Sylabus modułu: Technologia Informacyjna (TI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabus modułu: Technologia Informacyjna (TI)"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień Sylabus modułu: Technologia Informacyjna (TI) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki semestr forma studiów sposób ustalania oceny końcowej modułu informacje dodatkowe mgr Ilona Antonina Neffe semestr I Studia stacjonarne Ocena pracy studenta jest składową za wykonanie projektu indywidualnego (ćw. nr 1, 2, 3) dotyczącego obsługi platform elektronicznej administracji (2*10%=20 % oceny), dwóch ćw. (nr 4 i 5) dotyczących podpisu elektronicznego w oparciu o certyfikat Powszechnego Centrum Certyfikacji (20 % oceny), prezentacji n.t. nowoczesnych zagadnień IT (10 % oceny), utworzenie strony WWW autoprezentacji lub wortalu tematycznego z wykorzystaniem prostych Systemów Zarządzania Treścią (20 % oceny), ćw. nr 6 dotyczące analizy funkcjonowania platform e-learningowych (10% oceny) oraz testu wielokrotnego wyboru (20 % oceny) Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa Technologia Informacyjna (laboratorium) prowadzący grupa(-y) treści zajęć mgr Ilona Antonina Neffe Specjalność: DiKS kod TI _fs_1 Treści merytoryczne przedmiotu technologia informacyjna oscylują tematycznie wokół nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych: programowych i narzędziowych, związanych pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją oraz szeroko rozumianym zagadnieniem bezpieczeństwa IT. Treści merytoryczne przedmiotu ukierunkowane są na potrzeby i okoliczności z jakimi w przyszłym działaniu zawodowym zetkną się absolwenci Uniwersytetu Śląskiego jako dziennikarze nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Forma laboratoryjna przedmiotu stawia nie tylko na wiedzę, ale na konkretne umiejętności i kompetencje społeczne, które bardziej szczegółowo omówione zostały jako oczekiwane efekty kształcenia, z silnym akcentem obsługi mediów elektronicznych, oraz zastosowania Internetu jako bezpiecznej (bezpieczeństwo kontrolowane) platformy komunikacyjnej, transakcyjnej i edukacyjnej (z odwołaniem do elementarnej wiedzy w aspektach prawnych). Zakres tematyczny przedmiotu z wyszczególnieniem zagadnień: Wstęp: Omówienie modelu kształcenia KRK, szczegółowe omówienie Efektów kształcenia oraz metod ich weryfikacji - odniesienie do skali ocen. Wprowadzenie do ćwiczeń - wstęp teoretyczny n.t. współczesnej kryptografii stosowanej w zabezpieczeniach internetowych (kryptografia asymetryczna temat wspomagany filmoteką ATVN); Mechanizm podpisu cyfrowego, modelowe odwzorowanie w PGP akredytacja kluczy kryptograficznych, klasyczne zastosowania. Podpis elektroniczny a Infrastruktura Klucza Publicznego w Polsce i UE. Dokument elektroniczny w elektronicznym obiegu dokumentów oraz w Centralnym

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 2 Repozytorium Wzorów Dokumentów. Działania platform elektronicznej administracji: elektroniczna skrzynka podawcza, elektroniczny obieg dokumentu, elektroniczna kancelaria (działanie HSM - generowanie urzędowego poświadczenia odbioru, urzędowego poświadczenia przedłożenia); metody uwierzytelnienia obywatela: zaufany profil, podpis elektroniczny - aspekty technologiczne i prawne. Usługi urzędów certyfikacji, znaczenie listy CRL, protokołu OCSP, analiza zawartości certyfikatów szacowanie bezpieczeństwa, zabezpieczenia bankowości elektronicznej oraz innych transakcji on-line; zagadnienia interoperacyjności systemów informatycznych i rejestrów - idea jednego okienka, lista TSL kwalifikowanych urzędów certyfikacji w UE oraz oraz WebNotarius - usługi w chmurze. Komunikacja interpersonalna: konfiguracja programów pocztowych i aplikacji do podpisu cyfrowego, z opcją do zachowania poufności poczty elektronicznej w technologii S/MIME, zastosowanie Certyfikatu ID Certum (Test ID). Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych z uwzględnieniem naukowych przesłanek w metodach komunikatywności dostosowanych do percepcji odbiorców, tematycznie: Nowoczesne zagadnienia IT, w tym m.in. nowości technologiczne mobilnych mediów elektronicznych (opcjonalnie zagadnienie konwergencji). Sposoby tworzenia stron WWW - kreatory off-line i on-line, aktualizacja treści; wybór serwerów hostingowych, alternatywnie wykorzystanie windowsowej usługi IIS (Internetowe Usługi Informacyjne). Systemy Zarządzania Treścią (CMS) wybór i praktyczne zastosowania, metodyka tworzenia stron, zasady administrowania. E- learnig: Funkcjonalność narzędzi platform e-learningowych, podstawy metodyczne dobrego szkolenia on-line, porównanie wiodących ośrodków oraz ofert edukacyjnych. Zagadnienia dotyczące przyszłości rozwoju Technologii Informacyjno Komunikacyjnych: Europejska Agenda Cyfrowa, a plan informatyzacji państwa, projekty innowacyjne (rządowe Centrum Projektów Informatycznych). W ramach zajęć student wykonuje 6 ćwiczeń obowiązkowych, dwie prace indywidualne oraz test. Ćwiczenia nr 1, 2 i 3 stanowią składowe indywidualnego projektu, każdy student nabywa umiejętność korzystania z usługi e-urzędu, załatwiając sprawę on-line w urzędzie własnej gminy. Ćwiczenie obowiązkowe 1 Student indywidualnie sprawdza na jakiej platformie elektronicznej administracji funkcjonuje e-urząd jego rodzimej gminy. Postępując wg instruktażu prowadzącego zajęcia, jak również wg wymogów stawianych przez urząd, stara się o uzyskanie odpowiedniego gadżetu uwierzytelnienia e-obywatela (rejestracja, założenie konta, wypełnienie wniosku). Ćwiczenie obowiązkowe 2 Student zgłasza się osobiście do odpowiedniego urzędu, w celu potwierdzenia swoich danych osobowych; Uzyskuje odpowiednio: zaufany profil (w urzędowych punktach potwierdzenia zaufanego profilu) lub w Centrum Certyfikacji SEKAP podpisuje z urzędem umowę cywilno prawną na stosowanie podpisu elektronicznego niekwalifikowanego - odbiera parę kluczy kryptograficznych z certyfikatem w formacie pliku certyfikat.pfx Ćwiczenie obowiązkowe 3 jest praktycznym ćwiczeniem załatwienia sprawy w urzędzie, w oparciu o formularz Wniosku lub Udostępnienia informacji publicznej na wniosek, z zastosowaniem odpowiedniego sposobu uwierzytelnienia e-obywatela. Ćwiczenia nr 4 i 5 dotyczą zastosowania podpisu elektronicznego niekwalifikowanego Ćwiczenie obowiązkowe 4 Po zarejestrowaniu się i założeniu konta w Powszechnym Centrum Certyfikacji student wykonuje złożoną procedurę uzyskując on-line parę kluczy kryptograficznych z certyfikatem testowym (instalacja do tzw. windowsowego magazynu certyfikatów).

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 Ćwiczenie obowiązkowe 5 Konfiguracja odpowiedniego programu pocztowego będącego aplikacją do podpisu elektronicznego niekwalifikowanego, wg instrukcji prowadzącego. Zalecane jest wykonanie ćwiczenia parami, czyli wzajemne przesłanie poczty elektronicznej z podpisem cyfrowym, w drugiej kolejności wymiana poczty podpisanej i zaszyfrowanej. Uwaga: Zestaw ćw. 4 i 5 stanowi fundament w zagadnieniach wiarygodności informacji przesyłanej pocztą elektroniczną (identyfikacja nadawcy i sprawdzenie integralności danych), a więc istotne zagadnienie w pracy dziennikarskiej. Praca indywidualna 1 Prezentacja Nowoczesne technologie informacyjne Prezentacja multimedialna (PowerPoint lub inny), merytoryczne dotyczy wybranego zagadnienia IT, tworzona wg wymogów zawartych w podanej literaturze, doprecyzowanych instrukcją prowadzącego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na komunikatywność przekazu dostosowanego do percepcji odbiorców; wskazana jest forma kreatywna w atrakcyjnym przedstawieniu treści, ale w reżimie tematu prezentacji prelekcji o charakterze naukowym. Student domyślnie ma przyjąć tu rolę prelegenta. Praca indywidualna 2 Systemy zarządzania treścią - Tworzenie strony WWW Ćwiczenie student wykonuje wg literatury i instruktażu podanego przez prowadzącego. Strona tworzona jest w wybranym Systemie Zarządzania Treścią, zamieszczana na bezpłatnym serwerze hostingowym (w oparciu o ćwiczeniowe konto użytkownika). Ćwiczenie wymaga myślenia koncepcyjnego i rozumienia mechanizmu zarządzania panelem administratora. Ćwiczenie obowiązkowe 6 E-learning analiza porównawcza narzędzi i metodyki nauczania on-line Porównanie platform e-learningowych, spełniających różne funkcje: Akademii PUW - Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego z ofertą dla studiów I i II stopnia, różnych kursów i studiów Podyplomowych oraz platformy Akademii PARP - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako typowej platformy szkoleń doskonalenia zawodowego, ukierunkowanej tematycznie na działalność gospodarczą. Student dokonuje analizy porównawczej platform pod względem funkcjonalności, używanych narzędzi, regulaminu, opieki metodycznej i bierze udział w dyskusji moderowanej przez prowadzącego. Ćwiczenia zalecane i nieobowiązkowe - to udział w wybranym kursie PARP, analiza Demo wybranego kursu PUW; wskazana jest również znajomość instruktażu: podstawy użytkowania systemu MOODLE w Centrum Kształcenia na Odległość UŚ. metody prowadzenia zajęć Test - Test wielokrotnego wyboru Sprawdzianem wiedzy jest test wielokrotnego wyboru z całości materiału punktowany wg wagi zagadnienia i stopnia trudności. Pytania dotyczą wiedzy teoretycznej związanej z tematyką ćwiczeń, jak również wiedzy nabytej poprzez ćwiczenia, są sprawdzeniem zakładanych efektów kształcenia. Praca w laboratorium (pracownia komputerowa 2 godz tygodniowo, 15 tygodni) Wszystkie ćwiczenia złożone i wykonywane prace indywidualne prowadzący poprzedza krótkim wstępem teoretycznym w formie wykładu oraz instruktażem. Inne metody/formy/ prace terenowe Projekt indywidualny - zadanie złożone dotyczące ćwiczenia na platformach elektronicznej administracji: Wykorzystanie obligatoryjnych procedur i uzyskanie w odpowiednich urzędach administracji publicznej gadżetów służących do uwierzytelnienia obywatela on-line, następnie wykonanie ćwiczenia zasadniczego, czyli załatwienia sprawy w e-urzędzie własnej gminy. Metody nauczania: Konstruktywizm, kognitywistyka ukierunkowana na metapoznanie, zasady heurystyczne.

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta organizacja zajęć literatura obowiązkowa Praca własna studenta obejmuje: - Uzyskanie w odpowiednich urzędach gadżetów do uwierzytelnienia się na platformach elektronicznej administracji (wg instrukcji do projektu indywidualnego), - wykonanie prezentacji w temacie Nowoczesne technologie IT (wg zasad podanych w literaturze, uzupełnionych instrukcją prowadzącego) - przygotowywanie się do roli prelegenta - wykonanie strony WWW w wybranym Systemie Zarządzania Treścią, na wybranym serwerze hostingowym (prowadzący podaje propozycje ukierunkowane na metodykę obsługi mediów elektronicznych), - studiowanie literatury przedmiotu, oraz materiałów instruktażowych do ćwiczeń oferowanych przez prowadzącego, - Czytanie wybranych aktów prawnych w odniesieniu do niektórych zadań on-line - Przygotowanie do testu końcowego. Wielkość jednostki zajęć: 90 minut zajęcia laboratoryjne w pracowni komputerowej. Jednostki kontaktowe zgodnie z harmonogramem zajęć Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Polecana literatura: Gogołek W.: Technologie informacyjne mediów, Warszawa 2006 Olszański L.: Dziennikarstwo internetowe Warszawa 2006 Kautz T.: Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. [W:] Komputer w edukacji. 16 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków Neffe I.: Podpis elektroniczny w polskiej administracji publicznej i e-biznesie. Aspekty technologiczne i prawne w świetle wymogów unijnych. [W:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Doświadczenia państw postsocjalistycznych i Trzeciego Świata, Red. nauk. M. Barański, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2009, s Neffe I.: Systemy zarządzania treścią (CMS) szansą dla rozwoju dziennikarstwa internetowego. [W:] Komputer w edukacji. 18 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, s Neffe I.: Nowoczesne technologie przetwarzania informacji a hipermedialny Internet. Nowa sylwetka dziennikarza. [W:] Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną Pod redakcją Janiny Fras, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s Neffe I.: Dziennikarstwo internetowe. Wybrane zagadnienia metodyczne. [W:] Komputer w edukacji. 17 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s Nęcka. E.: Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002 Juszczyk.S.: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 literatura uzupełniająca adres strony www zajęć informacje dodatkowe Akty prawne: Dyrektywa o podpisach elektronicznych (preambuła), Ustawa o podpisie elektronicznym, Kodeks postępowania cywilnego, Dyrektywa usługowa (w kontekście idei jednego okienka ), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o informatyzacji, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dozwolony użytek prywatny oraz publiczny), Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Nowa Instrukcja kancelaryjna Materiały przygotowane przez prowadzącego: 1. Uwagi do prezentacji multimedialnej (prelekcja naukowa), 2. Uwagi metodyczne do stronki WWW (autoprezentacja naukowa lub wortal tematyczny) 3. Konfiguracja Outlook Express i Poczta Windows Live na konto zgodne z certyfikatem 3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu nazwa Technologia Informacyjna (laboratorium) kod(-y) zajęć osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację grupa(-y) wymagania merytoryczne TI _fs_1 mgr Ilona Antonina Neffe Specjalność: DiKS kod TI_w_1, TI_w_2 TI_w_3 TI_w_4 TI_w_5 TI_w_6 TI_w_1 Wymogi merytoryczne przedmiotu stanowią przygotowanie studenta do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, tak, aby nabył wiedzę, umiejętności i kompetencje w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami teleinformatycznymi, które posiadają szczególne znaczenie w modernizacji państwa i gospodarki. Chodzi tu m.in. o znajomość funkcjonowania platform elektronicznej administracji oraz metod uwierzytelnienia obywatela, rozróżnienia tych metod w aspektach prawnych, jak również o praktyczną umiejętność załatwiania spraw w urzędzie on line. TI_w_2 Dla przyszłego absolwenta w zawodzie: dziennikarza ważną jest wiedza na temat bezpiecznej komunikacji interpersonalnej w sytuacjach zawodowych i kontaktach dyplomatycznych, oraz praktyczna umiejętność korzystania z bezpiecznej poczty elektronicznej: stosowanie metody uwierzytelnienia danych i podpisującego, opcjonalnie z zachowaniem poufności, czyli podpisu elektronicznego niekwalifikowanego. TI_w_3 Jednym z wymogów merytorycznych jest również przygotowanie studenta do roli twórcy prezentacji multimedialnych, w których skorzysta z przesłanek naukowych stawiających na komunikatywność dostosowaną do percepcji odbiorców, odpowiednio przygotuje się do roli prelegenta. Metoda konstruktywizmu ma tutaj umocowanie w wyborze innowacyjnego zagadnienia IT jako tematu prezentacji.

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 TI_w_4 Istotną jest również umiejętność administrowania własną stroną WWW. Na zajęciach technologii informacyjnej student nabywa wiedzę teoretyczną co do logistyki, zasad nawigacji, zasad funkcjonowania Systemów Zarządzania Treścią (CMS), oraz umiejętność praktyczną w wykonaniu wortalu tematycznego, alternatywnie autoprezentacji z wykorzystaniem własnej inwencji twórczej. Uwaga: Popularne blogi stanowią uboższą wersję systemów CMS, dlatego nie są zalecane. Systemy Zarządzania Treścią stanowią klasyczne zaplecze redakcji on-line. TI_w_5 Szczególny akcent w dydaktyce przedmiotu stawiany jest na efektywny e-learning, który w trakcie studiów może być traktowany jako uzupełniający w procesie kształcenia, a koniunkturalnie przydatny w nauce przez całe życie, czyli skuteczną metodą kształcenia w sytuacji wymagającej zdobycia kwalifikacji w innym zawodzie niż wyuczony. Istotne jest, aby student miał rozeznanie w funkcjonowaniu platform e-learningowych, znał zasady korzystania z narzędzi oraz metodykę nauczania. TI_w_6 Generalnie celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie przyszłego absolwenta do roli kompetentnego użytkownika sieci i współuczestnika w kreowaniu nowoczesnych mediów, szczególnie we współpracy z redakcją on-line; osiągnięcie przez niego wysokich kompetencji w kategoriach odpowiedzialności za przekazywaną informację, umiejętność stosowania zabezpieczeń kryptograficznych czyli narzędzi komunikacyjnych z zapewnieniem sprawdzenia integralności przesyłanej informacji i wiarygodności autorstwa. Przyszły absolwent będzie również dziennikarzem - informatorem dla obywateli w praktycznych poradach: jak wykorzystać Internet w komunikacji z e-urzędem, w e-biznesie, e-learningu, w pracy on-line; będzie podejmował tematy wdrażania kluczowych założeń planu informatyzacji państwa w infrastrukturze krajowej i Unii Europejskiej (np. wg kluczowych założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej). kryteria oceny Ocena pracy studenta TI_w_1 Weryfikacja ćwiczeń nr 1, 2, 3 załatwienie sprawy w urzędzie on-line: Na platformie e-puap, poprawna weryfikacja zaufanego profilu jest jednoznaczna z podpisem elektronicznym kwalifikowanym, stanowi o skutkach prawnych podpisu odręcznego złożonego pod wnioskiem. Dowodem na poprawność wykonanego ćwiczenia jest uzyskanie UPP - Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia, wysyłanego automatycznie przez Urząd, do skrzynki kontaktowej użytkownika. Na platformie SEKAP, przy zastosowaniu podpisu elektronicznego niekwalifikowanego jako metody uwierzytelnienia (moc dowodowa), o poprawności wykonanego ćwiczenia świadczy otrzymane w skrzynce kontaktowej UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru oraz informacja z elektronicznej kancelarii o tym, iż sprawa z odpowiednio przydzielonym numerem nabrała biegu prawnego. Student, którego gmina nie funkcjonuje w SEKAP, Za projekt indywidualny złożony z ćwiczeń nr 1, 2, 3 który weryfikuje umiejętność załatwienia sprawy on-line w urzędzie student uzyskuje maksymalnie 20 punktów (10 za SEKAP i 10 za epuap) TI_w_2 Weryfikacja ćwiczeń nr 4 i 5 (dotyczą zastosowania podpisu elektronicznego niekwalifikowanego) Ćwiczenie obowiązkowe 4 Sprawdzenie poprawności ćwiczenia jest jednoznaczne ze sprawdzeniem obecności certyfikatu w tzw. widnowsowym magazynie certyfikatów.

7 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 7 Ćwiczenie obowiązkowe 5 Sprawdzeniem poprawności wykonanego ćwiczenia jest możliwość wysłania poczty z podpisem cyfrowym (po wymianie kluczy publicznych, również szyfrowanej). Maksymalna ilość punktów: 20 TI_w_3 Praca indywidualna 1 Prezentacja Nowoczesne technologie informacyjne Prezentacja multimedialna (PowerPoint lub inny) oceniana jest pod względem merytorycznym (forma prelekcji naukowej), a technicznie wg wymogów zawartych w podanej literaturze, uzupełnionej instrukcją prowadzącego z akcentem na komunikatywność przekazu dostosowanego do percepcji odbiorców; oceniana jest również kreatywność w przedstawieniu treści. Student domyślnie jest prelegentem. Maksymalna ilość punktów: 10 TI_w_4 Praca indywidualna 2 Systemy zarządzania treścią - Tworzenie strony WWW Strona WWW oceniana jest pod kątem przydatności, estetyki, logistyki projektu i nawigacji oraz zgodności z tematem; student obowiązkowo musi stronkę obronić, to znaczy wykazać się biegłością administrowania. Dodatkowo praca oceniana jest za inwencję twórczą wg skali O Quina i Besemer (E. Nęcka Psychologia twórczości s.29) Maksymalna ilość punktów: 20 TI_w_5 Ćwiczenie obowiązkowe 6 E-learning analiza porównawcza narzędzi i metodyki nauczania on-line Porównanie platform e-learningowych, spełniających różne funkcje: Akademii PUW - Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego z ofertą dla studiów I i II stopnia, różnych kurów i studiów Podyplomowych oraz platformy Akademii PARP - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako typowej platformy szkoleń doskonalenia zawodowego, ukierunkowanej tematycznie na działalność gospodarczą. Student dokonuje analizy porównawczej platform pod względem funkcjonalności, używanych narzędzi, regulaminu, opieki metodycznej i bierze udział w dyskusji moderowanej przez prowadzącego. Oceniana jest aktywność w dyskusji oraz odpowiedzi na pytania konkursowe. Maksymalna liczba punktów: 10 Ćwiczenia zalecane i nieobowiązkowe 1 - to udział w wybranym kursie PARP, analiza Demo wybranego kursu PUW; wskazany jest również instruktaż: podstawy użytkowania systemu MOODLE w Centrum Kształcenia na Odległość UŚ. Ćwiczenie nieobowiązkowe 2 dotyczące edycji (wyrównawcze, dla uzupełnienia braków TI ze szkoły średniej). Ćwiczenie jest symulacją obróbki tekstu do pracy licencjackiej. Proponowane teksty do ćwiczeń: z zakresu kognitywistyki, metod szybkiego uczenia się, kreatywności itp. TI_w_6 Test Sprawdzianem wiedzy jest test wielokrotnego wyboru z całości materiału punktowany wg wagi zagadnienia i stopnia trudności. Pytania dotyczą wiedzy teoretycznej związanej z tematyką ćwiczeń, jak również wiedzy nabytej poprzez ćwiczenia, są więc sprawdzianem zakładanych Efektów kształcenia. Maksymalna liczba punktów: 20

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 8 przebieg procesu weryfikacji Odpowiednie elementy do oceny student przesyła wykładowcy prace na wskazane konto pocztowe, podpisując się niekwalifikowanym podpisem elektronicznym z certyfikatem Testowym ID Certum. W polu tekstowym: link do strony WWW; w załączniku: Print Screen wykonanego ćwiczenia w e-urzędzie z uwidocznionym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (SEKAP), Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (epuap) oraz prezentację w temacie nowoczesnych narzędzi IT. Test wielokrotnego wyboru odbywa się na zajęciach, w ustalonym terminie pod koniec semestru. Błędy dyskutowane są z osobą studenta, tak aby miał możliwość uświadomienia sobie tych błędów i ewentualną korektę. Dodatkowo student poproszony zostanie o dokonanie określonych poprawek na swojej stronie WWW, co stanowi sprawdzian samodzielności wykonanego zadania. Maksymalna sumaryczna punktacja wg wyżej wymienionych kryteriów: 100 Ocena końcowa wystawiana jest wg skali punktów: bardzo dobry dobry dobry dostateczny dostateczny 59 i poniżej - niedostateczny informacje dodatkowe W ocenie końcowej brane są również pod uwagę ćwiczenia wybrane nadobowiązkowe, aktywność na zajęciach: odpowiedzi na pytania konkursowe oraz udział w dyskusjach (uznaniowo podciąga się ocenę o kilka punktów).

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Idea VCC

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo