Odp. Zgodnie z zapisem p VI pp 10 RKO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odp. Zgodnie z zapisem p VI pp 10 RKO."

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FZP/ZP-22/U/22/12 Warszawa, dn r. Do wszystkich zainteresowanych Zawiadomienie W postępowaniu konkursowym nr FZP/ZP-22/U/22/12 pn. Udzielenia zamówienia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii oraz serologii transfuzjologicznej wpłynęły zapytania w związku z powyższym Udzielający zamówienia informuje, że: Zestaw 1 W związku z konkursem ofert na udzielenie zamówienia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii oraz serologii transfuzjologicznej zwracamy się z zapytaniem: Czy Udzielający Zamówienia, zgodnie z par.4 p.3 Projektu Umowy (załącznik nr 7 do RKO) nie dopuszcza możliwości wykonywania badań przez podwykonawców Przyjmującego Zamówienie w przypadku badań cytologicznych, histopatologicznych i kału na nosicielstwo Salmonella/Shigella? Dwa pierwsze nie są wykonywane przez diagnostów laboratoryjnych, ale przez lekarzy specjalistów, trzecie natomiast przez Sanepid, który jest jedyną w Polsce instytucją uprawnioną do wydania stosownego zaświadczenia. Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość wykonania badań przez podwykonawców. Zestaw 2 Czy Udzielający Zamówienia w pkt. VI ppkt 1 g) RKO poprzez określenie zbliżony zakres do przedmiotu niniejszego konkursu rozumie wykonywane przez Oferenta usługi w formie outsourcingu laboratorium szpitalnego wraz z pracownią serologii i prowadzeniem banku krwi działającymi całodobowo? Poprzez określenie zbliżony zakres do przedmiotu konkursu zawarte w pkt. VI ppkt. 1g Udzielający Zamówienia rozumie zakres badań laboratoryjnych będący przedmiotem postępowania konkursowego zawarty w zał. 2a-d, 3 i 4 do RKO. Udzielający Zamówienia rezygnuje z prowadzenia Banku Krwi przez Przyjmującego Zamówienia. Zestaw 3 Siedziba: WARSZAWA, ul. Górczewska 89, Recepcja: ( ) ; sekretariat (+48 22) ; fax (+48 22) Regon: NIP: , KRS: Konto: PEKAO S.A. XIII Oddział w Warszawie: Medycyna Pracy, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Specjaliści, Stomatologia, Diagnostyka Laboratoryjna i Medyczna, Poradnie: Górczewska 89; Pawińskiego 2, Nowogrodzka 62A; Ludowa 6; Grochowska 278 Poradnia Psychologii Pracy: Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10, Szpital Opieki Krótkoterminowej: Górczewska 89.

2 Zwracamy się z prośbą o podanie orientacyjnej wartości rynkowej nieruchomości (obiektu w którym zlokalizowane będzie laboratorium) oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są w nim zamontowane, niezbędnych do skalkulowania kosztów wymaganego w RKO ubezpieczenia lokalu. Udzielający Zamówienia nie posiada danych dot. wartości rynkowej części nieruchomości, w której będzie zlokalizowane laboratorium. Odnośnie zabezpieczeń ppoż. Udzielający Zamówienia informuje, że znajduje się tam podręczny sprzęt ppoż.: gaśnice, koce, hydrant. Zestaw 4 Pyt.1 Czy aby spełnić wymóg Udzielającego Zamówienia określony w pkt III ppkt 6 RKO Współpraca laboratorium mikrobiologicznego w programie Zespołu zakażeń szpitalnych oferent musi posiadać pracownię mikrobiologii w promieniu 25km od siedziby Udzielającego Zamówienia, zgodnie z pkt VI ppkt 10 RKO, czy też może ją mieć w innym mieście? Zgodnie z zapisem p VI pp 10 RKO. Zestaw 5 Pyt.1 II. PRZEDMIOT KONKURSU Udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt. II.2.a), b), c) i d) RKO, odbywać się będzie w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienia na podstawie umowy najmu pomieszczeń przez okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych o łącznej powierzchni: do 100 m2 zlokalizowanych na I piętrze budynku Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89, Warszawa. Zwracamy się z prośbą o przesłanie planów pomieszczeń, które Udzielający Zamówienie zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia. Plany pomieszczeń, które Udzielający Zamówienia zamierza przeznaczyć na realizację zadania zostają dołączone jako skan w osobnym pliku do odpowiedzi. Zestaw 6 W związku z zapisem zawartym załączniku 11 Projekcie Umowy Dzierżawy dotyczącym dzierżawy sprzętu medycznego zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie: Wysokości czynszu dzierżawnego przez Udzielającego Zamówienie Min. wysokość czynszu dzierżawnego za cały sprzęt wynosi 5 000,00 zł brutto miesięcznie. Przyjmujący Zamówienia może zaproponować wyższą stawkę. 2

3 Możliwości wyboru aparatury przeznaczonej do dzierżawy. Dzierżawa sprzętu tylko w całości, nie ma możliwości wyboru pojedynczego sprzętu. Zestaw 7 Firma zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów Regulaminu Konkursu Ofert (RKO), a mianowicie: RKO część III punkt 5 prosimy o podanie nazwy producenta systemu informatycznego LIS Centrum ATTIS oraz numeru telefonu do osoby upoważnionej do kontaktów w zakresie ustalenia warunków technicznych integracji systemów informatycznych. Czy obecnie wykorzystywany w laboratorium system informatyczny firmy Marcel jest zintegrowany z systemem LIS Centrum ATTIS? LIS to system laboratoryjny. Producentem tego oprogramowania pt./nazwa: MARCEL jest firma Marcel. Powszechnie udostępniony numer telefonu to , www. marcel.pl RKO część V punkt 2 prosimy o wskazanie badań umieszczonych w załączniku 2d, które są konieczne do wykonania w Centrum ATTIS. Badania konieczne do wykonania w centrum ATTIS badania w trybie cito z zał. 2c i 2b oraz badania gazometryczne w ilości 1100 szt. Pyt. 3 Załącznik 2d do RKO: a. punkt 104 prosimy o podanie ilości punktów krzywej. Ilość punktów krzywej wynosi 2 punkty. b. Punkt 187 czy nie nastąpiła pomyłka w nazwie badania i zamiast klasy IgA powinna być klasa IgM? Nastąpiła pomyłka ma być IgM a nie IgA. c. Punkt 274 prosimy o wyjaśnienie metody półautomatycznej oznaczania BK czy chodzi o posiew konwencjonalny czy też z wykorzystaniem szybkiego systemu do posiewów BacTec? Punkt BK hodowla metodą półautomatyczną z wykorzystaniem systemu typu Bactec. d. Punkt 149, 207, Prosimy o podanie w jakim laboratorium były oznaczane te parametry dotychczas lub z wykorzystaniem jakich urządzeń w siedzibie Udzielającego zamówienia? 3

4 Punkt 149 kwas hipurowy wykonywany w laboratorium ATTIS met. manualną. Punkt 207 i 208 dotychczas nie znajdowały się w ofercie badań. Pyt.4 Załącznik nr 5 do RKO: a. Par. 1 prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości osób przeznaczonych do przejęcia par. 1 określa liczbę 18 osób podczas gdy załącznik 10a do RKO podaje 20 osób. Załącznik RKO sporządzony był wg stanu zatrudnienia na dzień r. Wykaz stanowisk podaje daty rozwiązania umów o pracę z pracownikami, z którymi umowa o pracę zawarta została na czas określony. Z pośród 6 umów zawartych na czas określony, 2 umowy rozwiązują się z upływem terminu, na który były zawarte z dniem r. Zatem podmiot wyłoniony w drodze postępowania konkursowego zobowiązany będzie do przejęcia 18 pracowników. b. Prosimy o udostępnienie regulaminu wynagradzania pracowników laboratorium. Pracownicy laboratorium nie mają odrębnego regulaminu wynagradzania. Wynagrodzenia pracowników Działu Diagnostyki Laboratoryjnej są przyznane w oparciu o regulamin Wynagradzania pracowników Centrum ATTIS. Pyt.5 Załącznik nr 9 do RKO prosimy o podanie kwot dzierżawy poszczególnych urządzeń przeznaczonych do dzierżawy czy też Przyjmujący zamówienia ma podać wartość każdego z urządzeń wg własnej oceny? Min. wysokość czynszu dzierżawnego za cały sprzęt wynosi 5 000,00 zł brutto miesięcznie. Przyjmujący Zamówienia może zaproponować wyższą stawkę. Dzierżawa sprzętu tylko w całości, nie ma możliwości wyboru pojedynczego sprzętu. Pyt.6 Załącznik nr 10b do RKO: a. Prosimy o wyjaśnienie jakie pozycje wchodzą w skład składowej wynagrodzenia opisanej jako Inne w kwocie 17176,40 rocznie, wraz z podaniem odpowiadających tym pozycjom kwot. W załączniku nr 10b RKO podane są wszystkie składniki wynagrodzenia, które otrzymują pracownicy tego działu tj. wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wysługę lat. Kierownik i zastępca otrzymują również dodatek funkcyjny, a pracownicy zatrudnieni w porze nocnej, święta oraz dni wolne od pracy dodatek wynoszący odpowiednio 65% i 45% stawki godzinowej wynagrodzenia. W pozycji inne, kwotę ,40 zł. stanowiły wynagrodzenia chorobowe. b. Prosimy o sprecyzowanie czy pozycja zlecenie dotyczyła tylko i wyłącznie diagnostów laboratoryjnych czy też innych pracowników zatrudnianych w laboratorium np. kurierów, sprzątaczek itp. Pozycja zlecenie dotyczyła tylko diagnosty laboratoryjnego. 4

5 W dziale są zatrudnieni tylko pracownicy merytoryczni. Zestaw 8 Firma zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów Regulaminu Konkursu Ofert (RKO), a mianowicie: Pyt.1 Czy Udzielający Zamówienie zatrudnia lekarza transfuzjologa lub lekarza pełniącego jego obowiązki, który ze strony szpitala uczestniczył będzie odpowiedzialny za gospodarkę krwią u Udzielającego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami? Udzielający Zamówienie nie zatrudnia lekarza transfuzjologa. Kontrahent ma zapewnić całodobową dostępność do pracowni serologii grup krwi, prób krzyżowych i przechowywania krwi. RKO część III punkt 5 - Prosimy o wyjaśnienie czy Udzielający Zamówienia żąda od Przyjmującego zamówienia kontynuacji eksploatacji systemu informatycznego firmy Marcel w laboratorium? Udzielający Zamówienia podtrzymuje zapisy RKO. Pyt. 3 Załącznik 3 do RKO - Badania cytologiczne prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o cytologię ginekologiczną czy również o inne badania cytologiczne? Wyłącznie cytologie ginekologiczne. Pyt. 4 Załącznik 4 do RKO - Badania histopatologiczne: a. Prosimy o wyspecyfikowanie rodzajów badań jakie będą zlecane. Badanie Histopatologiczne wszystkich tkanek pobranych u operowanych pacjentów. Badanie obejmuje przygotowanie preparatu i ocenę patomorfologa. b. Prosimy o wyjaśnienie czy oprócz dwóch osób personelu Udzielającego zamówienia, w chwili obecnej wykonujących badania z zakresu histopatologii, Udzielający zamówienia nie przekazuje ani pomieszczeń ani żadnych urządzeń związanych z prowadzoną działalnością w tym zakresie? Pomieszczenia zajmowane przez pracownię histopatologiczną nie zostają przekazane. Pracownia wyposażona jest w 2 mikrotomy i 2 cieplarki Pyt. 5 Załącznik nr 6 do RKO - Par. 4 ust. 3 umowy prosimy dopuszczenie wykonywania niektórych badań objętych postępowaniem u wykonawców nie będących jednostkami organizacyjnymi Przyjmującego zamówienia z uwagi na konieczność zapewnienia 5

6 wysokospecjalistycznej aparatury pomiarowej przy jednoczesnej bardzo małej ilości badań przewidzianej do zlecania lub z uwagi na uwarunkowania prawne m.in. badania na nosicielstwo SS są wykonywane wyłącznie przez jednostki wojewódzkie lub powiatowe SSE a identyfikacją przeciwciał odpornościowych zajmują się wyłącznie laboratoria w RCKiK. Tak, dopuszczamy. Zestaw 9 W zawiązku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii oraz serologii transfuzjologicznej Firma składa następujące zapytania do specyfikacji: Pyt.1 W specyfikacji dopuszczają Państwo podmioty z wdrożonym systemem jakości zgodnym z normą ISO Firma posiada wdrożoną normę ISO , która jest dedykowana do laboratoriów medycznych i zawiera w sobie wszystkie normy określone w ISO Prosimy o rozszerzenie wymagań dla oferentów również o normę ISO Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na w/w rozszerzenie. Czy oferent może złożyć ofertę tylko na jedno lub dwa zadania? Jeżeli tak, to który oferent będzie zobowiązany do przejęcia pracowników z pracowni histopatologii? Przyjmujący Zamówienia musi złożyć ofertę na wszystkie zadania. Nie ma możliwości składania ofert częściowych. Pyt. 3 Prosimy o informacje ile punktów zawiera badanie krzywa glikemii. Krzywa glikemii zawiera 2 punkty. Pyt. 4 Prosimy o wyszczególnienie alergenów zawartych w Immunoglobuliny E swoiste (Panel alergenów wziewnych-pełny). Panel dowolnych 20 alergenów bądź zaproponowany przez producenta testów alergologicznych. Pyt. 5 Rko07 str. 9 pkt. VI 3, Kto będzie przeprowadzał audyty i według jakich wymogów (wg jakiej normy?) Nasza Norma ISO , audyt będzie przeprowadzony przez Centrum ATTIS. Pyt. 6 Czy oferent może nie dzierżawić sprzętu, lub dzierżawić w części? 6

7 Dzierżawa sprzętu tylko w całości, nie ma możliwości wyboru pojedynczego sprzętu. Pyt. 7 Jaka jest wartość sprzętu Zamawiającego. Wartość księgowa netto wg stanu na dzień r. wynosi ,55 zł. Pyt. 8 Czy jeśli analiza ogólna moczu byłyby wykonywana również przy również cytometru przepływowego osad mikroskopowy jest wymogiem obligatoryjnym? Wymagany osad mikroskopowy. Pyt. 9 Jaki jest czas na wdrożenie i rozpoczęcie działalności? 30 dni od podpisania umowy. 0 Prosimy o określenie czy badanie Hist-pat ma być oceniane wg wykonanych bloczków, jeżeli nie, to jakie najczęściej materiały poddawane są ocenie. Do badania hist-pat dostarczony będzie materiał histopatologiczny tj. wycinki skóry, pobrań tkanek z fiberoskopii oraz biopsji (sutka, tarczycy) tkanki pobrane podczas zabiegu z zakresu chirurgii ogólnej i torakochirurgii. 1 Czy można przeprowadzić wizję lokalną pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia? Tak. Do uzgodnienia z panią Teresą Trojanek pod numerem telefonu /22/ Z powodu ewentualnej konieczności przeprowadzenia dostosowania pomieszczeń prosimy o przedstawienie planów technicznych niniejszych pomieszczeń. Plany pomieszczeń, które Udzielający Zamówienia zamierza przeznaczyć na realizację zadania zostają dołączone jako skan w osobnym pliku do odpowiedzi. Zestaw 10 Czy Udzielający Zamówienia będzie wymagał pełnienia całodobowych dyżurów serologicznych w trybie ciągłym? Tak. Zamawiający będzie wymagał pełnienia całodobowych dyżurów serologicznych przez 7 dni w tygodniu. 7

8 Pracownicy firmy zewnętrznej(outsourcing laboratorium) nie mogą korzystać z toalet szpitala. Czy w związku z tym w pomieszczeniach które Udzielający Zamówienia przewidział na wynajem na potrzeby zorganizowania laboratorium ( o których mowa w pkt. II.5) jest toaleta dla mężczyzn i oddzielna dla kobiet, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są niezbędne w przypadku zatrudnienia pracowników obojga płci? Czy też wykonanie tych toalet Oferent musi przewidzieć w swojej kalkulacji? Wykonanie toalet Oferent musi przewidzieć w swojej kalkulacji. Pyt. 3 W związku z wymogiem pkt. VI RKO ppkt. 16 b): Oferent jest zobowiązany przedstawić Udzielającemu Zamówienia b) polisę ubezpieczeniową lub zobowiązanie, że do dnia podpisania umowy Oferent dostarczy ważną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą zawarcie przez niego umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i RPP, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczenia informujemy, iż zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia roku laboratorium nie może zawrzeć takiego ubezpieczenia, a jedynie szpital. Czy w związku z tym Udzielający Zamówienie uzna za spełnienie tego warunku przedstawienie dodatkowego ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej z uwzględnieniem odpowiedzialności z tytułu szkody spowodowanej przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażeniem wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi WZW, zgodnie z obowiązującymi przepisami? Z przepisów uodzl nie wynika, iż ubezpieczenie od zdarzeń medycznych dotyczy tylko szpitali. Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 4: 1. Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki: 4) zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia: a) odpowiedzialności cywilnej b) na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego Szpital. Mając jednak na uwadze, iż w najbliższym czasie spodziewana jest zmiana przepisów uodzl w zakresie ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, Udzielający Zamówienia rezygnuje z warunku określonego w pkt. 6 ppkt.16b RKO, zastrzegając jednocześnie możliwość żądania wypełnienia tego warunku w trakcie trwania umowy. Zestaw 11 Czy Bank Krwi prowadzony jest w odrębnych pomieszczeniach czy znajdujących się w pomieszczeniach przewidywanych jako laboratorium? Udzielający Zamówienia rezygnuje z prowadzenia Banku Krwi przez Przyjmującego Zamówienia. 8

9 Czy Udzielający zamówienie dopuszcza dystrybuowanie wyników(sprawozdań z badań) w formie papierowej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Tak. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o podpisie elektronicznym dopuszczają prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym opatrywanie podpisem elektronicznym z zachowaniem zasad określonych w ww ustawach. Reasumując: wyniki badań diagnostycznych opatrzone podpisem elektronicznym sa równoważne wynikom takich badań w tradycyjnej formie papierowej opatrzonej zwykłym podpisem. Pyt. 3 Czy zaświadczenie o udzielenie w kontrolach zewnętrznych dwóch różnych jednostek w ciągu 2 lat (pkt. IV d RKO) muszą dotyczyć kontroli międzynarodowej czy krajowej? Oferent przedstawi zaświadczenie o udziale w kontrolach zewnętrznych w ciągu 2 lat: conajmniej1 krajowej i co najmniej 1 międzynarodowej. Pyt. 4 Opinie potwierdzające pozytywne wykonanie usług (pkt. IV g RKO) maja dotyczyć usługi wykonanej na kwotę min PLN, czy wartość ta dotyczy miesiąca czy roku? Wartość ta dotyczy roku. Pyt. 5 Czy wielokrotność z kilkoma dostawcami (próba zgodności serologicznej) oznacza skrzyżowanie kilku worków krwi przeznaczonej do toczenia? Tak. ( jeden dawca = 1 worek, dwóch dawców=2 worki itd.). Pyt. 6 Czy pakiety alergologiczne poz zał. nr 2 RKO dotyczą wybranych alergenów zawartych w panelach alergologicznych (20 alergenów), czy są sumą wybranych pojedynczych alergenów swoistych? O wyborze rodzaju alergenu i ilości oznaczeń z pakietu decyduje lekarz zlecający badanie. Poz panel alergiczny wziewny - 20 alergenów. Pyt. 7 Jak należy rozumieć badanie poz. 256 (Wysyłka-Ocena wycinka Hist-Pat), ponieważ badanie histopatologiczne znajduje się w osobnym pakiecie zał. nr 4 do RKO? Z załącznika nr 2d skreśla się pozycję 256. W załączniku nr 4 ilość badań : umieszcza się liczbę

10 Pyt. 8 Czy badanie poz. 304 posiew w kierunku Dermatofilów zawiera również mykogram w przypadku posiewu dodatniego? Nie. Zestaw 12 Zwracamy się z prośbą czy chodzi o to samo badanie? Jeśli tak, którą ilość należy przyjąć? Jeśli nie, prosimy o zdefiniowanie oczekiwanego wyniku kryjącego się pod tymi pozycjami. W załączniku nr 4 do RKO: badania histopatologiczne 6100 sztuk Z załącznika nr 2d skreśla się pozycję 256. W załączniku nr 4 ilość badań : umieszcza się liczbę W załączniku nr 2d do RKO poz. 256: wysyłka-ocena wycinka Hist-Pat 6900 szt. Z załącznika nr 2d skreśla się pozycję 256. W załączniku nr 4 ilość badań : umieszcza się liczbę Zestaw 13 W specyfikacji konkursu w części dotyczącej aparatury jest wykazany aparat do gazometrii co wskazywałoby na to, że w ramach konkursu maja być wykonywane badania gazometryczne. Niestety jednak w wykazie badań nie znajdujemy owych badań gazometrycznych ani ich ilości. Pytanie moje brzmi: Czy w ramach konkursu mają być wykonywane badania gazometryczne a jeśli tak to w jakich ilościach? Badania Gazometryczne wykonywane w trybie Cito dla potrzeb szpitala, ilość badań 1100 badan w ciągu 3 lat. Badania gazometryczne należy dodać do zał. nr 2d do RKO jako kolejną pozycję. Zestaw 14 W imieniu firmy. zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy badanie o nazwie fluorek w moczu poz. 207 wykaz cenowo- asortymentowy jest wykonywane w laboratorium ATTIS? Jeśli tak to jaką metodą? Poz. 207 badanie : fluorki w moczu nie było wykonywane w laboratorium ATTIS. Czy badanie o nazwie Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA poz.186 wykaz 10

11 cenowo-asortymentowy zawiera również genotypowanie? Badanie wirus Brodawczaka ludzkiego (HPV) nie obejmuje genotypowania. Zestaw 15 Zgodnie z PKT IV ppkt. 12 Oferent musi zapewnić całodobową dostępność do pracowni serologii. Czy zamawiający dopuszcza aby pracownia serologii oraz Bank Krwi były prowadzone poza pomieszczeniami w Centrum Attis jeśli nie będzie miało to wpływu na czas dostarczenia wyniku, jakość wykonywanych badań i prawidłową realizację umowy a jednocześnie obniżyło koszy wykonania usługi? Udzielający Zamówienia rezygnuje z prowadzenia Banku Krwi przez Przyjmującego Zamówienia. Kontrahent ma zapewnić całodobową dostępność do pracowni serologii grup krwi, prób krzyżowych i przechowywania krwi. Pracownia serologii może być prowadzona poza Centrum ATTIS. Czy pisząc badanie histopatologiczne Udzielający Zamówienie bierze pod uwagę blok parafinowy czy materiał histopatologiczny np. drobne zmiany skórne, materiał z endoskopii, wyskrobiny, wycinki lub materiał pozabiegowy : wyrosek, łagodny guzek, pęcherzyk? Badania histopatologiczne do badania dostarczany będzie materiał histopatologiczny. Badanie obejmuje przygotowanie preparatu i ocenę patomorfologa. Zestaw 16 Pyt.1 W jaki sposób należy udowodnić możliwość spełnienia wymogu Udzielającego zamówienia określonego w pkt. III ppkt. 6 RKO Współpraca laboratorium w programie Zespołu zakażeń szpitalnych? Czy wystarczy zapis w Księdze Rejestrowej laboratorium potwierdzający fakt posiadania pracowni diagnostyki mikrobiologicznej (kod 7120), czy też należy dodatkowo wykazać kwalifikacje w zakresie mikrobiologii zatrudnionego personelu? Ilu i jakiego stopnia specjalistów wymaga tu udzielający Zamówienia? Nie wystarczy zapis w Księdze Rejestrowej laboratorium posiadania diagnostyki mikrobiologicznej, należy potwierdzić posiadanie jednego mikrobiologa diagnosty laboratoryjnego. Wszelkie zmiany ujęte w odpowiedziach należy przyjąć jako wiążące w regulaminie konkursu ofert oraz załącznikach. Zatwierdził Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania tego zawiadomienia na nr fax bądź przesłanie em na 11

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO KONKURU NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE. Zapytanie nr 1

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO KONKURU NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE. Zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. Świętokrzyskie konkursy@szpital-chmielnik.pl 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 Chmielnik

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie. Zawiadomienie

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/ZP-26/U/6/15 Warszawa dn. 13.05.2015 r. www.attis.com.pl Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi na pytania oraz przedłużenia terminu składania ofert

Udzielenie odpowiedzi na pytania oraz przedłużenia terminu składania ofert Gorzów Wlkp. 4 lutego 2016 roku Do wszystkich zainteresowanych; Udzielenie odpowiedzi na pytania oraz przedłużenia terminu składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Wykaz typów badań wykonywanych w zależności od czasu pobrania materiału biologicznego

Wykaz typów badań wykonywanych w zależności od czasu pobrania materiału biologicznego Załącznik nr. 3 Wykaz typów badań wykonywanych w zależności od czasu pobrania materiału biologicznego Typ I do 30 minut od pobrania materiału biologicznego: Morfologia krwi bez rozmazu mikroskopowego Mocz

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY I. DANE OFERENTA. Nazwa oferenta. Adres siedziby oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru) Nr NIP oferenta

FORMULARZ OFERTOWY I. DANE OFERENTA. Nazwa oferenta. Adres siedziby oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru) Nr NIP oferenta Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY dotyczy realizacji programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanego poprzez szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (typu 6,11,16

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ. DATA: r. LICZBA STRON: 9

WIADOMOŚĆ. DATA: r. LICZBA STRON: 9 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 25.05.2016r. LICZBA STRON: 9 DOTYCZY: świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostyki laboratoryjnej, badań mikrobiologicznych, badań histopatologicznych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole 62-600 Koło ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25 tel. (0-63) 26-26-100, fax. 063 27-20-850 NIP 666-18-89-172, REGON 000308554 Koło, dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

12. Par. 11 ust. 3 kryterium nr 4 prosimy o wskazanie ile punktów zostanie przyznanych za realizację 4 umów spełniających określone warunki

12. Par. 11 ust. 3 kryterium nr 4 prosimy o wskazanie ile punktów zostanie przyznanych za realizację 4 umów spełniających określone warunki Szanowni Państwo, Szpital Wolski informuje, że do Zarządzenia nr 194/2015 Dyrektora Szpitala Wolskiego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia przedmiotu postępowania konkursowego,

Bardziej szczegółowo

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11 Warszawa, dn. 28.11.2011 r. IGICHP/K-1/PAT/11 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej wykonywanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej. załącznik nr 1 OFERTA KONKURSOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć oraz karetce transportowej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez ratowników medycznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez ratowników medycznych. SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa SZP-382-88/10 Warszawa, dnia 9 grudnia 2010 r. Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/K/33/10 Komisja przetargowa, powołana

Bardziej szczegółowo

... F O R M U L A R Z O F E R T Y

... F O R M U L A R Z O F E R T Y Załącznik do Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 15 lutego 2016r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/16 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 3 lutego 2016 r. (Pieczęć oferenta). (Miejscowość

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn r. Wyjaśnienie nr 1

Wrocław, dn r. Wyjaśnienie nr 1 Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. Wybrzeże J. Conrada Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 790 e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Wykonawcy... Tel...Fax e-mail:... NIP: REGON:., województwo:...

Nazwa i adres Wykonawcy... Tel...Fax e-mail:... NIP: REGON:., województwo:... Załącznik nr 1 do SIWZ... (Pieczęć Wykonawcy) OFERTA CENOWA Nazwa i adres Wykonawcy.... Tel....Fax e-mail:... NIP: REGON:., województwo:....... Oferta w postępowaniu przetargowym na: ŚWIADCZENIE USŁUGI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Pakiet I - Badania EMG, Pakiet II Badania ENG, Pakiet III - Badania USG oka, UBM oka, OCT oka, Pakiet IV Badania mammograficzne,

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY Realizacji Programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Janów Podlaski w latach 2013-2015 1. Oferent (pełna nazwa) 2.

Bardziej szczegółowo

III. DO KONKURSU OFERT MOŻE PRZYSTĄPIĆ PODMIOT LECZNICZY, KTÓRY:

III. DO KONKURSU OFERT MOŻE PRZYSTĄPIĆ PODMIOT LECZNICZY, KTÓRY: WARUNKI JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFERTA ZŁOŻONA DO KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU BIELAŃSKIM W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ. I. PRZEDMIOTEM KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dn. 03.08.2015 r.

Wodzisław Śląski, dn. 03.08.2015 r. Wodzisław Śląski, dn. 03.08.2015 r. Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

4. Łączna wysokość składki ubezpieczeniowej na osobę ubezpieczoną w GRUPIE III

4. Łączna wysokość składki ubezpieczeniowej na osobę ubezpieczoną w GRUPIE III Załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PROKURATURZE APELACYJNEJ ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH PAKIET II

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Świadczeń na Izbie Przyjęć

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Świadczeń na Izbie Przyjęć Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. F. Chopina Rzeszów, ul. Chopina 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Radiologii

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert WOPiTU FORMULARZ OFERTY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1. Niniejszy formularz traktowany

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r.

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r. sssssssdsamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

www.attis.com.pl Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Zawiadomienie

www.attis.com.pl Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Zawiadomienie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/Zp-22/D/43/12 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 17.01.2013r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Zawiadomienie W postępowaniu przetargowym

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA - FORMULARZ OGÓLNY. nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą siedziba: ul... nr... kod:. miejscowość...

OFERTA - FORMULARZ OGÓLNY. nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą siedziba: ul... nr... kod:. miejscowość... Załącznik Nr 1 do SWKO Pieczątka firmowa z pełną nazwą Oferenta OFERTA - FORMULARZ OGÓLNY Przedmiot konkursu: Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki histopatologicznej Udzielający zamówienia: Szpital

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Bankowa 12 40-007 Katowice tel. (032) 359 13-81, fax. (0-32) 359 20 48 Katowice, dn. 01.07.2016r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.16.2016.UG Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/010/ 1/2012 z dnia 11.01. 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Na wyłonienie wykonawcy świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY I. DANE OFERENTA: Nazwa oferenta. Adres siedziby oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru)

FORMULARZ OFERTOWY I. DANE OFERENTA: Nazwa oferenta. Adres siedziby oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru) S-P-D.8031.5.2015 FORMULARZ OFERTOWY dotyczący wyboru podmiotu realizującego w 2015 roku Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015 2020, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Wniosek z dnia 02.02.2012r.

Wniosek z dnia 02.02.2012r. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Nr Sprawy : WP.271.8.2012 Konin, dnia 16.02.2012r. W Y

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Dane oferenta FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr SG.0050..2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4.09.2015 r. FORMULARZ OFERTOWY do konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 5/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 23.11.2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 11.09.2014 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE UL. CHOPINA 2, 35-055 RZESZÓW SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE UL. CHOPINA 2, 35-055 RZESZÓW SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE UL. CHOPINA 2, 35-055 RZESZÓW SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z niepublicznym zakładem

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 października 2014 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. FZP/ZP-22/U/10/13 Warszawa, dn r. Do zainteresowanych

Zawiadomienie. FZP/ZP-22/U/10/13 Warszawa, dn r.  Do zainteresowanych SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/ZP-22/U/10/13 Warszawa, dn. 11.04.2013 r. www.attis.com.pl Do zainteresowanych Zawiadomienie W postępowaniu przetargowym na Leasing

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Poradni Badań

Bardziej szczegółowo

Piekarskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. Prezesa Zarządu - dr inż. Anitę Wardzyk-Kulińską nazwa zakładu/siedziba działającym osoba reprezentująca

Piekarskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. Prezesa Zarządu - dr inż. Anitę Wardzyk-Kulińską nazwa zakładu/siedziba działającym osoba reprezentująca Załącznik nr 5 do Szczegółowych Warunków /wzór umowy na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznej oraz badań hormonalnych / UMOWA Nr... zawarta w

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie lecznictwa szpitalnego/ specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A na udzielanie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

O F E R T A na udzielanie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 87 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 21 marca 2013 roku Legnica, dnia...r. O F E R T A na udzielanie zamówienia na wykonywanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna

Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna Strona1 Puszczykowo, dnia 3 listopada 2015 r. Szp.12/26/7/15 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na objęcie funkcji Koordynatora Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach oraz Kierownika Pracowni Endoskopii, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 19 kwietnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Dorota Elżbieta Kazimierczak adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BEJGA, CZERNICKI,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY HALI W

WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY HALI W WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY HALI W Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna. ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280 60 406 Poznań zwane dalej Zamawiającym lub WZM S.A. ZAPRASZAJĄ

Bardziej szczegółowo

e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/ZP-26/D/9/15 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 19.05.2015r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: SSM/3/PP Gliwice, 11.08.2015r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego zakup usług medycznych dla pracowników PGNiG S.A.

Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego zakup usług medycznych dla pracowników PGNiG S.A. Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego zakup usług medycznych dla pracowników PGNiG S.A. 1 Czy jeśli Oferent składa ofertę na wszystkie 10 zadań dokumenty firmowe tj. ZOZ, KRS, KRK, ZUS, Urząd

Bardziej szczegółowo

e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć oferenta) Formularz oferty

... (pieczęć oferenta) Formularz oferty ... (pieczęć oferenta) Formularz oferty na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE 1.Informacje wprowadzające: Zamawiający: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Adres do korespondencji: ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór NIP 886-23-85-284, REGON

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej. załącznik nr 1 OFERTA KONKURSOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć oraz karetce transportowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 82 /2012 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 17 grudzień 2012 r.

Zarządzenie Nr 82 /2012 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 17 grudzień 2012 r. Zarządzenie Nr 82 /2012 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 17 grudzień 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA DZIERŻAWĘ KUCHNI w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171

REGULAMIN KONKURSU NA DZIERŻAWĘ KUCHNI w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171 REGULAMIN KONKURSU NA DZIERŻAWĘ KUCHNI w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171 Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Aktualności KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Umowa - S.C./ /2012 Zawarta w dniu 31.07.2012 r. w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, NIP 867-18-81-486, REGON 000312573, KRS

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 02.05.2013 roku DZPIZ.271.I.63/2013 Do uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r.

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r. URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r. RIGKiOŚ.ZO.271.19.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

O F E R T A ... ... ADRES:...

O F E R T A ... ... ADRES:... Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2014 FORMULARZ OFERTOWY SKŁADA SIĘ ZE WZORU OFERTY I WZORÓW ZAŁĄCZNIKA NR 6, 7, 8 O F E R T A... /miejscowość, data/ Udzielanie świadczeń pielęgniarskich, lekarskich

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Warszawa, dnia 19.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY CHARSZNICA ogłoszonego w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO.

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO. MSZ.ZP/72243-03/13. Częstochowa,06.06.2013 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia Nr 1 DO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo