OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA"

Transkrypt

1 R E K L A M A MAŁOPOLSKIE CENTRA OUTSOURCINGOWE PONIEDZIAŁEK 4 CZERWCA 2012 DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ WOJCIECH PELOWSKI MICHAŁ ŁEPECKI No wa out so ur cin go wa sto li ca Pol ski. I strzał w dzie siąt kę! S. 2 Uczelnie coraz bardziej biznesowe S. 4 Tej bran ży do brze pod Wa we lem. De kla ru ją, że chcą tu zo stać S. 4 Do Londynu czy Singapuru? To zkrakowa zarządzają międzynarodowymi funduszami rozmowa z Krzysztofem Krzysztofiakiem S. 8 RP

2 2 Małopolskie Centra Outsourcingowe Poniedziałek 4 czerwca 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + No wa sto li ca Pol ski. I strzał w dzie siąt kę! To już nie tyl ko pro ste prze pi sy wa nie da nych do sy ste mu. W Kra ko wie dzia ła bli sko 60 mię dzy na ro do wych kor po ra cji, któ re prze no szą do Ma ło pol ski co raz bar dziej za a wan so wa ne usłu gi dla świa to we go biz ne su. Sto li ca Ma ło pol ski zgar nia 20 proc. pol skie go ryn ku out so ur cin gu MA TE USZ ŻU RA WIK Kie dy kil ka lat te mu pier - wsze globalne korporacje przenosiły do Krakowa swoje centra usługowe, nikt nie mógł prze wi - dzieć, że oka że się to strza łem w dzie - siąt kę wspo mi na Ka zi mierz Cze - kaj, przewodniczący komisji budżetowej w małopolskim sejmiku wojewódzkim. W ciągu zaledwie paru lat w stoli cy Ma ło pol ski i po bli skim Za bie - rzowie swoje oddziały otworzyli tacy gi gan ci jak Mo to ro la, IBM czy HSBC. Liczby wyglądają równie imponująco. W Krakowie działa łącznie po nad 60 mię dzy na ro do wych cen trów usług dla biz ne su, w któ rych pra cu je ok. 20 tys. osób. W ten spo - sób miasto wyrasta na polską stolicę tej bran ży Kra ków ma w niej bli - sko 20 proc. udzia łu w ska li ca łe go kraju. Świet ne wy ni ki Ma ło pol ski po - twier dza ją za gra nicz ne opra co wa - nia. W rankingu stu najbardziej przyjaznych outsourcingowi miast świata przygotowanym przez firmę doradczą Tholons Kraków znalazł się na wy so kim, 11. miej scu. Wy żej oce - niono niemal wyłącznie miasta azjatyckie (z wyjątkiem Dublina, który zaj mu je ós me miej sce). Ale to Kra - ków uzna no za naj lep sze miej sce dla rozwoju centrów usług w naszej części Europy. Inne duże miasta znalazły się już na du żo niż szych po zy cjach: Pra ga 20. miej sce, War sza wa po - zy cja 38., Wroc ław 78. Co przy cią ga mię dzy na ro do we korporacje? Ich przedstawiciele nie ukrywają, że największym potencjałem Krakowa są absolwenci uczelni zna ją cy ję zy ki ob ce. W Kra ko wie działają 23 uczelnie. Miasto oferuje nam dziesiątki tysięcy świetnie wykształconych ludzi chwali Anthony Ro berts, szef kra kow skie go od - działu firmy UBS zajmującej się bankowością i usługami dla biznesu. Dziś pra cu je w nim oko ło 400 osób, a do koń ca ro ku pla nu je zwię kszyć za - trudnienie o połowę. Mi mo ste re o ty pów mię dzy na - rodowe korporacje nie opierają się wyłącznie na najprostszych procesach, takich jak księgowanie faktur czy wpro wa dza nie da nych do sy - ste mu. Co raz czę ściej wy ma ga ją od swo ich pra cow ni ków spe cja li - stycz nej wie dzy. Po trze bu je my ab sol wen tów kie run ków eko no - micz nych, ana li ty ków i sta ty sty - ków. Wszyst kich mo że my bez prob - lemu znaleźć w Krakowie podkreśla Ro berts. MICHAŁ ŁEPECKI Siłą Krakowa są ludzie absolwenci wyższych uczelni. Obok tego dostępność powierzchni biurowych, dobra komunikacja i klimat miasta, w którym dobrze się mieszka. W rankingu stu najbardziej przyjaznych outsourcingowi miast świata znalazł się na wysokim, 11. miejscu Podobnie uważają przedstawiciele firmy State Street zajmującej się fundu sza mi ka pi ta ło wy mi, w tym tzw. hedge funds, czyli najbardziej zaawansowanymi. I najbardziej ryzykownymi z nich. W trzech kra kow skich biu - rach firmy pracuje obecnie tysiąc osób, a do przyszłego roku State Street stworzy dodatkowe sześćset etatów. Out so ur cing da je pra cę księ go - wym, in ży nie rom i ana li ty kom. To świetnie rozwijająca się branża, która da je mło dym lu dziom świet ny start zawodowy uważa radny Kazimierz Cze kaj. Dzię ki wy kształ co nym ka - drom jesteśmy liderem tej branży już nie tylko w skali Polski. Oferujemy wysoki standard usług, a cenowo wypadamy znacznie korzystniej od Warszawy. Po za tym je steś my atrak cyj nym miejscem dla światowego biznesu ze względu na doskonałą komunikację. Mamy autostradę i lotnisko międzynarodowe, co odgrywa ogromną rolę w przypadku międzynarodowych korporacji dodaje. Jak dłu go mo że jesz cze po trwać do bra pas sa out so ur cin gu w Kra ko - wie? Nie mam złu dzeń, że prost sze usłu gi mo gą prze nieść się za gra ni cę przy zna je rad ny Cze kaj. Ale na ich miejsce wchodzą kolejne, tyle że bardziej wymagające. To będzie oznaczało dla nas sa me ko rzy ści, bo prost sze procesy oznaczają również mniejsze pieniądze. Im bardziej zaawansowane usłu gi, tym wię cej za ro bią miesz - kańcy regionu. Cze kaj przy po mi na rów nież, że wo je wódz two ma ło pol skie sta ra się zatrzymać u siebie zagraniczne firmy, wspierając np. powstawanie stref ekono micz nych. Ale sku pia my się też na mniej spek ta ku lar nych dzia ła niach. Dostosowujemy np. rozkład jazdy pocią gów, tak aby był jak naj bar dziej do - godny dla pracowników firm z Zabierzowa przypomina. Po wo dy do op ty miz mu da ją też ana li zy spe cja li stów. Jak przy po mi - na Ja nusz Gó rec ki z As so cia tion of Business Service Leaders in Poland, zrzeszającego największe z działających w Pol sce firm out so ur cin go - wych, tem po wzro stu tej bran ży to w Kra ko wie aż 25 proc. rocz nie. To o bli sko 5 pro cent wię cej od średniej krajowej. Bardzo wysoki współczynnik. Już kil ka lat te mu mó wi ło się, że miasto niedługo nasyci się zagraniczny mi fir ma mi, ale jak do tąd te prze - powiednie się nie sprawdziły zaznacza Górecki. Ile można zarobić w centrach usług biznesowych? Młod szy księ go wy 3 tys. zł mie - sięcz nie, naj lep si 6 tys. Czy op ła - ca się pra co wać w usłu gach? Najwięcej zależy od stanowiska, o które się sta ra my. Spo ry wpływ na wy - sokość wynagrodzenia mają również ję zy ki ob ce, któ ry mi po słu gu je się kandydat. Jak wynika z danych przygotowanych przez ekspertów z portalu najmniej międzynarodowe korporacje są skłonne zapłacić kandydatom znającym tylko an giel ski. Ję zy ki, któ re cią gle są po - szukiwane i należą do grupy języków mniej spotykanych, jak czeski, słowacki, niderlandzki, portugalski, z pewnością podnoszą wartość kandydata na ryn ku pra cy uwa ża Ja nusz Dzie wit, dyrektor oddziałów Advisory Group TEST Human Resources we Wrocławiu i Wałbrzychu. Jak wyliczają eksperci, młodszy księgowy, w zależności od ob słu gi wa ne go pro ce su, mo że li - czyć na mniej wię cej 3-3,3 tys. zł brut - to. W miarę zdobywania doświadczenia oraz rosnącego zakresu obowiązków rośnie także wysokość pensji, np. księgowy w dziale należności otrzyma ok. 4,3 tys. zł, a je go ko le ga ob słu gu ją - cy księ gę głów ną na wet 5,5-6 tys. zł. Pieniądze w korporacjach czekają jed nak nie tyl ko na księ go wych. Po - czątkujący projektant oprogramowania otrzyma średnią krajową, jednak ekspert w swojej dziedzinie otrzyma nawet dwa razy tyle. Poniżej tego pozio mu kształ tu ją się pen sje spe cja li - stów wsparcia technicznego. Cen tra usług biz ne so wych ku szą również absolwentów modnych ostatnio kierunków, jak zarządzanie zasobami ludzkimi czy psychologia biznesu. Specjaliści ds. personalnych, a także ci zaj mu ją cy się ob słu gą kadr i płac mogą liczyć na początkowe wynagrodze nie w wy so ko ści ok. 4 tys. zł, a naj - lep si w swo jej dzie dzi nie otrzy ma ją na wet 6 tys. zł, o ile tyl ko zdo bę dą kon - kretne doświadczenie i zdecydują się na poszerzanie wiedzy. MZ RP

3 1 wyborcza.pl l Reklama 3 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca

4 4 Małopolskie Centra Outsourcingowe Poniedziałek 4 czerwca 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + Uczelnie coraz bardziej biznesowe Krakowskie wyższe uczelnie coraz częściej włączają się we współpracę z centrami usług biznesowych i pomagają w przygotowaniu przyszłych kandydatów do pracy w międzynarodowych korporacjach. Kraków bardzo się otworzył na outsourcing słyszymy od władz Akademii Górniczo-Hutniczej MICHAŁ ŁEPECKI MA TE USZ ŻU RA WIK Stereotyp uczelni, które masowo produkują bezrobotnych, ma niewiele wspólnego z branżą outsourcingową. Mię dzy na ro do we fir my co raz czę ściej sa me zgła sza ją się do uczel - ni ze swoimi potrzebami. I to nawet gdy te nie kształ cą jesz cze spe cja li - stów w danej dziedzinie, chętnie decydują się na współpracę z biznesem. Ubiegłej jesieni uruchomiliśmy Akademię State Street, którą prowadzimy przy współpracy z krakowskim Uniwersytetem Ekonomicznym zauważa Marta Waligórska, manager ds. rekrutacji w State Street. Nasza bran ża mo że się jesz cze wy da wać dość ni szo wa, dla te go szcze gól nie za le ży nam na wdro że niu stu den - tów w te ma ty kę ryn ków ka pi ta ło - wych. Zajęcia prowadzą m.in. managerowie, ale także specjaliści z określonych działów. Staramy się nadać wykładom formę, która byłaby maksymalnie atrakcyjna dla studentów, dlatego organizujemy np. gry, w których kursanci wcielają się w inwestorów. Firmom zależy, by podczas zajęć położyć większy nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności. W Akademii State Street studenci uczą się więc na kon kret nych przy kła dach biz ne so wych. Jest i na gro da. Ci, któ rzy naj le piej zda dzą test z przedmiotów nauczanych w ramach Aka de mii, bę dą mo gli od być płat ny staż w State Street, podczas którego będą zajmowali się dokładnie tym samym co każdy nowo przyjęty pracownik zachęca Waligórska. Z uczel nia mi współ pra cu je rów - nież Phi lip Mor ris, je den z naj wię - kszych pracodawców w Małopolsce. Organizuje warsztaty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i AGH. Przedstawiciele koncernu przyznają jednak, że akademicka edukacja to nie wszystko i kandydaci do pracy muszą włożyć sporo wysiłku w swój rozwój. Obec nie pro ce sy, tech no lo gie czy sposób komunikacji zmieniają się tak szyb ko, że sa ma wie dza wy nie sio na ze stu diów już nie wy star cza oce nia Da mian Jach, dy rek tor ds. HR na Pol - skę i kraje bałtyckie z Philipa Morrisa. Stu den ci i ab sol wen ci, któ rzy kon - centrują się dzisiaj na zdobywaniu wiedzy, tylko w tradycyjnym rozumieniu mo gą mieć mniej sze szan se na zna le - zienie ciekawej pracy. Jak przypominają wykładowcy, rolą uczelni nie jest przygotowanie młodych lu dzi pod ką tem tyl ko jed ne go pracodawcy, choć dla chętnych oferują kursy doskonalące, np. zarządzanie projektami. Takie kursy są skierowane do lu dzi, któ rzy już wie dzą, gdzie będą pracować podkreśla prof. Zbigniew Ką kol, pro rek tor ds. kształ ce - nia w AGH. Kra ków bar dzo się otwo - rzył na out so ur cing. Fir my z tej bran - ży li czą się z tym, że to od nich mło dzi ludzie będą uczyć się bardziej zaawanso wa nych tech no lo gii. Dla te go bar - dziej ocze ku ją od nich wie dzy ogól nej i umiejętności uczenia się. Młodzi ludzie uczą się w tych fir mach tak że bar - dzo cen nych umie jęt no ści, jak np. pra - ca w zes po le czy do bra or ga ni za cja swojego czasu. Wszystkie kursy koniecznie należy jed nak uzu peł nić o wie dzę na te - mat bran ży. War to zwró cić uwa gę zwłasz cza na to, ile moż na za ro bić na okre ślo nym sta no wi sku. Bez te go trudno będzie skutecznie negocjować pen sję. Czę sto się zda rza, że ab sol - wen ci nie ma ją żad nej orien ta cji, ile za ra bia się na sta no wi skach, o któ re się ubie ga ją twier dzi Ja nusz Dzie - wit, dyrektor oddziałów Advisory Group TEST Hu man Re so ur ces we Wroc - ławiu i Wałbrzychu. Podawane oczekiwania nierzadko są mocno przesadzone i niczym nieuzasadnione. W celu oszacowania swojej wartości na rynku pra cy war to zwró cić uwa gę na dwie spra wy. Po pier wsze, war to sko rzy - stać z dostępnych w internecie informacji o zarobkach na poszczególnych sta no wi skach. Są one ła two do stęp - ne, cho ciaż by w por ta lu - portplacowy.pl. No wy i bar dzo no wo czes ny bu dy nek Ka te dry In for ma ty ki AGH Do brze im pod Wa we lem. De kla ru ją, że chcą tu zo stać JAKUB OCIEPA Dys ku sja w Ad vi so ry Gro up TEST Hu man Re so ur ces przy ul. Zwie rzy niec kiej w Kra ko wie Cen tra usług biz ne so wych nie pla - nu ją ucie kać z Kra ko wa. Co raz czę - ściej współ pra cu ją ze śro do wi ska mi na u ko wy mi i sta wia ją na za a wan so - wa ne usłu gi. To wnio ski z de ba ty, ja - ką prze pro wa dzi liś my z eks per ta mi z bran ży. Wszyst ko wska zu je na to, że kil ka - dziesiąt międzynarodowych korporacji działających w Krakowie zostanie w mie ście jesz cze na dłu go. I to z tego samego powodu, który przyciągnął do miasta centra biznesowe. Nie tyl ko do stęp ność biur, nie uro - da miasta, ale dobrze wykształceni, zmotywowani mieszkańcy są największym magnesem przyciągającym międzynarodowe firmy do Krakowa podkreśla Beata Górska-Nieć, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalne go. W ten spo sób po wstał spraw - nie działający mechanizm, który sam się na krę ca, bo wie le osób przy jeż - dża do Kra ko wa, wie dząc, że jest tu pra ca. W cią gu osta t nich 10 lat wy - kształciła się grupa pracowników, którzy są przygotowani do pracy przy bardziej zaawansowanych procesach dodaje. W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele firm rekrutujących pracowników do międzynarodowych korporacji. Z jednej strony bo wiem w dal szym cią gu moż na zna leźć pra cę przy mniej wy ma ga - jących projektach, a z drugiej centra biznesowe w Krakowie stawiają na coraz ambitniejsze usługi. W Krakowie prowadzi się coraz więcej wyspe cja li zo wa nych pro ce sów po - twierdza Urszula Pawlik z firmy Advisory Group TEST Human Resources. Nie da się jed nak wy raź nie po - wiedzieć, że wymagania pracodawców wzrosły, zwłaszcza w stosunku do absolwentów. Firmy wciąż oferują etaty dla osób, któ re nie ko niecz nie po sia - dają ekonomiczne wykształcenie, ale za to mo gą się po chwa lić płyn ną zna - jomością języków obcych. Za to mło dzi lu dzie sta ra ją cy się o pracę w branży usług biznesowych coraz częściej sami wkładają dużo pracy we włas ny roz wój. Z każ dej stro ny młodzi ludzie są bombardowani informacjami o rynku pracy. Wybierają więc te projekty i stypendia, które pozwolą im nie tyl ko na po głę bie nie wie dzy, ale także na rozwój ich umiejętności miękkich ta kich jak pra ca w gru pie, ko mu - nikacja wylicza Pawlik. Dzięki temu w trak cie roz mów kwa li fi ka cyj nych mogą też podać przykłady na zastosowanie tych umiejętności w praktyce. Są więc lepiej przygotowani do wejścia na ry nek pra cy. Sa mi stu den ci nie kry ją, że wie dza wyniesiona z zajęć na uczelni im nie wy star cza, by kon ku ro wać o pra cę w centrach biznesowych. W badaniu, które wspólnie z TEST przeprowadziliś my wśród 505 stu den tów pię ciu naj - wię kszych kra kow skich uczel ni, 70 proc. res pon den tów uzna ło, że ze zdobytą wiedzą akademicką nie czuje się w pełni przygotowane do rozpoczęcia pracy przypomina Izabela Podsto lak z kra kow skie go ko mi te tu AIESEC. Stąd centra outsourcingowe trak tu ją ja ko znacz ną szan sę na zdo - bycie pierwszego doświadczenia zawodowego i wejście w dorosłe życie. Przed sta wi cie le mię dzy na ro do - wych korporacji zapewniają, że sami chcą wspierać początkujących pracowników w stawianiu pierwszych kroków w no wej pra cy. Na szą ro lą jest po móc studentom na jak najwcześniejszym etapie w określeniu kierunku, w jakim chcieliby się rozwijać zaznacza Renata Górska-Michalska, manager ds. HR w lastminute.com (oddział firmy Sabre Polska). W naszym interesie jest za u wa że nie ich moż li wo ści czy pre - dyspozycji i pomoc w ich wykorzystaniu. Z re la cji kan dy da tów wiem, jak waż na jest dla nich in for ma cja zwrot - na już na wet na eta pie re kru ta cji. Kan - dydaci i praktykanci powinni otrzymywać informację na temat tego, w jakim stopniu powinni nadal rozwijać swoje kompetencje, żeby w przyszłości zostali zatrudnieni na oczekiwanym przez nich stanowisku i jednocześnie byli na nim bardziej efektywni. Przedstawiciele innych korporacji wprost radzą młodszym pracownikom, by na początku nie przywiązywali się za bar dzo do jed nej tyl ko ścież ki ka rie - ry. Za chę cam, aby na po cząt ku ka rie - ry korzystać z możliwości pracy w różnych działach i poznawania kolejnych obszarów księgowości podpowiada Ewa Ekes, ma na ger ds. HR w fir mie HEINEKEN. Centrum usług finansowych, szczególnie na początku działalności, daje możliwość bardzo szybkiego rozwoju w kierunku finansów, nie tylko księgowości. W przypadku awansów na wyższe stanowiska doświadczenie zdobyte w różnych departamentach jest bardzo cenione. Otworzyliśmy cen trum w tym ro ku, a na si pra - cownicy już zmieniają stanowiska. Zda niem go ści za pro szo nych na naszą debatę krakowskie centra biznesowe mają jeszcze przed sobą długą przyszłość. Zdaniem Mirki Terziewy-Topór, szefowej krakowskiego oddzia łu No kia Sie mens Ne tworks, za - rządy międzynarodowych firm przeko na ły się, że pol scy pra cow ni cy są bar dzo su mien ni i do star cza ją pro - dukty o wysokiej jakości. Jak podkreśla, koszt usług nie jest już naj waż niej - szym czynnikiem podczas podejmowa nia de cy zji o lo ko wa niu cen trum danej firmy. MA TE USZ ŻU RA WIK RP

5 1 wyborcza.pl l Reklama 5 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca

6 6 Reklama Poniedziałek 4 czerwca 2012 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl

7 1 wyborcza.pl l Reklama 7 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca

8 8 Małopolski Centra Outsourcingowe Poniedziałek 4 czerwca 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + Do Londynu czy Singapuru? To z Krakowa zarządzają międzynarodowymi funduszami Mamy świetnie wykształconą kadrę, która zajmuje się coraz bardziej zaawansowanymi procesami. Proste kopiowanie cyferek z papieru do arkusza kalkulacyjnego to już niewielki fragment działalności firm outsourcingowych. A pracę w nich znaleźć mogą też humaniści podkreśla Krzysztof Krzysztofiak ROZ MO WA Z Krzysz to fem Krzysz to fia kiem* MA TE USZ ŻU RA WIK: Ile kroć sły szę o ma ło pol skim ryn ku pra cy, po ja - wia się ha sło out so ur cing. Czy to fak tycz nie je dy na bran ża, któ ra roz wi ja się u nas na ty le dy na micz - nie, by mog ła dać za trud nie nie dzie - siąt kom ty się cy ab sol wen tów uczel ni? KRZYSZ TOF KRZYSZ TO FIAK: Tak. Dotyczy to zwłasz cza hu ma ni stów, bo in ży nier za wsze so bie po ra dzi na rynku pracy. Ale nawet typowy huma ni sta mo że świet nie spraw dzić się w międzynarodowej korporacji. Znam po dob ne przy kła dy z ży cia co dzien ne go i na wet je śli ktoś nie ma ser ca do liczb i ana liz, ma szan - se na zro bie nie ka rie ry w out so ur - cingu. Je śli ko muś bra ku je pew nych umiejętności praktycznych, to między na ro do we fir my ofe ru ją ze sta - wy szko leń, któ re cza sem trwa ją na - wet kil ka mie się cy. Z te go wy ni ka, że nie bo ją się in we sto wać w pra - cownika. W Kra ko wie dzia ła sześ ćdzie siąt du żych mię dzy na ro do wych firm. Co je do nas przy cią ga? Wszystkie firmy, które przyjeżdża ją do Kra ko wa, pod kre śla ją, że ma ją u nas do stęp do mło dych, świet nie wy kształ co nych i am bit - nych lu dzi zna ją cych ję zy ki ob ce. Mają różnorodne zainteresowania i są głod ni suk ce su. Mu ry np. Uni - wersytetu Eko no micz ne go opusz - cza wie lu ab sol wen tów ra chun ko - wości czy finansów, którzy mogą liczyć na zatrudnienie w outsourcingu. Ale je steś my też za głę biem in - ży nie rów zaj mu ją cych się no wo - czes ny mi tech no lo gia mi. Ma my prze cież u sie bie AGH czy Po li tech - nikę Krakowską, które kształcą wielu znakomitych informatyków. Ale prze cież na ma pie Pol ski nie je steś my ta cy wy jąt ko wi, np. we Wroc ła wiu nie bra ku je do brych uczel ni, a rów nież po bli skie Ka to - wi ce ma ją świet ny Uni wersytet Eko no micz ny. Czę sto moż na usły szeć, że Wroc ław do ga nia Kra ków, je śli już nie prze go nił. Ta kie opi nie we ry fi - ku je jed nak choć by nie daw ny ran - king firmy doradczej Tholons, w którym Kra ków za jął 11. miej sce wśród stu najlepszych lokalizacji dla firm out so ur cin go wych. Wroc ław znaj - du je się w tym ze sta wie niu do pie - ro na 78. po zy cji. To i tak awans w sto sun ku do ubieg łych lat, ale w dal szym cią gu te dwa mia sta dzie - li prze paść. Ale ma pan ra cję, li czą się nie tyl - ko świeży absolwenci uczelni. Ważna jest rów nież śred nia ka dra me - nedżerska. Jeśli duża firma zamierza zatrudnić dwustu pracowników, to zna czy, że po trze bu je oko ło 10, 15 osób, któ re bę dą mog ły po kie ro - wać ich za da nia mi. Naj le piej, je śli ci me ne dże ro wie już pra co wa li w podobnej branży. W międzynarodowych korporacjach pra cu ją lu dzie z ca łe go świa - ta. A dla nich Kra ków to nie tyl ko nowe miejsce pracy i towarzyszące mu wy zwa nia, ale tak że świa to wa mar ka mia sta i pew ność, że mia sto oferuje wysoką jakość życia. Jak bar dzo zmie ni ły się fir my out - so ur cin go we w Kra ko wie w cią gu osta t nich lat? KRZYSZTOF KAROLCZYK Drze wo In we sty cji i In no wa cji przed sie dzi bą Kra kow skie go Par ku Tech no lo gicz ne go w Czy ży nach KRZYSZTOF KRZYSZTOFIAK: Ta branża to szansa zwłaszcza dla humanistów. Bo inżynier zawsze sobie poradzi na rynku pracy. Ale nawet typowy humanista może świetnie sprawdzić się w międzynarodowej korporacji. Znam podobne przykłady z życia codziennego i nawet jeśli ktoś nie ma serca do liczb i analiz, ma szanse na zrobienie kariery w outsourcingu Na pew no świad czą co raz bar - dziej wyspecjalizowane usługi. Warto roz wiać tu ste re o ty py, że te fir my to po pro stu wkle py wa nie da nych z faktur do systemu. Prze cież ta ki ste re o typ skądś mu - siał się wziąć. Do brze znam te fir my. Pro ste ko pio wa nie cy fe rek z pa pie ru do ar - ku sza kal ku la cyj ne go to już nie wiel - ki frag ment ich dzia łal no ści. To wy - ni ka z te go, że Kra ków nie jest już wca le ta ki ta ni. Śred nia za rob ków w out so ur cin gu to kil ka ty się cy zło - tych. Właś nie dla te go nie ma my już u sie bie wy łącz nie firm ob słu gu ją - cych księgowość zewnętrznych klientów. Prze cież dzia ła ją u nas też kor - po ra cje fi nan so we, np. Sta te Stre et, któ ry do przy szłe go ro ku bę dzie za - trud niał w Kra ko wie po nad pół to ra tysiąca pracowników. Do obsługi fundu szy ka pi ta ło wych po trze ba już okre ślo nych kwa li fi ka cji. Już kil ka lat te mu mie liś my w Kra ko wie mło - dych lu dzi, któ rzy właś nie u nas za - rzą dza li fi nan sa mi wiel kich kor po - ra cji i de cy do wa li, czy ma ją zo stać prze la ne do Lon dy nu, czy Sin ga pu - ru. Chciał bym, aby w koń cu oba lo - no mit o wklepywaczach danych powta rza ny m.in. na fo rach dys ku syj - nych. Tyl ko że tych wkle py wa czy ma my pod do stat kiem. Mo że my za pew nić wy star cza ją cą licz bę osób po trzeb - nych do ob słu gi bar dziej za a wan so - wa nych pro ce sów? Du że fir my an ga żu ją się we współpracę z uczelniami, m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym. Korpora cje nie ukry wa ją, że pod wzglę dem systemu kształcenia mamy sporo do nadrobienia. Faktycznie naszym absol wen tom bra ku je od po wied nich umiejętności. Nie chodzi jednak o wiedzę, ale umie jęt no ści mięk kie, czy li np. o od wa gę do po dej mo wa nia wy - zwań. Bo wciąż za kła da my, że je śli bę dzie - my sie dzieć w ką cie, to nas znaj dą? Do kład nie. Na dal nie do koń ca przyjął się u nas amerykański model biznesu, który dominuje dziś na świecie. Tymczasem zagraniczni pracowni cy chwa lą się swo i mi umie jęt no - ścia mi aż za bar dzo. Ale trze ba przy - znać, że po tra fią to ro bić. Do te go do - chodzi często brak umiejętności pracy w gru pie. A czy te go moż na się na u czyć już w trak cie pra cy w kor po ra cji? Co pra ca w kor po ra cji mo że dać prze - cięt ne mu pra cow ni ko wi? Przede wszystkim może nauczyć go in nej kul tu ry pra cy niż ta, do któ - rej Polacy są przyzwyczajeni. Tego typu firmy wiele oferują, niektóre propo nu ją na wet swo im pra cow ni kom kredyty mieszkaniowe. Ale w zamian sporo wymagają. Panuje w nich określony rygor, polegający na ścisłym podziale obowiązków. A dzisiejszy biznes jest nie zwy kle wy spe cja li zo wa - ny. Pra cow nik kor po ra cji uczy się również odpowiedniego nastawienia do biznesu i klienta. Światowi giganci ofe ru ją też świet ne pa kie ty szko - leń i pracę w międzynarodowym środo wi sku. To wszyst ko li czy się przy szukaniu kolejnej pracy. Jak dłu go jesz cze bę dzie my przy cią - gać za gra nicz nych gi gan tów? Ist nie - je chy ba ry zy ko, że prę dzej czy póź - niej uciek ną do kra jów, w któ rych kosz ty pra cy są wy raź nie niż sze. Nie wi dzę w tej chwi li za gro że - nia dla out so ur cin gu w Kra ko wie i w ogó le w Pol sce. Nie ma ta kich zja - wisk eko no micz nych, któ re spo wo - do wa ły by ma so wą ucie czkę glo bal - nych korporacji do innych krajów. Od po nad dzie się ciu lat sły szę np., że du - że świa to we fir my wy pro wa dzą się z Kra ko wa na Ukra i nę; ja koś się nie wyprowadzają. Naszą szansą jest rozwój różnorodnych usług. Zgo da. Ale np. księ go wa nie fak tur moż na spo koj nie prze nieść gdzie kol - wiek in dziej. A to ozna cza ło by utra - tę wie lu miejsc pra cy. Na pew no. Pod wa run kiem że żad ne pro ce sy nie we szły by na to miej sce. Bli sko 10 lat te mu swo je biu - ro w Kra ko wie otwo rzy ła Luf than - sa. Ale oprócz księ go wa nia po ja wi - ły się bar dziej wy ra fi no wa ne usłu - gi, a mo im zda niem bę dą one od gry - wa ły co raz bar dziej zna czą ce usłu - gi. Nie bę dą po le ga ły na pro stych, zdal nych usłu gach. Część na pew - no wy pły nie gdzie in dziej, ale bę - dzie to pro ces. Nie sta nie się to jed - ne go dnia, a w tym cza sie u nas bę - dą roz wi ja ne in ne usłu gi. Po za tym mię dzy na ro do we kor po ra cje ma ją swo je biu ra na ca łym świe cie, aby bez prze sto jów ob słu gi wać swo ich klien tów. Dla te go od dzia ły w na szej stre fie cza so wej ca ły czas bę dą po - trzeb ne. A to u nas jest od po wied - nia wie dza. ROZ MA WIAŁ MA TE USZ ŻU RA WIK * KRZYSZTOF KRZYSZTOFIAK, dyrektor działu rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego RP

9 1 wyborcza.pl l Reklama 9 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca

10 10 Reklama Poniedziałek 4 czerwca 2012 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl Biuro w Bydgoszczy Bydgoszcz, Kraszewskiego 1 tel Biuro we Wrocławiu Wrocław, ul. Strzegomska 46 tel Biuro w Warszawie Warszawa, ul. Wołoska 5 tel Atos to jeden ze światowych liderów w dziedzinie usług informatycznych, numer jeden wśród dostawców Data Center w Europie, notowany na Paryskiej Giełdzie Eurolist. Firma oferuje zaawansowane usługi transakcyjne, doradztwo, integrację systemów i outsourcing, dostarczając rozwiązania biznesowe w skali globalnej. Roczne przychody Atos w 2010 wyniosły 8,6 mld EUR. Firma zatrudnia pracowników w 42 krajach. W Polsce pracuje przeszło 120 osób, z czego ponad 600 w Bydgoszczy. Atos jest obecny w Bydgoszczy od 2000 roku, tj. od momentu pojawienia się firmy w Polsce. Posiada oddziały również w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Atos jest światowym partnerem Igrzysk Olimpijskich w dziedzinie informatyki. Współpraca Atos z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim jest największym na świecie kontraktem IT na obsługę wydarzeń sportowych od 2002 roku w Salt Lake City, aż do roku 2016 w Rio de Janeiro. Jest to przykład gigantycznego zadania projektowego, produkcyjnego i wdrożeniowego, który pokazuje, że Atos realizuje kontrakty w terminie i w każdych okolicznościach. Atos zajął trzecie miejsce w rankingu na Najlepsze Miejsca Pracy w Polsce (wśród firm zatrudniających powyżej 500 pracowników), przeprowadzonego przez Great Place To Work Ins tute. Dołącz do nas! Posiadasz wykształcenie technicznie w zakresie IT bądź posługujesz się biegle językami obcymi? Szukasz pracy umożliwiającej intensywny rozwój w przyjaznej atmosferze? Zaaplikuj on-line za pośrednictwem i spotkaj się z nami na interview w siedzibie firmy! Oferujemy: umowę o pracę, premię, ubezpieczenie, prywatną opiekę medyczną, świadczenia socjalne oraz pakiet relokacyjny

11 1 wyborcza.pl l Reklama 11 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca

12 12 Reklama Poniedziałek 4 czerwca 2012 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl

13 1 wyborcza.pl l Reklama 13 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca 2012 MAN Accounting Center należy do światowego koncernu MAN, a jego zadaniem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań finansowych w zakresie świadczonych usług księgowości zobowiązań, należności, środków trwałych, księgi głównej, zakupów oraz rachuby płac dla polskich pracowników. Shared Service Center istnieje w Poznaniu od 2006 roku. Klienci MAN Accounting Center to zarówno polskie, jak i zagraniczne spółki produkcyjne i sprzedażowe grupy MAN Truck & Bus (Niemcy, Austria, Turcja, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Włochy). Spółka oferuje absolwentom szkół wyższych, jak i specjalistom z kilkuletnim doświadczeniem, pracę w międzynarodowym środowisku z zastosowaniem najnowszych technologii. Co nas wyróżnia? Przyjazna atmosfera, otwartość i dobra współpraca zespołowa, a także elastyczność godzin pracy w nowoczesnym biurze. Jesteśmy jedną z 32 organizacji, które w tym roku otrzymały tytuł Top Employers Polska Co osiągnęliśmy? Międzynarodowa organizacja Shared Service & Outsourcing Network, zrzeszająca centra finansowo księgowe z całego świata przyznała MAN Accounting Center nagrodę Excellence Award 2011, dla najlepszego centrum świadczącego usługi księgowe. Chcesz nas poznać? Zapraszamy Farnell element14, is a leading global, high service distributor of technology products, services and solutions for electronic design, maintenance and repair; supported by a global online engineering community to collaborate, research and keep projects on fast track, right from the start. Today, we are transforming the way we interact with our 2 million customers in 120 countries. You could be part of that change. We are opening a new commercial centre in Krakow and need energetic, enthusiastic, and challenge driven people to join us. If you have the initiative to deliver the high level of service our customers expect, this is a great place to shape or future career

14 14 Promocja Poniedziałek 4 czerwca 2012 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 1 codziennie w internecie, w poniedziałki w Gazecie Wyborczej REKLAMA: tel , , faks ,

15 1 wyborcza.pl l Reklama 15 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 4 czerwca

16 16 Reklama Poniedziałek 4 czerwca 2012 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

MICEPoland. Osobowość Roku 2010

MICEPoland. Osobowość Roku 2010 MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2010 Partner Osobowość Roku 2010 Osobowość roku Specjalnydodatekdo MICE Poland prezentującylaureatów oraznominowanychdrugiej edycjikonkursuosobowość

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo