Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych"

Transkrypt

1 Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z SIWZ i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Prawo do sformułowania końcowej wersji umowy należy do Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. Umowa zawarta w Warszawie, w dniu roku pomiędzy:.. z siedzibą w Warszawie, z kapitałem zakładowym w wysokości.., wpisaną do rejestru pod numerem KRS.., NIP,,, REGON. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ; a Instytutem Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kruczej 5/11, NIP zwanym w treści niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Barbarę Gworek - Dyrektor 2. Grażynę Dębską Główny Księgowy uprawnionych do reprezentacji zgodnie z treścią KRS Rozdział I. DEFINICJE 1. Następującym terminom Strony na potrzeby Umowy nadają podane niżej znaczenie: Strona Umowa Lokalizacja Oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę Oznacza niniejszą Umowę. Oznacza konkretną siedzibę Zamawiającego, korzystającą z usług objętych Umową lub posiadającą bezpośredni dostęp do Systemu Informatycznego (Lokalizacja Zamawiającego), a także siedzibę Data Center. Data Center Centrum Danych Wykonawcy, w którym zostanie zainstalowany i uruchomiony System Informatyczny; zlokalizowane w 1

2 System Informatyczny Dane Zamawiającego Oprogramowanie Zamawiającego Sprzęt Zamawiającego Oprogramowanie Wykonawcy Sprzęt Wykonawcy Łącza Telekomunikacyjne Oznacza rozumiane łącznie Oprogramowanie i Sprzęt Zamawiającego oraz Oprogramowanie i Sprzęt Wykonawcy, umieszczone w Data Center i przeznaczone do realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do przechowywania i/lub przetwarzania Danych Zamawiającego. Oznacza wszelkie dane i informacje posiadane, pozyskane, opracowane i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Oznacza wszelkie programy komputerowe, dostarczone przez Zamawiającego i umieszczone w Data Center w ramach realizacji Umowy. Oznacza wszelkie urządzenia i wyposażenie, dostarczone przez Zamawiającego i umieszczone w Data Center lub Lokalizacjach Zamawiającego w ramach realizacji Umowy. Oznacza wszelkie programy komputerowe, dostarczone przez Wykonawcę i umieszczone w Data Center lub Lokalizacjach Zamawiającego w ramach realizacji Umowy. Oznacza wszelkie urządzenia i wyposażenie, dostarczone przez Wykonawcę i umieszczone w Data Center w ramach realizacji Umowy. Połączenia telekomunikacyjne zestawione pomiędzy Lokalizacjami, zapewnione przez Wykonawcy w ramach realizacji Umowy. Protokół Przekazania Oznacza dokument sporządzony zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 5 Umowy, potwierdzający wykonanie czynności związanych z przekazaniem pomiędzy Stronami: Oprogramowania, Sprzętu, Usług lub innych elementów związanych z realizacją Umowy. Środowisko Produkcyjne Środowisko Testowe Oznacza tę część Oprogramowania i Sprzętu Zamawiającego oraz Wykonawcy, która została przeznaczona do realizacji podstawowej funkcjonalności Systemu Informatycznego, zgodnie ze Schematem funkcjonalnym Systemu Informatycznego. Oznacza tę część Oprogramowania i Sprzętu Zamawiającego 2

3 oraz Wykonawcy, która została przeznaczona do realizacji funkcjonalności testowej Systemu Informatycznego Zamawiającego, zgodnie ze Schematem funkcjonalnym Systemu Informatycznego. Usługi Oznacza wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach Umowy. Usługi Standardowe Oznacza podstawowe czynności wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach realizacji Umowy. Procedury Administrator Systemu Oznacza unormowane pisemnie i podpisane przez Strony zasady i sposoby realizacji poszczególnych Usług i czynności objętych Umową, w szczególności obejmują: Procedurę Monitorowania, Procedurę Administracji, Procedurę Database and Aplication Backup, Procedurę Disaster Recovery Plan, Procedurę Security Plan, Procedurę Time Validation Plan, Procedurę Version Change Management. Oznacza osobę fizyczną wyznaczoną imiennie przez Stronę (odpowiednio Administrator Systemu Zamawiającego oraz Administrator Systemu Wykonawcy) do realizacji zadań administracyjnych. Użytkownik Końcowy Parametry Jakości Usług Dzień Roboczy Oznacza osobę fizyczną będącą przedstawicielem podmiotu prowadzącego instalację lub innego uczestnika systemu handlu uprawnieniami do emisji upoważnioną przez Zamawiającego do korzystania z Systemu Informatycznego. Oznacza konkretne miary jakości Usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Oznacza dzień kalendarzowy z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Zdarzenie Nieplanowane Oznacza wszelkie zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Systemu Informatycznego i/lub realizację Usług Standardowych, które nie zostały zaplanowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego, w szczególności Awarie i Usterki. 3

4 Awaria Oznacza wadliwe działanie Systemu Informatycznego, które uniemożliwia lub znacząco ogranicza możliwość jego pracy zgodnie z założeniami. Usterka Oznacza wadliwe działanie Systemu Informatycznego Zamawiającego, które powoduje utrudnienia w pracy Systemu Informatycznego Zamawiającego, ale nie uniemożliwia jego pracy. Komitet Sterujący Dyrektor Kontraktu Oznacza organ zarządzający z ramienia Stron realizacją niniejszej Umowy. Oznacza osobę fizyczną wyznaczoną imiennie przez każdą ze Stron (odpowiednio: Dyrektor Kontraktu Zamawiającego oraz Dyrektor Kontraktu Wykonawcy), odpowiedzialną za nadzór i kontrolę nad realizacją postanowień niniejszej Umowy. Harmonogram Oznacza uzgodniony przez Strony termin wykonania / wykonywania Usług objętych Umową. 2. Ilekroć w postanowieniach Umowy wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału pojęcia zostały napisane z dużej litery, pojęciom tym nadaje się znaczenie określone w ust. 1 niniejszego rozdziału 3. Nagłówki rozdziałów oraz spis treści mają jedynie funkcję orientacyjną, mającą na celu ułatwienie korzystania i posługiwania się dokumentem Umowy i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji bądź wykładni Umowy. Rozdział II. PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY. 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, usług outsourcingu informatycznego, polegających na udostępnieniu Data Center wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną i informatyczną oraz na zapewnieniu świadczenia Usług opisanych w niniejszej Umowie i Załącznikach, a także w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie złożonej przez Wykonawcę. 2. Zakres Umowy obejmuje: (1) Udostępnienie powierzchni Data Center, zlokalizowanego w, wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną i systemami bezpieczeństwa, w celu instalacji i uruchomienia Systemu Informatycznego; (2) Zapewnienie i udostępnienie Oprogramowania i Sprzętu Wykonawcy zgodnych z SIWZ; 4

5 (3) Zapewnienie i udostępnienie Łącz Telekomunikacyjnych zgodnie z SIWZ; (4) Świadczenie Usług Standardowych zgodnie z Parametrami Jakości Usług SLA, opisanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy oraz Harmonogramem; (5) Realizację Procedur uzgodnionych przez Strony, w szczególności: a) Procedury Monitorowania, b) Procedury Administracji, c) Procedury Database and Application Backup, d) Procedury Disaster Recovery Plan, e) Procedury Security Plan, f) Procedury Time Validation Plan, g) Procedury Version Change Management.. (6) Zarządzanie Projektem, zgodnie z metodyką; (7) Zarządzanie Jakością. Rozdział III. OBOWIĄZKI STRON 1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najkorzystniejszej realizacji Umowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: (1) Staranne i terminowe realizowanie Usług objętych Umową, zgodnie z Harmonogramem, Parametrami Jakości Usług oraz Procedurami ustalonymi przez Strony; (2) Zapewnienie personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do realizacji Usług objętych Umową, w szczególności do pełnienia obowiązków Administratora Systemu; (3) Zarządzanie Projektem, zgodnie z metodyką oraz najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania projektami informatycznymi; (4) Zarządzanie jakością realizacji Usług objętych Umową, zgodnie z metodyką oraz najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania jakością usług informatycznych; (5) Udzielanie Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności informacji o wszelkich nieprawidłowościach oraz potencjalnych zagrożeniach dla poprawnej pracy Systemu Informatycznego; (6) Kierowanie do Zamawiającego zapytań o wszelkie informacje niezbędne lub istotne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy; 5

6 (7) Współpraca z Zamawiającym w zakresie optymalizacji i rozwoju Usług objętych Umową. 3. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie: (1) Przestrzeganie Harmonogramu i Procedur ustalonych przez Strony; (2) Współpraca z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności zapewnienie Wykonawcy dostępu do Systemu Informatycznego w zakresie niezbędnym do realizacji Usług objętych Umową; (3) Zapewnienie Wykonawcy zgodnego z prawem użytkowania Oprogramowania i Sprzętu Zamawiającego, zgodnie z warunkami licencyjnymi i gwarancyjnymi, o ile ich użytkowanie leżeć będzie w zakresie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uzyskanie takich uprawnień. (4) Wyznaczanie do współpracy z Wykonawcą personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, w szczególności do pełnienia obowiązków Administratora Systemu, a także stała weryfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu do Systemu Informatycznego; (5) Udzielanie Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności informacji na temat schematu funkcjonalnego Systemu Informatycznego (Środowisko Produkcyjnego i Testowego) oraz o wszelkich nieprawidłowościach i potencjalnych zagrożeniach dla jego pracy; (6) Zarządzanie projektem, zgodnie z metodyką oraz najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania projektami informatycznymi; (7) Zarządzanie jakością realizacji Usług objętych Umową, zgodnie z metodyką oraz najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania jakością usług informatycznych; (8) Terminowe regulowanie należności Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia; (9) Współpraca z Wykonawcą w zakresie optymalizacji i rozwoju Usług objętych Umową. Rozdział IV. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Usługi objęte Umową, świadczone będą w Lokalizacjach, w szczególności w Data Center. 2. Usługi Administracji mogą być świadczone zdalnie, zgodnie z Procedurą Administracji. 3. Sprzęt i Oprogramowanie Zamawiającego przeznaczone do realizacji Systemu Informatycznego, zostanie przekazane Wykonawcy i przewiezione na koszt Wykonawcy z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do Ośrodka Outsourcingowego trzema niezależnymi transportami. 6

7 4. Sprzęt i Oprogramowanie Wykonawcy przeznaczone do realizacji Systemu Informatycznego, zostaną dostarczone i udostępnione przez Wykonawcę w Data Center. 5. Z każdego przekazania pomiędzy Stronami Oprogramowania i Sprzętu oraz/lub innych istotnych elementów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, takich jak: Dane Zamawiającego, Usługi, dokumentacja itp., zostanie sporządzony Protokół Przekazania: (1) Protokół Przekazania będzie zawierał co najmniej: (a) datę i miejsce sporządzenia Protokołu Przekazania, (b) dane Stron oraz osób reprezentujących Strony podczas przekazania, (c) listę przekazywanego Oprogramowania i Sprzętu oraz/lub innych przekazywanych elementów wraz ze specyfikacją techniczną każdego przekazywanego elementu, (d) opis i ewentualne uwagi dotyczące stanu technicznego lub sposobu realizacji przekazywanych elementów, (e) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Stron; (2) W przypadku stwierdzenia istotnych wad lub uszkodzeń przekazywanego elementu, które uniemożliwiają lub w istotny sposób ograniczają funkcjonalność danego elementu, Strona Przyjmująca może odmówić przyjęcia tego elementu, odnotowując ten fakt w Protokole Przekazania, z zastrzeżeniem, że za wadę lub uszkodzenie elementu nie może zostać uznane naturalne zużycie elementu, wynikające z jego normalnego użytkowania; (3) Za sporządzenie Protokołu Przekazania odpowiedzialna jest Strona przekazująca; (4) Z chwilą podpisania Protokołu Przekazania, na Stronę przyjmującą przechodzą ryzyka utraty lub uszkodzenia przekazanego elementu; (5) W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzeń lub nadmiernego zużycia przekazywanego Oprogramowania lub Sprzętu, które mogą wpływać na prawidłową pracę Systemu Informatycznego, Strony uzgodnią procedurę przetestowania oraz ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Rozdział V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Szczegółowe warunki świadczenia Usług zostaną zawarte w Załącznikach do niniejszej Umowy sporządzonych na podstawie SIWZ i złożonej przez Wykonawcę oferty. 2. Zmiana warunków świadczenia Usług jest możliwa za porozumieniem Stron, w trybie przewidzianym niniejszą Umową. Rozdział VI. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia roku do dnia roku. Okres trwania umowy może zostać przedłużony za 7

8 porozumieniem Stron. 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Poza wypowiedzeniem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału, każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn lub z powodu Siły Wyższej na warunkach określonych w rozdziale XIV niniejszej Umowy. Przez ważne przyczyny należy rozumieć w szczególności: (1) Istotne naruszenie warunków Umowy przez jedną ze Stron, które to naruszenie ma charakter ciągły lub gdy skutki naruszenia nie zostaną przez tę Stronę usunięte w terminie 30 dni od daty otrzymania od drugiej Strony wezwania do podjęcia stosownych działań; (2) Sytuację, w której łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 30 procent wartości zamówienia. (3) Opóźnienie w procesie instalacji i uruchomienia Systemu Informatycznego Zamawiającego. (4) Brak zgodności oferowanych usług z SIWZ i złożoną przez Wykonawcę ofertą, z wyłączeniem: (a) Parametrów SLA; (b) Zmiany osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi po stronie Wykonawcy; (c) Siły wyższej; (d) Zmian uzgodnionych z Zamawiającym. (5) Zaleganie przez Zamawiającego z zapłatą Wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez okres co najmniej 30 dni od upływu wyznaczonego terminu zapłaty, z następującymi zastrzeżeniami: (a) w przypadku braku zapłaty Wynagrodzenia przez okres 7 dni od upływu wyznaczonego terminu zapłaty, Wykonawca wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania zaległości, (b) w przypadku braku zapłaty przez okres 7 dni od daty w/w wezwania, Wykonawca ponownie wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania zaległości, (c) po upływie 21 dni od upływu wyznaczonego terminu zapłaty, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, Wykonawca będzie miał prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie ust. 3 niniejszego Rozdziału i do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług. (d) wynagrodzenie ustalone przez Wykonawcę musi uwzględniać naliczone przez Zamawiającego kary umowne. 8

9 (e) ww przypadku opóźnień w procesie instalacji i uruchomienia Systemu Informatycznego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę natychmiast bez zachowania terminów wypowiedzenia. W takim przypadku, Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. (6) W przypadku rozwiązania Umowy przez jedną ze Stron z ważnych przyczyn wymienionych w niniejszym ustępie, Strona z winy której nastąpiło rozwiązanie Umowy, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz drugiej Strony odstępnego w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia z tytułu Opłat Outsourcingowych. Odstępne będzie płatne w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia umowy w tym trybie. 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 5. W każdym z przypadków rozwiązania Umowy, Strony porozumieją się na piśmie, co do warunków i harmonogramu: (1) Wydania przez Wykonawcę, w Lokalizacji Data Center, Oprogramowania i Sprzętu Zamawiającego przekazanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy; (2) Wydania przez Wykonawcę, w Lokalizacji Data Center i trwałego usunięcia Danych Zamawiającego będących w posiadaniu Wykonawcy, dotyczy to również przekazania lub trwałego wykasowania Danych Zamawiającego z nośników, materiałów i dokumentacji pozostających własnością Wykonawcy; (3) Wydania przez Zamawiającego, w Lokalizacjach Zamawiającego lub w Data Center, Oprogramowania i Sprzętu Wykonawcy przekazanego przez Wykonawcę do Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 6. Każde wydanie / przekazanie pomiędzy Stronami Oprogramowania, Sprzętu, Danych Zamawiającego i/lub innych elementów objętych Umową, zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania. 7. W przypadku rozwiązania Umowy, Strony mogą porozumieć się, co do możliwości odkupienia przez każdą ze Stron Oprogramowania i Sprzętu należącego do drugiej Strony, użytkowanego w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 8. Strony uzgadniają, że po zakończeniu Umowy, w przypadku jej nieprzedłużania, koszty związane z odinstalowaniem Sprzętu Zamawiającego i przygotowaniem do transportu pokrywa Wykonawca. Rozdział VII. HARMONOGRAM ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Harmonogram realizacji Usług objętych przedmiotem Umowy określa Załącznik przygotowany na podstawie SIWZ i złożonej oferty. 9

10 2. Harmonogram realizacji Usług może zostać zmieniony za porozumieniem Stron, w trybie przewidzianym niniejszą Umową. Rozdział VIII. KONTROLA JAKOŚCI I AUDYTY 1. Jakość Usług świadczonych w ramach Umowy, podlegać będzie stałej kontroli oraz raportowaniu przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.. 2. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli jakości Usług świadczonych przez Wykonawcę w każdym czasie obowiązywania Umowy 3. W trakcie obowiązywania Umowy, Zamawiający ma prawo do kontroli poziomu bezpieczeństwa Systemu Informatycznego. W szczególności, Zamawiający ma prawo do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa, w zakresie ochrony Danych Zamawiającego oraz poprawności stosowania uzgodnionych Procedur. Kontrole i audyty bezpieczeństwa mogą być dokonywane przez Zamawiającego z następującymi zastrzeżeniami: (1) Kontrole i audyty mogą być wykonywane nie częściej niż dwa razy w każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy; (2) Przeprowadzenie kontroli lub audytu wymaga uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę. W celu uzyskania akceptacji, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy na co najmniej 2-tygodnie przed terminem planowanej kontroli lub audytu, przekazując jednocześnie Wykonawcy plan kontroli lub audytu oraz informacje o zakresie i sposobie jego realizacji; (3) Wykonawca może odmówić zgody na dokonanie kontroli lub audytu wyłącznie z ważnych przyczyn, takich jak: niezgodność planu lub sposobu realizacji kontroli lub audytu z Polityką lub Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w Data Center albo konflikt planowanego terminu kontroli lub audytu z innymi, zaplanowanymi wcześniej w Data Center zdarzeniami. W takim przypadku, Strony niezwłocznie porozumieją się, co do usunięcia niezgodności proceduralnych lub ustalenia innego terminu kontroli lub audytu; (4) Kontrole i audyty mogą być przeprowadzane przez Zamawiającego samodzielnie lub z wykorzystaniem strony trzeciej; (5) Koszty przeprowadzania kontroli i audytów obciążają Zamawiającego. Rozdział IX. WYNAGRODZENIE 1. Za świadczenie Usług objętych zakresem Umowy, w okresie trwania Umowy, Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w wysokości netto. zł. (słownie:...). 2. Wynagrodzenie będzie płatne z dwóch tytułów: (1) Opłat Instalacyjnych; 10

11 (2) Opłat Outsourcingowych; 3. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT. 4. W przypadku niedotrzymania Parametrów Jakości Usług, określonych w Załączniku nr. oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr. I SIWZ.. 5. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o naliczone przez Zamawiającego kary umowne. 6. Podstawę płatności Wynagrodzenia za dany miesiąc stanowić będą faktury wystawiane przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, którego faktura dotyczy. 7. Podstawą do wystawienia faktury, będzie Raport z Realizacji Usług, sporządzony i przedłożony Zamawiającemu bezzwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy, tj. nie później niż do 4 dnia roboczego kolejnego miesiąca. 8. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie.. dni od daty jej wystawienia. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego w terminie późniejszym niż 3 dni od daty jej wystawienia, termin zapłaty ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia w dostarczeniu. 9. Za opóźnienie w terminie zapłaty faktury przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. Rozdział X. KARY UMOWNE 1. W przypadku obniżenia jakości realizowanych usług, w stosunku do Parametrów Jakości Usług (SLA) gwarantowanych w Umowie pomiędzy stronami, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne naliczane wg poniższych zasad. a) Za każde obniżenie Parametrów Jakości Usług (SLA), Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną obliczoną jako procent całkowitej, łącznej wartości zamówienia (oferty). Wartość procentową kary określa poniższa tabela. Kary za obniżenie więcej niż jednego Parametru Jakości Usług (SLA) podlegają sumowaniu. b) Kary umowne naliczane będą po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie Raportu miesięcznego ze stanu realizacji i Parametrów Jakości Usług (SLA), składanego przez Wykonawcę i potwierdzanego przez Zamawiającego. Naliczenie kar będzie dotyczyło wyłącznie jednego, zakończonego miesiąca, w którym nastąpiło obniżenie gwarantowanej jakości usług, zgodnie z poniższą tabelą: Jednostka SLA Dostępność Systemu Informatycznego Zamawiającego w Dni Robocze, w godz. 08:00 18:00 Dostępność Systemu Informatycznego Zamawiającego w pozostałych dniach i godzinach Miara % kary umownej 0,09% 0,09% Jednostka obniżenia jakości, za którą naliczana jest kara Za każde 2% obniżenia jakości Za każde 3% obniżenia jakości 11

12 Obsługa Data Center, w tym: - realizacja Procedury Dostępu dla pracowników Zamawiającego - dostępność dedykowanych pracowników Data Center 0,03% Za każdą 1h niedostępności Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie 0,03% Za każdą 1h opóźnienia Realizacja usług typu remote hands na żądanie Zamawiającego Maksymalna niedostępność Systemu w miesiącu Uruchomienie Środowiska Zapasowego, przywrócenie dostępności Systemu po awarii Maksymalna dopuszczalna utrata danych dla Procedur Disaster Recovery Plan Maksymalna pojedyncza niedostępność systemu 0,03% Za każdą 1h opóźnienia w realizacji 0,09% Za każdą 1h ponad limit 0,06% Za każdą 1h ponad limit 0,06% Za każdą 1h ponad limit 0,06% Za każdą 1h ponad limit 2. W przypadku opóźnienia w realizacji etapu instalacyjnego Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne naliczone według poniższych zasad: a) Za każde opóźnienie terminów realizacji usług instalacyjnych Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną obliczoną jako procent łącznej wartości zamówienia. Wartość procentową kary określa poniższa tabela: Zdarzenie Brak ciągłości działania Systemu Informatycznego Zamawiającego podczas przeniesienia Systemu ponad limit Opóźnienie z winy Wykonawcy w uruchomieniu Systemu Zamawiającego liczone od godziny 06:00, dnia (zgodnie z Harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę, nie później niż 3 stycznia 2011 r.) Miara % kary umownej 0,1% 5% Jednostka opóźnienia, za które naliczana jest kara Za każdą 1h ponad limit (określony w SIWZ) Za każdy rozpoczęty dzień niedostępności b) Kary za opóźnienie więcej niż jednego terminu podlegają sumowaniu. c) Kary umowne naliczane będą na bieżąco za każdą Jednostkę opóźnienia określoną w tabeli do dnia podpisania protokołu uruchomienia Systemu lub do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 12

13 d) Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, kiedy łączna wysokość naliczonych kar przekroczy 30 procent wartości zamówienia. Wszelkie koszty związane z rozwiązaniem umowy w tym trybie zobowiązuje się pokryć Wykonawca. e) Zapłata kar umownych nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zapłaconych kar, na zasadach ogólnych. Rozdział XI. ZAKRES I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Wykonawca oświadcza, że Dane Zamawiającego zlokalizowane w Systemie Informatycznym stanowią wyłączną własność Zamawiającego. Wykonawca nie ma uprawnień do przetwarzania danych Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji, gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie. 2. Wykonawca nie odpowiada za zawartość Danych Zamawiającego, nie jest zobowiązany do przeglądania Danych oraz ustalania, czy zawartość Danych może rodzić jakiekolwiek zobowiązania wobec osób trzecich. Odpowiedzialność za utratę Danych Zamawiającego jest ograniczona do zobowiązań wobec Zamawiającego opisanych w parametrach SLA. oraz zawartych w SIWZ i ofercie złożonej przez Wykonawcę. 3. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności nie obejmują szkód wyrządzonych przez Strony w wyniku niedochowania należytej staranności, jak również innych przypadków odpowiedzialności przewidzianej bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W tym przypadku Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 4. W toku świadczenia Usług objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca może korzystać z usług wybranych przez siebie podwykonawców. Członkowie personelu takiego podwykonawcy będą traktowani na takich samych zasadach jak członkowie personelu Wykonawcy, a za działania i zaniechania członków personelu takiego podwykonawcy, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność jak za działania i zaniechania personelu Wykonawcy. Rozdział XII. POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, informacji o warunkach Umowy oraz wszelkich poufnych (stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) danych o przedsiębiorstwach, transakcjach Użytkownikach Końcowych i Klientach Stron, jak również: (1) Informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji Umowy; (2) Oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych; (3) know how; 13

14 (4) innych informacji i danych, co do których Strona Umowy podjęła działania zmierzające do ochrony przed ujawnieniem osobom trzecim; które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących spółek publicznych, bądź informacje takie udzielane są na żądanie sądów lub odpowiednich władz albo na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia i wykonania Umowy, jednakże zasada ta obejmuje warunki Umowy. 2. Strony mają prawo ujawniać informacje poufne, o których mowa w niniejszym Rozdziale członkom władz spółki, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz spółek, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, doradcom, w tym kancelariom prawnym, firmom audytorskim itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, innych umów zawartych przez Strony lub obowiązującego prawa, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym Rozdziale. 3. Strony zobowiązują się do zachowania opisanych wyżej zasad poufności także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. Rozdział XIII. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW 1. Wszelkie spory i rozbieżności między Stronami dotyczące wykonania określonych zobowiązań, dotrzymania terminów, zasadności bądź bezzasadności zastrzeżeń zgłoszonych do sposobu, zakresu i jakości prac, które miały zostać wykonane przez Strony w ramach Umowy lub Umów Dodatkowych, będą rozstrzygane w ramach Procedury Rozstrzygania Sporów opisanej w niniejszym Rozdziale. Okresu, w jakim toczyć się będzie spór w ramach Procedury Rozstrzygania Sporów opisanej w ust. 2 i 3 nie wlicza się do biegu terminów przewidzianych postanowieniami Umowy i Umów Dodatkowych. 2. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego wykonywania zobowiązań objętych niniejszą Umową, spór winien zostać rozstrzygnięty przez Dyrektora Kontraktu Zamawiającego i Dyrektora Kontraktu Wykonawcy w drodze negocjacji. Z żądaniem rozstrzygnięcia sporu może wystąpić zarówno Dyrektor Kontraktu Zamawiającego jak i Dyrektor Kontraktu Wykonawcy, kierując swe żądanie do swego odpowiednika reprezentującego drugą Stronę. Rozstrzygnięcie następuje w formie podpisanego przez obu Dyrektorów Protokołu Uzgodnień. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty przez Dyrektora Kontraktu Zamawiającego i Dyrektora Kontraktu Wykonawcy w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania żądania rozstrzygnięcia 14

15 sporu, każdy z tych przedstawicieli może przekazać sprawę do rozstrzygnięcia na posiedzeniu Komitetu Sterującego. 3. Przekazanie sporu następuje poprzez złożenie wniosku o odbycie posiedzenia Komitetu Sterującego, którego przedmiotem będzie rozstrzygnięcie sporu. Komitet Sterujący podejmuje decyzje jednomyślnie. 4. Jeżeli Komitet Sterujący nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o odbycie posiedzenia, lub co najmniej dwa kolejne posiedzenia Komitetu Sterującego nie doprowadzą do rozstrzygnięcia sporu, na żądanie każdej ze Stron odbędzie się wspólne spotkanie członków Zarządów obu Stron zgodnie z zasadą reprezentacji - którego przedmiotem będzie rozstrzygnięcie sporu. Spotkanie winno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku, skierowanego przez przedstawicieli Zarządu jednej ze Stron do przedstawicieli Zarządu drugiej ze Stron. Jeżeli spotkanie przedstawicieli Zarządów nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o odbycie spotkania, lub co najmniej dwa kolejne spotkania przedstawicieli Zarządów nie doprowadzą do rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron będzie uprawniona do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją Umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Wykorzystywanie procedury rozstrzygania sporów nie ma wpływu na świadczenie niespornych usług i wykonywanie prac, zgodnie z postanowieniami Umowy i Umów Dodatkowych, w szczególności terminy ich wykonywania oraz terminy niespornych płatności. Rozdział XIV. SIŁA WYŻSZA 1. Strony wzajemnie wykluczają odpowiedzialność z powodu całkowitego lub częściowego niewykonania zobowiązań określonych niniejszą Umową w przypadkach spowodowanych okolicznościami Siły Wyższej obejmującej zdarzenie skutkujące niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych niniejszą Umową, z przyczyn pozostających poza realną kontrolą danej Strony oraz bez winy lub zaniedbania tejże strony, o ile zdarzeniu takiemu nie można było zapobiec uprzednim podjęciem realnie dostępnych środków. 2. W wypadku zaistnienia okoliczności, które na potrzeby Umowy zostały zdefiniowane jako Siła Wyższa, Strona, która nie może wykonać swojego zobowiązania z powodu Siły Wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą ze Stron o zaistnieniu przypadku Siły Wyższej i przypuszczalnym terminie ustania Siły Wyższej oraz usunięcia skutków jej zaistnienia. Do czasu usunięcia skutków zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której działalności dotknęło to zdarzenie może skorzystać z pomocy podmiotów trzecich, które wykonają za nią określone zobowiązanie na jej koszt. Skorzystanie z takiej pomocy nie będzie stanowiło naruszenia warunków Umowy, nie będzie powodowało zmiany podmiotów Umowy i Umów Dodatkowych. 15

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DOSTAWY

PROJEKT UMOWY DOSTAWY ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Modernizacja systemu kopii zapasowej PROJEKT UMOWY DOSTAWY Zawarta w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania Vmware CUI/ZP/PN/.../2014

Projekt umowy na przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania Vmware CUI/ZP/PN/.../2014 Projekt umowy nr CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu...2014 we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, w imieniu i na rzecz, której działa Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Wzór umowy. Dostawa dwupłaszczowego podziemnego zbiornika na paliwo

CZĘŚĆ II Wzór umowy. Dostawa dwupłaszczowego podziemnego zbiornika na paliwo CZĘŚĆ II Wzór umowy strona1/stron6 UMOWA Nr w sprawie zamówienia publicznego pn. Dostawa dwupłaszczowego podziemnego zbiornika na paliwo zawarta dnia... roku w Siemiatyczach, zwana dalej Umową" pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez:

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez: Załącznik nr 4 UMOWA NR. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk podręcznika metodologicznego, zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo