Jak'? Za.leż'Y od osobnika., a.le za.zw'ycza.j ka.żd'y, którego się zdobędzie, chce na.t1jchmia.st uciekać.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak'? Za.leż'Y od osobnika., a.le za.zw'ycza.j ka.żd'y, którego się zdobędzie, chce na.t1jchmia.st uciekać."

Transkrypt

1

2

3

4 A k.torko. t~trolna. i filmowa., a.bsolwentko. Pa.ństwowej Wyż szej Szkoty Tea.tra.lnej we Wrocla.wiu. Od 1986 rok.u występowa.la. w Tea.trze Wspólczesnym we Wrocla.wiu, od 1995 do 2009 r. a.k.torko. Tea.tT"ll. Ra.mpa. w Wa.rsza. wie. Zna.na. z wielu ról filmowych. (m.in. Seszele", Komornik.") i telewizyjnych. (seria.le Miodowe la.ta", Klo.n", Na. Wspólnej", Ra.nczo"). Ja.ko a.k.torko. śpiewa. jq,ca. wspó lprocowa.la. z Wojciech.em Mlyna.rslcim i ko.ba.retem Pod Egidą,". Na.gra.la. dwie plyty: Mlyna.rsk.i Ja.zz" (1994) oraz Kolędy na. ca.ly rok." ( 1995). W stolecznym Tea.trze Komedia. za.grula. m.in. w spek.ta.k.la.ch. muzycznych. Ch.ica.go", Stepping Out" i Songi Brech.ta.". Po co'? Żeb'Y podnieść stopę Ż'Yciową i prestiż spo leczn 'Y. Jak'? Za.leż'Y od osobnika., a.le za.zw'ycza.j ka.żd'y, którego się zdobędzie, chce na.t1jchmia.st uciekać. Co facet powinien mieć na glowie'? Dobrze ostrz'yżone wlos1j. Odpowiedź nie dot'ycz1j l'ysiejąc'ych i l'ys1jch, bo oni strz'yżenie ma.ją z glow'y. Co facet powinien mieć w glowie'? Nieustająco pulsującą m'yśl, jak w każdej sekundzie zwiqzku dogodzić swojej kobiecie. M'Yśl ta. powinna b'yć ukiet'u.nkowa.na. na wiele dziedzin Ż'Ycia.. Co facet powinien mieć na sobie'? Dobrze skrojon1j garnitur z dobrze dobraną bielizną. Czego facetowi nie wolno mieć na sobie'? Skarpetek w lóżku. Ja.ki jest prawidlow'y stosunek dlugości do gt'll.bości '? Proszę o powtórzenie p1jta.nia.. Ja.ka. jesl prawidlowa. dlugość stosunku'? Za.dowa.la.jąco - zniewalająca. Czego nigd1j nie 'Ul1Jba.cz1JlO.b1JŚ N ieloja.lności. facetowi'? Co na.leż'y za.wsze 'Ul1Jba.cza.ć Tobie'? Nie ma takiej dlugiej list1j. Cz1Jm się różniq kobiet'y od mężcz1jzn'? W skrócie... wsz'ystkim! Cz1Jm kobiet'y różniq się od siebie'? Wiekiem. Z kim / w jakiej S1Jt'U.a.cji wolno zdradzić na.jlepszeg o na wet f a.ceta. '? Nie wolno, a.leż skąd! Z kim / w jakiej S1Jtua.cji wolno zdradzić najlepszemu na.wet facetowi'? Widać, że autorem tego p1jta.nia. jest facet. na bezludną Ja.kiego faceta. za.brala.b1jś 'Ul1JSpę'? Inteligentnego, mającego wdzięk, urok, bezpretensjonalność i poczucie humot'u.. Ja.kiego faceta. za.bila.b1jś na bezludnej 'lll1j spie '? Nudnego. J a.k Ż1JĆ z facetem, żeb'y nie zwariować'? W1Jtresowa.ć. Cz1J można. Ż1JĆ Nie można.. bez faceta.'?

5 p OTZ'LLÓ, Ć u1!j bo r:z u to b!j ~

6 apres nous le deluge ( cz'ym dowiodla, prawdę powiedzia.wsz'y nie po raz pie't"ujsz'y, że się to potrafi.) co ja.k. co, a.le ba.wić godziwe utrz'yma.nie. W fi.lmie Ma.r-ysia. i Na.poleon" ( 1966) za.gm la. ją, piękna. Bea.ta. 'I'yszk.ie'lllicz, za.ś 'UJ ma.lego cesa.rza. Francuzów wcietil się 'UJ'YSOk.i Gusta.w Holoubek. powrotu do na.tur-y", można. więc prz'yją,ć, utrz'yma.nk.iem uwa.ża.l za sta.n na.tumln'y że b'ycie 'Y p I I 'Y 'Y p pewnego ba.rona. na. 'UJ'Ylą,czność", 'lll'yglq,da. to więc na. rodza.j k.ontmk.tu pa.rtnersk.iego

7 *Krz'Ysztof Jaślar - reżyser est rodowy i telewizyjny, o:u.tor tekstów. Urod.zon:y w Bytomiu w 1948 rok:u. pod :z:n.a.lciem Wa.gi, a.le w sz;pito.lu. Coś go ciq,gnęlo do pilk:i nożn.ej, 'UJięc ukończyl WSWF w Po:z:n.a.niu, broniq,c pracę ma.gisterskq, pt. Poziom rezeruyy a.lka.liczn.ej krwi po urysilk:u. submaksyrn.a.1. nym". Podcza.s studiów od pilk:i odciq,ga.l go studenck:i ka.ba.ret Klops", a potem ka.ba.ret TEY, który za.lożyl w 1971 rok:u. rozem z Zenonem La.slwwilciem (z tej wspólproc-y zda.l rela.cję w ksiq,żce pt. Ka.ba.ret TEY - tekst-y, wspomnienia., pomówienia" oroz w telewizyjnym c-yklu RetroTEYa.da."). Poniewa.ż na.dol coś go ciq,gnęlo do pilk:i nożn.ej, ukończyl Pod-yplomowe Studium Driennik.a.rsk:ie przy Uniwers-ytecie Śł4sk:im w Ka.towica.ch. Jako że nie uda.lo mu się zosto.ć dziennik.a.nem sportourym, za.ją,l się rozr-ywkq,, bo na. tym też się wsz-ysc-y zn.a.ją,. Razem z a.rt-ysto.mi Ka.ba.retu TEY za.lożyl telewizyjną, forma.cję przezwa.ną, przez Kryst-ynę Loskę Kolega.mi z Po:z:n.a.nia." ( Na.rodzin-y Gwia.zd-y", Śpiew, ba.let, piosenka.", Uzdrowisk.o'', Doro:mosiciele" ). Autor komedii momento.mi a.nt-yczn.ej pt. Pa.rononia. - urykopo.lisk.a." (1983), urysto.wionej 500 rozy z Boh. da.nem Smoleniem i Andrzejem Za.orsk:im. Przygotowa.l wiele opolsk:ich k.a.ba.retonów, m.in. Koncert la.urea.to.", Z t-ylu sklepu", Ostry d-yż"ll:'t", Przestrojenie" i lcilka.dziesiq,t inn-ych koncertów festiwa.lourych ( ). D-yplom reżysero odebrol z rą,k prof. Aleksa.ndm Ba.rdiniego, który za.da.l mu jedno p-yto.nie. Specja.lizuje się w jubile'usza.ch i beneftsa.ch. Również tea.troln-ych. Trzy rozy b-yl z S-yrenq,, a. ro.z z Kwa.drutem. Jest fi.la.retem i la.urea.tem na.gród. Andrzeja.", Ha.n-ysa.", Krea.toro". Posia.da. dwa. Melonik:i Cha.rliego - są, to na.grod-y przy:z:n.awa.ne podcza.s Festiwa.lu Dobrego HumoTU w Gda.ńsk:u. za. twórczość telewizyjną, (za. Millenium 2000" i Kroj się śmieje"). Honoroury Obywa.tel Lidzba.rk.a. Wa.rmińsk:iego za. wiele la.t wesolej proc-y przy Wieczoroch HumOT'U i Sa.t-yry". Dzięk:i temu, że cal-y cza.s coś go odciq,ga.lo od pilk:i nożn.ej, nie jest za.miesza.ny. Nie gro w seria.lu. Nie powiększyl bi'ustu. Słowo. - Jerzy Bekker, Jo.q'll.es Brell, Wieslo.w Dymny, Mo.rio.n Hemo.r, Bronislo.w Horowicz, Wo.kry Jo.strzębiec-R'll.dnicki, Atekso.nder J euin, Alicjo. Koztowsko., Ado.m Kreczmo.r, Andrzej K'll.delski, Mirosto.w Łebkowski, Jerz11 Mitter, Wojciech. Mtyno.rski, Jeremi Przyboro, Ro.to.td/N elson, J'U.tio.n Tuwim, Andrzej Wlo.st, Mo.ciej Zembo.t11

8 Teatr Muz'YcZn'Y ROMA, No'Uu Scena Dyrektor naczelny i artystyczny Zastępca dyrektora naczelnego i artystycznego Opiekun artystyczny NOVEJ SCENY Kierownik literacki Menadżer NOVEJ SCENY Glówna księgowa Ra.dca prawny Kierownik dzial'u PR, marketing'll. i sprzedaży Z-ca kierownika sprzedaży ds. kasy biletowej Specjalista PR, webmaster Specjalista IT / grafl.k Sekretariat Kierownik widowni Kierownik dziah1. technicznego Kierownik sceny Glówny bt1jgadier sceny Kierownicy pracowni krawieckich Pracownia stolarska Pracownia modelatorska Rekwizytor Garderobiana Cha raktet'!j zacj a Koncepcja artystyczna program'u Projekt grafl.czny Korekta Wojciech Kępczyński Maciej Bargielowski Jerzy Satanowski Daniel Wyszogrodzki Monika Golębiewska Barbara Iwanowska Ewa Malinowska KT'!Jstyna Lewenfl.sz-K'Ulesza Alicja K'll.lis Michal K'll.lisiewicz Mate'll.sz K'll.rek Katarzyna Kościolek Agata Gawron Anna Waś Miroslaw Golębiowski Sebastian Tracz Barbara Lendzion, Art'll.r Frel Jan K'll.lawi'Uk Art'll.r Karolak, Mieczyslaw Szymoniak L'Ukasz BOT'!JS Czeslawa PT'!Jkiel Dorota Sabak, Ewa Ż'Ubr KT'!Jstyna Lewenfl.sz-Ku.lesza Tomasz Waciak" Wójcik Monika Czechowska-Wrońska Zdjęcia Make-'Up DT'll.k Andrzej Świetlik Pawel Bik / Łódź Kaliska TI A TIMUZTCI NY COM Teatr M'll.zyczny ROMA u.l. Nowogrodzka Warszawa 'UJ'UJ'W. teo.trromo.. pt www. n.o"ua.scena.. net

9

Festiwal Gwiazd w Miedzyzdrojach. - 07 lipca 2013 r. OKŁADKA

Festiwal Gwiazd w Miedzyzdrojach. - 07 lipca 2013 r. OKŁADKA 18 03 Festiwal Gwiazd w Miedzyzdrojach - 07 lipca 2013 r. OKŁADKA 1 Zdjęcie OLAFA LUBASZENKO Szanowni Państwo! Kolejny raz wspólnie z szefującą Międzynarodowemu Domowi Kultury w Międzyzdrojach Panią Jadwigą

Bardziej szczegółowo

MUR. dla nich dom, przynosiła nadzieję, o którą było tak trudno.

MUR. dla nich dom, przynosiła nadzieję, o którą było tak trudno. MUR Kobiety to lepsi mężczyźni. Prawdziwość tej starej mądrości potwierdza życie Ireny Sendlerowej - matki i opiekunki setek uratowanych dzieci. Dzięki niej ocalały, dostały szansę ratunku w dniach Holokaustu.

Bardziej szczegółowo

PLAKAT FILMOWY 8 STYCZNIA W KINACH!

PLAKAT FILMOWY 8 STYCZNIA W KINACH! PLAKAT FILMOWY 8 STYCZNIA W KINACH! www.ciacho1.pl 1 SPIS TREŚCI PLAKAT FILMOWY... 1 EKIPA... 3 OBSADA... 4 WRESZCIE PRAWDZIWA KOMEDIA :-)... 5 CIACHO OD KUCHNI, CZYLI PRZEPIS NA WYWROTOWĄ KOMEDIĘ... 6

Bardziej szczegółowo

PROCES spektakl muzyczny wg Franza Kafki

PROCES spektakl muzyczny wg Franza Kafki PROCES spektakl muzyczny wg Franza Kafki Scenariusz, reżyseria i słowa piosenek Muzyka i aranżacje Scenografia i reżyseria światła Choreografia Charakteryzacja i kostiumy Projekt projekcji Występują Jakub

Bardziej szczegółowo

www.bitwawarszawska1920film.pl

www.bitwawarszawska1920film.pl www.bitwawarszawska1920film.pl 1920 Bitwa Warszawska Film Jerzego Hoffmana Mecenas filmu Bank Zachodni WBK Film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej Dyrektor Agnieszka Odorowicz HBO Polska

Bardziej szczegółowo

WAŁĘSA. Człowiek z nadziei. Produkcja

WAŁĘSA. Człowiek z nadziei. Produkcja prezentuje WAŁĘSA. Człowiek z nadziei Produkcja Czas projekcji 130 Polska 2013 DCP, 35mm w rolach głównych: Robert Więckiewicz- Lech Wałęsa Agnieszka Grochowska- Danuta Wałęsa Maria Rosaria Omaggio- Oriana

Bardziej szczegółowo

warudniu '91 WIELKA OB CEN BILE PLL LOT NA ZAGRANICZNE POŁĄCZENIA PLL LOT wiedział Informacje w biurze LOT - u oraz u ROZKŁAD LOTÓW

warudniu '91 WIELKA OB CEN BILE PLL LOT NA ZAGRANICZNE POŁĄCZENIA PLL LOT wiedział Informacje w biurze LOT - u oraz u ROZKŁAD LOTÓW premiera warudniu '91 December in Augenblick MUZYKA Spi rituals Singers Band Operetka Wywiad z M. Owczarkiem Akademia Muzyczna SPAM Filharmonia Opera Kolor Rock Cafe TEATR Teatr Polski Teatr Lalek Teatr

Bardziej szczegółowo

Diva For Rent. sceniczne solo dla Divy. Twórcy i wykonawcy. Alicja Węgorzewska. mezzosopran

Diva For Rent. sceniczne solo dla Divy. Twórcy i wykonawcy. Alicja Węgorzewska. mezzosopran sceniczne solo dla Divy Twórcy i wykonawcy Alicja Węgorzewska mezzosopran Piotr Matuszczyk/Maciej Tomaszewski Fortepian Bogdan Kierejsza skrzypce Jerzy Snakowski pomysł i tekst Jerzy Bończak reżyseria

Bardziej szczegółowo

Retrospekcyjne spojrzenie na mazowiecką wieś. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Rzetelni w Biznesie wybrani po raz drugi

Retrospekcyjne spojrzenie na mazowiecką wieś. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Rzetelni w Biznesie wybrani po raz drugi Rzetelni w Biznesie wybrani po raz drugi Kwartalnik Nr 4 (35) październik/grudzień 2012 Cena 5.20 zł (w tym 8% VAT) Zbigniew Buczkowski Optymista z krwi i kości Jerzy Hoffman Życiorys dobry na scenariusz

Bardziej szczegółowo

Teatr w Radomiu NOCLEG APENINACH. sezon 1993/94

Teatr w Radomiu NOCLEG APENINACH. sezon 1993/94 Teatr w Radomiu NOCLEG w APENINACH sezon 1993/94 Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu 200-lecie urodzin Aleksandra Fredry 15-lecie Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego ALEKSANDER FREDRO

Bardziej szczegółowo

Kuropaczewski zagra dla koninian

Kuropaczewski zagra dla koninian Dla konińskiej publiczności wystąpi wkrótce Łukasz Kuropaczewski. Koncertu światowej sławy gitarzysty będzie można wysłuchać 21 marca 2009. Rozpocznie się on o 19.00 w Konińskim Domu Kultury. Bilety na

Bardziej szczegółowo

Co oprócz teatru łączy Cię z Targówkiem?

Co oprócz teatru łączy Cię z Targówkiem? 11/2009 Listopad (13) Magazyn mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza Moja dzielnica! Piotr Furman Aktor związany z Teatrem Rampa. Przez 10 lat był prowadzącym i autorem znanego w latach 90 Teleturnieju

Bardziej szczegółowo

OPELe. w dni powszednie 8.00-18.00 w soboty 9.00-15.00. Serwis gwarancyjny )r. Naprawy powypadkowe. Zapraszamy w godzinach:

OPELe. w dni powszednie 8.00-18.00 w soboty 9.00-15.00. Serwis gwarancyjny )r. Naprawy powypadkowe. Zapraszamy w godzinach: > e., ł tle U D..., O lu.. E... O. e E -'......., lu U., AUTORYZOWANY DEALER OPLA Sprzedaż samochodów (gotówka, raty, leasing) Części zamienne i akcesoria Serwis gwarancyjny )r ~rt I pogwarancyjny Naprawy

Bardziej szczegółowo

Klezzmates w Jeleniej Górze

Klezzmates w Jeleniej Górze W tym numerze: Na Jeleniogórskiej Ścieżce Filmowej bezpłatny dwutygodnik Nr 3/2011 (3) 18 listopada 2011 Nakład 10 000 egz. Historia jeleniogórskich kin liczy sobie 115 lat! Jest co wspominać. Wystawa,

Bardziej szczegółowo

DRODZY CZYTELNICY! KONKURS NA TYTUŁ PISMA. Radni Gminy Cegłów. Nr 1/2011 marzec

DRODZY CZYTELNICY! KONKURS NA TYTUŁ PISMA. Radni Gminy Cegłów. Nr 1/2011 marzec egz. bezpłatny Nr 1/2011 marzec DRODZY CZYTELNICY! Oddajemy do rąk pierwszy numer nowego pisma, którego wydawcą jest Gmina Cegłów. Inicjatorzy: wójt, Marcin Uchman i zastępca, Dariusz Uchman, uznali, że

Bardziej szczegółowo

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s.

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. ŁOWCY TALENTÓW CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. 7 Czerwiec 2014 Nr 6(06) B I U L E T Y N I N F O R M A C J I K U L T U R A L N E J s. 5 s. 6 s. 16 ROZMOWY TEATRALNE s. 8-9 s. 12-13 s. 18 Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Sylwia Majdan. Christiana Greya? Wojtek Brzeziński Kaligula Na Wspólnej. Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Dobrą modę można robić wszędzie

Sylwia Majdan. Christiana Greya? Wojtek Brzeziński Kaligula Na Wspólnej. Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Dobrą modę można robić wszędzie miesięcznik bezpłatny nr 01 59 kwiecień 2013 r. www.magazynprestiz.com.pl Łona & Webber Złote Chłopaki Za co kobiety pokochały Christiana Greya? Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Wojtek Brzeziński Kaligula

Bardziej szczegółowo

kalendarium grudzień 5 XII 11 XII 6 XII 12 XII 7 XII 13 XII 13 XII 10 XII Gian Carlo Menotti Amahl i nocni goście

kalendarium grudzień 5 XII 11 XII 6 XII 12 XII 7 XII 13 XII 13 XII 10 XII Gian Carlo Menotti Amahl i nocni goście kalendarium grudzień 69. sezon artystyczny 2014/2015 5 XII /piątek/ godz. 19.00 premiera sala koncertowa Filharmonii Gian Carlo Menotti Amahl i nocni goście Piotr Sułkowski kierownictwo muzyczne, dyrygent,

Bardziej szczegółowo

k i e l c e nr 22 LISTOPAD 2007 ISSN 1895-0264

k i e l c e nr 22 LISTOPAD 2007 ISSN 1895-0264 k i e l c e nr 22 LISTOPAD 2007 ISSN 1895-0264 spis treści REDAKCJA kulturalny informator www.wici.info email: redakcja@wici.info Naczelny i Artystyczny Rafał Nowak Internetowy Sergiusz Pawłowski Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Polsce Biuletyn Informacyjny atru Publicznego w Polsce 34 Zarządu Głównego NUMER ZIMA 2014/2015 ISSN 1427-7093 Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce atru Publicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z Wydarzenia 2. z Filmy 6. A. Seliga: Odkrywanie teatru 15. M. Sasin: Łajza tańczy Bacha 34. M. Sasin: Dyskoteka w zamku 37.

Spis treści. z Wydarzenia 2. z Filmy 6. A. Seliga: Odkrywanie teatru 15. M. Sasin: Łajza tańczy Bacha 34. M. Sasin: Dyskoteka w zamku 37. Spis treści z Wydarzenia 2 z Filmy 6 z Varia 7 Rozmowa z Mariuszem Ostrowskim 10 A. Seliga: Odkrywanie teatru 15 P. Grobliński: Przystanek filmówka 16 B. Sobieszek: Dęcie w Hollyłódź 18 Rozmowa z Marcinem

Bardziej szczegółowo

rewia musicalowa śrubki michała Jurkiewicza

rewia musicalowa śrubki michała Jurkiewicza STYCZEŃ - LUTY 2011 WWW.CK.art.pL rewia musicalowa śrubki michała Jurkiewicza Wystawa pracowni malarstwa prof. K. Cieślika Wybór - pokaz śląskiej kolekcji sztuki współczesnej SUper!jednostka reminiscencja

Bardziej szczegółowo

i za darmo Marek Wawro Paweł Wójcik spis treści

i za darmo Marek Wawro Paweł Wójcik spis treści PROJEKTOWANIE SERWISÓW WWW NIE MARTW SIĘ... WIEMY JAK TO DZIAŁA KOMPLETNE USŁUGI W SIECI INTERNETOWEJ WWW.RAFA.WICI.INFO informacje tel. 601 077 830 słowo na wstępie cisza... spis treści wydarzenia 2.

Bardziej szczegółowo

PISMO OŚRODKA KULTURY OCHOTY. nr 40 07/2008

PISMO OŚRODKA KULTURY OCHOTY. nr 40 07/2008 PISMO OŚRODKA KULTURY OCHOTY nr 40 07/2008 wspomnienia Małgorzata Baranowska Wśród swoich licznych pocztówek mam tylko trzy z Ochoty, dzisiaj powiedzielibyśmy Starej Ochoty. Jedna przedstawia kościół św.

Bardziej szczegółowo

Trendy. Jimmy Jazz Records. Blaski i cienie show-biznesu. Izabela Janachowska tańczy z gwiazdami. punk rock. wiosna - lato 2010.

Trendy. Jimmy Jazz Records. Blaski i cienie show-biznesu. Izabela Janachowska tańczy z gwiazdami. punk rock. wiosna - lato 2010. miesięcznik bezpłatny nr 3 (32) marzec 2010 r. www.magazynprestiz.com.pl Izabela Janachowska tańczy z gwiazdami Trendy wiosna - lato 2010 Jimmy Jazz Records tu rodzi się punk rock Blaski i cienie show-biznesu

Bardziej szczegółowo

LAMELLI.COM.PL. No i jubileusz. A przy Miniaturach. Lato z kabaretem czas zacząć! Tradycyjnie. V Krakowskie Miniatury Teatralne

LAMELLI.COM.PL. No i jubileusz. A przy Miniaturach. Lato z kabaretem czas zacząć! Tradycyjnie. V Krakowskie Miniatury Teatralne ISSN 1732-4378 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY INFORMATOR VII VIII 2014 nr 7 8 (127 128) R. XI V Krakowskie Miniatury Teatralne No i jubileusz. A przy Miniaturach nawet cyfra pięć jawi się mocarnie.

Bardziej szczegółowo

XI Ogólnopolskie Spotkania. z Monodramem. O Złotą Podkowę Pegaza Suwałki, 11-13.12.2014

XI Ogólnopolskie Spotkania. z Monodramem. O Złotą Podkowę Pegaza Suwałki, 11-13.12.2014 XI Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem O Złotą Podkowę Pegaza Suwałki, 11-13.12.2014 w oparciu o dzieła Witkacego 11.12. 2014 r. (czwartek) godz. 19.00 2014 r. (czwartek) 11.12. godz. 19.00 spektakl zrealizowano

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW. PRYWATNYCH Sztuka plus komercja. SIEDLCE wrzesień- grudzień 2012 ORGANIZATORZY PATRONAT HONOROWY PARTNER

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW. PRYWATNYCH Sztuka plus komercja. SIEDLCE wrzesień- grudzień 2012 ORGANIZATORZY PATRONAT HONOROWY PARTNER I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW PRYWATNYCH Sztuka plus komercja SIEDLCE wrzesień- grudzień 2012 ORGANIZATORZY PATRONAT HONOROWY PARTNER MIASTO SIEDLCE www.iwonex.com.pl ORGANIZATORZY FESTIWALU: Centrum

Bardziej szczegółowo

ArtPark 2012 strefa artystyczna 3 26 sierpnia 2012 Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, wstęp wolny

ArtPark 2012 strefa artystyczna 3 26 sierpnia 2012 Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, wstęp wolny ArtPark 2012 strefa artystyczna 3 26 sierpnia 2012 Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, wstęp wolny poniedziałki soboty: 19.00 imprezy artystyczne (koncerty, spektakle lub recitale) niedziele: 11.00

Bardziej szczegółowo

Z Górki - kwartalnik uczniowski Rok 7 (2014) nr 22

Z Górki - kwartalnik uczniowski Rok 7 (2014) nr 22 S P E C J A L N Y O Ś R O D E K S Z K O L N O - W Y C H O W A W C Z Y D L A N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H R U C H O W O W B U S K U - Z D R O J U Rok 7, nr 22 Data wydania 03 03. 2014. Kwartalnik uczniowski

Bardziej szczegółowo