Prawna ochrona domeny internetowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawna ochrona domeny internetowej"

Transkrypt

1 Krzysztof Wąs, 10 październik 2010 Wszelkie problemy rodzące konieczność podejmowania działań ochronnych wynikają ze sposobu, w jaki są rejestrowane adresy internetowe. W tym zakresie obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Fakt, iż w Internecie funkcjonować może tylko jeden, niepowtarzalny adres internetowy, potęguje znaczenie tej zasady. Brak wstępnej weryfikacji, w procesie rejestracji adresu internetowego, uprawnień do danej nazwy domenowej sprawia, że często dochodzi do nadużyć ze strony nieuczciwych uczestników rynku. Prawnej ochronie podlega każde określenie, zwrot będące nazwą domenową (stopnia drugiego bądź kolejnego, szerzej: K. Wąs, Domena jako znak towarowy, iprawo, rowy.pdf), jeżeli jest w jakiś sposób związana z przedsiębiorcą bądź innym podmiotem prowadzącym działalność z wykorzystaniem Internetu, oraz cały adres www, jeżeli został zarejestrowany jako znak towarowy (usługowy). I tak, chroniąc domenę czy też adres internetowy chroni się de facto firmę, znak towarowy (usługowy) lub inne oznaczenie przynależne do określonego podmiotu (np. nazwa przedsiębiorstwa). R E K L A M A Formy naruszeń Nieuprawnione korzystanie z cudzego oznaczenia w domenie internetowej może przybierać różne formy. Określa się je mianem abuzywnej rejestracji domen i piractwa domenowego (A. Kobylańska, Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2005, K. Felchner, Domena internetowa w prawie polskim, Edukacja Prawnicza nr 3 (96) 2008, s.23-24). Ich podstawową odmianą jest cybersquatting, który polega na zajmowaniu (rejestrowaniu na własną rzecz) domen zawierających elementy cudzych oznaczeń (znaków towarowych lub usługowych, nazw firmowych) w celu uzyskania określonych korzyści. Korzyści te wypływać mogą z późniejszego odpłatnego odstąpienia polegającego na przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy z rejestratorem osobie uprawnionej, utrudnianiu funkcjonowaniu konkurencji, jak również przyciąganiu na swoją stronę internetową potencjalnych klientów podmiotu uprawnionego do danej nazwy a tym samym do danego adresu internetowego (A. Kobylańska, op.cit.; por. J. Ożegalska-Trybalska, Adresy internetowe - zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze 2003, s. 73). Innym przykładem piractwa domenowego jest typosquatting. Działalność typosquatterów opiera się na wyszukiwaniu i rejestrowaniu domen podobnych do prawidłowych nazw i oznaczeń którymi posługują się inne podmioty. Owo podobieństwo wynika z zamierzonego zmodyfikowania nazwy lub popełnienia błędu (np. zamiast cocacola.pl - coca-cola.pl, coca.cola.pl albo zamiast microsoft.pl - mikrosoft.pl ). Typosquatting może mieć

2 na celu przejmowanie klientów znanych marek przez wprowadzanie ich w błąd co do pochodzenia towarów lub usług lub uzyskanie stosownie wysokiego wynagrodzenia za rezygnację z adresu internetowego. Kolejną formą naruszeń są działania określane mianem cyberwildcattingu (spekulacja domenami). Cyberwildcatting polega na zajmowaniu większej ilości domen o dużym potencjale rynkowym. Chodzi tu nie tylko o takie domeny, które zawierają cudze oznaczenia firmowe, ale także takie, które ze względu na swój ogólny bądź niszowy charakter mogą być popularne w Internecie. Takimi domenami są nazwy zawodów (np. prawnik.pl, architekt.pl), określające profil działalności (np. reklama.pl, naukajazdy.pl), zainteresowania (np. sport.pl, numizmatyka.pl) itp. Spekulanctwo domenowe podobne jest do cybersquattingu (A. Kobylańska, op. cit.). Różnica między nimi polega na tym, że w przypadku cyberwildcattingu rejestruje się większą ilość domen wyłącznie w celu ich dalszej odsprzedaży oraz tym, że zajmuje się wszelkie domeny, nie tylko takie, które zawierają cudze oznaczenia. Z cybersquattingiem mamy natomiast do czynienia także wówczas, gdy zarejestrowana zostanie tylko jedna domena i naruszyciel nie zamierza jej odsprzedać, tylko liczy na osiągnięcie korzyści przez używanie takiej domeny. Doktryna wyróżnia jeszcze jeden typ naruszeń cudzych nazw w domenach internetowych cybersmearing. Proceder ten przejawia się rejestracją adresów internetowych, na które składają się: cudze oznaczenia (firma, znak towarowy lub usługowy) oraz zwroty ośmieszające, lekceważące. Działalność taka wykraczając poza ramy dozwolonej krytyki ma na celu zdyskredytowanie osoby (przedsiębiorcy), która posługuje się daną marką. Przesłanki i roszczenia Jak bronić się przed powyższymi praktykami? To zależy od dobra, jakie ma być chronione. Poniżej zostaną poddane analizie normy prawne chroniące firmę, znak towarowy (usługowy) oraz markę. Tę ostatnią będziemy tu rozumieć tak jak renomę, wizerunek w sensie marketingowym, czyli pozytywne wyobrażenie o danej osobie ze względu na fachowość i profesjonalizm. Ochronę nazwy przedsiębiorcy (firmy) zapewnia regulacja z art k.c., który stanowi, że w przypadku zagrożenia prawa do firmy, czyli nazwy przedsiębiorcy, bezprawnym działaniem, przedsiębiorca może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego już naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Ochrona prawa do firmy nie wymaga, aby działanie podmiotu naruszającego to prawo miało charakter umyślny (Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (SPDI) z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. akt 31/08/PA.). Wystarczy, że będzie ono bezprawne, co oznacza brak po stronie naruszyciela ustawowego bądź umownego upoważnienia do używania danej nazwy (firmy). Korzystanie z cudzej firmy lub oznaczenia, w tym także znaku towarowego (usługowego), stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt I ACa 508/06.). Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U r. Nr 153, poz.1503, dalej: u.z.n.k.). czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 u.z.n.k.), podjęte przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (zob. art. 1 u.z.n.k.). Owo korzystanie z oznaczenia innego przedsiębiorcy nie musi polegać na dokładnym skopiowaniu treści nazwy czy znaku. Wystarczy, że dana osoba tak oznaczy swoją działalność, że będzie to mogło wprowadzać innych w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy (zob art. 5 u.z.n.k., Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 marca 1999 r., sygn. akt I ACa 430/99). Art. 5 i 6 u.z.n.k. wprowadza normę nakazującą posługiwaniem się nazwą indywidualną, różniącą się i niepodobną do innych na danym rynku. W myśl art. 5 u.z.n.k. niedozwolone jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy,

3 strona 3 nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Warunkiem, od którego zależy powstanie ochrony korzystania z oznaczenia przedsiębiorstwa jest wcześniejsze niż konkurent używanie tego oznaczenia w obrocie gospodarczym (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 1999 r., sygn. akt I ACa 811/98). Z kolei art. 6 stanowi, że jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich. Na żądanie zainteresowanego sąd wyda orzeczenie nakazujące przedsiębiorcy, który później zaczął używać tego oznaczenia, podjęcie stosownych środków zapobiegających, polegających w szczególności na wprowadzeniu zmian w oznaczeniu przedsiębiorstwa, ograniczeniu zakresu terytorialnego używania oznaczenia lub jego używaniu w określony sposób (art. 6 ust. 2 u.z.n.k.). W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: 1) zaniechania niedozwolonych działań; 2) usunięcia skutków niedozwolonych działań; 3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; 4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych; 6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony (art. 18 ust. 1 u.z.n.k.). Powyższe roszczenia przysługują przedsiębiorcy wobec dokonanego już naruszenia firmy lub innego oznaczenia w drodze czynu nieuczciwej konkurencji. O dokonaniu czynu nieuczciwej konkurencji z art. 5 lub 6 można mówić, gdy daną domenę da się identyfikować z jakimś przedsiębiorstwem. Aby tak było, konieczne jest funkcjonowanie pod danym adresem www strony internetowej prezentującej działalność przedsiębiorcy. Odnośnie do znaków towarowych (usługowych), ich ochronę zapewnia w dużej mierze ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U r. Nr 119 poz. 1117, dalej: p.w.p.). Na gruncie tej ustawy możemy wyróżnić trzy kategorie znaków towarowych, mianowicie: znak zwykły, renomowany oraz powszechnie znany. R E K L A M A Zwykłym znakiem towarowym (usługowym) jest każde oznaczenie, które zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym i uzyskało prawo ochronne. Kwalifikowaną formą takiego znaku jest znak renomowany. Według J. Piotrowskiej renoma znaku oznacza jego siłę nabywczą, wartość reklamową itp. (J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001, s. 24). Podobne stanowisko zostało wyrażone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 lutego 2007 r., w którym stwierdzono, że renoma znaku towarowego oznacza jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową, zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. (sygn. akt VI SA/Wa 2094/06, zob. też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 718/05). Aby wykazać renomę znaku, literatura wskazuje, że można

4 posłużyć się metodą bezwzględną i względną (M. Witkowska, Renomowany znak towarowy: jak chronić najlepsze marki świata w Polsce, Edukacja Prawnicza nr 3 (105) 2009, s. 12, J. Piotrowska, op.cit., s. 14 i n.). Pierwsza polega badaniu stopnia znajomości znaku w grupie potencjalnych odbiorców, a druga badaniu jego siły odróżniającej i dobrej opinii. Natomiast znak powszechnie znany to taki, który nie został zarejestrowany, lecz jest chroniony ze względu na rozpoznawanie go przez potencjalnych odbiorców. Ochrona znaku powszechnie znanego na gruncie p.w.p. jest jednak słabsza niż znaku zarejestrowanego. W myśl art. 296 ust. 2 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy (usługowy) polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym: 1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego (usługowego) w odniesieniu do identycznych towarów (usług); 2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego (usługowego) w odniesieniu do towarów (usług) identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym; 3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego (usługowego), zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów (usług), jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Art. 301 p.w.p. stanowi natomiast, że uprawniony do znaku towarowego (usługowego) powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może żądać, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów (usług) identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru (usług). Jak widać, aby mówić o naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy (usługowy) muszą być spełnione określone przesłanki. Przede wszystkim domena winna być używana w charakterze znaku towarowego lub usługowego, tj. nadawała się do odróżniania towarów lub usług (J. Ożegalska-Trybalska, Własność przemysłowa [w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), Handel elektroniczny, prawne problemy, Zakamycze 2005, s. 674). W literaturze podnosi się, że wątpliwe jest używanie domeny w charakterze znaku, kiedy strona identyfikowana przez stosowny adres internetowy jest pusta (zob. K. Felchner, Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie polskiego Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, Monitor Prawniczy nr 1/2008; por. J. Ożegalska-Trybalska, Adresy internetowe, s. 139 i n.). W takich sytuacjach trzeba mieć jednak na uwadze, iż domena internetowa z racji swej niepowtarzalności ma dużą potencjalną zdolność odróżniającą oraz, że używanie domeny może objawiać się na wiele sposobów. Jednym z nich jest automatyczne przekierowywanie internautów na stronę internetową znajdującą się zupełnie pod innym adresem internetowym (zob. wyrok SPDI z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt 17/04/PA.). Bez względu na formę naruszenia i kategorię znaku, konieczne jest stwierdzenie, że domena jest używana w sposób bezprawny w obrocie gospodarczym oraz jest identyczna lub podobna do zarejestrowanego znaku. Przesłanka bezprawnego posługiwania się domeną jest spełniona, kiedy osoba, która zajęła dany adres internetowy uczyniła to bez uprawnienia tytułu prawnego do posługiwania się danym oznaczeniem (por. M. Witkowska, Renomowany znak towarowy, s. 13). A ten może mieć swoje źródło np. w umowie licencyjnej zawartej z uprawnionym do znaku towarowego. Przyjmuje się, że używaniem domeny w obrocie gospodarczym jest posługiwanie się danym adresem w celu prezentacji własnej działalności (towarów, usług), a także przetrzymywanie tego adresu w celu późniejszego odstąpienia za zapłatą określonej kwoty pieniężnej (A. Kobylańska, op.cit., wyrok SPDI z dnia 2 lutego 2005 r., sygn. akt 01/04/PA ). Wątpliwości budzi posługiwanie się domeną zawierającą bądź stanowiącą znak towarowy

5 strona 5 przez osobę prywatną w celach niekomercyjnych (Por. J. Ożegalska-Trybalska, Adresy internetowe, s. 83, K. Felchner, Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy ). O identyczności lub podobieństwie domeny do znaku możemy mówić, kiedy jest w stanie zmylić potencjalnego odbiorcę co do tożsamości przedsiębiorcy posługującego się danym oznaczeniem. Słusznie zauważa J. Ożegalska- Trybalska, że dla zróżnicowania znaku i adresu nie jest wystarczające: dodanie przedrostka czy przyrostka, zmiana litery lub liter, zamierzony błąd w pisowni itp. (J. Ożegalska-Trybalska, Własność przemysłowa, s. 681). Pozostałe przesłanki zależą od tego czy znak został zarejestrowany lub jest znakiem renomowanym. Ten drugi ma najsilniejszą pozycję, bowiem naruszeniem prawa ochronnego jest zajęcie domeny identycznej lub podobnej do renomowanego oznaczenia w odniesieniu do jakiejkolwiek działalności, jeżeli posługiwanie się taką domeną może przynieść nienależną korzyść lub być szkodliwe dla siły odróżniającej bądź renomy znaku. W przeciwieństwie do zwykłych znaków i powszechnie znanych, w przypadku renomowanych, walczyć można z każdą formą naruszenia, co jest trudniejsze w odniesieniu do pozostałych kategorii znaków towarowych (usługowych), a to ze względu na to, iż pod danym adresem zawierającym cudze oznaczenie co do zasady winny być prezentowane określone treści (oferowanie towarów lub usług identycznych bądź podobnych) (zob. J. Ożegalska-Trybalska, Adresy internetowe, s. 98, wyrok SPDI z dnia 9 stycznia 2006 r., sygn. akt 45/05/PA; por. A. Kobylańska, op.cit., K. Felchner, Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy ; odmiennie M. Smycz [w:] P. Podrecki., Prawo Internetu, wyd. 2, Warszawa 2007). Zwykłe znaki towarowe (zarejestrowane) chronione są na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. W świetle tych norm, aby mówić o naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy lub usługowy, konieczne jest by domena naruszająca prawa uprawnionego do znaku prowadziła do stron internetowych prezentujących towary lub usługi identyczne do tych oferowanych przez uprawnionego do znaku albo towary lub usługi identyczne lub podobne, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do ich pochodzenia. Rzecz ma się podobnie do znaków powszechnie znanych na terytorium RP (zob. art. 301 p.w.p.). Przesłanka podobieństwa towarów (usług) jest spełniona, kiedy przeciętny odbiorca mylnie przyjmuje, że pochodzą one od uprawnionego do zarejestrowanego znaku towarowego (usługowego) (R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 84, K. Felchner, Domena internetowa w prawie polskim, Edukacja Prawnicza nr 03 (96) 2008, s. 23, M. Smycz, op. cit.). W literaturze wyróżnia się pomyłkę w znaczeniu wąskim i szerokim (zob. M. Smycz, op. cit., s. 552). Pierwsza polega na tym, iż odbiorca uważa, że towary lub usługi pochodzą od uprawnionego ze znaku. Natomiast pomyłka w znaczeniu szerokim zachodzi, kiedy odbiorca dostrzega pewne różnice, jednak przypuszcza, że naruszyciela łączy jakaś więź z uprawnionym, np. związek o charakterze gospodarczym czy organizacyjnym. Z powyższego wynika, że adres internetowy zawierający nierenomowany znak towarowy (usługowy) winien identyfikować istniejące strony www. Konieczne jest bowiem stwierdzenie podobieństwa oferowanych towarów lub usług. Inaczej sytuacja ma się do znaków renomowanych. Tu ustawa przeciwdziała jakimkolwiek działaniom mogącym naruszyć renomę znaku prowadząc przez to do jego deprecjacji. Ochrona na podstawie p.w.p. obejmuje te przypadki, które występują na terenie Rzeczypospolitej. Zasięg terytorialny wynika z charakteru udzielonego prawa ochronnego (J. Ożegalska-Trybalska, Własność przemysłowa, s. 675 i n.). Zgodnie z rozdziałem V p.w.p. przez rejestrację znaku towarowego uzyskuje się niemal wyłączne prawo jego używania na terytorium RP. Podczas wykazywania, że domena ma być bądź jest używana na terenie Polski, można posłużyć się takimi faktami jak: rejestracja adresu internetowego w domenie krajowej.pl, posługiwanie się na stronie www językiem polskim, skierowanie oferty do polskich klientów, osiąganie korzyści gospodarczych na terenie RP (zob. J. Ożegalska-Trybalska, Własność przemysłowa, s. 675 i n., A. Kobylańska, op.cit.).

6 Posługiwanie się znakiem towarowym (usługowym) na oznaczenie towarów lub usług nie pochodzących od uprawnionego stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji, o jakim mowa w art. 10 u.z.n.k. Zakres roszczeń przysługujących uprawnionemu na podstawie p.w.p. zależny jest od rodzaju znaku towarowego (usługowego). Zgodnie z art. 301 ustawy, uprawniony do znaku powszechnie znanego może żądać jedynie zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych lub, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do ich pochodzenia. Inaczej jest w przypadku znaków towarowych (usługowych) zarejestrowanych, także tych nierenomowanych. Na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. osoba, której prawo ochronne na znak towarowy (usługowy) zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo: zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści; a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej bądź innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Ponadto zgodnie z art. 285 p.w.p. uprawniony może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa ochronnego. W przypadku egzekwowania roszczeń w postępowaniu cywilnym uprawniony może wnosić o podanie do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.). Możliwa jest kumulacja tych roszczeń, jak również łączenie ich z tymi, które przysługują w razie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji (M. Smycz, op.cit., s. 575 i n.). Ze znakiem towarowym, firmą wiąże się zazwyczaj marka przedsiębiorcy. Jest to pozytywne wyobrażenie o nim, co można przyrównać do renomy, stanowiące jego dobro osobiste (por. wyrok NSA z dnia 30 marca 2006 r., sygn. akt II GSK 15/05). Dobrami osobistymi są pewne wartości, które jako prawa podmiotowe przysługują każdemu przedsiębiorcy. Przed ich bezprawnym naruszaniem chroni przede wszystkim art. 24 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) Zgodnie z jego treścią ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne, a w razie dokonanego już naruszenia można żądać, ażeby osoba, która się go dopuściła, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (art k.c.). Powyższe przepisy wyznaczają pewne minimum ochronne. Nie uchybiają one uprawnieniom przyznanym na podstawie innych przepisów (art k.c.). Jednak bez względu na formę naruszenia prawa do domeny internetowej, jej zarejestrowanie przez podmiot nieuprawniony, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 u.z.n.k., prawie zawsze będzie można zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji polegający na utrudnianiu przedsiębiorcom dostępu do rynku (zob. art. 15 u.z.n.k.; por. J. Ożegalska-Trybalska, Adresy internetowe). Przepisy karne Abuzywna rejestracja domen internetowych w określonych przypadkach może stanowić przestępstwo bądź wykroczenie. W myśl art. 305 p.w.p. ten, kto w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary (usługi) podrobionym znakiem towarowym (usługowym), zarejestrowanym znakiem towarowym (usługowym), którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami (usługami) oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego (art. 310 p.w.p.). Natomiast, jeżeli sprawca uczynił sobie z takiego przestępstwa stałe źródło dochodu albo dopuszcza się

7 strona 7 tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Art. 25 u.z.n.k. stanowi z kolei, że ten, kto oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów albo usług, wprowadza klientów w błąd m.in. co do pochodzenia i naraża w ten sposób klientów na szkodę, podlega karze aresztu albo grzywny. Wykroczenie to ścigane jest na żądanie pokrzywdzonego lub regionalnej bądź krajowej organizacji, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców (art. 27 u.z.n.k.). Rozstrzyganie sporów domenowych Jeżeli dojdzie do naruszenia prawa w wyniku działalności piratów domenowych, swoich praw można dochodzić na drodze postępowania sądowego jak i poza nim, korzystając np. z arbitrażu. Obecnie światowe uregulowania dotyczące arbitrażu w kwestii domen internetowych z reguły opierają się na zasadach UDRP przyjętych przez ICANN 24 października 1999 r. Na zasady te składają się dwa akty: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (zasady rozwiązywania sporów o domeny internetowe) oraz Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (reguły postępowania przed sądami arbitrażowymi w sporach o domeny internetowe) (A. Kobylańska, op. cit.). W Polsce arbitraż w sprawach domenowych prowadzony jest przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych (SPDI) funkcjonujący przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SAKIG). Postępowania przed nimi prowadzi się na podstawie stosownych regulaminów. Zakres rozpatrywanych spraw przed tymi sądami ogranicza się jedynie do sporów dotyczących domeny krajowej -.pl (art. 2 ust. 1 Regulaminu SPDI i 57 ust. 1 Regulaminu SAKIG ). Jeżeli natomiast uprawniony chce skierować sprawę do sądu powszechnego, to powództwo winien wnieść do właściwego sądu cywilnego. Zgodnie z art. 17 pkt 2 i 4 3 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy o ochronę znaków towarowych oraz zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji należą do właściwości sądu okręgowego. Autor jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Więcej publikacji na Prawa autorskie Na artykuł udziela się licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-bez utworów zależnych 2.5 Polska Wydawca Grupa Interium

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok.103 Sygn.akt. 21/04/PA WYROK SĄDU POLUBOWNEGO Wydany w Krakowie dnia 18 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Domena jako znak towarowy

Domena jako znak towarowy Domena jako znak towarowy Krzysztof Wąs, 23 październik 2009 Domena stanowi element adresu internetowego, który identyfikuje komputer (host) podłączony do Internetu. W technicznym aspekcie domena jest

Bardziej szczegółowo

14. ROZWAŻANIA O WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE

14. ROZWAŻANIA O WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE 14. KAPITAŁ INTELEKTUALNY W BIZNESIE TO JEST WŁAŚNIE TO! (05.2010) Autor Tomasz CYGAN 14. ROZWAŻANIA O WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE czyli OCHRONA OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCY. Prezentujemy państwu kolejną już publikację

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r.

Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r. Odpowiedzialność za naruszenie praw do wzoru przemysłowego i do znaku towarowego Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r. Co to jest piractwo? Piractwo jest to niedozwolone

Bardziej szczegółowo

Naruszenie znaku. 1. Bezprawność używania 2. Reprodukcja identyczny znak identyczny towar

Naruszenie znaku. 1. Bezprawność używania 2. Reprodukcja identyczny znak identyczny towar Naruszenie znaku towarowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31, pok. 200

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 Sygn.akt 17/05/PA WYROK SĄDU POLUBOWNEGO wydany w Lublinie, dnia 9 stycznia

Bardziej szczegółowo

Domena internetowa Jak nabyć? Jak nazwać? Jak zarejestrować i chronić? Szukając potrzebnego nam produktu, usług którymi jesteśmy zainteresowani,

Domena internetowa Jak nabyć? Jak nazwać? Jak zarejestrować i chronić? Szukając potrzebnego nam produktu, usług którymi jesteśmy zainteresowani, Domena internetowa Jak nabyć? Jak nazwać? Jak zarejestrować i chronić? Szukając potrzebnego nam produktu, usług którymi jesteśmy zainteresowani, dokonując rekonesansu cennika usług podobnych coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Sąd Poluhowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbic Informatyki i Telekomunikacji ul. Koszykowa 54,00-675 Warszawa. Wyrok Sądu Polubownego

Sąd Poluhowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbic Informatyki i Telekomunikacji ul. Koszykowa 54,00-675 Warszawa. Wyrok Sądu Polubownego Sąd Poluhowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbic Informatyki i Telekomunikacji ul. Koszykowa 54,00-675 Warszawa sygn. akt 56/09/PA Wyrok Sądu Polubownego Wydany w dniu 17 grudnia 2009 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw W przypadku cyberprzemocydostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Należy pamiętać, że: w przypadku cyberprzemocy w stosunku

Bardziej szczegółowo

Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w domenach internetowych

Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w domenach internetowych Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w domenach internetowych Ewa Natalia Wójcik, 2 kwiecień 2009 Rejestracja znaku towarowego jest jedną z najpopularniejszych metod ochrony produktu oferowanego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych 1) 2) ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Czym są systemy DRM? Systemy DRM są technologią służącą do: - kontrolowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 662. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) 2) oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i ochrona domen internetowychnajnowsze

Rejestracja i ochrona domen internetowychnajnowsze Title of the presentation Date # Rejestracja i ochrona domen internetowychnajnowsze trendy w państwach UE Rafał Kruczkowski European Commission Enterprise and Industry Domena internetowa Komputery komunikujące

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie. perspektywa znaków towarowych

Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie. perspektywa znaków towarowych Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie perspektywa znaków towarowych Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa mariusz@kondrat.pl Znaki wyróżniają Znaki komunikują Luksus, prestiż,

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, o ochronie baz danych Art. 1. Ochronie określonej w ustawie podlegają bazy danych, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 354/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

CYBER PRZEMOC ASPEKTY PRAWNE. mgr inż. Łukasz Sułkowski koordynator ds. bezpieczeństwa

CYBER PRZEMOC ASPEKTY PRAWNE. mgr inż. Łukasz Sułkowski koordynator ds. bezpieczeństwa CYBER PRZEMOC ASPEKTY PRAWNE mgr inż. Łukasz Sułkowski koordynator ds. bezpieczeństwa 1. Naruszanie dóbr osobistych, a w szczególności nazwiska lub pseudonimu i wizerunku oraz czci. Działania Upublicznianie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty prawne utraty danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego

Wybrane aspekty prawne utraty danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego Mirosław Brzezicki wrzesień 2012 r. Veracomp SA danych przez przedsiębiorcę Przesłanki odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO 28 stycznia 2011 r. Co może być znakiem towarowym? Urząd Miasta Zduńska Wola nazwa, wyraz; fraza, zdanie, slogan; symbol, motyw; logo; projekt, kompozycja,

Bardziej szczegółowo

Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE wątpliwości i perspektywy

Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE wątpliwości i perspektywy Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE wątpliwości i perspektywy Dr Łukasz Żelechowski Uniwersytet Warszawski Funkcja podstawowa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO OBROTU TOWARÓW OZNACZONYCH PODROBIONYM ZNAKIEM TOWAROWYM W ŚWIETLE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO (Sygn.

WPROWADZENIE DO OBROTU TOWARÓW OZNACZONYCH PODROBIONYM ZNAKIEM TOWAROWYM W ŚWIETLE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO (Sygn. Dr Mirosław Jan Lisiecki Zakład Procesu Karnego WPiA UWM WPROWADZENIE DO OBROTU TOWARÓW OZNACZONYCH PODROBIONYM ZNAKIEM TOWAROWYM W ŚWIETLE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO (Sygn. Akt I KZP 13/05) W świetle

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 184/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Brak legalnej definicji własności intelektualnej pojęcie odnoszące się do wytworów ludzkiego umysłu (ludzkiej twórczości), to jest: twórczości wynalazczej,

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO Sygn. akt 01/04/PA WYROK SĄDU POLUBOWNEGO ds. Domen Internetowych Poznań, 22 lutego 2005 Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych w składzie: po rozpoznaniu sprawy: z powództwa: przeciwko: Szymon Gogulski

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 8/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 8/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 8/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 kwietnia 2012 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa małoletniego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie danych studentów nielegalnie udostępniających filmy w sieci

Ujawnienie danych studentów nielegalnie udostępniających filmy w sieci Ujawnienie danych studentów nielegalnie udostępniających filmy w sieci W dobie cyfryzacji coraz częściej dochodzi do kolizji przepisów gwarantujących ochronę danych osobowych z przepisami z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PRAWA AUTORSKIE INTERNET ZAGROŻENIA P RAWA A U T O R S K I E Czym są prawa autorskie? Przykłady naruszeń prawa autorskiego w Internecie Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy

Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy dr inż. Agnieszka Gryszczyńska Katedra Prawa Informatycznego Wydział Prawa i Administracji UKSW Konferencja naukowa

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań prawnych ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie technologii stosowanych w projekcie

Analiza uwarunkowań prawnych ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie technologii stosowanych w projekcie Analiza uwarunkowań prawnych ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie technologii stosowanych w projekcie I. Własność intelektualna (Intellectual Property - IP) według definicji Światowej

Bardziej szczegółowo

1.1. Definiowanie przedmiotu prawa autorskiego w zakresie utworu architektonicznego i urbanistycznego

1.1. Definiowanie przedmiotu prawa autorskiego w zakresie utworu architektonicznego i urbanistycznego - 2-1. PRZEDMIOT I TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO 1.1. Definiowanie przedmiotu prawa autorskiego w zakresie utworu architektonicznego i urbanistycznego Pojęcie utworu Ustawa określa przedmiot ochrony prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl PARTNER Bezpieczeństwo danych przetwarzanych w serwerowni w świetle prawa polskiego gromadzenie, udostępnianie, ochrona. Witold Chomiczewski, LL.M. radca prawny Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 4 lutego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - PRAWO STACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI JEDNOLITE MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) II.

Bardziej szczegółowo

250/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2009 r. Sygn. akt Ts 221/07. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak,

250/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2009 r. Sygn. akt Ts 221/07. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, 250/4/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2009 r. Sygn. akt Ts 221/07 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej spółki

Bardziej szczegółowo

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2.

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2. Część ogólna Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. 2. W stosunku do osoby

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część Wykład nr XVI USTAWA PRAWO WŁASNOW ASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ część IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej ZNAK TOWAROWY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej

Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Uniwersytet Medyczny w Lublinie Warszawa 09.04.2011 ZAWÓD System czynności czy prac, który jest wewnętrznie spójny, skierowany

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZ 6/15 Sąd Najwyższy w składzie: POSTANOWIENIE Dnia 26 lutego 2015 r.. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE Kilka słów o Aby komputer mógł realizować oczekiwane przez użytkownika zadania musi posiadać zainstalowane tzw. oprogramowanie użytkowe (ang. software). Bogactwo oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Punkt Obsługi Interesanta 22 603-66-26 (08.00-16.00) Dyżurny KSP 22 603-65-55 24 h tel. 112 24 h http://www.policja.waw.pl/portal/pl/ Wydział do

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 1 1. Znakowi towarowemu słowno-graficznemu: Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie czci

Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie czci Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie wizerunku Naruszenie czci Naruszenie czci Naruszenie czci Naruszenie czci Naruszenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 241/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 stycznia 2009 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Henryk Pietrzkowski

Bardziej szczegółowo

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok. 200.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok. 200. Kraków dn. 17 marca 2006 r. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok. 200. Sygn. akt 61/05/PA Wyrok Sądu Polubownego ds.

Bardziej szczegółowo

C Y B E R P R Z E M O C. Rodzaje zagrożeń, sposoby

C Y B E R P R Z E M O C. Rodzaje zagrożeń, sposoby C Y B E R P R Z E M O C Rodzaje zagrożeń, sposoby reagowania. D E F I N I CJA CYBERPRZEMOCY Wirtualne tyranizowanie, nękanie jest wykorzystywaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, np. e-mail,

Bardziej szczegółowo

Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne marzec 2015

Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne marzec 2015 Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne PROJEKT WYZWANIE ROZWIĄZANIE Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy www.brudkiewicz-suchecka.pl

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO Sąd Polubowny Warszawa, dn. 9 06 2005 r. Do Spraw Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa Arbiter ustanowiony w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2008 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28lutego 2008 r. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS/DEC-655/13/38618,38628,38668 dot. [ ] Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) :

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : Ustawa z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw ( pwp) Akt genewski

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 338/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-6/11-2/MD Data 2011.05.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-729135-II-13/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Ochrona Biura przed przejęciem ważnego pracownika przez klienta. Warszawa dnia 26.09.2014r.

Ochrona Biura przed przejęciem ważnego pracownika przez klienta. Warszawa dnia 26.09.2014r. Ochrona Biura przed przejęciem ważnego pracownika przez klienta Warszawa dnia 26.09.2014r. Budujemy zespół Wiedza, szkolenia. Doświadczenie, przekrój zagadnieo. Relacje, prace zespołowa. Kompetencje. Czy

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS/DEC-602/11 dot. DOLiS-440-898/10 Warszawa, dnia 26 lipca 2011 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 1. Co to jest utwór?... 15 2. Kto może być twórcą utworu?... 15 3. Działalność twórcza o indywidualnym charakterze...

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój znak towarowy?

Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Ochrona Własności Intelektualnej cz. III dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest znak towarowy? Dlaczego opłaca się bronić znak towarowy? Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Jakie są kategorie znaków

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Wykładowca: dr Janusz Orłowski Źródła zobowiązań Stosunki zobowiązaniowe w prawie cywilnym mogą powstać na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 684/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa T. B.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo