OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA"

Transkrypt

1 R E K L A M A MAŁOPOLSKIE CENTRA OUTSOURCINGOWE PONIEDZIAŁEK 4 CZERWCA 2012 DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ WOJCIECH PELOWSKI MICHAŁ ŁEPECKI No wa out so ur cin go wa sto li ca Pol ski. I strzał w dzie siąt kę! S. 2 Uczelnie coraz bardziej biznesowe S. 4 Tej bran ży do brze pod Wa we lem. De kla ru ją, że chcą tu zo stać S. 4 Do Londynu czy Singapuru? To zkrakowa zarządzają międzynarodowymi funduszami rozmowa z Krzysztofem Krzysztofiakiem S. 8 RP

2 2 Małopolskie Centra Outsourcingowe Poniedziałek 4 czerwca 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + No wa sto li ca Pol ski. I strzał w dzie siąt kę! To już nie tyl ko pro ste prze pi sy wa nie da nych do sy ste mu. W Kra ko wie dzia ła bli sko 60 mię dzy na ro do wych kor po ra cji, któ re prze no szą do Ma ło pol ski co raz bar dziej za a wan so wa ne usłu gi dla świa to we go biz ne su. Sto li ca Ma ło pol ski zgar nia 20 proc. pol skie go ryn ku out so ur cin gu MA TE USZ ŻU RA WIK Kie dy kil ka lat te mu pier - wsze globalne korporacje przenosiły do Krakowa swoje centra usługowe, nikt nie mógł prze wi - dzieć, że oka że się to strza łem w dzie - siąt kę wspo mi na Ka zi mierz Cze - kaj, przewodniczący komisji budżetowej w małopolskim sejmiku wojewódzkim. W ciągu zaledwie paru lat w stoli cy Ma ło pol ski i po bli skim Za bie - rzowie swoje oddziały otworzyli tacy gi gan ci jak Mo to ro la, IBM czy HSBC. Liczby wyglądają równie imponująco. W Krakowie działa łącznie po nad 60 mię dzy na ro do wych cen trów usług dla biz ne su, w któ rych pra cu je ok. 20 tys. osób. W ten spo - sób miasto wyrasta na polską stolicę tej bran ży Kra ków ma w niej bli - sko 20 proc. udzia łu w ska li ca łe go kraju. Świet ne wy ni ki Ma ło pol ski po - twier dza ją za gra nicz ne opra co wa - nia. W rankingu stu najbardziej przyjaznych outsourcingowi miast świata przygotowanym przez firmę doradczą Tholons Kraków znalazł się na wy so kim, 11. miej scu. Wy żej oce - niono niemal wyłącznie miasta azjatyckie (z wyjątkiem Dublina, który zaj mu je ós me miej sce). Ale to Kra - ków uzna no za naj lep sze miej sce dla rozwoju centrów usług w naszej części Europy. Inne duże miasta znalazły się już na du żo niż szych po zy cjach: Pra ga 20. miej sce, War sza wa po - zy cja 38., Wroc ław 78. Co przy cią ga mię dzy na ro do we korporacje? Ich przedstawiciele nie ukrywają, że największym potencjałem Krakowa są absolwenci uczelni zna ją cy ję zy ki ob ce. W Kra ko wie działają 23 uczelnie. Miasto oferuje nam dziesiątki tysięcy świetnie wykształconych ludzi chwali Anthony Ro berts, szef kra kow skie go od - działu firmy UBS zajmującej się bankowością i usługami dla biznesu. Dziś pra cu je w nim oko ło 400 osób, a do koń ca ro ku pla nu je zwię kszyć za - trudnienie o połowę. Mi mo ste re o ty pów mię dzy na - rodowe korporacje nie opierają się wyłącznie na najprostszych procesach, takich jak księgowanie faktur czy wpro wa dza nie da nych do sy - ste mu. Co raz czę ściej wy ma ga ją od swo ich pra cow ni ków spe cja li - stycz nej wie dzy. Po trze bu je my ab sol wen tów kie run ków eko no - micz nych, ana li ty ków i sta ty sty - ków. Wszyst kich mo że my bez prob - lemu znaleźć w Krakowie podkreśla Ro berts. MICHAŁ ŁEPECKI Siłą Krakowa są ludzie absolwenci wyższych uczelni. Obok tego dostępność powierzchni biurowych, dobra komunikacja i klimat miasta, w którym dobrze się mieszka. W rankingu stu najbardziej przyjaznych outsourcingowi miast świata znalazł się na wysokim, 11. miejscu Podobnie uważają przedstawiciele firmy State Street zajmującej się fundu sza mi ka pi ta ło wy mi, w tym tzw. hedge funds, czyli najbardziej zaawansowanymi. I najbardziej ryzykownymi z nich. W trzech kra kow skich biu - rach firmy pracuje obecnie tysiąc osób, a do przyszłego roku State Street stworzy dodatkowe sześćset etatów. Out so ur cing da je pra cę księ go - wym, in ży nie rom i ana li ty kom. To świetnie rozwijająca się branża, która da je mło dym lu dziom świet ny start zawodowy uważa radny Kazimierz Cze kaj. Dzię ki wy kształ co nym ka - drom jesteśmy liderem tej branży już nie tylko w skali Polski. Oferujemy wysoki standard usług, a cenowo wypadamy znacznie korzystniej od Warszawy. Po za tym je steś my atrak cyj nym miejscem dla światowego biznesu ze względu na doskonałą komunikację. Mamy autostradę i lotnisko międzynarodowe, co odgrywa ogromną rolę w przypadku międzynarodowych korporacji dodaje. Jak dłu go mo że jesz cze po trwać do bra pas sa out so ur cin gu w Kra ko - wie? Nie mam złu dzeń, że prost sze usłu gi mo gą prze nieść się za gra ni cę przy zna je rad ny Cze kaj. Ale na ich miejsce wchodzą kolejne, tyle że bardziej wymagające. To będzie oznaczało dla nas sa me ko rzy ści, bo prost sze procesy oznaczają również mniejsze pieniądze. Im bardziej zaawansowane usłu gi, tym wię cej za ro bią miesz - kańcy regionu. Cze kaj przy po mi na rów nież, że wo je wódz two ma ło pol skie sta ra się zatrzymać u siebie zagraniczne firmy, wspierając np. powstawanie stref ekono micz nych. Ale sku pia my się też na mniej spek ta ku lar nych dzia ła niach. Dostosowujemy np. rozkład jazdy pocią gów, tak aby był jak naj bar dziej do - godny dla pracowników firm z Zabierzowa przypomina. Po wo dy do op ty miz mu da ją też ana li zy spe cja li stów. Jak przy po mi - na Ja nusz Gó rec ki z As so cia tion of Business Service Leaders in Poland, zrzeszającego największe z działających w Pol sce firm out so ur cin go - wych, tem po wzro stu tej bran ży to w Kra ko wie aż 25 proc. rocz nie. To o bli sko 5 pro cent wię cej od średniej krajowej. Bardzo wysoki współczynnik. Już kil ka lat te mu mó wi ło się, że miasto niedługo nasyci się zagraniczny mi fir ma mi, ale jak do tąd te prze - powiednie się nie sprawdziły zaznacza Górecki. Ile można zarobić w centrach usług biznesowych? Młod szy księ go wy 3 tys. zł mie - sięcz nie, naj lep si 6 tys. Czy op ła - ca się pra co wać w usłu gach? Najwięcej zależy od stanowiska, o które się sta ra my. Spo ry wpływ na wy - sokość wynagrodzenia mają również ję zy ki ob ce, któ ry mi po słu gu je się kandydat. Jak wynika z danych przygotowanych przez ekspertów z portalu najmniej międzynarodowe korporacje są skłonne zapłacić kandydatom znającym tylko an giel ski. Ję zy ki, któ re cią gle są po - szukiwane i należą do grupy języków mniej spotykanych, jak czeski, słowacki, niderlandzki, portugalski, z pewnością podnoszą wartość kandydata na ryn ku pra cy uwa ża Ja nusz Dzie wit, dyrektor oddziałów Advisory Group TEST Human Resources we Wrocławiu i Wałbrzychu. Jak wyliczają eksperci, młodszy księgowy, w zależności od ob słu gi wa ne go pro ce su, mo że li - czyć na mniej wię cej 3-3,3 tys. zł brut - to. W miarę zdobywania doświadczenia oraz rosnącego zakresu obowiązków rośnie także wysokość pensji, np. księgowy w dziale należności otrzyma ok. 4,3 tys. zł, a je go ko le ga ob słu gu ją - cy księ gę głów ną na wet 5,5-6 tys. zł. Pieniądze w korporacjach czekają jed nak nie tyl ko na księ go wych. Po - czątkujący projektant oprogramowania otrzyma średnią krajową, jednak ekspert w swojej dziedzinie otrzyma nawet dwa razy tyle. Poniżej tego pozio mu kształ tu ją się pen sje spe cja li - stów wsparcia technicznego. Cen tra usług biz ne so wych ku szą również absolwentów modnych ostatnio kierunków, jak zarządzanie zasobami ludzkimi czy psychologia biznesu. Specjaliści ds. personalnych, a także ci zaj mu ją cy się ob słu gą kadr i płac mogą liczyć na początkowe wynagrodze nie w wy so ko ści ok. 4 tys. zł, a naj - lep si w swo jej dzie dzi nie otrzy ma ją na wet 6 tys. zł, o ile tyl ko zdo bę dą kon - kretne doświadczenie i zdecydują się na poszerzanie wiedzy. MZ RP

3 1 wyborcza.pl l Reklama 3 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca

4 4 Małopolskie Centra Outsourcingowe Poniedziałek 4 czerwca 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + Uczelnie coraz bardziej biznesowe Krakowskie wyższe uczelnie coraz częściej włączają się we współpracę z centrami usług biznesowych i pomagają w przygotowaniu przyszłych kandydatów do pracy w międzynarodowych korporacjach. Kraków bardzo się otworzył na outsourcing słyszymy od władz Akademii Górniczo-Hutniczej MICHAŁ ŁEPECKI MA TE USZ ŻU RA WIK Stereotyp uczelni, które masowo produkują bezrobotnych, ma niewiele wspólnego z branżą outsourcingową. Mię dzy na ro do we fir my co raz czę ściej sa me zgła sza ją się do uczel - ni ze swoimi potrzebami. I to nawet gdy te nie kształ cą jesz cze spe cja li - stów w danej dziedzinie, chętnie decydują się na współpracę z biznesem. Ubiegłej jesieni uruchomiliśmy Akademię State Street, którą prowadzimy przy współpracy z krakowskim Uniwersytetem Ekonomicznym zauważa Marta Waligórska, manager ds. rekrutacji w State Street. Nasza bran ża mo że się jesz cze wy da wać dość ni szo wa, dla te go szcze gól nie za le ży nam na wdro że niu stu den - tów w te ma ty kę ryn ków ka pi ta ło - wych. Zajęcia prowadzą m.in. managerowie, ale także specjaliści z określonych działów. Staramy się nadać wykładom formę, która byłaby maksymalnie atrakcyjna dla studentów, dlatego organizujemy np. gry, w których kursanci wcielają się w inwestorów. Firmom zależy, by podczas zajęć położyć większy nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności. W Akademii State Street studenci uczą się więc na kon kret nych przy kła dach biz ne so wych. Jest i na gro da. Ci, któ rzy naj le piej zda dzą test z przedmiotów nauczanych w ramach Aka de mii, bę dą mo gli od być płat ny staż w State Street, podczas którego będą zajmowali się dokładnie tym samym co każdy nowo przyjęty pracownik zachęca Waligórska. Z uczel nia mi współ pra cu je rów - nież Phi lip Mor ris, je den z naj wię - kszych pracodawców w Małopolsce. Organizuje warsztaty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i AGH. Przedstawiciele koncernu przyznają jednak, że akademicka edukacja to nie wszystko i kandydaci do pracy muszą włożyć sporo wysiłku w swój rozwój. Obec nie pro ce sy, tech no lo gie czy sposób komunikacji zmieniają się tak szyb ko, że sa ma wie dza wy nie sio na ze stu diów już nie wy star cza oce nia Da mian Jach, dy rek tor ds. HR na Pol - skę i kraje bałtyckie z Philipa Morrisa. Stu den ci i ab sol wen ci, któ rzy kon - centrują się dzisiaj na zdobywaniu wiedzy, tylko w tradycyjnym rozumieniu mo gą mieć mniej sze szan se na zna le - zienie ciekawej pracy. Jak przypominają wykładowcy, rolą uczelni nie jest przygotowanie młodych lu dzi pod ką tem tyl ko jed ne go pracodawcy, choć dla chętnych oferują kursy doskonalące, np. zarządzanie projektami. Takie kursy są skierowane do lu dzi, któ rzy już wie dzą, gdzie będą pracować podkreśla prof. Zbigniew Ką kol, pro rek tor ds. kształ ce - nia w AGH. Kra ków bar dzo się otwo - rzył na out so ur cing. Fir my z tej bran - ży li czą się z tym, że to od nich mło dzi ludzie będą uczyć się bardziej zaawanso wa nych tech no lo gii. Dla te go bar - dziej ocze ku ją od nich wie dzy ogól nej i umiejętności uczenia się. Młodzi ludzie uczą się w tych fir mach tak że bar - dzo cen nych umie jęt no ści, jak np. pra - ca w zes po le czy do bra or ga ni za cja swojego czasu. Wszystkie kursy koniecznie należy jed nak uzu peł nić o wie dzę na te - mat bran ży. War to zwró cić uwa gę zwłasz cza na to, ile moż na za ro bić na okre ślo nym sta no wi sku. Bez te go trudno będzie skutecznie negocjować pen sję. Czę sto się zda rza, że ab sol - wen ci nie ma ją żad nej orien ta cji, ile za ra bia się na sta no wi skach, o któ re się ubie ga ją twier dzi Ja nusz Dzie - wit, dyrektor oddziałów Advisory Group TEST Hu man Re so ur ces we Wroc - ławiu i Wałbrzychu. Podawane oczekiwania nierzadko są mocno przesadzone i niczym nieuzasadnione. W celu oszacowania swojej wartości na rynku pra cy war to zwró cić uwa gę na dwie spra wy. Po pier wsze, war to sko rzy - stać z dostępnych w internecie informacji o zarobkach na poszczególnych sta no wi skach. Są one ła two do stęp - ne, cho ciaż by w por ta lu - portplacowy.pl. No wy i bar dzo no wo czes ny bu dy nek Ka te dry In for ma ty ki AGH Do brze im pod Wa we lem. De kla ru ją, że chcą tu zo stać JAKUB OCIEPA Dys ku sja w Ad vi so ry Gro up TEST Hu man Re so ur ces przy ul. Zwie rzy niec kiej w Kra ko wie Cen tra usług biz ne so wych nie pla - nu ją ucie kać z Kra ko wa. Co raz czę - ściej współ pra cu ją ze śro do wi ska mi na u ko wy mi i sta wia ją na za a wan so - wa ne usłu gi. To wnio ski z de ba ty, ja - ką prze pro wa dzi liś my z eks per ta mi z bran ży. Wszyst ko wska zu je na to, że kil ka - dziesiąt międzynarodowych korporacji działających w Krakowie zostanie w mie ście jesz cze na dłu go. I to z tego samego powodu, który przyciągnął do miasta centra biznesowe. Nie tyl ko do stęp ność biur, nie uro - da miasta, ale dobrze wykształceni, zmotywowani mieszkańcy są największym magnesem przyciągającym międzynarodowe firmy do Krakowa podkreśla Beata Górska-Nieć, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalne go. W ten spo sób po wstał spraw - nie działający mechanizm, który sam się na krę ca, bo wie le osób przy jeż - dża do Kra ko wa, wie dząc, że jest tu pra ca. W cią gu osta t nich 10 lat wy - kształciła się grupa pracowników, którzy są przygotowani do pracy przy bardziej zaawansowanych procesach dodaje. W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele firm rekrutujących pracowników do międzynarodowych korporacji. Z jednej strony bo wiem w dal szym cią gu moż na zna leźć pra cę przy mniej wy ma ga - jących projektach, a z drugiej centra biznesowe w Krakowie stawiają na coraz ambitniejsze usługi. W Krakowie prowadzi się coraz więcej wyspe cja li zo wa nych pro ce sów po - twierdza Urszula Pawlik z firmy Advisory Group TEST Human Resources. Nie da się jed nak wy raź nie po - wiedzieć, że wymagania pracodawców wzrosły, zwłaszcza w stosunku do absolwentów. Firmy wciąż oferują etaty dla osób, któ re nie ko niecz nie po sia - dają ekonomiczne wykształcenie, ale za to mo gą się po chwa lić płyn ną zna - jomością języków obcych. Za to mło dzi lu dzie sta ra ją cy się o pracę w branży usług biznesowych coraz częściej sami wkładają dużo pracy we włas ny roz wój. Z każ dej stro ny młodzi ludzie są bombardowani informacjami o rynku pracy. Wybierają więc te projekty i stypendia, które pozwolą im nie tyl ko na po głę bie nie wie dzy, ale także na rozwój ich umiejętności miękkich ta kich jak pra ca w gru pie, ko mu - nikacja wylicza Pawlik. Dzięki temu w trak cie roz mów kwa li fi ka cyj nych mogą też podać przykłady na zastosowanie tych umiejętności w praktyce. Są więc lepiej przygotowani do wejścia na ry nek pra cy. Sa mi stu den ci nie kry ją, że wie dza wyniesiona z zajęć na uczelni im nie wy star cza, by kon ku ro wać o pra cę w centrach biznesowych. W badaniu, które wspólnie z TEST przeprowadziliś my wśród 505 stu den tów pię ciu naj - wię kszych kra kow skich uczel ni, 70 proc. res pon den tów uzna ło, że ze zdobytą wiedzą akademicką nie czuje się w pełni przygotowane do rozpoczęcia pracy przypomina Izabela Podsto lak z kra kow skie go ko mi te tu AIESEC. Stąd centra outsourcingowe trak tu ją ja ko znacz ną szan sę na zdo - bycie pierwszego doświadczenia zawodowego i wejście w dorosłe życie. Przed sta wi cie le mię dzy na ro do - wych korporacji zapewniają, że sami chcą wspierać początkujących pracowników w stawianiu pierwszych kroków w no wej pra cy. Na szą ro lą jest po móc studentom na jak najwcześniejszym etapie w określeniu kierunku, w jakim chcieliby się rozwijać zaznacza Renata Górska-Michalska, manager ds. HR w lastminute.com (oddział firmy Sabre Polska). W naszym interesie jest za u wa że nie ich moż li wo ści czy pre - dyspozycji i pomoc w ich wykorzystaniu. Z re la cji kan dy da tów wiem, jak waż na jest dla nich in for ma cja zwrot - na już na wet na eta pie re kru ta cji. Kan - dydaci i praktykanci powinni otrzymywać informację na temat tego, w jakim stopniu powinni nadal rozwijać swoje kompetencje, żeby w przyszłości zostali zatrudnieni na oczekiwanym przez nich stanowisku i jednocześnie byli na nim bardziej efektywni. Przedstawiciele innych korporacji wprost radzą młodszym pracownikom, by na początku nie przywiązywali się za bar dzo do jed nej tyl ko ścież ki ka rie - ry. Za chę cam, aby na po cząt ku ka rie - ry korzystać z możliwości pracy w różnych działach i poznawania kolejnych obszarów księgowości podpowiada Ewa Ekes, ma na ger ds. HR w fir mie HEINEKEN. Centrum usług finansowych, szczególnie na początku działalności, daje możliwość bardzo szybkiego rozwoju w kierunku finansów, nie tylko księgowości. W przypadku awansów na wyższe stanowiska doświadczenie zdobyte w różnych departamentach jest bardzo cenione. Otworzyliśmy cen trum w tym ro ku, a na si pra - cownicy już zmieniają stanowiska. Zda niem go ści za pro szo nych na naszą debatę krakowskie centra biznesowe mają jeszcze przed sobą długą przyszłość. Zdaniem Mirki Terziewy-Topór, szefowej krakowskiego oddzia łu No kia Sie mens Ne tworks, za - rządy międzynarodowych firm przeko na ły się, że pol scy pra cow ni cy są bar dzo su mien ni i do star cza ją pro - dukty o wysokiej jakości. Jak podkreśla, koszt usług nie jest już naj waż niej - szym czynnikiem podczas podejmowa nia de cy zji o lo ko wa niu cen trum danej firmy. MA TE USZ ŻU RA WIK RP

5 1 wyborcza.pl l Reklama 5 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca

6 6 Reklama Poniedziałek 4 czerwca 2012 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl

7 1 wyborcza.pl l Reklama 7 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca

8 8 Małopolski Centra Outsourcingowe Poniedziałek 4 czerwca 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + Do Londynu czy Singapuru? To z Krakowa zarządzają międzynarodowymi funduszami Mamy świetnie wykształconą kadrę, która zajmuje się coraz bardziej zaawansowanymi procesami. Proste kopiowanie cyferek z papieru do arkusza kalkulacyjnego to już niewielki fragment działalności firm outsourcingowych. A pracę w nich znaleźć mogą też humaniści podkreśla Krzysztof Krzysztofiak ROZ MO WA Z Krzysz to fem Krzysz to fia kiem* MA TE USZ ŻU RA WIK: Ile kroć sły szę o ma ło pol skim ryn ku pra cy, po ja - wia się ha sło out so ur cing. Czy to fak tycz nie je dy na bran ża, któ ra roz wi ja się u nas na ty le dy na micz - nie, by mog ła dać za trud nie nie dzie - siąt kom ty się cy ab sol wen tów uczel ni? KRZYSZ TOF KRZYSZ TO FIAK: Tak. Dotyczy to zwłasz cza hu ma ni stów, bo in ży nier za wsze so bie po ra dzi na rynku pracy. Ale nawet typowy huma ni sta mo że świet nie spraw dzić się w międzynarodowej korporacji. Znam po dob ne przy kła dy z ży cia co dzien ne go i na wet je śli ktoś nie ma ser ca do liczb i ana liz, ma szan - se na zro bie nie ka rie ry w out so ur - cingu. Je śli ko muś bra ku je pew nych umiejętności praktycznych, to między na ro do we fir my ofe ru ją ze sta - wy szko leń, któ re cza sem trwa ją na - wet kil ka mie się cy. Z te go wy ni ka, że nie bo ją się in we sto wać w pra - cownika. W Kra ko wie dzia ła sześ ćdzie siąt du żych mię dzy na ro do wych firm. Co je do nas przy cią ga? Wszystkie firmy, które przyjeżdża ją do Kra ko wa, pod kre śla ją, że ma ją u nas do stęp do mło dych, świet nie wy kształ co nych i am bit - nych lu dzi zna ją cych ję zy ki ob ce. Mają różnorodne zainteresowania i są głod ni suk ce su. Mu ry np. Uni - wersytetu Eko no micz ne go opusz - cza wie lu ab sol wen tów ra chun ko - wości czy finansów, którzy mogą liczyć na zatrudnienie w outsourcingu. Ale je steś my też za głę biem in - ży nie rów zaj mu ją cych się no wo - czes ny mi tech no lo gia mi. Ma my prze cież u sie bie AGH czy Po li tech - nikę Krakowską, które kształcą wielu znakomitych informatyków. Ale prze cież na ma pie Pol ski nie je steś my ta cy wy jąt ko wi, np. we Wroc ła wiu nie bra ku je do brych uczel ni, a rów nież po bli skie Ka to - wi ce ma ją świet ny Uni wersytet Eko no micz ny. Czę sto moż na usły szeć, że Wroc ław do ga nia Kra ków, je śli już nie prze go nił. Ta kie opi nie we ry fi - ku je jed nak choć by nie daw ny ran - king firmy doradczej Tholons, w którym Kra ków za jął 11. miej sce wśród stu najlepszych lokalizacji dla firm out so ur cin go wych. Wroc ław znaj - du je się w tym ze sta wie niu do pie - ro na 78. po zy cji. To i tak awans w sto sun ku do ubieg łych lat, ale w dal szym cią gu te dwa mia sta dzie - li prze paść. Ale ma pan ra cję, li czą się nie tyl - ko świeży absolwenci uczelni. Ważna jest rów nież śred nia ka dra me - nedżerska. Jeśli duża firma zamierza zatrudnić dwustu pracowników, to zna czy, że po trze bu je oko ło 10, 15 osób, któ re bę dą mog ły po kie ro - wać ich za da nia mi. Naj le piej, je śli ci me ne dże ro wie już pra co wa li w podobnej branży. W międzynarodowych korporacjach pra cu ją lu dzie z ca łe go świa - ta. A dla nich Kra ków to nie tyl ko nowe miejsce pracy i towarzyszące mu wy zwa nia, ale tak że świa to wa mar ka mia sta i pew ność, że mia sto oferuje wysoką jakość życia. Jak bar dzo zmie ni ły się fir my out - so ur cin go we w Kra ko wie w cią gu osta t nich lat? KRZYSZTOF KAROLCZYK Drze wo In we sty cji i In no wa cji przed sie dzi bą Kra kow skie go Par ku Tech no lo gicz ne go w Czy ży nach KRZYSZTOF KRZYSZTOFIAK: Ta branża to szansa zwłaszcza dla humanistów. Bo inżynier zawsze sobie poradzi na rynku pracy. Ale nawet typowy humanista może świetnie sprawdzić się w międzynarodowej korporacji. Znam podobne przykłady z życia codziennego i nawet jeśli ktoś nie ma serca do liczb i analiz, ma szanse na zrobienie kariery w outsourcingu Na pew no świad czą co raz bar - dziej wyspecjalizowane usługi. Warto roz wiać tu ste re o ty py, że te fir my to po pro stu wkle py wa nie da nych z faktur do systemu. Prze cież ta ki ste re o typ skądś mu - siał się wziąć. Do brze znam te fir my. Pro ste ko pio wa nie cy fe rek z pa pie ru do ar - ku sza kal ku la cyj ne go to już nie wiel - ki frag ment ich dzia łal no ści. To wy - ni ka z te go, że Kra ków nie jest już wca le ta ki ta ni. Śred nia za rob ków w out so ur cin gu to kil ka ty się cy zło - tych. Właś nie dla te go nie ma my już u sie bie wy łącz nie firm ob słu gu ją - cych księgowość zewnętrznych klientów. Prze cież dzia ła ją u nas też kor - po ra cje fi nan so we, np. Sta te Stre et, któ ry do przy szłe go ro ku bę dzie za - trud niał w Kra ko wie po nad pół to ra tysiąca pracowników. Do obsługi fundu szy ka pi ta ło wych po trze ba już okre ślo nych kwa li fi ka cji. Już kil ka lat te mu mie liś my w Kra ko wie mło - dych lu dzi, któ rzy właś nie u nas za - rzą dza li fi nan sa mi wiel kich kor po - ra cji i de cy do wa li, czy ma ją zo stać prze la ne do Lon dy nu, czy Sin ga pu - ru. Chciał bym, aby w koń cu oba lo - no mit o wklepywaczach danych powta rza ny m.in. na fo rach dys ku syj - nych. Tyl ko że tych wkle py wa czy ma my pod do stat kiem. Mo że my za pew nić wy star cza ją cą licz bę osób po trzeb - nych do ob słu gi bar dziej za a wan so - wa nych pro ce sów? Du że fir my an ga żu ją się we współpracę z uczelniami, m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym. Korpora cje nie ukry wa ją, że pod wzglę dem systemu kształcenia mamy sporo do nadrobienia. Faktycznie naszym absol wen tom bra ku je od po wied nich umiejętności. Nie chodzi jednak o wiedzę, ale umie jęt no ści mięk kie, czy li np. o od wa gę do po dej mo wa nia wy - zwań. Bo wciąż za kła da my, że je śli bę dzie - my sie dzieć w ką cie, to nas znaj dą? Do kład nie. Na dal nie do koń ca przyjął się u nas amerykański model biznesu, który dominuje dziś na świecie. Tymczasem zagraniczni pracowni cy chwa lą się swo i mi umie jęt no - ścia mi aż za bar dzo. Ale trze ba przy - znać, że po tra fią to ro bić. Do te go do - chodzi często brak umiejętności pracy w gru pie. A czy te go moż na się na u czyć już w trak cie pra cy w kor po ra cji? Co pra ca w kor po ra cji mo że dać prze - cięt ne mu pra cow ni ko wi? Przede wszystkim może nauczyć go in nej kul tu ry pra cy niż ta, do któ - rej Polacy są przyzwyczajeni. Tego typu firmy wiele oferują, niektóre propo nu ją na wet swo im pra cow ni kom kredyty mieszkaniowe. Ale w zamian sporo wymagają. Panuje w nich określony rygor, polegający na ścisłym podziale obowiązków. A dzisiejszy biznes jest nie zwy kle wy spe cja li zo wa - ny. Pra cow nik kor po ra cji uczy się również odpowiedniego nastawienia do biznesu i klienta. Światowi giganci ofe ru ją też świet ne pa kie ty szko - leń i pracę w międzynarodowym środo wi sku. To wszyst ko li czy się przy szukaniu kolejnej pracy. Jak dłu go jesz cze bę dzie my przy cią - gać za gra nicz nych gi gan tów? Ist nie - je chy ba ry zy ko, że prę dzej czy póź - niej uciek ną do kra jów, w któ rych kosz ty pra cy są wy raź nie niż sze. Nie wi dzę w tej chwi li za gro że - nia dla out so ur cin gu w Kra ko wie i w ogó le w Pol sce. Nie ma ta kich zja - wisk eko no micz nych, któ re spo wo - do wa ły by ma so wą ucie czkę glo bal - nych korporacji do innych krajów. Od po nad dzie się ciu lat sły szę np., że du - że świa to we fir my wy pro wa dzą się z Kra ko wa na Ukra i nę; ja koś się nie wyprowadzają. Naszą szansą jest rozwój różnorodnych usług. Zgo da. Ale np. księ go wa nie fak tur moż na spo koj nie prze nieść gdzie kol - wiek in dziej. A to ozna cza ło by utra - tę wie lu miejsc pra cy. Na pew no. Pod wa run kiem że żad ne pro ce sy nie we szły by na to miej sce. Bli sko 10 lat te mu swo je biu - ro w Kra ko wie otwo rzy ła Luf than - sa. Ale oprócz księ go wa nia po ja wi - ły się bar dziej wy ra fi no wa ne usłu - gi, a mo im zda niem bę dą one od gry - wa ły co raz bar dziej zna czą ce usłu - gi. Nie bę dą po le ga ły na pro stych, zdal nych usłu gach. Część na pew - no wy pły nie gdzie in dziej, ale bę - dzie to pro ces. Nie sta nie się to jed - ne go dnia, a w tym cza sie u nas bę - dą roz wi ja ne in ne usłu gi. Po za tym mię dzy na ro do we kor po ra cje ma ją swo je biu ra na ca łym świe cie, aby bez prze sto jów ob słu gi wać swo ich klien tów. Dla te go od dzia ły w na szej stre fie cza so wej ca ły czas bę dą po - trzeb ne. A to u nas jest od po wied - nia wie dza. ROZ MA WIAŁ MA TE USZ ŻU RA WIK * KRZYSZTOF KRZYSZTOFIAK, dyrektor działu rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego RP

9 1 wyborcza.pl l Reklama 9 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca

10 10 Reklama Poniedziałek 4 czerwca 2012 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl Biuro w Bydgoszczy Bydgoszcz, Kraszewskiego 1 tel Biuro we Wrocławiu Wrocław, ul. Strzegomska 46 tel Biuro w Warszawie Warszawa, ul. Wołoska 5 tel Atos to jeden ze światowych liderów w dziedzinie usług informatycznych, numer jeden wśród dostawców Data Center w Europie, notowany na Paryskiej Giełdzie Eurolist. Firma oferuje zaawansowane usługi transakcyjne, doradztwo, integrację systemów i outsourcing, dostarczając rozwiązania biznesowe w skali globalnej. Roczne przychody Atos w 2010 wyniosły 8,6 mld EUR. Firma zatrudnia pracowników w 42 krajach. W Polsce pracuje przeszło 120 osób, z czego ponad 600 w Bydgoszczy. Atos jest obecny w Bydgoszczy od 2000 roku, tj. od momentu pojawienia się firmy w Polsce. Posiada oddziały również w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Atos jest światowym partnerem Igrzysk Olimpijskich w dziedzinie informatyki. Współpraca Atos z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim jest największym na świecie kontraktem IT na obsługę wydarzeń sportowych od 2002 roku w Salt Lake City, aż do roku 2016 w Rio de Janeiro. Jest to przykład gigantycznego zadania projektowego, produkcyjnego i wdrożeniowego, który pokazuje, że Atos realizuje kontrakty w terminie i w każdych okolicznościach. Atos zajął trzecie miejsce w rankingu na Najlepsze Miejsca Pracy w Polsce (wśród firm zatrudniających powyżej 500 pracowników), przeprowadzonego przez Great Place To Work Ins tute. Dołącz do nas! Posiadasz wykształcenie technicznie w zakresie IT bądź posługujesz się biegle językami obcymi? Szukasz pracy umożliwiającej intensywny rozwój w przyjaznej atmosferze? Zaaplikuj on-line za pośrednictwem i spotkaj się z nami na interview w siedzibie firmy! Oferujemy: umowę o pracę, premię, ubezpieczenie, prywatną opiekę medyczną, świadczenia socjalne oraz pakiet relokacyjny

11 1 wyborcza.pl l Reklama 11 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca

12 12 Reklama Poniedziałek 4 czerwca 2012 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl

13 1 wyborcza.pl l Reklama 13 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca 2012 MAN Accounting Center należy do światowego koncernu MAN, a jego zadaniem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań finansowych w zakresie świadczonych usług księgowości zobowiązań, należności, środków trwałych, księgi głównej, zakupów oraz rachuby płac dla polskich pracowników. Shared Service Center istnieje w Poznaniu od 2006 roku. Klienci MAN Accounting Center to zarówno polskie, jak i zagraniczne spółki produkcyjne i sprzedażowe grupy MAN Truck & Bus (Niemcy, Austria, Turcja, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Włochy). Spółka oferuje absolwentom szkół wyższych, jak i specjalistom z kilkuletnim doświadczeniem, pracę w międzynarodowym środowisku z zastosowaniem najnowszych technologii. Co nas wyróżnia? Przyjazna atmosfera, otwartość i dobra współpraca zespołowa, a także elastyczność godzin pracy w nowoczesnym biurze. Jesteśmy jedną z 32 organizacji, które w tym roku otrzymały tytuł Top Employers Polska Co osiągnęliśmy? Międzynarodowa organizacja Shared Service & Outsourcing Network, zrzeszająca centra finansowo księgowe z całego świata przyznała MAN Accounting Center nagrodę Excellence Award 2011, dla najlepszego centrum świadczącego usługi księgowe. Chcesz nas poznać? Zapraszamy Farnell element14, is a leading global, high service distributor of technology products, services and solutions for electronic design, maintenance and repair; supported by a global online engineering community to collaborate, research and keep projects on fast track, right from the start. Today, we are transforming the way we interact with our 2 million customers in 120 countries. You could be part of that change. We are opening a new commercial centre in Krakow and need energetic, enthusiastic, and challenge driven people to join us. If you have the initiative to deliver the high level of service our customers expect, this is a great place to shape or future career

14 14 Promocja Poniedziałek 4 czerwca 2012 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 1 codziennie w internecie, w poniedziałki w Gazecie Wyborczej REKLAMA: tel , , faks ,

15 1 wyborcza.pl l Reklama 15 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca

16 16 Reklama Poniedziałek 4 czerwca 2012 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA ANKIETA Cel badania Za pra sza my Cię do udzia łu w ba da niu an kie to wym, pro wa dzo nym przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy. Ankieta ta ma na celu zba da nie

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat Obecni oraz część byłych pracowników Katedry Fizyki, od lewej: dr Grzegorz Hoffmann, dr Wojciech Pukacki, dr Danuta Klimek-Poliszko, dr Stanisław Surma, prof. Stefan Poliszko, mgr Danuta Jankun, dr hab.

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

na GPW WITTCHEN przejął VIP Collection NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE I OUTLET WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011

na GPW WITTCHEN przejął VIP Collection NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE I OUTLET WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011 WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011 WITTCHEN przejął na GPW VIP Collection W 2011 ro ku WIT T CHEN S.A. pla nu je wejść na gieł dę. Fir ma w ostat nich la tach roz wi ja się bar dzo pręż nie, po mi

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016 KOBIETY na politechnikach 2016 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 2016 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne Za ję cia pla stycz ne to ulu bio na dzia łal ność dziec ka wna ucza niu zin te gro wa nym. Są one for mą od re ago wa nia na pięć, roz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2016 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog kursów językowych za granicą. Zawiera on szeroki przekrój propozycji najlepszych szkół językowych z całego świata, oferujących naukę angielskiego,

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 12 62 95 295 faks 12 62 95 113 PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

Anna Kucharska. Mobbing. Informator dla pracodawcy

Anna Kucharska. Mobbing. Informator dla pracodawcy Anna Kucharska Mobbing Informator dla pracodawcy Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Wydanie I (W1) 1268

Bardziej szczegółowo

Mi chał Gólcz. Stres. w pra cy. Po rad nik dla pra cow ni ka

Mi chał Gólcz. Stres. w pra cy. Po rad nik dla pra cow ni ka Mi chał Gólcz Stres w pra cy Po rad nik dla pra cow ni ka War sza wa 2014 Pro jekt okład ki DO RO TA ZA JĄC Opra co wa nie re dak cyj ne IZA BEL LA DOBRZAŃSKA Opra co wa nie ty po gra ficz ne i ła ma nie

Bardziej szczegółowo

Informator dla pracodawców PRAWO PRACY. Katarzyna Pietruszyńska

Informator dla pracodawców PRAWO PRACY. Katarzyna Pietruszyńska Informator dla pracodawców PRAWO PRACY Katarzyna Pietruszyńska Ka ta rzy na Pie tru szyń ska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2016 Projekt graficzny okładki Do ro ta Za jąc Opracowanie redakcyjne Monika

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Partnerzy Projektu: RAPORT BADAWCZY 2015

Partnerzy Projektu: RAPORT BADAWCZY 2015 Partnerzy Projektu: RAPORT BADAWCZY 2015 Partnerzy Projektu: Raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Siemens opracowany został przez Zespół Badawczy w składzie: q dr Monika Ksieniewicz q dr Maria Pawłowska

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3 MOIM ZDANIEM Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy - tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo - ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz

Bardziej szczegółowo

KOBIETY. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2015 R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h 2 0 1 5

KOBIETY. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2015 R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h 2 0 1 5 KOBIETY na politechnikach 215 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 215 1 Kobietyna politechnikach 215 ExecutiveSummary W ramachprojektu Dziewczynyna politechniki! realizowanegowspólnieprzez KonferencjęRektorówPolskichUczelniTechnicznych(KRPUT)iFundacjęEdukacyjną

Bardziej szczegółowo

High-Tech Pojemniki systemowe

High-Tech Pojemniki systemowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 High-Tech Pojemniki systemowe 72 EUROTEC EUROTEC 73 Wyposażenie Wpusty mocujące Po jem ni ki EU RO TEC przy da ją się przede wszyst kim w au to ma tycz nej ob słu dze

Bardziej szczegółowo

Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie /

Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie / Ka te che za 12 Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie / Zwia sto wa nie Ce le ka te che tycz ne: Tre ści: Wy ma ga nia: po zna nie praw dy, że Ma ry ja zo sta ła wy bra na na Mat kę Sy - na Bo

Bardziej szczegółowo

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych W naszym salonie znajdziesz: sprzedaż samochodów nowych skup i sprzedaż samochodów używanych kompleksowa obsługa firm szeroki asortyment oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Dlatego też, nasza firma zawiera konkretne i zdecydowane przesłanie NA SZA WI ZJA Je ste śmy fir mą dzia ła ją ca na ryn ku mię dzy

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo