SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu"

Transkrypt

1 PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale Wrocław tel. centr. 71/ , fax :71/ Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Wspólny Słownik Zamówień - CPV Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA we Wrocławiu ul. Podwale Wrocław Z A T W I E R D Z A M Prokurator Okręgowy Katarzyna Boć Orzechowska

2 L.P. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NR ZAŁĄCZNIKA 1. SIWZ - 2. Formularz ofertowy załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Specyfikacja wymaganych minimalnych parametrów technicznych sprzętu Oświadczenie o spełnianiu przez oferowany sprzęt minimalnych parametrów technicznych załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 6. Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw załącznik nr 6 7. Informacja o grupie kapitałowej załącznik nr 7 8. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez oferowany sprzęt wymagań określonych przez Zamawiającego załącznik nr 8 9. Specyfikacja oferowanego sprzętu załącznik nr Protokół odbioru ilościowego dostarczonego sprzętu załącznik nr Protokół odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu załącznik nr Projekt umowy załącznik nr 12 2

3 SPIS TREŚCI: Rozdział I Informacje ogólne. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia. Rozdział III Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Rozdział IV Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. Rozdział V Oferta wspólna Rozdział VI Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Rozdział VII Wymagania dotyczące wadium. Rozdział VIII Termin związania ofertą. Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty. Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Rozdział XI Opis sposobu obliczenia ceny. Rozdział XII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Rozdział XIII Ogłoszenie wyników postępowania i informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozdział XIV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XV Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozdział XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3

4 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu z siedzibą: Wrocław ul. Podwale 30 tel. 71/ do 18 fax.:71/ zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 j.t. ), zwanej dalej ustawą Pzp ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Wspólny Słownik Zamówień - CPV Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 3. Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego 4. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, modyfikacje oraz środki ochrony prawnej, Zamawiający umieści na stronie internetowej 5. Bieg terminu dotyczący wnoszenia pytań rozpoczyna się w dniu zamieszczenia ogłoszenia i SIWZ na stronie internetowej. 4

5 6. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 8. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 11. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 12. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych i w częściach. 13. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 10 sztuk jednakowych jednostek centralnych produkowanych seryjnie bądź składanych na zamówienie o parametrach opisanych w Załączniku nr 4 do SIWZ, wraz z jednym kompletem dokumentacji technicznej określonej w rozdziale XIII pkt. 6 SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej jednego nośnika z wersją instalacyjną systemu Windows 8 PRO dla 10 licencji systemu operacyjnego wchodzącego w skład jednostki centralnej. Jednostki centralne, ich podzespoły i monitory muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne, pochodzić z bieżącej produkcji (wyprodukowane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą dostawy). Dostarczony w ramach realizacji umowy sprzęt musi być oznaczony znakiem CE, a materiały użyte do jego produkcji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami. 5

6 II. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu, na swój koszt i ryzyko, przed podpisaniem umowy do oględzin celem weryfikacji i dokładnego określenia przedmiotu umowy, jednej sztuki jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji wraz z pełną dokumentacją techniczną. Procedurę oględzin i zawartość dokumentacji technicznej opisano w rozdziale XIII pkt. 6 niniejszej Specyfikacji. III. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 38b sprzętu odpowiadającego wymaganiom i parametrom opisanym (minimalne wymagania techniczne) w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia sprzętu z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa sprzętu obejmuje jego dostarczenie (transport i wniesienie), sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym. Sprzęt powinien być dostarczony w paczkach chroniących zawartość przed zdekompletowaniem bądź uszkodzeniem w trakcie dostawy. Paczki muszą być zabezpieczone (zapieczętowane lub zaplombowane) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości bez naruszenia plomb lub pieczęci. Sprzęt należy dostarczyć do Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Termin odbioru jakościowego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia paczek. Do tego czasu Zamawiający przechowa dostarczone paczki w stanie nienaruszonym. Czas trwania procedury odbioru jakościowego wynosi do 7 dni. Odbiór jakościowy polega na weryfikacji zgodności dostarczonego sprzętu ze sprzętem określonym jako przedmiot umowy. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi udział przedstawiciela Wykonawcy w procedurze odbioru jakościowego. Wniosek winien zostać zgłoszony najpóźniej w dniu odbioru ilościowego. Data podpisania protokołu odbioru jakościowego sprzętu (Załącznik nr 11 do SIWZ) bez zastrzeżeń będzie dniem realizacji zamówienia. 2. Udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie i zapewnienie obsługi serwisowej dostarczonych urządzeń 6

7 IV. Ogólne warunki gwarancji: 1. Gwarancja zostanie udzielona od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego sprzętu bez zastrzeżeń 2. Obsługa techniczna (naprawy) prowadzona będzie w miejscu instalacji sprzętu, również w jednostkach Zamawiającego zlokalizowanych poza Wrocławiem. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu obejmuje obszarem właściwości Prokuratury Rejonowe mające siedziby poza Wrocławiem w : Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wskaże firmę, która będzie realizowała obsługę gwarancyjną sprzętu. 3. Wykonawca zapewni realizację napraw gwarancyjnych w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku, gdy naprawa przekroczy czas 2 dni roboczych, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy w komplecie lub zastępczy uszkodzony podzespół. Sprzęt będzie dostępny do usuwania awarii w godzinach 7:30 do 15:30 w dni robocze, analogicznie w tym samym zakresie czasowym powinien być dostępny serwis do zgłaszania awarii. Zamawiający nie wymaga, aby naprawy gwarancyjne były realizowane w soboty, niedziele i święta. 4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy lub niewywiązania się z obowiązku dostarczenia zastępczego sprzętu lub jego podzespołów Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy lub wypożyczenia sprzętu innej firmie na koszt Wykonawcy 5. Okres gwarancji zostaje automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy 6. Jeśli przewidywany czas naprawy sprzętu przekracza 4 tygodnie lub w przypadku, gdy ta sama jednostka sprzętu identyfikowana przez numer seryjny ulegnie uszkodzeniu po raz czwarty, Wykonawca nie będzie wykonywał kolejnej (czwartej) naprawy, lecz wymieni uszkodzony sprzęt na fabrycznie nowy o tych samych lub lepszych parametrach technicznych. Wymiana nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia czwartej awarii. W takim przypadku gwarancja na wymieniony sprzęt rozpoczyna bieg od momentu jego dostarczenia 7

8 7. Jeśli naprawa na miejscu nie jest możliwa i wymaga przewiezienia sprzętu poza siedzibę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wymontować dysk twardy i pozostawić go u Zamawiającego. 8. W przypadku awarii dysku twardego powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego. Demontaż i montaż dysku twardego może być wykonany przez Zamawiającego i nie powoduje to utraty gwarancji. V. Termin realizacji zamówienia : w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy, przy czym dostarczenie sprzętu do Zamawiającego w ciągu 14 dni. Czas trwania procedury odbioru ilościowego i jakościowego wynosi do 7 dni. ROZDZIAŁ III OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także spełniający niżej wymienione warunki: 1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: a) co najmniej 3 dostawy o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, b) wykonali/wykonują w/w dostawy należycie, 2. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp załączą dokumenty wymienione w 1 ust. 1 pkt. 3, oraz w 3 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 8

9 4. zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp przedłożą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. 5. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawcy w takiej sytuacji zobowiązani są udowodnić Zamawiającemu, że będą dysponowali zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski, ROZDZIAŁ IV WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU. 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg Załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg Załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp - wg Załącznika nr 3 do SIWZ. 4. Oświadczenie o spełnianiu przez oferowany sprzęt minimalnych parametrów technicznych wg Załącznika nr 5 do SIWZ 5. Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w 1 ust. 1 pkt. 3, w 3 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 9

10 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), tj.: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) wykaz wykonanych/wykonywanych głównych dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 6 do SIWZ; h) dowody potwierdzające, że dostawy wykazane w załączniku nr 6 zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z 1 ust. 2 pkt. 1 i 3 oraz 9 ust. 2 10

11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) ; 6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, lub Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, wg Załącznika nr 7 do SIWZ, 7. Na podstawie art. 25 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 1) podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia ( Załącznik nr 8 do SIWZ) - w poniższym zakresie, a mianowicie, że: a) wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełniają wymagania norm CE, tj. spełniają wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE, b) oferowany sprzęt jest sprawny, fabrycznie nowy i nieużywany, oraz został wyprodukowany nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy, c) oferowane sprzęty w dniu składania ofert nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży 8. Zaakceptowany projekt umowy - wg Załącznika nr 12 do SIWZ. 9. Zgodnie z 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231); dokumenty Wykonawca składa w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania. 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów 11

12 dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 231): 1) pkt.2-4 i pkt. 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) pkt. 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy 11. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca : 1) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 13. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określone w pkt. 5 lit. a - f 14. Jeżeli w miejscu zamieszkania Wykonawcy lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 12

13 odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 15. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę, tłumaczeniem na język polski. 17. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. ROZDZIAŁ V OFERTA WSPÓLNA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III SIWZ muszą spełniać oni łącznie. 2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów; 2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp oraz musi złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, która będzie spełniała następujące wymagania: 13

14 1) Umowa konsorcjum musi być zawarta na okres nie krótszy niż czas realizacji zamówienia wraz z okresem rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego, który termin jest dłuższy 2) Umowa konsorcjum musi jasno precyzować cel gospodarczy, w jakim została ona zawarta 3) Umowa musi wskazywać reprezentanta (lidera) konsorcjum 4) Umowa nie może dopuszczać możliwości jej wypowiedzenia przez któregokolwiek z jego członków w trakcie realizacji zamówienia wraz z okresem gwarancji / rękojmi 5) Zakazuje się zmian w umowie bez zgody Zamawiającego 6) Wszelkich rozliczeń finansowych (płatności faktur) Zamawiający dokonywać będzie z liderem konsorcjum 7) Z umowy musi wynikać, iż członkowie konsorcjum ponoszą odpowiedzialność solidarnie ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złożenia i otwarcia ofert: a) oświadczenia, zapytania, zawiadomienia składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, potwierdzonych niezwłocznie pisemnie. Treści oświadczeń, zapytań, odpowiedzi, zawiadomień i modyfikacje SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego; b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa wyżej lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 14

15 Zamawiający prześle treść zapytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej; c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację, a także zamieszczona zostaje na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacja SIWZ jest wiążąca dla wszystkich. d) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofert: a) informacje o wykluczeniu Wykonawcy lub odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostaną przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty z uwzględnieniem pkt. 4; b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego z uwzględnieniem pkt. 4; 3. Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w art. 26 ust. 2d, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w art. 26 ust. 2d, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną wezwani na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do ich złożenia, powinni przesłać/złożyć w formie pisemnej ww. oświadczenia, dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnictwa w formie oryginału wystawionego przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub kopii (odpisu) notarialnie 15

16 poświadczonej, w terminie i do miejsca wskazanego w stosownym zawiadomieniu oznacza to, że nie jest dopuszczalna forma faksowa ani Wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez Zamawiającego do Wykonawcy oraz odpowiedzi Wykonawcy wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie pism, wezwań i odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej a potwierdzonego niezwłocznie pisemnie; 5. Uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest pani Beata Kielczyk tel. 71/ wew. 210 pokój nr 19 w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 15:00, e- mail: ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ROZDZIAŁ VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni ROZDZIAŁ IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Załączniki nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem ich treści) przez Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, skutkujących zmianą sensu ich treści. 16

17 3. Załącznik nr 12 projekt umowy powinien zostać zaakceptowany i podpisany na ostatniej stronie przez Wykonawcę bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu jego treści. 4. Nie należy wypełniać ani załączać do oferty Załącznika nr 9. Załącznik nr 9 jest częścią wymaganej dokumentacji technicznej, którą dostarczy tylko Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i po weryfikacji będzie podstawą do sporządzenia Załącznika nr 1 do umowy. 5. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdz. IV SIWZ. 6. Złożona oferta powinna być zgodna z treścią SIWZ. 7. Oferta powinna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze. Przy opracowywaniu załączników należy korzystać ze wzorów dołączonych do niniejszej specyfikacji. 8. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie - opakowaniu. Kopertę - opakowanie należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem: OFERTA na dostawę komputerów stacjonarnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu nie otwierać przed dniem r. godzina Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem rozdz. IX pkt. 9 SIWZ, a koperta lub opakowanie zostanie dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie. Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 17

18 12. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający. ROZDZIAŁ X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu) przy ul. Podwale 30 w pokoju nr 19 lub nr 26 (biuro podawcze) nie później niż dnia r. do godziny Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom. 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ulicy Podwale 30, pokój nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem WYCOFANIE, następnie ZMIANA, a później wg kolejności wpływu tj. dat i godzin wpływu ofert. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje zawierające nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 9. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub opakowaniu z 18

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) procedura

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo