Zaproszenie do współpracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do współpracy"

Transkrypt

1 Zaproszenie do współpracy

2 Katowice, 25 września 2013 r. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić Państwu ofertę. Ideą przewodnią niniejszej oferty jest wykonanie profesjonalnej dokumentacji aplikacyjnej, w sposób merytorycznie poprawny i zgodny z warunkami konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: INWESTYCJE W INNOWACYJNE PPRZEDSIĘWZIĘCIA Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym oraz obowiązującym wzorem wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu dla Działania 4.4 Dążymy do tego, by ostateczny kształt wszystkich naszych dokumentów analitycznych i strategicznych uzyskał pozytywną ocenę Instytucji Wdrażającej, czego dowodem będzie sukces przedsięwzięcia i ostateczne pozyskanie współfinansowania. Zapraszam do zapoznania się z ofertą. Mam nadzieję, że spotka się z Państwa zainteresowaniem. Z poważaniem Radosław Polowy PREZES ZARZĄDU

3 PREZENTACJA FIRMY działa na rynku usług doradczych od 2003 roku, realizując szerokie spektrum zleceń zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Pomagamy firmom, jednostkom samorządowym i organizacjom pozarządowym przygotować i zrealizować przedsięwzięcia, których efektem jest rozwój infrastruktury i zaplecza technicznego oraz rozwój zasobów ludzkich organizacji. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz rządowych programów grantowych. Realizujemy zadania zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Doświadczona kadra ekspertów i konsultantów to gwarancja sukcesu naszych Klientów. Najlepszym dowodem jest blisko 1000 przeprowadzonych od początku działalności projektów z zakresu pozyskiwania dotacji, specjalistycznego doradztwa prawno-podatkowego, analiz biznesowych i szkoleń. Collect Consulting to grupa specjalistów z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i budowania strategii rozwoju przedsiębiorstw, analiz finansowo-ekonomicznych, zarządzania projektami prawa, w szczególności prawa zamówień publicznych, tworząca sprawnie działającą sieć na terenie całego kraju. Specyfiką działalności firmy jest realizacja projektów złożonych, których otoczenie prawne lub wysoki poziom innowacyjności wymagają weryfikacji i konsultacji ekspertów z różnych dziedzin. Dzięki realizacji szeregu projektów, dysponujemy także doświadczeniem we współpracy z jednostkami decydującymi o przyznawaniu środków na realizację przedsięwzięć. Bogate doświadczenie zdobyte podczas prac koordynacyjnych nad wielomilionowymi inwestycjami finansowanymi przez szeroko rozumiane programy Unii Europejskiej pozwala nam zaoferować profesjonalną i kompleksową pomoc na wszystkich etapach realizacji projektu.

4 ŹRÓDŁO WSPARCIA Działanie 4.4 POIG Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Dla kogo: O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzaje projektów Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. Realizowane projekty mają prowadzić w szczególności do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez ograniczenie energio-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi. Ponadto w ramach projektów dodatkowo premiowane będą nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych. Kluczowe czynniki sukcesu: Innowacje wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu. Wzrost zatrudnienia stworzenie nowych miejsc pracy. Badania i rozwój wykorzystanie i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Eksport wprowadzanie produktu na rynki międzynarodowe. Termin naboru wniosków: 4 29 listopada 2013 r.

5 Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata , przy czym: całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro, wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych. Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi: na część inwestycyjną projektu 40 milionów złotych, na część doradczą 1 milion złotych, na część szkoleniową 1 milion złotych.

6 OFEROWANY ZAKRES USŁUG DLA BIZNESU Finansowanie zewnętrzne (dotacje, obligacje korporacyjne, transakcje kapitałowe) Software Mind S.A. opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. Prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem innowacyjnego rozwiązania Software Mind STB Internet&TV w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka. Wartość projektu: 4. 5 mln zł. Optymalizacja kosztów Webolit Sp. z o.o. usługa optymalizacji kosztów, opracowanie strategii optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wykonanie audytów finansowego, rachunkowego, podatkowego i prawnego oraz opracowanie raportu końcowego z rekomendacjami wraz z wdrożeniem wybranych rekomendacji Restrukturyzacja i procesy biznesowe (controlling, fuzje i przejęcia, zarządzanie procesami) Ministerstwo Skarbu Państwa - usługa w procesie zbycia udziałów Spółki Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie, obejmująca w szczególności ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki, stanu i perspektywy rozwoju Spółki, oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska oraz ochrony zabytków wchodzących w skład majątku Spółki, oszacowanie wartości Spółki wg dwóch metod, opracowanie strategii prywatyzacji Spółki oraz sporządzenie memorandum informacyjnego Spółki.

7 Zarządzanie innowacjami i transfer technologii Stanusch Technologies S.A. dokumentacja do projektu - badania nad wykorzystaniem statystycznego modelu języka polskiego do rozpoznawania mowy ciągłej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych. Outsourcing finansowo księgowy Energizer Group Polska Sp. z o.o. w Warszawie outsourcing w zakresie księgowości oraz kadr i płac. Maxam Polska Sp. z o.o. w Chocianowie outsourcing w zakresie księgowości oraz kadr i płac. Usługi outsourcingu świadczymy poprzez naszą firmę zależną - Biuro Doradztwa i Usług Finansowych DEBET. Zakres świadczonych usług obejmuje: outsourcing w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów oraz kadr i płac.

8 WYBRANE ZREALIZOWANE PROJEKTY 1. VITKOVICE MILMET S.A. w Sosnowcu wniosek i biznes plan oraz pomoc techniczna dla projektu Innowacyjna technologia produkcji wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu, wodoru i biopaliw. 2. Polski Asfalt Sp. z o. o. (Grupa Strabag) - wniosek i biznes plan dla projektu Zastosowanie lepiszczy gumowo-asfaltowych w budownictwie drogowym. 3. Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. pomoc techniczna związana z realizacją dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Prace badawcze i rozwojowe, projekty pn. Opracowanie innowacyjnego produktu stosowanego w zakażeniach układu moczowo płciowego i Opracowanie znacząco ulepszonej technologii formulacji i napełniania szczepionek bez środków konserwujących. 4. Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. złożenie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu Opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania i koncentracji metabolitów bakterii probiotycznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. doradztwo w zakresie zarządzania projektem ramach POIG Działanie 1.4 przygotowanie wniosku wstępnego do programu INNOTECH. 6. Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. opracowanie wniosków pełnych do ścieżki programowej In-Tech oraz ich wprowadzenie do generatora. 7. TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o. - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Programu Badań Stosowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w obszarze budownictwa, ścieżka B (w trakcie realizacji). 8. Eko Konsulting Sp. z o.o. Warszawa przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie Typ Centrum Badawczo Rozwojowe wraz z przygotowaniem biznes planu z załącznikami finansowo ekonomicznymi. 9. Budowa sieci Laboratoriów Design w ramach Kieleckiego Inkubatora Technologicznego (Kielecki Park Technologiczny); studium wykonalności; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata , Priorytet I. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu; maj Mercor S.A. - badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w biernych systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych; wniosek i biznes plan; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych; październik Mercor S.A. - Badania nad opracowaniem innowacyjnej technologii produkcji płyt ogniochronnych; wniosek i biznes plan; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I.

9 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych; październik Stanusch Technologies Sp. z o.o. - badania nad systemem ekstrakcji informacji i wdrożenie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych; wniosek i biznes plan; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; październik Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A - opracowanie i wdrażanie do produkcji innowacyjnego paliwa biomasowo-węglowego; wniosek i biznes plan; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; październik Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A - Zarządzanie projektem Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego paliwa biomasowo-węglowego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; listopad 2010 październik Doradztwo na etapie realizacji projektu pt. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii modyfikacji asfaltów drogowych gumą, realizowane przez Polski Asfalt Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; luty 2011-obecnie. 16. Badania nad opracowaniem innowacyjnych opakowań Hanex GTX Plastic Sp. z o.o.; wniosek i biznes plan; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych; kwiecień Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcji wsporczych w systemach izolacji Kaefer S.A.; wniosek i biznes plan; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych; kwiecień Utworzenie i modernizacja laboratoriów molekularnych badań diagnostycznych i translacyjnych w onkologii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; studium wykonalności i wniosek; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym; kwiecień SANWIL S.A. - wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. Doradztwo w zakresie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 20. Biznes Plan dla projektu pn. Analiza możliwości pozyskania biogazu z osadów ściekowych oraz biodegradowalnych odpadów organicznych dla Przedsiębiorstwa Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. 21. Biznes Plan oraz Wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy Emag-Serwis poprzez zakup linii produkcyjnej pionowego centrum obróbczego wraz z oprogramowaniem dla EMAG SERWIS Sp. z o.o.

10 22. Biznes Plan oraz Wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy ECOPLAN przez uruchomienie nowych linii technologicznych (demontażu pojazdów oraz przeróbki pianki poliuretanowej) dla ECOPLAN Sp. z o.o. 23. Biznes Plan oraz Wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych dla FORMES Sp. z o.o. 24. Biznes Plan oraz Wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyny pakującej do produktów sypkich dla Global Trade Coffee (Władysława Ficek). 25. Biznes Plan oraz Wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. Rozwój oferty produkcyjnej poprzez nabycie urządzeń do produkcji zbiorników wielkokabarytowych dla Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu MONTSPOŻ Sp. z o.o. 26. Biznes Plan oraz Wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. Uruchomienie zakładu produkcyjnego elementów hydrauliki siłowej dla WEBER-Hydraulika. 27. Biznes Plan oraz Wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. Uruchomienie nowoczesnej linii technologicznej do bi-ekstruzji dla OKFENS Sp. z o.o. 28. Wdrożenie innowacyjnych metod diagnostycznych w klinice weterynaryjnej Polvet Healthcare Teodorowski Sp. J.; wniosek; Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP; kwiecień Rozbudowa parku maszynowego spółki umożliwiająca rozpoczęcie produkcji wysokojakościowej armatury złącznej Multi-rem Kołkowski Spółka Jawna; biznes plan i wniosek; RPO Województwa Śląskiego na lata , Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; październik Rozbudowa parku maszynowego spółki umożliwiająca rozpoczęcie produkcji wysokojakościowej armatury złącznej Herkules Sp. z o.o.; biznes plan i wniosek; RPO Województwa Śląskiego na lata , Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; październik Wzmocnienie potencjału usługowego ZURS Sp. z o.o poprzez zakup sprzętu i wprowadzenie nowych usług rehabilitacyjnych; biznes plan i wniosek ZURS Sp. z o.o.; RPO Województwa Śląskiego na lata , Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; listopad Utworzenie pracowni rentgena cyfrowego drogą do wzrostu konkurencyjności Polvet Healthcare Polvet Healthcare Teodorowski Sp. j.; wniosek; RPO Województwa Śląskiego na lata , Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; październik Wzrost możliwości diagnostycznych i leczniczych kliniki weterynaryjnej Polvet Healthcare poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej Polvet Healthcare Teodorowski Sp. j.; wniosek; RPO Województwa Śląskiego na lata , Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; październik 2009.

11 34. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Kumax S.C. poprzez doposażenie parku maszynowego w nowoczesną tokarkę CNC; wniosek; RPO Województwa Śląskiego na lata , Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; październik Podniesienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Armex w zakresie robót kolejowych poprzez zakup specjalistycznych maszyn; wniosek; RPO Województwa Śląskiego na lata , Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; październik Informatyzacja kliniki Invimed drogą do wzrostu konkurencyjności firmy Euromed Technologies Ltd. Sp. z o.o.; biznes plan i wniosek; RPO Województwa Mazowieckiego na lata , Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MŚP; sierpień Doposażenie warsztatu samochodowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Maramuresz drogą do wzrostu konkurencyjności firmy Maramuresz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Solecka; wniosek; RPO Województwa Śląskiego na lata , Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; listopad Doposażenie parku maszynowego FT Olimpic drogą do wzrostu konkurencyjności firmy oraz wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych produktów i usług (Starzec Tomasz Ft Olimpic); wniosek; RPO Województwa Śląskiego na lata , Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; listopad Doposażenie parku maszynowego Kumax S.C drogą do wzrostu konkurencyjności firmy oraz intensyfikacji działalności eksportowej; ); wniosek; RPO Województwa Śląskiego na lata , Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; listopad Zapraszamy do współpracy

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020 Warszawa, 12.06.2014 Varsovia Capital S.A. jest firmą specjalizującą się we wspieraniu firm w działalności związanej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study)

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) PROGRAM SZKOLENIA Godziny Temat 9.30-10.00 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy Zaproszenie do współpracy Szanowni Państwo, W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, pragnę Państwu przedstawić ofertę współpracy przy realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp.z o.o. Warszawa,16 października 2013r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp.z o.o. Warszawa,16 października 2013r. Prezentacja Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp.z o.o. Warszawa,16 października 2013r. Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Działa na rynku usług doradczych i od kilku lat zajmując pozycje

Bardziej szczegółowo

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 MA GORZATA MIK OSZ* Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo