AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE"

Transkrypt

1 AIP POLSKA GEN GEN 3. SŁUŻBY SERVICES 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1. ORGANIZACJA SŁUŻBY INFORMACJI LOTNICZEJ 1. ORGANIZATION OF AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1.1 Służba Informacji Lotniczej (AIS) jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wyznaczonym do zapewnienia służby informacji lotniczej w Polsce. 1.1 The Aeronautical Information Service is a special unit of the Polish Air Navigation Services Agency designated for the provision of aeronautical information service in Poland. Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Postal address: Polish Air Navigation Services Agency Służba Informacji Lotniczej Aeronautical Information Service ul. Wieżowa 8 ul. Wieżowa Warszawa Warszawa Faks: Fax: www: www: KOMÓRKA/OFFICE TELEFON/PHONE FAKS/FAX ADRES AFS/AFS ADDRESS Kierownik Służby Informacji Lotniczej Head of AIS Poland EPWWYOYX Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF Warszawa) - Dyżurny Supervisor International NOTAM Office (NOF Warszawa) - Duty Supervisor Kierownik Zespołu Publikacji Head of Publications Section Zespół Publikacji Publications Section Kierownik Zespołu Kartografii Head of Cartography Section Zespół Kartografii Cartography Section Dystrybucja i prenumerata AIP Distribution and subscription of AIP BIURA ODPRAW ZAŁÓG/ATS REPORTING OFFICES EPWWYNYX EPWWYOYX EPWWYOYX EPWWYOYX EPWWYOYX EPWWYOYX TELEFON/PHONE FAKS/FAX ADRES AFS/ AFS ADDRESS AD GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) EPGDZPZX AD KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) AD KRAKÓW/Balice (EPKK) AD POZNAŃ/Ławica (EPPO) AD RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) AD Chopina w WARSZAWIE (EPWA) AD WROCŁAW/Strachowice (EPWR) (telefax) EPKTZPZX EPKKZPZX EPPOZPZX EPRZZPZX EPWAZPZX EPWRZPZX AIRAC AMDT 165

2 GEN AIP POLSKA 1.2 Stosuje się standardy, zalecane praktyki i procedury ICAO zawarte w następujących dokumentach: 1.2 ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures contained in the following documents are applied: Załącznik 4 Mapy lotnicze Annex 4 Aeronautical Charts Załącznik 15 Służby informacji lotniczej Annex 15 Aeronautical Information Services Doc 7754 Plan żeglugi powietrznej - Region europejski Doc 7754 Air Navigation Plan - European Region Doc 8126 Podręcznik służb informacji lotniczej Doc 8126 Aeronautical Information Services Manual Doc 8168 Doc 8400 Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych Procedury służb żeglugi powietrznej - Skróty i kody stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym PANS-ABC Doc 8168 Doc 8400 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Procedures for Air Navigation Services - ICAO Abbreviations and Codes Doc 8697 Podręcznik map lotniczych Doc 8697 Aeronautical Chart Manual 1.3 Zbiór Informacji Lotniczych (AIP) Polska tworzy wraz z NOTAM i AIC Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych (patrz EUR ANP - ICAO Doc 7754 Część VII AIS) i jest podstawowym dokumentem zawierającym informacje mające zasadnicze znaczenie dla żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA. 1.4 Tytułowa strona każdej Zmiany, niebieska dla Zmiany zwykłej i różowa dla Zmiany AIRAC, zawiera krótki opis wprowadzanych zmian, listę stron, które należy usunąć, listę załączonych stron, które należy włączyć, listę NOTAM wprowadzonych do Zbioru, listę ważnych AIC oraz listy Suplementów i AIC skasowanych tą Zmianą. 1.3 The Aeronautical Information Publication AIP Poland together with NOTAM and AIC forms the Integrated Aeronautical Information Package (see EUR ANP - ICAO Doc 7754 Part VII AIS) and is the basic document containing information of a lasting character essential to air navigation within the WARSZAWA FIR. 1.4 The cover sheet of each Amendment, blue for Non-AIRAC Amendment and pink for AIRAC one, includes a brief description of the introduced changes, a list of pages to be deleted, a list of attached reprinted pages, a list of NOTAM introduced into the AIP, a list of valid AIC and also lists of AIP Supplements and AIC cancelled by the Amendment. 1.5 Nowo wprowadzone dane są oznaczane pionową czarną kreską. 1.5 New entries on reprinted pages are marked with a black vertical line. 1.6 W przypadku niewielkich zmian odręczne poprawki są wnoszone na odpowiedniej stronie, a lista wszystkich obowiązujących ręcznych poprawek jest jednocześnie wydawana na nowo. Włączenie poprawki ręcznej na nowo wydanej stronie powoduje usunięcie jej z listy poprawek ręcznych i jest zaznaczane na tej liście znakiem w pustym wierszu tabeli. Ten sam znak jest używany do wskazania miejsc, z których usunięto np. fragment tekstu, suplement itp. 1.7 Wszystkie zmiany do Zbioru Informacji Lotniczych Polska są wydawane w dniach publikacji cyklu AIRAC i obowiązują od daty podanej na stronie tytułowej danej Zmiany. 1.8 Zmiany zwykłe (niebieska strona tytułowa), zawierające listę kontrolną stron są wysyłane w taki sposób, by dotarły do odbiorców co najmniej 14 dni przed datą ich wejścia w życie. 1.9 Zmiany AIRAC (różowa strona tytułowa) są wysyłane z wyprzedzeniem co najmniej 42-dniowym, tak by dotarły do odbiorców na co najmniej 28 dni przed datą ich wejścia w życie Zmiany AIRAC (różowa strona tytułowa) wprowadzające znaczące zmiany, o których mowa w dodatku 4, część 3 Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym są wysyłane do odbiorców na co najmniej 56 dni przed datą ich wejścia w życie Tymczasowe długotrwałe zmiany (trzy miesiące i dłużej) oraz informacje uzupełniające o znaczeniu operacyjnym, zawierające obszerny tekst i/lub rysunki są publikowane jako kolejno numerowane Suplementy do AIP Suplementy do AIP są drukowane na żółtym papierze w celu odróżnienia ich od innych stron Suplementy są przechowywane wraz ze stronami, których dotyczą w odpowiednich rozdziałach AIP lub na początku właściwego rozdziału, jeśli nie mają związku z konkretną stroną. 2. CYKL AIRAC 2. THE AIRAC CYCLE Informacje o szczególnym znaczeniu operacyjnym (stałe - jako Zmiany do AIP, tymczasowe - jako Suplementy do AIP) są publikowane zgodnie z planem dat na dany rok kalendarzowy publikowanym w Biuletynie Informacji Lotniczej (AIC). Zmiany do AIP i Suplementy do AIP publikowane w cyklu AIRAC są numerowane osobno. 1.6 In case of minor changes the manuscript corrections are entered to the appropriate page and simultaneously the list of all valid hand amendments is reprinted. A hand amendment is removed from the list of valid hand amendments when the page concerned is reprinted and such removal is marked with in the empty row. The same sign is used to indicate places of deletion of e.g. block of text, supplement etc. 1.7 All Amendments to AIP Poland are issued in accordance with AIRAC cycle publication dates and become effective on the date indicated on the Amendment cover sheet. 1.8 Non-AIRAC Amendments (blue coloured cover sheet) containing a checklist of pages are distributed in a way so that they reach recipients at least 14 days in advance of their effective date. 1.9 AIRAC Amendments (pink coloured cover sheet) are distributed at least 42 days in advance in a way so that they reach recipients at least 28 days in advance of their effective date AIRAC Amendments (pink coloured cover sheet) introducing significant changes, referred to in Appendix 4, Part 3, Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation are distributed at least 56 days in advance of their effective date Temporary changes of long duration (three months and longer) and supplementary information of operational significance containing comprehensive text and/or graphics are published as consecutively numbered AIP Supplements AIP Supplements are printed on yellow paper to distinguish them from other pages AIP Supplements are stored with pages to which they refer in appropriate AIP chapters or at the beginning of an appropriate chapter if they are not linked to any specified page. Information of operational significance (permanent - as AIP Amendments, temporary - as AIP Supplements) is published in accordance with the schedule of dates for the given calendar year published in the Aeronautical Information Circular (AIC). The AIP Amendments and AIP Supplements published in the AIRAC cycle are numbered separately. AIRAC AMDT 165

3 AIP POLSKA GEN W dniu publikacji wydawany jest TRIGGER NOTAM zawierający krótki opis informacji publikowanej w cyklu AIRAC z odniesieniem do odpowiedniego numeru Zmiany do AIP lub numeru Suplementu do AIP. NOTAM ten obowiązuje przez 15 dni począwszy od odpowiedniej daty ważności AIRAC. Zawiadomienie NIL jest wydawane w ten sam sposób. Daty cyklu AIRAC w danym roku kalendarzowym są publikowane corocznie w Biuletynie Informacji Lotniczej (AIC). Informacje zakwalifikowane do opublikowania w cyklu AIRAC powinny być dostarczone do AIS z zachowaniem terminów określonych w AIC zawierającym plany dat na dany rok kalendarzowy. On the publication date TRIGGER NOTAM containing a brief description of information published in the AIRAC cycle with reference to the appropriate AIP Amendment number or AIP Supplement number is issued. The NOTAM is valid for 15 days beginning from the appropriate. NIL notification is issued in the same way. The AIRAC cycle dates schedule for forthcoming year are published annually in the Aeronautical Information Circular (AIC). The information qualified as to be published in the AIRAC cycle shall reach the AIS with respect to the schedule defined in the AIC mentioned above. 3. BIULETYN INFORMACJI LOTNICZEJ (AIC) 3. AERONAUTICAL INFORMATION CIRCULAR (AIC) AIC, publikowane na stronach koloru zielonego, noszą numer seryjny i datę i zawierają informacje ogólnotechniczne oraz informacje natury administracyjnej, nieodpowiednie do umieszczenia w AIP lub NOTAM. Lista kontrolna aktualnych AIC jest podawana na każdej stronie tytułowej Zmiany do AIP oraz w każdym AIC. AIC publikowane są w języku polskim i angielskim. 4. NOTAM 4. NOTAM NOTAM wydawane przez Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) Warszawa są wydawane wyłącznie w formacie NOTAM systemowego (patrz Załącznik nr 15 ICAO, Dodatek 6), zgodnie z procedurami opisanymi w dokumencie OPADD (Procedury Operacyjne dla Dynamicznych Danych AIS), obowiązującym w EAD. NOTAM są używane głównie w celu zawiadamiania o pilnych tymczasowo ważnych informacjach, nieprzewidzianych zmianach w dostępności służb oraz innych sytuacjach wyjątkowych. Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) tworzy NOTAM bezpośrednio do Europejskiej Bazy Danych AIS (EAD) poprzez wydzieloną sieć; dystrybucja NOTAM jest wykonywana przez EAD za pośrednictwem AFTN zgodnie z listą dystrybucyjną zarządzaną przez NOF Warszawa. NOTAM są rozpowszechniane w jedenastu seriach: 4.1 NOTAM serii A są publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o lotniskach: - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy, KRAKÓW/Balice, POZNAŃ/ Ławica, Chopina w Warszawie, WROCŁAW/Strachowice. 4.2 NOTAM serii P są odpowiednikiem serii A w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria A. 4.3 NOTAM serii B są publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o wszystkich pozostałych lotniskach nie publikowanych serią A oraz E. W serii B wydawane są również informacje na temat lotnisk wojskowych opublikowanych w MIL AIP Polska. Dostawcą danych i organem odpowiedzialnym za weryfikację danych na temat lotnisk wojskowych jest Wojskowe Biuro NOTAM, Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) Warszawa odpowiada za właściwą ich dystrybucję. 4.4 NOTAM serii R są odpowiednikiem serii B w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria B. 4.5 NOTAM serii C są publikowane w języku angielskim i zawierają informacje trasowe z wyłączeniem trasowych ostrzeżeń nawigacyjnych oraz trasowych przeszkód publikowanych serią D. 4.6 NOTAM serii M są odpowiednikiem serii C w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria C. 4.7 NOTAM serii D są publikowane w języku angielskim i zawierają następujące informacje: - trasowe ostrzeżenia nawigacyjne włącznie z informacjami o ograniczeniach przestrzeni powietrznej, The AICs, published on green pages, with the series number and date assigned, contain information of general technical interest and information related to administrative matters, inappropriate for the AIP or NOTAM. A check list of valid AIC is issued on the cover page to each AIP Amendment and in each AIC. AICs are edited in Polish and English. NOTAM published by the International NOTAM Office (NOF) Warszawa are issued only in the System NOTAM format (see Annex 15, Appendix 6), according to procedures described in Doc OPADD (Operating Procedures for AIS Dynamic Data), being in force in the EAD. NOTAM are used mainly for the notification of temporary information of timely significance, unforeseen changes in service abilities and any other emergency. The International NOTAM Office (NOF) creates NOTAM directly to the European AIS Data Base (EAD) via a dedicated network. NOTAM distribution is conducted by the EAD via the AFTN according to a distribution list managed by NOF Warszawa. NOTAM are promulgated in eleven series: 4.1 Series A NOTAM are published in English and contain information on the following aerodromes: - GDAŃSK Lech Walesa, KRAKÓW/Balice, POZNAŃ/ Ławica, Warsaw Chopin Airport, WROCŁAW/Strachowice. 4.2 Series P NOTAM are an equivalent of series A in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series A. 4.3 Series B NOTAM are published in English and contain information on all other aerodromes not published in series A and E. Information on the military aerodromes published in MIL AIP Poland is issued in series B. The Military NOTAM Office is responsible for supplying verified data concerning military aerodromes. The International NOTAM Office (NOF) Warszawa is responsible only for proper distribution of these information. 4.4 Series R NOTAM are an equivalent of series B in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series B. 4.5 Series C NOTAM are published in English and contain en-route information excluding information on en-route navigation warnings and en-route obstacles which are published as series D. 4.6 Series M NOTAM are an equivalent of series C in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series C. 4.7 Series D NOTAM are published in English and contain information on: - en-route navigation warnings including airspace restrictions, - informacje o przeszkodach trasowych. - en-route obstacles. 4.8 NOTAM serii N są odpowiednikiem serii D w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria D. 4.9 NOTAM serii E są publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o lotniskach: 4.8 Series N NOTAM are an equivalent of series D in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series D. 4.9 Series E NOTAM are published in English and contain information on the following aerodromes: AIRAC AMDT 165

4 GEN AIP POLSKA - BYDGOSZCZ/Szwederowo, KATOWICE/Pyrzowice, LUBLIN, ŁÓDŹ/Lublinek, RADOM, RZESZÓW/Jasionka, SZCZECIN/Goleniów, WARSZAWA/Modlin, ZIELONA GÓRA/Babimost NOTAM serii U są odpowiednikiem serii E w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria E NOTAM serii S - SNOWTAM - specjalnego typu NOTAM, sporządzane zgodnie z formularzem SNOWTAM, dotyczące obecności lub usunięcia niebezpiecznych warunków spowodowanych śniegiem, błotem lub lodem na nawierzchniach lotniskowych, albo stojącą wodą związaną z tymi warunkami. Rozsyłane są do zainteresowanych odbiorców i wydawane wyłącznie w języku angielskim. Każdy NOTAM jest zaopatrzony w oznacznik serii i numer; zaczynają się od numeru 0001 o godzinie 0000 UTC w dniu 01 stycznia każdego roku. Lista kontrolna obowiązujących NOTAM jest wysyłana 2. dnia każdego miesiąca za pośrednictwem EAD. Zestawienia treściowe NOTAM serii A/P, B/R, C/M, D/N oraz E/U nie są wydawane. Zainteresowani użytkownicy mogą otrzymać aktualne zestawienie ważnych NOTAM obowiązujących w FIR WARSZAWA na żądanie zgłoszone do Biura NOTAM z wyprzedzeniem co najmniej 60 minut. Zestawienie to będzie wysyłane faksem lub pocztą . - BYDGOSZCZ/Szwederowo, KATOWICE/Pyrzowice, LUBLIN, ŁÓDŹ/Lublinek, RADOM, RZESZÓW/Jasionka, SZCZECIN/Goleniów, WARSZAWA/Modlin, ZIELONA GÓRA/Babimost Series U NOTAM are an equivalent of series E in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series E NOTAM of series S - SNOWTAM - a special type of NOTAM, prepared accordingly to the SNOWTAM format, concerning the presence or removal of hazardous conditions due to snow, slush, ice on aerodrome pavements or standing water associated with snow, slush or ice. They are distributed to interested subscribers and edited in English only. Each NOTAM is assigned to a serial starting with No 0001 at 0000 UTC on 01st January each year. A check list of NOTAM currently in force is sent on the 2nd day of every month via the EAD. Summaries of NOTAM series A/P, B/R, C/M, D/N and E/U are not issued. All interested users may obtain summary of NOTAM currently valid within the WARSZAWA FIR at the request submitted to the NOTAM Office at least 60 minutes in advance. The summary will be sent by fax or DYSTRYBUCJA PUBLIKACJI 5. DISTRIBUTION OF PUBLICATIONS Służba Informacji Lotniczej odpowiada za dystrybucję publikacji, dostarczając je: The Aeronautical Information Service is responsible for the distribution of the publications. It delivers them: a) bezpłatnie: a) free of charge: do Sekretariatu ICAO oraz krajowych władz i służb lotniczych, to the ICAO Headquarters, national aeronautical authorities and services, b) na zasadzie wzajemności: b) on a reciprocal basis: do AIS innych państw, przyjmując, że liczba egzemplarzy AIP wymienianych na tej zasadzie jest taka sama, c) odpłatnie: c) payable: dla wszystkich pozostałych odbiorców for all other subscribers. Ceny AIP Polska zawarte w cenniku opublikowanym w Biuletynie Informacji Lotniczej (AIC). Zamówienia na publikacje oraz inne sprawy dotyczące dystrybucji należy składać do: to the AIS of other States, assuming that the number of exchanged copies is equal, Prices of AIP Poland are published in the Aeronautical Information Circular (AIC). Orders for publications and other inquiries related to the distribution of publications shall be submitted to: Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Postal address: Polish Air Navigation Services Agency Dział Informacji Lotniczej Aeronautical Information Service ul. Wieżowa 8 ul. Wieżowa Warszawa Warszawa Tel.: Phone: Faks: Fax: AFS: EPWWYOYX AFS: EPWWYOYX www: www: W celu kontynuowania w kolejnym roku kalendarzowym prenumeraty dowolnej części Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczej Polska niezbędne jest ponowne złożenie zamówienia. Zamówienia należy składać poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Zamówienie na kolejny rok kalendarzowy powinno dotrzeć do Służby Informacji Lotniczej w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok prenumeraty. Faktury za roczną prenumeratę Zmian do AIP Polska są wystawiane w pierwszym kwartale roku, którego prenumerata dotyczy. For renewal of subscription to any part of the Integrated Aeronautical Information Package for the following calendar year, a subscription order resubmission is necessary. The orders shall be submitted by completing and sending an Order Form accessible from the website The subscription order for the following calendar year shall be delivered to the Aeronautical Information Service by 30th October of the year preceeding the year of subscription. Invoices for annual subscription of the Amendments to AIP Poland are issued in the first quarter of a subscription year. AIRAC AMDT 165

5 AIP POLSKA GEN Opłata za prenumeratę roczną powinna być dokonana najpóźniej do dnia wskazanego na fakturze. W wypadku przekroczenia tego terminu Służba Informacji Lotniczej zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dystrybucji publikacji aż do chwili całkowitego uregulowania należności. O planowanym wstrzymaniu subskrypcji oraz jego powodzie Służba Informacji Lotniczej informuje odbiorcę oddzielnym pismem. W wypadku wcześniejszej rezygnacji z subskrybcji (to jest przed upływem okresu jej trwania) wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Wszystkie rozliczenia i reklamacje finansowe oraz wszelką korespondencję dotyczącą tych spraw (włącznie z fakturami) należy kierować do Biura Finansów, które jest jedyną komórką wyznaczoną do prowadzenia tych spraw. Wszystkie faktury i czeki należy kierować na adres podany poniżej. Przesłanie dokumentów finansowych takich jak faktury, czeki itp. na inny adres, może spowodować opóźnienia, na skutek których może nastąpić zawieszenie świadczenia usług, prenumeraty itp. Wszelkie nadpłaty powstałe na skutek wniesionych opłat będą zaliczane na poczet przyszłych wpłat dokonywanych w latach następnych. W przypadku uiszczenia wpłat gotówkowych wszystkie należne kwoty będą zaokrąglane do pełnego złotego. Payment for subscription should be made not later than on the day indicated in the invoice for the year given. In case this date would be exceeded the AIS reserves the right to temporarily suspend the delivery of publications until the amount due is paid in full. The AIS notifies the subscriber on planned subscription suspension stating the reason in a separate letter. In case cancellation of subscription has been received before the end of subsription period, the payment will not be reimbursed. All financial remittances, claims or any other correspondence related thereto (including invoices) shall be addressed to the Financial Bureau, as the only unit competent to deal with such matters. All invoices and cheques shall be sent to the address shown hereunder. Delays caused by sending these documents to an address other than specified below may result in suspension of services, subscription etc. All overpayment from the effected payments will be credited to the future payments of the next years. All payments in cash will be rounded off to the nearest whole Polish zloty. Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa Warszawa Postal address: Polish Air Navigation Services Agency ul. Wieżowa Warszawa Tel.: Phone: Faks: Fax: DYSTRYBUCJA NOTAM POPRZEZ AFTN 6. DISTRIBUTION OF NOTAM OVER THE AFTN Zagraniczne NOTAM zawarte w EAD są dostępne w Biurach Odpraw Załóg na następujących lotniskach: Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), Kraków/Balice (EPKK), Poznań/Ławica (EPPO), Chopina w Warszawie (EPWA) i Wrocław/ Strachowice (EPWR). Foreign NOTAM contained in the EAD are available in the ATS Reporting Offices at the following aerodromes: Gdańsk Lech Walesa (EPGD), Kraków/Balice (EPKK), Poznań/ Ławica (EPPO), Warsaw Chopin Airport (EPWA) and Wrocław/ Strachowice (EPWR). 7. BIULETYNY INFORMACJI PRZED LOTEM 7. PRE-FLIGHT INFORMATION BULLETINS Biuletyny Informacji Przed Lotem (PIB) są dostępne w następujących Biurach Odpraw Załóg: EPGD, EPKT 1), EPKK, EPPO, EPRZ 1), EPWA, EPWR, 1) - Zamawiane za pośrednictwem innego, polskiego Biura Odpraw Załóg. Biuletyny Informacji Przed Lotem są przygotowywane przez Europejską Bazę Danych (EAD) dla wszystkich lotów na żądanie. Biuletyny odebrane bezpośrednio w wyżej wymienionych Biurach Odpraw Załóg są przeznaczone do użytku operacyjnego. Na żądanie Biura Odpraw Załóg mogą zlecić przygotowanie i przesłanie gotowego Biuletynu Informacji Przed Lotem na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej ( ) lub numer faksu, jednakże wykorzystanie takiego Biuletynu do przygotowania lotu jest, zgodnie z polityką EAD, wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkownika. Biuletyny zawierają informacje o charakterze stałym, wprowadzone w życie w ciągu ostatnich 15 dni, oraz dostępne informacje o charakterze tymczasowym ważne w dniu wykonania lotu. Treść Biuletynów jest ograniczona do zawartości bazy danych Europejskiej Bazy Danych (EAD). Biuletyn dostępny jest bezpłatnie. 8. DANE ELEKTRONICZNE O TERENIE I O PRZESZKODACH LOTNICZYCH Dane elektroniczne o przeszkodach dla Strefy 1 (obiekty równe lub wyższe niż 100 metrów nad poziom terenu) są dostępne. Pre-flight Information Bulletins (PIB) are available in the following ATS Reporting Offices: EPGD, EPKT 1), EPKK, EPPO, EPRZ 1), EPWA, EPWR, 1) - Ordered through another Polish ATS Reporting Office. Pre-flight Information Bulletins are prepared by the European AIS Database (EAD) for all flights on request. Bulletins received directly in the ATS Reporting Offices mentioned above are designated for operational use. On request, the ATS Reporting Offices may order to prepare a Preflight Information Bulletin and send it to the address or fax number specified by the user. However, the use of such a Pre-flight Information Bulletin for flight preparation is, according to EAD policy, under the sole responsibility of the user. Pre-flight Information Bulletins contain permanent information that have become effective within the last 15 days and available temporary information effective on the date of flight. The Bulletins' contents are limited to the contents of the European AIS Database (EAD). The bulletin is free of charge. 8. ELECTRONIC TERRAIN AND OBSTACLE DATA The Area 1 electronic obstacle data (objects equal to or higher than 100 m above ground level) is available. AIRAC AMDT 165

6 GEN JAN 2015 AIP POLSKA Udostępnianiem danych zajmuje się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na zasadach określonych na stronie internetowej Elektroniczna baza danych o przeszkodach dla Strefy 1 została opracowana na podstawie wszystkich przeszkód lotniczych zgłoszonych służbie AIS oraz opublikowanych w ENR 5.4, AIP POLSKA. W związku z powyższym AIS POLSKA nie gwarantuje, że elektroniczna baza przeszkód dla Strefy 1 zawiera wszystkie istniejące przeszkody lotnicze o wysokości równej lub wyższej niż 100 metrów nad poziom terenu w FIR EPWW. Ok. 15% danych przeszkód stanowią dane nie aktualizowane po roku 2008, co uniemożliwia zagwarantowanie zgodności z zapisami Aneksu 15 ICAO pod względem dokładności danych. The Polish Air Navigation Services Agency is responsible for the dissemination of this information on the basis of regulations specified at The Area 1 obstacle dataset has been developed on the basis of all aeronautical obstacles reported to the AIS and published in ENR 5.4 of. That being so, AIS POLAND cannot guarantee that the dataset includes all existing aeronautical obstacles equal to or higher than 100 m above ground level within the EPWW FIR. Around 15% of the obstacle data is data that has not been updated after 2008, therefore full conformity with ICAO Annex 15 data accuracy requirements cannot be guaranteed. AIRAC AMDT 158

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE

GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE AIP POLSKA GEN 4.1 EPBY-1 GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE 1. DEFINICJE Dla celów niniejszej taryfy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-1 EPKT AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKT - KATOWICE/Pyrzowice EPKT AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. ENGLISH VERSION FOLLOWS Załącznik nr 5 do P-193/PT/2009, obowiązuje od dnia 5 maja 2009 r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 05 maja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia 15.12.2014 r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 7

URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz. ZARZĄDZENIE 28 Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo