FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010"

Transkrypt

1 w partnerstwie z Wydawnictwem C.H. Beck FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 zapraszamy na bezpłatne szkolenia/ konsultacje z zakresu BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2010 Warszawa, 23 listopada br. miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jana Pawła II 27, Warszawa ECDDP Sp. z o. o. naleŝy do grona największych i najszybciej rozwijających się polskich firm doradztwa podatkowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom podatników pomagamy Klientom wybrać właściwy kierunek polityki podatkowej, zapewniając bezpieczeństwo i optymalizację ponoszonych obciąŝeń podatkowych. Obecnie ECDDP to grupa spółek świadczących szeroki wachlarz usług doradczych w kraju i za granicą: ECDDP Sp. z o. o. - doradztwo podatkowe ECDDP Audyt Sp. z o. o. - badania sprawozdań finansowych ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. szkolenia podatkowe, księgowe, rachunkowość, prawo pracy ECDDP Outsourcing Sp. z o. o. outsourcing: księgowość, kadry płace ECDDP Support Sp. z o. o. - usługi informatyczne, HR, PR ECDDP Cyprus Ltd. (Nikozja) doradztwo gospodarcze ECDDP Ukraina (Kijów, Lwów) obsługa gospodarcza rynku ukraińskiego ECDDP Czechy (Praga) - obsługa gospodarcza rynku w Czechach i na Słowacji Kancelaria Prawna Lenart i Wspólnicy Sp. k. usługi prawne Dzięki ciągłemu rozwojowi moŝemy rozwiązywać problemy o największym stopniu złoŝoności gwarantując jakość, terminowość, zapewniając naleŝytą staranność i uczciwość wykonywanych usług. Naszym największym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów o doświadczeniu nie tylko krajowym, ale równieŝ międzynarodowym, nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje. Ich ugruntowana wiedza, bogate doświadczenie, profesjonalizm oraz ukierunkowanie na potrzeby klienta umoŝliwiają wskazywanie optymalnych oraz innowacyjnych rozwiązań problemów natury prawno podatkowej. Zebrane doświadczenie oraz znajomość potrzeb Klientów pozwoliły nam wyodrębnić strukturę branŝową i podzielić ją na zespoły specjalizujące się w obsłudze przedsiębiorstw z bardzo licznych branŝ.

2 Podczas FORUM PODATKOWEGO ECDDP oferujemy: bezpłatne wykłady z zakresu zamknięcie roku w podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zmian na 2011 r. oraz podatku dochodowego od osób prawnych bezpłatne szkolenie z zakresu bilansowego zamknięcia roku 2010 bezpłatne warsztaty z zakresu dokumentacji cen transferowych bezpłatne szkolenie z zakresu akcyzy 2010 bezpłatne szkolenie z zakresu prawnych i podatkowych regulacji działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych PO KAśDEJ CZĘSĆ ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE U NASZYCH EKSPERTÓW Rejestracja uczestników HARMONOGRAM FORUM PODATKOWEGO ECDDP SESJA I ZAMKNIĘCIE ROKU W PODATKU VAT i CIT CZĘŚĆ I: ZAMKNIĘCIE ROKU W PODATKU VAT cz. I Prelegenci: Krzysztof Komorniczak/Ewa Sokołowska - Strug miejsce; Sala F VAT jako podatek rozliczany miesięcznie: Czynności podlegające opodatkowaniu VAT i moment powstania obowiązku podatkowego Limity roczne w VAT Odliczanie podatku naliczonego Przerwa kawowa CZEŚĆ II: ZAMKNIĘCIE ROKU W PODATKU VAT cz. II Częściowe odliczanie podatku naliczonego w trakcie roku: czynności z prawem odliczenia podatku i bez takiego prawa obliczenie proporcji, ustalenie wskaźnika na rok 2010r. korekta roczna VAT - zasady i termin dokonania, czynności przyjmowane do obliczenia współczynnika rocznej korekty skorygowany VAT w kosztach i przychodach Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług Inne obowiązki roczne Lunch CZĘŚĆ III: ZAMKNIĘCIE ROKU W PODATEKU CIT cz. I Prelegenci: Adrian Artowicz/ Waldemar Knap miejsce: Sala F

3 Przychody podatkowe Otwarty katalog przychodów z ustawy o PDOP, ze szczególnym naciskiem na omówienie wybranych zagadnień Moment powstania przychodów Korekta przychodów Ponoszenie kosztów w czasie ze szczególnym uwzględnieniem przełomu roku podatkowego Przerwa kawowa CZĘŚĆ IV: ZAMKNIĘCIE ROKU W PODATEKU CIT cz. II Koszty uzyskania przychodów, podatek u źródła Wybrane koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów Praktyczne aspekty związane z poborem podatku u źródła: odsetki, naleŝności licencyjne, świadczenia niematerialne, certyfikat rezydencji SESJA II Zamknięcie roku Rejestracja uczestników Prelegent: Iwona Obodecka miejsce; G CZĘŚĆ I: ZAMKNIĘCIE ROKU cz. I Krótka charakterystyka zasad sporządzania sprawozdań finansowych Zamknięcie ksiąg rachunkowych rachunek zysków i strat omówienie oraz właściwe ujęcie poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów: przychody i koszty operacyjne, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne. ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą oraz kalkulacyjną Przerwa kawowa CZEŚĆ II: ZAMKNIĘCIE ROKU cz. II Bilans procedury związane z zamknięciem Lunch CZĘŚĆ III: ZAMKNIĘCIE ROKU cz. III BieŜący i odroczony podatek dochodowy Rozliczanie umów długoterminowych

4 Rachunek przepływów środków pienięŝnych Przerwa CZEŚĆ IV: ZAMKNIĘCIE ROKU cz. IV Zestawienie zmian w kapitale własnym charakterystyka. Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość I sprawozdawczość przedsiębiorstwa. SESJA III PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH Rejestracja uczestników CZĘŚĆ I: PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE SSE cz. I Prelegent: Anna Kiereś miejsce; Sala D Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia uzyskanego po dniu 1 lutego 2007 r Przerwa kawowa CZEŚĆ II: PODATKOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE SSE cz. II Rozliczenie podatkowe działalności prowadzonej na terenie SSE: Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów Zakaz rozliczania straty/dochodu Problem przychodów finansowych i operacyjnych Kwalifikacja poszczególnych przychodów Podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową Rozliczenie dochodu lub straty w deklaracji podatkowej Lunch SESJA IV CENY TRANSFEROWE W UJĘCIU PRAWA PODATKOWEGO Rejestracja uczestników Prelegenci: Ewa Ścierska miejsce; Sala A CZĘŚĆ I: CENY TRANSFEROWE cz. I

5 Ceny transferowe pojęcie, aspekt międzynarodowy Zasada pełnej konkurencji Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - obszary ryzyka podatkowego Przerwa kawowa CZEŚĆ II: CENY TRANSFEROWE - DOKUMENTACJA Preferowane metody szacowania cen Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych Standaryzacja i centralizacja dokumentacji podatkowej na poziomie unijnym - wytyczne Unii Europejskiej w zakresie dokumentacji podatkowej Lunch CZĘŚĆ III: CENY TRANSFEROWE PRAKTYKI ORGANÓW PODATKOWYCH Polityka cen transferowych, porozumienia cenowe Ceny transferowe w świetle praktyki organów podatkowych oraz sądów SESJA V AKCYZA 2010 ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA ZMIAN W PRZEPISACH Rejestracja uczestników CZĘŚĆ I: NOWY PODATEK AKCYZOWY cz. I Prelegent: Piotr Paszek miejsce; Sala E Przedstawienie podstawowych zasad nowej ustawy o podatku akcyzowym. Zakres czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym. NajwaŜniejsze instytucje nowego systemu akcyzy Sposób obliczania podatku akcyzowego w odniesieniu do poszczególnych wyrobów Przerwa kawowa CZEŚĆ II: NOWY PODATEK AKCYZOWY cz. II Stosowanie dokumentów ADT i UDT w obrocie wyrobami akcyzowymi. Przedstawienie zagadnień wynikających ze specyfiki poszczególnych branŝ (energetycznej, alkoholowej, tytoniowej) z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów. Omówienie najnowszych zmian wynikających z projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, Lunch

6 EKSPERCI - WYKŁADOWCY Grupy ECDDP Krzysztof Komorniczak - Prezes ECDDP doradca podatkowy; prawnik; przez szereg lat współpracownik wielu firm doradztwa podatkowego; autor i współautor ksiąŝek i publikacji z zakresu prawa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych; współautor ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Sejmu RP; uznany wykładowca problematyki podatku od towarów i usług. Ewa Sokołowska - Strug Członek Zarządu ECDDP doradca podatkowy; prawnik, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług. Ewa Ścierska - Dyrektor Departamentu Cen Transferowych ECDDP Prawnik, doradca podatkowy; wieloletni praktyk w zakresie problematyki cen transferowych, Wykładowca tematyki cen transferowych, kładący szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności uczestników (warsztaty w zakresie tworzenia dokumentacji podatkowej), Autor i współautor licznych publikacji prasowych w prasie codziennej i branŝowej. Iwona Obodecka - Dyrektor Zespołu Audytu Podatkowego ECDDP ekonomistka; przez szereg lat pracownik działu księgowości międzynarodowej firmie produkcyjnej; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachunkowością, MSR podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aktualnie w trakcie zdobywania uprawnień na biegłego rewidenta. Adrian Artowicz Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich ECDDP doradca podatkowy; prawnik; poprzednio współpracował z Instytutem Studiów Podatkowych; autor i współautor ksiąŝek i artykułów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo- administracyjną.

7 Waldemar Knap - Kierownik Zespołu Podatku Dochodowego od Osób Prawnych doradca podatkowy, prawnik, specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca problematyki podatku dochodowego, autor licznych publikacji prasowych. Piotr Paszek - Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy ECDDP doradca podatkowy, prawnik; specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a takŝe prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branŝ, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących między innymi podatku VAT jak równieŝ podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, uznany wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Anna Kiereś Kierownik Zespołu ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja oraz Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzki. Kierownik zespołu ds. SSE; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu SSE, podatku dochodowego od osób prawnych. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych. Interesuje się zagadnieniami z zakresu podatkowego rozliczania działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz pomocy publicznej; autorka publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego. Krzysztof Janusz Starszy Konsultant Podatkowy w Zespole Cen Transferowych ekonomista, specjalizuje się w sporządzaniu dokumentacji podatkowej do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi; Posiada doskonałe zdolności interpersonalne; łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność słuchania i skutecznego przekazywania treści.

8

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - środki trwałe,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Altkom Akademia?

Dlaczego Altkom Akademia? Altkom Akademia S.A. jest wiodącym na polskim rynku dostawcą profesjonalnych usług szkoleniowych. Od ponad 20 lat współpracujemy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami sektora publicznego celem rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Wrocław 22 czerwca 2010 r. Spółka wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. oraz IURICO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE 15-16 listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Od 16.2.2012 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA CFO 2014

X KONFERENCJA CFO 2014 X KONFERENCJA CFO 2014 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I PRAWNE KONFERENCJA CFO 2014 PATRONAT MEDIALNY PARTNER MERYTORYCZNY Zapraszamy na Konferencję Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 2010 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 WRZESIEŃ [ ] KDA AUDYT SP. Z O.O. UL. GŁOGOWSKA 100/6, 60-263 POZNAŃ TEL. 0048 61 866 65 93 0048 61 866 32 55 FAX 0048 61 866 32 52 WWW.KDAAUDYT.PL BIURO@KDAAUDYT.PL

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w szkolenia Grupy ECDDP

Zainwestuj w szkolenia Grupy ECDDP DOSKONAL SWOJE UMIEJĘTNOŚCI Zainwestuj w szkolenia Grupy ECDDP Od 2006 r. stawiamy na wzrost Państwa umiejętności i wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny prawa podatkowego, księgowości, rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O.

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. Członek NEXIA INTERNATIONAL Szanowni Państwo, Profesjonalizm i rzetelność, otwartość i pragmatyzm to podstawowe wartości, na których opieramy nasze

Bardziej szczegółowo