STRUKTURY ORGANIZACYJNE. przegląd materiałów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRUKTURY ORGANIZACYJNE. przegląd materiałów"

Transkrypt

1 STRUKTURY ORGANIZACYJNE przegląd materiałów

2 Czym jest struktura organizacyjna? Zestaw elementów konstrukcyjnych, które mogą być użyte do ukształtowania organizacji Określa sposób formalnego podziału, grupowania i koordynacji zadań Wynik wykorzystania tych elementów w postaci ich konkretnego układu i wzajemnych powiązań

3 Elementy Tworzenia Struktury 1. Specjalizacja pracy 2. Departamentalizacja 3. Hierarchia podległości 4. Zasięg kontroli 5. Centralizacja i decentralizacja 6. Sformalizowanie

4 struktura? Z istoty organizacji jako systemu społecznotechnicznego wynika, że mogą występować trzy rodzaje relacji między jej elementami. Są to relacje między: - ludźmi - ludźmi i rzeczami - rzeczami.

5 Struktura organizacyjna jest rezultatem: 1. Podziału pracy (zadań) między uczestników organizacji; 2. Podziału władzy w organizacji, tzn. uprawnień do decydowania i kontroli; 3. Koordynacji i integracji elementów i działań w całości, która jest nieodłączną drugą stroną wymienionych podziałów.

6 Wymiary struktury organizacyjnej W y m ia r K r y te r ia S p e c ja liz a c ja P o d z ia ł p r a c y, s p e c ja liz a c ja r ó l, z r óż n ic o w a n ie, w y m ia r f u n k c jo n a ln y i z a w o d o w y K o o rd y n a c ja H ie r a r c h ia, s tru k tu r a w ła d z y, r o z p ię tość k ie ro w a n ia, lic z b a s z c z e b li k ie ro w a n ia, c e n tr a liz a c ja, d e le g o w a n ie u p r a w n ień, a u to n o m ia F o r m a liz a c ja S y s te m p r z e p is ó w, p r o c e d u r, lic z b a r e g u ł, s ta n d a r y z a c ja, d o k ła d n ość o p is u

7 Do strukturalnych charakterystyk organizacji można zaliczyć: 1. Rozmiary struktury, jej wielkość wynikającą z wielkości organizacji; 2. Sposób rozczłonkowania całości i pogrupowania jej elementów oraz kryteria zastosowane do podziału i łączenia; 3. Liczbę szczebli hierarchicznych i rozpiętość kierowania, czyli liczbę osób podporządkowanych bezpośrednio jednemu kierownikowi 4. Stopień specjalizacji wyrażający się zróżnicowaniem zadań, głębokością podziału pracy i stopniem wykorzystania wiedzy i umiejętności fachowych pracowników; 5. Stopień centralizacji określający rozmieszczenie uprawnień do decydowania i odpowiedzialności, czyli podział władzy pomiędzy szczeble hierarchiczne organizacji; 6. Stopień sformalizowania, czyli zakres i stopień szczegółowości regulacji objętych strukturą formalną i ograniczających swobodę zachowań uczestników.

8 Struktura organizacyjna w praktyce: 1. Określa podział pracy i tworzy dla realizacji zadań człony wykonawcze 2. Ustanawia niezbędne powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami 3. Kształtuje podział władzy 4. Porządkuje hierarchiczne składniki, przydzielając im zakresy uprawnień 5. Ustanawia adekwatny układ odpowiedzialności 6. Zapewnia ciągłość realizacji zadań 7. Koordynuje stosunki z otoczeniem [J.A.F. Stoner, C. Wankel] Źródło: A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001, s. 127.

9 Elementy struktury organizacyjnej: 1. Podział pracy dokonanie wyboru specjalizacji dla wszystkich pracowników. 2. Stanowisko organizacyjne stanowisko pracy wyznaczone w celu realizacji poszczególnych zadań przedsiębiorstwa. Stanowiska łączone są następnie w komórki i większe jednostki organizacyjne (działy, wydziały). 3. Komórka organizacyjna składa się z kierownika i jego bezpośrednich podwładnych. 4. Jednostka organizacyjna na czele stoi kierownik wyższego szczebla grupującą poszczególne komórki organizacyjne w tzw. pion organizacyjny. 5. Rozpiętość kierowania liczba pracowników podległych bezpośrednio jednemu kierownikowi.

10 Elementy struktury organizacyjnej: 6. Regulamin organizacyjny ogólny dokument regulujący kompleksowo strukturę organizacji. Zawiera on schemat organizacyjny, tzw. księgę służb, podstawowe instrukcje i ramowe procedury oraz inne zarządzenia dyrektora określające ramowo działania przedsiębiorstwa. 7. Schemat organizacyjny graficzny obraz, ukazujący poszczególne części organizacji, hierarchiczny układ zależności między nimi oraz przypisującym w sposób najbardziej ogólny konkretne funkcje poszczególnym elementom organizacji. 8. Księga służb określa ramowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych i samodzielnych.

11 Schemat organizacyjny ilustruje pięć podstawowych aspektów struktury organizacyjnej: 1. Podział pracy każdy prostokąt przedstawia osobę lub komórkę odpowiedzialną za daną część pracy organizacji. 2. Kierownicy i podwładni linie ciągłe oznaczają podporządkowanie (kto komu podlega). 3. Rodzaj wykonywanej pracy opisy prostokątów wskazują na różne zadania lub obszary odpowiedzialności organizacji. 4. Grupowanie segmentów pracy całość schematu przedstawia podział działalności organizacji, na przykład w układzie funkcjonalnym lub regionalnym. 5. Szczeble zarządzania schemat nie tylko obejmuje poszczególnych kierowników i ich podwładnych, lecz także całą hierarchię kierowniczą. Wszyscy podporządkowani bezpośrednio jednemu kierownikowi, znajdują się na tym samym szczeblu zarządzania, niezależnie od ich miejsca w schemacie.

12 Propozycje układu graficznego schematów organizacyjnych: a) b) a) układ pionowy b) układ poziomy c) układ prostokątny d) układ koncentryczny e) układ kołowy f) układ słoneczny c) d) e) f)

13 Struktura Funkcjonalna Jest to struktura organizacji, w której grupuje się według funkcji podobne i pokrewne specjalizacje zawodowe (np. dział marketingu, dział księgowości)

14 Struktura Funkcjonalna Prosta, naturalna Opiera się na specjalizacji Decyzje są skupione na najwyższych szczeblach kierowniczych Silnie wyodrębniona hierarchia Występuje przede wszystkim w małych firmach

15 Zalety Struktury Funkcjonalnej Korzyści osiągane dzięki specjalizacji Specjalizacja kierownictwa Minimalne dublowanie personelu i wyposażenia Przejrzyste ścieżki awansu

16 Wady Struktury Funkcjonalnej Izolacja pionów funkcjonalnych Problemy z koordynacją działań,,rozmywanie się odpowiedzialności Instytucjonalizacja, biurokracja

17 Struktura Dywizjonalna Jest strukturą oddziałową. Dzięki swym właściwościom została okrzyknięta największym wynalazkiem amerykańskiego biznesu XIX w.

18 Struktura Dywizjonalna DYWIZJA jest to samodzielna, autonomiczna jednostka organizacyjna podlegająca strategicznemu kierownictwu organizacji, wyodrębniona najczęściej w oparciu o odrębność produkowanych wyrobów, rodzaj świadczonych usług, terytorium działania lub krąg obsługiwanych klientów.

19 Zalety Struktury Dywizjonalnej możliwość jednoczesnej koncentracji na strategii całej firmy i poszczególnych jej dywizjonów zbliżenie do rynków i klientów przejrzystość ocen elastyczność działania

20 Wady Struktury Dywizjonalnej walka o dostęp do zasobów firmy możliwość nadmiernego rozrastania się sztabów i wzrost kosztów zarządzania konflikty między dywizjonami a całością

21 Struktura DywizjonalnaTypu H (Holding) przyczyna istnienia: duża różnorodność zainteresowań firmy

22 Struktura Dywizjonalna Typu H-holding Konsekwencje dla Firmy struktura jest nadmiernie złożona, więc trudno jest porównywać, podejmować decyzje i integrować działania dywizji firma osiąga zazwyczaj marne rezultaty i w końcu zmienia strukturę na dywizjonalną...typu M!

23 Struktura Dywizjonalna Typu M- multidivisional przyczyna istnienia:ogólnie podobna tematyka produktów firmy

24 Struktura Dywizjonalna Typu M- multidivisional Konsekwencje dla Firmy struktura umożliwia centralizację i decentralizację zadań w zależności od potrzeb struktura umożliwia wewnętrzną konkurencję o zasoby firmy, współpracę i wzrost efektywności gdy firma jest na tyle mała lub zaradna, że zdoła utrzymać równowagę w ramach tej struktury, będzie mogła pochwalić się wynikami

25 Struktura Macierzowa (wielokrotnego podporządkowania) jest to struktura organizacji, w której podział według wyrobu zostaje nałożony na istniejący układ funkcjonalny MACIERZ łączy dwie formy departamentalizacji: według funkcji według produktu struktura wielokrotnego podporządkowania struktura, w której jednostka podlega jednocześnie zarówno przełożonemu funkcjonalnemu, jak i jednemu lub kilku kierownikom projektów

26 Kiedy struktura macierzowa? 1. Silny nacisk otoczenia 2. Potrzeba przetwarzania dużej ilości informacji 3. Sytuacja presji na wspólne zasoby

27 Typy Organizacji agencje reklamowe biura konstrukcyjne szpitale urzędy państwowe uczelnie firmy konsultingowe przedsiębiorstwa rozrywkowe

28 Zalety Struktury Macierzowej Sprzyja elastyczności Silna motywacja i zaangażowanie członków zespołów w sprawy organizacji Szerokie możliwości pozyskiwania nowych umiejętności Pełne wykorzystanie zasobów ludzkich w organizacji Lepsza współpraca Stanowi narzędzie decentralizacji Ogranicza nadmierną biurokrację Przynosi korzyści skali

29 Wady Struktury Macierzowej Niepewność pracownika co do układu służbowej podległości Traktowanie organizacji macierzowej jako formy anarchii Dłuższy czas podejmowania decyzji Ryzyko dominacji ambitnej jednostki nadmierna skłonność do decyzji kompromisowych Ryzyko utraty zdolności do koncentracji na głównych celach Czasochłonność koordynacji działań wprowadzanie zamieszania, trudności w zmieszczeniu się w wyznaczonym czasie i budżecie Ryzyko walki o przydzielenie najlepszych specjalistów do produktów

30 Współczesne struktury organizacji

31 Schemat koncentryczny Hauswalda Źródło: Z. Martyniak, Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa, 1993, s. 188.

32 Inwertywna struktura organizacyjna

33 Struktura organizacyjna oparta na schemacie odwróconej piramidy.

34 Metafory, modele organizacyjne... Model struktury wirtualnej?

35 Model struktury opartej na zespołach zadaniowych Źródło: U. R. Müller, Szczupłe organizacje, Placet, Warszawa 1997.

36 Model struktury gronowej Źródło: R. Stocki, Grona władzy, Businessman Magazine, marzec 1996.

37 Model struktury pajęczyny Źródło: E. Barlik, Wybitne jednostki nie lubią schematów, Rzeczpospolita, 1996.

38 Model: PIZZA Źródło: J.A. Byrne, Korporacja horyzontalna, Business-Week/Polska, kwiecień 1994.

39 Model: Koniczyna Ch. Handy?

40 Model: promieni słońca

41 Obszary kontroli 1. Zasoby rzeczowe 2. Zasoby ludzkie 3. Zasoby finansowe 4. Zasoby informacyjne

42 Etapy procesu kontrolowania 1. Ustalanie norm 2. mierzenie wyników 3. porównanie wyników z normami 4. Ocena wyników działania i reakcja a) utrzymanie status quo b) korekta odchyleń c) zmiana norm

43 Formy kontroli operacji 1. Kontrola wstępna -obserwacja jakości zasobów zanim staną się częścią systemu 2. Kontrola równoległa -(kontrola tak/nie) kontrola w toku procesu przetwarzania 3. Kontrola końcowa -obserwacja produktów lub wyników po zakończeniu procesu przetwarzania a) cena kontroli w jej poszczególnych formach b) która najlepsza?

44 Formy kontroli organizacyjnej kontrola biurokratyczna -formalne i mechanistyczne rozwiązania strukturalne kontrola angażująca pracowników -nieformalne i organiczne powiązania strukturalne, wykorzystujące wkład pracowników

45 ZMIANY

46 Jedyną osobą, która chce zmiany jest dziecko z mokrą pieluchą Ray Blitzer 46

47 ZMIANA ORGANIZACYJNA Zakres zmian(zmiany relatywnie niewielkie vs zmiany kompleksowe) Radykalność zmian(zmiana stopniowa vs zmiana radykalna) Proces dostosowawczy (zmiana dostosowawcza vs zmiana innowacyjna) Planowanie zmiany gotowość na zmiany rozpoznanie warunków ograniczających inicjowanie zmiany Zarządzanie zmianą (wdrożenie, zaangażowanie) uwolnienie się od przeszłości uczestnictwo = zaangażowanie symbole i język Stabilizacja zmiany Wychwycenie osób wykonujących zadania realizujące pożądane cele podtrzymywanie kierunku, doskonalenie 47

48 Zewnętrzne środowisko zmian konkurenci rząd polityka klienci państwa media ORGANIZACJA Organiza cje pozarząd owe ekologia Społeczn ości lokalne technologia Inni pracodaw cy Inne firmy 48

49 Wewnętrzne środowisko zmian Działy organizacji Centrala kierownictwo Poszczególni pracownicy Rada Nadzorcza ORGANIZACJA Związki zawodowe właściciele Zarząd Inne oddziały 49

50 Wizerunek może być ważniejszy, niż realne działanie, a zwłaszcza zmiana, czyli: Mów językiem tych, którzy są odbiorcami. Uważaj na symbole kultury organizacyjnej. Uważaj na wartości podstawowe. Jeśli coś robisz, szukaj pozytywów, ale dla tych, których to dotyczy. Nawet najbardziej wartościowe działanie przestaje być wiele warte bez odpowiedniej komunikacji. Działanie musi być zgrane z komunikacją. Jedno bez drugiego może przynosić wartość ujemną. I mów, pisz, pokazuj co robisz. Bądź obecny. 50

51 Gdzie i jakich zmian się spodziewać? Kryzys biurokracji Kryzys?? Rozmiar organizacji Kryzys przywództwa Kryzys autonomii Wzrost przez wytyczne Kryzys kontroli Wzrost przez koordynację Wzrost przez delegowanie uprawnień Wzrost przez współpracę Wzrost przez kreatywność Wiek organizacji 51

52 Ogólne modele przeprowadzania zmian Kurt Lewin Larry Greiner Rozmrożenie Zmiana Zamrożenie Faza nacisku (bodziec) i pobudzenia (reakcja) Faza wspólnego zastanawiania się Faza eksperymentowania, badania i stawiania diagnoz Faza wzmacniania i akceptacji 52

53 Przeprowadzanie zmian rozmrożenie spowodowanie, aby konieczność zmian stała się oczywista, aby ludzie łatwo ją dostrzegli i zaakceptowali zmiana dostrzeżenie i przyjęcie nowych postaw, wartości, zachowań. Identyfikacja i internalizacja (przyswojenie) Agent zmiany (członek org. doradca z zewnątrz o wiedzy nt zmian)przeprowadza ludzi przez zmianę. Ludzie identyfikują się z wartościami i postawami agenta zmiany. Przyswoją je sobie gdy dostrzegą skuteczność w działaniu. Ponowne zamrożenie utrwalenie nowych wzorów zachowań, dzięki mechanizmom wspierającym i utrwalającym, aż stanie nową normą postępowania. 53

54 PR w przezwyciężaniu oporów wobec zmian OPÓR WOBEZ ZMIANY PRZEZWYCIĘŻĄNIE OPORU ZMIAN Niepewność przyszłych warunków Zagrożenia osobistych interesów Brak zaufania Dostrzeganie słabych stron zmiany Odmienne postrzeganie spraw i rzeczywistości Subiektywne uczucie straty lub oczekiwanie pogorszenia własnej pozycji Osłabienie pozycji Współuczestnictwo Ułatwianie Audyt komunikacyjny atuty i słabości firmy, skuteczność kanałów komunikacji, nastawienie pracowników, atmosfera, stopień doinformowania, poziom motywacji, konflikty Analiza potrzeb grup docelowych Doskonalenie organizacji (OD) Analiza pola sił analiza równowagi między siłami napędowymi i hamującymi zmiany 54

55 Okazywanie szacunku jak? Szczera opinia czy zawsze? Uznanie dla postaw i działań - jak? Wysłuchiwać opinie ale czy brać je pod uwagę? Zachęcać do podejmowania działań jak? Tworzyć klimat do wyrażania różnych poglądów czy to służy jedności organizacji? Być blisko pracowników czy nie uznają tego za ingerowanie w ich sprawy i nadmierną kontrolę? Koncentrować się na wewnętrznym obiegu informacji czy organizacja nie zamknie się w swoim świecie no i co z klientem? Tworzyć czytelne przekazy jak sprawić by wszyscy zrozumieli tak samo? Przyjazna komunikacja czy nie spowoduje poczucia sielanki? Humor i swoboda bycia i jaki byłby tego spodziewany efekt? 55

56 Działania 1. Badanie i analiza postaw i nastrojów pracowniczych 2. Komunikacja wyników 3. Komunikacja celów, działań i oczekiwań 4. Szczere i klarowne wypowiedzi 5. Dynamiczne dostosowywanie systemów motywacji do poszczególnych osób 6. Wykorzystywanie dostępnych kanałów komunikacji 56

57 plotka Organizacyjna rzeczywistość nie znosi próżni Powstająca plotka jest szybsza niż oficjalny komunikat i silniejsza niż on. Szybko zatacza coraz szersze kręgi i obejmuje polem rażenia coraz więcej osób. Jej przebieg i kształt jest trudny do przewidzenia. Jak jej przeciwdziałać? Czy można nią zarządzać? SGH, Katedra Teorii Zarządzania, dr Mikołaj Pindelski 57

58 Potrzeba przywództwa

59 Potrzeba przywództwa Koncepcja substytutów przywództwa cechy podwładnego cechy zadania cechy organizacji Wynik: Pojawienie się nieformalnego przywódcy. Wniosek: Konieczność dynamicznej zmiany rodzaju przywództwa w zależności od wyzwań stojących przed organizacją oraz w zależności od otoczenia organizacji

60 Wiedza organizacyjna Triumf przywódcy i menedżera i kryzys wiedzy zgromadzonej w bazach danych (CRM, ERP, MRP i inne) 1 0,0 0 Z a r zą d i B a z y D a n y c h 8,0 0 6,0 0 BD/CRM 4,0 0 2,0 0 0,0 0 0,0 0 2,0 0 4,0 0 Z a r zą d 6,0 0 8, ,0 0 źródło: BD/CRM Zarząd Względna użyteczność źródeł informacji Zarząd (X) i Bazy Danych i wiedza formalna (Y)

61 DECYZJE

62 Modele podejmowania decyzji: Model klasyczny (racjonalny) Podejście behawioralne: model administracyjny (ograniczonej racjonalności) inne aspekty behawioralne Model polityczny Model kosza na śmieci

63 Etapy racjonalnego podejmowania decyzji: Model klasyczny Rozpoznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej Identyfikowanie różnych możliwości Ocena zidentyfikowanych wariantów Wybór najlepszego wariantu Wprowadzenie w życie wybranego wariantu Obserwacja i ocena wyników

64 Model klasyczny Numer jeden wśród wyszukiwarek na całym świecie Misja: uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się one powszechnie dostępne i użyteczne. Wyszukiwarka, która rozumie, o co nam chodzi Innowacyjność w działaniu, ciągle dopracowywane technologie Reklamy kontekstualne jako główne źródło przychodów Społeczności/grupy dyskusyjne Google, Gmail, wspomaganie pracy grupowej, kalendarz

65 Model klasyczny Numer 1 wśród serwisów do publikacji filmów online Wkilka miesięcy po założeniu staje się najbardziej popularnym serwisem i tak jest do dzisiaj Pozwalaużytkownikom na oglądanie i umieszczanie swoich filmów w internecie Problemy z prawem autorskim i finansowaniem

66 Problem decyzyjny i warianty Model klasyczny Wariant 1 Przejęcie przez: Wariant 2 Przejęcie przez:

67 Wariant decyzji Google (1) Model klasyczny PLUSY: zgodność z misją: podobne wartości nowa pozycja na rynku innowacyjne technologie $1.65 miliarda mniej w kieszeni duże pole do popisu w dziedzinie reklamy kontekstowej MINUSY: prawa autorskie bardzo różne marki, podejścia, społeczności

68 Wariant decyzji Google (2) PLUSY: żadnych obciążeń finansowych Model klasyczny MINUSY: YouTubeprzejęte przez konkurenta poważne zagrożenie prowadzenia GoogleVideo musi się pogodzić z 2 miejscem brak określonego kierunku rozwoju, brak nowych wyzwań

69 Decyzja Rządu odnośnie zakupu samolotów bojowych Model behawioralny Wymagania odnośnie zakupu: offset dogodne finansowanie szkolenia pilotów, obsługi naziemnej kompatybilność z siłami powietrznymi państw NATO niższy koszt obsługi niż MIG-ów nowoczesność samolotów

70 Problem decyzyjny Model behawioralny F16 -USA Mirage -Francja Gripen-Szwecja

71 Cele graczy w modelu politycznym: Model polityczny Cele, na które zgadzają się partnerzy Wewnętrznagra polityczna o zdobycie imperium o niezależność o zmiany na górze

72 Elementy kontekstowe decyzji: Model kosza na śmieci Okoliczności Problemy Decydenci Rozwiązania

73 Porównanie modeli podejmowania decyzji: Racjonalny Administracyjny Polityczny Kosza na śmieci Zdefiniowane problemy i cele Niedo końcajasne problemy i cele Sprzeczność celów Niezależne cele Pełnainformacjao kosztach i alternatywnych możliwościach Niepełna informacjao kosztach i alternatywnych możliwościach Sprzeczne wyobrażeniao kosztach i alternatywnych możliwościach Niepowiązane koszty i korzyści Podjęcie racjonalnejdecyzji, maksymalizacja korzyści Zadowolenie się pierwszym satysfakcjonującym rozwiązaniem Decyzja w wyniku negocjacji Decyzja poprzez przypadkowe połączenie elementów

74 CSR

75 Definicja CSR Koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochrony środowiska w swoich strategiach działań na rynku, a także w stosunkach z różnymi grupami interesariuszy.(komisja Europejska)

76 CSR Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, a także inwestycje w nie, czyli dobrowolne zaangażowanie. Odpowiedzialność biznesu to efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

77 CSR Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego całego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszyi społeczności, w której działa firma.odpowiedzialność firmyoznacza zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli interesariuszami. Prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa dzięki prowadzeniu dialogu z otoczeniem, uwzględnianiu ochrony środowiska i budowę kapitału społecznego.

78 CSR Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR-Corporate Social Responsibility) CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu związana jest z relacją między biznesem a społeczeństwem Realizacja celów zdefiniowanych w Strategii Lizbońskiej, które są obligujące także dla nowych członków UE, w tym Polski.

79 CSR World Business Council for Sustainable Development określa CSR, jako ciągłe zobowiązanie biznesu do zachowań etycznych i przyczynianie się do ekonomicznego rozwoju, poprawy jakości życia siły roboczej, ich rodzin, tak samo jak lokalnej społeczności i społeczeństwa jako całości.

80 CSR Polskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem nadrzędnym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością, a interesem społecznym.

81 Początki CSR Stany Zjednoczone - narodziny nowoczesnej firmy Koniec XIX wiekupojawiła się tam idea, zyskująca na popularności w okresie Wielkiego Kryzysu, która mówiła, że biznesmeni powinni być odpowiedzialni wobec społeczeństwa. Lata 50-te-Howard Bowen. W opublikowanej SocialResponsibilitiesof thebusinessman wyjaśniał, że aktywność biznesowa dotyka zwykłych ludzi, społeczeństwa i dlatego biznes powinien prowadzić takie działania, które będą spójne z celami i wartościami społecznymi. W następnych latach wskazywano, że społeczna odpowiedzialność biznesu zwraca uwagę menedżerów na szczególne relacje pomiędzy biznesem i społeczeństwem, których firma powinna być świadoma.

82 Początki CSR Lata 60-tei 70-temiała miejsce w USA dyskusja dotycząca etyki w biznesie, która zbudowała podwaliny współczesnych narzędzi takich jak np. audyt społeczny. Następnie, poczynając od USA i Europy za teorią podążyła praktyka i badania. Latach 90-tepojawiły się nowe trendy i koncepcje jak zrównoważony rozwój (sustainabledevelopment) czy korporacyjny obywatel (corporatecitizenship). Obecnie punkt ciężkości w rozwoju CSR przeniósł się ze Stanów Zjednoczonych do Europy, szczególnie Wielkiej Brytanii.

83 Wobec kogo? Carol Co składa się na odpowiedzialność? Freeman Interesariusze -każdy, na kogo firma wpływa swoją działalnością i kto wpływa na firmę (udziałowcy, pracownicy, dostawcy, klienci, społeczność lokalna i środowisko naturalne).

84 Interesariusze To grupy i jednostki, które mogą wpływać lub są pod wpływem działania przedsiębiorstwa Akcjonariusze Klienci Dostawcy Władze administracyjne i partnerzy

85 Polityka CSR Strategia Lizbońska celem jest uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarki świata, zdolnej do trwałego, zrównoważonego rozwoju, z większą liczbą miejsc pracy i spójnością społeczną. Green Paper on CorporateSocialResponsibilityw celu wywołania publicznej debaty poświęconej odpowiedzialności biznesu. Przedstawienie strategii realizacji i upowszechniania praktyk odpowiedzialnego biznesu w krajach Unii Europejskiej. Koncepcja odpowiedzialnego biznesu stała się jednym z kluczowych tematów w polityce gospodarczej UE. Utworzono odpowiednie instytucje, w parlamentach narodowych rozpoczęto procesy legislacyjne, uruchomione zostały programy badawcze.

86 Polityka CSR Efektem konsultacji po opublikowaniu Zielonej Księgi był White Paper -Communicationon CSR -strategia realizacji i upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest adresowany do instytucji europejskich, państw członkowskich, partnerów społecznych, organizacji biznesowych i konsumenckich, Europejska Kampania na Rzecz odpowiedzialnego Biznesu Cele kampanii to: upowszechnianie idei odpowiedzialności społecznej w środowisku biznes, promowanie dobrych przykładów wdrażania odpowiedzialnych praktyk, edukacja liderów.

87 CSR w opinii menedżerów Angażujemy się we wszystko, co ma wartość dla naszej społeczności i dla naszego dobrego wizerunku. DariuszMatuszak, DyrektorKorporacyjnyds. Komunikacji, Polkomtel Wśród polskich przedsiębiorców jest wiele nieuświadomionego CSR. Grzegorz Piskalski, Dyrektor, Fundacja CentrumCSR.PL

88 Odpowiedzialny biznes to Wiarygodność Współpraca Solidność Uczciwość Zarządzanie odpowiedzialnością Zaufanie

89 CSR Wymogi formalne i prawne Interesy społeczne Ochrona środowiska Relacje z różnymi grupami interesariuszy Inwestycje W zasoby ludzkie, W ochronę środowiska W relacje z otoczeniem firmy

90 Cele firmy obsługa dotychczasowych klientów CSR pomoże osiągnąć powyższe cele zdobywanie nowych klientów dochodowość (zyskowność) (dobre wyniki finansowe) rozwijanie (wdrażanie, wprowadzanie, oferowanie) nowych produktów i usług

91 Koncepcja CSR Interesy społeczne i ochrona środowiska Relacje z interesariuszami Podejście strategiczne i długofalowe Charakter etyczny, prawny, finansowy i obywatelski Współpraca z pracownikami, społecznością lokalną Poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, społeczeństwo, środowisko przyrodnicze

92 Przejawy działań CSR Edukacja społeczna Wysoka jakość miejsc pracy Promowanie postaw przedsiębiorczości

93 Edukacja społeczna Kształtowanie podstaw i możliwości powszechnego udziału w procesie edukacji, wyzwalanie inicjatywy społecznej i aktywności obywatelskiej Firmy realizują innowacyjne projekty partnerskie i konsekwentnie zwiększają swój poziom zaangażowania społecznego.

94 Promowaniepostaw przedsiębiorczości Odpowiedzialne przedsiębiorstwa, funkcjonujące na polskim rynku, wpisują w program swoich działań aktywność na rzecz tworzenia dobrych warunków rozwoju dla małych przedsiębiorstw i propagowaniakulturyprzedsiębiorczości.

95 Przykładowe podmioty wspierające CSR w Polsce

96 Przejawy CSR na świecie Narody Zjednoczone, OECD Dania, Szwecja obowiązkowe raportowanie CSR Rząd Wielkiej Brytanii - Minister ds. CSR

97 CSR na polskim rynku Stopień efektywnego wykorzystania energii Posiadanie kodeksu etycznego Programy realizowane na rzecz społeczności lokalnej Rzetelna informacja na etykietach

98 Sugerowane przejawy CSR w organizacji Wprowadzanie kodeksów postępowania i programów CSR zgodnych z europejskimi i światowymi standardami, Przeprowadzanie okresowych audytów CSR, Analizowanie szerokiego kontekstu społecznego w procesie inwestycji, restrukturyzacji i planowania strategicznego (ocena wpływu społecznego), Korzystanie z najlepszych wzorów zaangażowania społecznego poprzez partnerstwo z organizacjami pozarządowymi.

99 Korzyści wprowadzania CSR dla organizacji Wzrost zainteresowania inwestorów Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi Wzrost konkurencyjności Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników

100 Korzyści zewnętrzne CSR Budowanie pozytywnego wizerunku naszej firmy Ułatwianie sobie funkcjonowania w społeczności lokalnej Obecni klienci bardziej lojalni oraz pozyskiwanie nowych Misja naszej firmy bardziej wiarygodna Wzrost efektywności firmy Konkurencyjność na rynkach międzynarodowych Wzrost zainteresowania inwestorów Odliczenia podatkowe

101 Korzyści wewnętrzne CSR Wzrost satysfakcji i zadowolenia pracowników Przychylność pracowników Wzrost identyfikacji pracowników z firmą

102 Wolontariat pracowniczy Stosuje 2% polskich firm, rozważa 17% W 92% przypadków ma pozytywny wpływ na sposób postrzegania pracodawcy przez pracowników W 9 na 10 przypadków oddziałuje pozytywnie na postrzeganie firmy (marki) przez otoczenie zewnętrzne W co trzecim przypadku skorelowane jest z zauważalnym wzrostem liczby klientów To dla 9 na 10 pracowników-wolontariuszy wzrost lojalności wobec firmy To dla 86% pracowników-wolontariuszy szansa na poznanie kolegów z pracy w nowych sytuacjach, co przekłada się na późniejszą jakość współpracy w firmie

103 Profesje CSR menedżer ds. CSR specjalista ds. zmiany klimatu specjalista ds. raportowania społecznego oficer etyki biznesu

104 Kampanie CSR w Polsce Podmiot Agencja marketingowa Brand Support Communication Unlimite Dzienniki Polskapresse i Media Regionalne Fundacja Dzieci Niczyje Fundacja Świętego Mikołaja Grupa Żywiec Akcja Cała Polska czyta dzieciom Pij mleko! Będziesz wielki Szkoła bez przemocy Zobacz Usłysz -Powiedz Mama w pracy Polityka alkoholowa Rok 2007/

105 COACHING

106 Coaching to niezupełnie

107 Coaching to niezupełnie

108 Ale to

109 Coaching Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby, w określonej dziedzinie prowadzone indywidualnie przez coacha. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym coachem, a jego uczniem/klientem/sportowcem/pracownikiem/zespołem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów

110 Coaching biznesowy Oznacza on poprawę efektywności i wydajności poprzez umożliwienie pracownikom nauki w zaplanowany sposób pod okiem coacha. Proces ten ma przede wszystkim umożliwić bardziej efektywne rozwiązywanie problemów, a także poprawę wydajności indywidualnego pracownika, przede wszystkim tam, gdzie jest pożądana zmiana w wykonywaniu zadań

111 Coaching sprzedażowy Coaching sprzedażowy jest niezwykle efektywnym narzędziem wspierającym rozwój i podnoszącym motywację handlowców. Coachingowy styl zarządzania od kilku lat okazuje się być najbardziej efektywnym stylem pracy menedżerów. Coaching staje się zatem podstawowym narzędziem wykorzystywanym w pracy z podwładnymi

112 Konsultant terapeuta coach Konsultant pomoże ci kupić odpowiedni rower. Terapeuta pomoże ci zidentyfikować lęki przed nauką jazdy na rowerze. Coachbędzie biegł za tobą, aż wystartujesz i zaczniesz jeździć sam na rowerze

113 Umiejscowienie coachingu

114 Zasady Zaufanie i wiara w to, że klient Jest kreatywny Jest zdolny Jest mądry Jest dobry

115 Ustalenia zasad partnerstwa w coachingu Czas Miejsce Finanse Poufność Sposób Nacisk Zakres Język

116 Wspieranie Entuzjazm Dodawanie odwagi Burza mózgów Normalizowanie odczuć klienta Pytanie

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy Pod redakcją Ryszarda Walkowiaka Krzysztofa Krukowskiego Olsztyn, 2009 Recenzenci: Małgorzata Juchniewicz, prof UWM

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre przykłady Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% ODPOWIEDZIALNY PODATEK Forum Odpowiedzialnego Biznesu KTO? W IMIĘ CZEGO? CZYJEGO? NR KONTA: Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo