ARTYKU Y ALERGIA...7,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKU Y ALERGIA...7,"

Transkrypt

1 Bran a NR 39 - JESIE 2011 PR MARKETING ARTYKU Y ALERGIA ALERGIA...7,...7, LEPIEJ LEPIEJ S YSZEå S YSZEå APLERENON APLERENON AA NADCIÂNIENIE... NADCIÂNIENIE ,...12, IMPLANTOLOGIA IMPLANTOLOGIA...20,...20, KORONA KORONA CYRKONOWA CYRKONOWA NOWOCZESNE NOWOCZESNE PROTEZY PROTEZY YCIE YCIE BEZ BEZ BÓLU BÓLU NEBULIZACJA NEBULIZACJA KONTRA KONTRA PRZEZI BIENIE PRZEZI BIENIE WITAMINY WITAMINY WW CIÑ Y? CIÑ Y? SZKOŁY SZKOŁY DLA DLA DOROSŁYCH DOROSŁYCH OPERACJA OPERACJA ZAåMY ZAåMY METODÑ METODÑ FAKO FAKO OKULISTA OKULISTA DR DR ŁUKASZ ŁUKASZ NITSCHE NITSCHE Densytometr w Baltica Wellness & Spa - profilaktyka osteoporozy 1

2 Ultrasonografia Diagnostyka / Poradnie Specjalistyczne Szczeciƒski Informator Medyczny 3

3 Leczenie Zeza Spis TreÊci INFORMATORY SZCZECI SKIE Szczeciƒski Informator Medyczny ma u atwiç pacjentowi dotarcie do lekarzy, szpitali, przychodni czy te otrzymanie odpowiedniej pomocy. Liczymy, e osoby korzystajàce z bazy danych naszego informatora znajdà z atwoêcià specjalistów mogàcych udzieliç im fachowej pomocy. SIM jest wydawnictwem bezp atnym, dost pnym mi dzy innymi w szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, aptekach itp. Wydawany co kwarta zapewnia aktualnoêç informacji. Informator OGRÓD i DOM ma u atwiç klientom dotarcie do firm zajmujàcych si projektowaniem i aran acjà terenów zielonych, domów oraz dotarcie do specjalistów, którzy pomogà im stworzyç pi kne ogrody i domy. OGRÓD i DOM jest wydawnictwem bezp atnym, dost pnym mi dzy innymi w centrach ogrodniczych i budowlanych, na targach ogrodniczych. Docieramy bezpoêrednio do w aêcicieli ogrodów, ogródków przydomowych oraz domków jednorodzinnych. Informator Po Godzinach ma ułatwiç odbiorcom dotarcie do ró nych form aktywnego wypoczynku. Chcemy, aby osoby korzystajàce z bazy firm naszego poradnika, mogły z łatwoêcià znaleêç nowe sposoby odpoczynku, realizowania swoich pasji. Informator ten jest dedykowany dla ludzi zapracowanych poszukujàcych aktywnej odskoczni od dnia codziennego. Ma byç pomocny przy planowaniu krótkiego wypadu za miasto, urlopu lub znalezieniu sposobu na weekendowe szaleƒstwo. Informator Dziecko skierowany jest do Rodziców oraz osób wychowujàcych dzieci. W obecnych czasach, ka dy rodzic stara si zapewniç swojemu dziecku jak najlepsze wykształcenie, jak najlepszà przyszłoêç. Nasz informator ma na celu pomóc w znalezieniu takich firm i instytucji, które pozwolà rozwinàç umiej tnoêci, pasje i zainteresowania dziecka oraz zapewnià mu opiek zdrowotnà. Informator podejmuje tematyk zwiàzanà z wychowywaniem dziecka od urodzenia a do wejêcia w dorosłe ycie. Informator Po egnanie skierowany jest do osób, które doêwiadczyły Êmierci osoby bliskiej. Ma na celu pomóc odnaleêç si danej osobie w zaistniałej sytuacji. Informator zawiera informacje o zakładach pogrzebowych i kamieniarskich, firmach opiekujàcych si grobami, restauracjach organizujàcych stypy, kwiaciarniach, sklepach ze zniczami. Zostanà tak e zamieszczone artykuły zawierajàce porady psychologiczne, prawne oraz spadkowe. Informator Zwierzak skierowany jest do osób posiadajàcych zwierz ta oraz do tych, którzy, jako miło- Ênicy przyrody, interesujà si tà tematykà. Obejmuje zagadnienia dotyczàce najbardziej popularnych czworonogów, a tak e wiele ró nych aspektów hodowli zwierzàt krajowych i egzotycznych. Celem jego jest dostarczenie informacji o sklepach zoologicznych, usługach weterynaryjnych, salonach piel gnacyjnych dla zwierzàt, o wystawach i konkursach, o hodowcach oraz punktach edukacyjnych podejmujàcych tematyk zwierzàt Spis TreÊci ADOPCJE... 6 UROLODZY... 3 ALERGIE... 6, 7, 11, 30 MEDYCYNA ESTETYCZNA... 3, 34 APARATY S UCHOWE... 6, 8 MEDYCYNA NATURALNA... 22, 35 APTEKI... 9 MEDYCYNA SÑDOWA BÓL MEDYCZNE CENTRUM... 2, 3, 4, 10, 11, 13 DIAGNOSTYKA NACZY...13 MEDYCZNA ODZIE... 23, 28 DIAGNOSTYKA PO O NICZO-GINEKOLOGICZNA...2 NEBULIZACJA DOMY OPIEKI... 9 OPTYCY... 13, 23 DYSLEKSJA ORTOPEDZI... 3, 10 FIZYKOTERAPIA...27 PORADNIE SPECJALISTYCZNE... 2, 3, 4, 10, 13 IMPLANTY PROKTOLODZY... 3 LABORATORIA PROTETYKA LECZENIE ZEZA... 4 PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA LEKARZE SPECJALIÂCI PRZEZI BIENIE CHIRURDZY... 3 RADIOLOGIA CHORÓB WEWN TRZNYCH... 3, 13 RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA... 20, 24 ENDOKRYNOLODZY... 3, 10 REHABILITACJA GINEKOLODZY... 2, 10, 13, 31 SPRZ T MEDYCZNY... 27, 28 KARDIOLODZY... 3, 11, 12, 13 SPRZ T REHABILITACYJNO-ORTOPEDYCZNY. 27, 28 LARYNGOLODZY SZKOŁY DLA DOROSŁYCH MEDYCYNY PRACY USG... 2, 3, 10, 11, 12 13, 31 NEUROLODZY... 3, 13 UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH OKULIÂCI... 4, 13, 34 UZALE NIENIA OTOLARYNGOLODZY ZIELARSKIE SKLEPY PSYCHIATRZY ZAåMA REUMATOLODZY YWNOÂå NATURALNA STOMATOLODZY Informator Technika ma u atwiç klientom dotarcie do firm zajmujàcych si projektowaniem i aran acjà domów i biur oraz dotarcie do specjalistów, sklepów i hurtowni które pomogà im unowoczeêniç pomieszczenia, w których yjà i pracujà. Informator ma te pomóc Êwiadomie wybraç urzàdzenia techniczne potrzebne potrzebne do funkcjonowania ka dego domu i biura takie jak np. sprz t audio-wideo, telefony, sprz t agd, tv przemysłowa, instalacje alarmowe, automatyka, instalacje grzewcze i wentylacyjne itp. W przygotowaniu sà nast pne informatory majàce u atwiç Paƒstwu poruszanie si po ró nych dziedzinach naszego ycia prywatnego i zawodowego. PR MARKETING - PROMOCJA BANER FORMAT 3m x 1m (DRUK + ZAOCZKOWANIE) cena 100 zł netto WYKONAMY KA DY RODZAJ REKLAMY tel Sz-n ul. Zyndrama z Maszkowic 26 / / Wydawca:, Szczecin, ul. Zyndrama z Maszkowic 26, tel ; tel ; Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci za treêç og oszeƒ, ani za adne pomy ki lub pomini cia w og oszeniach zatwierdzonych przez klienta. Og oszenia sà opracowywane wy àcznie na u ytek reklamy w Szczeciƒskim Informatorze Medycznym i nie mogà byç reprodukowane bez pisemnej zgody wydawcy. Projekt okładki Marek Skibicki. PR Marketig wydaje Szczeciƒski Informator Medyczny, Informator Ogród i Dom, Informator Zwierzak, Informator Dziecko, Informator Po Godzinach, Informator Po egnanie, Informator Technika Szczeciƒski Informator Medyczny 5

4 Adopcje / Alergie / Aparaty Słuchowe Alergie ADOPCJE Adoption ALERGIE Allergie AUTORYZOWANY GABINET BIOREZONANSU artyku str. 7, 11 GABINET MEDYCZNY ul. Boh. Getta Warszawskiego APARATY S UCHOWE Hörgeräte INTERSONIC ul. Energetyków ogłoszenie na tej stronie artykuł str. 8 KATAR, ZAPALENIE ZATOK, KASZEL WSZECHOBECNA ALERGIA! Zapewne tak jak Ty, tak i Twoje dzieci chorujà na alergi. Choroba objawia si nie tylko zmianami skórnymi (tj.: wyprysk kontaktowy, pokrzywka, obrz k, egzema, atopowe zapalenie skóry) ale tak e zaburzeniami przewodu pokarmowego, alergicznym zapaleniem spojówek, nie ytem nosa, katarem siennym, migrenà. Póêniejsze etapy choroby to astma bàdê zapalenie zatok. Niestety nawet osoby cierpiàce na alergi rzadko, kiedy zdajà sobie spraw, e od wrze- Ênia zaczyna si okres, w którym pojawiajà si wzmo one ataki alergenów wziewnych. Od póênego lata rozpoczyna pylenie ambrozja, liczne zarodniki chwastów oraz pleênie i roztocza. W okresie grzewczym rozpoczyna si tak e zmasowany atak alergenów roztocza kurzu domowego, pleêni domowych i tworzyw naturalnych włókien np. wełny. Tak wi c obecny katar, kaszel, zapalenie spojówek i inne objawy mogà byç wyłàcznie symptomem alergii, a cz sto sà mylone z jesienno-zimowym przezi bieniem czy grypà. Jak zatem diagnozowaç przyczyn sezonowego kataru, kaszlu i zapalenia zatok? Z pomocà mo e przyjêç biofizyka. Dlatego serdecznie zapraszam na ul. Łuczniczà w Szczecinie do Gabinetu Biorezonansu, gdzie autoryzowany sprz t, dostosowane indywidualnie zabiegi, kilkuletnie doêwiadczenie i wiedza przeszkolonego terapeuty, rozwià e taki zdrowotny, dokuczliwy problem, jakim jest alergia. Biorezonans jest to dziedzina niezwykle nowoczesna. U naukowych podstaw terapii biorezonansowej le à najnowsze dokonania z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doêwiadczenia medycyny chiƒskiej. Szkoda, e wiedza na ten temat, u wi kszoêci Polaków jest naprawd bardzo znikoma, a strach przed nieznanym i niezrozumienie tak skutecznej przecie metody, budzi nieufnoêç. Obecnie w zakresie biorezonansu wykonywane sà ró norodne testy alergiczne, testy identyfikacyjne (obcià enia organizmu paso- ytami, robakami, bakteriami), testy ortomolekularne (okreêlajàce niedobory naszego organizmu w składniki po ywienia, suplementy diety), odczulanie, likwidacja uzale nieƒ oraz ró norodne terapie zdrowotne. Wykonujemy diagnostyk ponad 500 alergenów oraz odczulimy ka dy alergen! Jak wyglàdajà takie testy? Testy alergiczne wykonywane w naszym gabinecie sà bezinwazyjne i bezbolesne, trwajà około 20 minut. Bez obawy mo na je wykonywaç nawet u małych, kilkumiesi cznych dzieci. Standardowa wizyta obejmuje przeprowadzenie całego zestawu, który zawiera 90 podstawowych alergenów, jakie wyst pujà w naszym codziennym otoczeniu. Po przyło eniu czułej elektrody na medycznym urzàdzeniu diagnostycznym BICOM widzimy reakcj na dany alergen i nie musimy testowaç reakcji na skórze pacjenta. W okresie jesienno - zimowym zapraszam na test wziewny, który obejmuje szczegółowe gatunki zarodników grzybów pleêniowych, alergeny zwierz ce, syntetyczne i naturalne alergeny wziewne, szczegółowe gatunki roztocza oraz mix pleêni. Test wziewny zawiera zarodniki grzybów pleêniowych: alternaria tenuis, aspergillus clavatus, aspergillus flavus, aspergillus fumigatus, aspergillus niger, aspergillus oryzae, aspergillus repens, aspergillus versicolor, aurobasidium pullulans, botrytis cirenea, chaetonium globosum, cladosporium cladosporoides, cladosporium fulvum, cladosporium herbarum, curvularia lunata, epicoccum purpurescens, fusarium culmorum, fusarium moniliforme, fusarium solani, geotrichum candidum, helminthosporium halodes, mucor mucedo, neurospora sitophila, penicillium brevicompactum, penicillium commune, penicillium expansum, penicillium notatum, penicillium roqueforti, phoma betae, phoma herbarum, pullularia pullulans, rhizopus nigricans, saccharomyces cerevisiae, serpula lacrimans, sporobolomyces roseus, sporothrix Schenckii, trichothecium dependes, ustilago SierÊci zwierzàt i pióra ptaków: papu ka falista, wielbłàd, kanarek, kot, bydło, kurze pierze, pies, kacze pierze, koza, g sie pierze, chomik, Êwinka morska, zajàc, sierêç konia, lama, mysz, papuga, gołàb, królik, szczur, wełna owcza Naturalne alergeny wziewne: włókno kokosowe, bawełna, len, wełna roêlinna, jedwab, sizal Syntetyczne alergeny wziewne: włókno akrylowe, włos Barbie, włos konika ponny, poliester zabawkowy, synt. wypełniacz poduszek, Gatunki roztoczy: roztocze kurzu domowego, roztocze siana, roztocze màki, paj czak (Rozkruszek màczny), stawonóg Promocyjna cena tego testu wziewnego wynosi 150 zł (zestaw zawiera a 90 alergenów!) Odczulanie alergenu, tak jak wszystkie terapie biorezonansem, jest bezbolesne i bezinwazyjne. Odczulanie trwa kilkunaêcie minut i cz sto wystarczy jedno odczulanie. Pacjent jedynie w trakcie takiej terapii trzyma elektrody w dłoniach i ma chwil relaksu tylko dla siebie. Cena za takie odczulanie alergenu to do koƒca roku 2011 jedynie 50 zł. Dzi ki takiej terapii odczuleniowej pozbywamy si konkretnej alergii, bez codziennego kamuflowania jej objawów: tabletkami, kropelkami, sterydami i innymi kosztownymi farmaceutykami. Po takim nowoczesnym odczuleniu, 3 tygodniowej karencji, bezpłatnym sprawdzeniu skutecznoêci terapii, alergen nie b dzie ju uczulał. Przy bardzo silnej reakcji na konkretny alergen (osa, pszczoła, zwierz ta, pierze) ciàg dalszy na stronie Szczeciƒski Informator Medyczny 7

5 Aparaty Słuchowe Apteki / Domy Opieki CZY MOG LEPIEJ SŁYSZEå, ROZUMIEå, ROZMAWIAå...? Posiadamy nadany tytuł,, GABINET PRZYJA- ZNY PACJENTOWI - przyznany przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, który Êwiadczy o wysokich standardach usług, jakoêci i profesjonalizmie. Fizjologiczne ubytki słuchu zwiàzane z wiekiem ró nià si u obu płci. M czyêni wczeêniej ni kobiety zaczynajà odczuwaç dyskomfort z nimi zwiàzany. Wraz z wiekiem zwi ksza si liczba uszkodzeƒ w obr bie ucha wewn trznego, b dàcych nast pstwem m.in. niewielkich zaburzeƒ krà eniowych i przemiany materii, wpływu hałasu, działania leków. Niedosłuchowi zwiàzanemu z wiekiem mogà towarzyszyç szumy uszne oraz zawroty głowy, które przypisuje si zazwyczaj zmianom naczyniowym. Wszystkie te czynniki składajà si na obraz tzw. głuchoty społecznej, utrudniajàcej kontakt z otoczeniem. Pacjent z niedosłuchem czuje si wyizolowany z ycia społecznego, nie uczestniczy w rozmowach podczas spotkaƒ rodzinnych, musi dopytywaç si, prosiç o powtórzenie urz dnika w banku, na poczcie, sprzedawczyni w sklepie. Wszystko to powoduje, e cz sto czuje si niepewnie i w efekcie unika kontaktów z ludêmi, nie wychodzi z domu, zamyka si w we własnym Êwiecie. Post p technologiczny sprawił, e dysponujemy mo liwoêcià badaƒ diagnostycznych, które pozwalajà na dokładne wykrycie i okreêlenie uszkodzenia słuchu osoby badanej, bez wzgl du na jej wiek. Starsze dzieci i osoby dorosłe najcz Êciej poddawane sà badaniom audiometrycznym słuchu. Jest to standardowe badanie słuchu, które na pewno nie jest szkodliwe i nie jest bolesne. Badanie słuchu mo na u nas wykonaç na własne yczenie, bez zalecenia lekarza. Rozwój cywilizacji, ycie w wielkich miastach sprawia, e nasze uszy sà coraz bardziej zagro- one. Nie mamy nawyku dbania o nasz słuch, któremu nie mo na nało yç kompresu czy maseczki od ywczej. Musimy sami wykształciç w sobie nawyk dbania o nasze uszy. Zm czone oczy mo emy zamknàç, uszu nie wyłàczymy. Mo emy jednak nie włàczaç w lesie radia, lecz posłuchaç jego naturalnych odgłosów, mo emy wsłuchaç si w szum morza, a nie odtwarzacza mp3. To kompresy, które dadzà ulg nie tylko naszemu słuchowi, ale i całej naszej psychice. Ubytek słuchu, na który sami pracujemy, ma tak e negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Dbajàc o siebie, nie zapomnij o słuchu. We współczesnym Êwiecie jesteêmy otoczeni hałasem ze wszystkich stron. Nie zawsze jednak bierzemy pod uwag, e słuch jest wra liwym zmysłem oraz, e mogà go uszkodziç dêwi ki uwa ane za bezpieczne, zupełnie nieszkodliwe. HAŁAS JEST SZKODLIWY. CODZIENNY KON- TAKT Z HAŁASEM O NAT ENIU 65-90dB w ciàgu kilku lat mo e doprowadziç do trwałego ubytku słuchu. Ubytek słuchu rozwija si niepostrze enie i stopniowo. Wi kszoêç osób nie zdaje sobie sprawy ze swojego ubytku słuchu, a do chwili, gdy jest tak du y, e rodzina i znajomi zaczynajà zauwa- aç. Nawet wtedy niektórzy denerwujà si uwagami na ten temat i nie dopuszczajà do ÊwiadomoÊci faktu cz Êciowej utraty słuchu. MAJÑC WAD SŁUCHU MO NA Yå BEZ WI KSZYCH PROBLEMÓW. Wraz z pogarszajàcym si słuchem mogà pojawiç si problemy w pracy, trudnoêci w kontaktach z rodzinà, znajomymi oraz ogólne pogorszenie jakoêci ycia. Osoby niedosłyszàce cz sto izolujà si od otoczenia. CZY NIE LEPIEJ JEST SŁYSZEå CO MÓWI DO NAS DRUGA OSOBA, NI CIÑGLE PROSIå O POWTÓRZENIE? Problem ubytku słuchu dotyczy ok. 10% populacji, jest on wszechobecny i dotyczy osób w ka dym wieku bez wzgl du na płeç. WARTO WI C DZIAŁAå, ABY ROZWIÑZAå SWOJE PROBLEMY ZE SŁUCHEM I POPRAWIå JAKOÂå YCIA. APARATY SŁUCHOWE SÑ MAŁE DYSKRETNE I NIE RZUCAJÑ SI W OCZY. Obecnie przy zastosowaniu techniki cyfrowej jest to proste. Układy elektroniczne mieszczà si w miniaturowych obudowach, które mo na schowaç za uchem lub w kanale słuchowym (aparaty wewnàtrzuszne). APARATY SŁUCHOWE DAJÑ DOSKONAŁE MO LIWOÂCI. Dzi ki obecnemu post powi technologicznemu ok. 95% niedosłyszàcych mo e skorzystaç z pomocy aparatu słuchowego, by znacznie poprawiç jakoêç słyszenia, a co za tym idzie komfort swojego ycia. Niestety w wielu przypadkach słyszenie i komfort nie zawsze ze sobà współgrajà. Aby znaleêç optymalnà równowag pomi dzy lepszym słyszeniem, a komfortem dêwi ku nale y wziàç pod uwag indywidualne preferencje i potrzeby ka dego pacjenta. U nas zawsze znajdà Paƒstwo profesjonalnà pomoc. Nasz Protetyk Słuchu pomo e przejêç przez wszystkie etapy nauki słyszenia, wyjaêni, doradzi optymalne rozwiàzanie w doborze aparatu słuchowego. Dla nas najwa niejszy jest pacjent i jego powrót do Êwiata dêwi ków. Kluczem do sukcesu w przyzwyczajaniu si do nowych aparatów słuchowych jest cierpliwoêç, trening oraz pozytywne myêlenie. Usłyszysz coraz wi cej dêwi ków ni dotychczas: szum wody, tykanie zegara, Êpiew ptaków, b dziesz rozumiał mówiàcych do Ciebie ludzi - zwłaszcza w szumie otoczenia. Wraz z powrotem dawnych mo liwoêci, przekonajà si Paƒstwo, e im dłu ej nosimy aparaty słuchowe, tym mniej czasu chcemy sp dzaç bez nich! Badanie i dobór aparatu odbywa si w miłej i przyjaznej atmosferze. Koszt aparatu słuchowego jest w cz Êci refundowany przez NFZ, a dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawnoêci lub grupà inwalidzkà przysługuje dodatkowe dofinansowanie z Miejskiego OÊrodka Pomocy Rodzinie (MOPR). Dlatego nie zwlekaj dłu ej czekajàc na stopniowe pogł bianie si Twojego niedosłuchu, zrób pierwszy krok w celu poprawy słyszenia i skontaktuj si z nami. JesteÊmy do Paƒstwa dyspozycji: ul. Energetyków 2 (Przychodnia Portowa) I-p. gab. 107 od pon. do pt. w godz tel. 91/ ; oê. Majowe ul. Gombrowicza 17b wt. i sob. w godz tel. 91/ Osobom niepełnosprawnym nie mogàcym do nas dotrzeç zapewniamy wizyt domowà tel: wi cej informacji na stronie Dla Nas najwa niejsza jest Twoja satysfakcja z noszenia aparatów słuchowych, jesteêmy otwarci na uwagi i pytania, które zwykle pojawiajà si w trakcie procesu przyzwyczajania. Badanie słuchu trwa krótko, a im szybciej niedosłuch jest wykryty, tym lepiej. NIE WAHAJ SI DŁU EJ I PRZYJDè DO NAS! Serdecznie Zapraszamy na BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU w imieniu firmy,,intersonic protetyk słuchu Agnieszka Lewandowska APTEKI Apotheken APTEKA NA REDZIE ul. Krakowska 67/ ogłoszenie na tej stronie APTEKA POD PAPROCIÑ ul. W oêciaƒska I ogłoszenie na tej stronie APTEKA ÂW. CYRYLA I METODEGO ogłoszenie na tej stronie DOMY OPIEKI Pflegehäuser WIELMED Pilchowo ul. Okocimska ogłoszenie na tej stronie Szczeciƒski Informator Medyczny 9

6 Dyslekcja / Laboratoria / Lekarskie Usługi Lekarze Kardiolodzy / Laryngolodzy Endokrynolodzy / Ginekolodzy / Ortopedia / Reumatologia cd. Alergie DYSLEKSJA OÂRODEK TERAPII DYSLEKSJI al. Papie a Jana Pawła II LABORATORIA Medizinisches Labor GABINET ANALITYKI MEDYCZNEJ ÂwinoujÊcie LEKARZE KARDIOLODZY Ärzte Kardiologen LEKARZE LARYNGOLODZY Ärzte Laryngologen LEKARSKIE US UGI DOM MED ul. Witkiewicza og oszenie na tej stronie GOLD MED ul. Âciegiennego og oszenia str 3 LEKARZE ENDOKRYNOLODZY Specjalista Endokrynolog dr n. med. Barbara Garanty-Bogacka ul. ucznicza 70 D LEKARZE GINEKOLODZY Ärzte Für Frauenkrankheiten CENTRUM DIAGNOSTYKI POŁO NICZO-GINEKOLOGICZNEJ ul. Bogurodzicy , og oszenie II ok adka og oszenia str 11, str. 12 SPECJALISTA CHORÓB WEWN TRZNYCH Lek. Artur Krzywkowski al. Papie a Jana Paw a II 36/ ul. ucznicza og oszenie str. 16 artykuł str. 15,16 KARDIOLOGIA Bo ena Lasota ul. Batalionów Chłopskich tel./fax ogłoszenie na tej stronie... ciàg dalszy ze strony 7... oraz alergii na: białko mleka, białko jajka, pszenice, roztocze kurzu domowego, candida albicans czy metale nale y wykonaç 3 terapie odczuleniowe - trzecie odczulanie jest ju wtedy bezpłatne. Te skuteczne efekty terapii potwierdzone sà 30 letnià praktykà w gabinetach biorezonansu na całym Êwiecie. Najlepiej Êwiadczà o tym opinie zdrowych i zadowolonych pacjentów. Zaletà terapii jest to, e dobrze przeprowadzona, nie ma absolutnie adnych działaƒ ubocznych. Metoda jest przyjazna i całkowicie bezbolesna.terapi mo na wykonywaç u dzieci poni ej 3 roku ycia, gdzie metody tradycyjne nie majà zastosowania. Pacjencie, poddajàc si takiej terapii w Twoim gabinecie zwróç uwag na: Certyfikat szkolenia terapeuty wydany przez MONADITH-BIOMED w Poznaniu. Autoryzacj wykonania przeglàdu aparatu Bicom wa nà na rok bie àcy. Certyfikat przeglàdu oraz r cznej kalibracji wa ny na rok bie àcy. A przede wszystkim: SPRAWDè DOÂWIADCZENIE DANEGO TERAPEUTY DO WYKONYWANIA TAKIEJ DIAGNOSTYKI I JAKIEJKOLWIEK TERAPII TAKÑ METODÑ!!! Brak takich dokumentów podwa a skutecznoêç przeprowadzanych terapii oraz wiarygodnoêç danego gabinetu. Ze wzgl du na dobro pacjenta i jego zdrowie nie bierzemy odpowiedzialnoêci za poprawnoêç, skutecznoêç i jakoêç wykonywanych testów i odczuleƒ w innym gabinecie biorezonansu. Jowita Waniel (właêciciel) Autoryzowany Gabinet Biorezonansu Przychodnia ul. Łucznicza 64 parter gab.12 Szczecin rejestracja tel Szczeciƒski Informator Medyczny 11

7 Lekarze Kardiolodzy Lekarze Medycyny Pracy / Neurolodzy / OkuliÊci / Psychiatrzy Lekarze Stomatolodzy Eplerenon czyli 9,11 - epoxy spironolakton to nowy wysoce selektywny antagonista receptorów dla aldosteronu (ARA). Przewiduje si, e jego pojawienie si na rynku farmaceutycznym b dzie mia o istotne znaczenie dla wielu chorych cierpiàcych z powodu nadciênienia t tniczego, niewydolnoêci serca, pierwotnego hiperaldosteronizmu czy zaburzeƒ gospodarki wodnoelektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Otworzy o ono bowiem nowe, znacznie szersze mo liwoêci modyfikowania aktywnoêci uk adu renina - angiotensyna - aldosteron. EPLERENON SELEKTYWNY ANTAGONISTA ALDOSTERONU Artur Krzywkowski Lek ten dzi ki swojej strukturze wykazuje znacznie wi ksze i bardziej swoiste powinowactwo do receptorów mineralokortoidowych wykazujàc 100 razy mniejsze ni spironolakton powinowactwo do receptorów progesteronowych i prawie 1000 razy mniejsze do receptorów androgenowych. W praktyce oznacza to, e eplerenon pozbawiony jest praktycznie dzia ania antyandrogennego i progestagennego. Dla chorych zaê oznacza to, e ryzyko wystàpienia ginekomastii, bolesnego powi kszenia piersi, zaburzeƒ miesiàczkowania czy os abienia potencji jest wielokrotnie mniejsze. To wielki krok naprzód. Nale y bowiem pami taç, e w badaniu RALES tak dokuczliwe dla pacjentów objawy jak ginekomastia czy bóle gruczo ów sutkowych wyst powa y u ponad 10% m czyzn przyjmujàcych Êrednio dawk 26 mg spironolaktonu w porównaniu do 1% procenta otrzymujàcych substancj nieaktywnà. OczywiÊcie zwi kszenie dawki powodowa o znaczny wzrost cz stoêci wspomnianych dzia aƒ niepo àdanych co w konsekwencji spowodowa o ograniczenie stosowania tej grupy leków. Tymczasem aldosteron zwiàzek znany od dawna, budzi coraz wi ksze zainteresowanie g ównie ze wzgl du na udokumentowane niekorzystne dzia ania jego zwi kszonych st eƒ, na uk ad sercowo-naczyniowy. W warunkach fizjologicznych podstawowà funkcjà tego hormonu jest regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, a dzia anie dotyczy przede wszystkim cewki dalszej nerek. Badania eksperymentalne i kliniczne przeprowadzone w czasie ostatnich lat pozwoli y na poznanie nowej twarzy aldosteronu wytwarzanego pozanadnerczowo mogàcego bardzo niekorzystnie wp ywaç na uk ad sercowonaczyniowy nawet niezale nie od angiotensyny II. Bardzo wa nym okaza o si tak e odkrycie obecnoêci receptorów dla aldosteronu poza obr bem nerek, w sercu, naczyniach i w mózgu oraz jego wp yw na procesy w óknienia mi Ênia sercowego. Potwierdzono tak e, e aldosteron wywo uje przerost mi Ênia sercowego z ogniskami w óknienia i nast powà niewydolnoêcià krà enia. Wyniki wielu badaƒ wskazujà tak e, e prezentuje on dzia ania przypisywane do niedawna angiotensynie II. Uczestniczy m.in. w procesie przebudowy serca po zawale. Proces ten nosi wprawdzie znamiona procesu reparacyjnego ale de facto prowadzi do zmiany architektoniki serca, prowadzàc w szybkim tempie do zaburzenia funkcji skurczowej. Aldosteron przyczynia si do zmniejszenia podatnoêci naczyƒ, nasila dysfunkcj Êródb onka (w tym naczyƒ wieƒcowych), wywo uje dzia ania prozakrzepowe poprzez zwi kszenie wytwarzania inhibitora akrywatora plazminogenu (PAI 1). Zaburza funkcje baroreceptorów i wychwyt norepinefryny przez mi sieƒ sercowy co mo e byç przyczynà jego dzia ania proarytmogennego. Ma on równie niekorzystny wp yw na nerki. Uwa any jest wr cz za jednego z g ównych mediatorów post pujàcego uszkodzenia nerek Niekorzystne dzia ania dotyczà tak e uk adu immunologicznego i uk adu kostno-szkieletowego. Doniesienia naukowe i prace badawcze ostatnich lat spowodowa y coraz wi ksze zainteresowanie mo liwoêcià modyfikowania aktywnoêci uk adu renina - angiotensyna - aldosteron. Po inhibitorach konwertazy angiotensyny i inhibitorach receptora dla angiotensyny, przedmiotem zainteresowania sta y si antagoniêci receptora aldosteronu nale àce do grupy diuretyków oszcz dzajàcych potas. Po okresie wst pnych analiz i doniesieƒ prze om spowodowa a publikacja wyników wspomnianego ju wczeêniej badania RALES, którego celem by a ocena efektu klinicznego relatywnie niskiej dawki spironolaktonu (pierwszego przedstawiciela tej grupy, który trafi do codziennej praktyki jeszcze w latach 60 XX wieku) dodanej do konwencjonalnej w tym czasie terapii diuretykiem p tlowym. W grupie 1663 pacjentów z udokumentowanà ci kà niewydolnoêcià serca, b dàcych III i IV klasie wg NYHA z frakcjà wyrzutowà poni ej 35% wyraênie korzyêci kliniczne odnieêli ci, którzy... ciàg dalszy na str. 21 LEKARZE MEDYCYNY PRACY Lek. med. pracy Barbara Foksa-Wojtaszczyk ul. Felczaka 8B tel LEKARZE NEUROLODZY Ärzte Neurologen Lek. med. Jerzy Bajko ul. Monte Cassino 36/ tel LEKARZE OKULIÂCI Ärzte Für Augenkrankheiten CENTRUM LECZENIA ZEZA ul. Bociania 4, Kraków ogłoszenie str. 4 LEKARZE PSYCHIATRZY Ärzte Psychiater LEKARZE STOMATOLODZY Ärzte Stomatologen str Szczeciƒski Informator Medyczny 13

8 Lekarze Stomatolodzy Lekarze Stomatolodzy Czym jest implantologia? Implantologia - to od kilkudziesi ciu ju lat kierunek w stomatologii pozwalajàcy na odbudow braków z bów. W chwili obecnej zabiegi implantacji stanowià na całym Êwiecie najnowoczeêniejszà form rehabilitacji, czyli przywracanie funkcji ucia i estetyki. Czym jest sam implant (wszczep)? Jest to sztuczny element wprowadzony do koêci pacjenta w celu wykonania na nim nadbudowy protetycznej w postaci np. korony lub mostu. W odró nieniu od powszechnie stosowanych w Polsce tzw. wszczepów dwufazowych (wymagajàcych wielomiesi cznej rehabilitacji), proponujemy metod jednofazowà. Oznacza to, e etap chirurgiczny i protetyczny realizowany jest na tej samej wizycie! Funkcja ucia i estetyki przywrócona zostaje natychmiast w przeciàgu jednego dnia. Dodatkowym atutem metodyki jednofazowej jest bardzo mała urazowoêç zwiàzana z zabiegiem. Nigdy nie jest wymagane naci cie i szycie dziàsła, nigdy, zatem po zabiegu nie wystàpi ból czy obrz k. W naszej praktyce metoda jednofazowa stosowana jest głównie w oparciu o implant - Êrub bikortykalnà. Wszczep stosujemy od ponad 20 lat osiàgajàc bardzo dobre rezultaty kliniczne. Âruba bikortykalna mo e byç zastosowana we wszystkich spotykanych przypadkach braków z bowych, prawie niezale nie od wieku pacjenta. W przypadku braków pojedynczych z bów głównie w przednim odcinku łuku z bowego zastosowanie tego implantu (zwłaszcza u młodzie y) znajduje wskazania wr cz bezwzgl dne, pozwalajàc uniknàç szlifowania cz sto zdrowych sàsiadujàcych z bów pacjenta celem wykonania protezy stałej.... cd na str Szczeciƒski Informator Medyczny 15

9 Lekarze Stomatolodzy Lekarze Stomatolodzy KORONA CYRKONOWA Z ZIRKONZAHN? Brak z ba - to nie problem! Wybierz koron pełnoceramicznà Zirkonzahn O cyrkonie Dwutlenek cyrkonu (ZrO 2 ) jest zwiàzkiem chemicznym wyst pujàcym w naturze, potocznie nazywanym cyrkonem. Od ponad 20 lat jest z powodzeniem stosowany w ortopedii (np. w protezach stawu biodrowego) a od połowy lat 90 tak e w protetyce dentystycznej. Z cyrkonu mogà byç wytwarzane wszelkie prace protetyczne od pojedynczych koron do wielopunktowych mostów. Zalety zastosowania cyrkonu w uzupełnieniach protetycznych: - naturalny wyglàd - Êwiatło przenika przez korony i odbija si od nich w identyczny sposób jak w przypadku naturalnych z bów - brak ciemnych kraw dzi przy dziàsłach (w przeciwieƒstwie do podbudowy metalowej) - wysoka twardoêç i odpornoêç na czynniki mechaniczne oraz Êcieranie - długowiecznoêç - z upływem czasu cyrkon nie ulega przebarwieniom i zmianom koloru - zminimalizowane ryzyko wystàpienia paradontozy - łatwe czyszczenie - cyrkon jest kwasoodporny wi c zapobiega wchłanianiu substancji szkodliwych i osadzaniu si płytki KORONY PORCELANOWE NA METALU KORONY PEŁNOCERAMICZNE ZIRKONZAHN naz bnej - wysoka przejrzystoêç gwarantujàca estetyczny wyglàd - mo liwoêç indywidualnego doboru koloru Nie ka dy cyrkon jest taki jak cyrkon z Zirkonzahn DokładnoÊç Nie wystarczy, e korony cyrkonowe b dà ładne i nie da si ich odró niç od własnych z bów. Równie wa ne jest ich idealne dopasowanie i szczelnoêç, tak aby słu- yły nam przez całe ycie. W pracowni protetycznej cele te osiàgane sà dzi ki zastosowaniu najnowocze- Êniejszego systemu skanowania i frezowania firmy Zirkonzahn CAD/CAM 5-TEC, w którego skład wchodzi: - pi cioosiowy system frezowania (frezowanie konstrukcji z podcieniami we wszystkich kierunkach) - skaner, który zachowuje dokładnoêç < 10 µm Mo liwe jest wi c wykonywanie koron i mostów do 16 punktów, uzupełnieƒ na implantach, mostów mocowanych okluzyjnie, łàczników, onlay ów i inlay ów przy zachowaniu perfekcyjnej jakoêci. Korony pełnoceramiczne Prettau Zirkonzahn: Cyrkon Prattau to produkt o udoskonalonej mikrostrukturze, wyró niajàcy si szczególnà przeziernoêcià. Polecany jest w dziedzinie implantoprotetyki, w przypadkach braku wystarczajàcego miejsca dla odbudowy lub przy pracach protetycznych z odbudowà dziàsła: - koniec z odpryskujàcà porcelanà - mo liwoêç pełnej odbudowy z cyrkonu ze sztucznym dziàsłem - wytrzymałoêç zwi kszona do 200% dzi ki eliminacji warstwowo napalanej ceramiki JakoÊç prac gwarantuje pracownia protetyczna G-DENTAL posiadajàca jedyny w zachodniopomorskim kompletny system Zirkonzahn CAD/CAM 5-TEC. Lekarzy zainteresowanych pracami na cyrkonie prosimy o kontakt G-Dental Pracownia Protetyczna Grigoris Ikonomu ul. Krakowska 13A SZCZECIN tel Pacjentów zapraszamy na konsultacje do gabinetów partnerskich: GABINETY STOMATOLOGICZNE A. Hajok-Utracka & M. Bloch Gabinet nr 1 ul. Legionów Dàbrowskiego 13/ Szczecin Gabinet nr 2 - NFZ ul. Powstaƒców Wielkopolskich 66/68 I pi tro, pokój Szczecin Szczeciƒski Informator Medyczny 17

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC 2008 www.luxmed.pl Ergonomia w miejscu pracy str. 7 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT SPIS TREÂCI 1. WPROWADZENIE 5 1. Abc kwasów tłuszczowych 6 1.1. Dobre i złe tłuszcze

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9 nr 9 Biuletyn Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy podczas tegorocznych rozliczeƒ PIT przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Promyk

Bardziej szczegółowo

Targi Stomatologiczne Krakdent 2011 tradycja, która zobowiàzuje!

Targi Stomatologiczne Krakdent 2011 tradycja, która zobowiàzuje! KRAK DENT Kra ków 3-5. mar ca 2011 Nie za le ne in for mac je dla wy staw ców i zwie dza jà cych Inside today W tegorocznym wydaniu today znajdziecie Paƒstwo przeglàd informacji o 19. Targach Stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012 Prof. Angelo Putignano dzieli si wiedzà na temat nowego przewodnika nak adania warstwowego materia u Herculite XRV Ultra. Czytaj wi cej na stronie 13. Nowy zestaw Aesthetic Kit zawierajàcy materia kompozytowy

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu LabForum Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu Nr 5 LabForum grudzieƒ 2000 2001 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Warszawa, 1.12.2000 r. Szanowni Paƒstwo, spotykamy si po raz ostatni w tym tysiàcleciu.

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci 5 Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci Barbara Kowal-Gierczak, Eliza Lamer-Zarawska Zespó polimetaboliczny (zespó X) i cukrzyca typu 2 Pod o em zespo u polimetabolicznego jest opornoêç

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo