Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz"

Transkrypt

1 Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: magister inżynier specjalności Budowa maszyn na kierunku Zastosowania Informatyki w ścieżce dyplomowania Mechanika Pękania ; praca dyplomowa pod tytułem: Wykorzystanie próbek z karbem do badania odporności materiału na pękanie, promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz, Wydział Mechaniczny Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 1997 doktor nauk technicznych w dyscyplinie mechanika; praca doktorską pod tytułem: Wpływ więzów geometrycznych na parametry charakteryzujące odporność elementu konstrukcyjnego na pękanie, promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: asystent w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej 2005-obecnie adiunkt w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej 4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art.16 ust.2 z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): część A (wykaz wybranych prac) a.1. Gałkiewicz J., Graba J., Algorithm for determination of ~ n,θ, ~ n,θ, n,θ σ ij ε ij ~, d n n, I n n functions in Hutchinson-Rice-Rosengren solution and its 3d generalization, Journal of Theoretical And Applied Mechanics, 44, 1,19-30, Warsaw, 2006 u i 1/21

2 a.2. Graba M., Gałkiewicz J., Influence of the crack tip model on results of the finite elements method, Journal of Theoretical And Applied Mechanics, 45, 2, pp , Warsaw, 2007 a.3. Neimitz A., Graba M., Gałkiewicz J., An alternative formulation of the Ritchie-Knott-Rice local fracture criterion, Engineering Fracture Mechanics, 74, , 2007 a.4. Neimitz A., Gałkiewicz J., Approximation of the tensile strain-stress curves in front of a crack in a non-linear material. International Journal of Fracture, 161: , DOI /s , 2010 a.5. Neimitz A., Galkiewicz J., The Analysis of Fracture Mechanisms of Ferritic Steel 13HMF at Low Temperatures, Journal of ASTM International, Vol. 7, No. 5, Paper ID JAI102470, 2010 a.6. Neimitz A., Galkiewicz J., Dzioba I., The ductile-to-cleavage transition in ferritic Cr Mo V steel: A detailed microscopic and numerical analysis, Engineering Fracture Mechanics Volume 77, Issue 13, September, , 2010 a.7. Galkiewicz J., Simulation of Tensile Test of The 1/2Y Welded Joint Made of Ultra-High Strength Steel, Materials Science Forum, Vol. 726, pp , 2012, Trans Tech Publications, Switzerland, doi: /www.scientific.net/msf , 2012 a.8. Galkiewicz J., The Simulation of Void Growth along Curvilinear Crack Front, Key Engineering Materials Vol. 598, pp , Trans Tech Publications, Switzerland; doi: /www.scientific.net/kem , 2014 a.9. Pała R., Gałkiewicz J., Temperature Influence on σ 0 and n Characteristics in the R-O Relationship for High-Strength Steel, Key Engineering Materials Vol. 598, pp , Trans Tech Publications, Switzerland; doi: /www.scientific.net/kem , 2014 a.10. Galkiewicz J. The Influence of In-Plane Constraint on Void Behavior in Front of a Crack in Plane Strain, Solid State Phenomena Vol. 224, pp , Trans Tech Publications, Switzerland doi: /www.scientific.net/ssp , 2015 a.11. Gałkiewicz J., Microscopically Based Calibration of the Cohesive Model, Journal of Theoretical And Applied Mechanics in press 2/21

3 Część B (omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania) Tytuł: Numeryczne modelowanie procesu pękania Modelowanie procesu pękania wymaga wieloskalowego podejścia do problemu. Poczynając od definicji materiału, poprzez odpowiednie ujęcie geometrii elementu, prawidłowe przedstawienie strefy przywierzchołkowej oraz uwzględnienie aspektów mających wpływ na zachowanie materiału, ale standardowo nieujmowanych w metodzie elementów skończonych (MES). Chodzi tu o zjawiska i obiekty na poziomie mikrostruktury. W przypadku modelu numerycznego istotne jest stworzenie takiej siatki elementów skończonych w strefie przywierzchołkowej aby nie wpływała ona na uzyskiwane wyniki. Problem ten analizowano w pracy [a.2]. Przyjęcie wierzchołka o promieniu zero oraz małych odkształceń w strefie przywierzchołkowej są uproszczeniami, które bardzo silnie wpływają na uzyskiwane rezultaty zarówno w zakresie rozkładu naprężeń, jak i rozwarcia wierzchołkowego pęknięcia. Również wartość całki J zależy od umiejętnego wybrania konturu całkowania (nie za blisko i nie za daleko wierzchołka pęknięcia) i samej metody numerycznej służącej do określania całki J. Gdy procesowi pękania towarzyszą odkształcenia plastyczne, chcąc uzyskać w strefie przywierzchołkowej obraz naprężeń najbliższy rzeczywistemu, obliczenia należy wykonywać zakładając duże odkształcenia. Założenie to powoduje, że rozkład naprężeń otwierających powierzchnie szczeliny przestanie przypominać teoretyczny, osobliwy a pojawi się maksimum naprężeń przed wierzchołkiem. O położeniu maksimum i jego wartości decydują własności materiału i wielkość obciążenia. Jednak uzyskanie prawidłowych parametrów opisujących maksimum naprężeń wymaga zastosowania odpowiedniej siatki elementów skończonych. Siatka ta ma postać koncentrycznych okręgów podzielonych liniami w kierunku promieniowym. Dla prawidłowego odwzorowania rozkładu naprężeń przed wierzchołkiem pęknięcia wielkość elementów w kierunku promieniowym nie powinna przekraczać 0,1 rozwarcia wierzchołka pęknięcia w krytycznym momencie. Praktycznie, ilość elementów w kierunku obwodowym nie ma żadnego wpływu na rozkład naprężeń rozwierających w płaszczyźnie pęknięcia. 3/21

4 Kolejnym elementem modelu rozpatrywanym w publikacji [a.2] jest kształt wierzchołka. Możliwe są trzy rozwiązania: wierzchołek przedstawiony jako punkt, półokrąg lub ćwierć-okrąg. W toku analiz okazało się, że najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie ¼ okręgu. Umożliwia to przeprowadzenie obliczeń z mniejszym promieniem w wierzchołku pęknięcia niż przy półokręgu, zaś sama wielkość promienia ma wówczas mały wpływ na uzyskiwaną wartość rozwarcia wierzchołkowego pęknięcia. Ostatnim elementem obliczeń metodą elementów skończonych rozpatrywanym w pracy [a.2] było wyznaczanie całki J. W programach MES wartość całki J wyznacza się za pomocą wzoru poprzez całkowanie wzdłuż zaproponowanego konturu (metoda line contour) oraz korzystając z fizycznej definicji całki J mówiącej, iż jest to zmiana energii potencjalnej układu przy przyroście pęknięcia o infinitezymalnie małą długość da (metoda virtual crack extension). W praktyce dokonuje się niewielkiego przesunięcia grupy węzłów znajdujących się wewnątrz konturu wokół wierzchołka pęknięcia. Zdecydowanie lepszą metodą okazuje ta druga ze względu na małą wrażliwość na jakość siatki. Przedstawiona praca pozwala szybko i pewnie budować modele numeryczne elementów z pęknięciem dające godne zaufania wyniki. Obliczenia numeryczne pokazują znaczne odstępstwa rzeczywistych rozkładów naprężeń od obliczonych analitycznie zarówno w zakresie materiałów sprężystych jak i sprężysto-plastycznych. Jedną z miar tego odstępstwa są tzw. parametr Q. Można go wyznaczyć według formuły: Q MES HRR, (1) 0 MES gdzie jest naprężeniem rozwierającym uzyskanym za pomocą metody elementów skończonych, które uznano za rzeczywisty, dokładny wynik w odległości r 2J / 0 w analizowanym przypadku, HRR jest teoretyczną wartością naprężenia rozwierającego liczonego w tym samym punkcie według wzoru Hutchinsona, Rice'a Rosengrena (HRR) (2) [Hutchinson, J.W., Singular Behaviour at the End of a Tensile Crack in a Hardening Material, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 16, pp.13-31,1968; Rice, J.R., Rosengren, G.F., Plane Strain Deformation Near a Crack Tip in a Power-law Hardening Material, 4/21

5 Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 16, pp.1-12, 1968], zaś 0 jest granicą plastyczności. ij J 1 Inr n ~ 0 ij,n... (2) gdzie: r i są współrzędnymi biegunowego układu współrzędnych z początkiem w wierzchołku pęknięcia, i n to parametry Ramberga-Osgooda, ~ij,n jest funkcją opisującą kątowe zmiany wybranej składowej tensora naprężenia, I n jest wielkością uzyskiwaną numerycznie, 0 jest odkształceniem odpowiadającym granicy plastyczności. Najtrudniejsze do określenia we wzorze (2) są funkcje I n oraz ~ij,n. Obie wielkości są zależne od własności materiału. Niestety, w literaturze istnieje tylko jeden katalog z ograniczoną liczbą rozwiązań dla funkcji I n oraz ~ij,n [Shih C.F., Tables of Hutchinson-Rise-Rosengren singular field quantities, Brown University Report, MRL E-147, 1983]. Zrodziła się stąd potrzeba opracowania programu, dostarczającego parametrów opisujących pole HRR dla dowolnego materiału. Program taki rozwijany był przez kilka lat. Pracę rozpoczęto od znalezienia opisu pola HRR przy wykorzystaniu funkcji Airy ego. W rezultacie uzyskano równanie różniczkowe IV rzędu, w którym warunki brzegowe znane były na początku przedziału całkowania ( i ) i gwarantowały symetrię rozwiązania, a dwa warunki znane były na końcu przedziału całkowania ( i ) i gwarantowały powierzchnie pęknięcia wolne od naprężeń. Funkcja opisuje kątowe zmiany funkcji Airy ego, zaś jest współrzędną kątową w biegunowym układzie współrzędnych ulokowanym w wierzchołku pęknięcia. Parametrami szukanymi był stopień osobliwości S oraz. Rozwiązania równania różniczkowego dokonano za pomocą metody Rungego-Kutty, zaś w celu znalezienia wartości szukanych parametrów adaptowano do zadania metodę strzałów [Burden R.L, Faires J.D., Numerical Analysis, third edition, PWS-KENT Publishing Company, Boston, 1985]. Program do wyznaczania parametrów pola HRR rozwijany był przez kilka lat uzyskując finalną wersję w 2006 roku [a.1]. W porównaniu do standardowych rozwiązań dla płaskiego stanu naprężenia i płaskiego stanu odkształcenia program [a.1] umożliwia 5/21

6 wyznaczenie charakterystyk pola HRR dla stanów pośrednich dzięki wykorzystaniu wprowadzonej przez Guo Wanlin'a funkcji Tz ( Tz / 33, gdzie 33 jest naprężeniem normalnym w kierunku grubości elementu konstrukcyjnego). Niestety wyznaczanie parametru Q przy użyciu formuły (1) dalej stwarzało problemy ze względu na niejednoznaczność w analitycznym opisie rzeczywistego materiału. Znalezienie parametrów pola HRR wymaga ustalenia stałych opisujących materiał według prawa Ramberga-Osgooda. Istnieje kilka sposobów aproksymowania krzywych rozciągania, które prowadzą do znacznie różniących się wyników, zależących od wybranego do aproksymacji fragmentu rzeczywistej krzywej odkształcenie-naprężenie. Z punktu widzenia mechaniki pękania podobne materiały to takie, które pod wpływem tego samego obciążenia generują podobne pole mechaniczne dla identycznych geometrycznie obiektów modelowanych w różny sposób. Dlatego też, odpowiednikiem materiału rzeczywistego jest taki materiał modelowy, który w okolicy wierzchołka pęknięcia pozwala uzyskać zbliżone wartości naprężeń, według równań opisujących pole HRR (małe odkształcenia, związek R-O) oraz obliczonych metodą elementów skończonych, dla rzeczywistej zależności - i dużych odkształceń. Koncepcja ta została użyta do stworzenia nowego sposobu ustalania parametrów pola HRR dla rzeczywistego materiału. Wykorzystując wyniki obliczeń numerycznych, prowadzonych na rzeczywistym materiale wystarczy wybrać dwa punkty wzdłuż krzywej przedstawiającej rozkład naprężeń przed frontem pęknięcia, dla których na podstawie wzorów HRR dopasowuje się ekwiwalentną granicę plastyczności 0 oraz współczynnik wzmocnienia n. Opis tej procedury został zawarty w artykule [a.4]. Podejście to pozwala porównać własności dowolnych materiałów z teoretycznym materiałem odpowiadającym związkowi R-O w takim sensie w jakim został on wykorzystany w teorii pola HRR. Ten sposób modelowania efektywnie wykorzystywano między innymi w pracy [a.9]. Podstawę prawidłowego opisu materiału stanowi doświadczalna krzywa rozciągania. Jak trudno uzyskać prawidłową krzywą zaprezentowano w pracy [a.7], gdzie próbki do rozciągania zawierające złącze spawane ze stali wysokowytrzymałej poddano statycznej próbie rozciągania obserwując ich powierzchnie za pomocą systemu ARAMIS. Duże zmiany własności materiału w strefie wpływu ciepła nie były możliwe do określania nawet przy pomocy 6/21

7 mini próbek o przekroju poprzecznym 2x4mm. Bardzo pomocny okazał się w tym przypadku system ARAMIS, pozwalający na określenie własności rozciąganego materiału na bardzo małym obszarze. Umożliwił on wykreślenie krzywych rozciągania znacznie różniących się od tych uzyskiwanych tradycyjnie. Dzięki temu możliwa była symulacja metodą elementów skończonych złącza spawanego z zadawalającym poziomem podobieństwa do wyników doświadczalnych. W pracy doktorskiej [Gałkiewicz J.: Wpływ więzów geometrycznych na parametry charakteryzujące odporność elementu konstrukcyjnego na pękanie, Politechnika Świętokrzyska, 2005] uwagę skoncentrowano na wpływie geometrii na odporność na pękanie oraz na sposobie określania odporności na pękanie w przypadku występowania równocześnie kilku mechanizmów pękania. Odrębnej analizy wymagały poszczególne mechanizmy pękania. W przypadku pękania łupliwego koncepcja wyznaczania aktualnej odporności na pękanie została opracowana wykorzystując parametr Q zdefiniowany przez O Dowd a i Shih a [O Dowd, N.P., Shih, C.F., Family of Crack- Tip Fields Characterized by a Triaxiality Parameter II. Fracture Applications, J. Mech. Phys. Solids, vol. 40, No. 5, pp , 1992]. Koncepcja była rozwinięciem kryterium pękania Ritchie ego, Knott a, Rice a (RKR) [Ritchie, R.O., Knott, J.F., Rice, J.R., On The Relationship Between Critical Tensile Stress and Fracture Toughness in Mild Steel, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Vol. 21, pp , 1973]. Stwierdzono tam, że pękanie łupliwe może nastąpić jedynie wtedy, gdy naprężenia rozwierające przekroczą krytyczny poziom na pewnej minimalnej odległości przed frontem szczeliny. Ritchie, Knott i Rice zakładali teoretyczny, asymptotyczny rozkład naprężeń wynikający z równań HRR. Rzeczywisty rozkład naprężeń rozwierających przed stępioną szczeliną w materiale sprężysto-plastycznym osiąga maksimum oddalone często znacznie od wierzchołka szczeliny (więcej niż 100 m). Maksimum to oddala się od wierzchołka wraz ze wzrostem zewnętrznych obciążeń, niewiele zmieniając swój poziom. Podano wzory na określenie aktualnej odporności na pękania uwzględniając miarę więzów płaskich (parametr Q) oraz normatywną odporność na pękanie. Kluczową rolę odgrywa w nowej koncepcji wartość maksimum naprężenia rozwierającego i jego odległość od wierzchołka pęknięcia. W toku analiz opublikowanych w pracy [a.3] udowodniono, że wielkości te można sparametryzować, przedstawiając je jako funkcje geometrii 7/21

8 badanego elementu i stałych materiałowych. Niewątpliwie oszacowanie rzeczywistej odporności na pękanie tą metodą wymagało większego nakładu pracy, szczególnie w zakresie obliczeń numerycznych. Zaproponowaną teorię rozwinięto później na proces pękania łupliwego. Stwierdzono, że kontrolowany jest on nie tylko poprzez poziom naprężeń, ale przez pewien charakterystyczny wymiar. Prace w tym obszarze podjęto badając stale ferrytyczne, np. 13HMF, gdzie obserwowano pękanie łupliwe przy bardzo dużych odkształceniach plastycznych. Dużo trudniejszym problemem do analizy okazał się proces pękania ciągliwego. Główne wyniki prac prowadzonych przez autora nad tym zagadnieniem w latach zostały zaprezentowane w rozdziale książki [a.5] i artykule [a.6]. W pracach tych dokonano analizy pękania stali 13HMF w niskich temperaturach. Wybrana stal jest materiałem popularnym w energetyce. Obróbka cieplna pozwoliła na uzyskanie różnych struktur materiału tj. ferrytyczną, ferrytyczno-perlityczną, ferrytyczno-bainityczną i martenzytyczną. Proces pękania badano dla dwóch poziomów więzów, które uzyskano dzięki odpowiedniej geometrii próbek, tj. zastosowaniu względnej długości pęknięcia a/w=0,2 i 0,5 oraz w szerokim zakresie temperatur od C do C. Efektem zastosowania różnorodnych warunków obciążania były różne sposoby pękania. Za najciekawsze uznano te, w których po niewielkim stabilnym ciągliwym wzroście pęknięcia następowała gwałtowna zmiana mechanizmu pękania na łupliwy. Dlatego, przedmiotem badań były próbki o strukturze ferrytycznej i ferrytyczno-bainitycznej. Program badań eksperymentalnych zakładał przeprowadzenie prób pękania na próbkach trójpunktowo zginanych. W każdych warunkach wykonywano kilka testów. W każdej grupie oprócz wyznaczenia odporności na pękanie i krzywej J r prowadzono również badania, w których obciążenie zatrzymywano tuż przez momentem domniemanego kruchego skoku. Po przeprowadzeniu testów powierzchnie przełomów zostały poddane analizie fraktograficznej na mikroskopie skaningowym a wybrane przypadki poddano analizie numerycznej. Obserwowano również zgłady powierzchni prostopadłych do frontu szczelin wykonane na różnych głębokościach uzyskując rzadko spotykane obrazy stabilnego rozwoju pęknięć. Obliczenia numeryczne prowadzono z zastosowaniem dwóch modeli. W pierwszym z nich szczelinę traktowano jako stacjonarną, nawet po jej 8/21

9 przyroście, co pozwalało na dokładne modelowanie jej geometrii, włącznie ze stępieniem szczeliny modelowanym jako ¼ okręgu. W przypadku przyrostu pęknięcia, w modelu tym, zwiększano długość szczeliny i ponownie go przeliczano. W drugim przypadku badano wzrost pęknięcia poprzez uwalnianie węzłów. Zastosowana tu siatka nie pozwalała na symulację stępienia. Obydwa modele dawały równoważne sobie wyniki tylko dla szczelin stacjonarnych. Przyrost pęknięcia powodował pojawienie się znacznych rozbieżności w rozkładzie naprężeń, choć obserwowano też istotne podobieństwa. Dla modelu symulującego ruch frontu szczeliny, naprężenia rozwierające osiągały wyższe wartości, a ich maksimum przesuwało się bliżej wierzchołka pęknięcia w porównaniu do wyników osiąganych za pomocą modelu stacjonarnego. W trakcje analiz numerycznych wyznaczono dla każdego materiału poziom naprężeń krytycznych c oraz krytyczną długość l c na której musiał być on przekroczony aby zgodnie ze zmodyfikowanym modelem RKR nastąpiło pękanie łupliwe. Udowodniono zależność naprężeń krytycznych od temperatury otoczenia. Należy podkreślić, że w literaturze istnieje szereg kontrowersyjnych poglądów na ten temat. Dzięki analizie określono też warunki, w których dochodziło do pękania mieszanego tzn. wysp pękających według mechanizmu łupliwego rozdzielonych obszarami pękającymi typowo według mechanizmu ciągliwego oraz warunków, w których materiał pękał ciągliwie. Podczas pękania ciągliwego szczelina może przyrastać poprzez nukleację, wzrost i łączenie pustek lub poprzez ścinanie po płaszczyznach pękania. W pracy [a.8] dokonano analizy wzrostu pustek przed frontem pęknięcia. Wykorzystując wyniki badań doświadczalnych, w pracy [a.8] została zamodelowana próbka o rzeczywistym (krzywoliniowym) kształcie frontu. Następnie z powierzchni przed frontem pęknięcia wybrano pojedyncze elementy do których wprowadzono pustkę i ponownie obciążono wykorzystując jako warunki brzegowe przemieszczenia obliczone w pełnowymiarowym modelu. Podejście to pozwoliło na symulację wzrostu pustek. Wyniki wykazały bardzo dobrą zbieżność z analizami fraktograficznymi powierzchni przełomu. W pracy [a.8] określono również obszar, w którym następuje intensywny rozwój pustek w zależności od kształtu frontu oraz kształt pustek w zależności od stanu naprężenia. Była to analiza wybranej próbki o konkretnej geometrii. 9/21

10 W kolejnej pracy [a.10] dotyczącej tego samego zagadnienia analizie poddany został wpływ więzów płaskich na rozwój pustki przed frontem pęknięcia. Do tego celu wykorzystano model modyfikowanej warstwy brzegowej. Pozwala on na obciążenie wierzchołka pęknięcia do założonych wartości całki J i poziomu więzów geometrycznych wyrażonych poprzez wartość naprężeń T. Podobnie jak w pracy [a.8], dzięki numerycznym symulacjom na pełnym modelu, uzyskano obciążenia dla wybranych elementów i dokonano ponownych obliczeń dla pojedynczych komórek, ale z dużo dokładniejszą siatką i wprowadzoną pustką. Ponownie więc wykorzystano podejście wieloskalowe. Wyniki uzyskano dla czterech poziomów więzów. Na ich podstawie stwierdzono, że rozwój pustek następuje jedynie w wąskim obszarze między wierzchołkiem pęknięcia a maksimum naprężeń rozwierających. Jedynie pustki położone najbliżej wierzchołka tzn. w odległości mniejszej niż 0,2 0 /J pokazują wyraźny wpływ więzów, gdyż ich długość w kierunku równoległym do frontu pęknięcia jest większa dla niższych poziomów więzów. Wyniki wskazują również na duży wpływ poziomu więzów na rozkład naprężeń efektywnych. Podczas, gdy przy wysokim poziomie więzów w komórce pojawiają się dwa pasma o podwyższonym poziomie naprężeń efektywnych inicjujące z powierzchni pustki, to przy niskim poziomie więzów naprężenia efektywne o wysokim poziomie wypełniają równomiernie pełną objętość badanych komórek. Prace [a.8 i a.10] dostarczyły istotnych informacji praktycznych. Pozwalają one w badaniach fraktograficznych zawęzić i uściślić obszar do obserwacji na powierzchni przełomu, zaś na podstawie wyników tzn. kształtów pustek można wnioskować o poziomie więzów geometrycznych w badanym elemencie. Równolegle do badań opisanych powyżej rozpoczęto również prace w kierunku wykorzystania modelu kohezyjnego w mechanice pękania. Model kohezyjny uznano za alternatywne i bardzo efektywne narzędzie dla symulacji wzrostu pęknięcia. Najważniejszą, podsumowującą rezultaty badań w tym zakresie, jest praca [a.11]. W artykule, porównując zachowanie pojedynczej komórki z pustką z komórka zastępczą, w której wpływ pustki uzyskiwano dzięki zastosowaniu elementu kohezyjnego opracowano nowy sposób kalibrowania modelu kohezyjnego, nie spotkany dotychczas w literaturze światowej. Dzięki nowemu podejściu model kohezyjny umożliwia uwzględnienie wpływu stanu 10/21

11 naprężenia opisywanego zarówno przez więzy płaskie (T, Q) jaki i parametr Lode. Dodatkowe analizy prowadzone na komórce z elementem kohezyjnym pozwoliły na określenie proporcji w dystrybucji energii pochłanianej przez strefę kohezji i odkształcenia plastyczne w zależności od poziomu więzów płaskich. Wyniki uzyskane w pracy pozwalają na uproszczenie procedur kalibracyjnych stosowanych dotychczas w literaturze, a dodatkowo na uwzględnienie struktury materiału. 11/21

12 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w punkcie 4A: Przedstawione prace poruszają tematy z zakresu mechaniki pękania. Z racji zainteresowań większość z nich jest jednocześnie związana z zastosowaniem metod numerycznych, a w szczególności metody elementów skończonych w tym obszarze wiedzy. Kilka prac dotyczy oceny wytrzymałości zmęczeniowej według procedury FITNET co związane było z udziałem habilitanta w Europejskim programie badawczym dotyczących tego zagadnienia. Na liście artykułów znajdują się również prace doświadczalne. b.1. Gałkiewicz J., Neimitz A., Analysis of the stress field in front of a notch, Physicochemical Mechanics of Materials, Vol. 34, No. 5, pp , 1998 b.2. Gałkiewicz J., Neimitz A., Analiza pola naprężeń przed frontem karbu, XVII Sympozjum Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji, Bydgoszcz-Pieczyska, str , 1998 b.3. Neimitz A., Gałkiewicz J., Lis Z., Molasy R., Mechanika doświadczalna laboratorium, Skrypt 349, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 1999 b.4. Neimitz A., Gałkiewicz J., Molasy R., The influence of the in-plane constraints on the J resistance curves, Proceedings of the ICF 10, Honolulu, 2001 b.5. Neimitz A., Gałkiewicz J., Wpływ kształtu próbek na poziom naprężeń przed frontem szczelin w materiałach sprężysto-plastycznych, Nr 73, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, pp , 2001 b.6. Gałkiewicz J., Neimitz A., Numeryczna analiza pól naprężeń przed frontem szczeliny w materiałach sprężysto plastycznych, KomPlasTech2002, Szczawnica, stycznia 2002 b.7. Neimitz A., Gałkiewicz J., Rozkład naprężeń przed frontem szczeliny w ciele sprężysto plastycznym zagadnienie 3D, Bydgoszcz Pieczyska, maj, /21

13 b.8. Neimitz A., Dzioba I., Molasy R., Gałkiewicz J., O problemach w analizie procesów pękania materiałów plastycznych, Przegląd Mechaniczny, pp.13-20, lipiec-sierpień 2002 b.9. Neimitz A., Gałkiewicz J., Dzioba I., Molasy R., Wpływ więzów geometrycznych na odporność elementów konstrukcyjnych na pękanie. Część II. Pękanie ciągliwe, IX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Cedzyna, 2003 b.10. Gałkiewicz J., Graba M., Algorytm wyznaczania funkcji ~ij n,, ~ n, u ~ i n,, ij, d n n, I n n w rozwiązaniu HRR i jego 3D uogólnieniu, IX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Cedzyna, 2003 b.11. Neimitz A., Dzioba I., Galkiewicz J., Molasy R., A study of stable crack growth using experimental methods, finite elements and fractography, Engineering Fracture Mechanics, Volume 71, Issues 9-10, pp , June-July 2004 b.12. Neimitz A., Galkiewicz J., Fracture toughness of structural components. influence of constraints, Proceedings of the ECF 15, Stockholm, 10 stron, August 2004 b.13. Gałkiewicz J., Graba M., Aproksymowanie rozwiązań 3d przed frontem szczeliny poprzez wprowadzenie więzów w kierunku grubości, XX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz Pieczyska, pp , 2004 b.14. Galkiewicz J., Fracture toughness of structural components. TRANSCOM 2005, Zilina, Slovakia, June-August 2005 b.15. Graba M., Gałkiewicz J., Wpływ modelu wierzchołka pęknięcia na wyniki uzyskane metodą elementów skończonych, X Konferencja Mechaniki Pękania, Wisła, wrzesień 2005 b.16. Neimitz A., Galkiewicz J., Fracture toughness of structural components: influence of constraint, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Volume 83, Issue 1, Pages 42-54, 2006 b.17. Neimitz A., Graba M., Gałkiewicz J., Alternatywna wersja lokalnego kryterium pękania Ritchie ego-knott a-rice a, XXI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz-Pieczyska, maj 2006, pp , 2006 b.18. Neimitz A., Graba M., Gałkiewicz J., New Formulation of the Ritchie, Knot and Rice Hypothesis, XVI ECF, Alexandropoulos Location: Greece Date: June-July, /21

14 b.19. Gałkiewicz J., Dzioba I., Zastosowanie modelu krytycznego rozmiaru pustki do korekty krzywych FAD, IV Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 30 maja 2 czerwca 2007 b.20. Graba M., Gałkiewicz J., Procedury FITNET - nowa metoda oceny wytrzymałości elementów konstrukcyjnych, XI Krajowa konferencja mechaniki pękania, Kielce/Cedzyna, 9-12 września 2007 b.21. Gałkiewicz J., Zastosowanie modelu kohezyjnego w mechanice pękania na przekładzie programu WARP3D, X Jubileuszowa Konferencja Naukowo- Techniczna: Programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Kazimierz Dolny, listopada 2007 b.22. Gałkiewicz J., Application of cohesive model in fracture mechanics by WARP3D, Journal of KONES - Powertrain and Transport, vol. 15, nr 1, Warszawa, 2008 b.23. Gałkiewicz J., Analiza wzrostu pęknięcia za pomocą modelu kohezyjnego w programie WARP3, XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz-Pieczyska, ss , 2008 b.24. Gałkiewicz J., Charakterystyka modułu zmęczenie elementów konstrukcyjnych zawartego w procedurach FITNET, V Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, pp , 3-6 czerwca, Augustów 2009 b.25. Gałkiewicz J., Neimitz A., Aproksymacja wykresów jednoosiowego rozciągania z przystankiem plastyczności przez krzywe potęgowe, XII Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Mechaniki Pękania, pp.21-22, Kraków, 6 9.IX.2009 b.26. Gałkiewicz J., Analiza zmian prędkości wzrostu pęknięcia za pomocą modelu kohezyjnego, XXIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz-Pieczyska, ss.35-36, 2010 b.27. Gałkiewicz J., Dzioba I., Analiza pola odkształceń elementów konstrukcyjnych za pomocą systemu ARAMIS, XIII KONFERENCJA Naukowo - Szkoleniowa MECHANIKI PEKANIA, Opole, 5 7.IX.2011, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. 99 Nr kol. 343/2011. b.28. Gałkiewicz J., Pała T., Dzioba I., Właściwości mechaniczne złączy spawanych z ultra wysokowytrzymałych stali ferrytycznych, XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz-Pieczyska, pp.63-72, /21

15 b.29. Gałkiewicz J., Symulacja próby rozciągania połączenia spawanego typu 1/2Y ze stali wysokowytrzymałej (przypadek undermaching), XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz-Pieczyska, pp.49-62, 2012 b.30. Gałkiewicz J., Symulacja próby rozciągania połączenia spawanego typu 1/2Y ze stali wysokowytrzymałej (przypadek evenmaching), XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, pp , Jachranka, października 2012 b.31. Gałkiewicz J., Symulacja rozwoju pustek wzdłuż krzywoliniowego frontu pęknięcia, 14 Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce-Cedzyna, pp , 2013 b.32. Pała R., Gałkiewicz J., Wpływ temperatury na własności stali wysokowytrzymałej, 14 Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce- Cedzyna, pp , 2013 Tabela zbiorcza publikacji Rodzaj artykułu\autorstwo indywidualny Współautorstwo Artykuły z listy A 1 8 Artykuły z listy B 4 2 Artykuły inne 0 2 Konferencje międzynarodowe 1 4 Konferencje krajowe 7 14 Razem Projekty KBN i MNiSW: 1. Nr 7 T07C : Określenie metodyki wyznaczania cechy materiału zwanej odpornością na stabilny wzrost pęknięć. Czas trwania: r.; projekt badawczy rozwojowy; wykonawca 2. Nr 8 T07A : Analiza procesów pękania przy uwzględnieniu trójwymiarowego charakteru pól naprężeń i odkształceń przed frontem szczeliny wpływ geometrii. Czas trwania: r. ; projekt badawczy rozwojowy; wykonawca 15/21

Opinia. 1. Podstawa opracowania

Opinia. 1. Podstawa opracowania Dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. nadzw. WAT Warszawa, 24.04.2015 r. Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna Ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa Tel.:+48 261 83 96 83 E-mail: j

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Krzysztof Dems Łódź, dn. 24 maja 2015 r. ul. Dywizjonu 303 nr Łódź

Prof. dr hab. Krzysztof Dems Łódź, dn. 24 maja 2015 r. ul. Dywizjonu 303 nr Łódź Prof. dr hab. Krzysztof Dems Łódź, dn. 24 maja 2015 r. ul. Dywizjonu 303 nr 9 94-237 Łódź R E C E N Z J A osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Recenzja. Tytuł osiągnięcia naukowego: oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Jarosława Gałkiewicza

Recenzja. Tytuł osiągnięcia naukowego: oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Jarosława Gałkiewicza Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn profesor zwyczajny Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 C a.seweryn@pb.edu.pl Recenzja

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym Wydział Informatyki,PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Summary of professional accomplishments

Summary of professional accomplishments Summary of professional accomplishments 1. Name, surname : Jarosław Gałkiewicz 2. Degrees: Master of science in Mechanical Engineering in the field Applied Computer Science, subject Fracture Mechanics

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć naukowych dra inż. Wojciecha Sumelki w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Ocena osiągnięć naukowych dra inż. Wojciecha Sumelki w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. A. Pawińskiego 5 B 02-106 Warszawa E-mail: tburczynski@ippt.pan.pl Warszawa, 25.10.2014 Ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Trwałość zmęczeniowa złączy spawanych elementów konstrukcyjnych

Trwałość zmęczeniowa złączy spawanych elementów konstrukcyjnych Trwałość zmęczeniowa złączy spawanych elementów konstrukcyjnych Prof. dr hab. inŝ. Tadeusz ŁAGODA Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydział Mechaniczny Politechnika Opolska Maurzyce (1928)

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZALNO NUMERYCZNA ANALIZA PROCESU PĘKANIA STALI FERRYTYCZNEJ 13HMF

DOŚWIADCZALNO NUMERYCZNA ANALIZA PROCESU PĘKANIA STALI FERRYTYCZNEJ 13HMF acta mechanica et automatica, vol. no. () DOŚWIADCZALNO NUMERYCZNA ANALIZA PROCESU PĘKANIA STALI FERRYTYCZNEJ HMF Marcin GRABA * * Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

IV-58. Przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych (od 2012 r.).

IV-58. Przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych (od 2012 r.). Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn profesor zwyczajny 1. Tytuł naukowy (dziedzina, data nadania): profesor nauk technicznych, nadany przez Prezydenta RP 20 maja 2004 r. 2. Stopień naukowy doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

17. 17. Modele materiałów

17. 17. Modele materiałów 7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE prof. dr hab. 14 stycznia 2015r. Cel czyli po co to zawracanie głowy Celem prezentacji jest zachęcenie potencjalnych habilitantów do właściwego zaprogramowania dokonań

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/11/1 Propozycja ZNP grudzień 015 rok ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego:... Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku Asystenta Jednostka organizacyjna Wydział Wydział Lekarski Rodzaj oceny Ocenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania metali Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego rozciągania metali, na podstawie której można określić następujące własności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Katedra Podstaw Systemów Technicznych Wydział Organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW PRÓBA UDARNOŚCI METALI Opracował: Dr inż. Grzegorz Nowak Gliwice

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wykorzystanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania naprężeń cieplnych Spis treści Pole temperatury Przykład

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM

TRYB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM TRYB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM /aktualizacja na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 30.10.2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio DANE OGÓLNE: 1. Nazwisko......imię (imiona)...... 2.

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ Mechanika pękania 1. Dla nieograniczonej płyty stalowej ze szczeliną centralną o długości l = 2 [cm] i obciążonej naprężeniem S = 120 [MPa], wykonać wykres naprężeń y w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO TEORII PLASTYCZNOŚCI

WSTĘP DO TEORII PLASTYCZNOŚCI 13. WSTĘP DO TORII PLASTYCZNOŚCI 1 13. 13. WSTĘP DO TORII PLASTYCZNOŚCI 13.1. TORIA PLASTYCZNOŚCI Teoria plastyczności zajmuje się analizą stanów naprężeń ciał, w których w wyniku działania obciążeń powstają

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Badanie udarności metali Numer ćwiczenia: 7 Laboratorium z przedmiotu: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu

Bardziej szczegółowo

Łódź, r. Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka

Łódź, r. Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka Łódź, 6.05.2014 r. Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka OCENA dorobku i rozprawy habilitacyjnej dr inż. Jarosława Gawdzika p.t. "Mobilność

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Ewidencyjny. ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny Starszy wykładowca PUNKTACJE ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE AKTYWNOŚCI

Ewidencyjny. ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny Starszy wykładowca PUNKTACJE ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE AKTYWNOŚCI Ewidencyjny ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny 212 Starszy wykładowca Wydział Jednostka organizacyjna Imię, nazwisko Tytuł i stopień naukowy Data urodzenia Data zatrudnienia w WUM Data zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 INTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 Temat ćwiczenia: tatyczna próba ściskania materiałów kruchych Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego ściskania materiałów kruchych, na podstawie której można określić

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU o stypendium dla najlepszych doktrantów na rok akademicki 2012/2013. Część C

UZASADNIENIE WNIOSKU o stypendium dla najlepszych doktrantów na rok akademicki 2012/2013. Część C imię i nazwisko rok studiów UZASADNIENIE WNIOSKU o stypendium dla najlepszych doktrantów na rok akademicki 2012/2013 Instrukcja do wypełniania wniosku 1. Niniejszy dokument proszę dołączyć do odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2030/2031 Kod: MEI-1-305-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

9. PODSTAWY TEORII PLASTYCZNOŚCI

9. PODSTAWY TEORII PLASTYCZNOŚCI 9. PODSTAWY TEORII PLASTYCZNOŚCI 1 9. 9. PODSTAWY TEORII PLASTYCZNOŚCI 9.1. Pierwsze kroki Do tej pory zajmowaliśmy się w analizie ciał i konstrukcji tylko analizą sprężystą. Nie zastanawialiśmy się, co

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Praca Przejściowa Symulacyjna Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika Imię i Nazwisko:... Grupa: MTR 1st ST sem.6 Pnumer_grupy Data złożenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( )

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( ) PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (2012-2013) Objęte programem studiów wykazane w Tabeli rodzaje zajęć doktoranci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa Rozdział 1. WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI. Przedmowa Rozdział 1. WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 7 Rozdział 1. WSTĘP............................................................ 9 Rozdział 2. OBCIĄŻENIA W MASZYNACH.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 1 dodr. (PWN).

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Wytrzymałość materiałów Semestr IV Laboratorium 1 Temat: Statyczna zwykła próba rozciągania metali. Praktyczne przeprowadzenie statycznej próby rozciągania metali, oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE Artykul zamieszczony w "Inżynierze budownictwa", styczeń 2008 r. Michał A. Glinicki dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE 1.

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt zespolonych z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi Waloryzacja

Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt zespolonych z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi Waloryzacja Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi Waloryzacja Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w roku 2012 przyznanych na

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Maciej BOLDYS OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Streszczenie. W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Imię i Nazwisko:...

CZĘŚĆ I Imię i Nazwisko:... BEZ TYTUŁU NAUKOWEGO CZĘŚĆ I Imię i Nazwisko:... Stanowisko:... Stopień/Tytuł naukowy:... Jednostka organizacyjna:... CZĘŚĆ II A. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE A 1. Publikacje Publikacje recenzowane w

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Ćwiczenie audytoryjne pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Autor: dr inż. Radosław Łyszkowski Warszawa, 2013r. Metoda elementów skończonych MES FEM - Finite Element Method przybliżona

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 roku (Dz. U. 2012, poz. 877) W sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 druk nr 8 W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 Imię i nazwisko: Nazwa wydziału: Dyscyplina studiów doktoranckich: Rok studiów: Telefon kontaktowy:

Bardziej szczegółowo