Shared services. Centra usług wspólnych w ochronie zdrowia. Czy można zastosować je również w Polsce?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Shared services. Centra usług wspólnych w ochronie zdrowia. Czy można zastosować je również w Polsce?"

Transkrypt

1 Centra usług spólnyh hrne zdra. Czy mżna zastsać je róneż Plse? Shared serves Zbgne Tytk Trudn sę ne zgdzć z pglądem, że pzm fnansana hrny zdra Plse ne jest ystarzająy. Pradpdbne mają róneż raję, którzy sądzą, że na ęej nas p prstu ne stać. W zązku z tym nasua sę pytane, zy efektyne ykrzystujemy psadane fundusze. Odpedź ydaje sę, nestety, negatyna. Częst dyskutuje sę pzstaająej ele d żyzena pltye lekej, pszehne róneż adm, że ne mamy nstrumentó umżlająyh spraane należytej kntrl nad publznym penędzm ydaanym na hrnę zdra, spraa, że śadzenday dpuszzają sę elu nepradłś. Jest jednak ele dzedzn, któryh mamy d zynena z marntrastem, a któryh zapmnan. Na pen należy d nh nadmerne, stsunku d ptrzeb, rznęta tz. baza łóżka raz nełaśa struktura ddzałó, znaznym stpnu przyzyna sę d yklzneg zadłużana plaóek. D temató rzadk pruszanyh dyskusjah należy też neątple kesta ptymalzaj funkj pmnzyh plaókah hrny zdra, z zym ąże sę trzene entrum usług spólnyh (shared serves entre). añuh artœ Punktem yjśa d rzażań entrum usług spólnyh jest przyjrzene sę temu, tak napradę dzeje sę każdym przedsębrste, łązają t plaók służby zdra. Zgdne z jedną z pdstayh knepj eknmznyh, nazyaną łańuhem artś (value han) szystke dzałana, z jakm mamy 60 lpe 5/2006

2 zarządzane hrne zdra nfrastruktura: fnanse, rahunkść... tp. funkje spmagająe zasby ludzke badana rzój zapatrzene lgstyka ejśa peraje prdukyjne lgstyka yjśa marketng sprzedaż sers marża funkje pdstae Rys. 1. Łańuh artś Materały źródłe: praane Capgemn d zynena przedsębrstah, mżna pdzelć na pdstae raz spmagająe. Dzałana pdstae t lgstyka ejśa, peraje prdukyjne, lgstyka yjśa, marketng sprzedaż raz sers (nstalaja, napraa bsługa psprzedaża). Wśród dzałań spmagająyh mżna yróżnć zapatrzene, badana rzój, dzał IT, zasby ludzke raz nfrastrukturę (fnanse, rahunkść tp.). Uspranene dzałań spmagająyh h pązań z dzałanam pdstaym stan źródł przeag knkurenyjnej. Idea shared serves ma zastsane ypadku rganzaj złżnyh z elu pdmtó pdbnym zakrese dzałana. Częst każdym z tyh pdmtó ystępują take same struktury realzująe dzałana spmagająe, a zastąpene h jednym entrum usług spólnyh przyzyna sę d znaznyh szzędnś. Idea entrum usług spólnyh spsób shematyzny zstała przedstana na pnższym rysunku. Ozyśe, należy pamętać, że krzyś z entrum usług spólnyh ne granzają sę yłązne d szzędnś. Wpradzene teg rzązana znaza róneż ększą knentraję pszzególnyh pdmtó na dzałalnś pdstaej, spranejszą kntrlę enętrzną, lepszą rganzaję spejalzaję brębe dzałalnś pmnzej raz standaryzaję jakś usług śadznyh przez funkje pmnze. Wady zalety Centra usług spólnyh pzątk zazęt trzyć z myślą presah ksęgyh fnansyh, ale z zasem zakres ten zstał rzszerzny. Róneż bene najzęśej shared serves dtyzy ksęgś raprtana, dalszej klejnś zapatrzena, realzaj zamóeń, zasbó ludzkh, systemó nfrmatyznyh raz nnyh funkj, takh jak zarządzane fltą, zarządzane neruhmśam, kntrla enętrzna, admnstraja umam zarządzane utsurngem. Shared serves mgą być zrganzane na różne spsby mże t być utsurng, spólna frma płana przez pdmty, dla któryh dzałałby entrum usług spólnyh zy jak struktura enątrz frmy, bez drębnej sbś pranej. Każde z tyh rzązań ma ady zalety. Pdstae różne mędzy nm plegają na różnym pzme kntrl, stpnu Stan przed pradzenem SSC dzałalnść pdstaa dzałana spmagająe zarząd Stan p pradzenu SSC SSC dzałana spmagająe Rys. 2. Idea entrum usług spólnyh (Shared Serves Centre SSC) Materały źródłe: praane Capgemn lpe 5/

3 mz : z a r z ¹ d z a n e h r n e z d r a 4 6 lat, 23 pr. 2 4 lat, 48 pr. 1 2 lat, 29 pr. ryzyka raz ptenjale redukj ksztó. Trzeba pamętać, że statystyzne aż 74 pr. shared seves rganzuje sę enętrzne, ne trzą nezależneg pdmtu praneg. Krzyś dla frmy z drżena entrum usług spólnyh są znazne, gdyż szauje sę, że pradzene shared serves bnża kszty pr., a kres zrtu z nestyj yns d rku d 6 lat. Ptenjał redukj ksztó jest różny zależnś d knkretnyh funkj harakterze pmnzym, któryh dtyzy shared serves. Ogólne rzez brą, jest n ększy usługah partyh na edzy (zarządzane zasbam ludzkm, zarządzane neruhmśam, bsługa należnś zbązań, systemy nfrmatyzne, BHP/hrna śrdska, usług prane, usług pdatke) mże sęgać naet 50 pr. W usługah partyh na transakjah (zapatrzene, planane analzy fnanse, zarządzane ryzykem, publ relatns) bnżene ksztó ne przekraza 20 pr. Rys. 3. Okres zrtu z nestyj zązanej z pradzenem entrum usług spólnyh Materały źródłe: na pdstae badań przepradznyh przez arks.m 2001 r. Shared serves hrne zdra Pdbne, jak nnyh dzedznah gspdark, rzązane t plega na tym, że klka zy też klkadzesąt plaóek służby zdra, zamast samdzelne pełnć szystke funkje spmagająe, krzysta z jedneg śrdka zaspkajająeg ptrzeby szystkh pdmtó. Centra usług spólnyh bejmują funkje ksęge fnanse, zapatrzene, dzały persnalne, zarządzane utsurngem nne. Wart uag jest przykład Welkej Brytan, gdze njatya trzena entró usług spólnyh pstała 1999 r. Wszystk p t, by pdneść jakść lepej ykrzystać śrdk dzedzne usług nemedyznyh. Funkjnująe tam NHS Shared Busness Serves śadzy plaókm hrny zdra usług fnanse, ksęge płae. NHS Shared Busness Serves jest jnt venture mędzy Department f Health (dpednk Mnstersta Zdra) frmą Xansa. Plaókm usług medyzne dstaa usług shared serves usług medyzne p r a n y faks telefn e-mal tarzą tarz sambsługe zarząd shared serves aplkaje d kntaktu z klentam aplkaje d zarządzana usługam zntegrane zarządzane kntaktem z klentem fzyzne usług fnanse usług persnalne usług admnstrayjne zarządzane majątkem usług zapatrzena usług aternge usług pralnze sambsługe dradzt strategzne nfrmaja zarządza sambsługe płązene nfrmatyzne z zenętrznym nfrmajam system nfrmaj zarządzej stratega frmy zarząd k e r n t transakje pszehne aplkaje IT fnanse zarządzane majątkem eprurement Rys. 4. Zakładany mdel funkjnana Health Supprt Materały źródłe: 62 lpe 5/2006

4 mz : z a r z ¹ d z a n e h r n e z d r a stan beny mżly stan przyszły nfrastruktura pralna, aterng kszt x kszt Y (kszt X > kszt Y) Rys. 5. Obeny mżly przyszły mdel funkjnana zakładó pek zdrtnej Plse Materały źródłe: praane łasne Capgemn służby zdra zanteresanym skrzystanem z usług NHS Shared Busness Serves garantuje sę ele krzyś, m.n. 20-prentą redukję ksztó dzedznah bjętyh usługam prónanu z ksztam, jake plaóka pnsła, gdy realzała je samdzelne, a także rzny spadek en na usług 2 pr. Szauje sę, że dzęk GPO 2004 r. śadzenday usług zdrtnyh zaszzędzl d 21,8 d 38,7 mld dlaró. Omaają systemy eurpejske, art spmneć eprurement Serve, pprzez który realzane są funkje zakupe różnyh nstytuj publznyh. Rzązane t ma na elu Szauje sę, że pradzene shared serves bnża kszty średn pr., a zrt z nestyj następuje d rku d 6 lat Ważna njatya ypadku shared serves hrne zdra (pd nazą Health Suprt) rzjana jest Austral, stane Na Płudna Wala. Jej zakńzene ma nastąpć rku Sm zasęgem ma bjąć usług zapatrzena, persnalne, admnstrayjne, aternge pralnze raz zarządzane majątkem. Ppularne są entra usług spólnyh dtyząe zapatrzena. Take rzązane funkjnuje USA jak GPO (Grup Purhasng Organzatns). Plaók krzystająe z teg systemu pr. zredukały kszty zapatrzena. bnżene ksztó zapatrzena nstytuj publznyh Szkj, tym róneż hrny zdra. Implementaja teg rzązana szkkej służbe zdra dknuje sę jak NHS Stland Best Prurement Implementatn Prgramme. NHS Stland, ydająy rzne na zapatrzene k. mlarda funtó szauje, że dzęk temu rzązanu kszty bnżą sę mln funtó, natmast by sągnąć te krzyś, knezne są nakłady k. 11,5 mln funtó ągu 2 lat. Centralzaja zakupó taró usług jest ę z penśą bszarem artym zanteresana. 64 lpe 5/2006

5 z a r z ¹ d z a n e h r n e z d r a :mz Synerga szzêdnœ Jak dać, na śee entra usług spólnyh rzjają sę dynamzne, także sektrze hrny zdra. W plskej służbe zdra stneją dla h rzju prst dealne arunk. Wele szptal ma jeden pdmt załżyelsk, ułata sentralzane funkj pmnzyh. Nestety pszehne sę teg ne rb. Mżna byłby pójść jeszze dalej sentralzać nektóre funkje szystkh plaóek służby zdra kraju bez zględu na pdmt załżyelsk. Być mże dbrą kazją d pradzena tej njatyy jest trzene se szptal Plse. Ne jest t przeeż mrznka, bem utrzene gólnkrajeg entrum usług spólnyh jest już mn rznęte brytyjskm NHS planane Austral. W benej sytuaj, gdy szptale nne plaók służby zdra samdzelne realzują ększść funkj pmnzyh, mżna ykrzystać stnejąą synergę zaszzędzć spr penędzy. Wart sę zastanć nad pradzenem Plse entró usług spólnyh hrne zdra. Z penśą pajen ne melby za złe, gdyby ęej penędzy mżna był przeznazyć na h lezene. Mgłby sę róneż kazać, że ęej jest penędzy na płae dla lekarzy pelęgnarek. Rzązane t jest hyba dbrą alternatyą dla najprstszeg spsbu, jak stsuje sę d lat elu zększana pzmu fnansana hrny zdra Plse, zyl sęgana d keszen pdatnka. Zbgne Tytk jest lekarzem, ekspertem Capgemn Plska Capgemn jest jednym z najększyh na śee dstaó usług z zakresu knsultngu, tehnlg utsurngu. Capgemn yróżna na rynku szzególny spsób pray z klentam, który zstał nazany Cllabratve Busness Experene Współdzałane bznese. Pprzez spółdzałane z klentem sąganu spólneg sukesu raz nszene ymernej artś, Capgemn pmaga frmm drażać stratege zrstu, rzjać nzesne tehnlge pdnsć pzyję knkurenyjną na rynku. Capgemn zatrudna k. 60 tys. prankó na ałym śee 2004 r. dntała przyhód yskś 6,3 mld eur. Plsk zespół lzy pnad 800 spejalstó: ekspertó z zakresu dradzta strategzneg, fnanseg, marketngeg, e-bznesu, zarządzana łańuhem dsta (SCM), transfrmaj restrukturyzaj przedsębrst, zarządzana artśą frmy (VBM), ntrllngu, zarządzana zasbam ludzkm, fuzj przejęć, mplementaj systemó klasy ERP, zarządzana relajam z klentem (CRM), raz utsurngu presó bznesyh (BPO) utsurngu presó nfrmatyznyh (ITO). Głónym dbram usług Capgemn są przedsębrsta prdukyjne, energetyka przedsębrsta użyteznś publznej, handel, prdukja dóbr knsumpyjnyh, H- -Teh, transprt, telekmunkaja meda, przemysł hemzny raz bank ubezpezena. Bardz ażnym bszarem dzałalnś Capgemn jest hrna zdra przemysł farmaeutyzny. W zakrese dradzta skeraneg d tyh sektró nasza frma ma elletne dśadzene. D grna klentó Capgemn należą dąe na śatym plskm rynku frmy medyzne raz farmaeutyzne, a także nstytuje państe dpedzalne za hrnę zdra. Wydajemy regularne praana raprty dtyząe sektra lfe senes, które są dstępne pd adresem:.apgemn.m. Plsk ddzał Capgemn ma sje sedzby Warszae, Wrłau raz Krake, gdze meś sę nzesny, yspejalzany śrdek utsurngu presó bznesyh (BPO). Węej nfrmaj:.pl.apgemn.m lpe 5/

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJCIE, ŻE SZKOŁA NA WAS CZEKA!!!

PAMIĘTAJCIE, ŻE SZKOŁA NA WAS CZEKA!!! PAMIĘTAJCIE, ŻE SZKOŁA NA WAS CZEKA!!! ć ś z c r b Przedsę M em k e r Wakacje Hum r Ż y j z dr w Dbega kńca perwszy rk realzacj prgramu Śwadm swch ptrzeb w ramach prjektu Szkła Prmująca Zdrwe. 29 maja

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Szkoła starsza od Świdnika Jubileusz 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego

Szkoła starsza od Świdnika Jubileusz 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego Magazyn Piaty 2 Fanfary, kazy dy d lat ięćdzsiątych d czasó sółczesnych, dane szlagry Marii Kterbskj, Reny Rlskj, Marka Grechuty, Urszuli i Anny Jantar, kaz dżajfa, a tle histria szkły z jej najażnjszyi

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością Analiza prównawcza www.netiq.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM NetIQ i Oracle na rynku rzwiązań d zarządzania tżsamścią NetIQ Identity Manager kntra Oracle Identity Manager t str. 2 K r ó t k f i r

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 1. Kmunikwanie spłeczne definicja, cechy Kmunikacja definiwana jest jak ruch plegający na utrzymaniu łącznści pmiędzy dległymi d siebie miejscami przumiewanie się, przekazywanie myśli,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo. Przyszłość. p ow ie d z. ś o. Zero Harm Culture @ Siemens. Co daje Ci praca w Siemensie?

Dziedzictwo. Przyszłość. p ow ie d z. ś o. Zero Harm Culture @ Siemens. Co daje Ci praca w Siemensie? C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp,

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim / Wydane _ Trec ŁODZ eartek S serpna 989 rku Rk LXV PL SSN 008TTOT deń 80 (997) Nr ndeksu 3600ł brad Sejmu e sł a Cesła Kscak na kt6sejm płał premera Zstał nm re łsał 37 psł6 prtec był 73 a strymał sę

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Białystok 2010

INFORMATOR. Białystok 2010 INFORMATOR Białystk 2010 1 SPIS TREŚCI DLACZEGO MY?? POZYCJONOWANIE POZYCJONOWANIE SZEROKIE (lng tail) LINKI SPONSOROWANE (AdWrds) DORADZTWO / AUDYT POZYCJONOWANIE PR (SEO PR) E-MARKETING 2 DLACZEGO MY?

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

PtX NP iu.oiizecmon.2oy.pi

PtX NP iu.oiizecmon.2oy.pi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgdne ustawą dna 29 stycna 2004 r. Praw amóweń publcnych (tj. D. U. 200 r. nr 3, p. 759, późn. m) wanej dalej ustawą wydanym na jej pdstawe Zamawający: Hr SKARB

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo