ELEKTRONIKA R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONIKA R. 52-2011"

Transkrypt

1 ELEKTRONIKA R SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna Visualization methods of sound flow in the 3D real-live field 19 Zwiększenie dokładności modelowania sinusoidalnego przez zastosowanie adaptacyjnej analizy heterodynowej / M. Bartkowiak lmproving the accuracy of sinusoidal modeling through adaptive heterodyne filter analysis 22 Pomiar zniekształceń TIM wzmacniaczy akustycznych metodą odwracanego przebiegu piłokształtnego / A. Dobrucki, G. Grzesiak Measurement of transient intermodulation distortion in audio amplifiers with the inversed sawtooth signal 25 Źródła błędów w pomiarze czasu pogłosu pomieszczeń / M. Jaskuła, W. Mickiewicz Error sources in reverberation time measurements 29 Badanie rozpoznawania twarzy przez człowieka z wykorzystaniem systemu śledzenia fiksacji wzroku Cyber-Oko / Ł. Kulasek, B. Kunka, A. Czyżewski Face recognition by humans with gaze-tracking system Cyber-Eye 32 Konwersja nagrań dwu kanałowych do formatu surround metodą separacji widmowej / E. Kornatowski, W. Mickiewicz Up-mix of 2-channel recordings to surround using spectrum separation algorithm 36 Automatyczna lokalizacja źródła dźwięku w obecności zakłóceń z wykorzystaniem wektorowych czujników akustycznych / A. Czyżewski, J. Kotus Automatic sound source localization in disturbing conditions using acoustic vector sensors 39 Wirtualna klawiatura sterowana wzrokiem, wykorzystująca syntezę mowy / K. Łopatka, R. Rybacki, B. Kunka, A. Czyżewski, B. Kostek Virtual keyboard controlled by eye gaze employing speech synthesis 42 Estymacja położenia półsferycznego próbnika oświetlenia na potrzeby realistycznej animacji komputerowej / P. Mazurek Estimation of position of the light probe device for photorealistic computer animation purposes 45 Radiofonia cyfrowa w systemie DAB+ / M. Ostrowski Digital radio broadcasting in DAB+ 49 Ocena jakości sekwencji obrazów w aspekcie postrzegania zniekształceń typowych dla stratnej kompresji oraz transmisji wideo / K. Okarma Quality assessment of image sequences in the aspect of perception of distortions typical for the lossy video compression and transmission

2 52 Rozwiązywanie konfliktów w śledzeniu obiektów ruchomych w celu automatycznej detekcji zdarzeń / G. Szwoch, P. Dalka, A. Czyżewski Resolving conflicts in object tracking for automatic detection of events in video TECHNIKA SENSOROWA 55 Bezprzewodowy system monitorowania częstości rytmu oddechu i temperatury ciała / Ł. Tęsiorowski, M. Frydrysiak, J. Zięba Wireless system for monitoring breath rhythm frequency and body temperature TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 59 Anteny z rozszerzającą się szczeliną do zastosowań w radiolokacji i telekomunikacji / E. Sędek, W. Kołosowski, P. Gajewski, A. Jeziorski Tapered slot antenna array for radar and telecommunication applications TECHNIKI INFORMATYCZNE 67 Uznawanie podpisów elektronicznych w krajach Unii Europejskiej / Ł. Stroiński, B. Nakielski, M. Fijałkowski Electronic signatures recognition in European Union 70 Alternatywne techniki regulacji w inwerterach napięcia stosowanych w systemach UPS / Z. Rymarski Alternative control methods in the voltage source inverters for UPS 75 Charakteryzacja elektryczna i temperaturowa elastycznych ogniw słonecznych wykonanych z mikrokulek krzemowych / K. Znajdek, M. Sibiński Electrical and temperature characterization of flexible spherical silicon solar cells 78 Program SKOKI do elektrotermicznej analizy układów elektronicznych metodą rozdzielonych iteracji / K. Górecki, J. Zarębski, J. Krupa SKOKI software for electrotermal analysis of electronics networks with the use of the separated iterations method 83 Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach badawczych. Część 1. Podstawy / P. Borkowski Using PIC Microcontrollers in research applications. Part 1. The basics 86 Montaż laserów kaskadowych na pasmo średniej podczerwieni / P. Karbownik, A. Barańska, A. Trajnerowicz, A. Szerling, K. Kosiel, A. Wójcik-Jedlińska, M. Wasiak, I. Gronowska, M. Bugajski Assembling technology for mid-ir Quantum Cascade Lasers 89 Uniwersalna Platforma Pomiarowa dla rozproszonego wirtualnego systemu pomiarowego / M. Lipiński, G. Kasprowicz, K. Poźniak, R. Romaniuk Universal Measuring Platform for distributed virtual measuring system 94 Zaawansowane systemy fotoniczne i elektroniczne WILGA 2010 / R.S. Romaniuk Advanced Photonic and Electronic Systems Wilga Właściwości diod Schottky ego z węglika krzemu (SiC) w warunkach przekształcania energii elektrycznej z wysoką częstotliwością / A. Michalski, K. Zymmer Properties of the silicon carbide Schottky diodes in high frequency of electric energy converting conditions

3 nr 2 11 Modelowanie parametrów propagacyjnych polimerowych światłowodów mikrostrukturalnych do zastosowań w sieciach FTTH / P. Gdula, K. Welikow, P. Szczepański, R. Buczyński, R. Piramidowicz Modeling transmission parameters of polymer microstructured fibers for applications in FTTH networks 18 Modelowanie napięcia progowego w niedomieszkowanych dwubramkowych strukturach MOS / P. Sałek, L. Łukasiak, A. Jakubowski Modeling threshold voltage in undoped double gate MOS structures 20 Ultra-płytka implantacja fluoru z plazmy w.cz. jako metoda poprawy właściwości elektro-fizycznych struktur MIS z dielektrykami bramkowymi wytwarzanymi metodą PECVD / M. Kalisz., R. Mroczyński, R.B. Beck Ultra-shallow fluorine implantation from r.f. plasma as a method for improvement of electro-physical properties of MIS structures with PECVD gate dielectric layers bitowy przetwornik C/A w technologii CMOS 0,35 µn / Z. Jaworski, P.K. Mierzwiński 12-bit D/A Converter in 0,35 urn CMOS process 31 Influence of annealing on properties of barium titanate thin films / P. Firek, A. Taube, J. Szmidt Wpływ wygrzewania na właściwości cienkich warstw tytanianu baru 34 Przetwarzanie równoległe w algorytmach CAD stosowanych do projektowania i optymalizacji układów scalonych / A. Wojtasik Parallel computing in VLSI CAD algorithms 40 Modelowanie struktur MOS z podwójną barierą potencjału / A. Mazurak, J. Walczak, B. Majkusiak Modeling the double-barrier MOS structures 43 Przetwarzanie obrazu wspomagane analizą parametrów polaryzacji światła w systemach monitoringu wizyjnego / P. Garbat Image processing supported by polarization analysis in video surveillance systems 47 Nieliniowy model pracy lasera z ośrodkiem aktywnym w postaci dwuwymiarowego kryształu fotonicznego / M. Koba, P. Szczepański Nonlinear model of 2D photonic crystal laser operation 56 Progowy model pracy lasera z ośrodkiem aktywnym w postaci 2D kryształu fotonicznego / M. Koba, P. Szczepański Threshold model of 2D photo nic crystal laser operation 65 Pomiary elektromagnetycznych właściwości metamateriałów planarnych i grafenu w paśmie częstotliwości mikrofalowych / J. Krupka, W. Strupiński, A. Stefański, M. Baszun, Z. Mączeński Measurements of electromagnetic properties of planar metamaterials and graphene at microwave frequencies 69 Implementacja zdalnego zasilania elementów aktywnych światłowodowych sieci czujnikowych promieniowaniem laserowym M. Jusza, R. Piramidowicz Implementation of remote optical powering of active elements of fiber sensing networks 74 Fotoniczne układy scalone / K. Ławniczuk, R. Piramidowicz, P. Szczepański, M.K. Smit, X.J.M. Leijtens Photonic integrated circuits

4 80 Model prądu drenu i pojemności w dwubramkowym tranzystorze MOS o krótkim kanale / A. Sawicka, L. Łukasiak, A. Jakubowski, D. Tomaszewski Model of drain current and capacitances in a short-channel double-gate MOSFET 84 Fotoniczne układy scalone w systemach odczytu danych z multipleksacją w dziedzinie czasu / S. Stopiński, M.K. Smit, X.J.M. Leijtens, M. Malinowski, R. Piramidowicz Photonic integrated circuits in data read-out systems with time-division multiplexing 88 Modelowanie dyspersji chromatycznej w światłowodach mikrostrukturalnych metodą efektywnego współczynnika załamania / K. Welikow, P. Gdula, R. Piramidowicz Modeling of chromatic dispersion of microstructured fibers with effective index metod 95 Erbowe lasery włóknowe w geometrii all-fiber" / K. Anders, P. Florczyk, P. Gdula, A. Jusza, R. Piramidowicz Erbium fiber lasers in all-fiber" geometry 102 Modelowanie numeryczne w procesie projektowania urządzeń do wytwarzania materiałów półprzewodnikowych / M. Wesołowski, R. Niedbała, A. Czaplicki Numerical simulation during designing of devices for the semiconducting crystal growth 106 Mobilny robot hybrydowy. Modelowanie i symulacja wspinania się robota po schodach / M.T. Trojnacki Mobile hybrid robot. Modelling and simulation of robot climbing on the stairs 110 Analiza stanów awaryjnych w trójfazowych falownikach z tranzystorami SiC-JFET / J. Rąbkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, M. Nowak Analysis of faults for three phase irwerters made with SiC-JFET transistors 115 Przekształtnik napięcia stałego na trójfazowe napięcie przemienne z pośrednim obwodem transformatorowym podwyższonej częstotliwości / M. Nowak Three phase DC/AC corwerter with intermediate high frequency transformer link 120 Korekcja układów regulacji z wykorzystaniem charakterystyk Nyquista / K. Suchenia, M. Wciślik Control systems correction using Nyquist characteristics 123 Modelowanie algorytmu sterowania energetycznego filtru aktywnego z użyciem interfejsu SLPS / T. Adrikowski, D. Buła, M. Pasko Modeling control algorithm of active power filter using SLPS interface 127 Zastosowanie przekształtników AC/DC/AC w urządzeniach stosowanych w procesach obróbki termicznej / P. Fabijański, K. Żochowski Application of converters AC/DC/AC in devices designed for the heating process TECHNIKA SENSOROWA 132 Cyfrowy czujnik drgań wykonany w technologii MEMS / G. Mazurek Digital vibration sensor constructed with MEMS technology TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 137 Wybrane problemy przetwarzania sygnałów w radarach do penetracji podpowierzchniowej / M. Zych, M. Łuszczyk Chosen issues of signal processing for ground penetrating radar

5 TECHNIKI INFORMATYCZNE 145 Złożone strategie testowania w środowisku e-learningowym TeleEdu / A. Abramowicz, W. Przyłuski Complex testing strategies in TeleEdu e-learning environment 151 Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach badawczych. Część 2. Obsługa portów wejścia-wyjścia / P. Borkowski Using PIC Microcontrollers in research applications. Part 2. I/O ports programming 154 Model naprężonego tranzystora MOS / Z. Gniazdowski Model of stressed MO-SFET 160 Wyznaczenie pracy wyjścia stopu 75W25Re metodą termoemisji elektronowej wspomaganej symulacją komputerową / T. Pieńkos, M. Czarnecki, T. Durakiewicz, S. Hałas Work function of 75W25Re alloy determined with thermionic emission method aided by computer simulation 163 Influence of series resistance on thermally induced limitations of SiC Schottky diodes / W. Janke, A. Hapka Wpływ szeregowej rezystancji strat na zależne od temperatury parametry graniczne diod Schottky'ego z węglika krzemu 166 Efektywny operator krzyżowania i mutacji w algorytmie genetycznym / Z. Pliszka, O. Unold Efficient crossover and mutation operator in genetic algorithm 171 Efektywny operator inwersji w algorytmie genetycznym / Z. Pliszka, O. Unold Efficient inversion operator in genetic algorithm 174 Metoda dekompozycji ukierunkowana na elementy XOR / Ł. Ławrocki, D. Kania The XOR oriented logic decomposition 180 Path-based multicast routing in network on chip architecture / M. Hawraniak, P. Dziurzański Routing jeden-do-wielu w sieciach wewnątrzukładowych oparty na konstruowaniu ścieżki

6 nr 3 13 Implementation of FD SOI CMOS Technology in ITE / K. Kucharski, CH. Renaux, A. Crahay, P. Grabieć, M. Grodner, T. Bieniek, A. Panas, A. Sierakowski, H. Kłos, D. Tomaszewski, D. Obrębski, J. Marczewski, D. Flandre Implementacja technologii FD SOI CMOS w ITE 16 The MPW service development / D. Obrębski, K. Kucharski, D. Tomaszewski, H. Kłos Uruchomienie Usługi MPW 21 Thermal stability of SiC MOS transistors / W. J. Stepowicz Stabilność termiczna tranzystorów MOS z węglika krzemu 23 Hali Mobility in 4H-SIC, measurements and Monte Carlo simulation / J. Woźny, G. Donnarumma, Z. Lisik Ruchliwość Halla w węgliku krzemu politypii 4H, pomiary i symulacje Monte Carlo 25 LTCC wireless module / L. Golonka, Z. Ianelli, H. Roguszczak, J. Sztajer, P. Wojtas, P. Wiszniowski, D. Babecki Moduł łączności bezprzewodowej wykonany techniką LTCC 28 Characterisation of a heterojunction structure based on Au doped WO 3 and SnO 2 / P. Halek, H. Teterycz, M. Fiedot, K. Wiśniewski Charakteryzacja heterozłączowych struktur na bazie złotem domieszkowanego trójtlenku wolframu i dwutlenku cyny 30 Characterization of MOS structures with ultrathin insulator layer by means of a theoretical model / B. Majkusiak Charakteryzacja struktur MOS z ultracienką warstwą izolatora z użyciem modelu teoretycznego 33 Modeling the charge trapping effect in high-k gate stacks on the tunnel current 9 / A. Mazurak, B. Majkusiak Modelowanie wpływu pułapkowania ładunku na prąd tunelowy w warstwach bramkowych o dużej stałej dielektrycznej 36 Modeling the ballistic and tunnel source-drain currents in Silicon Nanowire MOSFETs / A. Sawicka, B. Majkusiak, T. Numata, S. Uno, G. Milnikov, N. Mori Modelowanie balistycznego i tunelowego prądu źródło-dren w nanodrutach krzemowych 38 Maskless laser lithography for fast micro- and nanotechnology devices prototyping in ITE / A. Sierakowski, K. Domański, P. Janus, P. Grabieć, T. Gotszalk, D. Kopiec Metoda bezpośredniego naświetlania jako narzędzie przy szybkim opracowywaniu technologii wytwarzania mikro- i nanostruktur 41 IGBT static model based on diffusion equation implemented in SPICE source code / Ł. Starzak, A. Napieralski Statyczny model tranzystora IGBT oparty na równaniu dyfuzji zaimplementowany w kodzie źródłowym symulatora SPI 44 Veterinary and medical lab-on-a-chip - based point-of-care diagnostic devices with optical detection / R. Walczak Weterynaryjne i medyczne urządzenia diagnostyczne typu point-of-care wykorzystujące laboratoria chipowe i detekcję optyczną 47 Humidity sensor made by ink-jet printing technology / J. Weremczuk, G. Tarapata, R. Iwaszko, D. Paczesny, R Jachowicz Czujnik wilgotności zrealizowany w technologii druku strumieniowego

7 50 Etching of Si(100) and (110) substrates in KOH solutions saturated and non-saturated with isopropyl alcohol / K. Rola, I. Zubel, M. Kramkowska Trawienie podłoży Si(100) i (110) w roztworach KOH nasyconych i nienasyconych alkoholem izopropylowym 54 Warstwy zabezpieczające ogniwa słoneczne nanoszone w niskiej temperaturze / K. Drabczyk, P. Panek The Iow temperaturę protection films for silicon solar cells 57 A low-cost impedance measurement technique for thick-film electronic components diagnostics / M.W. Dudek, K. Nitsch, A. Dziedzic Niskobudżetowa technika pomiaru impedancji na potrzeby diagnostyki elementów grubowarstwowych 61 Bali Grid Array failure diagnosis / B. Dziurdzia Diagnostyka układów BGA 66 Surface morphology study and dielectric properties of polyesterimide nanocomposite / B. Górnicka, A. Sikora, D. Wojcieszak Badania właściwości dielektrycznych oraz morfologii powierzchni nanokompozytu poliestroimidowego 69 Model of high rate reactive pulsed magnetron sputtering / K. Tadaszak, W.M. Posadowski Model wysokowydajnego reaktywnego impulsowego rozpylania magnetronowego 71 Analysis of thickness influence on wettability of ITO thin films / M. Mazur, D. Wojcieszak, J. Domaradzki, K. Sieradzka, D. Kaczmarek, S. Song, F. Placido, B. Górnicka Analiza wpływu grubości na zwilżalność cienkich warstw ITO 74 System setup and software for impedance spectroscopy me asurements / T. Piasecki, M. Wroński, M. Dudek, K. Nitsch System pomiarowy i oprogramowanie do badań metodą spektroskopii impedancyjnej 76 Wpływ domieszkowania Tb na zwilżalność i wolną energię powierzchniową cienkich warstw TiO 2 / D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, E. Prociów, F. Placido, J. Kavanagh, M. Mazur Influence of Tb-do-pant on wettability and surface free energy of TiO 2 thin films 79 Mobile Safety System for the Blind / K. Boran, W. Gelmuda, A. Kos Mobilny System Bezpieczeństwa dla osób niewidomych 81 A/D converter for sensor characteristics linearization / E. Hrynkiewicz Przetwornik A/C do linearyzacji charakterystyk czujników 84 Environment for automated low-temperature measurements of electronic circuits / F. Balik, W. Sommer Środowisko dla automatycznych pomiarów układów elektronicznych w zakresie niskich temperatur 90 Laser micromachined LTCC gas sensors / A. Bieńkowski, J. Gaudyn, K. Zaraska, A. Rydosz, W. Maziarz, K. Malecha Wykorzystanie obróbki laserowej do wykonania czujnika gazu w technologii LTCC 92 Electrocatalytic gas sensor with non-triangular excitation / G. Jasiński, A. Strzelczyk, B. Chachulski, P. Jasiński Czujnik elektrokatalityczny z pobudzeniem innym niż trójkątne

8 95 Temperature control for disposable lab-on-chip microsystems / J. Kalenik, K. Kiełbasiński, K. Król Regulacja temperatury w systemach mikrofluidycznych typu lab-on-chip jednokrotnego użytku 97 Sensor for the measurement of combustion heat / Z. Magoński Palnik ceramiczny do pomiaru ciepła spalania węglowodorów 100 Laser patterning of coloured green ceramic tapes / K. Malecha, D. Jurków, J. Stiernstedt, L. Golonka Zastosowanie lasera do kształtowania barwionych folii ceramicznych 103 Simulation and modelling of planar EMI/RFI Filters / P. Rydlichowski, W. Bandurski (Symulacja oraz modelowanie planarnych filtrów EMI/RFI 106 A novel experimental setup for accelerated reliability assesment of solder and adhesive joints / K. Małecki, K. Urbański, A. Wymysłowski Nowatorski układ do przyśpieszonych testów niezawodności połączeń lutowanych i klejonych w elektronice 109 Properties of thick-film photoimageable inks for LTCC substrates / P. Markowski, M. Jakubowska, E. Zwierkowska, M. Danielkiewicz, K.J. Wolter, M. Luniak Właściwości grubowarstwowych past fotodefiniowalnych przeznaczonych na podłoża LTCC 112 lnvestigation of inkjet technology for printed organic electronics / J. Sitek, K. Futera, K. Janeczek, K. Bukat, W. Stęplewski, M. Kościelski, M. Jakubowska Badania technologii druku atramentowego dla drukowanej, organicznej elektroniki 115 Further improvement of Pb/Cd-free CaRuO 3 thick-film resistors / A.W. Stadler, Z. Zawiślak. A. Kolek, K.R. Kiełbasiński, M. Jakubowska Ulepszone bezołowiowe rezystory grubowarstwowe na bazie CaRuO Influence of selected constructional and technological factors on tolerance and stability of thin-film resistors embedded in PCBs / W. Stęplewski, J. Borecki, G. Kozioł, A. Araźna, A. Dziedzic, P. Markowski Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych i technologicznych na tolerancję i stabilność cienkowarstwowych rezystorów wbudowanych w płytkę obwodu drukowanego 122 The analysis of detection possibility of optical radiation pulse with thermal method / Z. Suszyński, M. Bednarek Analiza możliwości detekcji kształtu impulsu promieniowania optycznego z wykorzystaniem metody termicznej 127 Fabrication of through-holes in GaAs substrates for device applications / I. Zubel, M. Kramkowska, I. Zborowska-Lindert Wytwarzanie otworów przelotowych w podłożach GaAs do zastosowań w technologii elementów elektronicznych TECHNIKA SENSOROWA 131 System odtwarzania cyfrowych sygnałów elektroakustycznych / A. Hulewicz, M. Kupsik The playback system of the electroacoustic digital signals

9 TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 135 Syntezer sygnałów złożonych na bazie układów FPGA / M. Luszczyk Complex radar synthesizer based on FPGA TECHNIKI INFORMATYCZNE 143 Zmiany w modelach i technologiach informacyjnych w dobie Web 2.0 i Web 3.0 / J. Brzostek-Pawłowska Changes in the models and Information technologies in the era of Web 2.0 and Web Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach badawczych. Część 3. Obsługa alfanumerycznego wyświetlacza LCD. Przerwania. Przerwanie zewnętrzne INT/RBO. Timer0. Częstotliwościomierz / P. Borkowski Using PIC Microcontrollers in research applications. Part 3. Programming an LCD. Interrupts. External Interrupt INT/RBO. Timer0 Module. Frequency Meter 158 Oscylator harmoniczny sterowany cyfrowo projektowany w oparciu o transmitancje wzmacniaczy operacyjnych / M. Płaza Digitally tuned sinusoidal oscillator based on operational amplifiers transmittances 160 State minimization by means of incompatibility graph coloring / R. Czerwiński, D. Kania Minimalizacja stanów za pomocą kolorowania grafu nie zgodności 163 Fotonika i Inżynieria Internetu / R. Romaniuk Photonics and Internet Engineering

10 nr 4 11 Metody realizacji pomiarów składowych natężenia promieniowania słonecznego dla monitoringu naukowego w różnych zakresach widmowych na potrzeby zastosowań fotowoltaicznych / E. Klugman-Radziemska, M. Modzelewski Realisation of solar radaition components measurement for proffesional monitoring in different spectral ranges for photovoltaic purposes 17 Zanieczyszczenia multikrystalicznego krzemu modyfikowanego procesem geterowania T. Piotrowski, P. Kruszewski, M. Lipiński Impurities of gettered multicrystalline silicon 20 Wpływ wewnętrznego lustra na wydajność kwantową fotoogniw wytwarzanych w oparciu o krzemowe warstwy lateralne / K. Cieślak, J.M. Olchowik, S. Gułkowski Influence of the SiO 2 inner mirror on the epitaxial lateral overgrowth based silicon solar cells 22 Krzemowe ogniwa słoneczne z tylnymi kontaktami punktowymi / P. Panek, K. Drabczyk, J.Kwiatkowska, K. Suchenek Crystalline silicon solar cells with back point contacts 25 Numeryczna analiza procesu wytwarzania ogniw słonecznych w oparciu o krzemowe warstwy lateralne / S. Gułkowski, J.M. Olchowik, K. Cieślak Numerical analysis of the solar cell production on the basis of the silicon ELO structures 27 Specjalne systemy fotowoltaiczne do zastosowania w siłach zbrojnych RP - realizacja wniosku rozwojowego / S. Maleczek, D. Stoga, W. Malicki Special photovoltaic systems for use in the Polish Armed Forces - proposal developed within 31 Charakteryzacja metodą XPS warstw azotku krzemu dla ogniw słonecznych / R.P. Socha, M. Lipiński, K. Hejduk XPS characterization of silicon nitride layers for solar cells 34 Autonomiczne hybrydowe systemy fotowoltaiczne wspomagane ogniwami paliwowymi / W.Grzesiak, M. Cięż, T. Maj, E. Klugmann-Radziemska, T. Pisarkiewicz Autonomous hybrid photovoltaic systems supported by fuel cells 38 Ocena jakości ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego na podstawie wyznaczonych empirycznie różnymi metodami pomiarowymi wartości rezystancji szeregowej w funkcji temperatury / E. Klugman- Radziemska, M. Modzelewski Quality assessment of photovoltaic crystalline silicon solar cells empirically obtained by different methods of series resistance measuring in a function of temperature 42 Sposób zagospodarowania uszkodzonych mechanicznie krzemowych ogniw fotowoltaicznych W. Grzesiak, A.Bieńkowski, E. Klugman- Radziemska, T. Pisarkiewicz Method of utilizing mechanically damaged silicon solar cells 45 Właściwości ochronne i pasywujące amorficznych pokryć antyrefleksyjnych na krzemowe ogniwa słoneczne / B. Swatowska, S. Kluska, S. Zimowski Protective and passivating properties of amorphous antireflective coatings for silicon solar cells

11 47 Wpływ rodzaju materiałów stosowanych do laminacji ogniw fotowoltaicznych na ich charakterystykę I-V / K. Drabczyk, P. Zięba The influence of various type of materials used in lamination process of solar cells on their I-V charcteristic 50 Porównanie struktury i właściwości elektrycznych przednich elktrod ogniw słonecznych wypalanych w piecu taśmowym i selektywnie spiekanych laserowo / L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, P. Panek Comparison of the structure and electrical properties front electrodes of solar cells fired in a belt furnace and selectively laser sintered 53 Wpływ obróbki laserowej na topografię powierzchni krzemu polikrystalicznego / L.A. Dobrzański, A. Drygała Influence of laser processing on polycrystal-line silicon surface topography 55 Badanie właściwości cienkich warstw pasywujących z SiO 2 w strukturze ogniwa fotowoltaicznego / E. Wróbel, N.Waczyńska, W. Filipowski, K. Drabczyk Properties studies of thin SiO 2 passivates films in a photovoltaic cell structure 57 Efektywne wartości współczynnika dyfuzji dla modelu domieszkowania dyfuzyjnego warstwy emiterowej ogniwa słonecznego / W. Filipowski, K. Waczyński, E. Wróbel, A. Skwarek, K. Drabczyk Effective values of diffusion coefficient for the model of diffusion doping of the solar celli emitter layer 59 Teksturowanie krzemu metodą trawienia chemicznego z użyciem katalicznego palladu / M. Lipiński Texturing of silicon by palladium assisted chemical etching 62 Warstwa azotku krzemu jako warstwa antyrefleksyjna i pasywująca dla krzemowych ogniw słonecznych / M. Lipiński Silicon nitride as antireflection and passivation layer for silicon solar cells 67 Cienkie warstwy ZnO:Al jako przezroczyste i przewodzące elektrody / H. Czternastek, M. Sokotowski ZnO:Al films as transparent and conductive electrodes 70 Chemiczna modyfikacja powierzchni krzemu krystalicznego do zastosowań w fotowoltaice / G. Kulesza, P. Zięba The chemical modification of a surface of crystalline silicon for pv application 73 Charakteryzacja krzemowych kropek kwantowych w wielowarstwowych strukturach azotku krzemu / M. Lipiński Characterization of silicon quantum dots in multilayer silicon nitride 77 Badanie właściwości cienkich warstw antyrefleksyjnych z dwutlenku tytanu w strukturze ogniwa fotowoltaicznego / K. Waczyński, W. Filipowski, K. Drabczyk The investigation of TiO 2 antireflection thin films of solar cells TECHNIKA SENSOROWA 81 Ocena odczuwania migotania światła / G. Wiczyński Evaluation of the flicker TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 86 Bonding monolitycznych mikrofalowych układów scalonych - metody modelowania, wpływ na parametry użytkowe na przykładzie wielobitowego przesuwnika fazy / P. Szymański, E. Sędek Bonding of monolithic microwave integrated circuits - modeling methods, aftects on mumbit phase shifter performance

12 TECHNIKI INFORMATYCZNE 92 Rozpoznawanie osób na podstawie kostek dłoni / M. Choroś, R. Kozik, W. Nowakowski Knuckle based human recognition 96 Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach badawczych. Część 4. Programowanie w asemblerze. Środowisko MPLAB IDE. Częstotliwościomierz / P. Borkowski Using PIC Microcontrollers in research applications. Part 4. Assembler programming. MPLAB IDE. Frequency meter (continuation) 102 4x4 Butler Matrix in microstrip-slot technology for GHz frequency band / P. Warmbier, W. Zieniutycz 8-wrotowa matryca Butlera wykonana w dwuwarstwowej strukturze mikropaskowej o wspólnej metalizacji uziemienia na pasmo pracy GHz 105 Microprocessor system for wireless monitoring and processing of postmortal parameters transmitted / A. Manukova, L. Dimitrova Mikroprocesorowy bezprzewodowy system monitorowania i przetwarzania postmortalnych parametrów 109 Rozwój techniki światłowodowej w kraju / J. Dorosz, R. Romaniuk Development of optical fiber technology in Poland, Prototyp programowalnego sterownika logicznego dla sprzętowej maszyny wirtualnej / Z. Hajduk Prototype of programmable logic controller for hardware virtual machinc 118 Rola optoelektroniki w Internecie przyszłości. Część 1 / R. Romaniuk The role of optoelectronics in the future Internet. Part Modyfikacja grafu wyjść poprawiająca efektywność wykorzystania iloczynów w strukturze programowalnej / M. Kubica, W. Sułek, D. Kania The modification of a graph s nodes improving the efficiency of terms usage in a programmable structure 126 Szerokopasmowe symetryzatory realizowane w technice planarnej / Ł. Sorokosz, W. Zieniutycz Wideband planar baluns 131 Elektronika w pojazdach samochodowych. Część 1. Charakterystyczne narażenia eksploatacyjne / J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny, P. Guzdek Car electronics. Part 1. Characteristic exploitation stresses

13 nr 5 15 Lepsze życie w społecznościach lokalnych z technikami komunikacyjnymi i informacyjnymi / A. Wilk Better life in rural communities with ICTs 28 Zagadnienia dotyczące radiokomunikacji morskiej na światową konferencję radiokomunikacyjną WRC-2012 / J. Czajkowski, K. Korcz Issues concerning the maritime radiocommunication for world radiocommunication conference WRC Optymalizacja propagacyjna systemów radiowych pracujących w zakresie fal milimetrowych / J. Bogucki, E. Wielowieyska Propagation optimization of line-of-sight radio relay at millimeter band 37 Telewizja cyfrowa - zarys zagadnienia / - J. Bogucki Digital television - outline 43 Poprawa precyzji obliczeń zmiennoprzecinkowych w GPGPU za pomocą dwóch akumulatorów / P. Pawłowski, A. Dąbrowski, M. Stankiewicz, F. Misiorek lmprovement of precision of floating-point computations in GPGPU by means of two accumulators 49 LMS algorithms parallelization in GPGPU environment / W. Bożejko, A. Dobrucki, M. Walczyński Zrównoleglenie algorytmu LMS w otoczeniu GPGPU 53 Rola i analiza możliwości współczesnej telemedycyny z uwzględnieniem aplikacji biotelemetrycznych bliskiego zasięgu / P. Kardyś, A. Dąbrowski Role and capability analysis of contemporary telemedicine including shortrange biotelemetric applications 56 Standard Bluetooth na tle bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych krótkiego zasięgu w aplikacjach bio- i telemedycznych / P. Kardyś, A. Dąbrowski The Bluetooth standard versus other short-range wireless telecommunication systems in relation to bio- and telemedical applications 60 Wielokanałowy zdalny system akwizycji sygnałów bioelektrycznych / P. Kardyś, A. Dąbrowski Multi-channel remote acguisition system for bioelectrical signals 63 Moduł EEG do pomiarów zdalnych jako element bezprzewodowego systemu telemetrycznego / P. Kardyś, M. Portalski The EEG module for remote measurements as a part of wireless telemetrie system 66 Filtr antyaliasingowy w tele-metrycznym systemie rejestracji sygnału EEG / P. Kardyś M., Portalski The antialiasing filter in the EEG telemetric system 68 Implementation of the parallel digital processor for image analysis using FPGA technology / P. Brylski, M. Strzelecki Implementacja równoległego cyfrowego procesora do analizy obrazu w technologii FPGA 72 Comparison of NI LabVIEW and NI Vision Builder Al environments in fast prototyping of video processing algorithms for CCTV using smart camera / A. Chmielewska, A. Dąbrowski, A. Namerła, P.Pawłowski, R. Weychan, M. Stankiewicz Porównanie środowisk NI LabVIEW oraz NI Vision Builder Al w szybkim prototypowaniu algorytmów przetwarzania wideo w CCTV z wykorzystaniem kamery inteligentne

14 77 Metoda poprawy czytelności obrazów z monitoringu CCTV / A. Konieczka, J. Balcerek, A. Dąbrowski Method of improving quality of CCTV frames 80 Sprzętowy Moduł Predykcji INTRA dla Kodera Standardu H.264/AVC, z obsługą profilu High i przeszukiwaniem wszystkich trybów predykcji / M. Roszkowski, G. Pastuszak Full-search Real-Time Intra Prediction Hardware Module For High-Profile H.264/AVC Encoder 85 Wavelet-like decomposition based on filtering in domains of discrete trigonometric transforms - case study / P. Korohoda, A. Dąbrowski Falkowo-podobna dekompozycja na podstawie filtracji w dziedzinach dyskretnych transformacji trygonometrycznych - studium przypadków 89 Radio programowalne / P. Pawłowski, A. Dąbrowski, P. Skrzypek, P. Roszak, A. Pałejko, T. Walencik, M. Mor Software defined radio 94 Experimental speaker recognition investigations using head / torso simulator and telephone transmission / D. Cetnarowicz, Sz. Drgas, A. Dąbrowski Eksperymentalne badania rozpoznawania mówcy z użyciem sztucznej głowy / torsu i transmisji telefonicznej 98 Segmentacja mówców w rozmowach telefonicznych na podstawie znaku wodnego / A. Dąbrowski, A. Meyer, A. Chmielewska, R. Weychan Watermark based segmentation of telephone call speakers 103 Fast speaker recognition based on short Polish sequences / T. Marciniak, R. Weychan, Sz. Drgas, A. Dąbrowski, A.Krzykowska Szybkie rozpoznawanie mówcy na podstawie krótkich wypowiedzi w języku polskim 106 Automatic prosodic modification in a Text-To-Speech synthesizer of polish language / K. Łopatka, P. Suchomski, A. Czyżewski Automatyczna modyfikacja prozodii w syntetyzerze mowy języka polskiego 111 Text to speech synthesis system with multi voice capability based on instantaneous voice conversion / E. Azarov, A. Petrovsky, P. Zubrycki System syntezy mowy z możliwością użycia wielu głosów oparty o metodę ciągłej konwersji 116 Database and recording system for registration, maintaining and fast searching of emergency telephone calls / J. Balcerek, A. Dąbrowski, Sz. Drgas, P. Pawłowski, A. Konieczka Baza danych i system nagrań do rejestracji, przechowywania i szybkiego przeszukiwania nagrań rozmów telefonicznych na telefony alarmowe 123 Special neural networks for finding symbolic relationships between empirical data / J. Majewski, R. Wojtyna Specjalne sieci neuronowe do wykrywania symbolicznych zależności między danymi empirycznymi 127 Energetyczny filtr aktywny ze zmodyfikowanym algorytmem sterowania opartym na teorii mocy chwilowej / K.P. Sozański Active power filter with modified reactive power control algorithm TECHNIKA SENSOROWA 132 Diagnozowanie procesu reaktywnego rozpylenia / A. Brudnik Reactive sputtering diagnostics

15 TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 135 Właściwości sygnałów radarowych z modulacją częstotliwości / M. Łuszczyk, J. Dawidczyk Chosen properties of radar signals with intrapulse freguency modulation TECHNIKI INFORMATYCZNE 142 Metody usuwania szumu z obrazów twarzy / T. Andrysiak, L. Naumowski Noise removing methods from face images 147 Rola optoelektroniki w Internecie przyszłości. Część 2 / R. Romaniuk The role of optoelectronics in the future Internet. Part Elektronika w pojazdach samochodowych. Część 2. Magistrale komunikacyjne, podzespoły półprzewodnikowe / J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny, P. Guzdek Car electronics. Part. 2. Communication busses, semiconductor devices 157 Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach badawczych. Część 5: Moduły CCP (PWM). Miernik długości impulsu / P. Borkowski Using PIC Microcontrollers in research applications. Part 5. CCP Modules (PWM). Pulse Width Meter 161 An Application of the microcontroller structure in the incremental optoelectronic transducer / A. Szcześniak, J. Szcześniak Zastosowanie struktury mikroprocesorowej w inkrementalnym przetworniku położenia 163 Elektryczne profile w epitaksjalnym GaAs:Si z dużą koncentracją defektów o niejednorodnych rozkładach przestrzennych indukowanych przerwą wzrostu / M. Kaczmarczyk, M. Kaniewska, O. Engström Electrical depth profiles of MBE-grown GaAs:Si with high defect concentrations at interrputed growth interface 172 Moduł komunikacyjny dla sprzętowej implementacji maszyny wirtualnej / Z. Hajduk Communication module for hardware implementation of virtual machine

16 nr 6 11 Metrologia kwantowa - czym jest? / W. Nawrocki Quantum Metrology - What is It? 14 Towards optical atomic clock and metrology with cold strontium atoms / M. Bober, J. Zachorowski, W. Gawlik, M. Smoluchowski W stronę optycznego zegara atomowego i metrologii z zimnymi atomami strontu 17 Primary impedance metrology with direct digital synthesis / L. Callegaro, V. D'elia, B. Trinchera Pomiary wzorcowe impedancji za pomocą bezpośredniej syntezy cyfrowej 19 Stabilność długoterminowa generatorów kwantowych wykorzystywanych w pomiarach długości / D. Czułek, R. Szumski Long-term stability of the quantum generators used in length mesurements 22 Graphene production for electrical metrology / R.E. Elmguist, T. Shen, G.R. Jones, F.L.Hernandes-Marguez, M.A. Real, D.B. Newell Wytwarzanie grafenu na potrzeby metrologii elektrycznej 26 The influence of the resonator on the self heating effect and the synchronization of Josephson junctions / A. Grib, P Seidel Wpływ rezonatora na efekt samopodgrzewania i synchronizację złączy Josephsona 28 Characterization of a digital SQUID for magnetic field measurements with high dynamie range / I. Haverkamp, O.Wetzstein, J. Kunert, R. Stolz, T. Ortlepp, H. Toepfer Charakterystyka cyfrowego układu SQUID do pomiarów pola magnetycznego o szerokim zakresie dynamiki 31 Experimental study of radio frequency power broadening in ABMR-LIRF method / A. Krzykowski, P. Głowacki Badania zależności poszerzenia nasyceniowego od mocy pola mikrofalowego w metodzie ABMR-LIRF 35 Kwantowy wzorzec prądu elektrycznego / E. Dudek, M. Orzepowski, A. Tatar Quantum standard of electric current 38 Kompensacja wpływu temperatury na czas propagacji scalonych funktorów logicznych za pomocą napięcia zasilającego / M. Maćkowski, K. Lange Compensation of the temperaturę influence on the propagation time of integrated logical gates by means of supply voltage 42 New definition of the kelvin in terms of the Boltzmann's constant / A. Merlone, Ch. Musacchio, A. Szmyrka-Grzebyk Nowa definicja kelwina wyrażona przez stałą Boltzmanna 45 Application of the GMDH neural networks in prediction of corrections of the national time scale / W. Miczulski, Ł. Sobolewski Zastosowanie sieci neuronowych GMDH do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu 47 Fabrication of the 10 kω QHR Array device / T. Oe, K. Matsuhiro, T. Itatani, S. Gorwadkar, S. Kiryu, N.-H. Kaneko Wytwarzanie 10 kω matrycy QHR 49 Behavior of light emitting diodes at low temperature / J. Pająkowski Zachowanie diod elektroluminescencyjnych w niskiej temperaturze

17 52 Resonance features of coupled Josephson junctions in high temperature superconductors / Y. Shukrinov, P. Seidel Właściwości rezonansu sprzężonych złączy Josephsona w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych 55 Scanner configuration suitable for both Zener reference standards comparisons and JVS measurements / M. Šira, V. Nováková Zachovalová, J. Streit Konfiguracja skanera zdatnego do porównań pomiarów wzorców napięcia Zenera ze wzorcami Josephsona 57 Operation and accuracy of an automated cryocooler-based 10 Volt Josephson Yoltage standard system / M. Starkloff, G. Wende, S. Anders, M. Schubert, M. Meyer, H-G. Meyer Działanie i dokładność automatycznego kriogenicznego systemu wzorca napięcia 10 V ze złączami Josephsona 60 Josephson voltage standard comparison automation / Y. Tang Automatyka procesu komparacji kwantowego wzorca napięcia Josephsona 62 Quantum Hall effect in exfoliated graphene / M. Woszczyna, M. Friedemann, K. Pierz, F. Ahlers Kwantowy efekt Halla w eksfoliowanym grafenie 65 Transport elektronów przez nanozłącza formowane pomiędzy ostrzem ze złota i ferromagnetyczną nanostrukturą wielowarstwową (Ni 80 Fe 20 /Au/Co/Au) N / M. Wróblewski, M. Wawrzyniak, M. Nowicki, T. Luciński, M. Błaszyk, B. Susła Electron transport through nanocontacts formed between gold tip and ferromagnetic multilayer nanostructures (Ni 80 Fe 20 /Au/Co/Au) N 69 Fotowoltaika (str. I-LII)/ P. Panek TECHNIKA SENSOROWA 120 Electronic system for analyzing the electrical resistance of biological tissue in forensics / A. Manukova, I. Ivanov System elektroniczny do badania rezystancji elektrycznej tkanek biologicznych w medycynie sądowej TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 124 Konwersja sygnałów pasożytniczych w układach powielania częstotliwości / Z.R. Szczepaniak Corwersion of spurious signals in frequency multipliers TECHNIKI INFORMATYCZNE 128 Szyfry strumieniowe na przykładzie algorytmów A5/1 i Rabbit / R. Poznański Stream ciphers: A5/1 and Rabbit 131 Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach badawczych. Część 6. Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Interfejs SPI. Graficzny analizator impulsów / P. Borkowski Using PIC Microcontrollers in research applications. Part 6. Programming the Siemens S65 display. Serial Peripheral Interface (SPI). Graphical Signal Analyzer

18 136 Nowoczesne systemy doświetlania roślin oparte o najnow-sze osiągnięcia technologii SSL LED / W. Grzesiak, A. Bieńkowski, M. Żupnik, R. Wojciechowska, A. Kołtun, S. Kurpaska Modern systems based on the latest SSL LED technology for plants irradiation 139 Digitally controlled active oscillator designed by admittance matrix method / A. M. Płaza Sterowany cyfirowo aktywny oscylator harmoniczny projektowany metodą macierzy admitancyjnej 142 Rola optoelektroniki w Internecie przyszłości. Część 3 / R. Romaniuk The role of optoelectronics in the future Internet. Part Elektronika w pojazdach samochodowych. Cz. 3. Jak uzyskać dużą niezawodność / J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny, P. Guzdek Car electronics. Part 3. How to get high reliability 153 Jan Szczepanik - genialny Polak i światowej sławy wynalazca, twórca telewizji / Z. Trzaska Jan Szczepanik - the Pole of genius and world fame inventor, pionieer of television

19 nr 7 15 Parametryzacja sygnałów dla celów e-diagnostyki obiektów końcowych sieci energetycznej / A. Lisowiec Signal parametrization for e-diagnosis of power network equipment 18 Zastosowanie transformacji falkowej do badania rozkładu przebiegu czasowego prądu cewki otwierającej wyłącznika - badania symulacyjne / G. Brodziński Application of wavelet transform to trip coil current signal decomposition - simulation research 23 Aktywna kontrola w trakcie pracy dwustanowych torów wejściowych i wyjściowych urządzeń elektronicznych dla elektroenergetyki / Z. Kołodziejczyk Active on-line testing of bistable input and output channels of electronic bay controllers 26 Badanie cienkich nanostrukturalnych warstw metodą spektroskopii absorpcyjnej / A. Kamińska, K. Molenda The studies of thin nanostructural films by absorption spectroscopy 30 Programowanie filtrów akceptacyjnych i mechanizmy arbitrażu w sieci CAN / A. Kalinowski Programming of acceptance filters and mechanisms of arbitration in CAN networks 32 Automatyczny prober do precyzyjnych pomiarów właściwości elektromagnetycznych materiałów przy częstotliwościach mikrofalowych / M. Karliński, M. Kiełbasiński, J. Wójcik, J. Zając An automated prober for microwave precise measurements of electromagnetic properties of materials at microwave freguencies 34 Platforma sprzętowa dla systemów operacyjnych i aplikacji wbudowanych do zastosowań przemysłowych / L. Książek Hardware platform for embedded operating systems and applications for use in industry 38 Analiza powstawania zimnych połączeń lutowanych podzespołów BGA w montażu bezołowiowym / G. Kozioł, W. Stęplewski, T. Serzysko Investigation of the Head-in-Pillow component soldering defect in lead free soldering 43 Kompozyty polimerowe z nanododatkami do zastosowań w elektronice drukowanej / K. Janeczek, G. Kozioł, M. Jakubowska, A. Araźna, A. Młożniak, J. Borecki, K. Lipiec Polymer composites with nanoadditives for printed electronics 47 Cyfrowa regulacja amplitudy sygnału wyjściowego z układu cyfrowej syntezy częstotliwości / R. Przybysz Digital amplitudę control of output signal from direct digital synthesis 51 Struktura oprogramowania interfejsu graficznego w systemach wbudowanych / K. Makowiecki Structure of the graphical user interface software in embedded systems 54 Opracowanie i realizacja modułów programowych w urządzeniach EAZ na bazie dedykowanych bibliotek w języku XML / R. Suchecki Description of software modules in protection relays based on XML language libraries

20 57 Wpływ wielokrotnego stosowania roztworu do immersyjnego cynowania na przebieg procesu i lutowność osadzanych warstw cyny / A. Araźna, J. Bieliński, G. Kozioł, K. Janeczek, K. Lipiec Influence of repeated exploitation of immersion tin bath on tinning process and solderability of tin layers 61 Influence of substrate type on structure of C-Pd thin films / E. Kowalska, E. Czerwosz, M. Kozłowski, P. Firek, J. Rymarczyk, J. Radomska Wpływ rodzaju podłoża na strukturę cienkich warstw C-Pd 65 Quasi wielokrotna wiązka elektronów do spawania z obróbką cieplną / K. Olszewska, A. Czopik, S. Krawczyk Quasi multiple electron beam for welding with thermal processing 69 Symulacja naprężeń cieplnych występujących podczas chłodzenia retort pomiarowych / S. Ryciak, R. Kiełczewski, Ł. Grotkowski Thermal strain simulation in coal carbonization device reactor 72 Stanowisko do automatycznej kalibracji czujników temperatury z piecem dwustrefowym / R. Kiełczewski, Ł Grotkowski., S. Ryciak Temperature sensor automatic calibration unit with two heating zones furnace 75 Wpływ jakości powłok na płytce drukowanej na wyniki lutowania bezołowiowego / K. Bukat, J. Sitek, M. Kościelski Influence of PCB coatings guality on lead-free soldering results 82 Mikrorobot do lutowania punktowego do zastosowań w automatycznych systemach produkcyjnych / M. Kiełbasiński, W. Kopera, T.Kozłowski, W. Mocny Microrobot for point soldering for use in automated production systems 84 Zastosowanie systemu automatycznej inspekcji wizyjnej dla celów automatyzacji operacji lutowania punktowego w produkcyjnych liniach montażowych / K. Biernacki, M. Karliński, W. Kornacki Applications of automatic visual inspection system for automatisation of point-to-point soldering operation in production assembly lines 88 Wpływ procesów rozwijania powierzchni miedzi na wielkość zmian rezystancji rezystora cienkowarstwowego formowanego z folii NiP / K. Lipiec, A. Araźna, J. Borecki, K. Futera The influence of copper surface modification processes on changes of resistance of resistors made using thin NiP-foil 91 Próby zastosowania systemu eksperckiego w automatycznej analizie pracy wyłącznika / H. Chrzaniuk, P. Zybert Attempts of utilizing expert system techniques in automated analysis of circuit breaker operation 93 Wpływ wygrzewania na jakość warstw SiO 2 wytwarzanych na podłożach 4H-SJC metodą utleniania termicznego / K. Król, K. Kalisz, M. Sochacki, J. Szmidt Influence of post annealing process on quality of thermally oxide on 4H-SJC 96 Prognozowanie końcowej wartości współczynnika reakcyjności koksu w trakcie trwania pomiaru / A. Witowski, K.Jasek, W. Latocha The prediction of final value of coke reactivity index during the measurement execution

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS 1998 2 Edited by Zbigniew Jaworski Institute Offices: Research Affairs ul. Koszykowa 75, 00-662 Warsaw, Poland phone/fax (48) (22)

Bardziej szczegółowo

IMAPS 2014 Conference Programme:

IMAPS 2014 Conference Programme: Sunday 21.09: 15 00 Reception 19 00 21 00 Dinner 20 00 IMAPS Poland Board Meeting Monday 22.09: IMAPS 2014 Conference Programme: 7 00 9 00 Reception 9 00 9 15 Conference Opening 9 20 10 50 Plenary session

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 40-2012 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED w w w. m a s t e r s. c o m. p l Elementy i układy półprzewodnikowe Technologia LED Technologia LCD, OLED Technologia fotowoltaiczna Technologia łączeniowa Technologia bezprzewodowa Pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes Projekty 2013/2014 Nazwa Instytucji Politechnika Łódzka Michał Tylman, Katarzyna Nawrotek, Jacek Balcerzak, Kamil Kamiński, Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 2 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT 2011 2 Edited by Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska Institute Offices: Research Affairs Building of Radio Engineering GR room 239 ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010 www.traxelektronik.pl Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE MATERIAŁY KONFERENCYJNE X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UZBROJENIOWA Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa VIII SYMPOZJUM LIGHT-WEIGHT ARMOUR GROUP LWAG 2014 Symposium and Industry Focus Day

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I WYSTĄPIEŃ, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ITME W 2012 ROKU

WYKAZ PUBLIKACJI I WYSTĄPIEŃ, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ITME W 2012 ROKU INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH SO Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa Tel. 22 835 30 41/9 w. 108, 129, 498 e-mail: ointe@itme.edu.pl Joanna.Suska@itme.edu.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG Jerzy Sarnecki, K. Kopczyński W procesie epitaksji z roztworu wysokotemperaturowego otrzymano

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment Jerzy Kaleta Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment 2013 Książkę dedykuję mojej żonie Lenie Spis treści Spis treści książki...................................

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo