M u z E A. POLSKIE ZBIORY ETNOGRAFICZNE W MUS BE DE L'HOlVIME W PARYZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M u z E A. POLSKIE ZBIORY ETNOGRAFICZNE W MUS BE DE L'HOlVIME W PARYZU"

Transkrypt

1 462 Odnośnie przyplsow, dość krytycznie potraktowanych przez auto,"", recenzji, można dodać jeszcze dwa zarzut:;: zarzut pierwszy dot,yczy kilku wyj aśnień zawartych w przypisach, m. in. na str. 70 i 153. Redaktor naukowy książki sugeruje w nich, że "na problem poruszany przez Lipsa moż"a mieć odmier!de poglądy", nie podaje jedn.ak jakie. Wydaje mi się, że przypisy istnieją po to, aby podawać czytelnikom wyjaśnienia szczegółowe. Drugi zarzut dotyczy. konkretnie błędnego przypisu na str. 447, które; w sformułowaniu redaktora naukowego brzmi następująco: "lvialangany inaczej "malangane" drewniane maski rzeżbione i pokryte polichromią, występują w najbardziej charakterystycznej postaci na wyspie Nowa Irlandia". Malanggany nie są maskami. choć malanggan może przybrać niekiedy formę maski. Zasadniczo malanggany są rzeżbami, o konstrukcji ażurowej, pokrytymi barwną polichromią. Mogą przybierać cztery podstawcwe formy: lalek, slupów lub figur ludzkich, fryzów i masek. Malanggany n i e w y s t ę P u j ą na Nowej Irlandii, lecz jedynie i wyłącznie na małej wyspie Tombara wok o I i c a c h Nowej Irlandii. Autor recenzji zauważa słusznie, że w języku polskim z braku innego, podobnego opracc'wania, mogą korzystać z książki Lipsa również O'soby poważniej studiujące etnografię. Właśnie ta okoliczność skłoniła mnie do napisania powyższych uwag. Nie zastąpią one zapewne całkowitej erraty. skłonią może jednak niektórych, bardziej zainteresowanych czytelników do uważniejszego- i ostrożniejszego podejścia do polskiego wydania. Krystyna Czerniewska M u z E A POLSKIE ZBIORY ETNOGRAFICZNE W MUS BE DE L'HOlVIME W PARYZU Celem pracy zleconej mi przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze bvło stwierdzenie stanu, ilości i doboru polskich zbiorów etnegraficznych zn~jdujących się w magazynach Musee de I'Hemme w Paryżu oraz reprezentacji polskiej kultury ludowej w ekspozycji działu etnografii Europy tegoż Muzeum. Przystępując do opisu tychż.e muzealiów należy podkreślić znany zresztą fakt, że JVIusee de l'homme obejmuje kultury ludcwe całego świata i że polską kulturę ludową może reprezentować jedynie w pewnej, w stosunku do całości zagadnienia, prop.orcji. Całość polskich eksponatów etnograficznych w Musee de l'homme wyraża się liczbą 298 objektćw. Są to przeważnie zbiory stare, pochodzące z dargw. Nieco nowszych zbiorów ofiarowała Polska Ambasada w Paryżu po drugiej wojnie światowej. W r Muzeum Tatrzańskie w Zako~anem i pracownicy tegoż Muzeum ofiarowali do zbiorów Musee de l'homme kilka eksponatów z zakresu kultury ludowej Podhala. Opisywane zbiory są skatalogowane, przy czym w katalogu podane są nazwy gwarowe. WiększośćzbiorGw posiada ścisłą proweniencję z podaniem regionu i miejscowości, część jednakże określona jest tylko ogólną nazwą regionu np. Kujawy. Przy opraccwaniu i identyfikacji tychże zbioróv: pracowała zmarła niedawno dr Janina Tuwan, etnografka polska *. ZblOry reprezentują w zasadzie całą Polskę, z podziałem (w katalogu) na następujące regiony lub miejscowości: Pomorze, Olsztyn, Kurpie, Białystok - Ostrołęka, Bydgoszcz, Poznańskie - Szamotuły, Poznańskie - Gostynin - Sanniki, Pyrzyce, Kujawy, Mazowsze, Piotrkowskie, Łowickie, Kieleckie, Lubelskie, Rzeszowskie, Krakowskie, Ncwy Targ, Beskidy Zachodnie, Śląsk, Polska Wschodnia, bez proweniencji. Przechodzę do przeglądu muzealiów z poszczególnych regionów zazn2.- czając, że dobór tychże, jako pochodzących z darów jest przypadkc;"y i nie może stanowić celowej kolekcji, któraby dawała syntezę kultury ludowej poszczególnych regionów Polski. P o m o r z e - 4 okazy ceramiki pomorskiej, dzbanuszek pleciony z korzeni jałowca. O l s z t y n - czepiec. chusteczka. fartuch oraz tkanina. Pa!.rz sir. 476.

2 ł64 Kur p i e - 44 egzemplarze wycinanek, oraz strój kobiecy z Myszyńca zlożony z koszuli, spódnicy, gorsetu, fartucha, zapaski, wstążki, czólka, dwu naszyjników z bursztynu. B i a ł y s t o k - O s t r o łęk a - 2 naszyjniki z Ostrołęki, 2 krajki z Białegostoku, miarka z korzeni jalowca z Białegostoku, 2 naczynia z Bielska Podlaskiego i l cep o wiązaniu gązewkcwym. B y d g o s z c z - 2 pierniki przedstawiające damę i mężczyznę w stroju XVII w. P o z n a ń s k i e - S z a m o t u l y - kostium kobiecy z Szamotuł złożo:1y ze spódnicy, zapaski, kryzki, naszyjnika, kaftana, pończoch, bucików, stroika na głowę; 2 pary cwojaków, cep o wiązaniu kariccwym. p o z n a ń s k i e - G o s t y n i n - S a n n i k i - 21 wycinanek. P y r z y c e - para pończoch. Kuj a w y - strój męski złożony z rogatywki, koszuli, spodni, kamizeli, 4 sukman, kaftana, pasa, butów zdobionych; ponadto l sukmana kobieca. lvi a z o w s z e - drewniana łyżka z Wysokiego M8zowieckiego. P i o t r k o w s k i e - kostium kobiecy z Drużbic złożony ze spódnicy ze stanikiem, zapaski, zapaski-fartucha, kaftana, skarpetek, czepca z chustką, pólclrewniaków. Ł o \V i c k i e-ii wycinanek. K i e I e c k i e - 2 naczynia, szkaplerz. L u b e l s k i e - kostium kobiecy z okolicy Włodawy złeżony z koszuli, spódnicy, gorsetu, chusteczki, naszyjnika; l czapka męska, 4 egzemplarze ceramiki z Janowa Lubelskiego. R z e s z o w s k i e - 2 bal'lki, torba s'zórzana, spódnica, chamełka, niebieskie spodnie sandomierskie, sukmana z Grębowa pod Sandomierzem, bu ty z Grębcwa pod Sandomierzem, naszyjnik z Jarosiawia, kamizell;;a ruska z okolic Sanoka, ciasto obrzędo\ve - Rymanów - okolica Sano:za. Kra k o w s k i e - CZE;ści stroju męskiego: buty, kaftan, 2 pasy, biała sukmana; części stroju kobiecego: gorset; zabawka dzieci żydowskich z Krakowa. P o d h a l e ok r e ś lon e jak o N o w y T a r g - 4 spinki, t'jfba góralska skórzana, kobiece buty skórza:,e z Nowego TargI., odlew serk:, górals~jego, koszula męska góralska, spodnie góralskie, :Zapelusz, kierpcc. ci:.'paga, s:<rzypce, Iyżnik, 2 oc razy na szkle. B e s k i d y Z a c h o d n i e - 2 pary spodni góralskich. S l ą s k - 4 czepce śląskie, kostium kobiecy śląski z poa aniem prr:wenienl~!i Bielsko-Jaworze-Jasienica złożony z "kabotka", spódnicy ze sta11ii~iem, zapaski, halki, chustki na glwę, czepca, wstążld, pasa; czerpjk z Istebnej, skrzynia m81cwaroa. l czepiec ćolncśla,sl :i. P o I s k a w s c h o d n i a - 29 egzemplarzy ceramiki bez bliższej prowcniel,cji, 3 srer.rr.e kaganki. 43 obiekty pozbawione są metryk. Wymienione zbiory, których listę podaję celowo, ze względu na znaczenie reprezentacji naszej kultury ludcwej we Francji i ze względu na niewątpliwe zainteresowanie naszych etnografów-muzeologów, zwracają uwagę pokażniejszą ilością zbiorćw kostiumologicznych. Jest to okoliczność pozytywna, gdyż kostiumologiczne zbiory są na ogół w muzealnictwie etnograficznym pozycją kosztowniejszą, w szczególności dotyczy to zbiorów starszych z regionów, w których strój ludowy zaginął. Natomiast uderza zupełny brak z wyjątkiem wycinanek, obiektćw z zakresu sztuki ludowej: rzeżby w drzewie, malarstwa. Brak również mebli ludowych oraz narzędzi pracy, poza jedną skrzynią śląską, dwoma cepami i łopatką do zbierania jagód. Przechodząc do sprawozdania z ekspozycji polskiej kultury ludowej w Musee de I'Homme należy na wstępie nadmienić, że musi ono wiązać się ze sprawozdaniem z ekspozycji kultury ludowej ludów Europy, gdyż w taki sposób została ustawiona opisywana wystawa. Przedstawię więc wpierw w skrócie scenariusz wystawy kultury ludowej ludów Ecuopy, podkreślając te momenty, które odnoszą się do zagadnienia etnografii Polski. Wstęp do wystawy stanowi mapa języków Europy z następującym podziałem: I. Języki indoeuropejskie: 1. języki celtyckie, 2. języki romańskie, 3. języki germańskie, 4. języki słowiańskie, 5. języki bałtyckie, 6. język albański, 7. język grecki. II. języki fir:sko-ugryj skie. III. język baskijski. W obrębie grupy słowiańskiej wprowadzono następujący podział: a) Wielkorusini, b) Ukraillcy, c) Białorusini, d) Pola'cy, e) Kaszubi, f) ~erbowie Łużyccy, g) Czesi, h) ~łcwacy, i) Słcweńcy, j) Serbo-Kroaci, k) B',1łgarzy, 1) Macedor:czyoy. Odnośnie powyższego podziału należy nadmienić, że grupa wyróżniona nazwą Kaszubi jest nierćwnorzędnie traktowana w zestawieniu z innymi grupami językowymi. W stosunku do mowy, którą posługują się Kaszubi można użyć jedynie okreś:enia dialekt. W istocie bowiem jest to dialekt w obrębie grupy językowej polskiej, bardziej różniący się od języka literackiego niż inne gwary polskie. WprCiwadzenie do nauki dla gwary kaszubskiej stanowiska samodzielnego języka, forsowała w okresie hitleryzmll, ze względćw politycz.nych nauka niemiecka. Wychodząc z powyższego podziału, uklad scenariusza prowadzi widza poprzez wystawę poświęconą poszczególnym ludom Europy, przy czym schemat ekspozycji przedstowia się następująoo: lewa część dużej sali o oświetleniu bocznym, które dają okna wychodzące na tarasy schodzace od Palais Chailiot ku ~ekwanie podzielona jest na poszczególne kwate-ry przy pomocy przegród utworzonych z witryn pionowych zwróconych plc Lud, t. XLVI

3 466 cami do siebie i ustawionych bokiem do filarów międzyokiennych. Opi~y~ wane kwatery odgrodzone z dwu stron witrynami pionowymi, z trzeciej gablotą płaską pod oknem i częścią filaru międz~okienn~g~, zajętego przez tablicę informacyjną, z czwartej dostępne dla widza poswlęc.one są ~~S?Ozycji kultury ludowej jednego bądź kilk~ pokre:-:nych ludo,w. StroJ J:st wyłączony z powyższej ekspozycji, kostlumologu p.oszczego~nyc~ ludo\~ poświęcona jest prawa część sali, przy czym ekspoz~cja o?eru,je witrynami pionowymi, zwróconymi plecami do siebie, ustaw~:)l1y~l luzno n.~.przestrzeni sali przy zachowaniu pewnego rytmu. Częsc sab przy wejsc~u na prawo zos;ala zarezerwowana na specjalne zagadnienia n~. zdobm,ctwo w drzewie, obrzędcwość, zabawy dziecinne. Układ poszczegolnych ~Itryn pionowych stanowiących lewe skrzydło sali trzyma s.ię. nas.tęp~jąc~go schematu: na pionowej ścianie stanowiącej tło szafy znajduje Się mev.:lelkich rozmiarów mapa, na której barwą zaznaczone jest terytorium zasiedlone przez poszczególny lud lub ludy, których Wyp~sażenie kultur~\i1e reprezentowane jest w danej witrynie.. Pon~dt.o, mapie towarzyszy k1.i:~ fotografii z charakterystycznymi scenami z zycla danego ludu o:az ~ro"kl tekst *. Pod poszczególnymi muzealiami umieszczone są małe.tabllcz~1 z ~apisami. Gablota płaska pod oknem przeznaczona jest na objekty mewielkich rozmiarćw. Dla przykładu podaję opracowanie jednej z kwater, odnoszącej się do grupy Słcwian. W skład tablicy informującej o Słowianach wchodzi ma.pa konturowa Europy, na którą naniesiona jest rzeźba terenu obszaru zajqtego przez Słowian. Druga mniejsza mapa przedstawia współczesne zasięgi siedzib słowiańskich w Europie. Tekst brzmi: ORH~INE. Au debut de I'ere chretienne, les Slaves etaient localises entre les marais du Pripet et de l'oder. Des Ie III -. esiecle, lls gagnaient les Balkans, poussant vel's l'europe Centrale et la RUSSie. Au VIII-e siecle, ils formaient un enorme bloc, qui ahait de l'elbe au Dniepr et de la Grece aux hauteurs de Valda!. L'expansion germamque l'efoula pius tard ce bloc, qui s'etendit vel's i'est, Les Slaves de l'est (Russes), incol'porel'ent alors des elements finnois. Les Slaves du Sud (Serbo-Croates) et tiu sud - P.st (Bulgares) subirent I'influence de la culture hehenique P.t furent soumis aux Turcs durant plusieurs siecies. SLAVES ORIENTEAUX. Pays-Climat. Entouree de montagnes (Carpathes, Caucase, Oural) et baignee par quatre mel's la Russie d'europe est une immense plaine de sediments secondaires, que balaient des vents violents, De ses fleuves longs et lents la Volga (Ies plus long fjeuve d'europe) tres navigable. est un lien entre les differentes parties du pays. Le climat est contm ntal, mals v~rle suivant les latitudes. Ve g e t a t i o n. G e n l' e s d e v i e. A la Toundra succede la G l' a n d e F o l' e t de cóniu'res coupee de marais tourbeux, puis cehes tle bouleaux et de chal'mes; region aussi de c h a s s e et de p e c h e. de cultures mdustriehes (lin, chanvl'e) et maralcheres. Les s t e p p e e s occupent la Russie meridionale. Au sud de la foret, les "terres noires" (tchernoziom), permettent la Grande Culture des cereales (ble, seigle) de la betterave sucriere et de la pomme de terre. La Russie compte parmi les tres grands producteurs du!1lobe. L'elevage est important: chevaux, bovins, et ovins sont les plus nombreux cl'europe. Les steppes gris et blancs de l'extreme sud sont peu fertiles. Les richesses du Sous-Sol sont considerables (houille, petrole, fer). La Russie d'europe, longtemps rurale, developpe la metallurg:e par d'extraordinaires realisations. L'economie s'est transformee: a J'agricu:ture primitive a succede une exploitation collective de terres (Sovkhozes, et Kolkhozes) ou se g~neralise J'usage tle moyens mecaniques: ces re suita ts et Ceux de I'industrialisation font des populations russes I'un des groupements les plus puissants de I'humanite. POPULATION. Pour une surface de six millions de klm'tla la moitie de l'europe, la densite de la population homogene: les Grands Russes occupent Ie cent e et la njrd de la Russie, les pays du Don et de la Basse VoJga; Ic~ Ukrainiens, (ou Petits Russes) les regions du sud-ouest; les Blancs Russes sont fixes a l'oues! de la region centrale. SLAVES OCCIDENTA UX. Repartis en trois groupes, les Slav s de l'ouest occupent Je Centre de l'europe et la zone de transition vcrs I'Europe Orientale. Les P o lon a i s peuplent la vaste plaine glaciaire, qui va en s'ejargissant de i' Allemagne aux immensites russes et que les Carpathes limitent au sud. Le pays est sous climat contllh.ntal attenue. La Vistule a deja caractere des fl uves russes. La PoJogne a ete longtemps un pays exclusivement agricole (pomme de terre, betterave sucriere, lin), mai s elle est devenue un important pays industriel (textiles, metallurgie sllesienne). Au coeur de l'europe, Tcheques et Slovaques sont entoures de montagnes. L e s T c h e q u e s habitent Je plateau de Boheme et la plaine de Moravie; l~s S l o v a q u e s, Ie versant meridional des Carpath s. Le climat continental s'adoucit sur Ie plateau. Le pays tcheque, agricole et industriel, s'oppose au pays sjovaque, forestier et pastoral", Oprócz tekstu na tablicy informacyjnej zamieszczone jest sześć fotografil o następującej tematyce: 1) fotografia wi Śniaczki wielkoruskiej idącp.j do pracy. Przy fotografii napis: "Paysanne grand-rusienne membre de KOlhoze", 2) Widok Kremlu nap;s "Russie. Moscou. Le Kremlin". 3) Fotografia maszyn żniwiarskich przy pracy. - napis "Russie. Sovhoze... "Krasnoarmeietz" pres de Stalingrad". 4) Fotografia Sowchozu - napis "Russie Cite ouvrierre du Sovhoze "Karaievo" pres Kostroma". 5) Len suszący się u podnóża Tatr - napis "Tchecolovaquie. Sechage du lin aux pieds des Tatras". G) Fotografia krajobrazu z Kielecczyzny _ napis "Pologne. Kielce. Sud du massif de la Lysagora". Muzealia z zakresu kultury ludowej Polski i Słowacji zostały pomieszczone w jednej wspólnej szafie. Nadmieniam, że całość kultury ludowej ludów Europy z wyłączeniem kostiumologii obejmuje jedenaście gablot pionowych i pięć płaskich. W witrynie pomieszczona jest mapa Europy niewielkich rozmiarów z podaniem zasięgów siedzib Polaków i Słowaków oraz trzy fotografie, z których jedna odnosi się do Polski, dwie do Słowacji. Tematyka fotografii jest następująca: l) Współczesny dom góralski z werandą i piąterkiem z ZUbsuchego z napisem._.,pologne. Chalet des Tatra it Zubsuche". 2) Fotografia dużego gospodarstwa chłopskiego zaopatrzona W napis "TChecoslovaquie. Boheme. Grande ferma de la region de Litomyśl". 3) Fotografia szałasu pasterskiego w Tatrach. Napis wyjaśnia "Tchecoslovaquie. Chinet de berger dans les Hautes Tatras". Oprócz fotografii i map znajdują się dwa krótkie teksty odnoszące się do kultury ludowp.j Polski i Słowacji. Podaję tekst odnoszący się do Polski. "Bois est tres employe en Pologne pour la fabrication d'objets nombreux et varies: recipients utenslles de cuisinne, meubles outlls, objets de ph~te, baliments, moyens de transport. La plupart des especes de bois sont travalljees, Pour les objets sculptes, OU utilise les plus precieux comme I'if, I'erable, Ie platane et Ie hetre. Les objets de fabrication simple sont fai ts par les paysans pour leur usage personnel. Ceux qui comportent une technique particuliere sont I'oeuvre de paysan plus habiles et specialises, qui en font Ie commerce en marge de leur occupations agricoles '

4 468 W gablocie znajdują się następujące muzealia: dwa drewniane pudelka ruskie (zapewne z Rusi Zakarpackiej) z napisem "Boites en ecorce et en bois". - Ruthenes. dwa czerpaki z podaniem proweniencji: "Puissoir paul' Ie lalt au l'eau. SIOvaq~ie"'; forma typu obręczowego do wyrobu oszczypków z wyjaśnieniem: Maule ił fromage de brebis. Slovaquie."; dzbanuszek pleciony z korzeni jaiowca ~ napisem: "Pot ił lait en racines de piu tressees. pomeranie".; dwojaki z gliny przykryte drewnianą pokrywą. Napis wyjaśnia: "Pot double paul' porter les aliments aux champs. Posnanie"; baryłka bednarskiej roboty, przy wylewie w~'palony wzór. Objaśnienie: "Tonnelet paul' l'eau de vie. Ruthenes."; skopiec do dojenia krów z wyjaśnieniem: "Recipient paul' traire les brebis. Rutl.en~s".; czerpak drewniany z napisem: "Puissoir ił eau. Bialystok."; łopatka do zbierania jagód - napis brzmi: "Paul' les cueillettes des baies. Ruthimes. '; torba pleciona z łyka, bez proweniencji; warzecha z napisem: "cuiller de bergers paul' falre les fromages. Ruthenes". Prawe skrzydło sali jest objęte ekspozycją stroju ludowego Europy; obejmuje 29 gablot pionowych. Jedna z nich poświęcona została Polsce. W witrynie eks.ponowano ewa manekiny. Na ścianie szafy, w górnym jej rogu znajduje się mała mapa Europy z naniesieniem terytorium zajęte:;o przez Polakćw. Manekiny reprezentują: strój męski górali podhalańskich oraz kobiecy ubiór kurpiowski z Myszyńca, przy czym niektóre szczegóły tego stroju pochodzą z Białegostoku. Na strój góralski składa się: koszula haftowana, spinka, spodnie (newszego typu), kierpce, ciupaga, kapelusz. Strój jest niekompletny, mianowicie brak serdaka i cuhy. Strój kobiecy kurpiowski złożony z koszuli, gorsetu, korali i bursztynów z krzyżykiem, wstążki, spódnicy, zapaski, i czółka. Oprócz powyższej reprezentacji polskiej kultury ludowej w ekspozycji Musee de l'homme znajdujemy jeszcze kilka muzealiów w gablotach prz~znaczonych na wystc:wę zagadnień czy kolekcji specjalnych, do których należą: zdobnictwo w drzewie, zbiór wielkanocnych pisanek, kolekcja rzeżby religijnej, kolekcja fajek, zbiór ceramiki, dział instrumentów muzycznych, malarstwo religijne, obrzędowość, zabawy dziecięce. Wśród powyższej tematyki, przy czym poszczególnej tematyce odpewiadają poszczególne gabloty, zbiory z zakresu polskiej kultury ludowej znajdują się w następujących działach: wśród kolekcji pisanek złożonej ze stu kilkudziesięciu objektów znajdujemy siedem z Polski. Bliższej ich proweniencji nie podano. W kolekcji fajek i krzesiw pomieszczono małe drewniane pudełeczko z pokrywą z podaniem pochodzenia z Polski. Wyjaśnienia bnk, zapewne służyło ono do przechowywania krzesiwa i hubki. Wśród ceramiki reprezentowanej czterdziestu trzema obiektami znajdujemy jeden dzbanuszek z Polski. W zbiorze instrumentów muzycznych znajdujemy piękną cytrę ryzowaną z datą 1854 r., pochodzącą z okolicy Suwałk, z Litwy. Należy zauważyć, że okolice St.:wałk stanowią obszar etnograficzny i polityczny Polski. W tejże samej gablocie ponadto eksponowane są dudy z Polski, bez bliższego określenia pochodzenia oraz wśród dwudziestu czte- rech glinianych piszczałek znajdują się cztery piszczałki z Polski, bez bliższego podania proweniencji. W:-eszcie w gablocie poświęconej zabawom dziecięcym zostala wystawiona jedna lalka, zabawka dzieci żydowskich z Krakewa. Kolekcja polskich zbiorów etnograficznych w Paryżu zostanie w najbliższym czasie wzbogacona na skutek wymiany zbicrów pomiędzy Muzeum Kultury i Sztuki Ludcwej w Warszawie a Musee de I'Homme. Polska ma przejąć zbiory oceaniczne przede wszystkim z Nowej Kaledonii, w zamian za które odda zbiory pochodzące z terenów nizinnych Polski północnej i środkowej. Podaję listę zbiorów przygotowanych do wymiany: 1-2, Dywany wełniane dwuosnowowe, z woj. białostockiego 3. Kilim wełniany dwubarwny, pow. Mińsk Mazowiecki 4. Tkanina wełniana, pasiak, woj. lubelskie 5. Odziewajka - tkanina wielobarwna, Sanniki 6. Kiecka - Opoczno 7-8. Dwie zapaski, Opoczno 9. Chustka tytetcwa, Opoczno 10. Koszula lniana, Opoczno 11. "Chrystus frasobliwy", rzeźba z Sierpca 12. Matka Boska Zuromii!ska, rzeźba Dwa łyżniki drewniane (kopie starych), Zakopane 15. Sześć łyżek drewnianych 16. Beczka słomiana na zboźe, Kurpie 17. Łodyszka slomiana, Kurpie 18. "Szopka" ze sceną Bożego Narodzenia wykonana z gliny polewanej i wypalanej, woj. lubelskie 19. Pięć okazów ceramiki lubelskiej 20. Siedem okazów ceramiki podlaskiej Ocena stanu reprezentacji naszej kultury ludowej w Musee de rhomme w Paryżu jest bardzo trudna. Z jednej strony bowiem etnograf polski znający bcgactwo problematyki polskiej kultury ludowej musi stwierdzić, żer e p r e z e n t a c jaj e j w M u s e e d e I'H o m m e p r z e d s t a w i a s i ę s ł a b o, z crugiej,strony rćwnież musi stwierdzić obiektywny fakt, że polska ku:tura ludowa jest tylko jedną z wielu kultur ludowych świata, których problematyka jest niemniej ciekawa. Należy więc zadać sobie py_ tanie z zakresu dydaktyki muzealnej: jak winna przedstawiać się tego rodzaju reprezentacja kultury ludowej, konkretnie polskiej, w czołowych muzeach etnograficznych świata. Rozwiązanie teoretyczne musialoby pójść po linii doboru muzealiów, których skład dawałby obraz całości kultury ludowej, w ujęciu syntetycznym. '\V kolekcji opisywanego rodzaju winny być reprezentowane 469

5 470 wszystkie polskie grupy etniczne i wszystkie działy kultury ludowej, dostępne ekspozycji muzealnej. Rozwiązanie praktyczne zależne jest od przestrzeni wystawowej, którą dysponuje dane Muzeum. Sala, którą dyspon'.lje Musee de l'homme na wystawę kultury ludowej Europy mieści czterdzieści gablot pionowych i pięć płaskich, z czego na Polskę przypada półtorej gabloty. Ponadto jeszcze we wspomnianych kolekcjach znajduje się po kilkanaście eksponatów z Polski. Znacznie większej przestrzeni wystawowej Musee de I'Homme nie mogło poświęcić Polsce. Postulatem pierwszej wagi jest uzupełnienie stroju górala podhalańskiego o kożuch i cuhę. Niezależnie od ekspozycji n a l e ż y s t w i e r d z i Ć, że k o l e k c j a o koł o t r z y s t u e k s p a n a t ó w, licząc osobno każdy drobny przedmiot np. wycinankę kurpiowską j e s t b a r d z a u b o g a. Stroje znajdujące się w magazynach Musee de l'homme winny być skompletowane a zbiory wzbogacone obiektami z zakresu sztuki, meblarstwa, narzędzi pracy. Słusznym byłoby podjęcie akcji stopniowego uzupełniania zasobu zbiorów przez celowy dobór i opracowanie kolekcji obrazujących poszczególne regiony Polski. Uwolniłoby to po upływie pewnego czasu kolekcję paryską od cech przypadkowości i niepowiązania eksponatów w dydaktyczne całości. K R o N I K A WSPOMNIENIE O PROF. DR LEONIE HALB ANIE Dnia 3 maja 1960 r. zmarł w Lublinie dr nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - L e a n H a l b a n. W zmarłym nauka polska straciła swego wybitnego pf':edstawiciela, a młodzież akademicka znakomitego wychowawcę i wielkiego, niezastąpionego przyjaciela. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - długoletniego zasłużonego członka Zarządu Głównego. Wanda Jostowu Prof. Leon Halban urodził się 23 wrzesma 1893 roku w Krakowie, w zasłużonej rodzinie naukowców. W rodzinie tej tytuł profesora przechjdził niejako dziedzicznie z ojca na syna. Gimnazjum klasyczne ukończył we Lwowie w roku We Lwowie także rozpoczął studia prawne na

PRZEDSIEBIORSTWO ŚLUSARSKO BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO ŚLUSARSKO BUDOWLANE LESZEK PLUTA L Entreprise de Serrurerie et de Construction a été fondée en 1992 en Pologne en tant qu entreprise privée. Aujourd hui, nous sommes un fabricant reconnu de constructions métallique et de verre dans le

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWE. oferta edukacyjna 2013/2014

SZKOŁY PODSTAWOWE. oferta edukacyjna 2013/2014 Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Muzeum dla Dzieci im. J. Korczaka Pracownie Etnograficzne, Wystawy SZKOŁY PODSTAWOWE oferta edukacyjna 2013/2014 www.ethnomuseum.pl edukacja działanie inspiracja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA L Entreprise de Serrurerie et de Construction a été fondée en 1992 en Pologne en tant qu entreprise privée. Aujourd hui, nous sommes un fabricant reconnu de constructions métallique et de verre dans le

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Etnografia regionalna Polski. stroje i ich charakterystyka

Etnografia regionalna Polski. stroje i ich charakterystyka Etnografia regionalna Polski stroje i ich charakterystyka piątek, 18 czerwca 2010 Małopolska Strój krakowski zachodni strój kobiecy dominują wzory kwieciste korale, gorset z sukna lub z aksamitu, zdobiony

Bardziej szczegółowo

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Muzeum dla Dzieci im. J. Korczaka Pracownie Etnograficzne, Wystawy. oferta edukacyjna 2013/2014 PRZEDSZKOLA

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Muzeum dla Dzieci im. J. Korczaka Pracownie Etnograficzne, Wystawy. oferta edukacyjna 2013/2014 PRZEDSZKOLA Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Muzeum dla Dzieci im. J. Korczaka Pracownie Etnograficzne, Wystawy PRZEDSZKOLA oferta edukacyjna 2013/2014 www.ethnomuseum.pl rzemiosło sztuka plemiona ludy obiekty

Bardziej szczegółowo

haftowany, rękawy zebrane w mankiet zdobione haftem. (Strój Lubelski Krzczonowski)

haftowany, rękawy zebrane w mankiet zdobione haftem. (Strój Lubelski Krzczonowski) Załącznik Nr Szczegółowy opisem przedmiotu zamówienia pn.: Wyposażenie zespołu ludowego Blinowianki OPIS Ilość sztuk. jednostka Bluzka Krój przyramkowy, szyta z płótna 00% bawełna, kołnierz wykładany haftowany,

Bardziej szczegółowo

KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE przy wsparciu Starosty Ostrołęckiego oraz Sponsorów. 130. rocznica urodzin Adama Chętnika

KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE przy wsparciu Starosty Ostrołęckiego oraz Sponsorów. 130. rocznica urodzin Adama Chętnika 32 KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE przy wsparciu Starosty Ostrołęckiego oraz Sponsorów 130. rocznica urodzin Adama Chętnika 12 kwietnia 2015, sala widowiskowa OCK, godz.10 CELE KONKURSU: * Kultywowanie

Bardziej szczegółowo

jarek kruk annotations jarek kruk zapiski

jarek kruk annotations jarek kruk zapiski jarek kruk annotations jarek kruk zapiski jarek kruk annotations jarek kruk zapiski annotations 1 O1...czy nie w tym tkwi filozofia malarza, owa pulsujaca, i bolesna koniecznosc -- przyciagania, -swiata,

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY 1.Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka francuskiego na poziomie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZERWIEC 2012 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZERWIEC 2012 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Wystawa fajek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Wystawa fajek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Wystawa fajek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. W muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w Galerii Azjatyckiej (ul. Freta 5), 26 lutego 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fajek z kolekcji muzeum

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE. Session 2010 POLONAIS LANGUE VIVANTE 2. Série L : 3 heures coefficient 4

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE. Session 2010 POLONAIS LANGUE VIVANTE 2. Série L : 3 heures coefficient 4 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE Session 2010 POLONAIS LANGUE VIVANTE 2 Série L : 3 heures coefficient 4 Série S : 2 heures coefficient 2 Série STG (sauf CGRH) : 2 heures coefficient 2 Série STG option

Bardziej szczegółowo

Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej

Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej 1 Prezentacja Gazety Wyborczej Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej wydanie wydanie białostockie wydanie bydgoskie i toruńskie wydanie częstochowskie wydanie katowickie i bielskie wydanie kieleckie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. TEMAT : Polska nasza ojczyzna

PROJEKT EDUKACYJNY. TEMAT : Polska nasza ojczyzna TEMAT : Polska nasza ojczyzna PROJEKT EDUKACYJNY CELE PROJEKTU - Uczniowie : - poznają tradycje i zwyczaje głównych regionów Polski, - rozwijają swoją ciekawość i postawę otwartości wobec innych, - uczą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 6 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (4-10.03.2011) 1 010 a p 2004436659 110 2. a Galeria Pod Rejtanem" (Kraków) 2 010 a p 2004525220 150 a Duchowieństwo katolickie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język francuski Język francuski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. V F V V F Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Instytucje kultury w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Instytucje kultury w 2008 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Instytucje kultury w 2008 roku 1 TEATRY I INSTYTUCJE

Bardziej szczegółowo

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję Klasa VId Język polski Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VId SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Z wizytą w muzeum Cel ogólny Doskonalenie słownictwa związanego z muzeami.. Cele operacyjne UCZEŃ: Posiada

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk - Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2014/2015

Gdańsk - Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2014/2015 Gdańsk - Oferta dydaktyczna na szkolny 2014/2015 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI Temat Forma Termin Czas Koordynator Adresaci Zgłoszenia Uwagi Nowoczesna biblioteka szkolna. Spotkania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd. Hachette.

Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd. Hachette. Rozkład materiału dla klas 1F (grupa 1 - zaawansowana) w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd.

Bardziej szczegółowo

Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA. Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego

Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA. Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Barzkowice, 2015 Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE STRÓJ LUDOWY - OPOLSKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE STRÓJ LUDOWY - OPOLSKI WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE STRÓJ LUDOWY - OPOLSKI strój kobiecy: spódnica w kolorze bordo, zielonym, granatowym, niebieskim układana w plisowane fałdy, dołem wykończona kolorową wstążką, fartuch w drobne kwiatuszki

Bardziej szczegółowo

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Zadaniem każdego pokolenia jest zabezpieczenie i najpełniejsze poznanie dziedzictwa kulturowego swego narodu oraz wiarygodne udostępnienie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DIS-MOI DIX MOTS 2015

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DIS-MOI DIX MOTS 2015 WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DIS-MOI DIX MOTS 2015 ZORGANIZOWANEGO POD PATRONATEM AMBASADY FRANCJI I INSTYTUTU FRANCUSKIEGO W POLSCE La thématique 2015 : le français, langue hospitalière De tout temps,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

Działalność Krajowych Komitetów Specjalistycznych ICOM

Działalność Krajowych Komitetów Specjalistycznych ICOM Działalność Krajowych Komitetów Specjalistycznych ICOM W ciągu ostatniego roku Polski Komitet Narodowy ICOM zebrał się trzykrotnie na swych plenarnych posiedzeniach w dniach 19.XI.1981 r 30.IV.1982 r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski 3 - semestralne studia podyplomowe ze Scenografii Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe ze Scenografii. Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest zdobycie

Bardziej szczegółowo

Polskie znaki pamięci we Francji. Francja France

Polskie znaki pamięci we Francji. Francja France Liczba Poloników: 76 Francja France 1. Alsace 2. Aquitaine 3. Auvergne 4. Basse-Normandie 5. Bourgogne 6. Bretagne 7. Centre 8. Champagne-Ardenne 9. Corse 10. Franche-Comté 11. Haute-Normandie 12. Île-de-France

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. F

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012

EGZAMIN MATURALNY 2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

STROJE Orszaku Trzech Króli Orszak Trzech Króli jest przedstawieniem ulicznym. I jak w każdym spektaklu, scenografia odgrywa bardzo ważną rolę.

STROJE Orszaku Trzech Króli Orszak Trzech Króli jest przedstawieniem ulicznym. I jak w każdym spektaklu, scenografia odgrywa bardzo ważną rolę. STROJE 1-OPIS STROJE Orszaku Trzech Króli Orszak Trzech Króli jest przedstawieniem ulicznym. I jak w każdym spektaklu, scenografia odgrywa bardzo ważną rolę. W Jasełkach ulicznych stroje są znaczącą częścią

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie w latach 2002-2013 roku

Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie w latach 2002-2013 roku Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie w latach 2002-2013 roku 2002 rok 12.04. "Moja miejscowość w fotografii " - konkurs 02.06. Kiermasz książki 14.07. "Święto

Bardziej szczegółowo

PROGRAM 43. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM. 19-26 sierpnia 2011r.

PROGRAM 43. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM. 19-26 sierpnia 2011r. PROGRAM 43. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM 18 sierpnia czwartek 19-26 sierpnia 2011r. www.mffzg.pl 17:00 Ogłoszenie wyników XL Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ dla szkół i placówek oświatowych Moduł: DANE ZBIORCZE czerwiec 2013 2

Bardziej szczegółowo

Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny a władze samorządowe

Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny a władze samorządowe Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny a władze samorządowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 1 MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE I ICH JĘZYKI A SAMORZĄDY JĘZYK REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ISSN 0032-3802 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ZESZYT LX FASCICULE LX UNIVERSITAS BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2012 Informacja dotycząca działalności merytorycznej z elementami analizy zadaniowej

Sprawozdanie z pracy Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2012 Informacja dotycząca działalności merytorycznej z elementami analizy zadaniowej 29.01.2013 r. Sprawozdanie z pracy Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2012 Informacja dotycząca działalności merytorycznej z elementami analizy zadaniowej Rok 2012 był ósmym rokiem działalności Muzeum

Bardziej szczegółowo

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Autor: Konrad Czarny Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Małopolskie Muzeum Pożarnictwa Położenie Opis Historia powstania muzeum Krótka biografia założyciela Zbiory muzealne Promocja muzeum Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287

Marcin Witkowski Wystawa Katyń Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 2010 Marcin Witkowski Wystawa Katyń W dniach 9 kwietnia 14 maja 2010 roku na wadowickim Rynku prezentowaliśmy wystawę

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DNIA KULTURY UKRAIŃSKIEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZEDSZKOLA

HARMONOGRAM DNIA KULTURY UKRAIŃSKIEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZEDSZKOLA HARMONOGRAM DNIA KULTURY UKRAIŃSKIEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZEDSZKOLA Numer przedszkola Nr 6 Wydarzenie Określanie położenia Polski w Europie. Zapoznanie z sąsiadem Ukrainą. Zapoznanie z mapą Ukrainy.

Bardziej szczegółowo

ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH

ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH ZASOBY KULTUROWE MIASTO I KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Temat: Poznajemy zwyczaje i muzykę górali.

Temat: Poznajemy zwyczaje i muzykę górali. Scenariusz zajęć nr 107 Temat: Poznajemy zwyczaje i muzykę górali. Cele operacyjne: Uczeń: wskazuje na mapie Polski rejony górskie, tworzy rodzinę wyrazu góra, wymienia cechy charakterystyczne dla kultury

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2002/03 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLIV Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Od redakcji............................................ 5 Teatry i sceny

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE

WZÓR CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE WZÓR Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE * Z WYKONANIA ZADANIA MAJĄCEGO NA CELU OCHRONĘ, ZACHOWANIE I ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ ZACHOWANIE I ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera

Bardziej szczegółowo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo Leçon 5 Zdania wzorcowe Monique: Monique: Voici Ania. Voilà un hamster. Il est très grand. C est le hamster d Ania. C est son hamster. Et voilà Pierre. Monique est avec lui. Pierre est un ami de Monique.

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MUZEUM CO TO TAKIEGO?

MUZEUM CO TO TAKIEGO? MUZEUM CO TO TAKIEGO? Anita Broda, Alicja Mironiuk Nikolska Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna 2013, Warszawa Muzeum Nazwa muzeum pochodzi od greckiego słowa s museion czyli świątynia Muz. Jest to

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOGA Nr. MUZEUM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH w LUSOWIE

ZAŁOGA Nr. MUZEUM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH w LUSOWIE Zestaw pytań nr 1 ZAŁOGA Nr MUZEUM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH w LUSOWIE 1. Jaki napis znajduje się na rzeźbie przy wejściu do Muzeum? (10 pkt)...... 2. W zbiorach Muzeum mamy wiele cennych pamiątek, w tym

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA 2013 MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU, UL. WROCŁAWSKA 174, 45-835 OPOLE

OFERTA PROGRAMOWA 2013 MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU, UL. WROCŁAWSKA 174, 45-835 OPOLE OFERTA PROGRAMOWA 2013 MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU, UL. WROCŁAWSKA 174, 45-835 OPOLE LEKCJE MUZEALNE Szanowni Państwo, Zapraszamy do uczestnictwa w lekcjach muzealnych, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Bardziej szczegółowo

Badania fotograficzne przebiegu detonacji materjałów wybuchowych II. Detonacja trójnitrotoluenu.

Badania fotograficzne przebiegu detonacji materjałów wybuchowych II. Detonacja trójnitrotoluenu. TADEUSZ URBAŃSKI Badania fotograficzne przebiegu detonacji materjałów wybuchowych II. Detonacja trójnitrotoluenu. Etude photographique de la détonation des explosifs II. Détonation de la tolite. (Résumé

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 38 Ministra Kultury z dnia 10 czerwca 2002 r. STATUT Muzeum Narodowego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Poznaniu zwane dalej Muzeum działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Francja, Paryż - La Defense, futurystyczna dzielnica

Francja, Paryż - La Defense, futurystyczna dzielnica La Défense to nowoczesna dzielnica biurowo-wystawienniczo-mieszkalno-handlowa w aglomeracji paryskiej, we Francji, znajdująca się formalnie na terenie trzech gmin Nanterre, Courbevoie i Puteaux w departamencie

Bardziej szczegółowo

50. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, Krasnobród, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w.

50. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, Krasnobród, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w. wys. 30 cm. Korpus umieszczony na krzyżu wtórnie. Brak obydwu ramion, uszkodzenia i przetarcia polichromii. Konserwacja pełna w 2007 r. (M. Serafinowicz).

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE MIEDZIANE HALSZTACKIE Z

NACZYNIE MIEDZIANE HALSZTACKIE Z WANDA SOMMERFELD NACZYNIE MIEDZIANE HALSZTACKIE Z (VASE HALLSTATT1EN EN CUIVRE DE L'UKRAÏNE). UKRAINY W Muzeum Wojska w Warszawie znajduje się ciekawy okaz naczynia, które według pisemnych relacyj Józefa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/postepowania-zgodnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych

Bardziej szczegółowo

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Henryk Rutkowski Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Przedmiotem zainteresowania jest terytorium województwa kaliskiego na dawnych mapach, z których tylko późniejsze przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (15-21.11.2013) Powód usunięcia: użycie określnika rzeczowego niezgodne z notą stosowania 1 010 a p 2004509729 150 a Bibliotekarstwo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język francuski Język francuski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania imienia Muzeum Regionalnemu w Kozienicach i nadania nowego statutu Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9,

Bardziej szczegółowo

Polska nasza ojczyzna - wędrówki po kraju. Zajęcia pozalekcyjne - nauczanie zintegrowane Nauczyciel prowadzący: Beata Borek - Gawżyńska

Polska nasza ojczyzna - wędrówki po kraju. Zajęcia pozalekcyjne - nauczanie zintegrowane Nauczyciel prowadzący: Beata Borek - Gawżyńska 130 - Polska nasza ojczyzna - wędrówki po kraju (nauczanie zintegrowane) Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_130 Osoby Uczestnicy Certificates Fora dyskusyjne Quizy Quizy

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU Dorota Folga Januszewska Polski Komitet Narodowy ICOM PONOWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW KULTURY

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 148-3228- Poz. 719

Dziennik Ustaw Nr 148-3228- Poz. 719 Dziennik Ustaw Nr 148-3228- Poz. 719 28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r., z tym że przepisy 9 stosuje się także do postępowań wszczętych, lecz nie zakończonych przed tym dniem

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.)

Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.) 1 Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.) Ćwiczenie 1 : znam francuską piosenkę Jakich francuskich artystów/ jakie francuskie artystki i jakie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Zima trzyma. Zimo, baw się z nami! tygodniowy Temat dnia G jak góra Zimowa stolica Polski. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYSTAWY CZASOWE Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007

WYSTAWY CZASOWE Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007 Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007 Centrum Wystawowo-Konferencyjne Zamku Królewskiego na Wawelu Dzieła zadziwiające

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

XXXIV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA STYCZEŃ 2011

XXXIV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA STYCZEŃ 2011 XXXIV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA STYCZEŃ 2011 KOMITET GŁÓWNY XXXIV OJF KLUCZ do zadań pisemnych - fragmenty Uwaga! Każdy rodzaj błędu popełniony w zadaniach zamkniętych,od I

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

Animowana grafika 3D Laboratorium 3

Animowana grafika 3D Laboratorium 3 3DStudio MAX teksturowanie modelu budynku dla potrzeb gry 3D W ćwiczeniu tym zakładamy, że mamy już ukończony model naszego budynku. Składa się on z wielu elementów: ścian, okien, drzwi, dachu itp. W teorii

Bardziej szczegółowo

Ludowy strój Łemkowski

Ludowy strój Łemkowski Ludowy strój Łemkowski Ludowy strój Łemków, podobnie jak wśród Polaków, był wewnętrznie zróżnicowany i zależny od regionu, lecz posiadał pewne wspólne cechy, które pozwalają go wyodrębnić jako całość.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2009/2010. Rocznica napaści Niemiec faszystowskich na Polskę wyjście na cmentarz katedralny

KALENDARZ DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2009/2010. Rocznica napaści Niemiec faszystowskich na Polskę wyjście na cmentarz katedralny Lp. Rodzaj zadania Termin 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 1. IX. 2009 2. Rocznica napaści Niemiec faszystowskich na Polskę wyjście na cmentarz katedralny 1.IX IX 3. 25 rocznica podpisania Porozumień

Bardziej szczegółowo

ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna miasto miasteczko wieś ulica dom podwórko ( ) Tadeusz Różewicz

ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna miasto miasteczko wieś ulica dom podwórko ( ) Tadeusz Różewicz Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Ziemi Suwalskiej. Program ścieżki edukacyjnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej. ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna

Bardziej szczegółowo

1. Polskie miesiące. Wystąpienia przeciw władzy w okresie PRL projekt edukacyjny

1. Polskie miesiące. Wystąpienia przeciw władzy w okresie PRL projekt edukacyjny 1. Polskie miesiące. Wystąpienia przeciw władzy w okresie PRL projekt edukacyjny a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Cele ogólne: a. Uczeń rozumie charakter wystąpień społecznych przeciw władzy w okresie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI POLSKIEJ I WŁOSKIEJ SZKIC PORÓWNAWCZY

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI POLSKIEJ I WŁOSKIEJ SZKIC PORÓWNAWCZY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI POLSKIEJ I WŁOSKIEJ SZKIC PORÓWNAWCZY NR 134 Katarzyna Kwapisz Osadnik PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI POLSKIEJ I WŁOSKIEJ SZKIC PORÓWNAWCZY Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (17-23.06.2011) 1 010 a p 2004504719 150 a Architektura rosyjska x zabytki 2 010 a p 2004512376 150 a Bóżnice x zabytki z Czechy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III opracowany przez mgr Agnieszkę Solińską

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III opracowany przez mgr Agnieszkę Solińską Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III opracowany przez mgr Agnieszkę Solińską Blok tematyczny: Czas zatrzymany w legendzie Temat dnia: Kto zamieszkuje góry? Treści działań edukacyjnych: Ukazanie

Bardziej szczegółowo

Janusz Przybylski. Grafika i malarstwo

Janusz Przybylski. Grafika i malarstwo Janusz Przybylski Grafika i malarstwo wrzesień-październik 2014 W stałej ekspozycji jednej z najważniejszych galerii sztuki współczesnej na świecie, w Tate Gallery w Londynie, niewiele dzieł pochodzi z

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany powtórkowe. III klasa gimnazjum. Opracował : Krzysztof Kozak auczyciel I LO, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 w Głogowie

Sprawdziany powtórkowe. III klasa gimnazjum. Opracował : Krzysztof Kozak auczyciel I LO, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 w Głogowie Sprawdziany powtórkowe III klasa gimnazjum Opracował : Krzysztof Kozak auczyciel I LO, Gimnazjum nr, Gimnazjum nr w Głogowie Liczby rzeczywiste Gr.. Do którego zbioru należą dwie liczby niewymierne? a)

Bardziej szczegółowo

Spotkania z Tradycją II Rękodzieło Ludowe Ziemi Łowickiej. Marzec

Spotkania z Tradycją II Rękodzieło Ludowe Ziemi Łowickiej. Marzec Spotkania z Tradycją II Rękodzieło Ludowe Ziemi Łowickiej Marzec Haft płaski cieniowany ręczno - maszynowy Około 1925 roku w zdobieniach koszul wprowadzono technikę haftu płaskiego, który okazał się najpraktyczniejszy.

Bardziej szczegółowo

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL La réceptionniste: Bonjour Monsieur. Mr Bonnet: Bonjour, mon nom est Bonnet. J ai réservé par téléphone une chambre chez vous. La réceptionniste: Oh oui, Mr François-Xavier Bonnet:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie

UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie Na podstawie art. 20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo