu 2005 r. kształtowała się następująco: kredyty razem - 6,81% (w tym: w PLN 7,21%, w walutach obcych 5,08%), kredyty z wyłączeniem zagrożonych -7,85% (w tym w PLN 8,43%, w walutach obcych 5,48%) Charakterystyka polityki kredytowej Banku W I półroczu 2005 r. celem BOŚ S.A. w zakresie działalności kredytowej było kształtowanie takiego wolumenu i struktury portfela kredytowego, które zapewnią realizację planowanych zadań biznesowych Banku, w warunkach akceptowalnego poziomu ryzyka. Służyło temu kształtowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego, ze znaczącym udziałem małych i średnich firm, mikroprzedsiębiorstw. Rozwijano finansowanie potrzeb inwestycyjnych i bieżącej działalności podmiotów gospodarczych oraz kredytowanie hipoteczne i inne detaliczne nie związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych. Oferta produktowa dostosowana była do poszczególnych segmentów rynku, zasady indywidualnej obsługi stosowane były wobec klientów o szczególnym znaczeniu dla Banku. Zwiększona została efektywność działalności windykacyjnej. Bank nie udzielał kredytów na finansowanie partii politycznych i związków wyznaniowych. Bank - jako sygnatariusz Deklaracji ONZ Bankowość a Środowisko - nie udzielał kredytów na przedsięwzięcia, które stanowić by mogły potencjalne źródło degradacji środowiska naturalnego. Bank uzależniał przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy, czyli zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Podstawą oceny ryzyka kredytowego była ocena ratingowa klienta i transakcji. Bank przyjmował zabezpieczenia, które powinny zapewniać odzyskanie kwoty wierzytelności wraz z prowizją, odsetkami i ewentualnymi kosztami dochodzenia należności w przypadku, gdyby kredytobiorca nie regulował dobrowolnie tych płatności. Ocena ryzyka kredytowego pojedynczego podmiotu dokonywana była na tle sytuacji ekonomicznej branży, lokalnego rynku i kraju. Aby wiązać ryzyko klienta z ryzykiem całej gospodarki monitorowane były wybrane jej makroparametry. Bank rozwijał współpracę z bankami europejskimi w zakresie obsługi ich linii kredytowych, przygotowany jest do udzielania kredytów na finansowanie projektów objętych programami unijnymi i do obsługi klientów z obszaru Unii Europejskiej, zainteresowanych jego misją ekologiczną. 8

9 4. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE Poniżej przedstawiono zestawienie zobowiązań pozabilansowych Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. na dzień 30 czerwca 2005 r. Lp. I. Wyszczególnienie Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane Dynamika % tys. zł = = ,7 166,1 1. Zobowiązania udzielone: ,7 158, finansowe ,6 161, gwarancyjne ,4 144,9 2. Zobowiązania otrzymane: ,0 177, finansowe ,7 216, gwarancyjne ,4 128,9 II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży ,1 100,0 III. Pozostałe, w tym: ,6 173,0 1. papiery wartościowe do otrzymania , ,5 2. papiery wartościowe otrzymane ,0 0,0 3. papiery wartościowe do wydania ,0 151,1 4. aktywa przejęte ,9 62,0 5. przejęcie emisji ,4 23, zobowiązania z tytułu operacji instrumentami finansowymi zobowiązania z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego x x x x Pozycje pozabilansowe OGÓŁEM ,7 153,1 Zmiany w poszczególnych pozycjach wynikały z bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej BOŚ S.A., przy czym na udzielone zobowiązania finansowe składały się przede wszystkim otwarte linie kredytowe i otwarte akredytywy importowe. 5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie Zmiana (+/-) Dynamika tys. zł tys. zł tys. zł % Wynik z tytułu odsetek ,8 Przychody z tytułu dywidend ,8 Wynik z tytułu prowizji ,1 Wynik na handlowych papierach wartościowych */ ,8 Wynik inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,1 Wynik z pozycji wymiany ,7 Wynik pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych ,4 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wart. kredytów i pożyczek ,2 Ogólne koszty administracyjne ,0 WYNIK DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,8 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności x x ZYSK (STRATA) BRUTTO ,7 Podatek dochodowy dotyczący operacji kontynuowanych ,2 ZYSK (STRATA) NETTO, z tego: ,1 przypadający na akcjonariuszy Banku ,1 przypadający na udziały mniejszości ,0 */ w tym wynik ze SWAP, który według stanu na r. wynosił tys. zł, a na r. wynosił tys. zł. Głównymi czynnikami obniżenia skonsolidowanego wyniku finansowego netto (obliczonego zgodnie z MSR) według stanu na r. w stosunku do stanu na r., były: wyższe ujemne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek o 8,4 mln zł oraz niższy wynik z handlowych papierów wartościowych o 6,2 mln zł. 9

10 Należy przy tym zaznaczyć, iż zaprezentowane wyniki finansowe według stanu na 30 czerwca 2004 r. nie są w pełni porównywalne z wynikami według stanu na 30 czerwca 2005 r., bowiem dane prezentowane na koniec I półrocza 2004 r. nie uwzględniają wpływu MSR 39. Zgodnie z MSSF 1 Grupa skorzystała ze zwolnienia i nie dokonała przekształceń danych porównywalnych, tj. danych według stanu na r. w odniesieniu do wyceny ekspozycji kredytowych według ESP oraz oszacowania odpisów z tytułu utraty wartości. MSR 39 został zastosowany przez Grupę prospektywnie od dnia 1 stycznia 2005 r. Wynik z tytułu odsetek uzyskany na koniec I półrocza 2005 r. stanowiący największą pozycję w dochodach Grupy był wyższy o 14,6 mln zł, tj. o 18,8% od wyników uzyskanych na koniec I półrocza 2004 r. głównie w związku ze wzrostem skali działalności kredytowej BOŚ S.A. w warunkach stabilizacji marży odsetkowej na aktywach ogółem, która wynosiła 2,8% na koniec I półrocza 2005 r. wobec 2,6% na koniec I półrocza 2004 r.; Na obniżenie wyniku z tytułu prowizji (o -3,0 mln zł) na koniec I półrocza 2005 r. w stosunku do analogicznego okresu 2004 r. złożyły się głównie niższe przychody z tytułu prowizji kredytowych (w związku ze zmianą zasad księgowości w 2005 r., tj. prowizje kredytowe pobierane od klientów rozliczane są według efektywnej stopy procentowej i księgowane w pozycji przychody odsetkowe) oraz wzrost kosztów z tytułu prowizji (związany przede wszystkim z kosztami bezpłatnego, promocyjnego udostępniania klientom Banku bankomatów innych banków, a także wzrostem kosztów prowizji z tytułu kart płatniczych). Niższy (o -6,2 mln zł) poziom wyniku na handlowych papierach wartościowych uzyskany na koniec I półrocza 2005 r. w stosunku do I półrocza 2004 r. miał miejsce przede wszystkim za sprawą niższych niż w roku ubiegłym wyników z przeprowadzanych przez Bank operacji pochodnymi instrumentami finansowymi (w tym SWAP) oraz obligacjami skarbowymi. Wzrost o 8,3 mln zł, tj. o 8,0% ogólnych kosztów administracyjnych według stanu na r. w porównaniu do stanu na r. miał miejsce w warunkach: uruchomienia 20 oddziałów operacyjnych BOŚ S.A. w 2004 r. (w tym 15 oddziałów operacyjnych w II półroczu 2004 r.) i 3 placówek operacyjnych w I półroczu 2005 r.; znaczącego wzrostu wydatków na modernizację infrastruktury informatyczno-technicznej Banku, kosztów utrzymania pomieszczeń i wydatków na promocję. 6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE PODMIOTY GRUPY KAPITAŁOWEJ Skonsolidowany rachunek zysków i strat za I półrocze 2005 r. w podziale na poszczególne podmioty przedstawia poniższe zestawienie. 10

11 Lp. Wyszczególnienie BOŚ S.A Dom Maklerski BOŚ S.A Eliminacje konsolidacyjne GRUPA KAPITAŁOWA BOŚ S.A. po konsolidacji w mln zł 1. Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidendy Wynik z tytułu prowizji Wynik na handlowych papierach wartościowych Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych Wynik z pozycji wymiany Wynik pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Ogólne koszty administracyjne Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności ZYSK (STRATA) BRUTTO Podatek dochodowy dotyczący operacji kontynuowanych ZYSK (STRATA) NETTO W działalności spółek Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w I półroczu 2005 r. nie odnotowano zdarzeń nietypowych mających istotny wpływ na ich wyniki finansowe. W I półroczu 2005 r. podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników finansowych na 2005 r. Opis najistotniejszych czynników mających wpływ na wyniki osiągane przez BOŚ S.A. został zawarty w rozdziale II niniejszego sprawozdania w punkcie I. p.p. 1, natomiast opis czynników mających wpływ na wyniki DM BOŚ S.A. przedstawiono w rozdziale III w punkcie 3. IV. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ 1. CZYNNIKI GOSPODARCZE Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. prowadzi działalność na terytorium Polski. W związku z powyższym polityka gospodarcza Rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydarzenia gospodarcze mają wpływ na sytuację finansową podmiotów Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. W przypadku BOŚ S.A. do najistotniejszych czynników należy zaliczyć kondycję finansową przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, natomiast w przypadku DM BOŚ S.A. koniunkturę na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. RYZYKO KONKURENCJI NA RYNKU BANKOWYM Bank działa na krajowym rynku usług bankowych w warunkach rosnącej konkurencji, która jest wynikiem jego rozwoju, a także otwarcia rynków usług finansowych w związku z przystąpieniem Polski do UE. Obecna sytuacja rynkowa będzie miała istotny wpływ na dalsze obniżanie poziomu realizowanych marż odsetkowych na działalności bankowej. 3. RYZYKA FINANSOWE BOŚ S.A. w swej działalności podobnie jak każda instytucja finansowa narażony jest na ryzyka finansowe do których zalicza się ryzyko rynkowe (w tym: ryzyko walutowe, stopy procentowej i cenowe), ryzyko płynności i ryzyko operacyjne oraz ryzyko kredytowe. Zasady zarządzania powyższymi ryzykami zostały opisane w rozdziale II niniejszego sprawozdania w punkcie II p.p

12 V. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI 1. CEL I ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI Zarządzanie zasobami finansowymi jest podstawowym elementem działalności operacyjnej Banku. Polega ono na takim kształtowaniu wielkości oraz struktury bilansu, tj. aktywów, pasywów oraz pozycji pozabilansowych, które pozwalają na osiągnięcie równomiernego strumienia dochodów, przy równoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Polityka zarządzania aktywami i pasywami Banku Ochrony Środowiska S.A. kształtowana jest przez Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (Komitet ZAP) oraz przez Zarząd Banku. 2. RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA Poniżej przedstawiono najważniejsze wskaźniki rentowności i efektywności działania Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. (dane skonsolidowane) oraz metodologię ich obliczenia. Lp. Wyszczególnienie * Zmiana do (w p.p.) % Stopa zwrotu z KAPITAŁU (ROE) 1 4,9 6,0-1,1 2. Stopa zwrotu z AKTYWÓW (ROA) 2 0,4 0,6-0,2 3. Marża odsetkowa na aktywach ogółem 3 2,8 2,6 0,2 4. Marża odsetkowa na aktywach ogółem 4 2,9 2,8 0,1 5. Koszty/dochodów C/I 5 77,5 77,1 0,4 1 relacja annualizowanego zysku (straty) netto do średniego stanu kapitałów własnych (łącznie z zyskiem/stratą z lat ubiegłych, z wyłączeniem wyniku bieżącego roku) 2 relacja annualizowanego zysku (straty) netto do średniego stanu aktywów 3 relacja annualizowanego wyniku z tytułu odsetek do średniego stanu aktywów 4 relacja annualizowanego wyniku z tytułu odsetek do średniego stanu aktywów z uwzględnieniem SWAP 5 relacja ogólnych kosztów administracyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych do sumy wyników z tytułu odsetek, dywidend, opłat i prowizji, handlowych i inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych, pozycji wymiany i pozostałych przychodów operacyjnych * stany bilansowe liczone z dwóch stanów na początek i koniec okresu 3. BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA Bezpieczeństwo Grupy Kapitałowej Banku jest jednym z najważniejszych kryteriów jej oceny przez klientów i akcjonariuszy. Podstawowymi miernikami bezpieczeństwa każdej instytucji bankowej są m.in., współczynnik wypłacalności oraz wskaźnik udziału funduszy własnych w aktywach ogółem. Wybrane wskaźniki bezpieczeństwa działania Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. (dane skonsolidowane) przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Wyszczególnienie Zmiana do (w p.p.) % Współczynnik wypłacalności (minimum 8%) 1 13,0 14,9-1,9 2. Udział kapitałów własnych w aktywach ogółem 2 8,8 8,8 0,0 1 stosunek funduszy własnych netto do ekspozycji Banku na ryzyko 2 wskaźnik obliczony według stanów na koniec danego okresu, kapitały własne łącznie z zyskiem/stratą z lat ubiegłych, z wyłączeniem wyniku bieżącego roku Analizując powyższe wskaźniki należy stwierdzić, iż biorąc pod uwagę bieżącą skalę działalności, aktualny poziom funduszy własnych zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. 4. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W I półroczu 2005 r. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. nie korzystała ze środków pozyskanych wskutek emisji akcji ani innych papierów wartościowych. 12

13 Rozdział II. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. I. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI BANKU 1. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ BANKU W I PÓŁROCZU 2005 R Sytuacja makroekonomiczna wyraźnie słabsza od oczekiwanej dynamika wzrostu gospodarczego dynamika PKB w I kwartale 2005 r. wyniosła 2,1%, a w II kwartale br. poprawiła się jedynie nieznacznie - do 2,8%; pogorszenie klimatu inwestycyjnego seria podwyżek stóp podstawowych z lata 2004 r. oraz wyraźne osłabienie wyników handlu detalicznego spowodowały anulowanie lub odroczenie części projektów inwestycyjnych w konsekwencji dynamika nakładów brutto na środki trwałe obniżyła się w I kwartale 2005 r. do zalewie 1,0%; postępująca dezinflacja - spadek inflacji - z 4,4% w grudniu ubiegłego roku - do zaledwie 1,4% w czerwcu br. (czyli poniżej dolnych widełek celu inflacyjnego ustanowionego przez władze monetarne) był w części wynikiem efektów bazowych, ale wskazywał też na słabą kondycję handlu detalicznego; poprawa sytuacji na rynku pracy po typowym dla pierwszych miesięcy roku wzroście bezrobocia rejestrowanego - miesiące wiosenne przyniosły wyraźną poprawę. Była ona głębsza od typowej wywołanej jedynie zwiększeniem popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych; nadspodziewanie dobra sytuacja bilansu płatniczego deficyt bilansu obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym obniżył się z 2952 mln EUR w grudniu 2004 r. do zaledwie 224 mln EUR w czerwcu 2005 r. (odniesiony do PKB odpowiednio z 1,5% do 0,1%). W I półroczu br. utrzymywał się też znaczący napływ inwestycji bezpośrednich oraz kapitału portfelowego; złagodzenie polityki monetarnej - korekta koniunktury okazała się w ocenie władz monetarnych na tyle znaczą, iż wymagała zdecydowanych kroków. Na przestrzeni I półrocza br. Rada Polityki Pieniężnej wprowadziła trzy obniżki stóp podstawowych (marzec, kwiecień, czerwiec) - wyniosły one po 50 punktów bazowych. Po ich wprowadzeniu - od 30 czerwca br. obowiązywały następujące stawki: lombardowa 6,50%; redyskontowa 5,50%; referencyjna 5,00%; depozytowa 3,50%; silne zmiany wyceny złotego - w pierwszych miesiącach roku nastroje na rynku okazały się bardzo dobre, a złoty pozostawał w silnej tendencji wzrostowej - aż do początku marca br. Poprawa sentymentu do dolara spowodowała odwrót inwestorów z rynków regionu (w tym naszego) i korektę wyceny złotego. W końcu czerwca br. była ona o 11,9% słabsza wobec dolara niż w końcu 2004 r. (zmiana z 2,9904 złotych za dolara w końcu grudnia ubr. - do 3,3461 w końcu I półrocza br.) ale jednocześnie o 1,0% mocniejsza wobec euro (zmiana odpowiednio z 4,0790 w końcu grudnia 2004 do 4,0401 w końcu czerwca br.) Zdarzenia wewnętrzne mające wpływ na sytuację finansową Banku podział zysku za 2004 r. - ZWZ BOŚ S.A. w dniu 15 czerwca 2005 r. uchwaliło podział zysku netto Banku za 2004 r. w łącznej wysokości 37,2 mln zł, na: fundusze własne 33,8 mln zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,6 mln zł, dywidendę 2,0 mln zł, pokrycie straty z lat ubiegłych 0,8 mln zł; uruchomienie 3 nowych oddziałów operacyjnych oraz 4 bankomatów; działania w ramach programów unijnych w I półroczu 2005 r. Bank wystawił 131 promes o łącznej wartości 133,8 mln zł; wprowadzenie nowych produktów, m.in.: Lokaty ze żbikiem i Lokaty i-żbik - przeznaczonych dla osób fizycznych (11-Ekolokata, wspierająca ochronę ginących gatunków dzikich zwierząt), pożyczki hipotecznej konsolidacyjnej w PLN, denominowanej w USD, EUR i CHF. Kluczowymi produktami Banku w I półroczu br. były kredyty giełdowe na zakup akcji Polmos Białystok S.A. i Grupy Lotos S.A.; wdrażanie projektu CSI przygotowanie środowiska technicznego, szkolenia techniczne, opracowywanie kwestionariuszy interfejsów; sprzedaż wierzytelności w ramach restrukturyzacji portfela kredytowego, w czerwcu 2005 r. dokonano sprzedaży wierzytelności przysługujących Bankowi od osób prywatnych i przedsiębiorców indywidualnych za łączną kwotę 0,9 mln zł; 13

14 podpisanie znaczących umów zawartych przez Bank, dotyczących m.in.: umowy konsorcjum z NFOŚiGW w celu wspólnego finansowania zadania inwestycyjnego związanego ze zmianą technologii produkcji (szerzej p. I. p.p Umowy współpracy lub kooperacji z Bankiem); umowy konsorcjum z NFOŚiGW w celu dofinansowania budowy parku elektrowni wiatrowych (szerzej p. I p.p Umowy współpracy lub kooperacji z Bankiem); aneksu do umowy z NFOŚiGW z dnia 9 sierpnia 2004 r. w współpracy w zakresie udzielania przez BOŚ S.A. kredytów ze środków NFOŚiGW w ramach linii kredytowych (szerzej p. I p.p Umowy współpracy lub kooperacji z Bankiem); zmiany oprocentowania Bank dokonał 6-krotnych zmian oprocentowania, które głównie dotyczyły obniżenia oprocentowania środków w PLN; modyfikacje produktów bankowych Bank w celu w zwiększenia atrakcyjności oferty dokonał uproszczenia procedur oraz dostosował swoje produkty i usługi w większym stopniu do potrzeb klientów, dotyczyło to między innymi: Pakietu Arkadia obniżono prowizję z tytułu obsługi tego produktu oraz prowizję od wpłat gotówkowych, znowelizowano regulacje dotyczące kredytów przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych we współpracy z BGK, zmodyfikowano pożyczkę hipoteczną, pożyczkę gotówkową BOŚ S.A. na tle sektora banków komercyjnych * (analiza banków komercyjnych obejmuje wszystkie banki łącznie z bankami spółdzielczymi oraz SKOK z wyłączeniem NBP) Udział Banku w sektorze banków komercyjnych na koniec I półrocza 2005 r., wynosił: 1,12% - w zakresie sumy bilansowej, wobec 1,20% na koniec 2004 r., 1,25% - w zakresie zobowiązań ogółem, wobec 1,38% na koniec 2004 r., 1,29- w zakresie należności ogółem, wobec 1,34% na koniec 2004 r. Nieznaczne obniżenie udziału BOS S.A. w sektorze banków komercyjnych w Polsce miało miejsce przede wszystkim za sprawą zmniejszenia zaangażowania Banku na rynku międzybankowym oraz zmniejszenia poziomu portfela papierów dłużnych. 2. PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BANKU Podstawowym celem Banku jest efektywne gospodarowanie kapitałami akcjonariuszy i środkami pieniężnymi powierzonymi przez klientów, zapewniające dochodowość działalności i bezpieczeństwo powierzonych środków. Misją Banku jest: wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza w zakresie: ochrony powietrza, wody, powierzchni ziemi, lasów i zasobów naturalnych, przedsięwzięć związanych ze składowaniem i gospodarczym wykorzystaniem produktów odpadowych, rozwoju produkcji i usług służących ochronie środowiska oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz ekologii. oferowanie produktów oraz rozwój przedsiębiorstwa Banku w sferze powszechnej działalności bankowej, obejmującej w szczególności: świadczenie usług na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z krajów skandynawskich, świadczenie usług na rzecz gmin, małych i średnich przedsiębiorstw, świadczenie usług na rzecz osób fizycznych. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych, w tym: gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych usług bankowych, a także świadczenie finansowych usług konsultacyjno-doradczych. Bank systematycznie rozwija kompleksową ofertę produktów, wzbogacając ją o nowoczesne usługi bankowe. 14

15 3. PODSTAWOWE PRODUKTY, USŁUGI I SFERY DZIAŁALNOŚCI BANKU 3.1. Informacje wstępne Bank posiadał w swojej ofercie produkty oferowane wszystkim grupom klientów, jak również produkty skierowane bezpośrednio do wybranych grup klientów Banku. Bank wyodrębnia cztery podstawowe segmenty klientów: klientów detalicznych, klientów korporacyjnych, jednostek samorządowych i funduszy ekologicznych. Warunki i zasady współpracy z poszczególnymi grupami klientów są przez Bank na bieżąco dostosowywane do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb klientowskich, a ich celem jest szybka i efektywna obsługa. Oferta produktowa BOŚ S.A. wyróżnia się na rynku produktami związanymi ze wspieraniem przedsięwzięć proekologicznych Działalność proekologiczna Bank uczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych od 1991 roku. Wieloletnie zaangażowanie Banku w finansowaniu projektów służących ochronie środowiska zaowocowało opracowaniem specyficznej, wyróżniającej oferty kredytowej Banku związanej ze wspieraniem przedsięwzięć proekologicznych, kierowanej do różnych segmentów. W tym zakresie, Bank oferuje zarówno kredyty na warunkach: preferencyjnych (wyraża się to w niższym od komercyjnego oprocentowaniu oraz dogodnych warunkach spłaty), jak i komercyjnych. Kredyty komercyjne posiadają także elementy preferencji, np. finansowanie zadania bez udziału środków inwestora, obniżone oprocentowanie w przypadku korzystania z kredytu na zakup urządzenia lub wyrobu proekologicznego u sprzedawców związanych porozumieniami z Bankiem (kredyty na zakup urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska), premia skutkująca obniżeniem kwoty zadłużenia (kredyty udzielane na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych). W I półroczu 2005 r. Bank współpracował z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund, udzielając kredytów preferencyjnych na wybrane przedsięwzięcia proekologiczne. BOŚ S.A. udzielał kredytów w ramach: linii kredytowych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy małych oczyszczalni ścieków, budowy kanalizacji sanitarnej, z zakresu zagospodarowania odpadów, uszczelniania i hermetyzacji przeładunku i dystrybucji paliw, usuwania wyrobów zawierających azbest, budowy ścieżek rowerowych, termomodernizacji, ograniczania zużycia energii elektrycznej, ograniczania hałasu, systemów ciepłowniczych, budowy stacji uzdatniania wody, czystszej produkcji; linii kredytowych ze środków lub z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, głównie na inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii, budowy małych oczyszczalni ścieków, budowy kanalizacji, zagospodarowania odpadów, modernizacji systemów grzewczych linii ze środków EFRWP Counterpart Fund na przedsięwzięcia agroturystyczne. BOŚ S.A. na finansowanie inwestycji proekologicznych pozyskuje również środki z banków zagranicznych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oraz z Nordic Investment Bank (NIB) preferowanymi klientami są firmy powiązane z firmami skandynawskim. Są to kredyty preferencyjne, charakteryzujące się niższym od komercyjnego oprocentowaniem i możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału. W I półroczu 2005 r. Bank udzielił preferencyjnych kredytów proekologicznych na łączną kwotę 404,8 mln zł oraz 413 kredytów komercyjnych proekologicznych ze środków Banku na łączną 118,7 mln zł, w tym głównie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne (305 kredytów na kwotę 81,1 mln zł). Ponadto, do oferty produktów depozytowych (dla klientów detalicznych) Bank wprowadził kolejną Ekolokatę wspierającą ochronę ginących gatunków zwierząt Lokatę ze żbikiem i lokatę otwieraną za pośrednictwem usług bankowości internetowej Lokatę i-żbik. Od każdej założonej lokaty, Bank dokonuje odpisów na program ochrony tych zwierząt. 15

16 3.3. Obsługa klientów detalicznych Oferta Banku dla klientów detalicznych - najliczniejszej grupy klientów Banku jest kompleksowa i obejmuje niemal wszystkie produkty i usługi dostępne na polskim rynku bankowym. Ponadto, w wachlarzu produktów bankowych dla tej grupy klientów Bank posiada również produkty proekologiczne i to zarówno w zakresie działalności kredytowej, jak i depozytowej. Dla klientów indywidualnych Bank posiada bogatą ofertę depozytów: rachunki oszczędnościoworozliczeniowe EKOKONTO prowadzone w ramach Pakietu EKOKONTO oraz Pakietu EKOKONTO VIP wraz z możliwością otwierania rachunków EKOKONTO H2O dla młodzieży w wieku od lat i wydawania do nich kart Maestro H2O, rachunki a vista oraz lokaty terminowe w złotych i w walutach obcych, charakteryzujące się dużą rozpiętością terminów od 3 dni do 36 miesięcy, lokaty dynamiczne 12 miesięczne oraz lokaty wspierające cel proekologiczny: Lokata z łosiem i Lokata ze źbikiem. W przypadku deponowania wyższych kwot istnieje możliwość negocjowania wysokości oprocentowania. Posiadaczowi Pakietu EKOKONTO przysługuje bezpłatne ubezpieczenie NNW oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Chcąc sprostać oczekiwaniom klientów i ich firm, Bank w ofercie produktowej dla mikroprzedsiębiorstw posiada Pakiet Jantar, a dla wspólnot mieszkaniowych Pakiet Arkadia. Ponadto, klientom tym Bank oferuje produkty z zakresu finansowania projektów ekologicznych (kredyty preferencyjne i komercyjne). Pozostałe produkty kredytowe będące w ofercie Banku dla klientów detalicznych, to: pożyczki gotówkowe, kredyty na zakup środków transportu, pożyczka w EKOKONCIE, kredyty na zakup papierów wartościowych, kredyty inwestycyjne i obrotowe udzielane we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz kredyty we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (preferencyjne z dopłatami do oprocentowania). Od momentu uruchomienia bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BOŚ S.A. w 2004 r., dotychczasowi użytkownicy usługi telefonicznej TeleBOŚ uzupełniają swój zakres zdalnego dostępu do rachunku o usługę BOŚBank24. Łączna liczba klientów korzystających z usług bankowości internetowej (łącznie z klientami korzystającymi z bankowości telefonicznej) na koniec analizowanego okresu wynosiła Jednym ze strategicznych produktów kredytowych, pozwalających budować trwałe relacje z klientami indywidualnymi, są kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe. W I półroczu 2005 r. Bank wprowadził promocyjną sprzedaż kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, co w istotnym stopniu poprawiło konkurencyjność Banku na rynku kredytów na cele mieszkaniowe. Dużym zainteresowaniem wśród klientów cieszyła się również oferta kredytów giełdowych na zakup akcji Polmos Białystok S.A. oraz Grupy Lotos S.A. W ramach prowadzonego rachunku dla klientów indywidualnych, Bank posiada następujące karty: Maestro międzynarodowa karta debetowa, Maestro H2O międzynarodowa karta debetowa wydawana osobom małoletnim pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, MaestroCard Standard międzynarodowa karta z odroczonym terminem płatności, MaestroCard Standard Gold międzynarodowa karta z odroczonym terminem płatności, Polcard krajowa karta z miesięcznym limitem transakcji (wycofana z oferty Banku 10 czerwca br.); natomiast w ramach prowadzonego rachunku dla klientów posiadających firmy: Maestro Business międzynarodowa karta debetowa, MaestroCard Business międzynarodowa karta z odroczonym terminem płatności, MaestroCard Business Gold międzynarodowa karta z odroczonym terminem płatności. W I półroczu 2005 r. Bank koncentrował się na podniesieniu atrakcyjności oferowanych produktów klientom detalicznym, wzroście jakości ich obsługi oraz poprawie efektywności sprzedaży, między innymi poprzez: promocyjną sprzedaż kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, dokonanie zmian warunków cenowych Pakietu Arkadia, podwyższenie kwot pożyczek udzielanych bez zabezpieczenia, wprowadzenie nowych produktów: lokat z celem proekologicznym: Lokata ze źbikiem i Lokata i-źbik, otwieranej za pośrednictwem usług bankowości internetowej i której oprocentowanie jest wyższe o 0,20 p.p. od Lokaty ze źbikiem, kredyty na zakup akcji Polmos Białystok S.A. oraz Grupy Lotos S.A. 16

17 W celu znalezienia rozwiązania wspomagającego placówki Banku w sprzedaży kredytów hipotecznych, BOŚ S.A. podjął działania, których efektem jest nawiązanie współpracy z sieciowymi pośrednikami kredytowymi (szerzej p.i, pp Kanały dystrybucji). W związku ze zmieniającymi się preferencjami klientów indywidualnych w zakresie oszczędzania i wzrastającym zainteresowaniem alternatywnymi formami oszczędzania, BOŚ S.A. we współpracy z Domem Maklerskim BOŚ, posiadaczom Pakietu EKOKONTO VIP proponuje obsługę rachunku inwestycyjnego przez internet, prowadzenie samodzielnych inwestycji giełdowych (inwestor może kupować akcje, obligacje i kontakty terminowe notowane na GPW, uczestniczyć w ofertach publicznych prywatyzowanych przedsiębiorstw (np. Polmos Białystok, Grupa Lotos S.A.), stwarza możliwość inwestycji na najpłynniejszych zagranicznych rynkach terminowych. Posiadacze Pakietu EKOKONTO VIP mają również możliwość przekazania środków profesjonalistom z Departamentu Zarządzania Aktywami DM BOŚ lub zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych. Liczba aktywnych klientów z tego segmentu na koniec I półrocza 2005 r. wynosiła , wobec na koniec 2004 r. Udział segmentu klientów detalicznych */ na koniec I półrocza 2005 r., wynosił: 45,6% w łącznym poziomie środków depozytowych pozyskanych przez oddziały Banku 24,9% w zadłużeniu kredytowym ogółem (najwyższy przyrost nominalny odnotowano w grupie kredytów inwestycyjnych - mieszkaniowych). */podział klientów dokonany na podstawie wewnętrznych regulacji Banku 3.4. Obsługa klientów korporacyjnych Priorytetowym celem Banku jest zapewnienie kompleksowej obsługi klientom z grupy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, w tym zwłaszcza skandynawskich. Oferta Banku kierowana do klientów segmentu korporacyjnego obejmuje pełny zakres produktów i usług bankowych. Wachlarz tradycyjnych, podstawowych produktów depozytowych i kredytowych, opracowanych zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów korporacyjnych, może stanowić bazę, w oparciu o którą może być budowana dla każdego klienta indywidualna oferta dostosowana do jego konkretnych potrzeb i zadań. Podstawowym kryterium do budowania zindywidualizowanych ofert, wiążących się często z preferencjami cenowymi jest przewidywany rozwój współpracy z klientem. Oferta dla klientów korporacyjnych jest ściśle powiązana z rachunkiem bieżącym, a funkcjonalność tego produktu jest na bieżąco dostosowywana do wymagań technologii z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa oraz komfortu obsługi. W ofercie Banku, w szczególności dla tej grupy klientów pozostają specyficzne produkty, w tym przede wszystkim produkty z zakresu finansowania projektów ekologicznych: kredyty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund. Na finansowanie projektów ekologicznych, Bank może również udzielać kredytów na warunkach komercyjnych. Partnerami Banku przy współfinansowaniu projektów inwestycyjnych, są także międzynarodowe instytucje finansowe (szerzej p Działalność proekologiczna). W 2004 r. BOŚ S.A. jako jeden z pierwszych polskich banków wprowadził kompleksową Europejską Ofertę, która jest pakietem skierowanym do Przedsiębiorców i Samorządów podejmujących przedsięwzięcia z udziałem środków Unii Europejskiej. Europejska Oferta wychodzi naprzeciw różnorodnym potrzebom klientów, jest bowiem bardzo elastyczna i obejmuje cały asortyment produktów, które są w naszej ofercie (proponuje, między innymi pomoc w zdefiniowaniu potrzeb i możliwości w zakresie finansowania ze środków UE - kredyty pomostowe oraz zapewnienie korzystnego współfinansowania projektów inwestycyjnych objętych Programami Unijnymi kredyty uzupełniające). Ponadto, Bank zapewnia swoim klientom kompleksową informację na temat firm, świadczących profesjonalne usługi w zakresie pozyskania środków unijnych i przygotowania niezbędnej dokumentacji spełniającej wymogi Unii Europejskiej, a także oferuje pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla potrzeb kredytu. BOŚ S.A organizuje dla klientów korporacyjnych emisje obligacji korporacyjnych jak również udziela kredytów inwestycyjnych i obrotowych na warunkach preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udziela kredytów podmiotom realizującym 17

18 inwestycje mieszkaniowe na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, świadczy usługi faktoringowe w obrocie krajowym oraz oferuje skup wierzytelności eksportowych. Klientom o większej skali działania oraz klientom, tzw. sieciowym Bank oferuje korzystanie z nowoczesnej, kompleksowej formy usług (poprzez wykorzystanie produktów i usług bankowych oraz innych instrumentów udostępnianych przez Bank), umożliwiającej efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi, jaką jest Cash Management. Usługi Cash Management (dokonywane poprzez elektroniczny system Home-Banking BOSCOM ), można podzielić na trzy działy: zarządzanie gotówką (depozyty standardowe), zarządzanie należnościami i zobowiązaniami (płatności krajowe i zagraniczne, obsługa listy płac, polecenie zapłaty, spłaty kredytów, zarządzanie limitami kredytowymi), inne usługi (szczegółowy wyciąg z rachunków obsługiwanych w systemie BOSCOM, zagraniczne płatności ekspresowe, rozliczenia masowe). Ta usługa daje pełną kontrolę nad przepływami środków, umożliwiając klientowi bieżącą kontrolę przychodów i wydatków. Obsługą dużych firm na zasadach indywidualnych zajmują się wyspecjalizowani doradcy w Centrali Banku, którzy są odpowiedzialni za dobór oferty bankowej oraz za współpracę z oddziałami Banku, które prowadzą obsługę operacyjną klienta. Dla developerów Bank oferuje rachunek powierniczy escrow, a dla małych przedsiębiorstw Pakiet dla Twojej Firmy, który może być oferowany w trzech wersjach funkcjonalnych. Dla klientów prowadzących rozliczenia w walutach wymienialnych Bank oferuje transakcje typu FX swap. W I półroczu 2005 r. trwały intensywne prace nad wdrożeniem internetowej obsługi klientów korporacyjnych. W ramach prowadzonego rachunku dla klientów korporacyjnych, Bank posiada następujące karty: Maestro Business międzynarodowa karta debetowa, MaestroCard Business międzynarodowa karta z odroczonym terminem płatności, MaestroCard Business Gold międzynarodowa karta z odroczonym terminem płatności. W zakresie obsługi transakcji zagranicznych, Bank oferuje klientom standardowy system komunikacji międzybankowej, kompleksową obsługę, bezpieczeństwo i szybkość dokonywania transakcji. W ramach świadczonych usług, Bank proponuje szeroką gamę produktów ułatwiającą klientom współpracę z zagranicznymi partnerami i pozwalającą na zabezpieczenia się przed ryzykiem handlowym. Bank oferuje następującą formę rozliczeń: polecenie wypłaty za granicę, inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa, finansowanie: dyskonto akredytyw eksportowych z odroczonym terminem płatności, factoring wierzytelności eksportowych, zabezpieczenia transakcji: gwarancja bankowa, akredytywa stand by. Liczba aktywnych klientów z tego segmentu na koniec I półrocza 2005 r. wynosiła 5 861, wobec na koniec 2004 r. Udział segmentu klientów korporacyjnych */ na koniec I półrocza 2005 r., wynosił: 34,6% w łącznym poziomie środków depozytowych pozyskanych przez oddziały Banku, 51,0% w zadłużeniu kredytowym ogółem (najwyższy przyrost nominalny odnotowano w grupie kredytów inwestycyjnych bez dopłat oraz kredytów inwestycyjnych ze środków NFOŚiGW). */podział klientów dokonany na podstawie wewnętrznych regulacji Banku 3.5. Obsługa jednostek samorządowych W I półroczu 2005 r. Bank kontynuował współpracę z ponad 30% jednostek samorządowych w Polsce. Dla części z nich prowadził kompleksową obsługę budżetów, w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych (poprzez wykorzystanie produktów i usług bankowych oraz innych instrumentów udostępnianych przez Bank), umożliwiającej efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi, jaką jest Cash Management szerzej, p Obsługa klientów korporacyjnych. Dla jednostek samorządu terytorialnego Bank oferuje wszystkie standardowe produkty depozytowe i kredytowe pozostające w ofercie, a ponadto specyficzne produkty, które opisano w p Działalność proekologiczna dotyczy produktów z zakresu finansowania projektów ekologicznych (kredyty preferencyjne i komercyjne), a także Europejską Ofertę, która jest pakietem produktów skierowanych do Przedsiębiorców i Samorządów. 18

19 Doradcy klientów gwarantują indywidualne podejście do każdego klienta samorządowego, a także możliwość negocjowania warunków korzystania z poszczególnych produktów i usług. Podstawą kompleksowej obsługi bankowej jest bieżące zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego. W ramach prowadzonego rachunku dla klientów jednostek samorządowych, Bank posiada następujące karty: Maestro Business międzynarodowa karta debetowa, MaestroCard Business międzynarodowa karta z odroczonym terminem płatności, MaestroCard Business Gold międzynarodowa karta z odroczonym terminem płatności. Jedną z ważnych form współpracy Banku z jednostkami samorządu terytorialnego jest świadczenie kompleksowej obsługi emisji obligacji komunalnych, obejmującej: przygotowanie emisji, prowadzenie ewidencji i depozytu obligacji oraz obsługę płatności wynikających z emisji. Bank oferuje także produkty o wysokim standardzie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Liczba aktywnych klientów z tego segmentu na koniec I półrocza 2005 r. wynosiła 1 295, wobec na koniec 2004 r. Udział segmentu jednostek samorządowych */ na koniec I półrocza 2005 r., wynosił: 24,0% w zadłużeniu kredytowym ogółem, 7,8% w łącznym poziomie środków depozytowych pozyskanych przez oddziały Banku. */podział klientów dokonany na podstawie wewnętrznych regulacji Banku 3.6. Obsługa funduszy ekologicznych Współpraca Banku z funduszami ekologicznymi polega przede wszystkim na wspólnym finansowaniu projektów ekologicznych (szerzej p Działalność proekologiczna). Dla niektórych Funduszy, Bank prowadzi kompleksową obsługę rachunku (wybór oferty Banku w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych). Liczba aktywnych klientów z tego segmentu na koniec I półrocza 2005 r. wynosiła 29, a ich udział w łącznym poziomie środków depozytowych pozyskanych przez oddziały Banku na koniec analizowanego okresu stanowił 10,9% Rynek pieniężny i kapitałowy Bank w ramach swojej działalności na rynku kapitałowo-pieniężnym koncentruje się na transakcjach związanych z obsługą klientów korporacyjnych, głównie w zakresie wymiany walut. Ponadto, w ramach zarządzania strukturą bilansu Banku, prowadzi operacje na rynku krajowych papierów skarbowych oraz na rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej. Bank nie jest dealerem rynku pieniężnego, nie prowadzi także działalności w zakresie operacji na walutowych instrumentach pochodnych Współpraca z zagranicznymi instytucjami finansowymi W I półroczu 2005 r. Bank kontynuował współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi zwłaszcza z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz Nordic Investment Bank, które należą do jednych z największych kredytodawców Banku. Aktywna współpraca odbywała się również z niemieckim Bankiem Kreditanstalt fuer Wiederaufbau. Dodatkowo, Bank utrzymywał kontakty z około 150 krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi. Na podkreślenie zasługuje dobrze układająca się współpraca z bankami austriackimi i niemieckimi. W I półroczu 2005 r. liczba rachunków NOSTRO i LORO nie uległa zmianie. BOŚ S.A. posiada w innych bankach 20 rachunków NOSTRO w 11 walutach. W swoich księgach BOŚ S.A. prowadzi 6 rachunków LORO w PLN na rzecz banków zagranicznych, należących do grupy SEB Bankowość inwestycyjna W zakresie działalności inwestycyjnej, Bank przede wszystkim świadczy usługi w zakresie organizacji obsługi niepublicznych emisji obligacji komunalnych i obligacji korporacyjnych. Ponadto, Bank posiada w swoich aktywach portfel inwestycyjnych kapitałowych papierów wartościowych. 19

20 Inwestycyjne kapitałowe papiery wartościowe Według stanu na 30 czerwca 2005 r. wartość bilansowa portfela inwestycyjnych kapitałowych papierów wartościowych Banku wynosiła 33,2 mln zł z czego 29,0 mln zł stanowiły udziały w DM BOŚ S.A. spółce zależnej Banku. W okresie I półrocza nie odnotowano istotnych zmian w wielkości portfela inwestycyjnych kapitałowych papierów wartościowych Banku Organizacja niepublicznych emisji obligacji komunalnych dla samorządów terytorialnych Na koniec I półrocza 2005 r. Bank obsługiwał 48 programów emisji (27 miast i gmin i 21 powiatów) o łącznej wartości 310,5 mln zł, wobec: 48 programów emisji o wartości 294,0 mln zł na koniec grudnia 2004 r. 40 programów emisji o wartości 277,6 mln zł na koniec I półrocza 2004 r. Łączne zadłużenie emitentów obligacji komunalnych z tytułu emisji organizowanych przez Bank wg ceny nominalnej, na dzień 30 czerwca 2005 r., wynosiło 249,4 mln zł i było wyższe w stosunku do końca 2004 r. o 0,6 mln zł, natomiast w odniesieniu do r. o 60,8 mln zł. BOŚ S.A. utrzymał pozycję w czołówce banków-organizatorów emisji obligacji komunalnych, uzyskując na koniec I półrocza 2005 r.: 2 miejsce na rynku pod względem liczby obsługiwanych programów emisji, 3 miejsce pod względem zadłużenia emitentów, około 8% udział w rynku pod względem łącznej wartości zadłużenia emitentów, około 7% udział w rynku pod względem wartości obsługiwanych programów emisji Organizacja niepublicznych emisji obligacji korporacyjnych W I półroczu 2005 r., Bank prowadził obsługę emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej 31,0 mln zł, w tym dla Dom Development SA 20,0 mln zł oraz dla KOLMEX INWEST Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 11,0 mln zł. Bank nie emitował innych instrumentów finansowych Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych Łączne zadłużenie z tytułu emisji Bankowych Papierów Wartościowych EKOBONUS (łącznie z odsetkami) na koniec I półrocza 2005 r. wynosiło 0,5 mln zł, wobec 0,7 mln zł na koniec czerwca 2004 r. W ramach umów dotyczących organizacji przez Bank emisji obligacji komunalnych oraz obligacji korporacyjnych, Bank posiada zobowiązania z tytułu obligacji pozostałych do wyemitowania z gwarancją objęcia na rynku pierwotnym przez Bank lub sprzedanych na rynku wtórnym z opcją odkupu, na łączną kwotę 21,2 mln zł. Bank nie emitował innych instrumentów finansowych Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, poręczeń i gwarancji, nie dotyczących działalności operacyjnej Banku W I półroczu 2005 r. BOŚ S.A. nie zaciągał kredytów, pożyczek, nie otrzymał poręczeń i gwarancji nie dotyczących działalności operacyjnej Banku. 4. GŁÓWNE RYNKI ZBYTU I UZALEŻNIENIE OD PARTNERÓW 4.1. Kanały dystrybucji Sieć placówek Banku W wyniku podjętych działań związanych z realizacją programu rozwoju sieci, w I połowie 2005 r. rozpoczęły działalność 3 nowe oddziały operacyjne (w Warszawie, w Tychach i w Oświęcimiu). 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Spis treści List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List prezesa Zarządu 6 Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Warszawa, sierpień 2013 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej jest dost pny w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40; w Centrum Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Podsumowanie działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 r.... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności BZ WBK w 2012 r.... 3 II. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo