Systemy wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości u polskich pracodawców korzyści i wyzwania oraz szanse i bariery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości u polskich pracodawców korzyści i wyzwania oraz szanse i bariery"

Transkrypt

1 Systemy wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości u polskich pracodawców korzyści i wyzwania oraz szanse i bariery Piotr Hans, Dokument przygotowany na potrzeby seminarium Sygnalista w zakładzie pracy. Systemy wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości z perspektywy pracodawcy organizowanego przez Fundację Batorego 28 czerwca 2013 roku. Wprowadzenie Katastrofa, która miała miejsce w 2010 roku na platformie wydobywczej Deepwater Horizon wykorzystywanej przez koncern British Petroleum (BP), była największą katastrofą ekologiczną w historii Stanów Zjednoczonych. Kosztowała życie kilkunastu osób. Pociągnęła za sobą również potężne straty finansowe, liczone w dziesiątkach miliardów dolarów oraz trudno mierzalne straty wizerunkowe. Dodatkowo, spowodowała znaczące szkody i długotrwałe negatywne skutki dla lokalnego biznesu (m.in. rybołówstwo, turystyka). Tych wszystkich konsekwencji można było prawdopodobnie uniknąć (lub przynajmniej znacząco je ograniczyć), gdyby właściwie wdrożyć i utrzymywać system wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości (ang. whistleblowing policy) umożliwiający pracownikom zgłaszanie podejrzewanych lub faktycznie zaobserwowanych nieprawidłowości wewnątrz organizacji. Osoby zgłaszające nieprawidłowości wewnątrz organizacji nazywani są demaskatorami, sygnalistami (ang. whistleblowerami). Są to osoby, które zwracają uwagę na wykroczenia popełniane w przedsiębiorstwie, informując o nich swych przełożonych lub nawet wychodząc poza firmę 1, czy inaczej ludzie, którzy wykazując odwagę cywilną ujawniają opinii publicznej nielegalne praktyki rządów, administracji, przedsiębiorstw albo też prywatnych stowarzyszeń i zrzeszeń po to, aby położyć kres tym nieprawidłowościom w danej chwili i na przyszłość 2. Cechami sygnalizowania nieprawidłowości (ang. whistleblowing), odróżniającymi tego typu działania od negatywnie postrzeganego donosicielstwa, są przede wszystkim 3 : szlachetne pobudki sygnalista nie działa dla własnej korzyści, ale z troski o dobro społeczne np. stan środowiska naturalnego, odkrycie o istotnym znaczeniu dla danej społeczności sygnalista ujawnia nieakceptowalne niebezpieczeństwa, ryzyka i nieprawidłowości (np. naruszanie zapisów umów, korupcji), które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia, zasad współżycia społecznego czy środowiska, wszczęcie alarmu sygnalista zgłasza nieprawidłowości w miejscu pracy, a dopiero przy braku reakcji ze strony kompetentnych osób lub jeśli reakcja ta jest nieadekwatna, informuje opinię publiczną, 1 Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku, R. Patterson, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Sport bez korupcji. Podręcznik dobrych praktyk, red. Holger-Michael Arndt, Dieter Miebach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, 3 Sport bez korupcji

2 zagrożenie dla sygnalisty sygnaliści narażają się często na duże niebezpieczeństwo, ryzykują swoją karierę zawodową albo nawet swoją egzystencję w imię ochrony interesu innych osób. W krajach anglosaskich, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej czy Australii, sygnalizowanie nieprawidłowości ma długą tradycję. Whistleblowerzy w tych krajach mogą liczyć nie tylko na wsparcie społeczne oraz ochronę (w tym również prawną) 4, ale przede wszystkim na rozwinięte systemy wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości ustanowione w firmach. Tego typu mechanizmy mogą przybierać formę zarówno skrzynek kontaktowych, dedykowanych adresów mailowych czy numerów telefonicznych, pod które zgłaszać można anonimowo nieprawidłowości. System może być również oparty o grono wyznaczonych do tego celu rzeczników etyki, doradców ds. etyki czyli osób, które są otwarte na bezpośrednie komunikowanie informacji o nieprawidłowościach. Tego typu rozwiązania mogą być uruchamiane zarówno w oparciu o zasoby wewnętrzne (np. pracowników działów audytu wewnętrznego, pracowników działu prawnego czy compliance), ale również na zasadach outsourcingu, z wykorzystaniem doświadczeń i narzędzi wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Popularność rozwiązań umożliwiających sygnalizowanie nieprawidłowości w krajach anglosaskich, wynika z faktu, że ich wdrażanie niesie za sobą wiele korzyści. Korzyści Systemy wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości ustanawiane są w celu uniknięcia konsekwencji nieprawidłowości i nieetycznych zachowań pracowników czy kierownictwa, które mogą szkodzić nie tylko danej organizacji, ale w dłuższej perspektywie oddziaływać negatywnie także na innych interesariuszy danej firmy (pracowników, społeczność lokalną, środowisko naturalne, konkurentów, dostawców itd.). Podstawową korzyścią z wdrożenia rozwiązań umożliwiających pracownikom zgłaszanie (szeroko rozumianych) nieprawidłowości jest ich wykrywanie i możliwość przeciwdziałania ich dalszym skutkom w przyszłości (funkcja detekcyjna). Przykładowo, w odniesieniu do nadużyć pracowniczych (np. kradzieży, przyjmowania łapówek, fałszowania dokumentów), systemy wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości wykazują największą skuteczność (około 40% przypadków) spośród wszystkich narzędzi wykrywania tego typu zjawisk 5. Dodatkowo, już sama świadomość, że zaobserwowane nieprawidłowości mogą zostać zgłoszone odpowiednim i aktywnym organom, może obniżyć poziom występujących zachowań nieetycznych czy niezgodnych z prawem (funkcja prewencyjna). A katalog tego typu działań, które mogą podlegać zgłoszeniu jest bardzo szeroki: 4 Por. Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistle-blowingu, A.Wojciechowska-Nowak, Fundacja Batorego, Warszawa 2008 oraz Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych?, A.Wojciechowska-Nowak, Fundacja Batorego, Warszawa Por. Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse 2012 Global Fraud Study, ACFE 2012.

3 nieprawidłowości księgowe, przyjmowanie narkotyków, picie kradzież gotówki i innych alkoholu w czasie pracy, składników majątku, dyskryminowanie sygnalistów, oszustwa przetargowe, molestowanie seksualne, wykorzystanie rynkowe informacji łamanie zasad BHP, poufnych (dotyczy spółek przemoc fizyczna, publicznych), zanieczyszczanie środowiska, łamanie procedur, marnowanie środków publicznych, marnowanie czasu, złamanie prawa pracy. szkodliwość produktów, oszustwa podatkowe, dyskryminacja, Zebranie w jednym miejscu informacji o (potencjalnych) nieprawidłowościach, umożliwia ich analizowanie i wyciąganie wniosków oraz stosowanie w stosunku do nich jednolitych procedur i (co ważniejsze) kryteriów oceny. Bez scentralizowanego systemu, informacje o nieprawidłowościach trafiają w różnej formie do różnego grona osób, posiadających różne kwalifikacje i niekoniecznie przygotowanych do analizowania tego typu sygnałów (np. w efekcie może się zdarzyć, że w zależności od odbiorcy, informacja o nieprawidłowości zostanie uznana za istotną i poddana analizie lub wprost przeciwnie zignorowana). Nawet jeśli część informacji okaże się nieprawdziwa lub nieuzasadniona, dzięki takiemu systemowi na jaw wyjść mogą problemy z komunikacją wewnętrzną czy organizacją pracy, którym można przeciwdziałać, nim się rozwiną i nim spowodują poważne konsekwencje. Skuteczne wdrożenie mechanizmów umożliwiających przekazywanie informacji o nieprawidłowościach stanowi bardzo ważny i silny sygnał potwierdzający, że wartości deklarowane w komunikacji etycznej (np. w czasie szkoleń) znajdują odzwierciedlenie w faktycznych działaniach kierownictwa oraz codziennym funkcjonowaniu organizacji. Coraz częściej zagadnienie sygnalizowania nieprawidłowości przywoływane jest w dyskusjach na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR). Zakłada ona, że firma powinna uwzględniać nie tylko oczekiwanie przez właścicieli osiągnięcia zysku, ale także innych interesariuszy danej organizacji (pracowników, klientów, kontrahentów, środowisko itd.). W tym kontekście narzędzia umożliwiające przekazywanie informacji o nieprawidłowościach stanowią doskonałe narzędzie komunikacji, przez co mogą wzmocniać zaufanie klientów, kontrahentów czy innych grup interesariuszy, dostrzegających, że ich głos jest również brany pod uwagę w działalności organizacji. Wspomniane mechanizmy stanowią również narzędzie zwiększające prawdopodobieństwo, że informacje o nieprawidłowościach trafią w pierwszej kolejności do odpowiednich osób w organizacji, które będą miały kompetencje do zainicjowania szybkich działań nim temat wypłynie na zewnątrz. W dobie znaczenia marki, szybkości przepływu informacji, władzy mediów oraz portali społecznościowych, ma to niebagatelną wagę dla ochrony reputacji

4 danej firmy, a przez to dla zachowania jej pozycji rynkowej i pośrednio również sytuacji finansowej. Dla członków organów spółek (np. członków zarządów) nie bez znaczenia powinien być również fakt, że być może w przyszłości mechanizmy umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości staną się również swoistą tarczą obronną przed zarzutami o brak należytej staranności i umożliwianie występowania nieprawidłowości, podobnie jak ma to miejsce w krajach anglosaskich. Przykładowo w Wielkiej Brytanii najwyższe kierownictwo może podlegać odpowiedzialności osobistej i wysokiej karze za skutki działań podejmowanych przez daną organizację i jej pracowników, chyba że udowodni, że podjęło zawczasu wszelkie możliwe środki, aby takim konsekwencjom zapobiec. Jednym z takich potencjalnie skutecznych środków jest właśnie system umożliwiający sygnalizowanie nieprawidłowości. Wyzwania Wspomniany na wstępie przypadek BP stanowi doskonałą ilustrację tego, że same deklaracje odnośnie sygnalizowania nieprawidłowości nie wystarczą i że samo wdrożenie formalnych mechanizmów umożliwiających zgłaszanie nieprawidłowości w miejscu pracy nie rozwiązuje problemu. Przeciwnie, niestosowanie się do deklarowanych zasad może, jak w przypadku BP, jeszcze gorzej wpłynąć na reputację organizacji. Mimo iż Kodeks postępowania BP zachęcał pracowników do dzielenia się informacjami o nieprawidłowościach ( Należy zgłaszać jakiekolwiek zaistniałe lub potencjalne naruszenia reguł etyki postępowania i przestrzegania zasad w BP, które są znane, niezależnie od tego, czy dotyczą one Ciebie, Twoich podwładnych, czy osób trzecich 6 ) i zakazywał stosowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec osób dzielących się swoimi wątpliwościami ( Działania odwetowe nie będą tolerowane. Pracownik, który w dobrej wierze prosi o radę, wyraża wątpliwość lub zgłasza nieprawidłowość, postępuje zgodnie z Kodeksem i postępuje właściwie. BP nie będzie tolerować działań odwetowych wobec takiej osoby. 7 ), w praktyce (co szeroko komentowały media) szereg pracowników BP, którzy w trosce o interes firmy i współpracowników dzielili się wątpliwościami na temat procedur bezpieczeństwa, poniosło w przeszłości negatywne konsekwencje z tego tytułu ( Były współpracownik koncernu BP K. Abbot powiedział, że UE może obawiać się katastrofy podobnej do wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej. ( ) Abbott pracował dla BP, jako menadżer platformy wiertniczej "Atlantis". Jak powiedział dziennikarzom, został zwolniony w 2009 r. po zakwestionowaniu podejścia koncernu do procedur bezpieczeństwa. ; "( ) poufny sondaż przeprowadzony wśród pracowników na kilka tygodni przed katastrofą wykazał, że dostrzegali oni zaniedbania w systemie zabezpieczeń urządzeń wiertniczych, ale obawiali się nieprzyjemności, gdyby poskarżyli się na to u zwierzchników. ). System zgłaszania nieprawidłowości musi być żywy, musi być efektywny i co najważniejsze musi być dostosowany do kultury organizacyjnej (obejmującej: normy społeczne i systemy wartości stymulujące pracowników, właściwy klimat organizacyjny, sposób zarządzania, podzielane znaczenia i symbole, schematy poznawcze, wymogi zachowania 8 ) danej firmy. 6 Por. Kodeks postępowania British Petroleum Por. Kodeks... 8 Por. Kultura organizacyjna. Duch organizacji, B. Nogalski, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998

5 Właściwe dopasowanie do kultury organizacyjnej ma kluczowe znaczenie, gdyż sygnalizowanie nieprawidłowości jest zjawiskiem niejednoznacznym, trudnym w ocenie, czasami wręcz kontrowersyjnym. Brak jest też jednolitej (słownikowej, czy prawnej) definicji i czarno-białych kryteriów oceny zachowań osób sygnalizujących nieprawidłowości (płynna jest granica pomiędzy etycznym sygnalizowaniem nieprawidłowości, a postrzeganym jednoznacznie negatywnie donoszeniem). Przykładowo wyniki badań polskiej opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Batorego w 2012 roku pokazują, że pomimo powszechnie deklarowanej akceptacji dla sygnalizowania nieprawidłowości i poparcia ochrony prawnej sygnalistów, jedynie 1/5 respondentów spodziewałaby pozytywnej reakcji swoich współpracowników na zachowania takich osób 9. Dlatego też punktem wyjścia do skutecznego wdrażania rozwiązań umożliwiających zgłaszanie nieprawidłowości powinno być określenie i/lub ugruntowanie kultury etycznej danej organizacji. Zdefiniowanie NIEPRAWIDŁOWOŚCI, które potencjalnie mogą wystąpić i/lub występują w danej organizacji, wywołuje naturalną potrzebę wdrożenia mechanizmów umożliwiających ich zgłaszanie. I to właśnie ten element stanowi największe wyzwanie podczas wdrażania tego typu rozwiązań. Bez zdefiniowania katalogu nieprawidłowości i zachowań nieetycznych, trudno oczekiwać reakcji ze strony pracowników. Podobnie bierności pracowników można oczekiwać w przypadku, jeśli katalog ten obejmować będzie zagadnienia mało istotne (np. potępianie kserowania prywatnych materiałów przez pracowników, podczas gdy dana organizacja świadomie zanieczyszcza środowisko odpadami przemysłowymi), czy odnoszące się tylko do wybranej grupy pracowników (np. katalog nieprawidłowości dotyczy wyłącznie pracowników szeregowych z pominięciem kierownictwa) lub gdy chroniony będzie wyłącznie interes firmy, a nie pracowników (np. kodeks będzie mówił o ochronie wizerunku i dobrego imienia firmy, podczas gdy w danej organizacji łamane są powszechnie prawa pracownicze). Biorąc powyższe pod uwagę, należy pamiętać, że wszelkie rozbieżności pomiędzy deklaracjami (zapisanymi niekiedy nieco górnolotnie w kodeksie etyki) a faktycznym postępowaniem osób zarządzających czy pracowników, nie będą służyły ani kulturze etycznej organizacji, ani wierze w skuteczność mechanizmów umożliwiających przekazywanie informacji o nieprawidłowościach. A bez tych dwóch elementów trudno jest mówić o skutecznym funkcjonowaniu tego typu systemów. Trudno też oczekiwać od pracowników zgłoszeń, jeśli nie czują się oni zintegrowani z organizacją, która ich zatrudnia. W myśl zasady bliższa ciału koszula, pracownicy będą bardziej skłonni przekazywać informacje o nieprawidłowościach, jeśli będą czuli, że to jest ich wspólny interes. Jeśli wszyscy pracownicy będą o tym przekonani, to osoby zgłaszające nieprawidłowości nie będą też (lub będą przynajmniej w mniejszym stopniu) postrzegane negatywnie. Integracja pracowników z organizacją powinna następować zarówno podczas aktywnego udziału w budowie wspomnianego wcześniej katalogu nieprawidłowości, ustanawianiu kodeksów etyki oraz wdrażaniu samego systemu informowania o nieprawidłowościach. Na każdym z tych etapów warto korzystać z wiedzy i doświadczeń pracowników oraz pytać o ich oczekiwania (np. przeprowadzając badania ankietowe). Dzięki 9 Por. Bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myślą o osobach ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy., CBOS na zlecenie Fundacji Batorego, Warszawa 2012

6 temu wprowadzone systemy będą lepiej znane zespołowi i w większym stopniu akceptowane. Wyżej wspomniane kwestie stanowią szczególne wyzwania w dużych organizacjach ponadnarodowych, szczególnie, jeśli wdrożenie rozwiązań umożliwiających przekazywanie nieprawidłowości jest wynikiem kopiowania gotowych zasad korporacyjnych, obowiązujących w danej grupie kapitałowej. W takich organizacjach procedury i systemy przenoszone są często bez uwzględniania lokalnej specyfiki i uwarunkowań kultury kraju czy danej organizacji, stanowiąc niekiedy kalkę z innych tego typu dokumentów, co automatycznie powoduje opór i spadek akceptacji ze strony pracowników. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie faktycznej ochrony osobom zgłaszających nieprawidłowości. O ile bowiem łatwo jest zapewnić anonimowość przekazującemu informację i zadeklarować, że działania odwetowe wobec takich osób są zakazane, to faktyczne udzielanie wsparcia i ochrony już takie proste nie jest. W grę wchodzą tu zarówno kwestie organizacyjne (kto ma monitorować sytuację sygnalisty?) jak i wewnątrzkulturowe (czy publiczne wskazanie sygnalisty jako pozytywnego przykładu w gruncie rzeczy nie doprowadzi do jego napiętnowania jako wyróżniającego się na tle grupy pupilka czy prymusa?). Katalog mechanizmów umożliwiających przekazywanie informacji o nieprawidłowościach powinien być dopasowany do kultury organizacyjnej danej firmy. Dobrze, jeśli jest on możliwie szeroki na samym początku funkcjonowania systemu lub kiedy został przygotowany w oparciu o deklaracje pracowników biorących udział w jego projektowaniu. W niektórych organizacjach doskonale sprawdzi się bowiem infolinia umożliwiająca zgłaszanie prawidłowości profesjonalnemu operatorowi firmy zewnętrznej, a w innych znów łatwiejszy do zaakceptowania przez pracowników okaże się rzecznik etyki czy zespół audytu wewnętrznego, który będzie stanowił łącznik pomiędzy pracownikami a np. zarządem czy radą nadzorczą. Warto również pamiętać, że pracownicy zachęceni do przekazywania informacji o nieprawidłowościach, obok gwarancji bezpieczeństwa i wsparcia, oczekiwać będą przede wszystkim skutecznej reakcji ze strony kierownictwa. Dlatego też trudno wdraża się tego typu systemy w organizacjach, gdzie zdarzały się przypadki, kiedy podejrzewane czy stwierdzone nieprawidłowości nie było odpowiednio analizowane oraz nie wyciągano wobec ich sprawców odpowiednich konsekwencji, gdyż pracownicy nie mają wiary w możliwość faktycznych zmian. A jeśli brakuje im takiego przekonania, to żadne gwarancje bezpieczeństwa nie zachęcą ich do podzielenia się swoimi wątpliwościami ( skoro to i tak nic nie da, to po co ryzykować ). Na koniec warto wspomnieć, że nie mają żadnego uzasadnienia obawy niektórych zarządzających, których odstraszają przewidywane wysokie koszty (jak wspominano wcześniej, w niektórych organizacjach wystarczy uruchomienie dodatkowego adresu mailowego, co w kontekście strat z tytułu samych nadużyć pracowniczych, szacowanych rocznie na 5% całkowitych przychodów przedsiębiorstw 10, nie wydaje się zbyt kosztownym rozwiązaniem) oraz przewidywany zalew żartów i pomówień (o ile takie negatywne zjawiska mogą wystąpić na początku funkcjonowania systemu, to ważniejszym problemem w późniejszej fazie będzie podtrzymywanie komunikacji ze strony pracowników, a nie jej 10 Por. Report, ACFE 2012.

7 nadmiar jak pokazują bowiem badania, średnia liczba zgłoszeń na zatrudnionych wynosi około 8-9 rocznie 11 ). Jeśli uda się sprostać wyżej wymienionym wyzwaniom oraz rozwiązać szereg pomniejszych, praktycznych trudności (np. kto ma otrzymywać informacje o zgłaszanych nieprawidłowościach i kto ma je analizować?) i wątpliwości np. natury prawnej (np. jak intepretować przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście problemu sygnalistów), można oczekiwać szeregu korzyści, o której mowa była wcześniej. Uwagi końcowe Popularność mechanizmów sygnalizowania nieprawidłowości w polskich firmach jest wciąż niska. Wg różnych badań prowadzonych przez firmy doradcze oraz organizacje zrzeszające osoby zajmujące się zawodowo walką z nadużyciami gospodarczymi tylko od 20% do 40% największych polskich firm (będących w mniejszym lub większym stopniu zależnymi od kapitału zagranicznego) posiada tego typu rozwiązania, podczas gdy średnia światowa (obejmująca wszystkie podmioty również małe i średnie) kształtuje się na poziomie od 30% do 50% procent 12. Dzieje się tak pomimo, że wdrażanie rozwiązań umożliwiających pracownikom sygnalizowanie nieprawidłowości niesie za sobą wiele wspomnianych korzyści. Podobnie na poziomie makro, kiedy mowa jest o organach państwowych czy innych jednostkach sektora publicznego, najczęściej również brak jest efektywnych mechanizmów umożliwiających korzystanie z informacji posiadanych przez sygnalistów 13. Choć sam fakt, że w niektórych instytucjach próbuje się uruchamiać specjalne adresy mailowe czy numery telefonów można oceniać po części pozytywnie, to brakuje jednak odpowiedniego przygotowania procesów wdrożenia tego typu systemów oraz komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, która jest warunkiem koniecznym do faktycznego uzyskiwania informacji o nieprawidłowościach. A przecież nieprawidłowości polegające na występowaniu oszustw przetargowych ograniczają uczciwą konkurencję i mogą mieć wpływ na funkcjonowanie uczciwie działających firm w danej branży. Wykorzystanie rynkowe informacji poufnych (tzw. insider trading dotyczące spółek publicznych) podważa zaufanie uczestników do całego rynku kapitałowego, natomiast fakt zanieczyszczania środowiska oddziałuje negatywnie nie tylko tu i teraz, ale może mieć wpływ również na przyszłe pokolenia, pociągając za sobą łatwiej lub trudniej mierzalne koszty. Dlatego też mechanizmy umożliwiające przekazywanie informacji o nieprawidłowościach powinny występować również w instytucjach publicznych i być dostosowane do przyjmowania informacji o nieprawidłowościach w jednostkach podlegających nadzorowi z ich strony. Przykładowo wzorem dla Komisji Nadzoru Finansowego we wdrażaniu systemu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości na rynku kapitałowym, mógłby być Whistleblower Program działający w ramach amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Securities and Exchange Commission 14 ). Być może dzięki 11 Por Corporate Governance and Compliance Hotline Benchmarking Report, The Network, Por. Badanie Nadużyć Gospodarczych, EY 2013; Nadużycia niewidzialny wróg przedsiębiorstw, Deloitte 2008; Współczesna rada nadzorcza Praktyka ładu korporacyjnego w Polsce, Deloitte 2012; Report..., ACFE Por. Polityka antykorupcyjna - Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej w latach , Fundacja Batorego, Warszawa Por.

8 temu udałoby się wykryć, czy nawet zapobiec występowaniu nieprawidłowości skutkujących ubytkiem w środkach publicznych.

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Część III praktyczna. Część I badawcza. Część II merytoryczna. Whistleblowing etyczne donosicielstwo (?) Agenda prezentacji. będzie interesownie

Część III praktyczna. Część I badawcza. Część II merytoryczna. Whistleblowing etyczne donosicielstwo (?) Agenda prezentacji. będzie interesownie Whistleblowing etyczne donosicielstwo (?) Piotr Hans CIA CFE Audytor Wewnętrzny GK Agenda prezentacji Część I badawcza będzie interesownie Część II merytoryczna nie będzie za długo Część III praktyczna

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie osób zatrudnionych we władzach publicznych, instytucjach publicznych oraz w innych zakładach, które ujawniają naruszenia prawa

Ustawa o ochronie osób zatrudnionych we władzach publicznych, instytucjach publicznych oraz w innych zakładach, które ujawniają naruszenia prawa Ustawa o ochronie osób zatrudnionych we władzach publicznych, instytucjach publicznych oraz w innych zakładach, które ujawniają naruszenia prawa Parlament Rumuński uchwala następujące przepisy. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Świadomość etyczna pracowników i klientów urzędu przykłady działań antykorupcyjnych

Świadomość etyczna pracowników i klientów urzędu przykłady działań antykorupcyjnych Świadomość etyczna pracowników i klientów urzędu przykłady działań antykorupcyjnych Urząd Skarbowy w Rawiczu etyka Etyka pracownicza i profilaktyka antykorupcyjna geneza projektu antykorupcja Zachowania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Konferencja Ochrony Danych Osobowych. JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa

Krajowa Konferencja Ochrony Danych Osobowych. JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa Potrzeby przedsiębiorstw zatrudniających pracowników w Polsce w zakresie przetwarzania ich danych osobowych z perspektywy obowiązujących przepisów prawa pracy. 1 Nowoczesne metody pozyskiwania i selekcji

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zarządu o ustanowieniu Polityki Bezpieczeństwa PLT Sp. z o.o.

Deklaracja Zarządu o ustanowieniu Polityki Bezpieczeństwa PLT Sp. z o.o. Deklaracja Zarządu o ustanowieniu Polityki Bezpieczeństwa PLT Sp. z o.o. Dokument przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dot. ochrony zasobów ludzkich, materialnych i niematerialnych. Przygotował

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Budujemy bezpieczeństwo Twojego biznesu

Budujemy bezpieczeństwo Twojego biznesu Budujemy bezpieczeństwo Twojego biznesu BEZPIECZEŃSTWO GWARANTUJE STABILIZACJĘ, ROZWÓJ I ZYSK Szanowni Państwo, Firma Bezpieczeństwo Biznesu realizuje usługi w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY (INSTRUKCJA) NADZORU NAD STOSOWANIEM ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKICH

ZASADY (INSTRUKCJA) NADZORU NAD STOSOWANIEM ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKICH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/XL/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 23-12- 2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1./IX/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich. z dnia 30-12-

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa POLITYKA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ CENTRUM Zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

CSR. w ochronie zdrowia. moda, konieczność czy zwiastun zmian w biznesie? Marta Chalimoniuk-Nowak HEALTH BRANDS PR i branding w health care i wellness

CSR. w ochronie zdrowia. moda, konieczność czy zwiastun zmian w biznesie? Marta Chalimoniuk-Nowak HEALTH BRANDS PR i branding w health care i wellness CSR w ochronie zdrowia moda, konieczność czy zwiastun zmian w biznesie? Marta Chalimoniuk-Nowak HEALTH BRANDS PR i branding w health care i wellness chwilowy trend? trwały kierunek zmian w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne dr Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5 listopada 2013 r. Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( )

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 06.06.2006 Geneza powstania komitetów 1. Wysokie wynagrodzenia prezesów najwięcej zarabiają prezesi w USA sposoby walki z wysokimi

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Fundacja Opus Sport Społeczna odpowiedzialność biznesu poprawą efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 15 czerwca 2015 roku

Fundacja Opus Sport Społeczna odpowiedzialność biznesu poprawą efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 15 czerwca 2015 roku Fundacja Opus Sport Społeczna odpowiedzialność biznesu poprawą efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 15 czerwca 2015 roku Etyka w biznesie W tradycyjnych zawodach regułą jest posiadanie mentora:

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps. Rok założenia 1961 Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.pl; Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011 Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011 Podsumowanie wyników Maj 2011 Metodyka badania W dniach od 4 stycznia do 1 lutego 2011 roku nasi ankieterzy przeprowadzili łącznie 2.365 wywiadów - telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Sporządzono w oparciu o pismo nr DPR z dnia 25 lutego 2015 r.

Sporządzono w oparciu o pismo nr DPR z dnia 25 lutego 2015 r. Sporządzono w oparciu o pismo nr DPR.4102.107.2015 z dnia 25 lutego 2015 r. INFORMACJE na temat stanu prawnego, dotyczącego zabezpieczenia whistleblowera (sygnalisty) przed bezprawnym wyciągnięciem wobec

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo