STRUKTURY ORGANIZACYJNE. przegląd materiałów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRUKTURY ORGANIZACYJNE. przegląd materiałów"

Transkrypt

1 STRUKTURY ORGANIZACYJNE przegląd materiałów

2 Czym jest struktura organizacyjna? Zestaw elementów konstrukcyjnych, które mogą być użyte do ukształtowania organizacji Określa sposób formalnego podziału, grupowania i koordynacji zadań Wynik wykorzystania tych elementów w postaci ich konkretnego układu i wzajemnych powiązań

3 Elementy Tworzenia Struktury 1. Specjalizacja pracy 2. Departamentalizacja 3. Hierarchia podległości 4. Zasięg kontroli 5. Centralizacja i decentralizacja 6. Sformalizowanie

4 struktura? Z istoty organizacji jako systemu społecznotechnicznego wynika, że mogą występować trzy rodzaje relacji między jej elementami. Są to relacje między: - ludźmi - ludźmi i rzeczami - rzeczami.

5 Struktura organizacyjna jest rezultatem: 1. Podziału pracy (zadań) między uczestników organizacji; 2. Podziału władzy w organizacji, tzn. uprawnień do decydowania i kontroli; 3. Koordynacji i integracji elementów i działań w całości, która jest nieodłączną drugą stroną wymienionych podziałów.

6 Wymiary struktury organizacyjnej W y m ia r K r y te r ia S p e c ja liz a c ja P o d z ia ł p r a c y, s p e c ja liz a c ja r ó l, z r óż n ic o w a n ie, w y m ia r f u n k c jo n a ln y i z a w o d o w y K o o rd y n a c ja H ie r a r c h ia, s tru k tu r a w ła d z y, r o z p ię tość k ie ro w a n ia, lic z b a s z c z e b li k ie ro w a n ia, c e n tr a liz a c ja, d e le g o w a n ie u p r a w n ień, a u to n o m ia F o r m a liz a c ja S y s te m p r z e p is ó w, p r o c e d u r, lic z b a r e g u ł, s ta n d a r y z a c ja, d o k ła d n ość o p is u

7 Do strukturalnych charakterystyk organizacji można zaliczyć: 1. Rozmiary struktury, jej wielkość wynikającą z wielkości organizacji; 2. Sposób rozczłonkowania całości i pogrupowania jej elementów oraz kryteria zastosowane do podziału i łączenia; 3. Liczbę szczebli hierarchicznych i rozpiętość kierowania, czyli liczbę osób podporządkowanych bezpośrednio jednemu kierownikowi 4. Stopień specjalizacji wyrażający się zróżnicowaniem zadań, głębokością podziału pracy i stopniem wykorzystania wiedzy i umiejętności fachowych pracowników; 5. Stopień centralizacji określający rozmieszczenie uprawnień do decydowania i odpowiedzialności, czyli podział władzy pomiędzy szczeble hierarchiczne organizacji; 6. Stopień sformalizowania, czyli zakres i stopień szczegółowości regulacji objętych strukturą formalną i ograniczających swobodę zachowań uczestników.

8 Struktura organizacyjna w praktyce: 1. Określa podział pracy i tworzy dla realizacji zadań człony wykonawcze 2. Ustanawia niezbędne powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami 3. Kształtuje podział władzy 4. Porządkuje hierarchiczne składniki, przydzielając im zakresy uprawnień 5. Ustanawia adekwatny układ odpowiedzialności 6. Zapewnia ciągłość realizacji zadań 7. Koordynuje stosunki z otoczeniem [J.A.F. Stoner, C. Wankel] Źródło: A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001, s. 127.

9 Elementy struktury organizacyjnej: 1. Podział pracy dokonanie wyboru specjalizacji dla wszystkich pracowników. 2. Stanowisko organizacyjne stanowisko pracy wyznaczone w celu realizacji poszczególnych zadań przedsiębiorstwa. Stanowiska łączone są następnie w komórki i większe jednostki organizacyjne (działy, wydziały). 3. Komórka organizacyjna składa się z kierownika i jego bezpośrednich podwładnych. 4. Jednostka organizacyjna na czele stoi kierownik wyższego szczebla grupującą poszczególne komórki organizacyjne w tzw. pion organizacyjny. 5. Rozpiętość kierowania liczba pracowników podległych bezpośrednio jednemu kierownikowi.

10 Elementy struktury organizacyjnej: 6. Regulamin organizacyjny ogólny dokument regulujący kompleksowo strukturę organizacji. Zawiera on schemat organizacyjny, tzw. księgę służb, podstawowe instrukcje i ramowe procedury oraz inne zarządzenia dyrektora określające ramowo działania przedsiębiorstwa. 7. Schemat organizacyjny graficzny obraz, ukazujący poszczególne części organizacji, hierarchiczny układ zależności między nimi oraz przypisującym w sposób najbardziej ogólny konkretne funkcje poszczególnym elementom organizacji. 8. Księga służb określa ramowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych i samodzielnych.

11 Schemat organizacyjny ilustruje pięć podstawowych aspektów struktury organizacyjnej: 1. Podział pracy każdy prostokąt przedstawia osobę lub komórkę odpowiedzialną za daną część pracy organizacji. 2. Kierownicy i podwładni linie ciągłe oznaczają podporządkowanie (kto komu podlega). 3. Rodzaj wykonywanej pracy opisy prostokątów wskazują na różne zadania lub obszary odpowiedzialności organizacji. 4. Grupowanie segmentów pracy całość schematu przedstawia podział działalności organizacji, na przykład w układzie funkcjonalnym lub regionalnym. 5. Szczeble zarządzania schemat nie tylko obejmuje poszczególnych kierowników i ich podwładnych, lecz także całą hierarchię kierowniczą. Wszyscy podporządkowani bezpośrednio jednemu kierownikowi, znajdują się na tym samym szczeblu zarządzania, niezależnie od ich miejsca w schemacie.

12 Propozycje układu graficznego schematów organizacyjnych: a) b) a) układ pionowy b) układ poziomy c) układ prostokątny d) układ koncentryczny e) układ kołowy f) układ słoneczny c) d) e) f)

13 Struktura Funkcjonalna Jest to struktura organizacji, w której grupuje się według funkcji podobne i pokrewne specjalizacje zawodowe (np. dział marketingu, dział księgowości)

14 Struktura Funkcjonalna Prosta, naturalna Opiera się na specjalizacji Decyzje są skupione na najwyższych szczeblach kierowniczych Silnie wyodrębniona hierarchia Występuje przede wszystkim w małych firmach

15 Zalety Struktury Funkcjonalnej Korzyści osiągane dzięki specjalizacji Specjalizacja kierownictwa Minimalne dublowanie personelu i wyposażenia Przejrzyste ścieżki awansu

16 Wady Struktury Funkcjonalnej Izolacja pionów funkcjonalnych Problemy z koordynacją działań,,rozmywanie się odpowiedzialności Instytucjonalizacja, biurokracja

17 Struktura Dywizjonalna Jest strukturą oddziałową. Dzięki swym właściwościom została okrzyknięta największym wynalazkiem amerykańskiego biznesu XIX w.

18 Struktura Dywizjonalna DYWIZJA jest to samodzielna, autonomiczna jednostka organizacyjna podlegająca strategicznemu kierownictwu organizacji, wyodrębniona najczęściej w oparciu o odrębność produkowanych wyrobów, rodzaj świadczonych usług, terytorium działania lub krąg obsługiwanych klientów.

19 Zalety Struktury Dywizjonalnej możliwość jednoczesnej koncentracji na strategii całej firmy i poszczególnych jej dywizjonów zbliżenie do rynków i klientów przejrzystość ocen elastyczność działania

20 Wady Struktury Dywizjonalnej walka o dostęp do zasobów firmy możliwość nadmiernego rozrastania się sztabów i wzrost kosztów zarządzania konflikty między dywizjonami a całością

21 Struktura DywizjonalnaTypu H (Holding) przyczyna istnienia: duża różnorodność zainteresowań firmy

22 Struktura Dywizjonalna Typu H-holding Konsekwencje dla Firmy struktura jest nadmiernie złożona, więc trudno jest porównywać, podejmować decyzje i integrować działania dywizji firma osiąga zazwyczaj marne rezultaty i w końcu zmienia strukturę na dywizjonalną...typu M!

23 Struktura Dywizjonalna Typu M- multidivisional przyczyna istnienia:ogólnie podobna tematyka produktów firmy

24 Struktura Dywizjonalna Typu M- multidivisional Konsekwencje dla Firmy struktura umożliwia centralizację i decentralizację zadań w zależności od potrzeb struktura umożliwia wewnętrzną konkurencję o zasoby firmy, współpracę i wzrost efektywności gdy firma jest na tyle mała lub zaradna, że zdoła utrzymać równowagę w ramach tej struktury, będzie mogła pochwalić się wynikami

25 Struktura Macierzowa (wielokrotnego podporządkowania) jest to struktura organizacji, w której podział według wyrobu zostaje nałożony na istniejący układ funkcjonalny MACIERZ łączy dwie formy departamentalizacji: według funkcji według produktu struktura wielokrotnego podporządkowania struktura, w której jednostka podlega jednocześnie zarówno przełożonemu funkcjonalnemu, jak i jednemu lub kilku kierownikom projektów

26 Kiedy struktura macierzowa? 1. Silny nacisk otoczenia 2. Potrzeba przetwarzania dużej ilości informacji 3. Sytuacja presji na wspólne zasoby

27 Typy Organizacji agencje reklamowe biura konstrukcyjne szpitale urzędy państwowe uczelnie firmy konsultingowe przedsiębiorstwa rozrywkowe

28 Zalety Struktury Macierzowej Sprzyja elastyczności Silna motywacja i zaangażowanie członków zespołów w sprawy organizacji Szerokie możliwości pozyskiwania nowych umiejętności Pełne wykorzystanie zasobów ludzkich w organizacji Lepsza współpraca Stanowi narzędzie decentralizacji Ogranicza nadmierną biurokrację Przynosi korzyści skali

29 Wady Struktury Macierzowej Niepewność pracownika co do układu służbowej podległości Traktowanie organizacji macierzowej jako formy anarchii Dłuższy czas podejmowania decyzji Ryzyko dominacji ambitnej jednostki nadmierna skłonność do decyzji kompromisowych Ryzyko utraty zdolności do koncentracji na głównych celach Czasochłonność koordynacji działań wprowadzanie zamieszania, trudności w zmieszczeniu się w wyznaczonym czasie i budżecie Ryzyko walki o przydzielenie najlepszych specjalistów do produktów

30 Współczesne struktury organizacji

31 Schemat koncentryczny Hauswalda Źródło: Z. Martyniak, Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa, 1993, s. 188.

32 Inwertywna struktura organizacyjna

33 Struktura organizacyjna oparta na schemacie odwróconej piramidy.

34 Metafory, modele organizacyjne... Model struktury wirtualnej?

35 Model struktury opartej na zespołach zadaniowych Źródło: U. R. Müller, Szczupłe organizacje, Placet, Warszawa 1997.

36 Model struktury gronowej Źródło: R. Stocki, Grona władzy, Businessman Magazine, marzec 1996.

37 Model struktury pajęczyny Źródło: E. Barlik, Wybitne jednostki nie lubią schematów, Rzeczpospolita, 1996.

38 Model: PIZZA Źródło: J.A. Byrne, Korporacja horyzontalna, Business-Week/Polska, kwiecień 1994.

39 Model: Koniczyna Ch. Handy?

40 Model: promieni słońca

41 Obszary kontroli 1. Zasoby rzeczowe 2. Zasoby ludzkie 3. Zasoby finansowe 4. Zasoby informacyjne

42 Etapy procesu kontrolowania 1. Ustalanie norm 2. mierzenie wyników 3. porównanie wyników z normami 4. Ocena wyników działania i reakcja a) utrzymanie status quo b) korekta odchyleń c) zmiana norm

43 Formy kontroli operacji 1. Kontrola wstępna -obserwacja jakości zasobów zanim staną się częścią systemu 2. Kontrola równoległa -(kontrola tak/nie) kontrola w toku procesu przetwarzania 3. Kontrola końcowa -obserwacja produktów lub wyników po zakończeniu procesu przetwarzania a) cena kontroli w jej poszczególnych formach b) która najlepsza?

44 Formy kontroli organizacyjnej kontrola biurokratyczna -formalne i mechanistyczne rozwiązania strukturalne kontrola angażująca pracowników -nieformalne i organiczne powiązania strukturalne, wykorzystujące wkład pracowników

45 ZMIANY

46 Jedyną osobą, która chce zmiany jest dziecko z mokrą pieluchą Ray Blitzer 46

47 ZMIANA ORGANIZACYJNA Zakres zmian(zmiany relatywnie niewielkie vs zmiany kompleksowe) Radykalność zmian(zmiana stopniowa vs zmiana radykalna) Proces dostosowawczy (zmiana dostosowawcza vs zmiana innowacyjna) Planowanie zmiany gotowość na zmiany rozpoznanie warunków ograniczających inicjowanie zmiany Zarządzanie zmianą (wdrożenie, zaangażowanie) uwolnienie się od przeszłości uczestnictwo = zaangażowanie symbole i język Stabilizacja zmiany Wychwycenie osób wykonujących zadania realizujące pożądane cele podtrzymywanie kierunku, doskonalenie 47

48 Zewnętrzne środowisko zmian konkurenci rząd polityka klienci państwa media ORGANIZACJA Organiza cje pozarząd owe ekologia Społeczn ości lokalne technologia Inni pracodaw cy Inne firmy 48

49 Wewnętrzne środowisko zmian Działy organizacji Centrala kierownictwo Poszczególni pracownicy Rada Nadzorcza ORGANIZACJA Związki zawodowe właściciele Zarząd Inne oddziały 49

50 Wizerunek może być ważniejszy, niż realne działanie, a zwłaszcza zmiana, czyli: Mów językiem tych, którzy są odbiorcami. Uważaj na symbole kultury organizacyjnej. Uważaj na wartości podstawowe. Jeśli coś robisz, szukaj pozytywów, ale dla tych, których to dotyczy. Nawet najbardziej wartościowe działanie przestaje być wiele warte bez odpowiedniej komunikacji. Działanie musi być zgrane z komunikacją. Jedno bez drugiego może przynosić wartość ujemną. I mów, pisz, pokazuj co robisz. Bądź obecny. 50

51 Gdzie i jakich zmian się spodziewać? Kryzys biurokracji Kryzys?? Rozmiar organizacji Kryzys przywództwa Kryzys autonomii Wzrost przez wytyczne Kryzys kontroli Wzrost przez koordynację Wzrost przez delegowanie uprawnień Wzrost przez współpracę Wzrost przez kreatywność Wiek organizacji 51

52 Ogólne modele przeprowadzania zmian Kurt Lewin Larry Greiner Rozmrożenie Zmiana Zamrożenie Faza nacisku (bodziec) i pobudzenia (reakcja) Faza wspólnego zastanawiania się Faza eksperymentowania, badania i stawiania diagnoz Faza wzmacniania i akceptacji 52

53 Przeprowadzanie zmian rozmrożenie spowodowanie, aby konieczność zmian stała się oczywista, aby ludzie łatwo ją dostrzegli i zaakceptowali zmiana dostrzeżenie i przyjęcie nowych postaw, wartości, zachowań. Identyfikacja i internalizacja (przyswojenie) Agent zmiany (członek org. doradca z zewnątrz o wiedzy nt zmian)przeprowadza ludzi przez zmianę. Ludzie identyfikują się z wartościami i postawami agenta zmiany. Przyswoją je sobie gdy dostrzegą skuteczność w działaniu. Ponowne zamrożenie utrwalenie nowych wzorów zachowań, dzięki mechanizmom wspierającym i utrwalającym, aż stanie nową normą postępowania. 53

54 PR w przezwyciężaniu oporów wobec zmian OPÓR WOBEZ ZMIANY PRZEZWYCIĘŻĄNIE OPORU ZMIAN Niepewność przyszłych warunków Zagrożenia osobistych interesów Brak zaufania Dostrzeganie słabych stron zmiany Odmienne postrzeganie spraw i rzeczywistości Subiektywne uczucie straty lub oczekiwanie pogorszenia własnej pozycji Osłabienie pozycji Współuczestnictwo Ułatwianie Audyt komunikacyjny atuty i słabości firmy, skuteczność kanałów komunikacji, nastawienie pracowników, atmosfera, stopień doinformowania, poziom motywacji, konflikty Analiza potrzeb grup docelowych Doskonalenie organizacji (OD) Analiza pola sił analiza równowagi między siłami napędowymi i hamującymi zmiany 54

55 Okazywanie szacunku jak? Szczera opinia czy zawsze? Uznanie dla postaw i działań - jak? Wysłuchiwać opinie ale czy brać je pod uwagę? Zachęcać do podejmowania działań jak? Tworzyć klimat do wyrażania różnych poglądów czy to służy jedności organizacji? Być blisko pracowników czy nie uznają tego za ingerowanie w ich sprawy i nadmierną kontrolę? Koncentrować się na wewnętrznym obiegu informacji czy organizacja nie zamknie się w swoim świecie no i co z klientem? Tworzyć czytelne przekazy jak sprawić by wszyscy zrozumieli tak samo? Przyjazna komunikacja czy nie spowoduje poczucia sielanki? Humor i swoboda bycia i jaki byłby tego spodziewany efekt? 55

56 Działania 1. Badanie i analiza postaw i nastrojów pracowniczych 2. Komunikacja wyników 3. Komunikacja celów, działań i oczekiwań 4. Szczere i klarowne wypowiedzi 5. Dynamiczne dostosowywanie systemów motywacji do poszczególnych osób 6. Wykorzystywanie dostępnych kanałów komunikacji 56

57 plotka Organizacyjna rzeczywistość nie znosi próżni Powstająca plotka jest szybsza niż oficjalny komunikat i silniejsza niż on. Szybko zatacza coraz szersze kręgi i obejmuje polem rażenia coraz więcej osób. Jej przebieg i kształt jest trudny do przewidzenia. Jak jej przeciwdziałać? Czy można nią zarządzać? SGH, Katedra Teorii Zarządzania, dr Mikołaj Pindelski 57

58 Potrzeba przywództwa

59 Potrzeba przywództwa Koncepcja substytutów przywództwa cechy podwładnego cechy zadania cechy organizacji Wynik: Pojawienie się nieformalnego przywódcy. Wniosek: Konieczność dynamicznej zmiany rodzaju przywództwa w zależności od wyzwań stojących przed organizacją oraz w zależności od otoczenia organizacji

60 Wiedza organizacyjna Triumf przywódcy i menedżera i kryzys wiedzy zgromadzonej w bazach danych (CRM, ERP, MRP i inne) 1 0,0 0 Z a r zą d i B a z y D a n y c h 8,0 0 6,0 0 BD/CRM 4,0 0 2,0 0 0,0 0 0,0 0 2,0 0 4,0 0 Z a r zą d 6,0 0 8, ,0 0 źródło: BD/CRM Zarząd Względna użyteczność źródeł informacji Zarząd (X) i Bazy Danych i wiedza formalna (Y)

61 DECYZJE

62 Modele podejmowania decyzji: Model klasyczny (racjonalny) Podejście behawioralne: model administracyjny (ograniczonej racjonalności) inne aspekty behawioralne Model polityczny Model kosza na śmieci

63 Etapy racjonalnego podejmowania decyzji: Model klasyczny Rozpoznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej Identyfikowanie różnych możliwości Ocena zidentyfikowanych wariantów Wybór najlepszego wariantu Wprowadzenie w życie wybranego wariantu Obserwacja i ocena wyników

64 Model klasyczny Numer jeden wśród wyszukiwarek na całym świecie Misja: uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się one powszechnie dostępne i użyteczne. Wyszukiwarka, która rozumie, o co nam chodzi Innowacyjność w działaniu, ciągle dopracowywane technologie Reklamy kontekstualne jako główne źródło przychodów Społeczności/grupy dyskusyjne Google, Gmail, wspomaganie pracy grupowej, kalendarz

65 Model klasyczny Numer 1 wśród serwisów do publikacji filmów online Wkilka miesięcy po założeniu staje się najbardziej popularnym serwisem i tak jest do dzisiaj Pozwalaużytkownikom na oglądanie i umieszczanie swoich filmów w internecie Problemy z prawem autorskim i finansowaniem

66 Problem decyzyjny i warianty Model klasyczny Wariant 1 Przejęcie przez: Wariant 2 Przejęcie przez:

67 Wariant decyzji Google (1) Model klasyczny PLUSY: zgodność z misją: podobne wartości nowa pozycja na rynku innowacyjne technologie $1.65 miliarda mniej w kieszeni duże pole do popisu w dziedzinie reklamy kontekstowej MINUSY: prawa autorskie bardzo różne marki, podejścia, społeczności

68 Wariant decyzji Google (2) PLUSY: żadnych obciążeń finansowych Model klasyczny MINUSY: YouTubeprzejęte przez konkurenta poważne zagrożenie prowadzenia GoogleVideo musi się pogodzić z 2 miejscem brak określonego kierunku rozwoju, brak nowych wyzwań

69 Decyzja Rządu odnośnie zakupu samolotów bojowych Model behawioralny Wymagania odnośnie zakupu: offset dogodne finansowanie szkolenia pilotów, obsługi naziemnej kompatybilność z siłami powietrznymi państw NATO niższy koszt obsługi niż MIG-ów nowoczesność samolotów

70 Problem decyzyjny Model behawioralny F16 -USA Mirage -Francja Gripen-Szwecja

71 Cele graczy w modelu politycznym: Model polityczny Cele, na które zgadzają się partnerzy Wewnętrznagra polityczna o zdobycie imperium o niezależność o zmiany na górze

72 Elementy kontekstowe decyzji: Model kosza na śmieci Okoliczności Problemy Decydenci Rozwiązania

73 Porównanie modeli podejmowania decyzji: Racjonalny Administracyjny Polityczny Kosza na śmieci Zdefiniowane problemy i cele Niedo końcajasne problemy i cele Sprzeczność celów Niezależne cele Pełnainformacjao kosztach i alternatywnych możliwościach Niepełna informacjao kosztach i alternatywnych możliwościach Sprzeczne wyobrażeniao kosztach i alternatywnych możliwościach Niepowiązane koszty i korzyści Podjęcie racjonalnejdecyzji, maksymalizacja korzyści Zadowolenie się pierwszym satysfakcjonującym rozwiązaniem Decyzja w wyniku negocjacji Decyzja poprzez przypadkowe połączenie elementów

74 CSR

75 Definicja CSR Koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochrony środowiska w swoich strategiach działań na rynku, a także w stosunkach z różnymi grupami interesariuszy.(komisja Europejska)

76 CSR Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, a także inwestycje w nie, czyli dobrowolne zaangażowanie. Odpowiedzialność biznesu to efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

77 CSR Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego całego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszyi społeczności, w której działa firma.odpowiedzialność firmyoznacza zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli interesariuszami. Prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa dzięki prowadzeniu dialogu z otoczeniem, uwzględnianiu ochrony środowiska i budowę kapitału społecznego.

78 CSR Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR-Corporate Social Responsibility) CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu związana jest z relacją między biznesem a społeczeństwem Realizacja celów zdefiniowanych w Strategii Lizbońskiej, które są obligujące także dla nowych członków UE, w tym Polski.

79 CSR World Business Council for Sustainable Development określa CSR, jako ciągłe zobowiązanie biznesu do zachowań etycznych i przyczynianie się do ekonomicznego rozwoju, poprawy jakości życia siły roboczej, ich rodzin, tak samo jak lokalnej społeczności i społeczeństwa jako całości.

80 CSR Polskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem nadrzędnym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością, a interesem społecznym.

81 Początki CSR Stany Zjednoczone - narodziny nowoczesnej firmy Koniec XIX wiekupojawiła się tam idea, zyskująca na popularności w okresie Wielkiego Kryzysu, która mówiła, że biznesmeni powinni być odpowiedzialni wobec społeczeństwa. Lata 50-te-Howard Bowen. W opublikowanej SocialResponsibilitiesof thebusinessman wyjaśniał, że aktywność biznesowa dotyka zwykłych ludzi, społeczeństwa i dlatego biznes powinien prowadzić takie działania, które będą spójne z celami i wartościami społecznymi. W następnych latach wskazywano, że społeczna odpowiedzialność biznesu zwraca uwagę menedżerów na szczególne relacje pomiędzy biznesem i społeczeństwem, których firma powinna być świadoma.

82 Początki CSR Lata 60-tei 70-temiała miejsce w USA dyskusja dotycząca etyki w biznesie, która zbudowała podwaliny współczesnych narzędzi takich jak np. audyt społeczny. Następnie, poczynając od USA i Europy za teorią podążyła praktyka i badania. Latach 90-tepojawiły się nowe trendy i koncepcje jak zrównoważony rozwój (sustainabledevelopment) czy korporacyjny obywatel (corporatecitizenship). Obecnie punkt ciężkości w rozwoju CSR przeniósł się ze Stanów Zjednoczonych do Europy, szczególnie Wielkiej Brytanii.

83 Wobec kogo? Carol Co składa się na odpowiedzialność? Freeman Interesariusze -każdy, na kogo firma wpływa swoją działalnością i kto wpływa na firmę (udziałowcy, pracownicy, dostawcy, klienci, społeczność lokalna i środowisko naturalne).

84 Interesariusze To grupy i jednostki, które mogą wpływać lub są pod wpływem działania przedsiębiorstwa Akcjonariusze Klienci Dostawcy Władze administracyjne i partnerzy

85 Polityka CSR Strategia Lizbońska celem jest uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarki świata, zdolnej do trwałego, zrównoważonego rozwoju, z większą liczbą miejsc pracy i spójnością społeczną. Green Paper on CorporateSocialResponsibilityw celu wywołania publicznej debaty poświęconej odpowiedzialności biznesu. Przedstawienie strategii realizacji i upowszechniania praktyk odpowiedzialnego biznesu w krajach Unii Europejskiej. Koncepcja odpowiedzialnego biznesu stała się jednym z kluczowych tematów w polityce gospodarczej UE. Utworzono odpowiednie instytucje, w parlamentach narodowych rozpoczęto procesy legislacyjne, uruchomione zostały programy badawcze.

86 Polityka CSR Efektem konsultacji po opublikowaniu Zielonej Księgi był White Paper -Communicationon CSR -strategia realizacji i upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest adresowany do instytucji europejskich, państw członkowskich, partnerów społecznych, organizacji biznesowych i konsumenckich, Europejska Kampania na Rzecz odpowiedzialnego Biznesu Cele kampanii to: upowszechnianie idei odpowiedzialności społecznej w środowisku biznes, promowanie dobrych przykładów wdrażania odpowiedzialnych praktyk, edukacja liderów.

87 CSR w opinii menedżerów Angażujemy się we wszystko, co ma wartość dla naszej społeczności i dla naszego dobrego wizerunku. DariuszMatuszak, DyrektorKorporacyjnyds. Komunikacji, Polkomtel Wśród polskich przedsiębiorców jest wiele nieuświadomionego CSR. Grzegorz Piskalski, Dyrektor, Fundacja CentrumCSR.PL

88 Odpowiedzialny biznes to Wiarygodność Współpraca Solidność Uczciwość Zarządzanie odpowiedzialnością Zaufanie

89 CSR Wymogi formalne i prawne Interesy społeczne Ochrona środowiska Relacje z różnymi grupami interesariuszy Inwestycje W zasoby ludzkie, W ochronę środowiska W relacje z otoczeniem firmy

90 Cele firmy obsługa dotychczasowych klientów CSR pomoże osiągnąć powyższe cele zdobywanie nowych klientów dochodowość (zyskowność) (dobre wyniki finansowe) rozwijanie (wdrażanie, wprowadzanie, oferowanie) nowych produktów i usług

91 Koncepcja CSR Interesy społeczne i ochrona środowiska Relacje z interesariuszami Podejście strategiczne i długofalowe Charakter etyczny, prawny, finansowy i obywatelski Współpraca z pracownikami, społecznością lokalną Poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, społeczeństwo, środowisko przyrodnicze

92 Przejawy działań CSR Edukacja społeczna Wysoka jakość miejsc pracy Promowanie postaw przedsiębiorczości

93 Edukacja społeczna Kształtowanie podstaw i możliwości powszechnego udziału w procesie edukacji, wyzwalanie inicjatywy społecznej i aktywności obywatelskiej Firmy realizują innowacyjne projekty partnerskie i konsekwentnie zwiększają swój poziom zaangażowania społecznego.

94 Promowaniepostaw przedsiębiorczości Odpowiedzialne przedsiębiorstwa, funkcjonujące na polskim rynku, wpisują w program swoich działań aktywność na rzecz tworzenia dobrych warunków rozwoju dla małych przedsiębiorstw i propagowaniakulturyprzedsiębiorczości.

95 Przykładowe podmioty wspierające CSR w Polsce

96 Przejawy CSR na świecie Narody Zjednoczone, OECD Dania, Szwecja obowiązkowe raportowanie CSR Rząd Wielkiej Brytanii - Minister ds. CSR

97 CSR na polskim rynku Stopień efektywnego wykorzystania energii Posiadanie kodeksu etycznego Programy realizowane na rzecz społeczności lokalnej Rzetelna informacja na etykietach

98 Sugerowane przejawy CSR w organizacji Wprowadzanie kodeksów postępowania i programów CSR zgodnych z europejskimi i światowymi standardami, Przeprowadzanie okresowych audytów CSR, Analizowanie szerokiego kontekstu społecznego w procesie inwestycji, restrukturyzacji i planowania strategicznego (ocena wpływu społecznego), Korzystanie z najlepszych wzorów zaangażowania społecznego poprzez partnerstwo z organizacjami pozarządowymi.

99 Korzyści wprowadzania CSR dla organizacji Wzrost zainteresowania inwestorów Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi Wzrost konkurencyjności Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników

100 Korzyści zewnętrzne CSR Budowanie pozytywnego wizerunku naszej firmy Ułatwianie sobie funkcjonowania w społeczności lokalnej Obecni klienci bardziej lojalni oraz pozyskiwanie nowych Misja naszej firmy bardziej wiarygodna Wzrost efektywności firmy Konkurencyjność na rynkach międzynarodowych Wzrost zainteresowania inwestorów Odliczenia podatkowe

101 Korzyści wewnętrzne CSR Wzrost satysfakcji i zadowolenia pracowników Przychylność pracowników Wzrost identyfikacji pracowników z firmą

102 Wolontariat pracowniczy Stosuje 2% polskich firm, rozważa 17% W 92% przypadków ma pozytywny wpływ na sposób postrzegania pracodawcy przez pracowników W 9 na 10 przypadków oddziałuje pozytywnie na postrzeganie firmy (marki) przez otoczenie zewnętrzne W co trzecim przypadku skorelowane jest z zauważalnym wzrostem liczby klientów To dla 9 na 10 pracowników-wolontariuszy wzrost lojalności wobec firmy To dla 86% pracowników-wolontariuszy szansa na poznanie kolegów z pracy w nowych sytuacjach, co przekłada się na późniejszą jakość współpracy w firmie

103 Profesje CSR menedżer ds. CSR specjalista ds. zmiany klimatu specjalista ds. raportowania społecznego oficer etyki biznesu

104 Kampanie CSR w Polsce Podmiot Agencja marketingowa Brand Support Communication Unlimite Dzienniki Polskapresse i Media Regionalne Fundacja Dzieci Niczyje Fundacja Świętego Mikołaja Grupa Żywiec Akcja Cała Polska czyta dzieciom Pij mleko! Będziesz wielki Szkoła bez przemocy Zobacz Usłysz -Powiedz Mama w pracy Polityka alkoholowa Rok 2007/

105 COACHING

106 Coaching to niezupełnie

107 Coaching to niezupełnie

108 Ale to

109 Coaching Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby, w określonej dziedzinie prowadzone indywidualnie przez coacha. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym coachem, a jego uczniem/klientem/sportowcem/pracownikiem/zespołem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów

110 Coaching biznesowy Oznacza on poprawę efektywności i wydajności poprzez umożliwienie pracownikom nauki w zaplanowany sposób pod okiem coacha. Proces ten ma przede wszystkim umożliwić bardziej efektywne rozwiązywanie problemów, a także poprawę wydajności indywidualnego pracownika, przede wszystkim tam, gdzie jest pożądana zmiana w wykonywaniu zadań

111 Coaching sprzedażowy Coaching sprzedażowy jest niezwykle efektywnym narzędziem wspierającym rozwój i podnoszącym motywację handlowców. Coachingowy styl zarządzania od kilku lat okazuje się być najbardziej efektywnym stylem pracy menedżerów. Coaching staje się zatem podstawowym narzędziem wykorzystywanym w pracy z podwładnymi

112 Konsultant terapeuta coach Konsultant pomoże ci kupić odpowiedni rower. Terapeuta pomoże ci zidentyfikować lęki przed nauką jazdy na rowerze. Coachbędzie biegł za tobą, aż wystartujesz i zaczniesz jeździć sam na rowerze

113 Umiejscowienie coachingu

114 Zasady Zaufanie i wiara w to, że klient Jest kreatywny Jest zdolny Jest mądry Jest dobry

115 Ustalenia zasad partnerstwa w coachingu Czas Miejsce Finanse Poufność Sposób Nacisk Zakres Język

116 Wspieranie Entuzjazm Dodawanie odwagi Burza mózgów Normalizowanie odczuć klienta Pytanie

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Cz. 1 - Strategie i plany PR

Cz. 1 - Strategie i plany PR Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląsk we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides zaprasza na I Dzień szkoleń dla organizacji pozarządowych Cz. 1 - Strategie i plany PR

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Struktury organizacyjne. Marek Angowski

Struktury organizacyjne. Marek Angowski Struktury organizacyjne Marek Angowski Pojęcie struktury organizacyjnej Struktura organizacyjna - jest to system zarządzania składający się z powiązanych ze sobą elementów i procesów organizacji oraz zachodzących

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty 1 Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu dr Joanna Żukowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 11 maja 2016 r. 2 Definicja CSR Koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna a strategia

Struktura organizacyjna a strategia Struktura organizacyjna a strategia Dopasowuje się do strategii (Chandler) Wpływa na postrzeganie strategii Warunkuje decyzje strategiczne Zawęża amplitudę zmian strategicznych Ułatwia (lub hamuje) tworzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Animacja i zarządzanie kulturą w NGO

Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@uj.edu.pl lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Studia dzienne: Kulturoznawstwo Akademia Ignatianum w Krakowie Każda organizacja m

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wejście w samoocenę CAF

Wejście w samoocenę CAF Wejście w samoocenę CAF Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć Maria Skłodowska Curie Satysfakcja z pracy Nie oznacza tylko zadowolenia z wynagrodzenia, między innymi składa się

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Spis treści 1. Kryterium: Wpływ na wynik ekonomiczny... 3 2. Kryterium: Odpowiedzialność za zarządzanie ludźmi i zespołami... 4 3. Kryterium: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA Ewa Stokłuska Kraków, 12.05.2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...5. Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa. Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit...

Spis treści. Wstęp...5. Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa. Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit... Spis treści Wstęp...5 Część I Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit...9 Anna Surdyka Górniak Etyka w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DIALOG SPOŁECZNY W PRAKTYCE

DIALOG SPOŁECZNY W PRAKTYCE doradztwo i szkolenia Krakowski Holding Komunalny S.A. DIALOG SPOŁECZNY W PRAKTYCE Konferencja EKO VIS Kraków 3 4 kwietnia 2008 KPDS 2008 Krakowski Program Dialogu Społecznego Projekt: + Pracownia Psychologiczna

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie.

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Odpowiedzialność nie tylko za swój biznes, ale i za całe

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Etyczny i społeczny kontekst zarządzania Wykład IV Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne dr Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5 listopada 2013 r. Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu MICHAŁ WÓJCIK Seminarium organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Gdańsk; 25 listopada 2009 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo