1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o"

Transkrypt

1 S¹ dni, które pamiêtaæ nale y, te, które w sercu bêd¹ zapisane. Wraz z nimi yczenia - s³owa ciep³e, piêkne, kochane. W styczniu 90, 91, urodziny obchodz¹ zacni jubilaci Luiza Wieczorek z Czyżowice, Alicja Kulikowska, Marta Płaczek, Agnieszka Pukowiec z Gorzyc, Cecylia Kura z Gorzyczek, Genowefa Mika z Rogowa, Agnieszka Hermanek, Alojzy Kałuża z Turzy Śl. Najserdeczniejsze yczenia jubilatom przesy³aj¹ Niech nam yj¹ nasze drogie babcie 200 lat! 16 grudnia swoje 90. urodziny obchodzi³a Salomea Skatu³a z Be³sznicy. Pani Salomea urodzi³a siê w Gorzycach, gdzie uczêszcza³a do szko³y podstawowej. Maj¹c zaledwie 10 lat podjê³a pracê w gospodarstwie Sowów w Be³sznicy. W roku 1940 wysz³a za m¹ za Jana Skatu³ê, z którym razem prze y³a 52 lata, wychowuj¹c dwie córki i dwóch synów. Pani Salomea, cieszy siê doskona³ym zdrowiem i samopoczuciem. Znana jest w lokalnym œrodowisku ze swojej aktywnoœci. Jest jedn¹ z najstarszych cz³onkiñ lokalnego KGW. Obecnie mieszka w rodzinnym domu wspólnie z córk¹ Dorot¹ i wnuczk¹ Kasi¹. Wspaniale doczeka³a 12 wnuków i 14 prawnuków. Zaœ 10 stycznia jubileusz 90-lecia urodzin obchodzi³a Genowefa Mika z Rogowa. Pani Genowefa pochodzi z Bluszczowa, z rodziny, w której wychowywa³a siê z siostr¹ i piêcioma braæmi. W roku 1948 wysz³a za m¹ za Franciszka Mikê z Rogowa, znanego lokalnego elektryka. Wspólnie z mê em prze y³a 43 lata, wychowuj¹c syna i córkê. Doczeka³a siê 4 wnuków i 6 prawnuków. Obecnie mieszka wspólnie z synem Robertem i synow¹ Teres¹. W intencji dostojnych jubilatek odprawione by³y msze œwiête w Osinach oraz w Rogowie. Z okazji urodzin, dostojne jubilatki odwiedzili najbli si, a tak e przedstawiciele w³adz samorz¹dowych. yczenia wraz z listem gratulacyjnym z³o y³ wójt gminy Piotr Oœliz³o wraz z przewodnicz¹cym rady Czes³awem Zychm¹ i kierownikiem USC Jadwig¹ Siedlaczek. Fot. str. 2 wójt gminy Gorzyce Piotr Oœliz³o przewodnicz¹cy Rady Gminy Gorzyce Czes³aw Zychma W. Langrzyk (UG Gorzyce) Uwaga pary ma³ eñskie Wszystkie pary ma³ eñskie, które 50 lat temu, tj. w 1960 r. zawar³y zwi¹zek ma³ eñski poza terenem naszej gminy i obchodz¹ z³oty jubileusz, proszone s¹ o zg³oszenie tej informacji (wraz z skróconym odpisem aktu ma³ eñstwa) w tutejszym USC, w godzinach pracy urzêdu. Informacja ta niezbêdna jest do z³o enia wniosku o przyznanie medalu przez Prezydenta RP za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie. Tak e wszystkie pary ma³ eñskie, które 60, 65, 70 lat temu zawiera³y zwi¹zek ma³ eñski proszone s¹ o zg³oszenie tej informacji. Szczegó³owych informacji udziela kierownik USC Jadwiga Siedlaczek, tel w. 33. Jadwiga Siedlaczek (Kierownik USC Gorzyce) Urz¹d Gminy w Gorzycach informuje Urz¹d Gminy Gorzyce informuje, e na rok 2010 mo na sk³adaæ wnioski o dofinansowanie wymiany kot³ów CO, w ramach modernizacji kot³owni oraz monta u instalacji solarnych do ciep³ej wody u ytkowej, zgodnie z Programem ograniczenia niskiej emisji. Dotacja wynosi 60 % wartoœci inwestycji (dot. kosztów kwalifikowanych), jednak nie wiêcej ni 6 000,00 z³. Realizacja inwestycji musi zostaæ przeprowadzona w okresie marzec - listopad 2010 r. Zgodnie z wymaganiami WFOŒiGW w Katowicach, w celu otrzymania dofinansowania do monta u instalacji solarnych, budynek musi byæ ogrzewany przy u yciu kot³a centralnego ogrzewania, który posiada Œwiadectwo badania na znak bezpieczeñstwa ekologicznego. Zgodnie z Regulaminem najpierw nale y z³o yæ wniosek o przyjêcie do Programu, a dopiero po otrzymaniu odpowiedzi z urzêdu mo na dokonywaæ zakupu kot³a lub solarów. Wnioski nale y sk³adaæ w Biurze Obs³ugi Interesanta na parterze Urzêdu Gminy. Wszelkich informacji udziela Urz¹d Gminy Gorzyce, a regulamin i wnioski s¹ równie dostêpne na stronie internetowej : Przypominam i zgodnie z art.5 ust 4 ustawy z dnia roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008) oraz 2, pkt. 1 Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Gorzyce : w³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o onych wzd³u nieruchomoœci, przy czym za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u ¹c¹ do ruchu pieszego po³o on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o Poczucie patriotyczne cz³owieka kszta³tuje siê poprzez przywi¹zanie do miejsca urodzenia, dalej powiatu, województwa, pañstwa. J. Kustos Na ostatnim spotkaniu redakcyjnym dyskutowaliœmy i to w sposób doœæ burzliwy - z czego niezmiernie siê cieszê - o formule naszego pisma. Prezentowaæ sensacjê, newsy, czy dokumentowaæ ycie spo³eczne gminy, propagowaæ pozytywne wzorce. Pójœæ w kierunku periodyku kulturalnego czy miesiêcznika przeznaczonego dla szerokiego grona odbiorców. Do dalszej dyskusji zapraszam wszystkich zwi¹zanych z nasz¹ gazet¹ Wspó³pracowników i Czytelników. Nie bez w¹tpliwoœci i zdañ odrêbnych, przy ca³ym szacunku dla dotychczasowych dokonañ, podjêliœmy decyzjê o wprowadzeniu na ³amy gazety kilku nowinek. Oprócz kronikarskich zapisków i relacji z wa nych wydarzeñ, dziesi¹tek zdjêæ, og³oszeñ urzêdowych, sportowych relacji i zapowiedzi kulturalnych pojawi siê Temat numeru. W ka dym kolejnym numerze U nas znajd¹ siê teksty poœwiêcone wybranemu przez nas zagadnieniu. W najbli szych 12 numerach znajd¹ siê materia³y poœwiêcone 12 so³ectwom. W ten oto sposób chcielibyœmy niejako nawi¹zaæ do tekstów publikowanych jeszcze w latach 90., m.in. przez P. Pawlicê, a poœwiêconych poszczególnym so³ectwom, dzia³aj¹cym na ich terenie organizacjom i bie ¹cym problemom mieszkañców. I tak na pierwszej stronie pojawi siê zdjêcie lub rysunek obrazuj¹ce przesz³oœæ, dzieñ dzisiejszy czy jutro wybranej miejscowoœci, zapowiemy te temat numeru. Z tym zwiastunem korespondowaæ bêdzie czêœæ zamieszczanych w gazecie materia³ów. Mianowicie w dalszej czêœci miesiêcznika znajd¹ siê teksty poœwiêcone historii miejscowoœci, jej g³ównej czy wa niejszej ulicy, naszym naj (najciekawszym tematom, najwiêkszym kuriozom, najbardziej znanym osobom, najstarszym budynkom itp.). Z dalekiego kraju bêd¹ pisa³y osoby zwi¹zane z dan¹ miejscowoœci¹, a nasi redaktorzy, wspó³pracownicy, so³tysi, przedsiêbiorcy czy dzia³acze spo³eczni o dniu dzisiejszym. Pojawi siê te rubryczka dla dociekliwych, chc¹cych pog³ówkowaæ - z zadaniem matematycznym, przyrodniczym czy fizycznym, zwi¹zanym oczywiœcie z prezentowan¹ miejscowoœci¹. Bêdzie te coœ dla przegl¹daj¹cych gazetê - pojawiaj¹ce siê regularnie zdjêcia przedszkolaków, cz³onków dzia³aj¹cych w so³ectwie organizacji. Ze starych fotografii bêd¹ spogl¹daæ czêœciej nasi dziadkowie. Nie rezygnujemy oczywiœcie z "Rubryki satyryka", "Komentarza samorz¹dowego" i ostatnich, acz niezwykle udanych nabytków : poezji ks dr. Arka Wuwra i autorskiej rubryczki Martyny Czerny. Dla ka dego coœ dobrego Mam nadziejê, e razem nam siê uda. ycz¹c w Nowym Roku wszystkiego dobrego zapraszamy Pañstwa do dalszej wspó³pracy, przesy³ania tekstów, opinii i propozycji tematów. 1/3 ycia z redakcj¹ U NAS Nasz kolega redakcyjny Andrzej Nowak ma ju 60 lat. Jako jeden z za³o ycieli gazety U NAS nadal jest jej wierny. To on przez wiele lat podejmowa³ ró ne tematy na ³amach naszego pisma. Najbardziej zaanga owany jest w sprawy samorz¹dowe, zdobywa tak e na bie ¹co informacje z so³ectw i ró nych organizacji dzia³aj¹cych na terenie gminy. Jego pogodne i yczliwe spojrzenie na lokaln¹ spo³ecznoœæ pozwala na tworzenie do gazety U NAS artyku³ów bêd¹cych swoistymi pere³kami. Andrzej w gronie redakcyjnym zawsze stara siê byæ osob¹ skromn¹, serdeczn¹ i mi³¹ i za to mu dziêkujemy. W dniu urodzin jubilatowi yczymy du o zdrowia, b³ogos³awieñstwa Bo ego, radoœci z dnia codziennego a na emeryturze zrealizowania najskrytszych marzeñ. DJ Kole anki i koledzy z redakcji U NAS 3

2 4 Godziny otwarcia: PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK PIĄTEK Kalendarz imprez na 2010 r. (I kwarta³) STYCZEÑ r. Spotkania kolêdowe w Koœciele Parafialnym w Olzie oraz w WDK Olza r. - Koncert noworoczny w WDK Czy owice r. Zabawa karnawa³owa PZERiI ko³o Gorzyce w sali bankietowej w Gorzyczkach r. Zimowe widowisko plenerowe Kolêdy Œwiata w plenerze WDK Gorzyce r. - Kolêdowy zlot chórów w WDK Czy owice LUTY r r Akcja Zima w WDK Olza, Gorzyce i Czy owice r Jak ostatki to ostatki - (KGW Kolonia Fryderyk) w WDK Gorzyce MARZEC r. Babski Comber w WDK Gorzyce r. Dzieñ Kobiet w WDK Czy owice r. Wiosenne Œwiêtowanie - (Gminna Rada KGW) w WDK Czy owice r. Przegl¹d Palm Wielkanocnych (Gminna Rada KGW) Koœció³ w Rogowie. I. Granieczny Orlik w Gorzycach otwarty! W dniu 22 grudnia 2009 r. odby³o siê otwarcie kompleksu boisk sportowych zrealizowanych w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" w Gorzycach Uroczystego otwarcia obiektów i przeciêcia wstêgi dokonali: Adam dzieb³o podsekretarz stanu w ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Janusz Abramowicz z Urzêdu Marsza³kowskiego, Piotr Oœliz³o - Wójt Gminy Gorzyce, Arkadiusz Poloczek dyrektor GOTSiR "Nautica" i Olek Franecki przewodnicz¹cy samorz¹du szkolnego w SP nr 1 w Gorzycach. Obiekt poœwiêci³ proboszcz parafii pw. Œw. Anio³a Stró a ks. Stefan Stebel. W uroczystoœci udzia³ wziêli zaproszeni parlamentarzyœci, samorz¹dowcy oraz dyrektorzy placówek oœwiatowych z terenu gminy. Zaproszona by³a tak e m³odzie z gorzyckiej podstawówki. Pierwszy mecz towarzyski na Orliku rozegrany zosta³ przez trampkarzy m³odszych Czarnych Gorzyce pod kierunkiem trenera Tomasza Cieluska. Zaprezentowa³a tak e grupa taneczna dziewcz¹t, która przygotowa³a uk³ady taneczno akrobatyczne, a tak e zadba³a o doskona³y doping trampkarzom w czasie meczu. Informacje o kompleksie boisk Inwestycja obejmowa³a wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Gorzycach. W sk³ad obiektu Orlik wchodz¹: * boisko do pi³ki no nej o wymiarach 30,0m x 62,0m (pole gry 26,0m x 56,0m) o nawierzchni syntetycznej trawiastej, * boisko wielofunkcyjne do pi³ki koszykowej i siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m) o nawierzchni poliuretanowej, * zaplecze sanitarno szatniowe w formie modu³owego systemu w wersji STAN- DARD +. Ogrodzenie kompleksu boisk ma wysokoœæ 4m, zaœ pi³kochwyty 6m. Oœwietlenie obiektu stanowi¹ naœwietlacze zamocowane na s³upach o wysokoœci 12m (boisko do pi³ki no nej) i o wysokoœci 9m (boisko wielofunkcyjne). Przetarg na wykonanie robót budowlanych og³oszono w dniu r., otwarcie ofert mia³o miejsce w dniu r. Spoœród 5-ciu z³o onych ofert wybrano firmê InterHall Sp. z o. o. z siedzib¹ w Katowicach. W dniu r. przekazano wykonawcy teren budowy. Roboty zakoñczono w dniu r. Nadzór inwestorski nad prawid³owym wykonaniem zadania sprawowali: - Józef Kierdal roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, - Krystian Tront roboty elektryczne. W. Langrzyk Kalendarz imprez w domach kultury WIEJSKI DOM KULTURY W CZYŻOWICACH (TEL ) r. godz Zabawa noworoczna (organizator: PP Czy owice) r. godz Koncert kolêd z udzia³em chóru "Moniuszko" oraz sekcji Klubu Alternatywnego Szkraba r. godz Zabawa noworoczna (organizator: ZERiI Czy owice) r. godz Bi uteria - warsztaty kreatywne r. godz Zabawa noworoczna (impreza zewnêtrzna) r. godz Zebranie so³eckie r. godz Dzieñ Babci (impreza zewnêtrzna) r. godz Kulig nocny do Wis³y Czarnej r. godz Dyskoteka walentynkowa r. - Akcja Zima (patrz str. 5) Zajecia sta³e: poniedzia³ki godz Próby zespo³u œpiewaczego "Czy owianki" godz Trening taekwondo wtorki godz Zajêcia rytmiczne dla dzieci godz Aerobik œrody godz Próby zespo³u breakdance "B-Boy" godz Klub Alternatywnego Szkraba - jêzyk angielski, zajêcia manualne oraz zabawy kreatywne godz Trening taekwondo godz Próby chóru "Moniuszko" godz Kurs salsy i innych tañców towarzyskich czwartki godz Aerobik pi¹tki godz Próby zespo³u breakdance "B-Boy" soboty godz Klub Alternatywnego Szkraba - zajêcia umuzykalniaj¹ce godz Zbiórka harcerzy godz Zbiórka Gromady Zuchowej "Czy ki" od poniedzia³ku do pi¹tku - Ko³o tenisa sto³owego i bilarda, klub m³odzie owy kawiarenka internetowa Informujemy, e od listopada nast¹pi³a zmiana godzin pracy. Placówka jest czynna od poniedzia³ku do czwartku od do W pi¹tki od 8 00 do Szczegó³owych informacji mo na zasiêgn¹æ w siedzibie WDK Czy owice. Z przyczyn technicznych, niezale nych od placówki - terminy imprez mog¹ ulegaæ zmianie. WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH (TEL ) r. godz Zimowe widowisko plenerowe - "Kolêdy Œwiata" w ramach programu DZIA AJ LOKALNIE VI r. godz Taniec dla doros³ych - I spotkanie. W programie: tañce towarzyskie, salsa, rock and roll, inne. Koszt: 30z³/miesi¹c r. godz Pokaz poœcieli firmy "Kaja" r. - Zabawa karnawa³owa. Organizator: SP Gorzyce r. - Zabawa karnawa³owa. Organizator: OSP Gorzyce r. godz Biesiada ostatkowa z udzia³em grupy teatralnej z gimnazjum w Turzy Œl. i grupy œpiewaczej "Jochanki" z Nieboczów. W programie: obrzêdy zwi¹zane z zakoñczeniem karnawa³u i grzebaniem basa. Organizator: WDK Gorzyce, KGW Kol. Fryderyk. Koszt: 15z³/osoba r. - Akcja Zima (patrz str. 5) r. godz Zebranie sprawozdawcze PZHGP oddzia³ Gorzyce Zajêcia sta³e w WDK Gorzyce: poniedzia³ki godz Próby zespo³u kameralnego "TYM-SONG" wtorki œrody czwartki pi¹tki godz Nauka gry na keyboardzie godz Próby zespo³u wokalnego "Kameleon" godz Nauka gry na keyboardzie godz Warsztaty dziennikarsko-fotograficzne godz Próby zespo³u wokalnego "Ma³olaty" godz Próby grupy œpiewaczej "Gorzyczanki" godz Nauka gry na keyboardzie godz Próby zespo³u kameralnego "TYM-SONG" godz Próby m³odzie owego zespo³u instrumentalnego "BRASS QUARTET" do poniedzia³ku do pi¹tku godz Przygotowania do Zimowego widowiska plenerowego (próby amatorskiego ruchu artystycznego oraz wykonywanie dekoracji) Przez ca³y tydzieñ w godzinach pracy placówki - korzystanie z internetu. Wiejski Dom Kultury w Gorzycach proponuje: us³ugi dekoracyjne, us³ugi w zakresie ma³ej poligrafii (wizytówki, zaproszenia, plakaty), publikacje w miesiêczniku "U nas", prezentacje multimedialne, us³ugi w zakresie promocji, organizacjê szkoleñ, spotkañ, wycieczek, biwaków, wynajem pomieszczeñ, oraz wypo yczanie: naczyñ, krzese³, sto³ów, itp. Propozycje prezentowanego harmonogramu imprez wynikaj¹ z zapotrzebowania œrodowiska i mog¹ byæ na bie ¹co aktualizowane. WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE (TEL ) r. godz Spotkanie kolêdowe w koœciele NMP Królowej Pokoju w Olzie, a nastêpnie w domu kultury w Olzie r. godz Zabawa karnawa³owa - Szko³a Podstawowa Olza r. - Zabawa karnawa³owa - przedszkole Olza r. - Walentynki WOLOiZOL Gorzyce r. - Akcja Zima (patrz str. 5) r. godz Zebranie wiejskie Zajêcia sta³e w WDK Olza: poniedzia³ki, wtorki, czwartki, pi¹tki poniedzia³ki godz Sekcja Kickboxingu "Czarny Smok" wtorki godz Próby "Olzanek" œrody godz Warsztaty plastyczne godz Nauka gry na gitarze godz Kó³ko teatralne godz Aerobik (8z³/godzina) czwartki godz Sekcja Kickboxingu "Czarny Smok" pi¹tki godz Próby chóru "S³owik nad Olz¹" WDK Olza œwiadczy us³ugi w zakresie wynajmu pomieszczeñ na imprezy ró nego typu. Propozycje prezentowanego harmonogramu imprez wynikaj¹ z zapotrzebowania œrodowiska i mog¹ byæ na bie ¹co aktualizowane.

3 Godziny pracy Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach oraz podległych placówek w terenie w okresie ferii zimowych ( ) 1 Tydzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Wiejski Dom Kultury w Gorzycach Wyjazd z dziećmi do WDK Gorzyce Świetlica wiejska w Gorzyczkach Tydzień Świetlica wiejska w Turzy Śl. - Wyjazd z dziećmi do świetlicy w Turzy Śl. 1 Tydzień Tydzień - 1 Tydzień 2 Tydzień Wyjazd z dziećmi do WDK Gorzyce Świetlica wiejska w Uchylsku Wyjazd na lodowisko - Wyjazd z dziećmi na basen Punkt inf. turystycznej GOTSiR Nautica ŚWIETLICA WIEJSKA W TURZY ŚLĄSKIEJ: Data Godzina Forma, rodzaj zajęć Środa Twórczo w plenerze Rzeźba w śniegu Czwartek Sportowy czwartek - rekreacyjnie i na sportowo Wyjazd na basen Nautica w Gorzycach Piątek Twórczo i kolorowo zajęcia plastyczno- manualne (ciekawe techniki plastyczne) Wtorek Noc w krainie bajek - baju, baju, baju nocą. w WDK Gorzyce Czwartek Kulinarnie i kolorowo - domowe łakocie i przysmaki Piątek W krainie bajek Jaś i Małgosia przedstawienie z udziałem dzieci uczęszczających do świetlicy w Turzy Śl. ŚWIETLICA WIEJSKA W GORZYCZKACH: Data Godzina Forma, rodzaj zajęć Poniedziałek Wyjazd Walentynkowo i karnawałowo - bal przebierańców dla dzieci wyjazd z dziećmi do WDK Gorzyce Wtorek Twórczo i kolorowo zajęcia plastyczno- manualne Środa Gry i zabawy świetlicowe Czwartek Wtorek Czwartek Piątek Wyjazd ŚWIETLICA WIEJSKA W UCHYLSKU: Data Godzina Forma, rodzaj zajęć Wtorek Bal walentynkowy Sportowy czwartek - rekreacyjnie i na sportowo Wyjazd na lodowisko do Pszowa Gry i zabawy świetlicowe Noc w krainie bajek - baju, baju, baju nocą. w WDK Gorzyce Zdrowo bo na sportowo zajęcia na hali sportowej zsp w gorzyczkach W krainie bajek Jaś i Małgosia przedstawienie z udziałem dzieci uczęszczających do świetlicy w Turzy Śl. wyjazd do świetlicy w Turzy Śl Czwartek 9.00 Sportowy czwartek - rekreacyjnie i na sportowo Wyjazd na lodowisko do Pszowa Piątek W krainie baśni moja ulubiona bajka Wtorek Wyjazd na basen Nautica w Gorzycach Czwartek Pokaz mody młodzi projektanci mody Piątek Wyjazd W krainie bajek Jaś i Małgosia przedstawienie z udziałem dzieci uczęszczających do świetlicy w Turzy śl. Wyjazd do świetlicy w Turzy Śl. WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH: Data Godzina Forma, rodzaj zajęć Poniedziałek Walentynkowo i karnawałowo - bal przebierańców dla dzieci Wtorek Twórczo i kolorowo zajęcia plastyczno - manualne Środa W rytmie salsy warsztaty taneczne dla dzieci Czwartek Piątek Poniedziałek Sportowy czwartek rekreacyjnie i na sportowo Wyjazd na lodowisko do Pszowa Wyjazd na basen Nautica w Gorzycach "W rytmie salsy warsztaty taneczne dla dzieci Śpiewać każdy może warsztaty wokalne dla dzieci Rekreacyjnie i plenerowo - Kulig urokliwymi zakątkami gminy Wtorek Noc w krainie bajek - baju, baju, baju nocą Środa W rytmie salsy warsztaty taneczne dla dzieci Twórczo i kolorowo zajęcia plastyczno - manualne (ciekawe techniki plastyczne) Czwartek Zdrowo bo na sportowo wyjazd z dziećmi na zajęcia na hali sportowej w Gorzyczkach Piątek WIEJSKI DOM KULTURY W CZYŻOWICACH: Data Godzina Forma, rodzaj zajęć W rytmie salsy warsztaty taneczne dla dzieci W krainie bajek Jaś i Małgosia wyjazd do Turzy Śl. Na przedstawienie z udziałem dzieci uczęszczających do świetlicy w Turzy Śl. Śpiewać każdy może warsztaty wokalne dla dzieci Zimowa szkoła wokalna z Katarzyną Danek - laureatką m.in. Grand Prix VII OFPA 2003 (kryterium wiekowe od 12 lat) Poniedziałek Przywitanie uczestników, wspólne zapoznanie oraz wprowadzenie do "Zimy na wsi" Wtorek Konkurs "Rzeźby w śniegu". W razie niepogody - konkurs plastyczny "Zimowy pejzaż Czyżowic" Środa "Przyjazny internet" - wskazówki jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz prezentacja najciekawszych, edukacyjnych stron www Czwartek Kulig i ognisko na Czaczy - w razie niepogody "Zimowe karaoke" w sali widowiskowej Piątek Warsztaty kulinarne - "Murzynek" Poniedziałek Wyjazd na basen do Gorzyc, po basenie warsztaty kulinarne w "Tropicanie u Kamana", zwiedzanie kulis basenu z pracownikiem GOTSiR "Nautica" Wtorek Ognisko w parku i pieczenie kiełbasek, cykl zabaw plenerowych Środa Pogadanka z dzielnicowym na temat bezpieczeństwa (z udziałem psów tropiących KPP) Czwartek Bal przebierańców dla dzieci Piątek Wspólna zabawa na zakończenie "Zimy na wsi". WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE: Data Godzina Forma, rodzaj zajęć Wtorek Balik przebierańców rozpoczynający "Akcję Zima" Czwartek Wyjazd na projekcję filmową dla dzieci do kina WCK oraz na lodowisko Wtorek Wyjazd do Tworkowa na stok narciarski Czwartek Konkurs muzyczny karaoke dla dzieci i młodzieży W pozostałe dni zapraszamy wszystkie dzieci na warsztaty "Małego Plastyka" oraz do "Klubu tenisa stołowego". Szczegółowe informacje na temat "Akcji Zima" znajdą Państwo na plakatach i na stronach internetowych domów kultury. 5

4 6 Grudniowe obrady 29 grudnia odby³a siê ostatnia w 2009 r. sesja rady Gminy Gorzyce, na której podjêta zosta³a uchwala w sprawie bud etu gminy na 2010 r. Poni ej przedstawiamy wyst¹pienie wójta w sprawie bud etu na kolejny rok. Szanowny Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Rado! "Koñczy siê stary rok, za parê dni przyjdzie nowy a wraz z nim nowe postanowienia, obowi¹zki, nowe dzia³ania na rzecz naszej gminy i wszystkich mieszkañców. Musimy dzisiaj podj¹æ decyzjê o sposobie finansowania i realizowania zadañ tak, aby spe³ni³y oczekiwania i przynios³y satysfakcjê i radoœæ mieszkañcom a jednoczeœnie by³y zgodne z naszymi strategicznymi dokumentami (programami wyborczymi) oraz obowi¹zuj¹cymi nas przepisami. Przygotowanie projektu bud etu na 2010 rok by³o, w moim odczuciu najtrudniejsze, w czasie trwania tej kadencji. Od 1 stycznia 2010 roku wejd¹ w ycie przepisy nowej ustawy o finansach publicznych, co zrodzi³o wiele w¹tpliwoœci w kwestii konstrukcji uchwa³y bud etowej, uk³adu ca³ego bud etu oraz podstawy prawnej wed³ug starej lub nowej ustawy. Ponadto ju w bie ¹cym roku dotknê³y nas skutki spowolnienia gospodarczego oraz zmian w przepisach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ni sze ni planowane wp³ywy z tego podatku zmusi³y nas do dokonania znacz¹cych korekt w bud ecie, szczególnie w koñcu roku. Udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokoœci tys. z³. s¹ dla naszej gminy istotnym Ÿród³em dochodów. Nie licz¹c subwencji oœwiatowej w bie ¹cym roku stanowi¹ a 44% dochodów w³asnych gminy. Utrzymywanie siê spadkowej tendencji w tym zakresie, z pewnoœci¹ nie jest bez znaczenia dla naszych finansów. Dochody gminy na 2010 rok zaplanowaliœmy w wysokoœci ,00z³. W wymienionej kwocie 82,4% stanowi¹ dochody w³asne, które po pomniejszeniu o kwotê subwencji oœwiatowej wynosz¹ z³. Udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów w wysokoœci ,00z³. Przekazana przez Ministerstwo informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy. Faktyczne dochody mog¹ byæ znacznie ni sze, co obserwujemy ju w bie ¹cym roku. Wp³ywy z podatku od nieruchomoœci zaplanowano w wysokoœci ,00z³. Plan dochodów przyjêto w oparciu o stawki podatku od nieruchomoœci przyjêto na podstawie przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, z uwzglêdnieniem 5% - towego wzrostu w stosunku do obecnie obowi¹zuj¹cych. Planuje siê wzrost wp³ywów z podatku od nieruchomoœci o 307 tys.z³. Kwota ta zaledwie zrekompensuje skutki spadku stawek podatku rolnego. Wp³ywy z tego podatku bêd¹ ni sze o oko³o 40% tj. o oko³o 239 tys.z³. ze wzglêdu na spadek ceny skupu yta w tym roku. Wp³ywy ze sprzeda y gruntu na terenie strefy przemys³owej w Gorzyczkach zaplanowano w wysokoœci z³. Jest to teren atrakcyjny ze wzglêdu na bliskoœæ autostrady i nam nadziejê, e znajdziemy inwestorów zainteresowanych jego zakupem. Na wydatki bie ¹ce szkó³ otrzymamy subwencjê oœwiatow¹ w wysokoœci ,00z³, tj. o ,00z³. wiêcej ni w roku bie ¹cym. Wp³ywy z dotacji celowych na zadania w³asne i zlecone ustawami wynios¹ ,00z³., w tym blisko ,00z³. na zadania inwestycyjne. Zdajê sobie sprawê, e potrzeby znacznie przekraczaj¹ nasze mo liwoœci nie mo emy wiêc przeoczyæ adnej szansy na zasilenie bud etu. Do³o ymy wiêc wszelkich starañ aby wnioskowaæ o dotacje ze œrodków Unii Europejskiej oraz innych Ÿróde³ zewnêtrznych na zadania inwestycyjne budowê kanalizacji sanitarnej, budowê dróg oraz innych obiektów. Pamiêtajmy jednak, e ka da z³otówka pochodz¹ca z Unii Europejskiej wymaga od nas zaanga owania w³asnych œrodków, nie tylko w okresie realizacji zadañ ale tak e po ich zakoñczeniu. Dlatego te, wszelkie nasze zamiary i chêci musimy weryfikowaæ pod k¹tem zasadnoœci oraz skutków dla (kondycji finansowej gminy) przysz³ych bud etów. Plan wydatków bud etowych zamkn¹³ siê kwot¹ ,00z³, z czego wydatki bie ¹ce ,27z³, co stanowi 70,6% wydatków gminy. Tworz¹c projekt uchwa³y bud etowej, musimy w pierwszej kolejnoœci zapewniæ w³aœciwe i zgodne przepisami prawa wykonywanie obowi¹zkowych zadañ ustawowych oraz ochronê posiadanych sk³adników mienia komunalnego. Nie jest to ³atwe, poniewa zadañ przybywa a jednoczeœnie z roku na rok rosn¹ koszty utrzymania gminnych zasobów. Na bie ¹ce utrzymanie, niezbêdne remonty, zapewnienie energii, opa³u dla budynków gminnych musimy zabezpieczaæ coraz wiêcej œrodków. Na wydatki maj¹tkowe przeznaczamy kwotê tys.z³, tj. 29,4% wydatków bud etowych ogó³em. Przedstawiony plan bud etu zapewnia niezbêdne œrodki na realizacjê ustawowych zadañ w³asnych i zleconych, sp³atê zaci¹gniêtych zobowi¹zañ oraz najbardziej nagl¹cych potrzeb w zakresie budowy dróg, gospodarki komunalnej i ochrony œrodowiska, oœwiaty, opieki spo³ecznej, kultury, sportu. Najwiêksz¹ pozycjê wydatków stanowi utrzymanie placówek oœwiatowych, na które przeznacza siê kwotê z³, co stanowi 38,3% wydatków gminy. Natomiast wydatki bie ¹ce szkó³ stanowi¹ ponad po³owê wszystkich wydatków bie ¹cych gminy. W ca³oœci wydatków szkó³ 73,5% stanowi¹ wynagrodzenia nauczycieli i obs³ugi wraz z pochodnymi. Ujêta w bud ecie kwota zapewnia wyp³atê wynagrodzeñ wed³ug aktualnych stawek. Od wrzeœnia p³ace nauczycieli maj¹ wzrosn¹æ o 7%. Na te podwy ki nie mamy œrodków i musimy je zapewniæ w ci¹gu roku. Z wyliczenia Gminnego zespo³u Obs³ugi Finansowej wynika, e bêdzie to kwota oko³o 222 tys.z³. Ponad 200 tys. z³. przeznaczymy na remonty obiektów szkolnych, co oczywiœcie nie zabezpiecza wszystkich zg³oszonych potrzeb. Do realizacji zosta³y wybrane te które w naszej ocenie s¹ najpilniejsze. Na wydatki inwestycyjne przeznaczymy tys.z³. co pozwoli na zakoñczenie budowy gimnazjum w Czy owicach, zagospodarowanie terenu wokó³ budynku oraz przyst¹pienie do prac projektowych nowego przedszkola w Turzy Œl. Na wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem administracji przeznacza siê kwotê 4.501tys.z³. W tej kwocie mieszcz¹ siê wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem Urzêdu, Rady oraz promocja Gminy. Chc¹c sprostaæ wymogom musimy podnosiæ kwalifikacje pracowników, systematycznie uzupe³niaæ wyposa enie w nowoczesny sprzêt komputerowy, oprogramowania oraz urz¹dzenia techniczne. W ramach wydatków maj¹tkowych planujemy wykonanie przy³¹cza energetycznego do budynku oraz zakup oprogramowania do ewidencji umów z dzier awcami i najemcami. Na pomoc spo³eczn¹, na rok przysz³y zaplanowano wydatki w ³¹cznej wysokoœci przekraczaj¹cej tys.z³. Te œrodki pozwol¹ na udzielenie osobom najubo szym pomocy pieniê nej, rzeczowej czy te w formie pomocy œwiadczonej w formie posi³ku i us³ug pielêgnacyjnych. Znaczn¹ czêœæ œrodków przeznaczy siê na wyp³atê ró nych œwiadczeñ przys³uguj¹cym, osobom uprawnionych, na podstawie przepisów ustawowych. Na bie ¹ce utrzymanie oraz przebudowê dróg gminnych przeznaczymy blisko tys. z³. z czego na zadania inwestycyjne tys. z³. Zdaj¹c sobie sprawê z potrzeb i oczekiwañ w tym zakresie - wiele uwagi poœwiêci³em, wraz z kierownictwem urzêdu, na wytypowanie dróg do realizacji. Kierowaliœmy siê przede wszystkim podpisanymi ju umowami z wykonawcami, posiadan¹ dokumentacj¹ oraz wnioskami Rad So³eckich. Potrzeby s¹ ogromne i stale rosn¹, roœnie te koszt wykonania 1 kilometra drogi, niewspó³miernie do wzrostu naszych dochodów. Obecnie wykonuje siê ju drogi w pe³nym zakresie, z zabudow¹ krawê ników i kanalizacj¹ deszczow¹. Z tego te wzglêdu nie jesteœmy w stanie zrobiæ wiêcej, tym bardziej, e nagl¹ terminy skanalizowania gminy a w tym zakresie jesteœmy dopiero na pocz¹tku. Na budowê sieci kanalizacyjnej z bud etu gminy blisko tys.z³. natomiast ze œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska ponad 848 tys.z³. Bêdziemy kontynuowaæ roboty na terenie so³ectw Olza, Odra, Rogów i Be³sznica. Bêdziemy staraæ siê o œrodki z Unii Europejskiej - mimo to musimy tak e zaci¹gn¹æ po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska oraz po yczkê na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. W przysz³ym roku rozpocznie siê I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Czy owicach w ramach Funduszu Spójnoœci a nastêpnie Kolonia Fryderyk i Gorzyczki. Wartoœæ robót do wykonania w przysz³ym roku wyniesie z³. Ponadto Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Wodzis³awiu Œl. rozpocznie budowê sieci kanalizacyjnej w Turzy Œl. Na utrzymanie i modernizacjê rowów gminnych planujemy wydaæ ponad 216 tys.z³. decyduj¹c o wyborze mieliœmy na uwadze znaczenie rowu dla okolicznych pól oraz zabudowañ, ze wzglêdu na czêste podtopienia. Wiele œrodków poch³onie utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych. Przeznaczymy na ten cel ponad tys.z³. Planujemy wykonaæ kapitalny remont jednego budynku na Kolonii Fryderyk jego koszt wyniesie oko³o 450 tys.z³. a tak e przeprowadziæ remont istniej¹cych dróg wewnêtrznych wokó³ budynków przy ul. Leœnej i Kopalnianej za ponad 410 tys.z³. Ponad tys.z³. planujemy przeznaczyæ na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych i gruntów, z czego tys.z³. na wydatki maj¹tkowe tj. miêdzy innymi przystosowanie budynku przy ul. Bogumiñskiej w Gorzycach do potrzeb administracji gminy, wykonanie projektów zagospodarowania terenów, wykupy gruntów pod potrzeby gminy. W ramach zadañ z zakresu upowszechniania turystyki, przeznaczamy 171 tys. z³. na doprowadzenie energii do terenu by³ego OW ANNA oraz na ukoñczenie pla y przy polu biwakowym w Olzie. Na zadania z zakresu ochrony przeciwpo arowej zaplanowano 297tys.z³. z czego ponad 130 tys.z³. na wykonanie systemu wczesnego ostrzegania przed powodzi¹ i innymi zagro eniami w Dorzeczu Górnej Odry. Ponad tys.z³. przeznaczymy w nadchodz¹cym roku na wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, z czego na oœwietlenie ulic ponad tys.z³, selektywn¹ zbiórkê odpadów 55 tys.z³. oraz na realizacjê programu ograniczenia niskiej emisji 360 tys.z³. W ramach programu bêdziemy udzielaæ dotacji osobom fizycznym, na modernizacjê systemów ogrzewania domów. Ca³oœæ wydatków finansowana bêdzie ze œrodków po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska, kosztem gminy bêdzie póÿniejsza sp³ata po yczki. Dodatkowo chcemy ze Œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska dofinansowaæ mieszkañcom zakupy kot³ów ekologicznym do nowobudowanych domów, przeznaczamy na ten cel kwotê 120 tys.z³. Z przysz³orocznego bud etu przeka emy dotacje w wysokoœci tys.z³. z czego miêdzy innymi: - na wydatki Wiejskich Domów Kultury ze œwietlicami oraz Gminnej Biblioteki publicznej tys.z³. - dla Gminnego Oœrodka Turystyki Sportu i Rekreacji NAUTICA wraz z boiskiem Orlik w Gorzycach 371 tys.z³. - na propagowanie sportu wœród dzieci i m³odzie y przeka emy kwotê 205 tys.z³. - na pielêgnacjê osób chorych, starszych i niepe³nosprawnych, dowóz ywnoœci 98 tys.z³. na organizacjê wypoczynku dla dzieci z rodzin zagro onych patologiami 20 tys.z³. Ponadto w bud ecie ujêto dotacje dla Miasta Rydu³towy, Miasta Katowice, Miasta Rybnik, Miasta Wodzis³aw ŒL, na obowi¹zkowe zadania przewidziane ustaw¹ o systemie oœwiaty. Na pokrycie kosztów dzia³ania na terenie gminy stra y miejskiej przeka emy Miastu Wodzis³aw Œl¹ski 53 tys.z³. Udzielimy te pomocy Powiatowi Wodzis³awskiemu w wysokoœci ,00z³, na zadania z zakresu administrowania drogami, ochrony przeciwpo arowej, nadzoru budowlanego oraz ewidencji gruntów i budynków. Tradycyjnie udzielimy te pomocy finansowej w kwocie 500,00z³. gminie, która bêdzie organizowa³a do ynki powiatowe. W bud ecie zosta³y te ujête rozchody zwi¹zane ze sp³at¹ zaci¹gniêtych po yczek i kredytów w wysokoœci ,00z³. oraz wydatki na sp³atê odsetek w wysokoœci ,00z³. Ponadto zapla-

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 12 (216) grudzieñ 2009 cena 2 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Dzia³alnoœæ Miko³aja

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (12) 2010, ISSN 1898-3693 Kochani, Ludzie dobrej woli, Mieszkañcy naszej Gminy,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (12) 2010, ISSN 1898-3693 Kochani, Ludzie dobrej woli, Mieszkañcy naszej Gminy, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (1) 010, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Kochani, Ludzie dobrej woli, Mieszkañcy naszej Gminy,.: Poezja Zdzis³awa Pokory str..: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 17 (486) 12 wrzeœnia 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo