Pan Prezes Jacek SADOWY. Urząd Zamówień Publicznych. Szanowny Panie Prezesie, dotyczy pisma UZP/DKD/OK/4788/1595/11 z dnia 16 lutego 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan Prezes Jacek SADOWY. Urząd Zamówień Publicznych. Szanowny Panie Prezesie, dotyczy pisma UZP/DKD/OK/4788/1595/11 z dnia 16 lutego 2011 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia PIIT/205/11 Pan Prezes Jacek SADOWY Urząd Zamówień Publicznych dotyczy pisma UZP/DKD/OK/4788/1595/11 z dnia 16 lutego 2011 roku Szanowny Panie Prezesie, Niniejsze pismo stanowi odpowiedź na w/w Pismo Pana Prezesa adresowane do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ( Izba ). Na wstępie wyjaśnia się, że działający w ramach Izby Komitet Zamówień Sektora Publicznego, którego zakres kompetencji obejmuje problematykę zamówień publicznych, został upoważniony przez Prezesa Izby Pana Wacława Iszkowskiego do przedstawienia szczegółowego stanowiska Izby w przedmiocie wydanych przez Pana Prezesa rekomendacji w sprawie Udzielania Zamówień Publicznych Na Dostawę Zestawów Komputerowych ( Rekomendacja ). Zatem niżej zamieszczone stanowisko Komitetu Zamówień Sektora Publicznego jest stanowiskiem reprezentowanym przez Zarząd Izby. Konieczne jest uczynienie zastrzeżenia, iż Izba jest w pełni świadoma problemów, jakie napotykają zamawiających w toku formułowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymagań dla zestawów komputerowych. Wynika to przede wszystkim z obiektywnych trudności w obszarze dokonania adekwatnego opisu przedmiotu zamówienia w stosunku do rzeczywistych potrzeb zamawiających. Trudności te wynikają z faktu, iż zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych ( Ustawa PZP ) do zamówień na zestawy komputerowe stosowany jest zasadniczo tryb przetargu nieograniczonego należącego do procedur otwartych umożliwiających ubieganie się o udzielenie zamówienia przez każdego potencjalnego wykonawcę. W świadomości zamawiających zachodzi konieczność zapewnienia odpowiedniej równowagi pomiędzy celem postępowań, jakim jest zakup sprzętu o oczekiwanych parametrach a literą Ustawy PZP w zakresie zapewnienia warunków konkurencji w ramach postępowania. W tym miejscu należy podkreślić użycie terminu równowaga, gdyż art. 29 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 Ustawy PZP jednocześnie zezwala i nakazuje zamawiającym na swobodne formułowanie wymagań wobec przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem jasności i jednoznaczności opisu oraz wymogu nienaruszania uczciwej konkurencji. W żadnym wypadku Ustawa PZP nie przyznaje zasadzie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców prymatu nad uprawnieniem zamawiających do sformułowania wymagań względem przedmiotu zamówienia w sposób adekwatny do rzeczywistych potrzeb zamawiających. Uważna lektura Rekomendacji wskazuje, iż jej treść stanowi próbę narzucenia zamawiającym sposobu dokonania opisu przedmiotu zamówienia, w sposób, który nie zapewnia zamawiającym możliwości prawidłowego odzwierciedlenia w specyfikacji przedmiotu zamówienia rzeczywistych i uzasadnionych potrzeb zamawiających. Tym samym Rekomendacja w sposób nieuzasadniony naczelną zasadą udzielania zamówień publicznych, awansuje zasadę uczciwej konkurencji kosztem prawa zamawiających do adekwatnego do ich potrzeb opisu przedmiotu zamówienia. Co więcej, zasada uczciwej konkurencji zdaje się ewoluować w kierunku zasady zapewnienia udziału w postępowaniu nieograniczonej liczbie wykonawców, w oderwaniu od rzeczywistej użyteczności dla zamawiających oferowanych przez nich towarów.

2 Taka ocena Rekomendacji przez Izbę wynika przede wszystkim z faworyzowania przez Rekomendacje metody opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o wymagania użytkowe zamawiających (pkt 3.2 Rekomendacji). Należy podkreślić, iż Ustawa PZP przewiduje dwa sposoby sporządzania opisu przedmiotu zamówienia (oczywiście dopuszcza się sposób hybrydowy): (a) Sposób techniczny, wynikający z art. 30 ust. 1 i 4 Ustawy PZP cyt.: ust.1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 4. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jest to więc sposób, który opiera się na zastosowaniu norm lub obiektywnych parametrów technicznych. (b) Sposób funkcjonalny, wynikający z art. 30 ust. 6 Ustawy PZP cyt: Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów ust. 1-3, jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko. Ten sposób opisu został wprowadzony, jako alternatywny w stosunku do podstawowego sposobu opisu dopiero w 2006 r. Zgodnie z powyższymi przepisami Ustawy PZP zastosowanie przez zamawiających jednego z dwóch powyższych sposobów (lub też ich połączenie) pozostaje w sferze swobodnego uznania zamawiających stosownie do okoliczności związanych z danym postępowaniem. Analogiczna reguła wynika z art. 23 ust. 2 Dyrektywy 2004/18/W Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Stanowisko powyższe jest całkowicie aprobowane w orzecznictwie KIO oraz w doktrynie (patrz - KIO/UZP 1602/09 oraz Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata - Komentarz do art.30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U ), M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2010, wyd. IV.teza 5), cyt: Zgodnie z przepisami art. 30 w kształcie po nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, ma wybór, co do metody dokonywania tego opisu. Ustawodawca przewiduje dwie równorzędne metody: przez wskazanie cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem odpowiednich norm lub przez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Dopuszczenie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie funkcji, jakie przedmiot zamówienia ma wypełniać, jest uwarunkowane dokonaniem przez zamawiającego wystarczająco dokładnego opisu. Wskazanie wymagań funkcjonalnych nie zwalnia, bowiem z obowiązku przestrzegania norm zawartych w art. 29. Możliwe jest również dokonywanie przedmiotu zamówienia w sposób mieszany, tj. częściowo przez wskazanie wymaganych parametrów, a częściowo przez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Istotne jest przy tym, żeby wykonawca mógł dokładnie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia określić swoje zobowiązanie. Ustawa PZP jednoznacznie stanowi, iż w przypadku zastosowania modelu technicznego zamawiający są obowiązani stosować przepis Art. 30 ust.4 Ustawy PZP w treści: Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Taka reguła pozwala zamawiającym na elastyczne określenie przedmiotu zamówienia, lecz jednocześnie stawia przed Zamawiającymi wymóg dostatecznie jasnego sformułowania cech produktów równoważnych, jakich spełnienie przez zaoferowane produkty pozwoli na spełnienie warunku równoważności. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Gospodarczej ( KIO ) dopuszczenie przez Zamawiającego 2

3 rozwiązania równoważnego wymaga jednocześnie wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów, których spełnienie przez zaoferowane przez wykonawców rozwiązania przesądzi o uznaniu ich za równoważne wobec rozwiązań opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (tak również: KIO/UZP 984/09, KIO/UZP 967/09, KIO/UZP 876/09, KIO/UZP 436/09, KIO/UZP 335/09). Powołane orzecznictwo KIO koncentruje się właśnie na kwestionowaniu przez wykonawców prawidłowego sformułowania kryteriów równoważności. Zasada powyższa jest przez Rekomendację kwestionowana, w szczególności na stronie 6 przy wskazaniu naruszeń zidentyfikowanych w czasie kontroli, czy też w zapisach tabel 1-4, gdzie nie dopuszczono dostawy rozwiązania równoważnego wraz z zastrzeżeniem o kryteriach równoważności. Z drugiej strony Rekomendacja zdaje się wyrażać słuszne stanowisko (str. 4 Rekomendacji), iż ograniczenie zasady uczciwej konkurencji może nastąpić w wyniku opisania przedmiotu zamówienia w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza to krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a jednocześnie nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego.. Oznacza to, że w Rekomendacji przyjęto zasadę, zgodnie, z którą zasada swobody opisu przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 1 PZP) znajduje ograniczenie na rzecz zasady ochrony konkurencji (art. 29 ust.2 Ustawy PZP), tylko tam, gdzie Zamawiający nie są w stanie wykazać zasadności przyjętych wymagań, co do przedmiotu zamówienia. Oczywiście takie stanowisko jest zgodne z utrwalonym orzecznictwem KIO (chociażby KIO/UZP 1481/08, KIO/UZP 1253/08, KIO/UZP 1240/08, KIO/UZP 1502/08, KIO/UZP 1848/09, KIO/UZP 391/09, KIO/UZP 434/09, KIO/UZP 619/09, KIO/UZP 641/09; KIO/UZO 646/09, KIO/UZP 872/09, KIO/UZP 634/10, oraz w szczególności poniższe wyroki: KIO/UZP 547/09wyrok KIO Jeżeli potrzeba Zamawiającego jest zobiektywizowana może on tak opisać przedmiot zamówienia, że jest w stanie zadośćuczynić mu tylko jeden wykonawca - w takim wypadku celem nie jest preferowanie określonego wykonawcy, ale otrzymanie przez Zamawiającego świadczenia odpowiadającego jego potrzebom. i KIO/UZP 373/10 wyrok KIO Nie można absolutyzować art. 29 ust. 2 p.z.p., gdyż realizacja zakazu ograniczenia uczciwej konkurencji nie może doprowadzić do takiego opisu przedmiotu zamówienia, który eliminowałby różnice między produktami oferowanymi przez poszczególnych wykonawców oraz odbierał zamawiającemu prawo do takiego sformułowania treści siwz umożliwiającego dokonanie wyboru spośród produktów różnych wykonawców, takiego, który najbardziej odpowiada jego indywidualnym potrzebom.2. Dla stwierdzenia uchybienia przepisowi art. 7 ust. 1 p.z.p. w zakresie naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, nie wystarczy jedynie opisanie konkretnego działania, czynności, ale również niezbędne jest wykazanie niezgodności z prawem wskazanego działania lub zaniechania. ). Pomimo, iż Rekomendacja wydaje się opowiadać za powyższą zasadą, Rekomendacja nie dość, że nakazuje formułować opis przedmiotu zamówienia metodą funkcjonalną, to pomija jeszcze doniosłość rzeczywistych i zasadnych wymagań Zamawiających, co do przedmiotu zamówienia. Rekomendacja trywializuje potrzeby Zamawiających w zakresie sformułowania wymagań wobec nabywanych zestawów komputerowych poprzez sprowadzenie tych potrzeb do wyznaczenia 4 zadań, jakie zestawy komputerowe będą pełnić w ramach procesów realizowanych przez Zamawiających (tj. obsługa aplikacji biurowych, stacja graficzna, aplikacje edukacyjne, aplikacje obliczeniowe). Opierając się na takich 4 zadaniach Rekomendacja formułuje listę atrybutów dla zestawów komputerowych (wymienione w tabeli 1 str. 9 Rekomendacji), będących de facto przedmiotowo istotnymi kategoriami cech przedmiotu zamówienia. Odnosząc się do każdego z ustalonych atrybutów Rekomendacja w sposób dowolny rekomenduje użycie parametrów technicznych dla opisania atrybutu czy też całkowicie wyłącza możliwość zastosowania parametrów technicznych. W pewnych przypadkach dochodzi do zastosowania parametru technicznego, który Rekomendacja uznaje za wymaganie użytkowe. Z punktu widzenia praktycznego, żaden odpowiedzialny nabywca sprzętu komputerowego rynku detalicznego, czy też przedsiębiorca nie formułuje swoich wymagań w sposób zawarty w Rekomendacji, lecz przede wszystkim dokonuje przeglądu oferowanych przez rynek technologii 3

4 i dokonuje wyboru określonych rozwiązań technicznych, które w jego przekonaniu sprostają wymaganiom stawianym zestawom komputerowym. Rekomendacja odbiera Zamawiającym prawo do sformułowania wymagań bardziej szczegółowych niż wydajność zestawu, czy też pojemność dysku trwałego, choć dla każdego profesjonalnego użytkownika sprzętu IT ważne są dane techniczne nabywanych zestawów komputerowych wpływające na ogólnie rozumiane właściwości użytkowe zestawu, decydujące o klasie nabywanego sprzętu. Rekomendacja pozbawia Zamawiających prawa wyboru klasy zestawów komputerowych poprzez odebranie Zamawiającym prawa do sformułowania wymagań w sposób wskazujących precyzyjnie na parametry techniczne sprzętu, determinujące jego parametry użytkowe. Rekomendacja wprowadza błędne założenie cyt: Potrzeby Zamawiającego wyznaczane są nie rozwiązaniami technicznymi, lecz atrybutami określającymi przydatność zestawu komputerowego do realizacji zadań zamawiającego, czyli poprzez jego właściwości użytkowe. Te wyznaczane są przede wszystkim: (a) szeroko pojętą wydajnością komputera; (b) ergonomią pracy; (c) zgodnością zestawu z oprogramowaniem wykorzystywanym przez zamawiającego; (d) niezawodnością; (e) jakością procesu wytwarzania decydującą o trwałości i niezawodności sprzętu; (f) warunkami gwarancji świadczonymi przez dostawcę. Proces ten wygląda odwrotnie tj. Zamawiający definiuje swoje potrzeby funkcjonalne, na ich podstawie określa parametry techniczne, a następnie za ich pomocą opisuje przedmiot zamówienia w sposób pozwalający na zachowanie konkurencji, co w konsekwencji umożliwia wykonawcom szerszy dostęp do zamówienia, a co za tym idzie prawdopodobieństwo uzyskania najlepszego stosunku ceny do jakości. Choć zdaniem Izby lista właściwości użytkowych nie jest wyczerpująca (np. brakuje bezpieczeństwa użytkowania, energooszczędności, dostępności części zamiennych, etc.) to biorąc pod uwagę treść tabeli nr 2 Rekomendacji (str. 13) należy stwierdzić, iż zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia szeregu wymienionych w tabeli zapisów niedopuszczalnych uniemożliwia Zamawiającemu prawidłowe określenie parametrów nabywanego sprzętu lub też jest sprzeczne z przepisami Ustawy PZP. W Załączniku do niniejszego pisma zawarto szczegółowe komentarze odnoszące się do poszczególnych zapisów tabel 2-3 Rekomendacji wskazując na nietrafność przyjętych w Rekomendacji założeń. Zauważalne jest także całkowite pominięcie przez Rekomendację kwestii związanych z określeniem wymagań dla zestawów pod kątem kompatybilności z określonym oprogramowaniem, czy też, co najważniejsze, sposobu formułowania wymagań wobec systemów operacyjnych. W najnowszej wersji Rekomendacji, jaka jest dostępna na stronach Urzędu Zamówień Publicznych w ogóle wyeliminowano pozycję system operacyjny. Niewątpliwie kwestie związane ze zdefiniowaniem wymagań odnośnie systemów operacyjnych, czy też kompatybilnością zestawu z określonym systemem operacyjnym (w tym także zdefiniowanie pochodzenia testów potwierdzających taka kompatybilność) należą do najkrytyczniejszych problemów Zamawiających, co wynika z nikłej konkurencji na rynku systemów operacyjnych. Reasumując, Rekomendacja odmawiając Zamawiającym uprawnienia do precyzyjnego określenia wymagań technicznych w stosunku do przedmiotu zamówienia uniemożliwia Zamawiającym zdefiniowanie wymagań odpowiednich dla sprzętu markowego, który z uwagi na koszt prac badawczo rozwojowych, koszt zaplecza serwisowego, koszt utrzymania części zamiennych jest sprzętem droższym niż popularny sprzęt montowany z części dostępnych niejednokrotnie na wyprzedażach. W sytuacji zdyskwalifikowania w Rekomendacji zapisów 4

5 wskazujących na sprzęt markowy Zamawiający stosujący Rekomendację będzie skazany na zakup pozornie taniego sprzętu oraz charakteryzującego się awaryjnością i niestabilnością. Ponieważ koszty przestojów wynikające z awarii infrastruktury są znaczne, Zamawiający często decydują się na zakup sprzętu markowego. Rekomendacja nie powinna stawać na przeszkodzie dokonywania przez Zamawiających zakupu sprzętu markowego, gdyż w ten sposób stanowić będzie źródło praktyk ograniczających konkurencję w postaci eliminowania z dostępu do zamówienia wykonawców oferujących sprzęt markowy. Rekomendacja prowadzi do dodatkowego ubezwłasnowolnienia Zamawiających w procesach prowadzenia zamówień publicznych wystarczająco już trudnych z uwagi na charakterystyczną dla rynku polskiego dominację trybu przetargu nieograniczonego. Ponadto Izba podnosi następujące wątpliwości w zakresie kwestii formalnych związanych z wydaniem Rekomendacji: W opinii Izby, Rekomendacja została wydana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ( Ustawa PZP ) w zakresie art. 154 Ustawy PZP definiującego zakres kompetencji Prezesa Urzędu. Zgodnie z art. 154 Ustawy PZP Prezes Urzędu nie jest uprawniony do wydania adresowanych do Zamawiających norm ogólnych określających sposób stosowania przepisów Ustawy PZP. Jednakowoż Izba uznaje, że potencjalna rekomendacja mogłaby zostać wydana przez Prezesa UZP na podstawie Art. 154 pkt 13) Ustawy PZP w formie publikacji opracowania obejmującego zestawienie utrwalonego orzecznictwa sądów powszechnych i KIO odnoszących się to interesującej nas problematyki, dodatkowo opatrzonych stosownymi komentarzami stanowiącymi wynik uprzedniej konsultacji z interesariuszami sektora zamówień publicznych. Równocześnie podstawą do wydania Rekomendacji nie może być art. 154 pkt 10) Ustawy PZP, gdyż zgodnie z powołanym przepisem Ustawy PZP Prezes Urzędu ( ) upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;. Termin przykładowe odnoszący się do wzorów umów, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień wskazuje, iż powołany art. 154 pkt 10) Ustawy PZP przyznaje Prezesowi Urzędu rolę podmiotu propagującego najlepsze praktyki stosowane w sektorze zamówień publicznych ucieleśnionych w dokumentach stosowanych przez jego uczestników, gdzie decyzja o skorzystaniu z takich dokumentów przez Zamawiających należy do ich swobodnej decyzji. W żadnym wypadku powołany przepis Ustawy nie uprawnia Prezesa Urzędu do narzucania Zamawiającym określonych praktyk, narzucania określonych sposobów prowadzenia postępowań lub też wymuszania na Zamawiających zaniechania wykonywania uprawnień wynikających z Ustawy PZP. Tymczasem sama Rekomendacja została sformułowana w sposób kategoryczny i niepozostawiający wątpliwości, co do oczekiwań Prezesa Urzędu względem jej stosowania przez Zamawiających. Nie bez znaczenia dla oceny celu Rekomendacji jest także opublikowanie Rekomendacji na stronie internetowej Urzędu pod zakładką wytyczne oraz samo wprowadzenie do Rekomendacji wskazujące, iż jej treść została opracowana na podstawie wyników kontroli oraz uchwał Krajowej Izby Odwoławczej. Jednakowoż z drugiej strony, w opinii Izby art. 154 pkt 10) Ustawy PZP jest właściwą podstawą dla publikacji przez Prezesa Urzędu rzeczywistych stosowanych w praktyce dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań w zakresie zamówień publicznych czy też dokumentów opracowanych w wyniku zapoznania się Prezesa UZP ze stanowiskiem szerokiego spektrum uczestników rynku zamówień publicznych. Jednym słowem publikacja takich dokumentów (podobnie zresztą jak publikacja Rekomendacji) winna zostać poprzedzona: (a) uzyskaniem przez Prezesa Urzędu stanowisk zamawiających; (b) uzyskaniem przez Prezesa Urzędu stanowisk podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych, względnie zrzeszających takie podmioty organizacji; 5

6 (c) dokonaniem przeglądu adekwatnego do przedmiotu publikacji orzecznictwa KIO. Izba stwierdza, iż w przeszłości dochodziło do prób sformułowania analogicznych do Rekomendacji zaleceń przez podmioty rynku zamówień publicznych, co na tle szeregu kontrowersji związanych z treścią takich zaleceń spowodowało, iż Izba podjęła próbę zbudowania katalogu dobrych praktyk w przedmiocie konstrukcji postanowień opisu przedmiotu zamówienia publicznego obejmujących dostawy sprzętu komputerowego. Wydane przez Radę Izby Stanowisko W Sprawie Zasad Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia jest dostępne na stronach internetowych Izby i dowodzi wysiłku, jaki Izba i jej członkowie włożyli w opracowanie tego rodzaju przewodnika godzącego wymagania przepisów prawnych oraz potrzeb i oczekiwań zamawiających. Doświadczenia Izby wykazały istnienie wielu problemów związanych z formułowaniem zasad sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia. Nie oznacza to jednak, iż Izba uznaje własne Stanowisko za dokument idealny i ostateczny. Izba uznaje jednak, iż doświadczenia interesariuszy sektora zamówień publicznych na rynku teleinformatycznym winny ulec kompilacji w formie jednolitych i powszechnie akceptowanych zasad sporządzania opis przedmiotu zamówienia, tym bardziej wówczas, gdy zasady takie miałby przyjąć formę publikacji dokonywanych przez Prezesa Urzędu. W takim stanie rzeczy Izba niniejszym zwraca się do Pana Prezesa ponownie z wnioskiem o zawieszenie wydanej przez Pana Prezesa Rekomendacji oraz z wnioskiem o wszczęcie procesu konsultacji jej treści z zainteresowanymi środowiskami interesariuszy sektora zamówień publicznych. Izba wyrażą nadzieję, iż lektura niniejszego wystąpienia (w tym także jego części technicznej zawartej w Załączniku), spowoduje, iż Pan Prezes wnikliwie rozważy poruszone tu aspekty formalne i merytoryczne, a następnie zweryfikuje treść Rekomendacji. Z poważaniem Załącznik nr 1: ( 4 strony) Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes PIIT 6

7 Załącznik nr 1 Tabela 2 Poz.1. Zapisy dotyczące zestawu, jako całości. 1. Wymaganie, aby wszystkie lub cześć komponentów zestawu (np. płyta główna, monitor, klawiatura, mysz urządzenie peryferyjne) pochodziły od tego samego producenta i były sygnowane logiem producenta komputera jest dopuszczalne, gdyż jednolitość komponentów jest parametrem decydującym o spełnieniu przez zestaw właściwości użytkowych, jakim są niezawodność oraz ergonomia. Należy podkreślić, iż uzyskanie certyfikatu zgodności produktu z określoną normą lub zgodności procesu wytwarzania nie przesądza o niezawodności produktu. Żaden z certyfikatów stosowanych w zakupach zestawów komputerowych nie stanowi dowodu na okoliczność, aby producent przeprowadził testy niezawodności elementów zestawu działających w celu upewnienia się, że zachodzi gwarancja niezawodności działania poszczególnych komponentów zestawu. Oczywiście wymaganie to w zakresie niezawodności powinno być stawiane z ostrożnością np. do elementów wewnętrznych zestawu. Natomiast Zamawiający nabywając zestaw, którego zasadnicze elementy są wyprodukowane przez jednego producenta uzyskuje pewność, iż współpraca tych elementów była przedmiotem miarodajnych testów. W odniesieniu do zestawu i urządzeń peryferyjnych wymóg wspólnego producenta oznacza, iż zamawiający może się spodziewać, że poszczególne elementy zostały zaprojektowane również pod kątem ergonomicznej eksploatacji czy wymagań w zakresie ochrony środowiska. Zatem, komentowane wymaganie ma sens, bowiem świadczy o tym, iż konfiguracja poszczególnych elementów nie jest przypadkowa i będzie spełniać oczekiwanych przez Zamawiającego wymagań, których wykazanie za pomocą certyfikatów nie jest możliwe. Poz.2. Model zainstalowanego procesora 1. Wskazywanie konkretnego producenta/nazwa modelu jest dopuszczalne zgodnie z Art. 29 ust.3 Ustawy PZP, wówczas, gdy wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia, a inny opis nie jest możliwy a dodatkowo pod warunkiem dopuszczenia rozwiązania równoważnego i określenia precyzyjnych kryteriów równoważności. Zwrócić należy uwagę, iż na stronie Rekomendacji zastrzeżenia autorów Rekomendacji są kierowane do pkt 2-4 Poz.2 Tabeli, czyli do architektury wewnętrznej procesora, a wskazanie konkretnego modelu procesora w ogóle nie zostało omówione. Izba stoi na stanowisku, iż wskazanie określonego modelu procesora oraz dopuszczenie procesora równoważnego na podstawie spełnienia kryteriów określonych testów nie stanowi naruszenia ustawy Rekomendacja w odniesieniu do niniejszych punktów tabeli uznaje, iż zamieszczenie wymagań, co do wewnętrznej architektury procesora, jako niedopuszczalne, po czym na stronie Rekomendacji znajduje się obszerne uzasadnienie, z którego wynika, iż taki opis przedmiotu zamówienia może potencjalnie dyskryminować któregokolwiek z producentów procesorów. Oznacza to, że w rzeczywistości nie następuje dyskryminacja, lecz jedynie takie wymaganie potencjalnie prowadzić może do stanu dyskryminacji określonych producentów, zatem Poz.2 pkt 2-4 nie powinna znaleźć się w tabeli nr 2. Nawiasem mówiąc Rekomendacja odnosi się do producentów procesorów, którzy nie są producentami zestawów komputerowych, a więc nie konkurują o przedmiot zamówienia. Poz.3. Płyta Główna 1-5. Na stronie 20 i 21 Rekomendacji podobnie jak w przypadku procesora uznano, iż taki opis przedmiotu zamówienia może naruszać konkurencję, co automatycznie wyłącza zamieszczenie nin. wymagania, jako bezwzględnie naruszającego zasadę ochrony konkurencji. Jednak naruszenie zasady konkurencji odnosi się do producentów poszczególnych elementów 7

8 płyty głównej, a nie producentów zestawu. Rekomendacja nie zawiera także wskazania, iż stosownie do art. 29 ust.3 Ustawy PZP dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych przy zachowaniu precyzyjnie określonych kryteriów równoważności. Poz.5 Karta Graficzna Rekomendacja wyłącza jakiekolwiek formułowanie wymagań technicznych wobec kart graficznych uznając takie parametry za zbędne i zalecając wyłącznie zamieszczenie wymagań w zakresie spełnia przez grafikę zestawu testów wydajnościowych (patrz tabela 1 i 3). Rekomendacja pomija przy tym tak istotne dla użytkownika parametry jak: rozdzielczość, ilość obsługiwanych monitorów, głębia kolorów, częstotliwość odświeżania dla danej rozdzielczości, wsparcie standardów takich jak: OpenGL, DirectX czy chociażby technologii HD lub 3D, które mają szczególne znaczenie w przypadku zestawów przeznaczonych do przetwarzania grafiki. Konsekwencją zakwestionowania w Rekomendacji opisów zawartych w Poz. 2, 3 i 5 Tabeli nr 2 jest całkowite wyłączenie opisu procesora, płyty głównej i karty graficznej w Tabeli 4 zawierającej rekomendację, co do wzorcowego opisu przedmiotu zamówienia i zastąpienie tychże wymagań wymogiem wydajności zestawu. Poz.6 Pamięć Operacyjna. Rekomendacja wyłącza jakiekolwiek formułowanie wymagań technicznych wobec modułów pamięci RAM za wyjątkiem wielkości pamięci podlegającej dostawie, uznając inne parametry za zbędne i rekomenduje zamieszczenie wyłącznie wymagania w zakresie maksymalnej wartości rozbudowy pamięci i liczby wolnych slotów (patrz tabela 4). Poz. 7 Pamięć Masowa Rekomendacja uznaje, że jedynym istotnym parametrem dysku twardego jest jego pojemność minimalna, stąd w tabeli 4 podano wyłącznie minimalną wartość pamięci dysku. Natomiast podstawowe parametry techniczne dysku zawarte w Poz. 7 tabeli 2 zostały uznane za niedopuszczalne, a z drugiej strony na stronie 21 i w Tabeli 4 Rekomendacja zezwala na dowolny opis nie naruszający konkurencji. Zatem Rekomendacja w zakresie pamięci masowej w tabeli 2 i 3 jest sprzeczna i niezgodna ze szczegółowymi wyjaśnieniami autorów Rekomendacji, co do motywów sporządzenia obu tabel. Biorąc także pod uwagę fakt, iż przeznaczeniem zestawu może być wykonywanie funkcji obliczeniowej lub przetwarzanie grafiki, zakwestionowane w tabeli nr 2 parametry techniczne dysku niejednokrotnie będą parametrami istotnymi dla Zamawiających, co czyni wskazanie Rekomendacji, jako oderwane od potrzeb Zamawiających. Tabela nr 3 Poz.1 Wydajność Niezależnie do stanowiska Izby poddającego w wątpliwość prawną dopuszczalność wymuszania na Zamawiających definiowania opisu przedmiotu pod kątem wymagań funkcjonalnych oraz zasadność przyjęcia wydajności, jako kryterium zastępującego opis techniczny komponentów zestawu, należy wskazać, iż wymuszanie na Zamawiających posłużeniem się wynikami testów, jako dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez oferowane zestawy wymagań opis przedmiotu zamówienia wyłącza możliwość dokonania przez Zamawiających opis przedmiotu zamówienia w sposób dopuszczający zastosowania oprogramowania open source, tj,. oprogramowania darmowego obniżającego koszt zakupu zestawów. W ten sposób Zamawiający poprzez zastosowanie się do Rekomendacji popadną w konflikt z zasadą zakazującą naruszania uczciwej konkurencji, gdyż Rekomendacja ogranicza postępowanie wyłącznie do zastawów, co do których opublikowano testy oraz do zestawów, które nie były testowane pod kątem 8

9 współpracy z oprogramowaniem open source. Z drugiej strony dopuszczenie przez Zamawiających testów przeprowadzonych przez samych wykonawców, spowoduje niewiarygodność wyników testów, skoro testy będą wykonywane przez wykonawców mających interes faktyczny w osiągnięciu pozytywnych wyników testów przy wykorzystaniu różnorakich zabiegów np. overclockingu. Równocześnie należy zauważyć, iż np. wyniki testów Babco pochodzą zarówno od producentów procesorów jak i producentów zestawów, a także od osób trzecich. Wyniki testów nie są weryfikowane przez organizację Babco, co powoduje, iż nie istnieją przeszkody do przekazania Babco i opublikowania testów o nieprawdziwych wynikach i tym samym doprowadzenie do sytuacji, w której Zamawiający dokonają zakupu sprzętu o wydajności w rzeczywistości niższej niż wskazana w SIWZ. Poz.2. Specyfikacja wyświetlaczy i lampek kontrolnych; Zakwalifikowanie zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia specyfikacji wyświetlaczy i lampek kontrolnych, jako zapisów potencjalnie dyskryminujących jest niezasadne, gdyż wyświetlacze i lampki umożliwiają zwykłemu użytkownikowi podjęcie informacji o nieprawidłowej pracy sprzętu lub stwierdzenia stanu zagrożenia uszkodzenia sprzętu. Tego rodzaju informacja skraca czas wykonywania czynności serwisowych oraz umożliwia wykonanie czynności zapobiegających awarii sprzętu. Poz. 3 Wyposażenie dodatkowe Zakwalifikowanie zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zdalnego zarządzania komputerem z poziomu BIOS, jako zapisu potencjalnie dyskryminującego jest niezasadne, gdyż taka funkcjonalność umożliwia zdalne interwencje serwisowe, co oczywiście skraca czas przestoju sprzętu dotkniętego usterką oraz w przypadku usterki pozagwarancyjnej ogranicza koszt naprawy. Takie rozwiązanie oferuje wielu renomowanych producentów sprzętu. Tabela 4 W odniesieniu do Tabeli 4 zawierającej przykładowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu od zestawu komputerowego Izba wskazuje, iż została ona opracowana na podstawie błędnych założeń zakwestionowanych przez Izbę w powyższych zastrzeżeniach. Dodatkowo należy podnieść, iż w przypadku tak sformułowanego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający nabyłby sprzęt obarczony następującymi, niedoskonałościami względnie dopuściłby się naruszenia Ustawy PZP lub działał na własną niekorzyść: 1. Wystąpiłby brak pełnego współdziałania zestawu z dostarczonym monitorem z uwagi na brak określenia wymagań, co do grafiki zestawu w obszarze rozdzielczości, głębi etc.; 2. Dostawie podlegałby zestawy bez karty dźwiękowej i bez użytecznych portów słuchawek i mikrofonu, gdyż w opisie zawarto pozycję Brak wymagań dot. wyposażenia multimedialnego, a w wymaganiach dodatkowych zawarto zapis, iż oferowany komputer ma posiadać gniazdo słuchawek i mikrofonu, wyprowadzone na przedni panel obudowy; 3. Wystąpiłaby niemożność zastosowania niejednokrotnie oczekiwanego przez Zamawiających oprogramowania open source, (czyli obniżającego koszty zakupu zestawu) z uwagi na brak benchamarków dla określonych programów i konkretnym modeli komputerów; 4. [uwaga: dotyczy poprzedniej wersji Rekomendacji] Wystąpiłoby naruszenie art. 29 ust.3 Ustawy PZP poprzez wskazanie z nazwy oprogramowania Microsoft Windows 7 64-bit oraz Microsoft Office bez wskazania równoważnego oprogramowania; 5. Zamawiający uzyskałby niekorzystne warunki gwarancji, gdyż przewidziano wymaganie alternatywne, aby serwis był wykonywany przez producenta zestawu lub jego autoryzowanego przedstawiciela, przy czym dla spełnienia jednego z wymagań 9

10 wystarczy oświadczenie Wykonawcy. Otóż wymaganie to jest weryfikowane wyłącznie na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ponadto wymaganie to nie wskazuje, iż wymaga się od Wykonawcy zapewnienia, aby gwarancja na sprzęt była gwarancją producenta. Zamawiającemu ma wystarczać gwarancja Wykonawcy lub też jego dostawcy, a serwis gwarancyjny ma wykonywać jakikolwiek autoryzowany partner serwisowy producenta. Takie wymaganie oznacza, iż w przypadku upadłości Wykonawcy lub jego partnera serwisowego Zamawiający nie będzie mógł realizować uprawnień z gwarancji. Prawidłowo skonstruowany opis przedmiotu zamówienia winien wymagać gwarancji producenta, gdzie Wykonawca przyjmuje wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków gwarancyjnych przez producenta, jako solidarnie zobowiązany bądź, jako autoryzowany serwis producenta; 6. Możliwe byłoby dostarczenie myszy jednoprzyciskowej na krótkim kablu lub myszy Wifi / Bluetoth, w sytuacji, gdy zestaw nie obejmuje takich protokołów komunikacji. Wynika to ze śladowych wymagań dla myszy. 7. [uwaga: dotyczy poprzedniej wersji Rekomendacji] Zamawiający żąda nieadekwatnego certyfikatu zgodności zestawu z Windows XP skoro Zamawiający oczekuje Windows 7, który zresztą nie będzie mógł być wydany w przypadku, gdy monitor pochodzi od innego producentami niż jednostka centralna (patrz definicja zestawu = jednostka centralna + monitor); 8. Wystąpiłaby możliwość dostawy każdego typu klawiatury, pod warunkiem, że posiadać będzie wtyk USB oraz układ polski programista; 9. Nie byłoby możliwe dostarczenie monitora o lepszych parametrach niż TFT LCD, kontrast >500:1 jasność >280 cd/m2. 10

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Warszawa 2011 r. Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK stan prawny

Bardziej szczegółowo

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych 2011 Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych REKOMENDACJE Prezesa UZP Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. styczeń marzec 2015 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. styczeń marzec 2015 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH styczeń marzec 2015 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 grudnia 2014 r.

WYROK z dnia 19 grudnia 2014 r. Sygn. akt: KIO 2605/14 WYROK z dnia 19 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 32 349 29 89, fax.+48 32 349

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Szanowni Państwo,

Wstęp. Szanowni Państwo, Wstęp Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu poradnik poświęcony podstawowym zasadom sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ lub Specyfikacja ), stanowiącej kluczowy dokument

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lutego 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lutego 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 175/14 Sygn. akt: KIO 179/14 WYROK z dnia 13 lutego 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Emil Kawa Barbara Bettman Sylwester Kuchnio Agata

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski WYROK z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r. WYROK z dnia 23 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 13 marca 2012 r. Protokolant: Paulina Nowicka

WYROK. z dnia 13 marca 2012 r. Protokolant: Paulina Nowicka WYROK z dnia 13 marca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2012 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2122/14 Sygn. akt: KIO 2128/14 WYROK z dnia 12 listopada 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Katarzyna Prowadzisz Małgorzata Rakowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Rafał Malujda Ryszard Michalski Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2403/13 WYROK z dnia 24 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie dnia 23 października

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO REGULAMINU DIALOGU TECHNICZNEGO

KOMENTARZ DO REGULAMINU DIALOGU TECHNICZNEGO KOMENTARZ DO REGULAMINU DIALOGU TECHNICZNEGO 1. DIALOG TECHNICZNY W UJĘCIU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM Dialog techniczny (konsultacje rynkowe) został wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych 1 ( PZP

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 634/10 WYROK z dnia 6 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Paweł Trojan Justyna Tomkowska Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1338/14 KIO 1377/14 WYROK z dnia 17 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Aneta Mlącka Beata Pakulska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 marzec 2014 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 323492989, fax.+48 323492988

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2438/12 WYROK z dnia 22 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2307/14 WYROK z dnia 18 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Sylwester Kuchnio Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo