10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu"

Transkrypt

1 Miesiêcznik bezp³atny Gmina Postomino 224 Rok XIX wrzesieñ miejsce w kraju, 3 w województwie Ranking Rzeczpospolitej Regionalnego, jak i Funduszu Europejski samorz¹d powsta³ na Spójnoœci czy programu Transport, podstawie danych o dochodach finansuj¹cych wiêksze inwestycje. bud etowych pochodz¹cych z funduszy Premiowano poza tym wartoœæ dotacji unijnych oraz wielkoœci przyznanego uzyskanych przez inne podmioty wsparcia unijnego. dzia³aj¹ce na terenie gminy: uczelnie, Oceniano wartoœæ pomocy wydanej, p r z e d s i ê b i o r c ó w, o r g a n i z a c j e a nie pozyskanej. Brano pod uwagê pozarz¹dowe itp. przede wszystkim dotacje z UE, jakie W rankingu tym nasza gmina wp³ynê³y do bud etów gmin w 2007 r. S¹ zosta³a sklasyfikowana na 10 miejscu to œrodki pochodz¹ce ze wszystkich w kraju, a na 3 w naszym województwie funduszy dostêpnych w latach 2004 (przed nami znalaz³a siê jedynie gmina 2006, czyli ze Zintegrowanego Programu Kobylanka i Mielno). Operacyjnego Rozwoju Nowy rok szkolny W ³awkach szkolnych zasiad³o 1016 u c z n i ó w s z k ó ³ p o d s t a w o w y c h i gimnazjalnych naszej gminy, w tym 112 w Spo³ecznym Zespole Szkó³ w Korlinie. N a d s p r a w n y m p r z e b i e g i e m tegorocznego programu dydaktycznowychowawczego pracowaæ bêdzie grono nauczycieli i wychowawców oraz pracowników obs³ugi. Z najlepszymi yczeniami Na ludowo w Jaros³awcu w wysokoœci 182 tys. z³. z Europejskiego Przedszkole w Korlinie Funduszu Spo³ecznego. W dwóch oddzia³ach (3 lata i 4-5 lat) pod opiek¹ Trzydziestu m³odych ludzi w wieku dwóch nauczycielek, psychologa 3-5 lat rozpoczê³o swoj¹ przedszkoln¹ i logopedy, 9 godzin dziennie z pe³nym przygodê edukacyjn¹. Stowarzyszenie w y y w i e n i e m, z n a u k ¹ j ê z y k a Razem, któremu przewodniczy angielskiego przy dodatkowych Mieczys³aw Ku³akowski, przy wsparciu zajêciach sprawnoœciowo-fizycznych gminnych w³odarzy osi¹gnê³o I etap i plastycznych maluchy spêdzaj¹ czas. swoich szczytnych zamierzeñ. Program Najwa niejsze jest to - powiada pt. Z ka dym dniem m¹drzejsi I zajêcia Mieczys³aw Ku³akowski e nie ma przedszkolne w gminie Postomino odp³atnoœci rodziców. Bardzo liczymy na realizowany w ramach programu Kapita³ dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê z w³odarzami ludzki uzyska³ dofinansowanie gminy oraz na sponsorów. 10 lat Arki Stefan Kwiatkowski zaczyna³ od 100 miejsc noclegowych a dziœ ma ich strona 4 Wielka gala sportu N a s t a d i o n i e i m. Z b i g n i e w a G a l k a, olimpijczycy i Or³y Górskiego Konkurs foto Czekamy na zdjêcia zwi¹zane z nasz¹ gmin¹ lub nie. strona 5 strona 9 Telefon 112 Jak i kiedy dzwoniæ strona 14 Rajd Racibora Po przepiêknych z a k ¹ t k a c h z i e m i s³awieñskiej strona 17 Pa³owo Festyn parafialny w gminnej galerii strona 20

2 Miesiêcznik Gminy Postomino Wieœci gminne... Co uradza gminna w³adza? wrzesieñ 2008 Na sesji odbytej 27 sierpnia br. j e j z b y c i e ( p o ³ o o n e j wojskowym nr 2168 Wicko radni dokonali oceny realizacji bud etu w miejscowoœci Staniewice na Morskie w obrêbie geodezyjnym gminy za I pó³rocze 2008 roku. Podjêli rzecz dotychczasowego najemcy), Wicko Morskie, Królewice, uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach : >> przyznania pierwszeñstwa Królewo (gen. Tadeusza Jauera, >> uchwalenia miejscowego planu w n a b y c i u n i e r u c h o m o œ c i gen. Tadeusza Obronieckiego, z a g o s p o d a r o w a n i a lokalowej oraz wyra enia zgody na gen. Józefa Bema, p³k W³adys³awa przestrzennego w obrêbie jej zbycie (po³o onej w m. Pa³ówko Owsianego, Podchor¹ ych, Staniewice POLA GOLFOWE na rzecz dotychczasowego Samodzielnego Dywizjonu Artylerii (plan obejmuje obszar o ³¹cznej najemcy), Przeciwlotniczej, pp³k dypl. p o w i e r z c h n i h a, >> wyra enia zgody na nabycie M. Jureckiego (na wniosek a przedmiotem jest przeznaczenie n i e r u c h o m o œ c i g r u n t o w e j dowódcy JW Ustka do terenów pod nastêpuj¹ce funkcje (niezabudowanej w obrêbie wy³¹cznej w³aœciwoœci rady gminy z a b u d o w y m i e s z k a n i o w e j g e o d e z y j n y m C h u d a c z e w a nale y podejmowanie uchwa³ zagrodowej z uwzglêdnieniem i Królewa maj¹c na uwadze w sprawach nazw ulic, agroturystyki, pola golfowe wraz z a s p o k o j e n i e p o t r z e b >> zmiany uchwa³y w sprawie z kompleksem hotelarskim m i e s z k a ñ c ó w p l a n u j e s i ê u s t a l e n i a n a j n i s z e g o i niezbêdn¹ infrastruktur¹ przyst¹piæ do remontu czêœci drogi wynagrodzenia zasadniczego techniczn¹, us³ugi dla ludnoœci, powiatowej ³¹cz¹cej Królewo i I kategorii zaszeregowania oraz rolnicze z uwzglêdnieniem z C h u d a c z e w e m. Z a m i a r wartoœci jednego punktu w z³otych gospodarstw ogrodniczych, p r z y s t ¹ p i e n i a d o r e m o n t u dla potrzeb okreœlenia stawek przetwórstwa rolno-spo ywczego, przedmiotowej drogi uzasadnia wynagrodzenia pracowników infrastruktury technicznej). potrzebê uzyskania tytu³u gminnej jednostki bud etowej Lokalizacja obiektu typu pola p r a w n e g o d o w ³ a d a n i a Gminnego Oœrodka Pomocy golfowe w pasie po³udniowym p r z e d m i o t o w y m i Spo³ecznej (poprzez zast¹pienie mo e zapocz¹tkowaæ istotne nieruchomoœciami, kwoty 936 kwot¹ ), zmiany w wykorzystaniu dla >> wyra enia zgody na nabycie >> zmiany uchwa³y w sprawie turystyki kwalifikowanej ca³ej n i e r u c h o m o œ c i g r u n t o w e j u s t a l e n i a n a j n i s z e g o d o l i n y r z e k i W i e p r z y ( n i e o d p ³ a t n i e o d A g e n c j i wynagrodzenia zasadniczego predysponowanej do tej funkcji, N i e r u c h o m o œ c i R o l n y c h w p i e r w s z e j k a t e g o r i i zgodnie z ustaleniami studium p o ³ o o n y c h w o b r ê b i e zaszeregowania tabeli punktowej uwarunkowañ gminy, geodezyjnym Staniewice i w m. rozpiêtoœci dla poszczególnych >> uchwalenia miejscowego planu Staniewice). do realizacji kategorii zaszeregowania dla z a g o s p o d a r o w a n i a inwestycji celu publicznego pracowników Agencji Mienia p r z e s t r z e n n e g o t e r e n u polegaj¹cego na budowie œcie ki Gminnego i Spraw Publicznych p o ³ o o n e g o w o b r ê b i e rowerowej od granicy wschodniej oraz ustalenia wartoœci w z³otych e w i d e n c y j n y m K a n i n z gmin¹ Ustka do granicy jednego punktu tej tabeli (poprzez ( p r z e d m i o t e m p l a n u j e s t zachodniej z gmin¹ S³awno. zast¹pienie s³ów w wysokoœci przeznaczenie terenów pod R e a l i z a c j ê i n w e s t y c j i 5,00 z³ s³owami w wysokoœci 7,00 zabudowê rekreacyjno-letniskow¹ z a p l a n o w a n o n a t e r e n a c h z³ ), i mieszkalno-pensjonatow¹ wraz dawnego szlaku kolejowego relacji >> ustalenia trybu udzielania z niezbêdn¹ infrastruktur¹ S³awno-Ustka, i rozliczania dotacji dla szkó³, techniczn¹), >> wyra enia zgody na nabycie przedszkoli oraz niepublicznych >> uchwalenia miejscowego planu n i e r u c h o m o œ c i g r u n t o w e j z e s p o ³ ó w w y c h o w a n i a z a g o s p o d a r o w a n i a ( n i e o d p ³ a t n i e o d A g e n c j i przedszkolnego i punktów p r z e s t r z e n n e g o t e r e n ó w Nieruchomoœci Rolnych po³o onej przedszkolnych, p o ³ o o n y c h w o b r ê b i e w m. Pieñkowo rozpoczêcie >> zmian w bud ecie gminy na 2008 e w i d e n c y j n y m J e z i e r z a n y budowy mieszkañ socjalnych w tej r o k. Z w i ê k s z o n o d o c h o d y " J e z i e r z a n y P o ³ u d n i e " miejscowoœci), o ,04 i wydatki o kwotê ( p r z e d m i o t e m p l a n u j e s t >> wyra enia zgody na zamianê , 0 0 z ³. D o k o n a n o przeznaczenie terenów pod nieruchomoœci (w m. Górsko dot. przeniesieñ dochodów na kwotê zabudowê rekreacyjno-letniskow¹ uregulowania stanu prawnego z³ i wydatków na kwotê i niezbêdn¹ infrastrukturê gruntów, na których zlokalizowana ,00 z³ (m.in. na remont techniczn¹), jest œwietlica oraz remiza OSP), m o s t u w M a r s z e w i e ). P o >> zwolnienia z op³aty wniosków >> wyra enia zgody na sprzeda dokonanych zmianach bud et o zmianê wpisu do ewidencji n i e r u c h o m o œ c i g r u n t o w e j zamyka siê kwot¹ ,62 d z i a ³ a l n o œ c i g o s p o d a r c z e j ( s p r z e d a j e d n e g o l o k a l u z³ po stronie dochodów i kwot¹ (dotyczy wniosków sk³adanych mieszkalnego wraz z udzia³em ,92 z³ po stronie wy³¹cznie w zwi¹zku ze zmian¹ w Jaros³awcu w drodze przetargu wydatków, a deficyt w kwocie nazw ulic, numeracji porz¹dkowej ograniczonego dla w³aœcicieli ,30 z³ zostanie pokryty nieruchomoœci oraz zmianami lokalu nr 6 przy ulicy S³onecznej), k r e d y t a m i i n w e s t y c y j n y m i, w y n i k a j ¹ c y m i z p o d z i a ³ u >> nadania nazwy ulicy w m. Rusinowo sp³atami udzielonych po yczek administracyjnego kraju), (Letniskowa, to jest niezbêdne do oraz wolnymi œrodkami na >> przyznania pierwszeñstwa nadania numerów porz¹dkowych rachunku bie ¹cym. w n a b y c i u n i e r u c h o m o œ c i nieruchomoœciom), Sza lokalowej oraz wyra enia zgody na >> nadania nazw ulic w kompleksie 2 Szept Postomina

3 wrzesieñ 2008 Nasze sprawy Wójt zadeklarowa³ Miesiêcznik Gminy Postomino Stowarzyszenie na rzecz planowane s¹ do realizacji na 2008, i m³odzie y, rozwoju i aktywnoœci Pieñkowo a k t ó r e p o k a z a n e z o s t a ³ y - niski stopieñ skanalizowania P i e ñ k ó w k o R a z e m l e p i e j w programie wyborczym nowego gminy. w P i e ñ k o w i e u c z e s t n i c z y wójta. W trakcie kadencji bêdzie stara³ siê w ogólnopolskiej akcji Masz g³os, Rozmowy z Wójtem Gminy zniwelowaæ te problemy poprzez: m a s z w y b ó r. A k c j a j e s t Postomino Januszem Bojkowskim, - rozbudowê infrastruktury organizowana przez Fundacjê im. który w pe³ni akceptuje jawnoœæ rekreacyjno-sportowej: budowê Stefana Batorego i Stowarzyszenie pracy samorz¹du i prowadzon¹ placów zabaw i boisk, Szko³a Liderów. Jej celem jest akcjê spo³eczn¹ Masz g³os, masz - systematyczn¹ przebudowê zachêcenie Polaków do udzia³u w y b ó r, d o p r o w a d z i ³ y d o dróg gminnych wraz z infrastruktur¹ w y c i u p u b l i c z n y m, m. i n. wypracowania tego dokumentu. towarzysz¹c¹, w wyborach samorz¹dowych. Wprawdzie nat³ok obowi¹zków - inwestycje poprawiaj¹ce stan Uczestnicy akcji (organizacje nowego gospodarza spowodowa³ œwietlic wiejskich oraz organizacjê pozarz¹dowe i grupy nieformalne drobne opóÿnienie w opublikowaniu ich pracy stworzenie atrakcyjnej z ca³ej Polski) prowadz¹ w swoich deklaracji w sprawie realizacji oferty dla mieszkañców gminy, miejscowoœciach dzia³ania na rzecz zobowi¹zañ przedwyborczych - utworzenie Domu Kultury rozszerzenia debaty publicznej ówczesnego kandydata, a obecnego w Postominie, o lokalnych problemach i sposobach wójta, jednak mimo to powsta³ - rozbudowê sieci kanalizacji ich rozwi¹zywania, budowania dokument, z którego wiemy ju, sanitarnej oraz sieci wodoci¹gowej. dialogu pomiêdzy w³adzami W roku 2008 wójt zamierza samorz¹dowymi, a mieszkañcami doprowadziæ do: oraz wzmacnianie poczucia - u t w o r z e n i a p l a c u z a b a w wspó³odpowiedzialnoœci wyborców w Postominie oraz przygotowania i wybranych za losy gminy. Akcja planu rozbudowy sieci placów zabaw bêdzie prowadzona do kolejnych oraz stref rekreacji na terenie gminy, wyborów w roku przebudowy dróg gminnych Dotychczas w ramach akcji w Marszewie, nasze stowarzyszenie prowadzi³o - d o k o ñ c z e n i a p r z e b u d o w y aktywne dzia³ania profrekwencyjne, chodników w Postominie i Karsinie, maj¹ce na celi zwiêkszenie udzia³u - rozpoczêcia przygotowania terenu mieszkañców gminy w wyborach pod budowê boisk sportowych Wójta Gminy Postomino. Pierwsza w C h u d a c z e w i e, P a ³ o w i e, i druga tura wyborów zakoñczy³a siê Jaros³awcu i Pieszczu. zwiêkszon¹ liczb¹ wyborców przy Dalszym dzia³aniem naszego urnach wyborczych 50,4%. Nie stowarzyszenia bêdzie monitoring uda³o siê przeprowadziæ debaty deklaracji wójta i stworzenie raportu. p r z e d w y b o r c z e j z p r z y c z y n czego mo emy spodziewaæ siê C e l e m m o n i t o r i n g u j e s t niezale nych od organizatora w najbli szym czasie i do koñca sprawdzenie, w jakim stopniu uda³o jeden z kandydatów nie podj¹³ kadencji w³adzy samorz¹dowej siê wójtowi wykonaæ zobowi¹zania wspó³pracy. w gminie Postomino. na 2008 r. zawarte w deklaracji. Kolejnym etapem akcji "Masz Za najwa niejsze lokalne problemy Teresa Rysztak g³os masz wybór" jest stworzenie wójt uwa a: dokumentu -deklaracji wójta - niewystarczaj¹co rozwiniêt¹ Akcja spo³eczna Masz G³os- Masz Wybór zawieraj¹cego listê (maksymalnie jest wspó³finansowana ze œrodków Trust for infrastrukturê rekreacyjno-sportow¹, Civil Society in Central and Eastern Europe piêciu) najwa niejszych problemów - z³y stan dróg, oraz ze œrodków Unii Europejskiej w ramach naszej gminy, które w trakcie ca³ej - niski stan obiektów kulturalnych Programu Œrodki Przejœciowe PL 2005/017- kadencji w³adze samorz¹dowe bêd¹ (œwietlice wiejskie), s t a r a ³ y s i ê r o z w i ¹ z a æ o r a z - n i e w y s t a r c z a j ¹ c ¹ o f e r t ê maksymalnie 5 zadañ, które spêdzania wolnego czasu dla dzieci Wybory po raz trzeci! Trzeci raz bêdziemy wybieraæ z a s t ê p c y w ó j t a ), w o k r ê g u - KWW Paw³a Olzaka - kandydat w tym roku. Tym razem bêd¹ to wyborczym nr 2 (Bylica, Nacmierz, Pawe³ Olzak, zam. Rusinowo, lat 34, wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Rusinowo i Wszedzieñ). Do - KWW Mariusza Rudnika - kandydat Gminy, które odbêd¹ siê 28 wrzeœnia zaszczytnej funkcji radnego Mariusz Rudnik, zam. Naæmierz, lat 2008 roku (uzupe³nienie sk³adu Rady zg³oszono: 33. po rezygnacji z mandatu radnego - KWW Jaros³awa Lichacego A d a m a D r a p a ³ y w z w i ¹ z k u kandydat Jan Habowski zam. Wybory: z powo³aniem na stanowisko Naæmierz, lat 58, 28 wrzeœnia 2008 Szept Postomina 3

4 Miesiêcznik Gminy Postomino Zdrowie mieæ... Dziesiêæ lat ARKI wrzesieñ 2008 Dowioz¹ nawet do domu - Zaczyna³em 10 lat temu od 100 miejsc noclegowych mówi Stefan Kwiatkowski, w³aœciciel oœrodka wczasowo-rehabilitacyjnego. Dziœ mam ich Rozszerzam paletê œ w i a d c z o n y c h z a b i e g ó w rehabilitacyjnych k¹piel pere³kowa, masa wodny, inhalacje solankowe, gimnastyka ogólnousprawniaj¹ca, pr¹dy diadynamiczne, jonoforeza, ultradÿwiêki, masa automatyczny. A by³ taki czas kiedy to mia³em spore w ¹ t p l i w o œ c i c o d o s e n s u prowadzenia takiej dzia³alnoœci. Teraz spe³nia siê moja druga yciowa mi³oœæ, a pierwsz¹ by³o ogrodnictwo. Cieszy to, e Jaros³awiec nabiera rumieñców, staje siê wczasowiskiem lubianym i czêsto odwiedzany, rozwija siê. D z i s i e j s z a A R K A t o nowoczeœnie wyposa ona kuchnia i gustownie urz¹dzona sto³ówka serwuj¹ca domowe posi³ki 4 Szept Postomina ( w a r z y w a z w ³ a s n e g o ekologicznego gospodarstwa rolnego), kawiarenki z wieczorkami tanecznymi, boisko do gier ma³ych, salka bilardowa i do gry w tenisa sto³owego, plac gier i zabaw dla dzieci, wypo yczalnia rowerów i sprzêtu pla owego. - Zmierzam ku temu, aby ARKA, w najbli szej przysz³oœci, by³a gotowa d o c a ³ o r o c z n e g o przyjmowania goœci p o w i e d z i a ³ n a z a k o ñ c z e n i e S t e f a n Kwiatkowski. Sza Punkt apteczny przy Oœrodku Zdrowia w Pieñkowie otwarty zosta³ 4 sierpnia b.r. Pieñkowo jest trzeci¹ wiosk¹ w naszej gminie, gdzie mo na na miejscu kupiæ leki. Nowo wybudowany budynek, widoczny od strony ulicy, z widn¹, przestronn¹ e k s p o z y c j ¹ m e d y k a m e n t ó w, zachêca do zainteresowania siê tym obiektem. Nowy punkt apteczny firmowany jest przez Aptekê Pogodn¹ ze S³awna. Rozmawiam z w³aœcicielem - Rados³awem Kurdziel. - Zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszej placówki, która usytuowana tu obok oœrodka zdrowia rozwi¹ e problem zakupu lekarstw. Nie trzeba bêdzie wyje d aæ do miasta, czy szukaæ gdzieœ indziej pomocy. - Dlaczego to punkt apteczny? Dlatego, e jest trochê mniejszy ni apteka, usytuowany jest te w mniejszej miejscowoœci, no i w punkcie nie mo na prowadziæ s p r z e d a y n i e k t ó r y c h, specjalistycznych leków, np. psychotropowych. Jednak od razu c h c ê u s p o k o i æ w s z y s t k i c h potencjalnych klientów, e ka dy lek jesteœmy w stanie sprowadziæ w ci¹gu dnia i nawet dostarczyæ go do domu. Jest to mo liwe z tego w z g l ê d u, e j e s t e m wspó³w³aœcicielem jednej z aptek w S³awnie i ka dy lek mo emy tam zakupiæ, i dostarczyæ go osobie potrzebuj¹cej b e z a s d a d o d a t k o w y c h k o s z t ó w. P l a c ó w k a c z y n n a j e s t w d n i powszednie od 9.00 do 18, a w soboty od 9.00 do14.00.

5 wrzesieñ 2008 Aktualnoœci... Po latach Miesiêcznik Gminy Postomino Do ynki Urz¹d Gminy Postomino, R a d a S o ³ e c k a i spo³eczeñstwo So³ectwa Pieñkówko zapraszaj¹ na "GMINNE DO YNKI PIEÑKÓWKO 2008" w dniu r. (sobota) Fot. Tadeusz Martychewicz Spotkali siê 29 sierpnia 1988 i wójt naszej gminy, inicjator roku podczas Ogólnopolskiego i r e a l i z a t o r w i e l u z a d a ñ B i e g u R a c i b o r a p o Z i e m i g o s p o d a r c z y c h i s p o r t o w o - S³awieñskiej rozegranego na trasie rekreacyjnych, wielki entuzjasta Postomino S³awno ( m). biegania rekreacyjnego, animator Zdzis³aw Krzyszkowiak, wielki jaros³awieckiego biegu po pla y, polski lekkoatleta, mistrz olimpijski znakomity gospodarz naszej gminy. w biegu na m z przeszkodami Nie ma ich ju wœród nas. Pozostali (Rzym 1960), dwukrotny rekordzista w naszej pamiêci. œwiata, dwukrotny mistrz Europy, S t a d i o n l e k k o a t l e t y c z n y mistrz i rekordzista Polski na w Bydgoszczy ma imiê Zdzis³awa d³ugich dystansach, jeden z wielu K r z y s z k o w i a k a, a s t a d i o n postaci wielkiego polskiego w Postominie Zbigniewa Galka. Wunderteamu. Na zdj. Organizatorzy Biegu Z b i g n i e w G a l e k, Racibora i Zdzis³aw Krzyszkowiak. samorz¹dowiec, wieloletni naczelnik Sza Program otwarcia stadionu im. Zbigniewa Galka w Postominie "Wczoraj w Pekinie, dzisiaj w Postominie" Formowanie korowodu na placu przy hali sportowej w Postominie Przemarsz pod bramæ wejúciowà na stadion od strony hali sportowej Przeciæcie wstægi przez Wójta Gminy Postomino, Przewodniczàcego Rady Gminy, przedstawiciela firmy "Tamex", i Panià Wandæ Galek Przemarsz pod obelisk z tablicà pamiàtkowà Odsùoniæcie tablicy pamiàtkowej, okolicznoúciowe przemówienia Program artystyczny Otwarcie zawodów lekkoatletycznych pod hasùem: "Wczoraj w Pekinie, dzisiaj w Postominie" Zawody sportowe - konkurencje lekkoatletyczne Wræczenie nagród uczestnikom zawodów lekkoatletycznych Prezentacja zawodników meczu piùki noýnej pomiædzy reprezentacjà "Orùów Górskiego", a reprezentacjà "Gmina Postomino i Przyjaciele" Konkurs rzutów karnych dla widzów Wystæp Orkiestry Dætej i Maýoretek Mecz piùki noýnej pomiædzy druýynà "Orùów Górskiego", a "Gminà Postomino i Przyjaciele" W programie m.in.: msza œwiêta (polowa) o godzinie 11:00, czêœæ oficjalna, wyst¹pienie wójta, czêœæ a r t y s t y c z n a, w y s t ê p z e s p o ³ ó w D Y G, Pieñkowianie, Arabesek, kabaretu Widelec, zespo³u disco polo Akcent. Konkursy sprawnoœciowe so³ectw. 2 1 : : z a b a w a do ynkowa. zapraszamy Takie czasy Nie jest sztuk¹ wyprodukowaæ sztuk¹ jest sprzedaæ. Szept Postomina 5

6 Miesiêcznik Gminy Postomino Aktualnoœci Jak ubiegaæ siê o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego Od 1 paÿdziernika 2008r. ILE MO NA OTRZYMAÆ? rozpocznie siê wyp³ata œwiadczeñ Œwiadczenia z FA przys³uguj¹ z Funduszu Alimentacyjnego. w kwocie bie ¹co zas¹dzonych Zast¹pi¹ obecnie wyp³acane zaliczki alimentów, ale nie mog¹ wynieœæ alimentacyjne. Mo na ju sk³adaæ wiêcej ni 500 z³ na dziecko. wnioski o now¹ formê pomocy. Prawo do œwiadczenia przys³uguje, Œwiadczenia z FA przyznawane je eli przeciêtny miesiêczny dochód bêd¹ na tzw. okresy œwiadczeniowe, netto na osobê w rodzinie w roku trwaj¹ce od 1 paÿdziernika do 30 p o p r z e d z a j ¹ c y m o k r e s wrzeœnia nastêpnego roku. Wnioski œwiadczeniowy nie przekracza 725 o i c h p r z y z n a n i e o s o b y z³. zainteresowane mog¹ sk³adaæ w Urzêdzie Gminy p.12. JAKIE DOKUMENTY? Aby uzyskaæ œwiadczenie DLA KOGO ŒWIADCZENIE? alimentacyjne, w swojej gminie O s o b ¹ u p r a w n i o n ¹ d o musisz z³o yæ wniosek. Wniosek œwiadczenia z FA jest dziecko, które powinien zawieraæ: ma zas¹dzone od rodzica alimenty, dane dotycz¹ce cz³onków je eli egzekucja alimentów jest rodziny, w tym: imiê, nazwisko, datê bezskuteczna. Egzekucja jest urodzenia, numer PESEL, numer bezskuteczna, je eli w okresie NIP, a w razie gdy nie nadano tych dwóch miesiêcy przed z³o eniem numerów lub jednego z nich seriê w n i o s k u k o m o r n i k n i e i numer dowodu osobistego lub wyegzekwowa³ pe³nej nale noœci paszportu, z tytu³u zaleg³ych i bie ¹cych - oœwiadczenie o przekazaniu zobowi¹zañ alimentacyjnych. organowi egzekucyjnemu wszelkich W przypadku, gdy egzekucja znanych informacji niezbêdnych do alimentów nie jest prowadzona p r o w a d z e n i a p o s t ê p o w a n i a w Polsce, bo d³u nik mieszka za e g z e k u c y j n e g o p r z e c i w k o granic¹, w celu potwierdzenia d³u nikowi alimentacyjnemu, bezskutecznoœci egzekucji, do - œ w i a d c z e n i e o m i e j s c u wniosku o przyznanie œwiadczeñ zamieszkania, wieku, zatrudnieniu z FA wnioskodawca musi do³¹czyæ i sytuacji ekonomicznej osoby odpowiednie zaœwiadczenie z s¹du zobowi¹zanej do alimentacji. okrêgowego (lub innego w³aœciwego Do wniosku powinieneœ do³¹czyæ: s¹du) lub zagranicznej instytucji - o d p i s p r a w o m o c n e g o egzekucyjnej, potwierdzaj¹cej orzeczenia s¹du zas¹dzaj¹cego b e z s k u t e c z n o œ æ e g z e k u c j i a l i m e n t y, o d p i s p r o t o k o ³ u zas¹dzonych alimentów lub zawieraj¹cego treœæ ugody s¹dowej niemo noœæ prowadzenia egzekucji. l u b u g o d y z a w a r t e j p r z e d mediatorem, Œwiadczenia z FA przys³uguj¹: - zaœwiadczenie komornika, e - o s o b i e u p r a w n i o n e j d o e g z e k u c j a a l i m e n t ó w j e s t ukoñczenia przez ni¹ 18 roku ycia, bezskuteczna, - w przypadku gdy uczy siê - zaœwiadczenie z urzêdu w szkole lub szkole wy szej do s k a r b o w e g o o u z y s k a n y c h ukoñczenia 25 roku ycia, dochodach, - w przypadku posiadania - dokument stwierdzaj¹cy wiek orzeczenia o znacznym stopniu dziecka, n i e p e ³ n o s p r a w n o œ c i - zaœwiadczenie o uczêszczaniu bezterminowo. dziecka do szko³y, Dziecko, które ma zas¹dzone - e w e n t u a l n e o r z e c z e n i e a l i m e n t y, n i e m u s i b y æ o niepe³nosprawnoœci lub o stopniu wychowywane przez rodzica niepe³nosprawnoœci dziecka, samotnie je wychowuj¹cego. Prawo - ksero dowodu osobistego, do œwiadczeñ z FA przys³uguje te na - zaœwiadczenie z gospodarstwa. dzieci wychowywane przez rodzica, Marzena Musur który zawar³ kolejny zwi¹zek ma³ eñski, yje w nieformalnym zwi¹zku lub aktualny m¹ nie p³aci alimentów. 6 Szept Postomina FLESZ wrzesieñ 2008 Nasza gmina zg³osi³a akces do tegorocznego miana FAIR PLAY. W audycie eliminacyjnym udzia³ wziêli bankowcy, przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ na terenie g m i n y l u b n a j e j r z e c z, przedstawiciele stowarzyszeñ, samorz¹dowcy, pracownicy Urzêdu G m i n y. D o k o n a n o l u s t r a c j i w y b r a n y c h o b i e k t ó w ogólnodostêpnych i wczasoworehabilitacyjnych. Mieszkaniec s¹siedniej gminy, w starszym od siebie BMW, szala³ po drogach naszej gminy, uciekaj¹c przed policyjnym poœcigiem, z s z y b k o œ c i ¹ z n a c z n i e przekraczaj¹c¹ granice zdrowego rozs¹dku, stwarzaj¹c zagro enie dla zdrowia i ycia ludzkiego. Drogowy rajdowiec zaliczy³ 110 punktów karnych za jednym poci¹gniêciem. P a s a e r e m s z a l e ñ c a b y ³ mieszkaniec naszej gminy. P o l s k i e R a d i o K o s z a l i n realizowa³o i emitowa³o z Jaros³awca (w ka dy poniedzia³ek miesi¹ca) plenerowe studio Lata na gor¹co. O walorach ziemi postomiñskiej, o zamierzeniach i wszelkich poczynaniach, o blaskach i cieniach sezonu letniego w nadmorskich miejscowoœciach naszej gminy mówili m.in. przedstawiciele stowarzyszeñ, przedsiêbiorcy, radni i so³tysi, organizatorzy imprez k u l t u r a l n y c h i s p o r t o w o - rekreacyjnych, wójt gminy, latarnik i ratownik, pierwsi osadnicy, s t r a a c y, r o d z i m i p o e c i, o r g a n i z a t o r z y r u c h u agroturystycznego. Z terenu budowy w Pa³ówku skradziono 700kg cementu (28 worków). Sprawcy przerzucili towar przez p³ot i wywieÿli na taczce (wstêpne ustalenia policyjne) Kevin Aiston, Waldemar Sierañski (kabaret Koñ Polski ) i Krzysztof Piasecki wyst¹pili na letniej scenie w Jaros³awcu w wieczorze kabaretowym.

7 wrzesieñ 2008 Aktualnoœci USC - I pó³rocze 2008r. Miesiêcznik Gminy Postomino URODZENIA Hubert, Bart³omiej Pawe³, Krystian, Artur Michalak Katarzyna Sylwia Urodzi³o siê 61 dzieci (30 dziewczynek i Aleksander. Chudaczewo 31 ch³opców): Szczegó³owe informacje o urodzeniach JóŸwik Wies³aw Piotr S³upsk Maria, Alicja Agnieszka, Klaudia zamieszczamy na yczenie rodziny. Jab³oñska Iwona Milena Wszedzieñ Maria, Lena, Patrycja Ma³gorzata, Prosimy w tej sprawie o kontakt Zalewska Ewelina Zaleskie Natalia Wesna, Amelia, Amelia, telefoniczny lub listowny. Ciesielski Damian Marcin Zuzanna, Maja, Maja Wiktoria, Hanna Mo ecie Pañstwo zamieszczaæ w tej Postomino Maria, Gabriela Anna, Cassandra Lina, rubryce fotografie swych pociech. D¹browski ukasz Jan Rados³aw Roksana Oliwia, Wiktoria, Patrycja Mordal Ilona Teresa Pieszcz Helena, Julia Karolina, Julia Aleksandra, MA EÑSTWA Mroczkowski Arkadiusz Artur Karolina, Katarzyna, Oliwia Maria, Lena Zawarto 37 ma³ eñstw z udzia³em Wilkowice Maria, Nikola Wiktoria, Wanessa mieszkañców naszej gminy, m. in.: Œwieboda Magdalena Iwona Marcela, Wiktoria Weronika, Hanna, Postomino Maja Katarzyna, Alicja, Samanta. Madrak Mariusz Ostro³êka Szydlowski Wies³aw Kowalewice Dawid ukasz, Filip Zenon, Olaf Ko³odziej Ewa - Postomino Su³ek Dorota Jadwiga Mas³owice Jacek, Hubert Adam, Alan B³a ej, Zalewski Grzegorz Zaleskie Mateusz, Piotr, Filip, Micha³, Miko³aj Ciesielska Miros³awa Postomino ZGONY Krzysztof, Tomasz, Filip, Kornel Andrzej, Zjawiñski Piotr Pa³owo Zmar³o 39 osób: 14 kobiet i 25 Mi³osz Ryszard, Micha³ Krzysztof, Wiktor Majrowska Ewelina Ma³gorzata mê czyzn. Jakub, Tobiasz, Hubert, Juliusz Dariusz, Pieñkowo Dodatkowe informacje o zgonach Maciej, Dominik Tomasz, Jakub Pawe³, Piasecki Przemys³aw Rafa³ Sulimice zamieszczamy na yczenie rodziny. Jakub, Mi³osz Eugeniusz, Jakub Hubert, Kosior Karolina Ronino Piotr Grzejszczak Wiktor Marek, Kordian Adam, Dawid Rybak Tomasz Bogumi³ Pieñkowo Na biwaku fajnie jest Czterdzieœcioro dzieci ze œwietlic o p i e k u ñ c z o - w y c h o w a w c z y c h : Staniewice, Pieszcz, Królewo spêdzi³o t r z y d n i o w y b i w a k w O œ r o d k u P r z y w o d n y m w J a r o s ³ a w c u. Wychowawcy poczynili wiele starañ, aby uczestnicy mieli co wspominaæ i aby wakacje kojarzy³y im siê z radoœci¹, sportem, wypoczynkiem i nauk¹ samodzielnoœci. Organizatorem by³ Urz¹d Gminy i Gminna Komisja R o z w i ¹ z y w a n i a P r o b l e m ó w Alkoholowych w Postominie. Spacery, k¹piel w morzu, budowanie zamków z piasku, wejœcie na latarniê, spotkanie z ratownikami, przeja d ka motorówk¹, zje d alnia, lody, balonowy mecz, siatkówka, dyskoteka oraz inne zabawy to zajêcia, które pozwoli³y dzieciakom mi³o spêdziæ czas. Koloniœci samodzielnie, choæ pod okiem opiekunów, przygotowywali œniadania i kolacje oraz dbali o porz¹dek w swoich pokojach. Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy lub certyfikaty oraz drobne upominki. Tak wspaniale siê z³o y³o, e pogoda dopisa³a, wiêc ju sam pobyt nad morzem by³ wielkim prze yciem i atrakcj¹. Jedna trzecia uczestników by³a pierwszy raz na takiej formie wypoczynku, a wiêc obowi¹zkowo musieli przejœæ chrzest kolonistów. Sam Neptun udziela³ b³ogos³awieñstwa swoim trójzêbem, kiedy zaliczony zosta³ sprawdzian z odwagi, wytrzyma³oœci i pokory. Wychowawcy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania organizatorom oraz wszystkim, którzy przyczynili siê do uatrakcyjnienia pobytu naszych dzieci, a w szczególnoœci: paniom Miros³awie Lemtis, Marii Lech-Szajner, Ewelinie Kwiatkowskiej oraz panu Kazimierzowi Borsutowi, pañstwu Siwiukom ze S t a n i e w i c, a t a k e s z e f o w i jaros³awieckich ratowników. Terry Szept Postomina 7

8 Miesiêcznik Gminy Postomino Aktualnoœci Wielki dowód s y m p a t i i, w d z i ê c z n o œ c i, d o r o s ³ o œ c i o t r z y m a ³ Z d z i s ³ a w Ludwikowski z r¹k wójta Janusza Bojkowskiego. Ten dowód osobisty to symbol uzyskania pe³noletnoœci przez sztandarow¹, letni¹ imprezê naszej gminy Miêdzynarodowy Bieg po Pla y. Dowód uznania i zaanga owania w realizacjê tej promocyjnej dzia³alnoœci szczególnie uwidoczniony zosta³ w rubryce imiona rodziców: Zbigniew, Zdzis³aw. To w³aœnie Zbigniew Galek i Zdzis³aw Ludwikowski byli inicjatorami tej, doros³ej ju, miêdzynarodowej imprezy. Od wrzeœnia m³odzi 18-latkowie otrzymywaæ bêd¹ równie symboliczny dowód uznania ich doros³oœci z r¹k wójta. Terry wrzesieñ 2008 przejœciu huraganu, w Jaros³awcu te Ach, ta pogoda okrutnie zawia³o 12 stopni w skali B., fale by³y tak ogromne, e przelewa³y siê przez gwiazdobloki. No i porwa³o dach Lato by³o piêkne tego roku. S³oñca ze sceny na parkingu, poszarpa³o linki nie brakowa³o, trochê popada³o oraz powymiata³o towar z niektórych, i powia³o. Kataklizmy pogodowe niezabezpieczonych straganów. omija³y nasz¹ gminê, chocia : Generalnie jednak nie mo emy - 13 sierpnia, po upalnym narzekaæ na pogodê. popo³udniu przewali³a siê nawa³nica Terry o p a d ó w : k r ó t k a, a l e b a r d z o intensywna, a ok. godz nad Pieñkowem odnotowaliœmy opady gradu, co zosta³o udokumentowane fotograficznie; - d³ugi weekend (15 17 sierpieñ) wystraszy³ nas obfitymi opadami deszczu, a w niedzielne popo³udnie, kiedy po³udnie Polski liczy³o straty po Wyprawka szkolna 2008 Dofinansowanie zakupu - dla uczniów klas I szkó³ zamiast zaœwiadczenia o wysokoœci p o d r ê c z n i k ó w d l a d z i e c i podstawowych do kwoty 130 z³ d o c h o d ó w o œ w i a d c z e n i e rozpoczynaj¹cych obowi¹zkowe - dla uczniów klas II szkó³ o wysokoœci dochodów. r o c z n e p r z y g o t o w a n i e podstawowych do kwoty 150 z³ W przypadku ubiegania siê przedszkolne, naukê w klasach I- - dla uczniów klas III szkó³ o pomoc dla ucznia, którego rodzina I I I s z k o ³ y p o d s t a w o w e j podstawowych do kwoty 170 z³ korzysta ze œwiadczeñ pieniê nych z Wyprawka szkolna pomocy spo³ecznej w formie zasi³ku R o d z i c e u c z n i a ( p r a w n i sta³ego lub okresowego mo na Program skierowany jest do opiekunowie, rodzice zastêpczy) przed³o yæ - zamiast zaœwiadczenia dzieci pochodz¹cych z rodzin sk³adaj¹ wniosek o dofinansowanie o w y s o k o œ c i d o c h o d ó w - spe³niaj¹cych kryterium dochodowe, zakupu podrêczników do dyrektora zaœwiadczenie o korzystaniu ze o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt szko³y (przedszkola), do której uczeñ œwiadczeñ pieniê nych w formie 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. bêdzie uczêszcza³ w roku szkolnym zasi³ku sta³ego lub okresowego. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z /2009. Pieni¹dze wyp³aca siê po r. Nr 115, poz. 728), tj. 351 z³. Wnioski sk³ada siê w terminie przedstawieniu dowodu zakupu do dnia 19 wrzeœnia 2008 roku. Do podrêczników, którym w przypadku D o f i n a n s o w a n i e z a k u p u w n i o s k u n a l e y d o ³ ¹ c z y æ zakupów indywidualnych jest faktura podrêczników bêdzie wynosiæ: zaœwiadczenie o wysokoœci VAT wystawiona imiennie na ucznia, - dla dzieci rozpoczynaj¹cych dochodów za miesi¹c sierpieñ. rodzica, prawnego opiekuna albo obowi¹zkowe roczne przygotowanie W uzasadnionych przypadkach rodzica zastêpczego. przedszkolnedo kwoty 70 z³ do wniosku mo na do³¹czyæ 8 Szept Postomina W Wierzchos³awicach

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Krystyna Flis, Joanna Zasêpa Zielona szko³a to kilkudniowy wyjazd uczniów pod opiek¹ nauczycieli w jakieœ interesuj¹ce pod wzglêdem przyrodniczym czy kulturowym miejsce.

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Takim wyborom mówimy: Nie!!!

Takim wyborom mówimy: Nie!!! S³awno Burzliwa komisja i sesja. Radni chcieli zlikwidowaæ przedszkola ale im to nie wysz³o na str 4 Bal charytatywny na rzecz hospicjum, na którym bawi³y siê elity powiatu. Fotoreporta na str 9 Malechowo

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton

PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo