SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną dalej także SIWZ na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną dalej także SIWZ na:"

Transkrypt

1 CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM Zakopane ul. Bronisława Czecha 1; tel ; ; fax NIP: REGON: jako zamawiający W Biuletynie Zamówień Publicznych nr udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu r r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty ,00 euro. W dniu r roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty ,00, w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: (zakładka Przetargi/Zakopane) W okresie trwającym od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscach określonych powyżej do upływu terminu składania ofert udostępnia się na stronie internetowej (zakładka Przetargi/Zakopane) SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną dalej także SIWZ na: usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka w okresie r r. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godzinie Treść SIWZ oraz istotnych postanowień umowy zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Przewodniczący Komisji Przetargowej Zatwierdził: Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu OPO Zakopane Styczeń 2014 rok 1

2 SPIS TREŚCI Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. Informacja o Zamawiającym II. Tryb udzielenie zamówienia III. Oferty częściowe, wariantowe IV. Zamówienia uzupełniające V. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami VII. Informacje dodatkowe Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINY WYKONANIA I. Przedmiot zamówienia II. Termin wykonania zamówienia Rozdział III WADIUM Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OŚWIADCZENIA, DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY ORAZ OFERTA I. Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich oceny II. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów i ich forma III. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie IV. Podwykonawcy V. Wymogi formalne oferty VI. Opakowanie oferty Rozdział V INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. Miejsce i termin składania ofert II. Miejsce i termin otwarcia ofert III. Publiczne otwarcie ofert IV. Termin związania ofertą V. Zmiana i wycofanie oferty 2

3 Rozdział VI KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. Tryb oceny ofert II. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty III. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów Rozdział VII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Rozdział VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Rozdział IX FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Rozdział X ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział XI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 3

4 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. Informacja o Zamawiającym 1. Zamawiającym jest Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich z siedzibą w Zakopanem, Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1, 2. Telefon: , Fax: NIP: , Regon: PKD: Z, Z, Z II. Tryb udzielenie zamówienia III. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i stosuje się do niego przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 I 1047, ze zmianami), zwanej dalej PZP. IV. Oferty częściowe, wariantowe 1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzenia oferty. 2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy PZP. 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art pzp lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu art. 2 pkt. 2a pzp. 4

5 V. Zamówienia uzupełniające 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 25% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, które są przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku doubezpieczenia nowego majątku, o ile będzie to prowadziło do wzrostu zaoferowanej składki ubezpieczenia. W przypadku doubezpieczenia będzie miał zastosowanie w szczególności art. 67 ust 1 pkt. 6 PZP 2. Stawka za doubezpieczenie za cały okres zawartej umowy (zgodna z wybraną ofertą) x ilość dni doubezpieczenia/ilość dni na które została zawarta umowa ubezpieczenia. VI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się: (zgodnie z art. 27 ustawy PZP) 2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faxu bądź poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 PZP, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej, za uprzednim potwierdzeniem w formie określonej w SIWZ, tj. elektronicznie lub faksem. 4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytania związane z treścią SIWZ, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 5

6 połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ ( ) 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępnia ją na stronie internetowej ) 6. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców 7. Nie przewiduje się zebrania wykonawców. 8. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując swoje zapytania: a. Pisemnie na adres: Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha Zakopane b. Faxem na nr: c. Pocztą elektroniczną na adres: VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Zachura w zakresie procedury przetargowej VIII. Informacje dodatkowe 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem. Wskazane jest, by Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. Niniejsze postępowanie oznaczone jest numerem (znakiem): DZP/Z/I/02/01/ Dopuszcza się dokonanie wizji lokalnej miejsca ubezpieczenia. Wykonawca może zdobyć na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie 6

7 dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej oraz pozyskania dodatkowych informacji poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINY WYKONANIA I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia na rzecz Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem w zakresie następujących Zadań (zwanych dalej zadaniami częściowymi): Zadanie 1: a. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk b. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zadanie 2: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem 2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi ubezpieczeniowe ubezpieczenie mienia Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego pod względem przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ II. Terminy wykonania zamówienia Przewidywany termin realizacji umowy:

8 Rozdział III WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY ORAZ OFERTA I. Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie d. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 2. Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonego oświadczenia oraz dołączonych do oferty dokumentów wymienionych w podrozdziale II niniejszego Rozdziału, według zasady spełnia/nie spełnia. 3. Nie spełnienie chociażby jednego z w.w. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. II. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów 8

9 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP do oferty należy załączyć następujące dokumenty: a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, b. Aktualne zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP do oferty należy załączyć następujące dokumenty: a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, b. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP. c. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę d. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ e. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, niniejszy dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt c SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 9

10 w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Niniejszy dokument winien być wystawiony odpowiednio w terminie wskazanym w pkt c SIWZ. d. Stosownie do 6 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. III. Zasady udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 24 ust. 1 PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z wykonawców występujących wspólnie. Pozostałe warunki szczegółowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 2. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2 SIWZ. 4. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę (np. konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 10

11 7. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. IV. Podwykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. 2. W powyższym przypadku wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców. 3. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym V. Wymogi formalne oferty 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej b. treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i musi zostać sporządzona wg formularza ofertowego, c. oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). d. Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) e. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli takie upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpis z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. f. Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy i dołączone do oferty. 11

12 g. We wszystkich przypadkach gdzie mowa jest o pieczątkach Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci formowej wykonawcy h. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 PZP. 2. Forma oferty a. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4 b. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie c. Dokumenty samodzielnie przygotowane przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom załączonym do SIWZ d. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. e. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez wykonawcę. f. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 12

13 musi być potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. g. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna bądź budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. h. Zaleca się, aby całość oferty była złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie. i. materiały nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, 3. Na zawartość oferty składa się: a. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wzór druku stanowi załącznik nr 6 do SIWZ b. Wypełnione oraz podpisane oświadczenia oraz dokumenty wymienione w Rozdziale IV pkt. II.SIWZ c. Stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru d. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 4. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst ujednolicony Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. 6. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. 7. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 13

14 VI. Opakowanie oferty 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2. Koperta powinna być oznaczona: a. nazwą i siedzibą Wykonawcy, b. zaadresowana na adres Zamawiającego: Centralny Ośrodek, ul. Bronisława Czecha 1, c. usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na rzecz Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem - nie otwierać przed dniem r o godz d. Numerem sprawy DZP/Z/I/02/01/2014. Rozdział V INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem przy ul. Bronisława Czecha 1, do dnia do godziny (Uwaga sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach ) 2. Oferty złożone po powyższym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu na wniesienie odwołania. 3. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert (tj. zgodnie z kolejnością zarejestrowania w sekretariacie). II. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, Zakopane, ul. 14

15 Bronisława Czecha 1, w sali - pokój 8 w dniu r. o godzinie III. Publiczne otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający ogłosi obecnym: a. Stan i ilość kopert (paczek) zawierających oferty b. Nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana c. Informacje dotyczące ceny oraz inne informacje zawarte w Formularzu oferty wykonawcy, którego oferta jest otwierana d. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 4. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy Wycofanie. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania. 5. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem Zmiana zostaną otwarte przez otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. IV. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. V. Zmiana i wycofanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko 15

16 wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". Rozdział VI KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. Tryb oceny ofert 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a. Zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania b. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 3. Zamawiający poprawia w ofercie: a. oczywiste omyłki pisarskie, b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 16

17 II. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 2. Zadanie 1: Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena (koszt) oferty 80 % 2 zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych 20 % Zadanie 2: Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena (koszt) oferty 100 % III. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów W ramach zadania nr 1 - zamówienie przyznane zostanie wykonawcy, który uzyska najwyższą punktową ocenę łączną będącą sumą ocen: za cenę i zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych. Oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kryterium wyboru cena Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ocena oferty w zakresie ceny zostanie obliczona z wykorzystaniem wzoru: Ocena = najniższa oferowana cena spośród rozpatrywanych ofert x 100 Pkt. x 80% cena ocenianej oferty Kryterium wyboru zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych Kryterium zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych będzie rozpatrywane na podstawie ilości punktów przyznanych wykonawcy za uwzględnienie w ofercie poszczególnych ryzyk i rozszerzeń dodatkowych (zakres fakultatywny). Za uwzględnienie danego ryzyka lub rozszerzenia wymienionego w zestawieniu ryzyk fakultatywnych, wykonawca otrzyma odpowiednio: Ryzyka, rozszerzenia i klauzule dodatkowe Ilość punktów 1.Klauzula szkody na skutek awarii, uszkodzeń 9 punktów 17

18 wewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń 2.Ubezpieczenie utraconych wpływów z czynszu lub 6 punktów innych usług 3. Klauzula terroryzmu 4 punkty 4. Klauzula dodatkowych kosztów 1 punkt Ostateczna ocena oferty w zakresie pokrycia ryzyk fakultatywnych, zostanie obliczona z wykorzystaniem wzoru: Ocen a = Suma punktów przyznanych za uwzględnienie poszczególnych ryzyk fakultatywnych x 100 Pkt. x 20% 20 Pkt. (maksymalna ilość punktów do uzyskania) W ramach zadania 2 - zamówienie przyznane zostanie wykonawcy, który uzyska najwyższą punktową ocenę łączną będącą sumą ocen: za cenę i zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych. Oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kryterium wyboru cena Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ocena oferty w zakresie ceny zostanie obliczona z wykorzystaniem wzoru: Ocena = najniższa oferowana cena spośród rozpatrywanych ofert x 100 Pkt. x 100% cena ocenianej oferty Rozdział VII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia poda cenę w sposób określony w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu ofertowym 3. Cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje koszt wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w rozdziale II SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 1 do SIWZ, pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ (w tym przekazanego załącznika 18

19 nr 1 do SIWZ), jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Oznacza to, iż cena musi dodatkowo obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej staranności oraz realizacji zgodnej z obowiązującymi przepisami. 5. Cena będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka (obiektywnie możliwe do przewidzenia) jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz, że przewidział właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przez wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszego postępowania. 6. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę. Rozdział VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca nie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Rozdział IX FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Rozdziale VI pkt II SIWZ. 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale VI pkt II SIWZ. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego 19

20 ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 2 a) SIWZ również na swojej stronie internetowej (http://bip.cos.pl/bip/strony,0,72-zakopane) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Rozdział X ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Istotne postanowienia, które ostaną wprowadzone do umowy ubezpieczeniowej zawiera załącznik nr 9 do SIWZ Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 34a, Warszawa, Oddział w Krakowie ul. Kielecka 1, Kraków. Do obowiązków brokera należeć będzie bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego, w tym udzielanie fachowej asysty w dochodzeniu roszczeń od Ubezpieczycieli oraz udzielania informacji w zakresie prewencji szkodowej i postępowania w razie zaistnienia szkód objętych działaniem Programu ubezpieczeniowego. Wszelkie koszty związane z kurtażem brokera ponoszą Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ Nr postępowania: OG.271.01.2014 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/ 370/68/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na GLOBALNE UBEZPIECZENIE ZAKŁADU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo