Pan Prezes Jacek SADOWY. Urząd Zamówień Publicznych. Szanowny Panie Prezesie, dotyczy pisma UZP/DKD/OK/4788/1595/11 z dnia 16 lutego 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan Prezes Jacek SADOWY. Urząd Zamówień Publicznych. Szanowny Panie Prezesie, dotyczy pisma UZP/DKD/OK/4788/1595/11 z dnia 16 lutego 2011 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia PIIT/205/11 Pan Prezes Jacek SADOWY Urząd Zamówień Publicznych dotyczy pisma UZP/DKD/OK/4788/1595/11 z dnia 16 lutego 2011 roku Szanowny Panie Prezesie, Niniejsze pismo stanowi odpowiedź na w/w Pismo Pana Prezesa adresowane do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ( Izba ). Na wstępie wyjaśnia się, że działający w ramach Izby Komitet Zamówień Sektora Publicznego, którego zakres kompetencji obejmuje problematykę zamówień publicznych, został upoważniony przez Prezesa Izby Pana Wacława Iszkowskiego do przedstawienia szczegółowego stanowiska Izby w przedmiocie wydanych przez Pana Prezesa rekomendacji w sprawie Udzielania Zamówień Publicznych Na Dostawę Zestawów Komputerowych ( Rekomendacja ). Zatem niżej zamieszczone stanowisko Komitetu Zamówień Sektora Publicznego jest stanowiskiem reprezentowanym przez Zarząd Izby. Konieczne jest uczynienie zastrzeżenia, iż Izba jest w pełni świadoma problemów, jakie napotykają zamawiających w toku formułowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymagań dla zestawów komputerowych. Wynika to przede wszystkim z obiektywnych trudności w obszarze dokonania adekwatnego opisu przedmiotu zamówienia w stosunku do rzeczywistych potrzeb zamawiających. Trudności te wynikają z faktu, iż zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych ( Ustawa PZP ) do zamówień na zestawy komputerowe stosowany jest zasadniczo tryb przetargu nieograniczonego należącego do procedur otwartych umożliwiających ubieganie się o udzielenie zamówienia przez każdego potencjalnego wykonawcę. W świadomości zamawiających zachodzi konieczność zapewnienia odpowiedniej równowagi pomiędzy celem postępowań, jakim jest zakup sprzętu o oczekiwanych parametrach a literą Ustawy PZP w zakresie zapewnienia warunków konkurencji w ramach postępowania. W tym miejscu należy podkreślić użycie terminu równowaga, gdyż art. 29 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 Ustawy PZP jednocześnie zezwala i nakazuje zamawiającym na swobodne formułowanie wymagań wobec przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem jasności i jednoznaczności opisu oraz wymogu nienaruszania uczciwej konkurencji. W żadnym wypadku Ustawa PZP nie przyznaje zasadzie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców prymatu nad uprawnieniem zamawiających do sformułowania wymagań względem przedmiotu zamówienia w sposób adekwatny do rzeczywistych potrzeb zamawiających. Uważna lektura Rekomendacji wskazuje, iż jej treść stanowi próbę narzucenia zamawiającym sposobu dokonania opisu przedmiotu zamówienia, w sposób, który nie zapewnia zamawiającym możliwości prawidłowego odzwierciedlenia w specyfikacji przedmiotu zamówienia rzeczywistych i uzasadnionych potrzeb zamawiających. Tym samym Rekomendacja w sposób nieuzasadniony naczelną zasadą udzielania zamówień publicznych, awansuje zasadę uczciwej konkurencji kosztem prawa zamawiających do adekwatnego do ich potrzeb opisu przedmiotu zamówienia. Co więcej, zasada uczciwej konkurencji zdaje się ewoluować w kierunku zasady zapewnienia udziału w postępowaniu nieograniczonej liczbie wykonawców, w oderwaniu od rzeczywistej użyteczności dla zamawiających oferowanych przez nich towarów.

2 Taka ocena Rekomendacji przez Izbę wynika przede wszystkim z faworyzowania przez Rekomendacje metody opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o wymagania użytkowe zamawiających (pkt 3.2 Rekomendacji). Należy podkreślić, iż Ustawa PZP przewiduje dwa sposoby sporządzania opisu przedmiotu zamówienia (oczywiście dopuszcza się sposób hybrydowy): (a) Sposób techniczny, wynikający z art. 30 ust. 1 i 4 Ustawy PZP cyt.: ust.1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 4. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jest to więc sposób, który opiera się na zastosowaniu norm lub obiektywnych parametrów technicznych. (b) Sposób funkcjonalny, wynikający z art. 30 ust. 6 Ustawy PZP cyt: Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów ust. 1-3, jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko. Ten sposób opisu został wprowadzony, jako alternatywny w stosunku do podstawowego sposobu opisu dopiero w 2006 r. Zgodnie z powyższymi przepisami Ustawy PZP zastosowanie przez zamawiających jednego z dwóch powyższych sposobów (lub też ich połączenie) pozostaje w sferze swobodnego uznania zamawiających stosownie do okoliczności związanych z danym postępowaniem. Analogiczna reguła wynika z art. 23 ust. 2 Dyrektywy 2004/18/W Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Stanowisko powyższe jest całkowicie aprobowane w orzecznictwie KIO oraz w doktrynie (patrz - KIO/UZP 1602/09 oraz Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata - Komentarz do art.30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U ), M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2010, wyd. IV.teza 5), cyt: Zgodnie z przepisami art. 30 w kształcie po nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, ma wybór, co do metody dokonywania tego opisu. Ustawodawca przewiduje dwie równorzędne metody: przez wskazanie cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem odpowiednich norm lub przez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Dopuszczenie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie funkcji, jakie przedmiot zamówienia ma wypełniać, jest uwarunkowane dokonaniem przez zamawiającego wystarczająco dokładnego opisu. Wskazanie wymagań funkcjonalnych nie zwalnia, bowiem z obowiązku przestrzegania norm zawartych w art. 29. Możliwe jest również dokonywanie przedmiotu zamówienia w sposób mieszany, tj. częściowo przez wskazanie wymaganych parametrów, a częściowo przez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Istotne jest przy tym, żeby wykonawca mógł dokładnie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia określić swoje zobowiązanie. Ustawa PZP jednoznacznie stanowi, iż w przypadku zastosowania modelu technicznego zamawiający są obowiązani stosować przepis Art. 30 ust.4 Ustawy PZP w treści: Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Taka reguła pozwala zamawiającym na elastyczne określenie przedmiotu zamówienia, lecz jednocześnie stawia przed Zamawiającymi wymóg dostatecznie jasnego sformułowania cech produktów równoważnych, jakich spełnienie przez zaoferowane produkty pozwoli na spełnienie warunku równoważności. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Gospodarczej ( KIO ) dopuszczenie przez Zamawiającego 2

3 rozwiązania równoważnego wymaga jednocześnie wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów, których spełnienie przez zaoferowane przez wykonawców rozwiązania przesądzi o uznaniu ich za równoważne wobec rozwiązań opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (tak również: KIO/UZP 984/09, KIO/UZP 967/09, KIO/UZP 876/09, KIO/UZP 436/09, KIO/UZP 335/09). Powołane orzecznictwo KIO koncentruje się właśnie na kwestionowaniu przez wykonawców prawidłowego sformułowania kryteriów równoważności. Zasada powyższa jest przez Rekomendację kwestionowana, w szczególności na stronie 6 przy wskazaniu naruszeń zidentyfikowanych w czasie kontroli, czy też w zapisach tabel 1-4, gdzie nie dopuszczono dostawy rozwiązania równoważnego wraz z zastrzeżeniem o kryteriach równoważności. Z drugiej strony Rekomendacja zdaje się wyrażać słuszne stanowisko (str. 4 Rekomendacji), iż ograniczenie zasady uczciwej konkurencji może nastąpić w wyniku opisania przedmiotu zamówienia w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza to krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a jednocześnie nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego.. Oznacza to, że w Rekomendacji przyjęto zasadę, zgodnie, z którą zasada swobody opisu przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 1 PZP) znajduje ograniczenie na rzecz zasady ochrony konkurencji (art. 29 ust.2 Ustawy PZP), tylko tam, gdzie Zamawiający nie są w stanie wykazać zasadności przyjętych wymagań, co do przedmiotu zamówienia. Oczywiście takie stanowisko jest zgodne z utrwalonym orzecznictwem KIO (chociażby KIO/UZP 1481/08, KIO/UZP 1253/08, KIO/UZP 1240/08, KIO/UZP 1502/08, KIO/UZP 1848/09, KIO/UZP 391/09, KIO/UZP 434/09, KIO/UZP 619/09, KIO/UZP 641/09; KIO/UZO 646/09, KIO/UZP 872/09, KIO/UZP 634/10, oraz w szczególności poniższe wyroki: KIO/UZP 547/09wyrok KIO Jeżeli potrzeba Zamawiającego jest zobiektywizowana może on tak opisać przedmiot zamówienia, że jest w stanie zadośćuczynić mu tylko jeden wykonawca - w takim wypadku celem nie jest preferowanie określonego wykonawcy, ale otrzymanie przez Zamawiającego świadczenia odpowiadającego jego potrzebom. i KIO/UZP 373/10 wyrok KIO Nie można absolutyzować art. 29 ust. 2 p.z.p., gdyż realizacja zakazu ograniczenia uczciwej konkurencji nie może doprowadzić do takiego opisu przedmiotu zamówienia, który eliminowałby różnice między produktami oferowanymi przez poszczególnych wykonawców oraz odbierał zamawiającemu prawo do takiego sformułowania treści siwz umożliwiającego dokonanie wyboru spośród produktów różnych wykonawców, takiego, który najbardziej odpowiada jego indywidualnym potrzebom.2. Dla stwierdzenia uchybienia przepisowi art. 7 ust. 1 p.z.p. w zakresie naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, nie wystarczy jedynie opisanie konkretnego działania, czynności, ale również niezbędne jest wykazanie niezgodności z prawem wskazanego działania lub zaniechania. ). Pomimo, iż Rekomendacja wydaje się opowiadać za powyższą zasadą, Rekomendacja nie dość, że nakazuje formułować opis przedmiotu zamówienia metodą funkcjonalną, to pomija jeszcze doniosłość rzeczywistych i zasadnych wymagań Zamawiających, co do przedmiotu zamówienia. Rekomendacja trywializuje potrzeby Zamawiających w zakresie sformułowania wymagań wobec nabywanych zestawów komputerowych poprzez sprowadzenie tych potrzeb do wyznaczenia 4 zadań, jakie zestawy komputerowe będą pełnić w ramach procesów realizowanych przez Zamawiających (tj. obsługa aplikacji biurowych, stacja graficzna, aplikacje edukacyjne, aplikacje obliczeniowe). Opierając się na takich 4 zadaniach Rekomendacja formułuje listę atrybutów dla zestawów komputerowych (wymienione w tabeli 1 str. 9 Rekomendacji), będących de facto przedmiotowo istotnymi kategoriami cech przedmiotu zamówienia. Odnosząc się do każdego z ustalonych atrybutów Rekomendacja w sposób dowolny rekomenduje użycie parametrów technicznych dla opisania atrybutu czy też całkowicie wyłącza możliwość zastosowania parametrów technicznych. W pewnych przypadkach dochodzi do zastosowania parametru technicznego, który Rekomendacja uznaje za wymaganie użytkowe. Z punktu widzenia praktycznego, żaden odpowiedzialny nabywca sprzętu komputerowego rynku detalicznego, czy też przedsiębiorca nie formułuje swoich wymagań w sposób zawarty w Rekomendacji, lecz przede wszystkim dokonuje przeglądu oferowanych przez rynek technologii 3

4 i dokonuje wyboru określonych rozwiązań technicznych, które w jego przekonaniu sprostają wymaganiom stawianym zestawom komputerowym. Rekomendacja odbiera Zamawiającym prawo do sformułowania wymagań bardziej szczegółowych niż wydajność zestawu, czy też pojemność dysku trwałego, choć dla każdego profesjonalnego użytkownika sprzętu IT ważne są dane techniczne nabywanych zestawów komputerowych wpływające na ogólnie rozumiane właściwości użytkowe zestawu, decydujące o klasie nabywanego sprzętu. Rekomendacja pozbawia Zamawiających prawa wyboru klasy zestawów komputerowych poprzez odebranie Zamawiającym prawa do sformułowania wymagań w sposób wskazujących precyzyjnie na parametry techniczne sprzętu, determinujące jego parametry użytkowe. Rekomendacja wprowadza błędne założenie cyt: Potrzeby Zamawiającego wyznaczane są nie rozwiązaniami technicznymi, lecz atrybutami określającymi przydatność zestawu komputerowego do realizacji zadań zamawiającego, czyli poprzez jego właściwości użytkowe. Te wyznaczane są przede wszystkim: (a) szeroko pojętą wydajnością komputera; (b) ergonomią pracy; (c) zgodnością zestawu z oprogramowaniem wykorzystywanym przez zamawiającego; (d) niezawodnością; (e) jakością procesu wytwarzania decydującą o trwałości i niezawodności sprzętu; (f) warunkami gwarancji świadczonymi przez dostawcę. Proces ten wygląda odwrotnie tj. Zamawiający definiuje swoje potrzeby funkcjonalne, na ich podstawie określa parametry techniczne, a następnie za ich pomocą opisuje przedmiot zamówienia w sposób pozwalający na zachowanie konkurencji, co w konsekwencji umożliwia wykonawcom szerszy dostęp do zamówienia, a co za tym idzie prawdopodobieństwo uzyskania najlepszego stosunku ceny do jakości. Choć zdaniem Izby lista właściwości użytkowych nie jest wyczerpująca (np. brakuje bezpieczeństwa użytkowania, energooszczędności, dostępności części zamiennych, etc.) to biorąc pod uwagę treść tabeli nr 2 Rekomendacji (str. 13) należy stwierdzić, iż zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia szeregu wymienionych w tabeli zapisów niedopuszczalnych uniemożliwia Zamawiającemu prawidłowe określenie parametrów nabywanego sprzętu lub też jest sprzeczne z przepisami Ustawy PZP. W Załączniku do niniejszego pisma zawarto szczegółowe komentarze odnoszące się do poszczególnych zapisów tabel 2-3 Rekomendacji wskazując na nietrafność przyjętych w Rekomendacji założeń. Zauważalne jest także całkowite pominięcie przez Rekomendację kwestii związanych z określeniem wymagań dla zestawów pod kątem kompatybilności z określonym oprogramowaniem, czy też, co najważniejsze, sposobu formułowania wymagań wobec systemów operacyjnych. W najnowszej wersji Rekomendacji, jaka jest dostępna na stronach Urzędu Zamówień Publicznych w ogóle wyeliminowano pozycję system operacyjny. Niewątpliwie kwestie związane ze zdefiniowaniem wymagań odnośnie systemów operacyjnych, czy też kompatybilnością zestawu z określonym systemem operacyjnym (w tym także zdefiniowanie pochodzenia testów potwierdzających taka kompatybilność) należą do najkrytyczniejszych problemów Zamawiających, co wynika z nikłej konkurencji na rynku systemów operacyjnych. Reasumując, Rekomendacja odmawiając Zamawiającym uprawnienia do precyzyjnego określenia wymagań technicznych w stosunku do przedmiotu zamówienia uniemożliwia Zamawiającym zdefiniowanie wymagań odpowiednich dla sprzętu markowego, który z uwagi na koszt prac badawczo rozwojowych, koszt zaplecza serwisowego, koszt utrzymania części zamiennych jest sprzętem droższym niż popularny sprzęt montowany z części dostępnych niejednokrotnie na wyprzedażach. W sytuacji zdyskwalifikowania w Rekomendacji zapisów 4

5 wskazujących na sprzęt markowy Zamawiający stosujący Rekomendację będzie skazany na zakup pozornie taniego sprzętu oraz charakteryzującego się awaryjnością i niestabilnością. Ponieważ koszty przestojów wynikające z awarii infrastruktury są znaczne, Zamawiający często decydują się na zakup sprzętu markowego. Rekomendacja nie powinna stawać na przeszkodzie dokonywania przez Zamawiających zakupu sprzętu markowego, gdyż w ten sposób stanowić będzie źródło praktyk ograniczających konkurencję w postaci eliminowania z dostępu do zamówienia wykonawców oferujących sprzęt markowy. Rekomendacja prowadzi do dodatkowego ubezwłasnowolnienia Zamawiających w procesach prowadzenia zamówień publicznych wystarczająco już trudnych z uwagi na charakterystyczną dla rynku polskiego dominację trybu przetargu nieograniczonego. Ponadto Izba podnosi następujące wątpliwości w zakresie kwestii formalnych związanych z wydaniem Rekomendacji: W opinii Izby, Rekomendacja została wydana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ( Ustawa PZP ) w zakresie art. 154 Ustawy PZP definiującego zakres kompetencji Prezesa Urzędu. Zgodnie z art. 154 Ustawy PZP Prezes Urzędu nie jest uprawniony do wydania adresowanych do Zamawiających norm ogólnych określających sposób stosowania przepisów Ustawy PZP. Jednakowoż Izba uznaje, że potencjalna rekomendacja mogłaby zostać wydana przez Prezesa UZP na podstawie Art. 154 pkt 13) Ustawy PZP w formie publikacji opracowania obejmującego zestawienie utrwalonego orzecznictwa sądów powszechnych i KIO odnoszących się to interesującej nas problematyki, dodatkowo opatrzonych stosownymi komentarzami stanowiącymi wynik uprzedniej konsultacji z interesariuszami sektora zamówień publicznych. Równocześnie podstawą do wydania Rekomendacji nie może być art. 154 pkt 10) Ustawy PZP, gdyż zgodnie z powołanym przepisem Ustawy PZP Prezes Urzędu ( ) upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;. Termin przykładowe odnoszący się do wzorów umów, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień wskazuje, iż powołany art. 154 pkt 10) Ustawy PZP przyznaje Prezesowi Urzędu rolę podmiotu propagującego najlepsze praktyki stosowane w sektorze zamówień publicznych ucieleśnionych w dokumentach stosowanych przez jego uczestników, gdzie decyzja o skorzystaniu z takich dokumentów przez Zamawiających należy do ich swobodnej decyzji. W żadnym wypadku powołany przepis Ustawy nie uprawnia Prezesa Urzędu do narzucania Zamawiającym określonych praktyk, narzucania określonych sposobów prowadzenia postępowań lub też wymuszania na Zamawiających zaniechania wykonywania uprawnień wynikających z Ustawy PZP. Tymczasem sama Rekomendacja została sformułowana w sposób kategoryczny i niepozostawiający wątpliwości, co do oczekiwań Prezesa Urzędu względem jej stosowania przez Zamawiających. Nie bez znaczenia dla oceny celu Rekomendacji jest także opublikowanie Rekomendacji na stronie internetowej Urzędu pod zakładką wytyczne oraz samo wprowadzenie do Rekomendacji wskazujące, iż jej treść została opracowana na podstawie wyników kontroli oraz uchwał Krajowej Izby Odwoławczej. Jednakowoż z drugiej strony, w opinii Izby art. 154 pkt 10) Ustawy PZP jest właściwą podstawą dla publikacji przez Prezesa Urzędu rzeczywistych stosowanych w praktyce dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań w zakresie zamówień publicznych czy też dokumentów opracowanych w wyniku zapoznania się Prezesa UZP ze stanowiskiem szerokiego spektrum uczestników rynku zamówień publicznych. Jednym słowem publikacja takich dokumentów (podobnie zresztą jak publikacja Rekomendacji) winna zostać poprzedzona: (a) uzyskaniem przez Prezesa Urzędu stanowisk zamawiających; (b) uzyskaniem przez Prezesa Urzędu stanowisk podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych, względnie zrzeszających takie podmioty organizacji; 5

6 (c) dokonaniem przeglądu adekwatnego do przedmiotu publikacji orzecznictwa KIO. Izba stwierdza, iż w przeszłości dochodziło do prób sformułowania analogicznych do Rekomendacji zaleceń przez podmioty rynku zamówień publicznych, co na tle szeregu kontrowersji związanych z treścią takich zaleceń spowodowało, iż Izba podjęła próbę zbudowania katalogu dobrych praktyk w przedmiocie konstrukcji postanowień opisu przedmiotu zamówienia publicznego obejmujących dostawy sprzętu komputerowego. Wydane przez Radę Izby Stanowisko W Sprawie Zasad Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia jest dostępne na stronach internetowych Izby i dowodzi wysiłku, jaki Izba i jej członkowie włożyli w opracowanie tego rodzaju przewodnika godzącego wymagania przepisów prawnych oraz potrzeb i oczekiwań zamawiających. Doświadczenia Izby wykazały istnienie wielu problemów związanych z formułowaniem zasad sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia. Nie oznacza to jednak, iż Izba uznaje własne Stanowisko za dokument idealny i ostateczny. Izba uznaje jednak, iż doświadczenia interesariuszy sektora zamówień publicznych na rynku teleinformatycznym winny ulec kompilacji w formie jednolitych i powszechnie akceptowanych zasad sporządzania opis przedmiotu zamówienia, tym bardziej wówczas, gdy zasady takie miałby przyjąć formę publikacji dokonywanych przez Prezesa Urzędu. W takim stanie rzeczy Izba niniejszym zwraca się do Pana Prezesa ponownie z wnioskiem o zawieszenie wydanej przez Pana Prezesa Rekomendacji oraz z wnioskiem o wszczęcie procesu konsultacji jej treści z zainteresowanymi środowiskami interesariuszy sektora zamówień publicznych. Izba wyrażą nadzieję, iż lektura niniejszego wystąpienia (w tym także jego części technicznej zawartej w Załączniku), spowoduje, iż Pan Prezes wnikliwie rozważy poruszone tu aspekty formalne i merytoryczne, a następnie zweryfikuje treść Rekomendacji. Z poważaniem Załącznik nr 1: ( 4 strony) Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes PIIT 6

7 Załącznik nr 1 Tabela 2 Poz.1. Zapisy dotyczące zestawu, jako całości. 1. Wymaganie, aby wszystkie lub cześć komponentów zestawu (np. płyta główna, monitor, klawiatura, mysz urządzenie peryferyjne) pochodziły od tego samego producenta i były sygnowane logiem producenta komputera jest dopuszczalne, gdyż jednolitość komponentów jest parametrem decydującym o spełnieniu przez zestaw właściwości użytkowych, jakim są niezawodność oraz ergonomia. Należy podkreślić, iż uzyskanie certyfikatu zgodności produktu z określoną normą lub zgodności procesu wytwarzania nie przesądza o niezawodności produktu. Żaden z certyfikatów stosowanych w zakupach zestawów komputerowych nie stanowi dowodu na okoliczność, aby producent przeprowadził testy niezawodności elementów zestawu działających w celu upewnienia się, że zachodzi gwarancja niezawodności działania poszczególnych komponentów zestawu. Oczywiście wymaganie to w zakresie niezawodności powinno być stawiane z ostrożnością np. do elementów wewnętrznych zestawu. Natomiast Zamawiający nabywając zestaw, którego zasadnicze elementy są wyprodukowane przez jednego producenta uzyskuje pewność, iż współpraca tych elementów była przedmiotem miarodajnych testów. W odniesieniu do zestawu i urządzeń peryferyjnych wymóg wspólnego producenta oznacza, iż zamawiający może się spodziewać, że poszczególne elementy zostały zaprojektowane również pod kątem ergonomicznej eksploatacji czy wymagań w zakresie ochrony środowiska. Zatem, komentowane wymaganie ma sens, bowiem świadczy o tym, iż konfiguracja poszczególnych elementów nie jest przypadkowa i będzie spełniać oczekiwanych przez Zamawiającego wymagań, których wykazanie za pomocą certyfikatów nie jest możliwe. Poz.2. Model zainstalowanego procesora 1. Wskazywanie konkretnego producenta/nazwa modelu jest dopuszczalne zgodnie z Art. 29 ust.3 Ustawy PZP, wówczas, gdy wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia, a inny opis nie jest możliwy a dodatkowo pod warunkiem dopuszczenia rozwiązania równoważnego i określenia precyzyjnych kryteriów równoważności. Zwrócić należy uwagę, iż na stronie Rekomendacji zastrzeżenia autorów Rekomendacji są kierowane do pkt 2-4 Poz.2 Tabeli, czyli do architektury wewnętrznej procesora, a wskazanie konkretnego modelu procesora w ogóle nie zostało omówione. Izba stoi na stanowisku, iż wskazanie określonego modelu procesora oraz dopuszczenie procesora równoważnego na podstawie spełnienia kryteriów określonych testów nie stanowi naruszenia ustawy Rekomendacja w odniesieniu do niniejszych punktów tabeli uznaje, iż zamieszczenie wymagań, co do wewnętrznej architektury procesora, jako niedopuszczalne, po czym na stronie Rekomendacji znajduje się obszerne uzasadnienie, z którego wynika, iż taki opis przedmiotu zamówienia może potencjalnie dyskryminować któregokolwiek z producentów procesorów. Oznacza to, że w rzeczywistości nie następuje dyskryminacja, lecz jedynie takie wymaganie potencjalnie prowadzić może do stanu dyskryminacji określonych producentów, zatem Poz.2 pkt 2-4 nie powinna znaleźć się w tabeli nr 2. Nawiasem mówiąc Rekomendacja odnosi się do producentów procesorów, którzy nie są producentami zestawów komputerowych, a więc nie konkurują o przedmiot zamówienia. Poz.3. Płyta Główna 1-5. Na stronie 20 i 21 Rekomendacji podobnie jak w przypadku procesora uznano, iż taki opis przedmiotu zamówienia może naruszać konkurencję, co automatycznie wyłącza zamieszczenie nin. wymagania, jako bezwzględnie naruszającego zasadę ochrony konkurencji. Jednak naruszenie zasady konkurencji odnosi się do producentów poszczególnych elementów 7

8 płyty głównej, a nie producentów zestawu. Rekomendacja nie zawiera także wskazania, iż stosownie do art. 29 ust.3 Ustawy PZP dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych przy zachowaniu precyzyjnie określonych kryteriów równoważności. Poz.5 Karta Graficzna Rekomendacja wyłącza jakiekolwiek formułowanie wymagań technicznych wobec kart graficznych uznając takie parametry za zbędne i zalecając wyłącznie zamieszczenie wymagań w zakresie spełnia przez grafikę zestawu testów wydajnościowych (patrz tabela 1 i 3). Rekomendacja pomija przy tym tak istotne dla użytkownika parametry jak: rozdzielczość, ilość obsługiwanych monitorów, głębia kolorów, częstotliwość odświeżania dla danej rozdzielczości, wsparcie standardów takich jak: OpenGL, DirectX czy chociażby technologii HD lub 3D, które mają szczególne znaczenie w przypadku zestawów przeznaczonych do przetwarzania grafiki. Konsekwencją zakwestionowania w Rekomendacji opisów zawartych w Poz. 2, 3 i 5 Tabeli nr 2 jest całkowite wyłączenie opisu procesora, płyty głównej i karty graficznej w Tabeli 4 zawierającej rekomendację, co do wzorcowego opisu przedmiotu zamówienia i zastąpienie tychże wymagań wymogiem wydajności zestawu. Poz.6 Pamięć Operacyjna. Rekomendacja wyłącza jakiekolwiek formułowanie wymagań technicznych wobec modułów pamięci RAM za wyjątkiem wielkości pamięci podlegającej dostawie, uznając inne parametry za zbędne i rekomenduje zamieszczenie wyłącznie wymagania w zakresie maksymalnej wartości rozbudowy pamięci i liczby wolnych slotów (patrz tabela 4). Poz. 7 Pamięć Masowa Rekomendacja uznaje, że jedynym istotnym parametrem dysku twardego jest jego pojemność minimalna, stąd w tabeli 4 podano wyłącznie minimalną wartość pamięci dysku. Natomiast podstawowe parametry techniczne dysku zawarte w Poz. 7 tabeli 2 zostały uznane za niedopuszczalne, a z drugiej strony na stronie 21 i w Tabeli 4 Rekomendacja zezwala na dowolny opis nie naruszający konkurencji. Zatem Rekomendacja w zakresie pamięci masowej w tabeli 2 i 3 jest sprzeczna i niezgodna ze szczegółowymi wyjaśnieniami autorów Rekomendacji, co do motywów sporządzenia obu tabel. Biorąc także pod uwagę fakt, iż przeznaczeniem zestawu może być wykonywanie funkcji obliczeniowej lub przetwarzanie grafiki, zakwestionowane w tabeli nr 2 parametry techniczne dysku niejednokrotnie będą parametrami istotnymi dla Zamawiających, co czyni wskazanie Rekomendacji, jako oderwane od potrzeb Zamawiających. Tabela nr 3 Poz.1 Wydajność Niezależnie do stanowiska Izby poddającego w wątpliwość prawną dopuszczalność wymuszania na Zamawiających definiowania opisu przedmiotu pod kątem wymagań funkcjonalnych oraz zasadność przyjęcia wydajności, jako kryterium zastępującego opis techniczny komponentów zestawu, należy wskazać, iż wymuszanie na Zamawiających posłużeniem się wynikami testów, jako dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez oferowane zestawy wymagań opis przedmiotu zamówienia wyłącza możliwość dokonania przez Zamawiających opis przedmiotu zamówienia w sposób dopuszczający zastosowania oprogramowania open source, tj,. oprogramowania darmowego obniżającego koszt zakupu zestawów. W ten sposób Zamawiający poprzez zastosowanie się do Rekomendacji popadną w konflikt z zasadą zakazującą naruszania uczciwej konkurencji, gdyż Rekomendacja ogranicza postępowanie wyłącznie do zastawów, co do których opublikowano testy oraz do zestawów, które nie były testowane pod kątem 8

9 współpracy z oprogramowaniem open source. Z drugiej strony dopuszczenie przez Zamawiających testów przeprowadzonych przez samych wykonawców, spowoduje niewiarygodność wyników testów, skoro testy będą wykonywane przez wykonawców mających interes faktyczny w osiągnięciu pozytywnych wyników testów przy wykorzystaniu różnorakich zabiegów np. overclockingu. Równocześnie należy zauważyć, iż np. wyniki testów Babco pochodzą zarówno od producentów procesorów jak i producentów zestawów, a także od osób trzecich. Wyniki testów nie są weryfikowane przez organizację Babco, co powoduje, iż nie istnieją przeszkody do przekazania Babco i opublikowania testów o nieprawdziwych wynikach i tym samym doprowadzenie do sytuacji, w której Zamawiający dokonają zakupu sprzętu o wydajności w rzeczywistości niższej niż wskazana w SIWZ. Poz.2. Specyfikacja wyświetlaczy i lampek kontrolnych; Zakwalifikowanie zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia specyfikacji wyświetlaczy i lampek kontrolnych, jako zapisów potencjalnie dyskryminujących jest niezasadne, gdyż wyświetlacze i lampki umożliwiają zwykłemu użytkownikowi podjęcie informacji o nieprawidłowej pracy sprzętu lub stwierdzenia stanu zagrożenia uszkodzenia sprzętu. Tego rodzaju informacja skraca czas wykonywania czynności serwisowych oraz umożliwia wykonanie czynności zapobiegających awarii sprzętu. Poz. 3 Wyposażenie dodatkowe Zakwalifikowanie zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zdalnego zarządzania komputerem z poziomu BIOS, jako zapisu potencjalnie dyskryminującego jest niezasadne, gdyż taka funkcjonalność umożliwia zdalne interwencje serwisowe, co oczywiście skraca czas przestoju sprzętu dotkniętego usterką oraz w przypadku usterki pozagwarancyjnej ogranicza koszt naprawy. Takie rozwiązanie oferuje wielu renomowanych producentów sprzętu. Tabela 4 W odniesieniu do Tabeli 4 zawierającej przykładowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu od zestawu komputerowego Izba wskazuje, iż została ona opracowana na podstawie błędnych założeń zakwestionowanych przez Izbę w powyższych zastrzeżeniach. Dodatkowo należy podnieść, iż w przypadku tak sformułowanego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający nabyłby sprzęt obarczony następującymi, niedoskonałościami względnie dopuściłby się naruszenia Ustawy PZP lub działał na własną niekorzyść: 1. Wystąpiłby brak pełnego współdziałania zestawu z dostarczonym monitorem z uwagi na brak określenia wymagań, co do grafiki zestawu w obszarze rozdzielczości, głębi etc.; 2. Dostawie podlegałby zestawy bez karty dźwiękowej i bez użytecznych portów słuchawek i mikrofonu, gdyż w opisie zawarto pozycję Brak wymagań dot. wyposażenia multimedialnego, a w wymaganiach dodatkowych zawarto zapis, iż oferowany komputer ma posiadać gniazdo słuchawek i mikrofonu, wyprowadzone na przedni panel obudowy; 3. Wystąpiłaby niemożność zastosowania niejednokrotnie oczekiwanego przez Zamawiających oprogramowania open source, (czyli obniżającego koszty zakupu zestawu) z uwagi na brak benchamarków dla określonych programów i konkretnym modeli komputerów; 4. [uwaga: dotyczy poprzedniej wersji Rekomendacji] Wystąpiłoby naruszenie art. 29 ust.3 Ustawy PZP poprzez wskazanie z nazwy oprogramowania Microsoft Windows 7 64-bit oraz Microsoft Office bez wskazania równoważnego oprogramowania; 5. Zamawiający uzyskałby niekorzystne warunki gwarancji, gdyż przewidziano wymaganie alternatywne, aby serwis był wykonywany przez producenta zestawu lub jego autoryzowanego przedstawiciela, przy czym dla spełnienia jednego z wymagań 9

10 wystarczy oświadczenie Wykonawcy. Otóż wymaganie to jest weryfikowane wyłącznie na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ponadto wymaganie to nie wskazuje, iż wymaga się od Wykonawcy zapewnienia, aby gwarancja na sprzęt była gwarancją producenta. Zamawiającemu ma wystarczać gwarancja Wykonawcy lub też jego dostawcy, a serwis gwarancyjny ma wykonywać jakikolwiek autoryzowany partner serwisowy producenta. Takie wymaganie oznacza, iż w przypadku upadłości Wykonawcy lub jego partnera serwisowego Zamawiający nie będzie mógł realizować uprawnień z gwarancji. Prawidłowo skonstruowany opis przedmiotu zamówienia winien wymagać gwarancji producenta, gdzie Wykonawca przyjmuje wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków gwarancyjnych przez producenta, jako solidarnie zobowiązany bądź, jako autoryzowany serwis producenta; 6. Możliwe byłoby dostarczenie myszy jednoprzyciskowej na krótkim kablu lub myszy Wifi / Bluetoth, w sytuacji, gdy zestaw nie obejmuje takich protokołów komunikacji. Wynika to ze śladowych wymagań dla myszy. 7. [uwaga: dotyczy poprzedniej wersji Rekomendacji] Zamawiający żąda nieadekwatnego certyfikatu zgodności zestawu z Windows XP skoro Zamawiający oczekuje Windows 7, który zresztą nie będzie mógł być wydany w przypadku, gdy monitor pochodzi od innego producentami niż jednostka centralna (patrz definicja zestawu = jednostka centralna + monitor); 8. Wystąpiłaby możliwość dostawy każdego typu klawiatury, pod warunkiem, że posiadać będzie wtyk USB oraz układ polski programista; 9. Nie byłoby możliwe dostarczenie monitora o lepszych parametrach niż TFT LCD, kontrast >500:1 jasność >280 cd/m2. 10

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA:

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA: Toruń, dnia 16 stycznia 2013 r. Dr Paweł Nowicki Katedra Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Grupa Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych

Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych Tabela 1. Elementy opisu przedmiotu zamówienia na dostawę zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko PIIT Rekomendacje, 2007-01-22

Stanowisko PIIT Rekomendacje, 2007-01-22 Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] w sprawie rekomendacji dotyczących zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego Obecna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OFERT

KRYTERIA OCENY OFERT KRYTERIA OCENY OFERT REGULACJE UNIJNE DYREKTYWA KLASYCZNA 2004/18/WE Preambuła motyw 46 i 47 Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości,

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa 1/5 Poznań, 13.05.2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ]

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] 1/5 Poznań, 16 kwietnia 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu

STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Andrzej Zalewski Rekomendacje UZP na zestawy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Dr inż. Andrzej Zalewski Politechnika

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 10.09.2012 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce 1/5 Poznań, 25.04.2013 r. Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów?

Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów? Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów? Forum e-zdrowia Sopot, 16 września 2016 The better the question. The better the answer. The better the world works. Nowelizacja PZP (1/2) Od

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa 1/5 Poznań, 31.07.2012 r. OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 kwietnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 9 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 605/14 WYROK z dnia 9 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 1/5 Poznań, 11.09.2012 r. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208639-2014 data 02.10.2014

Bardziej szczegółowo

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych Bartosz Mikołajczak Ul. Ciechocińska 59 60-473 Poznań Poznań, 31.08.2005 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa 1/5 Poznań, 03.04.2013 r. Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: postanawia:

Przewodniczący: postanawia: Sygn. akt: KIO 878/14 POSTANOWIENIE z dnia 15 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Przemysław Dzierzędzki Paulina Nowicka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok 1/6 Poznań, 11.12.2012 r. Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17 1/5 Poznań, 28 lipca 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie Lublin, 8 stycznia 2015 ul. Krakowskie Przedmieście Lublin. sprawa: ZP /14 WYKONAWCY

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie Lublin, 8 stycznia 2015 ul. Krakowskie Przedmieście Lublin. sprawa: ZP /14 WYKONAWCY Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie Lublin, 8 stycznia 2015 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-13-19/14 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2810/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka arbitrzy: Wacław Drzymała Tomasz Maria Iżyk protokolant

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). 1/5 Poznań, 20 maja 2010 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej [dalej: Zamawiający ] ul. Rakowiecka 37A 02-521 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska Opis przedmiotu zamówienia Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Opis przedmiotu zamówienia art. 29 ust. 1 PZP Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób: jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, nr spr. G-2130-5/10 str. 1 Opole, dnia 30 kwietnia 2010r. L.dz. G-2130-5/10 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania. Kraków, dnia 19 czerwca 2015r. DZ 2711-6/15 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem i wdrożeniem oraz oprogramowania dla budowy, obsługi i zdalnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej Warszawa, dnia 2014 r. UZP/DKUE/KD/30/2014 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-38/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa arbitrzy: Piotr Sieradzki Bogdan Piotr Kozioł protokolant

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 23.03.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/ORG/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wolff Trading Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 187 04-667 Warszawa

Wolff Trading Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 187 04-667 Warszawa Gdańsk, 29.02.2008 r. Wolff Trading Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 187 04-667 Warszawa ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU Działając na podstawie art. 183 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. po

Bardziej szczegółowo

W Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1. Zestaw komputerowy (2 szt.), Zamawiający podaje następujący zapis:

W Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1. Zestaw komputerowy (2 szt.), Zamawiający podaje następujący zapis: Nr RI.272.3.2014 Myszków, dn. 06.02.2014 r. Do wszystkich wykonawców postępowania Nr RI.272.3.2014 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr RI.272.3.2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 marca 2014 roku

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 marca 2014 roku Sygn. akt: KIO/KU 11/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 marca 2014 roku Po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych faksem w dniu 4 lutego 2014 r., a w formie pisemnej w dniu 6 lutego 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Ewa Gadomska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Organizator przetargu w celu ochrony swojego interesu powinien sprawdzać,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013. Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Odwołujący: Impei Cleaning sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław Zam awiający: Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa mebli wraz z montażem w nowej siedzibie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 30 marca 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę trzech chromatografów gazowych z detektorami FID i ECD oraz podajnikami próbek (Zakończone)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę trzech chromatografów gazowych z detektorami FID i ECD oraz podajnikami próbek (Zakończone) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę trzech chromatografów gazowych z detektorami FID i ECD oraz podajnikami próbek (Zakończone) Ogłoszenie o wyniku postępowania Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Pytanie: Proszę o doprecyzowanie wymagania odnośnie wymaganych procesorów w serwerach dostępowym i zarządzającym. Zaproponowany w SIWZ procesor e3-1286l v3 obsługuje max 32GB ram i

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO 735/15 POSTANOWIENIE z dnia 23 kwietnia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Marzena Ordysińska Natalia Dominiak po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

JW - 5. Warszawa, dnia 02.04.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/44/2015

JW - 5. Warszawa, dnia 02.04.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/44/2015 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 JW - 5 Warszawa, dnia 02.04.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/44/2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego o szacowanej wartości do euro na,, Dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych" Nr sprawy: PN/D/10/07

dot. przetargu nieograniczonego o szacowanej wartości do euro na,, Dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych Nr sprawy: PN/D/10/07 dot. przetargu nieograniczonego o szacowanej wartości do 211.000 euro na,, Dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych" Nr sprawy: PN/D/10/07 PROTEST na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych Szkolenie: "Błędy zamówień publicznych doświadczenia praktyczne w projektach POIiŚ". 7 października 2010 r., godz. 9-15.30, SALA NR 1 Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.27.2012

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.27.2012 Łódź, dnia 26 lutego 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.27.2012 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 9 maja 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych [dalej: Zamawiający ] Do wiadomości: P. Michał Kosior ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Sygnatura postępowania WZP/10/11. Pytania

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej. Gmina Przedecz Pl. Wolności 1 62-635 Przedecz. roboty budowlane. przetarg nieograniczony

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej. Gmina Przedecz Pl. Wolności 1 62-635 Przedecz. roboty budowlane. przetarg nieograniczony Warszawa, dnia 18.08.2014 r. UZP/DKUE/KD/18/2014 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-1261/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Rejman arbitrzy: Stanisław Maciej Bukowy Grażyna Opalińska

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Warunki udziału w postępowaniu Opis warunków udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Wprowadzenie

I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Opis przedmiotu zamówienia dokonywany przez zamawiającego w SIWZ wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz. Protokolant Wioletta Wierzejska

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-3537/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Lubiniecki Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa Olsztyn fax (089)

Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa Olsztyn fax (089) 1/5 Poznań, 10 czerwca 2010 Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa 1 10-413 Olsztyn fax (089) 539 70 16 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. WS=NS/9.1.2/POKL-10/14 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 274406-2014 z dnia 2014-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293567-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2414/13 WYROK z dnia 24 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

~C~NDEL~ L dz.: 65 /09. 5, Paź, 2009 10: 22 Candela Nr, 3799 S, 1/5. Dotyczy.: Sprawa numer ZP 13236 / 08/ 09. Warszawa 2009-10-05

~C~NDEL~ L dz.: 65 /09. 5, Paź, 2009 10: 22 Candela Nr, 3799 S, 1/5. Dotyczy.: Sprawa numer ZP 13236 / 08/ 09. <!@ffi[ml[j> Warszawa 2009-10-05 5, Paź, 2009 10: 22 Candela Nr, 3799 S, 1/5 - ~C~NDEL~ APARATURA ANALITYCZNA Candela Sp. z 0.0. Warszawa 2009-10-05 Dotyczy.: Sprawa numer ZP 13236 / 08/ 09. L dz.: 65 /09 Zamawiający: WO.JEWÓDZKI INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO/KU 21/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyników kontroli z 25 marca 2015 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5

DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5 DOTYCZY: Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych, sygnatura sprawy: 190/U/2013. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Piotr Nadolski. Protokolant Tomasz Piotrkowicz

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Piotr Nadolski. Protokolant Tomasz Piotrkowicz Sygn. akt UZP/ZO/0-3866/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 grudnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Katarzyna Antosiewicz - Malinowska Arbitrzy: Piotr Nadolski

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1940/15 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Katarzyna Brzeska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Paweł

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 września 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 września 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-1140/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 września 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Obłoza arbitrzy: Paweł Rakoczy Barbara Maria Fabin protokolant

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 17 października 2011 roku REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 3 lipca 2006 r. Arbitrzy: Paweł Jaśkiewicz. Protokolant Urszula Pietrzak

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 3 lipca 2006 r. Arbitrzy: Paweł Jaśkiewicz. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1837/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 3 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Paweł Jaśkiewicz Dariusz Garncarek

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/11 WYROK z dnia 10 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1074/10 WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Protokolant Paweł Kaczkan

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Protokolant Paweł Kaczkan Sygn. akt UZP/ZO/0-152/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Natalia Skubiszak-Kalinowska Arbitrzy: Krzysztof Błachut Piotr

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 lutego 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 19 lutego 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 231/14 WYROK z dnia 19 lutego 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2801-LO-1.260.1.2015 w trybie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ]

Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ] 1/5 Poznań, 16 kwietnia 2010 r. Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ] INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 30 marca 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 21 kwietnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie [dalej: Zamawiający ] ul. Narutowicza 73 20-019 Lublin INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 13.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 13.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 13.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 13/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dot. postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl 1 z 6 2015-11-13 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa zestawów komputerowych dla Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Leonard Rożko. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Leonard Rożko. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-998/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Helena Słupik Arbitrzy: Leonard Rożko Sebastian Piotr Szaładziński

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek. Protokolant Magdalena Pazura

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek. Protokolant Magdalena Pazura Sygn. akt UZP/ZO/0-3595/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej Warszawa, dnia 04.04.2012 r. UZP/DKUE/KN/6/12 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Zamawiający:

Bardziej szczegółowo