III edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga WYRÓŻNIENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga WYRÓŻNIENIE"

Transkrypt

1 III edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga WYRÓŻNIENIE Grupy bankowo-ubezpieczeniowe a rozwój nowych form dystrybucji produktów finansowych w Polsce Kamil Paszko SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

2 Wprowadzenie Przez długie lata dwa sektory rynku finansowego bankowy i ubezpieczeniowy funkcjonowały niezależnie i z dala od siebie. Oba oferowały swym klientom różne grupy produktów, zaspokajających inne potrzeby społeczeństwa. Ludzie pracujący w bankowości, rzadko przechodzili do pracy w ubezpieczeniach i odwrotnie ubezpieczeniowcy niechętnie garnęli się do bankowości [Monkiewicz, s. 3]. Jednakże wzrost zamożności i świadomości społeczeństwa, połączony z wyraźnym spadkiem marży odsetkowej banków spowodował, że przeciętny klient coraz częściej zaczął rezygnować z tradycyjnej lokaty bankowej na rzecz bardziej dochodowych instrumentów, jak choćby funduszu inwestycyjnego czy polisy ubezpieczeniowej. Widząc to banki rozpoczęły walkę o klienta, która jednak dla nich zazwyczaj nie kończyła się zwycięsko. To sprawiło, że świadome niebezpieczeństw banki zdecydowały się na podjęcie współpracy z innymi graczami rynku finansowego, w tym też z firmami ubezpieczeniowymi. Początki współpracy bankowo ubezpieczeniowej datuje się już na rok 1908, kiedy to w Wielkiej Brytanii powstał Savings Bank Life Insurance, jednak kryzys lat trzydziestych zahamował proces tworzenia tego typu grup finansowych. Większość osób za początek bancassurance uważa lata 60-te, kiedy to we Francji powstaje Credit Agricole, a w Wielkiej Brytanii Trustee Savings Bank, LLoyds Bank oraz Barclays Bank [Gołąb, s. 31]. Jednak właściwie do połowy lat osiemdziesiątych XX wieku tempo tworzenia grup bankowo -ubezpieczeniowych było niewielkie. Dopiero wymienione wyżej tendencje na rynkach finansowych sprawiły, że banki żywiej zainteresowały się tego rodzaju współpracą. Funkcjonujące grupy bankowo ubezpieczeniowe określa się zwykle z francuskiego mianem bancassurance. W Niemczech używa się terminu Allfinanz (choć należy go rozumieć trochę szerzej, oznacza on zazwyczaj bowiem współpracę banków także z innymi podmiotami rynku finansowego), w krajach anglosaskich financial services industry. W polskich realiach używa się zamiennie terminów bancassurance i grupa bankowo ubezpieczeniowa [Kowalewski, s 43]. Termin bancassurance będzie więc oznaczać w węższym zakresie współpracę między bankiem a ubezpieczycielem, polegającą na łączeniu produktów finansowych, oferowanych przez oba podmioty; w rozumieniu szerszym jest to wykorzystywanie kanałów sprzedaży banku do dystrybucji polis ubezpieczeniowych, a ubezpieczyciela do sprzedaży produktów bankowych [Brzeziński [6], s. 2]. W eseju niniejszym postaram się krótko zaprezentować zalety tego nowego kanału dystrybucji produktów finansowych, z którym mamy do czynienia w przypadku współpracy banku i firmy ubezpieczeniowej, przy czym skoncentruję się jedynie na dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w oddziałach banków. Przedstawię jego zalety (zarówno dla obu stron sojuszu bankowo - ubezpieczeniowego, jak i dla klienta), szanse i bariery jego rozwoju w polskich warunkach, a także propozycje zmian i usprawnień już istniejących i powstających sposobów dystrybucji. Korzyści bancassurance dla klienta Dzisiejsze społeczeństwa cenią sobie wygodę i łatwość dostępu do jak najszerszego wachlarza produktów, dostępnych w jednym miejscu, a przy tym cechuje je chroniczny brak czasu. Z takich też względów takim powodzeniem cieszą się wszelkiego rodzaju hipermarkety i centra handlowe. Oczywiście dotyczy to nie tylko dóbr konsumpcyjnych, ale też i produktów finansowych. Stąd też dziwić się nie należy, że powstają także i wielkie finansowe hipermarkety, gdzie klient w jednym miejscu (na przykład w okienku bankowym) założyć może lokatę, zakupić jednostki funduszu inwestycyjnego, nabyć polisę na życie i ubezpieczyć swoje auto (stąd niemieckie Allfinanz ma swój rodowód w zwrocie alles aus einer Hand, czyli wszystko z jednej ręki ). To sprawia, że klient nie tylko zyskuje możliwość zakupu interesujących go produktów finansowych w jednym miejscu, nie tylko oszczędza czas, ale też i otrzymuje szyty na miarę garnitur, a więc przygotowaną mu często przez fachowego doradcę kompleksową ofertę, dostosowaną do jego zindywidualizowanych potrzeb. Dodatkową korzyścią dla klienta, jest cena owej usługi, pobierana bowiem przez bank, na przykład w przypadku dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, prowizja jest znacznie niższa, niż ma to miejsce w przypadku sprzedaży ubezpieczeń przez sieć agentów. I tak wedle badań koszt dystrybucji polis w krajach Europy Zachodniej przez sieć bankową wynosi tylko 8 procent zebranej składki, podczas gdy w przypadki agentów ubezpieczeniowych staje się on blisko trzy razy wyższy (22%) [Nowotyra, s. 57]. Ponadto (zwłaszcza w Polsce) często motywem działania agenta nie jest chęć profesjonalnej obsługi klienta, a tylko dążenie do otrzymania jak najwyższej prowizji, co powoduje, że agenci (wbrew zakazom ubezpieczycieli) współpracują z wieloma zakładami ubezpieczeń, a zwabieni wyższą prowizją przerzucają się na firmy, oferujące im wyższe zarobki, co jest ze szkodą zarówno dla ubezpieczyciela (strata klientów) jak i dla ubezpieczających się (wyższa prowizja dla agenta idzie najczęściej w parze z wyższą składką). Przy zastosowaniu sprzedaży przez sieć bankową, te negatywne skutki zdają się - jeśli nie zanikać to przynajmniej zmniejszać. 2

3 Korzyści bancassurance dla grupy bankowo ubezpieczeniowej. Dla banków i firm ubezpieczeniowych, jako podmiotów operujących na rynku finansowym, istotą działalności jest ogólnie mówiąc transfer środków finansowych pomiędzy podmiotami. Jednak obok tych podobieństw istnieją też i znaczne różnice, sprawiające, że współpraca choć wydawać może się opłacalna wymaga wielu nakładów, zmian i wypracowania nowych modelów i rozwiązań. Pozornie obie instytucje operują na podobnych rynkach a ich działania oparte są na takim samym modelu finansowym. Pozornie. Po pierwsze istotą bankowości jest transfer chwilowo wolnych środków pieniężnych od jednostek nadwyżkowych do podmiotów deficytowych, przy czym rola banku sprowadza się do wyszukania tychże podmiotów, a następnie na dokonaniu transferu, połączonego jednakże z zamianą stóp procentowych, terminów i wysokości transferowanych środków. Ubezpieczyciele natomiast, tworząc wspólnotę ryzyka, pośredniczą w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy tymi, którzy są w określonym ryzyku, a tymi, u których to ryzyko spełniło się. Po drugie banki dokonują wypłat na rzecz wszystkich podmiotów, od których na określony czas pobrały środki finansowe, zakłady ubezpieczeń natomiast tylko na rzecz tych, u których zaszedł przewidziany w umowie wypadek ubezpieczeniowy. Po trzecie instytucje bankowe dokonują przemieszczenia środków między podmiotami tylko na pewien czas, by potem dokonać ich zwrotu, w przypadku ubezpieczycieli natomiast transfer środków następuje w sposób ostateczny. Po czwarte wreszcie ryzyko banku koncentruje się głownie na aktywach, podczas gdy w przypadku firm ubezpieczeniowych ryzyko zlokalizowane jest głownie po stronie pasywów [Monkiewicz, s. 4]. Na szczęście różnice te jak pokazuje życie da się jakoś pogodzić, co sprawia, że te dwie branże decydują się na współpracę, mającą przynieść obu stronom wymierne korzyści. Nowy (w naszym kraju) kanał dystrybucji polis ubezpieczeniowych za pomocą placówek bankowych umożliwia realizację korzyści, wynikających z wystąpienia tzw. efektu synergii, która oznacza takie zestawienie dwóch (lub więcej) elementów, by ich oddziaływanie dawało skutek większy, niż suma skutków, wywołanych przez każdy z elementów oddzielnie [Messyasz-Handschke, s. 25]. Popularnie przedstawia się to za pomocą przeczącego regułom matematyki równania: 2+2=5. Na gruncie moich rozważań oznacza to nic innego jak fakt, że stworzona grupa bankowo ubezpieczeniowa osiągnie więcej (większa sprzedaż, wyższy zysk), niż gdyby każdy z podmiotów działał na rynku oddzielnie. Przy czym podstawą wspólnego działania jest zasada, że na współpracy skorzystać powinny obie strony. Ogólnie rzecz ujmując zwiększenie korzyści nastąpić może bądź to przez redukcję kosztów, bądź przez zwiększenie sprzedaży (w praktyce najczęściej występujące a przy tym najbardziej pożądane jest połączenie obu efektów). We wcześniejszej części niniejszego eseju wspomniałem już krótko o korzyściach, płynących dla klienta, objawiających się wyeliminowaniem z pośrednictwa agenta, co znacznie obniża koszt nabycia polisy. Agent bowiem nie tylko pobiera wyższą prowizję, (80% europejskich banków notuje niższe koszty akwizycji niż tradycyjne kanały sprzedaży polis agenci i brokerzy), ale też i poświęca w porównaniu z bankowym konsultantem 2-3 razy więcej czasu, sprzedając przy tym 2-3 razy mniej polis [Messyasz-Handschke, s. 28]. Bank za to może sprzedawać produkty ubezpieczeniowe właściwie nie zmieniając swych kosztów operacyjnych (sprzedaż może zlecić dotychczasowym etatowym pracownikom), przez co sprzedaje więcej. Sam otrzymuje za to odpowiednią prowizję, stanowiąca niekiedy znacząca pozycję w strukturze przychodów, ubezpieczyciel natomiast zanotowuje dodatkowy przypis składki. Tak więc zamiana zmiennego kosztu akwizycji (agent) na w miarę stały koszt, mający swe odbicie w przeszkoleniu personelu banku i dostosowaniu tak samego produktu, jak i infrastruktury bankowej do jego sprzedaży, to znaczący argument przemawiający za potrzebą tworzenia takich grup. Przy czym pamiętać należy, że w przypadku agenta koszty rozkładają się w długim czasie, natomiast kwestia szkoleń pracowników czy przystosowania banku do sprzedaży polis wymaga wyłożenia dużych środków już na samym starcie. Ubezpieczyciel, obok możliwości zwiększenia sprzedaży ubezpieczeń, poprzez dotarcie do nowych grup klientów, będących klientami banku, uzyskuje często portfel klientów zweryfikowany pod względem wiarygodności kredytowej, gdzie szkodowość zazwyczaj jest niższa od przeciętnej. Poza tym produkty ubezpieczeniowe, dołączane automatycznie do produktów bankowych, znacznie redukują negatywną selekcję ryzyka [Messyasz-Handschke, s. 29]. W przypadku silnej integracji grupy nastąpić może łączenie poszczególnych departamentów obu podmiotów, co poprzez redukcję personelu znacznie obniża koszty działalności współdziałających partnerów. Oprócz łączenia doświadczeń kadr i wzajemnego wykorzystywania infrastruktury, można zaobserwować również wykorzystanie innych aktywów, przykładowo wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności know-how w zakresie zarządzania, marki lub reputacji obu instytucji [Messyasz-Handschke, s. 27]. Zaoszczędzić można też na reklamie, stosując wspólne kampanie 3

4 promujące produkty, oferowane przez grupę. Ponadto połączenie doświadczeń obu podmiotów pozwala na stworzenie nowych produktów, będących niejako hybrydą istniejących już produktów ubezpieczeniowych i bankowych. In plus przemawia wreszcie oszczędność czasu i środków przy badaniu podmiotu ubiegającego się jednocześnie o kredyt bankowy i objęcie ubezpieczeniem ryzykownego przedsięwzięcia. W tym przypadku bowiem obie instytucje wymagałyby przedłożenia praktycznie jednakowego pliku dokumentów, a przy zastosowaniu współpracy można uniknąć podwójnego wykonywania tej samej czynności, co oszczędza czas i środki. Możliwości i bariery rozwoju grup bankowo ubezpieczeniowych w Polsce. Pierwsze próby integracji banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce podjęto już na początku tworzenia się rynku ubezpieczeniowego. W roku 1991 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Amplico Life S.A. nawiązało współpracę ze swym akcjonariuszem Pekao S.A. Po nich na współpracę zdecydowały się Commercial Union wraz z WBK i PBK oraz Nationale Nederlanden razem z Bankiem Śląskim. Szybko jednak przekonali się, że nasz rynek jest nieco inny i nie wszystkie wzorce da się na niego tak od razu przenieść; zmuszeni byli więc korzystać z tradycyjnego w Polsce kanału dystrybucji agentów [Nowotyra, s. 61]. Sprzedaż ubezpieczeń za pomocą oddziałów bankowych ruszyła na dobrą sprawę i to początkowo w ograniczonym zakresie dopiero w roku 2001, za sprawą Warty i Kredyt Banku. Mało pocieszający jest przy tym fakt, że współpraca nie wynikła właściwie z inicjatywy którejś ze stron, a tylko na wyraźne polecenie belgijskiego udziałowca obu podmiotów KBC. W chwili obecnej istnieje już w Polsce pewna grupa podmiotów, opierających swą współpracę na idei bancassurance (przykładowo PBH Compensa, BRE KUKE, PBK TU PBK, Polisa-Życie PKO, Bank Handlowy CitiInsurance), powiązania często są jednak jeszcze słabe, choć nie brak i rokujących dobrze na przyszłość przykładów. Postaram się przedstawić tu powody tego stanu rzeczy, czynniki sprzyjające i niesprzyjające rozwojowi bancassurance oraz propozycje możliwych do zastosowania rozwiązań. Banki w Polsce mają o tyle uprzywilejowaną pozycję, że zaufanie do sektora bankowego, w porównaniu z innymi podmiotami rynku finansowego, jest bardzo duże. O ile jeszcze w marcu 1994 roku 25% polskiego społeczeństwa wypowiadało się pochlebnie na temat banków, przy 36% ocen negatywnych, o tyle już styczniu roku 1999 liczby te wynosiły odpowiednio 69 i 15% [Śliperski [15], s. 40]. Tymczasem agent ubezpieczeniowy jawi się w społeczeństwie jako osobnik, mający tylko na celu wyłudzenie od nas pieniędzy i sprzedaż niepotrzebnego nam ubezpieczenia. Dlatego też w interesie firm ubezpieczeniowych jest nawiązanie kontaktu z tą godną zaufania instytucją, bowiem przeciętny Polak uzna dystrybuowany przez bank produkt za bardziej wiarygodny. Poza tym banki posiadają zazwyczaj dobrze rozwiniętą sieć oddziałów, co sprawia, że krąg potencjalnych odbiorców produktów ubezpieczeniowych znacznie się poszerza. Należy też pamiętać o tym, że bank jako jedna chyba już z niewielu instytucji w Polsce może pochwalić się tym, że u niego wciąż ujrzeć można długie kolejki klientów. Z drugiej strony rozwój strategii bancassurance wpływa na zwiększenie lojalności klienta banku (tzw. lock-in effect and switching cost [Kowalewski, s. 55]), bowiem rynek usług finansowych cechują relatywnie wysokie koszty zmiany usługodawcy przez klienta. Badania specjalistów z krajów OECD wykazują, że lojalność klienta wynosi 50% w przypadku posiadania jedynie rachunku bieżącego, wzrasta do 90, gdy ma dodatkowo rachunek oszczędnościowy. Poziom ów osiąga 95% przy otrzymaniu karty kredytowej, a 99 kredytu. Badania przeprowadzone w USA pokazują natomiast, że gdy klient korzysta tylko z jednej usługi bankowej, to pozostanie przy banku jedynie przez okres 8 miesięcy; jeśli usług jest więcej, to wiąże się on z nim zazwyczaj na całe życie [Śliperski [15], s. 37]. Dlatego też bankom w imię zatrzymania klienta powinno zależeć na poszerzeniu swej oferty o inne (np. ubezpieczeniowe) produkty, tym bardziej, że klient zadowolony przekona do banku 3 nowe osoby, a niezadowolony zniechęci dziesięć [Śliperski [15], s. 41]. Banki polskie zrozumieć muszą, że oferta firm ubezpieczeniowych, mimo że często konkurencyjna z ich produktami (ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym vs lokata bankowa) może stać się produktem komplementarnym dla produktów bankowych. Negatywnej dla banków tendencji do odwrotu klientów od tradycyjnej lokaty bankowej (zwłaszcza przy preferencjach podatkowych dla innych forma oszczędzania) nie da się odwrócić, dlatego jedynym wyjściem jest pójść na współpracę, czego jednak zarządy wielu banków nadal zrozumieć nie potrafią. Dodanie do swej oferty choćby prostego produktu ubezpieczeniowego (np. NNW do karty płatniczej) powoduje większe przywiązanie i zadowolenie klienta, a nawet i niewielkie przychody z tytułu akwizycji są dodatkowym atutem. Ponadto ubezpieczenie stanowić może dodatkowe zabezpieczenie dla puli udzielonych kredytów. Na przeszkodzie rozwojowi bancassurance stoją względy prawne. Pod tym względem wyróżnić można trzy modele współpracy bankowo ubezpieczeniowej [Pokrzywniak, s ]. Pierwszy oparty 4

5 jest na luźnym powiązaniu, wyrażającym się jedynie w promocji produktów ubezpieczeniowych w placówkach banków (w praktyce ogranicza się to do wywieszania plakatów, rozkładania ulotek, względnie do udostępnienia agentowi części powierzchni placówki w celach akwizycyjnych). Model ten jest jednak mało skuteczny i w praktyce rzadko stosowany. Poza tym rodzi niebezpieczeństwo nieświadomego przekroczenia prawa, bowiem za czynności agencyjne w myśl przepisów uznaje się już sam fakt pozyskiwania klienta i czynności przygotowawcze do zawarcia umowy. Model drugi (najbardziej pożądany) stawia bank w roli pośrednika ubezpieczeniowego. Bank bowiem, zgodnie z prawem, może prowadzić usługi konsultacyjno doradcze w kwestiach finansowych. W tym przypadku mamy już do czynienia z dużymi możliwościami, bowiem etatowi pracownicy banku mogą zająć się bezpośrednio sprzedażą ubezpieczeń klientowi i służyć mu radą w wyborze odpowiedniego produktu. Ponieważ jednak jest to pośrednictwo ubezpieczeniowe, pracownik banku musi posiadać licencję agenta ubezpieczeniowego (w praktyce stosowane jest też rozwiązanie, polegające na zatrudnieniu pracownika banku na np. 1/10 etatu w firmie ubezpieczeniowej). W tym przypadku potrzeba jednak świadomości zarządów obu współpracujących podmiotów, że pracownicy banku, by móc efektywnie sprzedawać i doradzać, muszą przechodzić serie fachowych szkoleń z zakres technik sprzedaży, umiejętności interpersonalnych i naturalnie z wiedzy o produkcie. Tymczasem zasób wiedzy z dziedziny psychologii i technik marketingu wśród pracowników banku jest często niewielki. Brak u nich często zachowań asertywnych, posiadają niską świadomość jakości obsługi klienta. Z pewnością odpowiedni system motywacyjny, połączony oczywiście z odpowiednim poziomem szkoleń, może przynieść pożądane rezultaty. Należy pamiętać, że czas już skończyć z zakorzenionym w Polsce jeszcze z czasów poprzedniego ustroju etosem urzędnika bankowego. Trzecim modelem jest konstrukcja umowy na rzecz osoby trzeciej. W tym przypadku ubezpieczającym jest bank, a ubezpieczonymi jego klienci. Polega to więc na zawarciu jednej umowy generalnej. W tym przypadku (mimo braku prawnego obowiązku) postuluje się, aby zakład ubezpieczeń dostarczał także ubezpieczonym chociaż wyciąg z OWU. Jednym z najważniejszych czynników, ułatwiających współpracę na linii bank zakład ubezpieczeń jest przewaga informacyjna tego pierwszego. To banki posiadają największą bazę danych o kliencie. Bank wie o nas praktycznie wszystko, bo przy okazji prowadzenia konta czy udzielania kredytu, otrzymuje informacje na temat statusu materialnego, rodzinnego, życia zawodowego, itd. To jest potencjał, którego zmarnować nie wolno. Już obecnie istnieją systemy scoringowe, oparte niejednokrotnie na sieciach neuronowych, gdzie komputer po przeanalizowaniu odpowiedzi na czterdzieści parę pytań podejmuję decyzję w sprawie przyznania kredytu. Stworzenie podobnego systemu i zasilenie go w posiadaną przez bank bazę danych mogłoby zaowocować tym, że pracownik banku jednym kliknięciem klawisza otrzymywałby na monitorze komputera kompleksową ofertę ubezpieczeniową do zaoferowania stojącemu przed okienkiem klientowi. Tu jednak banki polskie są bardzo ostrożne, obawiają się bowiem, że w ten sposób przekroczyć mogą przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, jednak istnieją już wypracowane metody radzenia sobie z tym problemem. Dodatkowym wyzwaniem jest stworzenie jednolitych systemów informatycznych, umożliwiających szybki i sprawny transfer danych między podmiotami, co jak jednak pokazuje praktyka jest trudne, długotrwałe i kosztowne. Wciąż w naszym kraju asortyment ubezpieczeń oferowanych w banku jest zbyt wąski i ogranicza się najczęściej do ubezpieczeń kart, kredytów czy konta. Ewolucja powinna iść w stronę udostępniania klientowi coraz bardziej skomplikowanych i dopasowanych do jego potrzeb produktów. Tymczasem często stosowany model zawierania jednej umowy generalnej powoduje, że sprzedaż ogranicza się tylko do nieskomplikowanych produktów. Poza tym banki boją się sprzedaży ubezpieczeń typu non-life, w tym przypadku bowiem może często dochodzić do sporów z klientami na tle wysokości wypłaconych odszkodowań, co prowadzić może do zmniejszenia lojalności klienta względem banku [Gołąb, s. 32]. Ponadto w przypadku grup bankowo ubezpieczeniowych (gdy istnieją powiązania kapitałowe) brak jest najczęściej jednej osoby nadzorującej grupę jako całość. Przykładem niech posłuży ING, gdzie zwierzchnika grupy jako całości szukać należy dopiero w Holandii [Brzeziński [4], s. 3]. Rozwojowi bancassurance nie sprzyjają też ciągnące się długo procesy prywatyzacyjne. Już od wielu lat otwarta stoi sprawa bliższej współpracy PKO BP i PZU. Co prawda ostatnio minister Kaniewski zapowiedział utworzenie narodowej grupy finansowej, ale jak wynika ze słów przewodniczącego KNB, Leszka Balcerowicza, będzie to niemożliwe, spowodowałoby to bowiem spadek współczynnika wypłacalności banku z 15 do 4 procent i oznaczałoby zaangażowanie kapitałowe banku w PZU w wysokości 70% kapitałów własnych, co jest sprzeczne z prawem bankowym [Brzeziński [5], s. 7]. Do tego dochodzi jeszcze nierozwiązany spór rządu z holenderskim Eureko. 5

6 Podsumowanie Jest pewne, że związki bankowo ubezpieczeniowe będą w Polsce przybierać na sile. Jest to nieuchronny proces, bowiem zarządy banków, widząc niekorzystne dla nich tendencje na rynkach finansowych (obecnie 65% procent oszczędności Polaków lokowanych jest w bankach, lecz wedle prognoz w roku 2006 będzie to już tylko około połowa [Małek, s. 247] ), nie będą miały innego wyjścia, jak tylko wyciągnąć dłoń w stronę sektora ubezpieczeniowego. Ważnym zadaniem jest uświadomienie społeczeństwu korzyści, jakie płynąć mogą dla nich przy korzystaniu z oferty grup bankowo ubezpieczeniowych. Dziś wedle szacunków ten kanał dystrybucji przynosi tylko około 1-2 % przypisu składki [Brzeziński [3], s. 1], gdy na przykład we Francji jest to 60, w Holandii ponad 50 [Barańska [2], s. 29], w Hiszpanii ponad 60 procent [Śliperski [14], s. 47]. Z pewnością daleko nam do tych europejskich wyników, ale i historia prawdziwego rynku ubezpieczeniowego jest tam znacznie dłuższa. Na szczęście widać już też pierwsze sukcesy. Za przykład posłużyć może firma ubezpieczeniowa CitiInsurance, sprzedająca swe produkty przez sieć oddziałów Banku Handlowego. Po dwóch kwartałach przypis składki brutto osiągnął poziom tys. PLN w porównaniu z tys. PLN po kwartale pierwszym. Pierwsze półrocze zamknęło się przy tym zyskiem netto w wysokości prawie miliona złotych (wobec około 100 tysięcy po pierwszych 3 miesiącach). Zarząd firmy uważa, że wybrana przez nich strategia bancassurance, uważana przez nich za najszybciej rozwijający się sektor ubezpieczeń na życie, była decyzją słuszną [Wyniki [16] ]. Wiele jeszcze trzeba wysiłków, wiele determinacji, a często i odważnych decyzji, by plany tworzenia omawianych grup wprowadzić w życie. Pomocna byłoby na pewno zmiana przepisów prawnych, pozwalająca na bliższą kooperację tych dwóch branż rynku finansowego. Być może tendencje, zmierzające do stworzenia jednolitego nadzoru nad rynkiem finansowym (także pomysły wprowadzenia jednej instytucji nadzorującej cały obszar Unii Europejskiej), stworzą przesłanki do umożliwienia połączenia działalności bankowej i ubezpieczeniowej, co obecnie właściwie w większości krajów świata jest niemożliwe. Ponadto szansę stanowi wielka luka w oferowanym przez państwo standardzie zabezpieczenia społecznego, a perspektywa wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, zwiększających standard usług, może stać się motorem szybkiego rozwoju bancassurance w naszym kraju. Należy mieć więc nadzieję, że wspólnym wysiłkiem wielu uda się osiągnąć w u nas zadowalający poziom współpracy podmiotów z branży bankowej i ubezpieczeniowej. BIBLIOGRAFIA: [1] Barańska Janina, Po polisę do banku, Gazeta Prawna, nr 169/2001. [2] Barańska Janina, Polisa i kredyt z jednej ręki, Gazeta Prawna, nr 65/2001. [3] Brzeziński Tomasz, Bancassurance czas zacząsć, Parkiet [wkładka], 30 sierpnia 1 września [4] Brzeziński Tomasz, Pozostało dużo do zrobienia [wywiad z Piotrem Bendykowskim], Parkiet [wkładka], 30 sierpnia 1 września [5] Brzeziński Tomasz, To bardzo zły pomysł, Parkiet, 16 marca [6] Brzeziński Tomasz, To jeszcze nie jest bancassurance [wywiad z Mateuszem Holly], Parkiet [wkładka], 30 sierpnia 1 września [7] Gołąb Anna, Związki bankowo ubezpieczeniowe w Europie, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 9/ [8] Kowalewski Oskar, Grupy bankowo ubezpieczeniowe: definicje, historia rozwoju, przyczyny powstania, Bank i Kredyt, nr 10/1999. [9] Małek Rafał, Rodzinka Jacek, Perspektywy rozwoju bankowego kanału dystrybucji ubezpieczeń w Polsce, [w:] Sułkowska Wanda [red.], Rozwój rynku ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków [10] Messyasz Handschke Arleta, Efekty synergii, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 9/ [11] Monkiewicz Jan, Bankowość i ubezpieczenia na życie. Synergia czy konkurencja?, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3/

7 [12] Nowotyra Stefan, Jak można efektywnie sprzedawać ubezpieczenia w bankach (cz. I), Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1/2A [13] Pokrzywniak Jakub, Bancassurance w nowym prawie ubezpieczeniowym, Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 2/2004. [14] Śliperski Marek, Bancassurance w Europie, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 11/ [15] Śliperski Marek, Nieuchwytny cel. O lojalności klienta indywidualnego wobec banku, Bank i Kredyt, nr 10/1999. [16] Wyniki finansowe CitiInsurance Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. po pierwszym półroczu 2003 r., 7

III edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga WYRÓŻNIENIE

III edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga WYRÓŻNIENIE III edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga WYRÓŻNIENIE Grupy bankowo-ubezpieczeniowe a rozwój nowych form dystrybucji produktów finansowych w Polsce Marcin Krzemiński KATOLICKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Spis treści Wstęp....7 Część I Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Magdalena Mulawa, Marta Mulawa Dostosowywanie regulacji prawnych rynku ubezpieczeniowego w Polsce do zmieniających

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO.

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. Konieczność konsolidacji sektora bankowego w Polsce, rozumianej jako fuzje,

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania:

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania: Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie Partnerzy wydania: Spis treści Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Summaries

Spis treści. Summaries Spis treści Irena Stanislava Bajorūniene, Ceslovas Christauskas: Analysis of Financial Support from European Structural Funds for Development of Lithuanian Small- and Medium-Size Business... 9 Piotr Bednarek:

Bardziej szczegółowo

Jedną nogą na giełdzie papierów wartościowych

Jedną nogą na giełdzie papierów wartościowych S p r i n t n a d ł u g i m d y s t a n s i e emax, który przyciągnął ponad 1 miliard złotych. Klienci traktują emax jako lokatę oszczędnościową, a e-konto jako rachunek transakcyjny 22. Często się zdarza,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ UBEZPIECZENIOWA

BANKOWOŚĆ UBEZPIECZENIOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 284, 2013 * UBEZPIECZENIE KART PŁATNICZYCH JAKO SPOSÓB OCHRONY KLIENTA BANKU PRZED FINANSOWYMI SKUTKAMI NAGŁYCH ZDARZEŃ 1. WSTĘP Karta

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

rozdział 4. Sprint na długim dystansie

rozdział 4. Sprint na długim dystansie rozdział 4. Sprint na długim dystansie Systematyczna innowacja polega na celowym i zorganizowanym poszukiwaniu zmian oraz na systematycznej analizie możliwości, jakie te zmiany mogą oferować dla innowacji

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY FINANSE l ZARZĄDZANIE l STRATEGIE MSP Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 Debata MSP Faktoring w firmie v 4 Musimy wykorzystać potencjał infrastruktury rozmowa z Arturem

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo