Nowe regulacje bankowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe regulacje bankowe"

Transkrypt

1 Nowe regulacje bankowe Warszawa, paêdziernik 2004 r.

2 Autorzy artyku ów zamieszczonych w niniejszej publikacji sà pracownikami Narodowego Banku Polskiego. Brali aktywny udzia w opracowywaniu projektów omawianych ustaw i pracach legislacyjnych w Parlamencie. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej Warszawa, ul. Âwi tokrzyska 11/21 tel. (22) , fax (22) Copyright Narodowy Bank Polski, 2004

3 Spis treêci Spis treêci Wst p Bernard Smykla: Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym Dzia alnoêç bankowa CzynnoÊci bankowe Outsourcing Tajemnica bankowa Ryszard Tollik: Nowe uregulowania z 2004 r. o rachunkach bankowych, kredytach i po yczkach pieni nych, gwarancjach i por czeniach bankowych oraz akredytywach I. Rachunki bankowe II. Rozliczenia pieni ne przeprowadzane za poêrednictwem banków III. Kredyty i po yczki pieni ne IV. Gwarancje bankowe, por czenia i akredytywy Edward Kryƒski: Zmiany szczególnych obowiàzków i uprawnieƒ banków...41 Andrzej Jakubiak: Sekurytyzacja w Êwietle prawa polskiego Arkadiusz Kawulski: Nowelizacja ustawy Prawo bankowe w zakresie przepisów dotyczàcych nadzoru bankowego wybrane zagadnienia Kontrola wewn trzna Zmiany w regulacjach ostro noêciowych P ynnoêç p atnicza Zasady koncentracji zaanga owaƒ Fundusze w asne AdekwatnoÊç kapita owa Rezerwa na ryzyko ogólne Zmiany wynikajàce z przyj cia standardów Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego Znaczàce inwestycje banków Ochrona prawna nadzorców Zmiany w dzia alnoêci nadzoru bankowego Zakres podmiotowy nadzoru Nadzór skonsolidowany Zmiany wynikajàce z przystàpienia Polski do UE Zasady prowadzenia dzia alnoêci przez banki krajowe w UE i przez instytucje kredytowe w Polsce Obowiàzki konsultacyjne i informacyjne NOWE REGULACJE BANKOWE 3

4 Spis treêci 5.3. Status oddzia ów banków zagranicznych Przedstawicielstwa banków zagranicznych i instytucji kredytowych Pozosta e zagadnienia àczenie i podzia banków Jaros aw Warych: Nowelizacja ustawy o NBP z dnia 18 grudnia 2003 r Wprowadzenie Status NBP w Êwietle Konstytucji RP Aspekty niezale noêci banku centralnego Instrumenty polityki pieni nej NBP jako przyjmujàcy zabezpieczenie Pozosta e zmiany Hubert Nakoneczny: Nowe formy zabezpieczeƒ finansowych Dyrektywa 2002/47/WE Zakres dyrektywy Forma umowy ustanawiajàcej zabezpieczenie finansowe Rodzaje zabezpieczeƒ finansowych Prawo u ycia Rozliczeniowa klauzula kompensacyjna Ochrona przed niektórymi zasadami prawa upad oêciowego Zabezpieczenie uzupe niajàce i zamiana przedmiotu zabezpieczenia Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych Zakres przedmiotowy i podmiotowy Definicje Rodzaje zabezpieczeƒ finansowych TreÊç umowy Forma umowy Wykonywanie uprawnieƒ Norma kolizyjna Prawo upad oêciowe Podsumowanie N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Wst p Wst p Andrzej Jakubiak W koƒcu 2003 r. i na poczàtku 2004 r. Sejm uchwali trzy ustawy, których projekty zosta y przygotowane w Narodowym Banku Polskim: nowelizacj ustawy o Narodowym Banku Polskim, nowelizacj ustawy Prawo bankowe oraz nowà ustaw o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Nowelizacja ustawy o NBP z 18 grudnia 2003 r. zakoƒczy a trwajàcy od po owy 2000 r. proces dostosowywania statusu NBP do standardów obowiàzujàcych w Unii Europejskiej w stopniu niezb dnym do przystàpienia polskiego banku centralnego do Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Projekt ten, choç z za o enia by projektem dostosowujàcym do aquis communautaire, w istocie sta przedmiotem walki o utrzymanie niezale noêci banku centralnego. W dniu 8 stycznia 2001 r. rzàd Jerzego Buzka przes a do Parlamentu projekt ustawy, deklarujàc, e celem projektu jest dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej. Jednak e w czasie trzeciego czytania nieoczekiwanie poparcie uzyska a poprawka zg oszona przez opozycj, przewidujàca zmian art. 3 w zakresie podstawowego celu dzia ania NBP. Po kategorycznym wystàpieniu Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka i blisko godzinnej przerwie projekt g osami wi kszoêci pos ów zosta odrzucony w trzecim czytaniu. Ponownie projekt nowelizacji ustawy o NBP, w wersji niemal identycznej z wersjà z 2001 r., zosta z o ony do laski marsza kowskiej w dniu 25 kwietnia 2002 r. przez rzàd Leszka Millera. Dzia- anie rzàdu zosta o wymuszone z jednej strony zobowiàzaniami wobec Unii, z drugiej zaê strony trzema inicjatywami poselskimi PSL i Unii Pracy, PiS oraz Samoobrony, które zmierza y do ograniczenia, a w przypadku projektu Samoobrony do pozbawienia NBP niezale noêci. Wszystkie projekty zosta y skierowane do sta ej podkomisji do spraw systemu bankowego i polityki pieni nej, która przedstawi a jedno sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych w dniu 2 lipca 2002 r. Nast pnie przez ponad rok prace nad nowelizacjà ustawy by y wstrzymane z uwagi na brak klimatu dla NBP. Dopiero jesienià 2003 r. na posiedzeniach w dniach 28 i 29 paêdziernika Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy a projekt ustawy, opierajàc si wy àcznie na projekcie rzàdowym. W czasie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 14 listopada 2003 r. zg oszonych zosta o 27 poprawek do tekstu nowelizacji, który liczy 22 poprawki. Wi kszoêç propozycji poselskich powraca a do rozwiàzaƒ zawartych w trzech projektach klubowych. Ostatecznie Sejm wi kszoêç poprawek odrzuci, pozostawiajàc, a niekiedy wzmacniajàc funkcjonalnà, instytucjonalnà, personalnà oraz finansowà niezale noêç NBP (rozumianà wed ug kryteriów okreêlonych przez Komisj Europejskà i Europejski Bank Centralny). Ostatecznie Sejm przyjà tekst nowelizacji ustawy o NBP po rozpatrzeniu poprawek Senatu w dniu 18 grudnia 2003 r. Po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawa zosta a opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 228 pod poz Zupe nie inna atmosfera towarzyszy a pracom nad projektem ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Ich celem by o dostosowanie polskiego porzàdku prawnego do rozwiàzaƒ przyj tych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie ustanawiania zabezpieczeƒ finansowych (2002/47/WE). Projekt ustawy zosta przygotowany w Narodo- NOWE REGULACJE BANKOWE 5

6 Wst p Wst p wym Banku Polskim przy udziale profesora Feliksa Zedlera, twórcy nowego Prawa upad oêciowego i naprawczego. W dniu 17 marca 2004 r. Rada Ministrów przekaza a projekt ustawy Marsza kowi Sejmu w celu rozpatrzenia go jako projektu majàcego na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej. Pierwsze czytanie odby o si na posiedzeniu Komisji Finansów Pu- wym Banku Polskim przy udziale profesora Feliksa Zedlera, twórcy nowego Prawa upad oêciowego i naprawczego. W dniu 17 marca 2004 r. Rada Ministrów przekaza a projekt ustawy Marsza kow blicznych w dniu 30 marca 2004 r. dniu 2 kwietnia 2004 r. Sejm uchwali ustaw, a 16 kwietnia Sejmu w celu rozpatrzenia go jako projektu majàcego na celu dostosowanie polskiego ustawodaw 2004 r. Senat przyjà ustaw bez poprawek. Po podpisaniu przez Prezydenta ustawa zosta a og oszona w Dzienniku Ustaw Nr 91 pod pozycjà 871. stwa do prawa Unii Europejskiej. Pierwsze czytanie odby o si na posiedzeniu Komisji Finansów Pu blicznych w dniu 30 marca 2004 r. W dniu 2 kwietnia 2004 r. Sejm uchwali ustaw, a 16 kwietnia Nowelizacja Prawa 2004 bankowego r. Senat przyjà z dnia ustaw 4 marca bez 2004 poprawek. r. by a Po siedemnastà podpisaniu nowelizacjà przez Prezydenta tego aktu prawnego, poczàwszy szona od w Dzienniku daty jego uchwalenia Ustaw Nr 9129 pod sierpnia pozycjà r. W rzeczywistoêci jednak byustawa zosta a og o a to jedna z dwóch istotnych nowelizacji Prawa bankowego. Poprzednia szeroka nowelizacja z lipca 2001 r. ogranicza a si bowiem niemal wy àcznie do kwestii zmierzajàcych do dostosowania Nowelizacja Prawa bankowego z dnia 4 marca 2004 r. by a siedemnastà nowelizacjà tego ak tu prawnego, poczàwszy od daty jego uchwalenia 29 sierpnia 1998 r. W rzeczywistoêci jednak by Prawa bankowego do ustawodawstwa Unii Europejskiej, a w szczególnoêci do dyrektywy a to jedna z dwóch istotnych nowelizacji Prawa bankowego. Poprzednia szeroka nowelizacja z lip 2000/12/WE. Sta o si tak dlatego, e w 2000 i 2001 r. rzàd Jerzego Buzka oraz ówczesny parlament jako priorytetowe uzna y projekty ustaw dostosowujàce do regulacji europejskich. Z tej te ca 2001 r. ogranicza a si bowiem niemal wy àcznie do kwestii zmierzajàcych do dostosowania Prawa bankowego do ustawodawstwa Unii Europejskiej, a w szczególnoêci do dyrektywy przyczyny w projekcie rzàdowym zabrak o rozwiàzaƒ, które stanowi yby prób rozwiàzania innych 2000/12/WE. Sta o si tak dlatego, e w 2000 i 2001 r. rzàd Jerzego Buzka oraz ówczesny parla problemów, o czysto wewn trznym, krajowym charakterze. ment jako priorytetowe uzna y projekty ustaw dostosowujàce do regulacji europejskich. Z tej te Do prac nad kolejnà przyczyny du à w nowelizacjà projekcie rzàdowym Prawa bankowego zabrak o rozwiàzaƒ, przystàpiono które w Narodowym stanowi yby prób Banku rozwiàzania innych Polskim zaledwie kilka problemów, miesi cy po o czysto uchwaleniu wewn trznym, wymienionej krajowym wy ej nowelizacji. charakterze. JednoczeÊnie postanowiono, i projekt kolejnej nowelizacji b dzie opracowywany w odmiennym trybie ni dotychczas. Do prac nad kolejnà du à nowelizacjà Prawa bankowego przystàpiono w Narodowym Banku Chodzi o o takie po àczenie dorobku doktryny prawniczej, praktyki bankowej oraz nadzoru bankowego, aby ju od samego poczàtku tworzenia przepisów wziàç pod uwag te wszystkie aspekty. Polskim zaledwie kilka miesi cy po uchwaleniu wymienionej wy ej nowelizacji. JednoczeÊnie postanowiono, i projekt kolejnej nowelizacji b dzie opracowywany w odmiennym trybie ni dotychczas W tym celu na wiosn 2002 r. w NBP podjà prac zespó w sk ad którego weszli: prof. Aurelia Nowicka z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. Wojciech Góralczyk z Uniwersytetu War- Chodzi o o takie po àczenie dorobku doktryny prawniczej, praktyki bankowej oraz nadzoru bankowego, aby ju od samego poczàtku tworzenia przepisów wziàç pod uwag te wszystkie aspekty szawskiego, prof. Wojciech Pyzio z Uniwersytetu Jagielloƒskiego, mec. Jerzy Baƒka ze Zwiàzku Banków Polskich oraz pracownicy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego i Departamentu W tym celu na wiosn 2002 r. w NBP podjà prac zespó w sk ad którego weszli: prof. Aurelia Nowicka z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. Wojciech Góralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Wojciech Pyzio z Uniwersytetu Jagielloƒskiego, mec. Jerzy Baƒka ze Zwiàzku Ban- Prawnego NBP. Efektem prac ków zespo u Polskich by projekt oraz pracownicy kompleksowej Generalnego nowelizacji Inspektoratu Prawa bankowego, Nadzoru zawierajàcy Bankowego i Departamentu propozycje nowych Prawnego rozwiàzaƒ NBP. instytucji prawnych ju funkcjonujàcych (rachunki bankowe, kredyty, tajemnica bankowa, nadzór skonsolidowany), jak równie wprowadzenia ca kowicie nowych regulacji takich nowych instytucji w prawie polskim, jak outsourcing czy sekurytyzacja. Efektem prac zespo u by projekt kompleksowej nowelizacji Prawa bankowego, zawierajàcy propozycje nowych rozwiàzaƒ instytucji prawnych ju funkcjonujàcych (rachunki bankowe, kredy Projekt ten poty, przyj ciu tajemnica przez bankowa, Komisj nadzór Nadzoru skonsolidowany), Bankowego i Zarzàd jak równie NBP wprowadzenia zosta przekazany ca kowicie nowych re Ministrowi Finansów gulacji w celu takich dokonania nowych instytucji uzgodnieƒ w mi dzyresortowych prawie polskim, jak outsourcing i wniesienia czy przez sekurytyzacja. Rzàd do Sejmu. W dniu 15 paêdziernika 2003 r. Rada Ministrów skierowa a do Marsza ka Sejmu projekt Projekt ten po przyj ciu przez Komisj Nadzoru Bankowego i Zarzàd NBP zosta przekazany ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. JednoczeÊnie Rzàd z nieznanych do dziê powodów stwierdzi, e celem projektu jest dostosowanie polskiego ustawodaw- Ministrowi Finansów w celu dokonania uzgodnieƒ mi dzyresortowych i wniesienia przez Rzàd do Sejmu. W dniu 15 paêdziernika 2003 r. Rada Ministrów skierowa a do Marsza ka Sejmu projek stwa do prawa Unii Europejskiej. Ta pomy ka mia a powa ne konsekwencje dla dalszego przebiegu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. JednoczeÊnie Rzàd z nie procesu legislacyjnego w parlamencie. Okaza o si bowiem, e w Êwietle Regulaminu Sejmu komisjà w aêciwà do rozpatrzenia projektu nowelizacji b dzie Komisja Europejska, a nie komisja mery- znanych do dziê powodów stwierdzi, e celem projektu jest dostosowanie polskiego ustawodaw stwa do prawa Unii Europejskiej. Ta pomy ka mia a powa ne konsekwencje dla dalszego przebiegu torycznie w aêciwa, tj. Komisja Finansów Publicznych. W zwiàzku z tym dla naprawy sytuacji Komisja Europejska na pierwszym swym posiedzeniu zadecydowa a, e podejmie prace nad projektem procesu legislacyjnego w parlamencie. Okaza o si bowiem, e w Êwietle Regulaminu Sejmu komi sjà w aêciwà do rozpatrzenia projektu nowelizacji b dzie Komisja Europejska, a nie komisja mery dopiero po otrzymaniu opinii Komisji Finansów Publicznych. Taki tryb procedowania z góry przekretorycznie w aêciwa, tj. Komisja Finansów Publicznych. W zwiàzku z tym dla naprawy sytuacji Komi Êla szanse na to, aby ustawa mog a wejêç w ycie w terminie za o onym w projekcie, tj. 1 stycznia sja Europejska na pierwszym swym posiedzeniu zadecydowa a, e podejmie prace nad projektem 2004 r. W czasie prac parlamentarnych szczególne kontrowersje wywo ywa y rozwiàzania dotyczàce outsourcingu i tajemnicy bankowej. W przypadku outsourcingu ostateczny kszta t przepisom zo- dopiero po otrzymaniu opinii Komisji Finansów Publicznych. Taki tryb procedowania z góry przekre Êla szanse na to, aby ustawa mog a wejêç w ycie w terminie za o onym w projekcie, tj. 1 stycznia sta nadany dopiero w Senacie r. W czasie prac parlamentarnych szczególne kontrowersje wywo ywa y rozwiàzania dotyczà Ustaw nowelizujàcà ce outsourcingu Prawo bankowe i tajemnicy Sejm bankowej. ostatecznie W przypadku uchwali 4 outsourcingu marca 2004 ostateczny r. Po podpisaniu przez Prezydenta sta RP nadany tekst dopiero zosta opublikowany w Senacie. w Dzienniku Ustaw Nr 91 pod pozycjà kszta t przepisom zo 870. Ustaw nowelizujàcà Prawo bankowe Sejm ostatecznie uchwali 4 marca 2004 r. Po podpi saniu przez Prezydenta RP tekst zosta opublikowany w Dzienniku Ustaw Nr 91 pod pozycjà N a r o d o w y B a n k P o l s k i 6 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym Bernard Smykla W trakcie prac w prowadzonych w toku procesu legislacyjnego zakoƒczonego uchwaleniem ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz zmianie innych ustaw (okreêlanej dalej nowelizacjà Prawa bankowego) szczególne spory wywo ywa o uzgodnienie w aêciwego brzmienia unormowaƒ dotyczàcych outsourcingu (czyli prowadzenia przez banki dzia- alnoêci z wykorzystaniem podmiotów zewn trznych, którym powierza si wykonywanie czynnoêci w ramach dzia alnoêci w asnej) oraz tajemnicy bankowej. Tak e po wejêciu w ycie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo bankowe (dalej w skrócie okreêlanej tak e u.pr.b.) te dwie instytucje koncentrujà na sobie uwag Êrodowiska bankowego analizujàcego skutki wejêcia w ycie nowych regulacji Prawa bankowego. W niniejszym artykule zaprezentowano te dwie instytucje na tle unormowaƒ okreêlajàcych zakres dzia alnoêci bankowej w naszym kraju. Podstawowe znaczenie dla w aêciwej wyk adni (a co za tym idzie tak e stosowania) przepisów regulujàcych wykorzystywanie outsourcingu i przestrzeganie przez nie tajemnicy bankowej ma okreêlenie zakresu poj ç: dzia alnoêç bankowa i czynnoêci bankowe. Z tego wzgl du rozwa ania nad unormowaniami dotyczàcymi outsourcingu i tajemnicy bankowej zostanà poprzedzone omówieniem tych dwóch poj ç 1. Dzia alnoêç bankowa OkreÊlajàc zakres obowiàzywania, ustawa Prawo bankowe w art. 1 stanowi, e okreêla ona m.in. zasady prowadzenia dzia alnoêci bankowej. Zwraca uwag, e nie sà to zasady prowadzenia dzia alnoêci przez banki, ale zasady prowadzenia dzia alnoêci bankowej. Wynika to bez wàtpienia z tego, e unormowania u.pr.b. okreêlajà tak e warunki, na jakich dzia alnoêç bankowa w okreêlonych przypadkach mo e byç prowadzona przez podmioty inne ni banki (w tym miejscu na równi z bankami traktuj oczywiêcie oddzia y banków zagranicznych oraz oddzia y instytucji kredytowych). Dzia alnoêç bankowa jest wi c niewàtpliwie poj ciem szerszym ni dzia alnoêç banków. Wydaje si, e taki sposób okreêlenia zakresu obowiàzywania Prawa bankowego mo na traktowaç jako swego rodzaju wyjaênienie, i ustawa normuje zasady prowadzenia dzia alnoêci przypisanej bankom z zastrze eniem, e niektóre rodzaje tej dzia alnoêci mogà byç wykonywane tak e przez podmioty inne ni banki. Taki sposób rozumowania zdaje si potwierdzaç zawarta w art. 2 definicja banku 1, która odwo uje si nie do dzia alnoêci bankowej, ale do czynnoêci bankowych. Ten sposób podejêcia ustawodawcy do problematyki dzia alnoêci bankowej zosta rozwini ty w przepisach art. 5 i art. 6 Prawa bankowego. TreÊç tych dwóch przepisów pozwala stwierdziç, e dzia alnoêç banku mo e polegaç na wykonywaniu czynnoêci bankowych wymienionych w art. 5 ust. 1 i 2 2 oraz 1 Art. 2. Bank jest osobà prawnà utworzonà zgodnie z przepisami ustaw, dzia ajàcà na podstawie zezwoleƒ uprawniajàcych do wykonywania czynnoêci bankowych obcià ajàcych ryzykiem Êrodki powierzone pod jakimkolwiek tytu em zwrotnym 2 Art CzynnoÊciami bankowymi sà: 1) przyjmowanie wk adów pieni nych p atnych na àdanie lub z nadejêciem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wk adów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) udzielanie kredytów, 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, NOWE REGULACJE BANKOWE 7

8 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym czynnoêci wymienionych w art. 6 ust W tym miejscu nale y zauwa yç, e w literaturze prezentowane sà odr bnie poglàdy, uto samiajàce dzia alnoêç bankowà z czynnoêciami bankowymi 4. W obronie swojego stanowiska chcia bym przedstawiç nast pujàcà argumentacj. Dzia alnoêç bankowa, zgodnie z ustawà, mo e byç prowadzona nie tylko przez bank, oddzia banku zagranicznego, instytucj kredytowà (transgranicznie lub przez oddzia ), ale tak e przez podmioty nieb dàce bankami. OczywiÊcie, czynnoêci bankowe okreêlone w art. 5 ust. 1 Prawa bankowego mogà byç wykonywane tylko na podstawie odr bnego upowa nienia ustawowego (zgodnie z art. 5 ust. 5). W przypadkach, w których unormowania dotyczàce dzia alnoêci bankowej ograniczone sà do czynnoêci bankowych, ustawodawca wyraênie to zastrzega. Jest to szczególnie widoczne w przepisach rozdzia u 8. Prawa bankowego Szczególne obowiàzki i uprawnienia banków. Z czynnoêciami bankowymi wià à si m.in.: prawo àdania zabezpieczenia wierzytelnoêci (art. 93 ust. 1 u.pr.b.), ulgowe stawki op at sàdowych oraz zwolnienia od tych op at w sprawach o zabezpieczenie nale noêci (art. 94 u.pr.b.), prawo wystawiania bankowych tytu ów egzekucyjnych (art u.pr.b.), tajemnica bankowa (art c) i prawo do op at i prowizji (art. 110 u.pr.b.). Nie sà przypisane tylko do czynnoêci bankowych i mogà byç wykorzystywane tak e przy wykonywaniu innych czynnoêci: prawo potràcenia ze swego d ugu wierzytelnoêci, której termin p atnoêci jeszcze nie nadszed (art. 93 ust. 2 u.pr.b.), prawo do wystawiania dokumentów z mocà dokumentów urz dowych (art. 95 u.pr.b.), szczególne sposoby zabezpieczenia wierzytelnoêci banku w postaci tzw. przew aszczenia na zabezpieczenie (art. 101 u.pr.b.) oraz tzw. kaucji (art. 102 u.pr.b.). W grupie tej nale a oby jeszcze wymieniç prawo wydawania wzorców umownych sformu owane w art. 109 Prawa bankowego, z tym e jak si wydaje w obowiàzujàcym stanie prawnym, wynikajàcym z treêci art. 384 i nast. K.c., przepisy art. 109 si zdezaktualizowa y. Ponadto przywo any wczeêniej art. 110 uprawnia banki tak e do pobierania op at z tytu u innych czynnoêci ni bankowe. Ograniczenie zakresu poj ciowego dzia alnoêci bankowej do czynnoêci bankowych mog oby w praktyce skutkowaç powa nymi ograniczeniami przedmiotowego zakresu obowiàzywania tych przepisów Prawa bankowego, które wprost odnoszà si do dzia alnoêci bankowej np.: 5) emitowanie bankowych papierów wartoêciowych, 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeƒ pieni nych, 6a) wydawanie instrumentu pieniàdza elektronicznego, 7) wykonywanie innych czynnoêci przewidzianych wy àcznie dla banku w odr bnych ustawach. 2. CzynnoÊciami bankowymi sà równie nast pujàce czynnoêci, o ile sà one wykonywane przez banki: 1) udzielanie po yczek pieni nych, 2) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem sà warranty, 3) wydawanie kart p atniczych oraz wykonywanie operacji przy ich u yciu, 4) terminowe operacje finansowe, 5) nabywanie i zbywanie wierzytelnoêci pieni nych, 6) przechowywanie przedmiotów i papierów wartoêciowych oraz udost pnianie skrytek sejfowych, 7) prowadzenie skupu i sprzeda y wartoêci dewizowych, 8) udzielanie i potwierdzanie por czeƒ, 9) wykonywanie czynnoêci zleconych, zwiàzanych z emisjà papierów wartoêciowych, 10) poêrednictwo w dokonywaniu przekazów pieni nych oraz rozliczeƒ w obrocie dewizowym. 3 Art Poza wykonywaniem czynnoêci bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, banki mogà: 1) obejmowaç lub nabywaç akcje i prawa z akcji, udzia y innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 2) zaciàgaç zobowiàzania zwiàzane z emisjà papierów wartoêciowych, 3) dokonywaç obrotu papierami wartoêciowymi, 4) dokonywaç, na warunkach uzgodnionych z d u nikiem, zamiany wierzytelnoêci na sk adniki majàtku d u nika, 5) nabywaç i zbywaç nieruchomoêci, 6) Êwiadczyç us ugi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, 6a) Êwiadczyç us ugi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wy àczeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnoêciach, których sà stronami, 7) Êwiadczyç inne us ugi finansowe, 8) wykonywaç inne czynnoêci, je eli przepisy odr bnych ustaw uprawniajà je do tego. 4 Np. E. Fojcik-Mastalska (w:) Prawo bankowe. Komentarz. Praca pod red. E. Fojcik-Mastalskiej. Warszawa 2002, s. 10 i 15. Autorka uto samia t dzia alnoêç bankowà z dzia alnoêcià okreêlonà w art. 2, a wi c z czynnoêciami bankowymi; podobnie m.in. M. Bàczyk (w:) Prawo Gospodarcze i Handlowe. Tom 5 Prawo umów w obrocie gospodarczym. Praca pod red. S. W odyki. Warszawa 2001, s. 763; E. Rutkowska: Bankowe wzorce umowne. Bydgoszcz 2002, s N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym wymagania okreêlone przy tworzeniu banku (art. 30 ust. 1 pkt 1 lit b i ust. 2), wymogi, których spe nienie warunkuje uzyskanie zezwolenia na rozpocz cie dzia alnoêci (art. 36 ust. 3 pkt 3), fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko dzia alnoêci bankowej jako sk adnik funduszy w asnych (art. 127 ust. 2 pkt 2 lit. a), rezerwa na ryzyko ogólne, s u àca do pokrycia ryzyka zwiàzanego z prowadzeniem dzia alnoêci bankowej (art. 130 ust. 1), ograniczenie zakresu dzia alnoêci banku lub uchylenie zezwolenia na utworzenie banku w razie stwierdzenia, e bank przez okres d u szy ni 6 miesi cy nie prowadzi dzia alnoêci bankowej (art. 138 ust. 6 pkt 3), uchylenie zezwolenia na utworzenie oddzia u banku zagranicznego w razie uchylenia zezwolenia na prowadzenie dzia alnoêci bankowej przez ten bank (art. 138 ust. 6a). Warto te zwróciç uwag na art. 48h, w którym uregulowano zasady prowadzenia dzia alnoêci na terenie UE przez krajowà instytucj finansowà. Dzia alnoêç ta obejmuje tak e wykonywanie czynnoêci wymienionych w art. 6 czyli czynnoêci bez wàtpienia nieb dàcych czynnoêciami bankowymi. Po nowelizacji Prawo bankowe reguluje tak e zasady prowadzenia w naszym kraju dzia alnoêci przez instytucje finansowe z paƒstw cz onkowskich (art. 48n). Gdyby wi c przyjàç, e poj cie dzia alnoêç bankowa jest to same z poj ciem czynnoêci bankowe, nale a oby uznaç, e przywo ane tu przepisy ustawy Prawo bankowe wykraczajà poza przedmiotowy zakres obowiàzywania tej ustawy okreêlony w jej art CzynnoÊci bankowe Jak ju powiedziano, czynnoêci bankowe sà podstawowym elementem normatywnej definicji banku sformu owanej w art. 2 Prawa bankowego. Ustawa nie definiuje jednak poj cia czynno- Êci bankowe. Wymienia jedynie w dwóch grupach (art. 5 ust. 1 i ust. 2) poszczególne rodzaje dzia- alnoêci, które kwalifikuje jako czynnoêci bankowe. W literaturze mo na spotkaç si z poglàdem, e art. 5 Prawa bankowego zawiera definicj legalnà czynnoêci bankowych, majàcà postaç tzw. definicji zakresowej, tj. wyliczajàcej elementy sk adowe definiowanego poj cia 5. Jak si wydaje, poglàd ten nie jest powszechnie akceptowany i zapewne dlatego podejmowane sà próby stworzenia definicji tego poj cia na potrzeby doktryny. Wydaje si, e dotychczas nie uda o si stworzyç definicji która by aby powszechnie akceptowalna. Niemniej jednak mo na przyjàç, e czynno- Êciami bankowymi sà pozostajàce w funkcjonalnym zwiàzku czynnoêci faktyczne i prawne, zwiàzane z zawieraniem i wykonywaniem umów, przewidziane wy àcznie dla banków albo majàce charakter czynnoêci bankowych, o ile sà wykonywane przez banki lub inne podmioty na podstawie przewidzianego prawem zlecenia banku 6. U yteczne wydaje si tak e poj cie operacja bankowa rozumiane jako zindywidualizowana czynnoêç faktyczna banku. Do operacji bankowych mo na zaliczyç np. wyp at pieni dzy po yczkobiorcy, przeprowadzenie rozliczenia, przyj cie wp aty na rachunek bankowy 7. CzynnoÊci bankowe zosta y podzielone na dwie grupy okreêlone odpowiednio w ust. 1 i 2 art. 5 Prawa bankowego. CzynnoÊci bankowe z pierwszej grupy (wymienione w ust. 1) obj te sà wzgl dnym monopolem banków na ich wykonywanie w ramach prowadzenia dzia alnoêci gospo- 5 J. Majewski: Przyjmowanie por czeƒ cywilnych. Rzeczpospolita z 6 marca 1999 r.; J. Majewski: Glosa do uchwa y Sàdu Najwy szego z 20 lipca 1999 r., III CZP 14/99. Prawo Bankowe nr 6/1999; J. Majewski: Glosa do uchwa y Sàdu Najwy szego z 20 lipca 1999 r., s. 51, III CZP 15/99. Prawo Bankowe nr 6/2000, s T. Naro ny: Prawo bankowe. Poznaƒ 1998, s Tam e. NOWE REGULACJE BANKOWE 9

10 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym darczej, wyra onym w ust. 4 i ust. 5 art CzynnoÊci bankowe grupy drugiej (okreêlone w ust. 2) nie sà obj te monopolem banków mogà byç wykonywane przez podmioty inne ni banki, z tym e przymiot czynnoêci bankowych zachowujà tylko wówczas, gdy sà wykonywane przez banki. OkreÊlone w ust. 4 i 5 art. 5 Prawa bankowego skutki podzia u czynnoêci bankowych na dwie grupy, dokonanego w ust. 1 i 2, sà jedynymi przewidzianymi w tej ustawie. Pozosta e przepisy ustawy dotyczàce czynnoêci bankowych nie uwzgl dniajà bowiem tego podzia u z punktu widzenia stosowania tych przepisów jest oboj tne, czy dana czynnoêç bankowa zosta a wymieniona w ramach pierwszej, czy drugiej grupy. Warto, jak si wydaje, zwróciç tak e uwag, e spoêród innych ni Prawo bankowe ustawowych êróde szeroko rozumianego prawa bankowego tylko ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó dzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajàcych (dalej okreêlana w skrócie u.b.s.) pos uguje si poj ciem czynnoêci bankowe. Z kolei np. zakres dzia ania banków hipotecznych (dzia ajàcych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych) obejmuje wykonywanie czynnoêci podstawowych, pozosta ych czynnoêci oraz inne dzia ania o charakterze depozytowym. Ustawa ta, kwalifikujàc poszczególne kategorie czynno- Êci banku hipotecznego, nie uwzgl dnia dokonanego w Prawie bankowym podzia u na czynnoêci bankowe i inne czynnoêci 9. Sytuacje tego rodzaju w praktyce mogà wywo ywaç wàtpliwoêci co do kwalifikowania poszczególnych form aktywnoêci dzia alnoêci bankowej regulowanej innymi ni u.pr.b. ustawami na potrzeby stosowania tych jej przepisów, które dotyczà czynnoêci bankowych, w szczególnoêci przepisów dotyczàcych szczególnych obowiàzków i uprawnieƒ banków. Problem ten by stosunkowo szeroko analizowany w literaturze w zwiàzku ze stosowaniem bankowych tytu- ów egzekucyjnych (na podstawie pierwotnego brzmienia przepisów u.pr.b i u.b.s) przez banki spó dzielcze wobec por czycieli 10. Chodzi o traktowanie tych form jako b dàcych lub nieb dàcych czynnoêciami bankowymi. Analizujàc pod tym kàtem zakres dzia alnoêci bankowej unormowanej w ustawach innych ni Prawo bankowe nale y, moim zdaniem, stosowaç zasad, e przez czynno- Êci bankowe rozumie si jedynie te formy aktywnoêci, które sà tak kwalifikowane (czyli uznawane za czynnoêci bankowe) przez Prawo bankowe. Jest to szczególnie istotne z uwagi na stosowanie przepisów dotyczàcych szczególnych obowiàzków i uprawnieƒ banków. Pomi dzy sposobem okre- Êlenia czynnoêci bankowych w Prawie bankowym a szczególnymi obowiàzkami i uprawnieniami banków uregulowanymi w tej ustawie istnieje bezpoêredni zwiàzek. Sprawia on, e do celów stosowania przepisów kreujàcych te szczególne obowiàzki i uprawnienia czynnoêciami bankowymi sà tylko te, które mieszczà si w jednej z grup okreêlonych w art. 5 ust. 1 i ust. 2. Nale y jednak pami taç, e wspomniane przywileje sà uregulowane w u.pr.b. Skoro ustawa zezwala na stosowanie tych przywilejów tylko w przypadku wykonywania czynnoêci bankowych, to przez czynnoêci bankowe nale y rozumieç tylko te formy aktywnoêci, które sà przez nià okreêlone. Wspomniany tu bezpoêredni zwiàzek pomi dzy zakresem czynnoêci bankowych okreêlonym u.pr.b. a uregulowanymi w tej ustawie przywilejami zwiàzanymi z tymi czynnoêciami sprawia, e w celu stosowania owych przywilejów nie mo na poszerzaç katalogu czynnoêci bankowych poza regulacj Prawa bankowego, pos ugujàc si argumentacjà opartà na zasadzie ustawy szczególnej uchylajàcej ustaw ogólnà. Podobne rozwiàzanie nale y zastosowaç w stosunku do form aktywnoêci banków uregulowanych w innych ustawach. CzynnoÊciami bankowymi do celów stosowania przywilejów okreêlonych w Prawie bankowym sà tylko te, które mieszczà si w jednym z katalogów zawartych w art. 5 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. 8 Dzia alnoêç gospodarcza, której przedmiotem sà te czynnoêci, mo e byç wykonywana co do zasady tylko przez banki (art. 5 ust. 4), z tym e jednostki organizacyjne inne ni banki mogà wykonywaç te czynnoêci, je eli przepisy odr bnych ustaw uprawniajà je do tego (art. 5 ust. 5). 9 Tak e inne ustawy nie zaliczane bezpoêrednio do prawa bankowego regulujà ró ne przejawy aktywnoêci banków np. wykonywanie przez bank funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z póên. zm.), nie okreêlajàc charakteru prawnego tych form aktywnoêci z uwzgl dnieniem podzia u stosowanego w art. 5 i 6 oraz w ramach samego art. 5 u.pr.b.. 10 M. Bàczyk: Por czenie w Êwietle przepisów prawa bankowego z 1997 r. Prawo bankowe nr 2/1998; A. Joƒczyk: Bankowy tytu egzekucyjny. Przeglàd Podatkowy nr 7/1998; A. Joƒczyk: Praktyczne stosowanie przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym. Bank. Miesi cznik Finansowy nr 12/1998; A. Kawulski: CzynnoÊci bankowe i inna dzia alnoêç banków. Biuletyn Bankowy nr 1/1999; E. Kryƒski (w:) Prawo bankowe. Komentarz. Praca zbiorowa pod red. W. Góralczyka. Warszawa 1999, s ; J. Krzy ewski: Por czenie d ugu wobec banku. Prawo Bankowe nr 2/1998; J. Krzy ewski: Bankowy tytu egzekucyjny. Lepiej nie kontestowaç tez Platona. Rzeczpospolita z 20 listopada 1998 r.; J. Majewski: Przyjmowanie por czeƒ cywilnych. Rzeczpospolita z 6 marca 1998 r.; B. Smykla: CzynnoÊci bankowe podstawowy element okreêlajàcy pozycj banku w obrocie. Glosa. Przeglàd Prawa Gospodarczego nr 2/ N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym 3. Outsourcing Outsourcing to sposób prowadzenia dzia alnoêci, którego istotà jest wykorzystanie zasobów podmiotu zewn trznego do realizacji czynnoêci, które wczeêniej by y wykonywane przez przedsi biorstwo lub które w ramach jego struktury mog y byç wykonywane. Efekty tych czynnoêci nie trafiajà jednak jako samodzielny produkt, ale s u à zlecajàcemu do wykonywania jego czynnoêci 11. Od kilku lat wykorzystywanie outsourcingu w bankowoêci by o jednym z g ównych tematów dyskusji dotyczàcych nowych formu prowadzenia dzia alnoêci bankowej. Koncentrowa y si one na analizie dopuszczalnoêci wykorzystywania outsourcingu w Êwietle ograniczeƒ wynikajàcych z ustawowej regulacji tajemnicy bankowej. Dyskusje te nie doprowadzi y do wypracowania szerzej popieranej, jednolitej koncepcji uregulowania tej formy prowadzenia dzia alnoêci bankowej. Zapewne dlatego unormowania dotyczàce outsourcingu by y najbardziej kontrowersyjnym elementem nowelizacji Prawa bankowego spory co do ich ostatecznego kszta tu toczy y si do koƒca procesu legislacyjnego w Parlamencie. Pozwalam sobie wyraziç poglàd, e skoncentrowanie si ich uczestników na utrudnieniach w wykorzystywaniu outsourcingu przez banki, wynikajàcych z regulacji tajemnicy bankowej, ograniczy o, a tym samym wypaczy o owà dyskusj. W ostatecznym rozrachunku sprawi o, e analizy skutków wykorzystywania przez banki tego sposobu prowadzenia dzia alnoêci by y niepe ne. Analizy te powinny bowiem obejmowaç mo liwie szeroki obszar uwarunkowaƒ kreujàcych szczególnà pozycj banku w obrocie. Owa szczególna pozycja banku w obrocie wynika z tego, e jako instytucja zaufania publicznego jest on jednoczeênie przedsi biorcà, którego dzia alnoêç nierozerwalnie wià e si z ryzykiem obejmujàcym ró ne obszary ludzkiej aktywnoêci. Powoduje to naturalny konflikt pomi dzy dà eniem przez bank do maksymalizacji zysku a koniecznoêcià zapewnienia bezpieczeƒstwa Êrodków finansowych, którymi bank obraca. Dlatego Prawo bankowe i inne akty prawne okreêlajàce regu y prowadzenia dzia alnoêci bankowej zawierajà przepisy, których celem jest stworzenie takich warunków prowadzenia dzia alnoêci bankowej, aby uda o si pogodziç wymogi gospodarki rynkowej z niezb dnym minimum bezpieczeƒstwa dzia alnoêci banków funkcjonujàcych w tej gospodarce. W wyniku nowelizacji podstawowe unormowania dotyczàce outsourcingu sta y si elementem szerszej regulacji Prawa bankowego, okreêlajàcej (w art. 5 i 6 tej ustawy) zakres i zasady wykonywania dzia alnoêci bankowej. Formalnym tego wyrazem jest ich umiejscowienie znalaz y si w przepisach art. 6a-6d. Zgodnie z ogólnà zasadà, na której opiera si ustawowa regulacja outsourcingu, bank mo e powierzyç w drodze umowy zawartej na piêmie wykonywanie okreêlonych ustawà czynnoêci tylko przedsi biorcy lub przedsi biorcy zagranicznemu (art. 6a ust. 1). W poszerzonym przez nowelizacj s owniczku ustawy (art. 4 ust. 1 pkt 16a) poj cie przedsi biorcy nie obejmuje wspólników spó ki cywilnej (definicja przedsi biorcy odwo uje si bowiem tylko do art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej). CzynnoÊci, których wykonywanie bank mo e powierzyç, wymienione sà (w art. 6a ust.1 pkt 1 i 2) w dwóch grupach. Zwrot wy àcznie w zdaniu wst pnym art. 6a ust. 1 zdaje si sugerowaç, e czynnoêci tych dwóch grup tworzà katalog zamkni ty. Dalsza cz Êç tego przepisu daje jednak podstawy negowania takiego stanowiska. Pierwsza grupa to (wymienione w pkt. 1) czynnoêci, które polegajà na dokonywaniu w imieniu i na rzecz banku poêrednictwa na podstawie umowy agencyjnej. PoÊrednictwo to mo e polegaç na: a) zawieraniu i zmianie umów rachunków oszcz dnoêciowych, rachunków oszcz dnoêciowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszcz dnoêciowych wed ug wzoru zatwierdzonego przez bank, b) zawieraniu i zmianie umów kredytu na sfinansowanie inwestycji majàcej na celu zaspokojenie w asnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 11 R. Juchno, R.W. Kaszubski: Outsourcing w dzia alnoêci bankowej. Glosa. Przeglàd Prawa Gospodarczego nr 6/2001, s. 8. NOWE REGULACJE BANKOWE 11

12 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym c) zawieraniu i zmianie umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, d) zawieraniu i zmianie umów ugody w sprawie sp aty kredytów, o których mowa w lit. b) i c), e) zawieraniu i zmianie umów dotyczàcych ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów, o których mowa w lit. b) i c), f) zawieraniu i zmianie umów o kart p atniczà, których stronà jest konsument w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. c), g) przyjmowaniu wp at, dokonywaniu wyp at oraz obs udze czeków zwiàzanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank, h) dokonywaniu wyp at i przyjmowaniu sp at udzielonych przez ten bank kredytów i po yczek pieni nych, i) przyjmowaniu wp at na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki, j) przyjmowaniu dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeƒ pieni nych zwiàzanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank, k) wykonywaniu innych czynnoêci, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. Drugà grup stanowià czynnoêci faktyczne zwiàzane z dzia alnoêcià bankowà, o których mowa w pkt. 2. Warto w tym miejscu zauwa yç, e ustawodawca zastrzega, i czynnoêci z pierwszej grupy mogà byç wykonywane na podstawie umowy agencyjnej. Zastrze enia takiego nie czyni natomiast wobec powierzania wykonywania czynnoêci faktycznych stanowiàcych drugà grup. Warunkiem wystarczajàcym jest jedynie powierzenie wykonywania w drodze umowy zawartej na piêmie. W pierwszej grupie mo na wymieniç dwie podgrupy. Pierwszà podgrup stanowià czynnoêci wymienione wprost przez ustaw w podpunktach od a do j. Drugà podgrup stanowià bli ej nieokre- Êlone czynnoêci, o których mowa w podpunkcie k, a które mogà byç wykonywane przez bank po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego (KNB). Nale y uznaç, e do czynnoêci tych nie nale à czynnoêci faktyczne, poniewa jak ju powiedziano czynnoêci faktyczne zwiàzane z dzia alnoêcià bankowà tworzà odr bnà, drugà grup (pkt 2 w ust. 1). Tym samym podgrup t tworzà czynnoêci prawne nienale àce do pierwszej podgrupy, czyli niewymienione przez ustaw. W dà eniach do zakreêlenia granic katalogu czynnoêci, których wykonywanie bank mo e powierzyç po uzyskaniu zezwolenia KNB, nale y wziàç pod uwag przede wszystkim ograniczenia wynikajàce z zapisów okreêlajàcych charakter tych czynnoêci, których powierzenie nie wymaga uzyskania zezwolenia, a wi c czynnoêci wymienionych w podpunktach od a do j. Np. poêrednictwo polegajàce na zawieraniu i zmianie umów rachunków bankowych zosta o ograniczone do umów oszcz dnoêciowych, rachunków oszcz dnoêciowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszcz dnoêciowych. Podobnie jest w przypadkach umów kredytowych, okreêlonych w podpunktach b i c. Niewàtpliwie wi c podpunkt k dotyczy przede wszystkim tych czynnoêci poêrednictwa, które wykraczajà poza wspomniane ograniczenia. Jak powiedziano, przepis ten dotyczy tak e innych czynnoêci prawnych, z tym e nale y pami taç, i powierzanie poêrednictwa na podstawie umowy agencyjnej jest ograniczone do czynnoêci bankowych. Na koniec rozwa aƒ nad zapisem przywo ywanego tu podpunktu k, zwróciç nale y uwag, i brak bli szego okreêlenia rodzaju tych czynnoêci sprawia, e w praktyce mamy do czynienia z otwarciem katalogu czynnoêci, które bank mo e powierzyç przedsi biorcy lub przedsi biorcy zagranicznemu na podstawie umowy agencyjnej. Bank wyst pujàc do KNB z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie tych, bli ej nie okreêlonych czynnoêci musi wykazaç, e powierzenie ich wykonywania przedsi biorcy lub przedsi biorcy zagranicznemu jest niezb dne do prowadzenia dzia alnoêci bankowej w sposób ostro ny i stabilny lub istotnego obni enia kosztów tej dzia alnoêci (art. 6a ust. 3). CzynnoÊci faktyczne, których wykonywanie bank mo e powierzyç przedsi biorcy lub przedsi biorcy zagranicznemu, nie zosta y w jakikolwiek sposób ograniczone. Nie mo na jako ogranicze- 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym nia traktowaç zapisu, zgodnie z którym chodzi o czynnoêci zwiàzane z dzia alnoêcià bankowà. Jak ju bowiem powiedziano, ustawa Prawo bankowe swym zakresem przedmiotowym obejmuje zasady prowadzenia dzia alnoêci bankowej (art. 1 ustawy). Innymi s owy, dziedziny aktywnoêci banku nieobj te regulacjà ustawy Prawo bankowe nie mogà byç traktowane jako prowadzenie dzia alnoêci bankowej. Nale y jednak podkreêliç, e pewne formy aktywnoêci banku nie muszà byç bezpoêrednio regulowane w ustawie Prawo bankowe, choç sà przez t ustaw kwalifikowane jako dzia alnoêç bankowa. W art. 5 ust. 1 pkt 7 do czynnoêci bankowych obj tych wzgl dnym monopolem banków na ich wykonywanie zaliczono inne ni wymienione w punktach 1 6a czynnoêci, których wykonywanie przewidziano wy àcznie dla banku w innych ustawach. Podobnie wêród czynnoêci niemajàcych charakteru czynnoêci bankowych w art. 6 ust. 1 pkt 7 wymienia si inne (ni wymienione w pkt. 1 6 tego przepisu) us ugi finansowe, a w pkt. 8 inne czynnoêci, je eli przepisy odr bnych ustaw uprawniajà banki do ich wykonywania. Majàc powy sze na uwadze, nale y uznaç, e powierzanie przez bank podmiotom zewn trznym np. sprzàtania pomieszczeƒ banku czy prowadzenia sto ówki lub bufetu dla pracowników nie podlega rygorom przepisów art. 6a 6d. Podobnie nale y oceniç dzia alnoêç zwiàzanà z funkcjonowaniem w ramach struktury organizacyjnej banku oêrodka wypoczynkowego. Tego rodzaju czynnoêci nie stanowià wszak przedmiotu regulacji Prawa bankowego. Nale y tak e zastrzec, e regulacjà art. 6a 6d nie obj to te Êwiadczenia pomocy prawnej na rzecz banku przez adwokatów i radców prawnych, dla której w aêciwe sà odpowiednie przepisy ustawy o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych. Takie kwalifikowanie dzia alnoêci, polegajàcej na Êwiadczeniu na rzecz banku pomocy prawnej, potwierdzajà postanowienia art. 104 ust. 2. Przepis ten wêród przypadków, w których nie obowiàzuje zachowanie tajemnicy bankowej, odr bnie wymienia udzielenie informacji zgodnie z postanowieniami art. 6a 6d (pkt 2) i udzielenie informacji adwokatom lub radcom prawnym (pkt 3). Z przedmiotowego zakresu outsourcingu bankowego postanowieniami art. 6a ust. 2, wy àczono zarzàdzanie bankiem (w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu spó ek handlowych i Prawa spó dzielczego, okreêlajàcych pozycj prawnà zarzàdu w spó ce akcyjnej i spó dzielni), a w szczególnoêci zarzàdzanie ryzykiem zwiàzanym z prowadzeniem dzia alnoêci bankowej, w tym zarzàdzanie aktywami i pasywami, dokonywanie oceny zdolnoêci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przeprowadzanie audytu wewn trznego banku (w rozumieniu dodanych przez nowelizacj przepisów art. 9c 9d, dotyczàcych audytu wewn trznego w banku). Niewàtpliwie art. 6a ust. 2 wymaga odr bnych analiz. W tym momencie mo na przyjàç, e omawiane wy àczenie dotyczy decyzji podejmowanych na szczeblu zarzàdu banku oraz tych procesów decyzyjnych na ni szych szczeblach kierowania bankiem, które dotyczà obszarów dzia alnoêci banku b dàcych g ównym êród em ryzyka. W trakcie prac legislacyjnych nad nowelizacjà szczególne kontrowersje wywo ywa o okreêlenie zasad odpowiedzialnoêci banku i przedsi biorcy lub przedsi biorcy zagranicznego za szkody wyrzàdzone klientom wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy, na podstawie której powierzono wykonywanie danych czynnoêci. Konstrukcja przyj ta w art. 6b wprowadza czytelne zasady. Nie mo na ograniczyç ani wy àczyç zarówno odpowiedzialnoêci przedsi biorcy lub przedsi biorcy zagranicznego wobec banku, jak i odpowiedzialnoêci banku wobec klienta. Powierzenie przez bank wykonywania czynnoêci okreêlonych w art. 6a mo e si odbywaç wg trzech trybów post powania. Dwa pierwsze z tych trybów stosuje si do sta ego lub okresowego powierzania przez bank przedsi biorcy krajowemu wykonywania czynnoêci wymienionych w art. 6a ust. 1. Pierwszy z nich stosuje si do powierzania czynnoêci wymienionych w pkt. 1 lit. a) j) oraz pkt. 2 tego przepisu. W trybie tym nie jest wymagane uzyskanie przez bank lub przedsi biorc zezwolenia na powierzenie temu przedsi biorcy sta ego wykonywania wspomnianych tu czynnoêci. Ustawa okreêla jedynie (w art. 6c ust. 1) warunki, po których spe nieniu mo liwe jest owo powierzenie: 1) bank zawiadamia Komisj Nadzoru Bankowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1, NOWE REGULACJE BANKOWE 13

14 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym 2) zostanie zapewnione wykonywanie przez Komisj Nadzoru Bankowego efektywnego nadzoru nad wykonywaniem powierzonych czynnoêci, 3) bank i przedsi biorca lub przedsi biorca zagraniczny b dà posiadaç wiarygodne plany dzia ania zapewniajàce ciàg e i niezak ócone prowadzenie dzia alnoêci w zakresie obj tym umowà, 4) powierzenie wykonywania czynnoêci nie wp ynie niekorzystnie na prowadzenie przez bank dzia alnoêci zgodnie z przepisami prawa, ostro ne i stabilne zarzàdzanie bankiem, skutecznoêç systemu kontroli wewn trznej w banku, mo liwoêç wykonywania obowiàzków przez bieg ego rewidenta, upowa nionego do badania sprawozdaƒ finansowych banku na podstawie zawartej z bankiem umowy, oraz ochron tajemnicy prawnie chronionej. Odr bny tryb post powania b dzie stosowany w razie powierzenia czynnoêci okreêlonych w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. k. W trybie tym katalog warunków z art. 6c ust. 1 uzupe niono uzyskaniem zezwolenia KNB. Nale y przypomnieç, e zgodnie z art. 6a ust. 3, bank wyst pujàc do KNB z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie tych czynnoêci musi wykazaç, e powierzenie ich wykonywania przedsi biorcy lub przedsi biorcy zagranicznemu jest niezb dne do prowadzenia dzia alnoêci bankowej w sposób ostro ny i stabilny lub istotnego obni enia kosztów tej dzia alnoêci. Trzeci tryb post powania stosuje si, gdy dzia ajàc zgodnie z art. 6d ust. 1, bank zawiera umow, na podstawie której powierza wykonanie czynnoêci okreêlonych w art. 6a ust. 1 przedsi biorcy zagranicznemu niemajàcemu sta ego miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie paƒstwa nale àcego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo gdy bank zawiera umow przewidujàcà, e powierzone czynnoêci b dà wykonywane stale lub okresowo za granicà. W trybie tym do warunków okreêlonych w art. 6c dochodzi, zgodnie z art. 6d, obowiàzek uzyskania zezwolenia KNB na zawarcie takiej umowy. W art. 6d ust. 2 i ust. 3 unormowane zosta y zr by procedury przeprowadzanej w sprawie wydania zezwolenia. Zezwolenie to wydawane jest na wniosek banku. Do wniosku o udzielenie zezwolenia, zgodnie z ust. 2, bank za àcza: 1) dokumenty dotyczàce dzia alnoêci gospodarczej przedsi biorcy zagranicznego, który ma wykonywaç powierzone czynnoêci, 2) projekt umowy, która ma byç zawarta z przedsi biorcà zagranicznym, 3) plany dzia ania zapewniajàce ciàg e i niezak ócone prowadzenie dzia alnoêci w zakresie obj tym umowà, 4) zezwolenia lub promesy zezwoleƒ wymaganych w paƒstwie, w którym czynnoêci majà byç wykonywane, wraz z pozytywnà opinià w aêciwych w adz nadzorczych, 5) opis rozwiàzaƒ technicznych i organizacyjnych, zapewniajàcych bezpieczne i prawid owe wykonywanie powierzonych czynnoêci, w szczególnoêci ochron tajemnicy prawnie chronionej. Do post powania w sprawie wydania zezwolenia stosuje si odpowiednio przepis art. 33 u.pr.b., okreêlajàcy terminy obowiàzujàce w trakcie post powania w sprawie o wydanie zezwolenia na utworzenie banku. Ustawa w ust. 4 okreêli a przypadki, w których KNB mo e odmówiç wydania zezwolenia, jak równie cofnàç wczeêniej wydane. Odmowa wydania zezwolenia lub cofni cie zezwolenia nast puje w przypadku, gdy: 1) istnieje zagro enie naruszenia tajemnicy prawnie chronionej, 2) w paƒstwie, w którym powierzone czynnoêci majà byç wykonywane, obowiàzujàce prawo uniemo liwia Komisji Nadzoru Bankowego wykonywanie efektywnego nadzoru, 3) powierzenie wykonywania czynnoêci mo e wp ynàç niekorzystnie na prowadzenie przez bank dzia alnoêci zgodnie z przepisami prawa, ostro ne i stabilne zarzàdzanie bankiem, skutecznoêç systemu kontroli wewn trznej w banku oraz mo liwoêç wykonywania obowiàzków przez bie- 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym g ego rewidenta upowa nionego do badania sprawozdaƒ finansowych banku na podstawie zawartej z bankiem umowy. Przes anki te cz Êciowo pokrywajà si z przywo anymi wy ej warunkami okreêlonymi w art. 6c. Przepis z mocy art. 6d ust. 5 stosuje si odpowiednio do trybu post powania w przypadku powierzenia przez bank czynnoêci na podstawie umów okreêlonych w art. 6d ust. 1. Jednym ze wspólnych warunków dla wszystkich trzech trybów post powania przy powierzeniu wykonywania czynnoêci jest zapewnienie wykonywania przez KNB efektywnego nadzoru nad powierzonymi przez bank czynnoêciami. Nale y zauwa yç, e KNB uzyska a dodatkowe szczególne kompetencje dotyczàce nadzoru nad dzia alnoêcià prowadzonà przy u yciu przedsi biorców lub przedsi biorców zagranicznych, którym bank powierzy wykonywanie czynnoêci, okreêlonych w art. 6a ust. 1. Po pierwsze, na podstawie art. 6c ust. 7 przedsi biorc lub przedsi biorc zagranicznego, któremu bank powierza wykonywanie owych czynnoêci, ustawa uznaje za posiadajàcego bliskie powiàzania z bankiem. Wià e si z tym stosowanie wobec takiego przedsi biorcy przepisów dotyczàcych podmiotów posiadajàcych bliskie powiàzania z bankiem, w tym przede wszystkim przepisów o nadzorze skonsolidowanym. Po drugie, zgodnie z art. 6c ust. 3, Komisja Nadzoru Bankowego mo e àdaç od banku w szczególnoêci: 1) przedstawienia kopii zawartej umowy, 2) z o enia wyjaênieƒ dotyczàcych realizacji umowy, 3) przedstawienia planu dzia ania, zapewniajàcego ciàg e i niezak ócone prowadzenie dzia- alnoêci w zakresie obj tym umowà, 4) przedstawienia dokumentów okreêlajàcych status przedsi biorcy lub przedsi biorcy zagranicznego, z którym bank zawar umow, 5) dostarczenia opisu rozwiàzaƒ technicznych i organizacyjnych, zapewniajàcych bezpieczne i prawid owe wykonywanie powierzonych czynnoêci, w szczególnoêci ochron tajemnicy prawnie chronionej. KNB uzyska a prawo nakazania bankowi, w drodze decyzji, podj cia dzia aƒ zmierzajàcych do zmiany lub rozwiàzania umowy, na podstawie której powierzono wykonywanie czynnoêci (art. 6c ust. 4), je eli: 1) wykonanie umowy zagra a ostro nemu i stabilnemu zarzàdzaniu bankiem, 2) przedsi biorca lub przedsi biorca zagraniczny b dàcy stronà umowy utraci wymagane uprawnienia niezb dne do wykonywania tej umowy. Instrument ten ma szczególne znaczenie. Jest on wyjàtkiem od zasady, zgodnie z którà Êrodki nadzoru o charakterze administracyjnym stosowane przez KNB nie mogà naruszaç umów zawartych przez bank (art. 138 ust. 7). Je eli w wyznaczonym terminie bank nie doprowadzi do zmiany lub rozwiàzania umowy, KNB mo e, bez koniecznoêci uprzedniego upomnienia na piêmie, zastosowaç Êrodki nadzoru okre- Êlone w art. 138 ust. 3. Owe Êrodki nadzoru to: 1) wystàpienie do w aêciwego organu banku z wnioskiem o odwo anie prezesa, wiceprezesa lub innego cz onka zarzàdu banku bezpoêrednio odpowiedzialnego za stwierdzone nieprawid owoêci; 2) zawieszenie w czynnoêciach cz onków zarzàdu, o których mowa w pkt. 1, do czasu podj cia uchwa y w sprawie wniosku o ich odwo anie przez rad nadzorczà na najbli szym posiedzeniu; zawieszenie w czynnoêciach polega na wy àczeniu z podejmowania decyzji za bank w zakresie jego praw i obowiàzków majàtkowych; NOWE REGULACJE BANKOWE 15

16 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym 3) ograniczenie zakresu dzia alnoêci banku; 4) na o enie na bank kary finansowej w wysokoêci do z ; 5) uchylenie zezwolenia na utworzenie banku i podj cie decyzji o likwidacji banku. Jak powiedziano, w dyskusjach na temat dopuszczalnoêci wykorzystywania outsourcingu w dzia alnoêci bankowej, w dotychczasowym stanie prawnym, najwi cej miejsca zajmowa y kwestie zwiàzane z ograniczeniami wynikajàcymi z tajemnicy bankowej. Nie bez racji by a ona traktowana jako instytucja ograniczajàca mo liwoêç wykorzystywania firm zewn trznych w prowadzeniu dzia alnoêci bankowej. W obowiàzujàcym stanie prawnym tajemnica bankowa nie mo e byç traktowana jako przeszkoda do wykorzystywania firm zewn trznych. Jak zasygnalizowano, zgodnie z art. 104 ust. 2 pkt 2 obowiàzek zachowania tajemnicy bankowej nie dotyczy przypadków ujawniania informacji przedsi biorcom lub przedsi biorcom zagranicznym, którym bank zgodnie z art. 6a 6d powierzy wykonywanie stale lub okresowo czynnoêci zwiàzanych z dzia alnoêcià bankowà. W tym kontekêcie zwraca uwag dodany przez nowelizacj pkt 9 w ust. 1 artyku u 111 u.pr.b. Zobowiàzuje on bank do og aszania w miejscu wykonywania czynnoêci, w sposób ogólnie dost pny informacji o przedsi biorcach lub przedsi biorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a 6d, o ile uzyskujà dost p do tajemnicy bankowej. Przywo any tu przepis jest tak skonstruowany, e zobowiàzuje do podawania informacji o przedsi biorcach lub przedsi biorcach zagranicznych wykonujàcych czynnoêci na rzecz danej jednostki organizacyjnej banku. Ustawowà regulacj outsourcingu niejako zamyka art. 15 nowelizacji Prawa bankowego. Zgodnie z tym przepisem banki, które pod rzàdami dotychczas obowiàzujàcych przepisów (czyli przed 1 maja 2004 r.) powierzy y przedsi biorcy lub przedsi biorcy zagranicznemu wykonywanie czynnoêci, o których mowa w art. 6a Prawa bankowego, zobowiàzane sà dostosowaç swojà dzia- alnoêç w tym zakresie (czyli do wymogów okreêlonych w art. 6a 6d tej ustawy) do dnia 1 stycznia 2005 r. 4. Tajemnica bankowa Zmiany ustawowej regulacji tajemnicy bankowej wprowadzone przez nowelizacj Prawa bankowego sà wynikiem dyskusji i doêwiadczeƒ praktyki. W znacznej mierze majà one usunàç wàtpliwoêci interpretacyjne, zg aszane na gruncie dotychczas obowiàzujàcego stanu prawnego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 104 ust. 1 u.pr.b., zakres informacji chronionych tajemnicà bankowà zosta sprecyzowany poprzez formu wszystkie informacje dotyczàce czynnoêci bankowej, pozyskane i chronione przez bank na wszystkich etapach wspó pracy banku z klientem poczàwszy od negocjacji, a skoƒczywszy na realizacji umowy. Sà to wi c informacje dotyczàce zarówno danej czynnoêci, jak i osoby lub osób dokonujàcych z bankiem tej czynnoêci bankowej i innych osób, które dokona y czynnoêci pozostajàcych w zwiàzku z umowà, na podstawie której bank wykonuje t czynnoêç bankowà, wymieniane odr bnie w pkt. 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu tego przepisu. Z przedmiotowego zakresu tajemnicy bankowej wy àczone zosta y informacje dotyczàce udzielenia Policji informacji na zasadach okreêlonych w art. 20 ust ustawy o Policji oraz zawiadomienia, o których mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy (wymieniane dotychczas w art. 104 ust. 1 pkt 3). Informacje te nadal obj te sà tajemnicà na podstawie art. 104 ust. 4, jednak nie jest to ju tajemnica bankowa. Tajemnica ta ma nadal bezwzgl dny charakter obowiàzuje wobec stron umowy, innych osób, których dotyczà informacje, oraz osób trzecich i obj ta jest reglamentacjà prawnà wynikajàcà z przywo anych tu przepisów ustawy o Policji. Obowiàzek zachowania tajemnicy bankowej tak jak w dotychczasowym stanie prawnym obcià a bank, osoby w nim zatrudnione i osoby, za których poêrednictwem bank wykonuje czynnoêci bankowe. Warto zwróciç uwag, e zdanie wst pne ust. 1 w artykule 104 nak ada na wymienione w nim i przywo ane w tym miejscu kategorie podmiotów obowiàzek zachowania tajemnicy bankowej. Nie ustanawia jednak prawa do dost pu tych podmiotów do wiadomoêci obj tych tà tajemnicà. Nie przesàdza wi c o ich dost pie do wiadomoêci obj tych tajemnicà bankowà. Zakres po- 16 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym siadanych przez te podmioty wiadomoêci okreêlajà okolicznoêci, w jakich dana czynnoêç bankowa jest wykonywana 12. WiadomoÊci stanowiàce tajemnic bankowà uzyskujà one bowiem od strony umowy, na podstawie której wykonywana jest dana czynnoêç bankowa, i osób, które nie b dàc stronà umowy dokona y czynnoêci pozostajàcych w zwiàzku z zawarciem takiej umowy. W stosunku do dotychczasowego stanu prawnego w ust. 2 artyku u 104 poszerzono katalog przypadków, których nie dotyczy obowiàzek zachowania tajemnicy bankowej. Obecnie obowiàzujàcy zapis pkt. 1 tego przepisu nawiàzuje do dotychczas obowiàzujàcych zapisów koƒcowych w pkt. 1 i 2 w art. 104 ust. 1. Potwierdza on zwolnienie z obowiàzku zachowania tajemnicy bankowej w przypadku, gdy bez ujawnienia informacji nie jest mo liwe nale yte wykonanie umowy, na podstawie której wykonywana jest czynnoêç bankowa, lub nale yte wykonanie czynnoêci pozostajàcych w zwiàzku z zawarciem lub wykonaniem tej umowy. Ponadto, jak ju powiedziano, wêród tych przypadków znalaz o si wykorzystywanie i stosowanie outsourcingu (pkt 2). Potwierdzono te prawo do udzielania informacji adwokatom i radcom prawnym w zwiàzku ze Êwiadczeniem przez nich pomocy prawnej na rzecz banku (pkt 3). Jak powiedziano, odr bne potraktowanie przypadków dotyczàcych udzielenia informacji adwokatom i radcom prawnym Êwiadczàcym pomoc prawnà na rzecz banku jest dodatkowym argumentem, e Êwiadczenie przez przedstawicieli tych zawodów owej pomocy nie jest obj te regulacjà outsourcingu. NowoÊcià sà te zapisy uchylajàce obowiàzek zachowania tajemnicy bankowej, gdy jest to niezb dne do zawarcia i wykonania: umów w ramach procesu sekurytyzacji, umów sprzeda y wierzytelnoêci, z tym e tylko tych wierzytelnoêci, które na podstawie odr bnych przepisów zosta y zakwalifikowane do kategorii straconych. Przywo ane wy ej odr bne przepisy to przepisy rozporzàdzenia wykonawczego do ustawy o rachunkowoêci, dotyczàcego tworzenia tzw. rezerw celowych, czyli rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia alnoêcià banków. W art. 104 ust. 3 sformu owano podstawowe zasady udzielania informacji obj tych tajemnicà bankowà. Konstrukcja tych zasad zosta a przej ta z dotychczas obowiàzujàcego ust. 2 w art Tajemnica bankowa nie obowiàzuje wobec osoby, której dotyczà informacje obj te tajemnicà (w dotychczas obowiàzujàcym ust. 2 art. 104 tajemnica nie obowiàzywa a wobec strony umowy). Wszystkie inne osoby ni ta, której dotyczà informacje, to osoby trzecie. Nie mo na ujawniç im tajemnicy bankowej poza przypadkami okreêlonymi w art. 105, 106a i 106b oraz gdy osoba, której dotyczà informacje obj te tajemnicà bankowà (dotychczas osoba b dàca stronà umowy) upowa ni bank na piêmie do przekazywania okreêlonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej (dotychczas tylko osobie). Zasad t wyra a ust. 3 w art Obowiàzujàce brzmienie tego przepisu ustalone zosta o przez ustaw z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Ustawa ta dodatkowo uzupe ni a art. 104 Prawa bankowego rozwiàzaniami zawartymi w ust. 4 i 5. Zgodnie z tymi przepisami, podmioty oraz osoby w nich zatrudnione, którym zgodnie z ust. 2, a wi c w przypadkach, w których uchylono obowiàzek zachowania tajemnicy bankowej w celu zawarcia i wykonania umów wymienionych w tym przepisie udzielono lub ujawniono informacje obj te tajemnicà bankowà, mogà wykorzystaç te informacje wy àcznie w celu zawarcia i wykonania owych umów. Zasad t stosuje si odpowiednio do adwokatów i radców prawnych, którym udzielono informacji obj tych tajemnicà bankowà w zwiàzku ze Êwiadczeniem przez nich pomocy prawnej na rzecz banku. Nowelizacja Prawa bankowego wprowadzi a tak e istotne zmiany w art Przepis ten okreêla sytuacje, w których wymienione w nim podmioty, w okreêlonych przypadkach mogà uzyskiwaç z banków informacje stanowiàce tajemnic bankowà. 12 W sprawie pozycji prawnej podmiotów zobowiàzanych do zachowania tajemnicy bankowej wed ug dotychczasowego stanu prawnego patrz: B. Smykla (w:) Prawo bankowe. Komentarz. Praca pod red. W. Góralczyka. Warszawa 1999, s. 360; stanowisko Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego w piêmie z dnia NB-BPN-I /02, opublikowanym m.in. w czasopiêmie Prawo Bankowe nr 9/2002, s. 81. NOWE REGULACJE BANKOWE 17

18 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym Po pierwsze, doprecyzowano i uporzàdkowano regu y udzielania przez banki informacji obj tych tajemnicà bankowà innym bankom i innym instytucjom dzia ajàcym na rynku finansowym. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 105 ust. 1 pkt 1, bank mo e udzielaç tych informacji innym bankom oraz instytucjom kredytowym (w dotychczasowym stanie prawnym niewymienianym wprost wêród podmiotów uprawnionych do àdania informacji stanowiàcych tajemnic bankowà) w zakresie, w jakim sà niezb dne w zwiàzku z wykonywaniem wszystkich czynnoêci bankowych (dotychczas tylko w zwiàzku z udzielaniem kredytów, po yczek pieni nych, gwarancji bankowych i por czeƒ) oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelnoêci. Warto podkreêliç, e omawiany przepis dotyczy wprawdzie wszystkich wierzytelnoêci banku, ale ogranicza kràg podmiotów, którym mo na udzielaç informacji. Przepis art. 105 ust. 1 pkt 1 u.pr.b. formu uje kolejnà podstaw prawnà do udzielenia informacji stanowiàcych tajemnic bankowà w zwiàzku z nabywaniem i zbywaniem wierzytelnoêci przez bank. Odr bne potraktowanie nabywania i zbywania wierzytelnoêci (b dàcego czynnoêcià bankowà na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5) ma zapobiec wàtpliwoêciom w sprawie mo liwoêci przeprowadzania tego typu operacji. W przypadku zbycia przez bank wierzytelnoêci wynikajàcej z czynnoêci bankowej mamy do czynienia z sytuacjà, w której mo na wyró niç tajemnic bankowà o charakterze pierwotnym i wtórnym. Pierwotna tajemnica bankowa obejmuje informacje dotyczàce czynnoêci bankowej, z której ta wierzytelnoêç wynika. Nabywca takiej wierzytelnoêci jest wi c osobà trzecià bez wàtpienia nie jest osobà, której informacje te dotyczà. Nabywcy dotyczà natomiast informacje obj te wtórnà tajemnicà bankowà, obejmujàcà wszystkie informacje, które dotyczà zbycia tej wierzytelnoêci. Odr bne potraktowanie nabywania i zbywania wierzytelnoêci by o wi c konieczne dla zapewnienia odpowiedniej ochrony informacji obj tych pierwotnà tajemnicà bankowà w przedstawionym tu rozumieniu tego poj cia. Postanowienia nowego pkt. 1a w ust. 1 art. 105 w praktyce oznaczajà utrzymanie dotychczasowych uprawnieƒ ustawowych do tajemnicy bankowej posiadanych przez inne ni banki (i instytucje kredytowe) instytucje ustawowo upowa nione do udzielania kredytów (czyli w praktyce spó dzielcze kasy oszcz dnoêciowo-kredytowe). Zgodnie z tym przepisem, instytucje te zachowa y prawo do uzyskiwania informacji o wierzytelnoêciach oraz obrotach i stanach rachunków bankowych w takim zakresie, w jakim informacje te sà niezb dne w zwiàzku z udzielaniem kredytów, po- yczek pieni nych, gwarancji bankowych i por czeƒ. Kolejny nowy w art. 105 ust. 1 przepis pkt. 1b jest natomiast rozwini ciem koƒcowego fragmentu dotychczas obowiàzujàcego pkt. 1 dotyczàcego udzielania informacji w zwiàzku z konsolidacjà sprawozdaƒ finansowych. Usuwa on dotychczasowe bariery w przekazywaniu informacji w zakresie niezb dnym do ich wykorzystania dla celów w nim okreêlonych, a tym samym zapewnia pe nà realizacj postanowieƒ Dyrektywy 2000/12. W obowiàzujàcym stanie prawnym bank ma obowiàzek udzielenia informacji obj tych tajemnicà bankowà innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym w zakresie niezb dnym dla wykonywania obowiàzujàcych je przepisów dotyczàcych nadzoru skonsolidowanego, w tym w szczególnoêci dla sporzàdzania skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych obejmujàcych tak e bank lub dla zarzàdzania ryzykiem du ych zaanga owaƒ. Z przywo anymi wy ej zmianami powiàzane sà zmiany wynikajàce z nowego brzmienia ust. 4 i dodania ust. 4d w art Nowe brzmienie ust. 4 jest bowiem bezpoêrednià konsekwencjà zmian w ust. 1 wynikajàcych z nowego brzmienia pkt. 1 i dodania nowych ust. 1a i 1b. Innymi s owy, ust. 4 w swym nowym brzmieniu zosta dostosowany do przywo anych w tym miejscu postanowieƒ ust. 1. Przepis ten stanowi, e: 4. Banki mogà, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyç instytucje do gromadzenia, przetwarzania i udost pniania: 1) bankom informacji stanowiàcych tajemnic bankowà w zakresie, w jakim informacje te sà potrzebne w zwiàzku z wykonywaniem czynnoêci bankowych, 2) innym instytucjom ustawowo upowa nionym do udzielania kredytów informacji o wierzytelnoêciach oraz obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te sà niezb dne w zwiàzku z udzielaniem kredytów, po yczek pieni nych, gwarancji bankowych i por czeƒ. 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym Nowy ust. 4d oznacza faktyczne poszerzenie zakresu dzia ania instytucji, o których mowa w ust. 4. Na podstawie tego przepisu mogà one bowiem udost pniaç instytucjom finansowym, b dàcym podmiotami zale nymi od banków, informacje o zobowiàzaniach powsta ych z tytu u umów zwiàzanych z wykonywaniem czynnoêci bankowych, je eli umowy te zawierajà klauzule o mo liwo- Êci przekazania danych do tych instytucji finansowych. W wyniku nowelizacji Prawa bankowego poszerzono zakres dost pu do tajemnicy bankowej prokuratora i sàdu prowadzàcych post powanie karne. Warto zauwa yç, e zapisy art. 105 ust. 1 pkt 2 lit.b i c oraz art. 106b i 106c zosta y przyj te przez Parlament zgodnie z sugestiami Êrodowiska bankowego (sà one zgodne z propozycjami przygotowanymi w NBP i popartymi przez Zwiàzek Banków Polskich), lecz wbrew stanowisku Rzàdu, kszta towanemu niewàtpliwie przez Ministerstwo SprawiedliwoÊci. Przywo ane tu przepisy majà usunàç êród a wàtpliwoêci i kontrowersji interpretacyjnych zg aszanych w doktrynie. Nowe brzmienie art. 105 ust.1 pkt 2 lit. b i c, okreêlajàcych dost p sàdu lub prokuratora z mocy ustawy, zosta o sformu owane w sposób, którego celem jest usuni cie oczywistych wad utrudniajàcych stosowanie tych przepisów w ich dotychczasowym brzmieniu. Sàd lub prokurator mogà uzyskaç informacje stanowiàce tajemnic : dotyczàce osoby fizycznej w zwiàzku z toczàcym si post powaniem o przest pstwo lub przest pstwo skarbowe przeciwko tej osobie fizycznej, b dàcej stronà umowy zawartej z bankiem (w dotychczasowym stanie prawnym: w zwiàzku z toczàcym si przeciwko posiadaczowi rachunku b dàcemu osobà fizycznà post powaniem karnym lub karnym skarbowym), dotyczàce osoby prawnej lub jednostki niemajàcej osobowoêci prawnej w zwiàzku z toczàcym si post powaniem o przest pstwo lub przest pstwo skarbowe pope nione w zwiàzku z dzia aniem tej osoby prawnej lub jednostki (w dotychczasowym stanie prawnym: w zwiàzku z toczàcym si post powaniem karnym lub karnym skarbowym o przest pstwo pope nione w zwiàzku z dzia aniem osoby prawnej lub jednostki nie majàcej osobowoêci prawnej w zakresie rachunków bankowych i czynnoêci bankowych realizowanych przez t osob prawnà bàdê jednostk ), w zwiàzku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej pochodzàcego od paƒstwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy mi dzynarodowej wià àcej Rzeczpospolità Polskà ma prawo wyst powaç o udzielenie informacji obj tych tajemnicà bankowà (tak jak w dotychczasowym stanie prawnym). Dost p prokuratury do informacji obj tych tajemnicà bankowà faktycznie poszerzono poprzez zmian art. 106 (ograniczonego do obowiàzków banku zwiàzanych z przeciwdzia aniem wykorzystywania jego dzia alnoêci do celów majàcych zwiàzek z przest pstwem prania pieni dzy art. 299 Kodeksu karnego lub aktów terrorystycznych) i dodanie przepisów art. 106a 106c, b dàcych podstawà prawnà dzia aƒ umo liwiajàcych jej dost p do tajemnicy bankowej w przypadkach innych ni okreêlone w art Przypadki te to: udzielenie informacji przez bank, który powiadomi prokuratora o pope nieniu przest pstwa innego ni okreêlone w art. 299 K.k. (art. 106a), pozyskiwanie informacji przez prokuratora prowadzàcego post powanie w przypadkach innych ni sprecyzowane w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b i c (art. 106b), udzielenie prokuratorowi informacji z drugiej r ki, tzn. przez podmiot, któremu bank udzieli tych informacji (art. 106 c). Dost p prokuratora do tajemnicy bankowej w tego rodzaju przypadkach w dotychczasowym stanie prawnym nie by uregulowany i co naturalne budzi powa ne kontrowersje interpretacyjne. Po pierwsze, przed wejêciem w ycie nowelizacji Prawa bankowego w pe ni uzasadnione by- y wàtpliwoêci co do mo liwoêci zawiadamiania o przest pstwie innym ni przest pstwo prania pieni dzy, o którym dowiedzia si bank, o ile z zawiadomieniem takim àczy oby si ujawnienie infor- NOWE REGULACJE BANKOWE 19

20 Outsourcing i tajemnica bankowa w znowelizowanym Prawie bankowym macji stanowiàcych tajemnic bankowà. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoêci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde oraz o przeciwdzia aniu finansowaniu terroryzmu (dalej w skrócie: u.o.p.wpr.w.m.) nie zawiera a bowiem uregulowaƒ, które odnosi yby si do tych kwestii i, co najwa niejsze, zwalnia yby bank z obowiàzku zachowania tajemnicy bankowej w owym zawiadomieniu. Jako rozwiàzanie zast pcze przyjmowano rozwiàzania zawarte w Kodeksie post powania karnego, w tym przede wszystkim postanowienia art. 304 nak adajàce na ka dego obowiàzek spo eczny (w 1), a na instytucje paƒstwowe i spo eczne obowiàzek ustawowy (w 2) zawiadomienia prokuratura lub Policji o przest pstwie Êciganym z urz du. Rozwiàzanie przyj te w art. 106a nawiàzuje do pierwotnego brzmienia art. 106 (sprzed nowelizacji Prawa bankowego wynikajàcej z postanowieƒ u.o.p.wpr.w.m.). Zgodnie z tym przepisem, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, e dzia alnoêç banku jest wykorzystywana do celów majàcych zwiàzek z przest pstwem innym ni okreêlone w art. 299 K.k. lub akt terrorystyczny, bank zawiadamia o tym prokuratora. Prokurator, który otrzyma takie zawiadomienie, b dzie móg àdaç uzupe nienia informacji tak e w toku czynnoêci podejmowanych na podstawie art. 307 K.p.k. W ramach tych czynnoêci prokurator mo e za àdaç uzupe nienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu oprzest pstwie lub dokonaç sprawdzenia faktów w tym zakresie. Po drugie, szczególne kontrowersje wywo ywa a stosowana niekiedy przez prokuratorów praktyka àdania od banków informacji obj tych tajemnicà bankowà w przypadkach nie mieszczàcych si w ramach okreêlonych art. 105 ust. 1 pkt 2 lit b i c oraz pozyskiwania takich informacji z drugiej r ki, tj. od podmiotów, które uzyska y od banków informacje obj te tajemnicà bankowà na podstawie upowa nienia zawartego w art W dzia aniach prokuratorów wykorzystywano instrumenty procedury karnej w postaci przes uchania Êwiadka zwolnionego z obowiàzku zachowania tajemnicy zwiàzanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (art.177 i 180 Kodeksu post powania karnego) oraz zatrzymania rzeczy, a dok adniej dokumentów zawierajàcych wspomniane informacje (art. 217 Kodeksu post powania karnego). Moim zdaniem, w literaturze dominowa poglàd, e unormowanie art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e oraz art. 106 ust. 3 Prawa bankowego wyznacza o nieprzekraczalne granice korzystania z tych Êrodków. Przes uchujàc w charakterze Êwiadka osob obowiàzanà do zachowania tajemnicy bankowej, sàd lub prokurator móg na podstawie art k.p.k. zwolniç jà z tego obowiàzku tylko w takim zakresie, w jakim mia by prawo àdaç stosownych informacji bezpoêrednio od banku na podstawie przepisów prawa bankowego. Podobnie na podstawie art. 217 K.p.k. organ procesowy móg àdaç od banku wydania rzeczy b dàcych no- Ênikami okreêlonych informacji obj tych tajemnicà bankowà wy àcznie wtedy, gdy w myêl odr bnych przepisów bank mia by obowiàzek udzielenia temu organowi na jego àdanie informacji, które zosta y tam utrwalone 13. Dlatego uznawano, e art K.p.k. nie dotyczy tajemnicy zawodowej, co do której przepisy szczególne przewidujà odr bny tryb jej ujawnienia na potrzeby sàdu lub prokuratora; stanowià one lex specialis do K.p.k. Chodzi tu o tajemnic s dziowskà, prokuratorskà, notarialnà, komorniczà, bankowà i ubezpieczeniowà 14. OczywiÊcie, e powy sze poglàdy dotyczy y mo liwoêci stosowania instytucji przes uchania Êwiadka i zatrzymania rzeczy przez organ procesowy wobec banku. Tym bardziej nale a o wi c wykluczyç stosowanie tych instrumentów wobec podmiotów uprawnionych do dost pu do tajemnicy bankowej. Skoro bowiem ujawnienie tajemnicy by o sytuacjà wyjàtkowà, odst pstwem od zasady pe nej ochrony wiadomoêci, to nie nale y interpretowaç rozszerzajàco przepisów dopuszczajàcych mo liwoêci ujawnienia tajemnicy 15. Dlatego te, moim zdaniem, zgodnie z ust. 3 w art. 105 Prawa bankowego (niezmienionym przez nowelizacj ), osoby i instytucje, wymienione w ust. 1 tego artyku u, upowa nione do àdania informacji stanowiàcych tajemnic bankowà, mogà wykorzystaç te informacje jedynie na w asny u ytek. Istnieje wi c zakaz dalszego przekazywania tych informacji niezale nie od tego, czy odbywa oby si to w kr gu podmiotów upowa nionych, czy dotyczy oby tak e innych osób lub instytucji 16. Ju na wst pnym etapie 13 J. Majewski: Dost p organów post powania karnego i karnego skarbowego do informacji stanowiàcych tajemnic bankowà. Palestra nr 7-8-9/ R. Stefaƒski: Ujawnienie tajemnicy zawodowej przez Êwiadka w nowym kodeksie post powania karnego. Prokuratura i Prawo nr 4/ R. Sza owski: Prawna ochrona tajemnicy bankowej. Przeglàd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7-8/ B. Smykla (w:) Prawo bankowe. Komentarz. Praca pod red. W. Góralczyka. Warszawa 1999, s N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 46 2586 Poz. 436 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 46 2586 Poz. 436 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 46 2586 Poz. 436 436 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dzia aƒ podejmowanych przez Polskà Agencj Rozwoju Przedsi biorczoêci Na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 oficerskie genera ów (admira ów), akt mianowania sporzàdza dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w aêciwego do spraw kadr, a w przypadku mianowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa

Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? ő 1. Uwagi ogólne ő 2. "Publiczne prawo..." ő 3. "...gospodarcze" ő 4. Publiczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A.

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. REGULAMIN UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. W WARSZAWIE Spis treści : Strona 1 1.Postanowienia wstępne. 3-4 2.Zasady

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac (Dz.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 93 4098 Poz. 1010 POROZUMIENIE

Monitor Polski Nr 93 4098 Poz. 1010 POROZUMIENIE Monitor Polski Nr 93 4098 Poz. 1010 1010 POROZUMIENIE mi dzy Rzeczàpospolità Polskà a Wielkà Arabskà Libijskà D amahirijà Ludowo-Socjalistycznà w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 14 761 Poz. 92 OBWIESZCZENIE MARSZA KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 stycznia 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 14 761 Poz. 92 OBWIESZCZENIE MARSZA KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 stycznia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 14 761 Poz. 92 92 OBWIESZCZENIE MARSZA KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Warszawa, maja 2014 r. BL INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Przedmiotowa informacja przygotowana została w oparciu o przedstawione przez Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). 830 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako Êrodki spo ywcze, wzoru

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w dniach 27 29 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin.

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w dniach 27 29 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 27 29 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin. Kontrola

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 91 5946 Poz. 869 i 870 3. Protokó kontroli podpisujà kontroler i przedsi biorca. 4. W przypadku odmowy albo niemo liwoêci podpisania protoko u kontroli przez przedsi biorc protokó podpisuje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw(druk nr 1204)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw(druk nr 1204) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 1308-A VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I o rzdowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dziaalności

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo