Komputerowe wsparcie produkcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowe wsparcie produkcji"

Transkrypt

1 Komputerowe wsparcie produkcji Andrzej Loska Politechnika Śląska Rys. 1. Model procesu zaspokajania potrzeb wg J. Dietrycha [1, 3] RP rozpoznanie potrzeby, PR projektowanie, KS konstruowanie, WT wytwarzanie, EP - eksploatacja Współczesne narzędzia informatyczne pozwalają w szerokim zakresie na wykonanie zadań. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, w których ta realizacja wymaga uwzględnienia wielu różnorodnych aspektów. Sytuacja taka jest bardzo charakterystyczna dla działań w obszarze utrzymania ruchu, a szczególnie w zakresie zarządzania tym obszarem zadań. Pozyskiwana i przetwarzana informacja w obszarze utrzymania ruchu jest podstawą podejmowania optymalnych (pod względem czasu i zakresu) decyzji. Decyzje takie mogą być podejmowane tylko wtedy, gdy decydent dysponuje możliwie szerokim i pełnym zakresem informacji oraz metodami i narzędziami pozwalającymi na gromadzenie, przetwarzanie (realizację specyficznych analiz) oraz udostępnianie wiarygodnych danych stanowiących podstawę takich decyzji. Miejsce eksploatacji w cyklu życia obiektu Działalność inżynierska człowieka jest związana z obmyślaniem, tworzeniem i eksploatowaniem środków technicznych służących do realizacji określonych zadań. Według [3] przyjmuje się, że całokształt przedsięwzięć, w wyniku których uzyskujemy możliwość użytkowania (eksploatowania) artefaktu, może być rozpatrywany jako pewna logiczna sekwencja zadań/celów cząstkowych. Istnienie i funkcjonowanie zbioru artefaktów (środków technicznych) w otoczeniu człowieka (czyli istnienie tzw. technosfery ) jest uwarunkowane realizacją sekwencji przedsięwzięć szczegółowych, które rozpatrywane są wraz z odpowiednimi powiązaniami międzyzadaniowymi. Sekwencja taka, zaproponowana przez J. Dietrycha [1], jest określana jako model procesu zaspokajania potrzeb (rys. 1). Zgodnie z tym schematem wyróżnia się następujące etapy: rozpoznanie potrzeby (RP) istnienia określonego środka technicznego, w wyniku którego zostaje rozpoznana potrzeba w postaci odpowiedniej specyfikacji wymagań i zaleceń, projektowanie (PR), na które składają się tworzenie/ generowanie koncepcji rozwiązania oraz optymalizacja, w wyniku czego określona zostaje optymalna koncepcja środka technicznego, konstruowanie (KS), na które składa się dobór cech konstrukcyjnych (geometrycznych, materiałowych i dynamicznych), czego wynikiem jest konstrukcja w postaci dokumentacji konstrukcyjnej, wytwarzanie (WT), które polega na wytworzeniu środka technicznego w oparciu o opracowaną w poprzednim etapie dokumentację, eksploatacja (EP), będąca efektem docelowym istnienia środka technicznego, w wyniku czego obiekt jest wykorzystywany do celu zgodnie z jego przeznaczeniem. 20 Agro Przemysł 2/2012

2 Przetwarzana informacja w obszarze utrzymania ruchu jest podstawą podejmowania optymalnych decyzji Fot.: Agro Przemysł 2/

3 Rys. 2. Przykłady ekranów programu BlockSim [7] Przedstawiony powyżej zbiór etapów można traktować jako swoisty cykl życia obiektu/systemu technicznego, który pozwala na wyodrębnienie kluczowych obszarów i zadań inżynierskich. Jednym z obszarów w ramach modelu procesu zaspokojenia potrzeb jest eksploatacja systemów technicznych. Analizując informacje wynikające z rys. 1 można stwierdzić, że: eksploatacja jest etapem finalnym procesu zaspokajania potrzeb, eksploatacja jest etapem docelowym procesu zaspokajania potrzeb, etapy poprzedzające eksploatację pełnią ważną rolę usługową na rzecz eksploatacji, w wieloetapowym procesie istnienia środka technicznego etap eksploatacji jest weryfikacją końcową wszystkich poprzednich etapów, sprzężenie zwrotne pomiędzy eksploatacją a rozpoznaniem potrzeby stanowi źródło doświadczeń prowadzących do modyfikacji poprzednich lub stymulowania potrzeb tworzenia nowych środków technicznych. Analiza możliwości i potrzeb Przedstawiony na rys. 1 zbiór etapów można traktować jako swoisty cykl życia obiektu/systemu technicznego, który między innymi pozwala na wyodrębnienie najważniejszych obszarów i zadań wspomagania inżynierskiego. W takim ujęciu można przyjąć trzy podstawowe obszary wspomagania: wspomaganie projektowania i konstruowania systemów technicznych (etapy rp, pr i ks), związane z jednej strony z definiowaniem podstawowych założeń budowy i funkcjonowania przyszłego systemu technicznego (w oparciu m.in. o istniejące zasoby danych i wiedzy, narzędzia obliczeniowe oraz narzędzia wspomagające prowadzenie badań w technice), z drugiej zaś z doborem cech konstrukcyjnych, ich weryfikacją oraz przygotowaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do dalszych etapów procesu zaspokojenia potrzeb (m.in. narzędzia CAD Computer Aided Design czy CAMD Computer Aided Material Design); wspomaganie wytwarzania systemów technicznych (etap wt), związane z przygotowaniem i realizacją procesów wytwórczych zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją techniczną (m.in. systemy CAM Computer Aided Manufacturing) wspomaganie eksploatacji systemów technicznych (etap ep), związane z planowaniem i nadzorowaniem prawidłowego przebiegu procesów eksploatacyjnych wynikających zarówno z użytkowania, jak i prowadzenia prac obsługowo-naprawczych (m.in. systemy CMMs/ EAM Computerized Maintenance Management Systems/Enterprise Asset Management) Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych przez autora tej pracy badań nad zarządzaniem utrzymaniem ruchu systemów technicznych wyodrębnione zostały główne obszary zadaniowe, których wspomaganie wydaje się możliwe, celowe i sensowne. Są to: 22 Agro Przemysł 2/2012

4 Rys. 3. Przykład ekranu programu Weibull++ [7] 1. zarządzanie obiektami eksploatacji i infrastrukturą przedsiębiorstwa, obejmujące przede wszystkim identyfikację aspektów technicznych tych obiektów, 2. zarządzanie zadaniami eksploatacyjnymi (użytkowo-obsługowymi), obejmujące czasowo-zadaniowe, organizacyjno-ekonomiczne i prawne aspekty realizowanych prac obsługowo-naprawczych, 3. zarządzanie zasobami, obejmujące głównie zagadnienia zarządzania podstawowymi składnikami realizacji procesów eksploatacji, w szczególności zarządzanie częściami zamiennymi, zarządzanie personelem użytkowo-obsługowym, zarządzanie sprzętem specjalistycznym i aparaturą pomiarową, 4. zarządzanie bezpieczeństwem, obejmujące identyfikację prawidłowych procedur realizacji prac obsługowonaprawczych z jednoczesną szczegółową rejestracją wszelkich występujących zdarzeń, 5. zarządzanie kosztami utrzymania ruchu, realizowane w zakresie określania kosztów z podziałem na różne rodzaje prac oraz ich identyfikacji ze względu na poszczególne składniki procesów eksploatacji, 6. raportowanie i dokumentowanie prac obsługowo-naprawczych, umożliwiające zestawianie i przedstawianie wyników realizowanych zadań. Klasyfikacja narzędzi Prowadzone badania nad możliwościami wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu doprowadziły do przyjęcia podstawowej klasyfikacji narzędzi możliwych do wykorzystania w omawianym zakresie. Obecnie w obszarze eksploatacji i utrzymaniu ruchu systemów technicznych można wyróżnić cztery najważniejsze grupy narzędzi wspomagających: 1. narzędzia cząstkowe, 2. zintegrowane narzędzia eksploatacyjne, 3. zintegrowane narzędzia informatyczne przedsiębiorstwa, Narzędzia cząstkowe Pierwsza grupa narzędzi umożliwia wspomaganie pojedynczych wybranych zadań z szerokiego obszaru eksploatacji i utrzymania ruchu. Ich budowa oraz zakres działania jest bardzo różnorodny. Wynika to przede wszystkim z potrzeb tego typu rozwiązań, a także historycznych uwarunkowań możliwości hardware owych i software owych przedsiębiorstw przemysłowych i bezpośrednich użytkowników. Konieczność przetwarzania coraz większej ilości danych eksploatacyjnych oraz brak możliwości (najczęściej finansowych) w zakresie zapewnienia możliwości dostępu do zaawansowanych i złożonych narzędzi informatycznych sprawił, że w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w wielu przedsiębiorstwach powstawały programy komputerowe wspomagające wybrane najbardziej pilne zadania związane najczęściej z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o prowadzonych pracach obsługowo-naprawczych. W szczególności zadania, które najczęściej są wspomagane przez narzędzia cząstkowe, to m.in.: prowadzenie kartoteki obiektów eksploatacji, rejestracja zdarzeń awaryjnych (tzw. pilotek), rejestracja i analiza awarii, i postojów, Agro Przemysł 2/

5 Rys. 4. Przykład ekranu systemu klasy ERP - Egeria (moduł Remonty i Obsługa Techniczna) analiza niezawodności i awaryjności, prowadzenie rejestru zleceń, prowadzenie magazynu części zamiennych. Programy takie w początkowej fazie istnienia mają charakter prototypowy i są wykorzystywane przez ograniczoną grupę pracowników. Jednakże z czasem ich zakres ZALETY narzędzi informatycznych (tzw. narzędzia cząstkowe): niskie koszty opracowania oraz wdrożenia narzędzi, ponieważ są one zwykle tworzone bezpośrednio przez pracowników działów technicznych z wykorzystaniem dostępnego w przedsiębiorstwie oprogramowania; możliwość dokładnego odzwierciedlenia specyfiki wspomaganych zadań, ponieważ narzędzia te mają charakter dedykowany, odnoszony bezpośrednio do specyfiki organizacji i wspomaganych działań. WADAMI tego typu rozwiązań są: ograniczony zakres wykorzystania oraz niewielkie możliwości rozbudowy, np. w sytuacji konieczności zwiększenia ilości przetwarzanych informacji lub jednoczesnego dostępu przez większą ilość użytkowników; ograniczone mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo informacji, które na etapie powstawania rozwiązania prototypowego i planów dostępu niewielkiej ilości osób nie mają tak dużego znaczenia; trudności integracyjne z innymi programami, które utrudniają lub uniemożliwiają włączanie tego typu narzędzi w zintegrowany system informatyczny przedsiębiorstwa. stopniowo się powiększa, w wyniku czego narzędzia tego typu przyjmują charakter ogólnowydziałowy. Mimo wad i ograniczeń narzędzi informatycznych znajdują one swoje zastosowanie w działaniach służb technicznych małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie tam, gdzie nie funkcjonują duże, zintegrowane rozwiązania informatyczne. Szczególnie dobrą ocenę tym narzędziom informatycznym wystawiają najczęściej sami użytkownicy, posiadający narzędzia, które wspomagają ich działania w sposób dla nich zrozumiały i wygodny. Narzędzia komercyjne Przykładowymi ciekawymi narzędziami komercyjnymi tej klasy są BockSim i Weibull++ firmy ReliaSoft. BlockSim wspomaga działania w obszarze analizy niezawodności i obsługiwalności obiektów technicznych z wykorzystaniem blokowych diagramów niezawodności (reprezentujących struktury niezawodnościowe) lub analizy drzewa uszkodzeń na podstawie danych o komponentach. Program oblicza miary niezawodności systemów dla blokowych diagramów niezawodności (ang. Reliability Block Diagram RBD), dokonuje optymalizacji i dostarcza złożonego modułu symulacji zdarzeń dyskretnych dla celów prowadzenia analiz w zakresie niezawodności, obsługiwalności/naprawialności, gotowości technicznej oraz wydajności obiektów technicznych. System Weibull++ wspomaga prowadzenie analiz dotyczących cyklu życia obiektów technicznych z uwzględnieniem większości form rozkładu Weibulla (tj. rozkładów: Weibulla, mieszanego Weibulla, 1 i 2 parametrowego rozkładu wykładniczego, logarytmo-normalnego, 24 Agro Przemysł 2/2012

6 normalnego, uogólnionego gamma, gamma logistycznego, logarytmo-logistycznego, Gumbela i Weibulla-Bayesa). Charakterystyczną cechą systemu jest wyraźny i zwięzły interfejs ukierunkowany bezpośrednio na inżynierię niezawodności. Zintegrowane narzędzia eksploatacyjne Narzędzia przyporządkowane do tej grupy obejmują swym zasięgiem pełny zakres zadań eksploatacyjnych realizowanych przez służby techniczne przedsiębiorstwa. Systemy takie wspomagają procesy eksploatacji w zakresie zapewnienia utrzymania obiektów, objętych ich działaniem, w stanie zdatności poprzez szeroko zakrojone prace o charakterze technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Umożliwiają one sygnalizowanie konieczności dokonywania czynności obsługowonaprawczych, ilościowe i terminowe zabezpieczenie zasobów eksploatacyjnych (narzędzia, części zamienne oraz wykonawcy), szybkie zgłaszanie i podejmowanie działań związanych z występowaniem sytuacji awaryjnych, optymalizację i minimalizację czasu potrzebnego na obsługę lub naprawę, zarządzanie dokumentacją realizowanych prac. W tym obszarze wyróżnia się dwie grupy systemów: 1. systemy klasy CMMs (Computerized Maintenance Management Systems), ZALETY systemów klasy CMMs oraz EAM: ogólny charakter, pozwalający na wdrożenie i wykorzystanie w przedsiębiorstwie dowolnej branży; z punktu widzenia służb eksploatacyjnych systemy te mają charakter dedykowany, gdyż pozwalają na wspomaganie realizacji wszystkich najważniejszych działań adekwatnych tylko dla służb utrzymania ruchu; możliwość funkcjonowania systemu tylko w obrębie działu technicznego przedsiębiorstwa, co w przypadku rozbudowanej organizacji przyspiesza proces wdrożenia i zwiększa jakość i skuteczność wykorzystania. WADAMI systemów tej grupy są: wysoki koszt zakupu i wdrożenia, znacznie przewyższający zastosowanie narzędzi cząstkowych; brak bezpośredniego powiązania z systemem informatycznym przedsiębiorstwa, w obszarze finansowo-księgowym i kadrowym (ten element w oczach pracowników służb technicznych jest zaletą, jednakże patrząc obiektywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa przemysłowego, jest to dość poważny problem), co wymaga zapewnienia dodatkowych środków na opracowanie sposobu i narzędzi integracji; trudności integracyjne z innymi programami, które utrudniają lub uniemożliwiają włączanie tego typu narzędzi w zintegrowany system informatyczny przedsiębiorstwa. 2. systemy klasy EAM (Enterprise Asset Management). Różnica pomiędzy tymi grupami, w odniesieniu ściśle do zadań eksploatacyjnych, ma raczej charakter umowny, co wynika z faktu, że najpierw przez wiele lat funkcjonowały systemy klasy CMMs. W wyniku rozszerzenia zakresu zadań (najczęściej w obszarze organizacyjno-ekonomicznym) wykraczającego poza typowy obszar eksploatacyjny przyjęto określenie EAM. Obecnie przyjmuje się, że systemy klasy CMMs obejmują: zapewnienie utrzymania zdatności obiektów technicznych, planowanie i realizację prac obsługowo-naprawczych, dysponowanie zasobami remontowymi, raportowanie prac obsługowo-naprawczych. Enterprise Asset Management (EAM) jest filozofią integrującą planowanie strategiczne z działaniami operacyjnymi i kompleksowym podejmowaniem decyzji w odniesieniu do zasobów przedsiębiorstwa. Systemy klasy EAM obejmują: pełny zakres systemów klasy CMMs, zarządzanie gospodarką magazynową, Rys. 5. Przykładowy ekran główny systemu ZMT Rys. 6. Przykładowy ekran. Obiekty systemu ZMT Agro Przemysł 2/

7 Rys. 7. Przykładowy ekran Harmonogram zadań systemu ZMT Rys. 8. Przykładowy ekran. Dostawcy systemu ZMT zarządzanie personelem technicznym, zarządzanie bezpieczeństwem prac obsługowo-naprawczych, zarządzanie dokumentacją eksploatacyjną, zarządzanie finansami organizacji utrzymania ruchu. Narzędzia tej grupy, w opinii specjalistów eksploatatorów oraz użytkowników, uważa się za najbardziej odpowiadające potrzebom i możliwościom służb technicznych przedsiębiorstw przemysłowych. Zintegrowane narzędzia informatyczne przedsiębiorstwa Narzędzia należące do tej grupy określane są skrótem ERP (Enterprise Resource Planning planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć) i stanowią duże zintegrowane systemy, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Systemy tego typu mają najczęściej budowę modułową. Składają się one z odrębnych aplikacji powiązanych ze sobą na poziomie danych i informacji. Zakres działania systemów klasy ERP obejmuje: a. planowanie i sterowanie produkcją (wytwarzaniem), b. zarządzanie zasobami i zapasami przedsiębiorstwa, c. zarządzanie inwestycjami i projektami, d. zarządzanie gospodarką remontową, e. zaopatrzenie i sprzedaż, f. finanse i księgowość, g. kontrolling, h. administrację i kadry, i. zarządzanie kontaktami z klientami. Głównym celem systemów klasy ERP jest możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem. Działania techniczne są najczęściej w systemach klasy ERP ukierunkowane na zarządzanie produkcją z silnym uwzględnieniem dostępności zasobów magazynowych. Zadania eksploatacyjne, reprezentowane najczęściej przez tzw. moduł remontowy, mają w tym przypadku charakter uzupełniający. Dane gromadzone i przetwarzane w takim module są uznawane jako jedna z części procesu produkcyjnego. ZALETY wykorzystania systemów klasy ERP w obszarze wspomagania prac eksploatacyjnych: możliwość pełnej integracji danych i informacji dotyczących eksploatowania obiektów technicznych z wszystkimi elementami działalności przedsiębiorstwa, możliwość pełnej centralizacji i koordynacji działań służb technicznych w ujęciu korporacyjnym, wynikiem czego możliwe jest jednolite prowadzenie polityki eksploatacyjnej we wszystkich oddziałach przedsiębiorstwa. WADAMI narzędzi tej grupy, z punktu widzenia działalności służb technicznych przedsiębiorstwa, są: ze względów merytorycznych systemy klasy ERP często ustępują możliwościom systemom klasy CMMs/EAM w zakresie zarządzania utrzymaniem ruchu, co wynika z marginalnego charakteru informacji eksploatacyjnej w filozofii tej klasy systemów, pełne wspomaganie realizacji procesów eksploatacyjnych wymaga uwzględnienia wielu aspektów rozproszonych w różnych obszarach użytkowych systemu klasy ERP, co dla efektywności wspomagania skutkuje koniecznością jednoczesnego pełnego wdrożenia systemu w różnych działach przedsiębiorstwa, bardzo wysoki koszt wdrożenia i funkcjonowania w przedsiębiorstwie systemu klasy ERP, w porównaniu z systemami przedstawionymi wcześniej. Przykładowy ekran systemu klasy ERP - Egeria został przedstawiony na rys. 4. Narzędzia klasy CMMs/EAM - ZMT System ZMT polskiej firmy Eurotronic2000 umożliwia gromadzenie i analizowanie niezbędnych danych o bieżącym stanie maszyn i urządzeń, zasobach magazynowych, koniecznych pracach remontowych, zgłaszanych awariach i usterkach, kosztach zakupów czy planowanych działaniach serwisowych. 26 Agro Przemysł 2/2012

8 System ten oparty jest na architekturze trzywarstwowej: serwer bazy danych, serwer aplikacji i klient. Klientem aplikacji jest przeglądarka Internet Explorer. Dzięki wykorzystaniu tylko protokołu HTTP/HTTPS do komunikacji klient-serwer aplikacji i optymalizacji ilości przesyłanych danych, system może działać w sieciach WAN. Przykład ekranu głównego systemu ZMT został przedstawiony na rys. 5. Najważniejsze funkcje systemu ZMT obejmują: 1. Ewidencja majątku, która pozwala na zarządzanie informacjami o eksploatowanych obiektach technicznych, z możliwością hierarchicznej dekompozycji na poszczególne składniki i komponenty, dzięki czemu można wykonać zestawienie i analizę na każdym poziomie np. dla całej linii produkcyjnej, obszaru, wydzielonej maszyny, grupy maszyn czy konkretnej części urządzenia np. silnika. Dla poszczególnych maszyn można załączyć różnorodne dokumenty zewnętrzne (załączniki), specyfikacje, schematy, karty gwarancyjne, karty serwisowe. Przykład ekranu obiekty systemu ZMT został przedstawiony na rys. 6. Istotnym elementem niniejszego obszaru jest dostęp do pełnej historii serwisowej poszczególnych urządzeń takich jak: instalacje, naprawy, przeglądy, konserwacje czy prace dozorowe. 2. Gospodarka remontowa wspierająca planowanie i monitorowanie realizacji prac obsługowo-naprawczych. System wspomaga realizację tych działań dzięki możliwości przygotowania harmonogramu (w postaci graficznej) i zakresu poszczególnych prac. W tym obszarze możliwe i w większości przypadków konieczne jest wprowadzenie informacji o niezbędnych zasobach materiałowych, ludzkich oraz usługach zewnętrznych. W ramach systemu istnieje możliwość określenia planowania czasowego (co miesiąc, kwartał, rok) lub eksploatacyjnego, np. na podstawie odczytów licznika (co cykli, godzin pracy). Przykład ekranu harmonogram zadań systemu ZMT przedstawiono na rys Gospodarka magazynowa pozwalająca na planowanie, śledzenie i kontrolę zasobów części zamiennych dla potrzeb prac obsługowo-naprawczych. Uwzględniono w tym przypadku czynniki techniczne, ekonomiczne, logistyczne i administracyjne realizacji procedur magazynowych. W ramach tego obszaru uwzględnione zostały następujące zadania: planowanie potrzeb materiałowych wraz z rezerwacją części zamiennych dla poszczególnych prac obsługowo-naprawczych, śledzenie i kontrola przepływu części zamiennych na linii magazyn - prace obsługowo-naprawcze, realizacja procedur zakupowych części zamiennych, prowadzenie analiz magazynowych z wykorzystaniem różnych mechanizmów wyceny (FIFO, LIFO i średnia ważona). Przykład ekranu dostawcy systemu ZMT przedstawiono na rys Raportowanie zawierające mechanizmy do prowadzenia i wizualizacji analiz powykonawczych. Na przykład dane o poniesionych kosztach można grupować zarówno w odniesieniu do konkretnych maszyn, urządzeń czy usług, jak i dla poszczególnych części składowych, pojedynczo lub zbiorczo, za wybrany konkretny czasokres. Przykładowe analizy powykonawcze systemu ZMT przedstawiono na rys. 9. Literatura 1. Dietrych J., System i konstrukcja, WNT, Warszawa Kaźmierczak J., Loska A., Wybrane problemy wdrażania komputerowych systemów wspomagających zarządzanie utrzymaniem ruchu. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, 1998, z. 46, str Kaźmierczak J., Eksploatacja systemów technicznych, Politechnika Śląska, Gliwice Loska A., Systemy wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu, Cykl 5 artykułów w czasopiśmie Agro Przemysł (1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005, 1/2006) Wydawnictwo BMP, Racibórz Loska A., Wybrane aspekty zarządzania utrzymaniem ruchu, Cykl 7 artykułów w czasopiśmie Służby Utrzymania Ruchu (6(20)/2009, 1(21)/2010, 2(22)/2010, 3(23)/2010, 5(25)/2010, 1(27)/2011, 2(28)/2011), Wydawnictwo FORUM, Poznań Świder J., Kaźmierczak J. (red.), Wspomaganie konstruowania układów redukcji drgań i hałasu maszyn, WNT, Warszawa Wieczorek A., Filozofia obsługiwania eksploatacyjnego środków technicznych ukierunkowanego na niezawodność działania - obecny stan wiedzy oraz perspektywy, Materiały Międzynarodowej Konferencji: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, Harrachov (Czechy) 2009, s Rys. 9. Przykładowe ekrany analiz powykonawczych systemu ZMT Agro Przemysł 2/

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Dr inż. Andrzej LOSKA Utrzymanie Ruchu w Przemyśle

Bardziej szczegółowo

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Dr inż. Andrzej Loska VII Konferencja Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia optymalizacji obszaru technicznego w kontekście dynamicznych zmian rynkowych

Narzędzia optymalizacji obszaru technicznego w kontekście dynamicznych zmian rynkowych Narzędzia optymalizacji obszaru technicznego w kontekście dynamicznych zmian rynkowych Zintegrowany system informatyczny klasy CMMS wspomagający zarządzanie działem utrzymania ruchu, zleceniami bieżącymi,

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

plan9000 CMMS Gospodarka remontowa Utrzymanie ruchu Inwestycje systemy informatyczne

plan9000 CMMS Gospodarka remontowa Utrzymanie ruchu Inwestycje systemy informatyczne systemy informatyczne plan9000 CMMS Dostarczanie niezawodnych i efektywnych rozwiązań informatycznych, spełniających oczekiwania naszych klientów Gospodarka remontowa Utrzymanie ruchu Inwestycje Spis treści

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja systemu CRANE

Specyfikacja systemu CRANE Specyfikacja systemu CRANE Zgłoszenia Moduł Zgłoszeń umożliwia pracownikom Produkcji szybkie i precyzyjne przekazywanie informacji Służbom Utrzymania Ruchu na temat zdarzeń nieplanowanych, takich jak:

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Student Bartosz Banaś Dr inż. Wiktor Kupraszewicz Dr inż. Bogdan Landowski Dr inż. Bolesław Przybyliński kierownik zespołu

Student Bartosz Banaś Dr inż. Wiktor Kupraszewicz Dr inż. Bogdan Landowski Dr inż. Bolesław Przybyliński kierownik zespołu I kwartał 2011 Student Bartosz Banaś Dr inż. Wiktor Kupraszewicz Dr inż. Bogdan Landowski Dr inż. Bolesław Przybyliński kierownik zespołu Powołany zespół, jako szczegółowe zadania realizacyjne w projekcie,

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB.

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 3 Zgłaszanie zdarzeń niezamierzonych. Scenariusze zdarzeń niezamierzonych

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką:

Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką: MAMY SYSTEM ERP. CZY POTRZEBUJEMY EAM? Wdrożenie systemu ERP to dla wielu przedsiębiorstw wieloletni cel strategiczny. Planując dalszy rozwój tego systemu firmy często rozważają uwzględnienie potrzeb działu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją techniczną

Zarządzanie dokumentacją techniczną Zarządzanie dokumentacją techniczną Wykł. 4 Systemy zarządzania dokumentacją techniczną Wykłady i laboratoria są dostępne w katalogu Materiały dla studentów : http://dydaktyka.polsl.pl/roz5/jgrzesiek/dokumenty/forms/allitems.aspx

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o.

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. Dział Automatyki Procesowej Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. na bazie Artur Zabielski Copyright 2007 ABB Systemu Sterowania Freelance800F Wprowadzenie ES/OS Freelance 800F

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ANDRZEJ OCIEPA EKOEKSPERT Sp. z o.o. III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Politechnika Śląska Instytut Inżynierii Laboratorium Systemów Informatycznych w Inżynierii opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Szulc Politechnika Śląska Instytut Inżynierii ul. Roosevelta 26 41-800 Zabrze

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu Dr inż. Mariusz Cholewa Znaczenie/problem dla firmy PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNE Zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi Znaczenie/problem dla

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki () Politechnika Poznańska Plan. BMS. Integracja systemów budynkowych 3. Poziomy integracji systemów budynkowych. Klasyfikacja IB 5. Kategorie instalacji w IB 6. Integracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych a koszt działalności Jedyny dobry powód utrzymywania zapasów to koszty mniejsze niż w przypadku braku zapasów Zapasy oznaczają zamrożoną

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 1(5), 2012

Management Systems in Production Engineering No 1(5), 2012 METODY I TECHNIKI PROGNOZOWANIA WARTOŚCI KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI DLA POTRZEB WPROWADZANIA ZMIAN W ORGANIZACJI UTRZYMANIA RUCHU METHODS AND TECHNIQUES OF PREDICTION OF KEY PERFORMANCE INDICATORS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Kanclerza nr 5/K/15 PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO wdrożonego modelu zarządzania majątkiem realizowanego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

MEDOK FM CAFM Software APLIKACJA DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA APARATURĄ MEDYCZNĄ

MEDOK FM CAFM Software APLIKACJA DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA APARATURĄ MEDYCZNĄ APLIKACJA DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA APARATURĄ MEDYCZNĄ APLIKACJA ZARZĄDZAJĄCA APARATURĄ MEDYCZNĄ Zaplecze techniczne szpitala to niewidoczny dla pacjenta wycinek infrastruktury szpitala, który pozwala

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 592615 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 28-29 Styczeń Katowice,

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 od 1990 roku zajmujemy się obsługą instytucji szkolnictwa wyższego, nasza oferta to efekt wieloletniej współpracy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. osobniczo, takich jak odciski linii papilarnych, wygląd tęczówki oka, czy charakterystyczne cechy twarzy.

Wstęp. osobniczo, takich jak odciski linii papilarnych, wygląd tęczówki oka, czy charakterystyczne cechy twarzy. 1. Wstęp. Dynamiczny rozwój Internetu, urządzeń mobilnych, oraz komputerów sprawił, iż wiele dziedzin działalności człowieka z powodzeniem jest wspieranych przez dedykowane systemy informatyczne. W niektórych

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo