Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 27 Rozszyfrowywanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Czytanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Radzenie sobie z b³êdami Stop 775 Radzenie sobie z konkretnymi b³êdami Stop 776 Dostosowanie sposobu reagowania systemu Windows na b³êdy Stop 780 Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Rozdzia³ 27: Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows Je eli system Windows wy³¹czy³ siê kiedykolwiek nagle i niespodziewanie, prawdopodobnie doœwiadczy³eœ niemi³ego œciœniêcia w do³ku. Kiedy system Microsoft Windows XP napotka powa ny problem, który uniemo liwia mu kontynuowanie dzia³ania, natychmiast wy³¹cza siê i wyœwietla z³owieszczy komunikat tekstowy, którego szczegó³y techniczne rozpoczynaj¹ siê od s³owa STOP napisanego wielkimi literami. Poniewa jest on wyœwietlany bia³ymi literami na niebieskim tle, ten typ komunikatu o b³êdzie znany jest jako niebieski ekran (ang. Blue Screen) lub te BSOD (Blue Screen of Death). Choæ, na szczêœcie, ten typ b³êdu wystêpuje w systemie Windows XP rzadko, jednak mo e pojawiæ siê w dowolnym momencie, szczególnie kiedy instalujesz nowy sprzêt lub oprogramowanie. Pojawienie siê komunikatu o b³êdzie Stop oznacza, e wyst¹pi³ powa ny problem, który powinien natychmiast przyci¹gn¹æ twoj¹ uwagê. Windows XP zawiera ró norodne Ÿród³a informacji oraz narzêdzia do debugowania, które mo esz wykorzystaæ do zidentyfikowania przyczyny pojawiania siê b³êdów Stop. Wiele narzêdzi przeznaczonych jest do u ytku programistów z profesjonalnymi narzêdziami debugowania. Zagadnienia te zosta³y bardziej szczegó³owo opisane w ksi¹ ce Microsoft Windows XP Professional Resource Kit Documentation, wydanej przez Microsoft Press w 2001 r. Je eli jednak wiesz, gdzie szukaæ informacji, to mo esz siê du o dowiedzieæ z komunikatów o b³êdach, i w wielu wypadkach powinno

2 772 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu ci siê udaæ wznowiæ dzia³anie systemu za pomoc¹ standardowych technik rozwi¹zywania problemów. Rozszyfrowywanie komunikatów o b³êdach Stop Komunikaty mog¹ wygl¹daæ zagadkowo, ale czêsto zawieraj¹ szczegó³owe informacje dotycz¹ce pierwotnej przyczyny problemu, co umo liwi ci zdiagnozowanie i usuniêcie przyczyny, która powoduje zawieszenie systemu. Komunikaty o b³êdach mog¹ pojawiæ siê w nastêpuj¹cych okolicznoœciach: Podczas instalowania systemu Windows. Ten typ b³êdu Stop jest prawie zawsze spowodowany przez wadliwy sterownik urz¹dzenia lub element sprzêtu albo niekompatybilny system BIOS. Mo esz ujrzeæ komunikat o b³êdzie Stop podczas instalacji systemu Windows na czystym komputerze u ywaj¹cym szybkiego kontrolera dysków, którego sterowniki nie znajduj¹ siê na p³ycie instalacyjnej Windows XP. Aby unikn¹æ napotkania tego b³êdu, który pojawia siê, gdy Windows nie jest w stanie uzyskaæ dostêpu do dysku zawieraj¹cego tymczasowe pliki instalacyjne, musisz nacisn¹æ klawisz [F6], gdy zostaniesz o to poproszony na pocz¹tku procesu instalacji, a nastêpnie dostarczyæ w³aœciwe sterowniki. Podczas ³adowania systemu. Je eli zobaczysz komunikat o b³êdzie Stop podczas uruchamiania komputera, w którym wczeœniej Windows XP funkcjonowa³ poprawnie, przyczyn¹ problemu zazwyczaj jest niekompatybilna us³uga lub sterownik urz¹dzenia. Je eli ostatnio instalowa³eœ nowe oprogramowanie lub nowe urz¹dzenie, najprawdopodobniej w³aœnie one s¹ winne. Podczas pracy systemu. Te b³êdy Stop mog¹ byæ spowodowane przez sterowniki, us³ugi lub uszkodzony sprzêt i mog¹ okazaæ siê trudne do zdiagnozowania. Tekst zamieszczony w komunikacie b³êdu Stop zazwyczaj dostarcza wa nych wskazówek. Rozdzia³ ten zawiera listê czêstych b³êdów Stop, wraz z sugestiami dotycz¹cymi sposobu reakcji na ka dy z nich. Czytanie komunikatów o b³êdach Stop Nie istnieje standardowy tekst komunikatu o b³êdzie Stop. Komunikaty s¹ ró ne, w zale noœci od przyczyny pojawienia siê b³êdu. Natomiast ich format jest przewidywalny, jak pokazuje przyk³ad na rysunku Przeanalizuj uwa nie nastêpuj¹ce zagdanienia: Symboliczna nazwa b³êdu. Jest to komunikat, jaki b³¹d zwraca do systemu operacyjnego. Odpowiada numerowi b³êdu Stop, ukazuj¹cemu siê na dole ekranu. W tym przypadku symboliczna nazwa b³êdu to DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Zalecany sposób rozwi¹zania problemu. Ten ogólny tekst dotyczy wszystkich b³êdów Stop okreœlonego typu. W zale noœci od numeru b³êdu, mo esz byæ poproszony o sprawdzenie dostêpnej przestrzeni dyskowej, odinstalowanie urz¹dzenia albo usuniêcie lub uaktualnienie ostatnio zainstalowanego sterownika lub programu.

3 Rozdzia³ 27: Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows 773 Symboliczna nazwa b³êdu Zalecany sposób rozwi¹zania problemu Szczegó³y sterownika Numer b³êdu i parametry Rysunek Z komunkikatu o b³êdzie Stop mo esz siê dowiedzieæ, jaki problem jest jego przyczyn¹ i jak go rozwi¹zaæ Numer b³êdu i parametry. Programiœci nazywaj¹ tê sekcjê Informacje o wykrywaniu b³êdów (ang. bugcheck information). Tekst nastêpuj¹cy po s³owie STOP zawiera numer b³êdu (w zapisie szestnastkowym, co jest oznaczone przez 0x na pocz¹tku kodu) oraz maksymalnie cztery parametry, które s¹ specyficzne dla ka dego typu b³êdu. W naszym przyk³adzie kod b³êdu to 0x000000D1 (lub samo D1), co wskazuje na sterownik, który próbowa³ u yæ niew³aœciwego adresu pamiêci. W tym przyk³adzie parametry okreœlaj¹ kolejno: adres pamiêci, do którego sterownik chcia³ uzyskaæ dostêp; poziom ¹dania przerwania (IRQL), którego Windows u ywa do okreœlenia kolejnoœci, w jakiej ma odpowiedzieæ na ¹dania sprzêtu lub oprogramowania; czy sterownik próbowa³ odczytaæ coœ z pamiêci, czy te zapisaæ do pamiêci (0 oznacza, e by³a to operacja odczytu) oraz adres pamiêci, z którego pochodzi³o niedozwolone ¹danie. Informacje sterownika. W niektórych (nie wszystkich) komunikatach b³êdu Stop linia ta wymienia nazwê sterownika powi¹zanego z b³êdem. Je eli w tym miejscu pojawi siê nazwa pliku, sprawdÿ, czy sterownik jest cyfrowo podpisany. Je eli bêdzie to potrzebne, mo esz u yæ Konsoli odzyskiwania lub uruchomiæ system Windows w Trybie awaryjnym w celu usuniêcia lub przywrócenia sterownika. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce rêcznego przywracania systemu po wyst¹pieniu b³êdów podczas uruchamiania komputera znajdziesz w podrozdziale U ywanie poleceñ Konsoli odzyskiwania, na stronie 730. Informacje dotycz¹ce usuwania, wy³¹czania i przywracania sterowników znajdziesz w podrozdziale Zarz¹dzanie zainstalowanymi urz¹dzeniami na stronie 178.

4 774 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu DLA EKSPERTÓW Nie zak³adaj automatycznie, e plik wymieniony w sekcji informacji o sterowniku komunikatu o b³êdzie Stop jest uszkodzony lub wymaga wymiany. W niektórych wypadkach odwo³anie to oznacza, e inna us³uga lub sterownik spowodowa³ niestabilnoœæ systemu, co doprowadzi³o do zawieszenia siê wymienionego programu, kiedy ten wykonywa³ ca³kowicie dopuszczaln¹ operacjê. Na przyk³ad w komunikacie o b³êdzie Stop 1E mo esz zobaczyæ odwo³anie do pliku systemowego o nazwie Win32k.sys. W tym wypadku faktyczn¹ przyczyn¹ zawieszenia mo e byæ program zdalnego dostêpu. Uruchom system Windows w Trybie awaryjnym i spróbuj wy³¹czyæ ten program lub u yj Konsoli odzyskiwania w celu usuniêcia tej us³ugi. Je eli system uruchomi³ siê ponownie zaraz po wyœwietleniu komunikatu Stop, mo esz nie zd¹ yæ zanotowaæ szczegó³ów komunikatu. Jednak e, z wyj¹tkiem rzadkich przypadków, system operacyjny jest w stanie przechwyciæ te szczegó³owe informacje w Podgl¹dzie zdarzeñ. Aby ujrzeæ wszystkie drastyczne szczegó³y, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Po ponownym uruchomieniu systemu otwórz folder Narzêdzia administracyjne w Panelu sterowania, a nastêpnie otwórz Podgl¹d zdarzeñ. 2. W okienku konsoli z lewej strony wybierz System. 3. Przewijaj listê ró nych wpisów, dopóki nie znajdziesz tego z tytu³em Save Dump w kolumnie ród³o. 4. Dwukrotnie kliknij tê pozycjê, aby otworzyæ wpis zdarzenia, który zawiera informacje o b³êdzie Stop, tak jak pokazano poni ej. Zauwa, e symboliczna nazwa b³êdu nie pojawia siê. Jednak mo esz u yæ tego wpisu do zidentyfikowania numerycznego kodu b³êdu i jego parametrów.

5 Rozdzia³ 27: Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows 775 Radzenie sobie z b³êdami Stop Je eli napotkasz b³¹d Stop, nie wpadaj w panikê. Zamiast tego skorzystaj z nastêpuj¹cej listy rozwi¹zywania problemów, aby wyizolowaæ problem i znaleÿæ jego rozwi¹zanie: Poszukaj nazwy sterownika w szczegó³owych informacjach b³êdu Je eli komunikat o b³êdzie podaje konkretn¹ nazwê pliku, a ty mo esz przypisaæ ten plik do sterownika konkretnego urz¹dzenia, mo esz mieæ mo liwoœæ rozwi¹zania problemu poprzez wy³¹czenie, usuniêcie albo przywrócenie tego sterownika do wczeœniejszej wersji. Najbardziej prawdopodobnymi sprawcami s¹ karty sieciowe (NIC), karty graficzne oraz kontrolery dysków. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zarz¹dzania plikami sterowników za pomoc¹ Mened era urz¹dzeñ znajdziesz w podrozdziale Zarz¹dzanie zainstalowanymi urz¹dzeniami na stronie 178. WSKAZÓWKA Wypróbuj sterownik zastêpczy Doœwiadczeni in ynierowie z obs³ugi technicznej zalecaj¹, abyœ u ywa³ sterownika urz¹dzenia, który zosta³ stworzony specjalnie do twojego urz¹dzenia. Jednak je eli nie podpisany sterownik powoduje b³êdy Stop, mo esz odnieœæ sukces, u ywaj¹c bardziej aktualnego sterownika dla produktu z tej samej rodziny, nawet je eli nazwa modelu nie jest identyczna. Strategia ta z du ym prawdopodobieñstwem sprawdzi siê w przypadku drukarek; najmniej prawdopodobne jest sprawdzenie siê jej w przypadku kart graficznych i kart sieciowych. Nie wykluczaj problemów sprzêtowych W wielu wypadkach oprogramowanie jest ofiar¹, a nie sprawc¹ pojawienia siê niebieskiego ekranu. Uszkodzone dyski twarde, wadliwa pamiêæ fizyczna RAM oraz przegrzane procesory stanowi¹ trzy czêste Ÿród³a awarii sprzêtowych, które w efekcie mog¹ prowadziæ do wyst¹pienia b³êdów Stop. Je eli b³êdy zdaj¹ siê pojawiaæ przypadkowo, a szczegó³y komunikatu ró ni¹ siê za ka dym razem, wskazuje to na problemy sprzêtowe. Zapytaj siebie: Co jest nowe? B¹dŸ podejrzliwy wobec nowo zainstalowanych urz¹dzeñ sprzêtowych oraz oprogramowania. Je eli ostatnio doda³eœ nowe urz¹dzenie, usuñ je tymczasowo i sprawdÿ, czy problem znikn¹³. Szczególnie bacznie przyjrzyj siê oprogramowaniu z kategorii, które instaluj¹ us³ugi albo sterowniki filtra systemu plików podczepiaj¹ce siê do plików j¹dra systemu operacyjnego zarz¹dzaj¹cych systemem plików, w celu przeprowadzenia zadañ, takich jak skanowanie w poszukiwaniu wirusów. Kategoria ta zawiera programy do tworzenia kopii zapasowych, aplikacje multimedialne, programy antywirusowe, a tak e programy do nagrywania p³yt CD. Mo liwe, e bêdziesz musia³ odinstalowaæ lub zaktualizowaæ program, aby rozwi¹zaæ ten problem. Przeszukaj bazê Knowledge Base Zanotuj kod b³êdu oraz wszystkie parametry, które ukaza³y siê w tej samej linii. Przeszukaj bazê wiedzy u ywaj¹c obu formatów pe³nego oraz skróconego. Na przyk³ad je eli doœwiadczy³eœ b³êdu KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED, jako s³ów kluczowych do wyszukiwania u yj: 0x0E oraz 0x E.

6 776 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu SprawdŸ uwa nie swój system BIOS Czy producent BIOS-u lub p³yty g³ównej udostêpni³ aktualizacjê? B³êdy Stop s¹ szczególnie czêste w po³¹czeniu z maszynami z Zaawansowanym interfejsem konfiguracji i zasilania (ACPI Advanced Configuration and Power Interface), gdzie niedoci¹gniêcia w systemie BIOS mog¹ podstawiæ nogê systemowi operacyjnemu. SprawdŸ równie uwa nie dokumentacjê BIOS-u przywrócenie wszystkich opcji BIOS-u do ich domyœlnych ustawieñ mo e czasami rozwi¹zaæ problem spowodowany zbyt wygórowanymi wymaganiami. Czy nie masz zbyt ma³o zasobów systemowych? B³êdy Stop czasami s¹ nastêpstwem krytycznego niedoboru pamiêci RAM lub przestrzeni dyskowej. Je eli mo esz uruchomiæ system w Trybie awaryjnym, sprawdÿ iloœæ zainstalowanej fizycznej pamiêci RAM i spójrz na dyski systemowe i startowe, aby sprawdziæ iloœæ wolnej przestrzeni dyskowej. Mo liwe, e zdo³asz zwolniæ trochê miejsca, uruchamiaj¹c narzêdzie Porz¹dkowanie dysku, tak jak zosta³o to opisane w podrozdziale Zarz¹dzanie miejscem na dyskach na stronie 704. Czy kluczowy plik systemowy jest uszkodzony? Aby ponownie zainstalowaæ sterownik, uruchom ponownie komputer i naciœnij klawisz [F8], kiedy pojawi siê proœba o uruchomienie systemu Windows w Trybie awaryjnym. Aby naprawiæ uszkodzony plik systemowy, który uniemo liwia ci za³adowanie systemu nawet w Trybie awaryjnym, uruchom komputer z p³yty instalacyjnej Windows XP i u yj Konsoli odzyskiwania. Wpisane w specjalnym wierszu polecenia Konsoli odzyskiwania polecenie Copy automatycznie zdekompresuje ( w locie ) spakowane pliki podczas kopiowania z p³yty CD na lokalny dysk twardy. Radzenie sobie z konkretnymi b³êdami Stop Ogólne sposoby rozwi¹zywania problemów zasygnalizowane w poprzednim podrozdziale dotycz¹ wszystkich b³êdów Stop. Szczegó³y dostarczane przez konkretne komunikaty o b³êdach Stop mog¹ jednak okazaæ siê pomocne w okreœleniu przyczyny b³êdu i szybko doprowadziæ do rozwi¹zania. Podrozdzia³ ten wymienia najbardziej powszechne kody b³êdów Stop, wraz z proponowanymi dzia³aniami prowadz¹cymi do rozwi¹zania problemu oraz zewnêtrznymi zasobami zawieraj¹cymi dodatkowe informacje. Stop 0x A lub IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Proces lub sterownik trybu j¹dra próbowa³ uzyskaæ dostêp do obszaru pamiêci bez autoryzacji. Ten b³¹d Stop zazwyczaj powodowany jest przez uszkodzone lub niekompatybilne urz¹dzenie albo oprogramowanie. Nazwa bêd¹cego sprawc¹ sterownika urz¹dzenia czêsto ukazuje siê w komunikacie o b³êdzie Stop i mo e dostarczyæ wa nych wskazówek do rozwi¹zania problemu. Je eli komunikat wskazuje na konkretne urz¹dzenie lub kategoriê urz¹dzeñ, spróbuj usun¹æ lub wymieniæ urz¹dzenia z tej kategorii. Je eli ten komunikat b³êdu Stop pojawi siê podczas instalacji, mo esz podejrzewaæ niekompatybilny sterownik, us³ugê systemow¹, skaner wirusów lub program do tworzenia kopii zapasowych.

7 Rozdzia³ 27: Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows 777 Stop 0x E lub KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED J¹dro systemu Windows XP wykry³o niedozwolon¹ lub nieznan¹ instrukcjê procesora, czêsty rezultat niesprawnej pamiêci i naruszeñ dostêpu powodowanych przez uszkodzone sterowniki lub urz¹dzenia sprzêtowe. Komunikat o b³êdzie czêsto identyfikuje bêd¹cy sprawc¹ sterownik lub urz¹dzenie. Je eli b³¹d wyst¹pi³ natychmiast po zainstalowaniu sterownika lub us³ugi, spróbuj je wy³¹czyæ lub usun¹æ. Stop 0x lub NTFS_FILE_SYSTEM Komunikat ten oznacza, e problem wyst¹pi³ w sterowniku systemu plików NTFS. Podobny komunikat Stop, 0x23, dotyczy sterowników systemu FAT32. Najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹ jest awaria sprzêtowa dysku lub kontrolera dysków. SprawdŸ wszystkie fizyczne po³¹czenia dysków twardych w systemie i uruchom narzêdzie Chkdsk.exe, wykorzystuj¹c instrukcje wymienione w podrozdziale Sprawdzanie dysków na obecnoœæ b³êdów na stronie 695. Stop 0x E lub DATA_BUS_ERROR Przyczyn¹ tego b³êdu Stop jest w wiêkszoœci przypadków awaria lub wadliwa pamiêæ fizyczna (w³¹czaj¹c pamiêæ u ywan¹ w kartach graficznych). B³¹d mo e byæ równie wywo³any uszkodzonym dyskiem twardym lub p³yty g³ównej. Stop 0x F lub NO_MORE_SYSTEM_PTES Ten stosunkowo rzadki komunikat o b³êdzie pojawia siê, kiedy w twoim systemie zabraknie dostêpnych wpisów systemowych PTE (Page Table Entries). Przyczyn¹ mo e byæ niew³aœciwie dzia³aj¹cy program do tworzenia kopii zapasowych lub wadliwy sterownik urz¹dzenia. Artyku³ Q z bazy Knowledge Base, zatytu³owany How to Troubleshoot 'STOP 0x F' and 'STOP 0x000000D8' Error Messages in Windows 2000, opisuje modyfikacje w rejestrze systemu Windows, które mog¹ rozwi¹zaæ ten problem. Stop 0x lub PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Urz¹dzenie sprzêtowe lub us³uga systemowa za ¹da³a danych, które nie znajdowa³y siê w pamiêci, powoduj¹c b³¹d wyj¹tku. Przyczyn¹ mo e byæ wadliwa pamiêæ fizyczna lub niekompatybilne oprogramowanie, w szczególnoœci programy zdalnego dostêpu oraz antywirusowe. Je eli b³¹d wyst¹pi³ natychmiast po zainstalowaniu sterownika urz¹dzenia albo aplikacji, spróbuj u yæ Trybu awaryjnego, aby usun¹æ sterownik lub odinstalowaæ program. Stop 0x lub KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR System próbowa³ odczytaæ dane j¹dra z pamiêci wirtualnej (pliku stronicowania), lecz nie uda³o mu siê odnaleÿæ danych pod okreœlonym adresem pamiêci. Ten b³¹d Stop mo e byæ wywo³any ró nymi problemami, w³¹czaj¹c uszkodzon¹ pamiêæ, niesprawny dysk twardy, nieprawid³owo skonfigurowany kontroler dysków albo kabel, uszkodzone dane lub zara enie wirusem.

8 778 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Stop 0x lub MISMATCHED_HAL Nie, ten komunikat nie ma nic wspólnego z Halem, paranoicznym komputerem z klasycznego filmu Odyseja kosmiczna Zamiast tego, komunikat ten oznacza niezgodnoœæ miêdzy warstw¹ abstrakcji sprzêtu HAL (Hardware Abstraction Layer) iplikami systemowymi Windows XP. B³¹d ten w wiêkszoœci wypadków wystêpuje na maszynach z interfejsem ACPI, kiedy ustawienia ACPI w BIOS-ie zosta³y niespodziewanie zmienione. Aby wy³¹czyæ lub ponownie w³¹czyæ funkcje ACPI, zainstaluj ponownie system Windows XP, po dokonaniu zmian w BIOS-ie. Aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów, przeczytaj artyku³ Q z bazy Knowledge Base, zatytu³owany How to Troubleshoot Windows 2000 Hardware Abstraction Layer Issues. Stop 0x A lub KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR Ten b³¹d Stop ma tê sam¹ pierwotn¹ przyczynê, co b³êdy 0x77: dane strony lub j¹dra nie zosta³y odnalezione w pamiêci wirtualnej (pliku stronicowania). Mo e siê to zdarzyæ z powodu niekompatybilnoœci dysku lub sterowników kontrolera albo problemów sprzêtowych, takich jak niew³aœciwie zakoñczone urz¹dzenie SCSI, uszkodzone sektory na twardym dysku albo konflikt w BIOS-ie lub oprogramowaniu producenta (firmware) kontrolera dysków. Uruchom narzêdzie SprawdŸ dysk systemu Windows XP, tak jak opisano w podrozdziale Sprawdzanie dysków na obecnoœæ b³êdów na stronie 695. Je eli producent dysku oferuje bardziej dok³adne narzêdzie, u yj go w celu gruntownego sprawdzenia ka dego dysku fizycznego w systemie. Stop 0x B lub INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE Ten komunikat oznacza, e Windows XP nie jest w stanie zlokalizowaæ partycji systemowej lub woluminu startowego podczas uruchamiania. Problem mo e pojawiæ siê po ponownym partycjonowaniu dysków lub wymianie kontrolera dysków i jego sterowników. W tym wypadku wpisy w pliku Boot.ini nie wskazuj¹ ju poprawnych partycji. Je eli problem pojawi³ siê po wymianie kontrolera dysków, sprawdÿ, czy nowy sprzêt jest w³aœciwie skonfigurowany. Nastêpnie uruchom system Windows XP z p³yty instalacyjnej, zaloguj siê do Konsoli odzyskiwania i u yj polecenia Bootcfg do wyszukania dostêpnych instalacji Windows, po czym napraw plik Boot.ini automatycznie. Stop 0x F lub UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP Najczêstsz¹ przyczyn¹ tego b³êdu jest awaria sprzêtu. Jest wielce prawdopodobne, e ujrzysz ten komunikat o b³êdzie Stop, je eli ma wadliwe koœci pamiêci, niedopasowane modu³y pamiêci, wadliwie dzia³aj¹cy procesor albo awariê wentylatora lub zasilania, która powoduje przegrzanie. Pojawienie siê tego b³êdu jest szczególnie prawdopodobne w wypadku systemów, w których procesor zosta³ przestawiony na pracê z szybkoœci¹ przekraczaj¹c¹ szybkoœæ nominaln¹ dzia³anie to jest znane jako przetaktowanie (ang. overclocking). Pierwszy parametr wystêpuj¹cy zaraz po numerze b³êdu Stop okreœla konkretn¹ przyczynê pojawienia siê b³êdu, tak jak wyjaœniono w bazie Knowledge Base w artykule Q zatytu³owanym General Causes of Stop 0x F Errors.

9 Rozdzia³ 27: Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows 779 Stop 0x F lub DRIVER_POWER_STATE_FAILURE Sterownik jest w niezgodnym lub niew³aœciwym stanie zasilania po zamkniêciu systemu, przejœciu do trybu wstrzymania lub hibernacji albo po przywróceniu z jednego z tych trybów. B³¹d ten nie jest ograniczony do sterowników urz¹dzeñ. Mo e byæ równie spowodowany przez sterowniki filtra systemu plików, takie jak te instalowane przez programy antywirusowe, narzêdzia do tworzenia kopii zapasowych oraz programy do zdalnego dostêpu. Nazwa sterownika bêd¹cego sprawc¹ problemu jest czêsto wyœwietlona w komunikacie o b³êdzie Stop. Jako sposób na rozwi¹zanie problemu, spróbuj odinstalowaæ nie podpisane sterowniki urz¹dzenia lub program, który u ywa wspomnianego sterownika. Dodatkowe sugestie dotycz¹ce rozwi¹zania tego b³êdu znajduj¹ siê w bazie Knowledge Base w artykule Q How to Troubleshoot Problems with Standby Mode, Hibernate Mode, and Shutting Down Your Computer in Windows Stop 0x000000C2 lub BAD_POOL_CALLER Ten b³¹d Stop wystêpuje, kiedy proces lub sterownik trybu j¹dra próbuje przeprowadziæ niedozwolon¹ alokacjê pamiêci. Problem bywa czêsto spowodowany przez b³¹d sterownika lub oprogramowania. Okazjonalnie jest powodowany przez awariê urz¹dzenia sprzêtowego. Mo esz odnaleÿæ szczegó³owe instrukcje debugowania dla tego b³êdu w bazie Knowledge Base w artykule Q How to Debug 'Stop 0xC2' or 'Stop 0x000000C2' Error Messages. Stop 0x000000D1 lub DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Jest to jeden z najczêstszych b³êdów Stop. Zazwyczaj b³¹d ten pojawia siê, kiedy sterownik próbuje uzyskaæ dostêp do niew³aœciwego adresu pamiêci. Poszukaj nie podpisanych sterowników i b¹dÿ szczególnie podejrzliwy wobec ostatnio instalowanych lub aktualizowanych programów antywirusowych, narzêdzi dyskowych oraz programów do tworzenia kopii zapasowych, które mog³y zainstalowaæ wadliwy sterownik filtra systemu plików. Stop 0x000000D8 lub DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES Je eli Ÿle napisany sterownik powoduje, e twój komputer ¹da du ej iloœci pamiêci j¹dra, to mo e zabrakn¹æ obszaru wpisów systemowych (PTE, Page Table Entries) i w efekcie zobaczysz ten komunikat. Jego przyczyna, wraz z sugesti¹ rozwi¹zania problemu, jest identyczna jak ta, któr¹ mo na odnaleÿæ w komunikacie o b³êdzie Stop 0x3F. Stop 0x000000EA lub THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER Mo esz zobaczyæ ten komunikat o b³êdzie po zainstalowaniu nowej karty graficznej lub zaktualizowanego (i nienajlepiej napisanego) sterownika karty graficznej, który powoduje zatrzymanie systemu na nieokreœlony czas podczas oczekiwania na urz¹dzenie wideo. Aby rozwi¹zaæ problem, wymieñ kartê graficzn¹ lub u yj innego sterownika wideo. Stop 0x000000ED lub UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Windows XP nie by³ w stanie uzyskaæ dostêpu do woluminu zawieraj¹cego pliki startowe. Je eli ujrzysz ten komunikat b³êdu Stop podczas próby aktualizacji systemu do Windows XP, sprawdÿ, czy posiadasz kompatybilne sterowniki dla kontrolera dys-

10 780 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu ków i sprawdÿ okablowanie dysków, aby upewniæ siê, e jest poprawnie skonfigurowane. Je eli u ywasz dysków ATA-66 lub ATA-100, upewnij siê, e posiadasz 80- y³owy kabel, a nie standardowy 40- y³owy kabel IDE. Zobacz równie sugestie rozwi¹zania problemu dla b³êdów 0x7B. W niektórych wypadkach b³¹d ten naprawi siê samoczynnie po ponownym uruchomieniu systemu. Stop 0x000000F2 lub HARDWARE_INTERRUPT_STORM Ten powi¹zany ze sprzêtem b³¹d Stop mo e byæ wyj¹tkowo frustruj¹cy, kiedy siê go doœwiadczy, i mo e jeszcze bardziej irytuj¹cy przy próbie rozwi¹zania go. J¹dro systemu Windows XP wykry³o lawinê przerwañ (ang. interrupt storm), kiedy urz¹dzenie nie zdo³a³o zwolniæ przerwania (IRQ). B³¹d ten zazwyczaj powodowany jest przez Ÿle napisane sterowniki urz¹dzeñ lub zawieraj¹ce b³êdy oprogramowanie producenta (firmware). Aby wyizolowaæ problem, spróbuj okreœliæ, które urz¹dzenie jest powi¹zane z nazw¹ pliku wymienion¹ w sekcji informacji o sterowniku komunikatu b³êdu. Nastêpnie u yj Mened era urz¹dzeñ lub narzêdzia Informacje o systemie, aby zidentyfikowaæ inne urz¹dzenia u ywaj¹ce tego samego IRQ, jak zosta³o to opisane w czêœci Przegl¹danie i zmiana przydzia³u zasobów na stronie 175. Usuñ wszystkie urz¹dzenia zidentyfikowane jako u ywaj¹ce tego IRQ, a nastêpnie dodawaj je ponownie po jednym, dopóki problem siê nie powtórzy. Stop 0xC000021A lub STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED Komunikat ten wskazuje na powa ny problem zabezpieczeñ w systemie Windows XP dzia³anie podsystemu trybu u ytkownika, takiego jak Winlogon lub Client Server Runtime Subsystem (Csrss.exe), zosta³o zak³ócone. Najczêstsz¹ przyczyn¹ tego problemu jest program innego producenta, a rozwi¹zaniem jest zazwyczaj usuniêcie go. B³¹d ten wystêpuje równie, je eli nast¹pi³o czêœciowe przywrócenie z kopii zapasowej, powoduj¹ce niezgodnoœæ w plikach systemowych, albo je eli uprawnienia systemowe zosta³y niew³aœciwie zmodyfikowane, tak e konto systemowe nie ma ju uprawnieñ dostêpu do plików systemowych i folderów. Stop 0xC lub STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH Najczêstszymi przyczynami tego typu b³êdu Stop s¹ problemy z uszkodzonym plikiem lub dyskiem (w³¹czaj¹c uszkodzony plik stronicowania) oraz wadliwy sprzêt. Komunikat b³êdu zazwyczaj zawiera nazwê uszkodzonego pliku na koñcu symbolicznej nazwy b³êdu lub w oddzielnej linii; mo liwe, e uda ci siê przywróciæ plik z p³yty instalacyjnej Windows XP za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania. Przywrócenie Ostatniej znanej dobrej konfiguracji mo e byæ równie pomocne w rozwi¹zaniu tego problemu. Dostosowanie sposobu reagowania systemu Windows na b³êdy Stop Kiedy system Windows napotka powa ny b³¹d, który zmusza go do wstrzymania pracy, podejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania: 1. System wyœwietla komunikat zatrzymania. 2. W zale noœci od ustawieñ okreœlonych dla bie ¹cej instalacji Windows, system zapisuje informacje debugowania w pliku stronicowania. Kiedy komputer uruchamia

11 Rozdzia³ 27: Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows 781 siê ponownie, informacja ta zapisywana jest jako plik zrzutu awaryjnego, który mo e zostaæ u yty do usuniêcia okreœlonej przyczyny powoduj¹cej wyst¹pienie b³êdu. 3. Ponownie kieruj¹c siê bie ¹cymi ustawieniami, system albo zatrzymuje siê z wyœwietlonym na ekranie komunikatem o b³êdzie Stop, albo uruchamia siê ponownie, kiedy informacje zrzutu awaryjnego zostan¹ zapisane. Mo esz dostosowaæ dwa najwa niejsze aspekty tego procesu, okreœlaj¹c rozmiar plików zrzutu awaryjnego oraz okreœlaj¹c, czy chcesz, aby Windows automatycznie uruchamia³ siê ponownie po pojawieniu siê komunikatu o b³êdzie Stop. Domyœlnie Windows XP automatycznie uruchamia siê ponownie po wyœwietleniu komunikatu o b³êdzie Stop. Jest to preferowana strategia reagowania na przypadkowe, odosobnione b³êdy Stop. Natomiast je eli chronicznie doœwiadczasz b³êdów Stop, wiêcej sukcesów w rozwi¹zywaniu problemów mo esz osi¹gn¹æ, zmieniaj¹c ustawienia systemu Windows, tak aby zatrzymywa³ siê na komunikacie o b³êdzie Stop i czeka³, a ponownie rêcznie uruchomisz komputer. Aby wprowadziæ te zmiany, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W Panelu sterowania otwórz okno dialogowe W³aœciwoœci systemu. (Jako krótszy sposób, kliknij przycisk Start, prawym przyciskiem kliknij Mój komputer i wybierz W³aœciwoœci). 2. Kliknij kartê Zaawansowane, a nastêpnie kliknij przycisk Ustawienia w czêœci Uruchamianie i odzyskiwanie. 3. W oknie dialogowym Uruchamianie i odzyskiwanie wyczyœæ pole Automatycznie uruchom ponownie. Wyczyœæ to pole, je eli chcesz przeanalizowaæ b³¹d Stop 4. Kliknij OK, aby wprowadziæ zmianê.

12 782 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu W tym samym oknie dialogowym mo esz równie okreœliæ ustawienia dla plików zrzutu awaryjnego. Domyœlnie Windows XP zapisuje najmniejsz¹ mo liw¹ iloœæ informacji w 64-kilobajtowym pliku. Po przywróceniu po b³êdzie Stop system wyœwietla okno dialogowe, takie jak to pokazane na nastêpnej stronie. Je eli wybierzesz opcjê Wyœlij raport o b³êdach, plik Ma³ego zrzutu pamiêci automatycznie zostanie wys³any do firmy Microsoft. WSKAZÓWKA Usuwanie plików ma³ego zrzutu Je eli mia³eœ seriê b³êdów Stop, ma³e pliki zrzutu mog¹ niepotrzebnie poch³aniaæ przestrzeñ dysku twardego. Aby usun¹æ ten gruz rêcznie, otwórz folder %SystemRoot%\MiniDump i usuñ wszystkie pliki, jakie tam znajdziesz. Aby automatycznie usun¹æ te pliki, u yj opcji narzêdzia Oczyszczanie dysku, opisanych w czêœci Porz¹dkowanie za pomoc¹ programu Oczyszczanie dysku na stronie 704. W wiêkszoœci przypadków informacje zawarte w pliku Ma³ego zrzutu pamiêci s¹ niewystarczaj¹ce do gruntownego usuniêcia b³êdu. W przypadku uporczywych b³êdów Stop dzia³ wsparcia technicznego firmy Microsoft mo e poprosiæ ciê o utworzenie bardziej dok³adnego pliku zrzutu awaryjnego. Aby to zrobiæ, otwórz okno dialogowe Uruchamianie i odzyskiwanie za pomoc¹ kroków opisanych powy ej, a nastêpnie zmieñ zaznaczenie na liœcie Zapisywanie informacji o debugowaniu na jedn¹ z nastêpuj¹cych opcji: Zrzut pamiêci j¹dra. Opcja ta zawiera pamiêæ przydzielon¹ dla sterowników i programów trybu j¹dra, które z najwiêkszym prawdopodobieñstwem stanowi¹ przyczynê b³êdów Stop. Poniewa nie zawiera on nie przydzielonej pamiêci, czy te pamiêci przydzielonej do programów trybu u ytkownika, zazwyczaj bêdzie mia³ rozmiar mniejszy ni iloœæ pamiêci RAM w twoim systemie. Dok³adny rozmiar jest ró ny, ale przede wszystkim mo esz spodziewaæ siê pliku o wielkoœci zbli onej do jednej trzeciej iloœci zainstalowanej fizycznej pamiêci RAM. Pliki zrzutu awaryjnego przechowywane s¹ w folderze %SystemRoot% i u ywaj¹ nazwy Memory.dmp. Pe³ny zrzut pamiêci. Opcja ta zachowuje ca³¹ zawartoœæ pamiêci fizycznej, co w rezultacie daje rozmiar równy iloœci zainstalowanego RAM-u. Mo e to powodowaæ problemy w systemach z du ¹ iloœci¹ zainstalowanej pamiêci RAM. W systemie z zainstalowanym RAM-em o wielkoœci 1024 MB plik awarii zu yje do 1 GB przestrzeni dyskowej! Pliki zrzutu awaryjnego przechowywane s¹ w folderze %SystemRoot% pod nazw¹ Memory.dmp. OSTRZE ENIE Zmieñ opcje zrzutu pamiêci tylko wtedy, gdy zostaniesz o to poproszony przez dzia³ wsparcia technicznego; przywróæ opcje do ich domyœlnych ustawieñ, po tym, jak problem zostanie ju rozwi¹zany.

13 Rozdzia³ 27: Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows 783 Nowa funkcja! Kiedy nadchodzi czas, eby poprosiæ o pomoc z zewn¹trz... Funkcja analizy awarii w trybie online, która jest now¹ funkcj¹ w systemie Windows XP, pozwala systemowi operacyjnemu na automatyczne wys³anie informacji o b³êdzie do serwisów wsparcia produktów firmy Microsoft po wyst¹pieniu powa- nego b³êdu. Dzia³anie to nastêpuje tylko po wyra eniu przez ciebie zgody. Mo esz wykonaæ to anonimowo lub u ywaj¹c swojego Paszportu. W tym drugim wypadku pracownik dzia³u wsparcia technicznego mo e skontaktowaæ siê z tob¹, aby uzyskaæ informacje szczegó³owe. Przy odrobinie szczêœcia mo e te zasugerowaæ zestaw dzia³añ, które pozwol¹ ci rozwi¹zaæ problem. Mo esz wysy³aæ raporty o awariach rêcznie, u ywaj¹c witryny Online Crash Analysis. Po wys³aniu raportu o awarii mo esz sprawdziæ status swojego problemu, powracaj¹c do tej witryny. Wiêcej szczegó³ów znajdziesz, odwiedzaj¹c witrynê:

Blue Screen Of Death identyfikacja błędów STOP

Blue Screen Of Death identyfikacja błędów STOP Czym jest niebieski ekran? Niebieski ekran wyświetla się zawsze wtedy, gdy Windows napotka poważny problem uniemożliwiający kontynuowanie działań systemu operacyjnego.w WindowsXP pojawia się on niezwykle

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

1 z 7 2011-08-22 14:06

1 z 7 2011-08-22 14:06 1 z 7 2011-08-22 14:06 Kod błędu () Znaczenie 0x00000005 0x5 0x0000000A 0xA INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT - Błąd dotyczy zazwyczaj połączenia Win2003Server lub WinXP SP2 z niektórymi firewallami oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Niebieski ekran (BSOD) poradnik błędo w

Niebieski ekran (BSOD) poradnik błędo w Niebieski ekran (BSOD) poradnik błędo w (Nie odpowiadam za jakiekolwiek skutki używania poniższych porad. Wszystko co robisz rób na własną odpowiedzialność!!! ) Czym jest niebieski ekran? Niebieski ekran

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Narzędzie konfiguracji rozruchu

Narzędzie konfiguracji rozruchu Narzędzie konfiguracji rozruchu 1. By skorzystać z narzędzia konfiguracji rozruchu na początek konieczne jest utworzenie płyty ratunkowej bądź wykorzystanie narzędzia IT Edition i uruchomienie maszyny

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

T: Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu.

T: Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu. T: Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu. Zwalnianie miejsca na dysku Zwalniając miejsce na dysku, można zwiększyć wydajność komputera. Razem z systemem Microsoft Windows jest dostarczane narzędzie

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75 Spis treści Wstęp...5 Rozdział 1. Przygotowanie komputera do instalacji systemu...7 Zmiana ustawień BIOS-u... 7 Uruchamianie komputera z płyty CD... 9 Sterownik kontrolera dyskowego... 10 Rozdział 2. Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

1) Czym jest architektura systemu Windows 7 i jak się ją tworzy? 2) Jakie są poszczególne etapy uruchomienia systemu Windows 7?

1) Czym jest architektura systemu Windows 7 i jak się ją tworzy? 2) Jakie są poszczególne etapy uruchomienia systemu Windows 7? Temat. Architektura systemu Windows 7. 1) Czym jest architektura systemu Windows 7 i jak się ją tworzy? 2) Jakie są poszczególne etapy uruchomienia systemu Windows 7? 3) Do czego służy narzędzie BCD. Edit?

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo