10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu"

Transkrypt

1 Miesiêcznik bezp³atny Gmina Postomino 224 Rok XIX wrzesieñ miejsce w kraju, 3 w województwie Ranking Rzeczpospolitej Regionalnego, jak i Funduszu Europejski samorz¹d powsta³ na Spójnoœci czy programu Transport, podstawie danych o dochodach finansuj¹cych wiêksze inwestycje. bud etowych pochodz¹cych z funduszy Premiowano poza tym wartoœæ dotacji unijnych oraz wielkoœci przyznanego uzyskanych przez inne podmioty wsparcia unijnego. dzia³aj¹ce na terenie gminy: uczelnie, Oceniano wartoœæ pomocy wydanej, p r z e d s i ê b i o r c ó w, o r g a n i z a c j e a nie pozyskanej. Brano pod uwagê pozarz¹dowe itp. przede wszystkim dotacje z UE, jakie W rankingu tym nasza gmina wp³ynê³y do bud etów gmin w 2007 r. S¹ zosta³a sklasyfikowana na 10 miejscu to œrodki pochodz¹ce ze wszystkich w kraju, a na 3 w naszym województwie funduszy dostêpnych w latach 2004 (przed nami znalaz³a siê jedynie gmina 2006, czyli ze Zintegrowanego Programu Kobylanka i Mielno). Operacyjnego Rozwoju Nowy rok szkolny W ³awkach szkolnych zasiad³o 1016 u c z n i ó w s z k ó ³ p o d s t a w o w y c h i gimnazjalnych naszej gminy, w tym 112 w Spo³ecznym Zespole Szkó³ w Korlinie. N a d s p r a w n y m p r z e b i e g i e m tegorocznego programu dydaktycznowychowawczego pracowaæ bêdzie grono nauczycieli i wychowawców oraz pracowników obs³ugi. Z najlepszymi yczeniami Na ludowo w Jaros³awcu w wysokoœci 182 tys. z³. z Europejskiego Przedszkole w Korlinie Funduszu Spo³ecznego. W dwóch oddzia³ach (3 lata i 4-5 lat) pod opiek¹ Trzydziestu m³odych ludzi w wieku dwóch nauczycielek, psychologa 3-5 lat rozpoczê³o swoj¹ przedszkoln¹ i logopedy, 9 godzin dziennie z pe³nym przygodê edukacyjn¹. Stowarzyszenie w y y w i e n i e m, z n a u k ¹ j ê z y k a Razem, któremu przewodniczy angielskiego przy dodatkowych Mieczys³aw Ku³akowski, przy wsparciu zajêciach sprawnoœciowo-fizycznych gminnych w³odarzy osi¹gnê³o I etap i plastycznych maluchy spêdzaj¹ czas. swoich szczytnych zamierzeñ. Program Najwa niejsze jest to - powiada pt. Z ka dym dniem m¹drzejsi I zajêcia Mieczys³aw Ku³akowski e nie ma przedszkolne w gminie Postomino odp³atnoœci rodziców. Bardzo liczymy na realizowany w ramach programu Kapita³ dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê z w³odarzami ludzki uzyska³ dofinansowanie gminy oraz na sponsorów. 10 lat Arki Stefan Kwiatkowski zaczyna³ od 100 miejsc noclegowych a dziœ ma ich strona 4 Wielka gala sportu N a s t a d i o n i e i m. Z b i g n i e w a G a l k a, olimpijczycy i Or³y Górskiego Konkurs foto Czekamy na zdjêcia zwi¹zane z nasz¹ gmin¹ lub nie. strona 5 strona 9 Telefon 112 Jak i kiedy dzwoniæ strona 14 Rajd Racibora Po przepiêknych z a k ¹ t k a c h z i e m i s³awieñskiej strona 17 Pa³owo Festyn parafialny w gminnej galerii strona 20

2 Miesiêcznik Gminy Postomino Wieœci gminne... Co uradza gminna w³adza? wrzesieñ 2008 Na sesji odbytej 27 sierpnia br. j e j z b y c i e ( p o ³ o o n e j wojskowym nr 2168 Wicko radni dokonali oceny realizacji bud etu w miejscowoœci Staniewice na Morskie w obrêbie geodezyjnym gminy za I pó³rocze 2008 roku. Podjêli rzecz dotychczasowego najemcy), Wicko Morskie, Królewice, uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach : >> przyznania pierwszeñstwa Królewo (gen. Tadeusza Jauera, >> uchwalenia miejscowego planu w n a b y c i u n i e r u c h o m o œ c i gen. Tadeusza Obronieckiego, z a g o s p o d a r o w a n i a lokalowej oraz wyra enia zgody na gen. Józefa Bema, p³k W³adys³awa przestrzennego w obrêbie jej zbycie (po³o onej w m. Pa³ówko Owsianego, Podchor¹ ych, Staniewice POLA GOLFOWE na rzecz dotychczasowego Samodzielnego Dywizjonu Artylerii (plan obejmuje obszar o ³¹cznej najemcy), Przeciwlotniczej, pp³k dypl. p o w i e r z c h n i h a, >> wyra enia zgody na nabycie M. Jureckiego (na wniosek a przedmiotem jest przeznaczenie n i e r u c h o m o œ c i g r u n t o w e j dowódcy JW Ustka do terenów pod nastêpuj¹ce funkcje (niezabudowanej w obrêbie wy³¹cznej w³aœciwoœci rady gminy z a b u d o w y m i e s z k a n i o w e j g e o d e z y j n y m C h u d a c z e w a nale y podejmowanie uchwa³ zagrodowej z uwzglêdnieniem i Królewa maj¹c na uwadze w sprawach nazw ulic, agroturystyki, pola golfowe wraz z a s p o k o j e n i e p o t r z e b >> zmiany uchwa³y w sprawie z kompleksem hotelarskim m i e s z k a ñ c ó w p l a n u j e s i ê u s t a l e n i a n a j n i s z e g o i niezbêdn¹ infrastruktur¹ przyst¹piæ do remontu czêœci drogi wynagrodzenia zasadniczego techniczn¹, us³ugi dla ludnoœci, powiatowej ³¹cz¹cej Królewo i I kategorii zaszeregowania oraz rolnicze z uwzglêdnieniem z C h u d a c z e w e m. Z a m i a r wartoœci jednego punktu w z³otych gospodarstw ogrodniczych, p r z y s t ¹ p i e n i a d o r e m o n t u dla potrzeb okreœlenia stawek przetwórstwa rolno-spo ywczego, przedmiotowej drogi uzasadnia wynagrodzenia pracowników infrastruktury technicznej). potrzebê uzyskania tytu³u gminnej jednostki bud etowej Lokalizacja obiektu typu pola p r a w n e g o d o w ³ a d a n i a Gminnego Oœrodka Pomocy golfowe w pasie po³udniowym p r z e d m i o t o w y m i Spo³ecznej (poprzez zast¹pienie mo e zapocz¹tkowaæ istotne nieruchomoœciami, kwoty 936 kwot¹ ), zmiany w wykorzystaniu dla >> wyra enia zgody na nabycie >> zmiany uchwa³y w sprawie turystyki kwalifikowanej ca³ej n i e r u c h o m o œ c i g r u n t o w e j u s t a l e n i a n a j n i s z e g o d o l i n y r z e k i W i e p r z y ( n i e o d p ³ a t n i e o d A g e n c j i wynagrodzenia zasadniczego predysponowanej do tej funkcji, N i e r u c h o m o œ c i R o l n y c h w p i e r w s z e j k a t e g o r i i zgodnie z ustaleniami studium p o ³ o o n y c h w o b r ê b i e zaszeregowania tabeli punktowej uwarunkowañ gminy, geodezyjnym Staniewice i w m. rozpiêtoœci dla poszczególnych >> uchwalenia miejscowego planu Staniewice). do realizacji kategorii zaszeregowania dla z a g o s p o d a r o w a n i a inwestycji celu publicznego pracowników Agencji Mienia p r z e s t r z e n n e g o t e r e n u polegaj¹cego na budowie œcie ki Gminnego i Spraw Publicznych p o ³ o o n e g o w o b r ê b i e rowerowej od granicy wschodniej oraz ustalenia wartoœci w z³otych e w i d e n c y j n y m K a n i n z gmin¹ Ustka do granicy jednego punktu tej tabeli (poprzez ( p r z e d m i o t e m p l a n u j e s t zachodniej z gmin¹ S³awno. zast¹pienie s³ów w wysokoœci przeznaczenie terenów pod R e a l i z a c j ê i n w e s t y c j i 5,00 z³ s³owami w wysokoœci 7,00 zabudowê rekreacyjno-letniskow¹ z a p l a n o w a n o n a t e r e n a c h z³ ), i mieszkalno-pensjonatow¹ wraz dawnego szlaku kolejowego relacji >> ustalenia trybu udzielania z niezbêdn¹ infrastruktur¹ S³awno-Ustka, i rozliczania dotacji dla szkó³, techniczn¹), >> wyra enia zgody na nabycie przedszkoli oraz niepublicznych >> uchwalenia miejscowego planu n i e r u c h o m o œ c i g r u n t o w e j z e s p o ³ ó w w y c h o w a n i a z a g o s p o d a r o w a n i a ( n i e o d p ³ a t n i e o d A g e n c j i przedszkolnego i punktów p r z e s t r z e n n e g o t e r e n ó w Nieruchomoœci Rolnych po³o onej przedszkolnych, p o ³ o o n y c h w o b r ê b i e w m. Pieñkowo rozpoczêcie >> zmian w bud ecie gminy na 2008 e w i d e n c y j n y m J e z i e r z a n y budowy mieszkañ socjalnych w tej r o k. Z w i ê k s z o n o d o c h o d y " J e z i e r z a n y P o ³ u d n i e " miejscowoœci), o ,04 i wydatki o kwotê ( p r z e d m i o t e m p l a n u j e s t >> wyra enia zgody na zamianê , 0 0 z ³. D o k o n a n o przeznaczenie terenów pod nieruchomoœci (w m. Górsko dot. przeniesieñ dochodów na kwotê zabudowê rekreacyjno-letniskow¹ uregulowania stanu prawnego z³ i wydatków na kwotê i niezbêdn¹ infrastrukturê gruntów, na których zlokalizowana ,00 z³ (m.in. na remont techniczn¹), jest œwietlica oraz remiza OSP), m o s t u w M a r s z e w i e ). P o >> zwolnienia z op³aty wniosków >> wyra enia zgody na sprzeda dokonanych zmianach bud et o zmianê wpisu do ewidencji n i e r u c h o m o œ c i g r u n t o w e j zamyka siê kwot¹ ,62 d z i a ³ a l n o œ c i g o s p o d a r c z e j ( s p r z e d a j e d n e g o l o k a l u z³ po stronie dochodów i kwot¹ (dotyczy wniosków sk³adanych mieszkalnego wraz z udzia³em ,92 z³ po stronie wy³¹cznie w zwi¹zku ze zmian¹ w Jaros³awcu w drodze przetargu wydatków, a deficyt w kwocie nazw ulic, numeracji porz¹dkowej ograniczonego dla w³aœcicieli ,30 z³ zostanie pokryty nieruchomoœci oraz zmianami lokalu nr 6 przy ulicy S³onecznej), k r e d y t a m i i n w e s t y c y j n y m i, w y n i k a j ¹ c y m i z p o d z i a ³ u >> nadania nazwy ulicy w m. Rusinowo sp³atami udzielonych po yczek administracyjnego kraju), (Letniskowa, to jest niezbêdne do oraz wolnymi œrodkami na >> przyznania pierwszeñstwa nadania numerów porz¹dkowych rachunku bie ¹cym. w n a b y c i u n i e r u c h o m o œ c i nieruchomoœciom), Sza lokalowej oraz wyra enia zgody na >> nadania nazw ulic w kompleksie 2 Szept Postomina

3 wrzesieñ 2008 Nasze sprawy Wójt zadeklarowa³ Miesiêcznik Gminy Postomino Stowarzyszenie na rzecz planowane s¹ do realizacji na 2008, i m³odzie y, rozwoju i aktywnoœci Pieñkowo a k t ó r e p o k a z a n e z o s t a ³ y - niski stopieñ skanalizowania P i e ñ k ó w k o R a z e m l e p i e j w programie wyborczym nowego gminy. w P i e ñ k o w i e u c z e s t n i c z y wójta. W trakcie kadencji bêdzie stara³ siê w ogólnopolskiej akcji Masz g³os, Rozmowy z Wójtem Gminy zniwelowaæ te problemy poprzez: m a s z w y b ó r. A k c j a j e s t Postomino Januszem Bojkowskim, - rozbudowê infrastruktury organizowana przez Fundacjê im. który w pe³ni akceptuje jawnoœæ rekreacyjno-sportowej: budowê Stefana Batorego i Stowarzyszenie pracy samorz¹du i prowadzon¹ placów zabaw i boisk, Szko³a Liderów. Jej celem jest akcjê spo³eczn¹ Masz g³os, masz - systematyczn¹ przebudowê zachêcenie Polaków do udzia³u w y b ó r, d o p r o w a d z i ³ y d o dróg gminnych wraz z infrastruktur¹ w y c i u p u b l i c z n y m, m. i n. wypracowania tego dokumentu. towarzysz¹c¹, w wyborach samorz¹dowych. Wprawdzie nat³ok obowi¹zków - inwestycje poprawiaj¹ce stan Uczestnicy akcji (organizacje nowego gospodarza spowodowa³ œwietlic wiejskich oraz organizacjê pozarz¹dowe i grupy nieformalne drobne opóÿnienie w opublikowaniu ich pracy stworzenie atrakcyjnej z ca³ej Polski) prowadz¹ w swoich deklaracji w sprawie realizacji oferty dla mieszkañców gminy, miejscowoœciach dzia³ania na rzecz zobowi¹zañ przedwyborczych - utworzenie Domu Kultury rozszerzenia debaty publicznej ówczesnego kandydata, a obecnego w Postominie, o lokalnych problemach i sposobach wójta, jednak mimo to powsta³ - rozbudowê sieci kanalizacji ich rozwi¹zywania, budowania dokument, z którego wiemy ju, sanitarnej oraz sieci wodoci¹gowej. dialogu pomiêdzy w³adzami W roku 2008 wójt zamierza samorz¹dowymi, a mieszkañcami doprowadziæ do: oraz wzmacnianie poczucia - u t w o r z e n i a p l a c u z a b a w wspó³odpowiedzialnoœci wyborców w Postominie oraz przygotowania i wybranych za losy gminy. Akcja planu rozbudowy sieci placów zabaw bêdzie prowadzona do kolejnych oraz stref rekreacji na terenie gminy, wyborów w roku przebudowy dróg gminnych Dotychczas w ramach akcji w Marszewie, nasze stowarzyszenie prowadzi³o - d o k o ñ c z e n i a p r z e b u d o w y aktywne dzia³ania profrekwencyjne, chodników w Postominie i Karsinie, maj¹ce na celi zwiêkszenie udzia³u - rozpoczêcia przygotowania terenu mieszkañców gminy w wyborach pod budowê boisk sportowych Wójta Gminy Postomino. Pierwsza w C h u d a c z e w i e, P a ³ o w i e, i druga tura wyborów zakoñczy³a siê Jaros³awcu i Pieszczu. zwiêkszon¹ liczb¹ wyborców przy Dalszym dzia³aniem naszego urnach wyborczych 50,4%. Nie stowarzyszenia bêdzie monitoring uda³o siê przeprowadziæ debaty deklaracji wójta i stworzenie raportu. p r z e d w y b o r c z e j z p r z y c z y n czego mo emy spodziewaæ siê C e l e m m o n i t o r i n g u j e s t niezale nych od organizatora w najbli szym czasie i do koñca sprawdzenie, w jakim stopniu uda³o jeden z kandydatów nie podj¹³ kadencji w³adzy samorz¹dowej siê wójtowi wykonaæ zobowi¹zania wspó³pracy. w gminie Postomino. na 2008 r. zawarte w deklaracji. Kolejnym etapem akcji "Masz Za najwa niejsze lokalne problemy Teresa Rysztak g³os masz wybór" jest stworzenie wójt uwa a: dokumentu -deklaracji wójta - niewystarczaj¹co rozwiniêt¹ Akcja spo³eczna Masz G³os- Masz Wybór zawieraj¹cego listê (maksymalnie jest wspó³finansowana ze œrodków Trust for infrastrukturê rekreacyjno-sportow¹, Civil Society in Central and Eastern Europe piêciu) najwa niejszych problemów - z³y stan dróg, oraz ze œrodków Unii Europejskiej w ramach naszej gminy, które w trakcie ca³ej - niski stan obiektów kulturalnych Programu Œrodki Przejœciowe PL 2005/017- kadencji w³adze samorz¹dowe bêd¹ (œwietlice wiejskie), s t a r a ³ y s i ê r o z w i ¹ z a æ o r a z - n i e w y s t a r c z a j ¹ c ¹ o f e r t ê maksymalnie 5 zadañ, które spêdzania wolnego czasu dla dzieci Wybory po raz trzeci! Trzeci raz bêdziemy wybieraæ z a s t ê p c y w ó j t a ), w o k r ê g u - KWW Paw³a Olzaka - kandydat w tym roku. Tym razem bêd¹ to wyborczym nr 2 (Bylica, Nacmierz, Pawe³ Olzak, zam. Rusinowo, lat 34, wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Rusinowo i Wszedzieñ). Do - KWW Mariusza Rudnika - kandydat Gminy, które odbêd¹ siê 28 wrzeœnia zaszczytnej funkcji radnego Mariusz Rudnik, zam. Naæmierz, lat 2008 roku (uzupe³nienie sk³adu Rady zg³oszono: 33. po rezygnacji z mandatu radnego - KWW Jaros³awa Lichacego A d a m a D r a p a ³ y w z w i ¹ z k u kandydat Jan Habowski zam. Wybory: z powo³aniem na stanowisko Naæmierz, lat 58, 28 wrzeœnia 2008 Szept Postomina 3

4 Miesiêcznik Gminy Postomino Zdrowie mieæ... Dziesiêæ lat ARKI wrzesieñ 2008 Dowioz¹ nawet do domu - Zaczyna³em 10 lat temu od 100 miejsc noclegowych mówi Stefan Kwiatkowski, w³aœciciel oœrodka wczasowo-rehabilitacyjnego. Dziœ mam ich Rozszerzam paletê œ w i a d c z o n y c h z a b i e g ó w rehabilitacyjnych k¹piel pere³kowa, masa wodny, inhalacje solankowe, gimnastyka ogólnousprawniaj¹ca, pr¹dy diadynamiczne, jonoforeza, ultradÿwiêki, masa automatyczny. A by³ taki czas kiedy to mia³em spore w ¹ t p l i w o œ c i c o d o s e n s u prowadzenia takiej dzia³alnoœci. Teraz spe³nia siê moja druga yciowa mi³oœæ, a pierwsz¹ by³o ogrodnictwo. Cieszy to, e Jaros³awiec nabiera rumieñców, staje siê wczasowiskiem lubianym i czêsto odwiedzany, rozwija siê. D z i s i e j s z a A R K A t o nowoczeœnie wyposa ona kuchnia i gustownie urz¹dzona sto³ówka serwuj¹ca domowe posi³ki 4 Szept Postomina ( w a r z y w a z w ³ a s n e g o ekologicznego gospodarstwa rolnego), kawiarenki z wieczorkami tanecznymi, boisko do gier ma³ych, salka bilardowa i do gry w tenisa sto³owego, plac gier i zabaw dla dzieci, wypo yczalnia rowerów i sprzêtu pla owego. - Zmierzam ku temu, aby ARKA, w najbli szej przysz³oœci, by³a gotowa d o c a ³ o r o c z n e g o przyjmowania goœci p o w i e d z i a ³ n a z a k o ñ c z e n i e S t e f a n Kwiatkowski. Sza Punkt apteczny przy Oœrodku Zdrowia w Pieñkowie otwarty zosta³ 4 sierpnia b.r. Pieñkowo jest trzeci¹ wiosk¹ w naszej gminie, gdzie mo na na miejscu kupiæ leki. Nowo wybudowany budynek, widoczny od strony ulicy, z widn¹, przestronn¹ e k s p o z y c j ¹ m e d y k a m e n t ó w, zachêca do zainteresowania siê tym obiektem. Nowy punkt apteczny firmowany jest przez Aptekê Pogodn¹ ze S³awna. Rozmawiam z w³aœcicielem - Rados³awem Kurdziel. - Zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszej placówki, która usytuowana tu obok oœrodka zdrowia rozwi¹ e problem zakupu lekarstw. Nie trzeba bêdzie wyje d aæ do miasta, czy szukaæ gdzieœ indziej pomocy. - Dlaczego to punkt apteczny? Dlatego, e jest trochê mniejszy ni apteka, usytuowany jest te w mniejszej miejscowoœci, no i w punkcie nie mo na prowadziæ s p r z e d a y n i e k t ó r y c h, specjalistycznych leków, np. psychotropowych. Jednak od razu c h c ê u s p o k o i æ w s z y s t k i c h potencjalnych klientów, e ka dy lek jesteœmy w stanie sprowadziæ w ci¹gu dnia i nawet dostarczyæ go do domu. Jest to mo liwe z tego w z g l ê d u, e j e s t e m wspó³w³aœcicielem jednej z aptek w S³awnie i ka dy lek mo emy tam zakupiæ, i dostarczyæ go osobie potrzebuj¹cej b e z a s d a d o d a t k o w y c h k o s z t ó w. P l a c ó w k a c z y n n a j e s t w d n i powszednie od 9.00 do 18, a w soboty od 9.00 do14.00.

5 wrzesieñ 2008 Aktualnoœci... Po latach Miesiêcznik Gminy Postomino Do ynki Urz¹d Gminy Postomino, R a d a S o ³ e c k a i spo³eczeñstwo So³ectwa Pieñkówko zapraszaj¹ na "GMINNE DO YNKI PIEÑKÓWKO 2008" w dniu r. (sobota) Fot. Tadeusz Martychewicz Spotkali siê 29 sierpnia 1988 i wójt naszej gminy, inicjator roku podczas Ogólnopolskiego i r e a l i z a t o r w i e l u z a d a ñ B i e g u R a c i b o r a p o Z i e m i g o s p o d a r c z y c h i s p o r t o w o - S³awieñskiej rozegranego na trasie rekreacyjnych, wielki entuzjasta Postomino S³awno ( m). biegania rekreacyjnego, animator Zdzis³aw Krzyszkowiak, wielki jaros³awieckiego biegu po pla y, polski lekkoatleta, mistrz olimpijski znakomity gospodarz naszej gminy. w biegu na m z przeszkodami Nie ma ich ju wœród nas. Pozostali (Rzym 1960), dwukrotny rekordzista w naszej pamiêci. œwiata, dwukrotny mistrz Europy, S t a d i o n l e k k o a t l e t y c z n y mistrz i rekordzista Polski na w Bydgoszczy ma imiê Zdzis³awa d³ugich dystansach, jeden z wielu K r z y s z k o w i a k a, a s t a d i o n postaci wielkiego polskiego w Postominie Zbigniewa Galka. Wunderteamu. Na zdj. Organizatorzy Biegu Z b i g n i e w G a l e k, Racibora i Zdzis³aw Krzyszkowiak. samorz¹dowiec, wieloletni naczelnik Sza Program otwarcia stadionu im. Zbigniewa Galka w Postominie "Wczoraj w Pekinie, dzisiaj w Postominie" Formowanie korowodu na placu przy hali sportowej w Postominie Przemarsz pod bramæ wejúciowà na stadion od strony hali sportowej Przeciæcie wstægi przez Wójta Gminy Postomino, Przewodniczàcego Rady Gminy, przedstawiciela firmy "Tamex", i Panià Wandæ Galek Przemarsz pod obelisk z tablicà pamiàtkowà Odsùoniæcie tablicy pamiàtkowej, okolicznoúciowe przemówienia Program artystyczny Otwarcie zawodów lekkoatletycznych pod hasùem: "Wczoraj w Pekinie, dzisiaj w Postominie" Zawody sportowe - konkurencje lekkoatletyczne Wræczenie nagród uczestnikom zawodów lekkoatletycznych Prezentacja zawodników meczu piùki noýnej pomiædzy reprezentacjà "Orùów Górskiego", a reprezentacjà "Gmina Postomino i Przyjaciele" Konkurs rzutów karnych dla widzów Wystæp Orkiestry Dætej i Maýoretek Mecz piùki noýnej pomiædzy druýynà "Orùów Górskiego", a "Gminà Postomino i Przyjaciele" W programie m.in.: msza œwiêta (polowa) o godzinie 11:00, czêœæ oficjalna, wyst¹pienie wójta, czêœæ a r t y s t y c z n a, w y s t ê p z e s p o ³ ó w D Y G, Pieñkowianie, Arabesek, kabaretu Widelec, zespo³u disco polo Akcent. Konkursy sprawnoœciowe so³ectw. 2 1 : : z a b a w a do ynkowa. zapraszamy Takie czasy Nie jest sztuk¹ wyprodukowaæ sztuk¹ jest sprzedaæ. Szept Postomina 5

6 Miesiêcznik Gminy Postomino Aktualnoœci Jak ubiegaæ siê o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego Od 1 paÿdziernika 2008r. ILE MO NA OTRZYMAÆ? rozpocznie siê wyp³ata œwiadczeñ Œwiadczenia z FA przys³uguj¹ z Funduszu Alimentacyjnego. w kwocie bie ¹co zas¹dzonych Zast¹pi¹ obecnie wyp³acane zaliczki alimentów, ale nie mog¹ wynieœæ alimentacyjne. Mo na ju sk³adaæ wiêcej ni 500 z³ na dziecko. wnioski o now¹ formê pomocy. Prawo do œwiadczenia przys³uguje, Œwiadczenia z FA przyznawane je eli przeciêtny miesiêczny dochód bêd¹ na tzw. okresy œwiadczeniowe, netto na osobê w rodzinie w roku trwaj¹ce od 1 paÿdziernika do 30 p o p r z e d z a j ¹ c y m o k r e s wrzeœnia nastêpnego roku. Wnioski œwiadczeniowy nie przekracza 725 o i c h p r z y z n a n i e o s o b y z³. zainteresowane mog¹ sk³adaæ w Urzêdzie Gminy p.12. JAKIE DOKUMENTY? Aby uzyskaæ œwiadczenie DLA KOGO ŒWIADCZENIE? alimentacyjne, w swojej gminie O s o b ¹ u p r a w n i o n ¹ d o musisz z³o yæ wniosek. Wniosek œwiadczenia z FA jest dziecko, które powinien zawieraæ: ma zas¹dzone od rodzica alimenty, dane dotycz¹ce cz³onków je eli egzekucja alimentów jest rodziny, w tym: imiê, nazwisko, datê bezskuteczna. Egzekucja jest urodzenia, numer PESEL, numer bezskuteczna, je eli w okresie NIP, a w razie gdy nie nadano tych dwóch miesiêcy przed z³o eniem numerów lub jednego z nich seriê w n i o s k u k o m o r n i k n i e i numer dowodu osobistego lub wyegzekwowa³ pe³nej nale noœci paszportu, z tytu³u zaleg³ych i bie ¹cych - oœwiadczenie o przekazaniu zobowi¹zañ alimentacyjnych. organowi egzekucyjnemu wszelkich W przypadku, gdy egzekucja znanych informacji niezbêdnych do alimentów nie jest prowadzona p r o w a d z e n i a p o s t ê p o w a n i a w Polsce, bo d³u nik mieszka za e g z e k u c y j n e g o p r z e c i w k o granic¹, w celu potwierdzenia d³u nikowi alimentacyjnemu, bezskutecznoœci egzekucji, do - œ w i a d c z e n i e o m i e j s c u wniosku o przyznanie œwiadczeñ zamieszkania, wieku, zatrudnieniu z FA wnioskodawca musi do³¹czyæ i sytuacji ekonomicznej osoby odpowiednie zaœwiadczenie z s¹du zobowi¹zanej do alimentacji. okrêgowego (lub innego w³aœciwego Do wniosku powinieneœ do³¹czyæ: s¹du) lub zagranicznej instytucji - o d p i s p r a w o m o c n e g o egzekucyjnej, potwierdzaj¹cej orzeczenia s¹du zas¹dzaj¹cego b e z s k u t e c z n o œ æ e g z e k u c j i a l i m e n t y, o d p i s p r o t o k o ³ u zas¹dzonych alimentów lub zawieraj¹cego treœæ ugody s¹dowej niemo noœæ prowadzenia egzekucji. l u b u g o d y z a w a r t e j p r z e d mediatorem, Œwiadczenia z FA przys³uguj¹: - zaœwiadczenie komornika, e - o s o b i e u p r a w n i o n e j d o e g z e k u c j a a l i m e n t ó w j e s t ukoñczenia przez ni¹ 18 roku ycia, bezskuteczna, - w przypadku gdy uczy siê - zaœwiadczenie z urzêdu w szkole lub szkole wy szej do s k a r b o w e g o o u z y s k a n y c h ukoñczenia 25 roku ycia, dochodach, - w przypadku posiadania - dokument stwierdzaj¹cy wiek orzeczenia o znacznym stopniu dziecka, n i e p e ³ n o s p r a w n o œ c i - zaœwiadczenie o uczêszczaniu bezterminowo. dziecka do szko³y, Dziecko, które ma zas¹dzone - e w e n t u a l n e o r z e c z e n i e a l i m e n t y, n i e m u s i b y æ o niepe³nosprawnoœci lub o stopniu wychowywane przez rodzica niepe³nosprawnoœci dziecka, samotnie je wychowuj¹cego. Prawo - ksero dowodu osobistego, do œwiadczeñ z FA przys³uguje te na - zaœwiadczenie z gospodarstwa. dzieci wychowywane przez rodzica, Marzena Musur który zawar³ kolejny zwi¹zek ma³ eñski, yje w nieformalnym zwi¹zku lub aktualny m¹ nie p³aci alimentów. 6 Szept Postomina FLESZ wrzesieñ 2008 Nasza gmina zg³osi³a akces do tegorocznego miana FAIR PLAY. W audycie eliminacyjnym udzia³ wziêli bankowcy, przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ na terenie g m i n y l u b n a j e j r z e c z, przedstawiciele stowarzyszeñ, samorz¹dowcy, pracownicy Urzêdu G m i n y. D o k o n a n o l u s t r a c j i w y b r a n y c h o b i e k t ó w ogólnodostêpnych i wczasoworehabilitacyjnych. Mieszkaniec s¹siedniej gminy, w starszym od siebie BMW, szala³ po drogach naszej gminy, uciekaj¹c przed policyjnym poœcigiem, z s z y b k o œ c i ¹ z n a c z n i e przekraczaj¹c¹ granice zdrowego rozs¹dku, stwarzaj¹c zagro enie dla zdrowia i ycia ludzkiego. Drogowy rajdowiec zaliczy³ 110 punktów karnych za jednym poci¹gniêciem. P a s a e r e m s z a l e ñ c a b y ³ mieszkaniec naszej gminy. P o l s k i e R a d i o K o s z a l i n realizowa³o i emitowa³o z Jaros³awca (w ka dy poniedzia³ek miesi¹ca) plenerowe studio Lata na gor¹co. O walorach ziemi postomiñskiej, o zamierzeniach i wszelkich poczynaniach, o blaskach i cieniach sezonu letniego w nadmorskich miejscowoœciach naszej gminy mówili m.in. przedstawiciele stowarzyszeñ, przedsiêbiorcy, radni i so³tysi, organizatorzy imprez k u l t u r a l n y c h i s p o r t o w o - rekreacyjnych, wójt gminy, latarnik i ratownik, pierwsi osadnicy, s t r a a c y, r o d z i m i p o e c i, o r g a n i z a t o r z y r u c h u agroturystycznego. Z terenu budowy w Pa³ówku skradziono 700kg cementu (28 worków). Sprawcy przerzucili towar przez p³ot i wywieÿli na taczce (wstêpne ustalenia policyjne) Kevin Aiston, Waldemar Sierañski (kabaret Koñ Polski ) i Krzysztof Piasecki wyst¹pili na letniej scenie w Jaros³awcu w wieczorze kabaretowym.

7 wrzesieñ 2008 Aktualnoœci USC - I pó³rocze 2008r. Miesiêcznik Gminy Postomino URODZENIA Hubert, Bart³omiej Pawe³, Krystian, Artur Michalak Katarzyna Sylwia Urodzi³o siê 61 dzieci (30 dziewczynek i Aleksander. Chudaczewo 31 ch³opców): Szczegó³owe informacje o urodzeniach JóŸwik Wies³aw Piotr S³upsk Maria, Alicja Agnieszka, Klaudia zamieszczamy na yczenie rodziny. Jab³oñska Iwona Milena Wszedzieñ Maria, Lena, Patrycja Ma³gorzata, Prosimy w tej sprawie o kontakt Zalewska Ewelina Zaleskie Natalia Wesna, Amelia, Amelia, telefoniczny lub listowny. Ciesielski Damian Marcin Zuzanna, Maja, Maja Wiktoria, Hanna Mo ecie Pañstwo zamieszczaæ w tej Postomino Maria, Gabriela Anna, Cassandra Lina, rubryce fotografie swych pociech. D¹browski ukasz Jan Rados³aw Roksana Oliwia, Wiktoria, Patrycja Mordal Ilona Teresa Pieszcz Helena, Julia Karolina, Julia Aleksandra, MA EÑSTWA Mroczkowski Arkadiusz Artur Karolina, Katarzyna, Oliwia Maria, Lena Zawarto 37 ma³ eñstw z udzia³em Wilkowice Maria, Nikola Wiktoria, Wanessa mieszkañców naszej gminy, m. in.: Œwieboda Magdalena Iwona Marcela, Wiktoria Weronika, Hanna, Postomino Maja Katarzyna, Alicja, Samanta. Madrak Mariusz Ostro³êka Szydlowski Wies³aw Kowalewice Dawid ukasz, Filip Zenon, Olaf Ko³odziej Ewa - Postomino Su³ek Dorota Jadwiga Mas³owice Jacek, Hubert Adam, Alan B³a ej, Zalewski Grzegorz Zaleskie Mateusz, Piotr, Filip, Micha³, Miko³aj Ciesielska Miros³awa Postomino ZGONY Krzysztof, Tomasz, Filip, Kornel Andrzej, Zjawiñski Piotr Pa³owo Zmar³o 39 osób: 14 kobiet i 25 Mi³osz Ryszard, Micha³ Krzysztof, Wiktor Majrowska Ewelina Ma³gorzata mê czyzn. Jakub, Tobiasz, Hubert, Juliusz Dariusz, Pieñkowo Dodatkowe informacje o zgonach Maciej, Dominik Tomasz, Jakub Pawe³, Piasecki Przemys³aw Rafa³ Sulimice zamieszczamy na yczenie rodziny. Jakub, Mi³osz Eugeniusz, Jakub Hubert, Kosior Karolina Ronino Piotr Grzejszczak Wiktor Marek, Kordian Adam, Dawid Rybak Tomasz Bogumi³ Pieñkowo Na biwaku fajnie jest Czterdzieœcioro dzieci ze œwietlic o p i e k u ñ c z o - w y c h o w a w c z y c h : Staniewice, Pieszcz, Królewo spêdzi³o t r z y d n i o w y b i w a k w O œ r o d k u P r z y w o d n y m w J a r o s ³ a w c u. Wychowawcy poczynili wiele starañ, aby uczestnicy mieli co wspominaæ i aby wakacje kojarzy³y im siê z radoœci¹, sportem, wypoczynkiem i nauk¹ samodzielnoœci. Organizatorem by³ Urz¹d Gminy i Gminna Komisja R o z w i ¹ z y w a n i a P r o b l e m ó w Alkoholowych w Postominie. Spacery, k¹piel w morzu, budowanie zamków z piasku, wejœcie na latarniê, spotkanie z ratownikami, przeja d ka motorówk¹, zje d alnia, lody, balonowy mecz, siatkówka, dyskoteka oraz inne zabawy to zajêcia, które pozwoli³y dzieciakom mi³o spêdziæ czas. Koloniœci samodzielnie, choæ pod okiem opiekunów, przygotowywali œniadania i kolacje oraz dbali o porz¹dek w swoich pokojach. Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy lub certyfikaty oraz drobne upominki. Tak wspaniale siê z³o y³o, e pogoda dopisa³a, wiêc ju sam pobyt nad morzem by³ wielkim prze yciem i atrakcj¹. Jedna trzecia uczestników by³a pierwszy raz na takiej formie wypoczynku, a wiêc obowi¹zkowo musieli przejœæ chrzest kolonistów. Sam Neptun udziela³ b³ogos³awieñstwa swoim trójzêbem, kiedy zaliczony zosta³ sprawdzian z odwagi, wytrzyma³oœci i pokory. Wychowawcy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania organizatorom oraz wszystkim, którzy przyczynili siê do uatrakcyjnienia pobytu naszych dzieci, a w szczególnoœci: paniom Miros³awie Lemtis, Marii Lech-Szajner, Ewelinie Kwiatkowskiej oraz panu Kazimierzowi Borsutowi, pañstwu Siwiukom ze S t a n i e w i c, a t a k e s z e f o w i jaros³awieckich ratowników. Terry Szept Postomina 7

8 Miesiêcznik Gminy Postomino Aktualnoœci Wielki dowód s y m p a t i i, w d z i ê c z n o œ c i, d o r o s ³ o œ c i o t r z y m a ³ Z d z i s ³ a w Ludwikowski z r¹k wójta Janusza Bojkowskiego. Ten dowód osobisty to symbol uzyskania pe³noletnoœci przez sztandarow¹, letni¹ imprezê naszej gminy Miêdzynarodowy Bieg po Pla y. Dowód uznania i zaanga owania w realizacjê tej promocyjnej dzia³alnoœci szczególnie uwidoczniony zosta³ w rubryce imiona rodziców: Zbigniew, Zdzis³aw. To w³aœnie Zbigniew Galek i Zdzis³aw Ludwikowski byli inicjatorami tej, doros³ej ju, miêdzynarodowej imprezy. Od wrzeœnia m³odzi 18-latkowie otrzymywaæ bêd¹ równie symboliczny dowód uznania ich doros³oœci z r¹k wójta. Terry wrzesieñ 2008 przejœciu huraganu, w Jaros³awcu te Ach, ta pogoda okrutnie zawia³o 12 stopni w skali B., fale by³y tak ogromne, e przelewa³y siê przez gwiazdobloki. No i porwa³o dach Lato by³o piêkne tego roku. S³oñca ze sceny na parkingu, poszarpa³o linki nie brakowa³o, trochê popada³o oraz powymiata³o towar z niektórych, i powia³o. Kataklizmy pogodowe niezabezpieczonych straganów. omija³y nasz¹ gminê, chocia : Generalnie jednak nie mo emy - 13 sierpnia, po upalnym narzekaæ na pogodê. popo³udniu przewali³a siê nawa³nica Terry o p a d ó w : k r ó t k a, a l e b a r d z o intensywna, a ok. godz nad Pieñkowem odnotowaliœmy opady gradu, co zosta³o udokumentowane fotograficznie; - d³ugi weekend (15 17 sierpieñ) wystraszy³ nas obfitymi opadami deszczu, a w niedzielne popo³udnie, kiedy po³udnie Polski liczy³o straty po Wyprawka szkolna 2008 Dofinansowanie zakupu - dla uczniów klas I szkó³ zamiast zaœwiadczenia o wysokoœci p o d r ê c z n i k ó w d l a d z i e c i podstawowych do kwoty 130 z³ d o c h o d ó w o œ w i a d c z e n i e rozpoczynaj¹cych obowi¹zkowe - dla uczniów klas II szkó³ o wysokoœci dochodów. r o c z n e p r z y g o t o w a n i e podstawowych do kwoty 150 z³ W przypadku ubiegania siê przedszkolne, naukê w klasach I- - dla uczniów klas III szkó³ o pomoc dla ucznia, którego rodzina I I I s z k o ³ y p o d s t a w o w e j podstawowych do kwoty 170 z³ korzysta ze œwiadczeñ pieniê nych z Wyprawka szkolna pomocy spo³ecznej w formie zasi³ku R o d z i c e u c z n i a ( p r a w n i sta³ego lub okresowego mo na Program skierowany jest do opiekunowie, rodzice zastêpczy) przed³o yæ - zamiast zaœwiadczenia dzieci pochodz¹cych z rodzin sk³adaj¹ wniosek o dofinansowanie o w y s o k o œ c i d o c h o d ó w - spe³niaj¹cych kryterium dochodowe, zakupu podrêczników do dyrektora zaœwiadczenie o korzystaniu ze o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt szko³y (przedszkola), do której uczeñ œwiadczeñ pieniê nych w formie 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. bêdzie uczêszcza³ w roku szkolnym zasi³ku sta³ego lub okresowego. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z /2009. Pieni¹dze wyp³aca siê po r. Nr 115, poz. 728), tj. 351 z³. Wnioski sk³ada siê w terminie przedstawieniu dowodu zakupu do dnia 19 wrzeœnia 2008 roku. Do podrêczników, którym w przypadku D o f i n a n s o w a n i e z a k u p u w n i o s k u n a l e y d o ³ ¹ c z y æ zakupów indywidualnych jest faktura podrêczników bêdzie wynosiæ: zaœwiadczenie o wysokoœci VAT wystawiona imiennie na ucznia, - dla dzieci rozpoczynaj¹cych dochodów za miesi¹c sierpieñ. rodzica, prawnego opiekuna albo obowi¹zkowe roczne przygotowanie W uzasadnionych przypadkach rodzica zastêpczego. przedszkolnedo kwoty 70 z³ do wniosku mo na do³¹czyæ 8 Szept Postomina W Wierzchos³awicach

9 wrzesieñ 2008 Miesiêcznik Gminy Postomino Konkurs Konkurs Fotograficzny nasza gmina twoimi oczami Zrób zdjêcie, wyœlij je na adres redakcji i wygraj super odtwarzacz mp3 z radiem albo pendrive z filmem Mistrzostw Europejskich 2008 Regulamin 1. Organizatorem konkursu jest Szept Postomina 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujàcych. 3. Kaýdy z autorów moýe nadesùaã dowoln¹ iloœæ fotografii tematycznie zwi¹zanych z gmin¹ Postomino. 4. Technika wykonania prac jest dowolna. 5. Prace naleýy nadsyùaã poczta elektronicznà przez Internet lub na p³ycie CD/DVD na adres redakcji. 6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli (2MP) naleýy nadsyùaã na adres w formie zaùàczników do listu elektronicznego. 7. Fotografie, na których bædà siæ znajdowaã jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) bædà dyskwalifikowane. 8. W treúci maila/listu elektronicznego naleýy podaã: tytuù pracy, imiæ i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjæcia, nazwæ fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjæcia oraz oúwiadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjæã oraz zgodæ na przetwarzanie danych osobowych. 9. Przesùane pliki nie bædà zwracane. Z chwilà nadesùania fotografie przechodzà na wùasnoúã organizatorów, którzy przejmujà autorskie prawa majàtkowe do nadesùanych prac. 10. Zdjæcia naleýy nadsyùaã od do r. Rozstrzygniæcie konkursu nastàpi r. 11. Oceny zdjæã dokona jury powoùane przez organizatora. Decyzje jury sà ostateczne. 12. Wyniki konkursu bêd¹ opublikowane na ³amach Szeptu. 13. Organizatorzy przewidujà 1 nagrodæ gùównà - odtwarzacz mp3 oraz 2 równorzædne nagrody dodatkowe, którymi bædà pendrive'y. Nagrody rzeczowe nie podlegajà zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniæýny. 14. Nadesùanie prac oznacza akceptacjæ warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja naleýy do jury konkursu. Ýadne odwoùania nie zostanà uwzglædnione. 15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwoùania konkursu. 16. Udziaù w konkursie jest równoznaczny z wyraýeniem przez osoby uczestniczàce zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczàce w konkursie potwierdzajà swojà zgodæ na powyýsze w formie przesùania do organizatora oúwiadczenia. Pamiêtaj, aby zdjêcia by³y zwi¹zane tematycznie z gmin¹ Postomino. Mo e to byæ widok na wyj¹tkowe drzewo, pole, ³¹kê, dom, uliczkê itd. Ka de zdjêcie mo e byæ ciekawe i wyj¹tkowe. Szept Postomina 9

10 Miesiêcznik Gminy Postomino Kultura Lato Ciesz¹ siê dzieci, e przysz³o lato. Zawsze uœmiechniête, oraz radosne. Pachn¹ce kwieciem na brzegu ruczaju. Tu w naszej Polsce Kochanym kraju Kazimiera Bednarczyk Byliœmy w Tringwillershagen Z t r z y d n i o w ¹ w i z y t ¹ w Tringwillershagen, na zaproszenie burmistrza miasta, przebywa³a delegacja naszej gminy z Januszem Bojkowskim, wójtem. Omawiano wiele bie ¹cych spraw dotycz¹cych d a l s z e j w s p ó ³ p r a c y o b y d w u miejscowoœci w zakresie dzia³alnoœci sportowo-rekreacyjnej, gospodarczej i kulturalnej. Szczególn¹ uwag¹ z w r ó c o n o n a u r u c h o m i e n i e w Postominie Domu Kultury, który bêdzie œwiadczy³ us³ugi na rzecz mieszkañców obydwu miejscowoœci. Wrzesieñ Jab³ka w sadzie uœmiechaj¹ siê czerwieni¹, zachwycaj¹ sw¹ dojrza³oœci¹. Z³ote s³oneczniki swe ciê kie g³owy bez przerwy unosz¹ ku s³oñcu. Kwiaty na klombach rabatkach i ogrodach ciesz¹ siê swym przepychem i tworz¹ wielobarwny kobierzec. W lasach grzybów co niemiara podgrzybków, prawdziwków i kurek otulone zieleni¹ i wrzosem czekaj¹ na swoich grzybiarzy. Szkolny dzwonek zadÿwiêcza³ i rozkrzyczane dzieciaki zamilk³y w ³awkach. Jadwiga Michalak Radio Koszalin wrzesieñ 2008 Radio Koszalin - okno na œwiat, obchodzi w³aœnie piêædziesi¹t piêæ lat. Wieœci ze œwiata, czy wieœci z kraju w radiu codziennie stacja nadaje. Tak e muzyki s³yszymy sporo z list¹ przebojów na czele stacji yczymy wiele dobrego na co dzieñ i na wszystkie niedziele Jadwiga Michalak Wystartuj bracie drogi G³owa boli, w krzy u ³upie, ciê ko siedzieæ jest na pupie, i ból zêba Ci doskwiera, nogi bol¹ jak cholera. Nie jest dobrze myœlisz sobie najwa niejsze to jest zdrowie, a chcesz mieæ si³ê, zdrowe nogi, wiêc wystartuj bracie drogi. Zacznij rajd od Racibora jak okazja, piêkna pora. Ja Ci radzê wiêc spacerek zamieñ sobie na rowerek. Piêkn¹ okolicê zwiedzisz, a na pupie nic nie wysiedzisz. Mateusz Sawicki Nowoœci biblioteczne Wstrz¹saj¹ca historia ucieczki y d o w s k i e g o d z i e c k a przeznaczonego na œmieræ. Cudem ocalony, pochwycony i przygarniêty przez katów, przywdziewa mundur ³otewskiego legionisty Waffen SS. Walczy na froncie wschodnim, hitlerowska propaganda czyni z niego gwiazdê: najm³odszego nazistê III Rzeszy. Po wojnie - razem z ba³tyckimi sojusznikami Hitlera - musi uciekaæ na Zachód. Pod koniec ycia wraca do Europy, by odzyskaæ utracon¹ to samoœæ i dotrzeæ do najg³êbiej skrywanego tabu. Opowieœæ o Bridzie, m³odej irlandzkiej dziewczynie i o jej duchowych poszukiwaniach. Na 10 Szept Postomina swej drodze spotyka mêdrca, który uczy j¹, jak radziæ sobie z lêkami i w³asnym cieniem oraz kobietê, która wprowadza j¹ w arkana magii. adne z nich nie ma najmniejszej w¹tpliwoœci, e dziewczyna ma dar, ale tylko od niej zale y, jak go wykorzysta. Musi wybraæ miêdzy uczuciem a pragnieniem przemiany. Musi odpowiedzieæ sobie na najwa niejsze pytania. Wzruszaj¹ca opowieœæ o mi³oœci i têsknocie za Drug¹ Po³ow¹. Justyna i Magdalena Justyna Kamiñska i Magdalena Bruska (Bursztynowa Miss Pujan tegorocznego jaros³awieckiego konkursu), obie z ¹cka, uczennice I V k l a s y T e c h n i k u m E k o n o m i c z n e g o, r a d o œ n i e i pozytywnie zakoñczy³y miesiêczn¹ praktykê w naszym Urzêdzie Gminy.

11 wrzesieñ 2008 Ratownicy Ratownictwo nadmorskie Miesiêcznik Gminy Postomino p³ywanie bez promili Tu przed zakoñczeniem sezonu Na najlepiej zabezpieczonej Dla podniesienia kwalifikacji m ê s k a w s k ³ a d z i e : P a w e ³ pla y œrodkowego wybrze a, i umiejêtnoœci ratowniczych dru yny: Dziechcierewicz (kapitan), Wojciech w Jaros³awcu, zorganizowanych mêska oraz eñska wystartowa³y Sadowski, Pawe³ Ruda, Karol zosta³o, w sezonie letnim 2008 r. w eliminacjach Mistrzostw NIVEA Kordu³a, Jakub Lysko, Pawe³ 7 stanowisk ratowniczych. Dla dzieci Ratowników WOPR. Dru yna B a l c e r e k w e l i m i n a c j a c h, i m³odzie y wypoczywaj¹cych na eñska w sk³adzie: Sylwia Kunert r o z g r y w a n y c h n a p l a y obozach i koloniach letnich (kapitan), Ewa Hofman, Beata w Miêdzyzdrojach, zajê³a 1. miejsce, w Jaros³awcu, przygotowane zosta³y Kamiñska, Patrycja órawska, wygrywaj¹c ³ódŸ ratownicz¹ typu BL 2 s e k t o r y k o l o n i j n e. N a d Katarzyna Œniadecka oraz Justyna i awansuj¹c do fina³u Mistrzostw. b e z p i e c z e ñ s t w e m o s ó b Merz, w eliminacjach rozgrywanych Spoœród 44 gmin nadmorskich nasze wypoczywaj¹cych na pla ach na pla y w Krynicy Morskiej, zajê³a 3. dru yny w finale Mistrzostw NIVEA strze onych czuwa³o 35. bardzo miejsce, awansuj¹c tym samym do Ratowników WOPR rozgrywanym dobrze wyszkolonych ratowników fina³u Mistrzostw. Natomiast dru yna na pla y w ebie uplasowa³y siê na 3 miejscu. Dla podniesienia œwiadomoœci osób, wypoczywaj¹cych na pla ach strze onych w gminie Postomino, zaanga owaliœmy siê w akcjê profilaktyczn¹: WODA BEZ PROMILI. Arkadiusz Jaroszewicz WOPR, którzy byli w pe³ni wyposa eni w najnowszy sprzêt ratowniczy. Na pla y centralnej znajdowa³ siê punkt pierwszej pomocy, w którym dy urowa³ ratownik medyczny. D o d a t k o w ¹ a t r a k c j ¹ d l a wczasowiczów, wypoczywaj¹cych na pla y w Jaros³awcu, by³y pokazy ratownictwa wodnego, które organizowane by³y kilka razy w ci¹gu sezonu. W trakcie trwania sezonu nasi ratownicy, nios¹c pomoc zarówno w wodzie, jak i na l¹dzie, pomogli 150 osobom. Szept Postomina 11

12 Miesiêcznik Gminy Postomino Sport, rekreacja, wypoczynek Wêdkarskie zawody sp³awikowe o puchar wójta gminy Postomino Tak jak przed rokiem nad jeziorem w Pieñkowie w dniu 24. sierpnia 2008 roku odby³y siê zawody wêdkarskie sp³awikowe dla wêdkarzy z ko³a KARAŒ Postomino. Godz nad jezioro zaczêli schodziæ siê wêdkarze, chêtni do udzia³u w walce na kije oczywiœcie wêdkarskie. Walka tym razem toczy³a siê o puchar i to nie byle jaki, bo puchar Wójta Gminy Postomino. Po zapisach, losowaniu i krótkiej odprawie zawodnicy rozeszli siê do swoich wylosowanych ³owisk. Po przygotowaniu indywidualnego miejsca, po nêceniu nast¹pi³ sygna³ rozpoczêcia zawodów. Do rywalizacji przyst¹pi³o 25 zawodników w tym 6 juniorów i dwie panie i tu jesteœmy dumni, e w naszym terenowym gronie wêdkarskim jest ju 5 pañ. P o 4 g o d z. w s p ó l n e g o wêdkowania i po rzetelnym wa eniu z ³ o w i o n y c h r y b w y ³ o n i o n o 1. miejsce oraz puchar Wójta atmosferze. W obecnoœci W-ce zwyciêzców. Zerowych wyników Gminy Postomino wynikiem 4930 Wójta poruszono wiele spraw w tym dniu nie by³o, w³aœciwie nie ma gram zdoby³ Andrzej SOBOLEWSKI - nurtuj¹cych nas wêdkarzy. Mamy co ukrywaæ nigdy nie ma zerowych Pienkówko g³êbok¹ nadziejê, e wspó³praca wyników nad jeziorem w Pieñkowie! 2. miejsce zaj¹³ Zbigniew naszego ko³a Karaœ z panami SUCHAÑSKI - Pieñkowo w ó j t a m i b ê d z i e c z y s t ¹ 3. miejsce zdoby³ Janusz przyjemnoœci¹. BARANOWSKI Pieñkowo Do nastêpnego spotkania. Bêd¹ Zawodnicy do miejsca 9. otrzymali to zawody spinningowe nad rzek¹ dyplomy okolicznoœciowe oraz Wieprz¹ pod nazw¹ TROTKA nagrody rzeczowe ufundowane JESIENNA w dniu 28 wrzesnia 2008 przez Urz¹d Gminy w Postominie. r. O miejscu spotkania i godzinie Puchar zwyciêzcy wrêczy³ W-ce Wójt r o z p o c z ê c i a p o i n f o r m u j e m y Gminy Pan Adam Drapa³a. w osobnym og³oszeniu. Zawody, jak zwykle zakoñczono Janusz Baranowski pieczon¹ kie³bask¹, tym razem prosto z grilla w mi³ej i spokojnej V etap eliminacyjny konkursu zdoby³a tytu³ Bursztynowej Miss. Bursztynowa zgromadzi³ 12 kandydatek (w tym Magdalena Bruska z ¹cka uzyska³a jedn¹ z ¹cka) na scenie letniej zaszczytny tytu³ Miss Pujan w Jaros³awcu. Magdalena Sausz (sponsora konkursu). z Wroc³awia (ratowniczka z Bryzy ) Sza Miss 2008 wrzesieñ Szept Postomina

13 wrzesieñ 2008 Na ludowo w Jaros³awcu Miesiêcznik Gminy Postomino Szept Postomina 13

14 Miesiêcznik Gminy Postomino Poradnik OC CO ZROBI OPERATOR ODBIERAJ CY PO CZENIE NA Jak dzwoniæ na 112 NUMER ALARMOWY 112? >> Zapyta o rodzaj zdarzenia, Czyli, co nale y robiæ krok po instrukcje przekazywane przez miejsce zdarzenia. kroku od momentu wybrania numeru operatora. >> Wstêpnie dokona oceny sytuacji 112: - Nie wolno roz³¹czaæ siê do czasu i dokona weryfikacji, która s³u ba - Miejsce rozmowy powinno znajdowaæ wyraÿnego polecenia operatora powinna byæ skierowana do miejsca siê w pobli u miejsca zdarzenia z uwagi na koniecznoœæ przekazania zdarzenia. i pozwalaæ na spokojnej porozumienie n a j w a n i e j s z y c h i n f o r m a c j i >> Poinformuje o rodzaju zdarzenia siê z operatorem (bez zak³óceñ). o zdarzeniu. w³aœciwe s³u by ratunkowe najbli sze - Jeœli to mo liwe, po³¹czenie - Jeœli sytuacja nagle siê zmieni lub miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne z operatorem numeru 112 powinno byæ pogorszy, nale y szybko o tym jest jak najbardziej precyzyjne wykonane przez osobê znajduj¹c¹ siê powiadomiæ operatora numeru 112. wskazanie miejsca- lokalizacji. bezpoœrednio w miejscu zagro enia - Nale y staraæ siê o chwilowe >> Jeœli zajdzie taka potrzeba, lub inn¹ osob¹ bêd¹c¹ œwiadkiem niekorzystanie z telefonu, z którego operator mo e po³¹czyæ osobê danego zdarzenia. dokonywano zg³oszenia, na wypadek, zg³aszaj¹c¹ zdarzenie bezpoœrednio - Nale y czekaæ cierpliwie do momentu g d y b y o p e r a t o r p r ó b o w a ³ z dyspozytorem danej s³u by, np.: zg³oszenia siê operatora, nie odk³adaæ skontaktowaæ siê ponownie w celu z dyspozytorem medycznym. s³uchawki do czasu, gdy po³¹czenie weryfikacji informacji lub udzielenia nie zostanie podjête (po³¹czenie jest innych dodatkowych informacji. Nale y pamiêtaæ, e w przypadku bezp³atne, wiêc nie generuje kosztów zagro enia kilka osób mo e dzwoniæ dla zg³aszaj¹cego zdarzenie). CZEGO MO ESZ SPODZIEWAÆ jednoczeœnie na numer alarmowy 112, - Trzeba przedstawiæ siê z imienia SIÊ, DZWONI C NA 112? zg³aszaj¹c to samo zdarzenie. Nie i nazwiska, krótko opisaæ zdarzenie lub Zg³oszenie zostanie skierowane nale y siê irytowaæ, kiedy operator sytuacjê, której by³o siê œwiadkiem d o n a j b l i s z e g o c e n t r u m dokona przyjêcia zg³oszenia i po w celu wezwania przez operatora CPR p o w i a d a m i a n i a r a t u n k o w e g o dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu w³aœciwej s³u by. w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce jednego lub dwóch pytañ, szybko - Nale y wskazaæ miejsce, w którym lokalizacji osoby zg³aszaj¹cej zakoñczy rozmowê. Dzia³anie to ma na dosz³o do zdarzenia lub sytuacji; jeœli to zdarzenie lub - w przypadku celu unikniêcie blokowania linii oraz mo liwe, podaæ najszybsz¹ drogê problemów z ³¹cznoœci¹ - mo e byæ powielania tych samych informacji dojazdu do miejsca zdarzenia. przekierowane do nastêpnego o zdarzeniu, do którego zosta³y ju - Trzeba udzielaæ dodatkowych centrum powiadamiania ratunkowego, zadysponowane w³aœciwe s³u by. informacji na zadawane przez które przyjmie zg³oszenie i powiadomi operatora pytania. w³aœciwe s³u by. - Powinno siê wykonywaæ polecenia- Jak nie dzwoniæ na 112 temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej, w celu uzyskania konsultacji i porady Nie nale y dzwoniæ na numer 112, faks, cennik us³ug, dzia³alnoœæ itp.), lekarskiej. kiedy zaistnia³a sytuacja nie jest w c e l u p o i n f o r m o w a n i a Pamiêtaj! Dzwoni¹c na numer n i e b e z p i e c z n a i n i e s t w a r z a o ograniczeniach i utrudnieniach alarmowy 112 bez uzasadnienia, zagro enia dla zdrowia, ycia lub w ruchu drogowym lub o z³ym stanie blokujesz liniê telefoniczn¹ osobie, mienia, b¹dÿ w innych sytuacjach, technicznym dróg, która w³aœnie w tej chwili mo e takich jak: w celu uzyskania informacji potrzebowaæ natychmiastowej zg³oszenie fikcyjnego zdarzenia lub o rozk³adzie jazdy komunikacji pomocy, a nie mo e po³¹czyæ siê tylko dla zabawy, miejskiej, kolejowej lub lotniczej, z operatorem w CPR. Zastanów siê - w celu poinformowania, e nie w celu uzyskania po³¹czenia TY te mo esz kiedyœ potrzebowaæ potrzebujesz pomocy, miêdzynarodowego, pomocy! w celu sprawdzenia, czy numer 112 w celu wezwania taksówki, naprawdê dzia³a, z a m ó w i e n i a k w i a t ó w, d a n i a w c e l u u s t a l e n i a d a n y c h z restauracji, baru, pizzerii itp., kontaktowych firmy lub osoby (telefon, w celu wyra enia opinii na dany Inne numery alarmowe w Polsce Pogotowie Ratunkowe Stra Po arna Policja Kiedy dzwoniæ na 112 Numer ten s³u y wy³¹cznie do powiadamiania w nag³ych sytuacjach zagro enia zdrowia, ycia lub mienia, np,:» po ary,» wypadki drogowe,» kradzie e,» w³amania,» w przypadku u ycia przemocy,» nag³e omdlenia i utrata œwiadomoœci, 14 Szept Postomina» powa ne uszkodzenie cia³a i silne krwawienie,» przypadki pora enia pr¹dem,» rozpoznanie osoby poszukiwanej przez Policjê,» inna nag³a sytuacja zagra aj¹ca zdrowiu lub yciu. ( ród³o: strony internetowe MSWiA) Wybra³ Miros³aw Jêdrysiak wrzesieñ 2008 Inne wybrane numery alarmowe Stra Miejska (niektóre miasta) lub lokalnie WOPR (morze i jeziora) - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe TOPR/GOPR - ochotnicze pogotowia ratunkowe: tatrzañskie i górskie pogotowie energetyczne pogotowie gazowe dy urny techniczny miasta

15 wrzesieñ 2008 Sport, rekreacja, wypoczynek Przedmeczowe emocje Z a p o w i a d a s i ê w i e l k i e Przedmeczowe komentarze s¹ widowisko w wykonaniu wielkich bardzo cenne i interesuj¹ce. S¹ postaci, na murawie postomiñskiego propozycje, aby wynik meczu ustaliæ stadionu sportowego im. Zbigniewa jeszcze przed jego rozpoczêciem, Galka. Przewidywany sk³ad dru yny podczas przedmeczowego wa enia O R Ó W G Ó R S K I E G O zawodników lub po jednej stronie prezentowaliœmy w poprzednim boiska ustawiæ obok siebie dwie numerze Szeptu. W dru ynie bramki do gry w pi³kê no n¹, Gmina Postomino i Przyjaciele ju a z drugiej strony bramkê do gry w zapowiedzieli swój udzia³ Mariusz pi³kê rêczn¹ i nie dokonywaæ zmiany Chmiel, Wójt Gminy S³upsk, Leszek stron boiska po regulaminowej Kuliñski, Wójt Gminy Kobylnica, p r z e r w i e w z a w o d a c h. Krzysztof Niekrasz - dziennikarz Najciekawszym jest to, która dru yna sportowy G³osu Pomorza, Jan bêdzie broni³a tej drugiej? To bêdzie wielki mecz - to bêdzie wielkie widowisko!!! Huruk - olimpijczyk, Bogdan Bury, Póki co rozwa ane jest Daniel Pakos, Mariusz Franczak, przedmeczowe zgrupowanie naszej Janusz Sowiñski, Marek Wal, radni dru yny. Jak donosi Ÿród³o zbli one naszego samorz¹du, Ryszard do prawdziwych, nie ustalono Buæko, b. bramkarz MKS S³awa jeszcze miejsca i czasu owych S ³ a w n o. U r z ¹ d G m i n y przygotowañ. Bardzo istotnym staje reprezentowaæ bêd¹ m.in. Janusz s i ê p r o b l e m d o b o r u s t r o j u Bojkowski - Wójt Gminy, Adam sportowego (standard, czy na miarê Drapa³a - zastêpca wójta, Arkadiusz i w jakich kolorach). Michalak, Artur Ciróg, Bogdan Wieœæ gminna niesie ponadto, Szlawski, Jaros³aw Skórzewski, e w zaciszu domowym sposobi siê J a c e k P a c e n k o. G m i n n ¹ do wyjœcia na boisko Leszek Haratyk przedsiêbiorczoœæ reprezentowaæ i Kazimierz Borsut (obaj do bêd¹ m. in. Roman Tama, Eugeniusz murowania w³asnej bramki). Nie jest Hutman, Kazimierz Ordon. Udzia³ wykluczony wystêp Stefana w meczu rozwa a, i to bardzo Kwiatkowskiego i Ryszarda Króla. powa nie, Maria Lech-Szajner. Sza Wakacyjne œpiewanie IX Festiwal Piosenki Wakacyjnej zgromadzi³ 18 wykonawców, którzy dali znakomity popis swoich mo liwoœci wokalnych. W najstarszej kategorii wiekowej (powy ej 13 lat) porwa³ widowniê wystêp Anny Be³zy i Anny eberek oraz zespo³u Iskierka (wszystkie z Ostródy). Swoje mo liwoœci prezentowa³ jaros³awiecki Bursztynek (opiekun Aleksandra osiñska), wzbudzaj¹c aplauz licznie zgromadzonej widowni. Sza Podziêkowanie Ks. proboszcz Zbigniew Dugojæ i organizatorzy Festynu Parafialnego w Pa³owie sk³adaj¹ serdeczne p o d z i ê k o w a n i e w s z y s t k i m sponsorom, mieszkañcom, OSP P a ³ ó w k o, u k a s z o w i Z i ê b i e (nag³oœnienie) oraz wszystkim paniom, które upiek³y wspania³e ciasta za zaanga owanie i pomoc przy festynie. Sponsorzy: Wójt Gminy - Janusz Bojkowski, Leszek i Danuta Haratyk, Roman Pacan - Poldan, dyrektor Aquaparku JAN Dar³ówko, dyrektor AMGiSP Bogdan Szlawski, Kazimierz Ordon, Krystyna Grabowska - sklep sportowy, Agromor S³awno, Analda Warka - Hurtownia, Hage Polska, Forum Sycewice, Pomorska Fabryka Okien - S³upsk, Sklep Pieni¹ ek - Pieszcz, Piekarnia Borucki - ¹cko, G.S. Postomino, Sklep - Sowiñski, Sklep - Szczepañski, Sklep - Janik oraz wiele osób prywatnych z Pa³ówka, Pa³owa, Staniewic. Miesiêcznik Gminy Postomino Zawody strzeleckie Silnie wiej¹cy od morze wiatr z zacinaj¹cym, od czasu do czasu, deszczykiem nie by³ przeszkod¹ dla uczestników X Otwartych Zawodów S t r z e l e c k i c h i I I I Z a w o d ó w Rodzinnych z broni pneumatycznej o puchar wójta Gminy rozegranych n a p u n k c i e w i d o k o w y m w Jaros³awcu przy ul. Nadmorskiej 17 sierpnia 2008r. W k a t e g o r i i r o d z i n e j rywalizowa³o 15-trzyosobowych zespo³ów, wœród których najlepsz¹ o k a z a ³ a s i ê r o d z i n a p p. B e r e ³ k o w s k i c h z P o d l a s i a Wysokiego, uzyskuj¹c 79 punktów, drugie miejsce przypad³o rodzinie Bagiñskich z Jastrzêbia Zdroju, trzecie Kowalskim z odzi. Wœród mê czyzn zwyciê y³ z w y n i k i e m 4 8 p k t, To m a s z Sobakiewicz z Czêstochowy, za nim uplasowali siê: 2. Jacek Szymczak z Wroc³awia, 3. Tomasz Blaut z Bayreluk, 4. Wies³aw Wójcik z Kielc, 5. Piotr Grzejszczak z Pieñkowa. W œ r ó d k o b i e t n a j c e l n i e j strzela³y: 1. Magdalena KuŸnicka z Wroc³awia 2. Katarzyna Wêgrzyn z Bochni 3. Angelika Grzegorzek z Milanówka 4. Mariola Szymczak z Wroc³awia 5. Liliana Bare³kowska z Poznania Na podstawie opisanych wartoœci strza³ów w tarczach strzeleckich ustalona zosta³a kolejnoœæ miejsc w poszczególnych klasyfikacjach, wycenionych przez sêdziów ko³a Ligi Obrony Kraju w Bobolicach. Najlepsza kobieta, mê czyzna i rodzina otrzyma³a puchary Wójta Gminy Postomino, a do miejsca pi¹tego dyplomy i nagrody rzeczowe, wrêczone zosta³y przez W-ce Wójta Adama Drapa³ê. Organizatorem zawodów by³ Urz¹d Gminy Postomino przy wspó³pracy Oœrodka Wczasowo- R e h a b i l i t a c y j n e g o A R K A w Jaros³awcu. Zdzis³aw Ludwikowski Szept Postomina 15

16 Miesiêcznik Gminy Postomino Sport, rekreacja, wypoczynek wrzesieñ 2008 Bieg œniadaniowy 2008 Po raz czwarty oko³o 100 osób pobieg³o 7 sierpania 2008 r. w biegu œniadaniowym w Jaros³awcu. Biegi œniadaniowe to miêdzynarodowa kampania propaguj¹ca zdrowy styl ycia adresowana do wszystkich grup wiekowych. W jaros³awieckim biegu wziêli udzia³ znani polscy sportowcy Bogus³aw Mamiñski i Krzysztof Kosiedowski. T³um biegaczy w wiêkszoœci wczasowiczów i kolonistów wystartowa³ z parkingu za Punktem Informacji Turystycznej o godz 9:00. Weso³a rozradowana grupa uczestników pobieg³a ulicami: Ryback¹, Parkow¹, Ba³tyck¹, Leœn¹, Nadmorsk¹. Peleton biegaczy poprzedza³ czerwony Hummer ze spikerem Grzegorzem Ku³ag¹ i dwoma urodziwymi tancerkami oraz przewodnicz¹cm Rady Bogdanem Niewiñskim, który uwiecznia³ ca³¹ imprezê. Tempo biegu by³o dostosowane do mo liwoœci nawet mniej sprawnych zawodników. Wszystkim poranny wysi³ek umila³a dobrze dobrana muzyka. Trasa biegu wynosi³a niespe³na 3 kilometry i nie by³o nikogo, kto by biegu nie ukoñczy³. Na mecie na wszystkich czeka³o wspólne œniadanie, przygotowane przez sponsorów m.in. markê Nike i producenta napoju energetycznego Tiger. 16 Szept Postomina W j a r o s ³ a w i e c k i m b i e g u œ n i a d a n i o w y m p o b i e l i o b o k olimpijczyków Wójt Gminy Janusz Bojkowski, kierownik RSKTiP A r k a d i u s z M i c h a l a k, s o ³ t y s Jaros³awca Piotr uchowski, komendant Stra y Gminnej Jaros³aw Kwiatek, radny Bogdan Bury, Artur Struœ - nauczyciel w-f z Pieszcza, Zdzis³aw Ludwikowski z referatu sportu (UG Postomino). Wójt Janusz Bojkowski zapewni³, e równie w przysz³ym roku nie zabraknie w Jaros³awcu biegu œniadaniowego i podobnych imprez, propaguj¹cych zdrowy styl ycia i aktywny wypoczynek. Zdzis³aw Ludwikowski Zawalcz¹ w ninie Po szeœciu eliminacjach do Mistrzostw Polski, które zostan¹ rozegrane w ninie 6-7 wrzeœnia zakwalifikowali siê: M³odzik: Karol B¹k, Maciej Klimek, Szymon L a s e k, D a w i d Mazurek Junior: ukasz Piasecki, Dominik Urbañski Senior: Tomasz Kukowski, Dominik Urbañski W rankingu UKS "Czarni" Pieszcz zajmuje III miejsce w kraju. Grzegorz Kukowski Wierzchos³awicach Kolonia rozpoczê³a siê 24 czerwca 2008 r. i trwa³a do 7 lipca 2008 r. Organizatorzy kolonii zadbali, aby podobnie jak w poprzednich latach - dzieci by³y zadowolone i wypoczête. Przygotowano mnóstwo atrakcji. Wœród nich codzienne gry, zabawy, dyskoteki, konkursy, zawody sportowe, spacery i zwiedzanie terenów gminy Wierzchos³awice. Ale to nie wszystko. Opiekunowie zadbali o to, by dzieci mog³y i zobaczyæ piêkno Ma³opolski. Zaplanowano miêdzy innymi: - zwiedzanie Tarnowa: Stare Miasto oraz ruiny Zamku na Górze Marcina, - zwiedzanie Krakowa: Wawel, Trakt Królewski, Sukiennice, Koœció³ M a r i a c k i o r a z S a n k t u a r i u m w agiewnikach, - spacer œcie k¹ ekologiczn¹ Polichty Sucha Góra w Ciê kowicku - Ro nowskim Parku Krajobrazowym, Nie zabrak³o równie wypraw górskich. Dla naszych ma³ych goœci zaplanowano wycieczkê w Pieniny do W¹wozu Homole, Szczawnicy, jak równie wyprawê nad piêkny Zalew Czorsztyñski. Wspania³a pogoda i wysokie temperatury sprawi³y, e koloniœci korzystali równie z zajêæ na odkrytym basenie w Tarnowie Moœcicach, jak równie na Basenie Rehabilitacyjnym przy Gimnazjum w Wierzchos³awicach. M.L-Sz.

17 wrzesieñ 2008 Miesiêcznik Gminy Postomino Sport, rekreacja, wypoczynek IX Rajd Racibora M i e j s c e m b a z o w y m I X i Agnieszk¹ Dankowsk¹ Pieñkowo. Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego W konkursie na okaza³y zbiór owoców Racibora by³a wiata rowerowa obok leœnych zwyciê yli Myziak Przemys³aw latarni morskiej w Jaros³awcu, sk¹d na Chudaczewo przed Agnieszk¹ Rajd trasy 9 i 10 sierpnia rusza³y grupy Dankowsk¹ i Wies³aw¹ Dankowsk¹ rajdowe, w których byli mieszkañcy z Pieñkowa. naszej gminy i wczasowicze. Zakoñczeniem pierwszego dnia rajdu W sobotê, przemykaj¹c now¹ by³ udzia³ czêœci uczestników w roli drog¹ asfaltow¹ do Naæmierza poprzez widzów konkursu na Bursztynow¹ Miss. Bylicê, wjechaliœmy do bukowego lasu, W niedzielê po zameldowaniu siê gdzie pokonuj¹c serpentynow¹ na bramie poligonu w Jaros³awcu, wspinaczkê wdrapali siê uczestnicy na krótkiej odprawie z przewodnikiem Barzowickie Wzgórze o wysokoœci 72 ruszono na zwiedzanie poligonu. metrów n.p.m, w Dzier êcinie, z którego Przeje d aj¹c w¹skimi uliczkami, roztacza siê widok na jezioro Kopañ poroœniêtymi sosnowymi lasami, i Morze Ba³tyckie. krzakami jagód, wrzosowiskami ju Na farmie wiatrowej w Barzowicach w pe³ni kwiecia, dotarliœmy na spotkanie podziwiano podwaliny fundamentowe z grup¹ rajdow¹ Bezkres z Ustki pod nowe wiatraki. W samych w okolicach punktu widokowego. Racibora Barzowicach zwiedzono koœció³ gotcki Na pasie l¹dowiska rozegrano jednonawowy z XV wieku pw. rowerowy przejazd na czas o bilety zwyciê y³a Gra yna Grabowska Franciszka z Asy u, po którym wstêpu do Parku Wodnego JAN w z Czêstochowy przed Magd¹ Majchrzak oprowadzi³ ksi¹dz proboszcz Miros³aw D a r ³ ó w k u. W œ r ó d m ê c z y z n z Ciechanowa i Patrycj¹ Mojak. Kosior, który uczestniczy³ w rajdzie a do najlepszymi byli: Piotr i Ryszard Wielkim powodzeniem cieszy³ siê Cisowa. Brzozowscy ze S³awna i Tomasz (11 uczestników) wiersz o rajdzie W D r o z d o w i e z u yciem s³owa wystartuj bracie w gospodarstwie Tomasza drogi. Najlepszym rajdowym Leppera kilka obrazów zwierz¹t poet¹, a zarazem krasomówc¹, sprowadzonych do poprawienia by³ W³odzimierz Grabowski miêsnoœci i mlecznoœci. z Czêstochowy. Kolejne miejsca Po drodze k³ania³y siê z a t w ó r c z o œ æ p r z y p a d ³ y drzewa jarzêbinowe i krzaki A g n i e s z c e D a n k o w s k i e j dojrzewaj¹cych je yn. Poprzez z Pieñkowa, Zofii Fodemskiej, Palcewice i Kopañ dojechano do tak e z Pieñkowa, Danieli Igras Cisowa do gospodarstwa z Królewa. agroturystycznego. Tradycyjne Najliczniejsz¹ rodzin¹ rajdow¹ z o s t a l i œ m y p o c z ê s t o w a n i zosta³a 5-osobowa rodzina chlebem w³asnego wypieku, D a n k o w s k i ( W i e s ³ a w a, p o s m a r o w a n y m s m a l c e m Agnieszka, Julia, Janusz, Mi³osz). i k i s z o n y m o g ó r k i e m. By³y te rodziny 3-osobowe: W y j e d a j ¹ c z C i s o w a, Michalaków (Arkadiusz, Klaudia, zwiedziliœmy stoj¹cy na wzgórzu Jan), Lech-Szajnerów (Maria, koœció³ pw. Stanis³awa Kostki Kacper, Oskar), Majchrzaków z 1321r. w stylu gotyckim ( I w o n a, A n n a, M a g d a ) z b a r a k o w ¹ a m b o n ¹. Dopiera³a z Chudaczewa. Wœród kobiet: i Chaleckich (Kacper, S³awomir, Usytuowanie koœcio³a sprawia, e Ma³gorzata Sieroñ przed Barbar¹ Edyta). Rodziny te daj¹ przyk³ad, jak odprawiaj¹c mszê, ksi¹dz ma wspania³y Nagutko i Daniel¹ Igras. mo na mi³o i przyjemnie spêdzic czas widok na morze - powiedzia³ proboszcz Zwiedziliœmy wspólnie z usteckimi i poznaæ ciekawe zak¹tki naszego Miros³aw, z którym po egnaliœmy siê w cyklistami poligon, po którym wspaniale powiatu. Najliczniejsza rodzina Cisowie. Dar³ówko przywita³o nas prowadza³ kapitan z miejscowej otrzyma³a puchar przewodnicz¹cej deszczykiem i wzburzonym morzem, jednostki. GKRPA. Najliczniejsza grup¹ rowerow¹ z widokiem rozbryzguj¹cych siê fal na Drog¹ p³ytow¹ z poligonu udaliœmy siê by³ Klub Rowerowy "Marysieñka" g³ówce. do bramy PKT w Królewie, gdzie z Postomina. Udaj¹c siê do Wicia wa³em oczekiwali stra nicy gminni, którzy U w i e ñ c z e n i e m r a j d o w y c h przeciwpowodziowym, ws³uchaliœmy siê przepilotowali nas do ¹cka. w z m a g a ñ b y ³ y n a g r o d y z a w szum morza sztormuj¹cego, jak Mieszkañcy ¹cka z miejscow¹ OSP poszczególne konkurencje, które i w szum wiatracznych skrzyde³. przygotowali ognisko i wspania³¹ w r ê c z a ³ B o g d a n N i e w i ñ s k i Wspania³y barszczyk ukraiñski grochówkê, któr¹ wydawa³ sam p r z e w o d n i c z ¹ c y R a d y G m i n y. p r z y g o t o w a n y p r z e z o œ r o d e k Zdzis³aw Kania naczelnik OSP i radna Losowanie upominków dla wszystkich w Bydgoszczy na Wiciu, pokrzepi³ nasze so³tysowa, a tak e uczestniczka dwóch uczestników, wœród których by³y m.in. nadw¹tlone si³y. W rozegranym tras rajdowych Jadzia Krakowska. wejœciówki do Parków Wodnych konkursie rzutu lotk¹ na trasie W ¹cku grupê rajdow¹ przywita³a w Dar³ówku i Jaros³awcu zakoñczy³y zwyciê yli: Teresa Rysztak przewodniczaca Rajd Racibora. - wœród mê czyzn: GKRPA oraz redakcja "Obserwatora Czapeczki i znaczki rajdowe ufundowa³a 1. Robert Sochacki z Warszawy Lokalnego", która by³a patronem GKRPA w Postominie. Zapraszamy za 2. Janusz Baranowski z Pieñkowa, prasowym rajdu i ufundowa³a nagrody rok na kolejnego Racibora. Bêdzie to 3. Piotr Brzozowski ze S³awna. do konkursu na okaza³y bukiet kwiatów ju 10 jubileuszowy rajd z atrakcjami - wœród kobiet: Irena Owsiuk Pieszcz przydro nych oraz polnych, w którym Zdzis³aw Ludwikowski przed Daniel¹ Igras Królewo Szept Postomina 17

18 Miesiêcznik Gminy Postomino Informacje Og³oszenia komunikaty WARSZTATY WITRA OWE TECHNIK TIFFANIEGO NZOZ Panorama Morska Jaros³awiec, tel. (094) wrzesieñ 2008 Gabinet lekarski godziny przyjêæ W dni robocze 8:00-20:00 Soboty, niedziele i œwiêta 9:00-14:00 oraz 17:00-20:00 >> pomys³ na niepowtarzalny prezent, wystrój mieszkania >> ciekawa zabawa i fajny pomys³ na spêdzanie wolnego czasu Zainteresowanych proszê o kontakt: Ma³gorzata Banasiak Królewo tel.: (059) tel. kom.: Zatrudnimy Gdy w cichy wieczór, gdy w cich¹ noc, zab³yœnie ksiê yc i gwiazdek moc, oczy me p³acz¹ i serce siê rwie, a usta szepcz¹: KOCHAM Ciê! Harmonogram wywozu nieczystoœci MIEJSCOWOŒCI WRZESIEÑ PA DZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEÑ PONIEDZIA EK: Dzier êcin, Karsino, Kanin, Mas³owice, Ronino, Chudaczewo, Pieñkowo WTOREK: Pieñkówko Pieñkowo, Tyñ, Chudaczewko Chudaczewo, Mazów, Wilkowice Staniewice, Nosalin, Pa³ówko, Pa³owo, Pieszcz, K³oœnik ŒRODA: Postomino, Marszewo, Górsko, Z³akowo, Królewo, Korlino CZWARTEK: Jezierzany, Naæmierz, ¹cko, Rusinowo, Bylica PI TEK: Wszêdzieñ, Jaros³awiec 18 Szept Postomina KTPC, dla AWSM! Komunikat Szpital Powiatowy w S³awnie tel.: (059) Pogotwie ratunkowe R o z p o c z ¹ ³ s i ê n a b ó r policealnej), wniosków na dofinansowanie 3. p o s i a d a s t a ³ e k o s z t ó w n a u k i u c z n i a zameldowanie na terenie gminy niepe³nosprawnego w ramach wiejskiej, obszaru wiejskiego obszaru A programu UCZEÑ w gminie miejsko-wiejskiej lub NA WSI- pomoc w zdobyciu w mieœcie do 5 tyœ. mieszkañców wykszta³cenia przez osoby w gminie miejsko-wiejskiej, n i e p e ³ n o s p r a w n e 4. posiada miesiêczne zamieszkuj¹ce gminy wiejskie d o c h o d y b r u t t o n i e oraz gminy wiejsko-miejskie. przekraczaj¹cy kwoty 1 123,20 z³ Dofinansowanie mo e otrzymaæ na cz³onka rodziny. uczeñ niepe³nosprawny, który: Termin sk³adania wniosków 1. p o s i a d a w a n e mija 30 wrzeœnia 2008r. Wnioski o r z e c z e n i e o n i e p e ³ n o - s¹ do pobrania w Gminnym sprawnoœci lub orzeczenie Oœrodku Pomocy Spo³ecznej o stopniu niepe³nosprawnoœci, w Postominie. Szczegó³owe 2. pobiera naukê w szkole i n f o r m a c j e n a t e m a t podstawowej, gimnazjum lub dofinansowania pod numerem w szkole ponadgimnazjalnej telefonu (0-59) ( z w y ³ ¹ c z e n i e m s z k o ³ y ZAPISY do UKS "Wie a" UKS "Wie a" w Postominie og³asza zapisy dru yn do udzia³u w rozgrywkach Halowej Ligii Pi³ki No nej w sezonie 2008/09r. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê w dniu 19 wrzesieñ o godz w postomiñskiej hali sportowej. Liczba dru yn ograniczona. Telefon kontakt Marek Dom a³owicz Œwiadczenia rodzinne Zbli a siê termin sk³adania wniosków o œwiadczenia rodzinne na okres zasi³kowy od 1 wrzeœnia 2008 r. do 31 sierpnia 2009r. Wnioski wydawane s¹ w Urzêdzie Gminy w Postominie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zg³aszanie siê w Dziale œwiadczeñ rodzinnych w pokoju nr 12 lub telefonicznie (059)

19 wrzesieñ 2008 Krzy ówka nr 9/ Miesiêcznik Gminy Postomino Czasopismo SZEPT mo na znaleÿæ równie w internecie pod adresem: Wydawca: Urz¹d Gminy w Postominie Postomino 30 tel.: (059) Redakcja: Poziomo: Pionowo: 3. skok w ty³ 1. jarmark 7. pustynna roœlina 2. wystêpuje na planie filmowym 8. m³otem lub dyskiem 3. uzdrowisko u ujœcia S³upi 9. kamieñ w pasemka do Morza Ba³tyckiego metrów 4. tradycyjny strój górniczy 11. jedna z najstarszych roœlin 5. s³odki dodatek do ciast zbo owych lub kosmetyk 12. magazyn 6. krótkie wierzchnie okrycie 15. wrzawa, ha³as 9. jednostka natê enia pr¹du elektr. 17. drugie, co do wielkoœci jezioro 13. zarys wyk³adu studenta, ucznia w Europie 14. prawy dop³yw Noteci 20. szkocki lub niemiecki tygodnie poprzedzaj¹ce 22. potocznie wiêzienie Bo e Narodzenie 24. wi¹zka zbo a 18. broñ miotaj¹ca kamienie 25. rêczny pistolet maszynowy 19. odcinek czasu 26. szczebel w karierze 21. pierwsze danie na obiad 23. p³ynie w y³ach Bieg œniadaniowy 2008 Druk: Urz¹d Gminy w Postominie Referat Sportu, Kultury, Turystyki i Promocji Postomino tel.: (059) GRAWIPOL ul. Poznañska S³upsk Redaguje zespó³: - Kazimierz G¹siorowski - Piotr Grzejszczak - Zdzis³aw Ludwikowski - Teresa Rysztak - Marian Sobolewski - Andrzej Ugorski - S³awoj Zawada (red. nacz.) - Ewelina Królikowska (korekta) - Jerry (sk³ad komputerowy, Napisz artyku³: Wszelkie materia³y, artyku³y prosimy nadsy³aæ w formie elektronicznej na adres Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ, zastrzega sobie prawo d o z m i a n y t y t u ³ ó w o r a z przeredagowañ nades³anych materia³ów. Egzemplarz bezp³atny Nak³ad 1000 egz. Krzy ówka! Litery od 1 do 24 u³o one w dolnym prawym rogu utworz¹ rozwi¹zanie krzy ówki, które nale y wype³niaj¹c kupon, nades³aæ na adres redakcji do koñca wrzeœnia. Czekaj¹ atrakcyjne nagrody Za prawid³owe rozwi¹zanie krzy ówki z nr 7/2008 nagrody wylosowali: 1. Ewa Namiel - Rusinowo 2. Maria Szczepañska - Pa³ówko 3. Agnieszka B³aszczyk - Pieñkowo Gratulujemy. Nagrody do odebrania w Urzêdzie Gminy (pokój nr 25). Wp³ynê³o 16 prawid³owych rozwi¹zañ. Has³o brzmia³o: NIKT NIE ZNA CUDZEJ BIEDY KUPON 9/ (imiê, nazwisko, adres) Szept Postomina 19

20 Miesiêcznik Gminy Postomino Gminna galeria Parafialnie w Pa³owie wrzesieñ 2008 D d ysta i wietrzna pogoda nie odstraszy³a, ani organizatorów, ani licznie przyby³ych uczestników parafialnego (Nosalin, Pa³owo, Pa³ówko) festynu. Atrakcja œciga³a atrakcjê. Wszystko na luzie i z humorem. Wa ne jest i to, e cel spotkania zosta³ osi¹gniêty. Wspólnie potrafimy wiele. 20 Szept Postomina

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku

UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie: regulaminu przyznawania stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 lipiec 2008r w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo