Wiesława Ł. Nowacka Katedra Użytkowania Lasu SGGW w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiesława Ł. Nowacka Katedra Użytkowania Lasu SGGW w Warszawie"

Transkrypt

1 Wiesława Ł. Nowacka Katedra Użytkowania Lasu SGGW w Warszawie ZMIANY STRUKTURALNE I ICH POWIĄZANIA Z ROZWOJEM MECHANIZACJI PRAC LEŚNYCH. WSTĘPNE REZULTATY BADAŃ COMFOR 1 Streszczenie Operacje leśne w główniej mierze są realizowane przez firmy zewnętrzne zatrudniane przez jednostki PGL LP na zasadzie outsourcing. Rola kontraktorów, firm ZUL zarysowuje się wyraźnie jako istotnych moderatorów rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych. Firmy te coraz częściej napotykają na bariery dla swojego rozwoju. Mechanizacja wkraczająca szybkimi krokami do leśnictwa w powiązaniu z presją ekonomiczną wymuszającą wielogodzinną ciągłą aktywność, lekceważenie zasad ergonomii w pracy, stwarza szereg negatywnych konsekwencji dla zatrudnionych. Zasoby ludzkie stanowią istotne ograniczenie rozwoju mechanizacji prac w leśnictwie. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wdrażanie mechanizacji są zmiany strukturalne zachodzące w samym leśnictwie i w jego otoczeniu. Wielkość oddziaływania zmian strukturalnych na sektor leśny i na wszystkich jego uczestników jest zależna od bardzo wielu czynników, które wzajemnie wewnętrznie na siebie oddziałują. Sposób, przebieg, tempo, wielkości chwilowych oddziaływań strukturalnych zmian są przyporządkowane do konkretnego przedsiębiorstwa, ale i kraju, i regionu. Wynika to z wagi czynników historycznych, politycznych i kulturowych w rozwoju każdej firmy. Zmiany strukturalne zachodzące globalnie i lokalnie w decydujący sposób wpływają na: poziom wzrostu firmy, przyrost zasobów technicznych i ludzkich, wzrost zakresu zobowiązań i przestrzeni działania, wzrost zasobów finansowych, bezpieczeństwo finansowe, trwałość Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 1 Praca opiera się na wstępnych rezultatach uzyskanych w ramach realizacji projektu badawczego o akronimie COMFOR (Projekt No , 6 Program Ramowy UE), którego jednym z partnerów jest Katedra Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. 162

2 Wstęp Badania w zakresie zmian strukturalnych zachodzących w leśnictwie to nowe zjawisko. Wiedza w tym zakresie jest więc ograniczona. Sytuacja gospodarcza, polityczna w ujęciu globalnym jak i regionalnym, podlega w ostatnich dekadach bardzo istotnym przewartościowaniom. Istnieje potrzeba uzupełniania wiedzy w tym zakresie. Funkcjonowanie gospodarki leśnej w jej zrównoważonym układzie, opiera się na trzech podstawowych filarach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Wiedza na temat oddziaływania globalnych zmian strukturalnych na funkcjonowanie MSP w leśnictwie (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) wymaga rozszerzenia. Jest niezbędna dla realizacji jednego z istotniejszych postulatów Trzeciej Ministerialnej Konferencji dla Ochrony Lasów w Europie (MCPFE)- Rezolucji Lizbońskiej L1 People, Forests and Forestry Enhancement of Socio-Economic Aspects of Sustainable Forest Mnagement (Anon 1998). Świadomość ta jest również konieczna do pełnej realizacji współcześnie rozumianych zasad zrównoważonego rozwoju, które rozszerzają generalne zasady stworzone na konferencji UNECD 1992r., a dotyczące równorzędnego traktowania trzech komponentów: rozwoju ekonomicznego, ochrony środowiska i społecznej równości. Fundamentalne określenie zrównoważonego rozwoju wyrażone jest przez ponad pięćdziesiąt koniecznych do osiągnięcia celów, między innymi rozwój społeczeństw, ochronę środowiska naturalnego, prawa człowieka do wolności, równości, solidarności, ale również współuczestnictwa i współodpowiedzialności. Punkty 6 i 7 General Guidelines podkreślają: nowe możliwości zatrudniania i zarobkowania w zrównoważonym leśnictwie powinny być wzmacniane poprzez dywersyfikację działalności w leśnictwie, polityka rozwoju zasobów ludzkich powinna włączać rozwój kompetencji zarówno kierownictwa firm leśnych, pracowników jak i właścicieli lasów, niezbędne jest tworzenie równych warunków zarobkowania, zatrudnienia, szkoleń i rozwoju karier w leśnictwie, niezależnie od wielkości firmy, charakteru własności. Współcześnie można przyjąć za wielu badaczami, że następuje wyraźne przesunięcie traktowania wielofunkcyjności lasu będącego elementem środowiska w kierunku jednego składnika, jakim jest pełnienie przez las funkcji socjalnych i społecznych. Gospodarka leśna i przetwórstwo drewna to ważne dziedziny dla ludności zamieszkującej rejony niezurbanizowane. Priorytet ekonomiczny leśnictwa został aktualnie zastąpiony uwarunkowaniami społecznymi ze szczególnym naciskiem kładzionym na tworzenie stanowisk pracy, wspieranie budżetów samorządów lokalnych (Nowacka i in. 2006). Wielkość oddziaływania zmian strukturalnych na sektor leśny i na wszystkich jego aktorów jest zależna od bardzo wielu czynników, które wzajemnie wewnętrznie na siebie oddziałują. Sposób, przebieg, tempo, wielkości chwilowych oddziaływań strukturalnych zmian są przyporządkowane do konkretnego przedsiębiorstwa, ale i kraju, i regionu (Costa- 163

3 David 2005). Wynika to z wagi czynników historycznych, politycznych i kulturowych w rozwoju każdej firmy. Na przebieg zmian indywidualnych istotnie moderująco wpływają również dotychczasowe doświadczenia zarówno te, które nazwiemy sukcesem jak i porażką, te odbierane jednostkowo, jak i na poziomie lokalnym bądź globalnym. Należy uznać za celowe dążenie do stworzenia kompletnego teoretycznego modelu interakcji. Praktyczne wykorzystanie proponowanego modelu może ułatwić stosującym go firmom, trwały i dynamiczny rozwój z uwzględnieniem uwarunkowań ergonomicznych, a więc nacelowanych na dobro pracowników. Zmiany strukturalne podejście uniwersalne Co składa się na czynniki określane zmianami strukturalnymi wpływającymi na jednostkową firmę MSP? Biorąc pod uwagę zarówno wstępne wyniki uzyskanych badań w projekcie COMFOR jak i w jego poprzedniku ErgoWood 2 można je określić w kilku punktach: poziom wzrostu firmy w funkcji czasu. Miernikami jest przyrost zasobów technicznych i ludzkich, wzrost zasobów finansowych, bezpieczeństwo finansowe, ustawiczny rozwój odzwierciedlony przez trwałość na rynku lokalnym, wzrost zakresu zobowiązań i przestrzeni działania, sięganie po zadania na rynku globalnym, innowacyjność i zmiany technologiczne, widziana przez pryzmat rozwoju zasobów technicznych i ludzkich, kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ergonomiczne kształtowanie procesów pracy. Korzystanie z branżowych przykładów dobrej praktyki i skuteczne wdrażanie ich na poziomie swoich zadań, aktywne kreowanie zatrudnienia, rozumiane jako rozwój kadry, jej utrzymanie, trwałe związanie z firmą i jej długofalowymi celami, wzrost produktywności firmy uwzględniający zdrowie i sprawność działania pracowników. Rozwijanie kontaktów z innymi uczestnikami rynku pracy, twórcze wykorzystanie wiedzy płynącej z branż powiązanych, makro i mikroekonomiczne czynniki rozwoju płynące z krajowych, regionalnych i globalnych trendów i rozwiązań (w tym min. demografia, edukacja, polityka). Cel badań Zasadniczym celem całego pakietu COMFOR jest uzyskanie informacji niezbędnych do stworzenie modelu opisującego sytuację aktualną i pozwalającego na prognozowanie trendów rozwoju MSP z punktu widzenia produktywności powiązanej ze zdrowiem pracowniczym. Cele szczegółowe można ująć w kilku punktach: 2 Wyniki badań uzyskane w temacie badawczym ErgoWood zrealizowanym w ramach współpracy europejskiej 5. PR są dostępne na stronie internetowej: 164

4 1. Rozwinięcie teoretycznego modelu opisującego wpływ zmian strukturalnych na MSP będące na rożnych etapach rozwoju ekonomicznego i technicznego, w powiązaniu ze zdrowiem i wydajnością pracy. 2. Identyfikacja czynników strukturalnych stanowiących o podobieństwie reakcji MSP, jak również o zróżnicowaniu regionalnym. 3. Określenie konkretnych czynników, które ułatwiają lub utrudniają usprawnianie pracy z punktu widzenia ergonomicznie uzasadnionych technik pracy i jej organizacji, wspartej jednocześnie na wymaganiach w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych. 4. Prognoza technicznego I ekonomicznego rozwoju MSP w powiązaniu ze zdrowiem i sprawnością pracowników oparta na danych pochodzących od uczestniczących w projekcie dziesięciu MSP. Materiał i metody Wstępne badania oparte były na studiach literatury i danych statystycznych. Kwerenda materiałów dostępnych zarówno w źródłach internetowych jak i bibliotecznych rozpoczęła proces pozyskania informacji i danych użytecznych w dalszym postępowaniu. Kolejny materiał pomocny w określeniu regionalnych różnic i podobieństw pochodzi z wyników uzyskanych w ramach projektu COMFOR, z pakietu roboczego WP1.1 i WP 1.2. Podstawowe obszary tematyczne objęte badaniami to: 1. aktualny stan i przewidywane kierunki rozwoju leśnictwa jako sektora komercyjnej aktywności firm MSP, 2. poziom mechanizacji i rozwoju technicznego zatrudnianych w leśnictwie firm, 3. poziom outsourcing w leśnictwie, 4. wielkość i charakter wspierania MSP w zakresie bezpieczeństwa pracy, szkoleń, itp. 5. wiedza i jej transfer, metody i stosowane techniki, 6. funkcje i role pełnione przez jednostki certyfikacyjne w zrównoważonym rozwoju operacji leśnych i działalności na rzecz leśnictwa, 7. funkcje i role pełnione przez krajowe stowarzyszenia i grupy wsparcia. Podstawową metodą badawczą zastosowana w projekcie COMFOR była standaryzowana ankieta wypełniona przez krajowe RTD wsparte miejscowymi źródłami informacji (IS Information Source), min. reprezentującymi instytucje, jednostki badawcze, źródła rządowe, stowarzyszenia itp. W gromadzeniu danych i informacji uczestniczyli również miejscowi partnerzy współkreujący sytuację w leśnictwie (S- Stakeholder). 165

5 Kolejnym krokiem było praktyczne wykorzystanie narzędzi opracowanych w ramach projektu ErgoWood. Wykorzystanie tej metody łączyło się z aktywnym uczestnictwem dziesięciu bazowych MSP reprezentujących wszystkie uczestniczące w projekcie kraje 3. Zmiany strukturalne wstępne rezultaty Aspekty polityczne Rolą rządów jest tworzenie warunków prawnych i klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości i rozwojowi biznesowych działań (Bednarski, Sienkiewicz 2006). Szczególne uwarunkowania muszą być określane dla MSP z racji ich specyfiki, wynikającej min. z wielkości i charakteru realizowanych w leśnictwie zadań. Podstawą jest spójność i przewidywalność kolejnych działań rządowych, akceptowalny system: podatkowy, ubezpieczeń społecznych, regulacji z zakresu prawa pracy. Szczególne znaczenie mają te wymagania w krajach, które tworzą gospodarkę rynkową i przechodzą długoletni okres transformacji z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej. Indykatorami klimatu sprzyjającego rozwojowi MSP są: udział prywatnych przedsiębiorstw w rynku krajowym, udział prywatnych przedsiębiorstw w tworzeniu PKB, udział pracowników zatrudnianych w MSP w całości siły roboczej danego kraju, utrudnienia/ułatwienia w otwieraniu nowej działalności gospodarczej. Aspekty makro- i mikroekonomiczne Udział leśnictwa w gospodarce różnych krajów jest bardzo niejednolity (Jodłowski 2001, Blombäck i in. 2003), podobnie jak i poziom mechanizacji tego sektora. We wszystkich krajach czynnikami decydującymi o wdrażaniu metod pracy zmechanizowanej w leśnictwie są: struktura własnościowa w leśnictwie, krajowe zapotrzebowanie na drewno, system podatkowy i system finansowego wspierania działalności w leśnictwie, wielkość współzawodnictwa na rynku usług w leśnictwie zależna od wzrostu efektywności pracy, liczby firm funkcjonujących na rynku, itp. Czynnikami, które mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju mechanizacji prac w leśnictwie są sytuacje kryzysowe jak wiatrołomy i inne katastrof ekologiczne (przykład konsekwencji huraganu Lothar we Francji i Niemczech), gwałtowny wzrost migracji i emigracji (przykład Polski), spadek ilości dostępnej na rynku pracy niskokwalifikowanej siły 3 W projekcie COMFOR uczestniczą partnerzy z dziesięciu krajów europejskich, reprezentujący trzy regiony charakterystyczne dla rozwoju mechanizacji w leśnictwie: Irlandia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Francja, Szwecja, Finlandia, Polska, Bułgaria i Rumunia. 166

6 roboczej (przykłady ze wszystkich krajów uczestników projektu badawczego). Przy takiej koniunkturze kontraktowanie prac i outsourcing stały się popularną formą reakcji na zaistniałą sytuację, zarówno lokalnie jak i globalnie (Blombäck i in. 2003). Wzmocnienie roli długofalowych kontraktów ma miejsce we wszystkich badanych krajach. Efektem jest stabilizacja załóg, możliwość planowania zakupów nowych maszyn w dłuższej perspektywie czasowej. Edukacja Jednym z istotnych czynników decydujących o powodzeniu przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości, których znaczenie jest stale podkreślane w ujęciu lokalnym, jak i globalnym jest wiedza, poziom edukacji i umiejętności (Kwiatkowski 2001, Moerel 2001, Mako i in. 2006). Wysoki poziom wyszkolenia, wiedzy, tradycje w dziedzinach high-tech (kierunki inżynierskie i politechniczne) stanowią istotny wskaźnik powodzenia w funkcjonowaniu firm. Zmechanizowane leśnictwo zdecydowanie leży w tym nurcie aktywności. Nowoczesne maszyny wdrażane w MSP działających w leśnictwie, wymagają dobrze wykształconego operatora I właściciela. Bez wiedzy z zakresu ekonomii, techniki, uwarunkowań przyrodniczych ale i socjologii i psychologii, nie może być mowy o sukcesie firmy. Można zadać pytanie odnoszące się do kontekstu europejskiego: Czy siła robocza krajów europejskich posiada właściwe, wystarczające umiejętności, wiedzę, techniki pracy, które są konkurencyjne w kontekście gospodarki globalnej, starzejących się społeczeństw, gwałtownego rozwoju techniki? Odpowiedź niestety nie jest w pełni pozytywna. Poziom edukacji obywateli w wieku produkcyjnym w krajach EU-25 rośnie z roku na rok. W 2005 r. blisko 20% tej grupy to byli ludzie posiadający wyższe wykształcenie, podczas gdy pracownicy niewykwalifikowani stanowili mniej niż 33% populacji. W 2000 r. liczby te przedstawiały się odpowiednio: 17,6% i 36,2%. Nadal jednak nie jest to poziom zakładany w ramach Strategii Lizbońskiej (2000), która mówi o przekształceniu Unii Europejskiej do 2010 r. w najbardziej konkurencyjną, dynamiczną i opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, gospodarkę, której celem jest zrównoważony wzrost, tworzenie coraz więcej i coraz lepszych miejsc pracy oraz poprawa poziomu spójności społecznej. Szczególnym działaniem przyczyniającym się do wzrostu kompetencji pracowników są szkolenia. Przez ostatnie lata sektorowe aspekty fachowego szkolenia znalazły się w centrum uwagi Unii Europejskiej. Rozwój fachowej polityki sektorowej wraz z całą pokrewną infrastrukturą, niezbędną do jej wdrożenia, stanowi problem stojący przed wieloma krajami współczesnej Europy, w szczególności krajów takich jak Polska, transformujących nadal swe gospodarki. Celem przedsiębiorcy dbającego o sukces firmy jest identyfikacja realnych 167

7 potrzeb w zakresie zróżnicowanych szkoleń pracowniczych np. w zakresie zarządzania, księgowości, operacji maszyną, jej napraw, innowatywności, kultury pracy. Zróżnicowanie podejścia do potrzeby rozwoju wiedzy w przedsiębiorstwie ma miejsce zarówno w odniesieniu lokalnym krajowym jak i globalnym ponadregionalnym. Zdolność do uczenia się leśnych przedsiębiorstw nie jest znane i wymaga odrębnego badania naukowego (Kwiatkowski 2001). Punktem wyjścia dla wdrażania ewentualnych specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla MSP działających w leśnictwie musi być rzetelna wiedza o aktualnych potrzebach, dotychczasowych sukcesach, stosowanych tradycyjnie technikach przekazu, oczekiwań odbiorców szkoleń. Dotychczasowe rezultaty case studies pozwoliły na ujawnienie istotnych różnic w tym, jak MSP się uczą, jak zdobywają dodatkową wiedzę i jak ją przekazują swoim pracownikom, kontraktorom. Szczególne różnice są widoczne w modelach działania stosowanych w krajach reprezentujących region Europy Północnej i Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo wyraźna jest przewaga instytucjonalnych źródeł wiedzy (stowarzyszenia, organizowane targi i pokazy) w przypadku regionu północnego w stosunku do typowych w przypadku centralnowschodniego regionu źródeł, jakimi są: rodzina, partnerzy rynkowi, współpracownicy. Kolejnym czynnikiem, który wyraźnie determinuje niechęć do korzystania z instytucjonalnych, sztywnych szkoleń jest fakt, iż MSP oczekują szybkich rozwiązań dla aktualnych i pilnych sytuacji. Takie rozwiązania znacząco szybciej podpowiada dobra praktyka zaprzyjaźnionej firmy i zastosowanie zasad benchmarking. Czynniki demograficzne Problem starzenia się społeczeństw dotyczy każdego z krajów członków EU, jest to w dużej mierze również problem globalny (Anon 2006). Konieczne jest wdrażanie na poziomie regionalnym, europejskim polityki wzmacniającej chęć i potrzebę pozostania pracowników na rynku pracy. Dzięki odpowiednim działaniom legislacyjnym (choćby system podatkowy I ubezpieczeniowy) uzyskano w krajach starej piętnastki UE wzrost średniego wieku przechodzenia na emeryturę z 60,8 lat w 2002 r. do 61,3 lat w 2003 r. Poniższy graf (ryc.1) przedstawia udział procentowy obywateli w wieku 65 i więcej lat w stosunku do całej populacji zatrudnionych na przykładzie wybranych krajów uczestników projektu COMFOR. W polityce demograficznej wspólnej Europy można wyróżnić pięć podstawowych zagadnień istotnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju siły roboczej i MSP: 1. Promowanie rozwoju demograficznego poprzez zapewnienie rodzinie warunków do pełnienia zróżnicowanych ról i zaspakajania jej potrzeb. W szczególności umożliwienia godzenia roli pracownika z jego i rodziny oczekiwaniami w życiu prywatnym. 168

8 2. Promowanie zwiększonego zatrudnienia grup takich jak: ludzie młodzi, kobiety, starsi i nie w pełni sprawni. Konieczność ograniczania wczesnego przechodzenia na rentę/ emeryturę korzystając z narzędzi takich jak: aktywne kształtowanie organizacji pracy biorące pod uwagę szczególne zagrożenia niesione przez pracę w danym sektorze, inwestycja w szkolenia i usprawnianie warunków pracy, wyrównywanie sytuacji w poszczególnych krajach członkowskich. Nieaktywni ludzie w wieku powyżej 65 lat w stosunku do siły roboczej ogółem Wielka Brytania 30,82 Szwecja 31,79 Polska 27,57 Holandia 26,67 Irlandia 21,35 Niemcy 36,78 Francja 36,92 Finlandia 30, % Ryc. 1. Niepracujący w wieku powyżej 65 lat w stosunku do siły roboczej ogółem na przykładzie krajów uczestników projektu COMFOR. Rok (Na podstawie danych OECD, modyfikacja autorki) 3. Potęgowanie konkurencyjności gospodarki w ujęciu globalnym poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, promowanie zdolności innowacyjnych pracowników, zwiększenie nakładów na badania naukowe i ich wdrożenia. 4. Wzmocnienie działań na rzecz imigrantów i ich integracji z populacją w poszczególnych krajach członkowskich. Migracja wraz z rozszerzaniem się Europy nabiera istotnego znaczenia. Na przykład blisko pół miliona (do 800 tys.) młodych Polaków przeniosło się czasowo do pracy w Irlandii, Wielkiej Brytanii. Sprawia to, że wszystkie działy pracy prostej, niewykwalifikowanej w kraju rodzinnym cierpią na niedobór rąk do pracy. Koszt pracy automatycznie wzrasta, konkurencyjność firm, 169

9 zwłaszcza MSP, maleje. Problem ten dotyka w szczególny sposób gospodarek postsocjalistycznych. Jest potrzeba rozwijania polityki legalnej pracy i reguł imigracyjnych, które będą sprzyjać integracji z nową społecznością, rozwojowi siły roboczej. 5. Wzmacnianie publicznych finansów w krajach członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem czynników ochrony socjalnej. System podatkowy Jednym z czynników decydujących o sprawnym funkcjonowaniu, o rozwoju działalności gospodarczej jest system fiskalny determinujący obciążenia podatkowe zarówno firm jak i obywateli. W tabeli podano podstawowe wielkości podatków, jakie obwiązują aktualnie w analizowanych krajach-uczestnikach projektu COMFOR. Tab. 1. Podatki w krajach uczestnikach projektu COMFOR (modyfikacja autorki na podstawie (2006 r.) Miejsce wśród analizowanych krajów Kraj Podatek dochodowy PIT Podatek CIT obywateli) 4 1 Rumunia ,7 2 Bułgaria ,3 3 Irlandia 42 12,5 81,1 4 Polska ,1 5 Finlandia 32, ,4 6 Wielka Brytania ,6 7 Niemcy 44,3 26,4 74,3 8 Holandia 52 29,6 65,8 9 Francja 48,1 33,8 64,2 10 Szwecja ,6 Wskaźnik wolności fiskalnej (uwzględnienie wszystkich podatków i obciążeń firm, Wolność działalności gospodarczej Rozpoczęcie działalności gospodarczej to w wielu przypadkach droga usłana wieloma przeszkodami. Jest to czynnik istotnie wpływający na rozwój nowych firm, na rozwój przedsiębiorczości, która z kolei gwarantuje zrównoważony rozwój gospodarki rynkowej. Zróżnicowanie w tej mierze między uczestnikami projektu jest znaczące. Przedstawia je poniższa tablica (tab.2.). Wolność rynkowa jest rozumiana jako możliwość kreowania nowej firmy, czas wymagany do jej zarejestrowania bądź wyrejestrowania, otrzymanie licencji na 4 Wynik bliski 100 oznacza maksymalną wolność fiskalną. Obliczenia wykonane według metodyki dostępnej na stronie 170

10 działalność, dalsze funkcjonowanie na rynku. Za wszystkie te elementy odpowiedzialna jest racjonalna działalność państwa i kreowanych przezeń regulacji prawnych. Tab. 2. Wolność rynkowa. Kraje uczestniczące w projekcie COMFOR (modyfikacja autorki na podstawie (2006 r.) Miejsce wśród analizowanych krajów Kraj Liczba dni koniecznych do zarejestrowania firmy 1 Finlandia 14 95,3 2 Szwecja 16 95,0 3 Irlandia 19 92,8 4 Wielka Brytania 18 92,1 5 Holandia 10 88,3 6 Niemcy 24 88,2 7 Francja 8 86,1 8 Rumunia 11 70,9 9 Bułgaria 32 66,9 10 Polska 31 56,1 Wskaźnik wolności rynkowej Począwszy od stycznia 2007r. mamy w UE 27 krajów, które łącznie stanowią olbrzymi rynek złożony z 495 mln obywateli, ponad 25 mln MSP, z wdrożonym Acquis Communautaire ( dorobkiem wspólnotowym ), z oczekiwaniami obywateli na pozytywny rozwój wspólnoty i jej celów (Borkowska 2005). Nowi członkowie, Bułgaria, Rumunia, podobnie jak Polska przed kilku laty, będą w każdym obszarze aktywności, w tym również leśnej, przeżywać trudności, które można ominąć dzięki korzystaniu z dobrych przykładów z krajów, które takie problemy już mają za sobą. Szczególne zagrożenia dla MŚP w krajach transformujących swe gospodarki niesione są przez strukturalne czynniki oddziałujące zarówno lokalnie jak i globalnie. Projekt COMFOR ma służyć pomocą dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw działających w sferze leśnictwa. Literatura 1. Anon General declaration and resolutions adopted. June Third Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe. Liaison Unit in Lisbon. 2. Anon The social situation in the European Union The Balance between Generations in an Ageing Europe. European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit E.1. Eurostat Unit F.3.Manuscript completed in April Bednarski M., Sienkiewicz Ł Polish small and medium enterprises. Chances, Barriers and Challenges. Raport IPiSS, Zesz

11 4. Blombäck P., Poschen P., Lövgren M Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector. A study prepared for the European Forest Sector Outlook Study (EFSOS). Geneva Timber and Forest Discussion Papers. ECE/TIM/DP/29. UN New York and Geneva. 5. Borkowska S Przyszłość pracy w XXI wieku. IPiSS, GUS, 6. Costa-David J Creating an Entrepreneurial Europe: Activities of the EU in Promoting SMEs. United Nations Conference on Trade and Development After Fifteen Years of Market Reforms in Transition Economies: New Challenges and Perspectives for the Industrial Sector. United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, May. 7. Jodłowski K Tendency in mechanization of wood harvesting in Poland. Landwirtschaftliche Universität Warschau Forstwirtschaftliche Faultet Lehrstuhl für Forstbenutzung. FORMEC Internationales Symposium Mechanisierung der Waldarbeit. Stand und Entwicklung der Forstlichen Verfahrenstechnik an der wende des Jahrhunderts. Warschau. Pp Kwiatkowski S.M Edukacyjna funkcja małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. No Mako C., Csizmadia P., Illessy M., Does EU-integration help the SMEs to explore new development path? Lessons form an International Comparative Project. IPiSS. Zesz Moerel H Sectoral Training for Small- and Medium-Sized Enterprises in Europe (Szkolenia sektorowe dla małych i średnich firm w Europie). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. No Nowacka W.Ł, Moskalik T., Paschalis P., Zastocki D Implementation and socioeconomic impact of wood harvesting mechanization in Poland. Warsaw Agricultural University Press, Warszawa. STRUCTURAL CHANGES AND THEIR CONNECTION WITH DEVELOPMENT OF MECHANIZATION OF FORESTRY WORK. PRELIMINARY RESULTS OF COMFOR RESEARCH Increasingly, forest operations are conducted not by State Forest NFH s own workers but by outside firms hired on the basis of outsourcing approach. The role of the contractors is shaping up as that of real facilitators of regional and local development. These firms, with greater and greater frequency, run into barriers to their own growth. The fast pace of entry of mechanization into forestry in connection with economic pressures dictating uninterrupted activity, dismissive attitude toward principles of work ergonomics, create a number of 172

12 negative consequences for the employees. Human capital constitutes real limitations of the development of mechanization in forestry. Knowledge on the subject of contractors work shaped from one side by ergonomic, from the other by economic principles has scientific basis. Instilment of these principles encounters problems appearing in the main from on-going structural changes in forestry and its milieu. Research of the scope of structural changes happening in forestry is a new phenomenon. Knowledge is therefore limited. In the last few decades the economical, political situation considered globally as well as regionally has been subject to reevaluation. There is a need to enhance the level of knowledge in this field. The magnitude of the effect of structural changes on the forestry sector of the economy, and all of its participants, depends on many, many factors, which interact with one another. Method, process, tempo, magnitude of momentary effects of structural changes are ordered by the specific enterprise s, and national, and regional circumstances. This is a consequence of the relative weight of historical, political and cultural factors in the development of each company. Structural changes occurring globally and locally, in a decisive manner influence the level of growth, accumulation of technical and human resources, growth of scope of commitments and activities, increase of financial wherewithal, financial security, and sustainability of MSP. 173

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010*

Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010* Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010* The influence of the Internet on the activity of senior citizens from the point of view of

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej

Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej Zeszyt 49 anna golejewska Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej Human capital, innovation and institutions versus the competitiveness of regions

Bardziej szczegółowo

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE NR 7.2007 MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO TEORIA I PRAKTYKA 2006 Projekt finansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION ADMINISTRACJA PUBLICZNA Studia krajowe i międzynarodowe National and International Studies PUBLIC ADMINISTRATION N r 1 ( 1 5 ) 2 0 1 0 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Niniejszą publikację dedykujemy Promotorom - prof. zw. dr. hab. Władysławowi Janaszowi oraz dr hab. Idze Rudawskiej, prof. US.

Niniejszą publikację dedykujemy Promotorom - prof. zw. dr. hab. Władysławowi Janaszowi oraz dr hab. Idze Rudawskiej, prof. US. Niniejszą publikację dedykujemy Promotorom - prof. zw. dr. hab. Władysławowi Janaszowi oraz dr hab. Idze Rudawskiej, prof. US. Sylwia Bąkowska Segment i Sektor Kreatywny w Metropolii Szczecińskiej Szczecin

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Jacek Klich Jacek Klich Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING DEVELOPMENT ELECTRONIC

Bardziej szczegółowo

Na temat lepszego dostosowania kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy. JobTown Moduł kształcenia nr 2. Maj 2014 r.

Na temat lepszego dostosowania kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy. JobTown Moduł kształcenia nr 2. Maj 2014 r. Na temat lepszego dostosowania kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy JobTown Moduł kształcenia nr 2 Maj 2014 r. 2 Niniejszy dokument został napisany przez Iana Goldringa, Eksperta Wiodącego sieci

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Wprowadzenie Dyskusja nad wyborem skutecznego i atrakcyjnego modelu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO Nr VI 2011 STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI WYDAWCA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI RADA PROGRAMOWA: Małgorzata Burchard-Dziubińska przewodnicząca,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo