ARTYKU Y ALERGIA...7,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKU Y ALERGIA...7,"

Transkrypt

1 Bran a NR 39 - JESIE 2011 PR MARKETING ARTYKU Y ALERGIA ALERGIA...7,...7, LEPIEJ LEPIEJ S YSZEå S YSZEå APLERENON APLERENON AA NADCIÂNIENIE... NADCIÂNIENIE ,...12, IMPLANTOLOGIA IMPLANTOLOGIA...20,...20, KORONA KORONA CYRKONOWA CYRKONOWA NOWOCZESNE NOWOCZESNE PROTEZY PROTEZY YCIE YCIE BEZ BEZ BÓLU BÓLU NEBULIZACJA NEBULIZACJA KONTRA KONTRA PRZEZI BIENIE PRZEZI BIENIE WITAMINY WITAMINY WW CIÑ Y? CIÑ Y? SZKOŁY SZKOŁY DLA DLA DOROSŁYCH DOROSŁYCH OPERACJA OPERACJA ZAåMY ZAåMY METODÑ METODÑ FAKO FAKO OKULISTA OKULISTA DR DR ŁUKASZ ŁUKASZ NITSCHE NITSCHE Densytometr w Baltica Wellness & Spa - profilaktyka osteoporozy 1

2 Ultrasonografia Diagnostyka / Poradnie Specjalistyczne Szczeciƒski Informator Medyczny 3

3 Leczenie Zeza Spis TreÊci INFORMATORY SZCZECI SKIE Szczeciƒski Informator Medyczny ma u atwiç pacjentowi dotarcie do lekarzy, szpitali, przychodni czy te otrzymanie odpowiedniej pomocy. Liczymy, e osoby korzystajàce z bazy danych naszego informatora znajdà z atwoêcià specjalistów mogàcych udzieliç im fachowej pomocy. SIM jest wydawnictwem bezp atnym, dost pnym mi dzy innymi w szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, aptekach itp. Wydawany co kwarta zapewnia aktualnoêç informacji. Informator OGRÓD i DOM ma u atwiç klientom dotarcie do firm zajmujàcych si projektowaniem i aran acjà terenów zielonych, domów oraz dotarcie do specjalistów, którzy pomogà im stworzyç pi kne ogrody i domy. OGRÓD i DOM jest wydawnictwem bezp atnym, dost pnym mi dzy innymi w centrach ogrodniczych i budowlanych, na targach ogrodniczych. Docieramy bezpoêrednio do w aêcicieli ogrodów, ogródków przydomowych oraz domków jednorodzinnych. Informator Po Godzinach ma ułatwiç odbiorcom dotarcie do ró nych form aktywnego wypoczynku. Chcemy, aby osoby korzystajàce z bazy firm naszego poradnika, mogły z łatwoêcià znaleêç nowe sposoby odpoczynku, realizowania swoich pasji. Informator ten jest dedykowany dla ludzi zapracowanych poszukujàcych aktywnej odskoczni od dnia codziennego. Ma byç pomocny przy planowaniu krótkiego wypadu za miasto, urlopu lub znalezieniu sposobu na weekendowe szaleƒstwo. Informator Dziecko skierowany jest do Rodziców oraz osób wychowujàcych dzieci. W obecnych czasach, ka dy rodzic stara si zapewniç swojemu dziecku jak najlepsze wykształcenie, jak najlepszà przyszłoêç. Nasz informator ma na celu pomóc w znalezieniu takich firm i instytucji, które pozwolà rozwinàç umiej tnoêci, pasje i zainteresowania dziecka oraz zapewnià mu opiek zdrowotnà. Informator podejmuje tematyk zwiàzanà z wychowywaniem dziecka od urodzenia a do wejêcia w dorosłe ycie. Informator Po egnanie skierowany jest do osób, które doêwiadczyły Êmierci osoby bliskiej. Ma na celu pomóc odnaleêç si danej osobie w zaistniałej sytuacji. Informator zawiera informacje o zakładach pogrzebowych i kamieniarskich, firmach opiekujàcych si grobami, restauracjach organizujàcych stypy, kwiaciarniach, sklepach ze zniczami. Zostanà tak e zamieszczone artykuły zawierajàce porady psychologiczne, prawne oraz spadkowe. Informator Zwierzak skierowany jest do osób posiadajàcych zwierz ta oraz do tych, którzy, jako miło- Ênicy przyrody, interesujà si tà tematykà. Obejmuje zagadnienia dotyczàce najbardziej popularnych czworonogów, a tak e wiele ró nych aspektów hodowli zwierzàt krajowych i egzotycznych. Celem jego jest dostarczenie informacji o sklepach zoologicznych, usługach weterynaryjnych, salonach piel gnacyjnych dla zwierzàt, o wystawach i konkursach, o hodowcach oraz punktach edukacyjnych podejmujàcych tematyk zwierzàt Spis TreÊci ADOPCJE... 6 UROLODZY... 3 ALERGIE... 6, 7, 11, 30 MEDYCYNA ESTETYCZNA... 3, 34 APARATY S UCHOWE... 6, 8 MEDYCYNA NATURALNA... 22, 35 APTEKI... 9 MEDYCYNA SÑDOWA BÓL MEDYCZNE CENTRUM... 2, 3, 4, 10, 11, 13 DIAGNOSTYKA NACZY...13 MEDYCZNA ODZIE... 23, 28 DIAGNOSTYKA PO O NICZO-GINEKOLOGICZNA...2 NEBULIZACJA DOMY OPIEKI... 9 OPTYCY... 13, 23 DYSLEKSJA ORTOPEDZI... 3, 10 FIZYKOTERAPIA...27 PORADNIE SPECJALISTYCZNE... 2, 3, 4, 10, 13 IMPLANTY PROKTOLODZY... 3 LABORATORIA PROTETYKA LECZENIE ZEZA... 4 PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA LEKARZE SPECJALIÂCI PRZEZI BIENIE CHIRURDZY... 3 RADIOLOGIA CHORÓB WEWN TRZNYCH... 3, 13 RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA... 20, 24 ENDOKRYNOLODZY... 3, 10 REHABILITACJA GINEKOLODZY... 2, 10, 13, 31 SPRZ T MEDYCZNY... 27, 28 KARDIOLODZY... 3, 11, 12, 13 SPRZ T REHABILITACYJNO-ORTOPEDYCZNY. 27, 28 LARYNGOLODZY SZKOŁY DLA DOROSŁYCH MEDYCYNY PRACY USG... 2, 3, 10, 11, 12 13, 31 NEUROLODZY... 3, 13 UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH OKULIÂCI... 4, 13, 34 UZALE NIENIA OTOLARYNGOLODZY ZIELARSKIE SKLEPY PSYCHIATRZY ZAåMA REUMATOLODZY YWNOÂå NATURALNA STOMATOLODZY Informator Technika ma u atwiç klientom dotarcie do firm zajmujàcych si projektowaniem i aran acjà domów i biur oraz dotarcie do specjalistów, sklepów i hurtowni które pomogà im unowoczeêniç pomieszczenia, w których yjà i pracujà. Informator ma te pomóc Êwiadomie wybraç urzàdzenia techniczne potrzebne potrzebne do funkcjonowania ka dego domu i biura takie jak np. sprz t audio-wideo, telefony, sprz t agd, tv przemysłowa, instalacje alarmowe, automatyka, instalacje grzewcze i wentylacyjne itp. W przygotowaniu sà nast pne informatory majàce u atwiç Paƒstwu poruszanie si po ró nych dziedzinach naszego ycia prywatnego i zawodowego. PR MARKETING - PROMOCJA BANER FORMAT 3m x 1m (DRUK + ZAOCZKOWANIE) cena 100 zł netto WYKONAMY KA DY RODZAJ REKLAMY tel Sz-n ul. Zyndrama z Maszkowic 26 / / Wydawca:, Szczecin, ul. Zyndrama z Maszkowic 26, tel ; tel ; Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci za treêç og oszeƒ, ani za adne pomy ki lub pomini cia w og oszeniach zatwierdzonych przez klienta. Og oszenia sà opracowywane wy àcznie na u ytek reklamy w Szczeciƒskim Informatorze Medycznym i nie mogà byç reprodukowane bez pisemnej zgody wydawcy. Projekt okładki Marek Skibicki. PR Marketig wydaje Szczeciƒski Informator Medyczny, Informator Ogród i Dom, Informator Zwierzak, Informator Dziecko, Informator Po Godzinach, Informator Po egnanie, Informator Technika Szczeciƒski Informator Medyczny 5

4 Adopcje / Alergie / Aparaty Słuchowe Alergie ADOPCJE Adoption ALERGIE Allergie AUTORYZOWANY GABINET BIOREZONANSU artyku str. 7, 11 GABINET MEDYCZNY ul. Boh. Getta Warszawskiego APARATY S UCHOWE Hörgeräte INTERSONIC ul. Energetyków ogłoszenie na tej stronie artykuł str. 8 KATAR, ZAPALENIE ZATOK, KASZEL WSZECHOBECNA ALERGIA! Zapewne tak jak Ty, tak i Twoje dzieci chorujà na alergi. Choroba objawia si nie tylko zmianami skórnymi (tj.: wyprysk kontaktowy, pokrzywka, obrz k, egzema, atopowe zapalenie skóry) ale tak e zaburzeniami przewodu pokarmowego, alergicznym zapaleniem spojówek, nie ytem nosa, katarem siennym, migrenà. Póêniejsze etapy choroby to astma bàdê zapalenie zatok. Niestety nawet osoby cierpiàce na alergi rzadko, kiedy zdajà sobie spraw, e od wrze- Ênia zaczyna si okres, w którym pojawiajà si wzmo one ataki alergenów wziewnych. Od póênego lata rozpoczyna pylenie ambrozja, liczne zarodniki chwastów oraz pleênie i roztocza. W okresie grzewczym rozpoczyna si tak e zmasowany atak alergenów roztocza kurzu domowego, pleêni domowych i tworzyw naturalnych włókien np. wełny. Tak wi c obecny katar, kaszel, zapalenie spojówek i inne objawy mogà byç wyłàcznie symptomem alergii, a cz sto sà mylone z jesienno-zimowym przezi bieniem czy grypà. Jak zatem diagnozowaç przyczyn sezonowego kataru, kaszlu i zapalenia zatok? Z pomocà mo e przyjêç biofizyka. Dlatego serdecznie zapraszam na ul. Łuczniczà w Szczecinie do Gabinetu Biorezonansu, gdzie autoryzowany sprz t, dostosowane indywidualnie zabiegi, kilkuletnie doêwiadczenie i wiedza przeszkolonego terapeuty, rozwià e taki zdrowotny, dokuczliwy problem, jakim jest alergia. Biorezonans jest to dziedzina niezwykle nowoczesna. U naukowych podstaw terapii biorezonansowej le à najnowsze dokonania z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doêwiadczenia medycyny chiƒskiej. Szkoda, e wiedza na ten temat, u wi kszoêci Polaków jest naprawd bardzo znikoma, a strach przed nieznanym i niezrozumienie tak skutecznej przecie metody, budzi nieufnoêç. Obecnie w zakresie biorezonansu wykonywane sà ró norodne testy alergiczne, testy identyfikacyjne (obcià enia organizmu paso- ytami, robakami, bakteriami), testy ortomolekularne (okreêlajàce niedobory naszego organizmu w składniki po ywienia, suplementy diety), odczulanie, likwidacja uzale nieƒ oraz ró norodne terapie zdrowotne. Wykonujemy diagnostyk ponad 500 alergenów oraz odczulimy ka dy alergen! Jak wyglàdajà takie testy? Testy alergiczne wykonywane w naszym gabinecie sà bezinwazyjne i bezbolesne, trwajà około 20 minut. Bez obawy mo na je wykonywaç nawet u małych, kilkumiesi cznych dzieci. Standardowa wizyta obejmuje przeprowadzenie całego zestawu, który zawiera 90 podstawowych alergenów, jakie wyst pujà w naszym codziennym otoczeniu. Po przyło eniu czułej elektrody na medycznym urzàdzeniu diagnostycznym BICOM widzimy reakcj na dany alergen i nie musimy testowaç reakcji na skórze pacjenta. W okresie jesienno - zimowym zapraszam na test wziewny, który obejmuje szczegółowe gatunki zarodników grzybów pleêniowych, alergeny zwierz ce, syntetyczne i naturalne alergeny wziewne, szczegółowe gatunki roztocza oraz mix pleêni. Test wziewny zawiera zarodniki grzybów pleêniowych: alternaria tenuis, aspergillus clavatus, aspergillus flavus, aspergillus fumigatus, aspergillus niger, aspergillus oryzae, aspergillus repens, aspergillus versicolor, aurobasidium pullulans, botrytis cirenea, chaetonium globosum, cladosporium cladosporoides, cladosporium fulvum, cladosporium herbarum, curvularia lunata, epicoccum purpurescens, fusarium culmorum, fusarium moniliforme, fusarium solani, geotrichum candidum, helminthosporium halodes, mucor mucedo, neurospora sitophila, penicillium brevicompactum, penicillium commune, penicillium expansum, penicillium notatum, penicillium roqueforti, phoma betae, phoma herbarum, pullularia pullulans, rhizopus nigricans, saccharomyces cerevisiae, serpula lacrimans, sporobolomyces roseus, sporothrix Schenckii, trichothecium dependes, ustilago SierÊci zwierzàt i pióra ptaków: papu ka falista, wielbłàd, kanarek, kot, bydło, kurze pierze, pies, kacze pierze, koza, g sie pierze, chomik, Êwinka morska, zajàc, sierêç konia, lama, mysz, papuga, gołàb, królik, szczur, wełna owcza Naturalne alergeny wziewne: włókno kokosowe, bawełna, len, wełna roêlinna, jedwab, sizal Syntetyczne alergeny wziewne: włókno akrylowe, włos Barbie, włos konika ponny, poliester zabawkowy, synt. wypełniacz poduszek, Gatunki roztoczy: roztocze kurzu domowego, roztocze siana, roztocze màki, paj czak (Rozkruszek màczny), stawonóg Promocyjna cena tego testu wziewnego wynosi 150 zł (zestaw zawiera a 90 alergenów!) Odczulanie alergenu, tak jak wszystkie terapie biorezonansem, jest bezbolesne i bezinwazyjne. Odczulanie trwa kilkunaêcie minut i cz sto wystarczy jedno odczulanie. Pacjent jedynie w trakcie takiej terapii trzyma elektrody w dłoniach i ma chwil relaksu tylko dla siebie. Cena za takie odczulanie alergenu to do koƒca roku 2011 jedynie 50 zł. Dzi ki takiej terapii odczuleniowej pozbywamy si konkretnej alergii, bez codziennego kamuflowania jej objawów: tabletkami, kropelkami, sterydami i innymi kosztownymi farmaceutykami. Po takim nowoczesnym odczuleniu, 3 tygodniowej karencji, bezpłatnym sprawdzeniu skutecznoêci terapii, alergen nie b dzie ju uczulał. Przy bardzo silnej reakcji na konkretny alergen (osa, pszczoła, zwierz ta, pierze) ciàg dalszy na stronie Szczeciƒski Informator Medyczny 7

5 Aparaty Słuchowe Apteki / Domy Opieki CZY MOG LEPIEJ SŁYSZEå, ROZUMIEå, ROZMAWIAå...? Posiadamy nadany tytuł,, GABINET PRZYJA- ZNY PACJENTOWI - przyznany przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, który Êwiadczy o wysokich standardach usług, jakoêci i profesjonalizmie. Fizjologiczne ubytki słuchu zwiàzane z wiekiem ró nià si u obu płci. M czyêni wczeêniej ni kobiety zaczynajà odczuwaç dyskomfort z nimi zwiàzany. Wraz z wiekiem zwi ksza si liczba uszkodzeƒ w obr bie ucha wewn trznego, b dàcych nast pstwem m.in. niewielkich zaburzeƒ krà eniowych i przemiany materii, wpływu hałasu, działania leków. Niedosłuchowi zwiàzanemu z wiekiem mogà towarzyszyç szumy uszne oraz zawroty głowy, które przypisuje si zazwyczaj zmianom naczyniowym. Wszystkie te czynniki składajà si na obraz tzw. głuchoty społecznej, utrudniajàcej kontakt z otoczeniem. Pacjent z niedosłuchem czuje si wyizolowany z ycia społecznego, nie uczestniczy w rozmowach podczas spotkaƒ rodzinnych, musi dopytywaç si, prosiç o powtórzenie urz dnika w banku, na poczcie, sprzedawczyni w sklepie. Wszystko to powoduje, e cz sto czuje si niepewnie i w efekcie unika kontaktów z ludêmi, nie wychodzi z domu, zamyka si w we własnym Êwiecie. Post p technologiczny sprawił, e dysponujemy mo liwoêcià badaƒ diagnostycznych, które pozwalajà na dokładne wykrycie i okreêlenie uszkodzenia słuchu osoby badanej, bez wzgl du na jej wiek. Starsze dzieci i osoby dorosłe najcz Êciej poddawane sà badaniom audiometrycznym słuchu. Jest to standardowe badanie słuchu, które na pewno nie jest szkodliwe i nie jest bolesne. Badanie słuchu mo na u nas wykonaç na własne yczenie, bez zalecenia lekarza. Rozwój cywilizacji, ycie w wielkich miastach sprawia, e nasze uszy sà coraz bardziej zagro- one. Nie mamy nawyku dbania o nasz słuch, któremu nie mo na nało yç kompresu czy maseczki od ywczej. Musimy sami wykształciç w sobie nawyk dbania o nasze uszy. Zm czone oczy mo emy zamknàç, uszu nie wyłàczymy. Mo emy jednak nie włàczaç w lesie radia, lecz posłuchaç jego naturalnych odgłosów, mo emy wsłuchaç si w szum morza, a nie odtwarzacza mp3. To kompresy, które dadzà ulg nie tylko naszemu słuchowi, ale i całej naszej psychice. Ubytek słuchu, na który sami pracujemy, ma tak e negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Dbajàc o siebie, nie zapomnij o słuchu. We współczesnym Êwiecie jesteêmy otoczeni hałasem ze wszystkich stron. Nie zawsze jednak bierzemy pod uwag, e słuch jest wra liwym zmysłem oraz, e mogà go uszkodziç dêwi ki uwa ane za bezpieczne, zupełnie nieszkodliwe. HAŁAS JEST SZKODLIWY. CODZIENNY KON- TAKT Z HAŁASEM O NAT ENIU 65-90dB w ciàgu kilku lat mo e doprowadziç do trwałego ubytku słuchu. Ubytek słuchu rozwija si niepostrze enie i stopniowo. Wi kszoêç osób nie zdaje sobie sprawy ze swojego ubytku słuchu, a do chwili, gdy jest tak du y, e rodzina i znajomi zaczynajà zauwa- aç. Nawet wtedy niektórzy denerwujà si uwagami na ten temat i nie dopuszczajà do ÊwiadomoÊci faktu cz Êciowej utraty słuchu. MAJÑC WAD SŁUCHU MO NA Yå BEZ WI KSZYCH PROBLEMÓW. Wraz z pogarszajàcym si słuchem mogà pojawiç si problemy w pracy, trudnoêci w kontaktach z rodzinà, znajomymi oraz ogólne pogorszenie jakoêci ycia. Osoby niedosłyszàce cz sto izolujà si od otoczenia. CZY NIE LEPIEJ JEST SŁYSZEå CO MÓWI DO NAS DRUGA OSOBA, NI CIÑGLE PROSIå O POWTÓRZENIE? Problem ubytku słuchu dotyczy ok. 10% populacji, jest on wszechobecny i dotyczy osób w ka dym wieku bez wzgl du na płeç. WARTO WI C DZIAŁAå, ABY ROZWIÑZAå SWOJE PROBLEMY ZE SŁUCHEM I POPRAWIå JAKOÂå YCIA. APARATY SŁUCHOWE SÑ MAŁE DYSKRETNE I NIE RZUCAJÑ SI W OCZY. Obecnie przy zastosowaniu techniki cyfrowej jest to proste. Układy elektroniczne mieszczà si w miniaturowych obudowach, które mo na schowaç za uchem lub w kanale słuchowym (aparaty wewnàtrzuszne). APARATY SŁUCHOWE DAJÑ DOSKONAŁE MO LIWOÂCI. Dzi ki obecnemu post powi technologicznemu ok. 95% niedosłyszàcych mo e skorzystaç z pomocy aparatu słuchowego, by znacznie poprawiç jakoêç słyszenia, a co za tym idzie komfort swojego ycia. Niestety w wielu przypadkach słyszenie i komfort nie zawsze ze sobà współgrajà. Aby znaleêç optymalnà równowag pomi dzy lepszym słyszeniem, a komfortem dêwi ku nale y wziàç pod uwag indywidualne preferencje i potrzeby ka dego pacjenta. U nas zawsze znajdà Paƒstwo profesjonalnà pomoc. Nasz Protetyk Słuchu pomo e przejêç przez wszystkie etapy nauki słyszenia, wyjaêni, doradzi optymalne rozwiàzanie w doborze aparatu słuchowego. Dla nas najwa niejszy jest pacjent i jego powrót do Êwiata dêwi ków. Kluczem do sukcesu w przyzwyczajaniu si do nowych aparatów słuchowych jest cierpliwoêç, trening oraz pozytywne myêlenie. Usłyszysz coraz wi cej dêwi ków ni dotychczas: szum wody, tykanie zegara, Êpiew ptaków, b dziesz rozumiał mówiàcych do Ciebie ludzi - zwłaszcza w szumie otoczenia. Wraz z powrotem dawnych mo liwoêci, przekonajà si Paƒstwo, e im dłu ej nosimy aparaty słuchowe, tym mniej czasu chcemy sp dzaç bez nich! Badanie i dobór aparatu odbywa si w miłej i przyjaznej atmosferze. Koszt aparatu słuchowego jest w cz Êci refundowany przez NFZ, a dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawnoêci lub grupà inwalidzkà przysługuje dodatkowe dofinansowanie z Miejskiego OÊrodka Pomocy Rodzinie (MOPR). Dlatego nie zwlekaj dłu ej czekajàc na stopniowe pogł bianie si Twojego niedosłuchu, zrób pierwszy krok w celu poprawy słyszenia i skontaktuj si z nami. JesteÊmy do Paƒstwa dyspozycji: ul. Energetyków 2 (Przychodnia Portowa) I-p. gab. 107 od pon. do pt. w godz tel. 91/ ; oê. Majowe ul. Gombrowicza 17b wt. i sob. w godz tel. 91/ Osobom niepełnosprawnym nie mogàcym do nas dotrzeç zapewniamy wizyt domowà tel: wi cej informacji na stronie Dla Nas najwa niejsza jest Twoja satysfakcja z noszenia aparatów słuchowych, jesteêmy otwarci na uwagi i pytania, które zwykle pojawiajà si w trakcie procesu przyzwyczajania. Badanie słuchu trwa krótko, a im szybciej niedosłuch jest wykryty, tym lepiej. NIE WAHAJ SI DŁU EJ I PRZYJDè DO NAS! Serdecznie Zapraszamy na BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU w imieniu firmy,,intersonic protetyk słuchu Agnieszka Lewandowska APTEKI Apotheken APTEKA NA REDZIE ul. Krakowska 67/ ogłoszenie na tej stronie APTEKA POD PAPROCIÑ ul. W oêciaƒska I ogłoszenie na tej stronie APTEKA ÂW. CYRYLA I METODEGO ogłoszenie na tej stronie DOMY OPIEKI Pflegehäuser WIELMED Pilchowo ul. Okocimska ogłoszenie na tej stronie Szczeciƒski Informator Medyczny 9

6 Dyslekcja / Laboratoria / Lekarskie Usługi Lekarze Kardiolodzy / Laryngolodzy Endokrynolodzy / Ginekolodzy / Ortopedia / Reumatologia cd. Alergie DYSLEKSJA OÂRODEK TERAPII DYSLEKSJI al. Papie a Jana Pawła II LABORATORIA Medizinisches Labor GABINET ANALITYKI MEDYCZNEJ ÂwinoujÊcie LEKARZE KARDIOLODZY Ärzte Kardiologen LEKARZE LARYNGOLODZY Ärzte Laryngologen LEKARSKIE US UGI DOM MED ul. Witkiewicza og oszenie na tej stronie GOLD MED ul. Âciegiennego og oszenia str 3 LEKARZE ENDOKRYNOLODZY Specjalista Endokrynolog dr n. med. Barbara Garanty-Bogacka ul. ucznicza 70 D LEKARZE GINEKOLODZY Ärzte Für Frauenkrankheiten CENTRUM DIAGNOSTYKI POŁO NICZO-GINEKOLOGICZNEJ ul. Bogurodzicy , og oszenie II ok adka og oszenia str 11, str. 12 SPECJALISTA CHORÓB WEWN TRZNYCH Lek. Artur Krzywkowski al. Papie a Jana Paw a II 36/ ul. ucznicza og oszenie str. 16 artykuł str. 15,16 KARDIOLOGIA Bo ena Lasota ul. Batalionów Chłopskich tel./fax ogłoszenie na tej stronie... ciàg dalszy ze strony 7... oraz alergii na: białko mleka, białko jajka, pszenice, roztocze kurzu domowego, candida albicans czy metale nale y wykonaç 3 terapie odczuleniowe - trzecie odczulanie jest ju wtedy bezpłatne. Te skuteczne efekty terapii potwierdzone sà 30 letnià praktykà w gabinetach biorezonansu na całym Êwiecie. Najlepiej Êwiadczà o tym opinie zdrowych i zadowolonych pacjentów. Zaletà terapii jest to, e dobrze przeprowadzona, nie ma absolutnie adnych działaƒ ubocznych. Metoda jest przyjazna i całkowicie bezbolesna.terapi mo na wykonywaç u dzieci poni ej 3 roku ycia, gdzie metody tradycyjne nie majà zastosowania. Pacjencie, poddajàc si takiej terapii w Twoim gabinecie zwróç uwag na: Certyfikat szkolenia terapeuty wydany przez MONADITH-BIOMED w Poznaniu. Autoryzacj wykonania przeglàdu aparatu Bicom wa nà na rok bie àcy. Certyfikat przeglàdu oraz r cznej kalibracji wa ny na rok bie àcy. A przede wszystkim: SPRAWDè DOÂWIADCZENIE DANEGO TERAPEUTY DO WYKONYWANIA TAKIEJ DIAGNOSTYKI I JAKIEJKOLWIEK TERAPII TAKÑ METODÑ!!! Brak takich dokumentów podwa a skutecznoêç przeprowadzanych terapii oraz wiarygodnoêç danego gabinetu. Ze wzgl du na dobro pacjenta i jego zdrowie nie bierzemy odpowiedzialnoêci za poprawnoêç, skutecznoêç i jakoêç wykonywanych testów i odczuleƒ w innym gabinecie biorezonansu. Jowita Waniel (właêciciel) Autoryzowany Gabinet Biorezonansu Przychodnia ul. Łucznicza 64 parter gab.12 Szczecin rejestracja tel Szczeciƒski Informator Medyczny 11

7 Lekarze Kardiolodzy Lekarze Medycyny Pracy / Neurolodzy / OkuliÊci / Psychiatrzy Lekarze Stomatolodzy Eplerenon czyli 9,11 - epoxy spironolakton to nowy wysoce selektywny antagonista receptorów dla aldosteronu (ARA). Przewiduje si, e jego pojawienie si na rynku farmaceutycznym b dzie mia o istotne znaczenie dla wielu chorych cierpiàcych z powodu nadciênienia t tniczego, niewydolnoêci serca, pierwotnego hiperaldosteronizmu czy zaburzeƒ gospodarki wodnoelektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Otworzy o ono bowiem nowe, znacznie szersze mo liwoêci modyfikowania aktywnoêci uk adu renina - angiotensyna - aldosteron. EPLERENON SELEKTYWNY ANTAGONISTA ALDOSTERONU Artur Krzywkowski Lek ten dzi ki swojej strukturze wykazuje znacznie wi ksze i bardziej swoiste powinowactwo do receptorów mineralokortoidowych wykazujàc 100 razy mniejsze ni spironolakton powinowactwo do receptorów progesteronowych i prawie 1000 razy mniejsze do receptorów androgenowych. W praktyce oznacza to, e eplerenon pozbawiony jest praktycznie dzia ania antyandrogennego i progestagennego. Dla chorych zaê oznacza to, e ryzyko wystàpienia ginekomastii, bolesnego powi kszenia piersi, zaburzeƒ miesiàczkowania czy os abienia potencji jest wielokrotnie mniejsze. To wielki krok naprzód. Nale y bowiem pami taç, e w badaniu RALES tak dokuczliwe dla pacjentów objawy jak ginekomastia czy bóle gruczo ów sutkowych wyst powa y u ponad 10% m czyzn przyjmujàcych Êrednio dawk 26 mg spironolaktonu w porównaniu do 1% procenta otrzymujàcych substancj nieaktywnà. OczywiÊcie zwi kszenie dawki powodowa o znaczny wzrost cz stoêci wspomnianych dzia aƒ niepo àdanych co w konsekwencji spowodowa o ograniczenie stosowania tej grupy leków. Tymczasem aldosteron zwiàzek znany od dawna, budzi coraz wi ksze zainteresowanie g ównie ze wzgl du na udokumentowane niekorzystne dzia ania jego zwi kszonych st eƒ, na uk ad sercowo-naczyniowy. W warunkach fizjologicznych podstawowà funkcjà tego hormonu jest regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, a dzia anie dotyczy przede wszystkim cewki dalszej nerek. Badania eksperymentalne i kliniczne przeprowadzone w czasie ostatnich lat pozwoli y na poznanie nowej twarzy aldosteronu wytwarzanego pozanadnerczowo mogàcego bardzo niekorzystnie wp ywaç na uk ad sercowonaczyniowy nawet niezale nie od angiotensyny II. Bardzo wa nym okaza o si tak e odkrycie obecnoêci receptorów dla aldosteronu poza obr bem nerek, w sercu, naczyniach i w mózgu oraz jego wp yw na procesy w óknienia mi Ênia sercowego. Potwierdzono tak e, e aldosteron wywo uje przerost mi Ênia sercowego z ogniskami w óknienia i nast powà niewydolnoêcià krà enia. Wyniki wielu badaƒ wskazujà tak e, e prezentuje on dzia ania przypisywane do niedawna angiotensynie II. Uczestniczy m.in. w procesie przebudowy serca po zawale. Proces ten nosi wprawdzie znamiona procesu reparacyjnego ale de facto prowadzi do zmiany architektoniki serca, prowadzàc w szybkim tempie do zaburzenia funkcji skurczowej. Aldosteron przyczynia si do zmniejszenia podatnoêci naczyƒ, nasila dysfunkcj Êródb onka (w tym naczyƒ wieƒcowych), wywo uje dzia ania prozakrzepowe poprzez zwi kszenie wytwarzania inhibitora akrywatora plazminogenu (PAI 1). Zaburza funkcje baroreceptorów i wychwyt norepinefryny przez mi sieƒ sercowy co mo e byç przyczynà jego dzia ania proarytmogennego. Ma on równie niekorzystny wp yw na nerki. Uwa any jest wr cz za jednego z g ównych mediatorów post pujàcego uszkodzenia nerek Niekorzystne dzia ania dotyczà tak e uk adu immunologicznego i uk adu kostno-szkieletowego. Doniesienia naukowe i prace badawcze ostatnich lat spowodowa y coraz wi ksze zainteresowanie mo liwoêcià modyfikowania aktywnoêci uk adu renina - angiotensyna - aldosteron. Po inhibitorach konwertazy angiotensyny i inhibitorach receptora dla angiotensyny, przedmiotem zainteresowania sta y si antagoniêci receptora aldosteronu nale àce do grupy diuretyków oszcz dzajàcych potas. Po okresie wst pnych analiz i doniesieƒ prze om spowodowa a publikacja wyników wspomnianego ju wczeêniej badania RALES, którego celem by a ocena efektu klinicznego relatywnie niskiej dawki spironolaktonu (pierwszego przedstawiciela tej grupy, który trafi do codziennej praktyki jeszcze w latach 60 XX wieku) dodanej do konwencjonalnej w tym czasie terapii diuretykiem p tlowym. W grupie 1663 pacjentów z udokumentowanà ci kà niewydolnoêcià serca, b dàcych III i IV klasie wg NYHA z frakcjà wyrzutowà poni ej 35% wyraênie korzyêci kliniczne odnieêli ci, którzy... ciàg dalszy na str. 21 LEKARZE MEDYCYNY PRACY Lek. med. pracy Barbara Foksa-Wojtaszczyk ul. Felczaka 8B tel LEKARZE NEUROLODZY Ärzte Neurologen Lek. med. Jerzy Bajko ul. Monte Cassino 36/ tel LEKARZE OKULIÂCI Ärzte Für Augenkrankheiten CENTRUM LECZENIA ZEZA ul. Bociania 4, Kraków ogłoszenie str. 4 LEKARZE PSYCHIATRZY Ärzte Psychiater LEKARZE STOMATOLODZY Ärzte Stomatologen str Szczeciƒski Informator Medyczny 13

8 Lekarze Stomatolodzy Lekarze Stomatolodzy Czym jest implantologia? Implantologia - to od kilkudziesi ciu ju lat kierunek w stomatologii pozwalajàcy na odbudow braków z bów. W chwili obecnej zabiegi implantacji stanowià na całym Êwiecie najnowoczeêniejszà form rehabilitacji, czyli przywracanie funkcji ucia i estetyki. Czym jest sam implant (wszczep)? Jest to sztuczny element wprowadzony do koêci pacjenta w celu wykonania na nim nadbudowy protetycznej w postaci np. korony lub mostu. W odró nieniu od powszechnie stosowanych w Polsce tzw. wszczepów dwufazowych (wymagajàcych wielomiesi cznej rehabilitacji), proponujemy metod jednofazowà. Oznacza to, e etap chirurgiczny i protetyczny realizowany jest na tej samej wizycie! Funkcja ucia i estetyki przywrócona zostaje natychmiast w przeciàgu jednego dnia. Dodatkowym atutem metodyki jednofazowej jest bardzo mała urazowoêç zwiàzana z zabiegiem. Nigdy nie jest wymagane naci cie i szycie dziàsła, nigdy, zatem po zabiegu nie wystàpi ból czy obrz k. W naszej praktyce metoda jednofazowa stosowana jest głównie w oparciu o implant - Êrub bikortykalnà. Wszczep stosujemy od ponad 20 lat osiàgajàc bardzo dobre rezultaty kliniczne. Âruba bikortykalna mo e byç zastosowana we wszystkich spotykanych przypadkach braków z bowych, prawie niezale nie od wieku pacjenta. W przypadku braków pojedynczych z bów głównie w przednim odcinku łuku z bowego zastosowanie tego implantu (zwłaszcza u młodzie y) znajduje wskazania wr cz bezwzgl dne, pozwalajàc uniknàç szlifowania cz sto zdrowych sàsiadujàcych z bów pacjenta celem wykonania protezy stałej.... cd na str Szczeciƒski Informator Medyczny 15

9 Lekarze Stomatolodzy Lekarze Stomatolodzy KORONA CYRKONOWA Z ZIRKONZAHN? Brak z ba - to nie problem! Wybierz koron pełnoceramicznà Zirkonzahn O cyrkonie Dwutlenek cyrkonu (ZrO 2 ) jest zwiàzkiem chemicznym wyst pujàcym w naturze, potocznie nazywanym cyrkonem. Od ponad 20 lat jest z powodzeniem stosowany w ortopedii (np. w protezach stawu biodrowego) a od połowy lat 90 tak e w protetyce dentystycznej. Z cyrkonu mogà byç wytwarzane wszelkie prace protetyczne od pojedynczych koron do wielopunktowych mostów. Zalety zastosowania cyrkonu w uzupełnieniach protetycznych: - naturalny wyglàd - Êwiatło przenika przez korony i odbija si od nich w identyczny sposób jak w przypadku naturalnych z bów - brak ciemnych kraw dzi przy dziàsłach (w przeciwieƒstwie do podbudowy metalowej) - wysoka twardoêç i odpornoêç na czynniki mechaniczne oraz Êcieranie - długowiecznoêç - z upływem czasu cyrkon nie ulega przebarwieniom i zmianom koloru - zminimalizowane ryzyko wystàpienia paradontozy - łatwe czyszczenie - cyrkon jest kwasoodporny wi c zapobiega wchłanianiu substancji szkodliwych i osadzaniu si płytki KORONY PORCELANOWE NA METALU KORONY PEŁNOCERAMICZNE ZIRKONZAHN naz bnej - wysoka przejrzystoêç gwarantujàca estetyczny wyglàd - mo liwoêç indywidualnego doboru koloru Nie ka dy cyrkon jest taki jak cyrkon z Zirkonzahn DokładnoÊç Nie wystarczy, e korony cyrkonowe b dà ładne i nie da si ich odró niç od własnych z bów. Równie wa ne jest ich idealne dopasowanie i szczelnoêç, tak aby słu- yły nam przez całe ycie. W pracowni protetycznej cele te osiàgane sà dzi ki zastosowaniu najnowocze- Êniejszego systemu skanowania i frezowania firmy Zirkonzahn CAD/CAM 5-TEC, w którego skład wchodzi: - pi cioosiowy system frezowania (frezowanie konstrukcji z podcieniami we wszystkich kierunkach) - skaner, który zachowuje dokładnoêç < 10 µm Mo liwe jest wi c wykonywanie koron i mostów do 16 punktów, uzupełnieƒ na implantach, mostów mocowanych okluzyjnie, łàczników, onlay ów i inlay ów przy zachowaniu perfekcyjnej jakoêci. Korony pełnoceramiczne Prettau Zirkonzahn: Cyrkon Prattau to produkt o udoskonalonej mikrostrukturze, wyró niajàcy si szczególnà przeziernoêcià. Polecany jest w dziedzinie implantoprotetyki, w przypadkach braku wystarczajàcego miejsca dla odbudowy lub przy pracach protetycznych z odbudowà dziàsła: - koniec z odpryskujàcà porcelanà - mo liwoêç pełnej odbudowy z cyrkonu ze sztucznym dziàsłem - wytrzymałoêç zwi kszona do 200% dzi ki eliminacji warstwowo napalanej ceramiki JakoÊç prac gwarantuje pracownia protetyczna G-DENTAL posiadajàca jedyny w zachodniopomorskim kompletny system Zirkonzahn CAD/CAM 5-TEC. Lekarzy zainteresowanych pracami na cyrkonie prosimy o kontakt G-Dental Pracownia Protetyczna Grigoris Ikonomu ul. Krakowska 13A SZCZECIN tel Pacjentów zapraszamy na konsultacje do gabinetów partnerskich: GABINETY STOMATOLOGICZNE A. Hajok-Utracka & M. Bloch Gabinet nr 1 ul. Legionów Dàbrowskiego 13/ Szczecin Gabinet nr 2 - NFZ ul. Powstaƒców Wielkopolskich 66/68 I pi tro, pokój Szczecin Szczeciƒski Informator Medyczny 17

10 Lekarze Stomatolodzy Lekarze Stomatolodzy NOWOCZESNE PROTEZY Kiedy macie Paƒstwo problemy z brakami z bowymi i nosicie protezy wyjmowane z ust, to niejednokrotnie sà one zbudowane z u yciem elementów metalowych. Klamry protetyczne wykonane z metalu to ju przesz oêç. Estetyczna stomatologia pozwala wykonaç protez bez widocznych elementów metalowych, utrzymujàcych jà na z bach w asnych pacjenta lub zastosowaç rozwiàzania z najnowszych tworzyw sztucznych, które pozwolà nam wyeliminowaç wszystkie metalowe cz Êci. Najnowsze materia y (Acetal Dental - na protezy szkieletowe, Thermoofree - na protezy cz Êciowe i ca kowite, Thermobridge - na korony i mosty, Flexi - na protezy elastyczne), w których wyeliminowano czynniki powodujàce alergi, mogà byç u yte do wykonania ka dego typu protez z bowych. Pacjent mo e ju dzisiaj sam dokonaç wyboru i zmieniç na korzyêç swój uêmiech, swój wyglàd, swoje samopoczucie. Aby ca kowicie ukryç noszonà protez wystarczy zapytaç lekarza stomatologa o ACETAL - tworzywo przeznaczone do wykonywania klamer protetycznych lub ca ych protez (bez obecnoêci metalu) w kolorach z bów lub dziàse. Acetalowe protezy charakteryzuje wyjàtkowa estetyka, wyjàtkowa wytrzyma oêç mechaniczna, bardzo ma y ci ar oraz biernoêç chemiczna, która uniemo liwia wyst powanie czynników alergizujàcych. PI KNO BIA YCH Z BÓW Czy jesteêcie zadowoleni z wyglàdu swoich z bów? Martwicie si, e macie z by przebarwione z powodu palenia, picia kawy lub herbaty? Brak Wam pewnoêci siebie, Êmiejecie si rzadziej, poniewa Wasze z by nie sà per owo bia e? LAMPA WYBIELAJÑCA BIO WHITE ACCELERATOR to najnowsze urzàdzenie firmy ELETTRONICA SL zaprojektowane do profesjonalnego wybielania z bów w gabinecie stomatologicznym. Dzi ki nowej metodzie wybielania mo ecie mieç pi kne bia e z by ju po jednej wizycie u stomatologa. System wybielania polega na zastosowaniu nadtlenku mocznika i wodoru o st eniu 20% - 35% w formie elu, który nanosimy na szkliwo z bowe. Powoduje to utlenianie zwiàzków organicznych zawartych w strukturze z ba. Nast pnie nale y skierowaç êród o Êwiat a lampy na z by, co prowadzi do wybielenia powierzchni szkliwa. Czas naêwietlania lampà trwa do 30 minut. Metoda ta charakteryzuje si wysokà skutecznoêcià wybielania i jest w pe ni bezpieczna dla pacjenta. Z by zachowujà swój blask przez okres dwóch lat po zabiegu. lek. stom. Marcin Derucki Wszystkie te rozwiàzania protetyczne wykonuje: lek. stom. Marcin Derucki Indywidualna Praktyka Stomatologiczna ROAL-DENT Szczecin, ul. upaƒskiego 9/3 tel Wszystkie przeglàdy stomatologiczne i konsultacje wykonujemy dla Naszych Pacjentów BEZP ATNIE.... ciàg dalszy ze strony 15 Tak poj ta implantologia jest metodà roz - szerzajàcà zakres rehabilitacji protetycznej, z drugiej zaê strony zastosowanie Êruby bikortykalnej zapobiega resorpcji tj. trwałemu zanikowi tkanki kostnej, pełniàc oprócz rehabilitacji równie funkcj profilaktycznà. Współczesny Êwiatowy trend w medycynie zmierza w kierunku post powania jak najmniej inwazyjnego (np. Laparoskopia, artroskopia) zgodnie z logikà: im mniejszy uraz tym lepsza odpowiedê organizmu. Aktualnie kongresy implantologiczne oraz publikacje zmierzajà w kierunku natychmia stowego obcià enia implantów nawet poekstrakcyjnych oraz upraszczania metodyki post powania. dr n. med. Tomasz A. Grotowski Szczeciƒski Informator Medyczny 19

11 Lekarze Stomatolodzy Medycyna Naturalna INFORMATORY SZCZECI SKIE to Szczeciƒski Informator Medyczny, Informator OGRÓD i DOM, Informator Po Godzinach, Informator Dziecko, Informator Po egnanie, Informator Zwierzak, Informator Technika. W przygotowaniu sà nast pne informatory majàce u atwiç Paƒstwu poruszanie si po ró nych dziedzinach naszego ycia prywatnego i zawodowego. Wydawca:, Szczecin, ul. Zyndrama z Maszkowic 26, tel ; tel ; PR TO TAK E USŁUGI REKLAMOWE Oferujemy kompleksowà obs ug firm w zakresie reklamy, promocji i public relations, projektowania graficznego, DTP, reklam w mediach, skanowania materia ów, fotografii cyfrowej i analogowej, przygotowujemy i drukujemy katalogi, foldery, kalendarze, szyldy, tablice reklamowe, projektujemy znaki firmowe i opakowania, aran ujemy wn trza i stoiska targowe. cd. Lekarze Kardiolodzy ciàg dalszy ze strony 12 (Eplerenone post - acute myocardial infarction...otrzymywali ten charakteryzujàcy si heart failure efficacy) zaprojektowanym agodnym dzia aniem hipotensyjnym przez ten sam zespó badawczy co w przypadku i moczop dnym preparat. Wyniki by y na tyle przekonywujàce, e komitet naukowy badania RALES. Badanie EPHESUS potwierdzi o tak e korzyêci z wdro enia kierujàcy realizacjà programu zdecydowa eplerenonu jak najwczeêniej po zawale o jego zakoƒczeniu 16 miesi cy wczeêniej ni planowano. W ciàgu dwóch lat trwania badania ÊmiertelnoÊç serca, poczynajàc od 3 doby. Obecnie trwajà prace nad dalszym poszerzeniem wskazaƒ do zastosowania ca kowita stanowiàca pierwszo- eplerononu w leczeniu przewlek ej niewy- rz dowy punkt koƒcowy zosta a zredukowana dolnoêci serca z wykorzystaniem silnego ok. 30%, ÊmiertelnoÊç z przyczyn serco- efektu przeciwdzia ajàcemu w óknieniu wo - naczyniowych o 31% a nag e zgony serca. sercowe o 29%, ponadto o 30% iloêç hospitalizacji Dlatego wi c jego pojawienie si na z przyczyn sercowo - naczyniowych. Trudno si zatem dziwiç, e eksperci Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przygotowujàc opublikowane w 2001 r standardy post powania w zaawansowanej rynku farmaceutycznym b dzie mia o istotne znaczenie dla wielu chorych cierpiàcych z powodu nadciênienia t tniczego, niewydolnoêci serca, pierwotnego hiperaldosteronizmu czy zaburzeƒ gospodarki wodnoelektrolitowej niewydolnoêci serca uznali, e zalecane i kwasowo-zasadowej. jest (klasa zaleceƒ I poziom wiarygodnoêci B) stosowanie inhibitorów aldosteronu w skojarzeniu z inhibitorami ACE i lekami Otwiera ono bowiem nowe, znacznie szersze mo liwoêci modyfikowania aktywnoêci uk adu renina - angiotensyna - aldosteron. moczop dnymi w celu poprawy prze ywalnoêci. Coraz powszechniejsze zastosowanie spironolaktonu spowodowa o szerokie rozpowszechnienie problemów zwiàzanych z jego dzia aniami ubocznymi. Lek ten poza PiÊmiennictwo: 1. Januszewicz A., Prejbisz A., Eplerenon w terapii chorób uk adu sercowo-naczyniowego blokadà receptorów dla aldosteronu jest 2. Kostka - Jeziorny K., Tykarski A., Rola równie agonistà receptora dla androgenów antagonistów receptora aldosteronu co w konsekwencji prowadzi nawet przy stosunkowo ma ych dawkach do wystàpienia wi kszoêci objawów niepo àdanych: ginekomastii, bolesnoêci gruczo ów sutkowych, zmiany barwy g osu, zaburzeƒ potencji i zaburzeƒ miesiàczkowania. Zastosowanie wi kszych dawek nasili o jeszcze ten problem. Z tego powodu eplerenon lek pozbawiony wi kszoêci tych dzia aƒ ubocznych w leczeniu chorób uk adu sercowo - naczyniowego. Nadcisnienie t tnicze 2007 ;11; Klekot - Hyla L., Pulcer B., Kokot F., Uk ad renina angiotensyna - nowe aspekty patogenetyczne i lecznicze. NadciÊnienie t tnicze 2007; 11; Kuch M., Syska - Sumiƒska J., Janiszewski M., Hamowanie dzia ania aldosteronu stanowi bardzo interesujàcà opcj terapeutycznà. w niewydolnoêci serca - nowa szan- Nie powinien byç on jednak stosowany u chorych, u których st enie potasu jest wi ksze od 5,5 meq/l. Dotyczy to sa na popraw rokowania? Kardioprofil 2007; vol 5 nr 5; McMahon E., Eplerenone, a new selactive tak e pacjentów, u których st enie kreatyniny Aldossterone Blocker Current w osoczu jest wi ksze w przypadku m czyzn ni 2 mg/dl i kobiet 1,8 mg/dl. Ze Pharmaceutical Design 2003, 9, Jessup M. Aldosterone Blocade and wzgl du na jego metabolizm oparty g ównie Heart Failure. New England Journal of na udziale izoenzymu CYP3A4 cytochromu P 450 nie nale y kojarzyç go tak e z lekami, które hamujà aktywnoêç tego enzymu np. ketokonazolem, werapamilem, eytromycynà Medicine ;14 7. Bertram Pitt i wsp. Eplerenone, a selective Aldosterone Blocker in Patiens with left Ventricular Disfunction after Myocardial czy flukonazolem. W badaniach klinicznych Infarction. New England Journal of eplerenon by podawany jednorazowo w dawkach od 25 do 400 mg/dob, ale przy dawce 100 mg krzywa odpowiedzi hipotensyjnej w zale noêci od dawki osiàga plateau Medicine ;14 8. Bertram Pitt i wsp. Eplerenone, a selective Aldosterone Blocker in Patiens with left Ventricular Disfunction after Myocardial i jej zwi kszanie powoduje istotne zwi kszanie Infarction. New England Journal of cz stoêci dzia aƒ ubocznych zw aszcza hiperkaliemii. Jednak zastosowanie Êredniej dawki 42,6 mg w niewydolnoêci powoduje Medicine ;14 9. Bertram Pitt i wsp. Efect of Eplerenone end Enalapril, Eplerenone/Enalapril in zmniejszenie ryzyka zgonu o 15% Patiens with Esential. Hypertension and a zgonu z przyczyn sercowo - naczyniowych, Essential Hypertension and Left Ventricular co zosta o potwierdzone w wielo- Hypertrochy. Circulation oêrodkowym badaniu klinicznym EPHESUS PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH Program adresowany jest do osób powy ej 18 r.. palàcych papierosy, do kobiet i m czyzn pomi dzy 40 a 65 rokiem ycia, którzy nie mieli wykonanych badaƒ spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciàgu ostatnich 36 miesi cy, u których nie zdiagnozowano wczeêniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy. Bezpłatne badania w ramach programu mo na wykonaç w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umow na realizacj programu. Wystarczy zgłosiç si osobiêcie lub umówiç na wizyt telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne Szczeciƒski Informator Medyczny 21

12 Medycyna Naturalna / Medycyna Sàdowa Odzie Medyczna / Optycy ODZIE MEDYCZNA Medizinische Kleidung KEIA Pl. Kiliƒskiego 3a ogłoszenie na tej stronie REWA ul. Kolumba ogłoszenie na tej stronie OPTYCY Augenoptiker EURO OPTYK al. Wyzwolenia 19/U/ ogłoszenie na tej stronie MEDYCYNA NATURALNA Naturmedizin IASO ul. Mazurska ogłoszenie na tej stronie PARACELSUS ul. Malczewskiego 17/ ogłoszenie na tej stronie REHAVITAL ul. ZŁOTOWSKA 2D ogłoszenie na tej stronie MEDYCYNA SÑDOWA Gerichtmedizin Zak ad Medycyny Sàdowej al. Powstaƒców Wlkp Szczeciƒski Informator Medyczny 23

13 Psychologia, Psychoterapia / Radiologia Rehabilitacja PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA Psychologie, Psychotherapie REHABILITACJA Rehabilitation GABINET MASA U ul. Pankiewicza 8/ ogłoszenie na tej stronie GABINET PSYCHOTERAPII ul. Âciegiennego 4/ ogłoszenie na tej stronie GABINET PSYCHOLOGICZNY ul. ółkiewskiego 19/ ogłoszenie na tej stronie GABINET PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ I TERAPII RODZINNEJ ul. Starzyƒskiego ogłoszenie na tej stronie GABINET FIZJOTERAPII MAGDALENA KUC ul. ucznicza 64 pok og oszenie str. 27 GABINET REHABILITACJI I MASA U mgr PAWE P ONCYLJUSZ ul. Ojca Beyzyma artykuł i og oszenie str. 26 BALTICA Wellness & Spa pl. Rod a og oszenie na tej stronie PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY ul. Kapitaƒska 8a/ ogłoszenie na tej stronie RADIOLOGIA Radiologie RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA BIORENIX ul. Âw. Ducha 5A/ og oszenie na tej stronie Szczeciƒski Informator Medyczny 25

14 Rehabilitacja Rehabilitacja Rehabilitacyjno Ortopedyczny Sprz t YCIE BEZ BÓLU W obecnych czasach trudno jest spotkaç osob, która nie doêwiadczy a silnego bólu kr gos upa, stawów czy mi Êni. U niektórych osób problem tego typu wystàpi raz w yciu, u innych pojawia si okresowo, a jeszcze innych dr czy nieustannie. U niektórych bóle pojawi y si bez wyraênej przyczyny, a u innych wystàpi y nagle np. w wyniku urazu lub gwa townego ruchu. U jednych dolegliwoêci sà umiarkowane a u innych tak silne, e uniemo liwiajà normalnà egzystencje, zamieniajàc nieraz ycie w piek o. Rutynowo wykonywanie zdj cia rentgenowskie wykazujà zmiany zwyrodnieniowe lub dyskopati jako sprawc dolegliwoêci. Niestety zmian tych si nie cofnie, wi c sytuacja wydaje si bez wyjêcia. Trzeba nauczyç si z bólem yç s yszà pacjenci. Pozostaje jedynie oszcz dny tryb ycia i tabletki przeciwbólowe, a w skrajnych sytuacjach operacja, która bardzo cz sto nie przynosi spodziewanych efektów. Na szcz Êcie prawda wyglàda nieco inaczej. Cz sto spotyka si osoby, które pomimo licznych zmian zwyrodnieniowych nie majà adnych dolegliwoêci, a inne bez jakichkolwiek zmian cierpià katusze. Podobnie jest z tzw. dyskopatià, wyst puje ona u wi kszoêci osób, nawet m odych, czasem na kilku poziomach kr gos upa, a mimo to nic ich nie boli. Dyskopatia gdzie dochodzi do rzeczywistego ucisku na struktury nerwowe wyst puje niezwykle rzadko w ogólnej statystyce. Wi c jeêli zmiany zwyrodnieniowe czy dyskopatia nie sà odpowiedzialne za ból to dlaczego boli. Otó najcz stszà przyczynà dolegliwoêci jest podra nienie tkanek mi kkich uk adu ruchu, czyli: mi Êni, wi zade, powi zi czy te torebki stawowej. Przyczyn tego podra nienia mo e byç wiele, ale do najcz stszych zaliczamy: nieprawid owà, postaw, sumujàce si przecià enia, urazy a tak e wady postawy. W wyniku wy ej wymienionych czynników tkanka zdrowa przejmuje patologicznà aktywno- Êç wywo ujàc przeró ne dolegliwoêci jak bóle miejscowe, bóle promieniujàce, mrowienia, dr twienia, zaburzenia czucia, itd. Przyk adowo bóle kr gos upa z promieniowaniem do nogi rozpoznawane jako rwa kulszowa mogà byç przyczynà podra nienia wi zad a krzy owo-guzowego, bóle po jednej stronie kr gos upa l dêwiowego imitujàce czasem bóle nerkowe mogà byç zwiàzanie z mi Êniem czworobocznym l dêwi, bóle opatki lub okolicy mi dzy opatkowej przeszywajàce nieraz klatk piersiowà i utrudniajàce cz sto oddychanie sà najcz Êciej wynikiem podra nienia mi Ênia biodrowo- ebrowego; bóle, cierpni cia czy mrowienia palców ràk mogà byç zwiàzanie z podra nienie tkanek okolicy przejêcia szyjno-piersiowego kr gos upa, bóle g owy wià à si cz sto z zaburzeniem mi Êni podpotylicznych. Ciekawostkà jest to, e bóle stawów bardzo cz sto zwiàzane sà z aktywnoêcià tkanek po o onych nieraz daleko od miejsca odczuwania bólu, np. ból kolana mo e mieç zwiàzek z wi zad em biodrowol dêwiowym miednicy, a ból barku z mi Êniem podgrzebieniowym le àcym na dolnej cz Êci opatki. Czy mo na pozbyç si bólu? I tu dobra wiadomoêç. Patologiczna aktywnoêç tkanek jest wynikiem zaburzenia czynnoêci a nie struktury, wi c sytuacja jest najcz Êciej w pe ni odwracalna, nawet, jeêli dolegliwoêci trwajà bardzo d ugo. Nowoczesne metody terapeutyczne, które w ostatnim dziesi cioleciu dotar y do Polski sta y si wybawieniem dla szerokiej rzeszy cierpiàcych osób. Nierzadko dolegliwoêci trwajàce nawet kilkanaêcie lat mogà wyraênie z agodnieç ju po pierwszej sesji terapeutycznej. JeÊli rozpozna si, która struktura jest zwiàzana z danà dolegliwoêcià i wykona si z nià odpowiednià prac, szybko dochodzi do normalizacji stanu tej aktywnej tkanki, i dolegliwoêci zmniejszajà si lub znikajà. Z regu y potrzeba od kilku do dziesi ciu wizyt by rozwiàzaç wiele dolegliwoêci uk adu ruchu. Dynamika zdrowienia zale y od wieku pacjenta, rodzaju zaburzenia, jego przyczyny, czasu trwania, a tak e od samego pacjenta, który najcz Êciej musi wykonywaç okreêlone çwiczenia w domu dla zwi kszenia efektów terapeutycznych. mgr Pawe Poncyljusz fizjoterapeuta Zapraszam do mojego gabinetu! Gabinet Terapii Manualnej, Rehabilitacji i Masa u mgr Pawe Poncyljusz Studio ODNOWA ul. Ojca Beyzyma 17, Szczecin tel SPRZ T MEDYCZNY og oszenia str. 27, 28 SPRZ T REHABILITACYJNO ORTOPEDYCZNY Rehabilitationsgeräte MED-EL ul. Małopolska og oszenia na tej stronie MEDICAL ul. Farma ul. Unii Lubelskiej og oszenia na tej stronie ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c og oszenia str Szczeciƒski Informator Medyczny 27

15 Rehabilitacja / Rehabilitacyjno Ortopedyczny Sprz t Utylizacja Odpadów ywnoêç Naturalna / Zielarskie Sklepy NOWY WYMIAR SYMETRII CZYLI JAK DBAå O UROD B DÑC AMAZONKÑ ciała, musimy byç pewne, e potrafimy si z nià zidentyfikowaç. Wiele Paƒ nie mniej ni utrat piersi, prze- ywa utrat włosów i wcale nie pomaga oczywisty fakt, e włosy przecie odrosnà. Jeszcze przed planowanà chemioterapià warto zapoznaç si z modelami peruk i wybraç tà odpowiednià dla siebie. Obecnie mamy bardzo du y wybór peruk zarówno pod wzgl dem kolorystyki jak i fasonów. Imitujà one tak doskonale naturalne włosy, e bardzo cz sto sà nie do odró nienia. Gdy w letnie upalne dni, w peruce jest zbyt goràco mo na głow przyozdobiç eleganckim turbanem. Sà one przewiewne, lekkie i bardzo kolorowe. Z pewnoêcià ka da znajdzie coê dla siebie. Zach cam te do regularnego korzystania z basenu, pływanie i çwiczenia w wodzie sà zalecanà formà rehabilitacji dla Amazonek i jak ka da forma aktywno- Êci wpływa pozytywnie zarówno na Zdrowie jak i urod. Specjalny strój kàpielowy bezpiecznie skrywa protez i choç wy ej przykrywa dekolt, swojà urodà niczym nie odbiega od innych kostiumów. UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH Verwerfung von medizinischen Abfälle KONCA ul. W adys awa IV UZALE NIENIA Sucht MONAR ul. Małkowskiego og oszenie na tej stronie ZIELARSKIE SKLEPY Kräuterläden BRATEK SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY Centrum Handlowe WILCZA pawilon ogłoszenie na tej stronie Najpierw operacja usuni cia piersi. Cz sto potem chemioterapia, radioterapia i hormonoterapia. Jak w obliczu tego wszystkiego znaleêç czas, a przede wszystkim wewn trzne motywatory, aby zadbaç o urod? I czy w ogóle warto? Otó warto i to nawet bardziej ni w jakimkolwiek innym momencie ycia. skupiç si na przywróceniu symetrii ciału oraz na własnej wygodzie. Po operacji w miejscu zoperowanej piersi pojawia asymetria. Dla lepszego wyglàdu, a tak e samopoczucia, warto jà uzupełniç od razu po operacji. OczywiÊcie, to znacznie za wczeênie na silikonowà protez, ale na poczàtek bawełniany Priform wystarczajàco skryje wszelkie nierównoêci. W prowadzonym przeze mnie sklepie MED-EL, mo na takà tymczasowà protez otrzymaç za symbolicznà złotówk. Wa ny jest te dobór odpowiedniego stanika, takiego z szerszymi ramiàczkami, wy ej zabudowanego, uszytego z przyjemnych dla ciała tkanin. Po kilku tygodniach przyjdzie czas na dobór stałej silikonowej protezy. Radz dobrze zastanowiç si na jej wyborem, gdy posłu y ona przez najbli sze dwa lata (w takim cyklu NFZ refunduje zakup protezy). Dobór protezy, to znacznie wi cej ni zwykłe zakupy. Prosz pami taç, e proteza zastàpi fragment naszego Koƒczàc jak zawsze zapraszam Was Drogie Amazonki do prowadzonego przeze mnie od wielu lat Sklepu MED-EL w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej 5. El bieta Gàczewska Szczeciƒski Informator Medyczny 29

16 Nebulizacja kontra przezi bienia Witaminy w cià y? NEBULIZACJA KONTRA PRZEZI BIENIE Nebulizacja, nowoczesna, skuteczna terapia inhalacyjna, pozwala zarówno na udro nienie zatkanego nosa jaki i przynosi ulg w dokuczliwym kaszlu. Profilaktycznie (np. u dzieci i osób cz sto chorujàcych) lub przy pierwszych objawach przezi bienia, mo na stosowaç inhalacje solà fizjologicznà. Pomieszczenia klimatyzowane lub ogrzewane, w jakich zwykle przebywamy, charakteryzujà si małà wilgotnoêcià powietrza. Tymczasem przesuszona błona Êluzowa nosa czy gardła jest bardziej podatna na ró nego rodzaju infekcje. Inhalacja roztworem soli fizjologicznej jest szybkim, całkowicie bezpiecznym (tak e dla dzieci) sposobem, umo liwiajàcym przywrócenie Êluzówce wła- Êciwego nawil enia. Ułatwia równie oczyszczanie dróg oddechowych z zalegajàcej w oskrzelach i oskrzelikach wydzieliny. Dodatkowo na rynku medycznym, dost pna jest stosunkowo du a grupa ró nych leków do nebulizacji (w postaci zawiesin lub płynów). Preparatem do nebulizacji, który zmniejsza lepkoêç wydzieliny i ułatwia odkrztuszanie jest np. Mucosolvan (Ambroxolum). O tym jednak, jaki lek i w jakich dawkach nale y zastosowaç, powinien zdecydowaç lekarz. Co robiç gdy mały nosek m czy katar? Ka dy rodziç dobrze wie jak ucià liwym problemem mo e byç zwykły katar u dziecka. Maluch jest wówczas marudny, nie ma apetytu i êle Êpi. Âciàganie wydzieliny z noska (np. gruszkà) nie zawsze si sprawdza. Zabieg przeprowadzony zbyt powierzchownie jest mało skuteczny, a zbyt inwazyjnie mo e powodowaç podra nienia błony Êluzowej i ból. Obecnie lekarze w wielu chorobach układu oddechowego u dzieci zalecajà wła- Ênie terapi inhalacyjnà. Podawanie leku na drodze nebulizacji, czyli w postaci aerozolu (podczas normalnego oddychania dziecka), umo liwia szybkie i bezpoêrednie dotarcie preparatu do zmienionych chorobowo regionów układu oddechowego. Dlatego równie, a mo e przede wszystkim, jest metodà przyjaznà dzieciom. Inhalacje, choçby zwykłym roztworem soli fizjologicznej przy u yciu inhalatora (mogà byç stosowane nawet kilka razy dziennie), w wielu przypadkach pozwalajà uniknàç zaostrzenia objawów infekcji wirusowej u dziecka. Dodatkowo w szybki sposób przynoszà ulg zatkanemu noskowi. W nie ycie nosa stosuje si tak e krople, które obkurczajà naczynia krwionoêne obrz kni tej błony Êluzowej. Nale y jednak pami taç, e krople (zwłaszcza zbyt cz sto lub zbyt długo stosowane) mogà niekorzystnie wpływaç na delikatnà Êluzówk nosa dziecka, powodujàc jej wysuszenie i podra nienie. Znane sà tak e przypadki powikłaƒ w postaci np. chronicznego kataru. Poza tym krople łatwo spływajà do gardła i połykane przez dziecko mogà wywoływaç skutki ogólnoustrojowe (głównie na układ krà enia). Dlaczego nebulizacja jest metodà przyjaznà dla całej rodziny? WÊród wielu zalet nebulizacji warto wymieniç nast pujàce: dzi ki temu, e pojawiły si małe, por czne i proste w u yciu inhalatory, nebulizacja stała si metodà dost pnà w warunkach domowych mo e byç bezpiecznie stosowana u dorosłych jak równie u dzieci we wszystkich przedziałach wiekowych (w tym równie u niemowlàt) wykorzystywana jest zarówno w profilaktyce (nawil enie i oczyszczenie dróg oddechowych np. inhalacje roztworem soli fizjologicznej) jak i leczeniu chorób układu oddechowego (np. nie ytu nosa i gardła, astmy oskrzelowej) pozwala na szybki i bezpoêredni transport leku do zmienionych chorobowo regionów układu oddechowego (tym samym ogranicza niepo àdane, ogólnoustrojowe skutki leków) umo liwia dostosowanie dawki leku (tak e podawanie kilku leków jednoczeênie) indywidualnie do aktualnego stanu pacjenta Nebulizacja górnych dróg oddechowych - informacja techniczna Warto zwróciç uwag, e w górnych drogach oddechowych wchłaniane sà czàsteczki o wymiarach powy ej 8 mikro m. Czàsteczki o mniejszych rozmiarach transportowane sà do dalszych partii układu oddechowego, czyli do oskrzeli, oskrzelików i płuc. Dlatego w leczeniu inhalacyjnym chorób jamy nosowej, zatok przynosowych, gardła i krtani, warto zaopatrzyç si w nebulizator wytwarzajàcy aerozol o czàsteczkach wi kszych. Na polskim rynku medycznym dost pne sà specjalne nebulizatory, stosowane wyłàcznie do inhalacji górnych partii układu oddechowego, potocznie nazywa si je oczyszczaczami zatok (wytwarzajà aerozol po podłàczeniu do kompresora inhalatora). Dodatkowo zaopatrzone mogà byç w specjalny przycisk umo liwiajàcy regulacj intensywnoêci inhalacji oraz na przykład w kilka koƒcówek nosowych o ró nych rozmiarach (stosowanych w zale noêci od wieku pacjenta). Zadaniem nebulizacji, przy zastosowaniu tzw. oczyszczaczy zatok, jest utrzymanie lub przywrócenie prawidłowego funkcjonowania górnych dróg oddechowych. Zapalenie błony Êluzowej nosa, ogranicza bowiem w istotny sposób funkcje jamy nosowej, powodujàc na przykład: utrat powonienia, upoêledzenie słuchu zmian toru oddechowego z nosowego na gardłowy (powietrze dostajace si do oskrzeli nie jest odpowiednio oczyszczone, ogrzane i nawil one) znacznego upoêledzenia funkcji wymiany cieplnej, odpowiadajàcej za równowag termicznà mózgu (w stanach blokady przewodów nosowych)... fragment artykułu Kamila Domiƒska doktorant UM w Łodzi PHU Leo - Sprz t Medyczny (Sklep internetowy mo liwoêç odbioru osobistego) ul. Miodowa 199/2, Sz-n, tel , PROFESJONALNE DORADZTWO! ZAPRASZAMY! WITAMINY W CIÑ Y czy sà rzeczywiêcie niezb dne? Historia witamin to historia ostatnich stu lat, w której Polacy majà swój istotny udział. Po raz pierwszy okreêlenie to zostało wprowadzone przez polskiego biochemika Kazimierza Funka, który badajàc przyczyny choroby beri-beri stwierdził, e spo ywanie wyizolowanych ziaren łuskanego ry u pozbawionego łupin, prowadzi do ujawnienia objawów choroby. Witaminy nie stanowià êródła energii, nie sà te składnikami budujàcymi tkanki, sà jednak niezb dne do zachowania zdrowia oraz normalnego przebiegu procesów metabolicznych. Preparaty witaminowe przeznaczone dla kobiet ci arnych zawierajà mikroelementy ( elazo, cynk, DHA, jod, potas, magnez, miedê, mangan, chrom) oraz witaminy: A, B1, B2, B6, B12, kwas foliowy, C, D, E, PP, kwas pantotenowy, biotyna. Pomimo znajomoêci funkcji biologicznych oraz objawów niedoboru powy szych składników diety, według raportu niektórych brytyjskich naukowców, spo ywanie witamin jako suplementacji codziennej diety to strata pieni dzy. Badania pokazujà, e spo ywanie witamin C i E oraz Beta karotenu nie zapobiega wystàpieniu raka, chorób serca, udarów i innych potencjalnie Êmiertelnych chorób. Badania ostatniej dekady nie wykazujà jednoznacznie korzyêci zdrowotnych, wynikajàcych z przyjmowania witamin: A, B, C, D i E oraz selenu. W roku 2008 prospektywna analiza wpływu witaminy E i selenu na obni enie ryzyka zachorowalnoêci na raka prostaty, została zatrzymana z powodu podejrzenia nasilenia rozwoju procesu nowotworowego. W kolejnych badaniach sformułowano wniosek, e poda witaminy C mo e wywołaç wi cej działaƒ niepo àdanych (protekcja komórek nowotworowych) ni korzyêci. Przewlekłe przyjmowanie witamin E i C w grupie ponad badanych osób w okresie 10 lat nie wykazało korzy- Êci zdrowotnych. Nie stwierdzono tak e jednoznacznie korzystnego działania suplementacji witaminy D i wapnia na obni- enie odsetka złamaƒ i zaburzeƒ funkcji koêci. Rodzi si wi c pytanie: jaka jest prawda o witaminach? Czy przyjmowanie witamin w cià y obni a ryzyko powikłaƒ? Czy dzieci matek nieprzyjmujàcych adnych suplementów diety w cià y sà bardziej nara one na zaburzenia adaptacji po porodzie? W analizie wyników 88 badaƒ, przeprowadzonych w okresie u badanych kobiet stwierdzono, e suplementacja witaminy A nie wpływa na obni- enie ryzyka powikłaƒ Êródporodowych, ÊmiertelnoÊci kobiet rodzàcych, porodów przedwczesnych, urodzeƒ płodów z niskà masà ciała. W analizie wyników 9 badaƒ kohortowych przeprowadzonych u 9800 kobiet, nie potwierdzono tak e obni enia ryzyka wystàpienia stanu przedrzucawkowego oraz rzucawki porodowej w zwiàzku z przyjmowaniem witaminy C i E. Kolejne badania naukowe wykazały wr cz, e suplementacja wielowitaminowa nie przynosi korzyêci zdrowotnych. Przełom nastàpił wówczas, gdy w toku analizy 41 badaƒ przeprowadzonych w okresie stwierdzono, e suplementacja kwasu foliowego włàcznie z preparatami wielowitaminowymi istotnie obni a ryzyko wystàpienia wad płodu, nie tylko cewy nerwowej ale tak e serca, nerek, wargi i koƒczyn. W kolejnych analizach badawczych udowodniono, e suplementacja samym kwasem foliowym podczas cià y w podobnym zakresie obni a ryzyko wystàpienia wad płodu, natomiast przyjmowanie kwasu foliowego w dawce 0,8mg/d w okresie prekoncepcyjnym, obni a ryzyko wystàpienia wad cewy nerwowej płodu o 90 procent. Zdaniem francuskich naukowców, zaburzenia metabolizmu lub niedobory witamin B6, B12 i kwasu foliowego, mogà wiàzaç si z hyperhomocysteinemià, co w konsekwencji mo e prowadziç do nawracajàcych poronieƒ, wad płodu, przedwczesnego odklejenia ło yska, trombofilii, stanów przedrzucawkowych. Odsetek wystàpienia powy szych powikłaƒ mo na obni yç przez suplementacj diety kwasem foliowym. Hyperhomocysteinemia u kobiet ci - arnych, u których stwierdzono wad płodu pod postacià rozszczepu kr gosłupa, mo e wynikaç z zaburzenia procesu remetylacji homocysteiny w metionin i mieç tło genetyczne. Znane sà mutacje genów kodujàcych enzymy bioràce udział we wspomnianych procesach. Kwas foliowy został wyizolowany z liêci szpinaku w 1941 roku, natomiast po raz pierwszy zsyntetyzowano ten zwiàzek w roku Pierwsze doniesienia o zale noêci zaburzeƒ metabolizmu kwasu foliowego z wadami płodu pojawiły si w roku Od roku 1991 kwas foliowy został ostatecznie uznany za skuteczny w prewencji wad wrodzonych płodu i zalecony dla wszystkich kobiet okresu prekocepcyjnego oraz podczas cià y w dawce 400ug/dob. Powy sze rekomendacje odnoszà si tak e do kobiet polskich. W wielu krajach wprowadzono obowiàzkowà folianizacj produktów zbo owych. dr n. med. MACIEJ ZI TEK Specjalista ginekolog - po o nik. Ultrasonografia cià y, ginekologiczna, piersi. Szczecin Al. Wojska Polskiego 107a/3 rejestracja Szczeciƒski Informator Medyczny 31

17 Szkoły dla dorosłych Szkoły dla dorosłych SZKOŁY DLA DOROSŁYCH Zach camy do zapoznania si z ofertà edukacyjnà jednej z najwi kszych w Polsce całkowicie darmowych Szkół dla dorosłych Cosinus Szczecin. Istniejemy od 1998r i mamy swoje placówki w 46 miastach. Szkoły Cosinus majà uprawnienia szkoły publicznej przez co zarówno Êwiadectwa ukoƒczenia jak i wszelkie zaêwiadczenia wydawane przez nas do ZUS, PFRON, Urzàdu Pracy, WKU itp., sà honorowane przez te instytucje. Szkoły szczeciƒskie to Liceum Ogólnokształcàce na podbudowie szkoły podstawowej, Liceum Uzupełniajàce na podbudowie szkoły zasadniczej oraz osiem szkół policealnych na podbudowie szkoły Êredniej (matura nie wymagana). Niezdecydowanym przekazujemy informacj, e blisko 50% uczniów szkół dla dorosłych w Polsce, którzy zdali matur 2011 to uczniowie Cosinus. Osobom, które majà ju za sobà szkoł Êrednià lub sà studentami i chcieliby uzupełniç swojà wiedz praktycznà, zach camy do wyboru praktycznej nauki zawodu w jednej ze szkół policealnych Cosinus jak: Organizacja Reklamy, Kosmetyka, Turystyka, Hotelarstwo, Logistyka, Informatyka, RachunkowoÊç, Administracja. Słuchacze kierunków policealnych odbywajà praktyki zawodowe w firmach, w których niejednokrotnie znajdujà póêniej zatrudnienie. Praktyki organizuje szkoła lub słuchacz sam mo e znaleêç firm i odbyç tam cykl praktyk pod nadzorem oczywiêcie Cosinus. Przykładowe firmy, w których odbywajà si praktyki to: Schenker, NFZ, Urzàd Miasta, Bank Zachodni WBK, Imperium urody Lorena, Dermedica, Planet SPA, Park Hotel, Triada, Evatrans. Kierunkiem, którym najcz Êciej interesujà si panie i majàcym w Cosinus du e zainteresowanie jest Technik Usług Kosmetycznych. Zaj cia praktyczne odbywajà si w nowoczeênie wyposa onych pracowniach gdzie słuchaczki uczà si zawodu. Kosmetyki do zaj ç sà równie bezpłatne i pochodzà z linii profesional takich firm jak: Norel, Farmona, Charmine Rose czy Bielenda. Warto podkreêliç, e ukoƒczenie policealnej szkoły kosmetyki daje prawo do prowadzenia własnego salonu kosmetycznego, czego yczymy. WIELU JU WYBRAŁO CZEKAMY NA CIEBIE ZAPISY DO SZKOŁY CAŁY ROK Cena pami ci USB 4GB od 49 z netto (cena zale y od iloêci, rodzaju i wielkoêci zamówionych pami ci) Szczeciƒski Informator Medyczny 33

18 Zaçma Medycyna Naturalna DR ŁUKASZ NITSCHE OKULISTA OPERACJA ZAåMY METODÑ FAKO operacja zaçmy metodà fako zł od oka mierzenie soczewki metodà optycznà z IOL - - Master / Zeiss znieczulenie miejscowe po podaniu Êrodka uspokajajàcego znieczulenie kroplowe na yczenie nad pacjentem czuwa anestezjolog / internista mikroci cie 2,85 µm soczewka akrylowa zwijal- -na podawana przez iniektor mo liwoêç wszczepu soczewki z filtrem Êwiatła niebieskiego mo liwoêç wszczepienia soczewki korygujàcej astygmatyzm mo liwoêç wszczepienia soczewki progresywnej posiadamy najnowszej generacji sprz t i zapew- -niamy kompleksowà opiek nad pacjentem zarówno przed samym zabiegiem jak i po oferuje- -my zabiegi z zakresu medycyny estetycznej w obr bie twarzy (zabiegi butulionowe, kwas hialu- -ronowy) operujemy równie opa- -dajàce powieki oferujemy odchudzanie metodà lipolizy poprzez ultradêwi ki Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 93/1 rejestracja po Gabinet Operacyjny Stettinerstr Pasewalk czynny poniedziałki i Êrody Informacja telefoniczna wtorek, czwartek, piàtek tel Szczeciƒski Informator Medyczny 35

19 Zapraszamy do nowoczesnych gabinetów stomatologii estetyczno-zachowawczej i parodontologii oraz chirurgii stomatologicznej i protetyki. Oferujemy szeroki zakres usług stomatologicznych m.in. leczenie z bów i dziàseł, usuwanie kamienia, piaskowanie i wybielanie z bów, wykonywanie protez i koron oraz IMPLANTÓW. Zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym i narkozie. Przyjmujemy codziennie 8.30 do ; soboty 8.30 do Zadzwoƒ i umów si na wizyt : Tel , , , Spó dzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów Pl. Zwyci stwa 1; Szczecin Wysoka JakoÊç Atrakcyjna Cena

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Kamila Mroczek

Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Kamila Mroczek Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych Kamila Mroczek Plan prezentacji 1. Definicje: stary, starzenie się, zdrowie 2. Naturalny proces starzenia a inne czynniki wpływające na stan zdrowia 3. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa Tekst: dr n. med. Mikołaj Dąbrowski, Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Bądź w pełni sobą. Dlaczego odbudowa nawet jednego brakującego zęba jest tak ważna.

Bądź w pełni sobą. Dlaczego odbudowa nawet jednego brakującego zęba jest tak ważna. Bądź w pełni sobą. Dlaczego odbudowa nawet jednego brakującego zęba jest tak ważna. Straciłeś ząb i nie wiesz, co teraz zrobić? A może dentysta musiał usunąć ci któryś z tylnych zębów i nie widzisz potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, w tym badaƒ przesiewowych, oraz okresów, w których

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2016 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika Cz Êç A Informacje dla u ytkownika A Informacje dla u ytkownika A.2 S owo wst pne A.2.1 Wst p dla stomatologa A.2.2 Wst p dla pacjenta A.3 Informacja o autorach B Zdrowy narzàd ucia B.1 Spis treêci B.2

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Zabiegi na bazie surowców naturalnych:

Zabiegi na bazie surowców naturalnych: Zabiegi na bazie surowców naturalnych: - kąpiel mineralna /całkowita lub częściowa/ - choroby narządu ruchu, choroba niedokrwienna kończyn dolnych, schorzenia dermatologiczne, - kąpiel kwasowęglowa? choroby

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne

karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne o nas Towarzystwo Ubezpieczeƒ INTER Polska jesteêmy ekspertami w dziedzinie ubezpieczeƒ medycznych i twórcami prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Vision.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 199 13762 Poz. 1949 i 1950 c) choroby trzustki upoêledzajàce jej czynnoêç wydzielniczà, d) przepukliny brzuszne, e) inne choroby uk adu pokarmowego upoêledzajàce 9) choroby uk adu moczowo-p

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia weterynaryjna

Epidemiologia weterynaryjna Jarosław Kaba Epidemiologia weterynaryjna Testy diagnostyczne I i II i III Zadania 04, 05, 06 Warszawa 2009 Testy diagnostyczne Wzory Parametry testów diagnostycznych Rzeczywisty stan zdrowia chore zdrowe

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 S.1 TEMAT MIESIĄCA NA RATUNEK - CZYLI JAK SOBIE PORADZIĆ Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY BIERZE SIĘ ZNIKĄD. PO CICHU I NIEZAUWAŻALNIE ZACZYNA ODKRYWAĆ SWOJE OBLICZE.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia Fizjoterapii w Żarach

Pracownia Fizjoterapii w Żarach Pracownia Fizjoterapii w Żarach 105 SzWzP SP ZOZ Pracownia Fizjoterapii / Żary Budynek nr 4 Podparter tel. 68 470 78 98 Rejestracja pon-pt 7:00-15:00 tel. 68 470 78 98 Godziny przyjęć poniedziałek 8:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE W HOLANDII: Ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering)

ŻYCIE W HOLANDII: Ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering) Wszyscy mieszkańcy Holandii są prawnie zobowiązani do ubezpieczenia się na pokrycie kosztów opieki medycznej, w tym lekarza domowego, szpitala jak również lekarstw. Obowiązek przyjęcia Ubezpieczyciele

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Monika Karwacka Stowarzyszenie Na Tak

Sytuacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Monika Karwacka Stowarzyszenie Na Tak Sytuacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością intelektualną Monika Karwacka Stowarzyszenie Na Tak Stan zdrowia jest jednym z ważniejszych czynników determinujących jakość życia Brak zdrowia stanowi znaczne

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

RESTYLANE - kwas hialuronowy

RESTYLANE - kwas hialuronowy RESTYLANE - kwas hialuronowy Co to jest Restylane Restylane Vital to stabilizowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego, powoduje aktywacje fibroblastów, które w sposób charakterystyczny dla młodej

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 140 10992 Poz. 1144 1144 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

Co każdy rodzic powinien wiedzieć o rozwoju mowy swojego dziecka?

Co każdy rodzic powinien wiedzieć o rozwoju mowy swojego dziecka? Co każdy rodzic powinien wiedzieć o rozwoju mowy swojego dziecka? Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami mowy swojego dziecka Mowa jest podstawowym środkiem komunikacji i ma szczególne znaczenia

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Dolegliwoœci i objawy Co siê ze mn¹ dzieje? Co mo e wskazywaæ na problem z tarczyc¹? Prawdê mówi¹c, trudno to jednoznacznie stwierdziæ. Niektórzy pacjenci czuj¹ siê zmêczeni i przygnêbieni,

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY LEKCJA 3 STRES POURAZOWY Stres pourazowy definicje Stres pourazowy definiuje się jako zespół specyficznych symptomów, które mogą pojawić się po przeżyciu ekstremalnego, traumatycznego zdarzenia. Są to

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Aniologicznego Bydgoszcz, 21-22 maj 2014 r. Ocena sprawności funkcjonalnej kończyny górnej u kobiet z wtórnym obrzękiem

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK ICD-10 N 18 przewlekła niewydolność

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Wypadek Nagłe zaburzenie funkcji życiowych Nagłe ostre zachorowanie Urazy Ciała Zatrucia S t a n z a g r o ż e n i a ż y c i a l u b z d

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. )

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie profilaktyczne I. Dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami Imię i nazwisko KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Rodzaj badania profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika. Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika. Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór Benzydamini hydrochloridum + Cetylpyridinii chloridum Należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora Ambroxoli hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora Ambroxoli hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora Ambroxoli hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47 ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW SUNBRELLA DUO SPF 30+ Mleczko ochronne, 200g + Chłodzący balsam po opalaniu, 200g SUNBRELLA

Bardziej szczegółowo

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia Grypa jest ostrą, bardzo zaraźliwą chorobą układu oddechowego, wywołaną przez RNA wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Wyróżniamy wirusy A i B tworzące jeden rodzaj i wirus C rodzajowo odmienny. Grypa występuje

Bardziej szczegółowo

Seminarium 1: 08. 10. 2015

Seminarium 1: 08. 10. 2015 Seminarium 1: 08. 10. 2015 Białka organizmu ok. 15 000 g białka osocza ok. 600 g (4%) Codzienna degradacja ok. 25 g białek osocza w lizosomach, niezależnie od wieku cząsteczki, ale zależnie od poprawności

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 23 czerwiec 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 23 czerwiec 2016 SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA > Model : 8217012 Producent : - POLIXAR 10 NA WYSOKI CHOLESTEROL Preparat przeznaczony dla osób pragnących zmniejszyć ryzyko podwyższenia poziomu cholesterolu we krwi. POLIXAR 5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schröeter

Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schröeter PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA GŁÓWNY INSPEKTORAT PIORIN ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa tel: (22) 623 23 02, fax: (22) 623 23 04 www.piorin.gov.pl; e-mail gi@piorin.gov.pl Phytophthora

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Nowy program terapeutyczny w RZS i MIZS na czym polega zmiana.

Nowy program terapeutyczny w RZS i MIZS na czym polega zmiana. Nowy program terapeutyczny w RZS i MIZS na czym polega zmiana. Brygida Kwiatkowska Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Programy lekowe dla

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32 Spis treêci 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz.... 15 1.1. Rys historyczny rozwoju norm ywienia.............. 16 1.2. Wspó czesne metody opracowywania norm............ 19 1.3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWI RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ I NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

OKRĘGOWI RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ I NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWI RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ I NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OIL Pozostało z r.2010 RUCH SPRAW 2011r. Wpływ Prowadzono Zakończono Pozostało ogółem odmowa umorz. wnioski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11 Gcla'isk SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11 CZĘŚĆ PIERWSZA ZESPOŁY ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH NARZĄDÓW RUCHU...17 1. Zaburzenia czynności ruchowych stawów kręgosłupa oraz stawów kończyn... 19 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przychodnia Weterynaryjna Provet S.C.

Przychodnia Weterynaryjna Provet S.C. Przychodnia Weterynaryjna Provet S.C. [Oferuje] Usługi firm Opis działalności Profesjonalnie zajmiemy się Twoim zwierzakiem. Jesteśmy do waszej dyspozycji 7 dni w tygodniu! Posiadamy własne laboratorium,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE BÓLU OPARZENIOWEGO U DZIECI

LECZENIE BÓLU OPARZENIOWEGO U DZIECI LECZENIE BÓLU OPARZENIOWEGO U DZIECI Krzysztof Kobylarz, Iwona Szlachta-Jezioro, Ma³gorzata Maciejowska-Sata³a 15 Ból jest sta³ym objawem choroby oparzeniowej. Leczenie go u dzieci jest zadaniem niezwykle

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo