Odp. Zgodnie z zapisem p VI pp 10 RKO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odp. Zgodnie z zapisem p VI pp 10 RKO."

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FZP/ZP-22/U/22/12 Warszawa, dn r. Do wszystkich zainteresowanych Zawiadomienie W postępowaniu konkursowym nr FZP/ZP-22/U/22/12 pn. Udzielenia zamówienia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii oraz serologii transfuzjologicznej wpłynęły zapytania w związku z powyższym Udzielający zamówienia informuje, że: Zestaw 1 W związku z konkursem ofert na udzielenie zamówienia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii oraz serologii transfuzjologicznej zwracamy się z zapytaniem: Czy Udzielający Zamówienia, zgodnie z par.4 p.3 Projektu Umowy (załącznik nr 7 do RKO) nie dopuszcza możliwości wykonywania badań przez podwykonawców Przyjmującego Zamówienie w przypadku badań cytologicznych, histopatologicznych i kału na nosicielstwo Salmonella/Shigella? Dwa pierwsze nie są wykonywane przez diagnostów laboratoryjnych, ale przez lekarzy specjalistów, trzecie natomiast przez Sanepid, który jest jedyną w Polsce instytucją uprawnioną do wydania stosownego zaświadczenia. Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość wykonania badań przez podwykonawców. Zestaw 2 Czy Udzielający Zamówienia w pkt. VI ppkt 1 g) RKO poprzez określenie zbliżony zakres do przedmiotu niniejszego konkursu rozumie wykonywane przez Oferenta usługi w formie outsourcingu laboratorium szpitalnego wraz z pracownią serologii i prowadzeniem banku krwi działającymi całodobowo? Poprzez określenie zbliżony zakres do przedmiotu konkursu zawarte w pkt. VI ppkt. 1g Udzielający Zamówienia rozumie zakres badań laboratoryjnych będący przedmiotem postępowania konkursowego zawarty w zał. 2a-d, 3 i 4 do RKO. Udzielający Zamówienia rezygnuje z prowadzenia Banku Krwi przez Przyjmującego Zamówienia. Zestaw 3 Siedziba: WARSZAWA, ul. Górczewska 89, Recepcja: ( ) ; sekretariat (+48 22) ; fax (+48 22) Regon: NIP: , KRS: Konto: PEKAO S.A. XIII Oddział w Warszawie: Medycyna Pracy, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Specjaliści, Stomatologia, Diagnostyka Laboratoryjna i Medyczna, Poradnie: Górczewska 89; Pawińskiego 2, Nowogrodzka 62A; Ludowa 6; Grochowska 278 Poradnia Psychologii Pracy: Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10, Szpital Opieki Krótkoterminowej: Górczewska 89.

2 Zwracamy się z prośbą o podanie orientacyjnej wartości rynkowej nieruchomości (obiektu w którym zlokalizowane będzie laboratorium) oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są w nim zamontowane, niezbędnych do skalkulowania kosztów wymaganego w RKO ubezpieczenia lokalu. Udzielający Zamówienia nie posiada danych dot. wartości rynkowej części nieruchomości, w której będzie zlokalizowane laboratorium. Odnośnie zabezpieczeń ppoż. Udzielający Zamówienia informuje, że znajduje się tam podręczny sprzęt ppoż.: gaśnice, koce, hydrant. Zestaw 4 Pyt.1 Czy aby spełnić wymóg Udzielającego Zamówienia określony w pkt III ppkt 6 RKO Współpraca laboratorium mikrobiologicznego w programie Zespołu zakażeń szpitalnych oferent musi posiadać pracownię mikrobiologii w promieniu 25km od siedziby Udzielającego Zamówienia, zgodnie z pkt VI ppkt 10 RKO, czy też może ją mieć w innym mieście? Zgodnie z zapisem p VI pp 10 RKO. Zestaw 5 Pyt.1 II. PRZEDMIOT KONKURSU Udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt. II.2.a), b), c) i d) RKO, odbywać się będzie w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienia na podstawie umowy najmu pomieszczeń przez okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych o łącznej powierzchni: do 100 m2 zlokalizowanych na I piętrze budynku Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89, Warszawa. Zwracamy się z prośbą o przesłanie planów pomieszczeń, które Udzielający Zamówienie zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia. Plany pomieszczeń, które Udzielający Zamówienia zamierza przeznaczyć na realizację zadania zostają dołączone jako skan w osobnym pliku do odpowiedzi. Zestaw 6 W związku z zapisem zawartym załączniku 11 Projekcie Umowy Dzierżawy dotyczącym dzierżawy sprzętu medycznego zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie: Wysokości czynszu dzierżawnego przez Udzielającego Zamówienie Min. wysokość czynszu dzierżawnego za cały sprzęt wynosi 5 000,00 zł brutto miesięcznie. Przyjmujący Zamówienia może zaproponować wyższą stawkę. 2

3 Możliwości wyboru aparatury przeznaczonej do dzierżawy. Dzierżawa sprzętu tylko w całości, nie ma możliwości wyboru pojedynczego sprzętu. Zestaw 7 Firma zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów Regulaminu Konkursu Ofert (RKO), a mianowicie: RKO część III punkt 5 prosimy o podanie nazwy producenta systemu informatycznego LIS Centrum ATTIS oraz numeru telefonu do osoby upoważnionej do kontaktów w zakresie ustalenia warunków technicznych integracji systemów informatycznych. Czy obecnie wykorzystywany w laboratorium system informatyczny firmy Marcel jest zintegrowany z systemem LIS Centrum ATTIS? LIS to system laboratoryjny. Producentem tego oprogramowania pt./nazwa: MARCEL jest firma Marcel. Powszechnie udostępniony numer telefonu to , www. marcel.pl RKO część V punkt 2 prosimy o wskazanie badań umieszczonych w załączniku 2d, które są konieczne do wykonania w Centrum ATTIS. Badania konieczne do wykonania w centrum ATTIS badania w trybie cito z zał. 2c i 2b oraz badania gazometryczne w ilości 1100 szt. Pyt. 3 Załącznik 2d do RKO: a. punkt 104 prosimy o podanie ilości punktów krzywej. Ilość punktów krzywej wynosi 2 punkty. b. Punkt 187 czy nie nastąpiła pomyłka w nazwie badania i zamiast klasy IgA powinna być klasa IgM? Nastąpiła pomyłka ma być IgM a nie IgA. c. Punkt 274 prosimy o wyjaśnienie metody półautomatycznej oznaczania BK czy chodzi o posiew konwencjonalny czy też z wykorzystaniem szybkiego systemu do posiewów BacTec? Punkt BK hodowla metodą półautomatyczną z wykorzystaniem systemu typu Bactec. d. Punkt 149, 207, Prosimy o podanie w jakim laboratorium były oznaczane te parametry dotychczas lub z wykorzystaniem jakich urządzeń w siedzibie Udzielającego zamówienia? 3

4 Punkt 149 kwas hipurowy wykonywany w laboratorium ATTIS met. manualną. Punkt 207 i 208 dotychczas nie znajdowały się w ofercie badań. Pyt.4 Załącznik nr 5 do RKO: a. Par. 1 prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości osób przeznaczonych do przejęcia par. 1 określa liczbę 18 osób podczas gdy załącznik 10a do RKO podaje 20 osób. Załącznik RKO sporządzony był wg stanu zatrudnienia na dzień r. Wykaz stanowisk podaje daty rozwiązania umów o pracę z pracownikami, z którymi umowa o pracę zawarta została na czas określony. Z pośród 6 umów zawartych na czas określony, 2 umowy rozwiązują się z upływem terminu, na który były zawarte z dniem r. Zatem podmiot wyłoniony w drodze postępowania konkursowego zobowiązany będzie do przejęcia 18 pracowników. b. Prosimy o udostępnienie regulaminu wynagradzania pracowników laboratorium. Pracownicy laboratorium nie mają odrębnego regulaminu wynagradzania. Wynagrodzenia pracowników Działu Diagnostyki Laboratoryjnej są przyznane w oparciu o regulamin Wynagradzania pracowników Centrum ATTIS. Pyt.5 Załącznik nr 9 do RKO prosimy o podanie kwot dzierżawy poszczególnych urządzeń przeznaczonych do dzierżawy czy też Przyjmujący zamówienia ma podać wartość każdego z urządzeń wg własnej oceny? Min. wysokość czynszu dzierżawnego za cały sprzęt wynosi 5 000,00 zł brutto miesięcznie. Przyjmujący Zamówienia może zaproponować wyższą stawkę. Dzierżawa sprzętu tylko w całości, nie ma możliwości wyboru pojedynczego sprzętu. Pyt.6 Załącznik nr 10b do RKO: a. Prosimy o wyjaśnienie jakie pozycje wchodzą w skład składowej wynagrodzenia opisanej jako Inne w kwocie 17176,40 rocznie, wraz z podaniem odpowiadających tym pozycjom kwot. W załączniku nr 10b RKO podane są wszystkie składniki wynagrodzenia, które otrzymują pracownicy tego działu tj. wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wysługę lat. Kierownik i zastępca otrzymują również dodatek funkcyjny, a pracownicy zatrudnieni w porze nocnej, święta oraz dni wolne od pracy dodatek wynoszący odpowiednio 65% i 45% stawki godzinowej wynagrodzenia. W pozycji inne, kwotę ,40 zł. stanowiły wynagrodzenia chorobowe. b. Prosimy o sprecyzowanie czy pozycja zlecenie dotyczyła tylko i wyłącznie diagnostów laboratoryjnych czy też innych pracowników zatrudnianych w laboratorium np. kurierów, sprzątaczek itp. Pozycja zlecenie dotyczyła tylko diagnosty laboratoryjnego. 4

5 W dziale są zatrudnieni tylko pracownicy merytoryczni. Zestaw 8 Firma zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów Regulaminu Konkursu Ofert (RKO), a mianowicie: Pyt.1 Czy Udzielający Zamówienie zatrudnia lekarza transfuzjologa lub lekarza pełniącego jego obowiązki, który ze strony szpitala uczestniczył będzie odpowiedzialny za gospodarkę krwią u Udzielającego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami? Udzielający Zamówienie nie zatrudnia lekarza transfuzjologa. Kontrahent ma zapewnić całodobową dostępność do pracowni serologii grup krwi, prób krzyżowych i przechowywania krwi. RKO część III punkt 5 - Prosimy o wyjaśnienie czy Udzielający Zamówienia żąda od Przyjmującego zamówienia kontynuacji eksploatacji systemu informatycznego firmy Marcel w laboratorium? Udzielający Zamówienia podtrzymuje zapisy RKO. Pyt. 3 Załącznik 3 do RKO - Badania cytologiczne prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o cytologię ginekologiczną czy również o inne badania cytologiczne? Wyłącznie cytologie ginekologiczne. Pyt. 4 Załącznik 4 do RKO - Badania histopatologiczne: a. Prosimy o wyspecyfikowanie rodzajów badań jakie będą zlecane. Badanie Histopatologiczne wszystkich tkanek pobranych u operowanych pacjentów. Badanie obejmuje przygotowanie preparatu i ocenę patomorfologa. b. Prosimy o wyjaśnienie czy oprócz dwóch osób personelu Udzielającego zamówienia, w chwili obecnej wykonujących badania z zakresu histopatologii, Udzielający zamówienia nie przekazuje ani pomieszczeń ani żadnych urządzeń związanych z prowadzoną działalnością w tym zakresie? Pomieszczenia zajmowane przez pracownię histopatologiczną nie zostają przekazane. Pracownia wyposażona jest w 2 mikrotomy i 2 cieplarki Pyt. 5 Załącznik nr 6 do RKO - Par. 4 ust. 3 umowy prosimy dopuszczenie wykonywania niektórych badań objętych postępowaniem u wykonawców nie będących jednostkami organizacyjnymi Przyjmującego zamówienia z uwagi na konieczność zapewnienia 5

6 wysokospecjalistycznej aparatury pomiarowej przy jednoczesnej bardzo małej ilości badań przewidzianej do zlecania lub z uwagi na uwarunkowania prawne m.in. badania na nosicielstwo SS są wykonywane wyłącznie przez jednostki wojewódzkie lub powiatowe SSE a identyfikacją przeciwciał odpornościowych zajmują się wyłącznie laboratoria w RCKiK. Tak, dopuszczamy. Zestaw 9 W zawiązku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii oraz serologii transfuzjologicznej Firma składa następujące zapytania do specyfikacji: Pyt.1 W specyfikacji dopuszczają Państwo podmioty z wdrożonym systemem jakości zgodnym z normą ISO Firma posiada wdrożoną normę ISO , która jest dedykowana do laboratoriów medycznych i zawiera w sobie wszystkie normy określone w ISO Prosimy o rozszerzenie wymagań dla oferentów również o normę ISO Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na w/w rozszerzenie. Czy oferent może złożyć ofertę tylko na jedno lub dwa zadania? Jeżeli tak, to który oferent będzie zobowiązany do przejęcia pracowników z pracowni histopatologii? Przyjmujący Zamówienia musi złożyć ofertę na wszystkie zadania. Nie ma możliwości składania ofert częściowych. Pyt. 3 Prosimy o informacje ile punktów zawiera badanie krzywa glikemii. Krzywa glikemii zawiera 2 punkty. Pyt. 4 Prosimy o wyszczególnienie alergenów zawartych w Immunoglobuliny E swoiste (Panel alergenów wziewnych-pełny). Panel dowolnych 20 alergenów bądź zaproponowany przez producenta testów alergologicznych. Pyt. 5 Rko07 str. 9 pkt. VI 3, Kto będzie przeprowadzał audyty i według jakich wymogów (wg jakiej normy?) Nasza Norma ISO , audyt będzie przeprowadzony przez Centrum ATTIS. Pyt. 6 Czy oferent może nie dzierżawić sprzętu, lub dzierżawić w części? 6

7 Dzierżawa sprzętu tylko w całości, nie ma możliwości wyboru pojedynczego sprzętu. Pyt. 7 Jaka jest wartość sprzętu Zamawiającego. Wartość księgowa netto wg stanu na dzień r. wynosi ,55 zł. Pyt. 8 Czy jeśli analiza ogólna moczu byłyby wykonywana również przy również cytometru przepływowego osad mikroskopowy jest wymogiem obligatoryjnym? Wymagany osad mikroskopowy. Pyt. 9 Jaki jest czas na wdrożenie i rozpoczęcie działalności? 30 dni od podpisania umowy. 0 Prosimy o określenie czy badanie Hist-pat ma być oceniane wg wykonanych bloczków, jeżeli nie, to jakie najczęściej materiały poddawane są ocenie. Do badania hist-pat dostarczony będzie materiał histopatologiczny tj. wycinki skóry, pobrań tkanek z fiberoskopii oraz biopsji (sutka, tarczycy) tkanki pobrane podczas zabiegu z zakresu chirurgii ogólnej i torakochirurgii. 1 Czy można przeprowadzić wizję lokalną pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia? Tak. Do uzgodnienia z panią Teresą Trojanek pod numerem telefonu /22/ Z powodu ewentualnej konieczności przeprowadzenia dostosowania pomieszczeń prosimy o przedstawienie planów technicznych niniejszych pomieszczeń. Plany pomieszczeń, które Udzielający Zamówienia zamierza przeznaczyć na realizację zadania zostają dołączone jako skan w osobnym pliku do odpowiedzi. Zestaw 10 Czy Udzielający Zamówienia będzie wymagał pełnienia całodobowych dyżurów serologicznych w trybie ciągłym? Tak. Zamawiający będzie wymagał pełnienia całodobowych dyżurów serologicznych przez 7 dni w tygodniu. 7

8 Pracownicy firmy zewnętrznej(outsourcing laboratorium) nie mogą korzystać z toalet szpitala. Czy w związku z tym w pomieszczeniach które Udzielający Zamówienia przewidział na wynajem na potrzeby zorganizowania laboratorium ( o których mowa w pkt. II.5) jest toaleta dla mężczyzn i oddzielna dla kobiet, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są niezbędne w przypadku zatrudnienia pracowników obojga płci? Czy też wykonanie tych toalet Oferent musi przewidzieć w swojej kalkulacji? Wykonanie toalet Oferent musi przewidzieć w swojej kalkulacji. Pyt. 3 W związku z wymogiem pkt. VI RKO ppkt. 16 b): Oferent jest zobowiązany przedstawić Udzielającemu Zamówienia b) polisę ubezpieczeniową lub zobowiązanie, że do dnia podpisania umowy Oferent dostarczy ważną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą zawarcie przez niego umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i RPP, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczenia informujemy, iż zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia roku laboratorium nie może zawrzeć takiego ubezpieczenia, a jedynie szpital. Czy w związku z tym Udzielający Zamówienie uzna za spełnienie tego warunku przedstawienie dodatkowego ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej z uwzględnieniem odpowiedzialności z tytułu szkody spowodowanej przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażeniem wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi WZW, zgodnie z obowiązującymi przepisami? Z przepisów uodzl nie wynika, iż ubezpieczenie od zdarzeń medycznych dotyczy tylko szpitali. Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 4: 1. Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki: 4) zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia: a) odpowiedzialności cywilnej b) na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego Szpital. Mając jednak na uwadze, iż w najbliższym czasie spodziewana jest zmiana przepisów uodzl w zakresie ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, Udzielający Zamówienia rezygnuje z warunku określonego w pkt. 6 ppkt.16b RKO, zastrzegając jednocześnie możliwość żądania wypełnienia tego warunku w trakcie trwania umowy. Zestaw 11 Czy Bank Krwi prowadzony jest w odrębnych pomieszczeniach czy znajdujących się w pomieszczeniach przewidywanych jako laboratorium? Udzielający Zamówienia rezygnuje z prowadzenia Banku Krwi przez Przyjmującego Zamówienia. 8

9 Czy Udzielający zamówienie dopuszcza dystrybuowanie wyników(sprawozdań z badań) w formie papierowej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Tak. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o podpisie elektronicznym dopuszczają prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym opatrywanie podpisem elektronicznym z zachowaniem zasad określonych w ww ustawach. Reasumując: wyniki badań diagnostycznych opatrzone podpisem elektronicznym sa równoważne wynikom takich badań w tradycyjnej formie papierowej opatrzonej zwykłym podpisem. Pyt. 3 Czy zaświadczenie o udzielenie w kontrolach zewnętrznych dwóch różnych jednostek w ciągu 2 lat (pkt. IV d RKO) muszą dotyczyć kontroli międzynarodowej czy krajowej? Oferent przedstawi zaświadczenie o udziale w kontrolach zewnętrznych w ciągu 2 lat: conajmniej1 krajowej i co najmniej 1 międzynarodowej. Pyt. 4 Opinie potwierdzające pozytywne wykonanie usług (pkt. IV g RKO) maja dotyczyć usługi wykonanej na kwotę min PLN, czy wartość ta dotyczy miesiąca czy roku? Wartość ta dotyczy roku. Pyt. 5 Czy wielokrotność z kilkoma dostawcami (próba zgodności serologicznej) oznacza skrzyżowanie kilku worków krwi przeznaczonej do toczenia? Tak. ( jeden dawca = 1 worek, dwóch dawców=2 worki itd.). Pyt. 6 Czy pakiety alergologiczne poz zał. nr 2 RKO dotyczą wybranych alergenów zawartych w panelach alergologicznych (20 alergenów), czy są sumą wybranych pojedynczych alergenów swoistych? O wyborze rodzaju alergenu i ilości oznaczeń z pakietu decyduje lekarz zlecający badanie. Poz panel alergiczny wziewny - 20 alergenów. Pyt. 7 Jak należy rozumieć badanie poz. 256 (Wysyłka-Ocena wycinka Hist-Pat), ponieważ badanie histopatologiczne znajduje się w osobnym pakiecie zał. nr 4 do RKO? Z załącznika nr 2d skreśla się pozycję 256. W załączniku nr 4 ilość badań : umieszcza się liczbę

10 Pyt. 8 Czy badanie poz. 304 posiew w kierunku Dermatofilów zawiera również mykogram w przypadku posiewu dodatniego? Nie. Zestaw 12 Zwracamy się z prośbą czy chodzi o to samo badanie? Jeśli tak, którą ilość należy przyjąć? Jeśli nie, prosimy o zdefiniowanie oczekiwanego wyniku kryjącego się pod tymi pozycjami. W załączniku nr 4 do RKO: badania histopatologiczne 6100 sztuk Z załącznika nr 2d skreśla się pozycję 256. W załączniku nr 4 ilość badań : umieszcza się liczbę W załączniku nr 2d do RKO poz. 256: wysyłka-ocena wycinka Hist-Pat 6900 szt. Z załącznika nr 2d skreśla się pozycję 256. W załączniku nr 4 ilość badań : umieszcza się liczbę Zestaw 13 W specyfikacji konkursu w części dotyczącej aparatury jest wykazany aparat do gazometrii co wskazywałoby na to, że w ramach konkursu maja być wykonywane badania gazometryczne. Niestety jednak w wykazie badań nie znajdujemy owych badań gazometrycznych ani ich ilości. Pytanie moje brzmi: Czy w ramach konkursu mają być wykonywane badania gazometryczne a jeśli tak to w jakich ilościach? Badania Gazometryczne wykonywane w trybie Cito dla potrzeb szpitala, ilość badań 1100 badan w ciągu 3 lat. Badania gazometryczne należy dodać do zał. nr 2d do RKO jako kolejną pozycję. Zestaw 14 W imieniu firmy. zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy badanie o nazwie fluorek w moczu poz. 207 wykaz cenowo- asortymentowy jest wykonywane w laboratorium ATTIS? Jeśli tak to jaką metodą? Poz. 207 badanie : fluorki w moczu nie było wykonywane w laboratorium ATTIS. Czy badanie o nazwie Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA poz.186 wykaz 10

11 cenowo-asortymentowy zawiera również genotypowanie? Badanie wirus Brodawczaka ludzkiego (HPV) nie obejmuje genotypowania. Zestaw 15 Zgodnie z PKT IV ppkt. 12 Oferent musi zapewnić całodobową dostępność do pracowni serologii. Czy zamawiający dopuszcza aby pracownia serologii oraz Bank Krwi były prowadzone poza pomieszczeniami w Centrum Attis jeśli nie będzie miało to wpływu na czas dostarczenia wyniku, jakość wykonywanych badań i prawidłową realizację umowy a jednocześnie obniżyło koszy wykonania usługi? Udzielający Zamówienia rezygnuje z prowadzenia Banku Krwi przez Przyjmującego Zamówienia. Kontrahent ma zapewnić całodobową dostępność do pracowni serologii grup krwi, prób krzyżowych i przechowywania krwi. Pracownia serologii może być prowadzona poza Centrum ATTIS. Czy pisząc badanie histopatologiczne Udzielający Zamówienie bierze pod uwagę blok parafinowy czy materiał histopatologiczny np. drobne zmiany skórne, materiał z endoskopii, wyskrobiny, wycinki lub materiał pozabiegowy : wyrosek, łagodny guzek, pęcherzyk? Badania histopatologiczne do badania dostarczany będzie materiał histopatologiczny. Badanie obejmuje przygotowanie preparatu i ocenę patomorfologa. Zestaw 16 Pyt.1 W jaki sposób należy udowodnić możliwość spełnienia wymogu Udzielającego zamówienia określonego w pkt. III ppkt. 6 RKO Współpraca laboratorium w programie Zespołu zakażeń szpitalnych? Czy wystarczy zapis w Księdze Rejestrowej laboratorium potwierdzający fakt posiadania pracowni diagnostyki mikrobiologicznej (kod 7120), czy też należy dodatkowo wykazać kwalifikacje w zakresie mikrobiologii zatrudnionego personelu? Ilu i jakiego stopnia specjalistów wymaga tu udzielający Zamówienia? Nie wystarczy zapis w Księdze Rejestrowej laboratorium posiadania diagnostyki mikrobiologicznej, należy potwierdzić posiadanie jednego mikrobiologa diagnosty laboratoryjnego. Wszelkie zmiany ujęte w odpowiedziach należy przyjąć jako wiążące w regulaminie konkursu ofert oraz załącznikach. Zatwierdził Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania tego zawiadomienia na nr fax bądź przesłanie em na 11

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna L.dz: D/4604/2014 Spr.10/2014/KO Zagórze, dnia 12.11.2014r. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r.

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: B AD AN I A T O M O G R AF I I K O M P U T E R O W E J

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław telefon 71/784-17-54, faks 71/784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@am.wroc.pl Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/5/14 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 10.02.2013r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo