Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dni Województwa Zachodniopomorskiego"

Transkrypt

1 Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa Zachodniopomorskiego, które odby³y siê w Szczecinku sierpnia pod patronatem Prezydenta RP W halach wystawowych zorganizowanych w obiektach firmy KRONOSPAN, przy ul. Pilskiej, prezentowa³o siê 20 powiatów województwa oraz 53 przedsiêbiorstwa. Na powierzchni piêciu tysiêcy metrów kwadratowych przedstawiono potencja³ gospodarczy naszego województwa, jego mo liwoœci inwestycyjne oraz to, co wed³ug samorz¹dowców i przedsiêbiorców warte jest promowania. To pierwsza tego typu i na tak¹ skalê impreza od wielu lat w Szczecinku. Samorz¹d Powiatu Szczecineckiego, sk³adaj¹c wspólnie z miastem Szczecinek propozycjê organizacji tej imprezy, chcia³ przede wszystkim pokazaæ potencja³ gospodarczy firm funkcjonuj¹cych w powiecie, walory turystyczne, przyrodnicze oraz mo liwoœci inwestycyjne w gminach naszego powiatu. Organizacja imprezy zosta³a wysoko oceniona zarówno przez wystawców, jak i zwiedzaj¹cych. Tereny wystawiennicze przez dwa dni zwiedza³y tysi¹ce mieszkañców powiatu i regionu. Odby³o siê wiele imprez towarzysz¹cych, które mog³y zadowoliæ najbardziej wybrednych zwiedzaj¹cych. Jako Starosta Szczecinecki uwa am, e by³a to niesamowita promocja Szczecinka i Powiatu Szczecineckiego. Popularny dziennik Rzeczpospolita wyda³ wk³adkê w nak³adzie 165 tys. egzemplarzy, w której opisywano to przedsiêwziêcie oraz dzia³alnoœæ wielu szczecineckich firm. Wydarzenie na bie ¹co relacjonowa- ³y: TVP 3, TV Gawex, TV Zachód, Radio Koszalin, Radio Szczecin, Radio ESKA, lokalne i regionalne gazety. Organizacja tak du ej imprezy nie by³aby mo liwa, gdyby nie zaanga owanie wielu osób, firm i instytucji. Dumny jestem z tego, e mimo wielu problemów uda³o nam siê pokazaæ Szczecinek, gminy naszego powiatu i sam powiat z jak najlepszej strony. Wyra am ogromne podziêkowanie dla pracowników firmy KRONOSPAN i pana Jerzego Waku³y za wspó³organizacjê tego przedsiêwziêcia. Wyrazy uznania kierujê do Wójtów i Burmistrzów gmin Powiatu Szczecineckiego za wspóln¹ prezentacjê naszego stoiska - by³a naprawdê udana. Dziêkujê bardzo serdecznie wszystkim firmom z naszego powiatu, które prezentowa³y siê na Dniach Województwa. Okazuje siê, e na tych prezentacjach wielu firmom uda³o siê nawi¹zaæ kontakty gospodarcze, które w przysz³oœci mog¹ przynieœæ wymierne efekty biznesowe. Chcemy, aby tego typu lub podobne imprezy odbywa³y siê w Szczecinku cyklicznie. Je eli podobne, lecz na mniejsz¹ skalê, targi organizowane s¹ w Z³ocieñcu czy Bia- ³ogardzie to s¹dzê, e mog¹ mieæ miejsce równie w Szczecinku. W mojej ocenie, imprezy tej nie da siê porównaæ z adn¹ inn¹ zorganizowan¹ dotychczas w Szczecinku. Krzysztof Lis (szerzej na temat imprezy na str 4 i 5) Pracowaæ - znaczy tworzyæ pracowa³em w wielu krajach. By- ³em stypendyst¹ rz¹du francuskiego, potem pracowa³em na Wêgrzech, w ZSRR, NRD, RFN i Grecji. Ponad trzy lata pracowa³em równie na kontrakcie w Tunezji i trochê w Maroko.... str 3 Powiatowe Œwiêto Plonów W sobotê 11 wrzeœnia ubowo by³o do ynkow¹ stolic¹ dla wszystkich rolników powiatu szczecineckiego... str 7 Jarmark Drahimski... to swoiste targi miodów, produktów i akcesoriów pszczelarskich oraz okazja do porównania gatunków, smaków, zapachów, wymiany doœwiadczeñ i wiedzy... str 7 Bêdzie Oœrodek rehabilitacji chorych na SM... Na pocz¹tku dzia³añ pomys³ budowy oœrodka rehabilitacji dla osób chorych na SM w Bornem Sulinowie by³ pewn¹ abstrakcj¹ - bardziej marzeniem ni realn¹ mo liwoœci¹... str 8 Ruszaj¹ pieni¹dze dla rolników... mo na sk³adaæ wnioski o dofinansowanie projektów z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich w ramach Dzia³ania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych.... str. 10 Jak za³atwiæ sprawê, czyli unijne stypendia dla studentów... studenci z terenu Powiatu Szczecineckiego mog¹ ubiegaæ siê o stypendium ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.... str 11 Spe³nienie marzeñ, czyli ze Szczecinka do Aten... Zamykaj¹c oczy s³yszy nadal greck¹ muzykê ludow¹.... str 12

2 W SKRÓCIE Wydawanie numerów W zwi¹zku z wprowadzaniem w naszym kraju Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) od dnia 24 sierpnia br. Wydzia³ Komunikacji i Transportu (szczecineckiego starostwa) wydaje specjalne numery dla interesantów rejestruj¹cych pojazdy. Powodem wprowadzenia tej regulacji jest zwiêkszaj¹ca siê z dnia na dzieñ iloœæ interesantów odwiedzaj¹cych w tej w³aœnie sprawie Wydzia³ Komunikacji i Transportu. W skali ca³ego kraju starostwo w Szczecinku jest jednym z niewielu urzêdów które nie przerywa³o pracy Wydzia³u Komunikacji i Transportu pomimo wprowadzenia nowego systemu obs³ugi rejestracji pojazdów. Wszelkie dzia³ania w tej kwestii maj¹ na celu u³atwienie interesantom jak najszybszej finalizacji swoich spraw w urzêdzie Starostwa. Przypominamy tak e o tym, e Wydzia³ Komunikacji i Transportu pracuje (do odwo³ania) w dni powszednie od godz do Powo³anie dyrektora Zarz¹d Powiatu Szczecineckiego z dniem 7 wrzeœnia powo³a³ na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pe³ni¹c¹ od 3 miesiêcy obowi¹zki dyrektora, pani¹ Ma³gorzatê Kubiak - Horniatko. z Grzmi¹cej i 30 z Barwic otrzyma³o wyprawki szkolne. Akcja ta skierowana jest do najubo szych rodzin ze œrodowisk wiejskich i miast w ca³ym powiecie szczecineckim. 90 lat Muzeum Muzeum Regionalne w Szczecinku istnieje ju 90 lat. Obchody tak wspania- ³ego jubileuszu odby³y siê 15 wrzeœnia w szczecineckim ratuszu. Przybyli na tê uroczystoœæ goœcie gratulowali jubileuszu, wrêczali kwiaty, a tak e nowe eksponaty. Przejêcie medyka Po rocznych staraniach i licznych zabiegach uda³o siê Zarz¹dowi Powiatu Szczecineckiego przej¹æ od Urzêdu Marsza³kowskiego nieruchomoœæ przy ulicy Koœciuszki (by³y medyk ) w zamian za przedszkole przy ulicy Klasztornej. 17 wrzeœnia br. w Szczecine zosta³ podpisany akt notarialny zamiany ww. nieruchomoœci pomiêdzy samorz¹dem województwa a samorz¹dem powiatowym. W imieniu Zarz¹du Powiatu akt podpisali starosta Krzysztof Lis i wicestarosta W³odzimierz Fil. Przeprowadzono ju pierwsze rozmowy z rektorem Politechniki Koszaliñskiej prof. Tomaszem Heese w sprawie uruchomienia, w tym obiekcie, od 1 paÿdziernika studiów zaocznych przeniesienie zajêæ z Gimnazjum nr 1. Politechnika Koszaliñska planuje uruchomienie w przysz³ym roku studiów dziennych. Trwaj¹ równie rozmowy z innymi uczelniami. Jubileusz S³owianki Cukiernicza Spó³dzielnia Inwalidów S³owianka produkuje s³odycze ju 50 lat. Od pó³ wieku z powodzeniem konkuruje ona na rynku cukierniczym z krajowymi potentatami. Pomimo ostatnich trudnoœci, wynikaj¹cych z ciêæ w pañstwowej pomocy dla zak³adów pracy chronionej, S³owianka nie poddaje siê, nadal produkuje i produkowaæ bêdzie s³odycze ku radoœci wszystkich ³asuchów. Ten piêkny jubileusz spó³dzielcy uczcili 4 wrzeœnia w auli Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. KEN. Wyprawki dla pierwszaków W pierwszym dniu nauki Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis przekaza³ 50 wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkó³ podstawowych w Grzmi¹cej i Barwicach. Od kilku lat firma Kronospan PL prowadzi akcjê "Kronospan dzieciom". Dziêki hojnoœci tej firmy 20 uczniów klas pierwszych Muzeum powsta³o w 1914 z okazji 600 lecia miasta i funkcjonowa³o do 1945 roku. Placówka wznowi³a dzia³alnoœæ w 1958 roku. Szczecineckie Muzeum posiada obecnie du ¹ kolekcjê sreber, zabytków archeologicznych, broni oraz obszerny zbiór biblioteczny. Po czêœci oficjalnej dokonano otwarcia nowej wystawy, prezentuj¹cej najcenniejsze eksponaty muzeum oraz jego historiê. Szkolenia dla rolników W dniach paÿdziernika na terenie ka dej gminy zorganizowane zostanie jedno szkolenie dotycz¹ce mo liwoœci pozyskania œrodków finansowych na rozwój rolnictwa z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zapraszamy na nie wszystkich rolników powiatu szczecineckiego Szczegó³owe terminy i miejsca szkoleñ podamy na plakatach informacyjnych, stronie internetowej powiatu i za poœrednictwem mediów oraz urzêdów gmin. NASZ POWIAT magazyn samorz¹dowy ziemi szczecineckiej Wydawca: Starostwo Powiatowe w Szczecinku Szczecinek, ul. 28 Lutego 16 redaktor naczelny: Katarzyna Oleœ zastêpca red. nacz.: Pawe³ Miko³ajewski sekretarz redakcji: Aleksandra Zakroczymska Sk³ad i ³amanie: Piotr Balon, Katarzyna Oleœ Druk: TEMPOPRINT Szczecinek, tel Adres redakcji: Szczecinek, ul 28 Lutego 16, tel. (094) , , fax: , Redakcja nie zwraca nie zamówionych materia³ów, zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytu³ów. Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ i NASZ POWIAT 2 Nr 10, wrzesieñ 2004

3 ROZMOWY Pracowaæ - znaczy tworzyæ O swoim yciu i pracy opowiada nam Jerzy Musia³ - przewodnicz¹cy Rady Miasta Szczecinek, leœnik, odznaczony odznak¹ honorow¹ "Zas³u ony dla Miasta Szczecinka". Jeden z najbardziej szanowanych obywateli naszego miasta. Jest Pan cz³owiekiem, który ma bardzo du e doœwiadczenie zawodowe, wiêkszoœæ ludzi kojarzy Pana z Urzêdem Miasta, ale przecie pracowa³ Pan w wielu innych instytucjach. W³aœciwie lepiej ni o instytucjach mówiæ o miejscach, bo tak naprawdê w zasadzie pracowa³em tylko w jednym przedsiêbiorstwie i by³em wierny tej firmie - tj. Biuru Urz¹dzania Lasów i Geodezji Leœnej. Oczywiœcie na przestrzeni tych czterdziestu kilku lat mojej pracy zmienia³a siê nazwa tego przedsiêbiorstwa, a ja pracowa³em w ró nych jego oddzia³ach - w Gorzowie, Szczecinku i potem w centrali w Warszawie. Moje wyjazdy zagraniczne te by³y zwi¹zane z tym biurem. Pañska kariera zawodowa zwi¹zana jest nie tylko z Polsk¹? Rzeczywiœcie, pracowa³em w wielu krajach. By³em stypendyst¹ rz¹du francuskiego, potem pracowa³em na Wêgrzech, w ZSRR, NRD, RFN i Grecji. Ponad trzy lata pracowa³em równie na kontrakcie w Tunezji i trochê w Maroko. Wszystkie prace, które tam prowadzi- ³em, wykonywa³em w ramach swojej polskiej firmy. Jednym z ciekawszych okresów w moim yciu zawodowym by³ Wietnam. To by³a najwiêksza przygoda. Przez kilka miesiêcy by³em delegowany do tego kraju, by rozpoznaæ jego bazê surowcow¹. Trzeba pamiêtaæ, e w po³owie lat 70, wszystkie pañstwa tzw. demokracji ludowej, ³¹cznie ze Zwi¹zkiem Radzieckim, mia³y budowaæ w Wietnamie kombinaty drzewne. Polsce te przydzielono pewien rejon do budowy takiego kombinatu, zosta³a wys³ana grupa 8 specjalistów, którzy mieli rozeznaæ mo liwoœci budowy takiego zak³adu. Warto nadmieniæ, i by³o to niedaleko miasta Ho Chi Minh, które wczeœniej mia³o nazwê Sajgon. Do pracy w d ungli, codziennie dolatywaliœmy helikopterem. To by³o intryguj¹ce prze ycie. Wokó³ nas mnóstwo œladów wojny (konflikt amerykañsko - wietnamski zakoñczy³ siê pó³tora roku przed naszym przyjazdem) i wyczerpuj¹cy klimat. Musieliœmy przyzwyczaiæ siê do groÿnych owadów oraz wielu innych zagro eñ. Nasz raport wypad³ negatywnie, nie by³o najmniejszych szans by, mimo politycznych zakus, zbudowaæ taki zak³ad. Czy te miêdzynarodowe doœwiadczenia i przyjaÿnie pomagaj¹ Panu w pracy przewodnicz¹cego rady? Oczywiœcie, e tak. Pierwsze takie kontakty zawar³em ponad 20 lat temu. Od tego czasu jestem œciœle zwi¹zany z naszym miastem partnerskim we Francji Noyelles sous Lens. Najpierw by³em t³umaczem strony polskiej, potem te znajomoœci przerodzi³y siê w przyjaÿnie i kole eñstwa. Pomaga to w codziennej pracy, bo dobrze jest czerpaæ ze sprawdzonych wzorców, uczyæ siê od innych. W Pana dorobku zawodowym jest wiele publikacji naukowych. Pos³uguje siê Pan kilkoma jêzykami. Jak to siê sta³o, e cz³owiek z takim doœwiadczeniem wróci³ do Szczecinka i nadal poœwiêca siê temu miastu? Biegle w³adam dwoma jêzykami - francuskim i rosyjskim. W swojej karierze przygotowa³em 22 publikacje, mówiê tylko o tych, które uwa am za wa niejsze. Pisa³em do polskiej i zagranicznej prasy naukowej, ale to nie mog³o odwróciæ mojej uwagi od Szczecinka. Mia³em wiele propozycji pracy, posiada³em ju nawet dekret pracy, np. na kierownika Zak³adu Urz¹dzania Lasu w Instytucie Badawczym Leœnictwa. Ze Szczecinkiem zwi¹za³em siê jeszcze, zanim podj¹³em swoj¹ pierwsz¹ pracê. Na 3 roku studiów by³em na praktyce i ju wiedzia³em, e chcê zamieszkaæ w tym mieœcie. Nie a³ujê swojej decyzji. W jakim wydarzeniu upatruje Pan swoje najwiêksze osi¹gniêcie? Moim najwiêkszym sukcesem by³o opracowanie metodyki oceny zdrowotnego i sanitarnego stanu lasu oraz rozmiaru szkód spowodowanych przez masowe ery owadów i czynniki atmosferyczne. Kiedy w 1982 roku polskie lasy niszczy³y mniszki, nie by³o adnych metod szacowania strat. Moje opracowanie najpierw pilota owo wdro ono w województwie koszaliñskim, a w tej chwili moj¹ metodê badawcz¹ stosuje siê w ca³ym kraju. Kieruje Pan pracami najwiêkszej rady naszego powiatu, najwiêcej jest prac i problemów. atwo jest godziæ interesy tak szerokiej spo³ecznoœci? Mamy wiele problemów, wiêc nie jest to ³atwe zadanie. W tej chwili szczególnie wa ne s¹ problemy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. Bolejê nad tym, e nasze jezioro nie jest czyste. Kiedy przyje d a- ³em do Szczecinka k¹pa- ³em siê w nim, teraz ju raczej bym siê na to nie odwa y³. Pozosta³e sprawy naszych mieszkañców s¹ równie moimi zmartwieniami, dlatego te du o trzeba poœwiêciæ siebie, by pracowaæ i pomagaæ temu œrodowisku. Na szczêœcie wydaje mi siê, i rada pracuje dobrze. Zawsze zdarzaj¹ siê jakieœ "wyskoki", ale komisje pracuj¹ doœæ zgodnie, co przek³ada siê na wype³nianie swych rajcowskich obowi¹zków. Z wykszta³cenia jest Pan leœnikiem, mo na powiedzieæ, e burmistrz Szczecinka jest Pana wychowankiem, chocia reprezentuje on zupe³nie inn¹ opcjê polityczn¹. Jak siê uk³ada wspó³praca pomiêdzy przewodnicz¹cym rady a burmistrzem? Nie wiem, czy s³owo wychowanek jest w³aœciwe, poniewa burmistrz Goliñski by³ moim stypendyst¹, jak równie jego zastêpca - burmistrz Piotrowski. Takie by³y czasy, eby œci¹gn¹æ do pracy m³odych ludzi trzeba by³o fundowaæ stypendia. W³aœnie tak rozpoczê³a siê nasza zawodowa znajomoœæ. Pomimo ró nicy pogl¹dów, które reprezentujemy, uwa am e nasza wspó³praca jest bardzo dobra. rozmawia³ Pawe³ Miko³ajewski NASZ POWIAT Nr 10, wrzesieñ

4 TEMAT MIESI CA Dni Województwa Zachodniopomorskiego To jedyne tego typu przedsiêwziêcie w kraju - powiedzia³ podczas uroczystoœci otwarcia marsza³ek województwa Zygmunt Meyer. - Jestem przekonany, e inne regiony pójd¹ w nasze œlady i wezm¹ z nas przyk³ad. Wystawcy zaprezentowali to co maj¹ najlepszego, najciekawszego, czym mog¹ siê pochwaliæ w regionie i Unii Europejskiej. - Bogactwo i profesjonalizm ofert zaskakuje nawet mnie - stwierdzi³ wojewoda Stanis³aw Wzi¹tek. - Tu mo na zobaczyæ, w jak piêknym yjemy regionie, czym dysponujemy, na co nas staæ. A staæ nas na wiele. Przez dwa dni teren wystawienniczy zwiedzi³o tysi¹ce mieszkañców regionu. Byli te turyœci za granicy. Goœciem honorowym Dni Województwa Zachodniopomorskiego by³ minister Jacek Piechota. Tematem przewodnim Dni Województwa by³y Regionalne Systemy Promocji Inwestycji dlatego w programie, oprócz czêœci wystawienniczej, znalaz³a siê konferencja, dotycz¹ca g³ównie problematyki rozwoju gospodarki i zapotrzebowania na inwestycje w regionie Pomorza Zachodniego. Uczestnicy konferencji, którymi byli samorz¹dowcy, przedsiêbiorcy i ekonomiœci zastanawiali siê nad tym, jak siê promowaæ, jak œci¹gaæ nowych inwestorów. Pierwszy dzieñ imprezy zakoñczono Gal¹ Gospodarcz¹ Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, podczas której wrêczono wyró nienia i nagrody dla tegorocznych laureatów. Konkurs Gospodarczy Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego to najstarszy konkurs gospodarczy w naszym regionie. Jego pierwsza edycja odby³a siê w 1992 roku, pod egid¹ Gazety Wyborczej, jako Konkurs Gospodarczy o laur Z³otej Rybki. Trzy lata temu patronat nad Konkursem obj¹³ Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs ma na celu promocjê dzia- ³alnoœci gospodarczej, wspieranie firm poprzez promowanie przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych zgodnie z prawem i zasadami etyki, a tak e promocjê innowacyjnoœci, wynalazczoœci i transferu technologii. Organem przyznaj¹cym i decyduj¹cym o wyborze laureatów jest Kapitu³a Konkursu sk³adaj¹ca siê ze znanych osobistoœci ycia kulturalnego, gospodarczego oraz przedstawicieli mediów regionu Pomorza Zachodniego. W tegorocznej edycji Konkursu nagrody przyznano: 1. W kategorii Produkt Roku - produktowi Top Secret Next Generation firmy G Data Software ze Szczecinka 2. W kategorii Ma³e Przedsiêbiorstwo firmie REDAN z Po³czyna Zdroju. W tej kategorii przyznano równie wyró nienie specjalne firmie TIMEX Spó³ka Jawna Stanis³awa i Andrzej Tomczak ze Szczecinka za œmia³e przedsiêwziêcia inwestycyjne, kszta³cenie pracowników m³odocianych oraz wspieranie przedsiêwziêæ o charakterze pomocy socjalnej 3. W kategorii Produkt Turystyczny Programowi Turystycznemu PRZYGODA 4. W kategorii Gospodarstwo Rolne firmie HOLSTAR Sp. z o.o. 5. W kategorii Eksporter Roku Zak³adom Chemicznym POLICE S.A. W tej kategorii przyznano równie wyró nienie specjalne firmie EURO-MATEX Matkowski S.A. Meble z Bornego Sulinowa. 6. W kategorii Inwestor Roku - firmie BARLINEK S.A. Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego przyzna³ równie Nagrodê Naukow¹ dla wybitnych przedstawicieli nauki. Otrzymali je: 1. Prof. dr hab. Janusz B³aszkowski nagrodzony w dziedzinie nauk rolniczych. 2. Dr Jacek Gronwald wyró niony w dziedzinie nauk medycznych za odkrycie zjawiska preferencyjnego przekazywania zmutowanego allela potomstwu nosicielek mutacji BRCA 1, maj¹ce du e znaczenie przy okreœlaniu ryzyka zachorowania na nowotwory. 3. Prof. dr hab. Tadeusz Jagodziñski nagrodzony w dziedzinie nauk podstawowych, za badania podstawowe chemii i reakcji tioamidów, maj¹ce znaczenie przy pozyskiwaniu z³o onych substancji, czêsto o potencjalnej aktywnoœci biologicznej. 4. Dr in. Miros³aw Maliñski nagrodzony w dziedzinie nauk technicznych za opracowanie numerycznej analizy piezoelektrycznych widm fotoakustycznych materia³ów elektronicznych. 5. Prof. dr hab. in. Jerzy Nowacki nagrodzony w dziedzinie nauk technicznych za wdro enia badañ technologii spawania stali nierdzewnych. Ponadto wyró nienie Specjalne Mar- NASZ POWIAT 4 Nr 10, wrzesieñ 2004

5 TEMAT MIESI CA sza³ka Województwa Zachodniopomorskiego otrzyma³a Szczeciñska Wytwórnia Wódek Polmos S.A. za stworzenie nowego wizerunku tradycyjnego produktu STARKA, a Nagrodê Animatora Regionalnej Przedsiêbiorczoœci:. 1. Stargardzka Izba Gospodarcza 2. Polska Fundacja Przedsiêbiorczoœci 3. Pó³nocna Izba Gospodarcza w Szczecinie Wyró nienie Specjalne Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego otrzyma³a równie firma Kronospan PL Sp. z o.o. za wybitny wk³ad w rozwój gospodarczy i wspieranie samorz¹dnoœci Województwa Zachodniopomorskiego. Oprócz konkursu Gospodarczego Marsza³ka w programie Dni Województwa Zachodniopomorskiego znalaz³y siê równie konkursy na naj³adniejsze stoisko, najbardziej przyjazne stoisko, najlepszy produkt. Nagrodê Marsza³ka Województwa za naj³adniejsze stoisko wystawowe otrzyma³ powiat pyrzycki. Nagrodê Starosty Szczecineckiego za najlepszy produkt prezentowany na Dniach Województwa Zachodniopomorskiego otrzyma³a firma Master Bulding ze Œwidwina za modu³owy system kominowy. Nagrodê Burmistrza Szczecinka za Najlepszy Produkt Szczecinecki G Data Software ze Szczecinka Powiat Ko³obrzeski oraz Centrop³yt Szczecinek otrzyma³y Nagrod¹ Specjaln¹ Senatora Witolda G³adkowskiego za najbardziej przyjazne stoisko w zakresie prezentacji i informacji o swoim regionie. Imprezie towarzyszy³y wystêpy zespo³ów rozrywkowych i rockowych. Uczestnicy i mieszkañcy regionu podziwiali ukraiñski zespó³ folkowy Horpyna, zespó³ bêbnistów z Bia³ego Boru Trochê ciszej, latynosk¹ grupê Banda Virtual, kapelê rockow¹ Mafia, Patrycjê Markowsk¹ i kabaret Koñ Polski oraz liczne kapele i zespo³y z ca³ego województwa. Oprócz koncertów i licznych wystêpów imprezie towarzyszy³y liczne atrakcje, przeja d ki bryczk¹, mo liwoœæ podziwiania Szczecinka i okolic z 35 metrowego wysiêgnika, dmuchany plac zabaw dla dzieci, regaty, pokaz sztucznych ogni. /kol./ NASZ POWIAT Nr 10, wrzesieñ

6 Z GMINY GRZMI CA Rozbudowa oczyszczalni Trwaj¹ prace przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni w Grzmi¹cej. Obecnie stawiany jest budynek technologiczny, w którym bêd¹ mieœci³y siê urz¹dzenia sterownicze oczyszczalni. Dziêki tej inwestycji moc przerobowa oczyszczalni wzroœnie do 800 m3 /dobê, a nale- y dodaæ, e obecnie oczyszczalnia BORNE SULINOWO Udany zlot W dniach sierpnia odby³ siê I Miêdzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych Borne Sulinowo 2004 Zlot by³ tak udany, e postanowiono na sta³e wpisaæ go do kalendarza imprez. Ju teraz zapraszamy wszystkich na II Miêdzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych Borne Sulinowo 2005 w dniach sierpnia. przyjmuje ok. 500 m3 œcieków na dobê. Koszt inwestycji wyniesie 2,25 mln z³, z czego 70 % pochodziæ bêdzie z programu SAPARD. Wed³ug planów, po skanalizowaniu ca³ej gminy, do oczyszczalni bêd¹ wp³ywaæ œcieki od ponad 90% mieszkañców gminy. Niestety pozosta³a czêœæ mieszkañców mieszka w doœæ trudnym terenie i szansa na podci¹gniêcie tam kanalizacji w najbli szym czasie jest niewielka. Remonty w szko³ach W okresie wakacyjnym w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Grzmi¹cej zosta³o wymienionych blisko 70 okien. Koszt inwestycji wyniós³ prawie 70 tys. z³, ok. 40% tej kwoty gmina otrzyma³a z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W pozosta³ych placówkach oœwiatowych na terenie gminy zosta³y przeprowadzone drobne prace remontowe maj¹ce na celu przygotowanie pomieszczeñ do nowego roku szkolnego. Dwudniowe atrakcje W ramach Euroregionalnych Mistrzostw Polski Stra aków P³etwonurków i Jarmarku Drahimskiego, 3 i 4 wrzeœnia, odby³ siê w Bornem Sulinowie cykl imprez plenerowych. Dziêki swej atrakcyjnoœci i ró norodnoœci imprezy przyci¹gnê³y t³umy mieszkañców miasta i regionu. W bogatym, dwudniowym cyklu ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. Pe³ne dwa dni trwa³ Jarmark Drahimski - "ŒWIÊTO MIODU, NATURY I ZDRO- WIA". Mo na by³o obejrzeæ zmagania stra aków p³etwonurków, zawody Ochotniczych Stra y Po arnych, paradê stra- ackich zespo³ów artystycznych (jest w orkiestrach dêtych jakaœ si³a), uczestniczyæ w wycieczce na wrzosowiska itd. Impreza zakoñczy³a siê koncertem Paw³a Kukiza i zespo³u Piersi. By³o rewelacyjnie - kto nie by³, niech a³uje (jest czego). MIASTO SZCZECINEK Malowanie S³owem Szczecinecki Oœrodek Kultury by³ organizatorem IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego " Malowanie S³owem". Podsumowanie tegorocznej edycji konkursu odby³o siê 12 wrzeœnia w Szczecinku, w Kinie PrzyjaŸñ. Na tê edycjê nades³ano 2331 utworów poetyckich napisanych przez 267 autorów z ca³ego kraju, jak te z: Australii, Francji, Niemiec, Austrii. W jury konkursu zasiadali znani krakowscy poeci: Adam Ziemianin i Józef Baran oraz przedstawiciel organizatora Krystyna Mazur. Jurorzy zwrócili uwagê na wyj¹tkowo wysoki poziom wierszy, a nagrody postanowili przyznaæ: I miejsce Jerzemu Fryckowskiemu z Dêbnicy Kaszubskiej II miejsce Zdzis³awowi Drzewieckiemu z Bia³ego Boru III miejsce Wies³awowi Stanis³awowi Ciesielskiemu ze S³upska. Wyró nienia uhonorowane nagrod¹ rzeczow¹: W³adys³awowi Krupie z Marciszowa, Marzenie Orczyk z D¹browy Górniczej, Urszuli Tom z Siedlec, Edwardowi Pop³awskiemu z Poznania, Czes³awowi Markiewiczowi z Zielonej Góry, Urszuli Michalak z odzi. Wyró nienia uhonorowane drukiem utworu poetyckiego w pokonkursowym almanachu poetyckim: Lechowi Grala z P³ocka, Aleksandry Pietrzak z Kalisza, Lecha Lamenta z Turka, Leszka Kutyka z Gliwic, Katarzyny Olechnowicz z Bornego Sulinowa, Agnieszki Lisak z Krakowa, Zbigniewa Tanajewskiego z Suwa³k, Jêdrzeja Kozak z Koszalina, Joanny Polok z ar. Zwieñczeniem konkursu by³ koncert legendarnej grupy - STARE DOBRE MA EÑSTWO. Pomimo braku ich utworów w TV i radiu od 1984 r. koncerty SDM ciesz¹ siê niebywa³¹ popularnoœci¹. Niepowtarzalny klimat na koncertach oraz kilkanaœcie wydanych p³yt sprawi³y, i poezja znakomitych poetów takich jak: Edward Stachura, Adam Ziemianin czy Józef Baran trafi³a pod "strzechy" i jest œpiewana przy ogniskach na rajdach jak i w salach koncertowych. Krystyna Mazur NASZ POWIAT 6 Nr 10, wrzesieñ 2004

7 WYDARZENIA Powiatowe œwiêto plonów W sobotê 11 wrzeœnia ubowo by³o do ynkow¹ stolic¹ dla wszystkich rolników powiatu szczecineckiego. Uczestnikami do ynek by³y osoby nie tylko bezpoœrednio zwi¹zane z rolnictwem (upraw¹, hodowl¹, przetwórstwem) ale równie Ci, którzy chcieli im z³o yæ ho³d i podziêkowaæ za trud i ciê k¹ pracê Uroczystoœci rozpoczê³a msza œwiêta, podczas której poœwiêcono wieñce do ynkowe oraz CHLEB symbol pracy rolnika. Po mszy œwiêtej, przepiêknie uformowany korowód ruszy³ w stronê boiska na stadionie. Akcent wiejskiego œwiêta podkreœla³y dwie bryczki, piêknie udekorowane, w których zasiadali goœcie honorowi. Za bryczkami: kilkanaœcie wieñców reprezentuj¹cych wszystkie so- ³ectwa gmin powiatu szczecineckiego i pozostali uczestnicy do ynek. Kolorowo, radoœnie, przy lekko zachmurzonym niebie i dÿwiêkach orkiestry OSP, rozpoczêto wielkie œwiêtowanie". Starostami do ynek byli: Joanna Smo³ucha i Marcin Kostrubiec. Uroczyœcie wrêczono do ynkowe bochny chleba: Staroœcie Szczecineckiemu i Burmistrzowi Bornego Sulinowa. Przyjmuj¹c chleb, Burmistrz i Starosta przekazali s³owa podziêkowania i szacunku dla wszystkich rolników, nastêpnie staropolskim obyczajem podzielili siê nim z wszystkimi obecnymi na do ynkach. Formu³a przyjêcia chleba, z³o enie na nim poca³unku, pokorny uk³on w stronê ziemi, a potem dzielenie siê, to by³ najbardziej wzruszaj¹cy moment uroczystoœci. Kolejnym bardzo bardzo podnios³ym elementem by³o wrêczenie przez Senatora RP Witolda G³adkowskiego odznaczeñ: Zas³u ony dla rolnictwa", które zosta³y przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Starosta Szczecinecki na rêce Jarmark Drahimski wyró nionych rolników z³o y³ listy gratulacyjne. Wyró nienia te otrzymali: Krystyna NIKIEL, Marian OSEK, Jaros³aw W A LIÑSKI, Kazimierz GRAD, Zdzis³aw GRABUSIÑSKI, Tomasz KAPSA, W³adys³aw SZELIGOWSKI, Marian NO- WAK, Stanis³aw ZIMORODZKI, Marek SIEWIERSKI, Waldemar FIEDUCIK, Ryszard LEWANDOWSKI, Marek CIECHA- ROWSKI, Wies³aw ARCIUSZKIEWICZ Po czêœci oficjalnej, rozpoczê³y siê wystêpy m³odzie y ze Szko³y Podstawowej w ubowie. Duch m³odoœci i radoœci, piosenki i wiersze oraz muzyka rozchmurzy³y niebo i pozwoli³y delektowaæ siê wra- eniami estetycznymi, jakie dostarczy³a ekspozycja wieñców do ynkowych. Obie Komisje, zarówno Gminna jak i Powiatowa, by³y zgodne w wyborze najpiêkniejszych wieñców. Zwyciê y³ schemat wieñca tradycyjnego, doceniono równie pracoch³onne fantazje artystyczne prze³o one na wieniec w postaci karety z koñmi. Na pocz¹tku wrzeœnia w Bornem Sulinowie odby³ siê III Jarmark Drahimski, czyli pszczelarskie do ynki, zwieñczenie kilkumiesiêcznych wysi³ków nad pozyskaniem miodu. Jest to jedyna okazja spotkania na Pomorzu producentów z kraju i zagranicy, to swoiste targi miodów, produktów i akcesoriów pszczelarskich oraz okazja do porównania gatunków, smaków, zapachów, wymiany doœwiadczeñ i wiedzy. Jarmark ten jest elementem programu na rzecz Pojezierza Drawskiego Miodowy Miesi¹c. Organizowany jest on ka dego roku w innej miejscowoœci Pojezierza Drawskiego. Podczas jarmarku odby³o siê równie II Forum Wrzosowe, spotkanie wszystkich zainteresowanych stron utrzymaniem i wykorzystaniem wrzosowisk. W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz regionalnych i lokalnych, s³u b ochrony przyrody i przedstawiciele Lasów Pañstwowych. Celem Forum by³o powo³anie stowarzyszenia na rzecz ochrony wrzosowisk oraz wypromowania ich jako wizytówki W konkursie na najpiêkniejszy wieniec powiatowy zwyciê y³y: I miejsce: So³ectwo ubowo II miejsce: So³ectwo Stêpieñ III miejsce: So³ectwo Silnowo Konkurs na wieñce nie by³ jedynym, by³y te podsumowania konkursów przeprowadzonych wczeœniej przez gminê Borne Sulinowo: na najbardziej zadban¹ posesjê, pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, naciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon w 2004 roku. Nagrody i wyró nienia otrzymali: W konkursie na najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon cztery równorzêdne nagrody przyznano paniom: Barnaœ Honorcie z Bornego Sulinowa, Bojko Krystynie z Radacza, Glejzer Irenie z Radacza oraz ukawskiej Ma³gorzacie I miejsce w kategorii najbardziej zadbana posesja uzyskali: Agnieszka i Krzysztof Chmielewscy - Ciemino, Maria Kozakiewicz - ¹czno, W³adys³aw Kostrubiec - Nobliny. W kategorii najbardziej zadbany pensjonat nagrodê przyznano Pensjonatowi TRAMP z Silnowa, którego w³aœcicielem jest pan Waldemar Zabuski Do ynkom poza konkursami towarzyszy³y: jarmark i wystawy prac ludowych, weso³e miasteczko, przeja d ki konne i doro k¹, punkty gastronomiczne, zabawa taneczna z udzia³em zespo³u Bez Atu" z ubowa. Œwietna zabawa, wspania³y wypoczynek, integracja mieszkañców regionu, trudno w kilku s³owach uj¹æ to co spotka³o nas w ubowie. Gratulujemy wspania³ej organizacji zarówno pracownikom Urzêdu Miasta i Gminy, Oœrodka Kultury w Bomem Sulinowie oraz Radzie So³eckiej w ubowie. (.M.) regionu. W grupie inicjatywnej znalaz³ siê m.in. wicemarsza³ek Henryk Rupnik. To stowarzyszenie bêdzie pomocne w pozyskaniu zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania, w celu zagospodarowania piêknych i malowniczych Wrzosowisk K³omiñskich. W celu opracowania statutu stowarzyszenia i doprowadzenia do jego rejestracji powo³ano Komitet, w sk³ad którego weszli: Józef Tomczak burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo, Andrzej Sztark prezes SZCZECIN-EXPO, Artur Polak prezes Zwi¹zku Pszczelarzy z Czaplinka oraz gospodarz wrzosowisk Nadleœniczy Nadleœnictwa Borne Sulinowo Ryszard Szatkowski. /kol/ NASZ POWIAT Nr 10, wrzesieñ

8 NASZE SPRAWY Bêdzie Oœrodek rehabilitacji dla chorych na SM Kiedy w 1999 roku powstawa³y struktury samorz¹dów powiatowych, jednym z g³ównych zadañ, im przypisanych by³o zabezpieczenie spo³ecznoœci lokalnej szeroko pojêtej polityki spo³ecznej. Dotyczy to w szczególnoœci prowadzenia Domu Dziecka, szko³y ycia, rodzin zastêpczych, rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, prowadzenia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego, oœrodka interwencji kryzysowej oraz Domu Pomocy Spo³ecznej. Mówi¹c o DPS trzeba wspomnieæ, e przejêliœmy obiekty niezagospodarowane, bêd¹ce w trakcie budowy, bez zabezpieczenia œrodków na jej dokoñczenie. Z perspektywy czasu mo na powiedzieæ, e podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do adaptacji by³ego szpitala wojskowego w Bornem Sulinowie, w którym by³o ponad 250 ³ó ek, na Dom Pomocy Spo³ecznej, by³o najlepszym i trafionym pomys³em. Gdyby w latach 90 zdecydowano, e w Bornem ma powstaæ szpital, dzisiaj mielibyœmy podobn¹ sytuacjê, jak w Bia- ³ogardzie, gdzie od 15 lat remontuje siê obiekty poradzieckiego szpitala, anga uje na ten cel po³owê œrodków z kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego, a koñca prac nie widaæ. Nasze obiekty od kilku lat dzia³aj¹ - w³aœnie w tym roku minê³o 5 lat, jak zacz¹³ funkcjonowaæ DPS. Obecnie mieszka w nim 129 mieszkañców, jest tam równie oœrodek szkoleniowy z hotelem na 49 miejsc. Dom Pomocy Spo³ecznej, o bardzo wysokim standardzie, zaliczany jest do jednych z najlepszych w Polsce. Jest to jednostka samofinansuj¹ca siê. Samorz¹d powiatowy, je eli z bud etu powiatu przeznacza dodatkowe œrodki na tê jednostkê, to tylko na inwestycje. Od samego pocz¹tku bardzo wa nym dla nas by³o, aby obiekty DPS w czêœci wykorzystane by³y na rehabilitacjê osób niepe³nosprawnych. Ju w po³owie lat 90 myœlano o ewentualnym uruchomieniu, w jednym z budynków kompleksu, oœrodka rehabilitacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Przyznajê, e by³em i jestem gor¹cym zwolennikiem dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji osób niepe³nosprawnych. Uwa am, e do niepe³nosprawnoœci ludzi powinniœmy podchodziæ w sposób szczególny. Nie tylko do niepe³nosprawnoœci ruchowej, ale tak e psychicznej, spo³ecznej i poznawczej. Prze³amywanie barier architektonicznych, oporów i niechêci, a niejednokrotnie strachu jest naszym obywatelskim obowi¹zkiem i powinnoœci¹ w stosunku do tych, których to dotknê³o. Na pocz¹tku dzia³añ pomys³ budowy oœrodka rehabilitacji dla osób chorych na SM w Bornem Sulinowie by³ pewn¹ abstrakcj¹ - bardziej marzeniem ni realn¹ mo liwoœci¹. Ca³kowity koszt przedsiê- wziêcia z wyposa eniem gabinetów to oko³o 10 mln. z³. W tym czasie nast¹pi³a zmiana sposobu finansowania inwestycji, brak œrodków na wszelkie przedsiêwziêcia, za³amanie siê finansowania s³u by zdrowia - szczególnie lecznictwa stacjonarnego, a my myœlimy o tak kosztownym przedsiêwziêciu. Aby naszym pomys³em zaraziæ innych, za³o yliœmy Stowarzyszenie na rzecz budowy tego oœrodka - jestem jego prezesem. ZnaleŸliœmy wielu wspania³ych ludzi, którzy szukaj¹ sprzymierzeñców i poparcia dla tego przedsiêwziêcia, zarówno wœród w³adz centralnych (ministrowie, senatorowie, pos³owie), jak i lokalnych. Bez pomocy Wojewody, Marsza³ka, przedstawicieli administracji odpowiedzialnych za politykê spo³eczn¹ by³oby nam zapewne bardzo trudno przebiæ siê z tym przedsiêwziêciem. A zatem gdzie jesteœmy? Po roku zmagañ z ustaw¹ o zamówieniach publicznych i próbach wy³onienia wykonawcy budowy oœrodka, wreszcie przyst¹piliœmy do realizacji tego zadania. Jeszcze w 2003 roku na rzecz tego przedsiêwziêcia zakupiliœmy materia³y budowlane za kwotê 750 tys. z³, z tego 600 tys. z³ to dotacja otrzymana z MSWiA i 150 tys. z³ kredyt zaci¹gniêty przez samorz¹d powiatowy. Podpisana umowa z wykonawc¹ zak³ada, e ca³kowity koszt przedsiêwziêcia, bez wyposa enia wyniesie z³. Inwestycjê tê planujemy zakoñczyæ r. W tym roku, dziêki ogromnym wysi³kom uda³o siê nam pozyskaæ na tê inwestycjê z³ dotacji, w tym: 1 mln z³ z rezerwy bud etu pañstwa na adaptacjê obiektów po armii radzieckiej i 1,145 mln z³ z Urzêdu Marsza³kowskiego na budowê i rozbudowê oœrodków s³u ¹cych rehabilitacji. Wymienione œrodki musz¹ byæ wykorzystane do koñca bie ¹cego roku. Zabiegamy równie o œrodki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z³o ony przez nas wniosek na kwotê 3,9 mln z³, zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów i dobrze oceniony przez Regionalny Komitet Steruj¹cy. Obecnie czekamy na decyzjê w tej sprawie. Jesteœmy dobrej myœli, jeœli decyzja bêdzie pozytywna wówczas wnioskowan¹ kwotê otrzymamy w roku Je eli tak siê stanie, to inwestycja bêdzie dopiêta finansowo, a wtedy na pewno zakoñczy siê j¹ w terminie. Co zyskamy? Zapewne jeden z lepszych oœrodków rehabilitacji w Polsce, drugi, który bêdzie siê specjalizowa³ w rehabilitacji osób chorych na SM. W obiekcie z 35 miejscami hotelowymi, w turnusach 3 i 4 tygodniowych bêdzie mog³o byæ rehabilitowanych rocznie oko³o 500 osób chorych na SM. Zamierzamy prowadziæ rehabilitacjê ambulatoryjn¹. Tygodniowo z takiej oferty bêdzie mog³o korzystaæ od 30 do 50 osób. Obiekt bêdzie posiada³ basen (18 x 7 m) do prowadzenia hydroterapii, wiele specjalistycznych pracowni rehabilitacyjnych, kompleks pozwalaj¹cy na prowadzenie hipoterapii. Je eli wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z za³o eniami, to w 2006 roku zaczniemy przyjmowaæ pierwszych pacjentów. Bêdziemy te potrzebowaæ wiele osób do pracy. Zak³adamy, e w Oœrodku tym znajdzie zatrudnienie oko³o 40 osób: pielêgniarki, opiekunki, rehabilitanci, psycholodzy, logopedzi i lekarze o specjalizacji z rehabilitacji. To bardzo wa ne, e powstan¹ nowe miejsca pracy tak bardzo potrzebne w naszym powiecie. W sierpniu wspólnie z Dyrektorem DPS i dwoma lekarzami wizytowaliœmy dwa oœrodki rehabilitacji SM w Danii i Belgii, g³ównie po to, aby podejrzeæ, jak takie oœrodki funkcjonuj¹ w pañstwach, gdzie na s³u bê zdrowia, pomoc spo³eczn¹, pomoc dla osób niepe³nosprawnych przeznacza siê o wiele wiêksze fundusze ni w Polsce. Okazuje siê, e nasza wizja funkcjonowania oraz wyposa enia oœrodka w Bornem Sulinowie nie odbiega od standardów europejskich. Proszê wierzyæ, za pó³tora roku w Powiecie Szczecineckim bêdzie funkcjonowa³ oœrodek rehabilitacji, z którego bêdziemy mogli byæ dumni. Krzysztof Lis NASZ POWIAT 8 Nr 10, wrzesieñ 2004

9 NASZE SPRAWY Rozpoczêcie roku szkolnego Tegoroczna inauguracja roku szkolnego 2004/2005 w szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego odby³a siê 2 wrzeœnia w Bia³ym Borze. Gospodarzem jej by³o I LO w Bia³ym Borze, jedyna na Pomorzu szko³a mniejszoœci narodowych - mniejszoœci ukraiñskiej. Wybór tej szko³y nie by³ przypadkowy, poniewa od 1 stycznia 2005 r. jej organem prowadz¹cym bêdzie Urz¹d Marsza³kowski, impreza ta by³a zarazem pewnego rodzaju po egnaniem. Uroczystoœæ przygotowana przez dyrektora Zdzis³awa Bihuna oraz wspó³pracowników mia³a piêkn¹ oprawê. Po wyst¹pieniach zaproszonych goœci odby³o siê œlubowanie nauczycieli, którzy otrzymali akty nadania na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Uroczystoœæ ta by³a wspania³¹ okazj¹ do uhonorowania uczestników olimpiady w Atenach: Kamila Rajnerta z Klubu Hubertus, który reprezentowa³ nasz kraj w WKKW oraz nauczyciela wychowania fizycznego z Zespo³u Szkó³ im St. Staszica w Œwi¹tkach pana Jana Gulczewskiego - sêdziego technicznego w triatlonie olimpijskim. Kwiaty i pami¹tkowe zegary obu panom wrêczy³ senator Witold G³adkowski. Starosta Krzysztof Lis otrzyma³ od Dziêki staraniom prezesa Stowarzyszenia Osób Dzia³aj¹cych na Rzecz Usprawnienia Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepe³nosprawnych Na Pomoc, którym jest Krzysztof Lis i pana Piotra Kujawy prezesa Stowarzyszenia Promyk Nadziei uda³o siê pozyskaæ dla naszego powiatu 55 wózków inwalidzkich. Wózki przekaza³a amerykañska fundacja Joni i Przyjaciele w ramach akcji Wózki od Amerykanów pana Jana Gulczewskiego pami¹tkow¹ maskotkê igrzysk w Atenach. W czêœci artystycznej zaprezentowa- ³a siê m³odzie z I LO. Podczas uroczystoœci dyrektor Zdzis³aw Bihun przekaza³ w³adze w szkole swojemu nastêpcy panu Andrzejowi Drozdowi. Dyrektor Bihun zrezygnowa³ z tej funkcji z przyczyn osobistych. Inauguracja przebiega³a w bardzo mi³ej i serdecznej atmosferze. /es/ Wózki dla œwiata, w której bierze udzia³ Ewangeliczny Koœció³ Braterski. Uroczyste przekazanie wózków potrzebuj¹cym odby³o siê 31 sierpnia w Domu Pomocy Spo³ecznej w Bornem Sulinowie O tym, jaki wózek trafi do danej osoby decydowali amerykañscy lekarze i rehabilitanci, dopasowuj¹c je do schorzenia i wzrostu osoby niepe³nosprawnej. Bezp³atna opieka W sierpniu rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Punkt Rehabilitacyjno-Konsultacyjny Polskiego Zwi¹zku G³uchych. Znajduje siê on na I piêtrze Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie (Dom Dziecka) przy ul. Wiatracznej 1 w Szczecinku. Jest on oddzia³em terenowym Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i M³odzie y z Wad¹ S³uchu w Koszalinie, a powsta³ na mocy porozumienia, z 11 maja, pomiêdzy Starost¹ Krzysztofem Lisem, Prezesem Zarz¹du Zachodniopomorskiego Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku G³uchych Jerzym Ka³u nym oraz Kierownikiem Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i M³odzie y z Wad¹ S³uchu w Koszalinie Teres¹ Meyer. Punkt obejmuje bezp³atn¹ opiek¹ specjalistyczn¹ (surdopedagogiczno-logopedyczn¹) osoby do 18 roku ycia niedos³ysz¹ce i g³uche oraz dzieci s³ysz¹ce z rodzin osób g³uchych. W punkcie œwiadczone s¹ bezp³atne us³ugi w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia dla dzieci z powiatu szczecineckiego, które maj¹ uszkodzenie s³uchu, zaburzenia mowy oraz wady wspó³towarzysz¹ce. Warunkiem uczestnictwa w zajêciach rehabilitacyjnych s¹ wstêpne badania diagnostyczno-medyczne oraz psychologiczne w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i M³odzie y z Wad¹ S³uchu w Koszalinie mieszcz¹cej siê przy ul. Jana z Kolna 24b tel W nagrodê komputer W maju tego roku Polska sta³a siê cz³onkiem Unii Europejskiej. Tym samym polscy rolnicy zostali objêci programem dop³at bezpoœrednich. Aby jednak mogli z nich skorzystaæ musz¹ posiadaæ rachunek bankowy. BG S.A., jako polski bank specjalizuj¹cy siê w obs³udze rolnictwa, oferuje produkty i us³ugi umo liwiaj¹ce rolnikom korzystanie ze œrodków UE. Pakiet Gospodarz to nowoczesny produkt bankowy, spe³niaj¹cy wszelkie wymogi dla rachunków bankowych rolników, ubiegaj¹cych siê o dop³aty ze œrodków pomocowych UE. Adresowany jest do rolników indywidualnych i osób prowadz¹cych dzia³y specjalne produkcji rolnej. W ramach Pakietu BG S.A. oferuje szereg us³ug po wyj¹tkowo atrakcyjnych cenach. W sk³ad Pakietu Gospodarz wchodzi rachunek bie ¹cy i konto osobiste Integrum. 24 sierpnia w BG SA Oddzia³ w Szczecinku, przy Pl. Wolnoœci 18, odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagrody w loterii Pakiet Gospodarz. Dla klientów, którzy do 15 czerwca 2004 za³o yli PG przeznaczonych zosta³o 20 komputerów do rozlosowania wœród rolników w ca³ym kraju. Jedna z nagród zosta³a wylosowana przez rolniczkê z Gminy Szczecinek, Pani¹ Jadwigê Sêk. Dla ka dego dziecka opracowuje siê Indywidualny Program Rehabilitacyjno-Rewalidacyjny, którego celem jest rozwijanie komunikacji z innymi ludÿmi poprzez stymulacjê wszystkich sfer rozwoju dziecka. Dwa razy w miesi¹cu przyjmuje i prowadzi zajêcia psycholog. Ponadto opiek¹ terapeutyczn¹ otaczane s¹ rodziny dzieci uczestnicz¹cych w zajêciach, dziêki czemu mog¹ zdobyæ wiedzê na temat specyfiki dysfunkcji narz¹du s³uchu i mo liwoœci rehabilitacji w³asnego dziecka. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ, u prowadz¹cej zajêcia Sylwii Tyluœ- Czapiewskiej pod numerem tel NASZ POWIAT Nr 10, wrzesieñ

10 UNIJNE ABC... Ruszaj¹ pieni¹dze dla rolników Od 16 sierpnia b.r. w oddzia³ach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mo na sk³adaæ wnioski o dofinansowanie projektów z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich w ramach Dzia³ania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych. W ramach tego dzia³ania wspierane bêd¹ projekty zwi¹zane z modernizacj¹ gospodarstw rolnych, prowadz¹ce do ich dostosowania do warunków funkcjonowania na jednolitym rynku, poprzez realizacjê inwestycji maj¹cych na celu poprawê dochodowoœci i konkurencyjnoœci gospodarstw, dostosowanie profilu, skali i jakoœci produkcji do potrzeb rynku, poprawê bezpieczeñstwa ywnoœci, poprawê warunków utrzymania zwierz¹t, ochrony œrodowiska oraz bezpieczeñstwa pracy. Na dzia³anie to zosta³o przeznaczone najwiêcej œrodków z bud etu SPO, ³¹cznie 604 miliony euro (z tego z bud etu Unii Europejskiej 325 milionów euro). Beneficjentami pomocy mog¹ byæ osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadz¹ce dzia³alnoœæ rolnicz¹. Maksymalny poziom pomocy wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych lub 60 % w przypadku gospodarstw po³o onych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Jeœli beneficjent jest m³odym rolnikiem, udzia³ ten mo e wynieœæ odpowiednio 55 % i 65 %. Maksymalna kwota pomocy udzielona jednemu beneficjentowi w okresie trwania programu nie mo e przekroczyæ z³otych. Od 1 wrzeœnia b.r. ARiMR wprowadzi³a nastêpne dzia³ania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. S¹ to: Zalesianie gruntów rolnych oraz Wspieranie przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i dobrostanu zwierz¹t. Pierwsze z dzia³añ ma na celu wycofanie gruntów rolnych o ma³ej przydatnoœci produkcyjnej oraz poprawê struktury agrarnej i krajobrazu obszarów wiejskich. Na zalesianie przewidziano w PROW 101,8 milionów euro, co pozwoli na objêcie tego rodzaju wsparciem powierzchni oko³o 47 tysiêcy hektarów. Producent rolny podejmuj¹cy siê zalesienia gruntów rolnych mo e otrzymaæ nastêpuj¹ce rodzaje p³atnoœci: wsparcie na zalesianie, czyli finansowanie kosztów za³o enia uprawy, wykonanie poprawek w drugim roku i zabezpieczenie przed zwierzyn¹, wysokoœæ wsparcia mo e wahaæ siê od 4300 z³otych na hektar do 8300 z³otych na hektar; premiê pielêgnacyjn¹, czyli zrycza³towan¹ p³atnoœæ za utrzymanie uprawy, wysokoœæ tej premii mo e wahaæ siê od 420 z³otych za hektar do 750 z³otych na hektar (bez zastosowania repelentów) lub od 700 z³otych za hektar do 1100 z³otych za hektar (z zastosowaniem repelentów); premiê zalesieniow¹, czyli zrycza³towan¹ p³atnoœæ wynikaj¹c¹ z utraconych dochodów z tytu³u przekszta³cenia gruntów rolnych w grunty leœne, jej wysokoœæ ustalana jest w przeliczeniu na 1 hektar zalesionych gruntów. Zalesianiem mog¹ byæ objête u ytki rolne niestanowi¹ce w³asnoœci Skarbu Pañstwa, przewidziane do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a zalesienia zostan¹ wykonane z wykorzystaniem wy- ³¹cznie rodzimych gatunków drzew i krzewów. Drugie z dzia³añ ma na celu promocjê produkcji rolniczej, prowadzonej zgodnie z wymogami ochrony œrodowiska oraz ochrony i kszta³towania krajobrazu, a tak- e zagro onych wyginiêciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz jej siedlisk. Jego celem jest tak e ochrona zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich i poprawa stanu œwiadomoœci ekologicznej spo³ecznoœci wiejskiej. Na dzia³anie to przeznaczono z bud etu PROW 348,9 milionów euro, co pozwoli na objêcie takim wsparciem powierzchni 1,2 miliona hektarów. W ramach tego dzia³ania rolnicy mog¹ skorzystaæ z 7 pakietów obejmuj¹cych: rolnictwo zrównowa one; rolnictwo ekologiczne; utrzymanie ³¹k ekstensywnych; utrzymanie pastwisk ekstensywnych; ochrona gleb i wód; strefy buforowe; zachowanie rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich. O pomoc mog¹ ubiegaæ siê rolnicy gospodaruj¹cy na powierzchni, co najmniej 1 ha u ytków rolnych i s¹ jego w³aœcicielami lub dzier awcami od 5 lat, posiadaj¹ 5-letni plan dzia³alnoœci rolnoœrodowiskowej potwierdzony przez doradcê rolnoœrodowiskowego, zobowi¹ ¹ siê do stosowania zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z programu rolnoœrodowiskowego w okresie 5 lat oraz podejm¹ siê prowadzenia zapisów potrzebnych dla celów kontroli i monitoringu prowadzonego przez ARiMR i wyrywkowo przez s³u by Komisji Europejskiej. Wysokoœæ pomocy finansowej do hektara zale y od realizowanego pakietu i waha siê od 160 z³otych do 1800 z³otych. Rolnik mo e uzyskaæ p³atnoœæ za wdro enie od jednego do trzech pakietów. Wnioski mo na sk³adaæ w powiatowych biurach ARiMR. Opracowanie na podstawie materia- ³ów uzyskanych z ARiMR Rados³aw W¹s NASZ POWIAT 10 Nr 10, wrzesieñ 2004

11 RADY, PORADY, INFORMACJE Jak za³atwiæ sprawê, czyli unijne stypendia dla studentów Od 23 sierpnia b.r. studenci z terenu Powiatu Szczecineckiego mog¹ ubiegaæ siê o stypendium ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Stypendium to przyznawane jest na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów pochodz¹cych z terenów wiejskich i ma³ych miasteczek. Osoby zameldowane w mieœcie Szczecinku równie mog¹ ubiegaæ siê o stypendium. Stypendia te student musi przeznaczyæ na ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów zakwaterowania, kosztów zakupu podrêczników, kosztów zwi¹zanych z dojazdem na uczelniê, op³at za studia lub innych kosztów wymaganych przez uczelniê. Studenci ubiegaj¹cy siê o stypendium musz¹ spe³niæ nastêpuj¹ce kryteria: - musz¹ byæ zameldowani na sta³e na terenie powiatu szczecineckiego; - musz¹ kszta³ciæ siê na studiach licencjackich lub magisterskich; - na ubieganie siê o stypendium nie ma wp³ywu forma kszta³cenia studenci studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych, zarówno studiuj¹cy na uczelniach pañstwowych jak i prywatnych, maj¹ takie same prawa w staraniu siê o stypendium; - dochód rodziny z 2003 roku w przeliczeniu na jedn¹ osobê nie mo e przekroczyæ kwoty 504 z³ote, a jeœli cz³onkiem rodziny jest osoba legitymuj¹ca siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, która nie ukoñczy³a 25 roku ycia dochód rodziny w przeliczeniu na osobê nie mo e przekroczyæ kwoty 583 z³. Osoby ubiegaj¹ce siê o stypendium winny pobraæ w Biurze Obs³ugi w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16 lub z Urzêdu Gminy druki wniosków. Do wniosku nale y do³¹czyæ: - zaœwiadczenie z Urzêdu Skarbowego o wysokoœci dochodów osób uzyskuj¹cych dochód w rodzinie za rok 2003, w przypadku uzyskiwania dochodów z rolnictwa do wniosku nale y do³¹czyæ stosowne zaœwiadczenie o dochodach wydane przez przez Urz¹d Miasta i Gminy; - zaœwiadczenie o zameldowaniu na sta- ³e w danej miejscowoœci wydawane przez referaty ewidencji ludnoœci w Urzêdzie Miasta i Gminy; - aktualne zaœwiadczenie z uczelni potwierdzaj¹ce naukê (wa ne 3 miesi¹ce). Wype³nione wnioski wraz z wymienionymi wy ej dokumentami nale y z³o yæ do 15 paÿdziernika b.r. w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Szczecinku, ul. Koszaliñska 91. (mik) ZAPROSZENIE DO BADAÑ PROFILAKTYCZNYCH Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Szczecinku ul. Koœciuszki 38 w ramach realizacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia w zakresie populacyjny program wykrywania raka piersi metod¹ mammografii przesiewowej w Polsce", zaprasza kobiety w wieku lat, które nie wykonywa³y mammografii w ci¹gu 2 ostatnich lat na bezp³atne badanie profilaktyczne - mammografie do Pracowni Mammografii przy SP ZOZ w Szczecinku ul. Koœciuszki 38. Program bêdzie realizowany od r. do r. Rejestracja osobista lub telefoniczna w Pracowni RTG ( piwnica szpitala) od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do tel wew Dokumenty wymagane przy rejestracji: 1. dowód ubezpieczenia 2. dowód osobisty Wiêksze œrodki z PFRON Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku otrzyma³o dodatkowe œrodki z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na realizacjê zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. W ramach tych œrodków PCPR oferuje: dla osób niepe³nosprawnych bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy po yczki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej lub rolniczej. Po yczka oprocentowana jest w wysokoœci 5% ( roz³o ona na 42 raty). Po dwuletniej, udokumentowanej dzia³alnoœci oraz sp³acie ponad po³owy pozyskanej kwoty wraz z odsetkami, istnieje mo liwoœæ umorzenia przez Starostê sp³aty pozosta³ej czêœci po yczki. Warunkiem uzyskania po yczki jest: - co najmniej pó³roczna rejestracja osoby niepe³nosprawnej w Powiatowym Urzêdzie Pracy w charakterze osoby bezrobotnej lub poszukuj¹cej pracy. - realny biznes-plan ( charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsiêwziêcia) zawarty we wniosku o udzielenie po yczki. finansowanie kosztów szkoleñ i przekwalifikowania zawodowego. dla pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne zwrot kosztów za przystosowanie tworzonych lub istniej¹cych stanowisk pracy do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci zatrudnionych osób. finansowanie kosztów poniesionych przez pracodawców na szkolenia zatrudnionych osób niepe³nosprawnych Ponadto dla osób niepe³nosprawnych istnieje jeszcze mo liwoœæ dofinansowania do: turnusów rehabilitacyjnych zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny i œrodki pomocnicze likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu siê Dla stowarzyszeñ, organizacji, osób prawnych i innych podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych mo liwoœæ dofinansowania do: sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe³nosprawnych zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16 lub pod numerami telefonów ( , , NASZ POWIAT Nr 10, wrzesieñ

12 SPORT, KULTURA, TURYSTYKA Spe³nienie marzeñ, czyli ze Szczecinka do Aten Pan Jan Gulczewski wci¹ jest pod wra eniem Igrzysk. Zamykaj¹c oczy s³yszy nadal greck¹ muzykê ludow¹. By³ tam w charakterze sêdziego technicznego zawodów triathlonowych. Kiedy dowiedzia³ siê, e pojedzie do Aten by³ szczêœliwy ale zarazem pe³en obaw, które póÿniej okaza³y siê zbyteczne. Wróci³ do kraju w pe³ni usatysfakcjonowany. Jan Gulczewski, wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Triathlonu, na co dzieñ nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Œwi¹tkach. Jego kandydaturê na sêdziego Igrzysk Olimpijskich zg³osi³a Œwiatowa Federacja Triathlonu. Zaproszenie otrzyma³ po zawodach... Nadziei Olimpijskich... w S³awie Œl¹skiej, które prowadzi³ jako sêdzia g³ówny. Do poparcia jego kandydatury zapewne przyczyni³o siê doœwiadczenie zawodowe - jest konsultantem zajêæ programu szkolnego przygotowania fizycznego elitarnych jednostek specjalnych takich jak Grom. Powrót do szarej rzeczywistoœci... Pan Jan wci¹ jest pod wra eniem Igrzysk. Zamykaj¹c oczy s³yszy nadal greck¹ muzykê ludow¹. Gospodarze zawodów postawili przede wszystkim na regionalizm. Potrawy serwowane goœciom by³y wy³¹cznie greckie, co dla obcokrajowców by³o du ym zaskoczeniem. Tradycja grecka by³a eksponowana na ka dym kroku. Bezpieczeñstwo ponad wszystko... Igrzyska w Atenach 2004 by³y bardzo dobrze zorganizowane i zabezpieczone przed atakami terrorystycznymi. Sêdziowie triathlonu obecni byli w Atenach ju 23 sierpnia. Na terenie zawodów utworzono potrójny system zabezpieczeñ. Najpierw sprawdzano wnoszone rzeczy, nastêpnie stosowano wykrywacz metali, aby póÿniej, po sprawdzeniu biletów wstêpu, kierowaæ do odpowiednich sektorów. Aby przejœæ ca³¹ kontrolê nale a³o przyjœæ pó³ godziny przed wejœciem. Wolontariusze, którzy mieli pomagaæ w znalezieniu miejsca, byli tak e obserwatorami i w razie niebezpieczeñstwa alarmowali s³u by specjalne. Bilety niestety by³y bardzo drogie, ich ceny na najlepsze widowiska dochodzi³y do 300 euro (np. na siatkówkê pla ow¹ kobiet). Najwiêksze zainteresowanie jak zwykle wzbudza³y: lekkoatletyka, p³ywanie i gimnastyka. Mniej interesowano siê tenisem ziemnym, pi³k¹ no n¹ i footbalem. G³ówn¹ przeszkod¹ by³a wysoka temperatura. Obawy przed..., satysfakcja...po Na igrzyskach temperatura dochodzi- ³a do 37 o C. Pogoda by³a ogromnym utrudnieniem dla zawodników i sêdziów. Pan Jan Gulczewski otrzyma³ bardzo znacz¹c¹ funkcjê sêdziego technicznego i podejmowa³ odpowiedzialne decyzje, które mia³y wp³yw na to czy dany zawodnik bêdzie móg³ kontynuowaæ zawody: Moje zadanie polega³o na przyjmowaniu, sprawdzaniu i wydawaniu sprzêtu: rowerów i drobnych akcesoriów, a to decydowa³o o przebiegu startu drugiego etapu tej konkurencji wspomina. Przypomnijmy, e triathlon nazywany przez wiele osób zmaganiami ludzi z elaza sk³ada siê z trzech etapów: zawodnicy maj¹ do przep³yniêcia 1,5 km, 40 km do przejechania na rowerze i 10 km do przebiegniêcia. Kiedy siê dowiedzia³, e pojedzie na Igrzyska by³ szczêœliwy ale zarazem pe- ³en obaw, które póÿniej okaza³y siê zbyteczne. Wróci³ do kraju w pe³ni usatysfakcjonowany. Ma³e nieporozumienie... z ochron¹... Jedyn¹ wpadk¹, jak¹ wspomina, by³o ma³e nieporozumienie wynikaj¹ce z nieuwagi: ochrona odebra³a mu kartê pamiêci z aparatu fotograficznego, poniewa po wejœciu na imprezê nie mo na by³o robiæ zdjêæ dotycz¹cych zaplecza organizacyjnego. Pan Jan jako wspó³organizator wielu imprez, by³ bardzo zainteresowany systemem ich organizacji. Medal za wszelka cenê... W polskiej ekipie niestety od samego pocz¹tku da³o siê odczuæ brak entuzjazmu i ogromn¹ presjê wywalczenia odpowiedniego miejsca. Idea uczestnictwa zosta³a zepchniêta przez chêæ zdobycia jak najwiêkszej iloœci medali, a tak byæ nie powinno. Te igrzyska ró ni- ³y siê od innych przede wszystkim pod wzglêdem zabezpieczeñ, ale pomimo tego grecka tradycja by³a eksponowana na ka dym kroku. Natomiast przekaz telewizyjny i perfekcyjna komputeryzacja ca- ³ych zawodów by³a na bardzo wysokim poziomie. Na ka dym kroku zawodnicy, dzia³acze i turyœci spotykali siê z pe³n¹ opiek¹ informacyjn¹ i goœcinnoœci¹. Pan Jan Gulczewski swój udzia³ w Olimpiadzie Ateny 2004 wspomina jako wielkie prze ycie emocjonalne i doœwiadczenie zawodowe. Z ca³¹ pewnoœci¹ bêdê chcia³ uczestniczyæ w kolejnych Igrzyskach, nawet jako turysta. Muszê byæ w Pekinie! dodaje polski sêdzia. Dorota Moszkowicz NASZ POWIAT 12 Nr 10, wrzesieñ 2004

13 SPORT, KULTURA, TURYSTYKA Realizm Nie potrafisz ju nic, ani yæ, ani kochaæ Zniszczy³aœ wszystko, morderczymi szponami. Wyzby³aœ siê sumienia, wad i zalet cz³owieczeñstwa. Zobojêtniona wobec œwiata, wobec ludzi. Pustka, nowe imiê dla twej duszy. Nowy pocz¹tek, a zarazem nowy koniec. I droga do nik¹d, któr¹ wiedzie ciê los. Myœli osamotnione b³¹dz¹, po œwiecie markotnym. Upadaj¹c boleœnie, pod w³asnym ciê arem. Bezsensownoœci, która ciê zabija. Odbiera ci wszystko, daj¹c jedynie zak³opotanie. * * * Tak cicho, spokojnie. W tym lesie, tu obok drogi. Miêdzy drzewami, mój œwiat. W którym yje, bez strachu, cierpienia. Jak w bajce, gdzie wszystko jest piêkne. Odmienne, naturalne. Bez ludzkiej techniki, maszynerii. Chwilami tañczê, przy œpiewach ptaków. Æwierkotach moich przyjació³. Œwiat bez ³ez, smutku. Wrêcz odwrotnie, œwiat samych radoœci. W tym moim domu, miêdzy drzewami. Daniel Uzar Daniel Uzar Urodzi³em siê w 1981 r. w Po³czynie Zdroju. Wychowywa³em siê i mieszkam w Œwidwinie. Dorasta³em w œwiecie zepchniêtym na margines spo³eczeñstwa, gdzie prawo nie mia³o miejsca. Szpony przestêpczoœci porwa³y mnie niepostrze- enie pierwsze kradzie e i w³amania. Kres przestêpczej dzia³alnoœci nast¹pi³ po przekroczeniu wiêziennej bramy. Wówczas w jednej chwili wszystko nabra³o cech tragicznoœci. Jednak gdyby nie wiêzienie, to zapewne nigdy nie odkry³bym w sobie zdolnoœci i pasji do pisania. Pocz¹tkowo by³y to skromne próby, niezapowiadaj¹ce nic powa nego. Mobilizacj¹ do pisania na powa nie by³o zajêcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Wiêziennej, gdzie moj¹ biografiê, ku memu zdziwieniu, oceniono tak wysoko. Mistrzostwa Polski stra aków p³etwonurków Tegoroczne Mistrzostwa Polski stra aków p³etwonurków o charakterze miêdzynarodowym, które ju po raz trzeci organizowane by³y na terenie województwa zachodniopomorskiego, przebiega³y pod nazw¹ Euroregionalnych Mistrzostw Polski Stra aków P³etwonurków. Do wspó³zawodnictwa przyst¹pi³o 28 dru yn reprezentuj¹cych Pañstwow¹ Stra Po arn¹, Ochotnicz¹ Stra Po- arn¹ oraz zagraniczne formacje ratownicze Niemiec i Litwy. W charakterze obserwatorów, swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas równie stra acy z Republiki Czeskiej i Holandii. Zawodnicy rywalizowali o presti owy Puchar ufundowany przez Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra y Po arnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Prezesa Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Konkurencje sportowe w ramach organizowanych mistrzostw przeprowadzone zosta³y 3 i 4 wrzeœnia 2004 r. na jeziorze Pile na terenie Wojewódzkiego Oœrodka Szkolenia Pañstwowej Stra y Po arnej w Bornem Sulinowie. Mistrzostwom towarzyszy³y Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze Ochotniczych Stra y Po arnych, Jarmark Drahimski, Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych OSP, koncert Paw³a Kukiza oraz wiele innych ciekawych atrakcji. Zawody swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ Klub Genera³ów Pañstwowej Stra y Po- arnej, Zygmunt Socha Wice Dyrektor Departamentu Obs³ugi Rady Bezpieczeñstwa Narodowego, Stanis³aw Olbryœ przedstawiciel Polskiej Wytwórni Papierów Wartoœciowych S.A., przedstawiciele w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych naszego województwa, oraz wiele innych znanych osobistoœci. Klasyfikacja indywidualna: Stra aków Pañstwowej Stra y Po arnej: 1. Markiewicz Adam woj. ³ódzkie I, czas 65,54 s, 2. Bukrejewski Dariusz woj. podlaskie, czas 75,15 s, 3. Osiñski Robert woj. kujawsko - pomorskie, czas 75,93 s. Stra aków Ochotniczej Stra y Po arnej: 1. ¹gwa Tomasz woj. ³ódzkie I, czas 69,67 s, 2. Augustyniak Szymon woj. œwiêtokrzyskie, czas 79,76 s, 3. Œwierczyñski Pawe³ woj. wielkopolskie, czas 80,35 s. Klasyfikacja dru ynowa: PSP: 1. woj. wielkopolskie, KP PSP Pi³a, czas 314,26 s, 2. woj. ³ódzkie I, KM PSP ódÿ, czas 318,70 s, 3. Szko³a Podoficerska Bydgoszcz, czas 341,98. OSP: 1. woj. kujawsko - pomorskie, OSP Solec Kujawski, czas 317,72 s, 2. woj. ³ódzkie II, OSP Piotrków Trybunalski, czas 318,10 s, 3. woj. wielkopolskie, OSP Koœcian, czas 384,22. NASZ POWIAT Nr 10, wrzesieñ

14 SPORT, KULTURA, TURYSTYKA Wymiana m³odzie y W obiektach szkoleniowych znajduj¹cych siê na poligonie po arniczym w Bornem Sulinowie przebywa³a pod koniec lipca, grupa dzieci z M³odzie- owej Dru yny Stra ackiej z Stockelsdorf/Lubeka z Niemiec. Mo liwoœæ zamieszkania przez dzieci na terenie oœrodka szkolenia Pañstwowej Stra y Po arnej województwa zachodniopomorskiego, który na co dzieñ jest wykorzystany do profesjonalnego przygotowania stra aków do dzia³añ ratowniczo - gaœniczych, by³ dodatkowym doœwiadczeniem zarówno edukacyjnym jak i emocjonalnym. Dzieci mog³y sprawdziæ siê podczas æwiczeñ treningowych gaszenia symulowanego po aru budynku mieszkalnego, æwiczeñ gaszenia symulowanego po aru ogniska oraz æwiczeñ zwi¹zanych z poszukiwaniem osób (dzieci) zaginionych w lesie. Ponadto dzieci mog³y sprawdziæ siê przy obs³udze sprzêtu stra ackiego oraz pod nadzorem stra aków zawodowych obs³u yæ sprzêt do ratownictwa drogowego, medycznego, chemicznego oraz wodno-nurkowego. Z dzieæmi niemieckimi w zajêciach programowych, szkoleniowych, wycieczkach a tak e w czasie pla owania prze- Bogate lato i rok szkolny w MDK-u Tak wiele atrakcji podczas wakacji w M³odzie owym Domu Kultury jeszcze nigdy nie by³o. Bogactwo i ró norodnoœæ form przeros³a oczekiwania dzieci. Dlatego nie ma siê co dziwiæ, e placówka têtni³a yciem, a codziennie przychodzi³o tu oko³o 80 dzieci. Uczestnicy odwiedzili salon Auto Skoda - jeÿdzili meleksami, redakcjê G³osu Pomorza, uczestniczyli w prezentacji sprzêtu policji, p³ywali aglówkami i statkiem spacerowym Danusia. Uczestniczyli w grach terenowych, szukali skarbu, jeÿdzili na wycieczki rowerowe. By³y warsztaty wokalne, instrumentalne, zajêcia plastyczne, taneczne, gry, konkursy, turnieje Darta i tenisa sto³owego, pokazy Break Dance, zajêcia w pracowni komputerowej, zabawy i... wiele innych atrakcji. Ten bogaty wakacyjny miesi¹c zakoñczy³a impreza z licznymi konkursami, huœtawkami na balonie rekreacyjnym i wielkim grillowaniem. W roku szkolnym 2004/2005 MDK przygotowa³ ciekaw¹ ofertê klubów, zespo³ów i kó³ zainteresowañ dla dzieci i m³odzie y szkolnej: w zakresie rozwijania zdolnoœci artystycznych: - taniec sportowy; - zespo³y muzyczne; - zespó³ muzyki komputerowej i syntezatorowej; - teatrzyk dzieciêcy; - muzykoterapiê, ABC z muzyk¹; - ko³o teatralne; - zespo³y wokalne; - ko³o plastyczne; - ko³o makramy, krój i szycie, haft; dla pragn¹cych pog³êbiæ swoj¹ wiedzê i uzdolnienia techniczne: - klub astronomiczny; - ko³a komputerowe; - klub kultury angielskiej; - ko³a historii regionalnej, - ko³a filozoficzno spo³eczne i polityczno spo³eczne; - klub modelarski; - Œrodowiskowe Ognisko Wychowawcze; - ko³o literackie; - ko³o ekologiczne; dla osób szukaj¹cych wiedzy, rozrywki i rekreacji: - DKF; - ko³o DARTA; - ko³o wêdkarskie, LOP; - aerobik; - salê gier i zabaw; - klub fantastyki RPG. Uczestnikiem MDK mo e zostaæ ka - de dziecko w wieku przedszkolnym i m³odzie szkolna. Zapisy przyjmowane s¹ codziennie w placówce przy ul. Kiliñskiego 1 w godzinach Informacja telefoniczna pod numerem Jolanta Stanek bywa³a grupa dzieci polskich. Wspólne spotkania pozwoli³y na poznanie kultury obu pañstw, szlifowanie jêzyków oraz nawi¹zanie nowych znajomoœci. W trakcie trwania programu mo na by³o zaobserwowaæ coraz bli sze kontakty emocjonalne, a ekstremum sympatii nast¹pi³o podczas po egnania. P³aka³y zarówno dzieci polskie i niemieckie. Oprócz zajêæ szkoleniowych dzieci mog³y spêdziæ czas zwiedzaj¹c miasto Borne Sulinowo, Wrzosowiska K³omiñskie, a tak e Zalewy Nadarzyckie. Dziêki uprzejmoœci Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra y Po arnej z Ko³obrzegu, dzieci zwiedzi³y równie Ko³obrzeg. Przyjazd tej grupy by³ mo liwy dziêki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Polsko-Niemieck¹ Wspó³pracê M³odzie y. Wsparcie merytoryczne udzieli³ tak e Zarz¹d G³ówny Ochotniczych Stra y Po arnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Pañstwowej Stra y Po arnej w Szczecinie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo. W imieniu wszystkich dzieci i opiekunów DZIÊKUJÊ. kpt. Jacek Jagodzki PSP Borne Sulinowo NASZ POWIAT 14 Nr 10, wrzesieñ 2004

15 INWESTYCJE, PRZETARGI, OG OSZENIA Senator RP Witold G³adkowski zaprasza mieszkañców powiatu do swego biura w Szczecinku Szczecinek Plac Wolnoœci 6 tel./fax: (094) Biuro jest czynne codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach OG OSZENIA DROBNE Redakcja przyjmuje nieodp³atnie drobne og³oszenia od mieszkañców powiatu. Og³oszenia mo na sk³adaæ w pok. 204 starostwa, tel , wys³aæ faxem na nr lub * Szukam mieszkania do wynajêcia (2 pokoje, kuchnia, ³azienka). Tel. kontaktowy * Komputer IBM, Compaq: Procesor - Intel Pentium III 667 MHz, 128 MB, HDD 10 GB, FDD, CD-ROM, Karta dzwiêkowa, karta sieciowa, klawiatura, myszka, monitor kolorowy 17 cali z³. Kontakt: * Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê nad samym jeziorem w Bia³ym Borze (Dz. 63/4, 772 m2). Dzia³ka jest uzbrojona, znajduje siê w niezwykle atrakcyjnym zak¹tku - tu obok jest las i jezioro. Dogodny dojazd, parking, mili s¹siedzi. Cena do uzgodnienia. Kontakt: * Sukniê œlubn¹. Cena do uzgodnienia * Podejmê pracê w charakterze inspektora oraz kierownika nadzoru budowlanego. Kontakt: tel licencja 3098 Uwaga bezrobotni! W ka dy pi¹tek w Powiatowym Urzêdzie Pracy odbywaj¹ siê spotkania z osobami bezrobotnymi. W czasie spotkañ przedstawiane s¹ informacje o aktualnych ofertach pracy w szczecineckim poœredniaku, organizowanych szkoleniach, mo liwoœciach uzyskania po yczki na uruchomienie dzia³alnoœci i wszelkich innych sprawach dotycz¹cych zatrudnienia. Zajêcia odbywaj¹ siê co pi¹tek od godziny 10, w sali wyk³adowej PUP przy ulicy Koszaliñskiej 91. Nieruchomoœci Dorota Pietrzak-Jaroszyñska Szczecinek, Wyszyñskiego 14b, / ; kom Specjalizujemy siê w sprzeda y nieruchomoœci szczecineckich - mieszkania, domy, dzia³ki. Ka da nasza transakcja jest ubezpieczona, do ka dego zakupionego za naszym poœrednictwem mieszkania czy domu ubezpieczenie nieruchomoœci gratis!!! U nas ubezpieczysz tak e tanio samochód oc, ac, nw, mieszkanie ; np.oc poj.1300 przy 60% zni ki 210z³/rok. * Œwiadczê us³ugi: malowanie, tapetowanie. (94) Zapraszam! * Piêknie po³o ony dom na wsi!!! Dom do remontu (w³asnoœæ) w Sêpolnie Ma³ym (gm. Bia³y Bór); 84,20 m2, podpiwniczony. Cena: 35 tys z³. Dom stoi w ustronnym miejscu, na wzgórzu, u którego stóp le y jezioro. Wokó³ rozpoœciera siê las. TU MO NA ODPOCZ Æ! Tel.: (94) , kom * Malowanie, tapetowanie * Sprzedam sukniê œlubn¹. Rozmiar 40/42 (spódnica, gorset, bolerko). Cena do uzgodnienia. Tel * Przedsiêbiorstwo-Handlowo-Us³ugowo- Produkcyjne zatrudni pracownika z samochodem osobowym. Kontakt: tel Dy ury aptek w Szczecinku wrzesieñ/paÿdziernik 2004 dy ur nocny od do 8 00 dy ur dzienny od 8 00 do Nova-Centrum" ul. Boh. Warszawy 43, Pod Koron¹" ul. Karliñska 15, Pod Z³otym MoŸdzierzem" ul. 28- go Lutego 60, Przy Ratuszu" Pl. Wolnoœci 18 D, dy ur dzienny Cefarm ul. 28- Lutego 26, Officina Cardinalis ul. Kard. Wyszyñskiego 45, Vademecum" ul. Spó³dzielcza 6, Arnika" ul. Koszaliñska 64, Przy Szpitalu" ul. T. Koœciuszki Cefarm ul. 28-go Lutego 26, Officina Cardinalis ul. Kard. Wyszyñskiego 45, Farmakon ul. 28-go Lutego 3, dy ur dzienny - Na Polnej ul. Polna 8, Med.-Farm ul. Boh. Warszawy 16, Na Polnej ul. Polna 8, Nova-Centrum ul. Boh. Warszawy 43, Pod Koron¹ ul. Karliñska 15, Pod Z³otym MoŸdzierzem ul. 28- go Lutego 60, Przy Ratuszu Pl. Wolnoœci 18D, Officina Cardinalis ul. Kard. Wyszyñskiego 45, dy ur dzienny - Nova- Centrum ul. Boh. Warszawy 43, Vademecum ul. Spó³dzielcza 6, Arnika ul. Koszaliñska 64, Przy Szpitalu ul. T. Koœciuszki 36, Cefarm ul. 28-go Lutego 26, Officina Cardinalis ul. Kard. Wyszyñskiego 45, Farmakon ul. 28-go Lutego 3, Med.-Farm ul. Boh. Warszawy 16, dy ur dzienny - Officina Cardinalis ul. Kard. Wyszyñskiego 45, Na Polnej ul. Polna 8, Nova-Centrum ul. Boh. Warszawy 43, Pod Koron¹ ul. Karliñska 15, Pod Z³otym MoŸdzierzem ul. 28- go Lutego 60, Przy Ratuszu Pl. Wolnoœci 18D, Officina Cardinalis ul. Kard. Wyszyñskiego 45, Vademecum ul. Spó³dzielcza 6, dy ur dzienny - Pod Koron¹ ul. Karliñska 15, Arnika ul. Koszaliñska 64, Przy Szpitalu ul. T. Koœciuszki 36, Cefarm ul. 28-go Lutego 26, NASZ POWIAT Nr 10, wrzesieñ

16 ROZMAITOŒCI Litery z pól ponumerowanych od 1 do 33 utworz¹ rozwi¹zanie (aforyzm Jana Czarnego), które prosimy przes³aæ do 11 paÿdziernika 2004 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Szczecinku Redakcja Magazynu samorz¹dowego ziemi szczecineckiej Nasz Powiat Szczecinek, ul. 28 Lutego 16 lub dostarczyæ do redakcji - pokój 204. Pomiêdzy Czytelników, którzy nadeœl¹ lub dostarcz¹ poprawne rozwi¹zanie, rozlosujemy nagrodê. Uœmiechnij siê... Kolega z klasy powiedzia³ Jasiowi, e wymyœli³ dobry sposób na szanta owanie doros³ych: - Mówisz tylko "Znam ca³¹ prawdê" i ka - dy doros³y g³upieje, bo na pewno ma jak¹œ tajemnicê, której nie chcia³by ujawniæ... Podekscytowany Jasio postanowi³ wypróbowaæ œwie o zdobyt¹ wiedzê w domu. Podchodzi do mamy i mówi: - Znam ca³¹ prawdê. I... dosta³ 50 z³otych z przykazaniem, eby nic nie mówi³ ojcu. Zachwycony biegnie szybko do ojca i mówi: - Znam ca³¹ prawdê. I dosta³ 100 z³otych z zastrze eniem, eby nic nie mówi³ matce. Rozochocony Jaœ postanowi³ wiêc wypróbowaæ now¹ metodê równie na kimœ spoza rodziny. Nadarzy³a siê okazja, kiedy listonosz przyniós³ pocztê. - Znam ca³¹ prawdê! - mówi z szelmowskim uœmiechem Jasio. Listonosz poblad³, poczerwienia³, rzuci³ listy na ziemie, roz³o y³ ramiona i wzruszonym g³osem wyszepta³: - W takim razie uœciskaj tatusia... Rozwi¹zanie krzy ówki z poprzedniego numeru: W tej Polsce nigdy ³adu ale najmniej teraz, nagrodê wylosowa³ pan Stanis³aw Koz³owski z ubowa. Nagrodê przeœlemy poczt¹. Gratulujemy! Informator teleadresowy Starostwo Powiatowe w Szczecinku Szczecinek, ul. 28 Lutego 16 tel: (094) , fax: (094) Urz¹d Miasta Szczecinek Szczecinek, Pl. Wolnoœci 13 tel: (094) , , fax: (094) , Urz¹d Miasta i Gminy w Barwicach Barwice, ul. Zwyciêzców 22 tel: (094) , , fax: (094) , Urz¹d Miasta i Gminy w Bia³ym Borze Bia³y Bór, ul. ymierskiego 10 tel: (094) , , fax: (094) , Urz¹d Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie Borne Sulinowo, Al. Niepodleg³oœci 6, tel: (094) do 93, fax: (094) , Urz¹d Gminy w Grzmi¹cej Grzmi¹ca, ul. 1Maja 7 tel: (094) , fax: (094) Urz¹d Gminy w Szczecinku Szczecinek, ul. Pilska 3 tel: (094) , fax: (094) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej Szczecinek, ul. 1 Maja 61 tel. (094) Pogotowie Ratunkowe Szczecinek, ul. Koœciuszki 38 tel. 999, (094) Komenda Powiatowa Policji Szczecinek, ul. 28 Lutego 17 tel. (094) NASZ POWIAT 16 Nr 10, wrzesieñ 2004

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r.

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlas kieg o Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 007 r. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo