raport roczny annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport roczny annual report"

Transkrypt

1 raport roczny annual report

2 Spis treści Contents 2

3 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy Sytuacja Sektora Bankowego w 2007r 6 Comments from the INVEST-BANK S.A. Chief Financial Officer Economic growth and inflation Interest rates and currency exchange Banking sector in Władze Banku 12 Bank Authorities 14 Akcjonariat Banku 14 Bank Shareholders 16 Działalność Banku w roku 2007 Działalność na rynku bankowości detalicznej Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Współpraca z Zewnętrzną Siecią Sprzedaży Kanały dystrybucji i Bankowość Elektroniczna Struktura depozytów i kredytów Działalność na rynku pieniężnym 16 Bank Activity in 2007 Retail banking market activity Corporate banking market activity Cooperation with External Sale Network Distribution channels and e-banking Retail loan and deposit structure Money market activity 22 Bankowość transakcyjna 22 Transaction Banking 24 Rozwój technologii informatycznych 24 IT Development 26 Czynniki wpływające na wynik Banku w roku Factors Influencing Bank Results in Plany handlowe na rok Commercial Plans in Opinia biegłego rewidenta 31 Opinion of the Chartered Auditor 32 Sprawozdania finansowe Informacje ogólne Bilans Pozycje pozabilansowe Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 32 Abbreviated Financial Report General information Balance sheet Off balance sheet items Profit and loss account Statement of changes in equity Cash flow statement 40 Oddziały i Biura Obsługi Klienta Banku 40 Bank Branches and Customer Service Offices 44 Ludzie Banku 44 People of the Bank 46 Bank dla społeczeństwa współpraca z Fundacją Polsat Dzieciom 46 Bank for the Society Cooperation with the Fundacja Polsat Dzieciom (Polsat Charity Foundation for Children)

4 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board 4 Szanowni Państwo, Z satysfakcją prezentuję Raport Roczny za rok 2007, przedstawiający efekty działalności INVEST-BANK S.A. oraz wyniki finansowe. Działania minionego roku były skierowane na rozwój i zwiększenie zakresu działalności biznesowej Banku, kontynuowanie rozpoczętych zmian w zakresie procesów sprzedażowych i zwiększenie ich funkcjonalności oraz dostosowanie organizacji do zmian ustawowych, wyzwań biznesowych w kontekście rosnącej konkurencji w sektorze. Przedsięwzięcia Banku koncentrowały się na projektach sprzedażowych, głównie w obszarze budowania trwałych relacji z Klientami oraz komunikowania kluczowych produktów bankowych wytypowanym grupom klienckim. Wdrożone w latach ubiegłych nowoczesne systemy informatyczne, umożliwiały dostosowanie istniejącej oferty produktowej do oczekiwań Klientów, zapewniając całkowite bezpieczeństwo wykonywanych transakcji finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanej elastyczności oferty opartej o czytelne i rzetelne procedury. Szczególnie udanym w roku 2007 była dynamika wzrostu działalności bankowości korporacyjnej, przy jednoczesnym utrzymaniu planowanej skali dalszego rozwoju bankowości detalicznej. Z przyjemnością informuję, że INVEST-BANK S.A., podobnie jak w latach poprzednich, aktywnie wspiera działania o charakterze społecznym. W ramach wspólnej inicjatywy, Bank wspiera statutową działalność Fundacji POLSAT. Podsumowując dokonania Banku w 2007 roku chciałabym podziękować naszym Akcjonariuszem za zaufanie, i wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego sukcesu, Zarządowi, Kadrze Menedżerskiej za kreatywność oraz pasję w wykonywaniu obowiązków, Członkom Rady Nadzorczej za nieoceniony wkład w tworzenie strategii Banku oraz Pracownikom, którzy stanowią nasz najcenniejszy kapitał. Mam głębokie przeświadczenie, że podzielacie Państwo moje przekonanie, iż służy to dalszemu rozwojowi Banku i podniesieniu jego wartości. Czynimy starania, aby budować strukturę organizacyjną o wysokiej kulturze pracy, wzmacniając jej siłę na bazie lojalności naszych Klientów. Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaufania, którym obdarzyli nas Klienci. Dziękuję im za pozytywną ocenę naszej pracy i jednocześnie zapewniam, że w dalszym ciągu oferta naszego Banku będzie spełniała najwyższe standardy jakości i rzetelności. W rok 2008 weszliśmy z nowymi pomysłami i zadaniami. Wszystkie nasze działania, tak jak dotychczas, będą zmierzały do poprawy jakości usług i szybkiego dostosowania naszych produktów do aktualnych potrzeb Klientów, tworząc tym samym wyróżniającą się ofertę na rynku. Jestem przekonana, że przyjęty kierunek rozwoju przyniesie jeszcze większe źródło satysfakcji dla Akcjonariuszy, Zarządu, Pracowników Banku a przede wszystkim Klientów. Grażyna Niewolik Prezes Zarządu INVEST-BANK S.A.

5 raport roczny annual report Ladies and Gentlemen, It is my pleasure to present you with the fifth Annual Report for the year 2007, which outlines the effects and financial results of INVEST-BANK S.A. Last year s activities were aimed at an overall development, as well as at extending the scope of business activity, further implementation of changes within the sales processes and increasing their functionality, adjusting the organization for statutory changes, and business challenges in the context of growing competition in the sector. Bank undertakings focused on sales projects, mainly in the area of establishing long-term Customer relations and communicating key banking products to selected Customer groups. State-of-the-art IT systems introduced in the recent years have been allowing to adjust the existing product offer to the expectations of our Customers by ensuring secure financial transactions while maintaining the expected level of flexibility of the offer based on the fair and legible procedures. In 2007 the growth trend within corporate banking was positive and the Bank also managed to sustain further development of retail banking. I am proud to inform you that during the past year, and previous years alike, INVEST-BANK S.A. actively supported activities of social nature, such as the statutory activity of the Polsat Charity Foundation, which is a joint initiative of the Bank and TV Polsat. Summing up our achievements in 2008, I would like to thank our Shareholders for their trust and everyone who has contributed to our success, the Management Board, the Management Personnel for their creativity and passion, the Members of the Supervisory Board for their invaluable contribution in the development of the Bank s strategy, and the Employees who are our most precious asset. I strongly believe that you too are convinced that we are all strengthening the Bank s goodwill. Our pursuit is to build an organizational structure of high culture of work, a structure always stable because based on loyalty of our Customers. But none of this however could have happened without our Customers trust. I would like to thank them for a positive evaluation of our work, and at the same time ensure them that our products will continue to satisfy the highest standards of quality and reliability. We have entered the year 2008 with new ideas and challenges. All our activities have been aimed at and will continue to aim at the improvement of the quality of services and fast adaptation of our products to the current needs of Customers, thus creating a unique market offer. I am convinced that the direction we have taken will bring still greater satisfaction to Shareholders, the Management Board, the Bank s Employees and, most of all, our Customers. Grażyna Niewolik The President of the Board of Directors of INVEST-BANK S.A.

6 Informacja Głównego Ekonomisty INVEST-BANK S.A. Comment from the INVEST-BANK S.A. Chief Financial Officer 6

7 raport roczny annual report Wzrost gospodarczy i inflacja W 2007 roku wzrost PKB wyniósł 6,6% wobec 6,2% w 2006 r. Tempo wzrostu gospodarczego w 2007 roku było najwyższe od 1997 r. W trakcie roku następowało stopniowe obniżenie dynamiki PKB w kolejnych kwartałach z 7,3% w I kw. do 6,4% w IV kw. Głównym czynnikiem wzrostu PKB w 2007 roku była wysoka dynamika popytu krajowego, która wyniosła 8,3% wobec 7,3% w 2006 r. Nastąpiło wyraźne zwiększenie dynamiki nakładów brutto na środki trwałe, która ukształtowała się na poziomie 17,6% wobec 14,9% przed rokiem. Tempo wzrostu spożycia indywidualnego nie zmieniło się i wyniosło 5,0%. Wysokie tempo wzrostu popytu krajowego, przewyższające dynamikę PKB, znalazło odzwierciedlenie w narastaniu nierównowagi zewnętrznej. Deficyt obrotów bieżących w relacji do PKB wzrósł z 2,7% w 2006 roku do 3,7%. W 2007 roku nastąpił znaczący wzrost inflacji, która w ujęciu średniorocznym wyniosła 2,5% w porównaniu z 1,0% odnotowa nym w 2006 r. W ujęciu rocznym inflacja wzrosła z 1,4% w grudniu 2006 roku do 4,0% w grudniu 2007 r. Główną przyczyną zwiększenia inflacji był silny wzrost cen paliw i żywności związany ze zwiększeniem cen nośników energii i surowców rolnych na rynkach światowych. Do wzrostu inflacji przyczyniła się również rosnąca dynamika płac, która przewyższała dynamikę wydajności pracy i wpłynęła na wzrost jednostkowych kosztów pracy. Economic growth and inflation In 2007, the GDP index increased to 6.6%, compared to 6.2% in The economic growth recorded in 2007 has not been that high since However, between the first and the fourth quarter of the year, the indexes plummeted from 7.3% at the beginning of the year to 6.4% at the year-end. The GDP growth in 2007 was primarily due to high dynamics of domestic demand of 8.3%, compared to 7.3% in Compared to the previous year, gross expenditure on fixed assets was increasing dynamically from 14.9% in 2006 to 17.6% in The rate at which the level of individual consumption was increasing remained unchanged at 5.0%. But the high rate at which the level of domestic demand was increasing, exceeding the GDP dynamics, was reflected in increasing external disproportion. The ratio of the current account deficit to GDP increased from 2.7% in 2006 to 3.7% in Inflation grew substantially in 2007 and reached in the mid-term the level of 2.5%, compared to 1.0% in From the annual perspective, inflation grew from 1.4% in December 2006 to 4.0% in December This was mostly due to a heavy increase of fuel and food prices, a process which was linked to growing cost of energy and agricultural raw materials on the world s markets. Other factors which contributed to higher inflation was growing dynamics of salaries, which exceeded the dynamics of labour productivity, thus generating greater unit labour costs. Przemysł Industry 20 Jednostkowe koszty pracy Unit labour cost (YoY) Wydajność pracy Labour productivity (YoY) Płace Salaries (YoY) Dekompozycja indeksu CPI Decomposition of CPI Żywność i napoje bezalkoholowe Food and non-alcoholic beverages Inflacja bazowa Baseline inflation Nośniki energii Energy carriers CPI

8 Informacja Głównego Ekonomisty INVEST-BANK S.A. Comment from the INVEST-BANK S.A. Chief Financial Officer 8 Stopy procentowe i kurs walutowy W 2007 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na cztery podwyżki stóp procentowych (w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie), podnosząc minimalną stopę rentowno ści operacji otwartego rynku z poziomu 4,00% do 5,00%. Stopa redyskonta weksli wzrosła z 4,25% do 5,25%, a stopa kredytu lombardowego zwiększyła się z 5,50% do 6,50%. Szybki wzrost gospodarczy, napływ funduszy unijnych i zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz wzrost stóp procentowych następujący w warunkach niskiego deficytu obrotów bieżących i korzystnych perspektyw fiskalnych sprzyjały umocnieniu kursu złotego. Interest rates and currency exchange During 2007, the Monetary Policy Council increased interest rates four times (in April, June, August, and November), increasing the open market operations minimum rate of return from 4.00% to 5.00%. The rediscount rate increased from 4.25% to 5.25%, and so did the lombard rate from 5.50% to 6.50%. Fast economic growth, stream of EU subsidies and direct foreign investments, as well as higher interest rates with low current account deficit and promising fiscal perspective supported the strengthening of the zloty. Stopy procentowe NBP, FED i EBC Interest rates NBP, FED and EBC 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Stopa NBP NBP interest rate Stopa FED FED interest rate Stopa EBC EBC interest rate 2,0 1, USD-PLN (lewa oś) EUR-PLN (prawa oś) USD-PLN (left axis) EUR-PLN (right axis) 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 3,95 3,90 3,85 3,80 3,75 3,70 3,65 3,60 3,

9 raport roczny annual report Sytuacja sektora bankowego w 2007 r. Rok 2007 był pomyślnym rokiem dla sektora bankowego. Szybki wzrost gospodarczy, korzystne perspektywy wzrostu w najbliższych latach oraz poprawiająca się sytuacja na rynku pracy przyczyniały się do wzrostu popytu na kredyt zarówno ze strony gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Wzrost akcji kredytowej następował w warunkach zaostrzającej się konkurencji o depozyty, związanej z rosnącą popularnością alternatywnych form oszczędzania, głównie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. W strukturze kredytów dla gospodarstw domowych dominowały kredyty dla osób prywatnych. Następował szybki wzrost kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsumpcyjnych. Wśród przyczyn wysokiej dynamiki kredytów mieszkaniowych wymienić można: echo wyżu demograficznego z lat 80-tych, znajdujące odzwierciedlenie we wzroście liczby osób posiadających zdolność kredytową i zainteresowanych zakupem mieszkania, szybki wzrost cen nieruchomości, sprzyjający wzrostowi popytu zarówno ze strony osób chcących zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, jak i osób kupujących mieszkania w celach inwestycyjnych, niskie nominalne stopy procentowe w Polsce w latach , szybką poprawę zdolności kredytowej osób prywatnych, na którą złożyły się stopniowy wzrost dynamiki dochodów do dyspozycji w warunkach niskiego tempa wzrostu kosztów utrzymania oraz łagodzenie przez banki warunków udzielania kredytów mieszkaniowych (m. in. wydłużanie okresu spłaty). Banking sector in was a successful year in the banking sector. In the environment where the economic growth was fast and the perspectives for further growth were promising, and where the situation on the labour market was improving, the demand of households and enterprises for credits and loans was increasing. The level of credit and loan disbursement increased at a time when the alternative savings forms, particularly the participation units in investment funds, were becoming increasingly popular thus fueling the deposit competition. Private persons credits dominated in the sector of household credits. Mortgage loans and consumer credits were most popular. High dynamics in mortgage loans can be explained by: the echo of the 1980s baby-boom, and the number of creditworthy consumers interested in buying a house or a flat, fast increase of real property prices, propelling the demand from consumers wishing to either live in the purchased real property or invest in it, low nominal interest rates in Poland in the years , growing creditworthiness of private persons; when personal income dynamic was steadily growing, increase of maintenance costs was very low and the banks were less restrictive in deciding on mortgage loan disbursement (greater length of mortgage loan).

10 Informacja Głównego Ekonomisty INVEST-BANK S.A. Comment from the INVEST-BANK S.A. Chief Financial Officer 10 Szybki wzrost wolumenu kredytów konsumpcyjnych wynikał z następujących czynników: łagodzenia przez banki kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, dynamicznego rozwoju sieci dystrybucji produktów adresowanych do Klientów indywidualnych, szybkiej poprawy zdolności kredytowej gospodarstw domowych, niskich kwot, na jakie udzielane są kredyty konsumpcyjne, co zmniejszało negatywne oddziaływanie relatywnie wysokich stóp procentowych w tym segmencie rynku, szybkiego wzrostu liczby kart kredytowych, optymizmu konsumentów odnośnie do ich perspektyw dochodowych znajdującego odzwierciedlenie w wysokim poziomie wskaźników koniunktury konsumenckiej. The volume of consumer credits was growing fast due to: less restrictive criteria for consumer credit applicants, dynamic growth of distribution network through which individual Customers can get access to products, improving creditworthiness of households, low amounts of consumer credits, which reduced the negative effect of relatively high interest rates within this sector, growing number of credit card holders, growing optimism of consumers as far as the income perspectives are concerned, reflected in high consumer sentiment index. Kredyty mieszkaniowe: przyrost r/r w mld zł i dynamika r/r Przyrost w mld zł (lewa oś) Increase in PLN billion (left axis) Dynamika r/r (prawa oś) Dynamics (YoY) (right axis) Mortgage loans: increase (YoY) in PLN billion and dynamics (YoY) % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kredyty konsumpcyjne: przyrost r/r w mld zł i dynamika r/r Przyrost w mld zł (lewa oś) Increase in PLN billion (left axis) Dynamika r/r (prawa oś) Dynamics (YoY) (right axis) Consumer credits: increase (YoY) in PLN billion and dynamics (YoY) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% %

11 raport roczny annual report W analizowanym okresie utrzymało się obserwowane w ostatnich latach wysokie tempo wzrostu depozytów bieżących osób prywatnych, które w grudniu 2007 roku wzrosły odpowiednio o 27,6% r/r i 24,3 mld zł, do czego przyczyniły się niskie nominalne stopy procentowe, sprzyjające wzrostowi popytu na płynne środki pieniężne oraz silna konkurencja między bankami, oferującymi osobom prywatnym depozyty bieżące oprocentowane na poziomie zbliżonym do stóp rynku pieniężnego. Mimo szybkiego wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych utrzymała się ujemna dynamika depozy tów terminowych osób prywatnych, która w ujęciu rocznym wyniosła w grudniu 3,8% (spadek o 4,7 mld zł). Do zmniejszenia zainteresowania gospodarstw domowych depozytami termino wymi przyczyniły się niskie realne stopy procentowe oraz wyraźna poprawa perspektyw zatrudnienia i dochodowych, co skłaniało gospodarstwa domowe do poszukiwania form oszczędzania przynoszących wyższą oczekiwaną stopę zwrotu przy wyższym niż w przypadku depozytów bankowych ryzyku. Znalazło to odzwierciedlenie w znaczącym wzroście zainteresowania okowaniem oszczędności w funduszach inwestycyjnych i rekordowo wysokim napływie środków do tych funduszy w 2007 r. During the period covered by this Report, the rate at which the private persons current deposits were increasing remained high. In December 2007, they increased by 27.6% (YoY), i.e. PLN 24.3 billion, mostly due to low nominal interest rates fueling the demand for liquid cash assets and heavy competition between banks offering current deposits to natural persons at an interest close to that recorded on the money market. Despite a fast growth of household income, the dynamics of private persons time deposits was negative, i.e. 3.8% (YoY) in December (a decrease by PLN 4.6 billion). The reason why households were less interested in time deposits were low actual interest rates and considerably better perspectives of employment and income, which was a factor motivating to finding other forms of saving, yielding higher expected rate of return at a higher risk than that offered by bank deposits. Hence the considerably higher popularity of investment funds and historically highest sums invested in 2007 in this product. Depozyty bieżące i terminowe: przyrost r/r w mld zł Current and term deposits: increase (YoY) in PLN billion Bieżące Current Terminowe Time deposits Ogółem Total Depozyty bieżące i terminowe osób prywatnych: dynamika r/r Private persons current and term deposits: dynamics (YoY) 40 Bieżące Current Terminowe Time deposits Ogółem Total

12 Władze Banku Bank Authorities 12

13 raport roczny annual report Rada Nadzorcza Supervisory Board Zygmunt Solorz-Żak Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board Heronim Ruta Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vice Chairman of the Supervisory Board Mirosław Błaszczyk Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Eugenia Fojcik-Mastalska Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Genowefa Woźniak Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Zarząd Banku Management Board Na dzień 1 stycznia 2007 roku Zarząd Banku rozpoczął działalność w składzie: As at 1 January 2007 the Management Board started its activity in the following composition: Grażyna Niewolik Prezes Zarządu President of the Management Board Lucjan K. Klim Członek Zarządu Member of the Management Board Waldemar Puzichowski Członek Zarządu Member of the Management Board Janusz Janicki Członek Zarządu Member of the Management Board W trakcie roku nastąpiły dwie zmiany w składzie Zarządu i na dzień 31 grudnia 2007 r. Zarząd pracował w składzie: During the year 2007, changes were made to the composition of the Board, and as at 31 December 2007, the Management Board was consisted of: Prezes Zarządu Grażyna Niewolik President of the Management Board Lucjan K. Klim Członek Zarządu Member of the Management Board Janusz Janicki Członek Zarządu Member of the Management Board Jacek Sieniawski Członek Zarządu Member of the Management Board

14 Akcjonariat Banku Bank Shareholders 14

15 raport roczny annual report Kapitał zakładowy Banku na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił ,60 złotych i dzielił się na akcji imiennych owartości nominalnej 84,87 złotych każda. Struktura akcjonariatu zarejestrowanego na dzień r. przedstawiała się następująco: Bank share capital as at 31 December 2007 was PLN and was divided into registered shares of the face value of PLN each. The structure of the registered shareholders as at 31 December 2007 was as follows: Nazwa Name Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA, w tym: Shareholders exercising more than 5% of voting rights at the AGM, including: Ilość akcji w szt. Number of shares Udział % w kapitale akcyjnym Share (%) in the share capital Udział % w głosach na WZA Share (%) in votes at the AGM , Zygmunt Solorz-Żak ,60 7,76 POLARIS FINANCE BV ,46 39,88 PAI MEDIA S.A ,33 10,78 REXON OVERSEAS Ltd ,66 9,96 Pozostali Akcjonariusze, w tym: Other Shareholders, including: Bank Staropolski S.A. w upadłości Bank Staropolski S.A. in bankruptcy ,95 15, ,10 5,00* Ster Sp. z o.o ,25 4,93 9 innych osób prawnych i fizycznych 9 other legal persons and individuals Ogółem Total * ograniczenie wykonywania prawa głosu na WZA Banku do 5% zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Bankowego ,60 5, ,00 83,767 * the limitation of exercising the right of vote at the AGM of the Bank to 5% according to the decision of the Banking Regulatory Decision

16 Działalność Banku w roku 2007 Bank Activity in

17 raport roczny annual report Działalność na rynku bankowości detalicznej W roku 2007 działalność detaliczna skupiała się na rozwoju bankowości detalicznej w obszarze consumer finance oraz kredytów hipotecznych, których poziomy uruchomień były historycznie najwyższe od 2002 r. Jednocześnie, Bank zdecydował o zwiększeniu działań marketingowych i wizerunkowych dla celów nowatorskiej metody pozyskiwania baz Klientów uczestniczących w interaktywnych grach sms prowadzonych w TV Polsat. Dzięki temu pozyskano 110 tys. danych osobowych Klientów. W 2007 r. do oferty kredytowej Banku wprowadzono m.in. specjalne warunki produktów detalicznych dla niszy rolników indywidualnych i gospodarstw rolnych. Bank przeprowadził skuteczny alians z Kredyt Bankiem i Bankiem Gospodarki Żywnościowej w obszarze wspólnego wykorzystywania sieci bankomatów przez Klientów INVEST-BANK S.A. bez prowizji. Uruchomienia kredytów detalicznych w 2007 roku wyniosła 490,6 mln zł. Retail banking market activity Development of retail banking within the field of consumer finance and mortgage loans, the disbursement of which was the most high ever since 2002, was the main focus in At the same time, the Bank decided to fuel the marketing and image-reinforcing activity as part of introducing a new method of obtaining data from Customers participating in SMS TV games launched by TV Polsat. This allowed the Bank to obtain personal data. The assortment of the Bank s retail products expanded in 2007 to include special conditions addressed to individual farmers and agricultural holdings. The Bank formed a beneficial alliance with Kredyt Bank and Bank Gospodarki Żywnościowej for a common use of cash machines by the Customers of INVEST-BANK S.A. on a commission-free basis. The value of retail loans and credit disbursement in 2007 was PLN million. Kredyty i pożyczki udzielone Klientom (w tys. zł) Loans and advances to Customers (thousand PLN) Kredyty hipoteczne Mortgage loans 2. Kredyty samochodowe Car loans 3. Kredyty ratalne Instalment loans 4. Karty kredytowe Credit cards 5. Kredyty gotówkowe Cash credits 6. Kredyty w Invest-Koncie Loans in Invest-Konto Największą dynamiką przyrostu salda w 2007 roku charak te ryzował się kredyt gotówkowy, bo aż o 66% w stosunku do roku Wartość uruchomień w 2007 roku kształtowała się na poziomie 87,1 mln zł w stosunku do 44,2 mln zł w 2006 r. Udział poszczególnych kredytów w portfelu kredytów detalicznych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dzień r.: In 2007, cash credits experienced the biggest balance growth, i.e. by 66%, compared to The value of loan disbursement in 2007 totaled PLN 87.1 million, compared to PLN 44.2 million in The share of respective loans and credits in retail loan portfolio of private persons not conducting business activity as at 31 December 2007: Pozycja Item Kredyty i debety w Invest-Koncie Credits and debits in Invest-Konto Kredyty gotówkowe Cash credits Karty kredytowe Credit cards Kredyty ratalne Instalment credits Kredyty samochodowe Car loans Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe Mortgage loans Kredyty detaliczne razem Retail loans in total Wielkość salda na dzień (w tys. zł) Balance as at 31 December 2007 (thousand PLN) Udział poszczególnych kredytów w portfelu kredytów detalicznych Share of respective loans in retail loan ,72 13,5% ,07 11,5% ,60 7,7% ,96 10,2% ,81 18,4% ,99 38,7% ,15 100,0%

18 Działalność Banku w roku 2007 Bank Activity in W 2007 roku, w odniesieniu do roku 2006, nastąpił spadek poziomu bazy depozytowej osób fizycznych o 4,8%, spowodowany odpływem lokat terminowych w I połowie roku. Compared to 2006, the year 2007 recorded a decrease in natural persons deposit base by 4.8% due to time deposits outflow during the first half of Depozyty Klientów detalicznych (w tys. zł) Retail Customers deposits (thousand PLN) W II półroczu trend ten został odwrócony i na koniec roku przyrost salda lokat terminowych, w odniesieniu do stanu na koniec czerwca 2007 roku, wyniósł ponad 64,9 mln zł (o 9,6%). Było to możliwe dzięki: wprowadzeniu w kilku wybranych produktach depozytowych promocyjnych stawek oprocentowania, podniesieniu oprocentowania konta oszczędnościowego GROSIK do poziomu 4,1%, wprowadzeniu od czerwca 2007 roku Lokaty Poważnej, będącej połączeniem depozytu dziewięciomiesięcznego z jednostkami funduszy inwestycyjnych TFI Skarbiec. The trend reversed during the second half year and the deposit balance growth at the year-end exceeded PLN 64.9 million (increase by 9.6%) compared to end of June This was possible due to: the introduction of bargain interest rates on several deposit products, increasing the interest rate on the GROSIK savings account to 4.1%, the introduction of the Lokata Poważna deposit as of June 2007, which combines a nine-month deposit with TFI Skarbiec investment fund units. Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Rok 2007 był kolejnym okresem rozwoju INVEST-BANK S.A. w obszarze bankowości korporacyjnej, co znajduje odzwiercie dlenie we wzroście głównych mierników aktywności Banku w tym obszarze. Wartość depozytów podmiotów gospodarczych na koniec 2007 roku była wyższa o 209,6% w stosunku do stanu osiągniętego na koniec 2006 roku, a ich udział w sumie depozytów sektora niefinansowego wzrósł do 51,0%. Rachunki bieżące prowadzone dla Klientów instytucjonalnych według stanu na koniec 2007 roku stanowiły 6,6% ogólnej liczby rachunków prowadzonych przez Bank, jednak udział salda rachunków Klientów korporacyjnych w sumie salda rachunków bieżących ogółem stanowił 41,2%. W 2007 roku zwiększyła się liczba Klientów korporacyjnych korzystających z usług Banku za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej oraz Banking. Corporate banking market activity In 2007, the corporate banking activity was further developing, which was best reflected in the growth of the principal indexes of the Bank s activity within that field. The value of deposits of economic entities was higher at year-end 2007 by 209.6% compared to year-end 2006, and their share in the non-financial sector deposits in total increased to 51.0%. According to the data as at the end of 2007, the current accounts of institutional Customers accounted for 6.6% of the total number of accounts maintained by the Bank, and the share of corporate Customers account balance in the total balance of current accounts was 41.2%. In 2007, increased the number of corporate Customers buying the Bank s services via and Banking e-banking system.

19 raport roczny annual report Depozyty Klientów instytucjonalnych (w tys. zł) Institutional Customers deposits (thousand PLN) Wartość portfela kredytów udzielonych Klientom instytucjo nalnym w 2007 roku wzrosła o 39,0% w stosunku do stanu na koniec 2006 roku. Najwyższą dynamiką w 2007 roku charakteryzował się portfel pożyczek hipotecznych dla przedsiębiorców oraz kredytów inwestycyjnych. The value of credit and loan portfolio disbursed to the institutional Customers increased in 2007 by 39.0% compared to year-end In 2007, mortgage loans for entrepreneurs and investment credits recorded the highest dynamics. Współpraca z Zewnętrzną Siecią Sprzedaży W roku 2007 INVEST-BANK S.A. poprzez sprzedaż kredytu ratalnego na zakup towarów i usług pozyskał ponad 29 tys. nowych Klientów. W ramach sprzedaży tego produktu Bank współpracował aktywnie z siecią ponad placówek handlowych i usługowych. Średnia kwota uruchomionego kredytu wyniosła ponad 2 tys. złotych. W ramach kontynuowania zmian organizacyjnych związanych z wydzielaniem sprzedaży poprzez sieci zewnętrzne do odrębnej linii biznesowej Pracownicy Centrum Zarządzania Siecią Zewnętrzną w drugiej połowie 2007 roku otrzymali do sprzedaży poza kredytem ratalnym również kredyt gotówkowy. Wyrazem konsekwencji Banku w realizacji strategii współpracy z podmiotami sieci zewnętrznych oraz zwiększaniu udziału sprzedaży agencyjnej w sprzedaży ogółem było przyjęcie przez Zarząd Banku pod koniec roku 2007 Polityki relacji handlowych z Partnerami; dokumentu stwarzającego możliwości budowy efektywnych narzędzi, niezbędnych do ugruntowania pozycji Banku na rynku usług bankowych we współpracy z Partnerami. Cooperation with External Sale Network In 2007, INVEST-BANK S.A. won over new Customers by selling instalment credit for the purchase of goods and services. In order to sell this particular product, the Bank actively cooperated with a network of over sales and service outlets. The average value of disbursed loan or credit was PLN Cash credit was another product, next to the instalment credit, which in the second half of 2007 was made available to the External Network Management Centre for sale as part of the ongoing organizational changes related to separating sale through external network to a separate business line. The Bank s consistency in implementing the strategy of cooperation with external network entities and of increasing the percentage of agency sale compared to the sale in total was manifested by the Bank s Management Board accepting at year-end 2007 a Policy of Commercial Relations with Partners, a document enabling effective tools, necessary to strengthen the Bank s standing on the banking market, to be built in cooperation with the Partners. Kanały dystrybucji Bankowość Elektroniczna Dzięki funkcjonalności Systemu Bankowości Elektronicznej, Klienci Banku mają bezpośredni, bezpieczny i aktywny dos tęp do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków bieżących oraz bierny dostęp do rachunku karty kredytowej i rachunków oszczędnościowych. Dostępne kanały elektroniczne obejmują Internet, WAP, SMS i telefon. Na 31 grudnia 2007 roku INVEST-BANK S.A. posiadał ponad 82 tys. uruchomionych kanałów do czynnych rachunków swoich Klientów. Distribution Channels e-banking The implemented e-banking system enables the Bank s Customers to have direct, safe, and active access to personal accounts, current accounts, as well as a passive access to credit card accounts and savings accounts. The available e-channels include the Internet, WAP, SMS and telephone. As at 31 December 2007, the number of active channels used by Customers exceeded 82 thousand.

20 Działalność Banku w roku 2007 Bank Activity in Osoby fizyczne Private persons Osoby prawne Corporate bodies Razem In total INTERNET IVR SMS WAP Razem kanały Channels in total Struktura kanałów Klient indywidualny Channel structure Individual Customers Struktura kanałów Klient instytucjonalny Channel structure Institutional Customers 11% WAP 8% SMS 0% WAP 4% IVR 28% SMS 44% Internet 17% IVR 88% Internet W roku 2007 zrealizowano szereg zmian w zakresie funkcjonalności produktów Systemu Bankowości Elektronicznej usprawniających i zapewniających jeszcze bardziej bezpieczną formułę dostępu do usług i produktów Banku. Throughout the year 2007, numbers of changes were implemented improving the ease and safety at which the e-banking products and services can be accessed. Struktura depozytów i kredytów W okresie od do roku uruchomionych zostało 490,6 mln zł kredytów detalicznych, co zapewniło realizację salda na poziomie 921,2 mln zł. Wykonane saldo było większe o 123,3 mln zł od salda kredytów detalicznych na koniec 2006 roku. Największy przyrost salda w stosunku do końca 2006 roku odnotowano w kredytach hipotecznych (wzrost o 131,6 mln zł) oraz w kredytach gotówkowych (wzrost o 42,1 mln zł), co jest związane z utrzymującym się popytem ludności na tego rodzaju kredyty z przeznaczeniem na zakup nieruchomości oraz dowolne potrzeby konsumpcyjne. Saldo kredytów w kartach kredytowych na koniec 2007 roku było większe od zrealizowanego w poprzednim roku o 13,8 mln zł. Wzrost salda jest wynikową prowadzonych przez Bank działań mailingowych oraz akcji telemarketingowych. W 2007 roku uruchomionych zostało 60,9 mln zł kredytów ratalnych. Na dzień 31 grudnia 2007 roku saldo kredytów bankowości korporacyjnej wyniosło 579,0 mln zł i było wyższe od salda zrealizowanego w poprzednim roku o 157,0 mln zł (37,2 p.p.). Retail loan and deposit structure Retail loan disbursement between 1 January 2007 and 31 December 2007 reached the level of PLN million, contributing to the balance of PLN million, i.e a growth by PLN million compared to retail loan balance as at the end of Compared to 2006, in 2007 mortgage loans and cash credits contributed to the highest growth in the credit balance (by PLN million and PLN 42.1 million, respectively). This was mainly due to high demand from consumers wanting to buy a real estate or satisfy different consumer needs. The balance in credit cards as at year-end 2007 exceeded that recorded in the year 2006 by PLN 13.8 million, which was mainly due to mailing and telemarketing promotion. In 2007, the amount of installment credits totaled PLN 60.9 million. The credit balance in corporate banking as at 31 December 2007 was PLN million and was higher by PLN million compared to that recorded in 2006 (37.2 p.p.).

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Capitalisation and Shareholders. Kapitalizacja i Akcjonariusze. 64,1 PLN za akcję /per share (31.12.2004) J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04

Capitalisation and Shareholders. Kapitalizacja i Akcjonariusze. 64,1 PLN za akcję /per share (31.12.2004) J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04 Kapitalizacja i Akcjonariusze BHW, PLN 70 65 60 55 50 45 40 BHW WIG J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04 Kapitalizacja na 31/12/2004 8,4 mld PLN Capitalisation at 31/12/2004 8,4 MMM PLN WIG, tys pkt WIG, M pts

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB Wynik prognozowany przez rynek Market consensus on results Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast CDM Pekao 108.8 DM Millenium 123 CA IB 146 0 50 100 150 200 2 Zysk netto Net Profit 250 200

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 1. PKO Bank Polski na rynku 2.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Meritum Bank Equity Investment

Meritum Bank Equity Investment Meritum Bank Equity Investment Kraj: Polska Numer projektu: 40198 Sektor: Inwestycja kapitalowa Publiczny/Prywatny:: Prywatny Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo