DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI"

Transkrypt

1 Syndrom NIMBY ne opuszcza Polsk DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI Krystyna Forowcz W Polsce planuje sê budowê klkunastu spalarn odpadów komunalnych, które bêd¹ produkowa- ³y energê cepln¹ elektryczn¹. Na raze dza³a tylko jeden tak obekt, na warszawskm Targówku. W Polsce wc¹ brak spo³ecznej akceptacj dla budowy spalarn odpadów. Odpowedn¹ poltykê zw¹zan¹ z zagospodarowanem odpadów narzuca Una Europejska. Zgodne z prawem UE, na wysypska mus trafaæ znaczne mnej odpadów komunalnych. Je el tak sê ne stane, Polsce gro ¹ kary fnansowe ze strony Un Europejskej nawet do 260 tys. euro dzenne oraz jednorazowa kara fnansowa w mnmalnej wysokoœc 3,61 mln euro, kompromtacja, e nawet ne potrafmy zorganzowaæ sprz¹tana. Foto: Jacek Zyœk Obecne ok. 86,6% zebranych odpadów komunalnych w Polsce trafa na sk³adowska, zaledwe 0,5% do spalarn odpadów. Wadomo wêc, e sposób zagospodarowana odpadów mus sê zmenæ. W ca³ej Europe jest ok. 370 nstalacj termcznego przekszta³cana odpadów komunalnych, g³ówne w pañstwach starej UE. W zachodnch krajach Europy spala sê 26% œmec. Zdanem welu specjalstów wzorcem dla nas pownen byæ system wedeñsk, gdze ok. 23% energ zu ywanej przez masto pochodz z obróbk termcznej. W Polsce planuje sê budowê klkunastu spalarn odpadów komunalnych, które bêd¹ produkowa³y energê cepln¹ elektryczn¹. Na raze dza³a tylko jeden tak obekt, na warszawskm Targówku. Przed unjnym sankcjam fnansowym ostrzega Jerzy Jacek Rybñsk, prezes Polskego Stowarzyszena Benefcjentów Funduszy Pomocowych: Je el jeszcze trochê poczekamy, za chwlê bêdzemy p³acæ kary za nezrealzowane zobow¹zañ akcesyjnych. Projekty s¹, czas budowaæ Prace zmerzaj¹ce do budowy spalarn s¹ w welu mastach bardzo zaawansowane, dokonano wyboru lokalzacj, przygotowano wymagane prawem raporty o oddza³ywanu na œrodowsko, odpowedno zmodyfkowano mejscowe plany zagospodarowana przestrzennego tp. Wele wskazuje na to, e wykonawcy przynajmnej nektórych obektów zostan¹ wybran przez masta jeszcze w tym roku. Jedenaœce obektów jest wpsanych na tzw. lstê ndykatywn¹ Mnsterstwa Rozwoju Regonalnego to gwarancja, e te masta otrzymaj¹ unjne dofnansowane, o le oczywœce z³o ¹ wnosk w termne. 53

2 Nr 3 (63)/10 Najbardzej zaawansowany najbl szy zaakceptowana przez Komsjê Europejsk¹ jest wspólny projekt Bydgoszczy Toruna. Blsko akceptacj s¹ projekty Szczecna, Poznana, Krakowa, Ba³egostoku oraz Olsztyna. Przecêtny Polak wyprodukowa³ w 2009 roku 320 kg œmec. To du o mnej n œredna europejska, która wynos 524 kg. Najwêcej œmec bo ponad 700 kg wed³ug danych unjnego bura statystycznego Eurostat produkuj¹ Duñczycy, Irlandczycy, Cypryjczycy Luksemburczycy. Nkt ne dorównuje Dan: statystyczny obywatel wytwarza tam a 802 kg œmec roczne. Najbardzej powœc¹glw pod wzglêdem produkcj odpadów komunalnych s¹ Czes z wynkem 306 kg odpadów na osobê. Tak ró ne wynk w poszczególnych krajach s¹ spowodowane przede wszystkm ró nym zachowanam konsumpcyjnym Na lœce ndykatywnej do Programu Operacyjnego Infrastruktura Œrodowsko znajduj¹ sê tak e Koszaln, Gdañsk, ódÿ, Kraków, Górnoœl¹sk Zw¹zek Metropoltalny oraz rozbudowa obektu w Warszawe. W grudnu 2010 roku ma nast¹pæ pe³na transpozycja przepsów najnowszej dyrektywy 2008/98/EC w sprawe odpadów. Samorz¹dy musz¹ do koñca czerwca z³o yæ gotowe projekty (do tego czasu musz¹ byæ gotowe m.n. studa wykonalnoœc decyzje œrodowskowe). Jeœl opóÿnena oka ¹ sê zbyt du e, to projekty te mog¹ zostaæ skreœlone z lsty ndykatywnej w drugej po³owe 2010 roku. Na raze wp³yn¹³ jeden projekt, ale co najmnej klka mast jest w trakce tworzena kolejnych. Ju wadomo, e z tej grupy wypadne Warszawa, która zdecydowa³a sê zrealzowaæ tego typu nwestycjê w ramach partnerstwa publcznoprywatnego. Budowa tych 11 obektów ma m.n. spe³næ wymagana UE w kwest odzyskwana odpadów zamykana starych wysypsk. Adam o³nowsk z PrcewaterhouseCoopers ocena jednak, e choæ lsta ndykatywna programu Infrastruktura Œrodowsko zawera 11 spalarn, szanse na powstane wszystkch obektów malej¹ z ka dym dnem. Samorz¹dy ne maj¹ bowem z regu³y wystarczaj¹cych œrodków w³asnych, wedzy an doœwadczena w podobnych netypowych nwestycjach. Przyk³ady na wyc¹gnêce rêk W naszym kraju take nstalacje termczne budz¹ kontrowersje, w krajach skandynawskch czy w Nemczech s¹ one wa nym elementem gospodark komunalnej systemu energetycznego. Np. w³adze Sztokholmu przy zagospodarowywanu odpadów komunalnych przemys³owych wspó³pracuj¹ z koncernem Fortum. Nale ¹ca do Fortum elektrocep³owna Högdalen, w ca³oœc korzystaj¹ca z odpadów komunalnych przemys³owych jako palwa, zaspokaja ok. 14% zapotrzebowana na energê cepln¹ stolcy. Elektrocep³owna od ponad 30 lat produkuje energê z odpadów. Ka - dego roku zak³ad utylzuje oko³o 700 tys. ton œmec (500 tys. ton komunalnych oraz 200 tys. ton wyselekcjonowanych odpadów przemys³owych), które zostaj¹ wykorzystane do produkcj 450 GWh energ elektrycznej 1700 GWh cep³a. Obecne ok. 86,6% zebranych odpadów komunalnych w Polsce trafa na sk³adowska, zaledwe 0,5% do spalarn odpadów. Foto: Jacek Zyœk 54

3 Fñsk koncern energetyczny Fortum przymerza sê te do budowy spalarn œmec w Polsce. Fnowe uwa ne œledz¹ beg wydarzeñ w naszym kraju. Warunkem powodzena jest wed³ug nch zmana ustawy, która uczyn³aby z gmn w³aœccel odpadów. W przecwnym raze spalarnom mog³oby zabrakn¹æ palwa. Z ponad 12 mln ton odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce sk³adowanych bez odzysku surowców wtórnych jest 98%, a tylko 1,5% odpadów jest kompostowane to przewa ne neefektywne. Polska nadal jest na jednym z ostatnch mejsc wœród wszystkch pañstw cz³onkowskch UE-27 pod wzglêdem zastosowana nowoczesnych metod zagospodarowana odpadów komunalnych. Ogó³em 26% œmec wyprodukowanych przez Europejczyków jest spalanych, 23% poddawanych recyklngow, a 17% kompostowanych. Metody obróbk odpadów s¹ ró ne w ró nych krajach Un. Spalane jako g³ówn¹ metodê stosuj¹ Duñczycy (54% odpadów), Szwedz (49%), Holendrzy, Belgowe, Luksemburczycy, Nemcy Francuz (powy ej 30%). Na recyklng kompostowane jako g³ówn¹ metodê obróbk zdecydowa³y sê Austra (70%), Nemcy (65%), Holanda (60%) Belga (59%) W Nemczech gmny s¹ w³aœccelam odpadów decyduj¹ o mejscu oraz sposobe ch utylzacj. Dzêk w³asnoœc odpadów nemecke gmny mog¹ gwarantowaæ frmom zarz¹dzaj¹cym spalarnam okreœlony strumeñ odpadów, a przy okazj negocjowaæ korzystne ceny dla swoch meszkañców. Nemcy maj¹ ok. 70 spalarn. W Szwajcar utylzacja odpadów realzowana jest na drodze recyklngu lub przeróbk ceplnej. Od roku 2000 obow¹zuje zakaz sk³adowana na wysypskach naturalnych odpadów organcznych, takch jak odpady przemys³owe odpady domowe. Ponad 3% ca³ej szwajcarskej produkcj energ elektrycznej uzyskuje sê z przeróbk odpadów. W Dan, która cerpa³a g³ód bedê, na pocz¹tku XX weku rz¹d zauwa y³, e najbednejs meszkañcy pal¹ œmecam. Powzêto decyzjê, e skoro c meszkañcy mog¹ palæ, to mo e lepej to robæ w sposób zorganzowany. Zbudowano spalarnê. Dzsaj w Dan spala sê ponad 80% odpadów. Dana ma najwêksz¹ koncentracjê spalarn najwy szy stopeñ tej technolog uneszkodlwana odpadów, ale jednoczeœne najn szy stopeñ sk³adowana odpadów. Przysz³oœæ tak e w Polsce Nemcy, Francja, W³ochy, Skandynawa czy Angla maj¹ ogromny program budowy zak³adów utylzacj. To jest przysz³oœæ, neuchronna przysz³oœæ tak e w Polsce twerdz Wes³aw Ró- ack, prezes Zarz¹du dyrektor generalny Rafako. Przec¹gaj¹ce sê w Polsce dyskusje, czy budowaæ spalarne ne maj¹ sensu. Mmo e w Polsce wc¹ brak spo³ecznej akceptacj dla budowy spalarn odpadów, to polske frmy s¹ w œwatowej czo³ówce producentów takch nstalacj. Na ca³ym œwece buduje sê nstalacje termcznej utylzacj odpadów komunalnych, a zaanga owane polskch frm w te projekty pownno u³atwæ polskm samorz¹dom prze³amywane barer mentalnych. Zdanem prezesa Ró ackego, spalane odpadów to najlepsze rozw¹zane, jake œwat wypracowa³ w zakrese utylzacj odpadów. Ekspert Henryk Skowron z In ynerskego Bura Konsultngowego, pracuj¹cy dla Rafako, w spalanu odpadów wdz dodatkowe korzyœc: Bologczne degradowalne frakcje odpadów komunalnych, jak np. paper, drewno, nektóre tkanny, substancje pochodzena roœlnnego lub zwerzêcego, zalczane s¹ do bomasy. Energa pozyskana ze spalena tego typu substancj stanow spor¹ czêœæ odpadów komunalnych (loœcowo energetyczne).to jest tzw. zelona energa. Ne tylko uneszkodlwamy odpady, ale my je równe wykorzystujemy technologczne, ekono- 55

4 Nr 3 (63)/10 mczne. 2 tony odpadów komunalnych odpowadaj¹ energetyczne 1 tone wêgla. Una dofnansuje 11 spalarn ma kosztowaæ w sume 6 mlardów z³otych. Budowa spalarn to kosztowne przedsêwzêce. Koszt wybudowana nowoczesnej nstalacj to klkaset mlonów z³otych. Polska znajduje sê w tej dobrej sytuacj, e budowa spalarn mo e byæ w znacznym stopnu sfnansowana nawet w ponad 50% ze œrodków Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Œrodowsko. Dla welu samorz¹dów nawet po uwzglêdnenu dofnansowana ze œrodków Un Europejskej jest to nadal zbyt du y cê ar fnansowy do udÿwgnêca mów Bogdan Duda, radca prawny z Departamentu Transakcj Prawa Spó³ek kancelar prawnczej CMS Cameron McKenna. Rozw¹zane problemu fnansowego wdz w koncesjach na roboty budowlane. Koncesja na roboty budowlane polega na tym, e podmot prywatny buduje dla samorz¹du okreœlony obekt, w tym przypadku spalarnê, a nastêpne, zamast gotówk tytu³em wynagrodzena, otrzymuje prawo eksploatowana obektu przez okreœlony czas. W³aœccelem nstalacj pozostaje gmna. Dzêk zastosowanu koncesj gmna mo e wêc wybudowaæ nowoczesn¹ spalarnê ogranczaj¹c swoje wydatk do mnmum. Doœwadczena nnych krajów wskazuj¹, e wyspecjalzowane frmy chêtne buduj¹ spalarne, a nastêpne zamast wynagrodzena penê nego eksploatuj¹ je przez ustalony okres. Choæ koszty budowy spalarn s¹ wysoke, wzrastaj¹ce koszty sk³adowana odpadów wkrótce mog¹ zacz¹æ przewy szaæ koszty spalana ostrzegaj¹ eksperc. Tak dzeje sê w nektórych krajach tzw. starej Europy. Warto Foto: Aldona Zyœk dodaæ, nowoczesne spalarne pozwalaj¹ na 90% redukcjê trafaj¹cych do nch odpadów, a jednoczeœne pomagaj¹ chronæ œrodowsko, bo ³atwo jest kontrolowaæ emsjê szkodlwych substancj do powetrza. Nowoczesne spalarne pozwalaj¹ na 90% redukcjê trafaj¹cych do nch odpadów, a jednoczeœne pomagaj¹ chronæ œrodowsko, bo ³atwo jest kontrolowaæ emsjê szkodlwych substancj do powetrza. Na zdjêcu spalarna w Wednu. Gdze spalarna, tam protest Prezydent Olsztyna, Potr Grzymowcz, podj¹³ decyzjê o odst¹penu od budowy spalarn. Jest to perwsza spalarna z lsty ndykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura Œrodowsko, o której wadomo ju na pewno, e ne powstane. Olsztyn zrezygnowa³ ze spalarn z klku powodów. Obecne prawo, wed³ug którego w³aœccelem odpadów ne s¹ samorz¹dy, które mog¹ same decydowaæ co sê z nm stane, tylko meszkañcy, którzy zaweraj¹ umowy z frmam, a te mog¹ ne chceæ dostarczaæ odpadów do spalarn, tylko tam, gdze akurat bêdze tanej powoduje, e ne ma gwarancj zaslana spalarn wystarczaj¹c¹ loœc¹ 56

5 odpadów do zapewnena jej op³acalnoœc. eby budowa spalarn ma³a uzasadnene ekonomczne, pownna dysponowaæ mas¹ ok. 200 tys. ton odpadów roczne. Tak ma³a aglomeracja jak olsztyñska ne produkuje takej loœc odpadów. Drug powód: jak wylczyl specjalœc spalarna ma dawaæ jedyne 18 MW energ ceplnej, podczas gdy masto zu ywa 100 MW, dostarczanych obecne przez zak³ad Mcheln. Projekt ne spowodowa³by unezale nena sê od spó³k. Spalarna ma³a kosztowaæ 500 mln z³. Koszty wspó³fnansowana projektu musa³oby poneœæ 37 warmñskomazurskch gmn. Zamast spalarn, w tej samej lokalzacj na przemys³owym Tracku, zostane wybudowany zak³ad mechancznobologcznej stablzacj za 200 mln z³. Z lsty mnsteralnej odpad³ te Wroc³aw, prezydent Wroc³awa Rafa³ Dutkewcz problem œmec postanow³ rozw¹zaæ du o tanej. Prywatna frma Alba wybudowa³a w³asny zak³ad segregacj odpadów (kosztem jedyne 20 mln z³). Przeraba on ok. 200 tys. ton odpadów roczne czyl wszystke, które produkuje masto. Problemy ma Górnoœl¹sk Zw¹zek Metropoltalny (skupaj¹cy 14 œl¹skch zag³êbowskch mast). Mo e stracæ prawe 600 mln z³otych dotacj z unjnego Funduszu Spójnoœc. Budowa dwóch ogromnych spalarn ma- ³a byæ perwszym du ym wspólnym projektem metropol. Urzêdncy GZM-u przyznal sê, e zw¹zek mo e ne zd¹ yæ przygotowaæ dokumentacj projektu. Ne jest jeszcze przes¹dzone, le spalarn powstane na terene GZM, tym bardzej ne jest przes¹dzona ch lokalzacja. S¹dzmy, e powstan¹ prawdopodobne dwa tego typu obekty, których ³¹czny koszt mo e wyneœæ ok. 1,2 mld z³ wyjaœna Zygmunt Frankewcz, prezydent Glwc cz³onek zarz¹du GZM. Prawdopodobne Katowce planuj¹ budowê w³asnej spalarn œmec, produkuj¹cej mêdzy nnym palwo dla bran y cementowej bêd¹ próbowaæ pozyskwaæ fundusze unjne na ten cel. Najgêœcej zaludnone województwo œl¹ske wytwarza 13% wszystkch polskch œmec. W ostatnch klku latach dzêk unjnemu wsparcu ma³y tu powstaæ dwe spalarne odpadów. Ne powsta³a an jedna, 92% œl¹skch gmn boryka sê z problemem nelegalnych wysypsk. Zgodne z przepsam, do 31 grudna 2010 r. pownno trafaæ na sk³adowska ne wêcej n 75% wagowo ca³kowtej masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych bodegradacj. Z kole do 31 grudna 2013 r. pownno byæ sk³adowanych ne wêcej n 50%, a do 31 grudna 2020 r. ne wêcej n 35%. Punktem odnesena jest masa odpadów wytworzonych w 1995 r. Zagro one nwestycje Wnosek o dofnansowane nwestycj wartej 400 mln z³ z³o y³a Bydgoszcz. Jednak plany masta pokrzy owa³ wydany klka dn temu wyrok wojewódzkego s¹du apelacyjnego, który unewa n³ decyzjê œrodowskow¹ planowanego zak³adu. Zabega³y o to organzacje ekologczne, a tak e czêœæ meszkañców. Decyzja œrodowskowa to kluczowy dokument, bez którego ne mo na z³o yæ wnosku do Komsj Europejskej o dofnansowane nwestycj. Zdanem ekspertów Bydgoszcz ne ma teraz szansy na zdobyce dotacj. Wceprezydent Boles³aw Grygorewcz jednak uwa a, e mmo nekorzystnego rozstrzygnêca Wojewódzkego S¹du Admnstracyjnego powstane spalarna odpadów. Jej przecwncy lokalne organzacje ekologczne zapowadaj¹, e ne odpuszcz¹. Budow¹ spalarn zajmuje sê spó³ka ProNatura, która w menu masta ubega sê o dofnansowane z unjnych funduszy (oko³o 340 mln z³). Pozosta³e masta maj¹ podobne problemy z decyzjam œrodowskowym, dlatego czêœæ zamerza zrezygnowaæ z dotacj unjnych w ch mejsce poszukaæ kapta³u prywatnego. Wa ¹ sê losy spalarn œmec w Krakowe. Odpowedzalny za jej budowê Kra- 57

6 Nr 3 (63)/10 kowsk Holdng Komunalny ma ju gotow¹ dokumentacjê. Czekamy jeszcze tylko na decyzjê œrodowskow¹ mów Marek Jaglarz, prezes KHK. Przecwncy spalarn ze Stowarzyszena Zelona Mog³a rob¹, co tylko mog¹, by zablokowaæ, a przynajmnej znaczne opóÿnæ nwestycjê. Tak e w odz ne powstane nowoczesna spalarna odpadów, jeœl ³odzane sê ne zgodz¹. Budowa ma sê rozpocz¹æ w 2012 roku. Perwsze spalane œmec zaplanowano na lata Spalarna ma powstaæ na terene Wdzewa, przy ul. Jadwg Andrzejewskej 5 (na terene EC-4). Mo e przyj¹æ roczne 200 ton œmec. Koszt budowy to ponad 880 mln z³. Mo emy pozyskaæ 446 mln z³ z funduszy europejskch. Spalarna to konecznoœæ, teraz musmy wozæ œmec 60 klometrów od odz t³umaczy³ wceprezydent Darusz Joñsk na nedawnym spotkanu z meszkañcam. Bêdzemy wystêpowaæ o odszkodowana zapowadaj¹ meszkañcy bo po uruchomenu spalarn w tym mejscu, nasze meszkana grunty strac¹ na wartoœc. Wdzew to teraz najczystszy rejon odz, ne pozwolmy, aby spalarna to zmen³a. adna nwestycja sê ne uda, jeœl ka dy bêdze dba³ tylko o to, aby by³a jak najdalej od jego domu. Wyj¹tkem jest stolca Warszawa jest jedynym mastem w Polsce, który ma spalarnê wybudowan¹ 10 lat temu. Zak³ad przetwarza termczne odpady w energê cepln¹ elektryczn¹. W 2008 roku wyprodukowano sprzedano ok GJ energ ceplnej. Zysk z tego tytu³u wynós³ ok. 3,5 mln z³. ZUSOK jest najtañszym Ÿród³em energ ceplnej w Warszawe zapewna Tomasz Wadas, g³ówny technolog, zastêpca dyrektora ZUSOK. Foto: Pawe³ Wójck W roku 2008 wytworzono ponadto MW energ elektrycznej, z czego sprzedano MW, pozosta³a czêœæ zosta³a zu- yta na potrzeby w³asne. Przychody ZUSOK z tytu³u sprzeda y energ elektrycznej w roku 2008 wynos³y ok. 0,29 mln z³. Dzœ w spalarn utylzowanych jest ok.40 tys. ton odpadów, czyl zaledwe klka procent warszawskch œmec. Odpady Warszawy to 700 tys. ton. W³adze masta zapowedza³y rozbudowê spalarn. Decyzja zapad³a bez udza³u spo³eczeñstwa protestuje Krzysztof Rytel ze Stowarzyszena Zelone Mazowsze. W welu krajach Wspólnoty znknê³o ze s³ownka pojêce dzke wysypsko, w Polsce nestety jeszcze ne. Po wyremontowanu zmodernzowanu zak³ad bêdze spala³ do tys. ton zapowedza³ Jaros³aw Kochanak, zastêpca prezydenta Warszawy. Inwestycja zakoñczy sê w po³owe 2015 r. Modernzacja rozbudowa Zak³adu Uneszkodlwana Sta³ych Odpadów Komunalnych ma sê odbyæ we wspó³pracy masta z frm¹ prywatn¹ (w ramach partnerstwa prywatno-publcznego PPP), a ne jak perwotne planowano przy udzale funduszy Un Europejskej. Budz to obawy meszkañców ekologów. Obawaj¹ sê on, e nwestorow bêdze 58

7 zale a³o wy³¹czne na zysku ne bêdze ogl¹da³ sê na nteresy ludz œrodowska. Unjne standardy ma³y zapobec takemu scenaruszow. Przecw rozbudowe spalarn protestuj¹ m.n. Stowarzyszene Zelone Mazowsze oraz Zelon Spalarne zawsze budz³y wele kontrowersj W 25 krajach UE na sk³adowska odpadów komunalnych trafa roczne ok. 120 mln ton œmec, czyl po³owa wszystkch odpadów. Druga po³owa jest utylzowana, m.n. przez spalarne. W ten sposób w welu krajach produkowana jest energa. Tymczasem has³o spalarna wywo³uje w Polsce od razu g³oœne protesty meszkañców. Syndrom NIMBY, który utrudna³ przez d³uge lata dza³ana proekologczne na Zachodze, opanowa³ równe Polskê. NIMBY, czyl Not n my backyard, oznacza w wolnym t³umaczenu wszêdze, tylko ne na mom podwórku. Wójt z gmny Œlubowo, który w latach 80. ubeg³ego weku poprowadz³ swoch ludz na poblsk polgon wojsk chemcznych znszczy³ nstalacje do spalana toksycznych odpadów na zawsze wpsa³ sê w anna³y kampan antyspalarnowej. Okrzyknêto go bohaterem. Welu specjalstów przyznaje, e w przesz³oœc, gdy powstawa³y perwsze spalarne odpadów, wszystko koñczy³o sê w zasadze na wrzucenu ch do peca wypuszczenu przez komn neoczyszczonych lub oczyszczonych tylko w newelkm stopnu spaln. Obecne jednak opracowano take rozw¹zana, dzêk którym spalarne œmec s¹ w pe³n bezpeczne dla ludz œrodowska. Dzsejsze protesty wynkaj¹ w du ej merze z newedzy na temat nowoczesnych rozw¹zañ stosowanych w takch obektach uwa- a Henryk Skowron. Jest oczywœce nedobrze, kedy take projekty przygotowywane s¹ bez udza³u spo³eczeñstwa. Ale jest jeszcze gorzej, kedy w³odarze mast, ulegaj¹c nekedy demagogcznym has³om o zagro enu ustêpuj¹ protestuj¹cym rezygnuj¹ z nwestycj. W jego ocene, spalarna odpadów komunalnych z nowoczesnym urz¹dzenam, szeregem nstalacj oczyszczana spaln, jest du o bardzej bezpeczna dla cz³oweka œrodowska n sk³adowsko odpadów, gdze zachodz¹ procesy chemczne, trudne do zdentyfkowana przez wele lat po jego zamknêcu. Komn spalarn, który czêsto uto samany bywa z zatruwanem œrodowska, jest najczystszym komnem ze wszystkch obektów energetycznych funkcjonuj¹cych w œwece. Wynka to z wyostrzonych norm emsj przekonuje Skowron. Polacy ne dbaj¹ o œrodowsko Wed³ug danych wynkaj¹cych z rocznków statystycznych GUS, w Polsce dza³a³o pod konec 2008 roku 879 czynnych kontrolowanych sk³adowsk odpadów komunalnych. Spoœród nch czêœæ ne spe³na³a wymagañ wynkaj¹cych z unjnego polskego prawa, a wskutek tego pownny by³y zostaæ one zamknête najpóÿnej do koñca 2009 r. Jak wynka z Krajowego Planu Gospodark Odpadam 2010, lczba dza³aj¹cych kontrolowanych sk³adowsk zmnejszy sê wêc z 879 do ok. 200 w roku Nestety, spora czêœæ odpadów trafa na dzke wysypska, które znajduj¹ sê zwykle na obrze ach lasów. Eksperc szacuj¹, e takch wysypsk mo e byæ na terene Polsk nawet 10 tys. (na terene mazoweckch lasów zlokalzowano ch 1621) ch lczba wc¹ roœne. W welu krajach Wspólnoty znknê³o ze s³ownka pojêce dzke wysypsko, a deponowane odpadów na sk³adowskach jest znkome. Dlatego rozw¹zanem naszego œmecowego problemu mo e byæ budowa spalarn, które zagospodaruj¹ du ¹ czêœæ odpadów powsta³ych zw³aszcza w du ych aglomeracjach mejskch. Krystyna Forowcz 59

PONAD MILIARD Z OTYCH NA ODPADY

PONAD MILIARD Z OTYCH NA ODPADY W 2009 roku najwêksza nstytucja fnansuj¹ca nwestycje ekologczne w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowska Gospodark Wodnej obchodz jubleusz 20-leca stnena. Gospodarka odpadam ochrona powerzchn zem od

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU EDUKACJA W WOJEWÓDZTWE WAŁBRZYSKM W LATACH 994/95 995/96 MAJ 996 r Uwag ogólne Szkoły podstawowe dla dzec młodzeży... Oddzały w szkołach podstawowych dla dzec młodzeży A.

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

JEDYNY TAKI ZAK AD W KONCERNIE

JEDYNY TAKI ZAK AD W KONCERNIE Recyklng Centrum w Jaros³awu skoñczy³o 11 lat JEDYNY TAKI ZAK AD W KONCERNIE Owens-Illnos Inc. to œwatowy lder w produkcj opakowañ szklanych. Ma 80 hut rozsanych po ca³ym œwece, ale tylko jeden zak³ad

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 650 UCHWAŁA NR XXXVIII/676/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 650 UCHWAŁA NR XXXVIII/676/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kelce, d 13 lutego 2014 r. Poz. 650 UCHWAŁA NR XXXVIII/676/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z d 30 grud 2013 r. w sprawe uchwale Budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaùych na terenie Gminy Wolbórz

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaùych na terenie Gminy Wolbórz Zaù¹cznk Nr 1 uchwaùy Nr XXVIII/167/2005 Rady Gmny Wolbórz z dna 30 marca 2005 r. Regulamn udzelana pomocy maeralnej o charakerze socjalnym dla ucznów zameszkaùych na erene Gmny Wolbórz I. Sposób usalana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Śwdnk, 24 wrześna 2012 r. Sąd Rejonowy Lubln Wschód w Lublne z sedzbą w Śwdnku ul. Kard. S. Wyszyńskego 18 21-040 Śwdnk sprawa: LWZP-2401-14-65/12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu.

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu. Laboratorum z Podstaw Konstrukcj aszyn - - Ćw.. Wyznaczane wartośc średnego współczynnka tarca sprawnośc śrub złącznych oraz uzyskanego przez ne zacsku da okreśonego momentu.. Podstawowe wadomośc pojęca.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA GORZOWA WELKOPOLSKEGO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych STRESZCZENIE Przemysł mleczarski jest jednym z ważniejszych sektorów w przemyśle spożywczym, stale rozwijającym się zwłaszcza w segmentach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

[ W] 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ 18 K. 1.1. STRATY CIEPŁA NA WENTYLACJĘ Q w. 1.3.

[ W] 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ 18 K. 1.1. STRATY CIEPŁA NA WENTYLACJĘ Q w. 1.3. 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ Zapotrzebowane na moc ceplną dla ogrzewanych pomeszczeń naleŝy określać zgodne z wymaganam aktualne obowązującej normy PN-94/B-03406

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne:

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne: Energia z biomasy Pojecie biomasy: Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do biomasy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej oraz gospodarki komunalnej

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. ANALIZA STANU Rozdrażew, dnia 28.04.2016r. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy drogowego PPP - czy będzie lepiej?

Perspektywy drogowego PPP - czy będzie lepiej? Wtorek, 7 styczna 2014 GRUPA PTWP: GOSPODARKA HR NIERUCHOMOŚCI RYNEK SPOŻYWCZY HANDEL ZDROWIE ROLNICTWO PLIKI COOKIES: Stosujemy plk cookes, aby ułatwć korzystane z serwsu. Dowedz sę węcej > [ x ] dołącz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

W MSW o wsparciu dla repatriantów

W MSW o wsparciu dla repatriantów Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 17 listopada 2015, 21:30 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 28 maja 2015 W MSW o wsparciu dla repatriantów Dobre praktyki w przyjmowaniu i integracji

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Warszawa, 24 marca 2016

ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Warszawa, 24 marca 2016 ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH Warszawa, 24 marca 2016 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo