RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA"

Transkrypt

1 RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Powalcz¹ o pogotowie Szpital powalczy o kontrakt na ratownictwo medyczne. Najpierw jednak trzeba sporo zainwestowaæ, choæ to nie daje adnej gwarancji na zwyciêstwo w konkursie. Wiêcej na str. 3. Zachêcaj¹ do wyborów M³odzi radomszczanie zachêcali do wziêcia udzia³u w zbli aj¹cych siê wyborach. Wiêcej na str. 4. Postaæ ludzka na biennale W galerii muzeum mo na by³o ogl¹daæ czarno-bia³e fotografie nades³ane na biennale Postaæ ludzka w pejza u, które organizuje radomszczañskie Towarzystwo Fotograficzne im. Osterloffa. Wiêcej na str. 5. Spartakiada Amazonek IX Spartakiada Amazonek Regionu ódzkiego, której gospodarzem by³o Radomsko, za nami. Do naszego miasta w pi¹tek 9 wrzeœnia przyjecha³y panie z okolicznych miast i miasteczek. Wiêcej na str. 8. Relaks ze smakiem Majonezy, sosy, musztardy oraz gad ety firmowe WSP Spo³em, producenta s³ynnego Majonezu Kieleckiego, bêd¹ nagrodami za rozwi¹zanie Relaksu Rodzinnego. Szczegó³y na str. 9. Fot. Jolanta D¹browska NR 37 (959) TYGODNIK 15 wrzeœnia 2011 r. Rok XIX Nr indeksu ISSN Cena 2 z³ (w tym 8% VAT) I Radomszczañskie Targi Pracy odwiedzi³o wiele osób poszukuj¹cych pracy. W poszukiwaniu pracy INFORMATOR CO, GDZIE, KIEDY? Str. 14, 15 Targi pracy we wtorek 13 wrzeœnia przyci¹gnê³y do Miejskiego Domu Kultury wiele osób zainteresowanych znalezieniem b¹dÿ zmian¹ pracy. REKLAMA... Targi, których g³ównym organizatorem by³ Powiatowy Urz¹d Pracy, zorganizowano w Radomsku po raz pierwszy. - Myœlê, e jak na pocz¹tek to jest zupe³nie nieÿle. Liczyliœmy mo e na wiêcej, ale dobre jest i te 26 stanowisk, które zosta³y utworzone. Taki bezpoœredni kontakt osób poszukuj¹cych pracy z pracodawcami jest bardzo wa ny. Mo na sobie na miejscu porozmawiaæ, z³o yæ papiery - mówi Jadwiga Jaguszewska, kierownik referatu poœrednictwa PUP. - Rozmawiam z wystawcami i mówi¹ mi, e zainteresowanie jest du e, niektórzy s¹ ju umówieni na rozmowy wstêpne. Myœlê, e przyniesie to dobry efekt - dodaje. Targi odbywa³y siê w Miejskim Domu Kultury. Jego hol szybko wype³ni³ siê m³odszymi i starszymi osobami poszukuj¹cymi pracy. Jedn¹ z nich by³a pani Ania. - Mam nadziejê, e dziêki takim targom bêdzie mo na znaleÿæ pracê. Na rynku radomszczañskim jest to bardzo trudne. Podobno maj¹ byæ te zorganizowane jakieœ kursy, szkolenia umo liwiaj¹ce zmianê zawodu. W Radomsku o pracê jest bardzo, bardzo ciê ko - ocenia. Opiniê naszej rozmówczyni potwierdzaj¹ dane Powiatowego Urzêdu Pracy. W sierpniu w powiecie radomszczañskim by³o blisko 6,5 tys. bezrobotnych, z czego ponad po³owê stanowi³y kobiety. (jd) REKLAMA WRZEŒNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 1

2 WIADOMOŒCI * REKLAMA Radca zamiast nauczycieli Kolejna rada i kolejny strajk pracowników. Konflikt w radomszczañskiej poradni trwa. Szans na porozumienie miêdzy obu stronami wci¹ nie widaæ. Starostwo na razie nie podejmuje adnych stanowczych kroków. Wydaje siê, e konflikt miêdzy Beat¹ Ciupiñsk¹, dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, a wiêkszoœci¹ podleg³ych jej pracowników placówki utkn¹³ w martwym punkcie. Przypomnijmy, e niedawno wiêkszoœæ pracowników tej placówki odmówi- ³a udzia³u w radzie pedagogicznej. Na radzie pojawi³o siê jednak kilka osób i mimo e nie mo na by³o podejmowaæ prawomocnych uchwa³ ze wzglêdu na brak kworum, to i tak posiedzenie siê odby³o. Jak wtedy wyjaœnia³a nam jedna z przeciwnych dyrektorce pracownic Anna oszakiewicz, pracownicy, którzy zbojkotowali posiedzenie rady, nie widz¹ mo liwoœci dalszej wspó³pracy z dyrektor Beat¹ Ciupiñsk¹. Pismo o takiej treœci trafi³o te do zarz¹du po- wiatu radomszczañskiego, któremu podlega poradnia. Dyrektor Ciupiñska zapewnia³a nas, e mimo buntu pracowników poradnia dzia³a i wszyscy pacjenci nadal s¹ przyjmowani. Zapowiedzia³a te, e wobec pracowników wyci¹gnie konsekwencje wynikaj¹ce z przepisów. Beata Ciupiñska wyznaczy³a te termin kolejnej rady. Mia³a siê ona odbyæ w œrodê 7 wrzeœnia. Zbuntowani pracownicy po raz kolejny nie przyszli. - Przez nieodpowiedzialnych nauczycieli rada nie mo e normalnie pracowaæ - komentuje sprawê dyrektor Ciupiñska. - Po raz kolejny mogê powiedzieæ, e podejmê tylko te dzia³ania, które przypisane s¹ prawem - dodaje. - Tak naprawdê rada nie mo e obradowaæ bez kworum, czyli co najmniej Ukrad³ z³ote ³añcuszki 34-latek ukrad³ z jednego z radomszczañskich lombardów kilka z³otych ³añcuszków i ukry³ siê na strychu pobliskiej kamienicy. Szybko zosta³ jednak z³apany. Sprawca w œrodê 7 wrzeœnia oko³o godziny wszed³ do jednego z lombardów w Radomsku. Zacz¹³ ogl¹daæ i przymierzaæ z³ote ³añcuszki, a kiedy sprzedawca na chwilê siê odwróci³, z³odziej uciek³ z dwoma ³añcuszkami na szyi. Pracownik lombardu ruszy³ za nim. Na miejsce przyjecha³a tak e wezwana tam policja. Wraz z pracownikiem lombardu policjanci przeszukali podwórko jednej z kamienic przy ulicy Krakowskiej. Z³odzieja znaleziono na strychu. - By³ nim 34-letni mê czyzna bez sta³ego miejsca zamieszkania, który twierdzi³, e ostatnio przebywa³ na terenie Niemiec - mówi Gazecie oficer prasowy KPP w Radomsku Aneta Komorowska. - Bi uteriê wart¹ ponad 2 tysi¹ce z³otych sprawca wyrzuci³ na strychu kamienicy. Policjanci j¹ znaleÿli i oddali w³aœcicielowi. Za kradzie grozi mê czyÿnie kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci. (jk) po³owy cz³onków rady - mówi Gazecie Anna oszakiewicz. - Pani dyrektor straci³a zdolnoœæ kierowania rad¹ pedagogiczn¹ - dodaje. W poniedzia³ek 12 wrzeœnia o godzinie odby³o siê spotkanie zorganizowane przez starostwo powiatowe. Zaproszono na nie obie sk³ócone strony. Pojawi³a siê dyrektor Ciupiñska i ci nauczyciele, którzy j¹ popieraj¹. Przeciwni dyrektorce pracownicy przys³ali... radcê prawnego. Jak siê dowiedzieliœmy, nie dosz³o do porozumienia. Tymczasem wczoraj, w œrodê 14 wrzeœnia, ju po zamkniêciu tego numeru Gazety, mia³a siê odbyæ kolejna rada zwo³ana przez dyrektor poradni. Ju w poniedzia³ek radca prawny zapowiada³, e i na tê radê pracownicy przeciwni Beacie Ciupiñskiej nie przyjd¹. Dyrektorka po raz kolejny zapowiedzia³a wyci¹gniêcie wobec nich konsekwencji. Jak z kolei dowiadujemy siê od Anety NiedŸwieckiej, rzecznika prasowego starostwa powiatowego, któremu poradnia podlega, organ prowadz¹cy chce, eby obie strony siê porozumia³y i st¹d decyzja o zorganizowaniu spotkania. (jk) Wyprawka dla aka Radomszczañski Polski Czerwony Krzy prowadzi akcjê Wyprawka dla aka. Zbierane s¹ artyku³y szkolne, ksi¹ ki, odzie. Zebrane rzeczy bêd¹ przekazane dzieciom z najubo szych rodzin. Osoby, które chcia³yby wspomóc akcjê, mog¹ przynosiæ potrzebne artyku³y do biura PCK przy ul. Przedborskiej 39. (jd) REKLAMA... PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE W zwi¹zku z ujawnion¹ przez Urz¹d Miasta Radomsko omy³k¹, polegaj¹c¹ na b³êdnym okreœleniu w treœci Raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, iloœci odpadów niebezpiecznych podlegaj¹cych odzyskowi, a który zosta³ przed³o ony przez firmê Eko-Radomsko Sp. z o.o. w postêpowaniu o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowê instalacji do unieszkodliwiania odpadów, w/w omy³ka zosta³a sprostowana przez Wnioskodawcê pismem przed³o onym wobec tut. Organu w dniu 2 wrzeœnia 2011 r., zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz z póÿn. zm.), uwzglêdniaj¹c treœæ sprostowania ponownie informujê, e firma EKO - Radomsko Sp. z o.o. wyst¹pi³a z wnioskiem do Prezydenta Miasta Radomsko o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowê istniej¹cej instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w celu: zwiêkszenia iloœci unieszkodliwianych na niej odpadów niebezpiecznych (metod¹ D9) z 10 m 3 /d do 60 m 3 /d prowadzenia operacji odzysku odpadów niebezpiecznych (metod¹ R14) w iloœci do 29m 3 /d, jako alternatywnego sposobu jej wykorzystania w Radomsku na dzia³ce o nr ewidencyjnym 250/3 obrêb 10. Wzglêdem pierwotnej informacji zmianie ulega docelowa iloœæ odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do odzysku metod¹ D9 z 31 m 3 /d do 60 m 3 /d. Informacja o wniosku zosta³a zamieszczona w publicznie dostêpnym wykazie danych. Do wniosku do³¹czono uzupe³niony raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko. Z powy szymi dokumentami mo na siê zapoznaæ w Wydziale Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa Urzêdu Miasta Radomska, ul. Tysi¹clecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do Uwagi i wnioski dotycz¹ce w/w inwestycji mo na sk³adaæ w tut. Urzêdzie w nowo ustalonym terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomoœci. tj. od r. do r. POMO EMY TWOJEMU DZIECKU ODNIEŒÆ SUKCES! SJO Eurolingwista zaprasza na: Kurs nauki czytania, pisania i liczenia dla dzieci 5 i 6-letnich Warsztaty rozwijaj¹ce uzdolnienia dziecka (plastyczne, teatralne, taneczne, muzyczne) Wiêcej informacji: Sekretariat: Al. Jana Paw³a II 3/ Radomsko Tel. 44/ REKLAMA... GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Wydawca: MEDPRESS Jacek Wies³aw êski. Adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, tel./fax , Redaktor naczelny - Robert D¹browski (tel , Redakcja: Jolanta D¹browska (tel , i Janusz Kucharski (tel , Redaktor graficzny - Zbigniew Kipigroch Stale wspó³pracuj¹: Miros³awa êska, Ma³gorzata Skupiñska, Jolanta Siemiñska, Tomasz A. Nowak, Tomasz Zaskórski, Jan Nitecki. Marketing - Marek Loszek tel Reklama: Adam Stefañski, Ryszard Kowalski. Biuro og³oszeñ czynne: pon. - wt , œr. - pt w lokalu redakcji. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. WY CZENIA PR DU tel. 991, r. w godz Kalinki (pos. nry 1-50); r. w godz Przedbórz, ul. Cegielniana, Konecka (nry 1-20), Pocztowa (nry 29-48, Poczta Polska, TP S.A.), Podzamcze, Wodna 7; r. w godz Jaskó³ki 2, Strzelce Ma³e (pos. nry i ); r. w godz Radomsko, Osiedle SM Dwunastka - ul. Piwna (nry 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, KRUS i gara e), Armii Krajowej (nry 12-14), Krakowska nr 65, Targowa (nry 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, SM Dwunastka i gara e); r. w godz Korytno 2B (pos. nry 7-72 i ); r. w godz Radomsko, ul. Rolna (nry i 57-81, Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny nr 5, boisko OR- LIK), Nowa 21, S³oneczna (nry 1-18), Stodolna (nry i i 72), Wiœniowa, Wilsona (nry i 44-52); r. w godz Policzko Stare 3 (pos. nry 8-13 i hydrofornia); r. w godz Bujniczki (pos. nry 1-67), Gorzkowice, ul. Tysi¹clecia; r. w godz Policzko Gaj (pos. nry 1-32), Gaj; r. w godz Kotków, Kolonia Kotków, Wola Kotkowska, Brodek, Komorniki, Krzemieniewice (pos. nry 1-41 i 2-40, Koœció³, OSP), Rdu³towice, Zalesie; r. w godz Radomsko, ul. Rolna (nry i 57-81, Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny nr 5, boisko ORLIK), Nowa 21, S³oneczna (nry 1-18), Stodolna (nry i i 72), Wiœniowa, Wilsona (nry i 44-52); r. w godz Marianek k. Gorzkowic, Kolonia Krzemieniewice (pos. nry 1-30), Krosno (pos. nry 1-9), Krosno-Bugaj 7b, Niwy, Trzymorgi - stanica harcerska, Stara Wieœ (pos. nry i 11-15); r. w godz Korytno 2A (pos. nry 7-92); r. w godz Piskorzeniec Wilki (pos. nry 1-22). 2 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15 WRZEŒNIA 2011 R.

3 WIADOMOŒCI * REKLAMA Powalcz¹ o pogotowie Symboliczne ³opaty wbijali radomszczañscy i ³ódzcy politycy. Obwodnica w budowie Z kilkumiesiêcznym opóÿnieniem rozpoczê³a siê budowa zachodniej obwodnicy Radomska. W czwartek 8 wrzeœnia na budowie symbolicznie wbito pierwsze ³opaty. Na plac budowy przy ul. œw. Rocha przyjechali m.in. marsza³ek województwa ³ódzkiego Witold Stêpieñ, prezydent Radomska Anna Milczanowska, wszyscy radomszczañscy parlamentarzyœci i lokalni radni sejmiku województwa. Plac budowy zosta³ pob³ogos³a- Parking na targowicy - Dlaczego zamkniêto plac targowicy na czas trwania Festiwalu Zalewajki? Wielu kierowców nie mia³o gdzie zaparkowaæ samochodów, a tam zmieœci³yby siê ich setki - pyta nasz czytelnik. Festiwal Zalewajki trwa³ niemal przez ca³¹ niedzielê. Do Radomska przyjecha³o wielu goœci. Wokó³ parku Œwiêtojañskiego, gdzie odbywa³a siê impreza, miejsc parkingowych jest doœæ ma³o. Kierowcy jeÿdzili wokó³ w poszukiwaniu miejsca, gdzie mo na siê zatrzymaæ. Nasz czytelnik zauwa a, e sprawê w du ej mierze rozwi¹za³oby udostêpnienie dla samochodów s¹siaduj¹cego z parkiem placu targowego. Dlaczego tak siê nie sta³o, zapytaliœmy wiony przez ks. Stanis³awa Kotyla. Obwodnicê buduje firma Radko z Przeciszowa. 6,5-kilometrowy odcinek po- ³¹czy ulicê BrzeŸnick¹ z Narutowicza. Obwodnica ma kosztowaæ 45 mln, w tym 30 mln to dotacja unijna, pozosta³¹ kwotê do³o y miasto. (jd) Kolejny przetarg na sprzêt Po raz drugi nie uda³o siê kupiæ brakuj¹cego sprzêtu na oddzia³ intensywnej terapii i anestezjologii radomszczañskiego szpitala. Na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii Szpitala Powiatowego w Radomsku brakuje potrzebnego do pracy sprzêtu. Pisaliœmy o tym trzy tygodnie temu. Jak nas wtedy poinformowa³a Bernadeta Ko³odziejczyk, dyrektor ds. lecznictwa w radomszczañskiej placówce, konieczny jest zakup miêdzy innymi pomp strzykawkowych, separatorów, wózków na aparaturê medyczn¹ czy oprzyrz¹dowania do gniazd pró - niowych. Przetarg, który og³osi³o starostwo, zakoñczy³ siê uniewa nieniem, poniewa z³o one oferty przekracza³y kwotê, jak¹ urz¹d planuje wydaæ. Najtañsza oferta opiewa³a na 58 tysiêcy Podczas Festiwalu Zalewajki plac targowicy by³ zamkniêty. z³otych, podczas gdy w kasie powiatu zarezerwowano na ten cel 45 tysiêcy. W tej sytuacji og³oszono kolejny przetarg, licz¹c na to, e oferty, które wp³yn¹ do starostwa, bêd¹ tañsze. Jednak tym razem te siê nie uda³o. Jak poinformowa³a nas Aneta NiedŸwiecka, rzecznik prasowy urzêdu, z³o ono trzy oferty, z czego jedna zosta³a odrzucona, poniewa nie spe³nia³a wymagañ specyfikacji przetargu, a dwie pozosta³e po raz kolejny okaza³y siê za drogie. - W tej sytuacji og³oszony zostanie jeszcze jeden przetarg - dodaje Aneta NiedŸwiecka. (jk) w urzêdzie miasta. - Niedziela jest w Radomsku dniem targowym. Tylko z tego wzglêdu plac nie zosta³ udostêpniony kierowcom - mówi Anna Jadachowska z biura prasowego UM. - Stoiska na targu sta³y w niedzielê doœæ d³ugo, póÿniej ich w³aœciciele zobowi¹zani s¹ do tego, aby po sobie posprz¹taæ, jeszcze póÿniej na plac wchodzi ekipa PGK, a to wszystko trwa³o - t³umaczy. (jd) Fot. Micha³ Mitu³a - UM Fot. Jolanta D¹browska Szpital powalczy o kontrakt na ratownictwo medyczne. Najpierw jednak trzeba sporo zainwestowaæ, choæ to nie daje adnej gwarancji na zwyciêstwo w konkursie. Jak dowiedzieliœmy siê od dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku Rados³awa Pigonia, we wrzeœniu lub paÿdzierniku Narodowy Fundusz Zdrowia powinien og³osiæ konkurs na kontrakt na ratownictwo medyczne, czyli pogotowie ratunkowe. Wiadomo ju, e radomszczañska placówka stanie do walki o kilka milionów z³otych, które NFZ wydaje na ten cel. Przypomnijmy, e to w³aœnie w starym radomszczañskim szpitalu mieœci- ³o siê pogotowie ratunkowe. Walkê o ostatni kontrakt z NFZ wygra³a prywatna firma Falck. Jak chwali³ siê ówczesny dyrektor szpitala Czes³aw Kapa³a, pracownicy pogotowia uzyskali certyfikaty ISO, a w gara ach sta- ³y nowoczesne karetki ratunkowe. NFZ wybra³ duñski Falck. Powodem by³ brak w radomszczañskim pogotowiu lekarzy o specjalnoœci ratownictwo medyczne. Jak dowodzi³ by³y dyrektor, spe³nienie tego wymogu w ówczesnym konkursie nie by³o konieczne, poniewa przepisy mówi³y, e koniecznoœæ zatrudniania takich w³aœnie lekarzy wchodzi w ycie od 2011 roku. Neurologia w szpitalu Od poniedzia³ku 12 wrzeœnia radomszczañski szpital powiatowy wzbogaci³ siê o oddzia³ neurologii, na którym mo e teraz leczyæ siê 25 pacjentów. Dyrektor szpitala Rados³aw Pigoñ chce, by w przysz³oœci by³o tam 40 ³ó ek. Oddzia³ neurologii by³ gotowy ju w momencie, kiedy szpital przenoszono do nowego budynku przy ulicy Jagielloñskiej. Wtedy jednak nie by³o na niego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. - Chcia³bym, eby docelowo by³ to oddzia³ udarowy, na razie jednak nie uda³o siê pozyskaæ takiego kontraktu z NFZ - mówi Gazecie dyrektor szpitala. - W ka dym razie oddzia³ neurologii dysponuje nowoczesnym sprzêtem i œwietn¹ kadr¹. Ordynatorem jest Beata Œwi¹tkowska-Flis, która wczeœniej by³a zastêpc¹ ordynatora w szpitalu w Czêstochowie. Pacjenci neurologii bêd¹ leczeni przez lekarzy z Czêstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego, Zawiercia, Be³chatowa i odzi. Jak dodaje Rados³aw Pigoñ, pacjenci bêd¹ badani na najnowoczeœniejszym w kraju tomografie komputerowym, Podziêkowania ambasadora Anna Milczanowska by³a goœciem Markiana Malskiego, ambasadora nadzwyczajnego i pe³nomocnego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Radomska uczestniczy³a w uroczystoœci z okazji dwudziestej rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Ukrainê. Spotkanie odby³o siê 6 wrzeœnia w Warszawie z udzia³em korpusu dyplomatycznego Ukrainy oraz przedstawicielstw innych ambasad. Markian Malski podziêkowa³ Annie Milczanowskiej za wspó³pracê na poziomie lokalnym oraz za wsparcie inicjatyw gospodarczych i kulturalnych realizowanych przy wspó³pracy z miastami Wozniesieñskiem i Lwowem. (jd) Sprawa kontraktu trafi³a nawet do s¹du, który orzek³, e oferta prywatnej firmy nie by³a zgodna ze wszystkimi wymogami. Jednak NFZ kontraktu z ni¹ nie zerwa³. Wartoœæ tego przegranego kontraktu to oko³o 2 i pó³ miliona z³otych miesiêcznie. By³y dyrektor nie zwolni³ kilkudziesiêciu pracowników pogotowia, na pensje których nie mia³ ju pieniêdzy. To spowodowa³o, e radomszczañski szpital zwiêkszy³ stratê finansow¹. By³ to jeden z elementów, który z³o y³ siê na tragiczn¹ sytuacjê szpitala na pocz¹tku tego roku, kiedy zaczêto mówiæ g³oœno o tym, e placówce grozi bankructwo. Teraz nowy dyrektor stanie do konkursu o kontrakt na ratownictwo medyczne. Rados³aw Pigoñ skierowa³ do zarz¹du powiatu pismo, w którym wylicza, jakie nak³ady musi ponieœæ, eby spe³niæ wymogi konkursu, i zadaje pytanie, czy ma wzi¹æ w nim udzia³. Zarz¹d zdecydowa³, e tak. Zapytaliœmy dyrektora, czy rozpatrywa³ mo liwoœæ oddania pogotowia walkowerem. - Muszê ponieœæ naprawdê du e Oficjalne otwarcie oddzia³u neurologii. a oddzia³ dysponuje równie nowoczesnym laboratorium diagnostycznym. Tymczasem na najbli sz¹ sobotê 15 WRZEŒNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku wydatki, a przecie nie ma pewnoœci, e wygram - wyjaœnia Gazecie. - Chcia- ³em siê upewniæ, e mam poparcie, eby w razie przegranej nikt nie powiedzia³ mi, e wydajê niepotrzebnie pieni¹dze. W koñcu muszê wydaæ œrodki szpitalne - dodaje. Dyrektor Pigoñ nie chce zdradzaæ adnych szczegó³ów. Nam uda³o siê dowiedzieæ, e byæ mo e trzeba bêdzie wydaæ nawet oko³o 100 tysiêcy z³otych. Konieczne jest bowiem wyposa enie karetek pogotowia w radiostacje, inwestycja w system lokalizacji pojazdów, czy odnowienie certyfikatów ISO, które ju zd¹ y³y wygasn¹æ. - Postaram siê sprostaæ wymaganiom - zapewnia nas dyrektor szpitala. - Gra warta jest œwieczki i przyst¹pimy do konkursu. To my powinniœmy œwiadczyæ te us³ugi, a pacjenci powinni byæ przywo eni do szpitala w Radomsku. Gra rzeczywiœcie warta jest œwieczki, bo mówi siê, e kontrakt mo e opiewaæ nawet na oko³o 4 miliony z³otych. (jk) o godzinie zaplanowano oficjalne otwarcie nowego szpitala, które rozpocznie Powiatowy Piknik Zdrowia. (jk) REKLAMA... 3

4 WIADOMOŒCI * OPINIE * REKLAMA Kadydat ³amie przepisy Kolejny plakat wyborczy pojawi³ siê na przystanku MPK w centrum Radomska. Dwa tygodnie temu pisaliœmy o plakatach pos³a PSL Stanis³awa Witaszczyka, które powieszono na przystanku przy placu 3 Maja. Po naszej interwencji nastêpnego dnia plakaty zdjêto. Plakaty wyborcze pojawiaj¹ siê nawet na przystankach autobusowych. Ciasteczka w kampanii Nie przepis na kugiel, lecz na ciasteczka pó³francuskie mo na odnaleÿæ na materia³ach wyborczych przedborzanki Danuty Ka³uziñskiej. Radna wojewódzka kandyduje do sejmu z list SLD. Na liœcie jest 3. Ka³uziñska z kampani¹ wystartowa³a 8 wrzeœnia. Na spotkaniu, które zorganizowano w Domu Nauczyciela, towarzyszy³ jej kandydat na senatora w naszym okrêgu z listy SLD - Bogdan Bujak. Ka³uziñska do sejmu idzie z has³em Kobieta ³agodzi obyczaje. Przedborzanka mówi³a nie tylko o swoim programie. Na rozdawa- nych podczas konferencji materia³ach wyborczych odnaleÿliœmy... przepis na ciasteczka pó³francuskie, którymi czêstowani byli równie dziennikarze. Jak zapewni³a nas Danuta Ka³uziñska, ciasteczka zrobi³a w³asnorêcznie i jest to jej sprawdzony przepis. Zachêca³a te do wypróbowania przepisu. Fot. Janusz Kucharski Przypominamy, e plakaty wyborcze mo na wieszaæ w miejscach do tego wyznaczonych, czyli na specjalnych tablicach, które ju w mieœcie przygotowano, b¹dÿ na tablicach prywatnych. Tymczasem przepisami nie przejmowali siê ludzie pracuj¹cy dla Andrzeja Barañskiego z SLD. Jego plakaty pojawi³y siê dok³adnie w tym samym miejscu, co wczeœniej plakaty radomszczañskiego pos³a. Jak nas wtedy poinformowano w radomszczañskiej stra y miejskiej, takie przypadki s¹ zg³aszane do biur poselskich i sztabów wyborczych z proœb¹ o usuniêcie plakatów z miejsc niedozwolonych. Jeœli nie znikaj¹, to wtedy stra nicy podejmuj¹ kolejne kroki. - eby by³o œmieszniej, to w tym miejscu jest monitoring i stra nik dobrze widzi, co siê dzieje w parkach - komentuje sytuacjê radomszczanin Krzysztof ukasiñski, który poinformowa³ nas o sprawie. (jk) A oto on: 75 dkg m¹ki, 0,5 kg mas³a, 4 jajka, s³oik gêstej, kwaœnej œmietany. M¹kê i t³uszcz siekamy. Dodajemy dwa ca³e jajka i dwa ó³tka oraz tyle œmietany, aby zarobiæ ciasto, które da siê rozwa³kowaæ. Ciasto wstawiamy na godzinê do lodówki. Wa³kujemy ciasto na gruboœæ 5 mm, kroimy rade³kiem romby (lub inne kszta³ty). Smarujemy roztrzepanym bia³kiem, moczymy w cukrze i k³adziemy na blachê. Pieczemy w temperaturze 200 stopni, a zrobi¹ siê z³ociste. A do tego kieliszeczek nalewki pigwowej. (jd) Moje obserwatorium M³odzie zapyta³a o preferencje wyborcze 400 radomszczan. Zachêcaj¹ do wyborów M³odzi radomszczanie zachêcali do wziêcia udzia³u w zbli aj¹cych siê wyborach parlamentarnych. Akcjê przeprowadzi³ Szkolny Klub Europejski M³odzie dla Europy. Uczestniczy³o w niej oko³o trzydziestu osób ubranych w bia³o-czerwone barwy. Na ulotkach widnia³y m.in. has³a: G³osuj odpowiedzialnie, Mamo, tato - Twój g³os to moja przysz³oœæ, Zamiast narzekaæ, zag³osuj!, To takie proste iœæ i zag³osowaæ, by póÿniej absencji swej nie a³owaæ. Przeprowadzono te ankietê wœród radomszczan. Z 400 przepytanych osób po³owa zadeklarowa³a, e weÿmie udzia³ w wyborach, ok. 20 procent stanowi¹ osoby niezdecydowane. - Jako g³ówny powód pójœcia na wybory co czwarty badany wskazywa³, e chce daæ dobry przyk³ad innym, zaœ co pi¹ty twierdzi, e to czas na zmiany. Spoœród tych, którzy nie pójd¹ g³osowaæ, najwiêcej osób, bo co czwarty badany, deklarowa³o, e to i tak nic nie zmieni. Co trzeci badany zag³osuje na Prawo i Sprawiedliwoœæ, co szósty na Platformê Obywatelsk¹, zaœ co dziesi¹ty na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Co trzeci respondent nie by³ jeszcze zdecydowany, na kogo odda swój g³os - mówi Tomasz Mazur, opiekun SKE M³odzie dla Europy. Akcja zwi¹zana by³a z realizacj¹ programu M³odzi g³osuj¹ 2011 organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W planach s¹ m.in. szkolne prawybory. (jd) Przeciwstawmy siê chamstwu Nie mogê o tym spokojnie myœleæ. W jakim kraju naprawdê gramie muzycznym publicznej telewizji. yjemy. Czy aby naprawdê w kraju katolickim, gdzie Nie po raz pierwszy premiowane jest publicznie prezen- Biblia, czyli Pismo Œwiête jest dogmatycznie czczone i nabo nie towane chamstwo. Tym razem równie za nasze, ludzi p³ac¹czas wys³uchiwane przez miliony ludzi ka dej niedzieli podcych telewizyjny abonament, pieni¹dze. mszy œwiêtych? Czy aby na pewno w kraju, gdzie szanuje Czy mo emy siê chamstwu i wulgaryzacji ycia publicz- siê, od wieków, wszelkie religie i wyznania? nego przeciwstawiæ? Moim zdaniem jest to nie tylko potrze- Czy ja mam jakieœ przywidzenia, czy to prawda, e w katolickim ba, ale i powinnoœæ ka dego z nas. kraju Papie a Jana Paw³a II w majestacie prawa do- Jak to zrobiæ? W przypadku chamstwa Nergala ¹dajba, puszcza siê do bezczeszczenia najœwiêtszej ksiêgi chrzeœcijañstwa? my natychmiastowego anulowania jego zatrudnienia w puœci I e ludzie wywodz¹cy siê z katolickiej Solidarnoblicznej telewizji, wysy³aj¹c protest bezpoœrednio do w³adz nagradzaj¹ bluÿnierców posadami w publicznej telewizji? TVP. Swój protest przeciw tolerowaniu chamstwa mo na wys³aæ Adam Darski, wystêpuj¹cy pod pseudonimem Nergal, za pomoc¹ poczty elektronicznej. Wpisuj¹c w wyszuki- jako muzyk w zespole o nazwie Behemot w czasie swojego warce TVP2 kontakt, uzyskamy mo liwoœæ przes³ania opinii wystêpu dar³ na strzêpy Bibliê i podarte kartki rzuca³ do pracodawców Nergala op³acanych z naszej kieszeni. w stronê publicznoœci, wykrzykuj¹c: ryjcie to gówno. Ja taki protest ju wys³a³em. Namawiam wszystkich: przeciwstawmy siê chamstwu razem. Niejako w nagrodê od ludzi, którym p³acimy za wype³nianie misji, otrzyma³ niewiele póÿniej posadê jurora w pro- Jacek êski Danuta Ka³uziñska i Bogdan Bujak to m.in. kandydaci SLD w wyborach. REKLAMA... Fot. Jolanta D¹browska Fot. Archiwum 4 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15 WRZEŒNIA 2011 R.

5 REKLAMA... I N F O R M A C J A DOTYCZ CA SPRZ TANIA MIASTA RADOMSKA W RAMACH AKCJI SPRZ TANIE ŒWIATA W dniach 16, 17 i 18 wrzeœnia br. odbêdzie siê kolejna edycja akcji Sprz¹tanie Œwiata 2011 pod has³em Lasy to ycie - chroñmy je. Urz¹d Miasta jako koordynator akcji sprz¹tania terenu miasta w ramach prowadzonej kampanii Sprz¹tanie Œwiata 2011 sfinansuje dzier awê pojemników na odpady, zakupi worki na odpady i rêkawice jednorazowe dla w³¹czaj¹cych siê w akcjê dzieci i m³odzie y oraz pokryje koszty wywozu odpadów zebranych w czasie akcji z terenu miasta Radomska do Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w P³oszowie. Nad porz¹dkiem w czasie akcji sprz¹tania czuwaæ bêdzie Stra Miejska. W³¹czaj¹ siê do niej przedszkola i szko³y. Do akcji sprz¹tania zapraszamy i zachêcamy wszystkich mieszkañców, dzieci i m³odzie oraz ich wychowawców. Poka my siê w tych dniach z jak najlepszej strony. Pozbierajmy œmieci z miejsc publicznych, ukrytych, zaniedbanych. Zlikwidujmy nowo odkryte dzikie wysypiska œmieci. Organizowanie akcji na terenie miasta wp³ywa na poprawê stanu œrodowiska, a tak e jest lekcj¹ szeroko rozumianej edukacji ekologicznej nie tylko dla dzieci i m³odzie y, ale równie dla ca³ego spo³eczeñstwa. Dodatkowo w dniach prowadzenia akcji Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku przyjmie nieodp³atnie od osób indywidualnych tylko i wy³¹cznie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pochodz¹ce z gospodarstw domowych dostarczone w³asnym transportem do Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w P³oszowie. Pozosta³e rodzaje odpadów np. z rozbiórki, remontów itp. przyjmowane bêd¹ odp³atnie zgodnie z obowi¹zuj¹cym cennikiem. Ponadto PGK przyjmie nieodp³atnie od placówek oœwiatowych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dostarczone w³asnym transportem do Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w P³oszowie. Zak³ad Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w P³oszowie w dniach 16, 17 i 18 wrzeœnia czynny bêdzie w godzinach od 6.00 do W celu u³atwienia zbiórki odpadów mieszkañcom, którzy w³¹cz¹ siê do akcji sprz¹tania miasta ustawione bêd¹ w n/w czêœciach miasta pojemniki. Dodatkowo ustawione bêd¹ równie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu plastik oraz szk³o. Pojemniki bêd¹ stosownie opisane. Zachêcamy mieszkañców do selektywnej zbiórki odpadów Miejsca ustawienia pojemników 1. Bartodzieje - 3 poj. 1,1 m 3 przy ul. Orzeszkowej (miêdzy ul. Na³kowskiej a ul. Rataja). 2. Bogwidzowy - 3 poj 1,1 m 3 przy ul. Przemys³owej (obok remizy stra ackiej) oraz 3 poj. 1,1 m 3 przy pêtli autobusowej linii nr Folwarki - 3 poj 1,1 m 3 przy zbiegu ulic M. D¹browskiej i Torowej. 4. Saniki - 3 poj. 1,1 m 3 przy ul. Paderewskiego i Wieniawskiego. 5. Wymys³ówek - 3 poj. 1,1 m 3 przy ul. Wymys³owskiej (przed sklepem). 6. Stobiecko Miejskie - 3 poj. 1,1 m 3 przy ul. Œw. Rocha (w rejonie skrzy owania z ul. Kochanowskiego) oraz 3 poj. 1,1 m 3 przy remizie stra ackiej i 3 pojemniki przy skrzy owaniu ulic BrzeŸnickiej i Czêstochowskiej. 7. Sucha Wieœ - 3 poj. 1,1 m 3 przy przystanku autobusowym (obok budynku w którym mieœci³a siê szko³a). 8.ul. Zgody - 2 poj. 1,1 m 3 przy zbiegu ulic Zgody i Œw. Rozalii. 9. ul. Kiliñskiego - 2 poj. 1,1 m 3 w pobli u ulic Krzywej i Grodzkiej. 10.ul. Prymasa Wyszyñskiego - 2 poj. 1,1 m 3 przy posesji nr ul. Rolna - 2 poj. 1,1 m 3 przy zbiegu ulic Wilsona i Stodolnej. 12. ul. Ciep³a - 2 poj. 1,1 m 3 przy zbiegu ulic Ciep³ej i owieckiej - parking. Organizacja co dwa lata tak du- ego i wa nego konkursu nie jest chyba prosta... - Przygotowania zmierzaj¹ce do sfinalizowania tegorocznego biennale zaczê³y siê ju w styczniu. Wtedy powstawa³y pierwsze wnioski o fundusze na to przedsiêwziêcie, planowanie bud etu, wirtualnego co prawda, jednak takiego, aby odzwierciedla³ stan faktyczny na dzieñ rozpoczêtych dzia³añ. PóŸniej trzeba zorganizowaæ ma³¹ pocztê, rozpakowaæ paczki ze zdjêciami, skatalogowaæ je tak, aby siê nie pomiesza³y, i oczywiœcie, po zakoñczeniu konkursu, odes³aæ do autorów. Jeszcze wybory jurorów w Warszawie, katalog, wystawa, rozliczenie finansowe i w zasadzie koniec. Czytaj¹c skrót wydarzeñ towarzysz¹cych konkursowi, mo na zauwa yæ, e organizacja takiego przedsiêwziêcia nie jest taka prosta, jak mog³oby siê wydawaæ. Nad ca- ³oœci¹ musi czuwaæ jedna osoba, rozwi¹zuj¹c napotkane problemy. Ca³e szczêœcie jest grupa osób, zapalonych mi³oœników dobrej fotografii, która pomaga³a logistycznie przy konkursie, za co serdecznie dziêkujê. Biennale ma wysok¹ rangê. Trafiaj¹ na nie prace z ró nych stron œwiata... - Konkurs organizowany przez Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa cieszy siê du ym zainteresowaniem wœród znanych artystów fotografików, jak równie wœród amatorów z Polski i zagranicy. W obecnym, jak i we wczeœniejszych edycjach konkursu prace by³y nadsy³ane praktycznie z ca³ego œwiata. A czy zdarzaj¹ siê te prace debiutantów, a jeœli tak, to na jakim s¹ one poziomie? - Tak, oczywiœcie. Jest to konkurs otwarty, ka dy, kto chce, po spe³nieniu wymogów formalnych regulaminu mo e nades³aæ prace pod ocenê jurorów. Na VII edycjê ogólnie nades³ano prace o du ym poziomie artystycznym, wiêkszoœæ od artystów fotografów, jednak sam wybór piêciu prac by³ trudny, nikt nie rozdziela³ kategorii artysta - WIADOMOŒCI * ROZMOWA * REKLAMA Postaæ ludzka na biennale W sierpniu i wrzeœniu w galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku mo na by³o ogl¹daæ czarno-bia³e fotografie nades³ane na biennale Postaæ ludzka w pejza u, które organizuje radomszczañskie Towarzystwo Fotograficzne im. Osterloffa. O wydarzeniu rozmawiamy z prezesem towarzystwa Marcinem Kwart¹. - Po³awiacze Pere³ to ogólnopolski program odkrywania talentów zainicjowany przez Wszechnicê Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jego celem jest wy³owienie spoœród licealistów z ca³ej Polski utalentowanych, m³odych ludzi i zachêcenie ich do dalszego rozwoju. Tak¹ per³¹ z powiatu radomszczañ- debiutant, podczas obrad wszyscy s¹ na równi. Wybór piêciu nagrodzonych prac stanowi³ bardzo du y problem, jednak po dyskusjach jurorzy wspólnie podjêli decyzjê o przyznaniu nagród. Czy wykonanie czarno-bia³ej fotografii o takiej tematyce, jak ta na biennale - jest ³atwe, trudne, bardzo trudne, ekstremalne? A mo e to tak zwany strza³? - Dostêp do aparatów fotograficznych w dzisiejszych czasach jest wrêcz nieograniczony, aparaty towarzysz¹ nam wszêdzie, nawet w telefonach komórkowych. Poza tym fotografia jako medium spe³nia bardzo du ¹ rolê w codziennym yciu. Niewyobra- alny jest obecnie brak ilustracji w gazetach, brak zdjêæ w reklamach, na billboardach. Fotografia, jako produkt, zalewa nas masowo. W dobie komercjalizmu ciê ko zrobiæ dobre zdjêcia. Dziennikarskie wakacje Choæ uczniowie ju na dobre wrócili do szkolnych ³awek, to wspomnienia wakacji wci¹ s¹ ywe. Przyjemnie i po ytecznie letnie miesi¹ce wykorzysta³y dwie uczennice Zespo³u Szkó³ Elektryczno-Elektronicznych. Kasia Nowak jako jedyna z powiatu radomszczañskiego zakwalifikowa³a siê do projektu Po³awiacze Pere³, a Weronika Piskorska wyjecha³a na obóz dziennikarski do Rewala. Robert Paw³owski. Nagroda g³ówna ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz z³oty medal Fotoklubu RP ST za fotograficzn¹ twórczoœæ. 15 WRZEŒNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Najwa niejsze jest myœlenie, sposób postrzegania otaczaj¹cej nas codziennoœci oraz oczywiœcie posiadanie wyczucia piêkna i estetyki, a tak e ciekawoœci œwiata. Tematyka biennale jest bardzo szeroka - Postaæ ludzka w pejza- u. Na nadsy³anych zdjêciach widzimy postaæ w pejza u miejskim, wiejskim. Zarys postaci lub mocno akcentuj¹c¹ w krajobrazie ludzk¹ postaæ. Wykonanie fotografii czarno-bia³ej od pocz¹tkowego zamys³u jest trudne, tam nie ma koloru, trzeba fotografowaæ tak, aby ka de przejœcie tonalne by³o widoczne, zdjêcie ma zaciekawiæ swoim kadrem ma pokazaæ sposób spostrzegania fotografuj¹cego, uchwycenie momentu. Odpowiadaj¹c na pytanie - w pewnym stopniu fotografowanie pod dany temat jest trudne, tym bardziej e zdjêcia podlegaj¹ ocenie przez jurorów. Rozmawia³ Janusz Kucharski Fotografie nades³ane na biennale ocenia³o jury w sk³adzie: Barbara Osterloff, Ma³gorzata Do³owska, Adam Sobota, Mieczys³aw Cybulski i Marcin Kwarta. Zdjêcia bêdzie mo na nied³ugo obejrzeæ podczas dwóch wystaw organizowanych najpierw w Rzeszowie, a potem w Warszawie. skiego okaza³a siê uczennica Elektryka, która wyjecha³a na dwutygodniow¹ Szko³ê Letni¹ do Krakowa, gdzie uczestniczy³a w zajêciach kampusu dziennikarskiego - mówi Aneta Jêdrzejczyk, polonistka, która w Elektryku opiekuje siê kó³kiem dziennikarskim. Kasia wraz z innymi 34 uczestnikami programu odwiedzi³a m.in. redakcje Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, Radia i Telewizji Kraków. Weronika Piskorska reprezentowa³a w Rewalu redakcjê szkolnej gazety Elektrowstrz¹s, która w XIV Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim Potêga Prasy zorganizowanym przez tygodnik Angora zdoby³a wyró nienie i dofinansowanie do obozu dziennikarskiego. - Tych 17 dni spêdzonych na obozie to ciê ka praca i wspania³a zabawa. Zostaliœmy rzuceni na g³êbok¹ wodê i musieliœmy poradziæ sobie z zarz¹dzaniem portalem internetowym, redagowaniem dwóch gazet, ich sprzeda ¹, prowadzeniem radia i telewizji - wylicza Weronika. - By³a to prawdziwa szko³a ycia - dodaje. (jd) Fot. Ryszard Kowalski Œwiêto plonów Wrzesieñ to czas do ynek w wielu gminach i parafiach powiatu. W ostatni¹ niedzielê œwiêtowano m.in. w Dobryszycach. Wieñce do ynkowe, które poœwiêci³ podczas mszy ks. proboszcz Stanis³aw Zbirek, przygotowali mieszkañcy Dobryszyc, Zdani, Janowa, Huty Brudzkiej i Borowy. Grupa miejscowych kobiet zaprezentowa³a program artystyczny, a na koniec wszyscy uczestnicy mogli skosztowaæ domowego chleba. (rk) 5

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Nr 10 /2008 w dniu 22 lipca 2008 roku

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Nr 10 /2008 w dniu 22 lipca 2008 roku Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Nr 10 /2008 w dniu 22 lipca 2008 roku Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9.40 zakończono o godz. 11.45 L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Robert

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce wejdÿ na www.u21.pl Oferta reklamy Serwis U21.PL jest now¹ spo³ecznoœci¹ pi³karsk¹. Zrzeszamy wszystkie grupy ludzi zwi¹zanych z m³odzie ow¹ pi³k¹ no n¹ w Polsce. Jesteœmy mostem ³¹cz¹cym amatorsk¹ i m³odzie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 08/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lutego 2008 roku

Protokół nr 08/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lutego 2008 roku Protokół nr 08/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lutego 2008 roku Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęto dnia 13 lutego 2008 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo