1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o"

Transkrypt

1 S¹ dni, które pamiêtaæ nale y, te, które w sercu bêd¹ zapisane. Wraz z nimi yczenia - s³owa ciep³e, piêkne, kochane. W styczniu 90, 91, urodziny obchodz¹ zacni jubilaci Luiza Wieczorek z Czyżowice, Alicja Kulikowska, Marta Płaczek, Agnieszka Pukowiec z Gorzyc, Cecylia Kura z Gorzyczek, Genowefa Mika z Rogowa, Agnieszka Hermanek, Alojzy Kałuża z Turzy Śl. Najserdeczniejsze yczenia jubilatom przesy³aj¹ Niech nam yj¹ nasze drogie babcie 200 lat! 16 grudnia swoje 90. urodziny obchodzi³a Salomea Skatu³a z Be³sznicy. Pani Salomea urodzi³a siê w Gorzycach, gdzie uczêszcza³a do szko³y podstawowej. Maj¹c zaledwie 10 lat podjê³a pracê w gospodarstwie Sowów w Be³sznicy. W roku 1940 wysz³a za m¹ za Jana Skatu³ê, z którym razem prze y³a 52 lata, wychowuj¹c dwie córki i dwóch synów. Pani Salomea, cieszy siê doskona³ym zdrowiem i samopoczuciem. Znana jest w lokalnym œrodowisku ze swojej aktywnoœci. Jest jedn¹ z najstarszych cz³onkiñ lokalnego KGW. Obecnie mieszka w rodzinnym domu wspólnie z córk¹ Dorot¹ i wnuczk¹ Kasi¹. Wspaniale doczeka³a 12 wnuków i 14 prawnuków. Zaœ 10 stycznia jubileusz 90-lecia urodzin obchodzi³a Genowefa Mika z Rogowa. Pani Genowefa pochodzi z Bluszczowa, z rodziny, w której wychowywa³a siê z siostr¹ i piêcioma braæmi. W roku 1948 wysz³a za m¹ za Franciszka Mikê z Rogowa, znanego lokalnego elektryka. Wspólnie z mê em prze y³a 43 lata, wychowuj¹c syna i córkê. Doczeka³a siê 4 wnuków i 6 prawnuków. Obecnie mieszka wspólnie z synem Robertem i synow¹ Teres¹. W intencji dostojnych jubilatek odprawione by³y msze œwiête w Osinach oraz w Rogowie. Z okazji urodzin, dostojne jubilatki odwiedzili najbli si, a tak e przedstawiciele w³adz samorz¹dowych. yczenia wraz z listem gratulacyjnym z³o y³ wójt gminy Piotr Oœliz³o wraz z przewodnicz¹cym rady Czes³awem Zychm¹ i kierownikiem USC Jadwig¹ Siedlaczek. Fot. str. 2 wójt gminy Gorzyce Piotr Oœliz³o przewodnicz¹cy Rady Gminy Gorzyce Czes³aw Zychma W. Langrzyk (UG Gorzyce) Uwaga pary ma³ eñskie Wszystkie pary ma³ eñskie, które 50 lat temu, tj. w 1960 r. zawar³y zwi¹zek ma³ eñski poza terenem naszej gminy i obchodz¹ z³oty jubileusz, proszone s¹ o zg³oszenie tej informacji (wraz z skróconym odpisem aktu ma³ eñstwa) w tutejszym USC, w godzinach pracy urzêdu. Informacja ta niezbêdna jest do z³o enia wniosku o przyznanie medalu przez Prezydenta RP za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie. Tak e wszystkie pary ma³ eñskie, które 60, 65, 70 lat temu zawiera³y zwi¹zek ma³ eñski proszone s¹ o zg³oszenie tej informacji. Szczegó³owych informacji udziela kierownik USC Jadwiga Siedlaczek, tel w. 33. Jadwiga Siedlaczek (Kierownik USC Gorzyce) Urz¹d Gminy w Gorzycach informuje Urz¹d Gminy Gorzyce informuje, e na rok 2010 mo na sk³adaæ wnioski o dofinansowanie wymiany kot³ów CO, w ramach modernizacji kot³owni oraz monta u instalacji solarnych do ciep³ej wody u ytkowej, zgodnie z Programem ograniczenia niskiej emisji. Dotacja wynosi 60 % wartoœci inwestycji (dot. kosztów kwalifikowanych), jednak nie wiêcej ni 6 000,00 z³. Realizacja inwestycji musi zostaæ przeprowadzona w okresie marzec - listopad 2010 r. Zgodnie z wymaganiami WFOŒiGW w Katowicach, w celu otrzymania dofinansowania do monta u instalacji solarnych, budynek musi byæ ogrzewany przy u yciu kot³a centralnego ogrzewania, który posiada Œwiadectwo badania na znak bezpieczeñstwa ekologicznego. Zgodnie z Regulaminem najpierw nale y z³o yæ wniosek o przyjêcie do Programu, a dopiero po otrzymaniu odpowiedzi z urzêdu mo na dokonywaæ zakupu kot³a lub solarów. Wnioski nale y sk³adaæ w Biurze Obs³ugi Interesanta na parterze Urzêdu Gminy. Wszelkich informacji udziela Urz¹d Gminy Gorzyce, a regulamin i wnioski s¹ równie dostêpne na stronie internetowej : Przypominam i zgodnie z art.5 ust 4 ustawy z dnia roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008) oraz 2, pkt. 1 Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Gorzyce : w³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o onych wzd³u nieruchomoœci, przy czym za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u ¹c¹ do ruchu pieszego po³o on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o Poczucie patriotyczne cz³owieka kszta³tuje siê poprzez przywi¹zanie do miejsca urodzenia, dalej powiatu, województwa, pañstwa. J. Kustos Na ostatnim spotkaniu redakcyjnym dyskutowaliœmy i to w sposób doœæ burzliwy - z czego niezmiernie siê cieszê - o formule naszego pisma. Prezentowaæ sensacjê, newsy, czy dokumentowaæ ycie spo³eczne gminy, propagowaæ pozytywne wzorce. Pójœæ w kierunku periodyku kulturalnego czy miesiêcznika przeznaczonego dla szerokiego grona odbiorców. Do dalszej dyskusji zapraszam wszystkich zwi¹zanych z nasz¹ gazet¹ Wspó³pracowników i Czytelników. Nie bez w¹tpliwoœci i zdañ odrêbnych, przy ca³ym szacunku dla dotychczasowych dokonañ, podjêliœmy decyzjê o wprowadzeniu na ³amy gazety kilku nowinek. Oprócz kronikarskich zapisków i relacji z wa nych wydarzeñ, dziesi¹tek zdjêæ, og³oszeñ urzêdowych, sportowych relacji i zapowiedzi kulturalnych pojawi siê Temat numeru. W ka dym kolejnym numerze U nas znajd¹ siê teksty poœwiêcone wybranemu przez nas zagadnieniu. W najbli szych 12 numerach znajd¹ siê materia³y poœwiêcone 12 so³ectwom. W ten oto sposób chcielibyœmy niejako nawi¹zaæ do tekstów publikowanych jeszcze w latach 90., m.in. przez P. Pawlicê, a poœwiêconych poszczególnym so³ectwom, dzia³aj¹cym na ich terenie organizacjom i bie ¹cym problemom mieszkañców. I tak na pierwszej stronie pojawi siê zdjêcie lub rysunek obrazuj¹ce przesz³oœæ, dzieñ dzisiejszy czy jutro wybranej miejscowoœci, zapowiemy te temat numeru. Z tym zwiastunem korespondowaæ bêdzie czêœæ zamieszczanych w gazecie materia³ów. Mianowicie w dalszej czêœci miesiêcznika znajd¹ siê teksty poœwiêcone historii miejscowoœci, jej g³ównej czy wa niejszej ulicy, naszym naj (najciekawszym tematom, najwiêkszym kuriozom, najbardziej znanym osobom, najstarszym budynkom itp.). Z dalekiego kraju bêd¹ pisa³y osoby zwi¹zane z dan¹ miejscowoœci¹, a nasi redaktorzy, wspó³pracownicy, so³tysi, przedsiêbiorcy czy dzia³acze spo³eczni o dniu dzisiejszym. Pojawi siê te rubryczka dla dociekliwych, chc¹cych pog³ówkowaæ - z zadaniem matematycznym, przyrodniczym czy fizycznym, zwi¹zanym oczywiœcie z prezentowan¹ miejscowoœci¹. Bêdzie te coœ dla przegl¹daj¹cych gazetê - pojawiaj¹ce siê regularnie zdjêcia przedszkolaków, cz³onków dzia³aj¹cych w so³ectwie organizacji. Ze starych fotografii bêd¹ spogl¹daæ czêœciej nasi dziadkowie. Nie rezygnujemy oczywiœcie z "Rubryki satyryka", "Komentarza samorz¹dowego" i ostatnich, acz niezwykle udanych nabytków : poezji ks dr. Arka Wuwra i autorskiej rubryczki Martyny Czerny. Dla ka dego coœ dobrego Mam nadziejê, e razem nam siê uda. ycz¹c w Nowym Roku wszystkiego dobrego zapraszamy Pañstwa do dalszej wspó³pracy, przesy³ania tekstów, opinii i propozycji tematów. 1/3 ycia z redakcj¹ U NAS Nasz kolega redakcyjny Andrzej Nowak ma ju 60 lat. Jako jeden z za³o ycieli gazety U NAS nadal jest jej wierny. To on przez wiele lat podejmowa³ ró ne tematy na ³amach naszego pisma. Najbardziej zaanga owany jest w sprawy samorz¹dowe, zdobywa tak e na bie ¹co informacje z so³ectw i ró nych organizacji dzia³aj¹cych na terenie gminy. Jego pogodne i yczliwe spojrzenie na lokaln¹ spo³ecznoœæ pozwala na tworzenie do gazety U NAS artyku³ów bêd¹cych swoistymi pere³kami. Andrzej w gronie redakcyjnym zawsze stara siê byæ osob¹ skromn¹, serdeczn¹ i mi³¹ i za to mu dziêkujemy. W dniu urodzin jubilatowi yczymy du o zdrowia, b³ogos³awieñstwa Bo ego, radoœci z dnia codziennego a na emeryturze zrealizowania najskrytszych marzeñ. DJ Kole anki i koledzy z redakcji U NAS 3

2 4 Godziny otwarcia: PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK PIĄTEK Kalendarz imprez na 2010 r. (I kwarta³) STYCZEÑ r. Spotkania kolêdowe w Koœciele Parafialnym w Olzie oraz w WDK Olza r. - Koncert noworoczny w WDK Czy owice r. Zabawa karnawa³owa PZERiI ko³o Gorzyce w sali bankietowej w Gorzyczkach r. Zimowe widowisko plenerowe Kolêdy Œwiata w plenerze WDK Gorzyce r. - Kolêdowy zlot chórów w WDK Czy owice LUTY r r Akcja Zima w WDK Olza, Gorzyce i Czy owice r Jak ostatki to ostatki - (KGW Kolonia Fryderyk) w WDK Gorzyce MARZEC r. Babski Comber w WDK Gorzyce r. Dzieñ Kobiet w WDK Czy owice r. Wiosenne Œwiêtowanie - (Gminna Rada KGW) w WDK Czy owice r. Przegl¹d Palm Wielkanocnych (Gminna Rada KGW) Koœció³ w Rogowie. I. Granieczny Orlik w Gorzycach otwarty! W dniu 22 grudnia 2009 r. odby³o siê otwarcie kompleksu boisk sportowych zrealizowanych w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" w Gorzycach Uroczystego otwarcia obiektów i przeciêcia wstêgi dokonali: Adam dzieb³o podsekretarz stanu w ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Janusz Abramowicz z Urzêdu Marsza³kowskiego, Piotr Oœliz³o - Wójt Gminy Gorzyce, Arkadiusz Poloczek dyrektor GOTSiR "Nautica" i Olek Franecki przewodnicz¹cy samorz¹du szkolnego w SP nr 1 w Gorzycach. Obiekt poœwiêci³ proboszcz parafii pw. Œw. Anio³a Stró a ks. Stefan Stebel. W uroczystoœci udzia³ wziêli zaproszeni parlamentarzyœci, samorz¹dowcy oraz dyrektorzy placówek oœwiatowych z terenu gminy. Zaproszona by³a tak e m³odzie z gorzyckiej podstawówki. Pierwszy mecz towarzyski na Orliku rozegrany zosta³ przez trampkarzy m³odszych Czarnych Gorzyce pod kierunkiem trenera Tomasza Cieluska. Zaprezentowa³a tak e grupa taneczna dziewcz¹t, która przygotowa³a uk³ady taneczno akrobatyczne, a tak e zadba³a o doskona³y doping trampkarzom w czasie meczu. Informacje o kompleksie boisk Inwestycja obejmowa³a wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Gorzycach. W sk³ad obiektu Orlik wchodz¹: * boisko do pi³ki no nej o wymiarach 30,0m x 62,0m (pole gry 26,0m x 56,0m) o nawierzchni syntetycznej trawiastej, * boisko wielofunkcyjne do pi³ki koszykowej i siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m) o nawierzchni poliuretanowej, * zaplecze sanitarno szatniowe w formie modu³owego systemu w wersji STAN- DARD +. Ogrodzenie kompleksu boisk ma wysokoœæ 4m, zaœ pi³kochwyty 6m. Oœwietlenie obiektu stanowi¹ naœwietlacze zamocowane na s³upach o wysokoœci 12m (boisko do pi³ki no nej) i o wysokoœci 9m (boisko wielofunkcyjne). Przetarg na wykonanie robót budowlanych og³oszono w dniu r., otwarcie ofert mia³o miejsce w dniu r. Spoœród 5-ciu z³o onych ofert wybrano firmê InterHall Sp. z o. o. z siedzib¹ w Katowicach. W dniu r. przekazano wykonawcy teren budowy. Roboty zakoñczono w dniu r. Nadzór inwestorski nad prawid³owym wykonaniem zadania sprawowali: - Józef Kierdal roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, - Krystian Tront roboty elektryczne. W. Langrzyk Kalendarz imprez w domach kultury WIEJSKI DOM KULTURY W CZYŻOWICACH (TEL ) r. godz Zabawa noworoczna (organizator: PP Czy owice) r. godz Koncert kolêd z udzia³em chóru "Moniuszko" oraz sekcji Klubu Alternatywnego Szkraba r. godz Zabawa noworoczna (organizator: ZERiI Czy owice) r. godz Bi uteria - warsztaty kreatywne r. godz Zabawa noworoczna (impreza zewnêtrzna) r. godz Zebranie so³eckie r. godz Dzieñ Babci (impreza zewnêtrzna) r. godz Kulig nocny do Wis³y Czarnej r. godz Dyskoteka walentynkowa r. - Akcja Zima (patrz str. 5) Zajecia sta³e: poniedzia³ki godz Próby zespo³u œpiewaczego "Czy owianki" godz Trening taekwondo wtorki godz Zajêcia rytmiczne dla dzieci godz Aerobik œrody godz Próby zespo³u breakdance "B-Boy" godz Klub Alternatywnego Szkraba - jêzyk angielski, zajêcia manualne oraz zabawy kreatywne godz Trening taekwondo godz Próby chóru "Moniuszko" godz Kurs salsy i innych tañców towarzyskich czwartki godz Aerobik pi¹tki godz Próby zespo³u breakdance "B-Boy" soboty godz Klub Alternatywnego Szkraba - zajêcia umuzykalniaj¹ce godz Zbiórka harcerzy godz Zbiórka Gromady Zuchowej "Czy ki" od poniedzia³ku do pi¹tku - Ko³o tenisa sto³owego i bilarda, klub m³odzie owy kawiarenka internetowa Informujemy, e od listopada nast¹pi³a zmiana godzin pracy. Placówka jest czynna od poniedzia³ku do czwartku od do W pi¹tki od 8 00 do Szczegó³owych informacji mo na zasiêgn¹æ w siedzibie WDK Czy owice. Z przyczyn technicznych, niezale nych od placówki - terminy imprez mog¹ ulegaæ zmianie. WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH (TEL ) r. godz Zimowe widowisko plenerowe - "Kolêdy Œwiata" w ramach programu DZIA AJ LOKALNIE VI r. godz Taniec dla doros³ych - I spotkanie. W programie: tañce towarzyskie, salsa, rock and roll, inne. Koszt: 30z³/miesi¹c r. godz Pokaz poœcieli firmy "Kaja" r. - Zabawa karnawa³owa. Organizator: SP Gorzyce r. - Zabawa karnawa³owa. Organizator: OSP Gorzyce r. godz Biesiada ostatkowa z udzia³em grupy teatralnej z gimnazjum w Turzy Œl. i grupy œpiewaczej "Jochanki" z Nieboczów. W programie: obrzêdy zwi¹zane z zakoñczeniem karnawa³u i grzebaniem basa. Organizator: WDK Gorzyce, KGW Kol. Fryderyk. Koszt: 15z³/osoba r. - Akcja Zima (patrz str. 5) r. godz Zebranie sprawozdawcze PZHGP oddzia³ Gorzyce Zajêcia sta³e w WDK Gorzyce: poniedzia³ki godz Próby zespo³u kameralnego "TYM-SONG" wtorki œrody czwartki pi¹tki godz Nauka gry na keyboardzie godz Próby zespo³u wokalnego "Kameleon" godz Nauka gry na keyboardzie godz Warsztaty dziennikarsko-fotograficzne godz Próby zespo³u wokalnego "Ma³olaty" godz Próby grupy œpiewaczej "Gorzyczanki" godz Nauka gry na keyboardzie godz Próby zespo³u kameralnego "TYM-SONG" godz Próby m³odzie owego zespo³u instrumentalnego "BRASS QUARTET" do poniedzia³ku do pi¹tku godz Przygotowania do Zimowego widowiska plenerowego (próby amatorskiego ruchu artystycznego oraz wykonywanie dekoracji) Przez ca³y tydzieñ w godzinach pracy placówki - korzystanie z internetu. Wiejski Dom Kultury w Gorzycach proponuje: us³ugi dekoracyjne, us³ugi w zakresie ma³ej poligrafii (wizytówki, zaproszenia, plakaty), publikacje w miesiêczniku "U nas", prezentacje multimedialne, us³ugi w zakresie promocji, organizacjê szkoleñ, spotkañ, wycieczek, biwaków, wynajem pomieszczeñ, oraz wypo yczanie: naczyñ, krzese³, sto³ów, itp. Propozycje prezentowanego harmonogramu imprez wynikaj¹ z zapotrzebowania œrodowiska i mog¹ byæ na bie ¹co aktualizowane. WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE (TEL ) r. godz Spotkanie kolêdowe w koœciele NMP Królowej Pokoju w Olzie, a nastêpnie w domu kultury w Olzie r. godz Zabawa karnawa³owa - Szko³a Podstawowa Olza r. - Zabawa karnawa³owa - przedszkole Olza r. - Walentynki WOLOiZOL Gorzyce r. - Akcja Zima (patrz str. 5) r. godz Zebranie wiejskie Zajêcia sta³e w WDK Olza: poniedzia³ki, wtorki, czwartki, pi¹tki poniedzia³ki godz Sekcja Kickboxingu "Czarny Smok" wtorki godz Próby "Olzanek" œrody godz Warsztaty plastyczne godz Nauka gry na gitarze godz Kó³ko teatralne godz Aerobik (8z³/godzina) czwartki godz Sekcja Kickboxingu "Czarny Smok" pi¹tki godz Próby chóru "S³owik nad Olz¹" WDK Olza œwiadczy us³ugi w zakresie wynajmu pomieszczeñ na imprezy ró nego typu. Propozycje prezentowanego harmonogramu imprez wynikaj¹ z zapotrzebowania œrodowiska i mog¹ byæ na bie ¹co aktualizowane.

3 Godziny pracy Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach oraz podległych placówek w terenie w okresie ferii zimowych ( ) 1 Tydzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Wiejski Dom Kultury w Gorzycach Wyjazd z dziećmi do WDK Gorzyce Świetlica wiejska w Gorzyczkach Tydzień Świetlica wiejska w Turzy Śl. - Wyjazd z dziećmi do świetlicy w Turzy Śl. 1 Tydzień Tydzień - 1 Tydzień 2 Tydzień Wyjazd z dziećmi do WDK Gorzyce Świetlica wiejska w Uchylsku Wyjazd na lodowisko - Wyjazd z dziećmi na basen Punkt inf. turystycznej GOTSiR Nautica ŚWIETLICA WIEJSKA W TURZY ŚLĄSKIEJ: Data Godzina Forma, rodzaj zajęć Środa Twórczo w plenerze Rzeźba w śniegu Czwartek Sportowy czwartek - rekreacyjnie i na sportowo Wyjazd na basen Nautica w Gorzycach Piątek Twórczo i kolorowo zajęcia plastyczno- manualne (ciekawe techniki plastyczne) Wtorek Noc w krainie bajek - baju, baju, baju nocą. w WDK Gorzyce Czwartek Kulinarnie i kolorowo - domowe łakocie i przysmaki Piątek W krainie bajek Jaś i Małgosia przedstawienie z udziałem dzieci uczęszczających do świetlicy w Turzy Śl. ŚWIETLICA WIEJSKA W GORZYCZKACH: Data Godzina Forma, rodzaj zajęć Poniedziałek Wyjazd Walentynkowo i karnawałowo - bal przebierańców dla dzieci wyjazd z dziećmi do WDK Gorzyce Wtorek Twórczo i kolorowo zajęcia plastyczno- manualne Środa Gry i zabawy świetlicowe Czwartek Wtorek Czwartek Piątek Wyjazd ŚWIETLICA WIEJSKA W UCHYLSKU: Data Godzina Forma, rodzaj zajęć Wtorek Bal walentynkowy Sportowy czwartek - rekreacyjnie i na sportowo Wyjazd na lodowisko do Pszowa Gry i zabawy świetlicowe Noc w krainie bajek - baju, baju, baju nocą. w WDK Gorzyce Zdrowo bo na sportowo zajęcia na hali sportowej zsp w gorzyczkach W krainie bajek Jaś i Małgosia przedstawienie z udziałem dzieci uczęszczających do świetlicy w Turzy Śl. wyjazd do świetlicy w Turzy Śl Czwartek 9.00 Sportowy czwartek - rekreacyjnie i na sportowo Wyjazd na lodowisko do Pszowa Piątek W krainie baśni moja ulubiona bajka Wtorek Wyjazd na basen Nautica w Gorzycach Czwartek Pokaz mody młodzi projektanci mody Piątek Wyjazd W krainie bajek Jaś i Małgosia przedstawienie z udziałem dzieci uczęszczających do świetlicy w Turzy śl. Wyjazd do świetlicy w Turzy Śl. WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH: Data Godzina Forma, rodzaj zajęć Poniedziałek Walentynkowo i karnawałowo - bal przebierańców dla dzieci Wtorek Twórczo i kolorowo zajęcia plastyczno - manualne Środa W rytmie salsy warsztaty taneczne dla dzieci Czwartek Piątek Poniedziałek Sportowy czwartek rekreacyjnie i na sportowo Wyjazd na lodowisko do Pszowa Wyjazd na basen Nautica w Gorzycach "W rytmie salsy warsztaty taneczne dla dzieci Śpiewać każdy może warsztaty wokalne dla dzieci Rekreacyjnie i plenerowo - Kulig urokliwymi zakątkami gminy Wtorek Noc w krainie bajek - baju, baju, baju nocą Środa W rytmie salsy warsztaty taneczne dla dzieci Twórczo i kolorowo zajęcia plastyczno - manualne (ciekawe techniki plastyczne) Czwartek Zdrowo bo na sportowo wyjazd z dziećmi na zajęcia na hali sportowej w Gorzyczkach Piątek WIEJSKI DOM KULTURY W CZYŻOWICACH: Data Godzina Forma, rodzaj zajęć W rytmie salsy warsztaty taneczne dla dzieci W krainie bajek Jaś i Małgosia wyjazd do Turzy Śl. Na przedstawienie z udziałem dzieci uczęszczających do świetlicy w Turzy Śl. Śpiewać każdy może warsztaty wokalne dla dzieci Zimowa szkoła wokalna z Katarzyną Danek - laureatką m.in. Grand Prix VII OFPA 2003 (kryterium wiekowe od 12 lat) Poniedziałek Przywitanie uczestników, wspólne zapoznanie oraz wprowadzenie do "Zimy na wsi" Wtorek Konkurs "Rzeźby w śniegu". W razie niepogody - konkurs plastyczny "Zimowy pejzaż Czyżowic" Środa "Przyjazny internet" - wskazówki jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz prezentacja najciekawszych, edukacyjnych stron www Czwartek Kulig i ognisko na Czaczy - w razie niepogody "Zimowe karaoke" w sali widowiskowej Piątek Warsztaty kulinarne - "Murzynek" Poniedziałek Wyjazd na basen do Gorzyc, po basenie warsztaty kulinarne w "Tropicanie u Kamana", zwiedzanie kulis basenu z pracownikiem GOTSiR "Nautica" Wtorek Ognisko w parku i pieczenie kiełbasek, cykl zabaw plenerowych Środa Pogadanka z dzielnicowym na temat bezpieczeństwa (z udziałem psów tropiących KPP) Czwartek Bal przebierańców dla dzieci Piątek Wspólna zabawa na zakończenie "Zimy na wsi". WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE: Data Godzina Forma, rodzaj zajęć Wtorek Balik przebierańców rozpoczynający "Akcję Zima" Czwartek Wyjazd na projekcję filmową dla dzieci do kina WCK oraz na lodowisko Wtorek Wyjazd do Tworkowa na stok narciarski Czwartek Konkurs muzyczny karaoke dla dzieci i młodzieży W pozostałe dni zapraszamy wszystkie dzieci na warsztaty "Małego Plastyka" oraz do "Klubu tenisa stołowego". Szczegółowe informacje na temat "Akcji Zima" znajdą Państwo na plakatach i na stronach internetowych domów kultury. 5

4 6 Grudniowe obrady 29 grudnia odby³a siê ostatnia w 2009 r. sesja rady Gminy Gorzyce, na której podjêta zosta³a uchwala w sprawie bud etu gminy na 2010 r. Poni ej przedstawiamy wyst¹pienie wójta w sprawie bud etu na kolejny rok. Szanowny Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Rado! "Koñczy siê stary rok, za parê dni przyjdzie nowy a wraz z nim nowe postanowienia, obowi¹zki, nowe dzia³ania na rzecz naszej gminy i wszystkich mieszkañców. Musimy dzisiaj podj¹æ decyzjê o sposobie finansowania i realizowania zadañ tak, aby spe³ni³y oczekiwania i przynios³y satysfakcjê i radoœæ mieszkañcom a jednoczeœnie by³y zgodne z naszymi strategicznymi dokumentami (programami wyborczymi) oraz obowi¹zuj¹cymi nas przepisami. Przygotowanie projektu bud etu na 2010 rok by³o, w moim odczuciu najtrudniejsze, w czasie trwania tej kadencji. Od 1 stycznia 2010 roku wejd¹ w ycie przepisy nowej ustawy o finansach publicznych, co zrodzi³o wiele w¹tpliwoœci w kwestii konstrukcji uchwa³y bud etowej, uk³adu ca³ego bud etu oraz podstawy prawnej wed³ug starej lub nowej ustawy. Ponadto ju w bie ¹cym roku dotknê³y nas skutki spowolnienia gospodarczego oraz zmian w przepisach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ni sze ni planowane wp³ywy z tego podatku zmusi³y nas do dokonania znacz¹cych korekt w bud ecie, szczególnie w koñcu roku. Udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokoœci tys. z³. s¹ dla naszej gminy istotnym Ÿród³em dochodów. Nie licz¹c subwencji oœwiatowej w bie ¹cym roku stanowi¹ a 44% dochodów w³asnych gminy. Utrzymywanie siê spadkowej tendencji w tym zakresie, z pewnoœci¹ nie jest bez znaczenia dla naszych finansów. Dochody gminy na 2010 rok zaplanowaliœmy w wysokoœci ,00z³. W wymienionej kwocie 82,4% stanowi¹ dochody w³asne, które po pomniejszeniu o kwotê subwencji oœwiatowej wynosz¹ z³. Udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów w wysokoœci ,00z³. Przekazana przez Ministerstwo informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy. Faktyczne dochody mog¹ byæ znacznie ni sze, co obserwujemy ju w bie ¹cym roku. Wp³ywy z podatku od nieruchomoœci zaplanowano w wysokoœci ,00z³. Plan dochodów przyjêto w oparciu o stawki podatku od nieruchomoœci przyjêto na podstawie przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, z uwzglêdnieniem 5% - towego wzrostu w stosunku do obecnie obowi¹zuj¹cych. Planuje siê wzrost wp³ywów z podatku od nieruchomoœci o 307 tys.z³. Kwota ta zaledwie zrekompensuje skutki spadku stawek podatku rolnego. Wp³ywy z tego podatku bêd¹ ni sze o oko³o 40% tj. o oko³o 239 tys.z³. ze wzglêdu na spadek ceny skupu yta w tym roku. Wp³ywy ze sprzeda y gruntu na terenie strefy przemys³owej w Gorzyczkach zaplanowano w wysokoœci z³. Jest to teren atrakcyjny ze wzglêdu na bliskoœæ autostrady i nam nadziejê, e znajdziemy inwestorów zainteresowanych jego zakupem. Na wydatki bie ¹ce szkó³ otrzymamy subwencjê oœwiatow¹ w wysokoœci ,00z³, tj. o ,00z³. wiêcej ni w roku bie ¹cym. Wp³ywy z dotacji celowych na zadania w³asne i zlecone ustawami wynios¹ ,00z³., w tym blisko ,00z³. na zadania inwestycyjne. Zdajê sobie sprawê, e potrzeby znacznie przekraczaj¹ nasze mo liwoœci nie mo emy wiêc przeoczyæ adnej szansy na zasilenie bud etu. Do³o ymy wiêc wszelkich starañ aby wnioskowaæ o dotacje ze œrodków Unii Europejskiej oraz innych Ÿróde³ zewnêtrznych na zadania inwestycyjne budowê kanalizacji sanitarnej, budowê dróg oraz innych obiektów. Pamiêtajmy jednak, e ka da z³otówka pochodz¹ca z Unii Europejskiej wymaga od nas zaanga owania w³asnych œrodków, nie tylko w okresie realizacji zadañ ale tak e po ich zakoñczeniu. Dlatego te, wszelkie nasze zamiary i chêci musimy weryfikowaæ pod k¹tem zasadnoœci oraz skutków dla (kondycji finansowej gminy) przysz³ych bud etów. Plan wydatków bud etowych zamkn¹³ siê kwot¹ ,00z³, z czego wydatki bie ¹ce ,27z³, co stanowi 70,6% wydatków gminy. Tworz¹c projekt uchwa³y bud etowej, musimy w pierwszej kolejnoœci zapewniæ w³aœciwe i zgodne przepisami prawa wykonywanie obowi¹zkowych zadañ ustawowych oraz ochronê posiadanych sk³adników mienia komunalnego. Nie jest to ³atwe, poniewa zadañ przybywa a jednoczeœnie z roku na rok rosn¹ koszty utrzymania gminnych zasobów. Na bie ¹ce utrzymanie, niezbêdne remonty, zapewnienie energii, opa³u dla budynków gminnych musimy zabezpieczaæ coraz wiêcej œrodków. Na wydatki maj¹tkowe przeznaczamy kwotê tys.z³, tj. 29,4% wydatków bud etowych ogó³em. Przedstawiony plan bud etu zapewnia niezbêdne œrodki na realizacjê ustawowych zadañ w³asnych i zleconych, sp³atê zaci¹gniêtych zobowi¹zañ oraz najbardziej nagl¹cych potrzeb w zakresie budowy dróg, gospodarki komunalnej i ochrony œrodowiska, oœwiaty, opieki spo³ecznej, kultury, sportu. Najwiêksz¹ pozycjê wydatków stanowi utrzymanie placówek oœwiatowych, na które przeznacza siê kwotê z³, co stanowi 38,3% wydatków gminy. Natomiast wydatki bie ¹ce szkó³ stanowi¹ ponad po³owê wszystkich wydatków bie ¹cych gminy. W ca³oœci wydatków szkó³ 73,5% stanowi¹ wynagrodzenia nauczycieli i obs³ugi wraz z pochodnymi. Ujêta w bud ecie kwota zapewnia wyp³atê wynagrodzeñ wed³ug aktualnych stawek. Od wrzeœnia p³ace nauczycieli maj¹ wzrosn¹æ o 7%. Na te podwy ki nie mamy œrodków i musimy je zapewniæ w ci¹gu roku. Z wyliczenia Gminnego zespo³u Obs³ugi Finansowej wynika, e bêdzie to kwota oko³o 222 tys.z³. Ponad 200 tys. z³. przeznaczymy na remonty obiektów szkolnych, co oczywiœcie nie zabezpiecza wszystkich zg³oszonych potrzeb. Do realizacji zosta³y wybrane te które w naszej ocenie s¹ najpilniejsze. Na wydatki inwestycyjne przeznaczymy tys.z³. co pozwoli na zakoñczenie budowy gimnazjum w Czy owicach, zagospodarowanie terenu wokó³ budynku oraz przyst¹pienie do prac projektowych nowego przedszkola w Turzy Œl. Na wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem administracji przeznacza siê kwotê 4.501tys.z³. W tej kwocie mieszcz¹ siê wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem Urzêdu, Rady oraz promocja Gminy. Chc¹c sprostaæ wymogom musimy podnosiæ kwalifikacje pracowników, systematycznie uzupe³niaæ wyposa enie w nowoczesny sprzêt komputerowy, oprogramowania oraz urz¹dzenia techniczne. W ramach wydatków maj¹tkowych planujemy wykonanie przy³¹cza energetycznego do budynku oraz zakup oprogramowania do ewidencji umów z dzier awcami i najemcami. Na pomoc spo³eczn¹, na rok przysz³y zaplanowano wydatki w ³¹cznej wysokoœci przekraczaj¹cej tys.z³. Te œrodki pozwol¹ na udzielenie osobom najubo szym pomocy pieniê nej, rzeczowej czy te w formie pomocy œwiadczonej w formie posi³ku i us³ug pielêgnacyjnych. Znaczn¹ czêœæ œrodków przeznaczy siê na wyp³atê ró nych œwiadczeñ przys³uguj¹cym, osobom uprawnionych, na podstawie przepisów ustawowych. Na bie ¹ce utrzymanie oraz przebudowê dróg gminnych przeznaczymy blisko tys. z³. z czego na zadania inwestycyjne tys. z³. Zdaj¹c sobie sprawê z potrzeb i oczekiwañ w tym zakresie - wiele uwagi poœwiêci³em, wraz z kierownictwem urzêdu, na wytypowanie dróg do realizacji. Kierowaliœmy siê przede wszystkim podpisanymi ju umowami z wykonawcami, posiadan¹ dokumentacj¹ oraz wnioskami Rad So³eckich. Potrzeby s¹ ogromne i stale rosn¹, roœnie te koszt wykonania 1 kilometra drogi, niewspó³miernie do wzrostu naszych dochodów. Obecnie wykonuje siê ju drogi w pe³nym zakresie, z zabudow¹ krawê ników i kanalizacj¹ deszczow¹. Z tego te wzglêdu nie jesteœmy w stanie zrobiæ wiêcej, tym bardziej, e nagl¹ terminy skanalizowania gminy a w tym zakresie jesteœmy dopiero na pocz¹tku. Na budowê sieci kanalizacyjnej z bud etu gminy blisko tys.z³. natomiast ze œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska ponad 848 tys.z³. Bêdziemy kontynuowaæ roboty na terenie so³ectw Olza, Odra, Rogów i Be³sznica. Bêdziemy staraæ siê o œrodki z Unii Europejskiej - mimo to musimy tak e zaci¹gn¹æ po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska oraz po yczkê na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. W przysz³ym roku rozpocznie siê I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Czy owicach w ramach Funduszu Spójnoœci a nastêpnie Kolonia Fryderyk i Gorzyczki. Wartoœæ robót do wykonania w przysz³ym roku wyniesie z³. Ponadto Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Wodzis³awiu Œl. rozpocznie budowê sieci kanalizacyjnej w Turzy Œl. Na utrzymanie i modernizacjê rowów gminnych planujemy wydaæ ponad 216 tys.z³. decyduj¹c o wyborze mieliœmy na uwadze znaczenie rowu dla okolicznych pól oraz zabudowañ, ze wzglêdu na czêste podtopienia. Wiele œrodków poch³onie utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych. Przeznaczymy na ten cel ponad tys.z³. Planujemy wykonaæ kapitalny remont jednego budynku na Kolonii Fryderyk jego koszt wyniesie oko³o 450 tys.z³. a tak e przeprowadziæ remont istniej¹cych dróg wewnêtrznych wokó³ budynków przy ul. Leœnej i Kopalnianej za ponad 410 tys.z³. Ponad tys.z³. planujemy przeznaczyæ na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych i gruntów, z czego tys.z³. na wydatki maj¹tkowe tj. miêdzy innymi przystosowanie budynku przy ul. Bogumiñskiej w Gorzycach do potrzeb administracji gminy, wykonanie projektów zagospodarowania terenów, wykupy gruntów pod potrzeby gminy. W ramach zadañ z zakresu upowszechniania turystyki, przeznaczamy 171 tys. z³. na doprowadzenie energii do terenu by³ego OW ANNA oraz na ukoñczenie pla y przy polu biwakowym w Olzie. Na zadania z zakresu ochrony przeciwpo arowej zaplanowano 297tys.z³. z czego ponad 130 tys.z³. na wykonanie systemu wczesnego ostrzegania przed powodzi¹ i innymi zagro eniami w Dorzeczu Górnej Odry. Ponad tys.z³. przeznaczymy w nadchodz¹cym roku na wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, z czego na oœwietlenie ulic ponad tys.z³, selektywn¹ zbiórkê odpadów 55 tys.z³. oraz na realizacjê programu ograniczenia niskiej emisji 360 tys.z³. W ramach programu bêdziemy udzielaæ dotacji osobom fizycznym, na modernizacjê systemów ogrzewania domów. Ca³oœæ wydatków finansowana bêdzie ze œrodków po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska, kosztem gminy bêdzie póÿniejsza sp³ata po yczki. Dodatkowo chcemy ze Œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska dofinansowaæ mieszkañcom zakupy kot³ów ekologicznym do nowobudowanych domów, przeznaczamy na ten cel kwotê 120 tys.z³. Z przysz³orocznego bud etu przeka emy dotacje w wysokoœci tys.z³. z czego miêdzy innymi: - na wydatki Wiejskich Domów Kultury ze œwietlicami oraz Gminnej Biblioteki publicznej tys.z³. - dla Gminnego Oœrodka Turystyki Sportu i Rekreacji NAUTICA wraz z boiskiem Orlik w Gorzycach 371 tys.z³. - na propagowanie sportu wœród dzieci i m³odzie y przeka emy kwotê 205 tys.z³. - na pielêgnacjê osób chorych, starszych i niepe³nosprawnych, dowóz ywnoœci 98 tys.z³. na organizacjê wypoczynku dla dzieci z rodzin zagro onych patologiami 20 tys.z³. Ponadto w bud ecie ujêto dotacje dla Miasta Rydu³towy, Miasta Katowice, Miasta Rybnik, Miasta Wodzis³aw ŒL, na obowi¹zkowe zadania przewidziane ustaw¹ o systemie oœwiaty. Na pokrycie kosztów dzia³ania na terenie gminy stra y miejskiej przeka emy Miastu Wodzis³aw Œl¹ski 53 tys.z³. Udzielimy te pomocy Powiatowi Wodzis³awskiemu w wysokoœci ,00z³, na zadania z zakresu administrowania drogami, ochrony przeciwpo arowej, nadzoru budowlanego oraz ewidencji gruntów i budynków. Tradycyjnie udzielimy te pomocy finansowej w kwocie 500,00z³. gminie, która bêdzie organizowa³a do ynki powiatowe. W bud ecie zosta³y te ujête rozchody zwi¹zane ze sp³at¹ zaci¹gniêtych po yczek i kredytów w wysokoœci ,00z³. oraz wydatki na sp³atê odsetek w wysokoœci ,00z³. Ponadto zapla-

5 nowano wydatki z tytu³u porêczeñ kredytu i po yczki zaci¹gniêtej przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i kanalizacji w Wodzis³awiu Œl¹skim na wykonanie kanalizacji na terenie naszej gminy, przy udziale œrodków Funduszu Spójnoœci, w wysokoœci ,00z³. Szanowni Radni, w wysokoœci planowanych wydatków jest zaanga owana nadwy ka na 2009 rok, w kwocie ,00z³. Dla zrównowa enia bud etu konieczne jest zaci¹gniêcie kredytu d³ugoterminowego w wysokoœci ,00z³. oraz po yczek d³ugoterminowych ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska w ³¹cznej wysokoœci z³. Ponadto zaci¹gniemy po yczkê na prefinansowanie Budowy kanalizacji sanitarnej w Odrze, w wysokoœci ,00z³. Stan zad³u enia gminy na koniec 2010 roku wyniesie z³. tj. oko³o 42% dochodów bud etowych. Szanowni Radni Rok 2010 nie bêdzie rokiem ³atwym i z pewnoœci¹ nie jesteœmy jako Gmina Gorzyce w tym wzglêdzie odosobnieni o trudnej sytuacji gmin s³yszy siê w dyskusjach z naszymi s¹siadami, czyta w prasie. Dochody samorz¹dów rosn¹ nieporównywalnie wolniej od wydatków i przekazywanych nam zadañ. Budujemy remontujemy, nasze zasoby rosn¹ i to cieszy. ale tak e. kosztuje coraz wiêcej. Nad projektem tego bud etu pochylaliœmy siê wraz z kierownictwem urzêdu nie jeden raz, chc¹c wybraæ optymalne rozwi¹zania tak, eby adne so³ectwo nie zosta³o pominiête b¹dÿ Ÿle potraktowane. Mogê stwierdziæ, z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, e wszystkie zaplanowane zadania zosta³y szczegó³owo i z wielk¹ rozwag¹ przemyœlane. Zdajê sobie sprawê, e przedstawiony projekt bud etu nie wszystkich satysfakcjonuje, mo e nawet. rozczarowuje, ale w obecnej sytuacji musimy mierzyæ si³y na zamiary i planowaæ tyle, na ile nas staæ. Dla nas istotnym jest, e przedstawiony bud et zapewnia realizacjê wszystkich naszych zadañ obowi¹zkowych oraz w³aœciwe utrzymanie maj¹tku." Wójt Gminy Gorzyce W dniu 29 grudnia 2009 r., na XXXVI sesji, Rada Gminy Gorzyce podjê³a uchwa³y w sprawie: - uchwa³a nr XXXVI/314/09 w sprawie bud etu Gminy Gorzyce na 2010 rok, - uchwa³a nr XXXVI/315/09 w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzis³awskiemu na realizacjê zadañ z zakresu administrowania drogami, - uchwa³a nr XXXVI/316/09 w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzis³awskiemu na realizacjê zadañ z zakresu ochrony przeciwpo arowej, - uchwa³a nr XXXVI/317/09 w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzis³awskiemu na realizacjê zadañ z zakresu nadzoru budowlanego, - uchwa³a nr XXXVI/318/09 w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzis³awskiemu na realizacjê zadania pn.: "Zakup i wdro enie przegl¹darki danych ewidencyjnych opartej na internetowym serwerze danych przestrzennych ", - uchwa³a nr XXXVI/319/09 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie zwrotu dotacji udzielonej przez Miasto Rybnik na ka dego ucznia bêd¹cego mieszkañcem Gminy Gorzyce, a uczêszczaj¹cego do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Rybnik, - uchwa³a nr XXXVI/320/09 w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego, - uchwa³a nr XXXVI/321/09 w sprawie zaci¹gniêcia po yczki na wyprzedzaj¹ce finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie 5 etap I - Odra " -realizowanego przy udziale œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, - uchwa³a nr XXXVI/322/09w sprawie zaci¹gniêcia po yczki d³ugoterminowej ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacjê "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku", - uchwa³a nr XXXVI/323/09 w sprawie zaci¹gniêcia po yczki d³ugoterminowej ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacjê zadania inwestycyjnego pn.: "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce so³ectwo: Rogów - etap I, zadanie 1 i 2, Be³sznica - etap I, zadanie 3, Olza - etap II, zadanie 1, wraz ze studium wykonalnoœci", - uchwa³a nr XXXVI/324/09w sprawie wyra enia zgody na udzielenie porêczenia sp³aty po yczki ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaci¹gniêtej przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w Wodzis³awiu Œl. na realizacjê projektu "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni œcieków Karkoszka II w Wodzis³awiu Œl¹skim", - uchwa³a nr XXXVI/325/09 w sprawie wyra enia zgody na udzielenie porêczenia sp³aty kredytu zaci¹gniêtego przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w Wodzis³awiu Œl. na realizacjê projektu "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni œcieków Karkoszka II w Wodzis³awiu Œl¹skim", - uchwa³a nr XXXVI/326/09w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych z bud etu Gminy Gorzyce dla "Gminnego Oœrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica" w Gorzycach oraz okreœlenia zasad udzielania i rozliczania dotacji, - uchwa³a nr XXXVI/327/09 w sprawie zmian w bud ecie Gminy Gorzyce na 2009 rok, - uchwa³a nr XXXVI/328/09w sprawie ustalenia w bud ecie Gminy Gorzyce na 2009 rok wykazu wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud etowego, - uchwa³a nr XXXVI/329/09 w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok uchwa³a nr XXXVI/330/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoœci Gorzyce. - uchwa³a nr XXXVI/331/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoœci Gorzyczki. - uchwa³a nr XXXVI/332/09 w sprawie zmiany Uchwa³y Rady Gminy Gorzyce nr XX/172/09 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji Miêdzygminnemu Zwi¹zkowi Wodoci¹gów i Kanalizacji z siedzib¹ w Wodzis³awiu Œl., - uchwa³a nr XXXVI/333/09 w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o onego w Gminie Gorzyce. Pe³na treœæ uchwa³ dostêpna jest na stronie Z so³ectw Czy owice W II pó³roczu 2009 r. na terenie so³ectwa Czy owice wykonano szereg ni ej wymienionych prac, które winny poprawiæ warunki ycia i bezpieczeñstwa jego mieszkañców: - zakoñczono kompleksowy remont odcinka ul. Nowej ( kopalniana ) prowadz¹cego od ul. Wodzis³awskiej do strefy przemys³owej; prace remontowe obejmowa³y: wycinkê drzew na poboczu, u³o enie betonowego a uru tworz¹cego rów, budowê nowego chodnika, wykonanie nowej powierzchni asfaltowej; - zabudowano nowe oœwietlenie odcinka ul. Nowej (od szko³y do posesji pp. Sitek i w lewo w kierunku ul. Rogowskiej); - zabudowano dwie dodatkowe oprawy lamp: na ul. Nowej obok posesji pp. Brudny oraz na ul. Wiejskiej w pobli u koœcio³a); - rozpoczêto prace zwi¹zane z przygotowaniem projektu budowy nowego boiska na potrzeby LKS "Naprzód" Czy owice oraz miejscowego gimnazjum i szko³y podstawowej; - utwardzono ³upkiem odcinek ul. Rogowskiej (w kierunku œcie ki rowerowej) oraz ³¹cznika ul. Nowej z "Karkoszk¹"; - uzupe³niono oznakowania dróg i za³o ono kolejne tablice z nazwami ulic. Ponadto na terenie so³ectwa na bie ¹co by³y wykonywane ró norodne prace porz¹dkowe takie jak: wywóz œmieci, naprawa znaków drogowych, wykaszanie i plewienie wysepek na skrzy owaniach ulic, naprawa nawierzchni ul. Be³sznickiej po bardzo uci¹ liwych opadach, itd. Cz³onkowie rady so³ec_kiej brali czynny udzia³ w organizacji imprez, które na sta³e wpisa³y siê w kalendarz spo³ecznoœci czy owickiej tj. jarmarku œwi¹tecznego oraz spotkania op³atkowego czy owickich seniorów. Równie 2010 rok bêdzie pracowity dla so³ectwa. W bud ecie urzêdu gminy zosta³y przewidziane nastêpuj¹ce zadania: - dokoñczenie rozbudowy gimnazjum (przekazanie nowej czêœci r.), - remont ³¹cznika ul. Nowej z Karkoszk¹, - odtworzenie rowu na ul. Stra ackiej, - asfaltowanie odcinka ul. Wodzis³awskiej w kierunku posesji pp. Szczyrba, - wykonanie projektu i odwodnienie terenu wokó³ WDK, - wykonanie projektu zagospodarowania nowego terenu boiska sportowego na potrzeby LKS Naprzód Czy owice oraz gimnazjum i szko³y podstawowej, - wymiana drzwi gara owych w budynku OSP, - wykonanie mijanki na ul. Dworcowej. Z funduszu rady so³eckiej zgodnie z uchwa³¹ zebrania wiejskiego (wrzesieñ 2009 r.) - zostanie sfinansowane wybrukowanie placu przy budynku przedszkola. Plac s³u y jako parking dla rodziców i personelu. Za pomoc w realizacji w/w prac oraz codzienn¹ przychylnoœæ chcia³bym podziêkowaæ przede wszystkim wójtowi gminy Piotrowi Oœliz³o, radzie gminy z przewodnicz¹cym Czes³awem Zychm¹, pracownikom urzêdu. Szczególne podziêkowanie za wspó³pracê i wyrozumia³oœæ kierujê do wszystkich mieszkañców so³ectwa Czy owice i cz³onków rady so³eckiej. Marian Jureczka, so³tys Czy owic Zbiórka odpadów segregowanych na terenie gminy Gorzyce w 2010 roku Przypominamy terminy zbiórki odpadów segregowanych na terenie gminy Gorzyce. Miejscowość Gorzyce, Gorzyczki (w tym Kol. Fryd. i Osiny) Pierwszy roboczy dzień miesiąca styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad poniedziałek Bełsznica, Bluszczów wtorek Turza Śl. środa Czyżowice czwartek Rogów piątek Olza, Odra, Uchylsko sobota grudzień

6 8 Informacja o zadaniach rzeczowych Zadania rzeczowe ujête w planie wydatków bud etu na 2010 r. w poszczególnych so³ectwach GORZYCE 1. Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego przy krytej p³ywalni 2. Ukoñczenie przebudowy ul. B. Prusa 3. Czyszczenie rowu przy ul. Zamkowej 4. Rozpoczêcie przebudowy ul. Jesionowej i Kasztanowej 5. Wykonanie projektu rozbudowy budynku WDK 6. Adaptacja budynku przy ul. Bogumiñskiej 13 dla potrzeb instytucji samorz¹dowych Gminy Gorzyce wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ 7. Wymiana drzwi gara owych w budynku OSP 8. Zamiana gruntów przy WDK 9. Rozpoczêcie wykupów gruntów pod potrzeby boiska sportowego 10. Budowa placu zabaw 11. Budowa sieci oœwietlenia ulicznego odnoga ul. Wiejskiej 12. Malowanie sali WDK 13. Zagospodarowanie terenu wokó³ budynku WDK GORZYCZKI 1. Wykonanie projektu odwodnienia czêœci ul. Wiejskiej 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa 3. Budowa drogi stanowi¹cej dojazd do strefy przemys³owej I etap 4. Utwardzenie dojazdu do strefy przemys³owej 5. Rozpoczêcie projektu przebudowy drogi prowadz¹cej od ul. Wiejskiej w kierunku RSP PLON 6. Przebudowa drogi œródpolnej 7. Ukoñczenie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Kopalnianej 5 (malowanie elewacji, klatki schodowej) 8. Remont dachu w hali sportowej 9. Wykup gruntu pod drogê do strefy przemys³owej 10. Wydzielenie gruntu pod zjazd do strefy przemys³owej i rozpoczêcie wykupów 11. Zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Raciborskiej, Kopalnianej i Wiejskiej KOLONIA FRYDERYK 1. Zabudowa krawê ników wzd³u ul. Œredniej 2. Rewitalizacja budynku pokopalnianego przy ul. Leœnej 1 (dach, okna, elewacja, instalacja odgromowa) 3. Zakup lustra drogowego (skrzy owanie ul. Polnej i ul. Œredniej) 4. Remont toalet w œwietlicy profilaktyczno wychowawczej 5. Budowa oœwietlenia ulicznego ul. Polna 6. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy czêœci ul. Mickiewicza 7. Remont istniej¹cych dróg wewnêtrznych wokó³ budynków mieszkalnych przy ul. Leœnej i ul. Kopalnianej 8. Czyszczenie i zarurowanie rowów UCHYLSKO 1. Przebudowa ul. Wiejskiej 2. Malowanie pomieszczeñ œwietlicy TURZA ŒL. 1. Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oœwietlenia ulicznego - ul. Bogumiñska 3. Wykonanie koncepcji budowy przedszkola 4. Ukoñczenie przebudowy odnogi ul. Mszañskiej 5. Przebudowa drogi gminnej ul. Powstañców 6. Rozpoczêcie budowy kanalizacji sanitarnej etap I 7. Konserwacja rowu po³o onego pomiêdzy ul. Koœciuszki a ul. Kolejow¹ 8. Zakup tablic og³oszeniowych, ³awek i kwietników CZY OWICE 1. Ukoñczenie rozbudowy gimnazjum 2. Zagospodarowanie terenu wokó³ budynku gimnazjum 3. Odtworzenie rowu na przed³u eniu ul. Stra ackiej 4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Wodzis³awskiej wraz z wykonaniem 5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Nowej 6. Wykonanie mijanki przy ul. Dworcowej oraz zarurowanie rowu 7. Wykonanie projektu oraz odwodnienia terenu przy WDK 8. Wykonanie projektu i rozpoczêcie prac zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe 9. Wymiana drzwi gara owych w budynku OSP 10. Utwardzenie parkingu przy budynku przedszkola ROGÓW 1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Raciborskiej wraz z wykonaniem robót 2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Poprzecznej 3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstañców 4. Wykonanie odwodnienia domu przedpogrzebowego 5. Remont ³azienki w budynku OSP 6. Remont kapliczki przy cmentarzu 7. Utwardzenie dojazdu do cmentarza 8. Konserwacja rowu w rejonie ul. Rogowskiej 9. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu Rogów Bluszczów 10. Wykonanie projektu oraz realizacja œcie ki w parku D¹bki 11. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oœwietlenia ulicznego - ul. Rogowiec 12. Remont dachu w budynku OSP BLUSZCZÓW 1. Ukoñczenie przebudowy ul. Jana 2. Utwardzenie odnogi ul. Powstañców w kierunku boiska Podgórze 3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu Rogów Bluszczów 4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Œrodkowej BE SZNICA 1. Wykonanie dokumentacji projektowej zarurowania rowu przy przejeÿdzie PKP 2. Budowa kanalizacji sanitarnej czêœæ ul. Stawowej i Wa³owej 3. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poprzeczna, Skotnica, Wiejska, Leœna, Raciborska, czêœæ Stawowej i Wa³owej 5. Nabycie gruntów przy oczyszczalni œcieków 6. Remont sali w budynku OSP (FS) 6. Remont fragmentu rowu przy ul. Raciborskiej 7. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oœwietlenia ulicznego ul. Czy owicka OLZA 1. Budowa kanalizacji sanitarnej 2. Przebudowa wjazdów do posesji przy ul. Polnej 3. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej oœrodka wypoczynkowego 4. Remont budynku WDK 5. Ukoñczenie budowy pla y przy polu biwakowym 6. Doprowadzenie energii elektrycznej do terenów rekreacyjnych (by³y oœrodek wypoczynkowy Anna ) 7. Wykonanie projektu technicznego modernizacji i zagospodarowania parku przy OSP oraz czêœciowe zagospodarowanie parku ODRA 1. Budowa kanalizacji sanitarnej 2. Budowa zadaszenia obok boiska 3. Zagospodarowanie terenu wokó³ boiska OSINY 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oœwietlenia ulicznego ul. Kolejowa 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektu sportowo kulturalnego 3. Remont odwodnienia na odcinku 50 mb przy ul. 7 Kwietnia 4. Monta pi³kochwytów przy boisku Statystyka w gorzyckim USC Statystyka w gorzyckim USC w latach poprzednich utrzymuje siê na jednakowym poziomie. W minionym roku 2009 zarejestrowano 149 ma³ eñstw, 116 zgonów i piêæ urodzeñ. Wpisano 23 rozwody i trzy separacje. Nasi mieszkañcy zawieraj¹ zwi¹zki ma³ eñskie poza granicami kraju, tam zak³adaj¹ rodziny i potem przychodz¹ na œwiat ich dzieci. Wydano trzy zaœwiadczenia o zdolnoœci prawnej do zawarcia zwi¹zku ma³ eñskiego za granic¹ i wpisano do ksi¹g 16 takich aktów, w tym piêc urodzeñ i jeden zgon, pozosta³e 10 to ma³ eñstwa. Wydano 104 zaœwiadczenia stwierdzaj¹ce brak okolicznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³ eñstwa (œluby konkordatowe) i przyjêto 17 zapewnieñ cywilnych (œluby cywilne). Udzielono dwa œluby poza lokalem USC. W 2009 roku wydano 32 decyzje administracyjne, ok aktów stanu cywilnego w tym skrócone, zupe³ne i wielojêzyczne odpisy stanu cywilnego. Zorganizowano dwa spotkania jubileuszowe z okazji 50 lecia po ycia ma³ eñskiego i wrêczono 75 parom medale za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie. Tradycj¹ sta³o siê odwiedzanie jubilatów obchodz¹cych 90, 95, 100 i powy ej 100 lat ycia i jubilatów obchodz¹cych 60, 65 lat po ycia ma³ eñskiego. Liczba ludnoœci Jadwiga Siedlaczek (kierownik USC) Wed³ug danych Referatu Spraw Obywatelskich, stan ludnoœci na r. wyniós³ osób (zameldowanych na pobyt sta³y), co znaczy, i w stosunku do roku ubieg³ego liczba ta zwiêkszy³a siê o 127 osób! Ogó³em, w ubieg³ym roku urodzi³o siê 244 dzieci (w tym 5 za granic¹), zmar³o 193 osób (z tego 116 na terenie naszej gminy). Bezp³atny dowód osobisty Ustaw¹ z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniaj¹c¹ ustawê o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz. U. z 2009 r., nr 39, poz. 306) zniesiono op³atê za wydanie dowodu osobistego. Obywatele polscy, którzy wnioskuj¹ o wydanie b¹dÿ wymianê dowodu osobistego po dniu 31 grudnia 2009 r. otrzymaj¹ ten dokument bezp³atnie.

7 Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebiezpiecznych Urz¹d Gminy Gorzyce przypomina, i od 2007 roku dzia³a Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Zabe³kowie przy ul. D³uga 19, do którego mo na oddawaæ nastêpuj¹ce odpady: baterie i akumulatory bezp³atnie, zu yte opony : - opony z samochodów osobowych, motorowerów do 70 cm œrednicy 2,50 z³/szt. (bez felg) natomiast z felgami 6,00 z³/szt., - opony od 70 cm do 120 cm œrednicy np. z przyczep, naczep i aut ciê arowych 12,00 z³/szt., - du e opony powy ej 120 cm œrednicy, opony ci¹gnikowe 55,00 z³/szt., - opony z maszyn budowlanych 120,00 z³/szt., styropian bez zanieczyszczeñ 10,00 z³/kg, odpady farb i lakierów 2,50 z³/kg, oleje hydrauliczne 0,20 z³/kg, papa, wyk³adzina PCV 0,80 z³/kg, oleje silnikowe, przek³adniowe i smarowe 0,20z³/kg, sorbenty, materia³y filtracyjne (w tym filtry olejowe), tkaniny do wycierania (np. szmaty, œcierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 4,50 z³/kg, filtry olejowe 4,50 z³/kg, p³yny hamulcowe 0,50z³/kg, we³na mineralna 3,50 z³/kg, lampy: - arówki z gwintem halogenowe 1,80 z³/szt., - arówki rtêciowe, fluorescencyjne do 60 cm d³ugoœci 3,60 z³/szt., powy ej 60 cm d³ugoœci 5,50 z³/szt., zu yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne zawieraj¹ce niebezpieczne sk³adniki do 1 kg 6, 00 z³ natomiast powy ej 1 kg 2,00 z³/kg. Obowi¹zki mieszkañców zwi¹zane z usuwaniem azbestu z terenu swojej nieruchomoœci Wójt Gminy Gorzyce przypomina, e z dniem 31 stycznia 2010 r. mija kolejny termin przed- ³o enia informacji o posiadanym lub usuniêtym w 2009 r. azbeœcie. Obowi¹zek ten wynika z Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 23 paÿdziernika 2003 r. w sprawie wymagañ w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz¹dzeñ, w których by³ lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. Nr 192, poz z póÿn. zm.). W zwi¹zku z powy szym mieszkañcy zobowi¹zani s¹ do przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanego azbestu oraz z³o enia wype³nionych formularzy w Urzêdzie Gminy. Formularze mo na pobraæ z strony internetowej: biuro/ochrona œrodowiska/ Eternit/Pliki do pobrania/ Informacja. Ponadto informuje siê mieszkañców, e po raz kolejny gmina przy wspó³udziale œrodków Starostwa Powiatowego dofinansowuje usuwanie azbestu. Wszystkich chêtnych prosimy o z³o enie wniosku. Druki mo na pobraæ ze strony internetowej: Wirtualne biuro/ochrona œrodowiska/eternit/pliki do pobrania/wniosek. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Gorzyce, ul. Koœcielna 15, Gorzyce, pok. 20 (II piêtro) tel. (32) wew. 41 w godzinach pracy urzêdu. V Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi W dniach grudnia 2009 r. w Hucisku (na Jurze Krakowsko Czêstochowskiej) odby³o siê V Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi w województwie œl¹skim zorganizowane wspólnie przez Œl¹ski Zwi¹zek Gmin i Powiatów oraz Samorz¹d Województwa Œl¹skiego. Spotkanie to by³o okazj¹ do podsumowania III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi, którego województwo œl¹skie by³o gospodarzem oraz do spotkania wielu osób realizuj¹cych odnowê wsi w swoich so³ectwach z przedstawicielami instytucji dzia³aj¹cych w obszarze rozwoju obszarów wiejskich, ekspertami i moderatorami odnowy wsi, bior¹cymi udzia³ w dzia³aniach w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Œl¹skiego Gminy pochwali³y siê dzia³aniami i sukcesami. Na spotkaniu zaprezentowali siê m.in. laureaci Konkursu Piêkna Wieœ Województwa Œl¹skiego w tym so³ectwo Olza. W prezentacji so³ectwa Olza udzia³ wziê³y panie z zespo³u Olzanki z kierownikiem grupy Iren¹ Witek Bugla oraz so³tysem Olzy Józefem Kopystyñskim. Ponadto jako jedyna gmina, prezentowaliœmy siê na stoisku promocyjnym, przygotowanym przez WDK Olza (dyrektora-katarzynê Siedlaczek oraz instruktora Janusza Wêgrzyka), które cieszy³o siê du ym zainteresowaniem wszystkich uczestników spotkania. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Komentarz samorz¹dowy 1/37 Od was zależy, jaki konkretny kształt przybierać będzie w Polsce wolność i demokracja. Jan Paweł II Jaki był miniony rok? Dobry, czy nie to już nie jest ważne, to już historia. Ważne jak wchodzimy w 2010 r. A że w ciekawych czasach żyjemy to może być różnie. Pomimo kryzysu, dla polskiej gospodarki był to rok udany, dla naszej gminy niezły. Jednak dalsze skutki kryzysu będą zauważalne nie tylko w 2010, ale także w kolejnych latach. Na plus trzeba zaliczyć to, że Polska wykorzystuje najwięcej pieniędzy unijnych spośród 27 państw UE, lecz gorzej jest z efektywnością ich wykorzystania. Jeżeli chodzi o pieniądze na lata , to Polska wykorzystała 106,6 %. Na lata mamy przyznane o wiele razy więcej pieniędzy, bo ponad 67 mld euro, z których wykorzystano 27%. Czas jest wartościowszy od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu. - J. Rohn. Mocniej niż kryzys we znaki dała się nam wszystkim tegoroczna zima. Kilka stopni mrozu, trochę świeżego śniegu, brak soli i piaskarki (solarki) z podniesionymi pługami zaliczające kolejne kilometry to przykłady nieodpowiedzialnego wydawania pieniędzy. Zima jest piękna ale głupota rządzących nieograniczona. Wójt Gminy Gorzyce przypominał właścicielom nieruchomości o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Jak w gminie Gorzyce przedstawiają się zadania na 2010 r. można dowiedzieć się z materiałów prezentowanych na ostatniej w minionym roku sesji Rady Gminy, vide: Grudniowe obrady. Została podjęta uchwala w sprawie budżetu gminy na 2010 r. mająca zapewnić realizację zadań, cyt.: tak, aby spełniły oczekiwania i przyniosły satysfakcję i radość mieszkańcom a jednocześnie były zgodne z naszymi strategicznymi dokumentami (programami wyborczymi). Uznano, że w 2009 r. dotknęły nas skutki spowolnienia gospodarczego. Niższe niż planowane wpływy z tego podatku zmusiły nas do dokonania znaczących korekt w budżecie, szczególnie w końcu roku. Dochody gminy na 2010 rok zaplanowano w wysokości zł ( zł w 2009 r.). Plan dochodów przyjęto w oparciu o stawki podatku od nieruchomości z uwzględnieniem 5% wzrostu. Na oświatę gmina otrzyma subwencję w wysokości zł, tj. o zł. więcej niż w roku minionym. Kryzys zmusił do gospodarnego myślenia, cyt.: Dołożymy więc wszelkich starań aby wnioskować o dotacje ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne budowę kanalizacji sanitarnej, budowę dróg oraz innych obiektów. Plan wydatków budżetowych zamknął się kwotą zł ( zł w 2009 r.). Z roku na rok rosną koszty utrzymania gminnych zasobów. Dla zrównoważenia budżetu konieczne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości zł oraz pożyczek długoterminowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej wysokości zł. Ponadto zaciągniemy pożyczkę na prefinansowanie Budowy kanalizacji sanitarnej w Odrze, w wysokości zł. Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości ponad 7 mln zł (podobnie w 2009 r. a wcześniej w 2008 r. 2,5 mln zł). Stan zadłużenia gminy na koniec 2010 roku wyniesie zł, tj. około 42% dochodów budżetowych. Mniejsza nadwyżka za poprzedni rok, mniejsze dochody, mniejsze wydatki a zadłużenie (?) i konieczność zaplanowania w każdym sołectwie jakichkolwiek zadań: cyt.: chcąc wybrać optymalne rozwiązania tak, żeby żadne sołectwo nie zostało pominięte bądź źle potraktowane. Takie podejście i brak budżetu zadaniowego wielu rozczaruje, bo tendencja jest niekorzystna. W Informacji o zadaniach rzeczowych ujętych w planie wydatków budżetu na 2010 r. zestawiono ważne (np.: kanalizacja, drogi) jak i drobne zadania (np.: malowanie, zakup lustra drogowego), byle lista była długa. Dominuje: opracowanie koncepcji, wykonanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie projektu - prawie dla każdego sołectwa coś. Na podwyżki nawet te kontrowersyjne społecznie też zabraknie. Na razie nie wiadomo czy jeden z najważniejszych aktów prawnych przyjętych w 2009 r. - ustawa o finansach publicznych ułatwi sporządzanie wieloletniego planu finansowego, realizacji kontroli zarządczej oraz nowych form monitorowania długu gminy. Gminy ratują swoje budżety podnosząc lokalne opłaty i podatki, które wzrosną co najmniej o wskaźnik inflacji wynoszący 3,5 %. Czyżby w tej kadencji dobrze już było? Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem. - Stefan Wyszyński. Nawiązując do tematyki poruszanej w minionym roku (obiecane w poprzednim Komentarzu resume) chcę nakreślić pewien punkt odniesienia. Wtedy pisałem o: świeckiej nowej religii klimatyczno-energetycznej, której wyznawcy będą się starać zarobić i zbić polityczny kapitał; o gnębiącym nas kryzysie finansowym i gospodarczym. Samorządy reagowały na prognozy mówiące o obniżeniu wpływów do ich budżetów (w naszej gminie odwrotnie). Pisząc o tempie realizacji rozbudowy gimnazjum w Czyżowicach, wyrażałem poważne wątpliwościach co do zapewnienia odpowiedniego tempa realizacji innych, ważnych inwestycji, a szczególnie kanalizacji sanitarnej. Rok 2015 szybko się zbliży i gmina poniesie konsekwencje zaniechań. Pojawia się pytanie: czy nie zmarnowano tego czasu i nie utracono szans? W następnych miesiącach pisałem o: kolejnym wyróżnieniu dla gminy za basen NAUTICA; dalej m.in. o historycznych wydarzeniach, wynikach badań świadomości historycznej i regionalnej oraz efektach warszawocentrycznych programów nauczania i marginalizowania znaczenia edukacji regionalnej; o rankingu samorządów, które potrafiły stworzyć mieszkańcom dobre warunki do życia, a jednocześnie zadbały o dobry stan swoich budżetów. Gmina Gorzyce w 2008 r. uplasowała się na 82 miejscu na 100 gmin wiejskich ocenianych, ale w 2007 r. nasza gmina zajmowała 56 pozycję. I to jest poważny problem. Sukces jest ważny, ale ważniejszy jest trend niestety dołujący. W sierpniu z okazji tradycyjnych dożynek pisałem o dzisiejszej wsi jako miejscu spokojnym, w którym warto zamieszkać, ale niejednokrotnie zapóźnionym w rozwoju. Inercja wsi polega na tym, że ludzie trzymający się władzy nie mają pomysłu na siebie i na swoją społeczność, a jak już pomysł ktoś podsunie, to zabraknie środków finansowych na jego realizację. Także pisałem o autonomii, dzisiaj rozumianej jako pełną samorządność, za którą przemawiają względy tożsamościowe, ekonomiczno-finansowe, a także społecznie. Nowe zarządzanie publiczne kładzie nacisk na wynik i ryzyko. Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem w jednostce samorządu spoczywa na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta. prof. Michał Kulesza. We wrześniu pisałem o zignorowaniu przez Gminę Gorzyce możliwości uhonorowania zasłużonego śp. Wilhelma Meisla. Wielu słuchało, cyt.: Zasłużyłeś na to, bo przez długie lata życia na ziemi, byłeś wierny rodzinie, parafii, społeczeństwu, któremu na imię Śląsk, ale nie usłyszeli!; dalej o ludziach dobrych a jednocześnie skromnych i pełnych pokory - ludziach o ZŁOTYM SERCU 2008 ; także o naszym redakcyjnym koledze i przyjacielu śp. Joachimie Władarzu, którego wśród nas zabrakło. W grudniu pisałem o kończącym się roku, mikołajkowej ALPINIE, po której pozostały tylko wspomnienia, bezrobotni i rozkopane drogi. Co na to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, co władze okolicznych gmin i powiatu, a co parlamentarzyści? Podobno istnieją dwa rodzaje nieudaczników: ci, którzy pomyśleli, ale nigdy nie zrobili oraz ci, którzy zrobili, ale nigdy nie pomyśleli.- Laurence Peter. 9

8 10 yciorys patriotyczny Listopad jest dla Polaków miesi¹cem s z c z e g ó l n y c h wspomnieñ i refleksji. Miesi¹c rozpoczyna siê dniem wspomnieñ i modlitw za tych których ju nie ma miêdzy nami. 11 listopada œwiêtujemy powstanie niepodleg³ego pañstwa Polskiego po d³ugim niebycie na mapie Europy, po latach zawieruch dziejowych, zbrojnych zrywów patriotycznych i dzia³aniach politycznych wielu wybitnych ludzi, których celem nadrzêdnym by³o d¹ enie do odrodzenia siê Pañstwa Polskiego. Niestety uczestników wydarzeñ sprzed 90 In. Maria Dmowska. Listopad 2009 r. lat nie ma ju wœród nas, ale yj¹ jeszcze miêdzy nami potomkowie tych, co czynem i sercem na pocz¹tku XX wieku tworzyli zrêby nowej Polski. Maria Dmowska, z domu Jastrzêbska, by³a mieszkanka gorzyckiego DPS-u, œwiadek wielu tamtych wydarzeñ z lat dwudziestych ubieg³ego wieku. Swoim yciem i postaw¹ patriotyczn¹ w latach ciê kiej próby hitlerowskiej okupacji, a tak e powojennej stalinowskiej niewoli czynem i yciow¹ postaw¹ zapisa³a swój patriotyczny yciorys. Poprosi³em pani¹ Mariê aby podzieli³a siê z czytelnikami naszej gazety histori¹ rodziny i wspomnieniami swojego ycia. Wchodz¹c do mieszkania pani Marii, zauwa am na œcianie krzy, obraz Matki Boskiej, god³o Polski oraz portret polskiego genera³a jej ojca. Korzenie rodzinne Marii Dmowskiej wywodz¹ siê z Wo³ynia. Obie rodziny - matki i ojca Tadeusza Jastrzêbskiego jako szlacheckie patriotyczne rody zaanga owa³y siê w powstanie styczniowe 1863 roku. Po klêsce powstania rodziny zosta³y zes³ane w g³¹b Rosji. Zes³añcy bracia matki i rodziny ojca skorzystali z mo liwoœci kszta³cenia siê w szko³ach rosyjskich, ale, jak wiêkszoœæ polskich patriotów, wszystko co robili, ca³e swoje ycie, wi¹zali z nadziej¹ i perspektyw¹ odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. W roku 1914 w dalekiej Rosji przysz³a na œwiat bohaterka tych wspomnieñ. Ojciec Tadeusz Jastrzêbski, dobrze wykszta³cony oficer armii carskiej jak tylko zaczê³o organizowaæ siê polskie wojsko zasili³ jego szeregi armii genera³a Hellera. Jeszcze w czasie trwania wojennej zawieruchy matce z dwójk¹ dzieci uda³o siê dostaæ na teren powstaj¹cej Polski. Ojciec w randze podpu³kownika bra³ udzia³ w wojnie z Rosj¹ Sowieck¹ w 1920 roku. W swojej wojskowej karierze osi¹gn¹³ stopieñ genera³a. W latach miêdzywojennych dzia³a³ w Zwi¹zku Hallerczyków. Najazd hitlerowskich Niemiec na Polskê w 1939 roku przynosi zwrot yciowy naszej bohaterki. M¹, tak e oficer Wojska Polskiego, po klêsce wrzeœniowej dostaje siê do niewoli i ju nigdy do Polskie nie wraca. W latach okupacji hitlerowskiej pani Maria wraz z matk¹, ojcem i siostr¹ mieszka³a w Warszawie. Wstêpuje w szeregi AK. W powstaniu warszawskim jest o³nierzem zgrupowania AK ywiciel na oliborzu. Prze ywa œmieræ matki i rozstanie z siostr¹, która trafia do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Po upadku oliborza wraz z tysi¹cami warszawiaków opuszcza zrujnowane miasto i zaczyna wojenn¹ tu³aczkê. Po wielu perypetiach trafia na Górny Œl¹sk do domu swojej krewnej w Rydu³towach. Œl¹sk to wielki przemys³, wielkie potrzeby myœli technicznej. Pani Maria podejmuje studia na Politechnice Gliwickiej. Na prze³omie lat 1950/1951 prawie rok spêdza w wiêzieniu Urzêdu Bezpieczeñstwa w Katowicach jako element podejrzany o destruktywn¹ dzia³alnoœæ przeciw Pañstwu Ludowemu. Po opuszczeniu wiêzienia jako m³ody in ynier energetyk zostaje zatrudniona w Rybnickim Zjednoczeniu. Jest zainteresowana postêpem w dziedzinie elektryki i mechaniki we wdra aniu nowoczesnych na owe czasy technologii w przemyœle wêglowym. Pracuje te w kopalni Ignacy i jako kierownik dzia³u elektromechanicznego ma tak e okazjê zje d aæ na dó³ kopalni. Jako cz³owiek o wybitnym zmyœle technicznym podejmuje siê powa nych zadañ inwestycyjnych w dziedzinie energomechaniki. Projektuje i nadzoruje miêdzy innymi inwestycjê budowy szybu Antoni w kopalni Marcel. Staje siê cenionym autorytetem w dziedzinie energetyki. Jak wspomina - przez ten ca³y okres jej ycia tu na Œl¹sku skupia wokó³ siebie wielu yczliwych jej ludzi, tak e Œl¹zaków. Wiedzia³a, e nie ma powrotu do stron swojej m³odoœci, do swojej ma³ej ojczyzny na Wo³yniu, tote swoj¹ s³u bê dla ojczyzny dla Polski spe³nia³a tu, na Œl¹skiej ziemi. Andrzej Nowak PS. Rozmowê z pani¹ Mari¹ Dmowsk¹ przeprowadzi³em w listopadzie 2009 roku. Pani Maria yczy³a sobie autoryzacji tego artyku³u. Niestety nieszczêœliwy przypadek i pobyt w szpitalu uniemo liwi³ yczenie pani Dmowskiej. In. Maria Dmowska zmar³a w grudniu 2009 roku. Spoczê³a na cmentarzu w Biertu³towach. Okiem malkontenta Przewrót, czy wywrotka? Siermiê na wprawdzie, ale zawsze - stabilizacja w tamtym totalitarnym, zbrodniczym systemie, w którym siê wychowa³em i wspominam go z sentymentem, odesz³a. Nikt nie jest w stanie powiedzieæ, e na zawsze, bo zwrotów w historii jest wiele. Kiedyœ kochaliœmy Zwi¹zek, a po krótkiej chwili wolnoœci, przysz³o nam kochaæ Stany. Jaka jest ró nica? Kiedyœ u boku Zwi¹zku pacyfikowaliœmy Czechów, teraz Afganów. Wyjazdy do Zwi¹zku by³y dla wybrañców, do Stanów - tak samo (wizy). Migi zamieniono na wycofane F16, które do nas nawet dolecieæ nie potrafi³y. Tereny poligonów te nie mog¹ pozostaæ bezpañskie. Przez dziesi¹tki lat tego obrzydliwego systemu, w którym budowano szko³y i szpitale, s³u ba zdrowia i edukacja by³y bezp³atne, leki dla emerytów - darmowe, nie zdawa³em sobie sprawy, e chorego mo na nie przyj¹æ do szpitala, bo by³ chory na chorobê zakaÿn¹. Wprawdzie wtedy œwiñskiej grypy nie znano, teraz do tego typu zdarzenia wystarczy³o tylko podejrzenie o zaka enie. Ostatecznie znaleziono szpital, który siê zgodzi³ przyj¹æ chor¹. Niestety, by³o ju za póÿno - m³oda, ciê arna kobieta zmar³a. U yte w TV stwierdzenie - szpital zgodzi³ siê przyj¹æ jest w moim, komunistycznym pojmowaniu œwiata - przera aj¹ce! W latach 60. zdarzy³a siê nawet czapa za papierowy wype³niacz w kie³basie. Teraz jedynie Pan Bóg wie, co w produktach ywnoœciowych zjadamy. Taka jest cena postêpu i nowoczesnoœci. Niech nikt z aktualnie wyedukowanych kitu mi nie wciska, e na studia dosta³em siê za punkty. Ja po prostu zda³em egzamin. Mia³em stypendium i akademik. Nikomu wtedy do g³owy nie przysz³o, e studia mog¹ byæ p³atne. Teraz zasada jest inna - p³acê, to wymagam. Nie wiedzy, tylko dyplomu. Z innego podwórka - tragedia zwi¹zana z wybuchem metanu na "Wujku". Redaktor telewizyjny rozmawia m.in. z przedstawicielami zwi¹zków zawodowych na temat przyczyn wybuchu. Podobno od lat fedrowano, wykorzystuj¹c niesprawne maszyny i urz¹dzenia. Redaktor stawia dobre zdaniem rozmówców pytanie. Dlaczego nie wykorzystano do fedrowania s³u b ratowniczych, które s¹ do tych celów odpowiednio przygotowane? Rêce mi opad³y i w tym momencie odpowiedzi¹ mog³o byæ tylko stwierdzenie Ferdynanda Kiepskiego: A kopa ci ju ktoœ nie zasadzi³?. Dosta³o siê te urzêdowi górniczemu za brak odpowiedniego nadzoru. To tak, jak gdyby winiæ policjê, e kierowcy je d ¹ za szybko, po pijaku i do tego niesprawnymi pojazdami. Mówi¹c o zaniedbaniach inwestycyjnych, pad³o pytanie: Kto to wymyœli³, e górnictwo musi byæ op³acalne? Jawny przyk³ad komunistycznego myœlenia wœród ludzi, którzy tamten system znaj¹ tylko z opowiadañ. Ps.: ona po przeczytaniu tego tekstu: Ale teraz przynajmniej nie muszê staæ w kolejkach i mogê kupiæ wszystko, na co mnie staæ. Tylko na co mnie staæ? Irenie Kozielskiej z powodu śmierci męża głębokie wyrazy współczucia składają dyrektor i pracownicy przedszkola w Olzie Jan Psota

9 Wypatrywaæ, nas³uchiwaæ, szukaæ... Nie zobaczysz nigdy gwiazdy betlejemskiej, jeœli jej nie bêdziesz wypatrywa³. Nie us³yszysz œpiewania anielskiego, jeœli go nie bêdziesz nas³uchiwa³. Nie odnajdziesz gwiazdy zbawienia, jeœli jej nie bêdziesz szuka³. Tymi s³owami gimnazjalistki Martyna Gulec i Karolina Kwaœnica wprowadzi³y w atmosferê tegorocznych, drugich ju Potyczek Kolêdowych zorganizowanych w czy owickim gimnazjum. M³odzie wszystkich klas zaprezentowa³a po dwa utwory tematycznie zwi¹zane z Bo ym Narodzeniem. Uczniowie wykonywali wybrane kolêdy i pastora³ki we w³asnych, oryginalnych aran acjach, przy akompaniamencie ywych instrumentów. Œpiewali w ró nych jêzykach: po polsku, angielsku i w³osku. Postarali siê tak e o ciekawe stroje, niekiedy o inscenizacje utworów i ruch. Potyczki mia³y charakter konkursu zespo³owego miêdzy klasami oraz obejmowa³y prezentacje solistów. 8 stycznia 2010 r. sala gimnastyczna zamieni³a siê w salê koncertow¹ piêknie przystrojon¹, pachn¹c¹ Jury konkursu. Od lewej: Jerzy Rebeœ, Helena Mucha, Marian Jureczka. a têsknota zamieni siê widzenie! II Potyczki Kolêdowe gimnazjalistów z Czy owic ywymi choinkami i domowymi wypiekami, przygotowanymi przez -jak zwykle niezawodnych- rodziców, którzy w przygotowanie poczêstunku i programu noworocznego spotkania kolêdowego w³o yli wiele wysi³ku, czasu, inwencji i serca. Prê na Rada Rodziców pod przewodnictwem Gra yny Klon œwietnie zorganizowa³a wspólne spotkanie m³odzie y, nauczycieli, rodziców, absolwentów i mieszkañców Czy owic, którzy równie mogli zaœpiewaæ najpiêkniejsze kolêdy razem z solistk¹ Barbar¹ Nowak, przy akompaniamencie Henryka Sosny. Wprowadzeniem do wspólnego œwiêtowania by³ wystêp szkolnego chóru prowadzonego przez druha Roberta Wijê. W uroczystoœci uczestniczy³ wójt gminy Gorzyce Piotr Oœliz³o wraz z ma³ onk¹. Gospodyni¹ spotkania by³a dyrektorka gimnazjum - Stefania Rodak, pe³na zapa³u, niewyczerpanej energii, obdarzona zmys³em organizacyjnym i pomys³owoœci¹ inicjatorka wielu ciekawych Uczestnicy potyczek. spotkañ integruj¹cych spo³ecznoœæ szkoln¹ ze œrodowiskiem. Zorganizowane w styczniu II Potyczki Kolêdowe maj¹ ju charakter cykliczny, a atmosfera tego spotkania jest nieporównywalna z innymi uroczystoœciami; jej wyj¹tkowoœæ, ciep³o, rodzinny klimat, mi³oœæ emanuje wprost z Tajemnicy Betlejemskiego ³óbka. W konkursie kolêd wziê³y udzia³ wszystkie klasy. Prezentacje konkursowe oceni³a komisja w sk³adzie: Helena Mucha- przew. KGW, chór Moniuszko, zespó³ Czy owianki, Marian Jureczka- so³tys oraz Jerzy Rebeœ- radny. W ocenie jury najlepiej zaprezentowa³a siê klasa III b., która równie zdecydowanie wygra³a w g³osowaniu publicznoœci. Zwyciêzcy zaœpiewali kolêdê Triumfy Króla Niebieskiego, która zabrzmia³a bardzo oryginalnie w dialogu g³osów eñskich i mêskich. W tej klasie dominuj¹ iloœciowo ch³opcy; ta przewaga g³osów mêskich by³a pozytywnie zauwa ona przez jury. W Kolêdzie w³oskiej zaœpiewanej piêknie po w³osku bardzo podoba³a siê solistka Klaudia Po eg, której akompaniowa³a na wiolonczeli,jak zwykle œwietnie, znana ju ze swoich solowych popisów, El bieta Szczyrba. II miejsce jury przyzna³o klasie I b, III miejsce zajê³a klasa II a, IV- klasa I a, V-klasa III a, VI- Klasa II b. Publicznoœæ rozda³a swoje g³osy nastêpuj¹co: I miejsce - klasa III b, II miejsce- klasa I b, II miejsce- klasa II b, IV miejsce- klasa II a oraz III a, V miejsce - klasa Ia. Zdobywcy II miejsca -klasa I b zainscenizowali kolêdê Gdy œliczna Panna, a wykonanie pastora³ki Grudniowe noce wzmocnili dodatkowymi efektami: wyrzucili z r¹k na widzów bia³y puch (œwietne wra enie) oraz zapalili zimne ognie. Œpiewali przy akompaniamencie trzech gitarzystów. Klasa II a ciekawie zaaran owa³a kolêdê Dzisiaj w Betlejem w stylu raperskim, a podczas œpiewu po angielsku utworu Christmas obsypali widzów confetti i kolorowymi cukierkami. Zagłêbiæ siê w serce tradycji Bożonarodzeniowej - refleksja Tyle spotkañ, kolêdowañ, wspólnych wigilii przed Wigili¹, tyle krz¹taniny, przedœwi¹tecznej gor¹czki, przygotowañ. Do czego? Tak ³atwo, w sposób rutynowy odpowiadamy: do œwi¹t. A co my w³aœciwie œwiêtujemy? Czy jeszcze umiemy wypatrywaæ gwiazdy betlejemskiej, nas³uchiwaæ anielskiego œpiewania, szukaæ gwiazdy, która zaprowadzi do Zbawiciela? To siê zdarzy³o ponad dwa tysi¹ce lat temu w historii, w czasie. A teraz? Czy to tylko pami¹tka tamtego niezwyk³ego narodzenia Jezusa w betlejemskiej stajence? W drugiej zwrotce kolêdy: O gwiazdo betlejemska œpiewamy: Nie ma Go ju w stajence, nie ma Go ju w ³obie./ Gdzie pójdziemy Chrystusie pok³oniæ siê Tobie?/ Pójdziemy upaœæ na twarz przed Twoje o³tarze/ I serce, duszê, cia³o, poniesiem Ci w darze. XXI wiek! Wszêdzie pe³no bajecznie kolorowych œwiate³ek, bogactwo towarów, ozdób, witryny sklepów kusz¹ atrakcyjnymi reklamami, je eli aura jest dla nas ³askawa, to œwiat pokryty jest bia³ym puchem, a wiêc klimat obiecuj¹cy moc zmys³owych doznañ, które sobie skutecznie, tak e z pomoc¹ telewizji, organizujemy. Wyzwal¹j¹ siê w nas dobre instynkty, bo przecie myœlimy o bliskich, kupujemy prezenty, aby ich obdarowaæ, sprawiæ radoœæ. Dla potrzebuj¹cych te jakoœ hojniej otwieramy portfele, niekiedy serca, a zdarza siê, e jedno i drugie. Niekiedy budzi siê w nas niepokój, gdy patrzymy na tych, którzy nie maj¹ za co kupiæ nawet tego, co konieczne. Têsknimy, czekamy, pragniemy jak najlepiej prze yæ ten wyj¹tkowy czas. Niekiedy za wiele oczekujemy; nie umiemy zauwa yæ i przyj¹æ cichego i pokornego przyjœcia najwa niejszego Goœcia. A przecie to z Jego powodu to wszystko. Dobrze jest pielêgnowaæ tradycje. Ale poprzestaæ tylko na tradycji, na wspomnieniu tego, co wydarzy³o dawno temu w Betlejem, to za ma³o. Jezus rzeczywiœcie wszed³ w ludzkie dzieje, w historiê jako ma³e dziecko - Bo y Syn zrodzony z Maryi Dziewicy, jak nas uczy wiara katolicka. To wielka Tajemnica S³owa Wcielonego. Tajemnica uobecniaj¹ca siê nieustannie w sercu cz³owieka. Spotkanie serca z Nowonarodzonym Bogiem odbywa siê nieustannie, realnie, choæ niewidocznie dla oczu. Najlepiej jednak widzi siê sercem, duchowymi zmys³ami, które s¹ bardzo wra liwe na ciszê, spokój, oczekiwanie. W huku, szumie nie s³ychaæ serca. W nadmiarze materii nie ma miejsca dla ducha. W Betlejem nie by³o miejsca dla Jezusa w pa³acach ani w domach, wiêc narodzi³ siê w stajni, ubóstwie i ch³odzie. I to siê nieustannie powtarza. Zaiste ludzkie serce czêsto nie jest pa³acem, a rozum za ma³o przejrzysty, eby zrozumieæ niepojête. Kolêdy i pastora³ki to pieœni religijne g³osz¹ce radoœæ z narodzin Boga-Cz³owieka, który po to sta³ siê kiedyœ jednym z nas, by nas przemieniæ w Siebie, byæ Emmanuelem, to znaczy Bogiem z nami, dzieliæ nasz los, nasze radoœci i bóle, by nas zbawiæ, obdarzyæ pokojem i sensem i doprowadziæ do celu- poza œmieræ, do ycia, które siê zmienia, ale nie koñczy, do wiecznego szczêœcia z Bogiem. To ycie zaczyna siê ju teraz w naszych sercach, które przez wiarê rozpoznaj¹ i przyjmuj¹ Tego, który przyszed³ do Swojej w³asnoœci". Wtedy serce staje siê pa³acem, bo mieszka w nim Król, a rozum pokornieje, bo oœwieca go Œwiat³oœæ Prawdziwa. St¹d, nadzieja, b³ogoœæ, cisza, radoœæ z przyjœcia na œwiat Dzieci¹tka, które jest Ksiêciem Pokoju, samym Dobrem, agodnoœci¹, Mi³oœci¹ zdoln¹ obdarzyæ wszystkich, zaspokoiæ najg³êbsze pragnienia ludzkich serc, g³ód mi³oœci i bezpieczeñstwa. Nieustannie wypatrywaæ, szukaæ, têskniæ, czuwaæ, nas³uchiwaæ i ukochaæ ciszê, w której s³yszy siê delikatny g³os Boga.. Niespokojne jest ludzkie serce, dopóki nie spocznie w Tobie, Bo e [œw. Augustyn] Z ycia OPS Gorzyce W. Bañczyk Spotkanie wigilijno-noworoczne Œladem lat ubieg³ych Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Gorzycach zorganizowa³ spotkanie wigilijno-noworoczne dla osób samotnych, niepe³nosprawnych, opuszczonych przez swoich najbli szych. Wziê³o w nim udzia³ oko³o 100 osób. Jak co roku do wspólnego sto³u zasiedli przedstawiciele w³adz naszej gminy oraz po raz pierwszy zaproszeni opiekunowie spo³eczni. Goœci poczêstowano œwi¹tecznym obiadem, ko³aczem i moczkom. Wójt gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o podziêkowa³ wszystkim obecnym za przybycie (mimo mroÿnej aury) oraz wspólne kolêdowanie. Spotkanie uœwietnili swoim wystêpem artystycznym Wojciech Ciuraj z Gorzyc i Henryk Sosna z Czy owice. Spotkanie sponsorowali: Firma Dominik z Czy owice, SKR Gorzyce, Firma EKO-GLOB z Be³sznicy. Bardzo dziêkujemy, e pañstwo przybyli i spêdzili z nami wspólnie tych kilka chwil. Zaœpiewane wspólnie kolêdy s¹ dla nas bezcenne. Dziêkujemy i zapraszamy za rok. Aktywna integracja szans¹ na lepsze ycie Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Gorzycach (dalej OPS Gorzyce), og³asza nabór uczestników III edycji projektu "Aktywna integracja szans¹ na lepsze ycie". Osoby chc¹ce wzi¹œæ udzia³ w projekcie mog¹ zg³aszaæ siê osobiœcie do 30 stycznia 2010 r. w OPS Gorzyce w godz. od 8.00 do Warunki które trzeba spe³niæ to m.in.: wiek lata, byæ osob¹ pozostaj¹c¹ bez zatrudnienia (niekoniecznie zarejestrowan¹ w PUP), lub zatrudnion¹ z zagro onym miejscem pracy (np. umowa na czas okreœlony, na niepe³ny etat), pozostawaæ klientem OPS tj. korzystaæ z co najmniej jednej z poni szych form pomocy: zasi³ki z pomocy spo³ecznej, poradnictwo, praca socjalna. Oferowane wsparcie: - doradztwo psychologiczne i zawodowe, trening kompetencji spo³ecznych, szkolenia zawodowe, inne formy - w zale noœci od potrzeb. Osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ szczegó³owe informacje w siedzibie OPS Gorzyce Gorzyce ul. Raciborska 27, tel

10 12 Z dziejów so³ectw (1) Gorzyczki W pomroce dziejów Gorzyczki, po³o one na skraju P³askowy u Rybnickiego, opadaj¹cego tu stromo w kierunku rzeki Olzy pojawi³y siê w Ÿród³ach pisanych stosunkowo póÿno, jednak istnia³y prawdopodobnie ju przed powstaniem s¹siednich Gorzyc Wielkich, o których pierwsza wzmianka pochodzi z 1229 r. Nasza wioska posiada œredniowieczny rodowód. W dawnych czasach wiod³a têdy, wa na w regionalnym uk³adzie komunikacyjnym, droga z Raciborza na Frysztat, zwana Wielk¹ Drog¹ albo Drog¹ Królewsk¹. Prowadzone tu w latach 60. i 70. XX w. badania archeologiczne, w obrêbie po³o onego w po³udniowej czêœci wsi grodziska (na œredniowiecznym gródku sto kowatym) potwierdzi³y istnienie ludzkiej osady w czasach prehistorycznych, w epoce br¹zu i elaza. W okresie œredniowiecza powsta³a tu siedziba mo nego feuda³a, tzw. gródek sto kowaty, który uleg³ zniszczeniu zapewne oko³o XVI w. Za³o enie sk³ada³o siê z otoczonego fos¹ i wa³em kopca (widocznego do dziœ) z posadowion¹ na jego szczycie wie ¹ mieszkalno-obronn¹. Archeolodzy odkryli tu ogromn¹ iloœæ ceramiki, przede wszystkim kafli, w tym efektowne fragmenty œredniowiecznych i renesansowych kafli piecowych, min. z XVI w., z wyobra- eniem tarczy herbowej z or³em i szachownic¹ oraz scen¹ polowania z u yciem charta i soko³a. Tego typu kafle s¹ niezmiernie rzadkie. "Król cynku" w Gorzyczkach W czasach nowo ytnych w bezpoœrednim s¹siedztwie gródka powsta³y zabudowania mieszkalne i gospodarcze folwarku pañszczyÿnianego. W³aœcicielami Gorzyczek byli min. Schambor (1415 r.), Birka (1481 r.), Lyschka z Niemieckiej Lutyni (ok r.), potem hrabiowie Reichenbach, von Kamieniec. Od XVIII w. na maj¹tku pojawiaj¹ siê ró ni dzier awcy i zarz¹dcy nie bêd¹cy szlachcicami, a wœród nich Józef Godula. Jego syn, Karol Godula, zwany potem Królem Cynku by³ jednym z najwybitniejszych przemys³owców na Œl¹sku. M³ody Godula, bêd¹c uczniem szko³y klasztornej w Rudach, podawa³ jako miejsce zamieszkania Gorzyczki. W nowszych czasach maj¹tkiem w³adali raciborscy kupcy i przemys³owcy Domsowie, a po nich, do 1945 r. karwiñscy Larischowie. Z ich ramienia zarz¹dzali dworem R. Kallina, a po nim W. Weich. Na prze³omie XIX i XX w. sprowadzono do maj¹tku p³ug parowy (zwany z niemiecka damfplugiem) i parow¹ maszynê mleczarsk¹. Oko³o 1860 r. chowano tu 800 owiec, do dworu nale a³a owczarnia, browar dominialny, wytwórnia drenów ( ru³kownia ), m³yn wodny i leœniczówka po³o ona prawdopodobnie na skraju lasu przy drodze do azisk. Dom rycerski Z dawnych zabudowañ dworskich przetrwa³ do dziœ budynek administracyjny, dawna stajnia (obecnie chlewnia), tzw. Dom Rycerski, wreszcie przebudowany po II wojnie œwiatowej i pozbawiony cech stylowych Zomek. W 2008 r. rozebrano dworskie czworaki, parterowe, zbudowane (lub przebudowane), na planie wyd³u onego prostok¹ta, prawdopodobnie w I po³. XIX w., o czym mia³a œwiadczyæ wyryta na jednej z belek data (1815). Zajmowany przez robotników rolnych i s³u bê budynek posiada³ ciekawy, wieloosiowy uk³ad elewacji i jeszcze bardziej interesuj¹ce wnêtrza z paw³aczkami oraz sklepionymi pomieszczeniami w przyziemiu. Przylega³y do niego resztki dawnej kuÿni. W budynku znajdowa³ siê te dworski piekarok. Starsi mieszkañcy wsi opowiadali liczne historie i legendy zwi¹zane z dworem i jego zabudowaniami, min. o tajemniczym podziemnym przejœciu. W³az do tunelu mia³ siê znajdowaæ w stajniach. Trochê statystyki Gorzyczki nale a³y do parafii i szko³y w Gorzycach, ale stanowi³y do 1945 r. odrêbn¹ gminê, w sk³ad której wchodzi³ po likwidacji obszarów dworskich (w 1924 r.) teren kopalni i Kolonii Fryderyka powsta³ej na pocz¹tku XX w. Gmina posiada³a w³asn¹ pieczêæ z wyobra eniem serca i wyrastaj¹cych z niego trzech kwiatów - w polu pieczêci. To wyobra enie okreœla siê b³êdnie mianem herbu. Oko³o 1780 r. wioska liczy³a 7 gospodarstw, 25 zagrodników i 6 cha³upników, ³¹cznie 183 mieszkañców. W 1829 r. by³o tu ju 49 domów i 240 mieszkañców, a w 1940 r mieszkañców. Na prze³omie XIX i XX w. wieœ mia³a charakter ulicówki. Zabudowania mieszkalne i gospodarcze znajdowa³y siê po obu stronach dzisiejszej ul. Wiejskiej, do Skrzy owania z ul. Raciborsk¹. Z urz¹dzeñ publicznych znajdowa³a siê tu min. kaplica, piekarnia Wali, restauracja Lasaka oraz zbudowana w II po³. XIX w. szko³a. ycie religijne koncentrowa³o siê wokó³ wspomnianej kaplicy architektonicznej. Przed II wojn¹ œwiatow¹ w bujny sposób rozwija³o siê ycie spo³eczne. Dzia³a³y m.in. kluby sportowe oraz stra po arna, która jest najstarsz¹ dzia³aj¹c¹ we wsi organizacj¹ (powsta³a jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹). Przy obecnej ulicy Kopalnianej znajdowa³y siê, na tzw. Przedewsiu, wy³¹cznie zabudowania dworskie, w tym tzw. Syrkownia, która wziê³a sw¹ nazwê od wyrabianych tutaj z mleka owczego serów. Dopiero w okresie parcelacji wieœ rozros³a siê w kierunku Gorzyc (obecna ul. Polna), a póÿniej i Kraskowca. Tragiczne lata W okresie II wojny œwiatowej w gminie Gorzyczki funkcjonowa³y dwa Polenlagry (obozy dla wysiedlonej ludnoœci polskiej). Jeden z nich znajdowa³ siê w budynkach dawnej kopalni Fryderyka, drugi w budynku dworskim (zameczku) posadowionym w parku w centrum Gorzyczek. Wczeœniej w obozie przebywali krótko niemieccy osadnicy. W wyniku wydarzeñ lat zginê³o wielu mieszkañców wsi. W 1945 r. toczy³y siê na jej terenie zaciête walki, praktycznie o ka dy dom, pomiêdzy broni¹cymi siê Niemcami, a Armi¹ Czerwon¹. Trwa³y one od koñca marca do 30.IV.1945 r. Doprowadzi³y do ogromnych zniszczeñ w zabudowie. Jeszcze po wojnie mieszkañcy i s³u ¹cy tu pogranicznicy ginêli lub doznawali ciê kich obra eñ wskutek eksplozji min, niewypa³ów i niewybuchów. Po II wojnie œwiatowej w dawnych budynkach folwarcznych powsta³y rolnicze spó³dzielnie produkcyjne ( Iskra, póÿniej Plon ), a w zameczku dom dziecka. W ostatnich latach rozbudowano budynki szko³y, powsta³a nowoczesna hala sportowa, w której mecze rozgrywa klub sportowy Strzelec Gorzyczki (wystêpuje w II lidzie). Nie mo na te zapomnieæ o firmie produkcyjnej Mirana (dziœ ZPC Otmuchów ), która na trwa³e wpisa³a siê w krajobraz miejscowoœci. Nasza wioska pojawi³a siê te na drogowej mapie Polski to u nas autostrada A1, jedna z najwa niejszych dróg w europejskim systemie komunikacyjnym, przetnie granicê z Czechami. Taki obrazek mapê Polski z zaznaczon¹ A1 oraz Gdañskiem i Gorzyczkami na jej koñcach mo na czêsto znaleÿæ w poczytnych dziennikach. Od lat 70. XX w. Gorzyczki stanowi¹ jedno z so³ectw gminy Gorzyce. Nasze naj (1) Oni tworzyli historiê œl¹skich miast D. Jakubczyk Najwiêksze predyspozycje do rz¹dzenia maj¹ chyba mieszkañcy Gorzyczek, przynajmniej historycznie rzecz bior¹c. Z so³ectwa, dawniej odrêbnej gminy wywodzi³o siê kilku w³odarzy miast i gmin. Przedstawmy krótko ich losy. Pierwszy z nich, Rudolf Piprek, burmistrz Bierunia Starego urodzi³ siê, co prawda w Bottropie w dn r., jednak jego rodzice Teofil i Teresa z d. Skrzyszowski pochodzili z Gorzyczek, a do Westfalii wyemigrowali jedynie w poszukiwaniu pracy. Do wioski rodzina wróci³a w 1905 r. Piprekowie mieli 5 synów i córkê. Ojciec Pipreka zgin¹³ tragicznie na Kopalni Fryderyka. Rudolf ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ w Gorzyczkach. Wzi¹³ udzia³ w powstaniach œl¹skich, nale a³ do tzw. policji plebiscytowej i zosta³ internowany przez w³adze niemieckie. Po ukoñczeniu kursu dla policjantów w Skoczowie, zosta³ skierowany do s³u by w Brynowie. W 1931 r. wygra³ konkurs na stanowisko Burmistrza Bierunia Starego. Pe³ni³ tê funkcjê do 1939 r. Cieszy³ siê w Bieruniu niezwyk³ym szacunkiem. W okresie jego rz¹dów skanalizowano, wybrukowano i oœwietlono ulice, wykonano wodoci¹g, rozbudowano szko³ê. Rozwija³o siê rzemios³o i ycie spo³eczno- kulturalne. Miasto podnios³o siê z zastoju. Hitlerowcy osadzili Pipreka na 3 miesi¹ce w twierdzy w Toruniu. Po zwolnieniu przebywa³ w Strumieniu, a do Bierunia wróci³ wiosn¹ 1945r. Zosta³ kupcem, wybrano go radnym miejskim i pierwszym ³awnikiem Stowarzyszenia Kupców Polskich. Nale a³ do Polskiej Partii Socjalistycznej i Zwi¹zku Weteranów Powstañ Œl¹skich. onaty z Magdalen¹ Kulas mia³ troje dzieci: Kazimierza (zosta³ ksiêdzem), Ritê i Urszulê. Zmar³ r. w Bieruniu, spoczywa na cmentarzu przy koœciele œw. Walentego. W Gorzyczkach urodzi³ siê r. Pawe³ Zientek, przewodnicz¹cy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku w latach W okresie miêdzywojennym pracowa³ jako górnik na kopalni Anna w Pszowie ( ), a po odbyciu s³u by wojskowej w miejscowym Urzêdzie Gminy. W 1939 r. bra³ udzia³ w wojnie wrzeœniowej. Wziêty do niewoli sowieckiej przebywa³ w Starobielsku, a nastêpnie w obozie pracy (Zachodnia Ukraina, Kazachstan). Wst¹pi³ do zwi¹zku Patriotów Polskich. W 1946 r. powróci³ do kraju. Wst¹pi³ do Polskiej Partii Robotniczej (PPR), za³o y³ ko³o ZMP. Zosta³ nastêpnie wójtem podgliwickiej gminy Wilcza, gdzie stworzy³ jedn¹ z pierwszych Rolniczych Spó³dzielni Produkcyjnych r. zosta³ przewodnicz¹cym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku, stolicy nowo powstaj¹cego okrêgu wêglowego. Za jego rz¹dów rozpoczê³a siê rozbudowa miasta, powstawa³y nowe osiedla, szko³y, przedszkola i przychodnie zdrowia, gmach teatru, wreszcie oczyszczalnia œcieków na Wawoku. Rozpoczêto budowê Hermesa i wewn¹trzmiejskiej drogi (ulice Wyzwolenia - Kotucza). Zientek dzia³a³ te spo³ecznie jako przewodnicz¹cy Zarz¹du Miejskiego Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê (ZBoWiD) w Rybniku. Zmar³ w 1994 r. Spoczywa na cmentarzu w Rybniku. W Gorzyczkach urodzi³ siê w 1922 r. tak e Czes³aw Wala, w latach przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu, czyli popularnie mówi¹c prezydent Raciborza. Wala by³ cz³onkiem rady redakcyjnej Zeszytów Raciborskich Strzecha, wspó³autorem pracy zbiorowej Racibórz. Zarys rozwoju miasta. W tym e Raciborzu pierwszym przewodnicz¹cym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej by³ po II wojnie œwiatowej Jan Bauerek, ur. w 1894 r. w Gorzyczkach (zmar³ w 1984 r.). Z Gorzyczek pochodzi wreszcie doc. dr in. Jan Zuzok, który urodzi³ siê r. Zuzok ukoñczy³ tutejsz¹ szko³ê powszechn¹. Pracowa³ jako pracownik naukowy Politechniki Wroc³awskiej. W latach by³ radnym, Przewodnicz¹cym Rady Gminy Œwiêta Katarzyna. Prawdopodobnie adna inna miejscowoœæ naszej gminy nie wyda³a tylu ludzi w³adzy. D. Jakubczyk

11 Nasze ulice (1) Gorzyczki, ulica Wiejska Na starych mapach G³ówn¹ ulic¹ Gorzyczek jest ulica Wiejska. Jej nazwa sugeruje, e koncentrowa³a siê przy niej (lub w jej okolicy) najstarsza zabudowa, siêgaj¹ca byæ mo e okresu œredniowiecza. Wieœ nale y do typu ulicówki, który odznacza³ siê dwuszeregow¹ zabudow¹ gospodarstw ch³opskich, posadowionych równolegle do ulicy. Taki uk³ad przestrzenny wioski widzimy na niezwykle wa nej mapie z lat. 20. XIX w., czyli sporz¹dzonej jeszcze przed uw³aszczeniem ch³opa, a nastêpnie dzia³em gospodarstw na mniejsze. Przedstawiony na mapie uk³ad przestrzenny móg³ mieæ jeszcze œredniowieczn¹ proweniencjê. Na mapie z 1871 r. ulicê okreœla siê mianem Dorf Lage, nieco póÿniej zmieniono j¹ na Dorf Strasse. Dopiero na pocz¹tku XX w. pojawi³a siê numeracja domów, z tego te okresu, tj. prze³omu XIX i XX w. przetrwa³y do dziœ niektóre z budynków, np. dom L. Koczego. W dawnych czasach budynki mieszkalne przylega³y do ulicy, natomiast w tyle znajdowa³y siê grunty uprawne. W zabudowie mo na by³o wymieniæ dwa zasadnicze typy: kalenicowy i szczytowy w zale noœci od posadowienia budynku mieszkalnego wzglêdem ulicy. Przy Wiejskiej przetrwa³y przyk³ady obydwu typów zabudowy: kalenicowej (np. wspomniany dom L. Koczego lub Hajduczków) i szczytowej (dom Koczego). W górnej partii œciany szczytowej znajdowa³a siê zwykle wnêka z niewielk¹ figur¹ œwiêtego lub Matki Bo ej. W oparciu o niezwykle cenne Ÿród³o, jakim jest mapa katastralna z 1889 r. mo na podaæ, e w XIX w. wieœ zosta³a wymierzona, ponumerowano i oznakowano poszczególne dzia³ki (parcele). Wykonane wtedy pomiary zachowa³y sw¹ aktualnoœæ po dziœ dzieñ. Pozmieniali siê natomiast w³aœciciele wielu dzia³ek, co potwierdzaj¹ dane zawarte w ksiêgach gruntowych i wieczystych. Oto kilka przyk³adów. Nie ma ju Zaj¹ców, na dzia³ce mieszka Kie³basa. Znik³a rodzina Ochmanów, która posiada³a 3 parcele przy drodze. W ich miejscu osiedlili siê: ukoszek, Szczêsny; Skrzyszowski, Chrobok; Toman, Papior i Popek. Nie ma ju... W miejscu potê nych zabudowañ Zak³adów Przemys³u Cukierniczego Otmuchów (uprzednio Mirana ) sta³a karczma Ferdinanda Sporischa, zwana w I po³owie XX w. bardziej elegancko restauracj¹. W 1901 r. naby³ j¹ Józef Wzi¹tek, a w 1936 r. Jan Lasak. Nie ma te œladu po zabudowaniach Widenków, w których miejscu stoi dziœ du y, piêtrowy dom (zmienia³ 3 razy w³aœciciela). W ich s¹siedztwie mieszka³y dawniej rodziny Margiciok, Cieœlik, Franek i Sosna. Dziœ buduje siê tu Kufka. Zmienili siê te w³aœciciele kamienicy czynszowej na Ganitowcu, zbudowanej przez Antoniego Kuczerê w 1915 r. Za Ganitowcem ci¹gnie siê Piprkowiec, sk¹d pochodzi³ Rudolf Piprek ( ), wielce zas³u ony burmistrz przedwojennego Bierunia. Warto tu zaznaczyæ, e z Gorzyczek pochodzi³ równie wybitny germanista doc. dr Jan Piprek ( ), autor podrêczników do nauki jêzyka niemieckiego, wspó³autor potê nych s³owników polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego. Jednak nie uda³o siê jak dot¹d precyzyjnie ustaliæ gdzie znajdowa³ siê dom rodzinny wybitnego germanisty. Na dawnych parcelach Piprków mieszkaj¹ dziœ Maria Jeleñ, Marian Parma, Kwapulińscy i Grzybkowie. Nie ma tak e œladu po Hanuskach. Tu w 1901 r. Maciej Koczy zbudowa³ nieistniej¹c¹ dziœ piekarniê ze sklepem. W jej miejscu mieszkaj¹ Paczu³owie i Szkatu³owie. W 1986 r. rozebrano pierwsz¹ szko³ê, zbudowan¹ w 1880 r. W 2002 r. w jej miejscu wyros³a potê na (na tle gabarytów innych budynków) hala sportowa. Jednym z wa niejszych elementów w przestrzeni ulicy jest poœwiêcona postaci œw. Jana Nepomucena kaplica, odbudowana w ostatnim czasie po zniszczeniach wojennych. Jej pierwowzór sta³ na Bauerkowcu ju na pocz¹tku XX w. Dok³adnej daty powstania obiektu nie uda³o siê ustaliæ mimo licznych starañ. Pomocn¹ mo e tu byæ rêkopiœmienna mapa z I po³owy XIX r. znajduj¹ca siê w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu, na której widzimy ju kaplicê. Mo na wiêc przypuszczaæ, e mia³a ona bardzo star¹ proweniencjê. Kaplica, czy raczej ma³y koœció³ek stanowi po dziœ centrum ycia religijnego miejscowoœci. Tu odbywaj¹ siê m.in. nabo eñstwa majowe, raz do roku odprawiana jest Msza Œw. odpustowa. Handlowcy rozk³adaj¹ wtedy na chodnikach i poboczach liczne kramy ze s³odyczami, zabawkami czy bi uteri¹. We dworze Nieco ni ej, po tej samej stronie ulicy, stoi piêknie odnowiony tzw. Dom Rycerski, zwany te Gatnarowcem. Zagadkowa nazwa budynku mo e œwiadczyæ o jego dawnej przesz³oœci. Trudno ustaliæ nawet okres jego powstania. W II po³owie XX w. zakupili go Tomasowie. Gatnarowiec nale a³ w przesz³oœci do maj¹tku rycerskiego. Po przeciwnej stronie ulicy, stoi w parku wiekowy zameczek myœliwski, który nale a³ kiedyœ wraz z innymi zabudowaniami do maj¹tku rycerskiego (dworu). I tu nie sposób okreœliæ datê (lub czas) jego powstania. Podawany w ró nych opracowaniach XVI w. trudno uznaæ za miarodajny z uwagi na brak podstawy Ÿród³owej pozwalaj¹cej na tak¹ datacjê (koniecznym by³oby przeprowadzenie badañ archeologicznych, architektonicznych i kwerendy archiwalnej). Rozbudowany po wojnie Zameczek (pa³acyk) zatraci³ cechy stylowe, znajduje siê w nim Dom Dziecka. Natomiast w przylegaj¹cym doñ parku roœnie wiele pomnikowych, objêtych ochron¹ drzew. Na wysokoœci domu dziecka ulica opada doœæ gwa³townie w kierunku doliny Olzy - ku pozosta³ym zabudowaniom dworskim - gospodarczym i postawionym po wojnie przez miejscow¹ spó³dzielniê produkcyjn¹ blokom. Osoby zainteresowane histori¹ maj¹tku rycerskiego, zwi¹zanych z nim osób, urz¹dzeñ i budynków odsy³amy do ksi¹ ki Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza Gorzyce i Dolna Lutynia, Gorzyce 2007, II wydanie, w której temat zosta³ szeroko omówiony (w szczególnoœci s , 61-62, 68-74). Omówienie choæby historii samych budynków dworskich wykracza daleko poza ramy naszego cyklu, bêdzie w przysz³oœci przedmiotem cyklu poœwiêconego zamkom, pa³acom i dworom. Wypada tu jedynie zaznaczyæ, e na przywo³anych powy ej mapach katastralnych z prze³omu XIX i XX w. pokazano wœród w³asnoœci ch³opskiej enklawy dworskie, czyli po³acie gruntu, dzia³ki nale ¹ce do dworu, które prawdopodobnie nie zosta³y objête parcelacj¹. Ulica Wiejska koñczy siê poni ej zabudowañ dworskich i grodziska pozosta³oœci po œredniowiecznym tzw. gródku sto kowatym, w okolicy cieków wodnych (przikop) sp³ywaj¹cych stromo w kierunku rzeki Olzy. Z istnieniem tu w oddali zabudowañ zwi¹zana jest ciekawa legenda. Mówi ona, e jeden z w³aœcicieli czy zarz¹dców folwarku mia³ nieœlubne dziecko z prost¹ ch³opk¹. Która wysz³a za m¹ za osobê równego sobie stanu, a przez bogatego pana zosta³a wywianowana kawa³kiem ziemi, na której postawiono pierwsze zabudowania. Dziœ stoi tu zaledwie kilka budynków. Krajobraz tej czêœci wsi budzi zachwyt swoj¹ sielskoœci¹. Trochê liczb W 1889 r. przy ul. Wiejskiej by³o 51 budowli ch³opskich i 15 dworskich. W 2010 r. znajduje siê tutaj oko³o 112 budynków mieszkalnych. Pierwotnie droga by³a zwyk³¹ drog¹ gruntow¹ z du ymi rowami na poboczach. Dopiero w latach 30. XX w. jej czêœæ zosta³a skanalizowana (odcinek od krzy a do Hajduczka), nieco póÿniej wybrukowana (kamieniem, tzw. kocie ³by), po³o ono te krawê niki. W 1942 r. drogê podniesiono i prze³o ono kamieniem. Po prawej stronie powsta³ chodnik betonowy. W latach 60. po³o ono asfalt. Przy Wiejskiej i posadowionych przy niej restauracjach, zak³adach, warsztatach rzemieœlniczych i us³ugowych koncentrowa³o siê ycie spo³eczne wsi. W 1945 r. toczy³y siê tu zaciête walki, praktycznie o ka dy dom. Przy ulicy koncentruj¹ siê dziœ funkcje mieszkalne, produkcyjne i us³ugowe. Polecamy firmowe wyroby miejscowych przedsiêbiorców: lody u Kie³basów, bu³ki u Poœpiecha (ju oko³o 7.00 rano ustawia siê kolejka, tu chleb prawdziwie pachnie po naszymu wonio), czy cukierki z Mirany. Z ulicy matki wyros³y w póÿniejszym okresie mniejsze lub wiêksze odnogi - niczym konary z pnia, które nie uzyska³y statusu odrêbnych ulic, a posadowione przy nich liczne budynki uzyska³y numeracjê ci¹g³¹ w obrêbie ulicy Wiejskiej. Jeszcze po wojnie sta³y przy Wiejskiej ostatnie drewnanie domy Ganitów, Pufków i Margicioków. Dziœ jedynie u Leona Koczego widzimy zrekonstruowan¹, drewnian¹ laubê. Zachęcamy do obejrzenia ul. Wiejskiej w zimowej scenerii. L. Koczy, D. Jakubczyk Z bogatej ikonografii ulicy wybraliœmy kilka zdjêæ autorstwa przebywaj¹cego dziœ w Niemczech Antoniego Podeszwy. Fotografie zosta³y wykonane w 1977 r. Przerwana budowa autostradya1 Pozosta³ smutek i al Mia³o byæ tak dobrze, a wysz³o jak zawsze. Czyli totalna klapa na budowanym odcinku autostrady A1 z Œwierklan do Gorzyczek. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu r. powiadomi³a konsorcjum Alpine Bau o zerwaniu umowy na wykonanie w/w odcinka autostrady. Nie wnikaj¹c w przyczyny zerwania kontraktu mo emy jako mieszkañcy gminy Gorzyce mieæ al, gdy ju w tym roku mia³o nast¹piæ otwarcie A1 na naszym odcinku. Tak siê nie sta³o. Nasuwa siê pytanie co dalej z autostrad¹? Co z drog¹ od Gorzyc do Gorzyczek? Mieszkañcy gminy tak¹ sytuacj¹ s¹ zbulwersowani. Odpowiedzi na powy sze pytania spróbujemy zamieœciæ w kolejnym numerze U nas. Piotr Pawlica 13

12 14 Z dalekiego kraju (2) dr Jerzy Zientek (Warszawa, prokurator Prokuratury Krajowej) Ze sto³ecznej Warszawy - pisze do U nas pochodz¹cy z Gorzyczek dr Jerzy Zientek. Prezentujemy poni ej fragmenty jego obszernych wspomnieñ. Ca³oœæ znajdzie siê w przygotowywanym w³aœnie do druku pierwszym tomie rocznika "Nad Olz¹ i Odr¹". Dane osobowe: dr Jerzy Zientek Urodzony: 2 I 1947 r. w Gorzyczkach Wykszta³cenie: Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, doktor nauk prawnych; rozprawa z zakresu prawa karnego materialnego; promotor prof. dr hab. A. Zoll, recenzenci profesorowie K. Bucha³a i B. Ho³yst, czyli megagwiazdy polskiej karnistyki. Doœwiadczenie zawodowe: od 1997 r. - prokurator Prokuratury Krajowej; pe³ni³ m.in. funkcje: dyrektora Biura Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej; wicedyrektora Departamentu Legislacyjno Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwoœci; wicedyrektora Biura Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwoœci, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zastêpca Prokuratora Okrêgowego w Warszawie prokurator Prokuratury Okrêgowej w Katowicach Prokurator Rejonowy w Raciborzu od 1990 prowadzi dodatkowo oprócz pracy stricte prokuratorskiej, tak e szkolenia aplikantów prokuratorskich z zakresu prawa karnego materialnego w Katowicach, Toruniu i Warszawie, od cz³onek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwoœci, egzaminator z zakresu prawa karnego podczas egzaminów prokuratorskich, od cz³onek kolegium redakcyjnego miesiêcznika Prokuratura i Prawo Publikacje: Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz wspó³autor i redaktor Metodyki prowadzenia postêpowañ przygotowawczych w niektórych kategoriach przestêpstw (Warszawa 2003) Posiada m.in.: Krzy e Zas³ugi (Br¹zowy, Srebrny, Z³oty); Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Z³oty Medal za Pos³ugê dla Koœcio³a i Narodu w Polsce przyznany przez Prymasa Polski, Kardyna³a Józef Glempa. oprac. DJ Gdzie sie l¹gniesz - tam cie ci¹gnie - moje wspomnienia. Tu wszystko siê zaczê³o Swoje wspomnienia i przedstawienie swoich zwi¹zków z t¹ rodzinn¹ Ziemi¹, tj. z gmin¹ Gorzyce, wsi¹ Gorzyczki i powiatem wodzis³awskim, pragnê rozpocz¹æ tymi samymi s³owami, które wypowiedzia³ Jan Pawe³ II w Wadowicach: tu wszystko siê zaczê³o, i ycie siê zaczê³o, i chrzest, i szko³a siê zaczê³a. Urodzi³em siê bowiem 2 stycznia 1947 roku we wsi Gorzyczki, gmina Gorzyce i tu w Gorzycach, w koœciele parafialnym Anio³a Stró a ochrzczono mnie. Ojciec mój, Rafa³, pracowa³ w rzemioœle szewskim, zaœ matka Aniela, z domu Wala, zajmowa³a siê prowadzeniem domu i wychowywaniem trojga dzieci, a jednoczeœnie wspólnie budowali dom rodzinny przy ul. Raciborskiej w Gorzyczkach. Posiadam dwoje rodzeñstwa, tj. siostrê Mariê (ur r.) oraz brata Janusza (ur r.), którzy zamieszkuj¹ i pracuj¹ w Gorzyczkach i których wraz z moj¹ Mam¹ i krewnymi systematycznie odwiedzam kilkakrotnie w roku, chocia mieszkam w Warszawie. W Gorzyczkach (w 1961 r.) ukoñczy³em szko³ê podstawow¹, po czym w tym samym roku rozpocz¹³em naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Powstañców Œl¹skich w Wodzis³awiu Œl¹skim. Wiele wydarzeñ i ludzi ze mn¹ zwi¹zanych z tego okresu ci¹gle mile wspominam. Dotycz¹ one zarówno szko³y, jak i ycia pozaszkolnego. Wspomnê tylko, e mieliœmy szkoln¹ reprezentacjê (dru ynê) pi³ki no nej, z któr¹ adna dru yna z okolicznych szkó³ (Gorzyce, aziska, Godów, Skrzyszów) nie tylko nie by³a w stanie wygraæ, ale nasze zwyciêstwa z regu³y by³y dwucyfrowe, m.in. z Gorzycami. Z Gorzyczek w daleki œwiat Bêd¹c ju w II klasie licealnej, zdecydowa³em, e w yciu zawodowym chcia³bym pracowaæ jako prokurator, a wobec tego ju w dalszych latach nauki w szkole œredniej przygotowywa³em siê do studiów uniwersyteckich na wydziale prawa. Poniewa od zamiaru tego nigdy nie odst¹pi³em, st¹d po zdaniu matury w 1965 roku i egzaminu wstêpnego rozpocz¹³em studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wroc³awskiego. Pamiêtam, e w tym czasie tytu³em eksperymentu przez okres kilku lat skrócono w ca³ym kraju wy sze studia prawnicze z 5-ciu do 4 lat i st¹d w 1969 r. by³em pierwszym rocznikiem, który w tym trybie (w okresie 4 lat) ukoñczy³ uniwersyteckie studia prawnicze, uzyskuj¹c tytu³ magistra praw. W czasie studiów ju na II roku, bêd¹c nadal zdeterminowany co do tego, e z zawodów prawniczych (sêdzia, prokurator, adwokat, radca prawny), najbardziej odpowiada³a mi praca prokuratora, rozpocz¹³em starania w Prokuraturze Generalnej o uzyskanie stypendium fundowanego z prokuratury. W efekcie tych starañ stypendium takie mi przyznano, bezpoœrednio po studiach zaproponowano mi pracê w Prokuraturze Powiatowej w Raciborzu, przy czym przez okres dwóch lat odbywa³em tzw. aplikacjê prokuratorsk¹ w Prokuraturze Wojewódzkiej w Opolu, zakoñczon¹ w 1971 r. zdaniem egzaminu prokuratorskiego w Prokuraturze Generalnej w Warszawie. Pamiêtam, e czyni³em starania w Prokuraturze Wojewódzkiej w Katowicach, abym w okrêgu tej prokuratury (a myœla³em o Wodzis³awiu Œl¹skim) móg³ odbywaæ aplikacjê, ale nie by³o to mo liwe (z uwagi na brak etatów). W tym samym te roku (1971) zawar³em zwi¹zek ma³ eñski z obecn¹ on¹ Barbar¹, która, choæ urodzi³a siê w województwie kieleckim i tam zamieszkiwali jej rodzice, równie zwi¹zana by³a z gmin¹ Gorzyce, gdy st¹d wywodzi siê jej matka (razem z moim ojcem uczêszczaj¹ca do tej samej klasy w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach), w Gorzycach równie mieszka³o i pracowa³o wówczas rodzeñstwo matki mojej ony. onê pozna³em, gdy w okresie studiów odbywa³em praktykê w Prokuraturze Powiatowej w Wodzis³awiu Œl¹skim. W powiatowym Raciborzu Pracuj¹c niespe³na 25 lat ( ) w Prokuraturze Powiatowej w Raciborzu, zajmowa³em tam kolejno wszystkie stanowiska prokuratorskie, pocz¹wszy od asesora prokuratorskiego, w tym od roku 1974 pe³ni³em funkcjê zastêpcy prokuratora powiatowego, a od 1978 do 1991 (13 lat) by³em szefem tej prokuratury. Pragnê przy tym podkreœliæ, e od 1975 r., w nastêpstwie przeprowadzonej reformy administracyjnej kraju, Racibórz i powiat raciborski przeszed³ z województwa opolskiego do województwa katowickiego a obecnie œl¹skiego. Faktycznie wiêc prawie przez ca³y ten okres moje ycie zawodowe i spo³eczne (gdy jako zastêpca prokuratora powiatowego i prokurator powiatowy i rejonowy w Raciborzu jednoczeœnie by³em radnym), by³o zwi¹zane z ziemi¹ œl¹sk¹. Nota bene gmina Gorzyce, sk¹d siê wywodzê, zanim powo³ano powiat wodzis³awski, nale a³a do powiatu raciborskiego. Pracuj¹c w raciborskiej prokuraturze, jednoczeœnie przygotowywa³em na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie pracê doktorsk¹ pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zolla, zakoñczon¹ w 1998 r. obron¹ i przyznaniem mi przez Radê Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego stopnia doktora nauk prawnych. W roku 1991 powo³ano mnie do kierowania Wydzia³em Œledczym Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach, który w tym czasie prowadzi³ najpowa niejsze œledztwa z ca³ego województwa, w tym i dotycz¹ce tutejszego terenu. ( ) Tam cie ci¹gnie Nigdy wiêc przez ca³y okres mojego ycia, tak e tam w Warszawie, z dala od ziemi œl¹skiej, nie przestawa³em nawet na chwilê myœleæ i wspominaæ o osobach i miejscach, z którymi tu mia³em kontakt choæby przejœciowy. Ka dy te kontakt tam w Warszawie z osob¹ o rodowodzie œl¹skim stara³em siê choæ na chwilê wykorzystaæ dla siebie, dla na³adowania, czy do³adowania siê filozofi¹ ycia i pracy tej ziemi. Z dum¹ te w kontaktach z warszawiakami podkreœlam swój œl¹ski rodowód, zw³aszcza kiedy demaskuje mnie mój akcent œl¹ski i gwara, której bardzo czêsto tam u ywam, zarówno w prywatnych kontaktach, jak i nawet urzêdowych. Bardzo czêsto bowiem pomocne jest mi w tych ostatnich sytuacjach, zw³aszcza trudne doœwiadczenie yciowe i zawodowe zdobyte tu, na tej Ziemi. Kiedy zaœ u moich rozmówców zdziwienie budzi to, e ja po ponad 15 latach wci¹ w kontaktach z nimi wracam w taki czy inny sposób, poœrednio czy bezpoœrednio do mego œl¹skiego rodowodu, wówczas ich zdziwienie kwitujê jednym okreœleniem (na które nie maj¹ ju argumentu), a mianowicie, e nigdy ze Œl¹zoka, nie zrobisz warszawioka. W roku bie ¹cym, podobnie jak Szko³a Podstawowa w Gorzyczkach obchodzi jubileusz 130-lecia swojego istnienia, tak ja œwiêtujê 40 lat pracy zawodowej.

13 Nie tylko dla or³ów (1) Zachêcamy ca³e rodziny do nauki i zabawy z U nas. W ka dym kolejnym numerze znajdzie siê zagadka, zadanie, szarada, rysunek do pokolorowania lub rebus - zwi¹zane tematycznie z jedn¹ z miejscowoœci naszej gminy. Chcemy w ten sposób zachêcaæ do zainteresowania naukami œcis³ymi (matematyk¹, chemi¹, przyrod¹ i fizyk¹). Zapraszamy do uruchomienia szarych komórek i g³ówkowania z U nas. Na odpowiedzi rozwi¹zania przynajmniej jednego z przedstawionych zadañ czekamy do 10 lutego, mo na je nades³aæ na adres U nas ( owy lub pocztowy). Wœród autorów prawid³owych rozwi¹zañ zostanie rozlosowana nagroda - niespodzianka. Autor najwiêkszej iloœci prawid³owo rozwi¹zanych (w okresie od stycznia do grudnia 2010) zadañ zostanie Or³em roku 2010 i otrzyma nagrodê specjaln¹. Halê sportow¹ w Gorzyczkach oddano do u ytku na prze³omie 2002/2003 r. Swoje mecze rozgrywa w obiekcie dru yna Strzelca Gorzyczki. Zadania Dane: Hala sportowa ma 37,8 m d³ugoœci i 19,0 m szerokoœci. Kwadrat przek¹tnej jej prostopad³oœciennej bry³y wynosi 1846,1 m. 1. Jak¹ najwiêksz¹ iloœæ transporterów (skrzynek Coca-Coli) mo na by upakowaæ w tej sali? Wymiary standardowej skrzynki w centymetrach: 30 x 40 x Jak¹ energiê potencjaln¹ wzglêdem parkietu posiada zawodnik o masie 75 kg, który wspi¹³ siê po linie pod sufit tej hali? Wynik nale y podaæ w kilokaloriach, a do obliczeñ przyj¹æ wysokoœæ hali. 3. Gdyby próbowa³ stamt¹d zeskoczyæ, to z jak¹ prêdkoœci¹ uderzy o parkiet? Wynik nale y podaæ w metrach na sekundê. 4. Gdyby uda³o mu siê wyhamowaæ tê prêdkoœæ do zera na drodze 80 cm, (o tak¹ odleg³oœæ przesunie siê staw biodrowy naszego zawodnika podczas uginania kolan po zetkniêciu z parkietem), to z jak¹ œredni¹ si³¹ bêd¹ pracowaæ miêœnie jego nóg? Wynik nale y podaæ w kilogramach si³y. 5. Rozwi¹ poni sze zadanie Rozpoczynając od litery "H" zakreśl kółeczkiem co trzecią literkę. Zakreślone literki utworzą hasło, które jest związane z rysunkiem. oprac. J. Psota, D. Jakubczyk, ZSP Gorzyczki Z ostatniej chwili - kulturalnie i naukowo (2) 2009/2010, kraj Z ksiêgarskiej (górnej) pó³ki - czyli pisz¹ o nas Znikaj¹ przys³owiowe bia³e plamy na mapie atrakcji turystycznych województwa œl¹skiego. Samorz¹d Województwa Œl¹skiego naprawia wieloletnie b³êdy (proszê spojrzeæ na mapy atrakcji turystycznych). W wydanym w³aœnie kapitalnym przewodniku Œl¹skie Przewodnik pozytywny (Katowice 2009 r.) znajdziemy krótkie, acz rzeczowe informacje o naszych atrakcjach, m.in.: Sanktuarium w Turzy, grodzisku w Gorzyczkach, czy owickiej Szwajcarii czy zespo³ach pa³acowoparkowych w Gorzycach i Gorzyczkach. Na ponad 300 stronach rybniczanka, Anna Miszta opisa³a w ten ca³e województwo œl¹skie. Tekst uzupe³niaj¹ liczne kolorowe, kapitalne zdjêcia (m.in. koœcio³a w Turzy, krzy a pokutnego w Olzie) i wyodrêbnione graficznie praktyczne informacje czy ciekawostki. Nie odstrasza tak e cena - oko³o 20 z³. Polecamy. W maj¹cym coraz wy szy poziom Kalendarzu Œl¹skim 2010 (Czeski Cieszyn, 2009) wydanym przez Zarz¹d G³ówny Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-Oœwiatowego, Republice Czeskiej zaprezentowano obok Welehradu, Kalwarii Zebrzydowskiej i Piekar nasz¹ Œl¹sk¹ Fatimê sanktuarium w Turzy Œl¹skiej (Ze szlakiem do celu, s. 28). Oprócz tego, jak co roku: œwietne teksty przyrodnicze, historyczne, rozmowy, reporta e, wspomnienia i kalendarium wydarzeñ. I o likwidacji klasztoru w Or³owej i o Ewie Farnej. Tak trzymaæ. Niestety Kalendarz nie jest chyba w Polsce dostêpny. O dr. Henryku Tomiczku, wybitnym spó³dzielcy, historyku ruchu spó³dzielczego, zwi¹zanym w m³odoœci z Gorzycami pisze z kolei fascynat œl¹skich Warszawioków, Jan Cofa³ka (Ksiêga Œl¹zaków, Warszawa 2009). Pora a jednak cena wydawnictwa. O dr. Tomiczku napiszemy w jednym z kolejnych numerów U nas , Wierzniowice - Zabe³ków Sp³yw Olz¹ i Odr¹ I co ja robiê tu? zastanawia³em siê, wchodz¹c z grup¹ wodniaków z Czech i Polski do kajaka niepewnie unosz¹cego siê na wodach Olzy poni ej mostu we Wierzniowicach. Starzy wyjadacze - Lukas czy Honza -pytali zapewne w myœlach - I co ty tutaj robisz patrz¹c na przypadkowego, nie przygotowanego do sp³ywu szczura l¹dowego. Grupa przyjació³, kapitalna atmosfera, ciep³e przyjêcie szczura, a na zakoñczenie gulasz i odrobina rumu w domu PZKO Sp³yw organizowa³o stowarzyszenie Posejdon (zapraszam na ich stronê internetow¹) oraz PZKO. Wielkie dziêki dla Klaudiusza Dawida i Józefa Tobo³y oraz uczestników, za to, e wziêli mnie na pok³ad. By³o rewelacyjnie. Chc¹cych obejrzeæ rzekê z zupe³nie innej perspektywy, delektowaæ siê piêknem przyrody pogranicza gor¹co zachêcam to prze ycia takiej dwugodzinnej przygody (rozpoczê³a siê poni ej mostu we Wierzniowicach, a zakoñczy³a poni ej mostu drogowego pomiêdzy Olz¹ a Zabe³kowem, ju na rzece Odrze). W imprezie wziêli udzia³ mieszkañcy Zaolzia, Cieszyna, Ostrawy. Tak trzymaæ , Gorzyce Przy kawie o pograniczu (spotkanie I) W sali Wiejskiego Domu Kultury dyskutowaliœmy o problemach ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego naszego pogranicza. Organizatorami spotkania byli: Pracownia Projektowo Urbanistyczno - Konserwatorska Abakus z Chorzowa (jej szefową Ewą Pilarską), WDK Gorzyce oraz ni ej podpisany. Znakomici specjaliœci wprowadzili zebranych w tematykê: mo liwoœci wykorzystania dziedzictwa archeologicznego (œwietna prezentacja dr. Dominika Ab³amowicza z wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego), pojêcia zabytku i koniecznoœci jego uwzglêdnienia w dokumentach zagospodarowania przestrzennego (Aleksander Maicher z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej), konserwacji zabytków (Aleksander Harkawy) oraz ich wykorzystania (mgr Irena Kontny z Górnoœl¹skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach). Prowadz¹cy pokazali konkretne przyk³ady wykorzystania dziedzictwa kulturowego np: pozyskania œrodków na ochronê i zagospodarowanie zabytków oraz przedstawili pomys³y zrealizowane w kraju i za granicą (rewitalizacja familoków w Rudzie Œl¹skiej, tzw. Podkarpacka Troja). Nie oby³o siê bez pytañ m.in. na temat mo liwoœci pozyskania œrodków na renowacjê obiektu (dyrektor WOLO i ZOL, S. Sito). Osobiœcie odczuwam pewien niedosyt, poniewa liczy³em na bardziej o ywion¹ dyskusjê. Niemniej umiarkowanym optymizmem mo e napawaæ fakt, e na nasze zaproszenie odpowiedzia³o około 70 osób. W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz powiatu raciborskiego (przewodnicz¹cy rady powiatu, dr Norbert Mika), wodzis³awskiego (wicestarosta, Tadeusz Skatu³a), wójtowie gmin (Gorzyce, Godów, Krzy anowice), archeolodzy (dr Miros³aw Furmanek z Uniwersytetu Wroc³awskiego; S³awomir Kulpa, dyrektor Muzeum w Wodzis³awiu), dyrektorzy szkó³ i przedszkoli oraz instytucji kultury, pracownicy urzêdów gmin i starostwa, nasi przyjaciele z Zaolzia (m.in. Józef Tobo³a) wreszcie w³aœciciele zabytkowych obiektów oraz pasjonaci historii. Kuluarowe rozmowy trwa³y do póÿnych godzin wieczornych. Z dr M. Furmankiem oraz S. Kulp¹ rozmawialiœmy m.in. nt. wspó³pracy polegaj¹cej na zorganizowaniu warsztatów archeologicznych dla dzieci i m³odzie y w Gorzyczkach oraz digitalizacji zabytków. DJ 15

14 16 Grudniowa scena w WDK Gorzyce W dniach r. odby³y siê przes³uchania uczestników I Gminnego Konkursu Kolêd i Pastora³ek Hej kolêda, kolêda.... Do konkursu móg³ przyst¹piæ ka dy bez wzglêdu na wiek. Przyjêliœmy 18 zg³oszeñ. Dzieci, m³odzie w tych kategoriach jury ocenia³o m³odych artystów. Soliœci, zespo³y wokalne, instrumentalne, duety, tria trzeba powiedzieæ by³o naprawdê ciekawie jak na pierwszy raz. Mam nadziejê, e konkurs siê spodoba³ i zosta³ zaakceptowany. Jury w sk³adzie: 1. Arkadiusz Poloczek przewodnicz¹cy 2. Rafa³ Karwot lider zespo³u Tabu 3. Daria Karwot wokalistka zespo³u Tabu 4. Piotr Tomas cz³onek chóru Echo 5. Tymek Kubica dyrygent chóru Echo 6. Danuta Parma dyrektor WDK Gorzyce Po przes³uchaniach wszystkich uczestników konkursu, jury postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce miejsca w poszczególnych kategoriach: Soliœci Szko³y podstawowe I miejsce Wojciech Popek (Skrzyszów), Ma³gorzata Adamczyk (Gorzyce) II miejsce Dominika Matuszczyk (Turza Œl¹ska) III miejsce Konrad Leœniak (Skrzyszów) wyró nienie dla PP Olza grupa m³odsza Gimnazja I miejsce Emilia Szczypka (Skrzyszów) II miejsce Ilona atka (Rogów) Zespo³y wokalne i wokalno-instrumentalne Szko³y podstawowe I miejsce Gorzyckie s³owiki (Gorzyce) II miejsce Kuzyneczki Ania i Natalia (Gorzyce) III miejsce Rodzinne Trio Sochiera (Gorzyczki) Gimnazja I miejsce Dominanta (Jejkowice) Rodzinne Trio Sochiera. II miejsce Chórek z Turzy Œl¹skiej wyró nienie dla zespo³u instrumentalnego Gryfiarze z WDK Olza Bo onarodzeniowy koncert laureatów Jak co roku, wszyscy którzy przychodz¹ na zajêcia do WDK Gorzyce ("Ma³olaty", "Kameleon", "Gorzyczanki", graj¹ce dzieci, chór "Melodia") zorganizowali koncert z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia. Koncert ma charakter bardzo rodzinny. Spotykamy siê w WDK w gronie najbli szych, goœci zaproszonych, w³adz gminy, cz³onków ró nych organizacji spo³ecznych itd. W tym roku obecni byli laureaci konkursu kolêd Hej kolêda, kolêda..., którzy zachwycili publicznoœæ swoimi interpretacjami kolêd. Jestem tradycjonalistk¹ i szanujê tradycje. Co roku przygotowujemy jase³ka z dzieæmi, m³odzie chêtnie anga uje się w ró ny sposób, ci którzy umiej¹ coœ zagraj¹. Gorzyczanki coœ po œl¹sku zaœpiewaj¹, nasz chór Melodia pe³ni¹ brzmienia prezentuje swój repertuar kolêdowy. W ten sposób ubogacaj¹ siê nasze dusze. Taki scenariusz koncertu uk³ada siê sam co roku i osi¹ga swój cel, wprowadzaj¹c widowniê w nastrój pe³en wzruszeñ i serdecznoœci. Od niedawna œpiewa w WDK zespó³ wokalny Tym-Song prowadzony przez Tymka Kubicê. W sk³ad zespo³u wchodz¹, to instruktorzy WDK Gorzyce. Muzykalni, wra liwi na piêkno tworz¹ coœ wspólnie z niez³ym efektem. Nawet nie wiecie jak muzyka jest wa na i potrzebna ludziom. Ci, którzy nie kochaj¹ muzyki i nie potrafi¹ siê w ni¹ ws³uchaæ, s¹ pozbawieni wspania³ych doznañ, których dostarcza. Koncert cieszy³ siê du ym zainteresowaniem. Zespo³y, które pracuj¹ i spotykaj¹ siê na próbach w WDK w Gorzycach, zapraszaj¹ wszystkich do wspó³pracy. Ci, którzy chcieliby rozwijaæ swoje pasje i talenty amatorskie w graniu czy œpiewaniu. W okresie Bo ego Narodzenia, zespo³y WDK wyje d aj¹ równie na zaproszenia innych grup i placówek kulturalno-oœwiatowych na koncerty i wystêpy, przedstawiaj¹c program artystyczny w zale noœci od zapotrzebowania. Zapraszamy do wspó³pracy. Kolêdowanie z orkiestr¹ dêt¹ Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego Trzech Króli to najstarsze œwiêto obchodzone przez chrzeœcijan. Wed³ug tradycji to trzej mêdrcy ze wschodu objawili Œwiêto Narodzenia Dzieci¹tka Jezus zbawiciela œwiata. Niestety w Polsce to œwiêto zosta³o skasowane przez komunistyczne w³adze Polski na pocz¹tku lat 60. ubieg³ego wieku. Mimo to katolicy w ten dzieñ œwiêtuj¹. W Trzech Króli w gorzyckim koœciele, po wieczornej mszy œwiêtej odby³ siê koncert kolêd w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dêtej z Go³kowic oraz grupy artystycznej Ma³olaty dzia³aj¹cej przy WDK w Gorzycach. Zgromadzeni w koœcielne parafialnym wys³uchali przepiêknie brzmi¹ce aran acje kolêd polskich, pastora³ek oraz kolêd zagranicznych. Orkiestr¹ dêt¹ od lat kieruje Ryszard Wachtarczyk, trêbacz, a tak e ojciec, dziadek, teœæ w jednej osobie wielu artystów, wykonawców z tego koncertu. Grupê Ma³olaty prowadzi instruktor WDK w Gorzycach, Urszula Wachtarczyk wokalistka, instrumentalistka, bardzo dobrze znana mieszkañcom naszego regionu - artystka. Partie solowe z orkiestr¹ wykonywali Danuta Szczypka, Urszula Wachtarczyk oraz Mateusz Wachtarczyk. Piêkn¹ oprawê konferansjersk¹ tego wieczoru zapewni³ Eugeniusz Tomas z Go³kowic. Koncert ten by³ piêknym akordem koñcz¹cym oktawê Bo ego Narodzenia. P³yta Jack Band Teraz kilka s³ów na temat pierwszej p³yty zespo³u Jack Band. Grupa Jack Band, znana te pod nazw¹ Makosze, od dawna prezentuje swój repertuar na ró nych scenach naszego regionu, graj¹c muzykê taneczno-biesiadn¹ i nie tylko. W grudniu ukaza³ siê pierwsza p³yta zespo³u Jack Band pt.: Baw siê razem z nami dedykowana wszystkim wielbicielom (cena 25 z³). Zespó³ "Ma³olaty". Fot. str 24 Andrzej Nowak, Urszula Wachtarczyk "Nie pozwól by przeminê³y z wiatrem" Mi³o nam poinformowaæ, i mieszkaniec naszej gminy Rados³aw Dawid zdoby³ wyró nienie w ogólnopolskim konkursie na plakat i has³o dotycz¹ce ochrony zabytków w S³upsku. Przedstawiamy wyró niony plakat. W. Langrzyk Wykreuj nowe horyzonty! Stwórzmy nowe formy aktywnoœci kulturalnej. W dniach od 4 stycznia do 13 lutego 2010 r. WDK Czy owice prowadzi akcjê skierowan¹ do ludzi aktywnych i otwartych na wspó³pracê na zasadach wolontariatu. Jeœli jesteœ pasjonatem jednej z dziedzin szeroko rozumianej kultury, sztuki lub sportu oraz uwielbiasz pracowaæ z ludÿmi to koniecznie zg³oœ siê do nas. Zg³aszaj¹cy powinien mieæ 22 lub wiêcej lat. Dodatkowo: umiejêtnoœci prowadzenia grupy, organizacji pracy, zaanga owanie, odpornoœæ na stres i kulturê osobist¹. Fina³em akcji bêdzie zebranie kandydatów ( czwartek, godz sala widowiskowa WDK w Czy owicach, alternatywny termin: br.- sobota), na którym sprecyzujemy wzajemne oczekiwania i perspektywy wspó³pracy. Szczegó³owe informacje oraz regulamin akcji znajduje siê na stronie Odpowiedzi na pytania zwi¹zane z akcj¹ udziela organizator: Wiejski Dom Kultury w Czy owicach, ul. Stra acka 8, tel. (32) , mail: WDK Czy owice

15 Inspiruj¹ce propozycje programowe w czy owickim WDK I Gminny Cyberkonkurs Profilaktyczny Jestem wolny- jestem m¹dry Cenn¹ inicjatyw¹ Bibianny Dawid - nowej dyrektor WDK w Czy owicach- by³o zorganizowanie I Gminnego Cyberkonkursu Antyalkoholowego we wspó³pracy z Gminn¹ Komisj¹ ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przy Urzêdzie Gminy Gorzyce. Podczas podsumowania konkursu 11 grudnia 2009 r. sekretarz UG - Maria W³adarz podziêkowa³a jej za œwietny pomys³, przeprowadzenie konkursu, wyasygnowanie finansów na ten cel i sfinalizowanie tego oryginalnego i sensownego przedsiêwziêcia. Konkurs polega³ na wykonaniu maksymalnie 4-minutowego spotu reklamowego, poœwiêconego tematowi ogólnie rozumianej profilaktyki antyalkoholowej, w myœl zasady, e lepiej zapobiegaæ ni leczyæ. Materia³ nale a³o zarejestrowaæ telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym lub kamer¹ i nagraæ na p³ytê CD lub DVD. Do udzia³u w konkursie by³y zaproszone szko³y podstawowe, gimnazja oraz wszyscy chêtni. Przynajmniej jeden przedstawiciel grupy realizuj¹cej nagranie musia³ byæ mieszkañcem gminy Gorzyce (kategoria: Open). Na konkurs wp³ynê³o osiem filmów: jeden film w kategorii Szko³y Podstawowe, trzy filmy w kategorii Gimnazja i cztery filmy z kategorii Open. Komisja oceniaj¹ca w sk³adzie: Izabela Borecka - przewodnicz¹ca komisji oraz El bieta Nowak, Aleksandra Jambor, Tomasz Grzegorzek - cz³onkowie komisji, po dokonaniu analizy materia³ów filmowych, og³osi³a wyniki konkursu. W kategorii szkó³ podstawowych I miejsce zdobyli uczniowie: Mateusz Glenc, Micha³ Fibic i ukasz Kubica z SP w Rogowie. W kategorii gimnazjów: I miejsce- Bernadeta Kwaœnica- uczennica Gimnazjum w Turzy Œl., II miejsce- Kinga Andreczko, Adrian Klimek, Krystian Dudek, ukasz Gawlina- uczniowie Gimnazjum w Rogowie; III miejsce- Sara Str¹czek, Wojciech Margiciok, Karolina Ba an, Dominika Nog³y- uczniowie Gimnazjum w Czy owicach. W kategorii Open I miejsce przypad³o m³odzie y ze Œwietlicy Profilaktycznej w Turzy Œl.; II miejsce ex equo zajêli: Marcin Wuwer z Czy owic i Wojciech Hanuszkiewicz z Gorzyc oraz dzieci i m³odzie ze Œwietlicy Profilaktycznej w Gorzyczkach; III miejsce- m³odzie ze Œwietlicy Wiejskiej w Be³sznicy. Podczas podsumowania konkursu przewodnicz¹ca jury Izabela Borecka oraz sekretarz UG Gorzyce Maria W³adarz wrêczy³y zwyciêzcom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali tablety graficzne, drugich - drukarki z zestawami tonerów, a trzecich cybertorby wype³nione gad etami (pendrive'y, p³yty, ksi¹ ki tematyczne).wszystkie filmy zosta³y zaprezentowane publicznoœci zebranej w piêknie odnowionej sali WDK w Czy- owicach na podsumowaniu konkursu. Warto podkreœliæ estetyczn¹ scenografiê, nowy uk³ad œwiate³ scenicznych i ciekawy wystrój wnêtrza oraz oryginaln¹, nowoczesn¹ kolorystykê œcian w odnowionej sali widowiskowej. A wszystko to staraniem przedsiêbiorczej, pe³nej pomys³ów, operatywnej i twórczej dyrektor Bibianny Dawid, która podziêkowa³a Bo enie Amalio-Nowak i Jadwidze Grzegoszczyk za pomoc w pozyskaniu œrodków oraz wielu yczliwym ludziom z Czy owic i innych miejscowoœci, którzy wsparli w ró ny sposób jej prace nad odnowieniem wystroju WDK w Czy owicach. Bernadeta Kwaœnica - gimnazjalistka z Turzy Œl., zdobywczyni g³ównej nagrody w swojej kategorii, przygotowa³a samodzielnie krótki film pe³en dramatyzmu, operuj¹c symbolicznym skrótem, zbli eniem kamery, wymownym gestem r¹k, gr¹ œwiat³a i œwietnie dobran¹ muzyk¹, wzmacniaj¹c¹ kontrasty miêdzy yciem i œmierci¹, wolnoœci¹ i niewol¹, nadziej¹ i poczuciem bezsensu, pustki. Pojawi³y siê te wymowne sformu³owania typu: eby zag³uszyæ ból.., pobudzaj¹ce do refleksji, która mog³aby siê wyraziæ w nastêpuj¹cych przemyœleniach: nie warto zag³uszaæ bólu alkoholem, bo to tylko chwilowa ucieczka od problemów, w konsekwencji pog³êbiaj¹ca problem nierozwi¹zany, do³uj¹ca œwiadomoœci¹ przegranej, upadku, wstydu, wyrzutów sumienia, wstrêtu do samego siebie, który jest nie do wytrzymania, trzeba go znów na chwilê zag³uszyæ I tak powstaje b³êdne ko³o uzale nienia. Ten chwilowy zag³uszasz bólu okazuje siê podstêpnym k³amc¹, który wci¹ga cierpi¹cego cz³owieka w coraz wiêksze bagno, powoduje jeszcze g³êbsz¹ depresjê. Alkohol nigdy nie likwiduje problemów, tylko je wzmaga. Trzeba poszukaæ zdrowych sposobów ich rozwi¹zywania i pozwoliæ sobie pomóc, bo ta pomoc jest. Najgorsze jest zak³amanie, a alkoholizm polega na zaprzeczaniu problemu, na ukrywaniu i yciu w coraz wiêkszej niewoli. Bernadeta Kwaœnica (autorka filmu) stwierdza: "Myœlê, e picie szkodzi nie tylko jednemu cz³owiekowi, ale ludziom dooko³a, bardzo rani bliskich ( ) Nie zaufa³abym ch³opakowi, który pije ( ). Ja myœlê, e m³odzi pij¹ na ogó³ dla szpanu, czasami gdy maj¹ problemy, niekiedy wynosz¹ to z rodziny, niekiedy bezmyœlnie, dla chwilowej przyjemnoœci. (...) Jaka jest inna alternatywa? - Ja bym posz³a spaæ, gdybym mia³a chandrê". Obyczaj wszechobecnego picia (nadu ywania alkoholu!), zakrapianych weekendów, imprez, œwi¹t jest po prostu nasz¹ plag¹, która przebiera siê w maskê swobody, nowoczesnoœci i doros³oœci. W istocie jest g³upot¹, niedojrza³oœci¹ emocjonaln¹, brakiem wolnoœci i Ÿród³em wielu indywidualnych i zbiorowych nieszczêœæ. Warto siê nad tym zastanowiæ! Wolnoœæ i trzeÿwoœæ daje ycie, radoœæ, sens, a niewola smutek, pustkê, œmieræ. Coœ wiêcej ni tylko dÿwiêki - koncert G³yk P.I.K. Trio - czyli rodzinny projekt Irka G³yka Niezwyk³¹ propozycj¹ dla œrodowiska gminnej spo³ecznoœci by³ koncert rodzinny G³yk P.I.K. Trio. Rodzinny, bo w sk³ad zespo³u wchodz¹ ojciec- Irek, kompozytor, wibrafonista, 15-letni syn-patryk, perkusista i 12-letnia córka Kinga - gitarzystka (bas).rodzinny, bo adresowany do rodziny, promuj¹cy wartoœci rodzinne, bêd¹cy alternatyw¹, wyzwaniem twórczym, niespodziank¹. Zespó³ od niedawna koncertuje w wielu znanych klubach jazzowych ca³ej Polski. Wystêpy ciesz¹ siê du ym zainteresowaniem i s¹ bardzo dobrze odbierane przez s³uchaczy- widzów, bo Trio pos³uguje siê tak e obrazem i tekstem do refleksji, który przybli a ró ne w¹tki naszego ycia. Irek G³yk jako muzyk sesyjny wspó³pracowa³ z czo³ówk¹ polskiego jazzu, wystêpowa³ w Polsce, koncertowa³ te na scenach ca³ego œwiata. Gra g³ównie kompozycje w³asne. Ma na swoim koncie autorski album CD Long Time oraz drugi solowy album nagrany w 2008 roku Step Ahead. Czym jest dla niego muzyka? To obraz, który malujesz we w³asnym umyœle, który szuka swego Artysty - stwierdza. St¹d nieustanna twórcza improwizacja, nadawanie myœlom, uczuciom, wyobraÿni dÿwiêkowej formy, wspomaganej œwietnie dobranym, dos³ownym lub symbolicznym obrazem i tekstem, który jest rodzajem dialogu ze s³uchaczem. Na ekranie pojawiaj¹ siê treœci, które ka dy mo e odnieœæ do w³asnego ycia, a dÿwiêki tworz¹ klimat do refleksji, inspiruj¹, budz¹ ró ne uczucia, pomagaj¹ otworzyæ siê sercu. Na przyk³ad ballada Pomyœl zachêca do rozmyœlania o tym, co dla nas jest najwa niejsze, o ludziach bliskich, o pielêgnowaniu dobrych uczuæ rodzicielskich, ma³ eñskich, o sensie ycia, którym jest troska o tych, którzy s¹ ci bliscy. W utworze Droga mówi te o takim kawa³ku w³asnej drogi, podczas którego nie widzia³ sensu. Na ekranie pojawi³y siê s³owa: Alkohol jest u³ud¹, niszczy ycieprze y³em to osobiœcie. Wo³a³em do Boga o ratunek ( ). Ja znalaz³em sens w Jezusie Chrystusie, On mnie uratowa³, kiedy le a³em bez sensu w bagnie mojego ycia i bezsensu". Z ostatniej p³yty Walc : Bóg gra jazz, by natchn¹æ mnie wolnoœci¹, który zna granice moich ludzkich mo liwoœci i potrzebê otwarcia siê na Tego, który granic nie ma i który bezgranicznie mnie mi³uje - na ekranie ten tekst i twarz kompozytora. A oto inne napisy, pojawiaj¹ce siê podczas œwietnie wykonywanych improwizacji twórczych na wibrafonie z akompaniamentem utalentowanych dzieci (bardzo dobrze brzmi gitara basowa córki i perkusja syna): Jazz jest niewyczerpany, choæ anga uje ca³¹ fantazjê i energiê. Dlatego Bóg gra jazz. Podczas prezentacji utworu Fine jest sugestia tekstowa, aby zajrzeæ w g³¹b swojej duszy i odpowiedzieæ na pytanie, czy moja relacja z Bogiem jest prawdziwa. Na zakoñczenie bardzo inspiruj¹cego i niezwyk³ego koncertu jazzowego w czy owickim WDK odbiorcy przyjmuj¹ yczenie, eby ten koncert pozostawi³ coœ wiêcej ni tylko dÿwiêki. To by³o rzeczywiœcie niezwykle wydarzenie artystyczne i duchowe. Szkoda, e tylko nieliczna grupa szczêœliwców odpowiedzia³a na zaproszenie skorzysta³a z tej wartoœciowej bezp³atnej propozycji. II Œwi¹teczny Jarmark w WDK Czy owice z udzia³em Olzanek i TV Katowice 13 grudnia 2009 r. mieszkañcy Czy owic, Turzy, Olzy, Wodzis³awia wype³nili salê widowiskow¹ WDK w Czy owicach, która zmieni³a siê w pasa handlowy z wieloma atrakcyjnymi (tak e regionalnymi) propozycjami przedœwi¹tecznego jarmarku, zorganizowanego ju po raz drugi. By³y te szwedzkie sto³y z tradycyjnymi œl¹skimi potrawami, wypiekami, stoliki kawiarniane, a tak e oryginalnie przygotowany wewnêtrzny plac zabaw- kolorowy baby room z mnóstwem zabawek, pluszaków, zje d alni, namiotów- czyli atrakcji dla dzieci przedszkolnych. Organizatorami imprezy by³o Stowarzyszenie Aktywnoœci Lokalnej Perspektywa, Szko³a Podstawowa oraz WDK. W czêœci programu artystycznego wyst¹pi³a du a grupa dzieci (klasy I-III) z SP z Czy owicach, która bardzo ³adnie i naturalnie przedstawi³a klasyczne jase³ka, przygotowane przez nauczycielki tych klas. Wyst¹pi³ te siedmioosobowy zespó³ gitarzystów z WDK w Olzie, prowadzony przez Roberta Wijê. Na kiermasz przyby³a te TV Katowice, która zrealizowa³a wywiad z utytu³owanym zespo³em Olzanek. Artystki zadedykowa³y swój koncert pieœni ludowych i kolêd 13-letniemu Arkowi Potyce, którego czeka kolejna kosztowna operacja zagro onej amputacj¹ nogi w Hamburgu. W tym celu zosta³a te zorganizowana zbiórka pieniê na przeprowadzona przez reniferki - wolontariuszki z czy owickiego gimnazjum. Walka o powrót syna do zdrowia jest wielk¹ trosk¹ matki, która potrzebuje wsparcia finansowego i nadziei, e jej determinacja nie pójdzie na marne. Arek marzy o tym, eby byæ zdrowym i móc biegaæ, jak inni ch³opcy w jego wieku. Solidarnoœæ, ludzka pomoc jest bardzo wa na nie tylko dla Arka i jego rodziny, ale tak e dla tych, którzy mog¹ siê podzieliæ nie tylko zawartoœci¹ portfela, ale yczliwoœci¹, dobrym s³owem, modlitw¹, po prostu sercem. Nikt nie jest na tyle ubogi, eby nie mia³ czym siê podzieliæ z drugim cz³owiekiem, bo forma tego dzielenia zale y od wyobraÿni mi³osierdzia, do której zachêca³ i wzywa³ Jan Pawe³ II. Program jarmarku przewidzia³ te wspólne kolêdowanie, a tak e podziwianie kunsztu wytworów ró nych ozdób œwi¹tecznych i wyrobów rêkodzie³a artystycznego, z mo liwoœci¹ zakupu. Czas przedœwi¹tecznej krz¹taniny, zabiegania, porz¹dków jest swoistym wyzwaniem dla naszego cz³owieczeñstwa, egzaminem z systemu wartoœci, któremu s³u ymy. A owoce tego egzaminu najlepiej oceniæ po œwiêtach, gdy min¹³ urok emocjonalnych doznañ, gdy wróci³a szara codziennoœæ i cz³owiek pozostaje albo z radoœci¹ i spokojem serca, nape³nionego now¹ nadziej¹ i yciem, albo z pustk¹ prze uwacza snów o kolejnych dostatnich œwiêtach brzucha, a nie ducha. Fot str 23 W³adys³awa Bañczyk 17

16 18 Œwi¹teczne spotkanie czy owickich seniorów Zgodnie z kilkuletni¹ ju tradycj¹, r. w sali WDK w Czy owicach odby³o siê coroczne, œwi¹teczne spotkanie czy owickich seniorów. W organizacjê spotkania zaanga owali siê dyrekcja i pracownicy WDK, cz³onkowie rady so³eckiej na czele z so³tysem oraz cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich. W spotkaniu wziê³o udzia³ ok. 160 osób. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas Wójt Gminy Gorzyce Piotr Oœliz³o oraz ks. Proboszcz Jerzy Dudek, który korzystaj¹c z okazji przedstawi³ kilka wa nych dla parafii problemów, a nastêpnie po odmówieniu modlitwy pob³ogos³awi³ przygotowany œwi¹teczny poczêstunek (danie rybne, ciasta, ciasteczka, owoce). Ogromnym prze yciem na spotkaniu by³o wspólne dzielenie siê op³atkiem. Po spo yciu posi³ku rozpocz¹³ siê bogaty program artystyczny. Na pocz¹tku dla zaproszonych goœci kilka najbardziej znanych arii operetkowych zaœpiewa³ Pan Stanis³aw Paj¹k prezes chóru S³owik nad Olz¹". Nastêpnie z wi¹zank¹ przepiêknych kolêd wyst¹pi³y nasze "Czy owianki". Ca³kowitym, mi³ym zaskoczeniem by³ dla obecnych seniorów wystêp dzieci uczêszczaj¹cych do WDK na zajêcia w ramach Klubu Alternatywnego Szkraba przy chórze "Moniuszko". Ich wystêp by³ tym bardziej wzruszaj¹cy, gdy czêœæ dzieci to prawnuki naszych goœci! Wystêpuj¹cy Wystêp Stanis³awaPaj¹ka. jako ostatni, chór "Moniuszko" zaœpiewa³ kilka piêknych kolêd, pastora³ek i popularn¹ piosenkê Pada œnieg ( bardziej znan¹ w angielskiej wersji Jingle Bells"). Po wystêpach rozpoczê³a siê najwa niejsza czêœæ spotkania: rozmowy i wspólne œpiewanie kolêd przy akompaniamencie Henryka Sosny, przygrywaj¹cego na akordeonie. Ka dy z goœci zosta³ obdarowany maleñkim prezentem. Tym razem by³a to wykonana przez Ewê Jureczka ma³a, misterna, wykonana rêcznie na szyde³ku gwiazdka œnie ynka. Zorganizowanie spotkania nie by³oby mo liwe bez yczliwoœci naszych sponsorów. Przede wszystkim: Danuty Motyczka z Zak³adu Robót Specjalnych Budowlanych w Rydu³towach; panów: Niteckiego i Panica w³aœcicieli Hurtowni Ryb NEPTUN" w Czy- owicach; Jana Worka w³aœciciela cukierni w Czy owicach; Ewy i Mariana Jureczka Serdecznie Im za pomoc dziêkujemy. Szczególne podziêkowania sk³adamy: - Ewie Jureczka, która nie tylko wykona³a 220 gwiazdeczek dla naszych goœci, ale równie ok. 440 do przyozdobienia choinek w naszym koœciele, - Stanis³awowi Paj¹kowi, dyrygent i wszystkim cz³onkom chóru "Moniuszko" wraz z wspania³ymi "Szkrabami" - za wykonane koncerty Dziêkujemy równie paniom z Ko³a Gospodyñ Wiejskich za przygotowanie smacznego posi³ku oraz Henrykowi Sosna za prowadzenie wspólnego kolêdowania. Sekcja muzyczna klubu "Alternatywnego Szkraba". Organizatorzy Uczestnicy spotkania dla osób starszych i samotnych zorganizowanego w WDK w Czy owicach w dniu 16 grudnia, pragn¹ z³o yæ serdeczne s³owa podziêkowania organizatorom, za wspania³¹ rodzinn¹ atmosferê, program artystyczny oraz przygotowany œwi¹teczny poczêstunek. Spotkanie op³atkowe KGW w Turzy Œl r. KGW w Turzy Œl. jak co roku, zorganizowa³o spotkanie op³atkowe. Msz¹ œwiêt¹ rozpoczêliœmy ca³¹ uroczystoœæ. Nastêpnie w œwi¹tecznej atmosferze, razem z zaproszonymi goœæmi modlitw¹ rozpoczêliœmy wieczerzê wigilijn¹. Wszystkim smakowa³ karp, kapusta z grzybami, barszcz z krokietem, moczka, makowiec i inne smako³yki. Dziel¹c siê op³atkiem, wszyscy wszystkim sk³adali yczenia. Œpiewom, artom i rozmowom nie by³o koñca. Po kilku godzinach w serdecznej atmosferze rozeszliœmy siê do domów. Zaproszonym goœciom i cz³onkiniom dziêkuje przewodnicz¹ca KGW wraz z zarz¹dem. Krystyna W³adarz "Kr¹ yni" kapusty w Czy owicach Wiejski Dom Kultury w Czy owicach oraz miejscowe gospodynie zorganizowa³y 14 listopada "kr¹ yni kapusty". Do domu kultury w Czy owicach przyjecha³ Marek Szo³tysek, autor ksi¹ ek o Œl¹sku. Obserwowa³ przygotowania zwi¹zane z kiszeniem kapusty, uwiecznia³ je na zdjêciach. Jedno ze zdjêæ zrobionych w Czy owicach ukaza³o siê na ³amach pi¹tkowego wydania "Dziennika Zachodniego". Najpierw umyto beczkê, potem nogi, póÿniej kr¹ ono kapustê i wsypywano j¹ do beczki, a jedna z pañ j¹ depta³a. Ca³ej tej pracy przygl¹dali siê harcerze, którzy w tym dniu mieli zbiórkê. By³o to dla nich ciekawostk¹, gdy obecnie kapustê kiszon¹ kupuje siê w woreczkach w sklepie. Wspó³praca Wiejskiego Domu Kultury w Czy owicach z Markiem Szo³tyskiem bêdzie kontynuowana, o dalszych planach poinformujemy Czytelników niebawem. Wygraj szansê Maria Kmiecik Instruktor WDK Czy owice 8 grudnia 2009 r. w Wiejskim Domu Kultury w Czy owicach odby³y siê przes³uchania do eliminacji w ogólnopolskim programie muzyczno-estradowym Wygraj szansê organizowanym w ramach akcji TrzeŸwoœæ na co dzieñ. W przes³uchaniach wziê³y udzia³ dzieci ze szkó³ podstawowych z terenu gminy Gorzyce (po jednym uczestniku z ka dej szko³y). Dzieci prezentowa³y swoje umiejêtnoœci wokalne, œpiewaj¹c kolêdê W ³obie le y przed powo³an¹ przez wójta gminy komisj¹ konkursow¹. Cz³onkowie jury bardzo skrupulatnie liczyli swoje g³osy, podkreœlaj¹c umiejêtnoœci poszczególnych uczestników konkursu. Wszystkie dzieci zosta³y poczêstowane s³odyczami i napojami, a tak e otrzyma³y s³odkie upominki. Ostatecznie do grona laureatów zakwalifikowa³y siê trzy osoby tj. Weronika Szczyrba z SP Czy owice jako solistka oraz Ma³gorzata Adamczyk z SP Gorzyce i Agnieszka Toman z SP Gorzyczki jako chórek. Uroczystoœci¹ fina³ow¹, wieñcz¹c¹ trud zarówno organizatorów, jak i uczestników konkursu, by³y eliminacje do programu Wygraj szansê, które odby³y siê 18 grudnia 2009 r. w sali Klubu Energetyka w Rybniku. Poza uczestniczkami z gminy Gorzyce zostali na ni¹ zaproszeni opiekunowie oraz koledzy z klas przedstawicieli. Na wstêpie zosta³ przedstawiony program profilaktyczny TrzeŸwoœæ na co dzieñ po czym wyst¹pili laureaci z poszczególnych gmin, œpiewaj¹c przygotowane przez organizatorów kolêdy. Wielk¹ frajd¹ by³o dla wszystkich to, e mogli wejœæ i zaœpiewaæ na prawdziwej scenie. Przedstawicielka naszej gminy, Weronika Szczyrba, zaœpiewa³a przy swoim akompaniamencie skrzypiec i wiolonczeli (Julia Rzazonka) - towarzyszy³ jej chórek wokalny w sk³adzie: Ma³gorzata Adamczyk i Agnieszka Toman. A. Jambor

17 Noworoczne spotkanie rodziny ZERiI w Gorzycach Tradycyjnie jak co roku odby³o siê noworoczne zebranie sprawozdawcze cz³onków ZERiI w Gorzycach. Spotkanie odby³o siê w gorzyckim WDK. Prezes zarz¹du Piotr Lorenc przedstawi³ roczne sprawozdanie z dzia³alnoœci oddzia³u gorzyckiego ZERiI w 2009 roku. Gorzycki oddzia³ zwi¹zku prowadzi bardzo prê n¹ dzia³alnoœæ w wielu kierunkach, miêdzy innymi organizuje wycieczki, wczasy, imprezy rekreacyjno-sportowe itp. Zwi¹zek skupia 243 osoby (grudzieñ 2009 r.). S¹ to przede wszystkim mieszkañcy Gorzyc, Gorzyczek, Uchylska, Kol. Fryderyk, Kraskowca, ale cz³onkami s¹ te mieszkañcy Olzy i Be³sznicy. Prezesem gorzyckiego oddzia³u ZERiI jest od 1997 roku Piotr Lorenc. W sk³ad zarz¹du zwi¹zku wchodz¹ p.p. Maria Bauerek vice prezes oraz Teresa Rupik sekretarz, Henryk Wycisk skarbnik, oraz cz³onkowie Henryk Dudek, Magdalena Gawenda, Ryszard Grzegoszczyk, Eugeniusz Lenczyk i Erwin Widenka. Impreza, jak to u emerytów bywa, by³a bardzo ³adnie zorganizowana, by³ poczêstunek i wystêpy naszych rodzimych artystów. Wyst¹pi³y zespo³y Rodzinne Trio sióstr Renaty, Marty i Martysi Sochiera z Gorzyczek. Nie mog³o przy takiej okazji zabrakn¹æ Gorzyczanek, które kolêdowa³y, racz¹c uczestników spotkania piêknymi, starymi, ma³o znanymi kolêdami, które ongiœ stanowi³y repertuar tzw. Pastuszków. Wspomnienia dawnych œl¹skich zwyczajów przypomnia³a Helena atka treœci¹ noworocznego winszowanio. Czêœæ artystyczna zakoñczy³ wystêp kolêdowy zespo³u WDK w Gorzycach Tym-Song prowadzonego przez Tymoteusza Kubicê, który nagrodzony zosta³ gor¹cymi brawami s³uchaczy. Wspólne biesiadowanie zakoñczy³o pierwsze w tym roku zebranie i pozosta³o tylko realizowaæ za³o enia programu W sali gorzyckiego WDK zjawi³o siê ponad 150 cz³onków ZERiI. zwi¹zku na ten rok. Andrzej Nowak Wspomnienia prze yjmy jeszcze raz rok 2009 Pragnê powiedzieæ parê s³ów na temat turystyki organizowanej przez nasze gorzyckie ko³o w roku Zwiedziliœmy bardzo du o od naszych piêknych gór, a pod nasze morze Ba³tyckie i Mazury. Ponadto Chorwacjê, Wilno i Grecjê. Jednak sta³ymi bywalcami corocznie jesteœmy w Zakopanem i ebie. Realizacjê naszego planu rozpoczêliœmy zabaw¹ karnawa³ow¹ po³¹czon¹ z Dniem Kobiet, tak by przy muzyce siê rozruszaæ i nabraæ si³ do dalszej wêdrówki no i pokonaæ wysokie góry. Pierwsza wyprawa to Chorwacja Dubrovnik, Medjugorie z Mostarem. Podziwialiœmy wspania³e widoki i to piêkne morze, korzystaj¹c z k¹pieli s³onecznych. Po powrocie, bêd¹c w dobrej kondycji, do³¹czyliœmy do sportowego turnieju gmin, by siê sprawdziæ. Nastêpna wyprawa to ziemie wschodnie Kowno, Wilno i przepiêkne Mazury przejazd statkiem papieskim. Zachwycaliœmy siê bogactwem koœcio³ów i cerkwi. Kolejny wyjazd, jak co roku do naszej Ewy w ebie, by wypocz¹æ nad piêknym morzem. By³a to okazja do zwiedzania Trójmiasta i piêknej kaszubskiej ziemi. Poniewa pogodê mamy zawsze zamówion¹, to ka dy wraca opalony i jodem dotleniony. Nastêpne wczasy, to jak zwykle Zakopane u podnó a naszych Tatr, niedaleko centrum trochê na boku Hotel Pod Giewontem. Tam nasze pokoje przewa nie we dwoje. Wyruszamy na szczyty Guba³ówkê i Kasprowy Wierch korzystaj¹c z wyci¹gu wagonowego i krzese³kowego. Równie za ywamy k¹pieli w nowoczesnych basenach z wodami termalnymi. Obs³uga jest wspania³a, a kuchnia smaczna i wysokokaloryczna; dobrze tam mamy i codzienne tañce uprawiamy. Z kolei pielgrzymujemy do Lichenia i po drodze zwiedzamy inne piêkne sanktuaria. Tam prosimy Matkê Bosk¹ o zdrowie i si³y do dalszych wêdrówek. Nastêpnie Wieliczka i zejœcie do kopalni kaplica œw. Kingi, no i zwiedzanie Krakowa oraz przejazd statkiem. Z kolei objazdowa wycieczka po niskich górach beskidzkich Szczyrk i Wis³a oraz uczestnictwo w Dniach Kultury Beskidzkiej. Nastêpnie spotkaliœmy siê z emerytami ca³ej gminy Gorzyce w parku D¹bki w Rogowie. Impreza rozpoczê³a siê w strugach deszczu przy burzy. Byliœmy przemokniêci, lecz zadowoleni i uœmiechniêci bo potem by³o fajnie i weso³o. Pod koniec sierpnia wyruszyliœmy w przepiêkne Bieszczady o tej wyprawie musia³by opowiedzieæ przewodnik, który nas oprowadza³, poniewa posiada³ niesamowit¹ wiedzê o tych ziemiach. Zwiedziliœmy tak e S³owacjê i Wêgry, k¹pi¹c siê w basenach z wodami termalnymi. Nastêpna wyprawa to daleka podró do piêknej Grecji, by zachwycaæ siê urokami meteorów. Tam pogoda i morze wymarzone. Wróciliœmy opaleni i zadowoleni. Z kolei wyjazd na wczasy nad nasze Morze Ba³tyckie do Ustroni Morskich oraz drugi raz do eby by wypocz¹æ i siê dotleniæ na ca³y okres zimowy. Jak co roku na koniec zorganizowaliœmy Dzieñ Seniora. Bo có piêkniejszego byæ mo e, jak pogawêdziæ i spêdziæ czas w dobrym humorze wœród przyjació³ i kompanów, wznosz¹c toast z musuj¹cym szampanem. Z tej radoœci eœmy razem jeszcze zdrowi, e nam Bóg w dobrym zdrowiu yæ pozwoli. Wiêc zapomnijmy choæ na chwilê o troskach i k³opotach. Wspomnijmy chwile radoœci, wycieczki, wspólne œpiewanie, wczasy i tañcowanie. To minê³o i na czas spokoju, czas odpoczynku, pe³en wspomnieñ z ubieg³ego roku, wiêc planujmy, co bêdzie w tym roku. By dalsze ycie Wam w radoœci p³ynê³o, ka de, nawet drobne, nieszczêœcie Was ominê³o, zaœ emerytury wasze by ros³y jak grzyby po deszczu. Tego Wam yczymy dajemy, co mamy i na nastêpne spotkanie roczne ju z góry zapraszamy. Data sobota wtorek sobota wtorek śr./czw/pt Godz. wyjazdu ilość dni Rodzaj imprezy / organizuje cena Zabawa karnawałowa sala bankietowa w Gorzyczkach Kulig - Wisła Czarne T.Rupik tel Dzień Kobiet restauracja CONTRA Jedłownik M. Gawenda tel Zebranie ogólne członków WDK Gorzyce 6.00 Wycieczka do Warszawy M.Bauerek tel zł członek 40 zł pozostali 56 zł 50 zł 310 zł dni Turcja - Alanya samolotem - T.Rupik tel zł dni wtorek Włochy Rimini (3 wycieczki, 2 posiłki) M.Gawenda tel Biesiada WDK Gorzyce (w połączeniu z wnukami -Dzień Dziecka) zł 10 zł Łeba wczasy - H.Wycisk tel zł dni Świnoujście wczasy - M.Gawenda tel zł / 7 Zakopane wczasy - P. Lorenc tel zł I połowa lipca pn/wt/śr czwartek czw/pt/sob I połowa sierpnia pn/wt/śr 6.00 Wycieczka : Ojców Pieskowa Skała E.Widenka tel dni Wycieczka : Berlin - Jelenia Góra P. Lorenc tel zł 360 zł Spotkanie Kół - Olza 10 zł dni 3 dni dni wtorek sobota Licheń M.Bauerek tel Wycieczka Beskidy Piotr Lorenc tel Wycieczka Budapeszt M.Gawenda tel Bieszczady w tym: Kopalnia Soli w Bochni,Kalwaria Pacławska - P.Lorenc tel Zebranie ogólne członków WDK Gorzyce Dzień Seniora sala bankietowa w Gorzyczkach Maria Bauerek Plan imprez PZERiI Koło Gorzyce na rok 2010 Telefony członków Zarządu Lorenc Piotr Prezes Bauerek Maria V-ceprezes Rupik Teresa Sekretarz Wycisk Henryk Skarbnik Dudek Henryk Członek Gawenda Magdalena Członek Grzegoszczyk Ryszard Członek Lenczyk Eugenia Członek Widenka Erwin Członek Dyżury w piątki od 9.00 do biurze posła RP (WDK Gorzyce) 160 zł 50 zł 370 zł 500 zł

18 20 Rubryka satyryka Czesław Czaika Luty 1999 HYMN POCHWALNY DLA SATYRYKÓW Ciê ka polityków dola: nie ma Lecha, nie ma Kohla, od niedawna Netanjahu w politycznym niema piachu. Thatcher dawno niekochana, Fidel te ju na kolanach, Ceausescu w¹cha kwiatki, ukaszence gro ¹ kratki, szykowana jest pikieta, by obaliæ Pinocheta, nawet dusza Honeckera, ju siê w piekle poniewiera. Lenin zabalsamowany, Nehru ca³y sproszkowany, ginie pamiêæ po Wojciechu, a z Borysa kupa œmiechu. Nadejœæ mo e taka chwila, e wykopi¹ nawet Billa... Smutek jest w tych yciorysach! Wolê byæ za fraszkopisa! Uœmiechniêt¹ wci¹ mieæ duszê, czerpaæ humor z ycia pe³ni, i spowiadaæ siê nie muszê przed byle Olejnik. Tak œpiewaj¹ nawet dzicy: hopsasa, hopsasa, NIECHAJ YJ SATYRYCY! hopsasa, hopsasa. S OWA OD SERCA Tak niepewnie rozkapryszona PANI ZIMA wybiera siê na NOWOROCZNY BAL.. Pelerynk¹, czy futerkiem okryæ d³ugie nogi badyli i niecierpliwie dr ¹c¹ kibiæ krzaków emocji... Wjechaæ... na rolkach, nartach czy ³y wami skaleczyæ - jeszcze bez lodowego makija u krucho-szklane, b³êdne aleje? Ach! Taka NASZA TA POLITYCZNA AURA Ale NAM trzeba CHCIEÆ WIERZYÆ! Dmuchn¹æ zdrowo optymizmem w DNI, co NADCHODZ! Wesprzeæ si³ami n i e b a, by B OGOS AWIEÑSTWO porozumienia, szczeroœci i prawdy BO EJ DZIECINY rozgrza³y a jasnoœci¹ rozwar³y nasze serca i ramiona do YCZLIWEGO POJEDNANIA dla m¹drych myœli i twórczego dzia³ania w trosce O PEWNE YCIE DLA NAS - LUDZI TU - TERAZ I JUTRO n a s z y c h POTOMNYCH! Z najlepszymi yczeniami Szczêœliwego, Dostatniego Nowego Roku Irena Sauer (Turza Œl r.) W drodze do Betlejem Od wielu tygodni, ci¹gn¹c za sob¹ karawany objuczonych wózków, przemierzali bezkresne przestrzenie hipermarketowych pustyñ. Starali siê omijaæ miejsca szczególnie niebezpieczne: lotne piaski promocji beztroskiego ycia z odroczon¹ sp³at¹ kredytu (z pierwsz¹ rat¹ p³atn¹ dopiero po œmierci), ruchome wydmy z³otych bombek, z których wabi³y na manowce stokrotnie pomno one, abio uœmiechniête twarze. Ze zgroz¹ odwracali g³owy od niewyp³acalnych, nagle poblad³ych jak szkielety, wœród których suchy wiatr klimatyzatora przesypywa³ reklamowe ulotki. W oazach krótkiego odpoczynku, pod sztuczn¹ palm¹, pilnuj¹c jednym okiem, eby nie okradli, nerwowo œnili, e docieraj¹ do celu: do karpia, do biesiadnych œpiewów Ile samozaparcia w tej ich wêdrówce! Czy uda³o im siê dotrzeæ do Betlejem? Czy ominêli pu³apki? Czy zd¹ yli? Chcê wierzyæ, e odnaleÿli ledwo widoczne, zatarte œcie ki: drogê pokory, bo nie zawsze masz racjê. Nie trzeba Boga obwiniaæ za swoje pora ki. Szlak zachwytu: istniejesz, a mog³o Ciê nie byæ masz zatem wiêcej, ni byœ siê spodziewa³. Trasê ciszy, bo nie wypowiesz wdziêcznoœci. Modlitwa jest milczeniem. Kurs radoœci antidotum na zazdroœæ i stan ducha ludzi wolnych od rzeczy i od winy. e odnaleÿli na czas cztery œcie ki, które prowadz¹ do Betlejem. Chocia w³aœciwej drogi szuka siê d³ugo, nieraz przez ca³e ycie, wierzê, e zaznaj¹ pokoju, gdy spod warstwy choinek i lampek, prezentów i jedzenia dostrzeg¹ stajenkê, i Dzieciê Jezus, Maryjê i Pasterzy. Wierzê, e mi³oœæ tych, którzy ich kochaj¹ doprowadzi³a ich do Ÿród³a na pustyni, w jasny, ciep³y blask Bo ego Narodzenia. ks. dr Arkadiusz Wuwer Z szaroœci dnia wy³owione (3) S¹ takie chwile, kiedy czujemy siê znudzeni szar¹, przemijaj¹c¹ codziennoœci¹. Tak czêsto brak nam czasu. Warto wtedy zatrzymaæ siê na moment, by dostrzec to, co w nat³oku obowi¹zków umyka naszej uwadze. Tak czêsto zapominamy, e radoœæ ycia tkwi w rzeczach prostych. Babcina têsknota W roku obchodzimy wiele œwi¹t. Tego dnia zazwyczaj jest jeszcze œniegowo, bia³y puch przykrywa œwiat, ale nie jest w stanie przykryæ wspomnieñ chwil, spêdzonych z babci¹ i dziadkiem, bo to o Ich dniu mowa. Wielu z nas pragnie z³o yæ Im serdeczne yczenia. yczymy zdrowia, bo w tym wieku najbardziej siê przydaje, bez niego ycie staje siê trudne; szczêœcia, bo jego nigdy za wiele; spe³nienia marzeñ, chocia tych zwyczajnych, codziennych, najprostszych. Czêsto my, wnuczêta nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo gorliwie, dziadek i babcia wyczekuj¹ naszej wizyty. Szybka codziennoœæ sprawia, e jesteœmy zatraceni w wir w³asnych obowi¹zków domowych, szkolnych, czy tych zwi¹zanych z prac¹. Czasem z t¹ wymarzon¹, któr¹ uda³o nam siê zdobyæ, a czasem z t¹, któr¹ musimy siê zadowoliæ. Zdarza siê, e nie znajdujemy chwili wytchnienia, by Ich odwiedziæ. Nie mamy czasu dla Tych, którzy w czasie naszego pocz¹tkowego etapu wêdrówki w stronê przysz³oœci, pokazywali nam œwiat. Wtedy byliœmy jeszcze niczego nieœwiadomymi, ma³ymi istotami. Oni w lecie pokazywali, jak mo na wyczarowaæ wianek ze zwyczajnych stokrotek, zerwanych na ³¹ce. W zimie lepili ba³wana, przynosili z kuchni pomarañczow¹ marchewkê, bo przecie ba³wan musi mieæ nos. Pokazywali w jaki sposób nieœmiertelny œnieg mo na zamieniæ w kubek pe³en wody, co na owy czas, by³o dla nas zjawiskiem niewyjaœnionym. W wielkiej tajemnicy pozwolili biegaæ po domu w krawacie taty, czy butach na obcasach mamy, które stanowi³y dla nas wartoœæ bezcenn¹. Nie mieli nic przeciwko naszemu objadaniu siê cukierkami. Opowiadali bajki na dobranoc, chodzili na spacery, wykazywali ogromn¹ cierpliwoœæ. Pocieszali w trudnych chwilach, kiedy najwiêksz¹ tragedi¹, jaka tylko mog³a nas spotkaæ, by³ lot kupionego przed chwil¹ balonika prosto do nieba (a przecie ju tak bardzo zd¹ yliœmy go pokochaæ). Jesteœmy dla nich bardzo wa ni, o ile nie najwa niejsi. Min¹³ jakiœ czas. Z p³acz¹cych, bezbronnych, s³odkich dziewczynek i ch³opczyków, zamieniliœmy siê w m³odych ludzi, maj¹cych w³asne ycie, plany, ambicje, spostrze enia i marzenia. Czasu nagle zrobi³o siê coraz mniej, bo przecie szko³a, nauka, dodatkowe zajêcia, komputer, telewizja, spotkania ze znajomymi, imprezy, spacery, wyjazdy, wycieczki, praca no i trzeba wreszcie znaleÿæ czas na odpoczynek. Babcia z dziadkiem smutno patrz¹ w okno i wyczekuj¹, kiedy wnuczêta przyjd¹ z wizyt¹. Podczas rozmowy, próbuj¹ zatrzymaæ, czasem b³ahym tematem. Pragn¹ chocia na moment poczuæ zapach tamtych dni, które ju nigdy nie wróc¹. Dni, w których mogli bawiæ siê z nami ca³ymi dniami, dni w których yli naszym yciem. Pytaj¹ o sprawy osobiste, pracê, szko³ê, mi³oœæ, z wypiekami na twarzy s³uchaj¹ naszych opowieœci. Nic jednak nie jest ju takie samo. Kolor ich ycia zacz¹³ znikaæ powoli. Pamiêtajmy o tym, by odwiedzaæ babciê i dziadka nie tylko w dniu ich œwiêta. PrzyjdŸmy do nich w piêkny, wiosenny dzieñ i opowiedzmy o tym jak wspaniale zakwit³y kasztany niedaleko naszego domu. W upalny, letnie przedpo³udnie przynieœmy dla nich œwie e, soczyste gruszki. Jesieni¹ poka my im zdjêcia kolorowych liœci, które zrobiliœmy wczesnym rankiem. Czasem babcia i dziadek s¹ przykuci do ³ó ka. Nie mog¹ cieszyæ siê nawet tak banalnymi rzeczami, jak zapach kwiatów czy promienie s³oñca podczas spaceru. Nie zapominajmy o nich. Dajmy im chocia odrobinê radoœci. Kiedyœ sami bêdziemy jej potrzebowaæ. Martyna Czerny Nowonarodzonemu wnukowi Mi³oszowi Stok³osie dziadek Tadek "Wnuk siê rodzi" na melodiê Bóg siê rodzi moc truchleje I Wnuk siê rodzi, ziyñæ truchleje imiê mo downo obrane. Dziadek Tadek nie trzyÿwieje, do ³ó ka lygo nad ranym. Ref.: Dziadek Fridek z babciom Basiom piyrszego wnuka doczkali ma³ym Mi³oszym siê aszom babci Ani serce wali! II Trefiy³o dochtorow prosiæ, by nom Justka du dom dali, Ona synka nie œmi nosiæ my Go bydziym piastowali. Ref.: Dziadek Fridek... III Z dziadkym Tadkym, babcia Ania, Pon Boczka o zdrowi proszom, Mi³oszka bierom z pos³anio, po izbie na zmiana noszom. Ref.; Dziadek Fridek r. Tadeusz Brachman

19 Z okazji urodzin Renacie Seman samych serdecznoœci - zdrowia, spe³nienia najskrytszych marzeñ oraz samych pogodnych dni ycz¹ kole anki i koledzy z WDK Gorzyce *** Marii i Piotrowi Lorenc z okazji Z³otych Godów z ca³ego serca yczymy Wam niech ka dy dzieñ pe³en radoœci i mi³oœci w Waszych sercach zagoœci d³ugich lat ycia w zdrowiu pogodzie ducha i B³ogos³awieñstwa Bo ego oraz zadowolenia z spo³ecznej pracy dla dobra nas emerytów wielu wyrazów ludzkiej wdziêcznoœci i yczliwoœci i doczekania kolejnych wspólnych jubileuszy ycz¹ Zarz¹d oraz Cz³onkowie Ko³a Emerytów Gorzyce *** Z okazji 60. urodzin Antoniemu Makosz gor¹ce yczenia urodzinowe, wiele ³aska bo ych oraz samych s³onecznych dni yczy dyrektor oraz pracownicy WDK Gorzyce K¹cik yczeñ Podziêkowania Adamowi Sedlaczkowi yczenia zdrowia, szczêœcia oraz wszelkiej pomyœlnoœci sk³ada dyrektor oraz pracownicy WDK Gorzyce *** Z okazji 40. urodzin Jackowi Wachtarczykowi yczenia zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci, b³ogos³awieñstwa Bo ego, uœmiechu na co dzieñ, spe³nienia wszystkich marzeñ oraz szczêœcia rodzinnego yczy dyrektor oraz pracownicy WDK Gorzyce *** Z okazji 60 urodzin, dla Feliksa Sikora z Gorzyczek w dniu pe³nym radoœci, yczê, aby uœmiech na twej twarzy goœci³! Niech siê spe³nia zawsze ka de Twe marzenie, a smutek i cierpienie id¹ w zapomnienie! yczy syn Zbyszek, Kasia i wnuki. *** Z okazji 60-tych urodzin Feliksowi Sikora du o zdrowia, pogody ducha, b³ogos³awieñstwa Bo ego na dalsze lata ycia yczy ona Dyrekcja ZSP w Gorzyczkach, organizatorzy oraz uczestnicy turnieju bardzo serdecznie i gor¹co dziêkuj¹ wszystkim, którzy okazali serce i nieœli pomoc, aby ten turniej mia³ swoj¹ wysok¹ rangê. Za wsparcie rzeczowe oraz finansowe DZIÊ- KUJEMY : Januszowi Zientek - Zak³ad Mechaniki Pojazdowej w Gorzyczkach Jerzemu Janiczek - Ferma Drobiu w Bukowie Tomaszowi Kûhn Zak³ad Miêsno- Wêdliniarski w Rogowie Ewelinie Ka³u a - Zak³ad Przetwórstwa Miêsno-Wêdliniarskiego w Rogowie Janowi Skrzypiec - Firma Pro-Agro-Vet-Fuh w Gorzycach Adamowi Kwiatkowskiemu - Firma Transportowa Miros³awowi Grabiec - Bank Spó³dzielczy w Gorzycach Jerzemu Ba an - Firma Transportowo-Handlowa w Gorzycach Romanowi Tomala - Firma Transportowa w aziskach Kazimierzowi Rybarz - Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych w Gorzycach Janowi Worek - Zak³ad Cukierniczy w Czy owicach Marii Piechaczek - Zak³ad Cukierniczy w Gorzycach Zygfrydowi Jureczko - Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Gorzycach Grzegorzowi Gostyñskiemu - Agencja Ubezpieczeñ na ycie WARTA Radzie Rodziców przy ZSP w Gorzyczkach. *** KGW w Bluszczowie dziêkuje prezesowi SKR Gorzyce Kazimierzowi Rybarzowi i prezesowi kó³ka rolicznego w Bluszczowie - Konradowi Smyczkowi, za zakup chust regionalnych. Przewodnicz¹ca, Angela Skupieñ W dwudziestolecie dzia³alnoœci odznaczenie dla Zwi¹zku Górnoœl¹skiego W jeszcze niepewnym ustrojowo okresie, 7 lutego 1989 roku, w krêgach zwi¹zanych z Klubem Inteligencji Katolickiej, powstaje zamys³ powo³ania regionalnej organizacji, która pozwoli³aby mieszkañcom Górnego Œl¹ska autentycznie poczuæ siê gospodarzami swojego regionu. Ta organizacja to Zwi¹zek Górnoœl¹ski, który sta³ siê w regionie pionierem i taranem toruj¹cym drogê nowemu. Z drogi tej wielu skorzysta³o; i wielu póÿniej i obecnie o nim zapomnia³o. W Wielk¹ Noc 26 marca 1989 roku Goœæ Niedzielny prezentuje deklaracjê ideow¹ Zwi¹zku Górnoœl¹skiego. 30 czerwca 1989 roku S¹d Wojewódzki w Katowicach zwi¹zek rejestruje. W dniach czerwca 1990 roku mieszkañcy naszej gminy: Antoni Sowada, Stanis³aw Sitek, Andrzej Nowak, Bogus³aw Kniszka bior¹ udzia³ w I Kongresie Zwi¹zku na Górze œw. Anny. 7 lipca 1990 w salce parafialnej przy koœciele MBF w Turzy Œl¹skiej z udzia³em prezesa zwi¹zku prof. Andrzeja Klasika zawi¹zuje siê Ko³o Zwi¹zku Górnoœl¹skiego w Gorzycach. 14 maja 1991 roku ko³o w Gorzycach dzieli siê i powstaje ko³o w Turzy Œl¹skiej. W 2004 roku zawi¹zuje siê Bractwo Osób Niepe³nosprawnych Zwi¹zku Górnoœl¹skiego w Gorzycach. Prezesami tych jednostek w kolejnoœci s¹: Andrzej Nowak, Bogus³aw Kniszka, Gra yna Malczyk. W w³adzach centralnych zwi¹zku w swoim czasie funkcje pe³nili Antoni Sowada i Bogus³aw Kniszka. Wiêkszoœæ kó³ i bractw zwi¹zku korzysta³a i korzysta z goœcinnoœci i pomocy parafii, jak i pos³ugi i pomocy ksiê y, na których terenach przysz³o im dzia³aæ, znajduj¹c goœcinê w parafialnych lokalach. Niektóre maj¹ w³asne siedziby czy lokale. Nasze ko³a prawnie swoich lokali nie posiadaj¹. Patronem Zwi¹zku jest œw. Jacek - Œwiat³o ze Œl¹ska - Lux ex Silesia. Dla Polski, dla Europy. Z naszego, górnoœl¹skiego regionu. Ktoœ (a i wielu) zapyta³: a co te ten zwi¹zek takiego robi, i ciekawe co on daje? Bardzo trudno i ciê ko na tak postawione pytania odpowiedzieæ. Bo przecie to nie zwi¹zek, a jego cz³onkowie robi¹. A co on daje...? Zwi¹zek Górnoœl¹ski jest organizacj¹ po ytku publicznego. Pe³nione w nim funkcje, pe³nione s¹ spo- ³ecznie. A co robi, co zrobi³? By³ pierwszym, który odwa y³ siê g³oœno mówiæ o to samoœci Œl¹zaków, a wspólnie z innymi o koniecznoœci samorz¹dnoœci mieszkañców, upodmiotowieniu regionów, wskazywa³ na przedwojenn¹ autonomiê, która i naszemu regionowi i Polsce przynios³a du o dobrego. A jeszcze? Podtrzymywanie œl¹skich tradycji w corocznych przegl¹dach Œl¹skiego Œpiewania, w których wziê³y udzia³ dziesi¹tki, setki a ju i tysi¹ce dzieciêcych i m³odzie owych zespo³ów i wokalistów; wydawnictwa o Œl¹sku w ramach Wszechnicy Górnoœl¹skiej i inne inicjatywy wydawnicze jego cz³onków; imprezy turystyczne, pielgrzymki do miejsc kultu i wartych zwiedzenia Œl¹skie Gody, spotkania Rodzin Górnoœl¹skich; przyznawana corocznie osobom którzy przys³u yli siê Œl¹skowi nagroda imienia Wojciecha Korfantego, Parady Regionów. I tak dalej...poza tym: inicjatywy w³asne terenowych kó³ i bractw. A u nas? Gorzyckie ko³o: konkurs rysunkowy dla dzieci o Górnym Œl¹sku, zbudowanie miejsca spotkañ w parku dla mieszkañców Osin, zorganizowanie dla mieszkañców wspania³ego wystêpu zespo³u Pieœni i Tañca Œl¹sk w koœciele pw. œw. Anio³a Stró a w Gorzycach (Pe³ny koœció³, niezapomniane prze ycia). Bractwo Osób Niepe³nosprawnych szereg inicjatyw u³atwiaj¹cych egzystencjê jego cz³onkom. Ko³o w Turzy Œl¹skiej: wystêpy laureata Œl¹skiego Œpiewania dzieciêcego zespo³u Równica z Ustronia (... e a szyby dr a³y ), czy amatorskiego zespo³u teatralnego Zwi¹zku Górnoœl¹skiego z Suszca z Weselem na Górnym Œl¹sku Stanis³awa Ligonia; konkurs plastyczny, rysunkowy i literacki dla dzieci, m³odzie y i doros³ych Moje spotkanie z bebokiem i innymi straszkami (nadesz³o ponad 500 prac z ca³ego regionu); zorganizowanie pielgrzymki dla cz³onków zwi¹zku do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Œl¹skiej; Ma³e Œl¹skie Gody z udzia³em przyby³ych na pielgrzymkê; troska o zachowanie zabytków, pamiêci o historii naszej ziemi, i na niej maj¹cych miejsce wydarzeniach, o wybitnych postaciach z niej siê wywodz¹cych; udzia³ w obchodach œwi¹t pañstwowych i regionalnych; pokazanie, e w naszej ma³ej OjczyŸnie, te czêœci Górnego Œl¹ska, yli i yj¹, i z niej pochodz¹ ludzie godni uwagi, zas³u eni dla regionu, kraju, Europy, a i Œwiata. Nie mamy siê czego wstydziæ. Przypomnienie mieszkañcom; kim byli bohaterowie ulic i dlaczego taka, czy inna ulica akurat nosi tak¹ nazwê, tak siê nazywa. Ponadto organizujemy wyjazdy na fina³ Œl¹skiego Œpiewania, na Paradê Regionów, do Koszêcina na œwiêto zespo³u Œl¹sk, spotkania rodzin na Górze œw. Anny. W³¹czamy siê w pracê na rzecz reaktywowania harcerstwa (bo w deklaracji ideowej zwi¹zku jest zapis o œl¹skim harcerstwie). Pomagamy w ponownym utworzeniu chóru. To wa niejsze sprawy, imprezy podejmowane przez cz³onków zwi¹zku, nie mówi¹c o szeregu mniejszych i drobnych inicjatywach kó³ i bractwa z terenu naszej gminy, chocia by organizowane spotkania kolêdowe wpierw przez gorzyckie ko³o, obecnie przez bractwo osób niepe³nosprawnych. Nie wszyscy wiedz¹, e ksi¹dz Gerard Nowiñski, proboszcz senior parafii w Turzy Œl¹skiej, uczestnicz¹c w zwi¹zkowej imprezie wraz z cz³onkami ko³a w Turzy, odprawi³ mszê œwiêt¹ dla cz³onków zwi¹zku i ich rodzin na Górze œw. Anny, z wspania³ym s³owem wskazuj¹cym nam Œl¹zakom miejsce na tej ziemi. Z treœci¹ kazania mo na siê zapoznaæ, wchodz¹c na stronê internetow¹ zwi¹zku. Do wspólnej organizacji wiêkszoœci imprez zapraszano inne organizacje, szko³y, stowarzyszenia. I to nie z powodu braku mo liwoœci ich samodzielnego zorganizowania. Wynika to z uznawanej przez Zwi¹zek zasady potrzeby integracji spo³eczeñstwa w yciu so³ectw, gminy... Czy to siê udawa³o i udaje? Czy tak pojêtej wspólnoty dzia³añ mieszkañcy potrzebuj¹? Jak to zwykle bywa, zwi¹zek jest i doceniany, jak te i atakowany. Ale œwiadczy to, e yje, a jego dzia³alnoœæ jest zauwa ana. Ca³okszta³t dotychczasowej pracy zwi¹zku obrazuje wydana z okazji jubileuszu ksiêga pami¹tkowa, maj¹ca zapisanych 1810 pozycji. Nie ma zapisanych wszystkich z organizowanych imprez i wydarzeñ, bowiem nie wszystkie ko³a i bractwa odpowiedzia³y na apel by dostarczyæ odpowiednie dane. A szkoda. 12 grudnia 2009 roku, w koœciele katedralnym pod wezwaniem œw. œw. Piotra i Paw³a w Katowicach (funkcjê tê pe³ni³ w latach ), podziêkowaniem uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ koncelebrowan¹ przez Arcybiskupa Metropolitê Katowickiego Damiana Zimonia, zwieñczono obchody dwudziestolecia istnienia Zwi¹zku. Po mszy, w sali œw. Józefa Domu Zwi¹zkowego tej parafii, podczas spotkania op³atkowego, przy szczelnie wype³nionej sali, wspólnym z ludowym zespo³em œpiewaniu, we wspania³ej przed bo onarodzeniowej atmosferze, Zwi¹zek Górnoœl¹ski zosta³ odznaczony odznak¹ Zas³u ony dla Województwa Œl¹skiego. W uroczystoœciach wziêli udzia³ cz³onkowie i sympatycy zwi¹zku z Turzy Œl¹skiej. Bogus³aw Kniszka (Prezes Ko³a Zwi¹zku Górnoœl¹skiego w Turzy Œl¹skiej) 21

20 22 Chroñmy przyrodê i. bocianie gniazda! Pewnie ka dy, kto przeje d a przez malownicze Uchylsko, zauwa a piêkne bocianie gniazdo, przy ulicy Wiejskiej. Gniazdo z bociani¹ rodzin¹ prezentowane jest w folderach, filmach i innych materia³ach promocyjnych naszej gminy. Gniazdo usytuowane by³o na œrodku dzia³ki pañstwa Katrynioków, którzy w najbli szym czasie planuj¹ w tym miejscu budowê domu jednorodzinnego. W zwi¹zku z tym, s³up z bocianim gniazdem musia³ zostaæ przesuniêty w inne miejsce. Akcjê przeniesienia s³upa wraz z gniazdem przeprowadzono w ostatnim dniu listopada pod czujnym okiem komendanta gminnego OSP Jerzego Glenca oraz operatora dÿwigu Ireneusza P³aczka i kierowcy samochodu po arniczego Piotra S³awka. Ca³a akcja mog³a siê odbyæ dziêki przychylnoœci prezesa firmy Rembud Mariana Smyczka oraz komendanta powiatowego PSP w Wodzis³awiu Œl. Marka Misiury. Mamy nadziejê, i nowe miejsce w rogu dzia³ki tak e przypadnie do gustu powracaj¹cym po zimie bocianom. W. Langrzyk Harcerze z wizyt¹ w wójta gminy 18 grudnia br. Goryczki Urz¹d gminy odwiedzi³a dru yna harcerska im. wirki i Wigury z Czy owic. M³odzie z³o y³a yczenia bo onarodzeniowe oraz przekaza³a na rêce wójta gminy Piotra Oœliz³o betlejemskie œwiate³ko pokoju przywiezione wczeœniej z Jasnej Góry. W. Langrzyk Pierwszy sukces sekcji p³ywackiej "Nautica" Gorzyce! Cz³onkowie sekcji p³ywackiej uczestniczyli roku w wyjazdowych zawodach p³ywackich w Radlinie. Pomimo, i sekcja dzia³a od paÿdziernika br, jej cz³onkowie odnieœli pierwsze sukcesy. GOTSiR "Nautica" M³odoœæ i doœwiadczenie 13 stycznia 2010 r. w gorzyckiej sali œlubów, odby³o siê spotkanie uczestników ogólnopolskiego konkursu wokalno muzycznego Wygraj szansê z zespo³em Olzanki. Spotkanie by³o okazj¹ do z³o enia podziêkowañ wójta gminy Piotra Oœliz³o uczestnikom konkursu oraz zespo³owi z Olzy za promocjê gminy w regionie. Spotkanie da³o tak e mo liwoœæ wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy paniami z zespo³u Olzanki oraz m³odymi artystami z gminy Gorzyce. W. Langrzyk Czy owiccy harcerze zagrali w Orkiestrze Jurka Owsiaka Akcja czyżowickich harcerzy Czynienie dobra niejedno ma imiê i chc¹c jak zawsze pomagaæ innym harcerze z 16 Dru yny Harcerskiej im. wirki i Wigury w Czy owicach w³¹czyli siê w zbiórkê pieniêdzy podczas 18. Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwiatecznej Pomocy. Z identyfikatorami i skarbonkami z wielkiem zapa³em od samego rana do póÿnego popo³udnia kwestowali, zbieraj¹c pieniadze na rzecz potrzebuj¹cych. Sztab Orkiestry dla naszych harcerzy znajdowa³ siê w Komendzie Hufca w Wodzis³awiu Œlaskim, gdzie nastapi³o rozliczenie wszystkich skarbonek. To by³a bardzo udana zbiórka, bo kwota 1850 z³ jak¹ zebrali nasi harcerze stanowi niemal 10% ca³oœci pieniêdzy zebranych Harcerze tu przed wyruszeniem na kwestê. Wodzis³awskiej. Dziêkujemy. przez wolontariuszy zarejestrowanych w Sztabie Orkiestry przy Hufcu Ziemi B. Kwiatoñ Finał Orkiestry w czyżowickim gimnazjum Około godziny podsumowaliśmy zbiórkę pieniędzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie zorganizowanym przy gimnazjum w Czyżowicach. Nasi wolontariusze (gimnazjaliści z Czyżowic, Gorzyc i Rogowa) zebrali dzięki hojności wszystkich ofiarodawców kwotę 8732 zł. Środki zebrane w ramach tegorocznego Finału WOŚP zostaną przeznaczone na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Fundacja zamierza kupić wysokospecjalistyczny sprzęt dla klinik onkologicznych. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim i członków sztabu wszystkim wolontariuszom, którzy pomimo trudnuch warunków pogodowych kwestowali na rzecz fundacji. Gimnazjum Czyżowice Wigilijne spotkanie czy owickich harcerzy Jak co roku, na ostatniej zbiórce przed œwiêtami Bo ego Narodzenia, czy owiccy harcerze organizuj¹ swe spotkanie op³atkowe. Tradycyjnie na spotkanie to zapraszaj¹ osoby, które aktywnie wspieraj¹ ich dzia³alnoœæ, aby przy tej okazji za to wsparcie podziêkowaæ. W tym roku w spotkaniu uczestniczy³y tak e zuchy z Gromady Zuchowej "Czy yki". Gromada ta, podobnie jak 16 Dru yna Harcerska im. wirki i Wigury, ma sw¹ siedzibê w Wiejskim Domu Kultury w Czy owicach. Na zaproszenie harcerzy przybyli senator Antoni Motyczka, wójt naszej gminy Piotr Oœliz³o, komendant Hufca Ziemi Wodzis³awskiej dh hm Edward Kominek oraz dyrektor WDK Bibianna Dawid. Ponadto w spotkaniu uczestniczy³y instruktorki harcerskie wspieraj¹ce nasz¹ dru ynê dh Hanna Kwiatoñ i dh Maria Kmiecik. Zaproszeni goœcie mieli okazjê zapoznaæ siê z dotychczasowym dorobkiem dru yny, jej bogat¹ histori¹, bohaterami dru yny, a tak e planami na nadchodz¹cy rok. Goœcie zwiedzili przygotowan¹ wystawê fotgraficzn¹ obrazuj¹c¹ dorobek czy owickich harcerzy. Wszyscy ³ami¹c siê op³atkami z³o yli sobie serdeczne yczenia, a po wspólnie zaœpiewanych kolêdach dzieci znalaz³y pod choink¹ oczekiwane prezenty. Ponadto zuchy i harcerze otrzymali upominki od naszego wójta. Dzieci dowiedzia³y siê, e to co robi¹ w harcerskich szeregach jest bardzo dobre, a zdobyte przez nie sprawnoœci w przysz³oœci bêda im procentowaæ. Harcerze odwdziêczyli siê swoim goœciom upominkami i zapalonym Betlejemskim Œwiate³kiem Pokoju, które kilka dni wczeœniej przywieÿli z Jasnej Góry. Podczas spotkania zosta³y tak e odczytane yczenia nades³ane dla harcerzy od pos³a na Sejm RP Ryszarda Zawadzkiego, który z powodu prac w parlamencie nie móg³ dojechaæ na to spotkanie. Na zakoñczenie senator Antoni Motyczka zaprosi³ naszych harcerzy do zwiedzenia Sejmu w Warszawie. "U nas" nr 1/204/ tel Wydawca: WDK Gorzyce. Adres redakcji: Gorzyce, ul. M. Kopernika 8 Redaktor naczelny: Daniel Jakubczyk Redakcja: Krystyna Okoñ - sekretarz, Wioletta Langrzyk - redaktor techniczny, W³adys³awa Bañczyk, Bibianna Dawid, Andrzej Nowak, Piotr Pawlica, Jan Psota, Stanis³aw Sitek - redaktorzy Sk³ad komputerowy: Tomasz Grzegorzek Miesiêcznik, nak³ad: 1300 egz. Wspó³praca: Cz. Czaika, M. Czerny, ks. dr H. Olszar, A. Pustelnik, D. Parma, B. Kniszka, ks. dr A. Wuwer Druk: "Infopakt", tel Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów. Za treœæ zamieszczonych og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. B. Kwiatoñ Foto na okładce wykonał: Daniel Jakubczyk

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba IV. KADENCJA - LATA 2002 2006 Wójt - Adam Dariusz Rachuba WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Nazwa zadania Wartość PLN Parametry Okres Nazwa Funduszu i wielkość dofinansowania /PLN/ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok Załącznik Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Pilica Plan 120.000,- Na podstawie postępowania przetargowego z dnia 18.06.2003 r. w dniu

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE LP. ZADANIA INWESTYCYJNE JEDN.ORGANIZ. REALIZUJĄCA ZADANIA LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE OKRES REALIZACJI ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2004R. RAZEM ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W REMIE

RADY MIEJSKIEJ W REMIE DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 62 Poznañ, dnia 18 kwietnia 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1233 nr 153/ XVIII/07 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Lp Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa I półrocze 2015 r. VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe: Administracja Budynków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku Projekt Nr druku XI/3/15 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d"

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r. Uchwała Nr X/61/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo