7 marca r. Obchody 93.rocznicy œmierci P³k. Leopolda Lisa Kuli i Przyrzeczenie Strzeleckie na Placu Farnym w Rzeszowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7 marca. 2012 r. Obchody 93.rocznicy œmierci P³k. Leopolda Lisa Kuli i Przyrzeczenie Strzeleckie na Placu Farnym w Rzeszowie"

Transkrypt

1

2 7 marca 2012 r. Obchody 93.rocznicy œmierci P³k. Leopolda Lisa Kuli i Przyrzeczenie Strzeleckie na Placu Farnym w Rzeszowie

3 S OWO WSTÊPNE Marek Matu³a O NIERZE WYKLÊCI: Jan Toth Marek Matu³a ZS "STRZELEC" W RZESZOWIE Pawe³ Rejman 93 ROCZNICA ŒMIERCI LEOPOLDA LISA Sabina Sieczko GOŒÆ Z LONDYNU Marek Matu³a ORLÊTA ZWI ZKU STRZELECKIEGO Jacek Magdoñ O WOJTKU, CO POSZED NA WOJNÊ Joanna Koszela OBCHODY ROCZNICY ŒMIERCI J. PI SUDSKIEGO Redakcja DZIA ALNOŒÆ SPO ECZNA JS 2025 JAROS AW Piotr Socha STRZELCY NA WIOSENNYM POLIGONIE W TRZCIAÑCU Sabina Sieczko STRZELCY Z JS 2021 NA DNIACH WYDZIA U ZARZ DZANIA PRZ Mi³osz Elgass KIERUNKI ROZWOJU PRO-OBRONNEGO STRZELCÓW Z JS2021 Dawid Biœto STRZELCY W OKRESIE WIELKIEGO POSTU Pawe³ Rejman STRZELCY W STRZY OWIE Marzena Dubiel TEN FILM ZOBACZYÆ WYPADA Marek Matu³a NASZE PASJE: DZIENNIKARSTWO Zespó³ Kó³ka Dziennikarskiego SPOTKAJMY SIÊ W RZESZOWSKICH PODZIEMIACH Janusz DŸwierzyñski CO NAM W DUSZY GRA lat Zwi¹zku Strzeleckiego w Rzeszowie Ka dy cz³owiek yje w okreœlonej przestrzeni informacyjnej. Ta najbardziej g³oœna i dominuj¹ca to wype³nione towarami witryny sklepów, reklamy, bilboardy, SMS-y, MMS-y, pliki Mp3, filmiki na You Tube'ie, filmy na DVD i pendrive'ach, reklamy radiowe, tañce z i bez gwiazd, s³owa klucze i zbitki pojêciowe, g³oœne tu i dziœ, lecz niemal natychmiast zapominane. S³owem, to co tworzy chaotyczn¹ przestrzeñ impulsów, gdzie istnieje tylko jeden obowi¹zek, obowi¹zek dobrej zabawy. 6 i 7 marca 2012 r. Zwi¹zek Strzelecki rozpocz¹³ obchody jubileuszu ruchu strzeleckiego w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Patronat i czynny udzia³ wziê³y w³adze pañstwowe, wojskowe, samorz¹dowe i koœcielne, a wœród licznych i znamienitych goœci wyró nia³ siê Pan Krzysztof Mûnnich, syn Tadeusza Mûnnicha dowódcy III Okrêgu POW w Rzeszowie i wyzwoliciela miasta w listopadzie 1918 r. Uroczystoœci zgromadzi³y 600 m³odych strzelców z miasta i regionu, a po raz pierwszy przysiêgê z³o y³a 40 osobowa grupa Orl¹t uczniów szkó³ podstawowych. To oni, pamiêtaj¹c o dziedzictwie II Rzeczypospolitej, tworz¹ dziœ yw¹ powieœæ o Polsce i Polakach A.D To powieœæ o codziennym trudzie strzeleckich szkoleñ, wysi³ku ci¹g³ego podnoszenia kwalifikacji i umiejêtnoœci, walki ze s³aboœciami, chêci s³u by w Wojsku Polskim, ale i pamiêæ o sta³ych i niewzruszonych prawdach i przykazaniach, które by³y, s¹ i bêd¹ tak samo aktualne dziœ, jak i podczas kolejnego Jubileuszu tym razem 200 lecia s³u by OjczyŸnie. W imieniu m³odzie y strzeleckiej sk³adamy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdeczne podziêkowania za przekazanie wsparcia finansowego na rzecz Towarzystwa Przyjació³ Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Spo³eczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. P³k Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Przekazane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na organizacjê zadañ i przedsiêwziêæ programowych oraz na zakup materia³ów wykoñczeniowych i instalacyjnych potrzebnych do remontu pomieszczeñ z przeznaczeniem na Salê Tradycji Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec. Z wyrazami szacunku Kapelan JS 2021 ks. st. chor. ZS Stanis³aw Szcz¹chor Marek Matu³a PODZIÊKOWANIE Dowódca JS 2021 st. chor. ZS Dawid Biœto

4 O NIERZE WYKLÊCI Jan Toth Mewa Ten Bandyta z AK owskiej konspiracji Urodzi³ siê 22XII1911r. w D¹browicy, w powiecie jaros³awskim, w rodzinie inteligenckiej pochodzenia polsko wêgierskiego. Jan Toth kszta³ci³ siê w Le ajsku, we Lwowie i Stanis³awowie, gdzie ukoñczy³ gimnazjum. By zarobiæ na swoje utrzymanie, podj¹³ pracê w miejscowym Urzêdzie Miar. W latach s³u y³ w Wojsku Polskim, w Zegrzu ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹ ych ¹cznoœci, a praktykê wojskow¹ odby³ w 6. Batalionie Telegraficznym w Jaros³awiu. Zakoñczy³ j¹ w stopniu kaprala podchor¹ ego. Powróci³ do pracy w Stanis³awowie, zmobilizowany jako dowódca dru yny w 48 pp. wzi¹³ udzia³ w Wojnie Obronnej we wrzeœniu 1939 r. Po przegranej trafi³ na miesi¹c do niemieckiej niewoli, z której uda³o mu siê uciec. Powróci³ wiêc do D¹browicy, ale tu aresztowali go ukraiñscy policjanci w s³u bie niemieckiego okupanta. Zwolniony z aresztu podj¹³ pracê w Jastrzêbcu ko³o añcuta jako gajowy. W grudniu 1941r. w Cieplicach zosta³ zaprzysiê ony do ZWZ AK, pe³ni¹c funkcjê ³¹cznika. Toth obra³ pseudonim Orze³. Przez kilka miesiêcy w gajówce, w której pracowa³ Toth, ukrywali siê zbiegli z obozu niemieckiego, sowieccy jeñcy. Gdy powiadomieni o tym andarmi niemieccy urz¹dzili na nich ob³awê, Toth t³umacz¹c Niemcom, e s¹ to zatrudnieni w gajówce leœnicy, da³ im czas na ucieczkê. Niemcy zatrzymali wiêc jego. Uciek³ im wtedy po raz drugi, ale w swoich rodzinnych stronach nie mia³ ju czego szukaæ. Przy³¹czy³ siê zatem do sowieckiego oddzia³u partyzanckiego Szutowskiego, w którym doczeka³ wejœcia Armii Czerwonej. Na nowo podj¹³ wiêc pracê, tym razem, w Nadleœnictwie w Sieniawie. Tam w listopadzie lub z pocz¹tkiem grudnia 1944r. zosta³ aresztowany przez sowieck¹ komendê wojenn¹ i skazany przez S¹d Frontu Ukraiñskiego w Przeworsku na 6 lat wiêzienia za dzia³alnoœæ w AK po tzw. wyzwoleniu w sierpniu 1944 r. Mia³ wtedy wraz z innymi Polakami trafiæ na Syberiê, lecz znowu zdo³a³ uciec do dziœ nie wiadomo, czy z aresztu przeworskiego, czy te razem z Józefem Zadzierskim Wo³yniakiem, dopiero z jad¹cego na Wschód transportu. Faktem jest, e krótko po Bo ym Narodzeniu 1944r. od d-cy placówki AK w Tryñczy, kpt. F. Bo ka Ramzesa przyj¹³ dowództwo jednej z grup konspiracji antykomunistycznej, maj¹cej za zadanie obronê miejscowej ludnoœci przed rabunkami o³nierzy sowieckich, pospolitych bandytów oraz szczególnie na Zasaniu przed coraz czêstszymi atakami UPA. Obra³ wówczas pseudonim Mewa. Wtedy te wraz ze wspó³pracownikami uda³ siê za San w celu rozpoznania sytuacji w miejscowoœciach, w których dominowa³a ludnoœæ pochodzenia ukraiñskiego oraz uzyskania informacji o Ukraiñcach nale ¹cych lub wspó³pracuj¹cych z OUN UPA, a których dzia³alnoœæ zmierza³a do eksterminacji ludnoœci polskiej Zasania. Wrócili po ok. 2 tygodniach i Mewa z³o y³ Ramzesowi szczegó³owy raport, podaj¹c mu m. in. dane osób, które jego zdaniem by³y ukraiñskimi dzia³aczami nacjonalistycznymi, szczególnie niebezpiecznymi i wrogimi wobec Polaków. Wkrótce po tym, r., w miejscowoœci Pisko- rowice, grupa Mewy, zatrzyma³a Ukraiñca Wasyla Bliszcza, o którym wiedzieli, e kontaktuje siê z UPA. By³ uzbrojony. Po przes³uchaniu zosta³ na rozkaz Mewy zastrzelony. Z pocz¹tkiem lutego 1945r. oddzia³ liczy ok. 15 osób. I to on przyby³ r. do miejscowoœci Dobra w powiecie jaros³awskim, gdzie wed³ug informacji wspó³pracuj¹cych z oddzia³em funkcjonariuszy MO, mieli zamieszkiwaæ nacjonalistyczni dzia³acze ukraiñscy. Informacja okaza³a siê prawdziwa, gdy przes³uchano sêdziego UPA, uzyskano bli sze dane osobowe aktywnych nacjonalistów ukraiñskich, których Mewa kaza³ rozstrzelaæ. Zginê³o wtedy siedem osób, choæ dwoje z nich prawdopodobnie z r¹k oddzia³u NOW/ NZW Radwana, zagl¹daj¹cego do Dobrej z takich samych powodów jak oddzia³ Mewy. Rozstrzelania dokonali uciekinierzy ze Wschodu, którzy mieli osobiste porachunki z Ukraiñcami za wymordowanie rodzin. Wkrótce po tym, na rozkaz Mewy, jego podw³adni wykonali wyrok na ukraiñskiej rodzinie Nakonecznych z Sieniawy, która to, wed³ug jego s³ów, w czasie okupacji niemieckiej by³a zwi¹zana z SS, a póÿniej udziela³a pomocy wywiadowczej UPA. I przynajmniej do po³owy 1945r. oddzia³ Mewy przeprowadza³ czêste akcje ekspropriacyjne w miejscowoœciach Zasania, zamieszka³ych przez ludnoœæ ukraiñsk¹. Nie mo na usprawiedliwiæ tych poczynañ, dokonywanych najczêœciej na bezbronnej ludnoœci cywilnej, podkreœliæ jednak nale y, e by³a to na terenach etnicznie zró nicowanych, praktyka powszechnie stosowana przez obie strony. Zarówno Polacy jak i Ukraiñcy najchêtniej rabowali dobytek nie swoich wsi. Czêœæ zdobytych ³upów oddzia³ Mewy rozdawa³ ludnoœci polskiej wypêdzonej ze Wschodu i osiedlanej w gospodarstwach poukraiñskich, inne sprzedawa³, a otrzymane pieni¹dze sz³y na zakup broni i prowiantu, wykup aresztowanych przez Sowietów i UB o³nierzy podziemia antykomunistycznego, pomoc ich rodzinom, itp. Metody te z pewnoœci¹ nie nale a³y do cywilizowanych, w adnym przypadku nie mo na ich pochwalaæ, jednak oddzia³y polskiego podziemia, w tym i Mewy, ogranicza³y siê przewa nie do dzia³añ odwetowych, spowodowanych napadami ukraiñskimi. I obiektywnie te przyznaæ nale y, e przynios³y one skutek: w lipcu 1945r. starosta powiatowy w Jaros³awiu pisa³ w sprawozdaniu do Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie: Najwiêksze nasilenie dzia³alnoœci UPA przypad³o na kwiecieñ. Ukoronowaniem jej dzia³alnoœci jest napad na Wi¹zownicê, spalenie oko³o 150 gospodarstw i zamordowanie 70 osób narodowoœci polskiej i spalenie kilku przysió³ków. Reakcj¹ na zbrodnie dokonane przez Ukraiñców na Polakach by³ zbrojny wystêp partyzantów, którzy wiêkszymi wypadami w Wi¹zownicy, Radawie, Piskorowicach i Sieniawie, mordem i terrorem, doprowadzi³ do uspokojenia w terenie i spowodowa³ ucieczkê UPA w lasy. Dnia 23 marca 1945r. oddzia³ Mewy stoczy³ jedyn¹ powa niejsz¹ potyczkê z si- ³ami przeworskiego UB i MO. Gdy otrzyma³ informacjê, e do Ubieszyna zjecha³a grupa operacyjna przeworskiej bezpieki i dokonuje aresztowañ osób podejrzanych o udzia³ w konspiracji antykomunistycznej, szybko podj¹³ decyzjê o zorganizowaniu zasadzki na powracaj¹cych do Przeworska ubowców i uwolnieniu ewentualnych aresztantów. Obie grupy spotka³y siê w lesie niedaleko Tryñczy. Na zasadzkê nie starczy³o Mewie czasu. Dosz³o do ostrej strzelaniny, w czasie której zginê³o czterech jego ludzi a oddzia³ Mewy zosta³ zmuszony do wycofania. Przeworska grupa operacyjna nie ruszy³a za nimi w poœcig, a w czasie starcia uciekli eskortowani przez ni¹ aresztanci. W kilka dni póÿniej oddzia³ Mewy wpad³ w zasadzkê UPA, gdy eskortowa³ grupê Polaków na polski brzeg Sanu, gdy Ukraiñcy palili ich domy, mordowali ludzi i grabili dobytek. Potyczka trwa³a 2 godziny, kilku zosta³o rannych, ale nikt z ochranianych nie zgin¹³. Oddzia³ rozrós³ siê tymczasem do prawie 200 ludzi, dobrze uzbrojonych, posiadaj¹cych zaplecze wœród mieszkañców, komórkê wywiadowcz¹ informuj¹c¹ o ruchach wojska, KBW i UPA, a nawet w³asn¹ sekcjê legalizacyjn¹ dla poszukiwanych przez komunistów osób. 3 maja 1945r. oddzia³ Mewy z³o y³ przysiêgê we wsi Przymiarki, a wikary z Gniewczyny, ks. St. Zub, odprawi³ dla nich mszê polow¹. I wtedy 10 maja, na rozkaz komendanta Obwodu AK Nie DZS Jaros³aw Wojciecha Szczepañskiego Juliana, dosz³o do rozwi¹zania oddzia³u. Toth powróci³ do swojego domu w D¹browicy. A gdy w czerwcu 1945r. zaczê³y siê mno yæ upowskie ataki na okolicznych Polaków, zebra³ z powrotem grupê kilkunastu swoich by³ych podw³adnych i zorganizowa³ we wsiach sieæ stra y nocnych przed Ukraiñcami. Stan taki trwa³ do jesieni, kiedy to 20 paÿdziernika, po spotkaniu w Tryñczy z Juhasem, Mewa ponownie z³o y³ broñ i wyjecha³ do Wa³brzycha. Wróci³ do Sieniawy zim¹ 1945r., nie prowadzi³ wtedy adnej dzia³alnoœci, ukrywaj¹c siê u mieszkañców okolicznych

5 wiosek. Wiosn¹ 1946r. wraz z kilkoma ludÿmi patrolowa³ jeszcze teren wokó³ Sieniawy przed upowcami i pospolitymi bandytami, rabuj¹cymi okoliczn¹ ludnoœæ polsk¹. Ale UB zna³o ju prawdziw¹ to samoœæ Mewy. W listopadzie aresztowano jego ojca w charakterze zak³adnika, a zim¹ 1947r. jego kuzynkê. W maju 1947r. wyjecha³ w okolice Bystrzycy K³odzkiej, gdzie podj¹³ pracê w leœnictwie. Podobno kilka razy rozwa a³ mo liwoœæ opuszczenia Polski przy pomocy kana³ów przerzutowych podziemia, zaœ wiosn¹ 1947r., korzystaj¹c z og³oszonej w³aœnie amnestii, mia³ zamiar siê ujawniæ. Nie wiadomo wiêc, co spowodowa³o, e w obliczu nieuchronnego zagro- enia nie zrobi³ nic, by któryœ z tych planów urzeczywistniæ. W Sudetach nie by³ bezpieczny, odnalaz³ go tam i rozpozna³ jego dawny znajomy, a wówczas bêd¹cy ju na us³ugach UB, agent. I w koñcu w po³owie lipca Mewa zostaje aresztowany i przewieziony do Rzeszowa. W trakcie brutalnego œledztwa prowadzonego pod nadzorem oficera (?) œledczego WUBP Kazimierza Lisa, Mewa przyzna³ siê do wiêkszoœci stawianych mu zarzutów, a w znacznej czêœci do czynów, których nigdy nie pope³ni³. Jakie to by³o œledztwo mo emy sobie tylko spróbowaæ wyobraziæ, skoro podczas jednego z widzeñ z matk¹, Mewa przyzna³ siê jej, e by³ okrutnie bity, m.in. metalowym prêtem po piêtach. W trakcie rozprawy odwo³a³ swe wczeœniejsze zeznania, jako wymuszone na nim biciem. Wezwani na rozprawê œwiadkowie oskar enia, równie nie dostarczyli s¹dowi dowodów przeciwko Tothowi. Nie uczyni³a tego siostra zamordowanego rzekomo przez Mewê Romualda Walona. A milicjant, Mieczys³aw Bukowy, zdecydowanie zaprzeczy³, e Mewa na niego napad³ lub pobi³. Wiêcej nawet, oœwiadczy³ podczas rozprawy, e wiadomo mu, i banda Mewy broni³a ludnoœci polskiej przed Ukraiñcami, a na Polaków nie napada³a. Pozostali tak e nie rozpoznali w Mewie sprawcy swoich nieszczêœæ. Pomimo tych oczywistych zdawa³oby siê faktów s¹d w sk³adzie: mjr Kazimierz Tasiemski i ³awnicy z rzeszowskiej jednostki KBW st. strzelec Józef Jakubiak i strzelec Jan Gorczyk skaza³ Jana Totha na karê œmierci, ich zdaniem, jedynym wiarygodnym by³ materia³ uzyskany podczas œledztwa. Prezydent odrzuci³ podanie o ³askê i 24 czerwca 1949 r. o godz. 20:15 Jan Toth Mewa zosta³ zamordowany na Zamku w Rzeszowie katyñskim strza³em w ty³ g³owy. Egzekucji dokona³ Bronis³aw Kisiel. Zbrodniarze zatriumfowali. Marek Matu³a ZWI ZEK STRZELECKI W RZESZOWIE W LATACH Na pocz¹tku 1912 r. powsta³a organizacja strzelecka w Rzeszowie. Podlega³a wtedy lwowskiemu Zwi¹zkowi Strzeleckiemu. Jej siedziba znajdowa³a siê najpierw w Muzeum Przemys³owym (dziœ PKO ul. 3-go Maja), potem w domu Franciszka Koguta przy ul. Podpromie 16. Trzecim miejscem Strzelca sta³ siê dom Kazimierza So³tysika przy ul. Krzywej (póÿniej Moniuszki 8). Ze œrodowiska rzeszowskiego wywodzili siê wybitni oficerowie strzeleccy. Wœród nich byli, m.in. W³adys³aw Sikorski, Albin Fleszar czy Tadeusz Furgalski. Organizacja w mieœcie nad Wis³okiem i okolicach szybko rozwija³a siê. Dlatego te w czerwcu 1913 r. utworzono Okrêg III Rzeszowski (obok ju istniej¹cych lwowskiego i krakowskiego). Komendê nad nim obj¹³ W³adys³aw Wilk Rudolf. Napiêcie w relacjach rosyjsko austriackich i zwi¹zane z nimi wojny na Ba³kanach ( ) mia³y wp³yw na rozwój ZS. W powiecie rzeszowskim pojawi³y siê placówki w Boguchwale, G³ogowie, ¹ce, Chmielniku i Œwilczy. W po³owie 1913 r. III Okrêg Zwi¹zku Strzeleckiego liczy³ 1166 ludzi. Podstaw¹ jego dzia³alnoœci by³o szkolenie wojskowe. Zajêcia prowadzono po po³udniu, nieraz kilka razy w tygodniu, a tak e w niedziele i œwiêta. W okolicznych miejscowoœciach odbywa³y siê æwiczenia polowe. K³adziono na nie du y nacisk. Zajêcia nadzorowali niekiedy Komendant G³ówny ZS Józef Pi³sudski i szef sztabu Kazimierz Sosnkowski. Strzelcy uczestniczyli w szkoleniu z olbrzymim zaanga owaniem, mimo s³abego wyposa enia wojskowego. W 1914 r. dysponowali 49 nowoczesnymi karabinami typu Mannlicher i 110 przestarza³ymi karabinami typu Werndl. Warto nadmieniæ, e w roku wczeœniejszym podczas zajêæ ze strzelania do celów ruchomych prowadzonych razem z o³nierzami c.k. armii strzelcy rzeszowscy okazali siê lepsi od austriackiego wojska. We wrzeœniu 1913 r. umundurowana kompania ZS wziê³a udzia³; w uroczystoœciach 400- lecia objawienia siê Matki Bo ej Rzeszowskiej. Przed pierwszym globalnym konfliktem nietuzinkowy talent organizacyjny wykaza³ uczeñ II gimnazjum Leopold Kula-Lis. Po ukoñczeniu kursu oficerskiego pe³ni³ funkcjê zastêpcy komendanta III Okrêgu. Rzeszowscy strzelcy- legioniœci uczestniczyli w epopei I Brygady Legionów Polskich. Znaczyli krwi¹, ofiarnoœci¹ oraz mêstwem szlak bojowy w Królestwie Polskim, Galicji, na LubelszczyŸnie, Podlasiu i Wo³yniu. W lipcu 1916 r. poleg³ pod Maniewiczami Tadeusz Furgalski Wyrwa. Po kryzysie przysiêgowym znosili upokorzenia i trudy karnej s³u by w armii austro - wêgierskiej. Strzelcy z Rzeszowa usuwali jesieni¹ 1918 r. oddzia³y pañstw zaborczych. Tworzyli w odrodzonej Rzeczypospolitej Wojsko Polskie. Wstêpowali do jego szeregów. Walczyli o odzyskan¹ wolnoœæ i granice ojczyzny. W tych bojach zginêli chor. Stanis³aw muda i mjr (po œmierci pu³kownik) Leopold Lis-Kula. Jesieni¹ 1919r. Zwi¹zek Strzelecki wznowi³ dzia³alnoœæ. Organizacja postawi³a sobie za najwa niejszy cel obronê odzyskanej przez Polskê w 1918 r. niepodleg³oœci. Dewiz¹ jej sta³ siê koñcowy fragment Deklaracji Ideowej ZS. Zawarto w nim, m. in. zapis: Ka dy o³nierz obywatelem, a ka dy obywatel o³nierzem. Organizacja realizowa³a to zadanie, kszta³tuj¹c œwiadomoœæ patrio-tyczn¹ cz³onków. Prowadzi³a zajêcia z wychowania obywatelskiego w po³¹czeniu ze szkoleniem z zakresu przysposobienia wojskowego i sportu. Tymi poczynaniami formacja wspiera³a polska armiê z, któr¹ wspó³pracowa³a, w pracach na rzecz odpowiedniego przygotowania o³nierzy do wykonywanej przez nich s³u by. Prawdopodobnie na pocz¹tku trzeciej dekady niedawno minionego stulecia nast¹pi³a reaktywacja - w³aœciwie by³o to ponowne za³o enie - Zwi¹zku Strzeleckiego w Rzeszowie i powiecie. Odzia³ ZS z miasta nad Wis³okiem i okolic mia³ w³asny lokal. Podlega³ dowództwu Okrêgu Korpusu nr X w Przemyœlu. Jesieni¹ 1928 r. rzeszowscy strzelcy wziêli udzia³ w uroczystym otwarciu i poœwiêceniu miejscowego koœcio³a garnizonowego przy ul. Reformackiej. W lipcu nastêpnego roku uczestniczyli w powitaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Moœcickiego, który wizytowa³ wówczas gród nad Wis³okiem. W pierwszej po³owie lat trzydziestych XX wieku nast¹pi³ znaczny wzrost liczebny rzeszowskiego Zwi¹zku Strzeleckiego. Z 27 oddzia³ów w roku 1930 formacja powiêkszy³a siê do 85 w roku Przewa ali w nich ch³opcy, wszak e nie brakowa³o dziewcz¹t. W 1931 r. rzeszowski Strzelec otrzyma³ imiê Pu³kownika Leopolda Lisa-Kuli, a tak e sztandar. Szczególnie wa ny dla organizacji by³ dzieñ 18 wrzeœnia 1932 r. W ow¹ niedzielê dosz³o po raz pierwszy w dziejach Rzeszowa do ods³oniêcia pomnika Leopolda Lisa-Kuli. Wydarzenie mia³o najwy sz¹ rangê. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele w³adz pañstwowych z prezydentem RP Ignacym Moœcickim na czele. Obecni byli marsza³kowie Sejmu i Senatu, niektórzy ministrowie oraz

6 genera³owie. Wœród tych ostatnich wymieniæ nale y Kazimierza Sosnkowskiego i Edwarda Rydza-Œmig³ego. W uroczystoœci uczestniczy³a pani marsza³kowa Aleksandra Pi³sudska z córkami. Honorowe miejsce obok prezydenta zajê³a matka bohatera - pani El bieta Kulowa. Ponadto na ceremoniê przyby³ ówczesny Komendant Zwi¹zku Strzeleckiego, pu³kownik W³adys³aw Rusin. W latach , oprócz dzia³aj¹cego wczeœniej oddzia³u im. L. Lisa - Kuli, powsta³y w Rzeszowie kolejne. By³y to: Odzia³ im. Jana Kiliñskiego przy Szkole Rzemios³ Odzia³ im. Marcina Borelowskiego Odzia³ im. Juliana Litry przy fabryce Mars Odzia³ im. Floriana Wêglowskiego Ponadto zorganizowano rzeszowskie odzia³y eñskie. W wyniku tego powsta³y odzia³ nr 1 im. Michaliny Moœcickiej i odzia³ nr 2 im. Zofii Wroñskiej. W ramach zajêæ z wychowania obywatelskiego Zwi¹zek Strzelecki prowadzi³ dokszta³canie ogólne cz³onków. Formowa³ postawê œwiadomego, zaanga owanego w ycie pañstwa obywatela. W tych poczynaniach przydatne okaza³y siê nale ¹ce do organizacji biblioteki i œwietlice, a nade wszystko dzia³ania kadry nauczaj¹cej, g³ównie nauczycieli. Instytucja maj¹ca, m. in. w³asne pismo pt. Strzelec przyczyni³a siê do zmniejszania analfabetyzmu. W wielu jej oddzia³ach istnia³y zespo³y artystyczne, wœród nich grupy teatralne. W okresie miêdzywojennym ok. 80% strzelców wywodzi³o siê ze œrodowisk wiejskich. Do nich g³ownie skierowano akcje odczytowe, np. na temat zalet melioracji, mo liwoœci hodowli jedwabników, czy skutków alkoholizmu. Na du ¹ skalê odbywa³y siê kursy przysposobienia rolniczego dla strzelców. W przypadku rzeszowskiego ZS takie zajêcia mia³y miejsce w Szkole Rolniczej w Mi³ocinie. Natomiast w B³a owej prowadzono kursy dokszta³caj¹ce z bieliÿniarstwa, zaœ w Budziwoju z haftu. W ramach obowi¹zuj¹cego dla strzelców udzia³u w dzia³aniach spo³ecznych na rzecz w³asnego œrodowiska, na terenie Rzeszowszczyzny sadzono drzewa owocowe obok dróg publicznych. Istotnym elementem realizowanej przez ZS edukacji patriotycznej by³o uczestnictwo jego cz³onków w uroczystoœciach i obchodach rocznicowych. Do nich nale a³y: 19 marca (imieniny Józefa Pi³sudskiego) 3 maja (œwiêto patriotyczne - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja) 6 sierpnia( rocznica wymarszu I Kampanii Kadrowej w 1914 r. ) 15 sierpnia (Dzieñ o³nierza) 11 listopada ( rocznica odzyskania Niepodleg³oœci) Œwiêto Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Poœwiêcenie sztandaru W wymienionych wy ej imprezach Zwi¹zek Strzelecki by³, obok wojska, g³ównym uczestnikiem. Noc¹ z 17 na 18 maja 1935 r. w Polsce zap³onê³y ogniska. Rozpalili je strzelcy na znak a³oby po zmar³ym piêæ dni wczeœniej Józefie Pi³sudskim. W Rzeszowie takie ognisko p³onê³o ca³¹ noc na Placu Wolnoœci. Szeroki obszar dzia³ania Zwi¹zku Strzeleckiego stanowi³o szkolenie wojskowe. W tym przypadku korzysta³ on z du ej i wszechstronnej pomocy armii. Przy czym zasadnicz¹ czêœæ szkolenia wykonywa³a w³asna kadra. Odzia³y ZS wykazywa³y siê umiejêtnoœci¹, przeprowadzaj¹c tzw. koncentracje. Te manewry umo liwia³y udzia³ wiêkszych jednostek w æwiczeniach. Warto nadmieniæ, e w czerwcu 1930 r. w Rzeszowie w ramach Œwiêta WF i PW odby³y siê pokazowe zajêcia. Podczas nich batalion strzelecki przeszed³ na prawy brzeg Wis³oka. Tam rozwin¹³ siê w tyraliery. Potem ruszy³ w kierunku zachodniego brzegu, gdzie znajdowa³ siê nieprzyjaciel. Nacieraj¹cy opanowali miejsce, które mieli zdobyæ. Strzelcy rzeszowscy wykonywali te æwiczenia nocne. W ich ramach, m.in. w 1931 r. odbijali Bratkowice. Wa ne dla Zwi¹zku Strzeleckiego by³o wychowanie fizyczne. Popularn¹ form¹ spajaj¹c¹ sport z wychowaniem obywatelskim by³y marsze i marszobiegi na dystansie kilkunastu - kilkudziesiêciu kilometrów. Podejmowano je dla uczczenia wydarzeñ historycznych. Cz³onkowie organizacji zdobywali i doskonalili umiejêtnoœci z zakresu pos³ugiwania sie broni¹ paln¹ i bia³¹. Na prze³omie lat rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Klub Sportowy Strzelec. Funkcjonowa³y w nim eñskie sekcje koszykówki, siatkówki, szermierki i ³ucznictwa, a tak e mêskie koszykówki, siatkówki, szermierki, tenisa sto³owego oraz boksu. W roku 1936 starano siê przydzieliæ rzeszowskiemu klubowi boisko przy ul. D¹browskiego. W grodzie nad Wis³okiem pomoc strzelcom œwiadczyli wojskowi instruktorzy z 17 Pu³ku Piechoty i 20 Pu³ku U³anów. Wiosn¹ 1936 nast¹pi³o przesilenie we w³adzach Zwi¹zku Strzeleckiego w Rzeszowie. Dosz³o do zmian na stanowiskach komendanta i przewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatowego. Nadszed³ rok Wówczas Zwi¹zek Strzelecki otrzyma³ nowe zadanie. Sta³o siê tak, gdy organizacja podpisa³a umowê o wspó³pracy z oddzia³ami Obrony Narodowej. Ostatnia z wymienionych wy ej instytucji by³a formacj¹ pomocnicz¹. S³u yli w niej przedpoborowi ochotnicy, rezerwiœci i poborowi z tzw. nadkontyngentu. Warto nadmieniæ, i mobilizacja batalionów ON dokonywa³a siê przez skrzykniêcie. Nie by³y to jednostki regularne. o³nierze s³u ¹cy w nich przechowywali mundury i oporz¹dzenia w domach, natomiast broñ i amunicjê w najbli szych jednostkach wojskowych czy te na posterunkach policji. Ze Strzelca wywodzili siê ludzie, którzy stanowili naturalne zaplecze rekrutacyjne dla nowej formacji. Niewiele informacji zachowa³o siê odnoœnie dzia³alnoœci rzeszowskiego ZS w ostatnich latach przed wybuchem drugiego globalnego konfliktu. Wiadomo, e Oddzia³ Zwi¹zku Legionistów Polskich i Ko³o Polskiej Organizacji Wojskowej uczestniczy³y w obchodach 20-stej rocznicy odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci. Wa nym elementem by³o ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy poœwiêconej poleg³ym legionistom. Od po³owy lat trzydziestych XX wieku w organizacji pojawi³y siê Orlêta Strzeleckie. By³ to najm³odszy jej cz³on. Nale a³y doñ dzieci w wieku lat. Mia³y program dostosowany do wieku i inne mundury. W okresie miêdzywojennym du e zas³ugi na rzecz rozwoju i dzia- ³alnoœci Strzelca w Rzeszowie oraz okolicach po³o yli: Burmistrz Roman Krogulski, Marian Szpunar, Tadeusz Aksamit, Leon abaj, Klemens Hebda, Henryk Wêglowski (komendant powiatowy w latach ), Bronis³awa Wiêckowa, Zofia Maciel¹g, Eugeniusz Wêdzi³owicz, Eugeniusz Stawowski, Tadeusz Bilewski, W³adys³aw Parylak, Prezydent Rzeszowa Jan Niemierski, Stanis³awa Bieñkowska, Maria Wêglowska, Zofia uliñska, Andrzej Durek, Edmund Jurkowski, Stefan Pietrusewicz, Andrzej Sieradzki, S. Gronikowski, Józef Winsch, Mieczys³aw Kijas, Janina Sikorska i mjr W³adys³aw Ciepielowski. Opiekê duszpastersk¹ nad cz³onkami rzeszowskiego ZS sprawowa³ wówczas ks. Stanis³aw ytkiewicz. W drugiej po³owie lat trzydziestych niedawno minionego wieku iloœæ cz³onków i oddzia³ów Strzelca w mieœcie nad Wis³okiem i okolicach zmniejszy³a siê. By³o to zjawisko odwrotnie proporcjonalne do sytuacji w kraju. Generalnie wtedy w Polsce liczebnoœæ organizacji systematycznie wzrasta³a. Ci, którzy w miêdzywojniu wstêpowali do rzeszowskiego Zwi¹zku Strzeleckiego i nale eli doñ, w okresie II wojny œwiatowej ofiarnoœci¹, mêstwem oraz rozwag¹ s³u yli Polsce. Przez to przyczynili siê do ocalenia jej to samoœci. Ze Strzelca w Rzeszowie wywodzili siê, m. in. Jan Kotowicz, ps. Twardy i Kazimierz Iranek Osmecki. Pierwszy z nich by³ dowódc¹ III Brygady Piechoty Górskiej, a póÿniej ostatnim komendantem XXVII Wo³yñskiej Dywizji Armii Krajowej. Z kolei Kazimierz Iranek - Osmecki, jeden z o³nierzy cichociemnych, sta³ na czele wywiadu Komendy G³ównej Armii Krajowej. Ponadto bra³ udzia³ w powstaniu warszawskim. Pawe³ Rejman

7 93 ROCZNICA ŒMIERCI LEOPOLDA LISA-KULI ŒWIÊTO RZESZOWSKIEGO STRZELCA Dzieñ 7 marca jest nie tylko wa nym wydarzeniem dla m³odych ludzi, wstêpuj¹cych w szeregi Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec. Jest to tak e wa ny dzieñ ze wzglêdu na jego t³o historyczne. Jako, e patronem Jednostki Strzeleckiej jest Leopold Lis-Kula, strzeleckie przyrzeczenie przypada na dzieñ rocznicy jego œmierci, a te zbiegaj¹ce siê wydarzenia obchodzone s¹ hucznie i nadzwyczaj wyj¹tkowo. Leopold Kula - bohaterski legionista okresu I wojny œwiatowej i obroñca odradzaj¹cej siê w 1918 r Polski nie bez powodu przedstawiany by³ i wci¹ jest jako wzorzec osobowy. y³ zgodnie z zasad¹ ujêt¹ w "Przykazaniach Legionisty": "Najœwiêtsz¹ po Bogu, tak w pokoju, jak i na wojnie, jest Ojczyzna, wszelako mi³oœæ tê potwierdza jeno czyn". Z rodzinnego domu Leopold wyniós³ g³êbok¹ wiarê, umi³owanie Ojczyzny i ludzi oraz prawoœæ postêpowania. A do wybuchu wojny pe³ni³ funkcjê dowódcy plutonu, a nastêpnie zastêpcy komendanta Okrêgu Rzeszowskiego Strzelca. Podczas dzia³alnoœci w Zwi¹zku Strzeleckim wyró niany by³ pod wzglêdem wiedzy i umiejêtnoœci przez dotychczasowe kierownictwo. Ciê ko ranny 7 marca 1919 r. w bitwie pod Torczynem o utrwalenie granic Polski na wschodzie, mimo natychmiastowej pomocy lekarskiej zmar³ z powodu up³ywu krwi. Rozkazem wydanym w dniu œmierci zosta³ mianowany podpu³kownikiem, a poœmiertnie pu³kownikiem i odznaczony Krzy em Virtuti Militari. Tegoroczne obchody Jego œmierci obchodzone by³y w wyj¹tkowym gronie oraz szczególnej oprawie. Na uroczystoœciach goœciliœmy Krzysztofa Münnicha syna p³k. Tadeusza Münnicha - wybitnego oficera Zwi¹zku Strzeleckiego, Legionowego i Wojska Polskiego. Atrakcj¹ programu by³ tak e przelot czterech samolotów TS-11 ISKRA zespo³u akrobacyjnego "Bia³o-Czerwone Iskry" pod dowództwem mjr Tomasza Czerwiñskiego z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dêblinie. Samoloty, przelatuj¹c nad Placem Farnym, wypuœci³y bia³o-czerwone smugi. Wszystko zaczê³o siê jednak od zbiórki na Placu Farnym w centrum Rzeszowa. Na godzinê 9 zaplanowana by³a próba generalna, na której mieliœmy poznaæ zarys tego, co mia³o nas czekaæ za kilka godzin oraz oswoiæ siê i zapoznaæ z programem. Pocz¹tkowa trema stopniowo ust¹pi³a, pogoda dopisywa- ³a, wszystko przebiega³o w jak najlepszym porz¹dku. Mimo to ka dy z nas by³ w jakiœ sposób zdenerwowany tym, co mia³o siê wydarzyæ, na ka dym spoczywa³a jakaœ odpowiedzialnoœæ, ka dy mia³ tam jak¹œ misjê do realizacji. Po próbie i ciep³ym posi³ku przemaszerowaliœmy na ulicê 3 Maja, gdzie trwa³a ju Msza Œw. Stoj¹c w jednym z szeregów swego plutonu, dostrzega³am ludzi, którzy z zaciekawieniem spogl¹dali na nas, a mo e po prostu chcieli swym spojrzeniem w jakiœ sposób porozumieæ siê z nami, dodaæ nam otuchy. Wszêdzie widaæ by³o funkcjonariuszy policji i stra y miejskiej, którzy czuwali nad bezpieczeñstwem i godnym przebiegiem uroczystoœci. Po mszy udaliœmy siê na Plac Farny, gdzie zajêliœmy wyznaczone nam miejsca. Wszyscy stali siê powa ni, ka dy dba³ o to, aby wszystko dopiête by³o na ostatni guzik, z zafascynowaniem przygl¹daliœmy siê temu wszystkiemu, co dzia³o siê woko³o. Po z³o eniu meldunku przez mjr Artura Dziadu³ê, dowódcê 21 Brygady Strzelców Podhalañskich, p³k. Wojciechowi Marchwicy, który uprzednio dokona³ przegl¹du pododdzia³ów strzeleckich, na maszt wci¹gniêto flagê Polski i odegrano Hymn Pañstwowy. Wiceprezydent Rzeszowa Stanis³aw Sienko przywita³ wszystkich zgromadzonych, po czym strzelcy przyst¹pili do przyrzeczenia. Z ka dego plutonu wyznaczona zosta³a jedna osoba do z³o enia przysiêgi na historyczny sztandar Zwi¹zku Strzeleckiego "Strzelec" Le ajsk z roku Dopiero w tamtym momencie s³owa przysiêgi nabra³y wiêkszego znaczenia. "Przyrzekam. Przez ca³e me ycie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wy sze dla mnie bêdzie, niepodleg³oœci Jej zawsze gotów bêdê broniæ do ostatniej kropli krwi"- to fragment przyrzeczenia strzeleckiego, które z³o y³o oko³o 250 Strzelców. Zna³am te s³owa na pamiêæ a jednak dopiero wtedy zaczyna³am je do koñca rozumieæ i poczuwaæ siê do ich realizacji. S³owa przysiêgi odczyta³ bratanek p³k. L. Lisa-Kuli, Pan Leopold Kula. Nastêpnie wrêczone zosta³y medale Za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju" osobom zwi¹zanym i zas³u onym dla Zwi¹zku Strzeleckiego. Potem odczytano apel pamiêci poleg³ych w walkach o wolnoœæ Ojczyzny, których uczczono te salw¹ honorow¹ w wykonaniu "podhalañczyków" z I batalionu Strzelców Podhalañskich z Rzeszowa. Nastêpnie przyszed³ czas na defiladê. Zajêcia z musztry mieliœmy od wrzeœnia, wiêc by³ to dla nas moment, w którym mogliœmy zaprezentowaæ nabyte przez nas umiejêtnoœci w tym zakresie. Ruszyliœmy ulicami starego Rzeszowa, by powtórnie wróciæ na Plac Farny, na którym prezentowane by³y tymczasem umiejêtnoœci strzelców z JS 2021 w Rzeszowie, z u yciem bojowego pojazdu BRDM 2. W tym szczególnym dniu œlubowanie z³o y³y tak e podkarpackie "Orlêta", m³odsi cz³onkowie Zwi¹zku Strzeleckiego "Strzelec", który próbuje w ten sposób powróciæ do przedwojennej tradycji. W 1939 roku w Polsce na pó³ miliona "strzelców", 40 tysiêcy stanowi³y Orlêta, czyli dzieci w wieku lat. Pierwsze podkarpackie oddzia³y powsta³y w szko³ach podstawowych: nr 3 w Sêdziszowie, Wolicy Piaskowej, Klêczanach i w Szkole Podstawowej nr 14 w Rzeszowie, która nosi imiê Orl¹t Lwowskich. Myœlê, e ten rok Jubileuszowy Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec na d³ugo pozostanie nie tylko w naszej pamiêci, ale tak e bêdzie wspominany po latach z równie wielkim rozg³osem. A doznania i doœwiadczenie, które nabyliœmy, utkwi¹ w naszych sercach i sprawi¹, e kierowaæ bêdziemy siê s³owami przyrzeczenia nie tylko w sytuacjach trudnych, ale tak e w codziennym yciu. Sabina Sieczko

8 Goœæ z Londynu œwiadek II Rzeczypospolitej Wœród goœci i osób bior¹cych udzia³ w uroczystoœciach jubileuszu 100 lecia Zwi¹zku Strzeleckiego w Rzeszowie, wyró- nia³ siê Pan Krzysztof Mûnnich, syn komendanta POW w Rzeszowie w roku 1918, którego strzelcy rozbroili austriacki garnizon miasta i który rozpocz¹³ formowanie 17. pu³ku piechoty oraz odsieczy dla zmagaj¹cego siê z Ukraiñcami, Lwowa. Pomimo swych 90 lat, Pan Krzysztof nie zawaha³ siê do nas przybyæ, bo jak sam przyzna³, strzelcom odmówiæ nie móg³. W podró y towarzyszy³a mu córka, Pani Barbara. W przeddzieñ 93 rocznicy œmierci p³k. L. Lisa Kuli podczas jubileuszowego spotkania w rzeszowskim Ratuszu, przypomniano o sytuacji w podzielonej miêdzy zaborców Polsce, o pracy organicznej Polaków, szaleñstwie 144 osobowej garstki straceñców z 6 sierpnia 1914r., którzy wbrew zw¹tpieniu, mia d ¹cej krytyce tzw. autorytetów, zrobili wojsko i kierowani przez Józefa Pi³sudskiego wywalczyli oraz obronili Niepodleg³oœæ, zwyciê aj¹c w 1920r. bolszewick¹ Rosjê. A e nie zabrak³o wœród nich i naszych, podkarpackich przodków œwiadczy m. in. wyst¹pienie Pana Krzysztofa Mûnnicha: Biorê udzia³ w dzisiejszej uroczystoœci jako syn bliskiego kolegi pu³kownika Leopolda Lisa-Kuli. Jestem wdziêczny, e mogê tu, w Rzeszowie, reprezentowaæ mojego Ojca zmar³ego na uchodÿstwie ponad pó³ wieku temu tak blisko zwi¹zanego z Rzeszowem i siedzib¹ rzeszowsk¹. Obywatel Lis i obywatel egota mój Ojciec bo tak siê zwali od pocz¹tku ich cz³onkowstwa w Strzelcu, ju w sierpniu 1913r. uczyli siê sztuki wojennej pod komend¹ Józefa Pi³sudskiego, w Szkole Instruktorskiej Zwi¹zku Strzeleckiego w Stró y. Byli razem w III plutonie Micha³a Karasiewicza Tokarzewskiego, gotuj¹c siê do walki o niepodleg³¹ Polskê. Tak swojego kolegê wspomina mój Ojciec: >Wszystkich zadziwia³ swoj¹ niezwyk³¹ sprawnoœci¹ wojskow¹, piêkn¹, smuk³¹, wysok¹ sylwetk¹, m³odzieñczy, bo siedemnastoletni, wówczas, obywatel Lis, œp. Kula Leopold. A dziw bra³ wszystkich, sk¹d w tak m³odym ch³opcu ju skupiæ siê mia³o tyle cnót o³nierskich. Nie by³o ponad niego lepszego szermierza na bagnety, celowa³ w musztrze czy w s³u bie patrolowej, obraca³ kompani¹ w walce i na musztrze jak stary, doœwiadczony oficer regularnej armii. Poleg³ w Polsce wyzwolonej, gdy mia³ ju za sob¹ ca³¹ epopejê czynów na wszystkich odcinkach bojowych Komendanta jako kapitan I Brygady, 7 marca 1919 roku w zwyciêskim ataku nocnym armii polskiej na Torczyn na Wo³yniu. A na trumnie spocz¹³ wieniec Komendanta z napisem: Memu dzielnemu ch³opcu Józef Pi³sudski.< Wspomina³ te Ojciec, jak 4 sierpnia 1914 roku, na rozkaz mobilizacyjny Józefa Pi³sudskiego, prowadz¹c grupê Strzelców z Dêbicy do Krakowa, spotka³ w poci¹gu eszelon Strzelców rzeszowskich pod dowództwem Lisa Kuli, by potem, razem, zameldowaæ siê razem w krakowskich Oleandrach. Losy wojenne jeszcze raz zwi¹za³y choæ poœrednio dzia³alnoœæ Leopolda Lisa Kuli z moim Ojcem, który obj¹³ po nim, pod koniec lata 1918 roku, na rozkaz Edwarda Œmig³ego Rydza, stanowisko Komendanta Obwodu Rzeszowskiego POW jednego z trzech w Ma³opolsce by w listopadzie wyruszyæ na odsiecz Lwowa. Wspomnienia, które przytoczy³em, daj¹ obraz o³nierskich wiêzi ³¹cz¹cych m³odych wówczas bojowników niepodleg³oœci Leopolda Lisa Kuli i mojego Ojca w walce o odrodzenie Polski, pod egid¹ Komendanta Józefa Pi³sudskiego. 7 marca, podczas Mszy Œwiêtej w koœciele p.w. Œwiêtego Krzy a, Pan Krzysztof Mûnnich odczyta³ Rotê przysiêgi Orl¹t, a 40 m³odych g³osów j¹ powtórzy³o, g³oœne Tak mi dopomó Bóg wróci³o odbite od sklepienia œwi¹tyni, wzbudzaj¹c na twarzach uczestników mszy, wyraÿne wzruszenie. Wizyta Pana K. Mûnnicha w Rzeszowie oraz jego czynny udzia³ w uroczystoœciach, stanowi¹ wa ny element pracy strzeleckiej. Œwiadcz¹ o zachowanej ci¹g³oœci myœli i idea³ów pielêgnowanych w II Rzeczypospolitej i jej duchowymi spadkobiercami m³odymi ludÿmi, dla których Bóg Honor Ojczyzna nie s¹ pustymi has³ami. Przyk³adem jest ycie i losy Krzysztofa Mûnnicha. Uczêszcza³ do Szko³y Kadetów we Lwowie, we wrzeœniu 1939r. uda³o mu siê wraz z matk¹ opuœciæ Polskê. W Anglii ukoñczy³ szko³ê i studia, pozosta³ na Emigracji, pracowa³ z powodzeniem jako architekt w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Dziœ nadal aktywnie uczestniczy w yciu polskiego emigracyjnego Londynu, wspó³pracuje tak e z oœrodkami krajowymi. Jest widomym znakiem polskiej wytrwa³oœci, zdolnoœci, umiejêtnoœci i talentu Polaków, którzy nigdy siê nie poddaj¹ i wbrew przeciwnoœciom wiernie trwaj¹ przy tych norwidowskich kilku myœlach, co nienowe. Dziêkuj¹c Panu Krzysztofowi i Pani Barbarze za przybycie, pozwolê sobie byæ wyrazicielem naszych strzelców i yczyæ Panu, Panie Krzysztofie, co najmniej 100 lat i proszê nie zapominaæ o Strzelcach z Rzeszowa i Podkarpacia. OdpowiedŸ z Londynu z dnia 17 marca 2012r. Jestem pe³en podziwu dla tak œwietnie prowadzonej organizacji Strzelca w Rzeszowskim Okrêgu. Mo na patrzeæ w przysz³oœæ z du ¹ doz¹ optymizmu, widz¹c, e dzisiejsza m³odzie, jak dawniej nasi ojcowie, tak licznie bierze udzia³ w przygotowaniu do s³u by Polsce w szeregach organizacji z wybitn¹ tradycj¹ niepodleg³oœciow¹. Jeœli mo liwe, proszê o przekazanie Strzelcom i Orlêtom moich szczerych gratulacji. Proszê tak e przekazaæ nasze serdeczne podziêkowania Panu Markowi Str¹czkowi za zaproszenie na uroczystoœci, pomoc nam udzielon¹ i za wzruszaj¹cy Dyplom: Fluctuat, nec mergitur, który bêdzie cenn¹ pami¹tk¹ rodzinn¹ Mûnnichów. W³aœnie dorêczono mi przesy³kê od Pana z piêknymi zdjêciami, dyskietk¹ i artyku³em prasowym. Nie spodziewa³em siê a tak bogatego udokumentowania naszej wizyty. Uroczystoœci by³y rzeczywiœcie œwietnie zorganizowane. ¹czê pozdrowienia od nas obojga oraz podziêkowania. Œciskam d³oñ, Krzysztof Mûnnich. Marek Matu³a

9 ORLÊTA ZWI ZKU STRZELECKIEGO W okresie miêdzywojennym, chyba jak nigdy wczeœniej w dziejach Polski nie w³o ono tyle wysi³ku w wychowanie m³odego pokolenia, co II Rzeczpospolitej. Pomimo powojennej biedy i wielkiego kryzysu, w zaledwie 20 lat przygotowano spo³eczeñstwo do totalnej wojny z niemieckim faszyzmem i sowieckim komunizmem. M³ode charaktery kszta³towa³a polska szko³a, a nastêpnie Wojsko Polskie. Do s³u by ojczyÿnie z broni¹ w rêku, przygotowywa³y liczne organizacje paramilitarne na czele ze Zwi¹zkiem Strzeleckim. W pierwszej po³owie lat 20-tych XX wieku Zwi¹zek Strzelecki, obejmuj¹cy sw¹ dzia³alnoœci¹ g³ównie m³odzie w wieku przedpoborowym, rozwa a³ projekt zajêcia siê równie m³odzie ¹ m³odsz¹ i dzieæmi powy ej lat 10-ciu. Pocz¹tkowo myœlano o harcerskich dru ynach Zwi¹zku Strzeleckiego, nawi¹zuj¹cych do tradycji organizacji skautowych zwi¹zanych z ruchem strzeleckim sprzed I wojny œwiatowej, ale nie zyska³o to akceptacji Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego pragn¹cego zachowaæ odrêbnoœæ organizacyjn¹. Skutkiem tego w kwietniu 1926 r. zjazd delegatów ZS na³o y³ na w³adze zwi¹zku obowi¹zek utworzenia m³odocianych dru yn strzeleckich z m³odzie y obojga p³ci od lat 12- tu. W roku nastêpnym, przy prê niejszych oddzia³ach ZS zaczê³y powstawaæ tzw. dorostu strzeleckiego. Jednak e, jeszcze kilka lat trwa³o wypracowanie formu³y dzia³ania w tej grupie wiekowej. Dopiero nowy statut Zwi¹zku Strzeleckiego, zatwierdzony w listopadzie 1932 r., zawiera³ postanowienie, i do zwi¹zku mog¹ byæ przyjmowane osoby poni ej lat 18-tu, zwane m³odzie ¹ strzeleck¹. Zanim wypracowano jednolite metody szkolenia, w okrêgu lubelskim ZS podjêto prace pilota owe w zespo³ach zuchów strzeleckich. Oparto siê na systemie zdobywania sprawnoœci pod kierunkiem instruktorów i przodowników. Natomiast w Wielkopolsce wprowadzono nazwê Orlêta ZS, przyjêt¹ nastêpnie przez w³adze zwi¹zku dla ca³ego kraju, nawi¹zuj¹c¹ do tradycji najm³odszych obroñców Lwowa. Wielu z tych obroñców dopiero wesz³o w doros³oœæ, a byli ju yw¹ legend¹. Kiedy w 1918 r. mieszkañcy Lwowa, którzy wobec braku we Lwowie polskich oddzia³ów wojskowych, bronili miasta przed oddzia³ami wojsk ukraiñskich, na ponad 6 tysiêcy polskich obroñców ponad 1400 nie mia³o jeszcze ukoñczonych 17-tu lat. Najm³odszy mia³ zaledwie 9 lat, zaœ 13-letni Antoœ Petrykiewicz zosta³ Kawalerem Orderu Virtuti Militari (najm³odszym w historii). Wielu nie prze y³o walki o Lwów. Spoczêli na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich na yczakowie. Od 1933 roku nast¹pi³ dynamiczny rozwój Orl¹t ZS w ca³ym kraju. Organizacja skupia³a m³odzie w wieku lat i by³a w okresie miêdzywojennym jedn¹ z najliczniejszych stowarzyszeñ m³odzie y w Polsce. W tym czasie Strzelców (doros³ych) by³o 500 tys., zaœ Orl¹t (ma³oletnich) kilkadziesi¹t tysiêcy. Wywodzili siê oni przede wszystkim z rodzin robotniczych. W tym okresie od Orl¹t liczniejsze by³o tylko harcerstwo, uwarzone przed Wielk¹ Wojn¹ przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³, maj¹ce jednak charakter bardziej elitarny i kojarzone z obozem prawicowym. Tak Strzelcy jak i Orlêta wywodzili siê g³ównie z biedniejszych warstw spo³ecznych i swymi korzeniami siêgali przedwojennego ruchu socjalistyczno-niepodleg³oœciowego, a wiêc w ówczesnym rozumieniu lewicowego. W II RP obóz pi³sudczykowski uczyni³ Zwi¹zek Strzelecki organizacj¹ propañstwow¹ i proobronn¹. Celem organizacji by³o wychowanie obywatelskie m³odzie y, kszta³towanie postaw patriotycznych oraz poœwiêcenia siê idei obrony niepodleg³oœci Polski w razie jej zagro enia, przysposobienie wojskowe, rozwój fizyczny i upowszechnienie uprawiania sportu. Szczególne znaczenie mia³a praca strzelecka i orlêca na Kresach Wschodnich, gdzie w s¹siedztwie Zwi¹zku Sowieckiego bezpieczeñstwo pañstwa by³o stale zagro one. Tam dzia³alnoœæ opiera³a siê nie tylko na wspó³pracy z Wojskiem Polskim, ale tak e Korpusem Ochrony Pogranicza. Na wakacjach, z pomoc¹ WP i KOP organizowano coroczne obozy letnie dla Orl¹t. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Orl¹t by³y hufce, organizowane w miejscowoœciach, bêd¹cych terenem dzia³ania oddzia³u Zwi¹zku Strzeleckiego. Podstawow¹ jednostk¹ pracy by³y dru- yny z³o one od 8 do 18 Orl¹t. Wyró niano trzy stopnie starszeñstwa organizacyjnego: orlê, starsze orlê i junak (póÿniej okreœlany jako patrolowy), oznaczane na mundurach, istnia³y te stopnie instruktorskie. Orlêta musia³y wykazaæ siê wiedz¹ o obronie Lwowa, historii Polski i jej m³odych bohaterów, znajomoœci¹ musztry i topografii w³asnej miejscowoœci, wiedz¹ z zakresu terenoznawstwa, umiejêtnoœci¹ strzelania i p³ywania. Mundur organizacyjny Orlêcia sk³ada³ siê z bluzy w kolorze khaki z elementami granatowymi, takimi jak naramienniki, mankiety rêkawów; granatowych spodenek lub spódnic oraz granatowego beretu z metalowym or³em strzeleckim. Pomoc fachow¹ w postaci artyku³ów metodycznych dla instruktorów publikowa³y czasopisma: Strzelec (nieregularnie dodatek Orlêta ) oraz wojskowy Wiarus (dodatek G³os Orl¹t ). W 1939 roku Orlêta ZS liczy³y oko³o 40 tys. cz³onków, z czego w samej Warszawie dru yny orlice skupia³y ok dzieci i m³odszej m³odzie y. Wybuch II wojny œwiatowej przerwa³ tê dzia³alnoœæ. Badania historyczne nas dziejami ruchu orlêcego nie by³y dot¹d prowadzone na wiêksza skalê. Strzelecy z II Kompanii JS 2021 w Sêdziszowie M³p. odnaleÿli w pobliskiej wsi Olchowa pana Leopolda G¹skê (rocznik 1924), który wspomina³, e ju jako dziecko zosta³ orlêciem strzeleckim. Orlêta zorganizowa³ Zwi¹zek Strzelecki, istniej¹cy tam od koñca lat 20-tych XX w. Oddzia³ liczy³ wtedy oko³o 30 mê czyzn i ch³opców. Du ym wydarzeniem wtedy by³o otwarcie i poœwiêcenie szkó³ki strzeleckiej w Olchowej, utworzonej na parceli o powierzchni arów, ogrodzonej dêbowymi s³upami i p³otem, do której prowadzi³a piêknie wykonana brama z polskim or³em. Strzelcy dysponowali 7-ma karabinami do æwiczeñ, zdeponowanymi na posterunku Policji Pañstwowej w Sielcu. Na wiêksze æwiczenia Strzelcy i Orlêta z Sêdziszowa, Góry Ropczyckiej i Olchowej chodzili na pola, na zachód od Sêdziszowa M³p. Na æwiczenia te przyje d ali instruktorzy z Dêbicy, Tarnowa, a nawet Krakowa. Leopold G¹ska opowiada³ z humorem, jak kiedyœ wróci³ do domu z takich æwiczeñ umorusany i bez butów. -Oj da³a mi mama!. Podczas II wojny œwiatowej w okupowanej Polsce Strzelcy i Orlêta z regu³y nie tworzyli odrêbnych organizacji konspiracyjnych, ale w³¹czyli siê w walkê S³u by Zwyciêstwu Polski, Zwi¹zku Walki Zbrojnej, szeregach nastêpnie Armii Krajowej. W Warszawie czêœæ orlêcej kadry instruktorskiej i cz³onków Orl¹t utworzy³a jednak konspiracyjn¹ organizacjê, która zosta³a w³¹czona do Armii Krajowej wziê³a udzia³ w walce podziemnej z Niemcami, a nastêpnie w Powstaniu Warszawskim. Najbardziej znana jest Kompania Motorowa Orl¹t, która walczy³a w powstañczym Batalionie Gozdawa. Twórc¹ i komendantem orlêcej konspiracji by³ Stanis³aw Srzednicki - przedwojenny organizator orlêcego Hufca Praga. Temu oficerowi i jego Orlêtom poœwiêcono tablicê pami¹tkow¹ w Katedrze polowej Wojska Polskiego oraz tablicê na budynku przy ul. Podwale na warszawskim Starym Mieœcie. Po wojnie, w latach istnia³a powstañcza Szko³a Orl¹t Orlinek (nazwana formalnie Szko³¹ Orl¹t Grunwaldzkich dla odwrócenia uwagi w³adz komunistycznych od tradycji Orl¹t Lwowskich). W Orlinku utworzono dwie kompanie Orl¹t, obowi¹zywa³ tam regulamin wojskowy i umundurowanie. Uczniami szko³y byli m.in. osierocone dzieci oficerów wojskowych i o³nierzy AK, m³odociani wiê- Ÿniowie niemieckich wiêzieñ i obozów koncentracyjnych. Wraz z narastaniem re imu stalinowskiego sterowane z Moskwy w³adze nie zamierza³y tolerowaæ organizacji strzeleckich i orlêcych. M³odzie w PRL zosta³a pozbawiona szansy przynale noœci do tych organizacji. W po³owie lat 80-tych XX w., na fali ruchu solidarnoœciowego, powsta³ Klub Kombatantów Orlêta przy Obwodzie VI Rejonu V Armii Krajowej Praga, który w 1990 przekszta³ci³ siê w Œrodowiskowe Ko³o Kombatanckie Armii Krajowej Organizacji Orlêta. Odt¹d dawni cz³onkowie Orl¹t spotykaj¹ siê co roku w dniu 8 maja (dzieñ imienin Stanis³awa Srzednickiego), przy jego mogile na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach. W III Rzeczpospolitej œrodowisko przedwojennych Orl¹t podejmowa³o próby odtworzenia organizacji. W trzech warszawskich szko³ach utworzono kompanie Orl¹t, a jednej z nich nadano imiê Stanis³awa Srzednickiego. Podobne dzia³ania podjê³o równie kombatanckie œrodowisko Armii Krajowej na KielecczyŸnie. Obecnie próbê odbudowy ruchu orlêcego na Podkarpaciu podjê³o œrodowisko Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec OSW. Jacek Magdoñ Prawo Orl¹t 1. Kocham Polskê i pragnê s³u yæ jej wszystkimi si³ami. 2. Dbam o honor i dobre imiê Orl¹t. 3. Jestem dobrym synem i koleg¹. 4. Pokonujê wytrwale wszelkie trudnoœci. 5. Liczê tylko na w³asne si³y. 6. Jestem odwa ny w s³owie i czynie. 7. Gardzê wszelkim k³amstwem. 8. Chcê byæ po ytecznym obywatelem i ofiarnym o³nierzem.

10 O Wojtku, co poszed³ na wojnê Z urodzenia by³ Syryjczykiem, a z zawodu o³nierzem armii gen. W³adys³awa Andersa. Przeszed³ ca³y szlak bojowy armii, od Iranu a po W³ochy. Otrzyma³ stopieñ kaprala. Nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt e Wojtek to niedÿwiedÿ. Na œwiat przyszed³ w pobli u Hamadan w roku Szybko straci³ matkê, zabit¹ przez myœliwych. Malucha znalaz³, wsadzi³ do plecaka i zabra³ ze sob¹ pewien ch³opiec. Los chcia³, e w drodze do wioski m³ody Irañczyk spotka³ jad¹cy do Palestyny konwój polskich o³nierzy ze œwie o utworzonej armii gen. Andersa. Zabiedzony ch³opiec wzbudzi³ litoœæ dobrze znaj¹cych g³ód Polaków, którzy podarowali mu kilka konserw. Ten, ucieszony a zarazem przestraszony, uciek³ zostawiaj¹c plecak z zawartoœci¹. Jak ogromne by³o zdziwienie o³nierzy, gdy zawini¹tko zaczê³o siê ruszaæ i pomrukiwaæ. Rozwi¹zali je, by ujrzeæ mordkê ma³ego misia. Oczywiste sta³o siê, e jedzie z nimi. Kapral Piotr Prendysz da³ mu na imiê Wojtek. Ma³y niedÿwiadek nie potrafi³ jeszcze jeœæ, wiêc o³nierze rozcieñczyli trochê skondensowanego mleka i podawali mu je z flaszki po wódce. Wojtek szybko sta³ siê ulubieñcem 22 Kompanii Zaopatrzenia Artylerii, wchodz¹cej w sk³ad 2 Korpusu Polskiego. Zosta³ wpisany na listê personelu oraz otrzymywa³ regularny o³d w postaci zwiêkszonej racji ywnoœci. Wielbiciel damskiej bielizny Wojtek nie lubi³ samotnoœci. Co noc chadza³ wiêc do namiotów, by tuliæ siê do polskich o³nierzy. Stale przebywaj¹c w towarzystwie Polaków, przyjmowa³ ich zwyczaje. Tak jak jego kompani, lubi³ papierosy, koniecznie zapalone (nie pali³ ich tylko zjada³) i piwo, które pi³ z butelki. - Mia³ wyj¹tkowy charakter. Lubi³ byæ z ludÿmi, z o³nierzami, bawi³ siê razem z nimi - mówi profesor Wojciech Narêbski, ostatni yj¹cy o³nierz 22 Kompanii Zaopatrzenia Artylerii. Jego ulubion¹ zabaw¹ by³y zapasy z o³nierzami, czêsto z kilkoma naraz. Pozwala³ im nawet czasami wygrywaæ. Jednak co ciekawe, zawsze podczas walki chowa³ pazury i nigdy nikomu nie zrobi³ krzywdy. W wieku dojrza³ym wa y³ ok. 250 kg i w pozycji wyprostowanej mierzy³ prawie 2 metry. Ogromn¹ przyjemnoœæ sprawia³a mu te jazda samochodami transportowymi, czy to na pace czy w szoferce. Dla osób postronnych, widz¹cych ogromnego niedÿwiedzia siedz¹cego na miejscu kierowcy i trzymaj¹cego ³apy na kierownicy, by³ to widok doœæ nietypowy. Sympatyczny misiek czêsto psoci³ i robi³ kawa³y nie dla wszystkich zabawne. Jeden z artów polega³ na tym, e podczas k¹pieli w Adriatyku (w czasie pobytu we W³oszech) zanurza³ siê i podp³ywa³ do dziewcz¹t. Wtedy wynurza³ siê. Przera one bliskim widokiem niedÿwiedzia panny z krzykiem ucieka³y. Inny przyk³ad: gdy 22 KZA przebywa³a w jednym z alianckich obozów, Wojtka zainteresowa³a damska bielizna, wisz¹ca na sznurku. Ukrad³ j¹ i szybko uciek³. Na ca³e szczêœcie w³aœcicielkami okaza³y siê Polki, ³¹czniczki nale ¹ce do oddzia³u. W ramach przeprosin Wojtek wykona³ wyuczon¹ scenkê, któr¹ czêsto powtarza³ przed opiekunami. Siada³ na zadzie ³apami zakrywaj¹c mordê, i a³oœnie skoml¹c ca³y czas patrzy³ przez pazury, czy dobrze odegra³ swoj¹ rolê. Nieraz ³agodny miœ by³ dla polskich o³nierzy tak e sposobem na podryw. NiedŸwiedŸ, co siê kulom nie k³ania³ Jednak Wojtek by³ nie tylko maskotk¹. Podczas walk o Monte Cassino, cz³onkowie 22 Kompanii uwijali siê jak w ukropie, nosz¹c na stanowiska artylerii ciê kie skrzynie z pociskami. Wojtek obserwowa³ swoich towarzyszy, a wreszcie sam postanowi³ pomóc. Podszed³ do ciê arówki, stan¹³ na tylnych ³apach, a przednie wyci¹gn¹³ do o³nierza podaj¹cego skrzynie. Ten, po otrz¹œniêciu siê ze zdumienia, poda³ Wojtkowi jedn¹ z nich. NiedŸwiedŸ bez wysi³ku zaniós³ pociski na stanowisko i wróci³ po nastêpne. I tak przez ca³y czas bitwy pod Monte Cassino nosi³ skrzynie, pomagaj¹c swoim opiekunom. Alianccy o³nierze byli oszo³omieni tym widokiem. Jeden z nich naszkicowa³ niedÿwiedzia stoj¹cego na tylnych ³apach, przednimi trzymaj¹cego pocisk. Ten obrazek szybko sta³ siê symbolem 22 Kompanii. o³nierze malowali go na ciê arówkach i nosili na rêkawach mundurów. Po zakoñczeniu wojny, Wojtek, wraz z kpr Piotrem Prendyszem i reszt¹ kompanów z oddzia³u, osiedli

11 w Szkocji. agodny niedÿwiedÿ szybko sta³ siê tu gwiazd¹. Rozpisywa³y siê o nim gazety, odbywa³y siê audycje radiowe. Miejscowa ludnoœæ przychodzi³a do polskiego obozu, by go ujrzeæ. Nawet dzia³aj¹ce tam Towarzystwo Polsko-Szkockie przyjê³o go w swe szeregi, jako swojego honorowego cz³onka. Ale jego towarzysze broni zaczêli siê wykruszaæ. o³nierze genera³a Andersa zdawali sobie sprawê z tego, e powrót do Polski rz¹dzonej przez komunistów jest dla nich równoznaczny z uwiêzieniem. Rozjechali siê wiêc po œwiecie: czêœæ trafi³a do USA i Kanady, inni osiedlili siê w Australii, jeszcze inni pozostali w Szkocji. - Mo na powiedzieæ, e jest pewne podobieñstwo miêdzy Polakami, którzy zostali w Wielkiej Brytanii i byli rozproszeni po ca³ym œwiecie kontynuuje prof. Narêbski. - yciorys Wojtka mo e byæ przyk³adem losów polskich zes³añców. Nie tylko Wojtek nie móg³ wróciæ do Polski, nie mog³o tego zrobiæ równie wielu o³nierzy. Jest zatem tak e symbolem prowizorycznej wolnoœci, któr¹ mieliœmy do 1989 roku, kiedy to uda³o nam siê uzyskaæ t¹ prawdziw¹ wolnoœæ. Dla Piotra Prendysza znalezienie w³aœciwego miejsca do ycia dla Wojtka by³o du ym problemem. Na ca³e szczêœcie dyrektor ogrodu zoologicznego w Edynburgu zaoferowa³ sw¹ pomoc. W tej sytuacji by³o to jedyne wyjœcie, choæ Polacy - byli o³nierze - nie mogli pogodziæ siê z rozstaniem ze swym futrzanym koleg¹. Wci¹ marzyli o powrocie do ojczyzny wraz z miœkiem. Stawia³ uszy, s³ysz¹c przekleñstwa po polsku W zoologicznym ogrodzeniu Wojtek sta³ siê smutny i osowia³y. Nie reagowa³ na odwiedzaj¹ce go t³umy. O ywia³ siê dopiero, gdy s³ysza³ jêzyk polski. Strzyg³ wtedy uszami. Najbardziej ywio³owo (w pozytywnym sensie tych s³ów) reagowa³ ponoæ na polskie... wulgaryzmy. Odwiedzali go równie dawni towarzysze broni. Nie bacz¹c na ostrze enia pracowników zoo, przeskakiwali przez ogrodzenie, by - po dawnemu - si³owaæ siê z Wojtkiem i czêstowaæ go papierosami czy piwem. Wojtek umar³ 2 grudnia 1963, w wieku 21 lat, ok. pó³ roku po œmierci Piotra Prendysza. Wiadomoœæ o jego œmierci obiega³a ca³¹ Wielk¹ Brytaniê. Tê informacjê podawano równie w USA, Kanadzie i Australii. Jeœli w niebie zwierzêta maj¹ chodziæ w towarzystwie œw. Franciszka z Asy u, to na pewno nie jest tak w przypadku tego niezwyk³ego niedÿwiedzia. Bo Wojtek jeÿdzi zapewne po polach elizejskich w ukochanym transporterze z ukochanymi o³nierzami 22 Kompanii. Historiê Wojtka zna ca³a Wielka Brytania - nawet sam ksi¹ ê Karol i jego synowie. Jego memoria znajduj¹ siê m. in. w Imperial War Museum w Londynie, Kanadyjskim Muzeum Wojny w Ottawie oraz Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Powsta³o wiele reporta y na jego temat. Zosta³a napisana piosenka o jego przygodach. Wojtek jest równie bohaterem jednej ze znanych brytyjskich wieczorynek. Joanna Koszela Obchody 77. Rocznicy Œmierci Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego II Turniej - Przegl¹d Musztry Pododdzia³ów Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec OSW z Rzeszowa i Podkarpacia Ludzie tacy jak Józef Pi³sudski nie przychodz¹ na œwiat po to, Aby zaœwieciæ jak meteor w nocy i zostawiæ po sobie mrok. Dani s¹ narodom jako wieczne œwiat³o, jako drogowskaz ( ) I w³aœnie za grobem s¹ ich najwiêksze zwyciêstwa Obchody rocznicowe rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ koncelebrowan¹ w koœciele Œw. Krzy a w Rzeszowie pod przewodnictwem ks. pra³ata Stanis³awa S³owika. Kazanie okolicznoœciowe do zgromadzonych wyg³osi³ ks. pra³at W³adys³aw Jagustyn, który przybli y³ postaæ bohatera. Ponadto ofiarê równie sprawowali: O. Rafa³ Klimas, ks. kpt. Tomasz Skupieñ oraz ks. st. chor. ZS Stanis³aw Szcz¹chor. W ramach Obchodów 77. Rocznicy Œmierci Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego zorganizowano w Rzeszowie II Turniej - Przegl¹d Musztry pododdzia³ów Zwi¹zku Strzeleckiego "Strzelec" OS-W o Puchar Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalañskich i Nagrodê Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Do rywalizacji konkursowej stanêli m³odzi strzelcy z Rzeszowa JS 2021: X LO ZSKU, XIV LO ZST i pluton miejski (IX LO ZSO nr 1 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Gimnazjum 9, Gimnazjum Bratkowice) oraz Zespó³ Szkó³ Technicznych w Kolbuszowej. Swoje pododdzia³y wystawi³y równie Jednostka Strzelecka 2033 przy Zespole Szkó³ w Lubaczowie, Jednostka Strzelecka 2051 (Gimnazjum w Wielopolu Skrzyñskim, LO Sêdziszów M³p., I LO Dêbica) oraz (Jan Lechoñ) Jednostka Strzelecka 2025 Jaros³aw. Prezentacje poszczególnych pododdzia³ów ocenia³a Komisja Konkursowa w sk³adzie: pp³k Marcin AL - Komendant WKU w Rzeszowie, mjr Tadeusz HOMA i kpt. Les³aw LITWIN. Pierwsze miejsce i Puchar Dowódcy 21. BSP wywalczy³ pododdzia³ Jednostki Strzeleckiej 2033 przy Zespole Szkó³ im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie. Natomiast sekc. ZS Angelika PIGAN otrzyma³a Nagrodê Szefa WSzW w Rzeszowie - najwy ej oceniony przez jury dowódca. Wielk¹ atrakcj¹ dla strzelców, zgromadzonej publicznoœci i zaproszonych goœci by³ wspania³y pokaz musztry paradnej z broni¹ dru yny z Batalionu Reprezentacyjnego WP Garnizonu Warszawa, pod dowództwem ppor. Gabrieli OCHAB. Na zakoñczenie II Turnieju Musztry zosta³ odczytany Rozkaz Organizacyjny Nr 3/2012 z dnia 12 maja 2012 Dowódcy II P³d.-Wsch. Okrêgu Strzeleckiego. Na mocy jego srebny krzy strzelecki otrzyma³ m³. insp. ZS Marek Matu³a, br¹zowy krzy strzelecki sier. ZS Mi³osz Elgass, natomiast awanse na wy szy stopieñ strzelecki otrzymali: dr. hab. Grzegorz OSTASZ, prof. PRz i mgr Artur POLAKIEWICZ. Nominacje wrêczali insp. ZS Marek Str¹czek, m³. insp. ZS Piotr Panek i m³. insp. Jacek Magdoñ. Nagrody dla najlepszych i uczestników turnieju musztry wrêczali: p³k dypl. Zbigniew WINIARSKI - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. pp³k Jaros³aw Piasny BSP, Henryk Wolicki - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa. W uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele w³adz wojewódzkich, samorz¹dowych. Delegacje: 21. BSP, WSzW w Rzeszowie, WKU Rzeszów, Policji, Pañstwowej Stra y Po arnej, o³nierzy AK, Represjonowanych Politycznie o³nierzy - Górników, NSZZ Solidarnoœæ, Solidarnoœæ Oœwiaty, studenci z Wydzia³u Zarz¹dzania PRz, m³odzie szkolna oraz mieszkañcy Rzeszowa. Patronat honorowy nad obchodami objêli: Wojewoda Podkarpacki, Marsza³ek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Kurator Oœwiaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Œwiatowy Zwi¹zek o³nierzy Armii Krajowej w Rzeszowie. Redakcja

12 Dzia³alnoœæ spo³eczna JS 2025 w Jaros³awiu Pocz¹tek roku w Jednostce Strzeleckiej rozpocz¹³ siê przygotowaniem planów wspó³pracy w zakresie dzia³alnoœci pro-spo³ecznej. Dowódca Jednostki podj¹³ konsultacje m.in. z Urzêdem Miasta i Fundacj¹ Pomocy Edukacyjnej dla M³odzie y im. T. i H. Zieliñskich. 16. lutego 2011r. grupa strzelców z Jaros³awia zosta³a nagrodzona przez Burmistrza Miasta za udzia³ i swój osobisty wk³ad w akcjê na Jaros³awskim rynku pod has³em Gor¹cy posi³ek. Pod tym has³em strzelcy wspierali potrzebuj¹cych poprzez wydawanie ciep³ych posi³ków na jaros³awskim rynku. W dniu 7. marca na zaproszenie Jednostki Strzeleckiej 2021 z Rzeszowa, jaros³awscy strzelcy wziêli udzia³ obchodach 92. rocznicy œmierci p³k. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Sekc. ZS Patryk Wasiuta dowodzi³ pododdzia³em reprezentacyjnym naszej jednostki. W dniu 22. marca dowódca JS2025 chor. ZS Daniel Kot podpisa³ umowê o wspó³pracy miêdzy Jednostk¹ a Burmistrzem Miasta Jaros³awia. Umowa ta jest pocz¹tkiem szerszego planu dzia³ania strzelców na rzecz wspierania bezpieczeñstwa w sytuacjach zagro enia poprzez wspieranie dzia³añ Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Miasta. 10. kwietnia na zaproszenie pos³a Andrzeja Æwierza strzelcy mieli mo liwoœæ aktywnego udzia³u w centralnych uroczystoœciach w Warszawie upamiêtniaj¹cych katastrofê samolotu prezydenckiego w Smoleñsku. Pod koniec kwietnia ju po raz drugi strzelcy z Jaros³awia wsparli II Marsz Po zdrowie organizowany przez Sanepid w Jaros³awiu i Stowarzyszenie Pedagogów w Jaros³awiu. Zadaniem strzelców by³o bezpieczne przeprowadzenie uczestników marszu do wyznaczonego miejsca w pobliskim lesie oraz zorganizowanie miejsca biwakowego dla grupy oko³o 100 uczestników. Równie jak co roku grupa strzelców wziê³a udzia³ w obchodach Œwiêta Konstytucji 3. maja. W listopadzie sekc. ZS Micha³ Perykasza odebra³ w imieniu dowódcy jednostki podziêkowanie od ks. Marka Pieñskowskiego podziêkowanie za pomoc strzelców w organizacji czterechsetnej rocznicy powstania Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jaros³awiu. 11. listopada w najwa niejszym dla strzelców œwiêcie przyrzeczenie z³o y³a nowa grupa strzelców. Dobrym momentem na podsumowanie dzia³alnoœci jednostki by³o spotkanie op³atkowe 30. grudnia, w którym udzia³ wziêli m.in. Dowódca Po³udniowo-Wschodniego Okrêgu Strzeleckiego i Dowódca JS2033 z Lubaczowa. Piotr Socha Strzelcy na wiosennym poligonie w Trzciañcu Tradycj¹ jest, e wczesn¹ wiosn¹ Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 Rzeszów bior¹ udzia³ w zajêciach poligonowych w Trzciañcu. Nie inaczej by³o te i w tym roku, 13,14 i 15 kwietnia Trzcianiec znów goœci³ strzeleck¹ braæ. W zgrupowaniu uczestniczy³a m³odzie z Rzeszowa (X LO ZSKU i XIV LO ZST, pluton miejski), Kolbuszowej (ZS), Nowej Dêby, Wielopola Skrzyñskiego, Bratkowic, Dêbicy, Brzeska i Strzy owa. Strzelcy zrealizowali miêdzy innymi zagadnienia z programu szkolenia wojskowego. M³odzie podzielona na grupy nabywa³a umiejêtnoœci z ró nej tematyki, miêdzy innymi udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku czy pokonywanie œcianki wspinaczkowej. Po przybyciu na punkt nauczania Strzelców czeka³a czêœæ teoretyczna a potem praktyczna (strzelanie z broni sportowej pneumatycznej, wspinaczka na œciance). Uczestnicy poligonu spotkali siê równie z takimi zagadnieniami jak maskowanie indy- widualne, rzut granatem czy zak³adanie opatrunku osobistego. To tylko czêœæ ze zrealizowanych tematów. W doskonaleniu wiedzy, poznawaniu i opanowaniu zagadnieñ w profesjonalny sposób pomagali Strzelcom o³nierze z 1 Batalionu Strzelców Podhalañskich z Rzeszowa. Przestawiona zosta³a równie prezentacja przygotowana przez st. sier ZS Roberta Pieczonkê na temat uzale nieñ od narkotyków i alkoholu wœród m³odzie y i doros³ych. By³a to pewnego rodzaju przestroga dla strzelców, która mia³a pozwoliæ dok³adniej zag³êbiæ siê im w tym temacie. Jednoczeœnie na terenie oœrodka szkoleniowego w Trzciañcu, na terenie zurbanizowanym prowadzony by³ trening walki dla plutonu Obrony Terytorialnej pod dowództwem st. chor. ZS Dawida Biœto. Zajêcia poligonowe w Trzciañcu pomog³y strzelcom rozszerzyæ ich zakres wiedzy, opieraj¹c siê nie tylko na samej teorii, ale tak e wzbogacaj¹c nabyt¹ wiedzê o doœwiadczenia praktyczne. Sabina Sieczko 10

13 Porozumienie o wspó³pracy z Jednostk¹ Strzeleck¹ 2021 im. p³k. Lisa-Kuli Zwi¹zku Strzeleckiego "Strzelec" OSW w Rzeszowie a Wydzia³em Zarz¹dzania PRz Maj¹c na uwadze potrzebê wspólnego dzia³ania na rzecz obronnoœci oraz wychowania patriotycznego, Wydzia³ Zarz¹dzania Politechniki Rzeszowskiej zawar³ w dniu 14 marca 2012 r. porozumienie o wspó³pracy z Jednostk¹ Strzeleck¹ 2021 im. p³k. Lisa-Kuli Zwi¹zku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacj¹ Spo³eczno-Wychowawcz¹ w Rzeszowie. Porozumienie zak³ada organizacjê wspólnych przedsiêwziêæ, w tym utworzenia plutonu Jednostki Strzeleckiej 2021 przy Wydziale Zarz¹dzania. Odpowiednie dokumenty podpisali dowódca Jednostki Strzeleckiej 2021, st. chor. ZS Dawid Biœto oraz Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania, dr hab. Grzegorz Ostasz, prof. PRz. Koordynatorami wszelkich przedsiêwziêæ z ramienia ZS "Strzelec" bêd¹ sier. ZS Mi³osz Elgass i st. strz. ZS Ewelina Mokrzycka, studentka kierunku bezpieczeñstwo wewnêtrzne, natomiast Wydzia³ Zarz¹dzania PRz reprezentuj¹ dr Artur WoŸny i mgr Artur Polakiewicz. (PRz) Strzelcy z JS 2021 na dniach Wydzia³u Zarz¹dzania Politechniki Rzeszowskiej W dniach kwietnia bie ¹cego roku na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej odby³y siê dni Wydzia³u Zarz¹dzania PRz. G³ównym punktem pierwszego dnia by³ rozpoczêty o godzinie 18 w auli budynku V1 koncert zespo³u Hunter. W sk³ad zespo³u wchodzi m.in. zastêpca Komendanta G³ównego Policji insp. dr. hab. Arkadiusz Letkiewicz. Miêdzy innymi dziêki podpisanemu pomiêdzy Jednostk¹ Strzeleck¹ 2021 w Rzeszowie a Wydzia³em Zarz¹dzania PRz, obszar koncertu by³ ochraniany przez Strzelców z plutonu Obrony Terytorialnej JS 2021, w sile trzech dru yn (26 osób). Zadanie wykonywane przez Strzelców sk³ada³o siê z kilku aspektów. Pierwszym by³a kontrola publicznoœci znajduj¹cej siê w auli, w której odbywa³ siê koncert. Zabezpieczone zosta³y wejœcia na scenê oraz wejœcia do samej auli. Kontrolowane by³o tak e wejœcie do budynku V1 oraz trasa przejœcia publicznoœci pomiêdzy wejœciem do budynku a aul¹. Ponadto zadaniem Strzelców pilnuj¹cych wejœcia do budynku by³o kontrolowanie osób wchodz¹cych pod k¹tem ewentualnych prób wniesienia alkoholu lub innych œrodków odurzaj¹cych. Ponadto mieli oni zatrzymywaæ, gdyby takie siê trafi³y, wszelkie osoby nietrzeÿwe, czy te niew³aœciwie zachowuj¹ce siê. W przejœciu pomiêdzy aul¹ a wejœciem do V1 zosta³ rozstawiony sta³y punkt medyczny, który koordynowa³ pracê trzech patroli medycznych rozmieszczonych w newralgicznych punktach kontrolowanego obiektu. Strzelcy, w pe³nym umundurowaniu strzeleckim, zaopatrzeni zostali w pe³n¹ ³¹cznoœæ oraz we wszystkie elementy wyposa enia, które mog³yby byæ przydatne w przypadku koniecznoœci dokonania jakiejkolwiek interwencji. Tym samym, warunkiem niezbêdnym do wziêcia udzia³u w ochronie koncertu, by³o posiadanie przez ochraniaj¹cych Strzelców umiejêtnoœci z zakresu technik interwencyjnych, pracy z t³umem oraz doœwiadczenia w przynajmniej jednym systemie samoobrony. Strzelcy z zadania wywi¹zali siê perfekcyjnie. Wprawdzie nie by³o koniecznoœci interweniowania w adnym powa niejszym przypadku, aczkolwiek z pewnoœci¹ profesjonalny wygl¹d oraz zachowanie Strzelców, tak e mia³y wp³yw na uspokojenie jakichkolwiek negatywnych nastrojów. Praca ³¹cznoœci oraz patroli medycznych pod dowództwem sek. ZS Agnieszki Oleszczak tak e by³a bez zarzutu. Za ca³okszta³t wykonywanego zadania odpowiedzialni byli sier. ZS Grzegorz Zabój oraz sier. ZS Mi³osz Elgass. Po koncercie, wszyscy Strzelcy, zebrani ju w auli mieli okazjê odbyæ krótk¹ rozmowê z panem insp. Arkadiuszem Letkiewiczem, dziekanem Wydzia³u Zarz¹dzania panem dr. hab. Grzegorzem Ostaszem, prof. PRz oraz panem mgr Arturem Polakiewiczem. Natomiast 25 kwietnia, o godzinie Strzelcy z plutonu Obrony Terytorialnej oraz z kilku innych plutonów, na terenie amfiteatru Politechniki Rzeszowskiej, wykonali cztery pokazy umiejêtnoœci, z których dwa odby³y siê z udzia³em pojazdu opancerzonego BRDM 2. W pierwszym pokazie 2 pojazdy strzeleckie mia³y za zadanie zablokowaæ znajduj¹cy siê w ruchu pojazd podejrzanych, a nastêpnie dokonaæ zatrzymania znajduj¹cych siê w nim osób. Po wyci¹gniêciu z pojazdu, skuciu i przeszukaniu podejrzanych, zostali oni odtransportowani do pojazdów strzeleckich, a samochód podejrzanych zosta³ przeszukany z u yciem tarczy balistycznej, chroni¹cej na wypadek, gdyby w pojeÿdzie zosta³y zainstalowane urz¹dzenia pu³apki. W drugim pokazie na plac wjecha³y trzy pojazdy. W jednym z nich znajdowa³ siê ochraniany przez strzelców VIP. Po zatrzymaniu pojazdów, VIP wysiad³ i podczas jego przemieszczania siê wzd³u miejsca dla publicznoœci, dokonana zosta³a próba ataku. VIP zosta³ natychmiast zabrany przez bezpoœredni¹ ochronê do pojazdu i ewakuowany z placu. Dwóch podejrzanych zosta³o po krótkiej walce wrêcz obezw³adnionych, skutych i przeszukanych. Po odprowadzeniu ich do pozosta³ych na placu pojazdów, zostali oni zabrani celem wykonania dalszych czynnoœci. W trzecim pokazie, strzelcy przemieszczaj¹cy siê konwojem trzech pojazdów, zostali zaatakowani. Pojazd numer 2 zosta³ uszkodzony, a dwie znajduj¹ce siê w nim osoby, ranne. Natychmiast po otrzymaniu postrza³u przez pojazd numer dwa, pojazdy 1 i 3 (BRDM), zajê³y pozycje pomiêdzy pojazdem uszkodzonym a miejscem, z którego zosta³ on ostrzelany. W tym czasie do uszkodzonego samochodu podjecha³ MEDEVAC, którego za³oga, znajduj¹ca siê pod os³on¹ pojazdów numer 1 i 3 oraz prowadzonego przez ich obs³ugê ognia, udzieli³a fachowej pomocy rannym i ewakuowa³a ich z pola walki. Nastêpnie pozostali na placu strzelcy wycofali siê wraz z pojazdami, prowadz¹c ogieñ. W czwartym pokazie przemieszczaj¹ca siê razem z pojazdem BRDM dru yna piechoty, podczas wykonywania zadania rozpoznawczego, zosta³a zaatakowana. Po klasycznej reakcji na kontakt ca³ej dru yny, jej dowódca podj¹³ decyzjê o wycofaniu, co zosta³o wykonane b³yskawicznie, po postawieniu zas³ony dymnej oraz pod os³on¹ ognia w³asnego jak i pojazdu. Po wykonaniu ww. pokazów i po nagrodzeniu brawami, Strzelcy przeszli do prezentacji pojazdów, uzbrojenia i wyposa enia. Mi³osz Elgass 11

14 KIERUNKI ROZWOJU P R O - O B R O N N E G O STRZELCÓW Z JS2021 STRZELCY W OKRESIE WIELKIEGO POSTU 2012 Strzelcy oprócz zdobywania i doskonalenia umiejêtnoœci o charakterze wojskowym, kszta³tuj¹ swój charakter i tê yznê ducha. Dobr¹ okazjê do tego stanowi Wielki Post - czas zadumy, a tak e refleksji nad swoim postêpowaniem oraz wyrzeczeñ i wymagañ od siebie. W trakcie czterdziestu wybranych przez Boga i Koœció³ dni strzelcy JS 2021 uczestniczyli w nabo eñstwach tego wa nego okresu roku liturgicznego. W pi¹tek 24 lutego 2012 r. modlili siê, maszeruj¹c tras¹ Drogi Krzy owej wiod¹c¹ ulicami Rzeszowa. Piêæ tygodni póÿniej prowadzili nabo eñstwo w Koœciele Œw. Krzy a we wspomnianym wy ej mieœcie. Rozwa aj¹c kolejne stacje, przedstawili tragiczny los polskich oficerów, zamordowanych w Katyniu. Maj¹c na uwadze fakt, e œrodowisko strzeleckie skupia nie tylko m³odzie, której celem jest wst¹pienie do wojska, ale równie do policji lub innych s³u b mundurowych, dowództwo JS2021 wypracowa³o model kszta³cenia oparty na czterech blokach szkoleniowych. Pierwszy blok dotyczy szkolenia unitarnego strzelców, którzy wst¹pili w struktury jednostki. Kolejny to kurs dowódców dru yn, który przygotowuje strzelców do bycia instruktorem na punkcie nauczania oraz dowodzenia sekcj¹ podczas zajêæ. Dwa kolejne bloki to szkolenia zgrywaj¹ce sekcje ogniowe oraz pokazy jednostki Szkolenia zgrywaj¹ce sekcje ogniowe skupiaj¹ strzelców maj¹cych co najmniej trzyletni sta w jednostce, ukoñczyli szkolenie unitarne oraz Kurs Dowódców Dru yn. Ponadto w dzia³aniach aktywny udzia³ bior¹ o³nierze oraz funkcjonariusze policji i stra y granicznej. Celem szkolenia jest realizacja ró nego rodzaju za³o eñ taktycznych (procedury musztry bojowej). Prowadzenie symulacji (STX Situational Tactical Exercise) z u yciem replik EAG (Electric Airsoft Guns). Zajêcia realizowane s¹ w oparciu o infrastrukturê szkoleniowa 21 BSP. Jednym z form szkolenia jest realizowanie Pokazów Sprawnoœci Jednostki Pokazy te poprzedzone s¹ wielogodzinnymi æwiczeniami poszczególnych elementów dzia³ania. Strzelcy æwicz¹: ochronê bardzo wa nej osoby (VIP), reakcjê na kontakt z przeciwnikiem, zasadzkê na konwój, ró nego rodzaju techniki walki wrêcz, techniki interwencyjne, pos³ugiwanie siê broni¹, dzia³anie na pojazdach terenowych oraz wojskowych (BRDM2). W imieniu dowództwa JS 2021 chcia³bym z³o yæ serdeczne podziêkowania dla o³nierzy i funkcjonariuszy, którzy b i o r ¹ c z y n n y udzia³ w szkoleniu m³odzie y strzeleckiej. Dawid Biœto Strzelcy wziêli udzia³ w diecezjalnych uroczystoœciach Niedzieli Palmowej, które mia³y miejsce w rzeszowskim Koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem ks. bpa. ordynariusza Kazimierza Górnego. Prowadzili procesjê wiernych do katedry. Wnieœli do œwi¹tyni zrobion¹ przez siebie palmê. Dzieñ wczeœniej grupa strzelców z Sêdziszowa M³p., Ropczyc i Wielopola Skrzyñskiego uda³a siê oœnie onym górskim bieszczadzkim szlakiem na Drogê Krzy- ow¹. Jej zwieñczenie stanowi³ szczyt Tarnicy. W Wielki Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê strzelcy pe³nili wartê przy Grobie Pañskim w rzeszowskim Koœciele Œw. Krzy a. T¹ s³u b¹ nawi¹zali do piêknej tradycji polskiego rycerstwa z czasów odsieczy wiedeñskiej. Warto nadmieniæ, e podkomendni króla Jana III Sobieskiego po odniesionym pod murami stolicy Austrii w 1683 r. zwyciêstwie nad muzu³mañskimi wojskami tureckimi, wracaj¹c do Ojczyzny, zaci¹gali warty w koœcio³ach. T¹ postaw¹ wyrazili gotowoœæ do obrony wiary chrzeœcijañskiej. Pawe³ Rejman 12

15 Strzelcy ze Strzy owa Przygoda strzy owskiej m³odzie y ze Zwi¹zkiem Strzeleckim Strzelec Organizacj¹ Spo³eczno-Wychowawcz¹ rozpoczê³a siê w paÿdzierniku 2008 roku. Wtedy to z inicjatywy burmistrza Strzy owa (obecnie sier anta ZS) pana Marka Œliwiñskiego mia³o miejsce spotkanie grupy inicjatywnej - przedstawiciele JS 2021 im. Leopolda Lisa- Kuli z Rzeszowa, na czele z inspektorem Str¹czkiem zachêcili m³odzie i kadrê do wst¹pienia w szeregi naszej organizacji. Chêtnych nie brakowa³o zg³osi³o siê 25 m³odych i nieco starszych mieszkañców Ziemi Strzy owskiej. Nastêpne tygodnie up³ywa³y na intensywnych æwiczeniach musztry, która odbywa³a siê pod czujnym okiem plutonowego Miros³awa Chmiela z 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Jaros³awia, a tak e na zajêciach z historii Zwi¹zku Strzeleckiego. Mieszkañcy Strzy- owa, na pocz¹tku zdziwieni, szczególnie widokiem umundurowanych dziewcz¹t, szybko przyzwyczaili siê, e w ka dy pi¹tek o godz w sztabie przy ul. Sobieskiego zbieraj¹ siê m³odzi ludzie w strzeleckich mundurach z emblematami Strzelca i patronem naszego miasta Œw. Micha³em na ramieniu. Strzelcy szybko wroœli w realia ycia spo³ecznego naszego miasta. Strzy ów ma bogate tradycje patriotyczne przed wojn¹ Zwi¹zek Strzelecki liczy³ oko³o 150 cz³onków, zgodnie wspó³pracuj¹cych z ponad 80 soko³ami z Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³. Obecnie mamy 46 strzelców (uczniów gimnazjum, szkó³ œrednich, studentów) i 8 osób kadry. Dnia 11 listopada 2008 r. nast¹pi³ bardzo uroczysty moment weterani walk II wojny œwiatowej przekazali swój sztandar Armii Krajowej m³odym strzelcom. Nosimy go z dum¹ i godnoœci¹ pomni, e g³ównym celem naszej organizacji jest dzia³anie na rzecz wychowania nale ¹cych do Zwi¹zku w duchu patriotycznym i kole- eñskim. S³u ¹ temu: lekcje historii i wychowania patriotycznego, prowadzone przez sier. ZS Marzenê Dubiel, spotkania z kombatantami, z którymi serdecznie zaprzyjaÿniliœmy siê, kultywowanie pamiêci o bojownikach walk za ojczyznê, wycieczki historyczne (do Warszawy, Zadwórza i Lwowa, program edukacji regionalnej), udzia³ w rajdach organizowanych przez IPN, udzia³ w konkursach historycznych, opieka nad zabytkami Ziemi Strzy owskiej. W naszym mieœcie znajduje siê unikatowy zabytek kwatera Hitlera Anlage Süd czyli niesamowity tunel pod arnowsk¹ Gór¹. Pe³nimy tam dy ury, udostêpniaj¹c go zwiedzaj¹cym, a tak e wykorzystujemy go do æwiczeñ czy pokazów, jak prezentacja umiejêtnoœci taktycznych strzy owskich strzelców, sfilmowana dla jednostki Ju adna uroczystoœæ w mieœcie nie mija bez Organizacji nie tylko œwiêta narodowe czy pañstwowe, ale tak e lokalne i religijne (z kapelanem naszego pododdzia³u, ks. Bochni¹) odbywaj¹ siê z naszym udzia³em, bo wiemy, e s³u ba spo³eczeñstwu musi byæ podporz¹dkowana idei Bóg, Honor i Ojczyzna. Tak e na tradycyjnych piknikach mili- tarnych, rekonstrukcjach wydarzeñ historycznych czy wojskowych majówkach, organizowanych przez w³adze miasta, zawsze widaæ strzelców w charakterystycznych zielonych beretach. Szkolenia medyczne, prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, pomagaj¹ w niesieniu pomocy w razie wypadków, jesteœmy te przygotowani do s³u by w sytuacjach kryzysowych dziêki szkoleniom, prowadzonym przez st. sier. Roberta Adamczyka, z ³¹cznoœci i ochrony przeciwchemicznej. Bardzo dobre stosunki ³¹cz¹ nas z Policj¹ Pañstwow¹ i Pañstwow¹ Stra ¹ Po arn¹, cz³onkiem kadry jest bowiem sier. Piotr Rêdziniak, komendant PSP. Szkolenie wspinaczkowe i tzw. linowe, prowadzone przez stra aków, owocuje tym, e mogliœmy np. zaimponowaæ samemu Zastêpcy Komendanta G³ównego insp. ZS Marcinowi Waszczukowi i goszcz¹cym u nas w maju ub.r. cz³onkom najwy szych w³adz strzeleckich, którzy w³aœnie Strzy- ów wybrali na miejsce odprawy kadry i którzy z podziwem obserwowali pokaz sprawnoœci strzeleckiej w historycznym tunelu. To tak e zas³uga dowódcy, chor. Waldemara Góry. Jest nie tylko naszym szefem, ale tak e zastêpc¹ burmistrza miasta (który tak e jest strzelcem i gor¹ym sympatykiem naszej organizacji, jak i ca³e w³adze gminy). Dziêki staraniom sier. Marty Utnickiej (dyrektor biblioteki), naszego logistyka, wyje d amy na wycieczki i zawsze mamy wstêp do Miejskiej Biblioteki, gdzie bywamy na wystawach i kulturalnych imprezach. Mamy te swojego cz³owieka w Domu Kultury pani dyrektor Jadwiga Skowron to dru ynowa ZS; na filmy o tematyce wojennej wchodzimy za darmo (w mundurach, robi¹c reklamê), a e nasz sier ant Adamczyk i strzelczyni Drogoñ graj¹ w teatrze amatorskim, mamy te za darmo spotkania z kultur¹ ywego s³owa. Trzeba pamiêtaæ, e w Strzelcu czekaj¹ nie tylko przyjemnoœci, ale i pot wyciœniêty z nas przez sekcyjnych na placu. Nikt jednak nie grymasi, bo staramy siê z dum¹ nosiæ mundur, który do czegoœ przecie nas zobowi¹zuje. Nie musimy siê potem wstydziæ na defiladzie z okazji przysiêgi, œwi¹t pañstwowych czy pokazów musztry dla strzy owian. Chêtnie jeÿdzimy na poligony, organizujemy tak e w³asne szkolenia terenowe nawet tegoroczne 25-stopniowe mrozy nie zniechêci³y strzy owskich strzelców do wielokilometrowego rajdu i szkolenia taktycznego. Wa ne jest te zdyscyplinowanie w zespole i gotowoœæ do poœwiêcenia siê dla kolegów, a tak e fakt, i po prostu lubimy siê, z yliœmy siê ze sob¹ i wiemy, e w trudnych chwilach mo emy na siebie liczyæ. To chyba jest najwa niejsze, eby mówiono o nas: Oni nie zawiod¹, mo na na nich liczyæ, bo s¹ cz³onkami Zwi¹zku Strzeleckiego. Marzena Dubiel 13

16 Ten film zobaczyæ wypada W³aœnie wszed³ na ekrany polskich kin amerykañski film fabularny 5 dni wojny. Film opowiada o tragicznych wydarzeniach, których doœwiadczy³a Gruzja w czasie inwazji rosyjskiej w sierpniu 2008r. Wojnê ogl¹damy z bliska, oczami amerykañskich dziennikarzy, którzy pracowali tak e podczas wojny w Iraku. Podobnie jak tam, tak i teraz kieruj¹ siê chêci¹ poszukiwania prawdy. Ryzykuj¹ ycie, aby dokumentowaæ to, co dzieje siê w Gruzji. Ich materia³y dziennikarskie staj¹ siê dowodami na to, e Rosja dopuœci³a siê zbrodni wojennych. Rosjanie robi¹ wszystko, aby wydobyæ od dziennikarzy kompromituj¹ce ich nagrania. Ukazane w filmie okrucieñstwo rosyjskiego wojska robi wstrz¹saj¹ce wra enie. Niemniej jednak przera aj¹ca jest obojêtnoœæ tzw. pañstw zachodniej cywilizacji. Gdy z nara eniem ycia dziennikarz usi³uje dostaæ siê do bombardowanego gruziñskiego miasta Gori, bo tylko stamt¹d mo e wys³aæ materia³ do swojej redakcji, dowiaduje siê, e jego szefowie nie s¹ zainteresowani zdawa³oby siê ogromnej wagi materia³em. Rosjanie zbli aj¹ siê do stolicy kraju, Tbilisi. Gruzini czuj¹ siê osamotnieni, Europa Zachodnia i Ameryka pozostawi³y ich sam na sam z Rosj¹, podobnie jak podczas inwazji bolszewickiej Rosji na woln¹ Gruzjê w 1921r. Sceny wojny rosyjsko gruziñskiej ogl¹damy z bliska nie tylko oczami, ale i sercem. I to nie jedynie za spraw¹ odczuwania Musicalowy hit ostatniego æwieræwiecza zagoœci³ na deskach sali teatralnej MGOK w Sêdziszowie M³p. Widowisko, w ca³oœci zrealizowane przez m³odzie zrzeszon¹ w Licealnym Teatrze Muzycznym, dzia³aj¹cym przy sêdziszowskim ogólniaku, zachwyci³o, bawi³o i wzruszy³o do ³ez. Spektakl okaza³ siê kolejnym sukcesem m³odych artystów i zgromadzi³ t³umy mi³oœników dobrego teatru, którzy niezwyk³oœæ i rozmach przedsiêwziêcia licealistów docenili owacjami na stoj¹co. Widowisko muzyczne, oparte na ponadczasowej powieœci mistrza francuskiej prozy Wiktora Hugo, wed³ug statystyk jest najchêtniej ogl¹danym musicalem na œwiecie. Porusza tematy tak aktualne, e od æwieræ wieku identyfikuje siê z nimi publicznoœæ ponad 40 krajów! Nêdznicy to wielka literatura, wielkie namiêtnoœci, wielkie idea³y. Mi³oœæ, nienawiœæ, rewolucja tak najkrócej mo na streœciæ przebogat¹ problematykê dzie³a. Zmierzy³y siê z ni¹ najlepsze teatry muzyczne œwiata i nasz lokalny LTM. Licealiœci sprawili, e mury sêdziszowskiego Domu Kultury po raz kolejny rozbrzmia³y wspania³ymi ariami musicalowymi i gromkim œmiechem publicznoœci. Uczniowie, niczym za dotkniêciem magicznej ró d ki, przenieœli widzów do ogarniêtej ruchami rewolucyjnymi dziewiêtnastowiecznej Francji. Tu poznaliœmy Jeana Valjean, by³ego galernika, któremu towarzyszyliœmy przez blisko 18 lat jego ycia. Zwolniony z wiêzienia Valjean postanowi³ odmieniæ swój los skazañca i wymazaæ z pamiêci niechlubn¹ przesz³oœæ. Ta wspólnoty wiary czy ukochania wolnoœci. Re yser filmu Renny Harlin ( Szklana pu³apka 2, Egzorcysta ) dedykowa³ go œp. Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu jako swoisty wyraz ho³du wobec polskiego przywódcy i jego zaanga owania w czasie wojny w Gruzji. Widzimy naszego Prezydenta, gdy razem z prezydentami Estonii, Litwy, Ukrainy i premierem otwy na ogromnym wiecu w Tbilisi wyra a poparcie dla Gruzji. To w³aœnie wtedy prezydent RP Lech Kaczyñski wyg³osi³ pamiêtne przemówienie: Jesteœmy po to, aby podj¹æ walkê. Po raz pierwszy od d³u szego czasu nasi s¹siedzi z pó³nocy, ze wschodu pokazali twarz, któr¹ znamy od setek lat ci s¹siedzi uwa aj¹, e narody wokó³ nich powinny im podlegaæ. My mówimy: nie. Ten kraj to Rosja Film jasno pokazuje, czym w istocie jest dzisiejsza Rosja i jakie s¹ metody dzia³ania jej przywódców, a motto filmu: Jedyn¹ ich broni¹ jest prawda wci¹ czeka na wype³nienie. Film wart jest obejrzenia, choæby ju tylko dla tej prawdy. A 40 lat temu Jacek Kleyff napisa³ wci¹ zaskakuj¹co aktualne s³owa piosenki Telewizja 72 : Œwie e groby zawsze wzrusz¹, niezale nie, gdzie kopane Jak porosn¹, wyjdzie na jaw, kto szczu³ i co by³o grane. Marek Matu³a Nêdznicy wydarzeniem artystycznym roku! jednak, niczym upiorny cieñ, któremu na imiê Javert, wci¹ pod¹ a³a jego œladami. Koleje losu zaprowadzi³y bohatera na fotel burmistrza i uczyni³y przybranym ojcem uroczej Cosette, osieroconej przez matkê. Gdy ju siê wydawa³o, e ycie obojga wreszcie zaczyna p³yn¹æ spokojnym nurtem, nad Pary em zebra³y siê ciemne chmury rewolucji. W tych trudnych dla Pary a czasach znalaz³o siê jednak te miejsce na mi³oœæ. M³odziutka Cosette obdarza bowiem g³êbokim uczuciem przypadkowo poznanego studenta, Mariusa Pontmercy, cz³onka rewolucyjnej grupy ABC. Marius odwzajemnia mi³oœæ dziewczyny, jednak p³omieñ ich uczucia w ka dej chwili mog¹ zgasiæ rewolucyjne rozruchy. W atmosferze walki z nêdz¹ i wykluczeniem, walki o wolnoœæ, równoœæ i ludzk¹ godnoœæ losy bohaterów spoczê³y we w³adzy powstañczej barykady. Przygotowania do widowiska trwa³y nieprzerwanie pó³ roku. Sam pomys³ spektaklu urodzi³ siê ju w listopadzie 2010 roku, kiedy pracowaliœmy nad Dzwonnikiem z Notre- Dame. Warszawska ROMA rozpoczê³a wówczas wystawianie musicalu Les Miserables, który mieliœmy okazjê obejrzeæ na ywo. Spektakl by³ urzekaj¹cy i ju w trakcie jego trwania zapragnêliœmy przenieœæ choæ odrobinê jego czaru na nasz¹ lokaln¹ scenê. Po sukcesie Dzwonnika jasne by³o, e kolejnym wyzwaniem bêd¹ Nêdznicy. Po ponad pó³rocznych pracach nadszed³ czas na prezentacjê uczniowskich osi¹gniêæ. Rezultatu, jaki uda³o siê osi¹gn¹æ naszej m³odzie- y, nie powstydzi³by siê niejeden profesjonalny teatr. Wbrew tytu³owi nêdznie nie by³o. Licealiœci zadbali o ka dy najdrobniejszy detal widowiska. Doskonale oddali atmosferê dzie³a Wiktora Hugo, a zmierzali siê przecie z legend¹ literatury œwiatowej. Przygotowali spektakl okaza³y, w którym nie brak³o inscenizacyjnych fajerwerków. Imponuj¹ca, czêœciowo zautomatyzowana scenografia, doskona³e przygotowanie aktorskie pod okiem fachowca, kunsztowna choreografia oraz fantastyczne m³ode wokale to gwarancja niezapomnianych doznañ. Spektakl od pocz¹tku do koñca trzyma w napiêciu. Wielow¹tkowa fabu³a i szybkie zwroty akcji nawet najbardziej wybrednemu widzowi nie pozwalaj¹ siê nudziæ, a feeryczna gra œwiate³ i barw przenosi go w niesamowity, niemal baœniowy œwiat teatru. Podczas prac nad spektaklem m³odzie wykrzesa³a z siebie tyle twórczej energii, e mo na by ni¹ obdzieliæ kilka teatrów. I choæ niekiedy zmêczenie siêga³o zenitu, a entuzjazm nieco przygasa³, uczniowie ani na moment nie poddali siê w d¹ eniu do upragnionego celu. Ca³oœæ prac nad widowiskiem przebieg³a bardzo spokojnie, a efekty w³o onego w spektakl trudu przeros³y nasze oczekiwania. Nêdznicy to kolejny sukces licealistów i zawsze komplet na widowni. Nie sposób siê zatem nie zgodziæ z Panem Kazimierzem Kie³bem, Burmistrzem Sêdziszowa M³p., który nasz musical nazwa³ wydarzeniem artystycznym roku. Nêdznicy w wykonaniu LTM to prawdziwy majstersztyk. Widowisko zosta³o zrealizowane jako przedstawienie zespo³owe w pe³nym tego s³owa znaczeniu, bowiem w prace nad musicalem zaanga owa³a siê 70-osobowa grupa m³odych ludzi, w tym czwórka uroczych maluchów, którzy wcielili siê w postaci Gavroche'a i ma³ej Cosette. Poœród twórców spektaklu nie zabrak³o tak e Strzelców, którzy na scenie radz¹ sobie równie dobrze jak na strzelnicy. Ekipê teatraln¹ zasilili: Piotr Batory (uczeñ klasy maturalnej, który odegra³ g³ówn¹ rolê mêsk¹ Jeana Valjean), Kacper Siorek (odtwórca roli Mariusa Pontmercy), Mateusz Paj¹k (rewolucjonista Jan Prouvaire), Hubert Januœ (z³odziej Brujon), Anna Batory (chórzystka), Konga Rusin (obywatelka Pary a), a tak e Dominik G¹ska, Miko³aj Magdoñ i Mateusz Grêbosz (obs³uga techniczna spektaklu). Nad przygotowaniami do sztuki czuwa³ jak zawsze niezawodny Bart³omiej Feret, absolwent naszego liceum. Licealny Teatr Muzyczny i jego osi¹gniêcia to ewenement na skalê krajow¹. Wprawdzie nikt z nas nie jest fachowcem z dziedziny teatru, a jednak udaje nam siê stworzyæ coœ niebywa³ego i piêknego. Mamy nadziejê, e przysz³oœæ przyniesie kolejne porywaj¹ce widowiska w wykonaniu m³odych artystów, poœród których nie zabraknie tak e naszych wspania³ych Strzelców. Ewelina agowska 14

17 Nasze pasje dziennikarstwo. Wbrew ogólnym przekonaniom Strzelec nie skupia siê wy³¹cznie na zajêciach zwi¹zanych z militariami. Naszymi pasjami s¹ równie inne dziedziny ycia, na przyk³ad dziennikarstwo. Od wrzeœnia 2011r. kilkoro ze Strzelców spotyka siê co poniedzia³ek na zajêciach przybli aj¹cych im dziennikarski warsztat. W spotkaniach kó³ka dziennikarskiego prowadzonych przez doœwiadczonych w dziennikarskim fachu przedstawicieli rzeszowskich mediów, m.in. red. Janusza DŸwierzyñskiego uczestniczy aktywna grupa przysz³ych mistrzów pióra i mikrofonu: Agata de Tournelle, Sabina Sieczko, Natalia Jêdrzejczyk, Natalia Kostycz, Magdalena Madeja i Joanna Koszela. Przez kilka miesiêcy pozna³yœmy rodzaje dziennikarstwa prasowego, przeprowadza³yœmy sondy uliczne, doskonali³yœmy swoj¹ wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹, uczy³yœmy siê tworzyæ tytu³y i œródtytu³y w tekstach pisanych. W praktyce zdobyt¹ wiedzê wykorzystujemy w tworzeniu audycji radiowych oraz przy redagowaniu najnowszego numeru Strzelca. Nie wiemy, czy zdobyta na zajêciach wie- Spotkajmy siê w rzeszowskich podziemiach Rzeszów to miasto piêkne, pe³ne uroku i dobrego klimatu. I nie ma znaczenia, o jakiej porze roku latem czy zim¹, za dnia czy te noc¹ - bêdziemy chodziæ jego ulicami. Tego uroku i klimatu miasto nie sk¹pi nikomu: ani mieszkañcom, ani swym coraz liczniej przybywaj¹cym tu goœciom. Przesz³oœæ bez klosza Do listy znanych, i od wielu lat podziwianych ju przez turystów rzeszowskich zabytków, doszed³ kolejny rzeszowskie podziemia. Podziemna Trasa Turystyczna istnieje ju od roku 2001, ale na prze³omie lat 2007/2008 zyska³a jeszcze atrakcyjniejsze oblicze. To efekt ukoñczonej w 2007 roku modernizacji p³yty rzeszowskiego Rynku. Od tamtej pory Trasa obejmuje 25 piwnic (w jêz. staropolskim - grub), po³¹czonych 15 korytarzami (szyjami) po³o onymi na trzech kondygnacjach. Najg³êbsza z nich Droga Kupców - siêga niemal 10 metrów w g³¹b ziemi. Ca³a Podziemna Trasa Turystyczna liczy niemal 400 metrów d³ugoœci, a wejœæ w jej labirynt mo na, korzystaj¹c z nowoczesnego ale i stylowego obiektu, mieszcz¹cego tak e punkt informacji turystycznej oraz kawiarniê. Budynek s¹siaduje z rzeszowskim ratuszem. St¹d rozpoczniemy trwaj¹c¹ niemal godzinê podró w przesz³oœæ, pozwalaj¹c¹ na powrót do historii, dotkniêcie kilkusetletnich kamiennych portali, œcian czy sklepieñ, rycerskich zbroi oraz mieczy Tutaj nie ma krat czy szyb, które nas od przesz³oœci oddzielaj¹. Ona jest tutaj razem z nami. Œmieræ w lochach Rzeszowskie podziemia powstawa³y przez kilka wieków. Miasto, lokowane przez Kazimierza Wielkiego w styczniu 1354 roku, rozwija³o siê dziêki korzystnemu po³o eniu na skrzy owaniu szlaków handlowych, bliskoœci sp³awnego Wis³oka oraz przywilejom królewskim. Kwit³ tu handel i rzemios³o. Miasto by³o ciasne, dlatego kupcy sk³adowali swe towary w piwnicach. Kopano je nie tylko pod domami, ale te pod rynkiem, który wówczas by³ tak e miejscem targów i jarmarków. Dr¹ one w lessie piwnice by³y wzmacniane drewnem dêbowym czy bukowym, lub obmurowywane kamieniem b¹dÿ ceg³¹. Podziemne komory nie by³y tylko magazynami. Te w suterenach by³y sklepami, z kolei te g³êbsze wychodzi³y za fundamenty budynków i bieg³y pod rynkiem. W taki sposób stworzy³y one podziemn¹ infrastrukturê, niemal drugie miasto. W czasie wojen by³y te schronieniem dla mieszkañców. By³o tak gdy na Rzeszów dza przyda nam siê w yciu zawodowym, gdy ukoñczymy etap edukacji. Na pewno jednak poznane w ten sposób tajniki dziennikarstwa udoskonali³y w du ym stopniu nasze umiejêtnoœci i rozszerzy³y horyzonty œwiata, w którym yjemy. Zespó³ Kó³ka Dziennikarskiego napadali Tatarzy, ale równie w czasie ostatniej wojny, kiedy przed hitlerowcami w podziemnych korytarzach chroni³a siê ludnoœæ pochodzenia ydowskiego. Odkryte w czasie odbudowy piwnic ludzkie szkielety œwiadcz¹, e nie wszystkim uda³o siê stamt¹d ujœæ z yciem. Dlaczego i jak zginêli na zawsze pozostanie ju tajemnic¹. Przesz³oœæ wci¹ tajemnicza Turystów, którzy przeszli ju rzeszowskie podziemia, intryguje znajduj¹ca siê u wyjœcia z Trasy, niedostêpna dla zwiedzaj¹cych g³êboka piwnica. Dok¹d prowadzi? pytaj¹. Na odpowiedÿ musimy na razie poczekaæ, gdy sw¹ pracê zakoñcz¹ archeologowie i historycy. Byæ mo e to korytarz prowadz¹cy do podziemi rzeszowskiego zamku! Podobno by³o kiedyœ takie przejœcie, o czym mowa w Ÿród³ach historycznych. Inne przekazy, bli sze ju chyba legendom ni prawdzie, mówi¹ o tajnych podziemnych przejœciach, ³¹cz¹cych Rzeszów i pobliski añcut. Kto wie, mo e ta piwnica to wstêp do ujawnienia nowej tajemnicy stolicy Podkarpacia? Poczekajmy jeszcze trochê Tekst: Janusz DŸwierzyñski Fot. Bogdan Szczupaj 15

18 Co nam w duszy gra... Wróc¹ ch³opcy z wojny... Maryla Rodowicz i Daniel Olbrychski Wróc¹ ch³opcy z wojny jak nale y Niechaj ka da wierzy i o³nierzy Czekajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie Tylko dla nas bitwy prze yliœmy Tylko dla Was z wojny powrócimy Dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny Wróc¹ ch³opcy jak nale y Niech nam ka da wierzy i o³nierzy Czekajcie, czekajcie, czekajcie Niech nam ka da w progu stanie Ch³opców œmierci na sprzedanie Nie dajcie, nie dajcie Wróc¹ ch³opcy z wojny jak nale y Niechaj ka da wierzy i o³nierzy, czekajcie Niech nam ka da w progu stanie Swoich ch³opców œmierci na sprzedanie Nie dajcie, nie dajcie Tylko dla nas bêdzie chleb smakowaæ Tylko dla yw¹ pijem wodê Jedyne, jedyne, niebogie, niebogie A ten chleb nam bêdzie najsmaczniejszy A ta woda bêdzie najczyœciejsza W kochaniu, w kochaniu, w kochaniu, w kochaniu, Wróc¹ ch³opcy jak nale y Niech nam ka da wierzy i o³nierzy Niech nam ka da w progu stanie Swoich ch³opców œmierci na sprzedanie Nie dajcie, nie dajcie PODARUJ M ODZIE Y STRZELECKIEJ! 1% PODATKU K R Z Y Ó W K A HAS O wpisuj¹c w formularzu PIT: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ ZWI ZKU STRZELECKIEGO STRZELEC ORGANIZACJI SPO ECZNO- WYCHOWAWCZEJ JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 2021 IM. P K LEOPOLDA LISA-KULI W RZESZOWIE 1. Trzeci stopieñ wojsk l¹dowych. 2. Dzielny, kud³aty o³nierz II Korpusu Polskiego. Symbol 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii. 3. Organizuje i realizuje dostawy zaopatrzenia i œwiadczy us³ugi zwi¹zkom operacyjnym i taktycznym. 4. Jednostka wojskowa o sta³ej strukturze organizacyjnej... wojskowy. 5. G¹sienicowy wóz bojowy. 6. Imiê patrona Rzeszowskiego Strzelca. 7. Sta³e miejsce stacjonowania danej jednostki wojskowej w czasie pokoju. Opr. Joanna K. i Magda M. numer KRS Rzeszów ul. Jagielloñska 6 tel Konto nr: Wydawnictwo wspó³realizowane ze œrodków Urzêdu Miasta Rzeszowa. Za pomoc przy wydaniu czasopisma dziêkujemy W³adzom Miasta Rzeszowa. Dziêkujemy firmie TPM za druk i pomoc w wydaniu czasopisma. Redaktor naczelny: Marek Matu³a (tel ). Redakcja: Agata de Tournelle, Sabina Sieczko, Natalia Jêdrzejczyk, Natalia Kostycz, Magdalena Madeja, Joanna Koszela, Dariusz Ziêba, Janusz DŸwierzyñski, Piotr Panek, Pawe³ Rejman. Zdjêcia: Marian Majowicz, Roman Lach. Projekt ok³adki: Jerzy Liszcz. Redakcja wspó³pracuje z Wydzia³em Informacji i Promocji Komendy G³ównej ZS Strzelec OS-W. Wydawca: Towarzystwo Przyjació³ Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec OSW Jednostki Strzeleckiej 2021 im. p³k Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Jagielloñska 6, ISSN

19 14 maja 2012 r. 77. rocznica œmierci Józefa Pi³sudskiego oraz II Turniej - Przegl¹d musztry pododdzia³ów Zwi¹zku Strzeleckiego "Strzelec"

20 Wiosenny obóz szkoleniowy na poligonie 21 BSP w Trzciañcu kwietnia 2012

1922-1939 KALENDARIUM

1922-1939 KALENDARIUM 1922-1939 KALENDARIUM 1918 Grudzieñ - ukazuje siê Rozkaz nr 1 Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9.12.1918 r., który o lekarzach s³u ¹cych w wojsku stwierdza, i...s¹ oficerami i pos³uguj¹

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Historia mojej rodziny. Klaudia Dink, 3F Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Warszawie

Historia mojej rodziny. Klaudia Dink, 3F Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Warszawie Historia mojej rodziny Klaudia Dink, 3F Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Warszawie Drzewo genealogiczne mojej rodziny Kazimierz Krzyszczak Mój prapradziadek urodził

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. (poz.432) Załącznik nr 1 (pieczęć jednostki organizacyjnej Policji) numer identyfikacyjny KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Ppłk ks. Konstanty Pogłódek (1893-1944) KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO W RYBNIKU. Urodził się 26 czerwca 1893 w Wolbromiu, pow. Olkusz (Małopolska).

Ppłk ks. Konstanty Pogłódek (1893-1944) KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO W RYBNIKU. Urodził się 26 czerwca 1893 w Wolbromiu, pow. Olkusz (Małopolska). Witam, w załączeniu przesyłam materiały dokumentujące historię życia i śmierci oficera w sutannie (mieszkańca Wolbromia), z prośbą o rozpropagowanie, za co z góry dziękuję. Z poważaniem Kazimierz Pogłódek

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt)

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Sprawność zuchowa Watrzyk 1. Wzięła/ął udział w zbiórce z okazji 100-lecia Szczepu. 2. Zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Śladami Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej

Śladami Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej Śladami Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej Szkoła Podstawowa Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie Przygotował zespół w składzie: Anna Grotowska Honorata Jagodzińska Elżbieta Kalicka Agnieszka Kraszewska

Bardziej szczegółowo

Ideą projektu biegowo edukacyjnego Tropem Wilczym. Bieg Pamięci

Ideą projektu biegowo edukacyjnego Tropem Wilczym. Bieg Pamięci TROPEM WILCZYM BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 1 MARCA 2015 ROKU REGULAMIN I. CEL I CHARAKTER IMPREZY Ideą projektu biegowo edukacyjnego Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 1 Żołnierzy Wyklętych jest oddanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 1) Rekrutacja na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.08.2014 godz. 08:35:30 Numer KRS: 0000159845

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.08.2014 godz. 08:35:30 Numer KRS: 0000159845 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.08.2014 godz. 08:35:30 Numer KRS: 0000159845 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

www.gieldalubinska.pl Cybulskiego WIADOMO CI Kulisy znikniêcia targowiska miejskiego AKTUALNO CI Zmiany KULTURA Sowieckie SPORT Znamy mistrzów str.

www.gieldalubinska.pl Cybulskiego WIADOMO CI Kulisy znikniêcia targowiska miejskiego AKTUALNO CI Zmiany KULTURA Sowieckie SPORT Znamy mistrzów str. WIADOMO CI Kulisy znikniêcia targowiska miejskiego Dlaczego mieszkañcy musieli tak d³ugo czekaæ na zlikwidowanie targowiska? str. 3 CMYK AKTUALNO CI Zmiany Pos³a Cybulskiego Najpierw w PO,do ubieg³ego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO ZATWIERDZAM... PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO UZGODNIONO... KOMENDANT SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO... KĘDZIERZYN-KOŹLE 2011 SAMODZIELNA DRUŻYNA RATOWNICTWA WODNEGO

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Regulamin przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Moja prababcia Zofia. Natalia Dudek Monika Kołodziej Klasa VI. Praca konkursowa: Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini

Moja prababcia Zofia. Natalia Dudek Monika Kołodziej Klasa VI. Praca konkursowa: Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Moja prababcia Zofia Praca konkursowa: Natalia Dudek Monika Kołodziej Klasa VI Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Nasza praca konkursowa powstała dzięki materiałom dostarczonym nam przez koleżankę z klasy.

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Bądkowo 2015 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE I. Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce NP. 5563.38-1.2012.AP REGULAMIN KONKURSU Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku W tym roku, 28 lutego, odbył się na kłobuckiej ziemi - po raz drugi - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym. Tegoroczna impreza przyciągnęła

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia,,programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/100,xx-lecie-sekcji-polskiej-miedzynarodowego-stowar ZYSZENIA-POLICJI-05102012.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin symboli, odznak i oznaczeñ

Regulamin symboli, odznak i oznaczeñ Biuro Naczelnictwa ZHR 1 Regulamin symboli, odznak i oznaczeñ (Uchwa³a Naczelnictwa ZHR nr 43/1 z dnia 27 sierpnia 1994 r. zmieniony uchwa³¹ nr 90/1 z dnia 20 lutego 1999 r., zmieniony Uchwa³¹ Naczelnictwa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO Niniejszym my niżej podpisani: 1. Prof. dr hab. Maria Sławińska, prof.

Bardziej szczegółowo

Szkoła, w której bujają w obłokach

Szkoła, w której bujają w obłokach Szkoła, w której bujają w obłokach Napisano dnia: 2015-12-18 21:31:50 Młody człowiek w wieku 15-16 lat kończy gimnazjum i tak naprawdę musi zadecydować o swojej przyszłości, musi wybrać szkołę ponadgimnazjalną.

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo