Sylabus modułu: Technologia Informacyjna (TI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabus modułu: Technologia Informacyjna (TI)"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień Sylabus modułu: Technologia Informacyjna (TI) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki semestr forma studiów sposób ustalania oceny końcowej modułu informacje dodatkowe mgr Ilona Antonina Neffe semestr I Studia stacjonarne Ocena pracy studenta jest składową za wykonanie projektu indywidualnego (ćw. nr 1, 2, 3) dotyczącego obsługi platform elektronicznej administracji (2*10%=20 % oceny), dwóch ćw. (nr 4 i 5) dotyczących podpisu elektronicznego w oparciu o certyfikat Powszechnego Centrum Certyfikacji (20 % oceny), prezentacji n.t. nowoczesnych zagadnień IT (10 % oceny), utworzenie strony WWW autoprezentacji lub wortalu tematycznego z wykorzystaniem prostych Systemów Zarządzania Treścią (20 % oceny), ćw. nr 6 dotyczące analizy funkcjonowania platform e-learningowych (10% oceny) oraz testu wielokrotnego wyboru (20 % oceny) Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa Technologia Informacyjna (laboratorium) prowadzący grupa(-y) treści zajęć mgr Ilona Antonina Neffe Specjalność: DiKS kod TI _fs_1 Treści merytoryczne przedmiotu technologia informacyjna oscylują tematycznie wokół nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych: programowych i narzędziowych, związanych pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją oraz szeroko rozumianym zagadnieniem bezpieczeństwa IT. Treści merytoryczne przedmiotu ukierunkowane są na potrzeby i okoliczności z jakimi w przyszłym działaniu zawodowym zetkną się absolwenci Uniwersytetu Śląskiego jako dziennikarze nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Forma laboratoryjna przedmiotu stawia nie tylko na wiedzę, ale na konkretne umiejętności i kompetencje społeczne, które bardziej szczegółowo omówione zostały jako oczekiwane efekty kształcenia, z silnym akcentem obsługi mediów elektronicznych, oraz zastosowania Internetu jako bezpiecznej (bezpieczeństwo kontrolowane) platformy komunikacyjnej, transakcyjnej i edukacyjnej (z odwołaniem do elementarnej wiedzy w aspektach prawnych). Zakres tematyczny przedmiotu z wyszczególnieniem zagadnień: Wstęp: Omówienie modelu kształcenia KRK, szczegółowe omówienie Efektów kształcenia oraz metod ich weryfikacji - odniesienie do skali ocen. Wprowadzenie do ćwiczeń - wstęp teoretyczny n.t. współczesnej kryptografii stosowanej w zabezpieczeniach internetowych (kryptografia asymetryczna temat wspomagany filmoteką ATVN); Mechanizm podpisu cyfrowego, modelowe odwzorowanie w PGP akredytacja kluczy kryptograficznych, klasyczne zastosowania. Podpis elektroniczny a Infrastruktura Klucza Publicznego w Polsce i UE. Dokument elektroniczny w elektronicznym obiegu dokumentów oraz w Centralnym

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 2 Repozytorium Wzorów Dokumentów. Działania platform elektronicznej administracji: elektroniczna skrzynka podawcza, elektroniczny obieg dokumentu, elektroniczna kancelaria (działanie HSM - generowanie urzędowego poświadczenia odbioru, urzędowego poświadczenia przedłożenia); metody uwierzytelnienia obywatela: zaufany profil, podpis elektroniczny - aspekty technologiczne i prawne. Usługi urzędów certyfikacji, znaczenie listy CRL, protokołu OCSP, analiza zawartości certyfikatów szacowanie bezpieczeństwa, zabezpieczenia bankowości elektronicznej oraz innych transakcji on-line; zagadnienia interoperacyjności systemów informatycznych i rejestrów - idea jednego okienka, lista TSL kwalifikowanych urzędów certyfikacji w UE oraz oraz WebNotarius - usługi w chmurze. Komunikacja interpersonalna: konfiguracja programów pocztowych i aplikacji do podpisu cyfrowego, z opcją do zachowania poufności poczty elektronicznej w technologii S/MIME, zastosowanie Certyfikatu ID Certum (Test ID). Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych z uwzględnieniem naukowych przesłanek w metodach komunikatywności dostosowanych do percepcji odbiorców, tematycznie: Nowoczesne zagadnienia IT, w tym m.in. nowości technologiczne mobilnych mediów elektronicznych (opcjonalnie zagadnienie konwergencji). Sposoby tworzenia stron WWW - kreatory off-line i on-line, aktualizacja treści; wybór serwerów hostingowych, alternatywnie wykorzystanie windowsowej usługi IIS (Internetowe Usługi Informacyjne). Systemy Zarządzania Treścią (CMS) wybór i praktyczne zastosowania, metodyka tworzenia stron, zasady administrowania. E- learnig: Funkcjonalność narzędzi platform e-learningowych, podstawy metodyczne dobrego szkolenia on-line, porównanie wiodących ośrodków oraz ofert edukacyjnych. Zagadnienia dotyczące przyszłości rozwoju Technologii Informacyjno Komunikacyjnych: Europejska Agenda Cyfrowa, a plan informatyzacji państwa, projekty innowacyjne (rządowe Centrum Projektów Informatycznych). W ramach zajęć student wykonuje 6 ćwiczeń obowiązkowych, dwie prace indywidualne oraz test. Ćwiczenia nr 1, 2 i 3 stanowią składowe indywidualnego projektu, każdy student nabywa umiejętność korzystania z usługi e-urzędu, załatwiając sprawę on-line w urzędzie własnej gminy. Ćwiczenie obowiązkowe 1 Student indywidualnie sprawdza na jakiej platformie elektronicznej administracji funkcjonuje e-urząd jego rodzimej gminy. Postępując wg instruktażu prowadzącego zajęcia, jak również wg wymogów stawianych przez urząd, stara się o uzyskanie odpowiedniego gadżetu uwierzytelnienia e-obywatela (rejestracja, założenie konta, wypełnienie wniosku). Ćwiczenie obowiązkowe 2 Student zgłasza się osobiście do odpowiedniego urzędu, w celu potwierdzenia swoich danych osobowych; Uzyskuje odpowiednio: zaufany profil (w urzędowych punktach potwierdzenia zaufanego profilu) lub w Centrum Certyfikacji SEKAP podpisuje z urzędem umowę cywilno prawną na stosowanie podpisu elektronicznego niekwalifikowanego - odbiera parę kluczy kryptograficznych z certyfikatem w formacie pliku certyfikat.pfx Ćwiczenie obowiązkowe 3 jest praktycznym ćwiczeniem załatwienia sprawy w urzędzie, w oparciu o formularz Wniosku lub Udostępnienia informacji publicznej na wniosek, z zastosowaniem odpowiedniego sposobu uwierzytelnienia e-obywatela. Ćwiczenia nr 4 i 5 dotyczą zastosowania podpisu elektronicznego niekwalifikowanego Ćwiczenie obowiązkowe 4 Po zarejestrowaniu się i założeniu konta w Powszechnym Centrum Certyfikacji student wykonuje złożoną procedurę uzyskując on-line parę kluczy kryptograficznych z certyfikatem testowym (instalacja do tzw. windowsowego magazynu certyfikatów).

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 Ćwiczenie obowiązkowe 5 Konfiguracja odpowiedniego programu pocztowego będącego aplikacją do podpisu elektronicznego niekwalifikowanego, wg instrukcji prowadzącego. Zalecane jest wykonanie ćwiczenia parami, czyli wzajemne przesłanie poczty elektronicznej z podpisem cyfrowym, w drugiej kolejności wymiana poczty podpisanej i zaszyfrowanej. Uwaga: Zestaw ćw. 4 i 5 stanowi fundament w zagadnieniach wiarygodności informacji przesyłanej pocztą elektroniczną (identyfikacja nadawcy i sprawdzenie integralności danych), a więc istotne zagadnienie w pracy dziennikarskiej. Praca indywidualna 1 Prezentacja Nowoczesne technologie informacyjne Prezentacja multimedialna (PowerPoint lub inny), merytoryczne dotyczy wybranego zagadnienia IT, tworzona wg wymogów zawartych w podanej literaturze, doprecyzowanych instrukcją prowadzącego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na komunikatywność przekazu dostosowanego do percepcji odbiorców; wskazana jest forma kreatywna w atrakcyjnym przedstawieniu treści, ale w reżimie tematu prezentacji prelekcji o charakterze naukowym. Student domyślnie ma przyjąć tu rolę prelegenta. Praca indywidualna 2 Systemy zarządzania treścią - Tworzenie strony WWW Ćwiczenie student wykonuje wg literatury i instruktażu podanego przez prowadzącego. Strona tworzona jest w wybranym Systemie Zarządzania Treścią, zamieszczana na bezpłatnym serwerze hostingowym (w oparciu o ćwiczeniowe konto użytkownika). Ćwiczenie wymaga myślenia koncepcyjnego i rozumienia mechanizmu zarządzania panelem administratora. Ćwiczenie obowiązkowe 6 E-learning analiza porównawcza narzędzi i metodyki nauczania on-line Porównanie platform e-learningowych, spełniających różne funkcje: Akademii PUW - Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego z ofertą dla studiów I i II stopnia, różnych kursów i studiów Podyplomowych oraz platformy Akademii PARP - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako typowej platformy szkoleń doskonalenia zawodowego, ukierunkowanej tematycznie na działalność gospodarczą. Student dokonuje analizy porównawczej platform pod względem funkcjonalności, używanych narzędzi, regulaminu, opieki metodycznej i bierze udział w dyskusji moderowanej przez prowadzącego. Ćwiczenia zalecane i nieobowiązkowe - to udział w wybranym kursie PARP, analiza Demo wybranego kursu PUW; wskazana jest również znajomość instruktażu: podstawy użytkowania systemu MOODLE w Centrum Kształcenia na Odległość UŚ. metody prowadzenia zajęć Test - Test wielokrotnego wyboru Sprawdzianem wiedzy jest test wielokrotnego wyboru z całości materiału punktowany wg wagi zagadnienia i stopnia trudności. Pytania dotyczą wiedzy teoretycznej związanej z tematyką ćwiczeń, jak również wiedzy nabytej poprzez ćwiczenia, są sprawdzeniem zakładanych efektów kształcenia. Praca w laboratorium (pracownia komputerowa 2 godz tygodniowo, 15 tygodni) Wszystkie ćwiczenia złożone i wykonywane prace indywidualne prowadzący poprzedza krótkim wstępem teoretycznym w formie wykładu oraz instruktażem. Inne metody/formy/ prace terenowe Projekt indywidualny - zadanie złożone dotyczące ćwiczenia na platformach elektronicznej administracji: Wykorzystanie obligatoryjnych procedur i uzyskanie w odpowiednich urzędach administracji publicznej gadżetów służących do uwierzytelnienia obywatela on-line, następnie wykonanie ćwiczenia zasadniczego, czyli załatwienia sprawy w e-urzędzie własnej gminy. Metody nauczania: Konstruktywizm, kognitywistyka ukierunkowana na metapoznanie, zasady heurystyczne.

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta organizacja zajęć literatura obowiązkowa Praca własna studenta obejmuje: - Uzyskanie w odpowiednich urzędach gadżetów do uwierzytelnienia się na platformach elektronicznej administracji (wg instrukcji do projektu indywidualnego), - wykonanie prezentacji w temacie Nowoczesne technologie IT (wg zasad podanych w literaturze, uzupełnionych instrukcją prowadzącego) - przygotowywanie się do roli prelegenta - wykonanie strony WWW w wybranym Systemie Zarządzania Treścią, na wybranym serwerze hostingowym (prowadzący podaje propozycje ukierunkowane na metodykę obsługi mediów elektronicznych), - studiowanie literatury przedmiotu, oraz materiałów instruktażowych do ćwiczeń oferowanych przez prowadzącego, - Czytanie wybranych aktów prawnych w odniesieniu do niektórych zadań on-line - Przygotowanie do testu końcowego. Wielkość jednostki zajęć: 90 minut zajęcia laboratoryjne w pracowni komputerowej. Jednostki kontaktowe zgodnie z harmonogramem zajęć Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Polecana literatura: Gogołek W.: Technologie informacyjne mediów, Warszawa 2006 Olszański L.: Dziennikarstwo internetowe Warszawa 2006 Kautz T.: Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. [W:] Komputer w edukacji. 16 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków Neffe I.: Podpis elektroniczny w polskiej administracji publicznej i e-biznesie. Aspekty technologiczne i prawne w świetle wymogów unijnych. [W:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Doświadczenia państw postsocjalistycznych i Trzeciego Świata, Red. nauk. M. Barański, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2009, s Neffe I.: Systemy zarządzania treścią (CMS) szansą dla rozwoju dziennikarstwa internetowego. [W:] Komputer w edukacji. 18 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, s Neffe I.: Nowoczesne technologie przetwarzania informacji a hipermedialny Internet. Nowa sylwetka dziennikarza. [W:] Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną Pod redakcją Janiny Fras, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s Neffe I.: Dziennikarstwo internetowe. Wybrane zagadnienia metodyczne. [W:] Komputer w edukacji. 17 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s Nęcka. E.: Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002 Juszczyk.S.: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 literatura uzupełniająca adres strony www zajęć informacje dodatkowe Akty prawne: Dyrektywa o podpisach elektronicznych (preambuła), Ustawa o podpisie elektronicznym, Kodeks postępowania cywilnego, Dyrektywa usługowa (w kontekście idei jednego okienka ), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o informatyzacji, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dozwolony użytek prywatny oraz publiczny), Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Nowa Instrukcja kancelaryjna Materiały przygotowane przez prowadzącego: 1. Uwagi do prezentacji multimedialnej (prelekcja naukowa), 2. Uwagi metodyczne do stronki WWW (autoprezentacja naukowa lub wortal tematyczny) 3. Konfiguracja Outlook Express i Poczta Windows Live na konto zgodne z certyfikatem 3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu nazwa Technologia Informacyjna (laboratorium) kod(-y) zajęć osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację grupa(-y) wymagania merytoryczne TI _fs_1 mgr Ilona Antonina Neffe Specjalność: DiKS kod TI_w_1, TI_w_2 TI_w_3 TI_w_4 TI_w_5 TI_w_6 TI_w_1 Wymogi merytoryczne przedmiotu stanowią przygotowanie studenta do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, tak, aby nabył wiedzę, umiejętności i kompetencje w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami teleinformatycznymi, które posiadają szczególne znaczenie w modernizacji państwa i gospodarki. Chodzi tu m.in. o znajomość funkcjonowania platform elektronicznej administracji oraz metod uwierzytelnienia obywatela, rozróżnienia tych metod w aspektach prawnych, jak również o praktyczną umiejętność załatwiania spraw w urzędzie on line. TI_w_2 Dla przyszłego absolwenta w zawodzie: dziennikarza ważną jest wiedza na temat bezpiecznej komunikacji interpersonalnej w sytuacjach zawodowych i kontaktach dyplomatycznych, oraz praktyczna umiejętność korzystania z bezpiecznej poczty elektronicznej: stosowanie metody uwierzytelnienia danych i podpisującego, opcjonalnie z zachowaniem poufności, czyli podpisu elektronicznego niekwalifikowanego. TI_w_3 Jednym z wymogów merytorycznych jest również przygotowanie studenta do roli twórcy prezentacji multimedialnych, w których skorzysta z przesłanek naukowych stawiających na komunikatywność dostosowaną do percepcji odbiorców, odpowiednio przygotuje się do roli prelegenta. Metoda konstruktywizmu ma tutaj umocowanie w wyborze innowacyjnego zagadnienia IT jako tematu prezentacji.

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 TI_w_4 Istotną jest również umiejętność administrowania własną stroną WWW. Na zajęciach technologii informacyjnej student nabywa wiedzę teoretyczną co do logistyki, zasad nawigacji, zasad funkcjonowania Systemów Zarządzania Treścią (CMS), oraz umiejętność praktyczną w wykonaniu wortalu tematycznego, alternatywnie autoprezentacji z wykorzystaniem własnej inwencji twórczej. Uwaga: Popularne blogi stanowią uboższą wersję systemów CMS, dlatego nie są zalecane. Systemy Zarządzania Treścią stanowią klasyczne zaplecze redakcji on-line. TI_w_5 Szczególny akcent w dydaktyce przedmiotu stawiany jest na efektywny e-learning, który w trakcie studiów może być traktowany jako uzupełniający w procesie kształcenia, a koniunkturalnie przydatny w nauce przez całe życie, czyli skuteczną metodą kształcenia w sytuacji wymagającej zdobycia kwalifikacji w innym zawodzie niż wyuczony. Istotne jest, aby student miał rozeznanie w funkcjonowaniu platform e-learningowych, znał zasady korzystania z narzędzi oraz metodykę nauczania. TI_w_6 Generalnie celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie przyszłego absolwenta do roli kompetentnego użytkownika sieci i współuczestnika w kreowaniu nowoczesnych mediów, szczególnie we współpracy z redakcją on-line; osiągnięcie przez niego wysokich kompetencji w kategoriach odpowiedzialności za przekazywaną informację, umiejętność stosowania zabezpieczeń kryptograficznych czyli narzędzi komunikacyjnych z zapewnieniem sprawdzenia integralności przesyłanej informacji i wiarygodności autorstwa. Przyszły absolwent będzie również dziennikarzem - informatorem dla obywateli w praktycznych poradach: jak wykorzystać Internet w komunikacji z e-urzędem, w e-biznesie, e-learningu, w pracy on-line; będzie podejmował tematy wdrażania kluczowych założeń planu informatyzacji państwa w infrastrukturze krajowej i Unii Europejskiej (np. wg kluczowych założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej). kryteria oceny Ocena pracy studenta TI_w_1 Weryfikacja ćwiczeń nr 1, 2, 3 załatwienie sprawy w urzędzie on-line: Na platformie e-puap, poprawna weryfikacja zaufanego profilu jest jednoznaczna z podpisem elektronicznym kwalifikowanym, stanowi o skutkach prawnych podpisu odręcznego złożonego pod wnioskiem. Dowodem na poprawność wykonanego ćwiczenia jest uzyskanie UPP - Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia, wysyłanego automatycznie przez Urząd, do skrzynki kontaktowej użytkownika. Na platformie SEKAP, przy zastosowaniu podpisu elektronicznego niekwalifikowanego jako metody uwierzytelnienia (moc dowodowa), o poprawności wykonanego ćwiczenia świadczy otrzymane w skrzynce kontaktowej UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru oraz informacja z elektronicznej kancelarii o tym, iż sprawa z odpowiednio przydzielonym numerem nabrała biegu prawnego. Student, którego gmina nie funkcjonuje w SEKAP, Za projekt indywidualny złożony z ćwiczeń nr 1, 2, 3 który weryfikuje umiejętność załatwienia sprawy on-line w urzędzie student uzyskuje maksymalnie 20 punktów (10 za SEKAP i 10 za epuap) TI_w_2 Weryfikacja ćwiczeń nr 4 i 5 (dotyczą zastosowania podpisu elektronicznego niekwalifikowanego) Ćwiczenie obowiązkowe 4 Sprawdzenie poprawności ćwiczenia jest jednoznaczne ze sprawdzeniem obecności certyfikatu w tzw. widnowsowym magazynie certyfikatów.

7 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 7 Ćwiczenie obowiązkowe 5 Sprawdzeniem poprawności wykonanego ćwiczenia jest możliwość wysłania poczty z podpisem cyfrowym (po wymianie kluczy publicznych, również szyfrowanej). Maksymalna ilość punktów: 20 TI_w_3 Praca indywidualna 1 Prezentacja Nowoczesne technologie informacyjne Prezentacja multimedialna (PowerPoint lub inny) oceniana jest pod względem merytorycznym (forma prelekcji naukowej), a technicznie wg wymogów zawartych w podanej literaturze, uzupełnionej instrukcją prowadzącego z akcentem na komunikatywność przekazu dostosowanego do percepcji odbiorców; oceniana jest również kreatywność w przedstawieniu treści. Student domyślnie jest prelegentem. Maksymalna ilość punktów: 10 TI_w_4 Praca indywidualna 2 Systemy zarządzania treścią - Tworzenie strony WWW Strona WWW oceniana jest pod kątem przydatności, estetyki, logistyki projektu i nawigacji oraz zgodności z tematem; student obowiązkowo musi stronkę obronić, to znaczy wykazać się biegłością administrowania. Dodatkowo praca oceniana jest za inwencję twórczą wg skali O Quina i Besemer (E. Nęcka Psychologia twórczości s.29) Maksymalna ilość punktów: 20 TI_w_5 Ćwiczenie obowiązkowe 6 E-learning analiza porównawcza narzędzi i metodyki nauczania on-line Porównanie platform e-learningowych, spełniających różne funkcje: Akademii PUW - Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego z ofertą dla studiów I i II stopnia, różnych kurów i studiów Podyplomowych oraz platformy Akademii PARP - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako typowej platformy szkoleń doskonalenia zawodowego, ukierunkowanej tematycznie na działalność gospodarczą. Student dokonuje analizy porównawczej platform pod względem funkcjonalności, używanych narzędzi, regulaminu, opieki metodycznej i bierze udział w dyskusji moderowanej przez prowadzącego. Oceniana jest aktywność w dyskusji oraz odpowiedzi na pytania konkursowe. Maksymalna liczba punktów: 10 Ćwiczenia zalecane i nieobowiązkowe 1 - to udział w wybranym kursie PARP, analiza Demo wybranego kursu PUW; wskazany jest również instruktaż: podstawy użytkowania systemu MOODLE w Centrum Kształcenia na Odległość UŚ. Ćwiczenie nieobowiązkowe 2 dotyczące edycji (wyrównawcze, dla uzupełnienia braków TI ze szkoły średniej). Ćwiczenie jest symulacją obróbki tekstu do pracy licencjackiej. Proponowane teksty do ćwiczeń: z zakresu kognitywistyki, metod szybkiego uczenia się, kreatywności itp. TI_w_6 Test Sprawdzianem wiedzy jest test wielokrotnego wyboru z całości materiału punktowany wg wagi zagadnienia i stopnia trudności. Pytania dotyczą wiedzy teoretycznej związanej z tematyką ćwiczeń, jak również wiedzy nabytej poprzez ćwiczenia, są więc sprawdzianem zakładanych Efektów kształcenia. Maksymalna liczba punktów: 20

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 8 przebieg procesu weryfikacji Odpowiednie elementy do oceny student przesyła wykładowcy prace na wskazane konto pocztowe, podpisując się niekwalifikowanym podpisem elektronicznym z certyfikatem Testowym ID Certum. W polu tekstowym: link do strony WWW; w załączniku: Print Screen wykonanego ćwiczenia w e-urzędzie z uwidocznionym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (SEKAP), Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (epuap) oraz prezentację w temacie nowoczesnych narzędzi IT. Test wielokrotnego wyboru odbywa się na zajęciach, w ustalonym terminie pod koniec semestru. Błędy dyskutowane są z osobą studenta, tak aby miał możliwość uświadomienia sobie tych błędów i ewentualną korektę. Dodatkowo student poproszony zostanie o dokonanie określonych poprawek na swojej stronie WWW, co stanowi sprawdzian samodzielności wykonanego zadania. Maksymalna sumaryczna punktacja wg wyżej wymienionych kryteriów: 100 Ocena końcowa wystawiana jest wg skali punktów: bardzo dobry dobry dobry dostateczny dostateczny 59 i poniżej - niedostateczny informacje dodatkowe W ocenie końcowej brane są również pod uwagę ćwiczenia wybrane nadobowiązkowe, aktywność na zajęciach: odpowiedzi na pytania konkursowe oraz udział w dyskusjach (uznaniowo podciąga się ocenę o kilka punktów).

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Technologia Informacyjna

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Technologia Informacyjna Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 1. nazwa kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2. poziom kształcenia pierwszy. profil kształcenia ogólnoakademicki. forma prowadzenia stacjonarne studiów

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Informatyka. Techniki cyfrowe w promowaniu dóbr kultury

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Informatyka. Techniki cyfrowe w promowaniu dóbr kultury Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 1. nazwa kierunku Historia sztuki 2. poziom kształcenia pierwszy. profil kształcenia ogólnoakademicki. forma prowadzenia stacjonarne studiów MODUŁ KSZTAŁCENIA: Informatyka.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDD-TIDL-L_pNadGenHG3ZZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

ICT w administracji publicznej Kod przedmiotu

ICT w administracji publicznej Kod przedmiotu ICT w administracji publicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu ICT w administracji publicznej Kod przedmiotu 11.9-WH-ZDP-ICT Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Europeistyka i stosunki

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia () 1. Informacje ogólne koordynator modułu prof. dr hab. Henryk Flakus rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I)

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Kod modułu: 1. Informacje ogólne koordynator modułu dr hab. prof. UŚ ALINA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Technologia informacyjna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Information Technology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu

Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-BDEK Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział. Henryk Duda, II Stacjonarne Odrębna ocena z wykładów i laboratorium

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział. Henryk Duda, II Stacjonarne Odrębna ocena z wykładów i laboratorium Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Podstawy elektrotechniki i elektroniki (0310- TCH-S1-009) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): _wariantu (kod wariantu)

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 18.09.2016 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 13 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu monograficzny: E-learning - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: E-learning Kod przedmiotu 16.9-WP-PEDD-MEL-W_pNadGenJKBAH Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Technologia Informacyjna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Dydaktyka medyczna Kod podmiotu IP NS4/DM Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna.

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu Pedagogika elementarna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika elementarna Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-PE Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Terapia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Wydział Ekonomiczny Kierunek prawno-biznesowy Studia

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "epuap", w tym:

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej epuap, w tym: Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Języki programowania I - opis przedmiotu

Języki programowania I - opis przedmiotu Języki programowania I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Języki programowania I Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-JP1 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania treścią - opis przedmiotu

Systemy zarządzania treścią - opis przedmiotu Systemy zarządzania treścią - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania treścią Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-SZT-L-S14_pNadGenJKFBJ Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA Moduł/Przedmiot: Internet i nowe technologie w edukacji muzycznej studia

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA Nazwa przedmiotu Technologie i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Dydaktyka informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-2-205-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BIOSTATYSTYKA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Elektroniczna usługa publiczna to usługa świadczona przez administrację publiczną na rzecz

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną.

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Co to jest epuap? epuap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Systemy mobilne i teleinformatyczne sieci bezprzewodowe 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Przedmiot A związany ze specjalnością (0310-CH-S2-001) Nazwa wariantu modułu: Termodynamika

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Przedmiot A związany ze specjalnością (0310-CH-S2-001) Nazwa wariantu modułu: Termodynamika Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Przedmiot A związany ze specjalnością (0310-CH-S2-001) Nazwa wariantu modułu: Termodynamika 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Przedmiot: Programowanie aplikacji Rok: 4 Semestr: 7 Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 4 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Dydaktyka medyczna Kod podmiotu IP NS4/DM Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds.

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. CC SEKAP. W dniu dzisiejszym przedstawię Państwu w jaki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Administracja szkolnej pracowni komputerowej - opis przedmiotu

Administracja szkolnej pracowni komputerowej - opis przedmiotu Administracja szkolnej pracowni komputerowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Administracja szkolnej pracowni komputerowej Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-ASPK Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia poziom drugi Sylabus modułu: Pracownia magisterska B

Kierunek i poziom studiów: Chemia poziom drugi Sylabus modułu: Pracownia magisterska B Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia poziom drugi Sylabus modułu: Pracownia magisterska B wariantu modułu: modułu 012 Specjalizacja VI-Technologia chemiczna, chemia

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. dr Małgorzata Dziedzic

Ogólnoakademicki. dr Małgorzata Dziedzic Załącznik nr 4 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia informacyjna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Sylabus modułu: Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami 027 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo