AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE"

Transkrypt

1 AIP POLSKA GEN GEN 3. SŁUŻBY SERVICES 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1. ORGANIZACJA SŁUŻBY INFORMACJI LOTNICZEJ 1. ORGANIZATION OF AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1.1 Służba Informacji Lotniczej (AIS) jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wyznaczonym do zapewnienia służby informacji lotniczej w Polsce. 1.1 The Aeronautical Information Service is a special unit of the Polish Air Navigation Services Agency designated for the provision of aeronautical information service in Poland. Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Postal address: Polish Air Navigation Services Agency Służba Informacji Lotniczej Aeronautical Information Service ul. Wieżowa 8 ul. Wieżowa Warszawa Warszawa Faks: Fax: www: www: KOMÓRKA/OFFICE TELEFON/PHONE FAKS/FAX ADRES AFS/AFS ADDRESS Kierownik Służby Informacji Lotniczej Head of AIS Poland EPWWYOYX Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF Warszawa) - Dyżurny Supervisor International NOTAM Office (NOF Warszawa) - Duty Supervisor Kierownik Zespołu Publikacji Head of Publications Section Zespół Publikacji Publications Section Kierownik Zespołu Kartografii Head of Cartography Section Zespół Kartografii Cartography Section Dystrybucja i prenumerata AIP Distribution and subscription of AIP BIURA ODPRAW ZAŁÓG/ATS REPORTING OFFICES EPWWYNYX EPWWYOYX EPWWYOYX EPWWYOYX EPWWYOYX EPWWYOYX TELEFON/PHONE FAKS/FAX ADRES AFS/ AFS ADDRESS AD GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) EPGDZPZX AD KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) AD KRAKÓW/Balice (EPKK) AD POZNAŃ/Ławica (EPPO) AD RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) AD Chopina w WARSZAWIE (EPWA) AD WROCŁAW/Strachowice (EPWR) (telefax) EPKTZPZX EPKKZPZX EPPOZPZX EPRZZPZX EPWAZPZX EPWRZPZX AIRAC AMDT 165

2 GEN AIP POLSKA 1.2 Stosuje się standardy, zalecane praktyki i procedury ICAO zawarte w następujących dokumentach: 1.2 ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures contained in the following documents are applied: Załącznik 4 Mapy lotnicze Annex 4 Aeronautical Charts Załącznik 15 Służby informacji lotniczej Annex 15 Aeronautical Information Services Doc 7754 Plan żeglugi powietrznej - Region europejski Doc 7754 Air Navigation Plan - European Region Doc 8126 Podręcznik służb informacji lotniczej Doc 8126 Aeronautical Information Services Manual Doc 8168 Doc 8400 Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych Procedury służb żeglugi powietrznej - Skróty i kody stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym PANS-ABC Doc 8168 Doc 8400 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Procedures for Air Navigation Services - ICAO Abbreviations and Codes Doc 8697 Podręcznik map lotniczych Doc 8697 Aeronautical Chart Manual 1.3 Zbiór Informacji Lotniczych (AIP) Polska tworzy wraz z NOTAM i AIC Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych (patrz EUR ANP - ICAO Doc 7754 Część VII AIS) i jest podstawowym dokumentem zawierającym informacje mające zasadnicze znaczenie dla żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA. 1.4 Tytułowa strona każdej Zmiany, niebieska dla Zmiany zwykłej i różowa dla Zmiany AIRAC, zawiera krótki opis wprowadzanych zmian, listę stron, które należy usunąć, listę załączonych stron, które należy włączyć, listę NOTAM wprowadzonych do Zbioru, listę ważnych AIC oraz listy Suplementów i AIC skasowanych tą Zmianą. 1.3 The Aeronautical Information Publication AIP Poland together with NOTAM and AIC forms the Integrated Aeronautical Information Package (see EUR ANP - ICAO Doc 7754 Part VII AIS) and is the basic document containing information of a lasting character essential to air navigation within the WARSZAWA FIR. 1.4 The cover sheet of each Amendment, blue for Non-AIRAC Amendment and pink for AIRAC one, includes a brief description of the introduced changes, a list of pages to be deleted, a list of attached reprinted pages, a list of NOTAM introduced into the AIP, a list of valid AIC and also lists of AIP Supplements and AIC cancelled by the Amendment. 1.5 Nowo wprowadzone dane są oznaczane pionową czarną kreską. 1.5 New entries on reprinted pages are marked with a black vertical line. 1.6 W przypadku niewielkich zmian odręczne poprawki są wnoszone na odpowiedniej stronie, a lista wszystkich obowiązujących ręcznych poprawek jest jednocześnie wydawana na nowo. Włączenie poprawki ręcznej na nowo wydanej stronie powoduje usunięcie jej z listy poprawek ręcznych i jest zaznaczane na tej liście znakiem w pustym wierszu tabeli. Ten sam znak jest używany do wskazania miejsc, z których usunięto np. fragment tekstu, suplement itp. 1.7 Wszystkie zmiany do Zbioru Informacji Lotniczych Polska są wydawane w dniach publikacji cyklu AIRAC i obowiązują od daty podanej na stronie tytułowej danej Zmiany. 1.8 Zmiany zwykłe (niebieska strona tytułowa), zawierające listę kontrolną stron są wysyłane w taki sposób, by dotarły do odbiorców co najmniej 14 dni przed datą ich wejścia w życie. 1.9 Zmiany AIRAC (różowa strona tytułowa) są wysyłane z wyprzedzeniem co najmniej 42-dniowym, tak by dotarły do odbiorców na co najmniej 28 dni przed datą ich wejścia w życie Zmiany AIRAC (różowa strona tytułowa) wprowadzające znaczące zmiany, o których mowa w dodatku 4, część 3 Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym są wysyłane do odbiorców na co najmniej 56 dni przed datą ich wejścia w życie Tymczasowe długotrwałe zmiany (trzy miesiące i dłużej) oraz informacje uzupełniające o znaczeniu operacyjnym, zawierające obszerny tekst i/lub rysunki są publikowane jako kolejno numerowane Suplementy do AIP Suplementy do AIP są drukowane na żółtym papierze w celu odróżnienia ich od innych stron Suplementy są przechowywane wraz ze stronami, których dotyczą w odpowiednich rozdziałach AIP lub na początku właściwego rozdziału, jeśli nie mają związku z konkretną stroną. 2. CYKL AIRAC 2. THE AIRAC CYCLE Informacje o szczególnym znaczeniu operacyjnym (stałe - jako Zmiany do AIP, tymczasowe - jako Suplementy do AIP) są publikowane zgodnie z planem dat na dany rok kalendarzowy publikowanym w Biuletynie Informacji Lotniczej (AIC). Zmiany do AIP i Suplementy do AIP publikowane w cyklu AIRAC są numerowane osobno. 1.6 In case of minor changes the manuscript corrections are entered to the appropriate page and simultaneously the list of all valid hand amendments is reprinted. A hand amendment is removed from the list of valid hand amendments when the page concerned is reprinted and such removal is marked with in the empty row. The same sign is used to indicate places of deletion of e.g. block of text, supplement etc. 1.7 All Amendments to AIP Poland are issued in accordance with AIRAC cycle publication dates and become effective on the date indicated on the Amendment cover sheet. 1.8 Non-AIRAC Amendments (blue coloured cover sheet) containing a checklist of pages are distributed in a way so that they reach recipients at least 14 days in advance of their effective date. 1.9 AIRAC Amendments (pink coloured cover sheet) are distributed at least 42 days in advance in a way so that they reach recipients at least 28 days in advance of their effective date AIRAC Amendments (pink coloured cover sheet) introducing significant changes, referred to in Appendix 4, Part 3, Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation are distributed at least 56 days in advance of their effective date Temporary changes of long duration (three months and longer) and supplementary information of operational significance containing comprehensive text and/or graphics are published as consecutively numbered AIP Supplements AIP Supplements are printed on yellow paper to distinguish them from other pages AIP Supplements are stored with pages to which they refer in appropriate AIP chapters or at the beginning of an appropriate chapter if they are not linked to any specified page. Information of operational significance (permanent - as AIP Amendments, temporary - as AIP Supplements) is published in accordance with the schedule of dates for the given calendar year published in the Aeronautical Information Circular (AIC). The AIP Amendments and AIP Supplements published in the AIRAC cycle are numbered separately. AIRAC AMDT 165

3 AIP POLSKA GEN W dniu publikacji wydawany jest TRIGGER NOTAM zawierający krótki opis informacji publikowanej w cyklu AIRAC z odniesieniem do odpowiedniego numeru Zmiany do AIP lub numeru Suplementu do AIP. NOTAM ten obowiązuje przez 15 dni począwszy od odpowiedniej daty ważności AIRAC. Zawiadomienie NIL jest wydawane w ten sam sposób. Daty cyklu AIRAC w danym roku kalendarzowym są publikowane corocznie w Biuletynie Informacji Lotniczej (AIC). Informacje zakwalifikowane do opublikowania w cyklu AIRAC powinny być dostarczone do AIS z zachowaniem terminów określonych w AIC zawierającym plany dat na dany rok kalendarzowy. On the publication date TRIGGER NOTAM containing a brief description of information published in the AIRAC cycle with reference to the appropriate AIP Amendment number or AIP Supplement number is issued. The NOTAM is valid for 15 days beginning from the appropriate. NIL notification is issued in the same way. The AIRAC cycle dates schedule for forthcoming year are published annually in the Aeronautical Information Circular (AIC). The information qualified as to be published in the AIRAC cycle shall reach the AIS with respect to the schedule defined in the AIC mentioned above. 3. BIULETYN INFORMACJI LOTNICZEJ (AIC) 3. AERONAUTICAL INFORMATION CIRCULAR (AIC) AIC, publikowane na stronach koloru zielonego, noszą numer seryjny i datę i zawierają informacje ogólnotechniczne oraz informacje natury administracyjnej, nieodpowiednie do umieszczenia w AIP lub NOTAM. Lista kontrolna aktualnych AIC jest podawana na każdej stronie tytułowej Zmiany do AIP oraz w każdym AIC. AIC publikowane są w języku polskim i angielskim. 4. NOTAM 4. NOTAM NOTAM wydawane przez Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) Warszawa są wydawane wyłącznie w formacie NOTAM systemowego (patrz Załącznik nr 15 ICAO, Dodatek 6), zgodnie z procedurami opisanymi w dokumencie OPADD (Procedury Operacyjne dla Dynamicznych Danych AIS), obowiązującym w EAD. NOTAM są używane głównie w celu zawiadamiania o pilnych tymczasowo ważnych informacjach, nieprzewidzianych zmianach w dostępności służb oraz innych sytuacjach wyjątkowych. Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) tworzy NOTAM bezpośrednio do Europejskiej Bazy Danych AIS (EAD) poprzez wydzieloną sieć; dystrybucja NOTAM jest wykonywana przez EAD za pośrednictwem AFTN zgodnie z listą dystrybucyjną zarządzaną przez NOF Warszawa. NOTAM są rozpowszechniane w jedenastu seriach: 4.1 NOTAM serii A są publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o lotniskach: - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy, KRAKÓW/Balice, POZNAŃ/ Ławica, Chopina w Warszawie, WROCŁAW/Strachowice. 4.2 NOTAM serii P są odpowiednikiem serii A w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria A. 4.3 NOTAM serii B są publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o wszystkich pozostałych lotniskach nie publikowanych serią A oraz E. W serii B wydawane są również informacje na temat lotnisk wojskowych opublikowanych w MIL AIP Polska. Dostawcą danych i organem odpowiedzialnym za weryfikację danych na temat lotnisk wojskowych jest Wojskowe Biuro NOTAM, Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) Warszawa odpowiada za właściwą ich dystrybucję. 4.4 NOTAM serii R są odpowiednikiem serii B w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria B. 4.5 NOTAM serii C są publikowane w języku angielskim i zawierają informacje trasowe z wyłączeniem trasowych ostrzeżeń nawigacyjnych oraz trasowych przeszkód publikowanych serią D. 4.6 NOTAM serii M są odpowiednikiem serii C w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria C. 4.7 NOTAM serii D są publikowane w języku angielskim i zawierają następujące informacje: - trasowe ostrzeżenia nawigacyjne włącznie z informacjami o ograniczeniach przestrzeni powietrznej, The AICs, published on green pages, with the series number and date assigned, contain information of general technical interest and information related to administrative matters, inappropriate for the AIP or NOTAM. A check list of valid AIC is issued on the cover page to each AIP Amendment and in each AIC. AICs are edited in Polish and English. NOTAM published by the International NOTAM Office (NOF) Warszawa are issued only in the System NOTAM format (see Annex 15, Appendix 6), according to procedures described in Doc OPADD (Operating Procedures for AIS Dynamic Data), being in force in the EAD. NOTAM are used mainly for the notification of temporary information of timely significance, unforeseen changes in service abilities and any other emergency. The International NOTAM Office (NOF) creates NOTAM directly to the European AIS Data Base (EAD) via a dedicated network. NOTAM distribution is conducted by the EAD via the AFTN according to a distribution list managed by NOF Warszawa. NOTAM are promulgated in eleven series: 4.1 Series A NOTAM are published in English and contain information on the following aerodromes: - GDAŃSK Lech Walesa, KRAKÓW/Balice, POZNAŃ/ Ławica, Warsaw Chopin Airport, WROCŁAW/Strachowice. 4.2 Series P NOTAM are an equivalent of series A in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series A. 4.3 Series B NOTAM are published in English and contain information on all other aerodromes not published in series A and E. Information on the military aerodromes published in MIL AIP Poland is issued in series B. The Military NOTAM Office is responsible for supplying verified data concerning military aerodromes. The International NOTAM Office (NOF) Warszawa is responsible only for proper distribution of these information. 4.4 Series R NOTAM are an equivalent of series B in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series B. 4.5 Series C NOTAM are published in English and contain en-route information excluding information on en-route navigation warnings and en-route obstacles which are published as series D. 4.6 Series M NOTAM are an equivalent of series C in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series C. 4.7 Series D NOTAM are published in English and contain information on: - en-route navigation warnings including airspace restrictions, - informacje o przeszkodach trasowych. - en-route obstacles. 4.8 NOTAM serii N są odpowiednikiem serii D w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria D. 4.9 NOTAM serii E są publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o lotniskach: 4.8 Series N NOTAM are an equivalent of series D in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series D. 4.9 Series E NOTAM are published in English and contain information on the following aerodromes: AIRAC AMDT 165

4 GEN AIP POLSKA - BYDGOSZCZ/Szwederowo, KATOWICE/Pyrzowice, LUBLIN, ŁÓDŹ/Lublinek, RADOM, RZESZÓW/Jasionka, SZCZECIN/Goleniów, WARSZAWA/Modlin, ZIELONA GÓRA/Babimost NOTAM serii U są odpowiednikiem serii E w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria E NOTAM serii S - SNOWTAM - specjalnego typu NOTAM, sporządzane zgodnie z formularzem SNOWTAM, dotyczące obecności lub usunięcia niebezpiecznych warunków spowodowanych śniegiem, błotem lub lodem na nawierzchniach lotniskowych, albo stojącą wodą związaną z tymi warunkami. Rozsyłane są do zainteresowanych odbiorców i wydawane wyłącznie w języku angielskim. Każdy NOTAM jest zaopatrzony w oznacznik serii i numer; zaczynają się od numeru 0001 o godzinie 0000 UTC w dniu 01 stycznia każdego roku. Lista kontrolna obowiązujących NOTAM jest wysyłana 2. dnia każdego miesiąca za pośrednictwem EAD. Zestawienia treściowe NOTAM serii A/P, B/R, C/M, D/N oraz E/U nie są wydawane. Zainteresowani użytkownicy mogą otrzymać aktualne zestawienie ważnych NOTAM obowiązujących w FIR WARSZAWA na żądanie zgłoszone do Biura NOTAM z wyprzedzeniem co najmniej 60 minut. Zestawienie to będzie wysyłane faksem lub pocztą . - BYDGOSZCZ/Szwederowo, KATOWICE/Pyrzowice, LUBLIN, ŁÓDŹ/Lublinek, RADOM, RZESZÓW/Jasionka, SZCZECIN/Goleniów, WARSZAWA/Modlin, ZIELONA GÓRA/Babimost Series U NOTAM are an equivalent of series E in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series E NOTAM of series S - SNOWTAM - a special type of NOTAM, prepared accordingly to the SNOWTAM format, concerning the presence or removal of hazardous conditions due to snow, slush, ice on aerodrome pavements or standing water associated with snow, slush or ice. They are distributed to interested subscribers and edited in English only. Each NOTAM is assigned to a serial starting with No 0001 at 0000 UTC on 01st January each year. A check list of NOTAM currently in force is sent on the 2nd day of every month via the EAD. Summaries of NOTAM series A/P, B/R, C/M, D/N and E/U are not issued. All interested users may obtain summary of NOTAM currently valid within the WARSZAWA FIR at the request submitted to the NOTAM Office at least 60 minutes in advance. The summary will be sent by fax or DYSTRYBUCJA PUBLIKACJI 5. DISTRIBUTION OF PUBLICATIONS Służba Informacji Lotniczej odpowiada za dystrybucję publikacji, dostarczając je: The Aeronautical Information Service is responsible for the distribution of the publications. It delivers them: a) bezpłatnie: a) free of charge: do Sekretariatu ICAO oraz krajowych władz i służb lotniczych, to the ICAO Headquarters, national aeronautical authorities and services, b) na zasadzie wzajemności: b) on a reciprocal basis: do AIS innych państw, przyjmując, że liczba egzemplarzy AIP wymienianych na tej zasadzie jest taka sama, c) odpłatnie: c) payable: dla wszystkich pozostałych odbiorców for all other subscribers. Ceny AIP Polska zawarte w cenniku opublikowanym w Biuletynie Informacji Lotniczej (AIC). Zamówienia na publikacje oraz inne sprawy dotyczące dystrybucji należy składać do: to the AIS of other States, assuming that the number of exchanged copies is equal, Prices of AIP Poland are published in the Aeronautical Information Circular (AIC). Orders for publications and other inquiries related to the distribution of publications shall be submitted to: Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Postal address: Polish Air Navigation Services Agency Dział Informacji Lotniczej Aeronautical Information Service ul. Wieżowa 8 ul. Wieżowa Warszawa Warszawa Tel.: Phone: Faks: Fax: AFS: EPWWYOYX AFS: EPWWYOYX www: www: W celu kontynuowania w kolejnym roku kalendarzowym prenumeraty dowolnej części Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczej Polska niezbędne jest ponowne złożenie zamówienia. Zamówienia należy składać poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Zamówienie na kolejny rok kalendarzowy powinno dotrzeć do Służby Informacji Lotniczej w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok prenumeraty. Faktury za roczną prenumeratę Zmian do AIP Polska są wystawiane w pierwszym kwartale roku, którego prenumerata dotyczy. For renewal of subscription to any part of the Integrated Aeronautical Information Package for the following calendar year, a subscription order resubmission is necessary. The orders shall be submitted by completing and sending an Order Form accessible from the website The subscription order for the following calendar year shall be delivered to the Aeronautical Information Service by 30th October of the year preceeding the year of subscription. Invoices for annual subscription of the Amendments to AIP Poland are issued in the first quarter of a subscription year. AIRAC AMDT 165

5 AIP POLSKA GEN Opłata za prenumeratę roczną powinna być dokonana najpóźniej do dnia wskazanego na fakturze. W wypadku przekroczenia tego terminu Służba Informacji Lotniczej zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dystrybucji publikacji aż do chwili całkowitego uregulowania należności. O planowanym wstrzymaniu subskrypcji oraz jego powodzie Służba Informacji Lotniczej informuje odbiorcę oddzielnym pismem. W wypadku wcześniejszej rezygnacji z subskrybcji (to jest przed upływem okresu jej trwania) wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Wszystkie rozliczenia i reklamacje finansowe oraz wszelką korespondencję dotyczącą tych spraw (włącznie z fakturami) należy kierować do Biura Finansów, które jest jedyną komórką wyznaczoną do prowadzenia tych spraw. Wszystkie faktury i czeki należy kierować na adres podany poniżej. Przesłanie dokumentów finansowych takich jak faktury, czeki itp. na inny adres, może spowodować opóźnienia, na skutek których może nastąpić zawieszenie świadczenia usług, prenumeraty itp. Wszelkie nadpłaty powstałe na skutek wniesionych opłat będą zaliczane na poczet przyszłych wpłat dokonywanych w latach następnych. W przypadku uiszczenia wpłat gotówkowych wszystkie należne kwoty będą zaokrąglane do pełnego złotego. Payment for subscription should be made not later than on the day indicated in the invoice for the year given. In case this date would be exceeded the AIS reserves the right to temporarily suspend the delivery of publications until the amount due is paid in full. The AIS notifies the subscriber on planned subscription suspension stating the reason in a separate letter. In case cancellation of subscription has been received before the end of subsription period, the payment will not be reimbursed. All financial remittances, claims or any other correspondence related thereto (including invoices) shall be addressed to the Financial Bureau, as the only unit competent to deal with such matters. All invoices and cheques shall be sent to the address shown hereunder. Delays caused by sending these documents to an address other than specified below may result in suspension of services, subscription etc. All overpayment from the effected payments will be credited to the future payments of the next years. All payments in cash will be rounded off to the nearest whole Polish zloty. Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa Warszawa Postal address: Polish Air Navigation Services Agency ul. Wieżowa Warszawa Tel.: Phone: Faks: Fax: DYSTRYBUCJA NOTAM POPRZEZ AFTN 6. DISTRIBUTION OF NOTAM OVER THE AFTN Zagraniczne NOTAM zawarte w EAD są dostępne w Biurach Odpraw Załóg na następujących lotniskach: Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), Kraków/Balice (EPKK), Poznań/Ławica (EPPO), Chopina w Warszawie (EPWA) i Wrocław/ Strachowice (EPWR). Foreign NOTAM contained in the EAD are available in the ATS Reporting Offices at the following aerodromes: Gdańsk Lech Walesa (EPGD), Kraków/Balice (EPKK), Poznań/ Ławica (EPPO), Warsaw Chopin Airport (EPWA) and Wrocław/ Strachowice (EPWR). 7. BIULETYNY INFORMACJI PRZED LOTEM 7. PRE-FLIGHT INFORMATION BULLETINS Biuletyny Informacji Przed Lotem (PIB) są dostępne w następujących Biurach Odpraw Załóg: EPGD, EPKT 1), EPKK, EPPO, EPRZ 1), EPWA, EPWR, 1) - Zamawiane za pośrednictwem innego, polskiego Biura Odpraw Załóg. Biuletyny Informacji Przed Lotem są przygotowywane przez Europejską Bazę Danych (EAD) dla wszystkich lotów na żądanie. Biuletyny odebrane bezpośrednio w wyżej wymienionych Biurach Odpraw Załóg są przeznaczone do użytku operacyjnego. Na żądanie Biura Odpraw Załóg mogą zlecić przygotowanie i przesłanie gotowego Biuletynu Informacji Przed Lotem na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej ( ) lub numer faksu, jednakże wykorzystanie takiego Biuletynu do przygotowania lotu jest, zgodnie z polityką EAD, wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkownika. Biuletyny zawierają informacje o charakterze stałym, wprowadzone w życie w ciągu ostatnich 15 dni, oraz dostępne informacje o charakterze tymczasowym ważne w dniu wykonania lotu. Treść Biuletynów jest ograniczona do zawartości bazy danych Europejskiej Bazy Danych (EAD). Biuletyn dostępny jest bezpłatnie. 8. DANE ELEKTRONICZNE O TERENIE I O PRZESZKODACH LOTNICZYCH Dane elektroniczne o przeszkodach dla Strefy 1 (obiekty równe lub wyższe niż 100 metrów nad poziom terenu) są dostępne. Pre-flight Information Bulletins (PIB) are available in the following ATS Reporting Offices: EPGD, EPKT 1), EPKK, EPPO, EPRZ 1), EPWA, EPWR, 1) - Ordered through another Polish ATS Reporting Office. Pre-flight Information Bulletins are prepared by the European AIS Database (EAD) for all flights on request. Bulletins received directly in the ATS Reporting Offices mentioned above are designated for operational use. On request, the ATS Reporting Offices may order to prepare a Preflight Information Bulletin and send it to the address or fax number specified by the user. However, the use of such a Pre-flight Information Bulletin for flight preparation is, according to EAD policy, under the sole responsibility of the user. Pre-flight Information Bulletins contain permanent information that have become effective within the last 15 days and available temporary information effective on the date of flight. The Bulletins' contents are limited to the contents of the European AIS Database (EAD). The bulletin is free of charge. 8. ELECTRONIC TERRAIN AND OBSTACLE DATA The Area 1 electronic obstacle data (objects equal to or higher than 100 m above ground level) is available. AIRAC AMDT 165

6 GEN JAN 2015 AIP POLSKA Udostępnianiem danych zajmuje się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na zasadach określonych na stronie internetowej Elektroniczna baza danych o przeszkodach dla Strefy 1 została opracowana na podstawie wszystkich przeszkód lotniczych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w ENR 5.4, AIP POLSKA. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że elektroniczna baza przeszkód dla Strefy 1 zawiera wszystkie istniejące przeszkody lotnicze o wysokości równej lub wyższej niż 100 metrów nad poziom terenu w FIR EPWW. Ok. 15% danych przeszkód stanowią dane nie aktualizowane po roku 2008, co uniemożliwia zagwarantowanie zgodności z zapisami Aneksu 15 ICAO pod względem dokładności danych. The Polish Air Navigation Services Agency is responsible for the dissemination of this information on the basis of regulations specified at The Area 1 obstacle dataset has been developed on the basis of all aeronautical obstacles reported to the AIS and published in ENR 5.4 of. That being so, AIS POLAND cannot guarantee that the dataset includes all existing aeronautical obstacles equal to or higher than 100 m above ground level within the EPWW FIR. Around 15% of the obstacle data is data that has not been updated after 2008, therefore full conformity with ICAO Annex 15 data accuracy requirements cannot be guaranteed. AIRAC AMDT 158

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES AIP POLSKA GEN 3.4-1 18 OCT 2012 GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES 1. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHORITIES Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Porozumienie SLA. Data zawarcia SLA: Załącznik nr 2. Numer porozumienia: [numer]/[rok] Pomiędzy

Porozumienie SLA. Data zawarcia SLA: Załącznik nr 2. Numer porozumienia: [numer]/[rok] Pomiędzy Załącznik nr 2 Numer porozumienia: [numer]/[rok] Data zawarcia SLA: Porozumienie SLA Pomiędzy [podmiot dostarczający dane] a [instytucja zapewniająca służby informacji lotniczej] 1. ZAKRES POROZUMIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

GEN 4.2 OPŁATY NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION CHARGES

GEN 4.2 OPŁATY NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION CHARGES AIP POLSKA AIP POLAND GEN 4.2-1 GEN 4.2 OPŁATY NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1.1. Opłaty nawigacyjne pobiera się za świadczenie usług nawigacyjnych w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 23 JUL 2015 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce zarządzanie przestrzenią powietrzną bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Kraków,

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN BULLETIN 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4.Czas stosowany w organach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ Obowiązuje od października 2014 Ogólne warunki sprzedaży publikacji informacji lotniczej, zwane dalej OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Rok 2011 2 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego ROK 2011 (numery 1-23*) Skróty i symbole oznaczają: Z. zarządzenie, Dec. decyzja, K. komunikat,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT

WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT Załącznik Nr 2 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, naleŝy podać numer ewidencyjny /Is this

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin wrzesień 2009 September 2009 Podstawowe wskaźniki CATALYST/CATALYST trading indicators Parametr Wartość Indicator Value Wartość obrotów sesyjnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS AIP POLSKA GEN 1.6-1 GEN 1.6 ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS 1. PRZEPISY KRAJOWE 1.

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP POLSKA ENR 5.1-1 17 OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo