raport roczny annual report

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport roczny annual report"

Transkrypt

1 raport roczny annual report

2 Spis treści Contents 2

3 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy Sytuacja Sektora Bankowego w 2007r 6 Comments from the INVEST-BANK S.A. Chief Financial Officer Economic growth and inflation Interest rates and currency exchange Banking sector in Władze Banku 12 Bank Authorities 14 Akcjonariat Banku 14 Bank Shareholders 16 Działalność Banku w roku 2007 Działalność na rynku bankowości detalicznej Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Współpraca z Zewnętrzną Siecią Sprzedaży Kanały dystrybucji i Bankowość Elektroniczna Struktura depozytów i kredytów Działalność na rynku pieniężnym 16 Bank Activity in 2007 Retail banking market activity Corporate banking market activity Cooperation with External Sale Network Distribution channels and e-banking Retail loan and deposit structure Money market activity 22 Bankowość transakcyjna 22 Transaction Banking 24 Rozwój technologii informatycznych 24 IT Development 26 Czynniki wpływające na wynik Banku w roku Factors Influencing Bank Results in Plany handlowe na rok Commercial Plans in Opinia biegłego rewidenta 31 Opinion of the Chartered Auditor 32 Sprawozdania finansowe Informacje ogólne Bilans Pozycje pozabilansowe Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 32 Abbreviated Financial Report General information Balance sheet Off balance sheet items Profit and loss account Statement of changes in equity Cash flow statement 40 Oddziały i Biura Obsługi Klienta Banku 40 Bank Branches and Customer Service Offices 44 Ludzie Banku 44 People of the Bank 46 Bank dla społeczeństwa współpraca z Fundacją Polsat Dzieciom 46 Bank for the Society Cooperation with the Fundacja Polsat Dzieciom (Polsat Charity Foundation for Children)

4 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board 4 Szanowni Państwo, Z satysfakcją prezentuję Raport Roczny za rok 2007, przedstawiający efekty działalności INVEST-BANK S.A. oraz wyniki finansowe. Działania minionego roku były skierowane na rozwój i zwiększenie zakresu działalności biznesowej Banku, kontynuowanie rozpoczętych zmian w zakresie procesów sprzedażowych i zwiększenie ich funkcjonalności oraz dostosowanie organizacji do zmian ustawowych, wyzwań biznesowych w kontekście rosnącej konkurencji w sektorze. Przedsięwzięcia Banku koncentrowały się na projektach sprzedażowych, głównie w obszarze budowania trwałych relacji z Klientami oraz komunikowania kluczowych produktów bankowych wytypowanym grupom klienckim. Wdrożone w latach ubiegłych nowoczesne systemy informatyczne, umożliwiały dostosowanie istniejącej oferty produktowej do oczekiwań Klientów, zapewniając całkowite bezpieczeństwo wykonywanych transakcji finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanej elastyczności oferty opartej o czytelne i rzetelne procedury. Szczególnie udanym w roku 2007 była dynamika wzrostu działalności bankowości korporacyjnej, przy jednoczesnym utrzymaniu planowanej skali dalszego rozwoju bankowości detalicznej. Z przyjemnością informuję, że INVEST-BANK S.A., podobnie jak w latach poprzednich, aktywnie wspiera działania o charakterze społecznym. W ramach wspólnej inicjatywy, Bank wspiera statutową działalność Fundacji POLSAT. Podsumowując dokonania Banku w 2007 roku chciałabym podziękować naszym Akcjonariuszem za zaufanie, i wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego sukcesu, Zarządowi, Kadrze Menedżerskiej za kreatywność oraz pasję w wykonywaniu obowiązków, Członkom Rady Nadzorczej za nieoceniony wkład w tworzenie strategii Banku oraz Pracownikom, którzy stanowią nasz najcenniejszy kapitał. Mam głębokie przeświadczenie, że podzielacie Państwo moje przekonanie, iż służy to dalszemu rozwojowi Banku i podniesieniu jego wartości. Czynimy starania, aby budować strukturę organizacyjną o wysokiej kulturze pracy, wzmacniając jej siłę na bazie lojalności naszych Klientów. Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaufania, którym obdarzyli nas Klienci. Dziękuję im za pozytywną ocenę naszej pracy i jednocześnie zapewniam, że w dalszym ciągu oferta naszego Banku będzie spełniała najwyższe standardy jakości i rzetelności. W rok 2008 weszliśmy z nowymi pomysłami i zadaniami. Wszystkie nasze działania, tak jak dotychczas, będą zmierzały do poprawy jakości usług i szybkiego dostosowania naszych produktów do aktualnych potrzeb Klientów, tworząc tym samym wyróżniającą się ofertę na rynku. Jestem przekonana, że przyjęty kierunek rozwoju przyniesie jeszcze większe źródło satysfakcji dla Akcjonariuszy, Zarządu, Pracowników Banku a przede wszystkim Klientów. Grażyna Niewolik Prezes Zarządu INVEST-BANK S.A.

5 raport roczny annual report Ladies and Gentlemen, It is my pleasure to present you with the fifth Annual Report for the year 2007, which outlines the effects and financial results of INVEST-BANK S.A. Last year s activities were aimed at an overall development, as well as at extending the scope of business activity, further implementation of changes within the sales processes and increasing their functionality, adjusting the organization for statutory changes, and business challenges in the context of growing competition in the sector. Bank undertakings focused on sales projects, mainly in the area of establishing long-term Customer relations and communicating key banking products to selected Customer groups. State-of-the-art IT systems introduced in the recent years have been allowing to adjust the existing product offer to the expectations of our Customers by ensuring secure financial transactions while maintaining the expected level of flexibility of the offer based on the fair and legible procedures. In 2007 the growth trend within corporate banking was positive and the Bank also managed to sustain further development of retail banking. I am proud to inform you that during the past year, and previous years alike, INVEST-BANK S.A. actively supported activities of social nature, such as the statutory activity of the Polsat Charity Foundation, which is a joint initiative of the Bank and TV Polsat. Summing up our achievements in 2008, I would like to thank our Shareholders for their trust and everyone who has contributed to our success, the Management Board, the Management Personnel for their creativity and passion, the Members of the Supervisory Board for their invaluable contribution in the development of the Bank s strategy, and the Employees who are our most precious asset. I strongly believe that you too are convinced that we are all strengthening the Bank s goodwill. Our pursuit is to build an organizational structure of high culture of work, a structure always stable because based on loyalty of our Customers. But none of this however could have happened without our Customers trust. I would like to thank them for a positive evaluation of our work, and at the same time ensure them that our products will continue to satisfy the highest standards of quality and reliability. We have entered the year 2008 with new ideas and challenges. All our activities have been aimed at and will continue to aim at the improvement of the quality of services and fast adaptation of our products to the current needs of Customers, thus creating a unique market offer. I am convinced that the direction we have taken will bring still greater satisfaction to Shareholders, the Management Board, the Bank s Employees and, most of all, our Customers. Grażyna Niewolik The President of the Board of Directors of INVEST-BANK S.A.

6 Informacja Głównego Ekonomisty INVEST-BANK S.A. Comment from the INVEST-BANK S.A. Chief Financial Officer 6

7 raport roczny annual report Wzrost gospodarczy i inflacja W 2007 roku wzrost PKB wyniósł 6,6% wobec 6,2% w 2006 r. Tempo wzrostu gospodarczego w 2007 roku było najwyższe od 1997 r. W trakcie roku następowało stopniowe obniżenie dynamiki PKB w kolejnych kwartałach z 7,3% w I kw. do 6,4% w IV kw. Głównym czynnikiem wzrostu PKB w 2007 roku była wysoka dynamika popytu krajowego, która wyniosła 8,3% wobec 7,3% w 2006 r. Nastąpiło wyraźne zwiększenie dynamiki nakładów brutto na środki trwałe, która ukształtowała się na poziomie 17,6% wobec 14,9% przed rokiem. Tempo wzrostu spożycia indywidualnego nie zmieniło się i wyniosło 5,0%. Wysokie tempo wzrostu popytu krajowego, przewyższające dynamikę PKB, znalazło odzwierciedlenie w narastaniu nierównowagi zewnętrznej. Deficyt obrotów bieżących w relacji do PKB wzrósł z 2,7% w 2006 roku do 3,7%. W 2007 roku nastąpił znaczący wzrost inflacji, która w ujęciu średniorocznym wyniosła 2,5% w porównaniu z 1,0% odnotowa nym w 2006 r. W ujęciu rocznym inflacja wzrosła z 1,4% w grudniu 2006 roku do 4,0% w grudniu 2007 r. Główną przyczyną zwiększenia inflacji był silny wzrost cen paliw i żywności związany ze zwiększeniem cen nośników energii i surowców rolnych na rynkach światowych. Do wzrostu inflacji przyczyniła się również rosnąca dynamika płac, która przewyższała dynamikę wydajności pracy i wpłynęła na wzrost jednostkowych kosztów pracy. Economic growth and inflation In 2007, the GDP index increased to 6.6%, compared to 6.2% in The economic growth recorded in 2007 has not been that high since However, between the first and the fourth quarter of the year, the indexes plummeted from 7.3% at the beginning of the year to 6.4% at the year-end. The GDP growth in 2007 was primarily due to high dynamics of domestic demand of 8.3%, compared to 7.3% in Compared to the previous year, gross expenditure on fixed assets was increasing dynamically from 14.9% in 2006 to 17.6% in The rate at which the level of individual consumption was increasing remained unchanged at 5.0%. But the high rate at which the level of domestic demand was increasing, exceeding the GDP dynamics, was reflected in increasing external disproportion. The ratio of the current account deficit to GDP increased from 2.7% in 2006 to 3.7% in Inflation grew substantially in 2007 and reached in the mid-term the level of 2.5%, compared to 1.0% in From the annual perspective, inflation grew from 1.4% in December 2006 to 4.0% in December This was mostly due to a heavy increase of fuel and food prices, a process which was linked to growing cost of energy and agricultural raw materials on the world s markets. Other factors which contributed to higher inflation was growing dynamics of salaries, which exceeded the dynamics of labour productivity, thus generating greater unit labour costs. Przemysł Industry 20 Jednostkowe koszty pracy Unit labour cost (YoY) Wydajność pracy Labour productivity (YoY) Płace Salaries (YoY) Dekompozycja indeksu CPI Decomposition of CPI Żywność i napoje bezalkoholowe Food and non-alcoholic beverages Inflacja bazowa Baseline inflation Nośniki energii Energy carriers CPI

8 Informacja Głównego Ekonomisty INVEST-BANK S.A. Comment from the INVEST-BANK S.A. Chief Financial Officer 8 Stopy procentowe i kurs walutowy W 2007 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na cztery podwyżki stóp procentowych (w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie), podnosząc minimalną stopę rentowno ści operacji otwartego rynku z poziomu 4,00% do 5,00%. Stopa redyskonta weksli wzrosła z 4,25% do 5,25%, a stopa kredytu lombardowego zwiększyła się z 5,50% do 6,50%. Szybki wzrost gospodarczy, napływ funduszy unijnych i zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz wzrost stóp procentowych następujący w warunkach niskiego deficytu obrotów bieżących i korzystnych perspektyw fiskalnych sprzyjały umocnieniu kursu złotego. Interest rates and currency exchange During 2007, the Monetary Policy Council increased interest rates four times (in April, June, August, and November), increasing the open market operations minimum rate of return from 4.00% to 5.00%. The rediscount rate increased from 4.25% to 5.25%, and so did the lombard rate from 5.50% to 6.50%. Fast economic growth, stream of EU subsidies and direct foreign investments, as well as higher interest rates with low current account deficit and promising fiscal perspective supported the strengthening of the zloty. Stopy procentowe NBP, FED i EBC Interest rates NBP, FED and EBC 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Stopa NBP NBP interest rate Stopa FED FED interest rate Stopa EBC EBC interest rate 2,0 1, USD-PLN (lewa oś) EUR-PLN (prawa oś) USD-PLN (left axis) EUR-PLN (right axis) 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 3,95 3,90 3,85 3,80 3,75 3,70 3,65 3,60 3,

9 raport roczny annual report Sytuacja sektora bankowego w 2007 r. Rok 2007 był pomyślnym rokiem dla sektora bankowego. Szybki wzrost gospodarczy, korzystne perspektywy wzrostu w najbliższych latach oraz poprawiająca się sytuacja na rynku pracy przyczyniały się do wzrostu popytu na kredyt zarówno ze strony gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Wzrost akcji kredytowej następował w warunkach zaostrzającej się konkurencji o depozyty, związanej z rosnącą popularnością alternatywnych form oszczędzania, głównie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. W strukturze kredytów dla gospodarstw domowych dominowały kredyty dla osób prywatnych. Następował szybki wzrost kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsumpcyjnych. Wśród przyczyn wysokiej dynamiki kredytów mieszkaniowych wymienić można: echo wyżu demograficznego z lat 80-tych, znajdujące odzwierciedlenie we wzroście liczby osób posiadających zdolność kredytową i zainteresowanych zakupem mieszkania, szybki wzrost cen nieruchomości, sprzyjający wzrostowi popytu zarówno ze strony osób chcących zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, jak i osób kupujących mieszkania w celach inwestycyjnych, niskie nominalne stopy procentowe w Polsce w latach , szybką poprawę zdolności kredytowej osób prywatnych, na którą złożyły się stopniowy wzrost dynamiki dochodów do dyspozycji w warunkach niskiego tempa wzrostu kosztów utrzymania oraz łagodzenie przez banki warunków udzielania kredytów mieszkaniowych (m. in. wydłużanie okresu spłaty). Banking sector in was a successful year in the banking sector. In the environment where the economic growth was fast and the perspectives for further growth were promising, and where the situation on the labour market was improving, the demand of households and enterprises for credits and loans was increasing. The level of credit and loan disbursement increased at a time when the alternative savings forms, particularly the participation units in investment funds, were becoming increasingly popular thus fueling the deposit competition. Private persons credits dominated in the sector of household credits. Mortgage loans and consumer credits were most popular. High dynamics in mortgage loans can be explained by: the echo of the 1980s baby-boom, and the number of creditworthy consumers interested in buying a house or a flat, fast increase of real property prices, propelling the demand from consumers wishing to either live in the purchased real property or invest in it, low nominal interest rates in Poland in the years , growing creditworthiness of private persons; when personal income dynamic was steadily growing, increase of maintenance costs was very low and the banks were less restrictive in deciding on mortgage loan disbursement (greater length of mortgage loan).

10 Informacja Głównego Ekonomisty INVEST-BANK S.A. Comment from the INVEST-BANK S.A. Chief Financial Officer 10 Szybki wzrost wolumenu kredytów konsumpcyjnych wynikał z następujących czynników: łagodzenia przez banki kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, dynamicznego rozwoju sieci dystrybucji produktów adresowanych do Klientów indywidualnych, szybkiej poprawy zdolności kredytowej gospodarstw domowych, niskich kwot, na jakie udzielane są kredyty konsumpcyjne, co zmniejszało negatywne oddziaływanie relatywnie wysokich stóp procentowych w tym segmencie rynku, szybkiego wzrostu liczby kart kredytowych, optymizmu konsumentów odnośnie do ich perspektyw dochodowych znajdującego odzwierciedlenie w wysokim poziomie wskaźników koniunktury konsumenckiej. The volume of consumer credits was growing fast due to: less restrictive criteria for consumer credit applicants, dynamic growth of distribution network through which individual Customers can get access to products, improving creditworthiness of households, low amounts of consumer credits, which reduced the negative effect of relatively high interest rates within this sector, growing number of credit card holders, growing optimism of consumers as far as the income perspectives are concerned, reflected in high consumer sentiment index. Kredyty mieszkaniowe: przyrost r/r w mld zł i dynamika r/r Przyrost w mld zł (lewa oś) Increase in PLN billion (left axis) Dynamika r/r (prawa oś) Dynamics (YoY) (right axis) Mortgage loans: increase (YoY) in PLN billion and dynamics (YoY) % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kredyty konsumpcyjne: przyrost r/r w mld zł i dynamika r/r Przyrost w mld zł (lewa oś) Increase in PLN billion (left axis) Dynamika r/r (prawa oś) Dynamics (YoY) (right axis) Consumer credits: increase (YoY) in PLN billion and dynamics (YoY) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% %

11 raport roczny annual report W analizowanym okresie utrzymało się obserwowane w ostatnich latach wysokie tempo wzrostu depozytów bieżących osób prywatnych, które w grudniu 2007 roku wzrosły odpowiednio o 27,6% r/r i 24,3 mld zł, do czego przyczyniły się niskie nominalne stopy procentowe, sprzyjające wzrostowi popytu na płynne środki pieniężne oraz silna konkurencja między bankami, oferującymi osobom prywatnym depozyty bieżące oprocentowane na poziomie zbliżonym do stóp rynku pieniężnego. Mimo szybkiego wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych utrzymała się ujemna dynamika depozy tów terminowych osób prywatnych, która w ujęciu rocznym wyniosła w grudniu 3,8% (spadek o 4,7 mld zł). Do zmniejszenia zainteresowania gospodarstw domowych depozytami termino wymi przyczyniły się niskie realne stopy procentowe oraz wyraźna poprawa perspektyw zatrudnienia i dochodowych, co skłaniało gospodarstwa domowe do poszukiwania form oszczędzania przynoszących wyższą oczekiwaną stopę zwrotu przy wyższym niż w przypadku depozytów bankowych ryzyku. Znalazło to odzwierciedlenie w znaczącym wzroście zainteresowania okowaniem oszczędności w funduszach inwestycyjnych i rekordowo wysokim napływie środków do tych funduszy w 2007 r. During the period covered by this Report, the rate at which the private persons current deposits were increasing remained high. In December 2007, they increased by 27.6% (YoY), i.e. PLN 24.3 billion, mostly due to low nominal interest rates fueling the demand for liquid cash assets and heavy competition between banks offering current deposits to natural persons at an interest close to that recorded on the money market. Despite a fast growth of household income, the dynamics of private persons time deposits was negative, i.e. 3.8% (YoY) in December (a decrease by PLN 4.6 billion). The reason why households were less interested in time deposits were low actual interest rates and considerably better perspectives of employment and income, which was a factor motivating to finding other forms of saving, yielding higher expected rate of return at a higher risk than that offered by bank deposits. Hence the considerably higher popularity of investment funds and historically highest sums invested in 2007 in this product. Depozyty bieżące i terminowe: przyrost r/r w mld zł Current and term deposits: increase (YoY) in PLN billion Bieżące Current Terminowe Time deposits Ogółem Total Depozyty bieżące i terminowe osób prywatnych: dynamika r/r Private persons current and term deposits: dynamics (YoY) 40 Bieżące Current Terminowe Time deposits Ogółem Total

12 Władze Banku Bank Authorities 12

13 raport roczny annual report Rada Nadzorcza Supervisory Board Zygmunt Solorz-Żak Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board Heronim Ruta Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vice Chairman of the Supervisory Board Mirosław Błaszczyk Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Eugenia Fojcik-Mastalska Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Genowefa Woźniak Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Zarząd Banku Management Board Na dzień 1 stycznia 2007 roku Zarząd Banku rozpoczął działalność w składzie: As at 1 January 2007 the Management Board started its activity in the following composition: Grażyna Niewolik Prezes Zarządu President of the Management Board Lucjan K. Klim Członek Zarządu Member of the Management Board Waldemar Puzichowski Członek Zarządu Member of the Management Board Janusz Janicki Członek Zarządu Member of the Management Board W trakcie roku nastąpiły dwie zmiany w składzie Zarządu i na dzień 31 grudnia 2007 r. Zarząd pracował w składzie: During the year 2007, changes were made to the composition of the Board, and as at 31 December 2007, the Management Board was consisted of: Prezes Zarządu Grażyna Niewolik President of the Management Board Lucjan K. Klim Członek Zarządu Member of the Management Board Janusz Janicki Członek Zarządu Member of the Management Board Jacek Sieniawski Członek Zarządu Member of the Management Board

14 Akcjonariat Banku Bank Shareholders 14

15 raport roczny annual report Kapitał zakładowy Banku na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił ,60 złotych i dzielił się na akcji imiennych owartości nominalnej 84,87 złotych każda. Struktura akcjonariatu zarejestrowanego na dzień r. przedstawiała się następująco: Bank share capital as at 31 December 2007 was PLN and was divided into registered shares of the face value of PLN each. The structure of the registered shareholders as at 31 December 2007 was as follows: Nazwa Name Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA, w tym: Shareholders exercising more than 5% of voting rights at the AGM, including: Ilość akcji w szt. Number of shares Udział % w kapitale akcyjnym Share (%) in the share capital Udział % w głosach na WZA Share (%) in votes at the AGM , Zygmunt Solorz-Żak ,60 7,76 POLARIS FINANCE BV ,46 39,88 PAI MEDIA S.A ,33 10,78 REXON OVERSEAS Ltd ,66 9,96 Pozostali Akcjonariusze, w tym: Other Shareholders, including: Bank Staropolski S.A. w upadłości Bank Staropolski S.A. in bankruptcy ,95 15, ,10 5,00* Ster Sp. z o.o ,25 4,93 9 innych osób prawnych i fizycznych 9 other legal persons and individuals Ogółem Total * ograniczenie wykonywania prawa głosu na WZA Banku do 5% zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Bankowego ,60 5, ,00 83,767 * the limitation of exercising the right of vote at the AGM of the Bank to 5% according to the decision of the Banking Regulatory Decision

16 Działalność Banku w roku 2007 Bank Activity in

17 raport roczny annual report Działalność na rynku bankowości detalicznej W roku 2007 działalność detaliczna skupiała się na rozwoju bankowości detalicznej w obszarze consumer finance oraz kredytów hipotecznych, których poziomy uruchomień były historycznie najwyższe od 2002 r. Jednocześnie, Bank zdecydował o zwiększeniu działań marketingowych i wizerunkowych dla celów nowatorskiej metody pozyskiwania baz Klientów uczestniczących w interaktywnych grach sms prowadzonych w TV Polsat. Dzięki temu pozyskano 110 tys. danych osobowych Klientów. W 2007 r. do oferty kredytowej Banku wprowadzono m.in. specjalne warunki produktów detalicznych dla niszy rolników indywidualnych i gospodarstw rolnych. Bank przeprowadził skuteczny alians z Kredyt Bankiem i Bankiem Gospodarki Żywnościowej w obszarze wspólnego wykorzystywania sieci bankomatów przez Klientów INVEST-BANK S.A. bez prowizji. Uruchomienia kredytów detalicznych w 2007 roku wyniosła 490,6 mln zł. Retail banking market activity Development of retail banking within the field of consumer finance and mortgage loans, the disbursement of which was the most high ever since 2002, was the main focus in At the same time, the Bank decided to fuel the marketing and image-reinforcing activity as part of introducing a new method of obtaining data from Customers participating in SMS TV games launched by TV Polsat. This allowed the Bank to obtain personal data. The assortment of the Bank s retail products expanded in 2007 to include special conditions addressed to individual farmers and agricultural holdings. The Bank formed a beneficial alliance with Kredyt Bank and Bank Gospodarki Żywnościowej for a common use of cash machines by the Customers of INVEST-BANK S.A. on a commission-free basis. The value of retail loans and credit disbursement in 2007 was PLN million. Kredyty i pożyczki udzielone Klientom (w tys. zł) Loans and advances to Customers (thousand PLN) Kredyty hipoteczne Mortgage loans 2. Kredyty samochodowe Car loans 3. Kredyty ratalne Instalment loans 4. Karty kredytowe Credit cards 5. Kredyty gotówkowe Cash credits 6. Kredyty w Invest-Koncie Loans in Invest-Konto Największą dynamiką przyrostu salda w 2007 roku charak te ryzował się kredyt gotówkowy, bo aż o 66% w stosunku do roku Wartość uruchomień w 2007 roku kształtowała się na poziomie 87,1 mln zł w stosunku do 44,2 mln zł w 2006 r. Udział poszczególnych kredytów w portfelu kredytów detalicznych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dzień r.: In 2007, cash credits experienced the biggest balance growth, i.e. by 66%, compared to The value of loan disbursement in 2007 totaled PLN 87.1 million, compared to PLN 44.2 million in The share of respective loans and credits in retail loan portfolio of private persons not conducting business activity as at 31 December 2007: Pozycja Item Kredyty i debety w Invest-Koncie Credits and debits in Invest-Konto Kredyty gotówkowe Cash credits Karty kredytowe Credit cards Kredyty ratalne Instalment credits Kredyty samochodowe Car loans Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe Mortgage loans Kredyty detaliczne razem Retail loans in total Wielkość salda na dzień (w tys. zł) Balance as at 31 December 2007 (thousand PLN) Udział poszczególnych kredytów w portfelu kredytów detalicznych Share of respective loans in retail loan ,72 13,5% ,07 11,5% ,60 7,7% ,96 10,2% ,81 18,4% ,99 38,7% ,15 100,0%

18 Działalność Banku w roku 2007 Bank Activity in W 2007 roku, w odniesieniu do roku 2006, nastąpił spadek poziomu bazy depozytowej osób fizycznych o 4,8%, spowodowany odpływem lokat terminowych w I połowie roku. Compared to 2006, the year 2007 recorded a decrease in natural persons deposit base by 4.8% due to time deposits outflow during the first half of Depozyty Klientów detalicznych (w tys. zł) Retail Customers deposits (thousand PLN) W II półroczu trend ten został odwrócony i na koniec roku przyrost salda lokat terminowych, w odniesieniu do stanu na koniec czerwca 2007 roku, wyniósł ponad 64,9 mln zł (o 9,6%). Było to możliwe dzięki: wprowadzeniu w kilku wybranych produktach depozytowych promocyjnych stawek oprocentowania, podniesieniu oprocentowania konta oszczędnościowego GROSIK do poziomu 4,1%, wprowadzeniu od czerwca 2007 roku Lokaty Poważnej, będącej połączeniem depozytu dziewięciomiesięcznego z jednostkami funduszy inwestycyjnych TFI Skarbiec. The trend reversed during the second half year and the deposit balance growth at the year-end exceeded PLN 64.9 million (increase by 9.6%) compared to end of June This was possible due to: the introduction of bargain interest rates on several deposit products, increasing the interest rate on the GROSIK savings account to 4.1%, the introduction of the Lokata Poważna deposit as of June 2007, which combines a nine-month deposit with TFI Skarbiec investment fund units. Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Rok 2007 był kolejnym okresem rozwoju INVEST-BANK S.A. w obszarze bankowości korporacyjnej, co znajduje odzwiercie dlenie we wzroście głównych mierników aktywności Banku w tym obszarze. Wartość depozytów podmiotów gospodarczych na koniec 2007 roku była wyższa o 209,6% w stosunku do stanu osiągniętego na koniec 2006 roku, a ich udział w sumie depozytów sektora niefinansowego wzrósł do 51,0%. Rachunki bieżące prowadzone dla Klientów instytucjonalnych według stanu na koniec 2007 roku stanowiły 6,6% ogólnej liczby rachunków prowadzonych przez Bank, jednak udział salda rachunków Klientów korporacyjnych w sumie salda rachunków bieżących ogółem stanowił 41,2%. W 2007 roku zwiększyła się liczba Klientów korporacyjnych korzystających z usług Banku za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej oraz Banking. Corporate banking market activity In 2007, the corporate banking activity was further developing, which was best reflected in the growth of the principal indexes of the Bank s activity within that field. The value of deposits of economic entities was higher at year-end 2007 by 209.6% compared to year-end 2006, and their share in the non-financial sector deposits in total increased to 51.0%. According to the data as at the end of 2007, the current accounts of institutional Customers accounted for 6.6% of the total number of accounts maintained by the Bank, and the share of corporate Customers account balance in the total balance of current accounts was 41.2%. In 2007, increased the number of corporate Customers buying the Bank s services via and Banking e-banking system.

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Management Board Władze Banku Bank s Bodies 6 8 Akcjonariat Shareholding Structure

Bardziej szczegółowo

2013 raport roczny. annual report

2013 raport roczny. annual report 2013 raport roczny annual report spis treści index 2 Raport Roczny / Annual Report 2013 str. 4 List Prezesa Zarządu str. 10 Informacja głównego ekonomisty banku str. 18 Władze banku str. 19 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents

Spis treści. Table of contents Spis treści Table of contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Prezes Zarządu President

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ...

3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ... Polfactor SA Raport Roczny Annual Report 2007 POLFACTOR... POLFACTOR...... w Polsce:... in Poland: Trzeci faktor na polskim rynku. Spółka Grupy BRE Bank. Ponad 3.3 mld zł obrotów w 2007 roku, 15% wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu udział w % Shareholding structure shares in % 5,74 34,44 14,23 5,74 5,74 5,74 5,74

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LIST PREZESA ZARZĄDU SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LIST PREZESA ZARZĄDU SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Raport roczny 2014 1 4 6 8 12 16 20 22 26 30 32 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 58 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LIST PREZESA ZARZĄDU Podsumowanie Roku 2014 Mój Bank - relacyjność i poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo