Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych"

Transkrypt

1 Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z SIWZ i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Prawo do sformułowania końcowej wersji umowy należy do Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. Umowa zawarta w Warszawie, w dniu roku pomiędzy:.. z siedzibą w Warszawie, z kapitałem zakładowym w wysokości.., wpisaną do rejestru pod numerem KRS.., NIP,,, REGON. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ; a Instytutem Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kruczej 5/11, NIP zwanym w treści niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Barbarę Gworek - Dyrektor 2. Grażynę Dębską Główny Księgowy uprawnionych do reprezentacji zgodnie z treścią KRS Rozdział I. DEFINICJE 1. Następującym terminom Strony na potrzeby Umowy nadają podane niżej znaczenie: Strona Umowa Lokalizacja Oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę Oznacza niniejszą Umowę. Oznacza konkretną siedzibę Zamawiającego, korzystającą z usług objętych Umową lub posiadającą bezpośredni dostęp do Systemu Informatycznego (Lokalizacja Zamawiającego), a także siedzibę Data Center. Data Center Centrum Danych Wykonawcy, w którym zostanie zainstalowany i uruchomiony System Informatyczny; zlokalizowane w 1

2 System Informatyczny Dane Zamawiającego Oprogramowanie Zamawiającego Sprzęt Zamawiającego Oprogramowanie Wykonawcy Sprzęt Wykonawcy Łącza Telekomunikacyjne Oznacza rozumiane łącznie Oprogramowanie i Sprzęt Zamawiającego oraz Oprogramowanie i Sprzęt Wykonawcy, umieszczone w Data Center i przeznaczone do realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do przechowywania i/lub przetwarzania Danych Zamawiającego. Oznacza wszelkie dane i informacje posiadane, pozyskane, opracowane i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Oznacza wszelkie programy komputerowe, dostarczone przez Zamawiającego i umieszczone w Data Center w ramach realizacji Umowy. Oznacza wszelkie urządzenia i wyposażenie, dostarczone przez Zamawiającego i umieszczone w Data Center lub Lokalizacjach Zamawiającego w ramach realizacji Umowy. Oznacza wszelkie programy komputerowe, dostarczone przez Wykonawcę i umieszczone w Data Center lub Lokalizacjach Zamawiającego w ramach realizacji Umowy. Oznacza wszelkie urządzenia i wyposażenie, dostarczone przez Wykonawcę i umieszczone w Data Center w ramach realizacji Umowy. Połączenia telekomunikacyjne zestawione pomiędzy Lokalizacjami, zapewnione przez Wykonawcy w ramach realizacji Umowy. Protokół Przekazania Oznacza dokument sporządzony zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 5 Umowy, potwierdzający wykonanie czynności związanych z przekazaniem pomiędzy Stronami: Oprogramowania, Sprzętu, Usług lub innych elementów związanych z realizacją Umowy. Środowisko Produkcyjne Środowisko Testowe Oznacza tę część Oprogramowania i Sprzętu Zamawiającego oraz Wykonawcy, która została przeznaczona do realizacji podstawowej funkcjonalności Systemu Informatycznego, zgodnie ze Schematem funkcjonalnym Systemu Informatycznego. Oznacza tę część Oprogramowania i Sprzętu Zamawiającego 2

3 oraz Wykonawcy, która została przeznaczona do realizacji funkcjonalności testowej Systemu Informatycznego Zamawiającego, zgodnie ze Schematem funkcjonalnym Systemu Informatycznego. Usługi Oznacza wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach Umowy. Usługi Standardowe Oznacza podstawowe czynności wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach realizacji Umowy. Procedury Administrator Systemu Oznacza unormowane pisemnie i podpisane przez Strony zasady i sposoby realizacji poszczególnych Usług i czynności objętych Umową, w szczególności obejmują: Procedurę Monitorowania, Procedurę Administracji, Procedurę Database and Aplication Backup, Procedurę Disaster Recovery Plan, Procedurę Security Plan, Procedurę Time Validation Plan, Procedurę Version Change Management. Oznacza osobę fizyczną wyznaczoną imiennie przez Stronę (odpowiednio Administrator Systemu Zamawiającego oraz Administrator Systemu Wykonawcy) do realizacji zadań administracyjnych. Użytkownik Końcowy Parametry Jakości Usług Dzień Roboczy Oznacza osobę fizyczną będącą przedstawicielem podmiotu prowadzącego instalację lub innego uczestnika systemu handlu uprawnieniami do emisji upoważnioną przez Zamawiającego do korzystania z Systemu Informatycznego. Oznacza konkretne miary jakości Usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Oznacza dzień kalendarzowy z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Zdarzenie Nieplanowane Oznacza wszelkie zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Systemu Informatycznego i/lub realizację Usług Standardowych, które nie zostały zaplanowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego, w szczególności Awarie i Usterki. 3

4 Awaria Oznacza wadliwe działanie Systemu Informatycznego, które uniemożliwia lub znacząco ogranicza możliwość jego pracy zgodnie z założeniami. Usterka Oznacza wadliwe działanie Systemu Informatycznego Zamawiającego, które powoduje utrudnienia w pracy Systemu Informatycznego Zamawiającego, ale nie uniemożliwia jego pracy. Komitet Sterujący Dyrektor Kontraktu Oznacza organ zarządzający z ramienia Stron realizacją niniejszej Umowy. Oznacza osobę fizyczną wyznaczoną imiennie przez każdą ze Stron (odpowiednio: Dyrektor Kontraktu Zamawiającego oraz Dyrektor Kontraktu Wykonawcy), odpowiedzialną za nadzór i kontrolę nad realizacją postanowień niniejszej Umowy. Harmonogram Oznacza uzgodniony przez Strony termin wykonania / wykonywania Usług objętych Umową. 2. Ilekroć w postanowieniach Umowy wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału pojęcia zostały napisane z dużej litery, pojęciom tym nadaje się znaczenie określone w ust. 1 niniejszego rozdziału 3. Nagłówki rozdziałów oraz spis treści mają jedynie funkcję orientacyjną, mającą na celu ułatwienie korzystania i posługiwania się dokumentem Umowy i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji bądź wykładni Umowy. Rozdział II. PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY. 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, usług outsourcingu informatycznego, polegających na udostępnieniu Data Center wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną i informatyczną oraz na zapewnieniu świadczenia Usług opisanych w niniejszej Umowie i Załącznikach, a także w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie złożonej przez Wykonawcę. 2. Zakres Umowy obejmuje: (1) Udostępnienie powierzchni Data Center, zlokalizowanego w, wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną i systemami bezpieczeństwa, w celu instalacji i uruchomienia Systemu Informatycznego; (2) Zapewnienie i udostępnienie Oprogramowania i Sprzętu Wykonawcy zgodnych z SIWZ; 4

5 (3) Zapewnienie i udostępnienie Łącz Telekomunikacyjnych zgodnie z SIWZ; (4) Świadczenie Usług Standardowych zgodnie z Parametrami Jakości Usług SLA, opisanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy oraz Harmonogramem; (5) Realizację Procedur uzgodnionych przez Strony, w szczególności: a) Procedury Monitorowania, b) Procedury Administracji, c) Procedury Database and Application Backup, d) Procedury Disaster Recovery Plan, e) Procedury Security Plan, f) Procedury Time Validation Plan, g) Procedury Version Change Management.. (6) Zarządzanie Projektem, zgodnie z metodyką; (7) Zarządzanie Jakością. Rozdział III. OBOWIĄZKI STRON 1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najkorzystniejszej realizacji Umowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: (1) Staranne i terminowe realizowanie Usług objętych Umową, zgodnie z Harmonogramem, Parametrami Jakości Usług oraz Procedurami ustalonymi przez Strony; (2) Zapewnienie personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do realizacji Usług objętych Umową, w szczególności do pełnienia obowiązków Administratora Systemu; (3) Zarządzanie Projektem, zgodnie z metodyką oraz najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania projektami informatycznymi; (4) Zarządzanie jakością realizacji Usług objętych Umową, zgodnie z metodyką oraz najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania jakością usług informatycznych; (5) Udzielanie Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności informacji o wszelkich nieprawidłowościach oraz potencjalnych zagrożeniach dla poprawnej pracy Systemu Informatycznego; (6) Kierowanie do Zamawiającego zapytań o wszelkie informacje niezbędne lub istotne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy; 5

6 (7) Współpraca z Zamawiającym w zakresie optymalizacji i rozwoju Usług objętych Umową. 3. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie: (1) Przestrzeganie Harmonogramu i Procedur ustalonych przez Strony; (2) Współpraca z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności zapewnienie Wykonawcy dostępu do Systemu Informatycznego w zakresie niezbędnym do realizacji Usług objętych Umową; (3) Zapewnienie Wykonawcy zgodnego z prawem użytkowania Oprogramowania i Sprzętu Zamawiającego, zgodnie z warunkami licencyjnymi i gwarancyjnymi, o ile ich użytkowanie leżeć będzie w zakresie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uzyskanie takich uprawnień. (4) Wyznaczanie do współpracy z Wykonawcą personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, w szczególności do pełnienia obowiązków Administratora Systemu, a także stała weryfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu do Systemu Informatycznego; (5) Udzielanie Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności informacji na temat schematu funkcjonalnego Systemu Informatycznego (Środowisko Produkcyjnego i Testowego) oraz o wszelkich nieprawidłowościach i potencjalnych zagrożeniach dla jego pracy; (6) Zarządzanie projektem, zgodnie z metodyką oraz najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania projektami informatycznymi; (7) Zarządzanie jakością realizacji Usług objętych Umową, zgodnie z metodyką oraz najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania jakością usług informatycznych; (8) Terminowe regulowanie należności Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia; (9) Współpraca z Wykonawcą w zakresie optymalizacji i rozwoju Usług objętych Umową. Rozdział IV. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Usługi objęte Umową, świadczone będą w Lokalizacjach, w szczególności w Data Center. 2. Usługi Administracji mogą być świadczone zdalnie, zgodnie z Procedurą Administracji. 3. Sprzęt i Oprogramowanie Zamawiającego przeznaczone do realizacji Systemu Informatycznego, zostanie przekazane Wykonawcy i przewiezione na koszt Wykonawcy z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do Ośrodka Outsourcingowego trzema niezależnymi transportami. 6

7 4. Sprzęt i Oprogramowanie Wykonawcy przeznaczone do realizacji Systemu Informatycznego, zostaną dostarczone i udostępnione przez Wykonawcę w Data Center. 5. Z każdego przekazania pomiędzy Stronami Oprogramowania i Sprzętu oraz/lub innych istotnych elementów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, takich jak: Dane Zamawiającego, Usługi, dokumentacja itp., zostanie sporządzony Protokół Przekazania: (1) Protokół Przekazania będzie zawierał co najmniej: (a) datę i miejsce sporządzenia Protokołu Przekazania, (b) dane Stron oraz osób reprezentujących Strony podczas przekazania, (c) listę przekazywanego Oprogramowania i Sprzętu oraz/lub innych przekazywanych elementów wraz ze specyfikacją techniczną każdego przekazywanego elementu, (d) opis i ewentualne uwagi dotyczące stanu technicznego lub sposobu realizacji przekazywanych elementów, (e) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Stron; (2) W przypadku stwierdzenia istotnych wad lub uszkodzeń przekazywanego elementu, które uniemożliwiają lub w istotny sposób ograniczają funkcjonalność danego elementu, Strona Przyjmująca może odmówić przyjęcia tego elementu, odnotowując ten fakt w Protokole Przekazania, z zastrzeżeniem, że za wadę lub uszkodzenie elementu nie może zostać uznane naturalne zużycie elementu, wynikające z jego normalnego użytkowania; (3) Za sporządzenie Protokołu Przekazania odpowiedzialna jest Strona przekazująca; (4) Z chwilą podpisania Protokołu Przekazania, na Stronę przyjmującą przechodzą ryzyka utraty lub uszkodzenia przekazanego elementu; (5) W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzeń lub nadmiernego zużycia przekazywanego Oprogramowania lub Sprzętu, które mogą wpływać na prawidłową pracę Systemu Informatycznego, Strony uzgodnią procedurę przetestowania oraz ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Rozdział V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Szczegółowe warunki świadczenia Usług zostaną zawarte w Załącznikach do niniejszej Umowy sporządzonych na podstawie SIWZ i złożonej przez Wykonawcę oferty. 2. Zmiana warunków świadczenia Usług jest możliwa za porozumieniem Stron, w trybie przewidzianym niniejszą Umową. Rozdział VI. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia roku do dnia roku. Okres trwania umowy może zostać przedłużony za 7

8 porozumieniem Stron. 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Poza wypowiedzeniem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału, każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn lub z powodu Siły Wyższej na warunkach określonych w rozdziale XIV niniejszej Umowy. Przez ważne przyczyny należy rozumieć w szczególności: (1) Istotne naruszenie warunków Umowy przez jedną ze Stron, które to naruszenie ma charakter ciągły lub gdy skutki naruszenia nie zostaną przez tę Stronę usunięte w terminie 30 dni od daty otrzymania od drugiej Strony wezwania do podjęcia stosownych działań; (2) Sytuację, w której łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 30 procent wartości zamówienia. (3) Opóźnienie w procesie instalacji i uruchomienia Systemu Informatycznego Zamawiającego. (4) Brak zgodności oferowanych usług z SIWZ i złożoną przez Wykonawcę ofertą, z wyłączeniem: (a) Parametrów SLA; (b) Zmiany osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi po stronie Wykonawcy; (c) Siły wyższej; (d) Zmian uzgodnionych z Zamawiającym. (5) Zaleganie przez Zamawiającego z zapłatą Wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez okres co najmniej 30 dni od upływu wyznaczonego terminu zapłaty, z następującymi zastrzeżeniami: (a) w przypadku braku zapłaty Wynagrodzenia przez okres 7 dni od upływu wyznaczonego terminu zapłaty, Wykonawca wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania zaległości, (b) w przypadku braku zapłaty przez okres 7 dni od daty w/w wezwania, Wykonawca ponownie wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania zaległości, (c) po upływie 21 dni od upływu wyznaczonego terminu zapłaty, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, Wykonawca będzie miał prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie ust. 3 niniejszego Rozdziału i do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług. (d) wynagrodzenie ustalone przez Wykonawcę musi uwzględniać naliczone przez Zamawiającego kary umowne. 8

9 (e) ww przypadku opóźnień w procesie instalacji i uruchomienia Systemu Informatycznego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę natychmiast bez zachowania terminów wypowiedzenia. W takim przypadku, Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. (6) W przypadku rozwiązania Umowy przez jedną ze Stron z ważnych przyczyn wymienionych w niniejszym ustępie, Strona z winy której nastąpiło rozwiązanie Umowy, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz drugiej Strony odstępnego w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia z tytułu Opłat Outsourcingowych. Odstępne będzie płatne w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia umowy w tym trybie. 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 5. W każdym z przypadków rozwiązania Umowy, Strony porozumieją się na piśmie, co do warunków i harmonogramu: (1) Wydania przez Wykonawcę, w Lokalizacji Data Center, Oprogramowania i Sprzętu Zamawiającego przekazanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy; (2) Wydania przez Wykonawcę, w Lokalizacji Data Center i trwałego usunięcia Danych Zamawiającego będących w posiadaniu Wykonawcy, dotyczy to również przekazania lub trwałego wykasowania Danych Zamawiającego z nośników, materiałów i dokumentacji pozostających własnością Wykonawcy; (3) Wydania przez Zamawiającego, w Lokalizacjach Zamawiającego lub w Data Center, Oprogramowania i Sprzętu Wykonawcy przekazanego przez Wykonawcę do Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 6. Każde wydanie / przekazanie pomiędzy Stronami Oprogramowania, Sprzętu, Danych Zamawiającego i/lub innych elementów objętych Umową, zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania. 7. W przypadku rozwiązania Umowy, Strony mogą porozumieć się, co do możliwości odkupienia przez każdą ze Stron Oprogramowania i Sprzętu należącego do drugiej Strony, użytkowanego w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 8. Strony uzgadniają, że po zakończeniu Umowy, w przypadku jej nieprzedłużania, koszty związane z odinstalowaniem Sprzętu Zamawiającego i przygotowaniem do transportu pokrywa Wykonawca. Rozdział VII. HARMONOGRAM ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Harmonogram realizacji Usług objętych przedmiotem Umowy określa Załącznik przygotowany na podstawie SIWZ i złożonej oferty. 9

10 2. Harmonogram realizacji Usług może zostać zmieniony za porozumieniem Stron, w trybie przewidzianym niniejszą Umową. Rozdział VIII. KONTROLA JAKOŚCI I AUDYTY 1. Jakość Usług świadczonych w ramach Umowy, podlegać będzie stałej kontroli oraz raportowaniu przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.. 2. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli jakości Usług świadczonych przez Wykonawcę w każdym czasie obowiązywania Umowy 3. W trakcie obowiązywania Umowy, Zamawiający ma prawo do kontroli poziomu bezpieczeństwa Systemu Informatycznego. W szczególności, Zamawiający ma prawo do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa, w zakresie ochrony Danych Zamawiającego oraz poprawności stosowania uzgodnionych Procedur. Kontrole i audyty bezpieczeństwa mogą być dokonywane przez Zamawiającego z następującymi zastrzeżeniami: (1) Kontrole i audyty mogą być wykonywane nie częściej niż dwa razy w każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy; (2) Przeprowadzenie kontroli lub audytu wymaga uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę. W celu uzyskania akceptacji, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy na co najmniej 2-tygodnie przed terminem planowanej kontroli lub audytu, przekazując jednocześnie Wykonawcy plan kontroli lub audytu oraz informacje o zakresie i sposobie jego realizacji; (3) Wykonawca może odmówić zgody na dokonanie kontroli lub audytu wyłącznie z ważnych przyczyn, takich jak: niezgodność planu lub sposobu realizacji kontroli lub audytu z Polityką lub Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w Data Center albo konflikt planowanego terminu kontroli lub audytu z innymi, zaplanowanymi wcześniej w Data Center zdarzeniami. W takim przypadku, Strony niezwłocznie porozumieją się, co do usunięcia niezgodności proceduralnych lub ustalenia innego terminu kontroli lub audytu; (4) Kontrole i audyty mogą być przeprowadzane przez Zamawiającego samodzielnie lub z wykorzystaniem strony trzeciej; (5) Koszty przeprowadzania kontroli i audytów obciążają Zamawiającego. Rozdział IX. WYNAGRODZENIE 1. Za świadczenie Usług objętych zakresem Umowy, w okresie trwania Umowy, Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w wysokości netto. zł. (słownie:...). 2. Wynagrodzenie będzie płatne z dwóch tytułów: (1) Opłat Instalacyjnych; 10

11 (2) Opłat Outsourcingowych; 3. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT. 4. W przypadku niedotrzymania Parametrów Jakości Usług, określonych w Załączniku nr. oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr. I SIWZ.. 5. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o naliczone przez Zamawiającego kary umowne. 6. Podstawę płatności Wynagrodzenia za dany miesiąc stanowić będą faktury wystawiane przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, którego faktura dotyczy. 7. Podstawą do wystawienia faktury, będzie Raport z Realizacji Usług, sporządzony i przedłożony Zamawiającemu bezzwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy, tj. nie później niż do 4 dnia roboczego kolejnego miesiąca. 8. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie.. dni od daty jej wystawienia. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego w terminie późniejszym niż 3 dni od daty jej wystawienia, termin zapłaty ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia w dostarczeniu. 9. Za opóźnienie w terminie zapłaty faktury przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. Rozdział X. KARY UMOWNE 1. W przypadku obniżenia jakości realizowanych usług, w stosunku do Parametrów Jakości Usług (SLA) gwarantowanych w Umowie pomiędzy stronami, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne naliczane wg poniższych zasad. a) Za każde obniżenie Parametrów Jakości Usług (SLA), Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną obliczoną jako procent całkowitej, łącznej wartości zamówienia (oferty). Wartość procentową kary określa poniższa tabela. Kary za obniżenie więcej niż jednego Parametru Jakości Usług (SLA) podlegają sumowaniu. b) Kary umowne naliczane będą po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie Raportu miesięcznego ze stanu realizacji i Parametrów Jakości Usług (SLA), składanego przez Wykonawcę i potwierdzanego przez Zamawiającego. Naliczenie kar będzie dotyczyło wyłącznie jednego, zakończonego miesiąca, w którym nastąpiło obniżenie gwarantowanej jakości usług, zgodnie z poniższą tabelą: Jednostka SLA Dostępność Systemu Informatycznego Zamawiającego w Dni Robocze, w godz. 08:00 18:00 Dostępność Systemu Informatycznego Zamawiającego w pozostałych dniach i godzinach Miara % kary umownej 0,09% 0,09% Jednostka obniżenia jakości, za którą naliczana jest kara Za każde 2% obniżenia jakości Za każde 3% obniżenia jakości 11

12 Obsługa Data Center, w tym: - realizacja Procedury Dostępu dla pracowników Zamawiającego - dostępność dedykowanych pracowników Data Center 0,03% Za każdą 1h niedostępności Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie 0,03% Za każdą 1h opóźnienia Realizacja usług typu remote hands na żądanie Zamawiającego Maksymalna niedostępność Systemu w miesiącu Uruchomienie Środowiska Zapasowego, przywrócenie dostępności Systemu po awarii Maksymalna dopuszczalna utrata danych dla Procedur Disaster Recovery Plan Maksymalna pojedyncza niedostępność systemu 0,03% Za każdą 1h opóźnienia w realizacji 0,09% Za każdą 1h ponad limit 0,06% Za każdą 1h ponad limit 0,06% Za każdą 1h ponad limit 0,06% Za każdą 1h ponad limit 2. W przypadku opóźnienia w realizacji etapu instalacyjnego Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne naliczone według poniższych zasad: a) Za każde opóźnienie terminów realizacji usług instalacyjnych Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną obliczoną jako procent łącznej wartości zamówienia. Wartość procentową kary określa poniższa tabela: Zdarzenie Brak ciągłości działania Systemu Informatycznego Zamawiającego podczas przeniesienia Systemu ponad limit Opóźnienie z winy Wykonawcy w uruchomieniu Systemu Zamawiającego liczone od godziny 06:00, dnia (zgodnie z Harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę, nie później niż 3 stycznia 2011 r.) Miara % kary umownej 0,1% 5% Jednostka opóźnienia, za które naliczana jest kara Za każdą 1h ponad limit (określony w SIWZ) Za każdy rozpoczęty dzień niedostępności b) Kary za opóźnienie więcej niż jednego terminu podlegają sumowaniu. c) Kary umowne naliczane będą na bieżąco za każdą Jednostkę opóźnienia określoną w tabeli do dnia podpisania protokołu uruchomienia Systemu lub do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 12

13 d) Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, kiedy łączna wysokość naliczonych kar przekroczy 30 procent wartości zamówienia. Wszelkie koszty związane z rozwiązaniem umowy w tym trybie zobowiązuje się pokryć Wykonawca. e) Zapłata kar umownych nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zapłaconych kar, na zasadach ogólnych. Rozdział XI. ZAKRES I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Wykonawca oświadcza, że Dane Zamawiającego zlokalizowane w Systemie Informatycznym stanowią wyłączną własność Zamawiającego. Wykonawca nie ma uprawnień do przetwarzania danych Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji, gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie. 2. Wykonawca nie odpowiada za zawartość Danych Zamawiającego, nie jest zobowiązany do przeglądania Danych oraz ustalania, czy zawartość Danych może rodzić jakiekolwiek zobowiązania wobec osób trzecich. Odpowiedzialność za utratę Danych Zamawiającego jest ograniczona do zobowiązań wobec Zamawiającego opisanych w parametrach SLA. oraz zawartych w SIWZ i ofercie złożonej przez Wykonawcę. 3. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności nie obejmują szkód wyrządzonych przez Strony w wyniku niedochowania należytej staranności, jak również innych przypadków odpowiedzialności przewidzianej bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W tym przypadku Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 4. W toku świadczenia Usług objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca może korzystać z usług wybranych przez siebie podwykonawców. Członkowie personelu takiego podwykonawcy będą traktowani na takich samych zasadach jak członkowie personelu Wykonawcy, a za działania i zaniechania członków personelu takiego podwykonawcy, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność jak za działania i zaniechania personelu Wykonawcy. Rozdział XII. POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, informacji o warunkach Umowy oraz wszelkich poufnych (stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) danych o przedsiębiorstwach, transakcjach Użytkownikach Końcowych i Klientach Stron, jak również: (1) Informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji Umowy; (2) Oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych; (3) know how; 13

14 (4) innych informacji i danych, co do których Strona Umowy podjęła działania zmierzające do ochrony przed ujawnieniem osobom trzecim; które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących spółek publicznych, bądź informacje takie udzielane są na żądanie sądów lub odpowiednich władz albo na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia i wykonania Umowy, jednakże zasada ta obejmuje warunki Umowy. 2. Strony mają prawo ujawniać informacje poufne, o których mowa w niniejszym Rozdziale członkom władz spółki, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz spółek, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, doradcom, w tym kancelariom prawnym, firmom audytorskim itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, innych umów zawartych przez Strony lub obowiązującego prawa, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym Rozdziale. 3. Strony zobowiązują się do zachowania opisanych wyżej zasad poufności także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. Rozdział XIII. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW 1. Wszelkie spory i rozbieżności między Stronami dotyczące wykonania określonych zobowiązań, dotrzymania terminów, zasadności bądź bezzasadności zastrzeżeń zgłoszonych do sposobu, zakresu i jakości prac, które miały zostać wykonane przez Strony w ramach Umowy lub Umów Dodatkowych, będą rozstrzygane w ramach Procedury Rozstrzygania Sporów opisanej w niniejszym Rozdziale. Okresu, w jakim toczyć się będzie spór w ramach Procedury Rozstrzygania Sporów opisanej w ust. 2 i 3 nie wlicza się do biegu terminów przewidzianych postanowieniami Umowy i Umów Dodatkowych. 2. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego wykonywania zobowiązań objętych niniejszą Umową, spór winien zostać rozstrzygnięty przez Dyrektora Kontraktu Zamawiającego i Dyrektora Kontraktu Wykonawcy w drodze negocjacji. Z żądaniem rozstrzygnięcia sporu może wystąpić zarówno Dyrektor Kontraktu Zamawiającego jak i Dyrektor Kontraktu Wykonawcy, kierując swe żądanie do swego odpowiednika reprezentującego drugą Stronę. Rozstrzygnięcie następuje w formie podpisanego przez obu Dyrektorów Protokołu Uzgodnień. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty przez Dyrektora Kontraktu Zamawiającego i Dyrektora Kontraktu Wykonawcy w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania żądania rozstrzygnięcia 14

15 sporu, każdy z tych przedstawicieli może przekazać sprawę do rozstrzygnięcia na posiedzeniu Komitetu Sterującego. 3. Przekazanie sporu następuje poprzez złożenie wniosku o odbycie posiedzenia Komitetu Sterującego, którego przedmiotem będzie rozstrzygnięcie sporu. Komitet Sterujący podejmuje decyzje jednomyślnie. 4. Jeżeli Komitet Sterujący nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o odbycie posiedzenia, lub co najmniej dwa kolejne posiedzenia Komitetu Sterującego nie doprowadzą do rozstrzygnięcia sporu, na żądanie każdej ze Stron odbędzie się wspólne spotkanie członków Zarządów obu Stron zgodnie z zasadą reprezentacji - którego przedmiotem będzie rozstrzygnięcie sporu. Spotkanie winno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku, skierowanego przez przedstawicieli Zarządu jednej ze Stron do przedstawicieli Zarządu drugiej ze Stron. Jeżeli spotkanie przedstawicieli Zarządów nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o odbycie spotkania, lub co najmniej dwa kolejne spotkania przedstawicieli Zarządów nie doprowadzą do rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron będzie uprawniona do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją Umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Wykorzystywanie procedury rozstrzygania sporów nie ma wpływu na świadczenie niespornych usług i wykonywanie prac, zgodnie z postanowieniami Umowy i Umów Dodatkowych, w szczególności terminy ich wykonywania oraz terminy niespornych płatności. Rozdział XIV. SIŁA WYŻSZA 1. Strony wzajemnie wykluczają odpowiedzialność z powodu całkowitego lub częściowego niewykonania zobowiązań określonych niniejszą Umową w przypadkach spowodowanych okolicznościami Siły Wyższej obejmującej zdarzenie skutkujące niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych niniejszą Umową, z przyczyn pozostających poza realną kontrolą danej Strony oraz bez winy lub zaniedbania tejże strony, o ile zdarzeniu takiemu nie można było zapobiec uprzednim podjęciem realnie dostępnych środków. 2. W wypadku zaistnienia okoliczności, które na potrzeby Umowy zostały zdefiniowane jako Siła Wyższa, Strona, która nie może wykonać swojego zobowiązania z powodu Siły Wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą ze Stron o zaistnieniu przypadku Siły Wyższej i przypuszczalnym terminie ustania Siły Wyższej oraz usunięcia skutków jej zaistnienia. Do czasu usunięcia skutków zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której działalności dotknęło to zdarzenie może skorzystać z pomocy podmiotów trzecich, które wykonają za nią określone zobowiązanie na jej koszt. Skorzystanie z takiej pomocy nie będzie stanowiło naruszenia warunków Umowy, nie będzie powodowało zmiany podmiotów Umowy i Umów Dodatkowych. 15

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo