RAPORT CSR/ Zrównoważonego Rozwoju za 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT CSR/ Zrównoważonego Rozwoju za 2014 rok"

Transkrypt

1 RAPORT CSR/ Zrównoważonego Rozwoju za 201 rok Testility Lilianna Poradzińska Strona 1

2 1 SPIS TREŚCI 2 OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELKI TESTILITY (G-1) O Raporcie (G-DMA, G-12, G-13, G -16, G-2, G-25, G-26, G-27, G-18, G-19, G-20, G-21, G- 22, G-23, G-28, G-29, G-30, G-31, G-33) Definiowanie zawartości raportu Istotność aspektów Mapa Interesariuszy O FIRMIE (G-2, G-3, G-, G-5, G-6, G-7, G-8, G-10, G-11, G-12, G-15, G-16, G- 17A,... 6 G-17B, G-21, G-3) Działalność rynkowa i perspektywy Misja, cele, kluczowe wyzwania, kierunki rozwoju Profil organizacyjny ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM (G-56, LA DMA, EC DMA, EN DMA) Cele firmy Testility odnoszące się do realizacji polityki CSR (G-2) INICJATYWY PODJĘTE W CELU REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (G-EN 18) POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY. WKŁAD W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG (G-EC7) EDUKACJA I SZKOLENIA. ŚREDNIA LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH W ROKU PRZYPADAJĄCYCH NA PRACOWNIKA WG STRUKTURY ZATRUDNIENIA (G-LA9) GRI INDEX (G-31)... 8 Strona 2

3 2 OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELKI TESTILITY (G-1) Szanowni Państwo Oddaję w Wasze ręce pierwszy Raport CSR Testility Lilianna Poradzińska. Znajdziecie w nim opis naszych działań społecznie odpowiedzialnych zrealizowanych w 201 roku w ramach projektu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz działania zaplanowane przez nas na najbliższe lata. Cieszę się, że jako zespół- rozpoczniemy konstruktywny dialog z naszymi Interesariuszami na tematy związane ze społecznymi aspektami naszej działalności. To dla nas wyzwanie. Chcemy zainspirować i zachęcić naszych kontrahentów do zmiany podejścia do kluczowych dla nas i naszej działalności wymiarów społecznej odpowiedzialności w biznesie, czyli korzystania z zasobów naturalnych, zaangażowania społecznego i relacji z pracownikami. Zmiana podejścia do zarządzania zmienia się wraz ze zmianą podejścia do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Chcę z Państwem dzielić się swoimi doświadczeniami z tej przemiany; z rozumienia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju przez naszych pracowników i kontrahentów; chcę pokazać, że te działania i ten styl prowadzenia biznesu ma sens i krótko i długoterminowy, tak w aspekcie społecznym jak i ekonomicznym. Lilianna Poradzińska Strona 3

4 2. O RAPORCIE (G-DMA, G-12, G-13, G -16, G-2, G-25, G-26, G-27, G-18, G-19, G-20, G-21, G- 22, G-23, G-28, G-29, G-30, G-31, G-33) Jest to pierwszy raport CSR/Zrównoważonego Rozwoju Testility Lilianna Poradzińska. Obejmuje swoim opisem działania firmy w 201 roku. Okres raportowania jest zbieżny z okresem bilansowym. Został opracowany w oparciu o wytyczne międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative G. Wykorzystano w nim wybrane standardy i wskaźniki. Do opracowania nie wykorzystano suplementów sektorowych. Rzetelność i zgodność raportu z Wytycznymi nie została poddana weryfikacji i potwierdzeniu przez niezależnego audytora. Lilianna Poradzińska, DEFINIOWANIE ZAWARTOŚCI RAPORTU Definiując zawartość raportu, Testility kierowała się zasadami raportowania zawartych w Wytycznych GRI. Istotne obszary odpowiedzialności, które zostały pierwotnie zdefiniowane w oparciu o zakres normy ISO w przeprowadzonym IV kwartale 201 r. audycie CSR staną się przedmiotem dyskusji, rewizji i weryfikacji w 2015 roku i następnych latach wdrażania Strategii CSR. Wyodrębnione kluczowe obszary będą przedmiotem oceny, analizy i zmiany w razie potrzeby, czyniąc jednocześnie zadość zasadom materialności, kompletności i uwzględnienia Interesariuszy. Z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności kluczowymi aspektami dla Testility będą: - w obszarze: kultura zarządzania - usprawnienie procesu zarządzania - -w obszarze uczciwe praktyki operacyjne - informowanie otoczenia o działaniach społecznie odpowiedzialnych - w obszarze stosunki pracy: rozwój pracowników 2.2. ISTOTNOŚĆ ASPEKTÓW Obszarami wrażliwymi dla przedsiębiorstw z branży, w której działa Testility są: - kultura zarządzania. Rosną oczekiwania klientów/zleceniodawców w zakresie jakości współpracy: transparentności w działaniach, szybkości w podejmowaniu decyzji, dialogu uważnym wsłuchiwaniu się w ich potrzeby czy też tworzeniu łańcucha dostawców odpowiedzialnych społecznie dbających o środowisko naturalne i wspierających rozwój lokalnych społeczności. Strona

5 Władza Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - stosunki pracy. Dynamiczny rozwój branży IT przy trwającym ciągle jeszcze kryzysie gospodarczym z jednej strony, a niedoborem wykwalifikowanych specjalistów z drugiej, wpływa na kształtowanie stosunków pracy, w szczególności oferowane warunku pracy i płacy. - uczciwe praktyki operacyjne. Polityka UE w zakresie wdrażania dobrych praktyk CSR, jako narzędzia sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu i tym samym zatrudnienia, zaowocowała powstaniem obowiązku prawnego m.in. raportowania danych pozafinansowych. Firma chce inwestować w swoich pracowników, dając im możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu rozwoju zawodowego jak i osobistego MAPA INTERESARIUSZY Interesariusze Testility zostali zidentyfikowani w oparciu o analizę działalności operacyjnej firmy. W wyniku procesu mapowania zidentyfikowano stopień ich oddziaływania na firmę oraz stopień oddziaływania firmy na nich, doprecyzowano rodzaj powiązań, ich istotności i wagę dla firmy. 5,5 KONSULTUJ/ ANGAŻUJ MAPA INTERESARIUSZY ANGAŻUJ/ WSPÓŁPRACUJ 5 Bank,5 3,5 Konkurencja Klienci jednorazowi Park Naukowo Technologiczny Applause Stali klienci Pracownicy testerzy 3 Microsoft Azure Pracownicy programiści 2,5 2 1,5 1 0,5 0 INFORMUJ 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5,5 5 5,5 Zainteresowanie INFORMUJ/ KONSULTUJ Proces dialogu z Interesariuszami będzie monitorowany i nadzorowany przez właścicielkę Testility. W procesie definiowania zawartości raportu oparto się na informacjach pracowników i właścicielki oraz ich wiedzy w zakresie oczekiwań Interesariuszy. Zaprezentowane w raporcie informacje odzwierciedlają to. Strona 5

6 3. O FIRMIE (G-2, G-3, G-, G-5, G-6, G-7, G-8, G-10, G-11, G-12, G-15, G-16, G-17A, G-17B, G-21, G-3) 3.1. DZIAŁALNOŚĆ RYNKOWA I PERSPEKTYWY Bardzo łatwo jest rozwijać się szybko i spektakularnie w sytuacji, gdy okoliczności temu sprzyjają. Trudniej jest doświadczać porażek, kiedy okoliczności są przeciwne rozwojowi. Wyzwaniem wówczas jest zarządzanie w sposób odpowiedzialny, który zapewnia trwały i stabilny wzrost z poszanowaniem interesów klientów, partnerów biznesowych, pracowników, społeczności lokalnych, środowiska naturalnego. Społecznie odpowiedzialny biznes to otwartość na wsłuchiwanie się w ich oczekiwania i obawy, stworzenie warunków równowagi pomiędzy oczekiwaniami wszystkich grup Interesariuszy, poszanowanie środowiska naturalnego i wyważone korzystanie z jego zasobów naturalnych. Gospodarka oparta na wiedzy, na nowoczesnych technologiach wspieranych przez rozwiązania informatyczne staje się kolejnym etapem w rozwoju gospodarczym świata, po epoce industrialnej, Technologie mobilne, tak popularne i powszechne, przestały już dawno pełnić funkcję czysto rozrywkowych aplikacji i stały się poważnymi narzędziami w medycynie, nauce, przemyśle, w prowadzeniu biznesu, rozrywce czy też w codziennej naszej aktywności. Z tego typu rozwiązaniami powiązane są czynniki ryzyka, między innymi związane z kwestią ich użyteczności i jakości. Testility działa w niszowej, ale konkurencyjnej gałęzi branży IT zajmującej się zapewnianiem wysokiej jakości oprogramowania i procesów wytwórczych oprogramowania. Dwaj wielcy gracze: Applause (dawniej: UTest) i CapGemini kreują trendy i w zakresie społecznej odpowiedzialności są one inspiracją dla Testility MISJA, CELE, KLUCZOWE WYZWANIA, KIERUNKI ROZWOJU Strategicznym celem biznesowym Testility jest utrwalanie silnej marki firmy społecznie odpowiedzialne, sprawnie zarządzanej, profesjonalnej w swoich działaniach. Wsparciem w osiągnięciu tego celu będzie długofalowa strategia w obszarze CSR w zakresie doskonalenia firmy w zarządzaniu zachodzącymi w niej procesami, podnoszenia kwalifikacji pracowników, informowania otoczenia o działaniach społecznie odpowiedzialnych i wspierania lokalnej społeczności uzdolnionych w kierunkach ścisłych niezamożnych uczniów lokalnej szkoły średniej, w zdobywaniu wiedzy poprzez współfinansowanie rocznego stypendium PROFIL ORGANIZACYJNY Testility jest firmą działająca w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firmą kieruje jej Właścicielka. Strona 6

7 . ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM (G-56, LA DMA, EC DMA, EN DMA) Deklaracje dotyczące realizacji polityki społecznie odpowiedzialnej są uwzględnione w przyjętej i wdrażanej Strategii CSR, jak i planach działań w poszczególnych obszarach aktywności Testility. Świadomość wpływu na rozwój społeczny, środowiskowy i ekonomiczny/gospodarczy pozwoliła firmie określić główne obszary swojego oddziaływania oraz związane z tym ryzyka, wyzwania i możliwości. Kluczowe aspekty wpływu skategoryzowano wg stopnia istotności dla Interesariuszy i zakresu oddziaływania. 5. CELE FIRMY TESTILITY ODNOSZĄCE SIĘ DO REALIZACJI POLITYKI CSR (G-2) Realizacja polityki CSR stała się możliwa dzięki uczestnictwu firmy w projekcie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strategicznym celem biznesowym Testility jest utrwalenie marki firmy, jako społecznie odpowiedzialnej, sprawnie zarządzanej, profesjonalnej w swoich działaniach. Wsparciem w osiągnięciu tego celu będzie długofalowa strategia w obszarze CSR w zakresie doskonalenia firmy, uczynienie z niej organizacji sprawnie zarządzającej odpowiedzialnością za jej wpływ na otoczenie w obszarach: relacji z pracownikami, środowiska naturalnego oraz zaangażowania społecznego, a tym samym uczynienie z niej organizacji integrującej rozwój ekonomiczny z celami społecznymi, potrzebami otoczenia wewnętrznego (pracownicy) i zewnętrznego (kontrahenci, partnerzy, klienci) i ochroną środowiska naturalnego wraz z jego zasobami naturalnymi, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Realizacja powyższych celów to szereg działań i inicjatyw wynikających z przyjętej Strategii działań CSR. Stopień ich realizacji w 201 i ich kontynuacji w 2015 ilustruje tabela poniżej. Etap / Cele Działania zaplanowane w ramach projektu Termin realizacji Stopień realizacji I etap/wsparcie pracowników w rozwoju Stworzenie programu podwyższania kompetencji pracowników Do II etap /doskonalenie zarządzania procesami w firmie Udoskonalenie głównego procesu Do III etap/informowanie otoczenia o działaniach społecznie odpowiedzialnych Opracowanie Raportu CSR Do Legenda: całkowicie zrealizowane Strona 7

8 6. INICJATYWY PODJĘTE W CELU REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (G-EN 18) Decyzje Testility podejmowane są także z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne. Wybory dotyczące zakupów sprzętu i usług internetowych są dokonywane w oparciu o ocenę dostępnych danych wpływu dostawców i produktów na środowisko naturalne, na globalne ocieplenie i zdrowie ludzi poprzez m.in. emisję CO2 do atmosfery. Jako dostawcę usług hostingu w chmurze wybraliśmy firmę Microsoft (platforma Azure), wdrażającą strategię Carbon Neutral. 7. POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY. WKŁAD W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG (G-EC7) Firma podjęła działania w celu opracowanie programu przyznawania stypendium - stworzenie formuły wsparcia dla konkretnego profilu zdolnego, niezamożnego ucznia, tj. ukierunkowanego na przedmioty ścisłe, najlepiej z zakresu IT. 8. EDUKACJA I SZKOLENIA. ŚREDNIA LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH W ROKU PRZY- PADAJĄCYCH NA PRACOWNIKA WG STRUKTURY ZATRUDNIENIA (G-LA9) Z myślą o dobrze wykształconej kadrze, posiadającej umiejętność komunikowania się z otoczeniem Testility wspiera konkretne kierunki dokształcania, szkolenia. Ostatnie lata obfitowały w możliwości dofinansowania takich szkoleń i wykorzystano to. Edukacja i szkolenia Średnia liczba godzin na pracownika 5 50 % zmiana % 9. GRI INDEX (G-31) Wskaźnik STRATEGIA I ANALIZA Opis wskaźnika Strona w Raporcie 201( innym dokumencie) G-1 Oświadczenie właścicielki o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla Testility i strategii firmy 3 Strona 8

9 G-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i możliwości 7 PROFIL ORGANIZACYJNY G-12 Łańcuch dostaw w organizacji G-13 G-16 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, form własności i łańcucha dostaw Członkostwo w stowarzyszeniach (branżowe) i/lub krajowych/międzynarodowych organizacjach orzeczniczych ZIDETNYFIKOWANE ASPEKTY MATERIALNE I OGRANICZENIA/LIMITY RAPORTOWANIA G-18 a) Proces definiowania zawartości i granic raportu, b) Wyjaśnienie, w jaki sposób organizacja wdrożyła zasady raportowania dla definiowania zawartości raportu G-19 a) Lista wszystkich istotnych aspektów zidentyfikowana w procesie definiowania zawartości raportu, G-20 a) Kluczowe aspekty raportowania wewnątrz organizacji G-21 a) Kluczowe aspekty raportowania na zewnątrz organizacji G-22 a) Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodu ich wprowadzenia G-23 a) Znaczące zmiany w zasięgu i granicach raportu ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY G-2 a) Lista grup interesariuszy zaangażowanych przez organizację G-26 a) Podejście organizacji do angażowania interesariuszy G-27 a) Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź na nie ze strony organizacji PROFIL RAPORTU G-28 Okres raportowania G-29 Data publikacji ostatniego raportu G-30 Cykl raportowania G-31 Osoba do kontaktu G-32 Indeks treści GRI 8 G-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Strona 9

10 ETYKA I UCZCIWE PRAKTYKI G-56 Wartości, zasady, standardy i normy postępowania w organizacji 7 G-DMA Podejście do zarządzania aspektami (LA, EC,EN) 7 WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE Wskaźniki G-EN18 G-EC7 G-LA9 Wytyczne G Kategoria Środowisko naturalne. Aspekt: Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty Kategoria społeczna, podkategoria społeczeństwo. Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny. Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług. Kategoria społeczna. Aspekt: Edukacja i szkolenia. Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika wg struktury zatrudnienia Suwałki, Luty/Marzec 2015 Strona 10

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Raportujemy! MS Consulting Group s.c.

Raportujemy! MS Consulting Group s.c. Raportujemy! MS Consulting Group s.c. Sporządził: Robert Król Stanowisko: Konsultant ds. CSR E-mail: biuro@polskistartup.pl Raport warto przesłać do GRI na adres: Global Reporting Initiative P.O. Box 10039

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik)

rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2013 ISBN 978-83-932564-8-8 Koncepcja, redakcja: Natalia Ćwik Współpraca merytoryczna: Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2010 SPIS TREŚCI SŁOWEM WSTĘPU... 3 OŚWIADCZENIE PREZESA... 4 INFORMACJE O FIRMIE I PRODUKTACH... 5 Władze Grupy Apator... 12 Struktura organizacyjna.... 13

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe 2015 1 2 Deloitte Central Europe Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Zespół Sustainability Consulting Central Europe

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Warszawa, 2013 Ministerstwo Finansów Służba Celna Misja Służby Celnej Służba

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy Pod redakcją Ryszarda Walkowiaka Krzysztofa Krukowskiego Olsztyn, 2009 Recenzenci: Małgorzata Juchniewicz, prof UWM

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS STAN OBECNY I MOŻLIWO ŚCI ROZWOJU AKADEMIA LETNIA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TORUŃ, LIPIEC 2013 Autorzy: Merita Mece, Zbigniew Szkop, Magdalena Lachowicz, Corina

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo