Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services"

Transkrypt

1

2

3 Raport Środowiskowy Enviromental Report ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 1

4 Spis treści Table of Contents List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Letter from the President &Chief Executive Officer of PKN ORLEN S.A. 3 Od Autorów From Authors 6 I. PRODUKCJA I USŁUGI PRODUCTION AND SERVICES 1. Stan prawny instalacji produkcyjnych Legal status of production installations 7 2. Ryzyka regulacyjne z zakresu ochrony środowiska Regulatory and legal risks associated with environmental protection 9 3. Emisje do powietrza Emissions into the air Emisja gazów i pyłów Emission of gases and particulates Imisja substancji w środowisku Imission of substances into the environment Substancje zubożające warstwę ozonową Substances that deplete the ozone layer Hałas i pola elektromagnetyczne Noise and electromagnetic fields System handlu uprawnieniami do emisji CO 2 CO 2 emissions trading scheme Gospodarka wodno-ściekowa Water and wastewater management Pobór wody Water abstraction Odprowadzanie ścieków Wastewater discharges Gospodarka odpadami Waste management Gospodarka odpadami opakowaniowymi Packaging waste management Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego Soil and groundwater remediation Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń European Pollutant Release and Transfer Register Opłaty za korzystanie ze środowiska Environmental fees Kontrole oddziaływania na środowisko Environmental inspections Działania na rzecz środowiska Environmental protection measures Systemy zarządzania środowiskowego Environmental management system Programy i działania na rzecz ochrony środowiska Environmental programmes and measures Nagrody i wyróżnienia Awards and distinctions 53 II. DYSTRYBUCJA PALIW FUEL DISTRIBUTION 13. Obiekty magazynowania i dystrybucji paliw Fuel storage and distribution facilities Wyposażenie techniczne instalacji służące do ochrony środowiska Technical equipment for installations designed for environmental protection Hermetyzacja Airtight sealing Systemy monitoringu Monitoring systems Gospodarka wodno-ściekowa Water and wastewater management Pobór wody Water abstraction Odprowadzanie ścieków Wastewater discharges Gospodarka odpadami Waste management Rekultywacja na terenie obiektów magazynowych i dystrybucyjnych Remediation within storage and distribution facilities areas Opłaty za korzystanie ze środowiska Environmental fees Kontrole baz i stacji paliw Inspections of fuel terminals and petrol stations Inwestycje na terenie baz i stacji paliw Investment projects at fuel terminals and petrol stations Ekologiczne wyróżnienia Environmental awards 80 2 Raport Środowiskowy GK ORLEN za rok 2013 Produkcja i usługi

5 List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Letter from the President & Chief Executive Officer of PKN ORLEN S.A. Dear Ladies and Gentlemen, Szanowni Państwo, harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym jest jednym z priorytetów, którymi kieruje się Grupa ORLEN w swojej działalności biznesowej. Koncern jest liderem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, których beneficjentami są wszystkie grupy interesariuszy. Realizowane inicjatywy są doceniane nie tylko przez naszych klientów czy partnerów biznesowych, ale dostrzegane również przez eksperckie gremia, których wysoka ocena plasuje ORLEN w czołówce firm odpowiedzialnych społecznie. Dbamy o to, aby najcenniejsza polska marka kojarzona była z poszanowaniem środowiska naturalnego, zrównoważonym rozwojem i racjonalnym wykorzystaniem surowców oraz energii. Kwestie ochrony środowiska od wielu lat dominują w dyskusjach o kierunku i warunkach rozwoju na wszystkich rynkach na których prowadzimy działalność operacyjną. Instalacje przemysłowe zlokalizowane w naszych zakładach produkcyjnych podlegają stałej modernizacji, spełniając rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej. Dzięki zakończonemu w ubiegłym roku złożonemu programowi inwestycyjnemu, blisko 2700 stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Czechach i na Litwie spełnia zapisane w dyrektywach normy, stanowiąc największą i najnowocześniejszą sieć w tej części Europy. Powszechną jest teza, że o przyszłości branży energetycznej zdecydują innowacyjne technologie, które dla Grupy ORLEN stanowią istotny element wydłużania łańcucha wartości. Poza inwestycjami w unowocześnianie aktywów rafineryjno- -petrochemicznych koncentrujemy się na rozwoju energetyki przemysłowej opartej na kogeneracji oraz zrównoważonym rozwoju w segmencie wydobywczym. Działalność proekologiczna, która towarzyszy tym procesom została szczegółowo opisana w niniejszym, piątym już Raporcie Środowiskowym, który przekazuję w Państwa ręce. Mam nadzieję, że po raz kolejny udało nam się udowodnić, że ochrona środowiska może iść w parze z rozwojem i wzrostem wartości przedsiębiorstwa. Zapraszam do lektury. harmonious coexistence with the natural environment is one of the priorities which guide the business operations of the ORLEN Group. The Capital Group is a leader in implementing new technological solutions, from which all groups of stakeholders benefit. The initiatives undertaken are not only appreciated by our customers or business partners, but also recognised by bodies of experts whose high rating has helped ORLEN to earn a place among the leading socially responsible companies. We do our best to ensure that the most valuable Polish brand is associated with respect for the environment, sustainable development and rational use of raw materials and energy. For many years discussions on the direction and conditions of development on all markets on which we operate are dominated by environmental issues. Industrial installations located in our manufacturing plants are subject to constant modernisation and meet the stringent requirements of the European Union. Thanks to the complex investment programme completed last year, nearly 2,700 fuel stations in Poland, the Czech Republic and Lithuania constituting the largest and most modern network in this part of Europe meet the standards specified in the directives. It is a common opinion that innovative technologies which are a crucial element of the elongation of the value chain for the ORLEN Group will decide on the future of the energy industry. In addition to investments in the modernisation of the refinery and petrochemical assets we focus on the development of the industrial electrical power engineering based on cogeneration and sustainable development in the mining sector. Pro-ecological activities which accompany these processes are described in detail in the present fifth edition of the Environmental Report that I am pleased to hand over to you. I hope that once again we managed to prove that environmental protection can entail the development of and growth in the value of the company. I strongly encourage you to read this report. Jacek Krawiec Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKN ORLEN S.A. President & Chief Executive Officer of PKN ORLEN S.A. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 3

6 Produkcja i usługi Production and services 5 CZERWCA Światowy Dzień Ochrony Środowiska 5 JUNE World Environment Day 4 Raport Środowiskowy GK ORLEN za rok 2013 Produkcja i usługi

7 ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 5

8 Od Autorów From Authors 5 MAJA Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza 5 MAY International Day for Environmental Protection, Foresters and Tree Carers Tegoroczny Raport środowiskowy powstał przy współpracy 36 spółek Grupy Kapitałowej ORLEN. Po raz pierwszy prezentujemy w Raporcie oddziaływanie na środowisko spółek Energomedia Sp. z o.o. oraz Spolana a.s. Obie spółki posiadają instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym o znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Z tego też względu wielkości emisji, w porównaniu do ubiegłorocznych, prezentowane dla całej GK ORLEN wzrosły. This year s Environmental Report has been prepared as a result of cooperation of 36 companies of the ORLEN Capital Group. In the Report for the first time we present the impact on the environment of Energomedia Sp. z o.o. and Spolana a.s. Both companies have installations covered by an integrated permit which have a significant impact on the environment. Therefore, the amount of emissions, compared to the last year s volume, presented for the entire ORLEN Capital Group increased. Spolana a.s. jest jedną z największych czeskich firm chemicznych i jedynym czeskim producentem PCW i kaprolaktamu. Produkuje również m.in. ług sodowy i siarczan amonu. Energomedia Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetyki przemysłowej zlokalizowanym w Trzebini i zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą mediów energetycznych (energia elektryczna, ciepło w parze i gorącej wodzie, sprężone powietrze, gaz ziemny, woda przemysłowa i pitna). Źródłem prezentowanych danych jest kwestionariusz ankiety środowiskowej wypełniony przez poszczególne spółki. W pierwszej części opracowania prezentujemy Państwu oddziaływanie na środowisko spółek produkcyjnych i usługowych. Druga część poświęcona jest zagadnieniom ochrony środowiska związanym z dystrybucją paliw na obiektach baz i stacji paliw. Spolana a.s. is one of the largest Czech chemical companies and the only Czech manufacturer of PVC and caprolactam. It also produces, among others, sodium hydroxide and ammonium sulphate. Energomedia Sp. z o.o. is an industrial energy company located in Trzebinia and involved in the production, distribution and sale of energy utilities (electrical energy, steam and hot water steam, compressed air, natural gas, industrial and drinking water). Environmental questionnaire completed by the companies has served as a source of the data presented in this report. In the first part of the publication we present the impact on the environment of the manufacturing and service companies. The second part deals with environmental protection issues related to the distribution of fuels at fuel terminals and petrol stations. Zebranie licznych danych z zakresu ochrony środowiska pozwoliło na rzetelne przedstawienie oddziaływania naszej Grupy w poszczególnych komponentach środowiska, zarówno w ujęciu statystycznym, jak i opisowym. The collection of extensive data on environmental protection allowed for reliable presentation of the impact of our Group on individual components of the environment both from a statistical and descriptive perspective. W niniejszym Raporcie odnaleźć można daty z kalendarza ekologicznego, który jest zbiorem najważniejszych dat podejmujących tematykę związaną m.in. z ochroną przyrody. Znajdziemy tu zatem informacje kiedy odbywają się najciekawsze kampanie społeczne, projekty ekologiczne oraz światowe i krajowe dni związane z edukacją ekologiczną. In this Report you can find data from the ecological calendar which is a collection of the most important dates addressing the issues related, among others, to environmental protection. Therefore, you will find here the information when the most interesting social campaigns, environmental projects and world and national days related to environmental education take place. Zapraszamy do lektury. We hope you will find all relevant information in our report. Zespół Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. Environmental Protection Department Team PKN ORLEN S.A. 6 Raport Środowiskowy GK ORLEN za rok 2013 Produkcja i usługi

9 1. Stan prawny instalacji produkcyjnych Legal status of production installations Wszystkie instalacje prowadzone przez spółki GK posiadają wymagane prawem pozwolenia środowiskowe. W 2013 r. wprowadzono 27 zmian w decyzjach środowiskowych wydanych dla spółek naszej Grupy, a wydanych zostało 13 nowych administracyjnych decyzji środowiskowych. All installations operated by CG companies hold environmental permits required by law. In changes were introduced to environmental permits issued for the companies belonging to our Group, and 13 new administrative environmental permits were issued. W 2013 roku dokonano m.in. zmian pozwoleń zintegrowanych dla instalacji PKN ORLEN S.A., Česká rafinérská, Paramo, Unipetrol, Public Company ORLEN Lietuva, Rafinerii Nafty Jedlicze i ORLEN Eko. Spolana, czeska spółka z Grupy ANWIL, decyzją Środkowoczeskiego Urzędu Regionalnego otrzymała zgodę na wydłużenie okresu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji elektrolizy do dnia 30 czerwca 2017 roku. Jednocześnie spółka została zobowiązana do przygotowania zmian technologicznych w ciągu produkcyjnym do 31 marca 2017 roku. Instalacja elektrolizy jest eksploatowana w ciągu produkcyjnym chloru i polichlorku winylu (PCW). Among others, integrated permits for PKN ORLEN S.A. Česká rafinérská, Paramo, Unipetrol, Public Company ORLEN Lietuva, Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. and ORLEN Eko installations were modified in Spolana, a Czech company belonging to ANWIL Group, has received approval from the Central Bohemian Regional Office for extended integrated permit to utilize electrolysis plant (IPPC) until June 30, At the same time the company is obliged to prepare technological modifications in production until March 31, The electrolysis plant is used for the production of chlorine and polyvinyl chloride (PVC). Tabela 1. Posiadane uregulowania formalnoprawne Table 1. Existing formal and legal permits Rodzaj decyzji administracyjnej Administrative decision Liczba decyzji No. of decisions Pozwolenie na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza Permit for discharge of gases and/or dusts to air 14 Zezwolenie na udział we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO 2 Permit for participation in the European Union Emissions Trading System 27 Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód Water permit for water abstraction required by the Water Law Act 6 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi Permit to discharge wastewater to water or ground required by the Water Law Act 13 Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Permit to discharge wastewater containing particularly harmful substances to the sewage system of another entity required by the Water Law Act 15 Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska Decision concerning the acceptable level of noise emitted to the environment 0* Decyzja dotycząca gospodarki odpadami w tym wytwarzanie, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie Decision concerning waste management, including production, collection, recovery, and disposal 48 Pozwolenie zintegrowane Integrated permit 40 Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska Decision certifying the waste landfill user guide 3 * Wartości normatywne hałasu są zawarte w pozwoleniach zintegrowanych. * Normative noise levels are specified in integrated permits. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 7

10 Pozwolenia zintegrowane posiada 17 spółek GK ORLEN, a objętych nimi jest 48 instalacji. 17 companies of the ORLEN Capital Group have integrated permits and 48 installations are covered by them. Tabela 2. Instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym Table 2. Installations covered by the integrated permit Państwo Country Spółka Company Liczba instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym Number of installations covered by the integrated permit ANWIL S.A. 5 PKN ORLEN S.A. 4 Rafineria Nafty Jedlicze S.A. 4 Rafineria Trzebinia S.A. 3 Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 2 Polska Poland ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 2 ORLEN Eko Sp. z o.o. 4 ORLEN OIL Sp. z o.o. 1 Energomedia Sp. z o.o. 1 Eko-Naft Sp. z o.o. 1 Pro-Lab Sp. z o.o. 1 SHIP-SERVICE S.A. 1 UNIPETROL RPA, s.r.o. 8 Czechy Czech Republic Česká rafinérská a.s. 2 Paramo a.s. 5 Spolana a.s. 1 Litwa Lithuania Public Company ORLEN Lietuva 3 8 Raport Środowiskowy GK ORLEN za rok 2013 Produkcja i usługi

11 2. Ryzyka regulacyjne z zakresu ochrony środowiska Regulatory and legal risks associated with environmental protection 22 MAJA Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ONZ) 22 MAY International Day for Biological Diversity (UN) Wdrażane do krajowych aktów legislacyjnych przepisy UE mają na celu jeszcze bardziej skuteczne ograniczenie emisji substancji do powietrza pochodzących z dużych zakładów przemysłowych. Przepisy te związane są z koniecznością wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych zwaną dyrektywą IED. Wprowadza ona m.in., od 1 stycznia 2016 r., bardziej rygorystyczne standardy emisji takich gazów, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły pochodzących z dużych zakładów przemysłowych. Zaostrzenie norm prawa w dziedzinie ochrony środowiska zobowiązuje przedsiębiorców do podejmowania odpowiednich działań dostosowawczych. Zmiany regulacji prawnych na poziomie UE i poszczególnych państw wiążą się z ponoszeniem przez spółki GK wysiłków związanych z administracyjno-prawnym i technicznym dostosowaniem instalacji do nowych wymagań. Spółki GK ORLEN na bieżąco monitorują zmiany otoczenia prawnego, identyfikują związane z tym ryzyka i określają kierunki dalszych działań. Niejednokrotnie wypracowywane jest wspólne stanowisko Grupy w odniesieniu do zmian legislacyjnych. EU legislation implemented into the national legislative acts are aimed at more effective reduction of emissions of substances into the air from large industrial plants. These provisions are related to the necessity of implementation of the Directive of the European Union of 24 November 2010 on industrial emissions referred to as IED. It introduces, among others, more stringent standards of emissions of gases such as sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust from large industrial plants as from 1 January Tightening up the rules of law in the field of environmental protection requires the companies to take appropriate adaptation measures. Changes in legal regulations at the EU level and individual countries necessitate CG companies making efforts related to administrative and legal as well as technical adaptation of installations to new requirements. The ORLEN CG companies continuously monitor changes in the environmental legislation, identify the risks involved and determine a further course of action. A common position of the Group in relation to legislative changes is often worked out. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 9

12 W 2013 roku w GK ORLEN zidentyfikowano ryzyka regulacyjne i podjęto następujące działania: In 2013 the following regulatory risks and measures have been identified and implemented in the ORLEN CG: Tabela 3. Najważniejsze ryzyka regulacyjne i podjęte działania Table 3. Major regulatory risks and implemented measures Ryzyko regulacyjne Regulatory risks Podjęte działania Implemented measures 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych Zaostrzenie standardów emisyjnych dla instalacji IPPC wynikających z Dyrektywy o emisjach przemysłowych oraz Konkluzji BAT. Konieczność sporządzania raportu o stanie gleby i wód podziemnych przed uzyskaniem nowych pozwoleń zintegrowanych lub zmianie posiadanych decyzji. Podjęcie działań mających na celu osiągnięcie nowych standardów emisyjnych wynikających z Dyrektywy o emisjach przemysłowych (od 2016 roku) oraz Konkluzji BAT (sukcesywnie 4 lata po publikacji w drodze Decyzji Komisji), przeprowadzanie studiów wykonalności dla budowy nowych obiektów technologicznych, modernizacja lub zastępowanie istniejących obiektów nowymi jednostkami (instalacje spalania paliw, oczyszczalnie ścieków, inne), optymalizacja warunków prowadzenia procesów technologicznych, w tym procesów spalania paliw, zmiana struktury paliw. Przygotowywanie wniosków oraz wykonywanie raportów bazowych wraz z uzyskaniem ich wstępnej akceptacji przez organ administracji publicznej pomimo braku rozporządzeń wykonawczych. 1. Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions Tightening up the emission standards for the IPPC installation under the Directive on industrial emissions and under BAT Conclusions. Necessity of preparation of a report on the condition of soil and groundwater prior to obtaining new integrated permits or a change to the decisions held. Implementation of measures aimed at achieving new emission standards under the Directive on industrial emissions (as from 2016) and BAT Conclusions (successively 4 years after the publication by a Commission Decision); Carrying out feasibility studies for the construction of new technological facilities, modernisation or replacement of the existing facilities with new units (fuel combustion installations, wastewater treatment plants, and others); Optimisation of the conditions for carrying out technological processes, including fuel combustion processes, change in the structure of fuels. Preparation of applications and baseline reports together with obtaining initial approval by a public administration authority despite the absence of implementing regulations. 2. Dokumenty Referencyjne BAT/ BREF Wzmocnienie roli BREF, wdrożenie regulacji prawnych tzw. konkluzji BAT określających bardzo wysokie wymagania w zakresie poziomu emisji, poziomu zużycia surowców, monitoringu emisji. Właściwa klasyfikacja instalacji, identyfikacja BREF mających zastosowanie dla instalacji (REF BREF, LCP BREF, inne). Monitorowanie postępu prac nad Dokumentami Referencyjnymi oraz Konkluzjami BAT, mającymi zastosowanie dla instalacji. Czynny udział w pracach nad dokumentami referencyjnymi oraz konkluzjami BAT wraz z dokonywaniem na bieżąco oceny spełniania przez instalacje określonych w nich wymagań. 2. BAT/ BREF Reference Documents Strengthened role of BREF, implementation of legal regulations, so-called BAT Conclusions which specify very high requirements for emission level, level of raw materials consumption, and emission monitoring. Proper classification of installations, identification of BREF applicable to the installations (REF BREF, LCP BREF, other). Monitoring of the progress of work on BAT Reference Documents and Conclusions applicable to the installations. Active participation in preparation of BAT Reference Documents and Conclusions, including ongoing evaluation if installations comply with the relevant requirements. 10 Raport Środowiskowy GK ORLEN za rok 2013 Produkcja i usługi

13 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Monitorowanie emisji CO 2 z nowych jednostek produkcyjnych. Przygotowano i przedłożono organom ochrony środowiska Plany monitorowania dla instalacji objętych EU ETS od stycznia 2013 r. 3. Commission Regulation (EU) No 601/2012 of 21 June 2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council Monitoring of CO 2 emissions from new production plants. 4. Ustawa z dnia r. o odpadach Monitoring plans for installations covered by EU ETS as from January 2013 have been prepared and submitted to environmental authorities. Odpowiedzialność za wytworzone i przekazane odpady. Właściwa hierarchia postępowania z odpadami. Pozyskanie nowych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami. Weryfikacja zapisów w umowach i zleceniach. Zapobieganie lub minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, obróbka osadów ściekowych. Analiza zapisów prawa materialnego oraz przygotowywanie właściwych wniosków. 4. Act of 14 December 2012 on waste Responsibility for waste generated and disposed. Appropriate waste hierarchy. Obtaining new waste management permits. Revision of the provisions in contracts and orders. Prevention or minimisation of waste products, sewage sludge treatment. Analysis of the provisions of substantive law and preparation of relevant applications. Podejmowanie w spółkach GK działań jeszcze przed wejściem w życie konkretnych zapisów prawnych jest dowodem na świadomość wagi regulowanych kwestii. Z uwagi na występujące w spółkach powiązania technologiczne, niejednokrotnie podejmowane działania muszą być spójne dla kilku jednos tek. Istnieje zatem współpraca i bieżąca wymiana informacji w spółkach GK ORLEN. Implementation of measures in the CG companies before the entry into force of specific legal provisions proves the awareness of importance of regulated issues. Due to technological relations existing between the companies the implemented measures often must be consistent for several units. Thus, the ORLEN CG companies cooperate with each other and exchange information on an ongoing basis. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 11

14 3. Emisje do powietrza Emissions into the air 31 MAJA Dzień Bociana Białego 31 MAY White Stork Day Poprzez emisje do powietrza rozumieć należy wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności spółek, substancji bądź energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Przy czym, substancje to pierwiastki chemiczne oraz ich związki występujące w środowisku lub powstałe w wyniku prowadzonej działalności. Rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych określono jako wielkość emisji. Emissions into the air mean the direct or indirect releases, as a result of activity of companies, of substances or energies such as heat, noise, vibration and electromagnetic fields into the air, where substances mean chemical elements and their compounds present in the environment or arising as a result of company s activity. The types and amount of substance or energies released at a given time as well as concentrations or levels of substances or energies, in particular in exhaust gases, were defined as emission levels Emisja gazów i pyłów 3.1. Emission of gases and particulates Spółki GK ORLEN prowadzą szeroki zakres działalności, tj. produkcyjną, magazynową, transportową oraz usługowo- -handlową. Ze względu na zróżnicowanie prowadzonych przez spółki GK działalności, do powietrza emitowane są różne rodzaje substancji. The companies of the ORLEN CG carry out a wide range of operations, i.e. production, storage, transport, trade and service activities. On account of the scope of the operations of the Capital Group companies, a number of different substances are emitted into the air. Tabela 4. Wielkość emisji wybranych substancji emitowanych do powietrza Table 4. Emission levels for certain substances emitted into the air Dwutlenek siarki Sulphur dioxide Tlenki azotu Nitrogen oxides Substancja Substance Tlenek węgla Carbon monoxide Dwutlenek węgla Carbon dioxide Pyły Particulates Suma Total Wielkość emisji [Mg] Emission level [tonnes] Wzrost/spadek [%] Increase/decrease [%] , , , , , ,23 12 Raport Środowiskowy GK ORLEN za rok 2013 Produkcja i usługi

15 Najbardziej typowe dla procesów spalania są emisje dwutlenków siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla i pyłu. W porównaniu z rokiem 2012 sumaryczna emisja powyższych substancji w roku 2013 nieznacznie wzrosła. W najwię k- szym stopniu udało się ograniczyć w Grupie emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu, których źródłem są procesy spalania. Poprawa wskaźników tych emisji wiąże się ze zmniejszeniem zużycia oleju na rzecz paliwa gazowego, zabudową SCR, coraz lepszą kontrolą parametrów spalania oraz poprawą efektywności energetycznej. Most typical emissions from combustion processes include sulphur dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide, carbon dioxide and particulates. Compared to 2012, the total emissions of these substances increased slightly in The Group managed to reduce to the greatest extent the emissions of sulphur dioxides and nitrogen oxides originating from combustion processes. Better rates of these emissions result from the reduced consumption of liquid fuel replaced by gaseous fuel, SCR installation, and increasingly better control of combustion parameters and improved energy efficiency. 22 KWIETNIA Dzień Ziemi 22 APRIL Earth Day Udział poszczególnych spółek w całkowej emisji tych substancji przedstawiają kolejne wykresy. Contribution of the companies in the total emission of these substances is shown in the charts below. Wykres 1. Emisja SO2 w poszczególnych spółkach GK ORLEN [Mg] Chart 1. Emission of SO2 in the companies of the ORLEN Capital Group [tonnes] [8 674] 26% 48% [15 505] [3 700] 11% [3 375] 10% [1 049] 3% [793] 2% PKN ORLEN S.A. Česká rafinérská, a.s. Public Company ORLEN Lietuva Spolana, a.s. Unipetrol RPA, s.r.o. Pozostałe spółki/other companies ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 13

16 Wykres 2. Emisja NOx w poszczególnych spółkach GK ORLEN [Mg] Chart 2. Emission of NOx in the companies of the ORLEN Capital Group [tonnes] [3 755] 25% [1 233] 8% 50% [7 515] [1,044] 7% [649] 4% [533] 4% [307] 2% PKN ORLEN S.A. Unipetrol RPA, s.r.o. Public Company ORLEN Lietuva ANWIL S.A. Spolana, a.s. Česká rafinérská, a.s. Pozostałe spółki/other companies Wykres 3. Emisja CO w poszczególnych spółkach GK ORLEN [Mg] Chart 3. Emission of CO in the companies of the ORLEN Capital Group [tonnes] [1 723] 27% [895] 14% 35% [2 191] [871] 14% [231] 4% [389] 6% PKN ORLEN S.A. ANWIL S.A. Public Company ORLEN Lietuva Unipetrol RPA, s.r.o. Česká rafinérská, a.s. Pozostałe spółki/other companies 14 Raport Środowiskowy GK ORLEN za rok 2013 Produkcja i usługi

17 Wykres 4. Emisja CO2 w poszczególnych spółkach GK ORLEN [Mg] Chart 4. Emission of CO2 in the companies of the ORLEN Capital Group [tonnes] [ ] 23% [ ] 20% 69% [ ] [ ] 9% [ ] 7% [89 958] 1% [ ] 1% PKN ORLEN S.A. Unipetrol RPA, s.r.o. Public Company ORLEN Lietuva ANWIL S.A. Česká rafinérská, a.s. Energomedia Sp. z o.o. Pozostałe spółki/other companies Wykres 5. Emisja pyłów w poszczególnych spółkach GK ORLEN [Mg] Chart 5. Emission of particulates in the companies of the ORLEN Capital Group [tonnes] [790] 38% 39% [815] [217] 10% [269] 13% ANWIL S.A. PKN ORLEN S.A. Public Company ORLEN Lietuva Pozostałe spółki/other companies ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 15

18 Spółki Grupy Kapitałowej emitują ponadto substancje charakterystyczne dla prowadzonych procesów technologicznych, wśród których 43% stanową węglowodory (węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, w tym specyficzne benzen, toluen, ksylen), a 57% to substancje, do których zaliczają się m.in. siarkowodór, amoniak, chlorowodór, OWO (ogólny węgiel organiczny), metale ciężkie (antymon, ołów, chrom, kobalt, miedź, mangan, nikiel, wanad, arsen) oraz inne specyficzne substancje. The companies of the Capital Group emit also substances characteristic for their technological processes, of which hydrocarbons account for 43% (aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, specifically benzene, toluene, xylene), and the other substances such as hydrogen sulphide, ammonia, hydrogen chloride, total organic carbon (TOC), heavy metals (antimony, lead, chromium, cobalt, copper, manganese, nickel, vanadium, arsenic) and other specific substances account for 57%. Wykres 6. Udział węglowodorów w całkowitej emisji pozostałych substancji do powietrza [Mg] Chart 6. Percentage of hydrocarbons in the total emission of other substances into the air [tonnes] [8 120] 43% 57% [10 891] Węglowodory/Hydrocarbons Inne substancje/other substances 12 spółek Grupy prowadzi monitoring w zakresie emisji substancji do powietrza. 12 companies of the Group monitor the emission of substances into the air. Wykres 7. Częstotliwość prowadzonego monitoringu i liczba spółek nim objętych Chart 7. Frequency of the conducted monitoring and number of companies covered by it Pomiar ciągły Continuous measurement 6 1 x rok/year 3 1 x 3 lata/years x rok/year 1 x miesiąc/month 2 1 x kwartał/quarter 2 1 x 5 lat/years 1 16 Raport Środowiskowy GK ORLEN za rok 2013 Produkcja i usługi

19 1 KWIETNIA Międzynarodowy Dzień Ptaków 1 APRIL Inational Bird Day 3.2. Immission of substances into the environment 3.2. Imisja substancji w środowisku Monitoring w zakresie jakości powietrza wokół zakładów prowadzą cztery spółki: ANWIL S.A., PKN ORLEN S.A., Public Company ORLEN Lietuva oraz Česká rafinérská a.s. W ANWIL S.A. pomiary okresowe prowadzone są w dwóch punkach pomiarowych poza terenem zakładu w zakresie chlorku winylu i 1,2-dichloroetanu oraz w granicach zakładu w zakresie amoniaku, chlorku winylu, 1,2-dichloroetanu i dwutlenku azotu. W PKN ORLEN S.A. monitoring imisji prowadzony jest w dwóch stacjach pomiarowych zlokalizowanych w pobliżu zakładu. W 2013 roku stacja przy Gimnazjum nr 5 została gruntownie zmodernizowana i wyposażona w nowoczesne analizatory. Stacja ta jest włączona w krajowy system monitoringu powietrza. Zakres pomiarów nie uległ zmianie w stosunku do roku Oznaczeniami objęto następujące substancje: dwutlenek azotu (NO 2 ), dwutlenek siarki (SO 2 ), tlenek węgla (CO), ozon (O 3 ) i benzen (C 6 H 6 ). Nie zanotowano przekroczeń stężeń tych substancji w powietrzu. Public Company ORLEN Lietuva prowadzi monitoring imisji do powietrza atmosferycznego w czterech punktach pomiarowych poza rafinerią w tzw. strefach sanitarnych. Pomiary wykonywane są raz dziennie w zakresie: LZO, benzenu (C 6 H 6 ), toluenu (C 7 H 8 ), etylobenzenu (C 8 H 10 ), tlenku węgla (CO), siarkowodoru (H 2 S) i dwutlenku azotu (NO 2 ). W punktach obserwacyjnych 1-4 stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych stężeń granicznych, przy czym dla NO 2 i C 6 H 6 określone są roczne wartości dopuszczalne. Air quality monitoring in the vicinity of plants is carried out by four companies: ANWIL S.A., PKN ORLEN S.A., Public Company ORLEN Lietuva and Česká rafinérská a.s. ANWIL S.A. carries out periodic measurements at two measuring points outside the plant with respect to vinyl chloride and 1,2-dichloroethane and within the plant with respect to ammonia, vinyl chloride, 1,2-dichloroethane and nitrogen dioxide. PKN ORLEN S.A. monitors immission levels at two monitoring stations located near the plant. In 2013 the station located next to the Junior High School no. 5 was thoroughly modernised and equipped with modern analysers. This station is included in the national air quality monitoring system. The measuring range has not changed compared to The monitored substances include nitrogen dioxide (NO 2 ), sulphur dioxide (SO 2 ), carbon monoxide (CO), ozone (O 3 ) and benzene (C 6 H 6 ). The exceedances of concentrations of these substances in the air have not been recorded. Public Company ORLEN Lietuva carries out monitoring of immissions into the atmospheric air at four monitoring points outside the refinery, in so-called sanitary zones. Measurements are taken once per day for the following substances: VOCs, benzene (C 6 H 6 ), toluene (C 7 H 8 ), ethylbenzene (C 8 H 10 ), carbon monoxide (CO), hydrogen sulphide (H 2 S) and nitrogen dioxide (NO 2 ). At monitoring points 1-4 the concentrations of pollutants do not exceed the maximum permissible limit concentrations, and the annual limit values are specified for NO 2 and C 6 H 6. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 17

20 W Česká rafinérská a.s. monitorowana jest imisja dwutlenku siarki (SO 2 ), tlenków azotu (NO 2 ) oraz benzenu z instalacji w Kralupach. Monitoring imisji prowadzony jest w automatycznej stacji do pomiarów imisji w sąsiadującym z rafinerią w Kralupach mieście Veltrusy. Ciągły pomiar SO 2, NO 2 i benzenu prowadzony jest w jednej stacji. Zmierzone wartości przekazywane są do Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego organu uprawnionego do oceny wartości mierzonych. Wyniki monitoringu imisji, w odniesieniu do wartości normatywnych, wskazują na spełnienie wymogów prawnych. Česká rafinérská a.s. monitors the immissions of sulphur dioxide (SO 2 ), nitrogen oxides (NO X ) and benzene from installations in Kralupy. Monitoring of immissions is carried out at an automatic immission monitoring station located in Veltrusy near the refinery in Kralupy. Measurements of SO 2, NO X and benzene levels on a continuous basis are performed at one station. The measured levels are submitted to the Czech Hydrometeorological Institute a competent authority to evaluate the measured values. Imission monitoring results with respect to normative values indicate that the legal requirements were met Substancje zubożające warstwę ozonową 3.3. Substances that deplete the ozone layer W układach chłodniczych stosowanych w spółkach GK wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane i ich mieszaniny oraz substancje zubożające warstwę ozonową. Fluorinated greenhouse gases and their mixtures and substances that deplete the ozone layer are used in cooling systems of the Capital Group companies. W 2013 roku wykorzystywano łącznie 13 rodzajów substancji zubożających warstwę ozonową w 16 spółkach. Najczęściej wykorzystywany był chlorodifluorometan HCFC-22 (R-22). HFC i mieszaniny HFC stosowano w 6 spółkach. Wykorzystywany w analizach laboratoryjnych czterochlorek węgla oraz bromotrifluorometan halon 1301 zaliczono do innych substancji oddziałujących na ozonosferę. In total 13 types of substances that deplete the ozone layer were used by 16 companies in Chlorodifluoromethane HCFC-22 (R-22) was the most frequently used substance. HFC and mixtures of HFCs were used by 6 companies. Carbon tetrachloride and Bromotrifluoromethane Halon 1301 were classified as other substances which contribute to the depletion of the ozone layer. Wykres 8. Udział poszczególnych substancji zubożających warstwę ozonową w ogólnej puli wykorzystywanych czynników Chart 8. Percentage of the substances which deplete the ozone layer in the sum of the agents used HFC 14% Mieszaniny zawierające HFC Mixtures containing HFC 14% 63% HCFC Inne/Others 9% W 14 spółkach nadal, chociaż w coraz mniejszym stopniu, wykorzystywane są substancje zubożające warstwę ozonową, tj. związki należące do grupy substancji kontrolowanych objętych rozporządzeniem w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Urządzenia chłodnicze, w których są one stosowane podlegają regularnym przeglądom, dokumentowanym poprzez zapisy w książkach eksploatacyjnych tych urządzeń. However, 14 companies still, although to an increasingly reduced extent, use substances that deplete the ozone layer, i.e. compounds belonging to the group of controlled substances covered by the Regulation on certain fluorinated greenhouse gases. Cooling units, in which such substances are used, are subject to regular inspections documented in the form of records in operational logs kept for such units. R-22 substances are 18 Raport Środowiskowy GK ORLEN za rok 2013 Produkcja i usługi

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Tabela. Wymogi prawa Unii Europejskiej dotyczące raportowania w sferze zarządzania środowiskiem

Tabela. Wymogi prawa Unii Europejskiej dotyczące raportowania w sferze zarządzania środowiskiem Tabela. Wymogi prawa Unii Europejskiej dotyczące w sferze zarządzania środowiskiem Lp. 1 Sectoral report on limitation of VOC emissions Report EC on the limitation of emissions of VOC Council Directive

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami

Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami Adam Stachowicz Prezes Zarządu ORLEN Eko sp. z o.o. Płock, 29 kwietnia 2009r. www.orleneko.pl PKN ORLEN jako jedna z największych korporacji

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

COMMISSION DECISION. of 17.2.2014

COMMISSION DECISION. of 17.2.2014 EUROPEAN COMMISSION Brussels, 17.2.2014 C(2014) 804 final COMMISSION DECISION of 17.2.2014 on the notification by the Republic of Poland of a transitional national plan referred to in Article 32 of Directive

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA. Warszawa

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA. Warszawa KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA Warszawa 6.06.2008 Zarządzanie emisjami z energetyki a wymagania Pakietu klimatyczno energetycznego UE dr inż. Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji Jak kraje

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 18 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396/795 Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów

Bardziej szczegółowo

Troska o powietrze atmosferyczne

Troska o powietrze atmosferyczne Troska o powietrze atmosferyczne Stacja monitoringu PKN ORLEN S.A. Płock Gimnazjum nr 5 Płock, 2014 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. AGENDA 1. PKN ORLEN a środowisko 2. Monitoring powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie dyrektywy IED realne koszty i korzyści dla środowiska? Marzena Jasińska - Łodyga Grupa Ożarów S.A.

Wdrożenie dyrektywy IED realne koszty i korzyści dla środowiska? Marzena Jasińska - Łodyga Grupa Ożarów S.A. Wdrożenie dyrektywy IED realne koszty i korzyści dla środowiska? Marzena Jasińska - Łodyga Grupa Ożarów S.A. Historia Zakładu Czerwiec 1974 decyzja o powołaniu Cementowni Ożarów Listopad 1977 - uruchomienie

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Stanisław Błach Warszawa, 2 września 2010 Program spotkania 1. Cel spotkania 2. Prezentacja wprowadzająca 3. Dyskusja 4. Podsumowanie i dalsze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy S - małe Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy M średnie Misje klasy L - duże Wybór tematu badawczego misji i propozycje instrumentów Misje Kosmiczne ESA Preliminary Requirements

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Derywatyzacja w analizie środowiskowej zanieczyszczeń typu jony metali i jony metaloorganiczne

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Derywatyzacja w analizie środowiskowej zanieczyszczeń typu jony metali i jony metaloorganiczne Destylacja z parą wodną jako metoda wzbogacania i izolacji zanieczyszczeń organicznych z próbek wodnych i stałych w środowiskowej analizie chromatograficznej Destylacja z parą wodną może być stosowana

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo