SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 IZP Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.I na realizację zadania: Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz.U z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Specyfikacja powyższa liczy 32 stron(y) Strona 1/32

2 Strona 2/32

3 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Gmina Gródek nad Dunajcem reprezentowana przez Wójta Gminy Siedziba: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem REGON: NIP: Telefon faks w strona internetowa: godz. urzędowania: pon: 7:15 16:00 wt Pt 7:15-15:15 II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych 2. Rodzaj zamówienia: DOSTAWY 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV Cyfrowe urządzenia powielające Komputery osobiste Dysk magnetyczny Sprzęt telewizyjny i audiowizualny Urządzenia multimedialne Ekrany Aparaty fotograficzne Kamery cyfrowe Pakiety oprogramowania edukacyjnego Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego (ICT) elektronicznego i oprogramowania na potrzeby oddziałów przedszkolnych dla oddziałów przedszkolnych w gminie Gródek nad Dunajcem w ramach realizacji projektu WESOŁE PRZEDSZKOLE. 5. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie następujących artykułów: 5.1. komputera wraz z oprogramowaniem 12 egz 5.2. projektor multimedialny 12 egz 5.3. ekran do projektora 12 egz 5.4. uchwyt do projektora 12 egz 5.5. Zakup sprzętu audiowizualnego: 5.6. Telewizor 12 egz 5.7. odtwarzacza DVD 10 egz 5.8. dysk przenośny 2 egz 5.9. radio z odtwarzaczem CD 12 egz aparat cyfrowy 12 egz kamera cyfrowa 12 egz Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem 12 egz OPROGRAMOWANIE I 11 zestawów (6 programów) OPROGRAMOWANIE II 1 zestaw (5 programów) Kserokopiarka 12 egz Wykorzystanie technologii ICT w zarządzaniu placówką przedszkolną 1 program 6. Zamówienie obejmuje także dostarczenie ww wyposażenia do poszczególnych szkół zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 7. Powyższe zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr WND-POKL /13 Nazwa projektu: WESOŁE PRZEDSZKOLE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i Strona 3/32

4 zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 8. Maksymalna wartość dostaw przypadających na jeden oddział przedszkolny, wskazana w opisie przedmiotu zamówienia została ustalona w kwocie 24500,00 zł brutto. Przekroczenie tej wartości stanowić może podstawę do ograniczenia zakresu dostaw dla danego oddziału przedszkolnego. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia III. Termin wykonania zamówienia 1. Wymagany przez Zamawiającego okres realizacji zamówienia: do 15 dni od daty podpisania umowy IV. Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. V. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. O zmówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U z późn. zm.), a także pozostałe warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy. 2. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, w którym członkowie konsorcjum upełnomocnili jeden podmiot do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia(zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp), które musi obejmować również wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania (w tym podpisanie oferty). 3. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 4.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 4.2. posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 4.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Strona 4/32

5 5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą: spełnia (1); nie spełnia (0). Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. 6. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania 7. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 7.1. Wypełniony formularz OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru formularza stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy Arkusz cenowy załącznik nr 1a do SIWZ 7.3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w zamówieniu do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ, 7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do SIWZ 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 7.6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć: 1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 7.7. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. 1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 7.5. lit b niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w lit. a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie zgodności przez oferowane dostawy z wymaganiami zamawiającego 1. Zamawiający oczekuje, że wykonawca dostarczy wraz z ofertą próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego 2. Zamawiający preferuje w powyższym zakresie opisy lub fotografie w wersji elektronicznej na nośniku (płyta CD lub pendrive), dostarczanie próbek nie jest wymagane. Strona 5/32

6 3. W przypadku dostarczenia próbek Zamawiający zastrzega, że zostaną one zwrócone wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu postępowania. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) dokumenty, o których mowa w pkt. 7.5 i 7.6. niniejszego rozdziału (warunki wykluczające) składa każdy podmiot oddzielnie. Pozostałe dokumenty przedstawia pełnomocnik (lider) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działający w imieniu wszystkich podmiotów. 9. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 9.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia udowadniającego, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnym do realizacji zamówienia. W szczególności dokument ten (zobowiązanie) winien zawierać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunki jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres prac i okres udziały innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych pkt. 9.1., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.5. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 1.1. pisemnej, 1.2. lub faksem (nr faksu Zamawiającego: w. 20) 1.3. lub za pomocą poczty elektronicznej ( ) 2. Na żądanie każda ze stron potwierdzi czytelność faksu poprzez zwrotne przesłanie pisma z adnotacją potwierdzam czytelność faksu godzina, data i podpis. 3. Dokument przesłany faksem należy niezwłocznie potwierdzić pismem. 4. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 4.1. Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Wojciech Błażusiak, pokój 5c, telefon: /018/ w.34, 4.2. inspektor Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem Lesław Czul, pokój 5a, telefon: /018/ w.39, 5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 7. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty oraz wnoszenia środków ochrony prawnej. VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. OFERTA 1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Strona 6/32

7 1.2. Ofertę stanowi wypełniony druk Oferta z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymogów realizacji zamówienia określonych niniejszą specyfikacją. Cena ofertowa musi zostać określona w oparciu o arkusz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w arkuszu kalkulacyjnym zakładając zawsze, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto, korygując odpowiednio wartości poszczególnych towarów i łączną wartość oferty Arkusz kalkulacyjny będzie stanowił podstawę ewentualnych rozliczeń między Wykonawcą a Zamawiającym, jeśli nie dojdzie do zrealizowania umowy w całości Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty Oznaczenie (adresowanie) ofert: 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do terminu otwarcia ofert. 2. Kopertę z ofertą należy zaadresować Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Przetarg nr IZP Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem OFERTA Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) Nie otwierać przed terminem wskazanym jako termin otwarcia ofert 2. FORMA OFERTY 2.1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką Pożądane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty poprzez wysunięcie się którejkolwiek z kartek Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 153, poz ze zm.), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 3. PODPISY 3.1. Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (firmy), zgodnie z formą reprezentacji wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym muszą podpisać: 1. druk Oferta 2. załączniki 3. w miejscach w których wykonawca naniósł zmiany (poprawki) Strona 7/32

8 3.2. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty winne być ponadto opatrzone pieczęcią wykonawcy. 4. PEŁNOMOCNICTWO W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres jego upoważnienia i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. 5. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY 5.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt. 5.1, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. IX. Miejsce oraz termin składania ofert. 1. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54 Dziennik Podawczy, pok. nr 3 do dnia 31 października 2014 roku do godziny w siedzibie zamawiającego: - dziennik podawczy pok. nr. 3. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15 Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one niezwłocznie zwrócone bez otwierania. Zamawiający zastrzega jednak, że jeśli w inny sposób nie będzie mógł ustalić nadawcy, oferta zostanie otwarta w celu ustalenia adresu, pod jaki winna zostać zwrócona. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: 2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2014 roku o godzinie 09:05. w siedzibie zamawiającego: sala konferencyjna Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia 2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Informacje, o których mowa w pkt. 2.3., przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek. X. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Podstawą do określenia ceny oferty jest podany zakres zamówienia. 2. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, stawek VAT, ceł, koszty załadunku i rozładunku we wskazane miejsca dostawy, koszty transportu, ubezpieczenia itp. obciąża wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. 3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty. 4. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. nr 97, poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze zm.) 5. Cena przyjęta w formularzu oferty oraz ceny w arkuszu cenowym będą stałe w czasie objętym umową. Strona 8/32

9 XI. Kryteria oceny oferty 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena (wartość oferty brutto)- waga 100% 2. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium ceny oferty - cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia według następującego wzoru: XII. XIII. najniższa cena ofertowa brutto C = x 100% cena oferty badanej brutto Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium. 5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze z zachowywaniem terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. O terminie i miejscu (siedziba Zamawiającego) podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę. 3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są dostarczyć zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. 4. Umowa regulująca współpracę wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: 4.1. podmioty składające ofertę; 4.2. cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 4.3. zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, w tym wskazania podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym (wystawienia faktur) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi) Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. Projekt umowy został określony w załączniku nr 6 do specyfikacji. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 1.3. odrzucenia oferty odwołującego. Strona 9/32

10 2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. XVII. Opis części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. XVIII. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. XX. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu XXI. Ogłoszenia wyników przetargu Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: w dziale Przetargi. XXII. POZOSTAŁE INFORMACJE. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 5. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 pkt 1. XXIII. Załączniki 1. Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 1.1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (wzór) 1.2. Zał. nr 1a - Arkusz kalkulacyjny (wzór) 1.3. Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ustawy (wzór) 1.4. Zał. Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) 1.5. Zał. Nr 4 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (wzór) 1.6. Zał. Nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia 1.7. Zał. Nr 6 - Wzór umowy Gródek nad Dunajcem, 23 października 2014 roku Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem /-/ mgr inż. Józef Tobiasz Strona 10/32

11 IZP Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych Załącznik nr 1 do specyfikacji Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) FORMULARZ OFERTY Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy: ul kod - miejscowość powiat telefon województwo fax: NIP REGON I. Składając ofertę na realizację zamówienia publicznego objętego niniejszym przetargiem oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: Cena brutto:.. zł Słownie: Cena/y zawiera/ją obowiązujący podatek VAT II. Jednocześnie: 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:... (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 15 dni od daty podpisania umowy. 5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji jakości na wskazany w specyfikacji okres na dostarczone materiały i urządzenia. 6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni. Strona 11/32

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Wąbrzeźnie ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Ul. Wolności 30 87-200 Wąbrzeźno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI RYNEK - RATUSZ 24 50-101 WROCŁAW Znak: ZP 3/ 2012 Wrocław, dnia 5.11.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-07/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ ) na: dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011 Przedmiot zamówienia: Dostawa frezarki CNC z wyposażeniem oraz oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo