RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA"

Transkrypt

1 RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Powalcz¹ o pogotowie Szpital powalczy o kontrakt na ratownictwo medyczne. Najpierw jednak trzeba sporo zainwestowaæ, choæ to nie daje adnej gwarancji na zwyciêstwo w konkursie. Wiêcej na str. 3. Zachêcaj¹ do wyborów M³odzi radomszczanie zachêcali do wziêcia udzia³u w zbli aj¹cych siê wyborach. Wiêcej na str. 4. Postaæ ludzka na biennale W galerii muzeum mo na by³o ogl¹daæ czarno-bia³e fotografie nades³ane na biennale Postaæ ludzka w pejza u, które organizuje radomszczañskie Towarzystwo Fotograficzne im. Osterloffa. Wiêcej na str. 5. Spartakiada Amazonek IX Spartakiada Amazonek Regionu ódzkiego, której gospodarzem by³o Radomsko, za nami. Do naszego miasta w pi¹tek 9 wrzeœnia przyjecha³y panie z okolicznych miast i miasteczek. Wiêcej na str. 8. Relaks ze smakiem Majonezy, sosy, musztardy oraz gad ety firmowe WSP Spo³em, producenta s³ynnego Majonezu Kieleckiego, bêd¹ nagrodami za rozwi¹zanie Relaksu Rodzinnego. Szczegó³y na str. 9. Fot. Jolanta D¹browska NR 37 (959) TYGODNIK 15 wrzeœnia 2011 r. Rok XIX Nr indeksu ISSN Cena 2 z³ (w tym 8% VAT) I Radomszczañskie Targi Pracy odwiedzi³o wiele osób poszukuj¹cych pracy. W poszukiwaniu pracy INFORMATOR CO, GDZIE, KIEDY? Str. 14, 15 Targi pracy we wtorek 13 wrzeœnia przyci¹gnê³y do Miejskiego Domu Kultury wiele osób zainteresowanych znalezieniem b¹dÿ zmian¹ pracy. REKLAMA... Targi, których g³ównym organizatorem by³ Powiatowy Urz¹d Pracy, zorganizowano w Radomsku po raz pierwszy. - Myœlê, e jak na pocz¹tek to jest zupe³nie nieÿle. Liczyliœmy mo e na wiêcej, ale dobre jest i te 26 stanowisk, które zosta³y utworzone. Taki bezpoœredni kontakt osób poszukuj¹cych pracy z pracodawcami jest bardzo wa ny. Mo na sobie na miejscu porozmawiaæ, z³o yæ papiery - mówi Jadwiga Jaguszewska, kierownik referatu poœrednictwa PUP. - Rozmawiam z wystawcami i mówi¹ mi, e zainteresowanie jest du e, niektórzy s¹ ju umówieni na rozmowy wstêpne. Myœlê, e przyniesie to dobry efekt - dodaje. Targi odbywa³y siê w Miejskim Domu Kultury. Jego hol szybko wype³ni³ siê m³odszymi i starszymi osobami poszukuj¹cymi pracy. Jedn¹ z nich by³a pani Ania. - Mam nadziejê, e dziêki takim targom bêdzie mo na znaleÿæ pracê. Na rynku radomszczañskim jest to bardzo trudne. Podobno maj¹ byæ te zorganizowane jakieœ kursy, szkolenia umo liwiaj¹ce zmianê zawodu. W Radomsku o pracê jest bardzo, bardzo ciê ko - ocenia. Opiniê naszej rozmówczyni potwierdzaj¹ dane Powiatowego Urzêdu Pracy. W sierpniu w powiecie radomszczañskim by³o blisko 6,5 tys. bezrobotnych, z czego ponad po³owê stanowi³y kobiety. (jd) REKLAMA WRZEŒNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 1

2 WIADOMOŒCI * REKLAMA Radca zamiast nauczycieli Kolejna rada i kolejny strajk pracowników. Konflikt w radomszczañskiej poradni trwa. Szans na porozumienie miêdzy obu stronami wci¹ nie widaæ. Starostwo na razie nie podejmuje adnych stanowczych kroków. Wydaje siê, e konflikt miêdzy Beat¹ Ciupiñsk¹, dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, a wiêkszoœci¹ podleg³ych jej pracowników placówki utkn¹³ w martwym punkcie. Przypomnijmy, e niedawno wiêkszoœæ pracowników tej placówki odmówi- ³a udzia³u w radzie pedagogicznej. Na radzie pojawi³o siê jednak kilka osób i mimo e nie mo na by³o podejmowaæ prawomocnych uchwa³ ze wzglêdu na brak kworum, to i tak posiedzenie siê odby³o. Jak wtedy wyjaœnia³a nam jedna z przeciwnych dyrektorce pracownic Anna oszakiewicz, pracownicy, którzy zbojkotowali posiedzenie rady, nie widz¹ mo liwoœci dalszej wspó³pracy z dyrektor Beat¹ Ciupiñsk¹. Pismo o takiej treœci trafi³o te do zarz¹du po- wiatu radomszczañskiego, któremu podlega poradnia. Dyrektor Ciupiñska zapewnia³a nas, e mimo buntu pracowników poradnia dzia³a i wszyscy pacjenci nadal s¹ przyjmowani. Zapowiedzia³a te, e wobec pracowników wyci¹gnie konsekwencje wynikaj¹ce z przepisów. Beata Ciupiñska wyznaczy³a te termin kolejnej rady. Mia³a siê ona odbyæ w œrodê 7 wrzeœnia. Zbuntowani pracownicy po raz kolejny nie przyszli. - Przez nieodpowiedzialnych nauczycieli rada nie mo e normalnie pracowaæ - komentuje sprawê dyrektor Ciupiñska. - Po raz kolejny mogê powiedzieæ, e podejmê tylko te dzia³ania, które przypisane s¹ prawem - dodaje. - Tak naprawdê rada nie mo e obradowaæ bez kworum, czyli co najmniej Ukrad³ z³ote ³añcuszki 34-latek ukrad³ z jednego z radomszczañskich lombardów kilka z³otych ³añcuszków i ukry³ siê na strychu pobliskiej kamienicy. Szybko zosta³ jednak z³apany. Sprawca w œrodê 7 wrzeœnia oko³o godziny wszed³ do jednego z lombardów w Radomsku. Zacz¹³ ogl¹daæ i przymierzaæ z³ote ³añcuszki, a kiedy sprzedawca na chwilê siê odwróci³, z³odziej uciek³ z dwoma ³añcuszkami na szyi. Pracownik lombardu ruszy³ za nim. Na miejsce przyjecha³a tak e wezwana tam policja. Wraz z pracownikiem lombardu policjanci przeszukali podwórko jednej z kamienic przy ulicy Krakowskiej. Z³odzieja znaleziono na strychu. - By³ nim 34-letni mê czyzna bez sta³ego miejsca zamieszkania, który twierdzi³, e ostatnio przebywa³ na terenie Niemiec - mówi Gazecie oficer prasowy KPP w Radomsku Aneta Komorowska. - Bi uteriê wart¹ ponad 2 tysi¹ce z³otych sprawca wyrzuci³ na strychu kamienicy. Policjanci j¹ znaleÿli i oddali w³aœcicielowi. Za kradzie grozi mê czyÿnie kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci. (jk) po³owy cz³onków rady - mówi Gazecie Anna oszakiewicz. - Pani dyrektor straci³a zdolnoœæ kierowania rad¹ pedagogiczn¹ - dodaje. W poniedzia³ek 12 wrzeœnia o godzinie odby³o siê spotkanie zorganizowane przez starostwo powiatowe. Zaproszono na nie obie sk³ócone strony. Pojawi³a siê dyrektor Ciupiñska i ci nauczyciele, którzy j¹ popieraj¹. Przeciwni dyrektorce pracownicy przys³ali... radcê prawnego. Jak siê dowiedzieliœmy, nie dosz³o do porozumienia. Tymczasem wczoraj, w œrodê 14 wrzeœnia, ju po zamkniêciu tego numeru Gazety, mia³a siê odbyæ kolejna rada zwo³ana przez dyrektor poradni. Ju w poniedzia³ek radca prawny zapowiada³, e i na tê radê pracownicy przeciwni Beacie Ciupiñskiej nie przyjd¹. Dyrektorka po raz kolejny zapowiedzia³a wyci¹gniêcie wobec nich konsekwencji. Jak z kolei dowiadujemy siê od Anety NiedŸwieckiej, rzecznika prasowego starostwa powiatowego, któremu poradnia podlega, organ prowadz¹cy chce, eby obie strony siê porozumia³y i st¹d decyzja o zorganizowaniu spotkania. (jk) Wyprawka dla aka Radomszczañski Polski Czerwony Krzy prowadzi akcjê Wyprawka dla aka. Zbierane s¹ artyku³y szkolne, ksi¹ ki, odzie. Zebrane rzeczy bêd¹ przekazane dzieciom z najubo szych rodzin. Osoby, które chcia³yby wspomóc akcjê, mog¹ przynosiæ potrzebne artyku³y do biura PCK przy ul. Przedborskiej 39. (jd) REKLAMA... PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE W zwi¹zku z ujawnion¹ przez Urz¹d Miasta Radomsko omy³k¹, polegaj¹c¹ na b³êdnym okreœleniu w treœci Raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, iloœci odpadów niebezpiecznych podlegaj¹cych odzyskowi, a który zosta³ przed³o ony przez firmê Eko-Radomsko Sp. z o.o. w postêpowaniu o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowê instalacji do unieszkodliwiania odpadów, w/w omy³ka zosta³a sprostowana przez Wnioskodawcê pismem przed³o onym wobec tut. Organu w dniu 2 wrzeœnia 2011 r., zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz z póÿn. zm.), uwzglêdniaj¹c treœæ sprostowania ponownie informujê, e firma EKO - Radomsko Sp. z o.o. wyst¹pi³a z wnioskiem do Prezydenta Miasta Radomsko o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowê istniej¹cej instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w celu: zwiêkszenia iloœci unieszkodliwianych na niej odpadów niebezpiecznych (metod¹ D9) z 10 m 3 /d do 60 m 3 /d prowadzenia operacji odzysku odpadów niebezpiecznych (metod¹ R14) w iloœci do 29m 3 /d, jako alternatywnego sposobu jej wykorzystania w Radomsku na dzia³ce o nr ewidencyjnym 250/3 obrêb 10. Wzglêdem pierwotnej informacji zmianie ulega docelowa iloœæ odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do odzysku metod¹ D9 z 31 m 3 /d do 60 m 3 /d. Informacja o wniosku zosta³a zamieszczona w publicznie dostêpnym wykazie danych. Do wniosku do³¹czono uzupe³niony raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko. Z powy szymi dokumentami mo na siê zapoznaæ w Wydziale Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa Urzêdu Miasta Radomska, ul. Tysi¹clecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do Uwagi i wnioski dotycz¹ce w/w inwestycji mo na sk³adaæ w tut. Urzêdzie w nowo ustalonym terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomoœci. tj. od r. do r. POMO EMY TWOJEMU DZIECKU ODNIEŒÆ SUKCES! SJO Eurolingwista zaprasza na: Kurs nauki czytania, pisania i liczenia dla dzieci 5 i 6-letnich Warsztaty rozwijaj¹ce uzdolnienia dziecka (plastyczne, teatralne, taneczne, muzyczne) Wiêcej informacji: Sekretariat: Al. Jana Paw³a II 3/ Radomsko Tel. 44/ REKLAMA... GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Wydawca: MEDPRESS Jacek Wies³aw êski. Adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, tel./fax , Redaktor naczelny - Robert D¹browski (tel , Redakcja: Jolanta D¹browska (tel , i Janusz Kucharski (tel , Redaktor graficzny - Zbigniew Kipigroch Stale wspó³pracuj¹: Miros³awa êska, Ma³gorzata Skupiñska, Jolanta Siemiñska, Tomasz A. Nowak, Tomasz Zaskórski, Jan Nitecki. Marketing - Marek Loszek tel Reklama: Adam Stefañski, Ryszard Kowalski. Biuro og³oszeñ czynne: pon. - wt , œr. - pt w lokalu redakcji. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. WY CZENIA PR DU tel. 991, r. w godz Kalinki (pos. nry 1-50); r. w godz Przedbórz, ul. Cegielniana, Konecka (nry 1-20), Pocztowa (nry 29-48, Poczta Polska, TP S.A.), Podzamcze, Wodna 7; r. w godz Jaskó³ki 2, Strzelce Ma³e (pos. nry i ); r. w godz Radomsko, Osiedle SM Dwunastka - ul. Piwna (nry 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, KRUS i gara e), Armii Krajowej (nry 12-14), Krakowska nr 65, Targowa (nry 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, SM Dwunastka i gara e); r. w godz Korytno 2B (pos. nry 7-72 i ); r. w godz Radomsko, ul. Rolna (nry i 57-81, Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny nr 5, boisko OR- LIK), Nowa 21, S³oneczna (nry 1-18), Stodolna (nry i i 72), Wiœniowa, Wilsona (nry i 44-52); r. w godz Policzko Stare 3 (pos. nry 8-13 i hydrofornia); r. w godz Bujniczki (pos. nry 1-67), Gorzkowice, ul. Tysi¹clecia; r. w godz Policzko Gaj (pos. nry 1-32), Gaj; r. w godz Kotków, Kolonia Kotków, Wola Kotkowska, Brodek, Komorniki, Krzemieniewice (pos. nry 1-41 i 2-40, Koœció³, OSP), Rdu³towice, Zalesie; r. w godz Radomsko, ul. Rolna (nry i 57-81, Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny nr 5, boisko ORLIK), Nowa 21, S³oneczna (nry 1-18), Stodolna (nry i i 72), Wiœniowa, Wilsona (nry i 44-52); r. w godz Marianek k. Gorzkowic, Kolonia Krzemieniewice (pos. nry 1-30), Krosno (pos. nry 1-9), Krosno-Bugaj 7b, Niwy, Trzymorgi - stanica harcerska, Stara Wieœ (pos. nry i 11-15); r. w godz Korytno 2A (pos. nry 7-92); r. w godz Piskorzeniec Wilki (pos. nry 1-22). 2 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15 WRZEŒNIA 2011 R.

3 WIADOMOŒCI * REKLAMA Powalcz¹ o pogotowie Symboliczne ³opaty wbijali radomszczañscy i ³ódzcy politycy. Obwodnica w budowie Z kilkumiesiêcznym opóÿnieniem rozpoczê³a siê budowa zachodniej obwodnicy Radomska. W czwartek 8 wrzeœnia na budowie symbolicznie wbito pierwsze ³opaty. Na plac budowy przy ul. œw. Rocha przyjechali m.in. marsza³ek województwa ³ódzkiego Witold Stêpieñ, prezydent Radomska Anna Milczanowska, wszyscy radomszczañscy parlamentarzyœci i lokalni radni sejmiku województwa. Plac budowy zosta³ pob³ogos³a- Parking na targowicy - Dlaczego zamkniêto plac targowicy na czas trwania Festiwalu Zalewajki? Wielu kierowców nie mia³o gdzie zaparkowaæ samochodów, a tam zmieœci³yby siê ich setki - pyta nasz czytelnik. Festiwal Zalewajki trwa³ niemal przez ca³¹ niedzielê. Do Radomska przyjecha³o wielu goœci. Wokó³ parku Œwiêtojañskiego, gdzie odbywa³a siê impreza, miejsc parkingowych jest doœæ ma³o. Kierowcy jeÿdzili wokó³ w poszukiwaniu miejsca, gdzie mo na siê zatrzymaæ. Nasz czytelnik zauwa a, e sprawê w du ej mierze rozwi¹za³oby udostêpnienie dla samochodów s¹siaduj¹cego z parkiem placu targowego. Dlaczego tak siê nie sta³o, zapytaliœmy wiony przez ks. Stanis³awa Kotyla. Obwodnicê buduje firma Radko z Przeciszowa. 6,5-kilometrowy odcinek po- ³¹czy ulicê BrzeŸnick¹ z Narutowicza. Obwodnica ma kosztowaæ 45 mln, w tym 30 mln to dotacja unijna, pozosta³¹ kwotê do³o y miasto. (jd) Kolejny przetarg na sprzêt Po raz drugi nie uda³o siê kupiæ brakuj¹cego sprzêtu na oddzia³ intensywnej terapii i anestezjologii radomszczañskiego szpitala. Na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii Szpitala Powiatowego w Radomsku brakuje potrzebnego do pracy sprzêtu. Pisaliœmy o tym trzy tygodnie temu. Jak nas wtedy poinformowa³a Bernadeta Ko³odziejczyk, dyrektor ds. lecznictwa w radomszczañskiej placówce, konieczny jest zakup miêdzy innymi pomp strzykawkowych, separatorów, wózków na aparaturê medyczn¹ czy oprzyrz¹dowania do gniazd pró - niowych. Przetarg, który og³osi³o starostwo, zakoñczy³ siê uniewa nieniem, poniewa z³o one oferty przekracza³y kwotê, jak¹ urz¹d planuje wydaæ. Najtañsza oferta opiewa³a na 58 tysiêcy Podczas Festiwalu Zalewajki plac targowicy by³ zamkniêty. z³otych, podczas gdy w kasie powiatu zarezerwowano na ten cel 45 tysiêcy. W tej sytuacji og³oszono kolejny przetarg, licz¹c na to, e oferty, które wp³yn¹ do starostwa, bêd¹ tañsze. Jednak tym razem te siê nie uda³o. Jak poinformowa³a nas Aneta NiedŸwiecka, rzecznik prasowy urzêdu, z³o ono trzy oferty, z czego jedna zosta³a odrzucona, poniewa nie spe³nia³a wymagañ specyfikacji przetargu, a dwie pozosta³e po raz kolejny okaza³y siê za drogie. - W tej sytuacji og³oszony zostanie jeszcze jeden przetarg - dodaje Aneta NiedŸwiecka. (jk) w urzêdzie miasta. - Niedziela jest w Radomsku dniem targowym. Tylko z tego wzglêdu plac nie zosta³ udostêpniony kierowcom - mówi Anna Jadachowska z biura prasowego UM. - Stoiska na targu sta³y w niedzielê doœæ d³ugo, póÿniej ich w³aœciciele zobowi¹zani s¹ do tego, aby po sobie posprz¹taæ, jeszcze póÿniej na plac wchodzi ekipa PGK, a to wszystko trwa³o - t³umaczy. (jd) Fot. Micha³ Mitu³a - UM Fot. Jolanta D¹browska Szpital powalczy o kontrakt na ratownictwo medyczne. Najpierw jednak trzeba sporo zainwestowaæ, choæ to nie daje adnej gwarancji na zwyciêstwo w konkursie. Jak dowiedzieliœmy siê od dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku Rados³awa Pigonia, we wrzeœniu lub paÿdzierniku Narodowy Fundusz Zdrowia powinien og³osiæ konkurs na kontrakt na ratownictwo medyczne, czyli pogotowie ratunkowe. Wiadomo ju, e radomszczañska placówka stanie do walki o kilka milionów z³otych, które NFZ wydaje na ten cel. Przypomnijmy, e to w³aœnie w starym radomszczañskim szpitalu mieœci- ³o siê pogotowie ratunkowe. Walkê o ostatni kontrakt z NFZ wygra³a prywatna firma Falck. Jak chwali³ siê ówczesny dyrektor szpitala Czes³aw Kapa³a, pracownicy pogotowia uzyskali certyfikaty ISO, a w gara ach sta- ³y nowoczesne karetki ratunkowe. NFZ wybra³ duñski Falck. Powodem by³ brak w radomszczañskim pogotowiu lekarzy o specjalnoœci ratownictwo medyczne. Jak dowodzi³ by³y dyrektor, spe³nienie tego wymogu w ówczesnym konkursie nie by³o konieczne, poniewa przepisy mówi³y, e koniecznoœæ zatrudniania takich w³aœnie lekarzy wchodzi w ycie od 2011 roku. Neurologia w szpitalu Od poniedzia³ku 12 wrzeœnia radomszczañski szpital powiatowy wzbogaci³ siê o oddzia³ neurologii, na którym mo e teraz leczyæ siê 25 pacjentów. Dyrektor szpitala Rados³aw Pigoñ chce, by w przysz³oœci by³o tam 40 ³ó ek. Oddzia³ neurologii by³ gotowy ju w momencie, kiedy szpital przenoszono do nowego budynku przy ulicy Jagielloñskiej. Wtedy jednak nie by³o na niego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. - Chcia³bym, eby docelowo by³ to oddzia³ udarowy, na razie jednak nie uda³o siê pozyskaæ takiego kontraktu z NFZ - mówi Gazecie dyrektor szpitala. - W ka dym razie oddzia³ neurologii dysponuje nowoczesnym sprzêtem i œwietn¹ kadr¹. Ordynatorem jest Beata Œwi¹tkowska-Flis, która wczeœniej by³a zastêpc¹ ordynatora w szpitalu w Czêstochowie. Pacjenci neurologii bêd¹ leczeni przez lekarzy z Czêstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego, Zawiercia, Be³chatowa i odzi. Jak dodaje Rados³aw Pigoñ, pacjenci bêd¹ badani na najnowoczeœniejszym w kraju tomografie komputerowym, Podziêkowania ambasadora Anna Milczanowska by³a goœciem Markiana Malskiego, ambasadora nadzwyczajnego i pe³nomocnego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Radomska uczestniczy³a w uroczystoœci z okazji dwudziestej rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Ukrainê. Spotkanie odby³o siê 6 wrzeœnia w Warszawie z udzia³em korpusu dyplomatycznego Ukrainy oraz przedstawicielstw innych ambasad. Markian Malski podziêkowa³ Annie Milczanowskiej za wspó³pracê na poziomie lokalnym oraz za wsparcie inicjatyw gospodarczych i kulturalnych realizowanych przy wspó³pracy z miastami Wozniesieñskiem i Lwowem. (jd) Sprawa kontraktu trafi³a nawet do s¹du, który orzek³, e oferta prywatnej firmy nie by³a zgodna ze wszystkimi wymogami. Jednak NFZ kontraktu z ni¹ nie zerwa³. Wartoœæ tego przegranego kontraktu to oko³o 2 i pó³ miliona z³otych miesiêcznie. By³y dyrektor nie zwolni³ kilkudziesiêciu pracowników pogotowia, na pensje których nie mia³ ju pieniêdzy. To spowodowa³o, e radomszczañski szpital zwiêkszy³ stratê finansow¹. By³ to jeden z elementów, który z³o y³ siê na tragiczn¹ sytuacjê szpitala na pocz¹tku tego roku, kiedy zaczêto mówiæ g³oœno o tym, e placówce grozi bankructwo. Teraz nowy dyrektor stanie do konkursu o kontrakt na ratownictwo medyczne. Rados³aw Pigoñ skierowa³ do zarz¹du powiatu pismo, w którym wylicza, jakie nak³ady musi ponieœæ, eby spe³niæ wymogi konkursu, i zadaje pytanie, czy ma wzi¹æ w nim udzia³. Zarz¹d zdecydowa³, e tak. Zapytaliœmy dyrektora, czy rozpatrywa³ mo liwoœæ oddania pogotowia walkowerem. - Muszê ponieœæ naprawdê du e Oficjalne otwarcie oddzia³u neurologii. a oddzia³ dysponuje równie nowoczesnym laboratorium diagnostycznym. Tymczasem na najbli sz¹ sobotê 15 WRZEŒNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku wydatki, a przecie nie ma pewnoœci, e wygram - wyjaœnia Gazecie. - Chcia- ³em siê upewniæ, e mam poparcie, eby w razie przegranej nikt nie powiedzia³ mi, e wydajê niepotrzebnie pieni¹dze. W koñcu muszê wydaæ œrodki szpitalne - dodaje. Dyrektor Pigoñ nie chce zdradzaæ adnych szczegó³ów. Nam uda³o siê dowiedzieæ, e byæ mo e trzeba bêdzie wydaæ nawet oko³o 100 tysiêcy z³otych. Konieczne jest bowiem wyposa enie karetek pogotowia w radiostacje, inwestycja w system lokalizacji pojazdów, czy odnowienie certyfikatów ISO, które ju zd¹ y³y wygasn¹æ. - Postaram siê sprostaæ wymaganiom - zapewnia nas dyrektor szpitala. - Gra warta jest œwieczki i przyst¹pimy do konkursu. To my powinniœmy œwiadczyæ te us³ugi, a pacjenci powinni byæ przywo eni do szpitala w Radomsku. Gra rzeczywiœcie warta jest œwieczki, bo mówi siê, e kontrakt mo e opiewaæ nawet na oko³o 4 miliony z³otych. (jk) o godzinie zaplanowano oficjalne otwarcie nowego szpitala, które rozpocznie Powiatowy Piknik Zdrowia. (jk) REKLAMA... 3

4 WIADOMOŒCI * OPINIE * REKLAMA Kadydat ³amie przepisy Kolejny plakat wyborczy pojawi³ siê na przystanku MPK w centrum Radomska. Dwa tygodnie temu pisaliœmy o plakatach pos³a PSL Stanis³awa Witaszczyka, które powieszono na przystanku przy placu 3 Maja. Po naszej interwencji nastêpnego dnia plakaty zdjêto. Plakaty wyborcze pojawiaj¹ siê nawet na przystankach autobusowych. Ciasteczka w kampanii Nie przepis na kugiel, lecz na ciasteczka pó³francuskie mo na odnaleÿæ na materia³ach wyborczych przedborzanki Danuty Ka³uziñskiej. Radna wojewódzka kandyduje do sejmu z list SLD. Na liœcie jest 3. Ka³uziñska z kampani¹ wystartowa³a 8 wrzeœnia. Na spotkaniu, które zorganizowano w Domu Nauczyciela, towarzyszy³ jej kandydat na senatora w naszym okrêgu z listy SLD - Bogdan Bujak. Ka³uziñska do sejmu idzie z has³em Kobieta ³agodzi obyczaje. Przedborzanka mówi³a nie tylko o swoim programie. Na rozdawa- nych podczas konferencji materia³ach wyborczych odnaleÿliœmy... przepis na ciasteczka pó³francuskie, którymi czêstowani byli równie dziennikarze. Jak zapewni³a nas Danuta Ka³uziñska, ciasteczka zrobi³a w³asnorêcznie i jest to jej sprawdzony przepis. Zachêca³a te do wypróbowania przepisu. Fot. Janusz Kucharski Przypominamy, e plakaty wyborcze mo na wieszaæ w miejscach do tego wyznaczonych, czyli na specjalnych tablicach, które ju w mieœcie przygotowano, b¹dÿ na tablicach prywatnych. Tymczasem przepisami nie przejmowali siê ludzie pracuj¹cy dla Andrzeja Barañskiego z SLD. Jego plakaty pojawi³y siê dok³adnie w tym samym miejscu, co wczeœniej plakaty radomszczañskiego pos³a. Jak nas wtedy poinformowano w radomszczañskiej stra y miejskiej, takie przypadki s¹ zg³aszane do biur poselskich i sztabów wyborczych z proœb¹ o usuniêcie plakatów z miejsc niedozwolonych. Jeœli nie znikaj¹, to wtedy stra nicy podejmuj¹ kolejne kroki. - eby by³o œmieszniej, to w tym miejscu jest monitoring i stra nik dobrze widzi, co siê dzieje w parkach - komentuje sytuacjê radomszczanin Krzysztof ukasiñski, który poinformowa³ nas o sprawie. (jk) A oto on: 75 dkg m¹ki, 0,5 kg mas³a, 4 jajka, s³oik gêstej, kwaœnej œmietany. M¹kê i t³uszcz siekamy. Dodajemy dwa ca³e jajka i dwa ó³tka oraz tyle œmietany, aby zarobiæ ciasto, które da siê rozwa³kowaæ. Ciasto wstawiamy na godzinê do lodówki. Wa³kujemy ciasto na gruboœæ 5 mm, kroimy rade³kiem romby (lub inne kszta³ty). Smarujemy roztrzepanym bia³kiem, moczymy w cukrze i k³adziemy na blachê. Pieczemy w temperaturze 200 stopni, a zrobi¹ siê z³ociste. A do tego kieliszeczek nalewki pigwowej. (jd) Moje obserwatorium M³odzie zapyta³a o preferencje wyborcze 400 radomszczan. Zachêcaj¹ do wyborów M³odzi radomszczanie zachêcali do wziêcia udzia³u w zbli aj¹cych siê wyborach parlamentarnych. Akcjê przeprowadzi³ Szkolny Klub Europejski M³odzie dla Europy. Uczestniczy³o w niej oko³o trzydziestu osób ubranych w bia³o-czerwone barwy. Na ulotkach widnia³y m.in. has³a: G³osuj odpowiedzialnie, Mamo, tato - Twój g³os to moja przysz³oœæ, Zamiast narzekaæ, zag³osuj!, To takie proste iœæ i zag³osowaæ, by póÿniej absencji swej nie a³owaæ. Przeprowadzono te ankietê wœród radomszczan. Z 400 przepytanych osób po³owa zadeklarowa³a, e weÿmie udzia³ w wyborach, ok. 20 procent stanowi¹ osoby niezdecydowane. - Jako g³ówny powód pójœcia na wybory co czwarty badany wskazywa³, e chce daæ dobry przyk³ad innym, zaœ co pi¹ty twierdzi, e to czas na zmiany. Spoœród tych, którzy nie pójd¹ g³osowaæ, najwiêcej osób, bo co czwarty badany, deklarowa³o, e to i tak nic nie zmieni. Co trzeci badany zag³osuje na Prawo i Sprawiedliwoœæ, co szósty na Platformê Obywatelsk¹, zaœ co dziesi¹ty na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Co trzeci respondent nie by³ jeszcze zdecydowany, na kogo odda swój g³os - mówi Tomasz Mazur, opiekun SKE M³odzie dla Europy. Akcja zwi¹zana by³a z realizacj¹ programu M³odzi g³osuj¹ 2011 organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W planach s¹ m.in. szkolne prawybory. (jd) Przeciwstawmy siê chamstwu Nie mogê o tym spokojnie myœleæ. W jakim kraju naprawdê gramie muzycznym publicznej telewizji. yjemy. Czy aby naprawdê w kraju katolickim, gdzie Nie po raz pierwszy premiowane jest publicznie prezen- Biblia, czyli Pismo Œwiête jest dogmatycznie czczone i nabo nie towane chamstwo. Tym razem równie za nasze, ludzi p³ac¹czas wys³uchiwane przez miliony ludzi ka dej niedzieli podcych telewizyjny abonament, pieni¹dze. mszy œwiêtych? Czy aby na pewno w kraju, gdzie szanuje Czy mo emy siê chamstwu i wulgaryzacji ycia publicz- siê, od wieków, wszelkie religie i wyznania? nego przeciwstawiæ? Moim zdaniem jest to nie tylko potrze- Czy ja mam jakieœ przywidzenia, czy to prawda, e w katolickim ba, ale i powinnoœæ ka dego z nas. kraju Papie a Jana Paw³a II w majestacie prawa do- Jak to zrobiæ? W przypadku chamstwa Nergala ¹dajba, puszcza siê do bezczeszczenia najœwiêtszej ksiêgi chrzeœcijañstwa? my natychmiastowego anulowania jego zatrudnienia w puœci I e ludzie wywodz¹cy siê z katolickiej Solidarnoblicznej telewizji, wysy³aj¹c protest bezpoœrednio do w³adz nagradzaj¹ bluÿnierców posadami w publicznej telewizji? TVP. Swój protest przeciw tolerowaniu chamstwa mo na wys³aæ Adam Darski, wystêpuj¹cy pod pseudonimem Nergal, za pomoc¹ poczty elektronicznej. Wpisuj¹c w wyszuki- jako muzyk w zespole o nazwie Behemot w czasie swojego warce TVP2 kontakt, uzyskamy mo liwoœæ przes³ania opinii wystêpu dar³ na strzêpy Bibliê i podarte kartki rzuca³ do pracodawców Nergala op³acanych z naszej kieszeni. w stronê publicznoœci, wykrzykuj¹c: ryjcie to gówno. Ja taki protest ju wys³a³em. Namawiam wszystkich: przeciwstawmy siê chamstwu razem. Niejako w nagrodê od ludzi, którym p³acimy za wype³nianie misji, otrzyma³ niewiele póÿniej posadê jurora w pro- Jacek êski Danuta Ka³uziñska i Bogdan Bujak to m.in. kandydaci SLD w wyborach. REKLAMA... Fot. Jolanta D¹browska Fot. Archiwum 4 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15 WRZEŒNIA 2011 R.

5 REKLAMA... I N F O R M A C J A DOTYCZ CA SPRZ TANIA MIASTA RADOMSKA W RAMACH AKCJI SPRZ TANIE ŒWIATA W dniach 16, 17 i 18 wrzeœnia br. odbêdzie siê kolejna edycja akcji Sprz¹tanie Œwiata 2011 pod has³em Lasy to ycie - chroñmy je. Urz¹d Miasta jako koordynator akcji sprz¹tania terenu miasta w ramach prowadzonej kampanii Sprz¹tanie Œwiata 2011 sfinansuje dzier awê pojemników na odpady, zakupi worki na odpady i rêkawice jednorazowe dla w³¹czaj¹cych siê w akcjê dzieci i m³odzie y oraz pokryje koszty wywozu odpadów zebranych w czasie akcji z terenu miasta Radomska do Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w P³oszowie. Nad porz¹dkiem w czasie akcji sprz¹tania czuwaæ bêdzie Stra Miejska. W³¹czaj¹ siê do niej przedszkola i szko³y. Do akcji sprz¹tania zapraszamy i zachêcamy wszystkich mieszkañców, dzieci i m³odzie oraz ich wychowawców. Poka my siê w tych dniach z jak najlepszej strony. Pozbierajmy œmieci z miejsc publicznych, ukrytych, zaniedbanych. Zlikwidujmy nowo odkryte dzikie wysypiska œmieci. Organizowanie akcji na terenie miasta wp³ywa na poprawê stanu œrodowiska, a tak e jest lekcj¹ szeroko rozumianej edukacji ekologicznej nie tylko dla dzieci i m³odzie y, ale równie dla ca³ego spo³eczeñstwa. Dodatkowo w dniach prowadzenia akcji Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku przyjmie nieodp³atnie od osób indywidualnych tylko i wy³¹cznie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pochodz¹ce z gospodarstw domowych dostarczone w³asnym transportem do Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w P³oszowie. Pozosta³e rodzaje odpadów np. z rozbiórki, remontów itp. przyjmowane bêd¹ odp³atnie zgodnie z obowi¹zuj¹cym cennikiem. Ponadto PGK przyjmie nieodp³atnie od placówek oœwiatowych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dostarczone w³asnym transportem do Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w P³oszowie. Zak³ad Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w P³oszowie w dniach 16, 17 i 18 wrzeœnia czynny bêdzie w godzinach od 6.00 do W celu u³atwienia zbiórki odpadów mieszkañcom, którzy w³¹cz¹ siê do akcji sprz¹tania miasta ustawione bêd¹ w n/w czêœciach miasta pojemniki. Dodatkowo ustawione bêd¹ równie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu plastik oraz szk³o. Pojemniki bêd¹ stosownie opisane. Zachêcamy mieszkañców do selektywnej zbiórki odpadów Miejsca ustawienia pojemników 1. Bartodzieje - 3 poj. 1,1 m 3 przy ul. Orzeszkowej (miêdzy ul. Na³kowskiej a ul. Rataja). 2. Bogwidzowy - 3 poj 1,1 m 3 przy ul. Przemys³owej (obok remizy stra ackiej) oraz 3 poj. 1,1 m 3 przy pêtli autobusowej linii nr Folwarki - 3 poj 1,1 m 3 przy zbiegu ulic M. D¹browskiej i Torowej. 4. Saniki - 3 poj. 1,1 m 3 przy ul. Paderewskiego i Wieniawskiego. 5. Wymys³ówek - 3 poj. 1,1 m 3 przy ul. Wymys³owskiej (przed sklepem). 6. Stobiecko Miejskie - 3 poj. 1,1 m 3 przy ul. Œw. Rocha (w rejonie skrzy owania z ul. Kochanowskiego) oraz 3 poj. 1,1 m 3 przy remizie stra ackiej i 3 pojemniki przy skrzy owaniu ulic BrzeŸnickiej i Czêstochowskiej. 7. Sucha Wieœ - 3 poj. 1,1 m 3 przy przystanku autobusowym (obok budynku w którym mieœci³a siê szko³a). 8.ul. Zgody - 2 poj. 1,1 m 3 przy zbiegu ulic Zgody i Œw. Rozalii. 9. ul. Kiliñskiego - 2 poj. 1,1 m 3 w pobli u ulic Krzywej i Grodzkiej. 10.ul. Prymasa Wyszyñskiego - 2 poj. 1,1 m 3 przy posesji nr ul. Rolna - 2 poj. 1,1 m 3 przy zbiegu ulic Wilsona i Stodolnej. 12. ul. Ciep³a - 2 poj. 1,1 m 3 przy zbiegu ulic Ciep³ej i owieckiej - parking. Organizacja co dwa lata tak du- ego i wa nego konkursu nie jest chyba prosta... - Przygotowania zmierzaj¹ce do sfinalizowania tegorocznego biennale zaczê³y siê ju w styczniu. Wtedy powstawa³y pierwsze wnioski o fundusze na to przedsiêwziêcie, planowanie bud etu, wirtualnego co prawda, jednak takiego, aby odzwierciedla³ stan faktyczny na dzieñ rozpoczêtych dzia³añ. PóŸniej trzeba zorganizowaæ ma³¹ pocztê, rozpakowaæ paczki ze zdjêciami, skatalogowaæ je tak, aby siê nie pomiesza³y, i oczywiœcie, po zakoñczeniu konkursu, odes³aæ do autorów. Jeszcze wybory jurorów w Warszawie, katalog, wystawa, rozliczenie finansowe i w zasadzie koniec. Czytaj¹c skrót wydarzeñ towarzysz¹cych konkursowi, mo na zauwa yæ, e organizacja takiego przedsiêwziêcia nie jest taka prosta, jak mog³oby siê wydawaæ. Nad ca- ³oœci¹ musi czuwaæ jedna osoba, rozwi¹zuj¹c napotkane problemy. Ca³e szczêœcie jest grupa osób, zapalonych mi³oœników dobrej fotografii, która pomaga³a logistycznie przy konkursie, za co serdecznie dziêkujê. Biennale ma wysok¹ rangê. Trafiaj¹ na nie prace z ró nych stron œwiata... - Konkurs organizowany przez Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa cieszy siê du ym zainteresowaniem wœród znanych artystów fotografików, jak równie wœród amatorów z Polski i zagranicy. W obecnym, jak i we wczeœniejszych edycjach konkursu prace by³y nadsy³ane praktycznie z ca³ego œwiata. A czy zdarzaj¹ siê te prace debiutantów, a jeœli tak, to na jakim s¹ one poziomie? - Tak, oczywiœcie. Jest to konkurs otwarty, ka dy, kto chce, po spe³nieniu wymogów formalnych regulaminu mo e nades³aæ prace pod ocenê jurorów. Na VII edycjê ogólnie nades³ano prace o du ym poziomie artystycznym, wiêkszoœæ od artystów fotografów, jednak sam wybór piêciu prac by³ trudny, nikt nie rozdziela³ kategorii artysta - WIADOMOŒCI * ROZMOWA * REKLAMA Postaæ ludzka na biennale W sierpniu i wrzeœniu w galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku mo na by³o ogl¹daæ czarno-bia³e fotografie nades³ane na biennale Postaæ ludzka w pejza u, które organizuje radomszczañskie Towarzystwo Fotograficzne im. Osterloffa. O wydarzeniu rozmawiamy z prezesem towarzystwa Marcinem Kwart¹. - Po³awiacze Pere³ to ogólnopolski program odkrywania talentów zainicjowany przez Wszechnicê Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jego celem jest wy³owienie spoœród licealistów z ca³ej Polski utalentowanych, m³odych ludzi i zachêcenie ich do dalszego rozwoju. Tak¹ per³¹ z powiatu radomszczañ- debiutant, podczas obrad wszyscy s¹ na równi. Wybór piêciu nagrodzonych prac stanowi³ bardzo du y problem, jednak po dyskusjach jurorzy wspólnie podjêli decyzjê o przyznaniu nagród. Czy wykonanie czarno-bia³ej fotografii o takiej tematyce, jak ta na biennale - jest ³atwe, trudne, bardzo trudne, ekstremalne? A mo e to tak zwany strza³? - Dostêp do aparatów fotograficznych w dzisiejszych czasach jest wrêcz nieograniczony, aparaty towarzysz¹ nam wszêdzie, nawet w telefonach komórkowych. Poza tym fotografia jako medium spe³nia bardzo du ¹ rolê w codziennym yciu. Niewyobra- alny jest obecnie brak ilustracji w gazetach, brak zdjêæ w reklamach, na billboardach. Fotografia, jako produkt, zalewa nas masowo. W dobie komercjalizmu ciê ko zrobiæ dobre zdjêcia. Dziennikarskie wakacje Choæ uczniowie ju na dobre wrócili do szkolnych ³awek, to wspomnienia wakacji wci¹ s¹ ywe. Przyjemnie i po ytecznie letnie miesi¹ce wykorzysta³y dwie uczennice Zespo³u Szkó³ Elektryczno-Elektronicznych. Kasia Nowak jako jedyna z powiatu radomszczañskiego zakwalifikowa³a siê do projektu Po³awiacze Pere³, a Weronika Piskorska wyjecha³a na obóz dziennikarski do Rewala. Robert Paw³owski. Nagroda g³ówna ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz z³oty medal Fotoklubu RP ST za fotograficzn¹ twórczoœæ. 15 WRZEŒNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Najwa niejsze jest myœlenie, sposób postrzegania otaczaj¹cej nas codziennoœci oraz oczywiœcie posiadanie wyczucia piêkna i estetyki, a tak e ciekawoœci œwiata. Tematyka biennale jest bardzo szeroka - Postaæ ludzka w pejza- u. Na nadsy³anych zdjêciach widzimy postaæ w pejza u miejskim, wiejskim. Zarys postaci lub mocno akcentuj¹c¹ w krajobrazie ludzk¹ postaæ. Wykonanie fotografii czarno-bia³ej od pocz¹tkowego zamys³u jest trudne, tam nie ma koloru, trzeba fotografowaæ tak, aby ka de przejœcie tonalne by³o widoczne, zdjêcie ma zaciekawiæ swoim kadrem ma pokazaæ sposób spostrzegania fotografuj¹cego, uchwycenie momentu. Odpowiadaj¹c na pytanie - w pewnym stopniu fotografowanie pod dany temat jest trudne, tym bardziej e zdjêcia podlegaj¹ ocenie przez jurorów. Rozmawia³ Janusz Kucharski Fotografie nades³ane na biennale ocenia³o jury w sk³adzie: Barbara Osterloff, Ma³gorzata Do³owska, Adam Sobota, Mieczys³aw Cybulski i Marcin Kwarta. Zdjêcia bêdzie mo na nied³ugo obejrzeæ podczas dwóch wystaw organizowanych najpierw w Rzeszowie, a potem w Warszawie. skiego okaza³a siê uczennica Elektryka, która wyjecha³a na dwutygodniow¹ Szko³ê Letni¹ do Krakowa, gdzie uczestniczy³a w zajêciach kampusu dziennikarskiego - mówi Aneta Jêdrzejczyk, polonistka, która w Elektryku opiekuje siê kó³kiem dziennikarskim. Kasia wraz z innymi 34 uczestnikami programu odwiedzi³a m.in. redakcje Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, Radia i Telewizji Kraków. Weronika Piskorska reprezentowa³a w Rewalu redakcjê szkolnej gazety Elektrowstrz¹s, która w XIV Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim Potêga Prasy zorganizowanym przez tygodnik Angora zdoby³a wyró nienie i dofinansowanie do obozu dziennikarskiego. - Tych 17 dni spêdzonych na obozie to ciê ka praca i wspania³a zabawa. Zostaliœmy rzuceni na g³êbok¹ wodê i musieliœmy poradziæ sobie z zarz¹dzaniem portalem internetowym, redagowaniem dwóch gazet, ich sprzeda ¹, prowadzeniem radia i telewizji - wylicza Weronika. - By³a to prawdziwa szko³a ycia - dodaje. (jd) Fot. Ryszard Kowalski Œwiêto plonów Wrzesieñ to czas do ynek w wielu gminach i parafiach powiatu. W ostatni¹ niedzielê œwiêtowano m.in. w Dobryszycach. Wieñce do ynkowe, które poœwiêci³ podczas mszy ks. proboszcz Stanis³aw Zbirek, przygotowali mieszkañcy Dobryszyc, Zdani, Janowa, Huty Brudzkiej i Borowy. Grupa miejscowych kobiet zaprezentowa³a program artystyczny, a na koniec wszyscy uczestnicy mogli skosztowaæ domowego chleba. (rk) 5

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA Nowy MULTIROOM RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (938) TYGODNIK

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo