DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI"

Transkrypt

1 Syndrom NIMBY ne opuszcza Polsk DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI Krystyna Forowcz W Polsce planuje sê budowê klkunastu spalarn odpadów komunalnych, które bêd¹ produkowa- ³y energê cepln¹ elektryczn¹. Na raze dza³a tylko jeden tak obekt, na warszawskm Targówku. W Polsce wc¹ brak spo³ecznej akceptacj dla budowy spalarn odpadów. Odpowedn¹ poltykê zw¹zan¹ z zagospodarowanem odpadów narzuca Una Europejska. Zgodne z prawem UE, na wysypska mus trafaæ znaczne mnej odpadów komunalnych. Je el tak sê ne stane, Polsce gro ¹ kary fnansowe ze strony Un Europejskej nawet do 260 tys. euro dzenne oraz jednorazowa kara fnansowa w mnmalnej wysokoœc 3,61 mln euro, kompromtacja, e nawet ne potrafmy zorganzowaæ sprz¹tana. Foto: Jacek Zyœk Obecne ok. 86,6% zebranych odpadów komunalnych w Polsce trafa na sk³adowska, zaledwe 0,5% do spalarn odpadów. Wadomo wêc, e sposób zagospodarowana odpadów mus sê zmenæ. W ca³ej Europe jest ok. 370 nstalacj termcznego przekszta³cana odpadów komunalnych, g³ówne w pañstwach starej UE. W zachodnch krajach Europy spala sê 26% œmec. Zdanem welu specjalstów wzorcem dla nas pownen byæ system wedeñsk, gdze ok. 23% energ zu ywanej przez masto pochodz z obróbk termcznej. W Polsce planuje sê budowê klkunastu spalarn odpadów komunalnych, które bêd¹ produkowa³y energê cepln¹ elektryczn¹. Na raze dza³a tylko jeden tak obekt, na warszawskm Targówku. Przed unjnym sankcjam fnansowym ostrzega Jerzy Jacek Rybñsk, prezes Polskego Stowarzyszena Benefcjentów Funduszy Pomocowych: Je el jeszcze trochê poczekamy, za chwlê bêdzemy p³acæ kary za nezrealzowane zobow¹zañ akcesyjnych. Projekty s¹, czas budowaæ Prace zmerzaj¹ce do budowy spalarn s¹ w welu mastach bardzo zaawansowane, dokonano wyboru lokalzacj, przygotowano wymagane prawem raporty o oddza³ywanu na œrodowsko, odpowedno zmodyfkowano mejscowe plany zagospodarowana przestrzennego tp. Wele wskazuje na to, e wykonawcy przynajmnej nektórych obektów zostan¹ wybran przez masta jeszcze w tym roku. Jedenaœce obektów jest wpsanych na tzw. lstê ndykatywn¹ Mnsterstwa Rozwoju Regonalnego to gwarancja, e te masta otrzymaj¹ unjne dofnansowane, o le oczywœce z³o ¹ wnosk w termne. 53

2 Nr 3 (63)/10 Najbardzej zaawansowany najbl szy zaakceptowana przez Komsjê Europejsk¹ jest wspólny projekt Bydgoszczy Toruna. Blsko akceptacj s¹ projekty Szczecna, Poznana, Krakowa, Ba³egostoku oraz Olsztyna. Przecêtny Polak wyprodukowa³ w 2009 roku 320 kg œmec. To du o mnej n œredna europejska, która wynos 524 kg. Najwêcej œmec bo ponad 700 kg wed³ug danych unjnego bura statystycznego Eurostat produkuj¹ Duñczycy, Irlandczycy, Cypryjczycy Luksemburczycy. Nkt ne dorównuje Dan: statystyczny obywatel wytwarza tam a 802 kg œmec roczne. Najbardzej powœc¹glw pod wzglêdem produkcj odpadów komunalnych s¹ Czes z wynkem 306 kg odpadów na osobê. Tak ró ne wynk w poszczególnych krajach s¹ spowodowane przede wszystkm ró nym zachowanam konsumpcyjnym Na lœce ndykatywnej do Programu Operacyjnego Infrastruktura Œrodowsko znajduj¹ sê tak e Koszaln, Gdañsk, ódÿ, Kraków, Górnoœl¹sk Zw¹zek Metropoltalny oraz rozbudowa obektu w Warszawe. W grudnu 2010 roku ma nast¹pæ pe³na transpozycja przepsów najnowszej dyrektywy 2008/98/EC w sprawe odpadów. Samorz¹dy musz¹ do koñca czerwca z³o yæ gotowe projekty (do tego czasu musz¹ byæ gotowe m.n. studa wykonalnoœc decyzje œrodowskowe). Jeœl opóÿnena oka ¹ sê zbyt du e, to projekty te mog¹ zostaæ skreœlone z lsty ndykatywnej w drugej po³owe 2010 roku. Na raze wp³yn¹³ jeden projekt, ale co najmnej klka mast jest w trakce tworzena kolejnych. Ju wadomo, e z tej grupy wypadne Warszawa, która zdecydowa³a sê zrealzowaæ tego typu nwestycjê w ramach partnerstwa publcznoprywatnego. Budowa tych 11 obektów ma m.n. spe³næ wymagana UE w kwest odzyskwana odpadów zamykana starych wysypsk. Adam o³nowsk z PrcewaterhouseCoopers ocena jednak, e choæ lsta ndykatywna programu Infrastruktura Œrodowsko zawera 11 spalarn, szanse na powstane wszystkch obektów malej¹ z ka dym dnem. Samorz¹dy ne maj¹ bowem z regu³y wystarczaj¹cych œrodków w³asnych, wedzy an doœwadczena w podobnych netypowych nwestycjach. Przyk³ady na wyc¹gnêce rêk W naszym kraju take nstalacje termczne budz¹ kontrowersje, w krajach skandynawskch czy w Nemczech s¹ one wa nym elementem gospodark komunalnej systemu energetycznego. Np. w³adze Sztokholmu przy zagospodarowywanu odpadów komunalnych przemys³owych wspó³pracuj¹ z koncernem Fortum. Nale ¹ca do Fortum elektrocep³owna Högdalen, w ca³oœc korzystaj¹ca z odpadów komunalnych przemys³owych jako palwa, zaspokaja ok. 14% zapotrzebowana na energê cepln¹ stolcy. Elektrocep³owna od ponad 30 lat produkuje energê z odpadów. Ka - dego roku zak³ad utylzuje oko³o 700 tys. ton œmec (500 tys. ton komunalnych oraz 200 tys. ton wyselekcjonowanych odpadów przemys³owych), które zostaj¹ wykorzystane do produkcj 450 GWh energ elektrycznej 1700 GWh cep³a. Obecne ok. 86,6% zebranych odpadów komunalnych w Polsce trafa na sk³adowska, zaledwe 0,5% do spalarn odpadów. Foto: Jacek Zyœk 54

3 Fñsk koncern energetyczny Fortum przymerza sê te do budowy spalarn œmec w Polsce. Fnowe uwa ne œledz¹ beg wydarzeñ w naszym kraju. Warunkem powodzena jest wed³ug nch zmana ustawy, która uczyn³aby z gmn w³aœccel odpadów. W przecwnym raze spalarnom mog³oby zabrakn¹æ palwa. Z ponad 12 mln ton odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce sk³adowanych bez odzysku surowców wtórnych jest 98%, a tylko 1,5% odpadów jest kompostowane to przewa ne neefektywne. Polska nadal jest na jednym z ostatnch mejsc wœród wszystkch pañstw cz³onkowskch UE-27 pod wzglêdem zastosowana nowoczesnych metod zagospodarowana odpadów komunalnych. Ogó³em 26% œmec wyprodukowanych przez Europejczyków jest spalanych, 23% poddawanych recyklngow, a 17% kompostowanych. Metody obróbk odpadów s¹ ró ne w ró nych krajach Un. Spalane jako g³ówn¹ metodê stosuj¹ Duñczycy (54% odpadów), Szwedz (49%), Holendrzy, Belgowe, Luksemburczycy, Nemcy Francuz (powy ej 30%). Na recyklng kompostowane jako g³ówn¹ metodê obróbk zdecydowa³y sê Austra (70%), Nemcy (65%), Holanda (60%) Belga (59%) W Nemczech gmny s¹ w³aœccelam odpadów decyduj¹ o mejscu oraz sposobe ch utylzacj. Dzêk w³asnoœc odpadów nemecke gmny mog¹ gwarantowaæ frmom zarz¹dzaj¹cym spalarnam okreœlony strumeñ odpadów, a przy okazj negocjowaæ korzystne ceny dla swoch meszkañców. Nemcy maj¹ ok. 70 spalarn. W Szwajcar utylzacja odpadów realzowana jest na drodze recyklngu lub przeróbk ceplnej. Od roku 2000 obow¹zuje zakaz sk³adowana na wysypskach naturalnych odpadów organcznych, takch jak odpady przemys³owe odpady domowe. Ponad 3% ca³ej szwajcarskej produkcj energ elektrycznej uzyskuje sê z przeróbk odpadów. W Dan, która cerpa³a g³ód bedê, na pocz¹tku XX weku rz¹d zauwa y³, e najbednejs meszkañcy pal¹ œmecam. Powzêto decyzjê, e skoro c meszkañcy mog¹ palæ, to mo e lepej to robæ w sposób zorganzowany. Zbudowano spalarnê. Dzsaj w Dan spala sê ponad 80% odpadów. Dana ma najwêksz¹ koncentracjê spalarn najwy szy stopeñ tej technolog uneszkodlwana odpadów, ale jednoczeœne najn szy stopeñ sk³adowana odpadów. Przysz³oœæ tak e w Polsce Nemcy, Francja, W³ochy, Skandynawa czy Angla maj¹ ogromny program budowy zak³adów utylzacj. To jest przysz³oœæ, neuchronna przysz³oœæ tak e w Polsce twerdz Wes³aw Ró- ack, prezes Zarz¹du dyrektor generalny Rafako. Przec¹gaj¹ce sê w Polsce dyskusje, czy budowaæ spalarne ne maj¹ sensu. Mmo e w Polsce wc¹ brak spo³ecznej akceptacj dla budowy spalarn odpadów, to polske frmy s¹ w œwatowej czo³ówce producentów takch nstalacj. Na ca³ym œwece buduje sê nstalacje termcznej utylzacj odpadów komunalnych, a zaanga owane polskch frm w te projekty pownno u³atwæ polskm samorz¹dom prze³amywane barer mentalnych. Zdanem prezesa Ró ackego, spalane odpadów to najlepsze rozw¹zane, jake œwat wypracowa³ w zakrese utylzacj odpadów. Ekspert Henryk Skowron z In ynerskego Bura Konsultngowego, pracuj¹cy dla Rafako, w spalanu odpadów wdz dodatkowe korzyœc: Bologczne degradowalne frakcje odpadów komunalnych, jak np. paper, drewno, nektóre tkanny, substancje pochodzena roœlnnego lub zwerzêcego, zalczane s¹ do bomasy. Energa pozyskana ze spalena tego typu substancj stanow spor¹ czêœæ odpadów komunalnych (loœcowo energetyczne).to jest tzw. zelona energa. Ne tylko uneszkodlwamy odpady, ale my je równe wykorzystujemy technologczne, ekono- 55

4 Nr 3 (63)/10 mczne. 2 tony odpadów komunalnych odpowadaj¹ energetyczne 1 tone wêgla. Una dofnansuje 11 spalarn ma kosztowaæ w sume 6 mlardów z³otych. Budowa spalarn to kosztowne przedsêwzêce. Koszt wybudowana nowoczesnej nstalacj to klkaset mlonów z³otych. Polska znajduje sê w tej dobrej sytuacj, e budowa spalarn mo e byæ w znacznym stopnu sfnansowana nawet w ponad 50% ze œrodków Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Œrodowsko. Dla welu samorz¹dów nawet po uwzglêdnenu dofnansowana ze œrodków Un Europejskej jest to nadal zbyt du y cê ar fnansowy do udÿwgnêca mów Bogdan Duda, radca prawny z Departamentu Transakcj Prawa Spó³ek kancelar prawnczej CMS Cameron McKenna. Rozw¹zane problemu fnansowego wdz w koncesjach na roboty budowlane. Koncesja na roboty budowlane polega na tym, e podmot prywatny buduje dla samorz¹du okreœlony obekt, w tym przypadku spalarnê, a nastêpne, zamast gotówk tytu³em wynagrodzena, otrzymuje prawo eksploatowana obektu przez okreœlony czas. W³aœccelem nstalacj pozostaje gmna. Dzêk zastosowanu koncesj gmna mo e wêc wybudowaæ nowoczesn¹ spalarnê ogranczaj¹c swoje wydatk do mnmum. Doœwadczena nnych krajów wskazuj¹, e wyspecjalzowane frmy chêtne buduj¹ spalarne, a nastêpne zamast wynagrodzena penê nego eksploatuj¹ je przez ustalony okres. Choæ koszty budowy spalarn s¹ wysoke, wzrastaj¹ce koszty sk³adowana odpadów wkrótce mog¹ zacz¹æ przewy szaæ koszty spalana ostrzegaj¹ eksperc. Tak dzeje sê w nektórych krajach tzw. starej Europy. Warto Foto: Aldona Zyœk dodaæ, nowoczesne spalarne pozwalaj¹ na 90% redukcjê trafaj¹cych do nch odpadów, a jednoczeœne pomagaj¹ chronæ œrodowsko, bo ³atwo jest kontrolowaæ emsjê szkodlwych substancj do powetrza. Nowoczesne spalarne pozwalaj¹ na 90% redukcjê trafaj¹cych do nch odpadów, a jednoczeœne pomagaj¹ chronæ œrodowsko, bo ³atwo jest kontrolowaæ emsjê szkodlwych substancj do powetrza. Na zdjêcu spalarna w Wednu. Gdze spalarna, tam protest Prezydent Olsztyna, Potr Grzymowcz, podj¹³ decyzjê o odst¹penu od budowy spalarn. Jest to perwsza spalarna z lsty ndykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura Œrodowsko, o której wadomo ju na pewno, e ne powstane. Olsztyn zrezygnowa³ ze spalarn z klku powodów. Obecne prawo, wed³ug którego w³aœccelem odpadów ne s¹ samorz¹dy, które mog¹ same decydowaæ co sê z nm stane, tylko meszkañcy, którzy zaweraj¹ umowy z frmam, a te mog¹ ne chceæ dostarczaæ odpadów do spalarn, tylko tam, gdze akurat bêdze tanej powoduje, e ne ma gwarancj zaslana spalarn wystarczaj¹c¹ loœc¹ 56

5 odpadów do zapewnena jej op³acalnoœc. eby budowa spalarn ma³a uzasadnene ekonomczne, pownna dysponowaæ mas¹ ok. 200 tys. ton odpadów roczne. Tak ma³a aglomeracja jak olsztyñska ne produkuje takej loœc odpadów. Drug powód: jak wylczyl specjalœc spalarna ma dawaæ jedyne 18 MW energ ceplnej, podczas gdy masto zu ywa 100 MW, dostarczanych obecne przez zak³ad Mcheln. Projekt ne spowodowa³by unezale nena sê od spó³k. Spalarna ma³a kosztowaæ 500 mln z³. Koszty wspó³fnansowana projektu musa³oby poneœæ 37 warmñskomazurskch gmn. Zamast spalarn, w tej samej lokalzacj na przemys³owym Tracku, zostane wybudowany zak³ad mechancznobologcznej stablzacj za 200 mln z³. Z lsty mnsteralnej odpad³ te Wroc³aw, prezydent Wroc³awa Rafa³ Dutkewcz problem œmec postanow³ rozw¹zaæ du o tanej. Prywatna frma Alba wybudowa³a w³asny zak³ad segregacj odpadów (kosztem jedyne 20 mln z³). Przeraba on ok. 200 tys. ton odpadów roczne czyl wszystke, które produkuje masto. Problemy ma Górnoœl¹sk Zw¹zek Metropoltalny (skupaj¹cy 14 œl¹skch zag³êbowskch mast). Mo e stracæ prawe 600 mln z³otych dotacj z unjnego Funduszu Spójnoœc. Budowa dwóch ogromnych spalarn ma- ³a byæ perwszym du ym wspólnym projektem metropol. Urzêdncy GZM-u przyznal sê, e zw¹zek mo e ne zd¹ yæ przygotowaæ dokumentacj projektu. Ne jest jeszcze przes¹dzone, le spalarn powstane na terene GZM, tym bardzej ne jest przes¹dzona ch lokalzacja. S¹dzmy, e powstan¹ prawdopodobne dwa tego typu obekty, których ³¹czny koszt mo e wyneœæ ok. 1,2 mld z³ wyjaœna Zygmunt Frankewcz, prezydent Glwc cz³onek zarz¹du GZM. Prawdopodobne Katowce planuj¹ budowê w³asnej spalarn œmec, produkuj¹cej mêdzy nnym palwo dla bran y cementowej bêd¹ próbowaæ pozyskwaæ fundusze unjne na ten cel. Najgêœcej zaludnone województwo œl¹ske wytwarza 13% wszystkch polskch œmec. W ostatnch klku latach dzêk unjnemu wsparcu ma³y tu powstaæ dwe spalarne odpadów. Ne powsta³a an jedna, 92% œl¹skch gmn boryka sê z problemem nelegalnych wysypsk. Zgodne z przepsam, do 31 grudna 2010 r. pownno trafaæ na sk³adowska ne wêcej n 75% wagowo ca³kowtej masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych bodegradacj. Z kole do 31 grudna 2013 r. pownno byæ sk³adowanych ne wêcej n 50%, a do 31 grudna 2020 r. ne wêcej n 35%. Punktem odnesena jest masa odpadów wytworzonych w 1995 r. Zagro one nwestycje Wnosek o dofnansowane nwestycj wartej 400 mln z³ z³o y³a Bydgoszcz. Jednak plany masta pokrzy owa³ wydany klka dn temu wyrok wojewódzkego s¹du apelacyjnego, który unewa n³ decyzjê œrodowskow¹ planowanego zak³adu. Zabega³y o to organzacje ekologczne, a tak e czêœæ meszkañców. Decyzja œrodowskowa to kluczowy dokument, bez którego ne mo na z³o yæ wnosku do Komsj Europejskej o dofnansowane nwestycj. Zdanem ekspertów Bydgoszcz ne ma teraz szansy na zdobyce dotacj. Wceprezydent Boles³aw Grygorewcz jednak uwa a, e mmo nekorzystnego rozstrzygnêca Wojewódzkego S¹du Admnstracyjnego powstane spalarna odpadów. Jej przecwncy lokalne organzacje ekologczne zapowadaj¹, e ne odpuszcz¹. Budow¹ spalarn zajmuje sê spó³ka ProNatura, która w menu masta ubega sê o dofnansowane z unjnych funduszy (oko³o 340 mln z³). Pozosta³e masta maj¹ podobne problemy z decyzjam œrodowskowym, dlatego czêœæ zamerza zrezygnowaæ z dotacj unjnych w ch mejsce poszukaæ kapta³u prywatnego. Wa ¹ sê losy spalarn œmec w Krakowe. Odpowedzalny za jej budowê Kra- 57

6 Nr 3 (63)/10 kowsk Holdng Komunalny ma ju gotow¹ dokumentacjê. Czekamy jeszcze tylko na decyzjê œrodowskow¹ mów Marek Jaglarz, prezes KHK. Przecwncy spalarn ze Stowarzyszena Zelona Mog³a rob¹, co tylko mog¹, by zablokowaæ, a przynajmnej znaczne opóÿnæ nwestycjê. Tak e w odz ne powstane nowoczesna spalarna odpadów, jeœl ³odzane sê ne zgodz¹. Budowa ma sê rozpocz¹æ w 2012 roku. Perwsze spalane œmec zaplanowano na lata Spalarna ma powstaæ na terene Wdzewa, przy ul. Jadwg Andrzejewskej 5 (na terene EC-4). Mo e przyj¹æ roczne 200 ton œmec. Koszt budowy to ponad 880 mln z³. Mo emy pozyskaæ 446 mln z³ z funduszy europejskch. Spalarna to konecznoœæ, teraz musmy wozæ œmec 60 klometrów od odz t³umaczy³ wceprezydent Darusz Joñsk na nedawnym spotkanu z meszkañcam. Bêdzemy wystêpowaæ o odszkodowana zapowadaj¹ meszkañcy bo po uruchomenu spalarn w tym mejscu, nasze meszkana grunty strac¹ na wartoœc. Wdzew to teraz najczystszy rejon odz, ne pozwolmy, aby spalarna to zmen³a. adna nwestycja sê ne uda, jeœl ka dy bêdze dba³ tylko o to, aby by³a jak najdalej od jego domu. Wyj¹tkem jest stolca Warszawa jest jedynym mastem w Polsce, który ma spalarnê wybudowan¹ 10 lat temu. Zak³ad przetwarza termczne odpady w energê cepln¹ elektryczn¹. W 2008 roku wyprodukowano sprzedano ok GJ energ ceplnej. Zysk z tego tytu³u wynós³ ok. 3,5 mln z³. ZUSOK jest najtañszym Ÿród³em energ ceplnej w Warszawe zapewna Tomasz Wadas, g³ówny technolog, zastêpca dyrektora ZUSOK. Foto: Pawe³ Wójck W roku 2008 wytworzono ponadto MW energ elektrycznej, z czego sprzedano MW, pozosta³a czêœæ zosta³a zu- yta na potrzeby w³asne. Przychody ZUSOK z tytu³u sprzeda y energ elektrycznej w roku 2008 wynos³y ok. 0,29 mln z³. Dzœ w spalarn utylzowanych jest ok.40 tys. ton odpadów, czyl zaledwe klka procent warszawskch œmec. Odpady Warszawy to 700 tys. ton. W³adze masta zapowedza³y rozbudowê spalarn. Decyzja zapad³a bez udza³u spo³eczeñstwa protestuje Krzysztof Rytel ze Stowarzyszena Zelone Mazowsze. W welu krajach Wspólnoty znknê³o ze s³ownka pojêce dzke wysypsko, w Polsce nestety jeszcze ne. Po wyremontowanu zmodernzowanu zak³ad bêdze spala³ do tys. ton zapowedza³ Jaros³aw Kochanak, zastêpca prezydenta Warszawy. Inwestycja zakoñczy sê w po³owe 2015 r. Modernzacja rozbudowa Zak³adu Uneszkodlwana Sta³ych Odpadów Komunalnych ma sê odbyæ we wspó³pracy masta z frm¹ prywatn¹ (w ramach partnerstwa prywatno-publcznego PPP), a ne jak perwotne planowano przy udzale funduszy Un Europejskej. Budz to obawy meszkañców ekologów. Obawaj¹ sê on, e nwestorow bêdze 58

7 zale a³o wy³¹czne na zysku ne bêdze ogl¹da³ sê na nteresy ludz œrodowska. Unjne standardy ma³y zapobec takemu scenaruszow. Przecw rozbudowe spalarn protestuj¹ m.n. Stowarzyszene Zelone Mazowsze oraz Zelon Spalarne zawsze budz³y wele kontrowersj W 25 krajach UE na sk³adowska odpadów komunalnych trafa roczne ok. 120 mln ton œmec, czyl po³owa wszystkch odpadów. Druga po³owa jest utylzowana, m.n. przez spalarne. W ten sposób w welu krajach produkowana jest energa. Tymczasem has³o spalarna wywo³uje w Polsce od razu g³oœne protesty meszkañców. Syndrom NIMBY, który utrudna³ przez d³uge lata dza³ana proekologczne na Zachodze, opanowa³ równe Polskê. NIMBY, czyl Not n my backyard, oznacza w wolnym t³umaczenu wszêdze, tylko ne na mom podwórku. Wójt z gmny Œlubowo, który w latach 80. ubeg³ego weku poprowadz³ swoch ludz na poblsk polgon wojsk chemcznych znszczy³ nstalacje do spalana toksycznych odpadów na zawsze wpsa³ sê w anna³y kampan antyspalarnowej. Okrzyknêto go bohaterem. Welu specjalstów przyznaje, e w przesz³oœc, gdy powstawa³y perwsze spalarne odpadów, wszystko koñczy³o sê w zasadze na wrzucenu ch do peca wypuszczenu przez komn neoczyszczonych lub oczyszczonych tylko w newelkm stopnu spaln. Obecne jednak opracowano take rozw¹zana, dzêk którym spalarne œmec s¹ w pe³n bezpeczne dla ludz œrodowska. Dzsejsze protesty wynkaj¹ w du ej merze z newedzy na temat nowoczesnych rozw¹zañ stosowanych w takch obektach uwa- a Henryk Skowron. Jest oczywœce nedobrze, kedy take projekty przygotowywane s¹ bez udza³u spo³eczeñstwa. Ale jest jeszcze gorzej, kedy w³odarze mast, ulegaj¹c nekedy demagogcznym has³om o zagro enu ustêpuj¹ protestuj¹cym rezygnuj¹ z nwestycj. W jego ocene, spalarna odpadów komunalnych z nowoczesnym urz¹dzenam, szeregem nstalacj oczyszczana spaln, jest du o bardzej bezpeczna dla cz³oweka œrodowska n sk³adowsko odpadów, gdze zachodz¹ procesy chemczne, trudne do zdentyfkowana przez wele lat po jego zamknêcu. Komn spalarn, który czêsto uto samany bywa z zatruwanem œrodowska, jest najczystszym komnem ze wszystkch obektów energetycznych funkcjonuj¹cych w œwece. Wynka to z wyostrzonych norm emsj przekonuje Skowron. Polacy ne dbaj¹ o œrodowsko Wed³ug danych wynkaj¹cych z rocznków statystycznych GUS, w Polsce dza³a³o pod konec 2008 roku 879 czynnych kontrolowanych sk³adowsk odpadów komunalnych. Spoœród nch czêœæ ne spe³na³a wymagañ wynkaj¹cych z unjnego polskego prawa, a wskutek tego pownny by³y zostaæ one zamknête najpóÿnej do koñca 2009 r. Jak wynka z Krajowego Planu Gospodark Odpadam 2010, lczba dza³aj¹cych kontrolowanych sk³adowsk zmnejszy sê wêc z 879 do ok. 200 w roku Nestety, spora czêœæ odpadów trafa na dzke wysypska, które znajduj¹ sê zwykle na obrze ach lasów. Eksperc szacuj¹, e takch wysypsk mo e byæ na terene Polsk nawet 10 tys. (na terene mazoweckch lasów zlokalzowano ch 1621) ch lczba wc¹ roœne. W welu krajach Wspólnoty znknê³o ze s³ownka pojêce dzke wysypsko, a deponowane odpadów na sk³adowskach jest znkome. Dlatego rozw¹zanem naszego œmecowego problemu mo e byæ budowa spalarn, które zagospodaruj¹ du ¹ czêœæ odpadów powsta³ych zw³aszcza w du ych aglomeracjach mejskch. Krystyna Forowcz 59

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu Krzysztof PATKOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Masowa prywatyzacja w Polsce jako jeden z elementów budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Witold P ATEK* Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce STRESZCZENIE. Przyk³ad pañstw,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców.

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. Prawo sportowe Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. 55 Prawa do transmisji widowisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo