Jakościowe badania marketingowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakościowe badania marketingowe"

Transkrypt

1 dr Radosław Mącik Jakościowe badania marketingowe Wykład Slajd 1 Podstawowa literatura Anna M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa Dominika Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, WN PWN, Warszawa 2001 Oraz: Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. nauk. K. Mazurek-Łopacińska, WN PWN, Warszawa S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe, PWE, Warszawa G. Churchill, Badania marketingowe podstawy metodologiczne, WN PWN, Warszawa Slajd 2

2 Ramowy program zajęć Czym są jakościowe badania marketingowe? Jaką odgrywają rolę? Proces badawczy w badaniach jakościowych Metody badań jakościowych: Pogłębione wywiady indywidualne Zogniskowane wywiady grupowe Obserwacja uczestnicząca Techniki wspomagające w badaniach jakościowych Badania jakościowe poprzez Internet Slajd 3 Badania ilościowe i jakościowe Badania ilościowe dają w wyniku pomiarów liczby (np. oceny, wskaźniki itd.), poddawane następnie opracowaniu statystycznemu wyniki moŝna uogólnić na populację jeśli badamy próbę reprezentatywną. Badania jakościowe dają zaś pogłębione opisy pewnych sytuacji lub słabo dające się skwantyfikować kategorie (moŝemy np. policzyć jak często coś się zdarza, ustalić ranking pewnych czynników itd.) Slajd 6

3 Badania ilościowe a badania jakościowe Badania ilościowe: Odpowiedź na pytanie Ile? Poszukujące faktów i przypadków zjawisk bez zainteresowania subiektywnym zachowaniem Zorientowane na weryfikację: potwierdzające, podsumowujące. Badania reprezentatywne, wnioski uogólniane. Nacisk połoŝony na wyniki liczbowe. Obiektywne podejście. Kontrolowany i wystandaryzowany pomiar. Bierna, odtwórcza rola respondenta. Więcej błędów nie wynikających z próby. Dane bardziej rzetelne. Więcej danych, ale powierzchowne. Dane umoŝliwiające porównania. Mniejsze wymagania co do umiejętności ankieterów. Badania jakościowe: Odpowiedź na pytanie Dlaczego? Zrozumienie zachowania jednostki zgodnie z jej układem odniesienia. Zorientowane na odkrycia; eksploracyjne, ekspansywne. Badania niereprezentatywne, wnioski nie uogólniane. Nacisk połoŝony na interpretację zjawisk. Subiektywne podejście. Naturalny i niestrukturalizowany pomiar. Czynna, kreatywna rola respondenta. Więcej błędów wynikających z próby. Dane bardziej trafne. Mniej danych, ale dane dokładniejsze, głębsze. Dane trudne do porównania. Konieczne doświadczenie i interdyscyplinarne przygotowanie badacza. Slajd 7 Reprezentatywność badań jakościowych (1) W jakościowych badaniach marketingowych bada się niewielką liczbę osób, toteŝ ich wyniki nie są reprezentatywne w sensie statystycznym i na ich podstawie nie moŝna przeprowadzać wnioskowania na temat dystrybucji postaw w populacji generalnej. Równolegle jednak badania takie mogą być reprezentatywne sensie potocznym, jeśli uczestników dobrano tak, by reprezentowali moŝliwie najbardziej zróŝnicowane stanowiska w populacji interesującej badacza. PoŜądane jest spełnienie dwu postulatów: homogeniczności grupy badanej i jej zróŝnicowania. Homogeniczność grupy uzyskiwana jest w wyniku rekrutacji osób spełniających ściśle określone jej kryteria. Wewnętrzne zróŝnicowanie grupy badanej dokonane w obrębie kryteriów rekrutacji zapewnia moŝliwość głębszej eksploracji oraz uatrakcyjnia wyniki badań. Slajd 9

4 Reprezentatywność badań jakościowych (2) Błędny oraz poprawny dobór respondentów przedstawiono poniŝej Grupa zbyt mało zróŝnicowana Grupa zbyt mało zróŝnicowana, 2 os. nie spełniają kryteriów rekrutacji Źródło: D. Micek, Sz. Beźnic, Jakościowe badania marketingowe - fokusy i wywiady pogłębione - funkcje, zastosowania, dostępne online: Slajd 10 Trafność i rzetelność badań jakościowych Pomimo braku reprezentatywności w sensie statystycznym moŝna mówić o trafności i rzetelności badań jakościowych. Wystarczającą trafność i rzetelność badań jakościowych wg E. Hirschmann uzyskuje się poprzez: wiarygodność interpretacji badacza, która polega na weryfikacji materiału empirycznego dokonanej przez samych badanych. Respondenci oceniają trafność interpretacji i wniosków badacza. przenośność uzyskanych interpretacji na róŝne inne konteksty sytuacyjne badanych związków, porównywalność i zaleŝność interpretacji zjawisk dokonanych przez róŝnych badaczy, potwierdzalność poprawności interpretacji przez zewnętrznych recenzentów - sędziów kompetentnych Slajd 11

5 Zastosowanie badań jakościowych kiedy? Jakościowe badania marketingowe wykorzystywane są do: ustalania wytycznych do badań ilościowych (badania jakościowe wykonywane przed badaniem ilościowym), pogłębienia rozumienia i rozwinięcia wyników badań ilościowych (badania jakościowe wykonywane po badaniach ilościowych), ułatwienia badaczom rozpoznania i zrozumienia naturalnego, prawdziwego świata badanych (zawsze), generowania pomysłów, koncepcji lub hipotez (często). Slajd 12 Zastosowania badań jakościowych do czego? (1) do badania korzyści oczekiwanych przez konsumenta, np.: odkrywanie wytycznych do pozycjonowania, poszukiwanie kreatywnych koncepcji dotyczących produktu, jego wartości uŝytkowych i symbolicznych, poszukiwanie i generowanie idei związanych z rozwojem nowego produktu, wstępna ocena prototypów, rozpoznanie sytuacji uŝycia produktu w relacji do stylu Ŝycia konsumenta i przyjętego przez niego systemu wartości, wyszukiwanie nisz rynkowych, diagnoza potencjalnych problemów; do badania komunikacji jako systemu informacji przekazywanych nabywcy i od niego odbieranych, np.: generacja pomysłów i poszukiwanie koncepcji strategii promocji, jej argumentów, wstępna ocena projektów i juŝ realizowanych kampanii, dotarcie do języka, jakim posługuje się na co dzień nabywca, wstępna identyfikacja potrzeb informacyjnych i podatności na działania promocyjne, diagnoza potencjalnych problemów; Slajd 15

6 Zastosowania badań jakościowych do czego? (2) do badania komfortu nabywcy związanego z zakupem produktów i usług, np. poszukiwanie i generowanie idei dotyczących strategii sprzedaŝy, identyfikacja preferencji związanych z formą i miejscem sprzedaŝy i ich wstępna ocena diagnoza potencjalnych problemów; do badania kosztu całościowego ponoszonego przez nabywcę, np. poszukiwanie komponentów składających się na koszt, odkrywanie roli ceny w procesie decyzji o zakupie, identyfikacja skłonności do oszczędzania i priorytetów budŝetowych, diagnoza potencjalnych problemów, do badań segmentacyjnych nabywców, np. poszukiwanie wytycznych dla ustalenia kryteriów segmentacji, rozpoznanie ról odgrywanych przez nabywców w ich otoczeniu, diagnoza potencjalnych problemów; Slajd 16 Zastosowania badań jakościowych do czego? (3) do badania psychologicznych motywów działań nabywcy, np. kompleksowa eksploracja zachowania sondowanie ukrytych motywów, postaw, czynników wpływających na decyzje, zrozumienie złoŝonego procesu podejmowania decyzji o zakupie i znaczenia jego poszczególnych etapów, przygotowanie badań marketingowych, np. generowanie hipotez do badań ilościowych, tworzenie wytycznych do kolejnych badań, konstrukcja oraz sprawdzanie poprawności instrumentów pomiarowych, interpretacja wyników uzyskanych w badaniach ilościowych dla głębszego zrozumienia zachowania, które zostało wstępnie zidentyfikowane, wyznaczanie zakresu problemu badawczego; ogólne rozpoznanie rynku, np. poszerzenie wiedzy na temat danych zjawisk rynkowych, wstępna identyfikacja wpływu ogólnych trendów na postępowanie nabywców. Slajd 17

7 Etyczne aspekty jakościowych badań marketingowych (2) Podstawowe obowiązki badacza: Właściwe zabezpieczenie informacji o respondencie, szczególnie jego danych osobowych Prowadzenie badania tak, by nie słuŝyło sprzedaŝy lub promocji czegokolwiek Zapewnienie zachowania anonimowości respondentów Respektowanie prawa respondenta do przerwania badania w dowolnym momencie i Ŝądania zniszczenia dotychczasowych odpowiedzi O ile to moŝliwe ujawnienie celów badania Poinformowanie o rejestracji i/lub obserwacji badania Zapewnienie badanemu moŝliwości obejrzenia zarejestrowanego materiału i zniszczenia fragmentów z wypowiedziami zainteresowanego respondenta Badanie dzieci tylko za zgodą ich opiekunów i po zapoznaniu ich z przebiegiem badania Slajd 26 Etyczne aspekty jakościowych badań marketingowych (3) Problemy etyczne w relacji badacz-respondent: Jak zapewnić badanemu odpowiednie poczucie bezpieczeństwa? Wynagrodzenie? Jakie? Co zrobić jeśli zbyt wielu respondentów zgłosiło się na spotkanie? Jak nie ingerować zbytnio w prywatność respondenta Jak wyłapać zawodowych respondentów Problemy etyczne w relacji badacz-zleceniodawca: Czy rzeczywiście się rozumiemy? Zleceniodawca czy wie na czym polegają badania jakościowe i jakie są ich moŝliwości i ograniczenia? Badacz czy wie jakie są rzeczywiste problemy zlecającego? Slajd 27

8 dr Radosław Mącik, Jakościowe badania marketingowe - materiały dydaktyczne Proces jakościowego badania marketingowego fazy Źródło: A. M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999, s. 77 Slajd 28 Typowe błędy w badaniach jakościowych (1) Błędy doboru próby duŝa szansa pojawienia się minimalizuje je właściwa rekrutacja Błędy nie wynikające z doboru próby łatwiejsze do uniknięcia niŝ w przypadku badań ilościowych, np.: Definiowanie nierozwiązywalnych, zbyt wąsko określonych problemów (bez zauwaŝania ich kontekstu) Stosowanie metod jakościowych do szybkiego zebrania danych liczbowych powaŝny błąd metodologiczny Slajd 29 (c) Radosław Mącik, 2006

9 Typowe błędy w badaniach jakościowych (2) Faza bad. Błędy doboru próby Błędy nie wynikające z doboru próby Przygotowanie Realizacja Interpretacja wyników źle określona populacja generalna i/lub badania nieprawidłowa rekrutacja wybór nieodpowiednich respondentów (brak) źle określony problem badawczy nieadekwatne metody i techniki badawcze wadliwy scenariusz badania i/lub materiały wspomagające błędy pomiaru wynikające ze złego scenariusza i/lub materiałów wspomagających błędy pomiaru zawinione przez prowadzącego wywiad (nieprawidłowe zadawanie pytań, sugerowanie i podawanie odpowiedzi) błędy związane z rejestracją wypowiedzi i zachowań błędy powodowane przez respondenta (jego pasywność, fałszywe odpowiedzi) błędy analizy i interpretacji danych błędy prezentacji i oceny wyników badania Slajd 30 Zasady rekrutacji badanych Badani powinni uczestniczyć w badaniu (np. FGI) po raz pierwszy (lub dawniej niŝ...) Badani nie powinni się znać ani znać rekrutującego lub badacza Badani zwykle nie powinni być profesjonalnie związani z badaną tematyką (chyba Ŝe wynika to z celu badania) NaleŜy łącznie stosować w rekrutacji kryterium wieku z kryterium stadium rozwoju rodziny Jeśli stosuje się rekrutację telefoniczną naleŝy dąŝyć do osobistego spotkania przed badaniem Rekrutujący powinni posiadać jasne instrukcje rekrutacji i zostać przeszkolenie jak zachowywać się w kontakcie z rekrutowanym. Slajd 31

10 Główne techniki badań jakościowych Slajd 39 Główne metody badań jakościowych Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) Obserwacja uczestnicząca (PO) Slajd 40

11 Cechy zogniskowanego wywiadu grupowego (focus group interview) Zalety: Pozwala na uzyskanie pogłębionych i dość swobodnych wypowiedzi, dostarczających informacji o charakterze jakościowym, Respondentom łatwiej jest wypowiadać się w grupie niŝ indywidualnie pozytywne efekty grupowe Rejestracja wywiadu techniką wideo pozwala na wnioskowanie o pozawerbalnych zachowaniach uczestników wywiadu, Pozwala stosować materiały audiowizualne i techniki projekcyjne do wspomagania odpowiedzi, Metoda bardzo elastyczna. Wady: Brak moŝliwości przeniesienia wyników badania na całą populację. Konieczność ostroŝnego stosowania w badaniach rynków zagranicznych z powodu wpływu róŝnic kulturowych (najlepiej wynająć miejscową firmę badawczą), Metoda pracochłonna mało czynności daje się zautomatyzować, MoŜliwy wpływ moderatora na grupę, MoŜliwość pojawienia się niekorzystnych efektów grupowych. Slajd 41 Etapy przebiegu FGI (1) Źródło: A. M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999, s. 109 Slajd 46

12 Etapy przebiegu FGI (2) Źródło: A. M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999, s. 109 Slajd 47 Scenariusz FGI zawartość Cel wywiadu Kryteria określające próbę Liczba wywiadów i miejsce ich przeprowadzenia Szczegółowy plan wywiadu Istotne wypowiedzi moderatora na początku Lista pytań (nie więcej niŝ 20) Określenie miejsca i typu zastosowanych technik wspomagających np. projekcyjnych Slajd 49

13 Techniki moderowania FGI wysoki stopień ingerencji moderatora umiarkowany stopień ingerencji moderatora niski stopień ingerencji moderatora (sytuacja poŝądana!!!) Źródło: A. M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999, s. 119 M moderator R respondent Im dłuŝsza strzałka, tym bardziej intensywna interakcja Slajd 50 PoŜądane zachowanie moderatora FGI W pełni neutralne wobec uczestników grupy i ich reakcji Raczej nie prezentować własnego stosunku do badanej tematyki Sprawiać wraŝenie osoby zaciekawionej kaŝdą reakcją UŜywać komunikatywnego i dostosowanego do grupy języka, Stawiać pytania otwarte Właściwie do grupy się ubrać Łagodzić konflikty w trakcie wywiadu Slajd 51

14 Typologia trudnych respondentów w FGI Typ respondenta Nadaktywny, dominujący Ekspert (rzeczywisty) Przyjmujący rolę eksperta Bierny, milczący Wrogi, agresywny Znający innych uczestników Odbiegający dd tematu Wskazane działanie moderatora Wykorzystać wypowiedzi dla aktywizowania innych Ignorować Zwrócić uwagę lub nawet wyprosić (ostatecznie!) Zaproponować wysłuchanie innych i skonfrontowanie z własnymi doświadczeniami Zidentyfikować podczas rekrutacji i nie dopuścić do udziału Sprawdzić faktyczną wiedzę przez zadawanie pytań Traktować jak dominującego Kierować pytania bezpośrednio do niego Utrzymywać kontakt wzrokowy Zneutralizować jego zachowanie Zignorować lub ostatecznie wyprosić Zrezygnować z jego udziału Posadzić w oddaleniu od osoby znajomej Skonfrontować jego wypowiedzi z głosami innych Zaproponować powrót do jego wątku pod koniec sesji Slajd 52 Inne niŝ klasyczne FGI pogłębione wywiady grupowe Minigrupy (4-6 osób) Diady i triady Wywiady przedłuŝone (nawet do 4-6 godzin) Tzw. grupy kreatywne Powtórzone wywiady grupowe Tzw. dwustronne wywiady grupowe Grupy konfliktowe i konfrontacyjne Tzw. grupy nominalne Dyskusje bez prowadzącego Slajd 53

15 Pogłębiony wywiad indywidualny (IDI) Powadzony jest z jednym respondentem w osobistym kontakcie typu twarzą w twarz Cel: uzyskanie szczegółowych informacji od 1 respondenta, bez wpływu osób trzecich, podczas badania złoŝonych, wieloetapowych procesów decyzyjnych lub w sytuacji pytania o sprawy intymne, czy teŝ kontrowersyjne Osoba przeprowadzająca wywiad to indagator Slajd 54 Porównanie IDI z FGI (1) Cechy IDI FGI Rola badacza Interakcje Sposób realizacji DuŜa aktywność i wpływ na przebieg wywiadu DuŜa moŝliwość obserwowania zachowań niewerbalnych Skupienie na sobie uwagi respondenta Łatwiejsze demaskowanie własnych odczuć przez badacza Między jednostkami: badaczem a respondentem Zminimalizowane odgrywanie ról Wysoka koncentracja na problemie badawczym Szybkie męczenie się indagatora potrzeba więcej badaczy Łatwiej realizować scenariusz ZaangaŜowana postawa badacza Niewielka aktywność, mniejszy wpływ na przebieg wywiadu Błędy prowadzącego mniej wykrywalne przez uczestników Konieczność zapanowania nad grupą Obecne procesy grupowe, Silny wpływ zachowań innych na uczestnika Odgrywanie ról Mniejsza monotonia pracy, krótszy czas Trudniej trzymać się scenariusza Badacz musi być neutralny Slajd 55

16 Porównanie IDI z FGI (2) Cechy IDI FGI Odczucia badanych Uzyskane informacje Wpływ czynników zewnętrznych Organizacja Stremowanie obecnością badacza, ale większa odczuwana poufność wywiadu Atmosfera zwierzeń Większa wraŝliwość na czynniki zewnętrzne Ograniczone moŝliwości obserwacji przez zleceniodawcę Łatwe celowe stosowanie technik wspomagających DłuŜszy czas na zdobycie szczegółowych informacji Indywidualne informacje Brak szczególnych wymagań co do warunków prowadzenia wywiadu Stremowanie raczej obecnością innych w grupie niŝ badacza Koncentracja głównie na współrozmówcach MoŜliwość obserwacji przez zleceniodawcę Ograniczone stosowanie technik wspomagających Wiele informacji w relatywnie krótkim czasie Informacje tworzy grupa Wysokie wymagania organizacyjne i techniczne Koszt Bardzo wysoki na 1 badanego Koszt na 1 osobę dość niski Czas Relatywnie długi Relatywnie krótki Slajd 56 Główne techniki wspomagające Technikami wspomagającymi są zazwyczaj bodźce zewnętrzne oddziałujące na respondentów: Słowne: Polecenia, zapytania Wizualne Fotografie, rysunki, filmy, prototypy produktów Foniczne Dźwięki, odgłosy, muzyka W wąskim znaczeniu techniki wspomagające rozumiane są jako: Sposoby zadawania pytań Techniki projekcyjne Slajd 66

17 Podstawowe rodzaje pytań Filtrujące orientacyjne Zasadnicze ściśle związane z problemem badawczym Pojęciowe sprawdzające znaczenie uŝywanych słów Pogłębiające typu: mogłaby to Pani wyjaśnić dokładniej Kierujące naprowadzające na główny wątek Przypominające operujące cytatem wypowiedzi badanego Pośrednie pytające o osoby trzecie Prowokacyjne (w tym naiwne) przeciwdziałające postawom konformistycznym Slajd 67 Techniki projekcyjne przykłady Testy skojarzeń Dokańczanie zdań Metoda personifikacji Metoda animizacji Testy rysunkowe Odgrywanie scenek drama Slajd 68

18 Test skojarzeń słownych - przykład P1. Proszę podać jeden wyraz, jaki przychodzi Panu/Pani na myśl po wypowiedzeniu kaŝdego z następujących słów: ubezpieczenie... podróŝ... polisa... wypadek... wycieczka... kradzieŝ... szkoda... wakacje... Slajd 69 Test zdań niedokończonych - przykład P2. Proszę dokończyć poniŝsze zdania: Większość ludzi uwaŝa, Ŝe jazda autobusem Lepiej jest jechać pociągiem niŝ autobusem, gdy... JeŜeli jadę busem Korzystanie z własnego samochodu jeśli mogę pojechać gdzieś autobusem Studentom opłaca się jeździć autobusami Slajd 70

19 Test rysunkowy - przykład P3. Uzupełnij puste dymki w scence poniŝej: Słuchaj, Jacek kupił sobie nową Toyotę Slajd 71 Metoda trzeciej osoby przykład P4. Twój najlepszy przyjaciel zastanawia się nad skorzystaniem z pomocy unijnej dla młodych rolników. Co poradziłbyś mu w tej sytuacji? Slajd 72

20 Test chińskiego portretu - personifikacja (przykład) P5. Gdyby Unia Europejska była osobą, to jakie miałaby ta osoba cechy? (Opisz płeć, wygląd, charakter, zainteresowania, zachowanie itd.) Slajd 73 Animizacja przykład P6. Gdyby Unia Europejska była zwierzęciem, to jakie byłoby to zwierzę? Jak by wyglądało, jak się zachowywało? Slajd 74

21 Przykładowe testy sortowania obrazków Opowiadanie historii z obrazków badany ma ułoŝyć obrazki/zdjęcia w kolejności jaka wydaje mu się stosowna, a następnie opowiedzieć krótką historię posługując się ułoŝoną sekwencją obrazków. Tzw. brand party dopasowywanie logotypów marek pod pozorem uczestnictwa marek w imprezie, marki poszczególnych kategorii wprowadzane są stopniowo, uczestnicy grupują w kaŝdym etapie marki, które dobrze by się ze sobą czuły, bawiły, a oddzielają grupy ich zdaniem odrębne, na końcu badani proszeni są o uzasadnienie dlaczego określone marki znalazły się w danej grupie. Slajd 75 Psychodrama (test odgrywania ról) Spotyka się dwóch przyjaciół. Obaj niedawno mieli stłuczki - teraz spotkali się czekając na autobus miejski. Jeden z nich (A) spowodował stłuczkę nie mając AC, drugi (B) został najechany przez kierowcę, który nie miał waŝnego OC i naprawia samochód ze swojego AC. Co czuje kaŝdy z przyjaciół? Odegraj scenkę rozmowy pomiędzy tymi przyjaciółmi. Slajd 77

22 Specyficzne techniki jakościowe w badaniu obsługi/satysfakcji klienta Slajd 78 Analiza zdarzeń krytycznych Analiza przypadków krytycznych pozwala na jakościowe poznanie najbardziej satysfakcjonujących i najmniej satysfakcjonujących relacji klienta z usługodawcą, zadaje się w kwestionariuszu pytania otwarte o takiej treści, MoŜe być prowadzona w oparciu o prosty kwestionariusz, zawierający m.in. następujący zestaw pytań otwartych: Proszę sobie przypomnieć, kiedy miał/a Pan/i jako konsument szczególnie zadowalający/niezadowalający kontakt z pracownikiem naszego przedsiębiorstwa? Kiedy się to zdarzyło? Co dokładnie powiedział lub zrobił pracownik? Co spowodowało, Ŝe odczuł Pan/i, iŝ kontakt był? zadowalający (niezadowalający) Slajd 79

23 Tajemniczy klient Tajemniczy klient (zakupy pozorne mystery shopping), polega na ocenie procesów świadczenia usługi przez przeszkolonego obserwatora występującego w roli klienta, który często stwarza w sposób sztuczny niecodzienne problemy i komplikacje dla oceny sposobu reagowania personelu na nie. Do oceny słuŝy specjalnie przygotowany arkusz obserwacji. Slajd 80 Fragment arkusza obserwacji Formularz obserwacji Oddział:... Miejscowość:... Adres:... Data:... Godzina rozpoczęcia:... Godzina zakończenia:... Obserwator:... Numer sytuacji:... Kontakt: Transakcje osobiste: 1. Nazwisko pracownika: W jaki sposób uzyskano nazwisko: Pracownik nosił identyfikator Tabliczka z nazwiskiem na biurku lub okienku Pracownik podał nazwisko Klient musiał poprosić o nazwisko Nazwisko podał inny pracownik Inne.. Kontakt pracownika z klientem: Transakcje telefoniczne: osobisty telefoniczny 1. Nazwisko pracownika: W jaki sposób uzyskano nazwisko: Pracownik przedstawił się odbierając telefon Nazwisko podał inny pracownik Klient musiał spytać o nazwisko 1. Pracownik zauwaŝył Pana/Panią natychmiast i przywitał nie tak 2. Pracownik wypowiadał się przyjemnie i uśmiechał się nie tak 3. Pracownik natychmiast odebrał telefon nie tak 4. Pracownik poprosił Pana/Panią o zajęcie miejsca nie tak 5. Pracownik starał się być pomocny klientowi nie tak 6. Pracownik udzielił jasnej odpowiedzi na pyt. klienta nie tak 7. Pracownik wykazywał szczere zainteresowanie sprawą klienta nie tak 8. Biurko lub strefa pracy były schludne i uporządkowane nie tak Pracownik podał nazwisko w trakcie rozmowy Inne... nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Slajd 81

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Badania ewaluacyjne ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY 5 ZAJĘCIA R.

Badania ewaluacyjne ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY 5 ZAJĘCIA R. Badania ewaluacyjne ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY 5 ZAJĘCIA 24.11.2008 R. Zogniskowany wywiad grupowy Focus group interview zogniskowany...czyli dotyczący jednego problemu, lub grupy podobnych problemów

Bardziej szczegółowo

Opinie o rynku, potrzeby i perspektywy warsztatów samochodowych.

Opinie o rynku, potrzeby i perspektywy warsztatów samochodowych. Opinie o rynku, potrzeby i perspektywy warsztatów samochodowych. Segment osobowy Wprowadzenie do raportu Metodologia i cel raportu Funkcjonowanie warsztatu Magazyn i zakup części Decyzje zakupowe wybór

Bardziej szczegółowo

Indywidualne wywiady pogłębione. Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk

Indywidualne wywiady pogłębione. Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk Indywidualne wywiady pogłębione Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk Plan prezentacji Definicja Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik badań jakościowych. Polegają

Bardziej szczegółowo

Jakościowe badania marketingowe

Jakościowe badania marketingowe dr Radosław Mącik Jakościowe badania marketingowe Wykład Slajd 1 Kontakt Konsultacje: Środa 13.15 14.45 Czwartek 9.30 12.30 Miejsce: Rektorat MCS, p. 503, tel. 81-537 51 57 E-mail: rmacik@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

W3. Metody badań jakościowych

W3. Metody badań jakościowych W3. Metody badań jakościowych Istota badań jakościowych Rodzaje badań jakościowych Próba w badaniach jakościowych Organizacja badań Zasady analizy jakościowej Kierunki zmian w badaniach jakościowych 1

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Metody i techniki pomiarowe w badaniach ilościowych i jakościowych

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Metody i techniki pomiarowe w badaniach ilościowych i jakościowych Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 7 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Metody i techniki pomiarowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Badania ewaluacyjne WYWIAD 6 ZAJĘCIA

Badania ewaluacyjne WYWIAD 6 ZAJĘCIA Badania ewaluacyjne WYWIAD 6 ZAJĘCIA 01.12.2008 Wywiad Czym jest wywiad? Wywiad jest rozmową, której celem jest pozyskanie informacji. Kiedy wywiad jest odpowiedni? Kiedy poszukujemy pogłębionej wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE. Wojciech Puczyńśki Kamil Jakubicki Bartosz Kaliszewski

ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE. Wojciech Puczyńśki Kamil Jakubicki Bartosz Kaliszewski ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE Wojciech Puczyńśki Kamil Jakubicki Bartosz Kaliszewski Definicja Zogniskowany wywiad grupowy (grupa fokusowa, dyskusja grupowa) metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_7. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_7. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_7 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk

Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk Badania marketingowe stanowią jeden z najważniejszych elementów działań marketingowych w każdym przedsiębiorstwie. Dostarczają decydentom

Bardziej szczegółowo

INDWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE (IDI)

INDWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE (IDI) INDWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE (IDI) Indywidualne wywiady swobodne/pogłębione (IDI ang. In-Depth Interview)- technika komunikacyjna, polegająca na indywidualnej rozmowie osoby badanej z prowadzącą badanie,

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Jak zbadać satysfakcję pacjenta?

Jak zbadać satysfakcję pacjenta? Jak zbadać satysfakcję pacjenta? IBRKiK dr hab. Dominika Maison, Prof. UW Konsument wobec nowych wyzwań Dom Badawczy Maison Uniwersytet Warszawski Warszawa, 17 października 2015 VI Forum Marketingu, Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Przegląd popularnych technik i ich zastosowania Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Jak zdobywać informacje, będące podstawą

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 5 Badania jakościowe Częśd 1.

Badania Marketingowe. Zajęcia 5 Badania jakościowe Częśd 1. Badania Marketingowe Zajęcia 5 Badania jakościowe Częśd 1. Podstawowe różnice pomiędzy metodami jakościowymi a ilościowymi Badania jakościowe Badania ilościowe Cel Zazwyczaj tworzenie elementów teorii

Bardziej szczegółowo

4. JAKIE SĄ RODZAJE TECHNIK PROJEKCYJNYCH STOSOWANYCH W BADANIACH SPOŁECZNYCH?

4. JAKIE SĄ RODZAJE TECHNIK PROJEKCYJNYCH STOSOWANYCH W BADANIACH SPOŁECZNYCH? TECHNIKI PROJEKCYJNE 1. CZYM SĄ TECHNIKI PROJEKCYJNE? 2. JAKA JEST GENEZA TECHNIK PROJEKCYJNYCH? 3. KIEDY STOSOWAĆ TECHNIKI PROJEKCYJNE? CO NAM DAJE ICH ZASTOSOWANIE? 4. JAKIE SĄ RODZAJE TECHNIK PROJEKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 SPIS TREŚCI WSTĘP..13 CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 1. TREŚĆ, PRZEZNACZENIE I PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH....19 1.1. Dlaczego badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych

Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych Główne zagadnienia Kiedy porównujemy badania ilościowe i jakościowe, znajdujemy głownie róŝne rozłoŝenie akcentów między

Bardziej szczegółowo

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6.

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. 1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. Elementy badań 7. Raport etnograficzny 8. Przykłady 9. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Metody Obserwacyjne. więcej niŝ deklaracje.

Nowoczesne Metody Obserwacyjne. więcej niŝ deklaracje. Nowoczesne Metody Obserwacyjne więcej niŝ deklaracje. Obserwuj, by wiedzieć więcej Nie tylko deklaracje, ale i rzeczywiste zachowania oraz reakcje respondentów powinny być poddawane wnikliwym analizom

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH. 1.2.1. Faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okoliczności sprzyjających

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH. 1.2.1. Faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okoliczności sprzyjających Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Autor: Stanisław Kaczmarczyk Wstęp CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH Rozdział 1. Badania marketingowe a zarządzanie 1.1. Rozwój praktyki i teorii

Bardziej szczegółowo

Witryna z informacjami: http://marketing.umcs.lublin.pl/rmacik

Witryna z informacjami: http://marketing.umcs.lublin.pl/rmacik Konsultacje: Środa, 13.00-15.00, p. 506 Dyżur: Czwartek, 9.30-11.30, p. 506 E-mail: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl Witryna z informacjami: http://marketing.umcs.lublin.pl/rmacik 1 Podejście jakościowe w

Bardziej szczegółowo

Proces badania marketingowego

Proces badania marketingowego dr Radosław Mącik Badania marketingowe konwersatorium Slajd Proces badania marketingowego 6 7 Napisanie i prezentacja raportu z badania Analiza zebranych danych 5 8 1 Zbieranie danych pierwotnych i wtórnych

Bardziej szczegółowo

Obserwacja jest jedną z metod/technik badań społecznych, wykorzystywaną w etnologii i antropologii kulturowej, socjologii, psychologii.

Obserwacja jest jedną z metod/technik badań społecznych, wykorzystywaną w etnologii i antropologii kulturowej, socjologii, psychologii. Obserwacja jest jedną z metod/technik badań społecznych, wykorzystywaną w etnologii i antropologii kulturowej, socjologii, psychologii. Zawsze dotyczy badania zachowań społecznych, interakcji między jednostkami,

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Rola w działalności firmy

Badania rynku. Rola w działalności firmy Badania rynku Rola w działalności firmy Część 1 Badania rynku definicja Systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i raportowanie danych i wniosków odnoszących się do konkretnej sytuacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY- FOCUS

ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY- FOCUS ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY- FOCUS Zogniskowany wywiad grupowy (ang. FGI -focus group interwiew, group discussion, group depth interwiew) metoda/technika badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego

Badania Marketingowe. Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego Badania Marketingowe Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego 1 Proces badao marketingowych Sporządzenie raportu i prezentacja danych Decydent Określenie problemu decyzyjnego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

Plan wystąpienia. Rola jakości w życiu konsumentów i klientów. MysteryShopping jako optymalny sposób monitoringu jakości.

Plan wystąpienia. Rola jakości w życiu konsumentów i klientów. MysteryShopping jako optymalny sposób monitoringu jakości. Zastosowanie metody Mystery Shopper w ewaluacji organizacji publicznych i pozarządowych ARKADIUSZ WÓDKOWSKI PTBRiO Plan wystąpienia Rola jakości w życiu konsumentów i klientów MysteryShopping jako optymalny

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

W9. Eksperyment w badaniach rynku

W9. Eksperyment w badaniach rynku W9. Eksperyment w badaniach rynku Istota eksperymentu Zalety i warunki eksperymentu Trafność wewnętrzna Rodzaje schematów eksperymentalnych Schematy quasi-eksperymentalne Eksperymenty laboratoryjne i rynkowe

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. - Konspekt wykładowy

Badania marketingowe. - Konspekt wykładowy Badania marketingowe - Konspekt wykładowy Badania marketingowe w logistyce Zakres materiału do egzaminu: 1. Wprowadzenie do przedmiotu - istota, przesłanki oraz użyteczność badań marketingowych 2. Informacja

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną?

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Instytut Socjologii UO// Kształtowanie i badanie opinii publicznej // lato 2013/14 dr Magdalena Piejko Jak badać opinię publiczną? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Badania marketingowe, czyli jak pomóc dyrektorowi ZOO? prof. ndzw. dr hab. Katarzyna Majchrzak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 21 kwiecień 2015 r. Od pewnego czasu do zoo

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Badania marketingowe Historia pieczonego schabu czyli skąd wiemy, czego pragną klienci Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 14 maja 2015 r. Głodni? Sposoby rozpoznawania potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych

Metodologia badań psychologicznych Metodologia badań psychologicznych Lucyna Golińska SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Psychologia jako nauka empiryczna Wprowadzenie pojęć Wykład 5 Cele badań naukowych 1. Opis- (funkcja deskryptywna) procedura definiowania

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Definicje badań marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne i obiektywne identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Badania ewaluacyjne ETAPY BADAŃ EWALUACYJNYCH 2 ZAJĘCIA R.

Badania ewaluacyjne ETAPY BADAŃ EWALUACYJNYCH 2 ZAJĘCIA R. Badania ewaluacyjne ETAPY BADAŃ EWALUACYJNYCH 2 ZAJĘCIA 13.10.2008 R. Etapy badań ewaluacyjnych Opracowanie konceptualnego modelu badania i zidentyfikowanie głównych punktów ewaluacji Opracowanie pytań

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2016_1. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2016_1. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2016_1 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. Formułowanie oraz wyjaśnianie tematyki badań 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe 2013_4. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania rynkowe 2013_4. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania rynkowe 2013_4 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i. Wprowadzenie do polskiego wydania (Krzysztof Tomasz Konecki) 11

Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i. Wprowadzenie do polskiego wydania (Krzysztof Tomasz Konecki) 11 Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji / David Silverman. wyd. 1, dodr. 3. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie do polskiego wydania (Krzysztof Tomasz Konecki)

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Ktoś mógłby powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Eye Tracking w słuŝbie (nie tylko) badań uŝyteczności

Eye Tracking w słuŝbie (nie tylko) badań uŝyteczności Eye Tracking w słuŝbie (nie tylko) badań uŝyteczności Co robimy? Poznać consulting Badania e-rynku Kompleksowe audyty uŝyteczności stron WWW i reklam Analizy eye trackingowe layoutów, reklam, serwisów

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI INFORMACJA MARKETINGOWA...... (jako specyficzny rodzaj informacji zarządczej) to wszelka informacja wykorzystywana w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Nauczycielem Filozofii Scenariusz wywiadu pogłębionego z nauczycielem filozofii Dzień Dobry, Nazywam

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

BADANIA MARKETINGOWE. Autor: ROBERT J. KADEN

BADANIA MARKETINGOWE. Autor: ROBERT J. KADEN BADANIA MARKETINGOWE Autor: ROBERT J. KADEN Słowo wstępne o książce Wprowadzenie Kilka słów o badaniach pierwotnych Podziękowania Rozdział 1 Postawy klientów - dlaczego mamy się o nie troszczyć? Co to

Bardziej szczegółowo

Scenariusz i formularz zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami Urzędu

Scenariusz i formularz zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami Urzędu Scenariusz i formularz zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami Urzędu Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75 urzędach Projekt Doskonalenie standardów

Bardziej szczegółowo

Planowanie schematu badania

Planowanie schematu badania BADANIA MARKETINGOWE, SYGNATURA: 120110-0395, dr Beata Marciniak PLANOWANIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Planowanie schematu badania Uczestnicy Kryteria rekrutacji Liczba wywiadów Czas trwania Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Część I Formułowanie celów i organizacja badań

Część I Formułowanie celów i organizacja badań Spis treści Wstęp Część I Formułowanie celów i organizacja badań 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych 1.1. Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych 1.1.1. Definicja i cele badań 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. Dr GraŜyna Adamczyk

Raport z badań. Dr GraŜyna Adamczyk Raport z badań Dr GraŜyna Adamczyk Znaczenie raportu w procesie badania marketingowego Prezentacja (raport) jest faktycznym i materialnym produktem prac badawczych. Decyzje podejmowane przez kierownictwo

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I 1. Informacje ogólne: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I Imie i nazwisko nauczyciela Data. Przedmiot/rodzaj zajęć. Problematyka 2. Rozmowa wstępna: Temat obserwowanych zajęć Ogólna charakterystyka klasy/grupy

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY

ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Definicja testu psychologicznego

Definicja testu psychologicznego Definicja testu psychologicznego Badanie testowe to taka sytuacja, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu jakim jest jej ocena. Jest to sytuacja tworzona specjalnie dla celów diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Ocena wieloźródłowa od koncepcji do rezultatów badania dr Anna Bugalska Najlepsze praktyki Instytutu Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII 1. Wykład wstępny 2. Populacje i próby danych 3. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 4. Planowanie eksperymentów biologicznych 5. Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 28 października 2014 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Kryteria przyczynowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena Wywiady kontekstowe Przeprowadź wywiad z użytkownikiem na temat danej sytuacji i otoczenia. Wywiad odbywa się jak najbliżej kontekstu, gdzie produkt/usługa będzie używana. Wywiad odbywa się w miejscu,

Bardziej szczegółowo

wywiadu środowiskowego. 1

wywiadu środowiskowego. 1 1. DANE OSOBY Z KTÓRĄ PRZEPROWADZONO WYWIAD 1 Narzędzie pracy socjalnej nr 1 Wywiad Rozpoznanie sytuacji Przeznaczenie narzędzia: Etap 1 Diagnoza / Ocena Podetap 1a Rozeznanie sytuacji związanej z problemem

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Załącznik nr 4 Narzędzie doskonali umiejętność: obserwacji, projektowania, analizowania przebiegu zajęć oraz ułatwia ewaluację rezultatów zajęć w kontekście zamierzonych i osiągniętych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Nr zajęć Termin 1 26.02 2 5.03 3 12.03 4 19.03 5 26.03 6 2.04 7 23.04 Organizacja zajęć fakultatywne 8 Praca własna 9 30.04 10 7.05 11

Bardziej szczegółowo

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński 1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński 1.1 Rodzaje badań 1.2 Instytuty badawcze 1.3 Metody jakościowe i ilościowe 1.4 Projekty badawcze 1.5 Wielkość i

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia Tematy: 1. Metody monetyzacji obecności firmy B2B w Internecie i prowadzenia handlu elektronicznego (e-commerce). Trenerzy: Łukasz Kurosad/Wojciech Szymczak 2. Badania użyteczności w optymalizacji serwisów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 1. Cel realizacji i przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania klientów i usługodawców pilotaŝowej usługi Krajowego Systemu Usług

Bardziej szczegółowo

METODY PRACY W PORADNICTWIE INDYWIDUALNYM I GRUPOWYM NA PRZYKŁADZIE SZKOLNYCH OŚRODKÓW KARIERY. opracowała: Grażyna Żabińska

METODY PRACY W PORADNICTWIE INDYWIDUALNYM I GRUPOWYM NA PRZYKŁADZIE SZKOLNYCH OŚRODKÓW KARIERY. opracowała: Grażyna Żabińska METODY PRACY W PORADNICTWIE INDYWIDUALNYM I GRUPOWYM NA PRZYKŁADZIE SZKOLNYCH OŚRODKÓW KARIERY opracowała: Grażyna Żabińska Poradnictwo indywidualne to spotkanie lub kilka spotkań indywidualnych klienta

Bardziej szczegółowo

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE?

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE OMNIBUS to cykliczne badanie ilościowe realizowane co dwa tygodnie na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie ok. 1000

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_6. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_6. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_6 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo