Zarządzanie procesami sprzedaży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie procesami sprzedaży"

Transkrypt

1 Zarządzanie procesami sprzedaży - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu 1

2 Zarządzanie procesami sprzedaży Treści kształcenia 1. Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw handlowych jako siły sprawcze rozwoju nowoczesnego handlu 2. Współczesny obraz nowoczesnego handlu na świecie i w Polsce 3. Uwarunkowania prawne oraz organizacyjne rozwoju handlu 4. Determinanty zmian zachowań klienta nabywcy 5. Marketing nowej ery w relacjach z partnerami rynkowymi 6. Proces zarządzania strategicznego marketingowego 7. Rola komunikacji w biznesie (PR, programy lojalnościowe, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni) 8. Wdrażanie postępu technicznego w przedsiębiorstwach 9. Metody obsługi klienta 10. Przejawy i konsekwencje funkcjonowania nowoczesnych placówek handlowych 11. Kontrola działalności przedsiębiorstw handlowych 2

3 Zarządzanie procesami sprzedaży Literatura obowiązkowa dodatkowa Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., 2002, Marketing. Podręcznik europej-ski. PWE, Warszawa. Sullivan M., Adcock D., 2003, Marketing w handlu detalicznym. E-Oficyna Ekonomiczna, Kraków Szumilak J., 2004, Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Sprzedaż, obsługa klienta. Wyd. Oficyna Wydawnicza, Kraków Kałążna Drewińska U., Iwankiewicz Rak B., Marketing w handlu. Wyd. AE, Wrocław 1999 Sławińska M., Sojkin A., 1996, Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym. PWE, Warszawa Solomon M. R., 2006, Zachowania Sullivan zwyczaje konsumentów. Wyd. Helion, Gliwice 3

4 Zarządzanie procesami sprzedaży forma egzaminu przedmiot kończy się zaliczeniem uzyskanym na podstawie test wielokrotnego wyboru 4

5 Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw handlowych jako siły sprawcze rozwoju nowoczesnego handlu W_0 czynniki demograficzne czynniki ekonomiczne czynniki naturalne konkurencja Dostawcy + Przedsiębiorstwo + Pośrednicy + Nabywcy społeczności MIKROOTOCZENIE czynniki technologiczne czynniki polityczno prawne czynniki społeczno kulturowe Rys. 1 Otoczenie marketingowe Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa

6 OTOCZENIE MARKETINGOWE klasyfikacja ekonomiczne prawne społeczne technologiczne demograficzne podmiotowe procesowe bliższe dalsze niezależne zależne stałe zmienne 6

7 OTOCZENIE MARKETINGOWE Badanie otoczenia zajmuje się identyfikacją i oceną sił - składników otoczenia, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na cele pracy i wyniki przedsiębiorstwa. Polega ono na: regularnym diagnozowaniu składników otoczenia prognozowaniu tendencji, zjawisk, wydarzeń, które mogą zaistnieć w otoczeniu 7

8 OTOCZENIE MARKETINGOWE Dynamiczny rozwój sektora usług (dystrybucji) związany jest z: podnoszeniem jakości życia poprzez rozwój osobowości// nowych form spędzania czasu dbałości o wygląd i kondycję fizyczną// prace domowe// ubezpieczenia globalizacją i konkurencją międzynarodową z jednej strony globalizacja, z drugiej różnorodność i zapotrzebowanie na wiedzę specjalistyczną oraz podwyższanie wartości produktów poprzez dodawanie usług tempo rozwoju innowacji zastosowanie nowych technik i technologii telekomunikacja// multimedialność 8

9 OTOCZENIE MARKETINGOWE - globalizacja i internacjonalizacja - Nowa Gospodarka z kluczową rolą wiedzy i informacji - postęp technologiczny - oraz wzrost konkurencji - oraz efekty zmian, jakie objęły polską gospodarkę łączonych z: - rozwojem ogólnogospodarczym - obecnością zagranicznych inwestorów, która przyczyniła się do zmian obrazu dystrybucji zmian zachowań klientów - konsumentów 9

10 Warunkiem osiągania celów związanych ze sprzedażą jest, aby wytwarzane produkty zostały zaoferowane konsumentowi w odpowiedniej formie we właściwym miejscu i czasie - spełnienie wymienionych warunków wymaga wykorzystania -dystrybucji 10

11 cele dystrybucji cel dystrybucji - dostarczanie nabywcom produktów - we właściwej jakości, - w odpowiednim czasie i miejscach, - w najbardziej dogodnych formach i warunkach dokonywania transakcji przy możliwie najniższych kosztach ich doprowadzenia z produkcji poprzez pośredników do końcowych nabywców 11

12 funkcje dystrybucji funkcja podstawowa dystrybucji: pozyskiwanie nabywców dzięki zapewnieniu dostępności produktów przy możliwie szybkim ich przepływie przez kanał funkcje pomocnicze: kupowanie transportowanie dostarczanie sprzedaż produktów przekazywanie prawa własności regulowanie należności 12

13 wyłanianie się struktur kanału marketingowego W_0 pojawienie pośredników poprawienie efektywności pośrednicy regulacja rozbieżności poprzez procesy konfekcjonowania pojawienie się agencji marketingowych celem budowania kanałów i rutynizacji procesów kanały ułatwiają procesy funkcjonowania 13

14 składowe dystrybucji kanał dystrybucji - zespół ogniw (instytucji lub osób) za pośrednictwem których przekazuje się jeden lub więcej strumieni związanych z działalnością marketingową strumienie przedsiębiorstwa: przepływ fizyczny towaru (usługi),, przekazywanie prawa własności (lub prawa użytkowania), przepływ należności (lub kredytów), przepływ ryzyka, przekazywanie sygnałów rynku 14

15 rodzaje kanałów dystrybucji W_0 kanały bezpośrednie kanały pośrednie kanały pionowe kanały poziome 15

16 uczestnicy kanałów dystrybucji W_0 producenci, pośrednicy hurtownicy, agenci, detaliści ostateczni nabywcy należy dążyć do takiego modelu w którym poszczególne funkcje w kanale dystrybucji będą wykonywane przez tych uczestników, którzy mogą je realizować najefektywniej tym samym najskuteczniej przyczyniać się do zaoferowania ostatecznym odbiorcom dóbr odpowiadających ich potrzebom 16

17 kanał dystrybucyjny W_0 - powiązania między uczestnikami kanałów dystrybucji dostawca konsument dostawca producent konsument dostawca pośrednik producent konsument dostawca pośrednik producent pośrednik konsument agent hurtownik detalista agent hurtownik agent detalista 17

18 funkcje uczestników kanałów dystrybucji W_0 informacyjną: zbieranie i przekazywanie informacji dotyczących nabywców, konkurentów oraz pozostałych uczestników otoczenia promocyjną: przekazywanie informacji dotyczących produktu w negocjacyjną: ustalanie warunków umowy kupna-sprzedaży, negocjowanie cen finansową: gromadzenie funduszy dla sfinansowania alokacji zapasów na różnych szczeblach kanału dystrybucji fizyczną dystrybucję: składowanie i przemieszczanie towaru między w kanale przenoszenie tytułu własności : z jednego uczestnika kanału na innych uczestników 18

19 funkcjonowanie przedsiębiorstw składowe firmy elementy strukturalne elementy pozastrukturalne - to aktywa materialne (budynki, wyposażenie, systemy komputerowe ) - to aktywa niematerialne (ludzie, polityka, zasady podejmowania decyzji ) 19

20 funkcjonowanie przedsiębiorstw weryfikatorem wszelkich działań przedsiębiorstwa jest klient konsument, który decyduje o początku i końcu działalności przedsiębiorstwa zarządzanie jest procesem ciągiem działań i decyzji zmierzających do ustalenia efektywnych sposobów realizacji celów rynkowych zgodnie z zasadami orientacji prorynkowej 20

21 funkcjonowanie przedsiębiorstw płaszczyzny procesu zarządzanie identyfikacja klientów ramy czasowe i cele kluczowe kompetencje 21

22 funkcjonowanie przedsiębiorstw zakres procesu zarządzanie cele przedsiębiorstwa strategie instrumenty zdefiniowanie sbu analiza sytuacji w ramach sbu analiza sytuacji na poziomie przedsiębiorstwa formułowanie strategii formułowanie celów i strategii dla sbu opracowanie planów operacyjnych i taktycznych organizowanie bieżące kierowanie realizacją planów kontrola i analiza 22

23 funkcjonowanie przedsiębiorstw proces zarządzania Określenie misji Analiza organizacji silne i słabe strony Ustalenie celów Analiza obecnych strategii Analiza otoczenia szanse i zagrożenia Sformułowanie problemów strategicznych Sformułowanie nowej lub poprawionej strategii Przygotowanie planu Wdrożenie planów Monitorowanie 23

24 funkcjonowanie przedsiębiorstw strategia: sposób w jaki przedsiębiorstwo zamierza realizować swoją misję zestaw działań za pomocą których przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć swe długofalowe cele rynkowe zespół zaprogramowanych działań zapewniających egzystencję i rozwój firmy w długim okresie czasu zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia sposobów osiągania celów 24

25 funkcjonowanie przedsiębiorstw strategie funkcjonalne - są to konkretne działania w obszarach funkcjonalnych strategie operacji i łańcucha dostaw - strategia wskazująca w jaki sposób elementy strukturalne i pozastrukturalne będą pozyskiwane i wykorzystywane w obszarze łańcucha dostaw celem wspierania ogólnie przyjętej strategii 25

26 marketing handlu i usług Marketing handlu i usług - odnoszący się do procesów sprzedaży - to mutacja koncepcji marketingu - która zaczęła zyskiwać na sile w momencie załamania znaczenia produkcji - pojawiały się nowe możliwości dla przedsiębiorstw stawiających sobie za cel satysfakcję klienta w sferze niematerialnej 26

27 marketing handlu i usług rozbieżność interesów producenci handel// usługi przedmiot rozwój podmiot - wytwarzanie konkretnych produktów zaspokajających konkretne potrzeby - dominujące myślenie kategoriami linii produktowych// produktów - dążenie i dbałość o dotarcie do wszystkich adresatów - handel ma tylko odbierać produkcję - organizacja dystrybucji w oparciu o geografię rozłożenia i układy partnerskie - kompletowanie produktów zaspokajających grupy potrzeb - utożsamianie i wzbogacanie oferty asortymentowej - odróżnienie się z ofertą od konkurentów - preferencja dobrze sprzedających się produktów - włączenie się w strategie kanału w dogodnym wymiarze 27

28 produkt to każdy obiekt wymiany rynkowej, inaczej wszystko, co można zaoferować na rynku nabywcom do konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu produktem może być dobro materialne, usługa, czynność, osoba, miejsce, organizacja, a nawet pomysł czy idea 28

29 produkt podział 1. Ze względu na odbiorcę: konsumpcyjne, przemysłowe, 2. Ze względu na trwałość: dobra nietrwałe, trwałe, usługi, 3. Ze względu na skalę oferty: dobra lokalne, dobra globalne, 4. Ze względu na strategię rynkową: produkty substytucyjne i komplementarne 29

30 produkt Cykl życia - to okres, w którym produkt znajduje nabywców na rynku - w tym okresie występują różne stadia sprzedaży produktu, tzw. fazy cyklu życia produktu: faza wprowadzania faza wzrostu faza dojrzałości faza spadku 30

31 usługa def. - odrębnie występująca działalność (nie mająca charakteru materialnego), dostarczająca określonych korzyści, które nie są koniecznie związane ze sprzedażą produktów lub innych usług za: American Marketing Association 31

32 usługa marketingowe cechy Dominacja charakteru niematerialnego. Trudność określenia wartości i jakości usługi przed jej wykonaniem. Ścisły związek usługi z osobą wykonawcy. Jednoczesność świadczenia usługi przez wykonawcę i korzystania z niej przez klienta. Trudność standaryzowania parametrów wykonywanych usług. Usług nie można gromadzić, magazynować. Niemożność nabycia prawa własności usługi. Komplementarność i substytucyjność dóbr materialnych i usług. 32

33 usługa podział usług - adresat usługi konsumpcyjne usługi przemysłowe Usługi adresowane do klientów indywidualnych lub zbiorowych (służących ich konsumpcji). Nabywcami mogą być osoby indywidualne, instytucje, stowarzyszenia, kościoły Usługi oferowane przedsiębiorstwom lub innym organizacjom w celu ich wykorzystania do stworzenia produktów materialnych i usług lub wsparcia działalności handlowej. 33

34 priorytety rozdział funkcyjny produkt gotowy kreacja produktu - czyste dobra materialne - dobra materialne wspierane usługami - usługi wspierane dobrami materialnymi - usługi wspierane dobra konsumowanymi - czyste usługi (pure services) HANDEL USŁUGA CZYSTA 34

35 handel proces gospodarczy, polegający na sprzedaży, to znaczy na wymianie dóbr i usług na pieniądze, realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku - działalność gospodarcza polegająca na pośredniczeniu w wymianie towarów, czyli na zakupie, a następnie odsprzedaży w niezmienionej formie 35

36 funkcje handlu funkcja sprzedażowa (transakcyjna) negocjowanie warunków umów kredytowanie transakcji funkcja logistyczna logistyka zaopatrzenia, zarządzanie zapasami, logistyka dostaw funkcja rynkowa (marketingowa) określa rolę firm handlowych na aktywne kształtowanie relacji trójstronnych (producent dystrybutor klient) 36

37 struktury handlu - pomiędzy pośrednikami występują zależności: instytucjonalne funkcjonalne struktura przedmiotowa struktura podmiotowa - obejmuje przepływ w kanale rynkowym (produkty/ płatności) - rodzaj i liczna uczestników kanału rynkowego 37

38 rodzaje handlu handel hurtowy obejmuje przedsiebiorstwa, które kupują towary (w dużych ilościach) od producentów w celu ich dalszej odsprzedaży różnym podmiotom gospodarczym przede wszystkim firmom handlu detalicznego - zaopatruje producentów w produkty/ półprodukty/ podzespoły oraz klientów instytucjonalnych profit (szpitale, wojsko, szkoły itd..) i nonprofit W_0 handel detaliczny obejmuje przedsiebiorstwa, które kupują towary od hurtowników w celu ich dalszej odsprzedaży ostatecznym klientom (w niewielkich ilościach) konsumentom (sfera spożycia) 38

39 handel detaliczny handel wysyłkowy handel stacjonarny handel ruchomy telefon sklepy handel drobny handel targowiskowy tv internet branżowe specjalistyczne kioski automaty handel uliczny poczta dom towarowy stragany bazary dom handlowy kramy obwoźny supersam przemysłowo - spożywcze dyskonty - kryterium lokalizacji 39

40 handel detaliczny pozostałe kryteria podziału placówek handlu stacjonarnego: - powierzchnia jednostki handlowej - małopowierzchniowe - średniopowierzchniowe - wielkopowierzchniowe - asortyment - sposób obsługi - lokalizacja - miasto/ wieś - specjalistyczne - uniwersalne - samoobsługowe - obsługa z preselekcją - pełna obsługa centrum osiedla centra podmiejskie 40

41 handel detaliczny sklepy wielkopowierzchniowe supermarkety domy dyskontowe hipermarkety megamarkety domy towarowe domy handlowe domy handlowe - branżowe) inne sklepy o powierzchni sprzedażowej wynoszącej 400 m 2 i większej gwałtowny ich rozwój wiąże się: - ze zmianami w warunkach funkcjonowania handlu - oraz z wysokim poziomem organizacyjno - technicznym gospodarek krajów rozwiniętych 41

42 handel hurtowy handel hurtowy według stopnia specjalizacji według sposobu przekazywania towaru według miejsca w sposobie dystrybucji wielobranżowy dostawczy (serwisowy) zbyt (hurt producenta) specjalistyczny z odbiorem towaru przez nabywcę skup regałowy (rack jobber) hurt 42

43 przyszłość handlu zwiększenie polaryzacji (centra handlowe specjalistyczne sklepy) redefinicja wartości dla klienta (ekologia, polityka, etyka) wzrost znaczenia zaufania wzg. marki rozwój Internetu zmiana znaczenia w kwestiach porozumiewania się przedsiębiorstw z klientami zwiększenie fuzji i przejęć nie tylko w handlu stacjonarnym, ale łączenie stacjonarnego z wirtualnym tradycyjne sieci będą zmierzały w kierunku elastycznych sieci 43

44 gwałtowne przemiany społeczne zmiany organizacyjno-techniczne w handlu ekspansja sieci handlowych 44

45 ostatnie lata - to ekspansja zagranicznych sieci dystrybucji gwałtowną transformację w handlu stacjonarnym postępującą koncentrację sprzedaży w wielkich centrach handlowych zmiany zachowań i przeobrażenia stylu życia konsumentów 45

46 marketing Elementy marketingu mix... Marketing-mix jest kompozycją o hierarchicznej strukturze, złożoną z czterech podkompozycji: podkompozycji produktu (podstawowe właściwości produktów i ich odmian asortymentowych tworzących daną kompozycję oraz marka, opakowanie, usługi związane z produktem itp.) podkompozycji ceny (cena podstawowa, rabaty, warunki płatności, kredyt itp.) podkompozycji dystrybucji (układ kanałów dystrybucji i rozwiązania logistyczne) podkompozycji promocji (sprzedaż osobista, reklama, środki aktywizacji sprzedaży, instrumenty z zakresu public relations) 46

47 marketing w 1990r. Robert Lauterborn stwierdził, że klasyczna formuła - punkt widzenia przedsiębiorstwa, marketing to ujęcie z perspektywy klienta formuła 4 P formuła 4 C PRODUKT - P PRICE - P PLACE - P PROMOTION - P = C CUSTOMER VALUE C COST C CONVENIENCE C - COMMUNICATION 47

48 produkt jako instrument W_0 marketingowy produkt to każdy obiekt wymiany rynkowej, inaczej wszystko, co można zaoferować na rynku nabywcom do konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu produktem może być dobro materialne, usługa, czynność, osoba, miejsce, organizacja, a nawet pomysł czy idea 48

49 cena jako instrument marketingowy W_0 Def. cena - punktem wyjścia w procesie tworzenia cen istotne jest skoordynowanie działań ze strategią marketingową przedsiębiorstwa wymaga uwzględnienia współzależności między ceną a pozostałymi elementami marketingu-mix jest związane z dostosowaniem ceny do charakteru rynku docelowego i strategii pozycjonowania oferty na rynku 49

50 cena jako instrument marketingowy W_0 cena cena jest głównym elementem marketingu mix oraz swoistym narzędziem gry ekonomicznej dla sprzedającego - jest elementem jego dochodów (ew. zysku lub straty) dla kupującego - jest zmniejszeniem wolumenu środków na inne zakupy 50

51 cena jako instrument W_0 marketingowy cena - funkcje (wg.h.meferta) max wielkości sprzedaży, osiągnięcie określonego poziomu zysku, utrzymanie udziału w rynku, zwrot poniesionych nakładów, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, pozyskanie nowych nabywców, wyłączenie konkurentów z rynku 51

52 cena jako instrument W_0 marketingowy Na zmienność cen mają wpływ: produkty na rynku, nabywcy i kanały dystrybucji, pozycja przedsiębiorstwa na rynku (ubiegła, obecna) stan patentów i licencji, ocena efektu rynkowego zmian cen, zakres informacji konkurentów o naszych cenach, termin i sposób dokonania zmiany cen 52

53 cena jako instrument W_0 marketingowy Przyczyny podejmowania decyzji cenowych: gdy cena jest ustalana po raz pierwszy (nowy produkt, nowa usługa), gdy zmieniły się koszty wytwarzania, gdy zachowania konkurentów wymuszają zmianę ceny, gdy zmienia się struktura wewnątrzasortymentowa ( np.. pojawiają się substytuty), gdy zmienia się istotnie popyt 53

54 cena jako instrument W_0 marketingowy cena - procedura ustalania cen 1. określenia celów strategii cenowej 2. oszacowanie popytu 3. oszacowanie kosztów 4. analiza cen i ofert konkurentów 5. wybór metod ustalania cen 6. wybór ceny końcowej 54

55 Istota komunikacji marketingowej choć utożsamiana z promocją jest pojęciem znacznie szerszym jest formą komunikacji społecznej, która służy zaspokajaniu potrzeb przez szeroko rozumianą ofertę rynkową (produkt/ usługa) oferenci komunikują się za pośrednictwem 4P oznacza dwustronny przepływ informacji od oferenta do rynku i odwrotnie często interaktywny 55

56 Istota komunikacji marketingowej działanie dwukierunkowe, nastawione na "dialog" pomiędzy uczestnikami, gdzie sprzężenie zwrotne ("interakcja") nie przejawia się tylko liczbami określającymi wielkość czy wartość lecz umożliwia lepiej zrozumieć potrzeby stron i stanowi skuteczne narzędzie w kształtowaniu jego lojalności partnerów dialogu. 56

57 crm koncepcja tradycyjnego modelu zarządzania w marketingu skupiająca się na masowych działaniach została zastąpiona nowoczesnym systemem zorientowanym na indywidualnego użytkownika - zarządzanie relacjami z klientami czyli CRM (Customer Relationship Management) 57

58 crm jeden na jeden to - opiera się na dwukierunkowym dialogu między firma a jej klientami w celu wspierania szczerych związków i pozwoleniu klientom na szczere wyrażenie pragnień, które firma może pomóc zaspokoić - wykorzystuje się doświadczenia klienta z daną firmą oraz doświadczenia firmy w zakresie przekazów 58

59 crm uwzględnia osobiste preferencje odbiorców dostarcza im właściwych dóbr i rozwiązań Aby zrozumieć czego oczekuje klient należy: - wsłuchać się w jego potrzeby - oraz zidentyfikować motywacje jego działań. Na podstawie złożonej analizy potrzeb możliwym staje się przygotowanie oferty spełniającej osobiste oczekiwania odbiorcy. 59

60 crm "Customer Relationship Management" a system CRM Customer Relationship Management czyli zarządzanie kontaktami z klientami jest pewną ideą i realizacją podejścia biznesowego zorientowanego na klienta zaś system CRM jest sposobem działania będącym elementem strategii przedsiębiorstwa. 60

61 crm motywatory implementacji CRM przewidywanie potrzeb klientów, - nie wystarczą już tylko badania, ale również umiejętność prognozowania - należy obserwować jego zachowanie, analizować motywy działania oraz skorelować je z posiadanymi danymi socjodemograficznymi. identyfikacja potrzeb klienta utożsamianie się z jego kierunkiem myślenia dedykowanie klientowi kompozycji produktów lub usług 61

62 crm motywatory implementacji CRM oferowanie wartości dodanej, - firma musi dać klientowi coś więcej niż on sam oczekuje, coś co można określić wartością dodaną - serwowanie wsparcia merytorycznego osobie, która nabyła program komputerowy 62

63 crm motywatory implementacji CRM dążenie do lojalności klienta, - lojalny klient to taki, który oddany jest firmie w długofalowej perspektywie powtarzalność dokonywania zakupów - w aspekcie psychologicznym - emocjonalne przywiązanie klienta do firmy 63

64 crm motywatory implementacji CRM minimalizacja programów lojalnościowych współcześnie programy lojalnościowe - firmy zamierzają zwiększyć wolumen sprzedaży poprzez zachęcenie klientów do robienia zakupów "kupowanie" lojalności klienta -jest to mylny model lojalności - oddanie klienta nie wynika z pobudek materialnych, lecz jest podparte silną motywacją - potrzeby konsumentów są bardzo złożone 64

65 merchandising sklep budynek miejsce trójwymiarowa reklama def. merchandising pochodzi od angielskiego słowa merchandise, które oznacza dobra przeznaczone na sprzedaż, czyli towar 65

66 merchandising 7 zasad I. właściwa marka II. właściwe miejsce III. właściwy czas IV. właściwa cena V. właściwa ilość VI. właściwe warunki VII. właściwa prezentacja 66

67 merchandising poziomy natężenia poziom I. merchandiserzy odwiedzają placówki handlowe przejmują opiekę nad miejscami ekspozycji poziom II. przedsiębiorstwo szkoli personel danej placówki handlowej zwiększa się obrót sklepu poziom III. producent zatrudnia własnych przeszkolonych pracowników ich zadnia to wsparcie krótkoterminowe (degustacje) bądź długoterminowe (wspomaganie sprzedaży, szkolenia itd..) 67

68 merchandising miejsce w ogólnej strategii firmy a. kierownictwo firmy dział produkcji dział finansowy dział marketingu dział sprzedaży b. merchandising kierownictwo firmy dział produkcji dział finansowy dział marketingu dział sprzedaży merchandising 68

69 merchandising strategia to planowe kształtowanie przestrzeni oraz realizacja usług handlowych względem poziomu ich dostępności/ przedmiotu/ ceny oraz sposobu komunikacji z potencjalnymi nabywcami, by w efekcie można było zrealizować założone cele długoterminowe 69

70 lokalizacja merchandising rodzaje strategii asortymentacja cenowa trafny wybór miejsca lokalizacji: 1. ocena dostępności 2. wybór 3. analiza danej lokalizacji off-price trading-up W_0 dobór oferty produktowej uwzględniając: pozycjonowanie placówki; kryteria efektywności; szerokość i głębokość asortymentu oraz jego funkcje (high touch// high tech) produkty markowe o wysokiej jakości sprzedawane są po cenach o 20% - 60% niższych podwyższanie wartości placówki poprzez ponadprzeciętny standard obsługi obsługa i sposoby sprzedaży hardselling softselling sprzedaż intensywna silna presja zakupu sprzedaż oparta na zaufaniu przy pozostawieniu wyboru atmosferze spokoju i sympatii 70

71 merchandising instrumenty kolorystyka placówki ekspozycje sklepowe wygląd/ dostęp rozplanowanie przestrzeni sklepowej materiały reklamowe materiały merchandisingowe zblokowanie produktów tworzenie naturalnych działów wolna ekspozycja estetyka prezentacji lokalizacja towaru w sklepie atmosfera sklepu inwestycje w sklepach stoiska/ butiki firmowe wolumen półki dostępność asortymentu właściwe wyłożenie asortymentu dopasowanie półek do produktów ustawianie na półce wzg. wagi produktów zapas wymagalny opakowania reklamowe jakość produktów (terminy przydatności/ zniszczenia) ekspozycja cen zróżnicowanie i zmienność cen udzielanie upustów poza-sezonowa obniżka 71

72 merchandising techniki merchandisingu strefa dekompresji umieszczenie produktów na poziomie zakupu (wzrok/ręka) zasada prawej ręki zasada prawo- skrętności najlepsze miejsca na skraju regałów blokowanie marek produktów jednego producenta łączenie produktów komplementarnych ustawienia swobodne/ display e/ strefa kas 72

73 techniki merchandisingu samoobsługa zapewnienie intymności zakupów możliwość swobodnego wyboru nieograniczony czas decyzji brak kontaktu z klientem ograniczone możliwości doradzania zakupów brak jednostkowego podejścia do klienta 73

74 obsługa klienta Metody obsługi klienta bezpośrednie Sprzedaż w punkcie detalicznym Sprzedaż w miejscu lub domu klienta inne: Bank taksówka pośrednie internet telefon katalog inne: bankomat autobus 74

75 obsługa klienta SPRZEDAŻ OSOBISTA - jest to forma sprzedaży polegająca na bezpośrednim, osobistym kontakcie z klientem. CEL --> bezpośrednio sprzedażowy. - bezpośredni kontakt z klientem, - możliwość bezpośredniej prezentacji produktu, - rozwiać wątpliwości, - udzielić szerszych wiadomości, - zdobyć informacje o kliencie, - droga forma dotarcia, - niewielki zasięg, - nie wszystko można sprzedać poprzez sprzedaż osobistą (głównie produkty drogie, markowe), - miejsce sprzedaży to miejsce promocji, - nie lubiana forma promocji. 75

76 obsługa klienta SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA. Kupujący dokonuje transakcji poprzez złożenie zamówienia: drogą pocztową telefonicznie przez internet 76

77 obsługa klienta SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA. możliwość zakupu towarów pomimo ich nie występowania na rynku lokalnym, czas na przeanalizowanie oferty, cen i na podjecie decyzji, często atrakcyjne ceny, promocje i dodatkowe prezenty. konieczność parodniowego oczekiwania na wybrany towar, brak fizycznego kontaktu z towarem co utrudnia dokonanie wyboru i sprawdzenie jakości, niebezpieczeństwo oszustw. 77

78 obsługa klienta INTERNET Marketing elektroniczny przyczynił się do wzrostu udogodnień kupowania, przekraczając tym samym wiele dotychczasowych barier. Dzisiaj możemy robić zakupy 24 godz. na dobę, nie wychodząc z domu, przeczytać dzisiejszą gazetę bez obawy, że zmokniemy, kiedy pójdziemy po drukowany egzemplarza podczas nawałnicy i nie musimy czekać na wiadomości wieczorne, by dowiedzieć się, jaka będzie pogoda następnego dnia zarówno w naszej okolicy, jak i na świecie. 78

79 obsługa klienta Korzyści z e-handlu: zakupy przez 24 godziny na dobę; mniej dojazdów do sklepów; możliwość uzyskania pożądanych informacji z dowolnego miejsca w bardzo krótkim czasie; szersza oferta w krajach gorzej rozwiniętych; lepsza informacja o kształtowaniu się cen; niższe ceny- oferta dla mniej zamożnych; uczestnictwo w aukcjach online; szybkie dostawy produktów; wirtualne wspólnoty 79

80 obsługa klienta Ograniczenia dla konsumenta: brak bezpieczeństwa; ryzyko, że padnie się ofiarą oszustwa; nie można dotknąć produktów; rzeczywisty odcień może różnić się od koloru, jaki zobaczymy na monitorze; koszty związane z ewentualnym zwrotem nabytego produktu; ryzyko stopniowego zanikania bezpośrednich relacji międzyludzkich. 80

81 obsługa klienta Telesprzedaż, to szeroko stosowana na świecie - a od niedawna zdobywająca popularność w Polsce - metoda sprzedaży, opierająca się całkowicie lub w zasadniczym stopniu na kontakcie telefonicznym z klientem. 81

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 11

Spis treści. Od autora... 11 Spis treści Od autora... 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku... 13 1.1. Definicje rynku...13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy)...14 1.3. Podmioty rynku...16 1.4. Struktura

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Treści podstawowe i kierunkowe

Treści podstawowe i kierunkowe Treści podstawowe i kierunkowe Wydział Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 1. Polityka fiskalna

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu

dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Logistyka dystrybucji - konspekt wykładów dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Wprowadzanie do dystrybucji. przedsiębiorstwo - wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Analizowanie dystrybucji. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu

Analizowanie dystrybucji. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Analizowanie dystrybucji wykład dla studentów Podyplomowego Studium Analiz Marketingowych dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Charakterystyka analizy dystrybucji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady marketingu 2016/2017

Zasady marketingu 2016/2017 Zasady u 2016/2017 Katarzyna Dziewanowska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Prowadząca wykład dr Katarzyna Dziewanowska kdziewanowska@wz.uw.edu.pl Dyżur: środa, godz. 13:00-14:00,

Bardziej szczegółowo

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski REFORMA 2012 Marketing w działalności gospodarczej Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski Kwalifikacja A.22.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC Ilustrator:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Produkt w marketingu dr Grzegorz Mazurek Wybór orientacji działania przedsiębiorstwa Orientacja przedsiębiorstwa Produktowa Na produkt Sprzedażowa Marketingowa Przedsiębiorstwo działające wg orientacji

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt PRODUKT PRODUKT......PRODUKTEM jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia konsumentów; Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Merchandising to część operacji marketingowych stanowiąca pewną filozofię działania, która do komunikacji z klientami

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych

O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych Gospodarowanie w firmie Urszula Kazalska 1 Wydajność Ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu firmy. Firmy o niskiej wydajności przegrywają konkurencję

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo