REGULAMIN KONKURSU DRZEWO KORZYŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU DRZEWO KORZYŚCI"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU DRZEWO KORZYŚCI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą DRZEWO KORZYŚCI (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs łączy się z loterią promocyjną DRZEWO KORZYŚCI prowadzona przez Organizatora na zlecenie Zleceniodawcy. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie "Apsys Management" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Alei Jana Pawła II 27, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS , NIP: , REGON: (dalej: Apsys lub Zleceniodawca ). 3. Organizatorem Konkursu jest Mind Progress Spółka z o. o. z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Złotoryjska 63, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - IX Wydział Gospodarczy KRS - pod numerem KRS , NIP: , REGON: , posiadająca kapitał zakładowy w kwocie ,00 zł (dalej: Organizator). 4. Podwykonawcą Konkursu jest Zbigniew Bagiński, legitymujący się dowodem osobistym AWT , wydanym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, numer PESEL , zamieszkały w Warszawie (01-882), przy ulicy Stefana Żeromskiego 19/2, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy Easy-Busy Zbigniew Bagiński z siedzibą w Warszawie (01-882), przy ul. Stefana Żeromskiego 19/2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: , REGON: (dalej: Podwykonawca). 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Konkurs odbywa się w pięciu określonych Odsłonach Konkursowych opisanych w 2 Regulaminu. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 (rozpoczęcie pierwszej Odsłony Konkursowej), a kończy się 16 listopada 2015 r. o godz. 22:00 (koniec terminu przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych) 7. Konkurs ma na celu promocję następujących Centrów Handlowych: CH Janki (Warszawa), w Jankach (05-090) przy ul. Mszczonowskiej 3 CH Korona, we Wrocławiu (51-421) przy ul. Krzywoustego 126 CH 3 Stawy, w Katowicach (40-289) przy ul. Pułaskiego 60 CH Rondo, w Bydgoszczy (85-213) przy ul. Kruszwickiej 1 CH Pasaż Łódzki w Łodzi (93-570) przy ul. Jana Pawła 30 (dalej: osobno Centrum Handlowe lub łącznie Centra Handlowe ) 8. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które ukończyły 13 lat i nie są całkowicie ubezwłasnowolnione oraz dokonały rejestracji zgodnie z 3 Regulaminu (dalej: Uczestnicy). Osoby, który nie ukończyły 13 lat oraz nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo uczestniczących w Konkursie, powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik obarczony jest obowiązkiem przedstawienia ww. Zgody na każde żądanie Zleceniodawcy, Organizatora lub Podwykonawcy oraz osób, które są przez nich umocowane do realizacji oraz obsługi Konkursu.

2 9. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki opisane w 1, pkt 8, oraz która założy konto w aplikacji Drzewo Korzyści i dokona pełnej rejestracji użytkownika aplikacji znajdującej się pod adresem internetowym poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego stanowiącego jednocześnie login do konta użytkownika w aplikacji Drzewo Korzyści, a także wskazanie hasła pozwalającego na zalogowanie się do swojego konta w aplikacji Drzewo Korzyści. 10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Zleceniodawcy, Organizatora, Podwykonawcy lub podmiotów biorących udział w przygotowaniu Konkursu, bądź też członkowie ich rodzin przy czym: a) przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, zaś b) za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy na jakiej ta współpraca jest wykonywana oraz osoby wykonujące prace na terenie Centrów Handlowych 11. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora i Podwykonawcy oraz na stronie internetowej konkursu/ 12. Konkurs nie jest grą losową, w tym zwłaszcza loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz z późn. zm.). 2. Czas trwania, Przebieg Konkursu 1. Czas trwania Konkursu, a także rodzaj, ilość i wartość nagród możliwych do uzyskania w Konkursie określa niniejszy Regulamin. Nadto, informacje te mogą być udostępniane na łamach strony internetowej oraz dodatkowo na stronach: przy czym zawartość ww. stron ma wyłącznie walor informacyjny i nie wpływa na brzmienie niniejszego Regulaminu. 2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można składać w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 25 października 2015 roku, w następujących pięciu odsłonach: I. Odsłona konkursowa nr 1, odbywająca się na terenie CH Janki, Janki , Mszczonowska 3 od godz. 10: do godz. 16: (koniec terminu przyjmowania reklamacji do odsłonu konkursowej nr 1 to r.) II. Odsłona konkursowa nr 2, odbywająca się na terenie CH Korona Wrocław , Krzywoustego 126 od godz. 10: do godz. 16: (koniec terminu przyjmowania reklamacji do odsłonu konkursowej nr 2 to r.) III. Odsłona konkursowa nr 3, odbywająca się na terenie CH 3 Stawy Katowice , Pułaskiego 60 od godz. 10: do godz. 16: (koniec terminu przyjmowania reklamacji do odsłonu konkursowej nr 3 to r.) IV. Odsłona konkursowa nr 4, odbywająca się na terenie CH Rondo Bydgoszcz , Kruszwicka 1 od godz. 10: do godz. 16: (koniec terminu przyjmowania reklamacji do odsłony konkursowej nr 4 to r.)

3 V. Odsłona konkursowa nr 5, odbywająca się na terenie CH Pasaż Łódzki Łódź , Jana Pawła 30 od godz. 10: do godz. 16: (koniec terminu przyjmowania reklamacji do odsłony konkursowej nr 5 to r.) 3. Zasady Uczestnictwa 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne. 2. Aby wziąć udział w Konkursie z możliwością zamawiania i odbioru nagród, należy założyć konto oraz dokonać pełnej rejestracji w aplikacji konkursowej Drzewo Korzyści, dostępnej na stronie (dalej: Aplikacja). Ww rejestracji należy dokonać każdorazowo, w każdej kolejnej odsłonie Konkursu. Za pośrednictwem Aplikacji Uczestnik zyska dostęp do widoku drzewa oraz wszystkich funkcjonalności i widoków aplikacji, o których mowa w 4 ust Uczestnik może posiadać wyłącznie jedno konto w trakcie trwania danej odsłony konkursu. Posiadanie więcej niż jednego konta przez uczestnika, może wykluczyć go z Konkursu i Loterii 4. W trakcie rejestracji osoba zainteresowana wzięciem udziału w Konkursie: a. musi podać następujące dane (których zmiana w toku trwania Konkursu nie jest możliwa, z wyjątkiem zmiany hasła): Imię i Nazwisko Numer telefonu Ustanowione hasło do swojego profilu b. opcjonalnie uczestnik może też podać adres poczty elektronicznej, co umożliwi np. odzyskanie hasła, otrzymywanie wiadomości itp. c. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. d. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) i b) powyżej przez Zleceniodawcę celem realizacji Konkursu. 4. W trakcie rejestracji osoba zainteresowana wzięciem udziału w Konkursie może też: a. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Zleceniodawcę danych osobowych, o których mowa w lit. a) i b) powyżej, dla: potrzeb realizacji Loterii będącej częścią Akcji promocyjnej Drzewo Korzyści, przy czym zgoda ta oraz akceptacja Regulaminu loterii jest warunkiem koniecznym do udziału w loterii. w celach marketingowych. b. wyrazić zgodę na otrzymywanie od Zleceniodawcy informacji handlowej drogą elektroniczną. 5. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w Konkursie może dokonać również szybkiej, niepełnej rejestracji u upoważnionych przedstawicieli Zleceniodawcy, obecnych na terenie poszczególnych centrów handlowych (dalej: Hostessy). Wtedy zobowiązana jest podać wyłącznie numer swojego telefonu (podanie imienia i nazwiska oraz innych danych jest możliwe, ale nie jest wymagane), a jej udział w konkursie ograniczony jest jedynie do możliwość rejestracji za pomocą Aplikacji obsługiwanej przez Hostessy, paragonów i dodawania punktów z pomocą Hostess obsługujących konkurs na numer zarejestrowanego telefonu. Niepełna rejestracja nie umożliwia nabycia statusu Uczestnika, a w związku z tym nie ma możliwości zamawiania i odbierania nagród. Tym niemniej osoba, która jej dokonała, ma możliwość w każdym momencie trwania danej odsłony konkursu, dokonania pełnej rejestracji, a ewentualne punkty, które były przypisane do jej numeru telefonu zostaną automatycznie dodane do jej konta. 6. Administratorem danych osobowych Uczestników ("Dane") jest Zleceniodawca ("Apsys Management" sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-867), przy Alei Jana Pawła II 27). Dane osobowe Uczestników

4 będą przetwarzane z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z późn. zm.), w celach: a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, b) wykonywania uprawnień uzyskanych wskutek oświadczeń, o których mowa w 3 ust. 4 powyżej, a także c) udostępnienia danych Organizatorowi lub Podwykonawcy dla realizacji wymienionych wcześniej celów. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zleceniodawca informuje, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dopuszczenia Uczestnika do udziału w Konkursie. 4; Zasady Konkursu 1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełnią warunki uczestnictwa określone w 1 ust. 8 i 9 Regulaminu 2. W trakcie trwania każdej z odsłon Konkursu zadaniem Uczestników będzie zdobywanie punktów, które można następnie wymienić na nagrody wskazane w Podstawową formą zbierania punktów jest dokonywanie w czasie określonej odsłony Konkursu zakupów przez Uczestnika w Centrum Handlowym, którego dana odsłona dotyczy oraz rejestracja zakupowych paragonów fiskalnych oraz umów z biurami podróży (dalej: Paragon ). Paragony mogą być rejestrowane: a) bezpośrednio przez Uczestników za pomocą Aplikacji, z zastrzeżeniem, że paragony o wartości powyżej 5.000,00 zł brutto muszą być zweryfikowane i zarejestrowane tylko przez Hostessę. Przez rejestrację paragonów rozumie się podanie w przeznaczonym do tego celu formularzu konkursowym (dalej: Rejestracja Paragonów): daty zakupu, marki sklepu w którym zakup został dokonany, kwoty brutto zakupów (pomniejszonej o ewentualne Koszty Zabronione, jeżeli takie wystąpiły na Paragonie) oraz numeru porządkowego wydruku Paragonu (numer ten zazwyczaj znajduje się po prawej stronie od daty zakupu widniejącej na paragonie) lub w przypadku umowy z biurem turystycznym numeru tej umowy., b) za pośrednictwem Hostess, po okazaniu paragonu. Uczestnicy mają obowiązek zachowania wszystkich zarejestrowanych paragonów. Wartość zarejestrowanych paragonów podlega przeliczeniu na punkty, zgodnie z ust. 6 poniżej. Jeden paragon może być zarejestrowany tylko jeden raz. 4. Istnieją Koszty Zabronione, których wartość nie może być rejestrowana oraz zamieniana na punkty. Każdorazowo uczestnik jest obarczony obowiązkiem sprawdzenia, czy Zabronione Koszty nie widnieją na rejestrowanym Paragonie. Jeżeli Zabronione Koszty widnieją na Paragonie, obowiązkiem uczestnika jest ich wyłączenie oraz rejestracja Paragonu z wartością pomniejszoną o Zabronione Koszty, a w przypadku pomocy w rejestracji paragonu przez Hostessę jest on zobowiązany zwrócić na to uwagę, poinformować Hostessę o tym fakcie i podać prawidłową kwotę do rejestracji w formularzu konkursowym. 5. Zabronione Koszty to: Usługi bankowe, pocztowe, ubezpieczeniowe i kantorów Koszt zakupu Kart Przedpłaconych Kart Podarunkowych Produkty Lecznicze Wyroby tytoniowe i alkoholowe Doładowania kont telefonów komórkowych Opłaty komunalne, opłaty za, czynsz, media i inne rachunki telekomunikacyjne Wykonanie polecenia zapłaty za usługi niesprzedawane bezpośrednio w Centrum Handlowym Zakup gier hazardowych

5 6. Istnieją następujące możliwości zdobywania punktów w konkursie: A. zakupy i rejestracja paragonów zgodnie z ust. 2-5 powyżej przy czym: i. każda wydana złotówka, zarejestrowana przez Uczestnika za pomocą Aplikacji (w trybie opisany w 4 ust. 3 lit. a Regulaminu) to 1,1 pkt, przy czym przyznane punkty każdorazowo zaokrągla się w górę do jedności. ii. każda wydana złotówka, zarejestrowana przez Uczestnika za pomocą Hostessy (w trybie opisany w 4 ust. 3 lit. b Regulaminu) to 1 pkt. z zastrzeżeniem lit. D poniżej. B. Punkty za zaproszenie znajomych na portalu Facebook za pomocą Aplikacji. Za każde zaproszenie swojego znajomego Uczestnik otrzymuje 2 pkt. Zapraszanie znajomych i zdobywane punktów następuje z zastrzeżeniem, że Uczestnik otrzymuje należne punkty tylko za pierwsze zaproszenie danej osoby. Kolejne zaproszenia tej samej osoby nie będą powodowały zdobywania kolejnych punktów za zaproszenie. Maksymalna liczba zaproszeń, za które uczestnik może otrzymać punkty jest ograniczona do 150, jednocześnie maksymalna liczba punktów jaką uczestnik może zdobyć za zaproszenia znajomych na portalu Facebook jest ograniczona do 300 punktów. C. Punkty za codzienne aktywności Aplikacja dzięki dedykowanym przyciskom na stronie startowej umożliwia Uczestnikom zdobywanie punktów za: (i) podlanie drzewa (ikonografika kropli), (ii) pielęgnację liści wiatrem (ikonografika wiatru) lub (iii) oświetlenie drzewa (ikonografika słońca). Za każdą taką aktywność Uczestnik otrzyma 1 punkt. Każdą z ww. aktywność Uczestnik może powtarzać co 12 godzin. Maksymalnie Uczestnik może zdobyć 6 punktów na każde 24 godziny trwania danej odsłony Konkursu. D. Dodatkowe punkty za Assety Aplikacja umożliwi Uczestnikom wymianę zebranych punktów na personalizację swojego Drzewa. Elementy, które można zmienić zwane dalej Assetami to: liście, pień, tło, podłoże i możliwość dodawania postaci zwierząt do swojego widoku drzewa. Każdy dodany Asset będzie kosztował odpowiednią ilość punktów oraz równocześnie będzie wpływał na zwiększenie ilości punktów doliczanych Uczestnikowi od chwili zakup a tym samym dodania Assetu tytułem rejestracji paragonów (zgodnie z lit. A powyżej), tak, że: Postacie Zwierząt to koszt 15 pkt za jedno Zwierzę, każdy pojedynczo dodany Asset Zwierząt zwiększa sumę rejestrowanych punktów o 0,4 % i tak 1 zł = 1,005 punkta (punkty są zaokrąglane w górę do jedności). Dostępnych jest 5 płatnych Assetów Zwierząt, których łączny koszt to 75 pkt, a maksymalne zwiększenie sumy rejestrowanych punktów to łącznie 2% za posiadanie wszystkich Assetów Zwierząt. Zmiana Tła to koszt 20 pkt za jedno tło, każdy pojedynczo dodany Asset Tła zwiększa sumę rejestrowanych punktów o 1 % i tak 1 zł = 1,01 punkta (punkty są zaokrąglane w górę do jedności). Dostępne są 4 płatne Assety Tła, których łączny koszt to 80 pkt, a maksymalne zwiększenie sumy rejestrowanych punktów to łącznie 4% za posiadanie wszystkich Assetów Tła. Zmiana Liści to koszt 30 pkt za jeden rodzaj Liści, każdy pojedynczo dodany Asset Liści zwiększa sumę rejestrowanych punktów o 1,5 % i tak 1 zł = 1,015 punkta (punkty są zaokrąglane w górę do jedności). Dostępne są 4 płatne Assety Liści, których łączny koszt to 120 pkt, a maksymalne zwiększenie sumy rejestrowanych punktów to łącznie 6% za posiadanie wszystkich Assetów Liści. Zmiana Podłoża to koszt 40 pkt za jedno Podłoże, każdy pojedynczo dodany Asset Podłoża zwiększa sumę rejestrowanych punktów o 2% i tak 1 zł = 1,02 punkta (punkty są

6 zaokrąglany w górę do jedności). Dostępne są 4 płatne Assety Podłoża, których łączny koszt to 160 pkt, a maksymalne zwiększenie sumy rejestrowanych punktów to łącznie 8% za posiadanie wszystkich Assetów Podłoża. Zmiana Pnia to koszt 50 pkt za jeden Pień, każdy pojedynczo dodany Asset Pnia zwiększa sumę rejestrowanych punktów o 2,5% i tak 1 zł = 1,025 punkta (punkty są zaokrąglane w górę do jedności). Dostępne są 4 płatne Assety Pnia, których łączny koszt to 200 pkt, a maksymalne zwiększenie sumy rejestrowanych punktów to łącznie 10% za posiadanie wszystkich Assetów Zwierząt. Zwiększenie procentowego przelicznika rejestrowanych punktów za zakupione Assety sumuje się, a maksymalne dopuszczalne procentowe zwiększenie przelicznika wynosi +30% więcej do rejestrowanych punktów za zakupy. Dodawane punkty są zaokrąglane do jedności w górę. Wymiany punktów na zakup wybranego Assetu można dokonać tylko jeden raz w trakcie trwania danej odsłony konkursowej. Po zakupieniu wszystkich dostępnych Assetów Uczestnik automatycznie nabywa możliwość dowolnej konfiguracji drzewa oraz modyfikacji Assetów. W takim przypadku z konta uczestnika nie są pobierane kolejne punkty na zakup Assetów oraz jego przelicznik zwiększający procentowo sumę kolejnych dodawanych punktów za zakupy nie zmienia się. Po zakupie danego Assetu Uczestnik nie może z niego zrezygnować i ponownie wymienić na punkty. Jednocześnie Uczestnik nie może wymienić wybranego pierwotnie Assetu na inny Asset. 7. Punkty zebrane przez Uczestników w poszczególnych odsłonach Konkursu nie podlegają sumowaniu. To samo dotyczy zakupionych Assetów. 8. W przypadku, gdy po dokonaniu Rejestracji Paragonu przez Uczestnika dojdzie do rozwiązania umowy udokumentowanej danym paragonem, w szczególności na skutek odstąpienia lub wypowiedzenia, bez względu na przyczynę tych zdarzeń Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Dotyczy to w szczególności zwrotów zakupionych przez Uczestnika towarów, dokonanych za zgodą sprzedawcy lub z uwagi na ujawnione wady. 9. W przypadku wskazanym w ust. 8 punkty przyznane wcześniej Uczestnikowi tytułem Rejestracji Paragonu są odejmowane. Jeżeli odjęcie nie jest możliwe z uwagi na to, że Uczestnik zamówił lub odebrał Nagrodę w trybie opisanym w 5 to Uczestnik odpowiednio traci prawo do Nagrody lub zobowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu. Nagroda taka wraca do puli nagród do wygrania w danej Odsłonie Konkursu, a w razie zakończenia owej Odsłony w chwili zwrotu pozostaje własnością Organizatora. 10. Jeżeli odjęcie Uczestnikowi punktów w warunkach opisanych w ust. 9 nie jest możliwe z uwagi na zakup Assetów, Organizator ma prawo pozbawić Uczestnika owych Assetów lub wykluczyć go z Konkursu dezaktywując jego konto. 5. Nagrody 1. Ilość nagród jest ograniczona. W konkursie przewidziane jest nagród o łącznej wartości ,00 zł brutto 2. W konkursie dostępne są następujące nagrody:

7 Brelok Latarka led o wartości 3,16 zł brutto (słownie: trzy złote i 16/100) w łącznej ilości 3100 sztuk. Stylowe okulary przeciwsłoneczne a la Ray Ban o wartości 5,25 zł brutto (słownie: pięć złotych i 25/100) w łącznej ilości 1250 sztuk. Sadzonka tui szmaragdowej o wartości 5,62 zł brutto (słownie: pięć złotych i 62/100) w łącznej ilości 500 sztuk. Ekotorba bawełniana z nadrukiem o wartości 5,78 zł brutto (słownie: pięć złotych i 78/100) w łącznej ilości 1250 sztuk. Wieszak na torebkę o wartości 7,35 zł brutto (słownie: siedem złotych i 35/100) w łącznej ilości 500 sztuk. Zioła w doniczce o wartości 8,20 zł brutto (słownie: osiem złotych i 20/100) w łącznej ilości 225 sztuk. Dwukolorowy ceramiczny kubek z łyżeczką o wartości 11,95 zł brutto (słownie: jedenaście złotych i 95/100) w łącznej ilości 300 sztuk. Krokomierz mierzący ilość kroków, dystans w kilometrach oraz kalorie o wartości 12,19 zł brutto ( słownie: dwanaście złotych i 19/100) w łącznej ilości 200 sztuk. Zestaw podróżny do Smartfona o wartości 12,65 zł brutto ( dwanaście złotych i 65/100) w łącznej ilości 750 sztuk. Trendy okulary przeciwsłoneczne w modnym kształcie o wartości 12,80 zł brutto (słownie: dwanaście złotych i 80/100) w łącznej ilości 500 sztuk. Designerski zegarek wykonany z filcu o wartości 14,32 zł brutto (słownie: czternaście złotych i 32/100) w łącznej ilości 1000 sztuk. Bezprzewodowa mysz optyczna do komputera o wartości 14,69 zł brutto (słownie: czternaście złotych i 69/100) w łącznej ilości 250 sztuk. Silikonowy pendrive w kształcie drzewa o wartości 19,70 zł brutto (dziewiętnaście złotych i 70/100) w łącznej ilości 500 sztuk. Power Bank o wartości 26,02 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć złotych i 2/100) w łącznej ilości 100 sztuk. Designerska słuchawka do Smartfona o wartości 27,64 zł brutto ( dwadzieścia siedem złotych i 64/100) w łącznej ilości 250 sztuk. Kwadratowa parasolka o wartości 29,55 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i 55/100) w łącznej ilości 350 sztuk. Ekologiczny zegar na wodę z budzikiem o wartości 53,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy złote i 0/100) w łącznej ilości 20 sztuk. Rejestrator jazdy Manta o wartości 61,00 złotych brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i 0/100) w łącznej ilości 30 sztuk. Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Kaktus o wartości 139,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych i 0/100) w łącznej ilości 45 sztuk. Biokominek wolnostojący o wartości 191 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i 0/100) w łącznej ilości 25 sztuk. Ekspres do kawy KRUPS 5000 o wartości 411 zł brutto (słownie: czterysta jedenaście złotych 0/100) w łącznej ilości 20 sztuk. Ładowarka solarna w kształcie drzewa o wartości 434 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści cztery złote i 0/100) w łącznej ilości 15 sztuk. Urządzenie do liftingu i pielęgnacji twarzy RIO o wartości 661 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i 0/100) w łącznej ilości 15 sztuk.

8 Rower miejski o wartości 780 zł brutto (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych i 0/100) w łącznej ilości 10 sztuk. Odkurzacz irobot Roomba 600 o wartości 1034 zł brutto (słownie: tysiąc trzydzieści cztery złote i 0/100) w łącznej ilości 10 sztuk. Wodoodporny tablet Sony Xperia Z2 o wartości 1613 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset trzynaście złotych i 0/100) w łącznej ilości 10 sztuk. Konsola PlayStation4 o wartości 1690 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 0/100) w łącznej ilości 10 sztuk. Mikser Kitchenaid Proffesional 600 o wartości 1720 zł brutto (słownie: tysiąc siedemset dwadzieścia złotych i 0/100) w łącznej ilości 5 sztuk 3. Ilość nagród w każdej odsłonie konkursowej jest ograniczona. Łączna pula nagród w każdej odsłonie konkursu równa jest ,20 zł brutto. W każdej odsłonie będą dostępne następujące nagrody: Nagroda I stopnia - brelok latarka led o wartości 3,16 zł brutto (słownie: trzy złote i 16/100) w ilości 620 sztuk wymagana ilość punktów do realizacji nagrody to: 50 punktów 2 punkty za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda I stopnia - stylowe okulary przeciwsłoneczne o wartości 5,52 zł brutto (słownie: pięć złotych i 52/100) w ilości 250 sztuk wymagana ilość punktów do realizacji nagrody to: 120 punktów w tym 3 punkty za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda I stopnia - sadzonka tui szmaragdowej o wartości 5,62 zł brutto (słownie: pięć złotych i 62/100) w łącznej ilości 100 sztuk - wymagana ilość punktów do realizacji nagrody to: 80 punktów w tym 5 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda I stopnia - ekotorba bawełniana z nadrukiem o wartości 5,78 zł brutto (słownie: pięć złotych i 78/100) w łącznej ilości 250 sztuk - wymagana ilość punktów do realizacji nagrody to: 110 punktów w tym 2 punkty za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda I stopnia - zioła w doniczce o wartości 8,20 zł brutto (słownie: osiem złotych i 20/100) w łącznej ilości 45 sztuk wymagana ilość punktów do realizacji nagrody to: 70 punktów w tym 4 punkty za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda II stopnia - wieszak na torebkę o wartości 7,35 zł brutto (słownie: siedem złotych i 35/100) w łącznej ilości 100 sztuk wymagana ilość punktów to: 110 punktów w tym 5 punkty za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda II stopnia - dwukolorowy ceramiczny kubek z łyżeczką o wartości 11,95 zł brutto (słownie: jedenaście złotych i 95/100) w łącznej ilości 60 sztuk - wymagana ilość punktów to: 140 punktów w tym 5 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda II stopnia - trendy okulary przeciwsłoneczne o wartości 12,80 zł brutto (słownie: dwanaście i 80/100) w ilości 100 sztuk wymagana ilość punktów do realizacji nagrody to: 160 punktów w tym 6 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda II stopnia - bezprzewodowa mysz optyczna do komputera o wartości 14,69 zł brutto (słownie: czternaście złotych i 69/100) w łącznej ilości 50 sztuk wymagana ilość punktów to: 300 punktów w tym 16 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda III stopnia - krokomierz mierzący ilość kroków, dystans w kilometrach oraz kalorie o wartości 12,19 zł brutto ( słownie: dwanaście złotych i 19/100) w łącznej ilości 40 sztuk wymagana ilość punktów to: 290 punktów w tym 16 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C.

9 Nagroda III stopnia - zestaw podróżny do Smartfona o wartości 12,65 zł brutto ( dwanaście złotych i 65/100) w łącznej ilości 150 sztuk - wymagana ilość punktów to: 330 punktów w tym 12 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda III stopnia - designerski zegarek wykonany z filcu o wartości 14,32 zł brutto (słownie: czternaście złotych i 32/100) w łącznej ilości 200 sztuk wymagana ilość punktów to: 200 punktów w tym 10 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda III stopnia - silikonowy pendrive w kształcie drzewa o wartości 19,70 zł brutto (dziewiętnaście złotych i 70/100) w łącznej ilości 100 sztuk - wymagana ilość punktów to: 250 punktów w tym 11 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda III stopnia - designerska słuchawka do Smartfona o wartości 27,64 zł brutto ( dwadzieścia siedem złotych i 64/100) w łącznej ilości 50 sztuk - wymagana ilość punktów to: 330 punktów w tym 10 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda III stopnia - kwadratowa parasolka o wartości 29,55 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i 55/100) w łącznej ilości 70 sztuk wymagana ilość punktów to: 280 punktów w tym 12 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda IV stopnia - Power Bank o wartości 26,02 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć złotych i 2/100) w łącznej ilości 20 sztuk - wymagana ilość punktów to: 550 punktów w tym 18 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda IV stopnia - ekologiczny zegar na wodę z budzikiem o wartości 53,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy złote i 0/100) w łącznej ilości 4 sztuk - wymagana ilość punktów to: 400 punktów w tym 29 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda IV stopnia - rejestrator jazdy Manta o wartości 61,00 złotych brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i 0/100) w łącznej ilości 6 sztuk - wymagana ilość punktów to: 600 punktów w tym 30 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda IV stopnia - ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Kaktus o wartości 139,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych i 0/100) w łącznej ilości 9 sztuk - wymagana ilość punktów to: 900 punktów w tym 29 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda IV stopnia - biokominek wolnostojący o wartości 191 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i 0/100) w łącznej ilości 5 sztuk - wymagana ilość punktów to: 1000 punktów w tym 36 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda V stopnia - ekspres do kawy KRUPS 5000 o wartości 411 zł brutto (słownie: czterysta jedenaście złotych 0/100) w łącznej ilości 4 sztuk - wymagana ilość punktów to: 2000 punktów w tym 42 punkty za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda V stopnia - ładowarka solarna w kształcie drzewa o wartości 434 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści cztery złote i 0/100) w łącznej ilości 3 sztuk - wymagana ilość punktów to: 1900 punktów w tym 30 punktów za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda V stopnia - urządzenie do liftingu i pielęgnacji twarzy RIO o wartości 661 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i 0/100) w łącznej ilości 3 sztuk - wymagana ilość punktów to: 4000 punktów w tym 42 punkty za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda VI stopnia - rower miejski o wartości 780 zł brutto (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych i 0/100) w łącznej ilości 2 sztuk - wymagana ilość punktów to: 5000 punktów w tym 49 punkty za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C.

10 Nagroda VI stopnia - odkurzacz irobot Roomba 600 o wartości 1034 zł brutto (słownie: tysiąc trzydzieści cztery złote i 0/100) w łącznej ilości 2 sztuk - wymagana ilość punktów to: 4000 punktów w tym 49 punkty za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda VI stopnia - wodoodporny tablet Sony Xperia Z2 o wartości 1613 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset trzynaście złotych i 0/100) w łącznej ilości 2 sztuk - wymagana ilość punktów to: 5000 punktów w tym 74 punkty za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda VII stopnia - konsola PlayStation4 o wartości 1690 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 0/100) w łącznej ilości 2 sztuk - wymagana ilość punktów to 6000 punktów w tym 42 punkty za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. Nagroda VII stopnia - mikser Kitchenaid Proffesional 600 o wartości 1720 zł brutto (słownie: tysiąc siedemset dwadzieścia złotych i 0/100) w łącznej ilości 1 sztuki - wymagana ilość punktów to: 7500 punktów punktów w tym 77 punkty za aktywności dzienne zgodnie z zapisami w 4, pkt. 6, ppkt. C. 4. Nagrody mogą zamawiać tylko Uczestnicy, którzy dokonali pełnej rejestracji za pośrednictwem Aplikacji konkursowej w zakładce Nagrody i dodatkowo: a) w przypadku nagród I stopnia (zgodnie z klasyfikacją z ust. 3 powyżej) zakupili w danej Odsłonie Konkursu co najmniej 0 Assetów (o których mowa w 4 ust. 6 lit. D powyżej). b) w przypadku nagród II stopnia zakupili w danej Odsłonie Konkursu co najmniej 1 Asset. c) w przypadku nagród III stopnia zakupili w danej Odsłonie Konkursu co najmniej 3 Assety d) w przypadku nagród IV stopnia zakupili w danej Odsłonie Konkursu co najmniej 5 Assetów. e) w przypadku nagród V stopnia zakupili w danej Odsłonie Konkursu co najmniej 7 Assetów. f) w przypadku nagród VI stopnia zakupili w danej Odsłonie Konkursu co najmniej 9 Assetów. g) w przypadku nagród VII stopnia zakupili w danej Odsłonie Konkursu co najmniej 10 Assetów. Każda nagroda kosztuje określoną ilość punktów, które zostaną odjęte od aktualnego salda konta uczestnika, a uczestnik musi potwierdzić chęć wymiany punktów na nagrodę. Po zamówieniu nagrody uczestnik nie może jej zmienić lub wymienić powrotnie na punkty. 5. Nagrody można zamawiać od rozpoczęcia danej Odsłony Konkursowej do godziny 18:00 ostatniego dnia danej Odsłony Konkursowej. 6. Uczestnik ma 5 dni na odebranie nagrody z zastrzeżeniem ust. 7. Piątego dnia po zamówieniu nagrody (po 120 godzinach od zamówienia) nagroda powraca do puli nagród do wygrania w danej Odsłonie Konkursu. 7. Czas na odebranie nagrody ulega skróceniu w końcowych dniach trwania każdej odsłony akcji. Nagrody zamówione 4, 3, 2, 1 dzień przed końcem danej Odsłony Konkursu lub w dzień zakończenia danej Odsłony Akcji można odebrać tylko do godziny 20:00 ostatniego dnia trwania danej Odsłony Konkursowej. 8. Zamówione nagrody muszą zostać odebrane osobiście przez Uczestnika na terenie Centrum Handlowego, w którym odbywa się dana Odsłona Konkursu, codziennie w czasie trwania danej Odsłony Konkursu, od godz. 10:00 do godz. 20: Brak odbioru nagrody w terminach określonych powyżej jest równoznaczny z rezygnacją z nagrody, a nagroda powraca do puli nagród danej odsłony konkursu. Nieodebrane Nagrody po zakończeniu danej odsłony konkursu przechodzą na rzecz Organizatora. 10. Nagrody odbiera się w Punkcie Obsługi Konkursu na terenie danego Centrum Handlowego (zazwyczaj w pobliżu scenografii Drzewa Konkursu). Nagrody są wydawane przez Hostessy lub umocowanych pracowników danego Centrum Handlowego.

11 11. Aby odebrać nagrodę należy, okazać personelowi obsługującemu Konkurs dowód tożsamości, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia lub częściowo ubezwłasnowolnionych - również pozwolenie rodziców lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości Uczestnika, będzie on zobowiązany pokazać oryginały dowodów zakupowych, które sumują się w Aplikacji na punkty, które Uczestnik chce wymienić na nagrodę. Posiadanie oryginałów paragonów jest konieczne, aby odebrać nagrodę. Wszelkie kopie, kserokopie, zdjęcia, skany itp. nie są dopuszczalne i nie uprawniają do odebrania nagrody. Po pozytywnej weryfikacji posiadanych dowodów zakupów personel Akcji oznaczy dowody zakupów specjalną pieczątką na ich odwrocie. Dodatkowo personel akcji zaznacza w Aplikacji dowody zakupów, które zostały wykorzystane na daną nagrodę. W przypadku braku posiadania dowodów zakupowych personel może anulować zamówienie nagrody przez Uczestnika, a nagroda powróci do głównej puli nagród do wygrania w danej Odsłonie Konkursowej. W chwili wydania nagrody, Uczestnik musi pisemnie potwierdzić jej odbiór na protokole odbioru nagród. 12. Organizator wskazuje niniejszym, iż: zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z późn. zm.) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zasadniczo pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10 % wygranej lub nagrody, którego płatnikiem jest Organizator Konkursu lub podmiot działający na jego zlecenie. Mając na uwadze powyższe, Organizator wskazuje, że nagroda w Konkursie, od której należy się ww podatek zostanie wydana laureatowi po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe, dodatkowa przysługująca nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie pobrana przez Organizatora w celu zapłacenia podatku od nagród przyznanych w Konkursie i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U poz. 361). 13. Uczestnikom nie przysługują roszczenia o wymianę nagród na ich równowartość pieniężną lub inne nagrody. Nadto, Uczestnicy nie mają prawa przekazać jakichkolwiek uprawnień, wynikających z Regulaminu (w tym: punktów zgromadzonych w kolejnych odsłona Konkursu, roszczeń o wydanie nagród itd.) na osoby trzecie. 6. Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na podany powyżej adres lub na adres mailowy najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Reklamacja powinna zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji. 2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga dwuosobowa Komisja wyznaczona przez Organizatora, który w trybie roboczym wyznacza jej skład.

12 3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwości ogólnej. 4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 7. Postanowienia ogólne 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania Imienia, Nazwiska i numeru telefonu komórkowego. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią części Regulaminu. 3. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie drzewokorzysci.pl i do wglądu w siedzibie Organizatora przez cały okres trwania Konkursu to znaczy do 9 listopada 2015 r. 4. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem"), określa warunki uczestnictwa w Konkursie Wiosenna Metamorfoza (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego. REGULAMIN KONKURSU FERIE ZA PASEM Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego

REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego Artykuł I. 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs Trwającego od 19 do 24 stycznia 2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs dla klientów Centrum Handlowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Wyrzutnia nagród, zwanego dalej Promocją, jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs na recenzję książki 'Lilith' Olgi Rudnickiej (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta podarunkowa z Visa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu PlusBank 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu PlusBank (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy! REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rozdajemy bony na zakupy! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs Office 365 (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez SwiatGry.pl, Maciej Noworyta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZESPÓŁ DOSKONAŁY

REGULAMIN KONKURSU ZESPÓŁ DOSKONAŁY REGULAMIN KONKURSU ZESPÓŁ DOSKONAŁY Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ), jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa do aparatów Olympus

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon Regulamin Konkursu Konkurs Vernon I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs Vernon (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w konkursie PayByNet i wygraj ( Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI INNOWACJA DRUKU DLA TWOJEJ FIRMY

REGULAMIN PROMOCJI INNOWACJA DRUKU DLA TWOJEJ FIRMY REGULAMIN PROMOCJI INNOWACJA DRUKU DLA TWOJEJ FIRMY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja prowadzony jest pod nazwą Innowacja druku dla Twojej firmy (dalej Promocja ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą. (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą. (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Oszczędzaj z nagrodą (dalej Promocja ) nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem.

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki na jakich odbywa się program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne 1.1 Konkurs Konkurs rabatowy organizowany w Galerii Łódzkiej w Łodzi, (zwany dalej Konkursem ) podlega postanowieniom niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Dwa tygodnie w Bułgarii (Konkurs), jest Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA

REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA " II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. CHARAKTER PRAWNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji "Satysfakcja gwarantowana przez 60 dni lub zwrot pieniędzy (dalej,,regulamin )

REGULAMIN Akcji Satysfakcja gwarantowana przez 60 dni lub zwrot pieniędzy (dalej,,regulamin ) REGULAMIN Akcji "Satysfakcja gwarantowana przez 60 dni lub zwrot pieniędzy (dalej,,regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej

Regulamin Promocji Konsumenckiej Regulamin Promocji Konsumenckiej 1 Organizator oraz przedmiot Promocji 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) reguluje zasady promocji konsumenckiej produktów pod marką Oshee (zwanej dalej: "Promocją").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Quiz przeprowadzanego za pomocą aplikacji konkursowej Quiz

Regulamin konkursu Quiz przeprowadzanego za pomocą aplikacji konkursowej Quiz Regulamin konkursu Quiz przeprowadzanego za pomocą aplikacji konkursowej Quiz 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Quiz przeprowadzanego za pomocą aplikacji konkursowej Quiz (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Christmas Promo 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek RB5000 / RB7000 / RB8000, Grand, Sveta, piekarników

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI Office 365 w prezencie przy zakupie wybranych komputerów Lenovo (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji pod hasłem Office 365 w prezencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo