Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym"

Transkrypt

1 Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym zamawiajajcym (programom) - program sterujący (ang. control program) - nadzoruje wykonanie programów użytkowych oraz operacji wejscia/wyjscia, kontrola błędów - jądro systemu (ang. kernel, ang. nucleus) - program działający w komputerze nieustannie, często jest synonimem systemu operacyjnego Wymień zadania systemu operacyjnego (2): - tworzenie środowiska do wykonywania programów - powodowanie aby system komputerowy był wygodny w użyciu Wymień składowe systemu komputerowego wraz z ich angielskimi odpowiednikami (3): - sprzęt (ang. hardware) zasoby o specyficznej architekturze oraz organizacji zarządzane przez system operacyjny - system operacyjny (operating system) - program, który nadzoruje i koordynuje dostęp programów do zasobów - programy użytkowe (software) realizują, potrzeby użytkowników systemu komputerowego (kompilatory, bazy danych, gry,...) - użytkownicy (users) ludzie, maszyny, komputery.. Wymień ogólne funkcje komputera (4): - przetwarzanie danych - rożne formy i zakres wymagań - przechowywanie danych - krótkotrwałe - długotrwałe - przemieszczanie danych - proces wejscia/wyjscia między komputerem a urządzeniem peryferyjnym (zewnętrznym) - sterowanie wszystkimi powyższymi funkcjami Podaj strukturę komputera (5): - jednostka centralna (CPU) - pamięć główna - wejście/wyjście - magistrala systemowa Podaj strukturę procesora (6): - rejestry - jednostka arytmetyczno logiczna (ALU) - jednostka sterująca - połączenie wewnętrzne CPU Podaj strukturę jednostki sterującej (7): - rejestry i dekodery - układy logiczne szeregowania - synchronizacja i sterowanie - wewnętrzna szyna danych Narysuj schemat maszyny von Neumana (8): > Jednostka ---> arytmetyczno <-- logiczna (ALU) <--- Urządzenia wejścia- ^ pamięć wyjścia v główna Programowa ---> jednostka sterująca <

2 Opisz architekturę maszyny IAS, pamięci, rejestry, fromat danych i rozkazów (9): - pamięć: 1000 x 40 bitowych słów - reprezentacja binarna - 2 x 20 bitowe rozkazy - rejestry (pamiętane w CPU) - rejestr buforowy pamięci MBR: Master Buffer Register - rejestr adresowy pamięci MAR: Memory Address Reg. - rejestr rozkazów IR: Instruction Register - rejestr buforowy rozkazów IBR: Instruction Buffer Reg. - licznik programu PC : Program Counter - akumulator - AC: Acumulator - rejestr mnożenia-dzielenia MQ: Multiper-Quotier - format danych: ^ bit znaku - M(X, A:B) zawartość komórki pamięci o adresie X od bitu A do bitu B; M(X) = M(X, 0:39) - format rozkazów: - rozkaz dzieli się na rozkaz lewy i rozkaz prawy, każdy dwudziesto bitowy Rozkaz lewy Rozkaz prawy ^ ^ 8-bitowy adres kod lewego rozkazu Wymień funkcje jednostki centralnej oraz rejestry procesora (10): - funkcje: - pobieranie rozkazów z pamięci - interpretowanie rozkazów - pobieranie danych (z pamięci lub we/wy) - przechowywanie danych w pamięci - przetwarzanie danych - wykonywanie rozkazów - zapisywanie wyników (do pamięci lub we/wy) - rejestry: - licznik programu (PC) - adres rozkazu do pobrania - rejestr rozkazu (IR) - kod rozkazu - rejestr adresowy pamięci (MAR) - adres lokacji - rejestr buforowy pamięci (MBR) - dane do/z pamięci - rejestry PSW (ang. program status word) - słowo stanu programu, - informacje o stanie; dokładniej o PSW (bity, flagi) - znak - bit znaku ostatniej operacji - zero - wynik operacji = zero - przeniesienie (ang. carry) - przeniesienie w wielokrotnej precyzji - równość (ang. equal) - wynik porównania logicznego - przepełnienie - (ang. overflow) - zezwolenie/blokowanie przerwań - nadzorca tryb systemu lub tryb użytkownika

3 Wymień linie magistrali systemowej (11): - linie danych - do przenoszenia danych np. szyna danych 8b a rozkaz 16b: 2 x transfer z pamięci - linie adresowe - do określenia adresu danych - linie sterowania - do sterowania liniami - linie zasilania Wymień funkcje jednostki centralnej (12): To samo co pytanie 10. Wymień kategorie urządzeń we/wy (13): - przeznaczone do odczytu przez człowieka (np. monitor ekranowy, wydruk, dźwięk) - przeznaczone do odczytu przez maszynę (np. dyski magnetyczne, taśmy, czujniki w robotach) - komunikacyjne (np. modem, karta sieciowa) Wymień funkcje modułu we/wy (14): - sterowanie i taktowanie (zegar) - komunikacja z procesorem - komunikacja z urządzeniem - buforowanie danych - wykrywanie błędów Wymień i opisz sposoby realizacji we/wy (15): - programowane dane są wymieniane między procesorem a modułem we/wy, procesor czeka na zakończenie operacji we/wy, - sterowane przerwaniami procesor wydaje operację we/wy i wykonuje dalsze rozkazy do momentu zakończenia operacji we/wy (przerwanie we/wy), - bezpośredni dostęp do pamięci (ang. direct memory access DMA) moduł we/wy wymienia dane beżpośrednio z pamięcią bez udziału procesora Wymień i opisz metody dostępu do pamięci (16): - dostęp sekwencyjny (ang. sequential) - dostęp liniowy blok po bloku w przód lub w tył, - czas dostępu zależy od pozycji bloku względem pozycji bieżącej, przykład: taśmy, - dostęp bezpośredni (ang. direct) - każdy blok na unikalny adres, - czas dostępu realizowany przez skok do najbliższego otoczenia i sekwencyjne przeszukiwanie, przykład: dysk magnetyczny, - dostęp swobodny (ang. random) - każda adresowalna lokacja w pamięci ma unikatowy, fizycznie wbudowany mechanizm adresowania, - czas dostępu nie zależy od poprzednich operacji i jest stały, przykład: RAM, - dostęp skojarzeniowy (ang. associative) - dane są lokalizowane raczej na podstawie porównania z ich zawartością niż na podstawie adresu, - czas dostępu nie zależy od poprzednich operacji i jest stały, przykład: pamięć podręczna (ang. cache). Wymień rodzaje pamięci ze względu na własności fizyczne (17): - półprzewodnikowa (np. RAM), - magnetyczna (dysk, taśma), - magneto-optyczna (CD, DVD). Podaj hierarchię pamięci (18): - rejestry, - pamięć podręczna - poziom 1, - poziom 2, - pamięć główna, - dyskowa pamięć podręczna, - pamięć dyskowa, - pamięć optyczna taśmowa.

4 Wymień zastosowania oraz cechy pamięci DRAM (19): - bity zapamiętane jako ładunki w kondensatorach, - rozładowywanie, - okresowe odświeżanie ładunku, - prosta budowa, - mała, - tania, - wolna, - asynchroniczna, - zastosowania: pamięć główna. Wymień zastosowania oraz cechy pamięci SRAM (20): - bity przechowywane za pomocą przerzutników, - nie wymaga odświeżania, - bardziej złożona budowa, - większa, - droższa, - szybsza, - zastosowanie: pamięć podręczna. Wymień zastosowania oraz rodzaje pamięci ROM (21): - zapisywana w trakcie produkcji - bardzo droga dla małych serii, - pamięć programowalna (PROM, ang. programmable) - do zapisu (tylko raz) wymagane jest specjalne urządzenie, - pamięć głównie do odczytu (ang. read-mostly memory) - optycznie wymazywalna programowalna pamięć stała (ang. Erasable Programmable (EPROM)) - wymazywanie: naświetlanie promieniowaniem ultrafioletowym z układu znajdującego się w obudowie, - elektrycznie wymazywalna programowalna pamięć stała (ang. Electrically Erasable Programmable (EEPROM)) - zapisywane są tylko bajty zaadresowane, - zapisywanie trwa dłużej niż odczyt (kilka mikrosekund/b), - mniej gęsto upakowana niż EPROM, - pamięć błyskawiczna (ang. Flash memory) - wymazywanie elektryczne, - nie umożliwia wymazywania na poziomie bajtu, - szybsza niż EPROM, - tańsza niż EEPROM. Opisz stany cyklu rozkazu z przerwaniami (22): - obliczanie adresu rozkazu (iac - instruction address calculation) - adres następnej instrukcji - pobieranie rozkazu (if - instruction fetch) - wczytanie z pamięci do CPU - dekodowanie operacji rozkazu (iod - instruction operation decoding ) - obliczanie adresu argumentu (oac - operand address calculation) - pobieranie argumentu (of - operand fetch) - operacja na danych (do - data operation ) - operacja na danych - przechowanie argumentu (os - operand store) - zapisanie wyniku Opisz cykl przerwania (23): - do cyklu rozkazu dodaje się cykl przerwania - procesor sprawdza czy nastąpiło przerwanie - obecność sygnału przerwania - jeśli nie ma przerwania pobiera nowy rozkaz - jeśli następuje przerwanie to procesor:: - zawiesza wykonanie bieżącego programu - zachowuje kontekst bieżącego programu - ustawia licznik rozkazów (ang. Program Counter) na adres programu obsługi przerwań (ang. interrupt handler routine) - obsługuje przerwanie - odtwarza kontekst i kontynuuje przerwany program

5 Opisz typy przerwań (24): - programowe - np. przepełnienie arytmetyczne, dzielenie przez 0 - zegarowe - generowane przez wewnętrzny zegar procesora - umożliwia wywłaszczanie w systemie wielozadaniowym - we/wy - od modułu we/wy - sprzętowe - np. błąd parzystości pamięci Opisz sprzętową ochronę adresów (25): - sprzęt jednostki centralnej porównuje każdy adres wygenerowany w trybie użytkownika z zawartością rejestrów bazowego i granicznego - zwartości rejestru bazowego i granicznego mogą być załadowane jedynie w trybie monitora (load jest instrukcją uprzywilejowaną) - przerwanie protekcji pamięci Opisz zegarową ochronę CPU (26): - zegar jest ustawiany przez system operacyjny przed przekazaniem sterowania do programu użytkownika - w trakcie wykonywania programu zegar jest zmniejszany - jeśli zegar osiągnie 0 generowane jest przerwanie - ładuj zegar jest rozkazem uprzywilejowanym - zegar może być wykorzystany do realizacji podziału czasu (ang. time sharing) - przerwanie zegarowe następuje po wykorzystaniu kwantu czasu przez proces Opisz start systemu W2K (27): - rozruch systemu (ang. booting) - mały fragment kodu, przechowywany w ROM, określany jako program rozruchowy (ang. bootstrap program) lub elementarny program ładujący (ang. bootstrap loader) - program ładujący jest w stanie zlokalizować kod jądra systemu, wprowadzić go do pamięci i rozpocząć jego wykonanie - dwuetapowy program ładujący sprowadza do pamięci bardziej złożony program ładujący, który powoduje załadowanie jądra systemu - pierwszy sektor na dysku (ang. Master Boot Record, MBR) zawiera program boot, który zostaje wczytany do pamięci - uruchomiony zostaje program boot, który: - relokuje się aby zwolnić początkowe adresy pamięci na jądro systemu - czyta katalog root na dysku - wczytuje program ntldr - przekazuje sterowanie programowi ntldr: - czyta plik konfiguracyjny Boot.ini - wczytuje pliki: hal.dll, ntoskrnl.exe, bootvid.dll - wczytuje drivery (myszy,...) - przekazuje sterowanie programowi ntoskrnl.exe Opisz dualny tryb operacji (28): - system wielozadaniowy musi chronić system operacyjny oraz wykonywane programy przed każdym niewłaściwie działającym programem - należy wyposażyć sprzęt w środki pozwalające na rozróżnienie przynajmniej dwóch trybów pracy: - tryb użytkownika (ang. user mode) - wykonanie na odpowiedzialność użytkownika - tryb monitora (ang. monitor mode) = tryb nadzorcy (ang. supervisor mode ) = tryb systemu (ang. system mode) = tryb uprzywilejowany (ang. privileged mode) - wykonanie na odpowiedzialność systemu operacyjnego - bit trybu (ang. mode bit) w sprzęcie komputerowym wskazujący na bieżący tryb pracy: system (0), użytkownik (1), - wystąpienie błędu: przejście w tryb 0 Błąd/przerwanie Monitor < użytkownik > ustaw tryb 1 - rozkazy uprzywilejowane (ang. privileged) - tryb systemu

6 Wymień usługi systemu operacyjnego (29): - wykonanie programu - system powinien móc załadować program do pamięci i wykonać go, - operacje we/wy ponieważ program użytkowy nie wykonuje operacji we/wy bezpośrednio więc musi to oferować system - manipulowanie systemem plików - program musi mieć możliwość (pod kontrolą) do czytania, pisania, tworzenia i usuwania plików - komunikacja wymiana informacji pomiędzy procesami wykonywanymi na tym samym lub zdalnym komputerze np. za pomocą pamieci dzielonej (ang. shared memory) lub przekazywania komunikatów (ang. message passing) - wykrywanie błędów zapewnienie prawidłowości działania komputera poprzez wykrywanie i obsługę wszystkich błedów w jednostce centralnej, pamięci operacyjnej, urządzeniach we/wy (np. błąd sumy kontrolnej) i w programie użytkownika (np. przekroczenie czasu) - dodatkowe funkcje systemu nie są przeznaczone do pomagania użytkownikowi, lecz do optymalizacji działania samego systemu: - przydzielanie zasobów dla wielu użytkowników i wielu zadań w tym samym czasie - rozliczanie przechowywanie danych o tym, którzy użytkownicy i w jakim stopniu korzystają z poszczególnych zasobów komputera (statystyka użytkowania) - ochrona zapewnienie aby cały dostęp do zasobów systemu odbywał się pod kontrolą np. dostęp przez modem po podaniu hasła Co to jest funkcja systemowa (30): - funkcje systemowe (ang. system calls) tworzą interfejs między wykonywanym programem a systemem operacyjnym, - dostępne na poziomie języka maszynowego (asemblera) - IBM/370: rozkaz SIO (start input/output) - pewne języki zastępują asembler w programowaniu systemowym i umożliwiają bezpośrednie wykonywanie funkcji systemowych (np. C, C++, Bliss, PL/360, PERL) - win32 API (ang. Application Programmer Interface) - wielki zbiór procedur dostarczanych przez Microsoft, które umożliwiają realizację funkcji systemowych Wymień podstawowe metody przekazywania parametrów między procesorem a systemem (31): - są trzy metody przekazywania parametrów między wykonywanym programem a systemem operacyjnym - umieszczenie parametrów w rejestrach jednostki centralnej - zapamiêtanie parametrów w tablicy w pamięci operacyjnej i przekazanie adresu tej tablicy jako parametru w rejestrze - składowanie (ang. push) przez program parametrów na stosie (ang. stack) i zdejmowanie (ang. pop) ze stosu przez system operacyjny Wymień rodzaje funkcji systemowych (32): - nadzorowanie procesów - operacje na plikach - operacje na urz¹dzeniach - utrzymywanie informacji - komunikacja Wymień po siedem przykładów funkcji systemowych w W2K oraz Unixie (33): - unix (operacje na plikach): - utworzenie (create) i usunięcie (delete) - otwarcie (open) i zamknięcie (close) - czytanie (read), pisanie (write), zmiana położenia (reposition) - pobranie (get) i ustawienie (set) atrybutów (attributes) pliku - W2K (nadzorowanie procesów) - zakończenie (end), zaniechanie (abort) - załadowanie (load), wykonanie (execute) - utworzenie (create) i zakończenie (terminate) - pobranie (get) i ustawienie (set) atrybutów - czekanie czasowe (wait for time) - czekanie na zdarzenie (event), sygnał (signal) - przydział (allocate) i zwolnienie (free)

7 Wymień etapy realizacji polecenia w systemie Unix (34): - interpreter poleceń: powłoka (ang. shell) - system wielozadaniowy - wprowadzenie polecenia to zapoczątkowanie procesu funkcją systemową fork lub exec - powłoka oczekuje na zakończenie procesu - jeśli polecenie wykonuje się w tle (ang. background) to powłoka może przyjmować nowe polecenia - proces wykonuje funkcję systemową exit - powłoka może realizować nowe polecenie Wymień kategorie programów systemowych (35): - manipulowanie plikami (ang. file manipulation) - programy do tworzenia, usuwania, kopiowania, przemianowywania, składowania i wyprowadzania zawartości plików - informowanie o stanie systemu (ang. status information) - logi systemowe - tworzenie i zmienianie zawartości plików (ang. file modification) - np. edytory - translatory języków programowania (ang. programming language support) - C, Pascal, Basic, Lisp.. - ładowanie i wykonywanie programów (ang. program loading and execution) - konsolidatory i programy ładujące - komunikacja (ang. communications) - np. remote login - programy aplikacyjne (ang. application programs) Wymień trzy struktury systemów operacyjnych oraz przykłady ich realizacji (36): - monolityczna (ang. monolithic) - jądro jednoczęściowe - OS/ programistów 1M kodu w ciągu 5 lat - IBM/360 MVT/TSO - koszt 50M $ - AIX - Unix wersji IBM - jądro dwuczęściowe - MS-DOS, Unix - warstwowa (ang. layered) - struktura hierarchiczna - skutki małych zmian w jednej warstwie trudne do przewidzenia w innych warstwach - system THE (Technische Hogeschool w Eindhoven) - mikrojądra (ang. microkernel, µ-kernel) - jedynie bezwzględnie niezbędne funkcje systemowe w jądrze systemu (np. mikrojądro L4 ma 12kB kodu, 7 funkcji systemowych) - Mach opracowany w Carnegie-Mellon University - Tru64 UNIX Digital UNIX - Apple MacOS X Server - QNX - przykład systemu czasu rzeczywistego Wyjaśnij zasadę maszyny wirtualnej (37): - maszyna wirtualna (ang. virtual machine) jest logiczną konsekwencją podejęcia warstwowego: jądro systemu jest traktowane jako sprzęt - IBM VM/370, JavaOS, Tryb MS-DOS, Cygwin, VMware - maszyna wirtualna dostarcza identycznego interfejsu dla sprzętu - system operacyjny tworzy wirtualne systemy komputerowe, każdy proces ma do dyspozycji własne (wirtualne) jądro, dyski, pamięć, drukarki - zasoby fizycznego komputera są dzielone w celu utworzenia maszyn wirtualnych - planowanie przydziału procesora jest tak wykorzystane, że użytkownik ma wrażenie jakoby miał do dyspozycji własny procesor - spooling i system zarzadzania plikami jest wykorzystany tak, że powstaje wrażenie użytkowania drukarki, czytnika na wyłączność - zwykłe terminale użytkownika funkcjonują jak konsole operatorskie maszyny wirtualnej ( system interakcyjny CMS)

8 Podaj argumenty za i przeciw realizacji maszyny wirtualnej (38): - koncepcja maszyny wirtualnej dostarcza pełnej ochrony zasobów systemu, bowiem każda maszyna wirtualna jest całkowicie odizolowana od innych maszyn. Z drugiej strony izolacja taka utrudnia bezpośrednie dzielenie zasobów - system maszyn wirtualnych jest doskonałym narzędziem do badania systemów operacyjnych oraz poszukiwania kierunków ich rozwoju. Nie ma potrzeby wyłączać z eksploatacji systemu komputerowego w czasie trwania prac systemowych - można eksperymentowaæ na jednej z maszyn wirtualnych - metasystem operacyjny - system operacyjny nadzorujący jednoczesną pracę wielu systemów operacyjnych na jednym komputerze: np. 9xLinux, 2xW95, 2xWNT, 1xSolaris, 1xMS-DOS - koncepcja maszyny wirtualnej jest bardzo trudna do zaimplementowania dlatego, że zawsze będzie pokusa uzyskania oryginalnego systemu w pod postacią maszyny wirtualnej - petitio principii - błędne koło Wymień założenia projektowania systemu operacyjnego (39): - oczekiwania użytkownika - system operacyjny powinien być wygodny i łatwy w użyciu i do nauki, niezawodny, bezpieczny i szybki - oczekiwania projektanta systemu - system operacyjny powinien być łatwy w projektowaniu oraz realizacji; elastyczny, niezawodny, wolny od błędów i wydajny - sformułowane oczekiwania są niejasne, nieprecyzyjne, na domiar złego ogólny sposób realizacji jest nieznany Wymień stany procesu wraz z ich angielskimi odpowiednikami (40): - wykonujący się proces zmienia swój stan (ang. state) - nowy (ang. new): proces został utworzony - aktywny (ang. running): są wykonywane instrukcje - oczekiwanie (ang. waiting): proces czeka na zdarzenie (np. zakończenie we/wy) - gotowy (ang. ready): proces czeka na przydział procesora - zakończony (ang. terminated): proces zakończył działanie Opisz zawartość PCB (41): - każdy proces w systemie operacyjnym jest reprezentowany przez blok kontrolny procesu (ang. process control block - PCB) zawierający - stan procesu gotowy, nowy, aktywny, czekający, zatrzymany - licznik rozkazów - adres następnego rozkazu do wykonania w procesie - rejestry procesora - zależą od architektury komputera: akumulatory, rejestry (ogólne, bazowe, indeksowe) wskaźniki stosu przechowywane aby proces mógł być kontynuowany po przerwaniu - informacje o planowaniu przydziału procesora - priorytet procesu, wskaźniki do kolejek porządkujących zamówienia - informacje o zarządzaniu pamięcią - zawartości rejestrów granicznych, tablice stron, tablice segmentów w zależności od systemu używanej pamięci - informacje do rozliczeń - ilość zużytego czasu procesora i czasu rzeczywistego, ograniczenia czasowe, numery kont, numery zadań - informacje o stanie we/wy - lista zaalokowanych urządzeń, wykaz otwartych plików Wymień zasoby używane przez wątki (42): - wątek (ang. thread) nazywany niekiedy procesem lekkim (ang. lightweight process LWP) jest podstawową jednostką wykorzystania procesora. W skład tej jednostki wchodzą - licznik rozkazów - zbiór rejestrów - obszar stosu - wątek współużytkuje z innymi równorzędnymi wątkami - sekcję kodu - sekcję danych - zasoby systemu (takie jak otwarte pliki i sygnały) zwane wspólnie zadaniem (ang. task)

9 Wymień typy wątków (43): - wątki (ang. kernel-level) obsługiwane przez jądro - Mach, OS/2, Windows 9x/NT/2K, Linux, BeOS - wątki tworzone na poziomie użytkownika (ang. user-level) za pomocą funkcji bibliotecznych - system Andrew - POSIX: Pthreads, Mach: C-threads, Solaris 2: UI-threads - zaleta: szybsze przełączanie, wada: planowanie wątków - hybrydowe podejście - Solaris 2 - wątki zarządzane przez JVM - zielone (ang. green) watki w ramach maszyny wirtualnej - natywne (ang. nativ) watki w ramach systemu operacyjnego Wymień rodzaje planistów (44): - planista długoterminowy (ang. long-term scheduler) lub planista zadań (ang. job scheduler) - wybiera procesy, które powinny być sprowadzone do pamięci do kolejki procesów gotowych - planista krótkoterminowy (ang. short-term scheduler) lub planista przydziału procesora (ang. CPU scheduler) - wybiera proces następny do wykonania z kolejki procesów gotowych i przydziela mu procesor - planista krótkoterminowy jest wołany bardzo często (milisekundy) dlatego musi być bardzo szybki - planista długoterminowy jest wołany rzadko (sekundy, minuty) dlatego może nie być szybki - planista długoterminowy nadzoruje stopień wieloprogramowości (liczbę procesów w pamięci) - proces może być opisany jako jeden z - ograniczony przez we/wy (ang. I/O bound) - więcej czasu zajmuje we/wy niż dostęp do procesora - ograniczony przez dostęp do procesora (ang. CPU bound) więcej czasu zajmują obliczenia, we/wy sporadyczne - planista długoterminowy powinien dobrać mieszankę procesów (ang. process mix) zawierającą zarówno procesy ograniczone przez we/wy jak i procesor - planista średnioterminowy(ang. medium-term scheduler) swapping (wymiana) w celu uzyskania lepszego doboru procesów Wymień sytuacje w jakich planista przydziału procesora podejmuje decyzję o przydziale procesora (45): - decyzje o przydziale procesora podejmowane są - gdy proces przeszedł od stanu aktywności do czekania (np. z powodu we/wy) - gdy proces przeszedł od stanu aktywności do gotowości (np. wskutek przerwania) - gdy proces przeszedł od stanu czekania do gotowości (np. po zakończeniu we/wy) - gdy proces kończy działanie Wymień niebezpieczeństwa związane z wywłaszczeniami (46): - planowanie wywłaszczające: drogie i ryzykowne - co się stanie gdy wywłaszczony zostanie proces w trakcie wykonywania funkcji systemowej (np. zmiany danych w blokach opisu kolejki we/wy)? - UNIX czeka z przełączeniem kontekstu do zakończenia wywołania systemowego lub do zablokowania procesu na we/wy - nie można wywłaszczać procesu gdy wewnętrzne struktury jądra są niespójne - blokowanie przerwań przy wejściu do ryzykownych fragmentów kodu jądra Wymień kryteria stosowane przy doborze algorytmu najlepszego planowania (47): - wykorzystanie procesora - procesor musi być nieustannie zajęty pracą - powinno się mieścić od 40% (słabe obciążenie systemu) do 90% (intensywna eksploatacja) - przepustowość (ang. throughput) - liczba procesów kończących w jednosce czasu: długie procesy 1 na godzinę, krótkie - 10 na sekundę - czas cyklu przetwarzania (ang. turnaround time) - czas między nadejściem procesu do systemu a chwilą jego zakończenia: suma czasów czekania na wejście do pamięci, czekania w kolejce procesów gotowych, wykonywania we/wy, wykonania (CPU) Czas oczekiwania - suma kresów, w których proces czeka w kolejce procesów gotowych do działania - czas odpowiedzi (ang. response time) - ilość czasu między wysłaniem żądania a pojawieniem się odpowiedzi (bez czasu potrzebnego na wyprowadzenie odpowiedzi np. na ekran). Czas odpowiedzi jest na ogół uzależniony od szybkości działania urządzenia wyjściowego

10 Wymień kryteria optymalizacji algorytmu planowania (48): - maksymalne wykorzystanie procesora - maksymalna przepustowość - minimalny cykl przetwarzania - minimalny czas oczekiwania - minimalny czas odpowiedzi - minimalizowanie wariancji czasu odpowiedzi - mało algorytmów minimalizujących wariancję - pożądany system z sensownym i przewidywalnym czasem odpowiedzi Opisz algorytm FCFS (49): - pierwszy zgłoszony, pierwszy obsłużony (ang. first-come, first-served FCFS) - implementuje się łatwo za pomocą kolejek FIFO - blok kontrolny procesu dołączany na koniec kolejki, procesor dostaje PCB z czoła kolejki - załóżmy, ze mamy jeden proces P ograniczony przez procesor i wiele procesów ograniczonych przez we/wy (Q,R,..) - proces P uzyskuje procesor i procesy Q,.. kończą we/wy - urządzenia we/wy są bezczynne - proces P kończy swoją fazę procesora, procesy Q,... zadziałają szybko (mają krotkie fazy procesora bo są ograniczone przez we/wy) - proces P uzyskuje procesor, procesy Q,.. kończą we/wy... - efekt konwoju (ang. convoy effect) - procesy czekają aż wielki proces odda procesor - algorytm FCFS jest niewywłaszczający - proces utrzymuje procesor do czasu aż zwolni go wskutek zakończenia lub zamówi operację we/wy - algorytm FCFS jest kłopotliwy w systemach z podziałem czasu bowiem w takich systemach ważne jest uzyskiwanie procesora w regularnych odstępach czasu - //Według tego schematu proces, który pierwszy zamówił procesor, pierwszy go otrzyma. Implementację tego algorytmu łatwo otrzymuje się za pomocą kolejki FIFO. Blok kontrolny procesu wchodzącego do kolejki procesów gotowych jest dołączony do końca kolejki. Wolny procesor przydziela się procesorowi z czoła kolejki procesów gotowych. Algorytm planowania metodą FCFS łatwo zaprogramować i zrozumieć jego kod. Opisz algorytm SJF wywłaszczający (50): - algorytm najpierw najkrótsze zadanie (ang. shortest-job-first - SJF) wiąże z każdym procesem długość jego najbliższej z przyszłych faz procesora. Gdy procesor staje się dostępny wówczas zostaje przydzielony procesowi o najkrótszej następnej fazie (gdy fazy są równe to mamy FCFS) - wywłaszczający SJF usunie proces jeśli nowy proces w kolejce procesów gotowych ma krótszą następną fazę procesora od czasu do zakończenia procesu; metoda najpierw najkrótszy pozostały czas (ang. shortest-remaining-time-first - SRTF) Opisz algorytm RR (51): - planowanie rotacyjne (ang. round-robin - RR) zaprojektowano dla systemów z podziałem czasu - każdy proces otrzymuje małą jednostkę czasu, nazywaną kwantem czasu (ang. time quantum, time slice) zwykle od 10 do 100 milisekund. Gdy ten czas minie proces jest wywłaszczany i umieszczany na końcu kolejki zadań gotowych (FCFS z wywłaszczeniami) - jjeśli jest n procesów w kolejce procesów gotowych a kwant czasu wynosi q to każdy proces otrzymuje 1/n czasu procesora porcjami wielkości co najwyżej q jednostek czasu. - każdy proces czeka nie dłużej niż (n-1)*q jednostek czasu - wydajność algorytmu - gdy q duże to RR przechodzi w FCFS - gdy q małe to mamy dzielenie procesora (ang. processor sharing) ale wtedy q musi być duże w stosunku do przełączania kontekstu (inaczej mamy spowolnienie) - mniejszy kwant czasu zwiększa przełączanie kontekstu - czas cyklu przetwarzania zależy od kwantu czasu Rozważmy, procesy: p1, p2, p3, p4, p5 o nast. Czasach trwania fazy (milisekundach):?,?,?,?. Narysuj diagram Gantta dla algorytmów FCFS, SJF, z i bez wywłaszczeń, RR (kwant = 1) oraz oblicz ich średnie czasy cyklu przetwarzania i oczekiwania (52): - Wykład 7

11 Opisz algorytm wielopoziomowych kolejek ze sprzężeniem zwrotnym (53): - kolejki wielopoziomowe z sprzężeniem zwrotnym (ang. multilevel feedback queue scheduling) umożliwiają przesuwanie procesów między kolejkami - proces, który zużywa za dużo procesora można zdymisjonować poprzez przesunięcie go do kolejki o niższym priorytecie i dzięki temu zapobiec zagłodzeniu innych procesów - postępowanie takie prowadzi do pozostawienia procesów ograniczonych przez we/wy oraz interakcyjnych w kolejkach o wyższych priorytetach - trzy kolejki: - Q0 - kwant czasu 8 milisekund - Q1 - kwant czasu 16 milisekund - Q2 - FCFS - planowanie - nowe zadanie wchodzi do kolejki Q0 obsługiwanej przez FCFS. Zadanie dostaje 8 milisekund i jeśli się nie zmieści w tym czasie zostaje przeniesione na koniec kolejki Q1 - w kolejce Q1 zadanie jest znów obsługiwane przez algorytm FCFS i dostaje dodatkowe 16 milisekund. Jeśli ponownie nie zmieści się w tym czasie zostaje wywłaszczone do kolejki Q2 - algorytm ten daje najwyższy priorytet procesom o fazie nie większej niż 8ms, procesy o fazie między 8ms i 24ms są także szybko obsługiwane; długie procesy wchodzą do kolejki 2 i są obsługiwane (FCFS) w cyklach pracy procesora nie wykorzystanych przez procesy z kolejek 0 i 1 - planowanie ze sprzężeniem zwrotnym jest najogólniejszym i najbardziej złożonym algorytmem planowania przydziału procesora - planista wielopoziomowych kolejek ze sprzężeniem zwrotnym jest określony za pomocą następujących parametrów - liczba kolejek - algorytm planowania dla każdej kolejki - metody użytej do decydowania o awansowaniu (ang. upgrade) procesu do kolejki o wyższym priorytecie - metody użytej do decydowania o zdymisjonowaniu (ang. demote) procesu do kolejki o niższym priorytecie - metody wyznaczenia kolejki, do której trafia proces potrzebujący obsługi Wymień metody oceny algorytmów planowania (54): - modelowanie deterministyczne - przyjmuje się konkretne, z góry określone obciążenie robocze systemu i definiuje zachowanie algorytmu w warunkach tego obciążenia. Jest to odmiana oceny analitycznej (ang. analytic evaluation) - dla danego zbioru procesów mających zadane uporządkowanie i wyrażone w milisekundach fazy procesora rozważamy algorytmy planowania (FCFS, SJF, RR (o zadanym kwancie czasu), itp.) - pytanie: który algorytm minimalizuje czas oczekiwania? - modelowanie deterministyczne jest proste i szybkie, daje konkretne liczby pozwalające dokonać wyboru algorytmu planowania - modelowanie deterministyczne wymaga jednak specyficznych sytuacji i dokładnej wiedzy dlatego nie zasługuje na miano ogólnie użytecznego - modele obsługi kolejek analiza obsługi kolejek w sieciach(ang. queueing-network analysis) - wzór Little a: n = l*w liczba procesów opuszczających kolejkę musi się równać liczbie procesów przychodzących - n - średnia długość kolejki - W - średni czas oczekiwania w kolejce - l - ilość nowych procesów na sekundę - symulacja sterowana rozkładami - ma ograniczoną dokładność - taśma śladów zdarzeń rzeczywistego systemu może poprawić dokładność - implementacja - kosztowna ale dokładna ocena Podaj definicję impasu (55): - zbiór procesów jest w stanie impasu, gdy każdy proces z tego zbioru czeka na zdarzenie, które może być spowodowane tylko przez inny proces z tego samego zbioru

12 Wymień warunki wystąpienia impasu w systemie (56): - do impasów może dochodzić wtedy, kiedy w systemie zachodzą jednocześnie cztery warunki - wzajemne wykluczanie (ang. mutual exclusion) - przetrzymywanie i oczekiwanie (ang. hold and wait) - brak wywłaszczeń (ang. no preemption) - czekanie cykliczne (ang. circular wait) - wzajemne wykluczanie zajdzie wtedy gdy przynajmniej jeden zasób jest niepodzielny; zasobu w danym czasie może używać tylko jeden proces - przetrzymywanie i oczekiwanie zajdzie wtedy jeśli istnieje proces, któremu przydzielono co najmniej jeden zasób i który oczekuje na przydział dodatkowego zasobu, przetrzymywanego przez inny proces - brak wywłaszczeń zajdzie wtedy gdy zasób może zostać zwolniony jedynie z inicjatywy przetrzymującego go procesu (np. po zakończeniu) - czekanie cykliczne zajdzie wtedy jeśli istnieje zbiór czekających procesów { P0, P1, Pn }, takich że proces P0 czeka na zasób trzymany przez proces P1, proces P1 czeka na zasób trzymany przez proces P2,, proces Pn-1 czeka na zasób trzymany przez proces Pn, oraz proces Pn czeka na zasób trzymany przez proces P0 Wymień metody zapobiegania impasom (57): - zapewnić, aby nie mógł wystąpić przynajmniej jeden z czterech warunków koniecznych: - wzajemne wykluczanie dotyczy jedynie zasobów niepodzielnych (np. drukarek); nie można zaprzeczyć temu warunkowi bowiem niektóre zasoby są z natury niepodzielne - przetrzymywanie i oczekiwanie - aby zapewnić, że warunek ten nigdy nie wystąpi w systemie trzeba zagwarantować, że gdy proces zamawia zasób to nie powinien trzymać innych zasobów - każdy proces zamawia i otrzymuje wszystkie swoje zasoby przed rozpoczęciem działania (np. najpierw wywołania systemowe dotyczące zasobów, potem pozostałe) - proces może zamówić zasób o ile nie ma żadnych zasobów - zanim proces zamówi zasób musi wpierw wszystkie oddać - wady: słabe wykorzystanie zasobów, możliwość głodzenia - brak wywłaszczeń - trzeba zapewnić, że zasoby nie ulegają wywłaszczeniu jedynie z inicjatywy przetrzymującego je procesu - jeśli proces żąda zasobu i nie może go otrzymać to traci wszystkie swoje zasoby i czeka na nie - jeśli proces zamawia jakieś zasoby to się sprawdza czy są one dostępne - jeśli są dostępne to się je przydziela - jeśli są trzymane przez proces, który sam czeka na jakiś zasób to się mu zasoby odbiera i przydziela zamawiającemu - w przeciwnym razie proces czeka i może utracić zasoby - czekanie cykliczne - sposobem aby warunek ten nigdy nie wystąpił w systemie jest przyporządkowanie wszystkim zasobom danego typu kolejnych liczb i żądanie, aby - każdy proces zamawiał zasoby we wzrastającym porządku numeracji - alternatywnie można wymagać aby proces zamawiający zasób miał zawsze zwolnione zasoby o numeracji wyższej od zamawianego - porządek używania zasobów: np. taśmy - 3, drukarki - 4 Podaj definicję stanu bezpiecznego (58): - kiedy proces żąda wolnego zasobu system musi zadecydować czy przydzielenie zasobu pozostawi system w stanie bezpiecznym - system jest w stanie bezpiecznym (ang. safe) jeśli istnieje taki porządek przydzielania zasobów każdemu procesowi, który pozwala na uniknięcie impasu - system jest w stanie bezpiecznym jeśli istnieje bezpieczny ciąg procesów - system jest w stanie zagrożenia (ang. unsafe) jeśli nie jest w stanie bezpiecznym - ciąg procesów <P1, P2,, Pn> jest bezpieczny jeśli dla każdego procesu Pi, jego potencjalne zapotrzebowanie na zasoby może być zaspokojone przez bieżąco dostępne zasoby + zasoby użytkowane przez wszystkie procesy Pj, przy czym j<i - jeśli Pi żąda zasobów, które nie są natychmiast dostępne, to Pi może poczekać aż skończą się wszystkie procesy Pj - jeśli Pj skończą, Pi może otrzymać wszystkie potrzebne zasoby, dokończyć pracę, zwolnić zasoby i zakończyć - jeśli Pi zakończy, Pi+1 może otrzymać niezbędne zasoby itd.

13 Wymień sposoby likwidacji impasu (59): - likwidowanie impasu zaniechanie (abort) - zaniechanie wszystkich zakleszczonych procesów - usuwanie procesów pojedynczo, aż do wyeliminowania cyklu impasu - na kolejność zaniechania ma wpływ - priorytet procesu - długość czasu wykonania i czas pozostały do zakończenia - zasoby i typy potrzebne do zakończenia - ilość procesów do przerwania - interakcyjność lub wsadowość - likwidowanie impasu wywłaszczanie - wybór ofiary minimalizowanie kosztów - wycofanie (ang. rollback) - wycofanie procesu do bezpiecznego stanu, od którego można go będzie wznowić - głodzenie - ten sam proces może być zawsze ofiarą, podobnie jak i ten sam proces może być ciągle wycofywany. Trzeba zadbać aby proces mógł być delegowany do roli ofiary tylko skończoną liczbę razy - likwidowanie impasu podejście mieszane - podstawowe strategie - zapobieganie (ang. prevention) - unikanie (ang. avoidance) - wykrywanie (ang. detection) - strategie stosowane osobno nie nadają się do rozwiązywania problemów z przydzielaniem zasobów - podział wszystkich zasobów na hierarchicznie uporządkowane klasy - w obrębie klas dobieramy najodpowiedniejsze techniki pokonywania impasu - system składa się z klas zasobów - zasoby wewnętrzne (bloki kontrolne) - pamięć główna - zasoby zadania (urządzenia, pliki) - wymienny obszar pamięci pomocniczej - strategie postępowania z impasami w obrębie każdej z klas - porządkowanie zasobów - wywłaszczanie - unikanie impasu - wstępny przydział Dana jest migawka systemu. Posługując się algorytmem bankiera określ czy system jest w stanie bezpiecznym? Jeśli proces złoży zamówienie to czy jest możliwe jego natychmiastowe spełnienie?? (60): - wykład 8. Wymień etapy przetwarzania programu użytkownika (61): - wymiana - przydział ciągły - wtronicowanie - segmentacja - segmentacja ze stronicowaniem Opisz zasadę konsolidacji dynamicznej (62): - konsolidację opóźnia się do czasu wykonania - w obrazie binarnym, w miejscu odwołania bibliotecznego znajduje się tylko namiastka (ang. stub) procedury będąca małym fragmentem kodu, wskazującym jak odnaleźć odpowiedni, rezydujący w pamięci podprogram biblioteczny lub jak załadować bibliotekę jeśli podprogramu nie ma w pamięci - namiastka wprowadza na swoje miejsce adres podprogramu i go wykonuje - system operacyjny sprawdza podprogram czy jest w pamięci a jeśli nie ma to go sprowadza Opisz różnicę między adresacją logiczną i fizyczną (63): - logiczny adres wygenerowany przez CPU; jeśli odwzorowany na adres fizyczny podczas wykonywania programu wtedy jest to wirtualny adres - fizyczny adres - adres widziany przez sterownik pamięci - adres logiczny i fizyczny jest taki sam podczas kompilacji i ładowania; logiczny(wirtulany) i fizyczny adres różnią się podczas wykonania

14 Objaśnij pojęcia : swapping, roll in, roll out (64): - swapping tymczasowe odsyłanie procesu do pamięci pomocniczej i pobieranie go stamtąd z powrotem do pamięci operacyjnej w celu kontynuowania działania - roll out wytaczanie - roll in wtaczanie - oba pojęcia dotyczą wariantu wymiany wykorzystywanego w planowaniu priorytetowym; proces niskopriorytetowy zostaje wyswapowany w sytuacji gdy nadejdzie proces wysokopriorytetowy do kolejki procesów gotowych; proces wysokopriorytetowy zostaje załadowany do pamięci i wykonany, a gdy skończy, to proces o niższym priorytecie może być sprowadzony do pamięci i wznowiony Wymień sposoby, jak na podstawie listy wolnych dziur spełnić zamówienie procesu na pamięć (65): - pierwsze dopasowanie: (ang. first-fit) - najlepsze dopasowanie: (ang. best-fit) - najgorsze dopasowanie: (ang. worst-fit) Wyjaśnij różnicę między fragmentacją zewnętrzną i wewnętrzną (66): - fragmentacja zewnętrzna (ang. external fragmentation) - suma wolnych obszarów w pamięci wystarcza na spełnienie zamówienia ale nie tworzą one ciągłego obszaru opisuje stan przed przydzieleniem pamięci - fragmentacja wewnętrzna ( ang. internal fragmentation) - zaalokowana pamięć jest nieznacznie większa od żądania alokacji pamięci; różnica ta stanowi bezużyteczny kawałek pamięci wewnątrz przydzielonego obszaru opisuje stan po przydzieleniu Opisz paging (67): - logiczna przestrzeń adresowa procesu może być nieciągła tj. procesowi można przydzielać dowolne dostępne miejsca w pamięci fizycznej - pamięć fizyczną dzieli się na bloki stałej długości zwane ramkami (ang. frames) (rozmiar jest potęgą 2, między 512B a 16MB) - pamięć logiczną dzieli się na bloki tego samego rozmiaru zwane stronami (ang. pages) - pamiętana jest lista wolnych ramek - wykonanie procesu o rozmiarze n stron wymaga znalezienia n wolnych ramek i załadowanie w nie procesu - utworzenie tablicy stron (ang. page table) do odwzorowywania adresów logicznych na fizyczne - eliminuje się fragmentację zewnętrzna ale może powstać fragmentacja wewnętrzna Podaj schemat translacji adresu przy stronicowaniu (68): - stronicowanie wymaga wsparcia sprzętowego - adres wygenerowany przez CPU jest dzielony na dwie części: - numer strony (ang. Page number) (p) używany jako indeks w tablicy stron zawierającej adresy bazowe wszystkich stron w pamięci fizycznej - odległość na stronie (ang. Page offset ) (d) w połączeniu z adresem bazowym definuje fizyczny adres pamięci posyłany do jednostki pamięci Opisz implementację tablicy stron (69): - tablicę stron przechowuje się w pamięci operacyjnej - rejestr bazowy tablicy stron (ang. Page-table base register - PTBR) wskazuje położenie tablicy stron - rejestr długości tablicy stron (ang. Page-table length register - PTLR) wskazuje rozmiar tablicy stron; zwartość ta jest badana w celu sprawdzenia czy dany adres jest dozwolny - schemat ten wymaga dwóch kontaktów z pamięcia w celu uzyskania dostępu do bajtu - jeden do wpisu do tablicy stron, drugi do danego bajtu. W większości przypadków takie opóźnienie jest nie do zaakceptowania - problem ten rozwiązuje się za pomocą specjalnej, małej i szybko przeszukiwanej, sprzętowej pamięci podręcznej zwanej rejestrami asocjacyjnymi (ang. associative registers ) lub buforami translacji adresów stron (ang. translation look-aside buffers -TLBs) Podaj wzór na efektywny czas dostępu do pamięci (70): - przeglądnięcie rejestrów asocjacyjnych =? jednostek czasu - niech cykl pamięci wynosi 1 mikrosekundę - współczynnik trafień (ang. hit ratio) - procent numerów stron odnajdowanych w rejestrach asocjacyjnych; współczynnik zależy od liczby rejestrów asocjacyjnych - współczynnik trafień =? - Effective Access Time (EAT) - EAT = (1 +?)? + (2 +?)(1 -?) = 2 +? -?

15 Podaj schemat translacji adresu przy odwróconej tablicy stron (71): - odwrócona tablica stron (ang. inverted page table) ma po jednej pozycji dla każdej rzeczywistej strony pamięci (ramki) - każda pozycja zawiera adres wirtualny strony przechowywanej w ramce rzeczywistej pamięci oraz informacje o procesie posiadającym stronę - zmniejsza się rozmiar pamięci potrzebnej do pamiętania wszystkich tablic stron, jednak zwiększa się czas potrzebny do przeszukania tablicy przy odwołaniu do strony - tablica haszowania (ang. hash table) ogranicza szukanie do jednego lub najwyżej kilku wpisów w tablicy stron Podaj schemat translacji adresu przy haszowanej tablicy stron (72): - przestrzeñ adresowa > 32 bitów - numer strony pamięci wirtualnej jest odwzorowany (ang. hashed ) przy pomocy funkcji haszującej na pozycje w tablicy (ang. hashed page table) - wszystkie strony wirtualne którym odpowiada ta sama pozycja w tablicy (kolizja) zostają umieszczone na jednej liście (metoda łańcuchowa) - element listy: numer strony wirtualnej (p), numer strony pamięci (r), wskaźnik do następnego elementu listy Podaj schemat translacji adresu przy segmentacji (73): - adres logiczny = <numer segmentu, odległość w segmencie> - tablica segmentów ( segment table ) - jest wykazem par : - bazy zawiera początkowy adres fizyczny w pamięci - granicy długości segmentu - STBR - rejestr bazowy tablcy segmentów ( Segment-table base register) - wskazuje na tablicę segmentów w pamięci - STLR - rejestr dlugości tablcy segmentów ( Segment- table length register) - liczba segmentów przypadających na program - jeśli: - numer segmentu >= STLR to błąd - odległość w segmencie >= tablica segmentów [ numer segmentu ].granica to bład - w przeciwnym wypadku - adres fizyczny = tablica segmentów [ numer segmentu ].baza + odleglosc w segmencie Podaj schemat translacji adresu przy segmentacji z dwupoziomowym schematem stronicowania (74): - adres logiczny = <p1,p2,d> - p1 indeks do zewnetrznej tablicy stron - p2 przesuniecie na stronie zewnetrznej tablicy stron - d - odleglosc na stronie - adres fizyczny = ((zewnetrzna tablica stron[p1])[p2])+d - oczywiscie przy kazdym odniesieniu nalezy sprawdzic czy nie przekroczone zostały granice. Wymień zalety pamięci wirtualnej (75): - brak ograniczeń na pamięć - więcej programów lepsze wykorzystanie procesora - można jedynie część programu załadować do pamięci w celu wykonania ( reszta nieużywana (procedury obsługi rzadkich blędów) albo nadmiarowa (np. nadmiarowe tablice) jest w pamięci wirtualnej ) - logiczan przestrzeń adresowa może być większa niż fizyczna - kopiowanie przy zapisie ( copy-on-write) przy tworzeniu procesu - odwzorowanie plików do pamięci ( memory-mapped files ) przy tworzeniu procesu Wymień sposoby implementacji pamięci wirtualnej (76): - stronicowanie na żądanie demand paging - segmentacja na żądanie demand segmentation Opisz stronicowanie na żądanie (77): - nigdy nie dokonuje się wymiany strony w pamięci o ile nie jest to konieczne ( procedura leniwej wymiany - lazy swapper ) Jesli strona jest potrzebna to odwołaj sie do niej; gdy odwołanie jest niepoprawne - przerwij, gdy brak strony w pamięci to ją do niej sprowadź. Jest to zgodne z zasadą lokalności odniesień.

16 Opisz obsługę braku stron (78): - system operacyjny sprawdza wewnętrzną tablicę oraz decyduje że: - jeśli odwołanie niedozwolone - kończy proces - jeśli odwołanie dozwolone tylko zabrakło strony w pamięci to sprowadza tę stronę - system znajduje wolną ramkę na liście wolnych ramek - gdy nie ma wolnej ramki to szukamy strony w pamięci która nie jest używana i zapisujemy ją na dysk - system wczytuje stronę z dysku do wolnej ramki - system wstawia bit 1 w tablicy stron - system wykonuje przerwany rozkaz Podaj wzór na obliczenie sprawności stronicowania (79): - EAT efektywny czas dostępu - p prawdopodobieństwo braku strony( 0 brak braku stron, 1 - każde odwołanie generuje brak strony ) - cd - czas dostępu do pamięci - cz - czas obsługi strony ( obsługa przerawnia wywołanego brakiem strony, czytanie strony, wznowienie procesu ) - EAT = (1-p)*cd+p*cz Wymień komponenty czasu obsługi page-fault (80): - przejście do systemu operacyjnego - przechowanie kontekstu - określenie, że przerwanie to brak strony - okreslenie dopuszczalności i położenia strony - czytanie z dysku do wolnej ramki - przydzielenie procesora w trakcie transferu - przerwanie we/wy po transferze strony - odebranie sterowania i przełączenie kontekstu - skorygowanie tablicy stron - czekanie na przydział procesora i wznowienie Opisz zastępowanie strony (81): - przebieg: - ochrona przed nadprzydziałem ( over-allocation) pamięci przez dodanie do obsługi braku strony możliwości zastąpienia strony ( page replacement ) - zlokalizowanie potrzebnej strony na dysku - odnalezienie wolnej ramki - jeśli ramka istnieje zostaje użyta - w przeciwnym wypadku typowanie ramki ofiary ( victim ) - ramka ofiara zapisana na dysk, zmiana w tablicy stron - wczytanie potrzebnej strony - wznowienie procesu - udoskonalenia: - dodanie bitu modyfikacji ( zabrudzenia ) ( modify ( dirty )) do zredukowania czasu - tylko strony zmodyfikowanie są zapisywane na dysk. Skonstruuj przykład ilustrujący anomalię Belady.ego (82): - anomalia Belady ego (ang. Belady s anomaly) odzwierciedla fakt, że w niektórych algorytmach zastępowania stron współczynnik braków stron może wzrastać ze wzrostem wolnych ramek (mimo, że intuicja zdaje się sugerować, że zwiększenie pamięci procesu powinno polepszyć jego działanie) - przykład dla algorytmu FIFO: - ciąg odniesień: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5-3 ramki (3 strony mogą być w pamięci w tym samym czasie) - 9 braków stron - 4 ramki (4 strony mogą być w pamięci w tym samym czasie) 10 braków stron Opisz algorytm zastępowania stron FIFO (83): - algorytm FIFO (ang. First-In-First-Out) stowarzysza z każdą ze stron czas kiedy została ona sprowadzona do pamięci - jeśli trzeba zastąpić stronę to zastępowana jest najstarsza ze stron - implementuje się za pomocą kolejek FIFO

17 Opisz algorytm zastępowania stron LRU (84): - zastąp tę stronę, która najdawniej była użyta (ang. Least Recently Used) - nie jest dotknięty anomalią Belady ego - odwracalność - dwie implementacje - liczniki do każdej pozycji w tablicy stron dołączamy rejestr czasu użycia, do procesora zaś dodajemy zegar logiczny lub licznik. Wskazania zegara są zwiększane wraz z każdym odniesieniem do pamięci. Ilekroć występuje odniesienie do pamięci, tylekroć zawartość rejestru zegara jest kopiowana do rejestru czasu użycia należącego do danej strony w tablicy stron - stos przy każdym odwołaniu do strony jej numer wyjmuje się ze stosu i umieszcza na szczycie - najlepsza implementacja to dwukierunkowa lista ze wskaźnikami do czoła i do końca - najwyżej 6 zmian wskaźników - nie jest potrzebne przeszukiwanie listy Opisz algorytm zastępowania stron OPT (85): - zastąp tę stronę, która najdłużej nie będzie używana; nazywany OPT lub MIN - nie ma anomalii Belady ego - bardzo trudny do realizacji bo wymaga wiedzy o przyszłej postaci ciągu odniesień (podobnie jak przy planowaniu procesora metodą SJF) - używany głównie w studiach porównawczych - wiedza o tym, że jakiś algorytm odbiega od optymalnego o 12,3% a średnio jest od niego gorszy o 4,7% może okazać się cenną Wymień algorytmy zastępowania stron dotknięte anomalią Beladye go (86): - FIFO Opisz zegarowy algorytm drugiej szansy (87): - bit odniesienia (ang. reference bit) - z każdą stroną stowarzyszamy na początku bit 0 - czytanie lub pisanie na stronie ustawia bit na 1 - zastąp stronę jeśli ma bit 0 - nie można poznać porządku użycia stron - algorytm drugiej szansy (ang. second chance) - algorytm FIFO (wymaga zegara) - gdy strona (FIFO) ma bit odniesienia = 1 to strona dostaje drugą szansę na pobyt pamięci: - bit odniesienia = 0 i czas przybycia = bieżący - zostawia się stronę w pamięci - zastępuje się następną w porządku FIFO stronę według powyższych zasad - ulepszony algorytm drugiej szansy - (x,y) - x - bit odniesienia, y- bit modyfikacji - 4 klasy (od najniższej) - (0,0) - nie używana ostatnio i nie zmieniana: najlepsza ofiara - (0,1) - nie używana ostatnio ale zmieniona: gorsza ofiara bo wymaga zapisu na dysk - (1,0) - używana ostatnio i czysta: może być wkrótce użyta - (1,1) - używana ostatnio i zmieniana - najgorsza ofiara, prawdopodobnie będzie zaraz użyta - algorytm drugiej szansy ale zastępujemy pierwszą napotkaną stronę z najniższej niepustej klasy (x,y) Rozważmy następujący ciąg odniesień?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,? ile braków stron wystąpi gdy mamy 1,2,3,4,5,6 lub 7 ramek dla algorytmów FIFO, OPT, LRU?? (88) Wykład 10

18 Co to jest trashing i jakie są jego przyczyny (89): - jeśli proces nie ma wystarczająco dość ramek to współczynnik braków stron jest znaczny. Powoduje to: - słabe wykorzystanie CPU - system operacyjny reaguje: trzeba zwiększyć wieloprogramowość i podnieść wykorzystanie CPU - nowy procesy z kolejki procesów gotowych staje się aktywnym - szamotanie (ang. trashing) proces się szamoce jeśli spędza więcej czasu na stronicowaniu niż na wykonaniu - przyczyny szamotania: - system operacyjny nadzoruje wykorzystanie jednostki centralnej - jeśli jest ono za małe planista przydziału procesora zwiększa stopień wieloprogramowości - strony zastępowane są według globalnego algorytmu bez brania pod uwagę do jakich procesów należą - procesom zaczyna brakować stron - procesy ustawiają się w kolejce do urządzenia stronicującego - planista opróżnia kolejkę procesów gotowych Opisz budowę portu we/wy (90): - port we/wy składa się z 4 rejestrów (dł. 1B-4B) - stan (ang. status) - zawiera bity czytane przez procesor - zakończenie polecenia, dostępność danych w rejestrze, dane wyjściowe, wykrycie błędu - sterowanie (ang. control) zapisywany przez procesor - rozpoczęcie polecenia, zmiana trybu pracy urządzenia (komunikacja pełnodupleksowa, szybkość portu) - dane wejściowe (ang. data-in) czytany przez procesor - pobranie informacji z urządzenia - dane wyjściowe (ang. data-out) - dane zapisywane przez procesor - układy FIFO - rozszerzają pojemność rejestrów Opisz polling (91): Ciąg uzgodnień procesor-sterownik: - aktywne czekanie (ang. busy-waiting), odpytywanie (ang.polling) - procesor czyta bit zajętości do czasu aż będzie on równy 0 - trzy cykle rozkazowe procesora do odpytania: czytanie rejestru urządzenia, operacja koniunkcji (wydobycie bitu zajętoœci), skok przy wartości niezerowej - procesor ustawia bit pisania (ang. write bit) w rejestrze poleceń i wpisuje bajt do rejestru danych wyjściowych - procesor ustawia bit gotowości polecenia - sterownik ustawia bit zajętości - sterownik czyta rejestr poleceń - rozpoznaje polecenie pisania, czyta bajt z rejestru danych wejściowych i wykonuje operację we/wy na urządzeniu - sterownik ustawia bit gotowości polecenia na 0 i bit błędu (ang. error bit) w rejestrze stanu oraz ustawia bit zajętości na 0

19 Opisz cykl we/wy obsługiwany przerwaniami (92): - odpytywanie staje się niewydajne w sytuacji rzadkich przypadków gotowości urządzenia - osprzęt procesora ma ścieżkę zwaną linią zgłaszania przerwań (ang. interrupt request line), którą procesor bada w cyklu rozkazu - jeśli procesor wykryje przerwanie od sterownika to przechowa dane określające bieżący stan (PC) i wykona skok do procedury obsługi przerwania (ang. interrupt-handler) - wykrycie przyczyny przerwania - wykonanie niezbędnych czynności - rozkaz powrotu z przerwania - sprzęt sterownika przerwań (ang. interrupt controller) powinien zapewnić - opóźnianie obsługi przerwania podczas działań krytycznych - brak odpytywania urządzeń w celu wykrycia sprawcy - przerwania wielopoziomowe o różnym priorytecie - przerwania maskowalne (ang. maskable) pozwalają wyłączyć zgłoszenia żądań - adres obsługi przerwania znajduje się w tablicy zwanej wektorem przerwań (ang. interrupt vector) - system poziomów priorytetów przerwań (ang. interrupt priority levels) umożliwia opóźnianie przez procesor obsługi przerwań niskopriorytetowych bez maskowania wszystkich przerwań i pozwala wywłaszczać procesy ich obsługi - mechanizm przerwania stosuje się również do obsługi sytuacji wyjątkowych (ang. exceptions) - dzielenie przez 0, rozkaz uprzywilejowany Opisać DMA (93): - DMA controller wyspecjalizowany procesor zwany sterownikiem bezpośredniego dostępu do pamięci. - DMA = Direct Memory Access - podłączony do magistrali urządzeń peryferyjnych. Gdy chcemy uniknąć programowanego we/wy w celu np. lepszego wykorzystania procesora wykonuje on część pracy podczas bezpośredniego dostępu do pamięci. - przesyłanie w trybie DMA: - procesor zapisuje w pamięci blok sterujący DMA (wskaźnik źródła, miejsce docelowego przesyłania i licznik) - sterownik DMA pobiera adres tego bloku (DMA przejmuje nadzór nad operacją we/wy). Przesyłanie między sterownikiem DMA i sterownikiem urządzenia dokonuje się za pomocą pary przewodów nazywanych zamówieniem DMA (DMA request) i potwierdzeniem DMA (DMA acknowledge). - procesor kontynuuje pracę (po pauzie na transfer) - DMA spowalnia CPU (cycle stealing) - Tryb DMA umożliwia ransfer danych bezpośrednio pomiędzy pamięcią (wirtualną) i urządzeniem we/wy. Scharakteryzować różnice między urządzeniami we/wy (94): - strumień znaków (character stream) : urządzenie znakowe przesyła bajt po bajcie. - Bloki (block) : urządzenie blokowe przesyła jednorazowo blok danych. - synchroniczność sterowana zegarem. - asynchroniczność sterowana znakiem stopu i startu. - dzielenie lub wyłączność. - prędkość działania nawet TB na sekundę. - czytanie&pisanie, tylko czytanie, tylko pisanie. Opisać interfejs urządzeń znakowych i blokowych (95): - interfejs urządzenia blokowego (np. dyski) : - komendy : czytaj, pisz, szukaj (Unix dostęp przez interfejs plików) - surowe we/wy np. dostęp do baz danych - pliki odwzorowywane w pamięci (memory mapped file) mechanizm jak w stronicowaniu na żadanie - interfejs urządzeń znakowych (klawiatura, mysz, port szeregowy) - komendy pobrania (get) i przekazania (put) jednego znaku (character stream) - oprogramowanie biblioteczne może tworzyć dostęp na zasadzie przesyłania całych wierszy tekstu : buforowanie i redagowanie (np. kasowanie znaków - backspace) Wymienić funkcje czasomierzy (96). - podawanie bieżącego czasu - podawanie upływającego czasu - powodowanie wykonania operacji w ustalonej chwili

20 Co to jest blokowane wywołanie systemowe (97): - jest to wywołanie, które wykonuje proces gdy jego działanie zostaje wstrzymane (do zakończenia we/wy). Proces wtedy staje się czekającym a po zakończeniu (we/wy) proces staje się gotowy. - niektóre procesy wymagają nieblokowanego we/wy (sygnały z klawiatury i myszy przeplatane przerwaniem i wyświetlaniem danych na ekranie). Podaj wzór na średni czas dostępu do dysków (98): - T_a = T_s + 1/2r + T -T_s średni czas przeszukiwania (5 do 10ms) - r prędkość w obrotach na min (10000 rpm) - T - czas transferu - T=b/r*N - b - ilość transferowanych bajtów; N - ilość bajtów na ścieżkę - przykład: 2650 sektorów = 512B*320S*8T = 1.3MB - pierwsza ścieżka: 10ms+ 6/2ms + 6ms = 19ms - następne ścieżki: 3ms + 6ms =9ms; T= 19ms+7*9ms=0.082s - niesekwencyjnie: 2560*(10ms + 3ms + 6*512B/512B*320) = 2560* ms= s Co to jest semantyka kopii (99): - semantyka kopii jest to własność, która gwarantuje, że wersja danych zapisana na dysku będzie z chwili odwołania się aplikacji do systemu gdy np. chcemy zapisać dane z bufora na dysk. Wywoływana jest funkcja systemowa pisz, w tym czasie w buforze następuje zmiana danych. Można w wywołaniu systemowym pisz przekopiować dane do bufora w jądrze. Wymień algorytmy planowania we/wy dla dysków (100): - FIFO (ang First-in, First-out), - PRI (ang. priority), - LIFO (ang Last-in, First-out), - SSTF (ang. Shortest service time first), - SCAN, -?? - C-SCAN, - N-step-SCAN, - FSCAN Opisz algorytm SCAN (101): - głowice przemieszczają się w jednym kierunku do ostatniej ścieżki lub do ostatniego żądania w danym kierunku - kierunek zostaje następnie odwrócony - neguje zasadę lokalności odniesień - nie ma możliwości głodzenia - SCAN faworyzuje zadania o żądaniach we/wy na skrajnych ścieżkach Wymienić etapy przekształcania zamówień we/wy na operacje sprzętowe (102): - (Na przykładzie zamówienia procesu a systemie z plikiem z dysku). - identyfikacja nośnika (urządzenia) pliku - przetłumaczenie nazwy pliku na jego reprezentacje w urządzeniu - fizyczne czytanie z urządzenia do bufora - udostępnianie danych zamawiającemu procesorowi - przekazanie sterowania procesowi po wykonanej operacji we/wy Podaj sposoby na poprawienie wydajności we/wy (103): - zmniejszać liczbę przełączeń kontekstu - zmniejszać liczbę kopiowań danych w pamięci podczas przekazywanie ich od urządzenia do aplikacji - zmniejszać częstość występowania przerwań przez stosowanie wielkich przesłań i przemyślnych sterowników oraz odpytywania - zwiększać współbieżność za pomocą sterowników pracujących w trybie DMA lub kanałów w celu odciążenia procesora - realizować elementarne działania za pomocą sprzętu i pozwalać na ich współbieżne wykonywanie w sterownikach urządzeń - równoważyć wydajność procesora, podsystemów pamięci, szyny i operacji we/wy - przeciążenie w jednym miejscu powoduje bezczynność w innych miejscach Podać imię i nazwisko twórcy systemu Linux oraz rok pojawienia się pierwszej wesji systemu Linux (104): - Linus Torvalds, 14.V.1991 Linux-0.01

Działanie systemu operacyjnego

Działanie systemu operacyjnego Budowa systemu komputerowego Działanie systemu operacyjnego Jednostka centralna dysku Szyna systemowa (magistrala danych) drukarki pamięci operacyjnej sieci Pamięć operacyjna Przerwania Przerwania Przerwanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną SOE Systemy Operacyjne Wykład 7 Zarządzanie pamięcią operacyjną dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Hierarchia pamięci czas dostępu Rejestry Pamięć podręczna koszt

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu komputerowego

Architektura systemu komputerowego Architektura systemu komputerowego Klawiatura 1 2 Drukarka Mysz Monitor CPU Sterownik dysku Sterownik USB Sterownik PS/2 lub USB Sterownik portu szeregowego Sterownik wideo Pamięć operacyjna Działanie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 9 Pamięć operacyjna Właściwości pamięci Położenie Pojemność Jednostka transferu Sposób dostępu Wydajność Rodzaj fizyczny Własności fizyczne Organizacja Położenie pamięci

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Zarządzanie pamięcią

Wykład 7. Zarządzanie pamięcią Wykład 7 Zarządzanie pamięcią -1- Świat idealny a świat rzeczywisty W idealnym świecie pamięć powinna Mieć bardzo dużą pojemność Mieć bardzo krótki czas dostępu Być nieulotna (zawartość nie jest tracona

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora CPU scheduling. Koncepcja szeregowania. Planista przydziału procesora (planista krótkoterminowy) CPU Scheduler

Planowanie przydziału procesora CPU scheduling. Koncepcja szeregowania. Planista przydziału procesora (planista krótkoterminowy) CPU Scheduler Planowanie przydziału procesora CPU scheduling Koncepcja szeregowania Koncepcja szeregowania (Basic Concepts) Kryteria szeregowania (Scheduling Criteria) Algorytmy szeregowania (Scheduling Algorithms)

Bardziej szczegółowo

Przełączanie kontekstu. Planista średnioterminowy. Diagram kolejek. Kolejki planowania procesów. Planiści

Przełączanie kontekstu. Planista średnioterminowy. Diagram kolejek. Kolejki planowania procesów. Planiści Kolejki planowania procesów Diagram kolejek Kolejka zadań (job queue) - tworzą ją procesy wchodzące do systemu. Kolejka procesów gotowych (ready queue) - procesy gotowe do działania, umieszczone w pamięci,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne, architektura komputerów

Systemy operacyjne, architektura komputerów Systemy operacyjne, architektura komputerów 1. Struktura komputera: procesor, we/wy, magistrala, pamiec. Działanie komputera. Linie magistrali systemowej. Linia danych do przenoszenia danych np. szyna

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne III

Systemy operacyjne III Systemy operacyjne III WYKŁAD Jan Kazimirski Pamięć wirtualna Stronicowanie Pamięć podzielona na niewielki bloki Bloki procesu to strony a bloki fizyczne to ramki System operacyjny przechowuje dla każdego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Wykład nr 8 (29.01.2009) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ OPERACYJNĄ

ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ OPERACYJNĄ ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ OPERACYJNĄ Wiązanie adresów adr.symbol -> adr. względne ->adresy pamięci kompilacja; kod bezwzględny (*.com) ładowanie; kod przemieszczalny wykonanie adr.względne -> adr. bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami pamięci

Zarządzanie zasobami pamięci Zarządzanie zasobami pamięci System operacyjny wykonuje programy umieszczone w pamięci operacyjnej. W pamięci operacyjnej przechowywany jest obecnie wykonywany program (proces) oraz niezbędne dane. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4 Pamięć wirtualna Przygotował: Ryszard Kijaka Wykład 4 Wstęp główny podział to: PM- do pamięci masowych należą wszelkiego rodzaju pamięci na nośnikach magnetycznych, takie jak dyski twarde i elastyczne,

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. System komputerowy

System komputerowy. System komputerowy System komputerowy System komputerowy System komputerowy układ współdziałających ze sobą (według pewnych zasad) dwóch składowych: sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania (software) po to,

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 12 Wspomaganie systemu operacyjnego: pamięć wirtualna Partycjonowanie Pamięć jest dzielona, aby mogło korzystać z niej wiele procesów. Dla jednego procesu przydzielana jest

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 7 Jan Kazimirski 1 Pamięć podręczna 2 Pamięć komputera - charakterystyka Położenie Procesor rejestry, pamięć podręczna Pamięć wewnętrzna pamięć podręczna, główna Pamięć zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Pamięć wirtualna. Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB

Wykład 8. Pamięć wirtualna. Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wykład 8 Pamięć wirtualna Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wprowadzenie Podstawowa idea: System operacyjny pozwala na wykorzystanie pamięci o pojemności większej,

Bardziej szczegółowo

Procesy, wątki i zasoby

Procesy, wątki i zasoby Procesy, wątki i zasoby Koncepcja procesu i zasobu, Obsługa procesów i zasobów, Cykl zmian stanów procesu i kolejkowanie, Klasyfikacja zasobów, Wątki, Procesy i wątki we współczesnych systemach operacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej Technologia informacyjna Urządzenia techniki komputerowej System komputerowy = hardware (sprzęt) + software (oprogramowanie) Sprzęt komputerowy (ang. hardware) zasoby o specyficznej strukturze i organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym

Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym Cele: przydział zasobów pamięciowych wykonywanym programom, zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych procesów (ochrona pamięci), efektywne wykorzystanie dostępnej

Bardziej szczegółowo

obszar bezpośrednio dostępny dla procesora rozkazy: load, store (PAO rejestr procesora)

obszar bezpośrednio dostępny dla procesora rozkazy: load, store (PAO rejestr procesora) Pamięć operacyjna (main memory) obszar bezpośrednio dostępny dla procesora rozkazy: load, store (PAO rejestr procesora) cykl rozkazowy: pobranie rozkazu z PAO do rejestru rozkazów dekodowanie realizacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Schematy zarzadzania pamięcia

Schematy zarzadzania pamięcia Schematy zarzadzania pamięcia Segmentacja podział obszaru pamięci procesu na logiczne jednostki segmenty o dowolnej długości. Postać adresu logicznego: [nr segmentu, przesunięcie]. Zwykle przechowywana

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj

Systemy operacyjne. wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj Systemy operacyjne wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj Plan wykładów 1. Wprowadzenie, 2. Procesy, wątki i zasoby, 3. Planowanie przydziału procesora, 4. Zarządzanie pamięcią operacyjną,

Bardziej szczegółowo

Struktury systemów operacyjnych

Struktury systemów operacyjnych Struktury systemów operacyjnych Zadania s.o. Usługi s.o. Budowa s.o. Podejście warstwowe Przykładowe konstrukcje Funkcje systemowe Programy systemowe Maszyny wirtualne Tworzenie i uruchamianie s.o. Procesy

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne Pamięć wirtualna cz. 2

Systemy Operacyjne Pamięć wirtualna cz. 2 Systemy Operacyjne Pamięć wirtualna cz. 2 Arkadiusz Chrobot Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 20 stycznia 2007 1 1 Wstęp 2 Minimalna liczba ramek 3 Algorytmy przydziału

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - procesy

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - procesy Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - procesy Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 Zasoby: PROCES wykonujący się program ; instancja programu

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów

Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów przeznaczonych do wykonania w komputerze (ang. software).

Bardziej szczegółowo

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Budowa procesora 80386 Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Pierwszy prawdziwy procesor 32-bitowy. Zawiera wewnętrzne 32-bitowe rejestry (omówione zostaną w modułach następnych), pozwalające przetwarzać

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera. Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt

Architektura komputera. Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt Architektura komputera Architektura von Neumanna: Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt Zawartośd tej pamięci jest adresowana przez wskazanie miejsca, bez względu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki JA-L i Pamięci

Podstawy Informatyki JA-L i Pamięci Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Operator elementarny Proste układy z akumulatorem Realizacja dodawania Realizacja JAL dla pojedynczego bitu 2 Parametry

Bardziej szczegółowo

3 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK SP.06 Rok akad. 2011/2012 2 / 22

3 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK SP.06 Rok akad. 2011/2012 2 / 22 ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH struktury procesorów ASK SP.06 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 1 Maszyny wirtualne 2 3 Literatura c Dr inż. Ignacy

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności.

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Organizacja pamięci Organizacja pamięci współczesnych systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Wykład nr 7 (15.05.2010) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie komputera to wykonywanie programu Program składa się z rozkazów przechowywanych w pamięci Rozkazy są przetwarzane w dwu krokach:

Podstawowe zadanie komputera to wykonywanie programu Program składa się z rozkazów przechowywanych w pamięci Rozkazy są przetwarzane w dwu krokach: Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 6 2/46 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

KOMPONENTY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH KOMPONENTY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl PRZYDZIAŁ CZASU PROCESORA Cel: Stałe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WEJŚCIA-WYJŚCIA

SYSTEMY WEJŚCIA-WYJŚCIA SYSTEMY WEJŚCIA-WYJŚCIA Systemy wejścia-wyjścia mają na celu umożliwienie wprowadzania informacji do komputera (wpisywanie tekstu, odczytywanie i zapisywanie danych na urządzeniach pamięci masowej itp.)

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski Budowa i zasada działania komputera 1 dr Artur Bartoszewski Jednostka arytmetyczno-logiczna 2 Pojęcie systemu mikroprocesorowego Układ cyfrowy: Układy cyfrowe służą do przetwarzania informacji. Do układu

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 Cel wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działanie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Metody obsługi zdarzeń

Metody obsługi zdarzeń SWB - Przerwania, polling, timery - wykład 10 asz 1 Metody obsługi zdarzeń Przerwanie (ang. Interrupt) - zmiana sterowania, niezależnie od aktualnie wykonywanego programu, spowodowana pojawieniem się sygnału

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści wykładów:

Pytania do treści wykładów: Pytania do treści wykładów: Wprowadzenie: 1. Jakie zadania zarządzania realizowane są dla następujących zasobów: a) procesor, b) pamięć, c) plik? 2. W jaki sposób przekazywane jest sterowanie do jądra

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Zadania systemu operacyjnego. Abstrakcyjne składniki systemu. System komputerowy

Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Zadania systemu operacyjnego. Abstrakcyjne składniki systemu. System komputerowy Systemy operacyjne Systemy operacyjne Dr inż. Ignacy Pardyka Literatura Siberschatz A. i inn. Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa Skorupski A. Podstawy budowy i działania komputerów, WKiŁ, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność systemów a organizacja pamięci Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Motywacja - memory wall Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 2 Organizacja pamięci Organizacja pamięci:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Paweł Pełczyński

Systemy operacyjne. Paweł Pełczyński Systemy operacyjne Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie Struktura systemów operacyjnych Procesy i Wątki Komunikacja międzyprocesowa Szeregowanie procesów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne SZYNA ADRESOWA SZYNA DANYCH SZYNA STEROWANIA ZEGAR PROCESOR PAMIĘC UKŁADY WE/WY Centralna jednostka przetw arzająca (CPU) DANE PROGRAMY WYNIKI... URZ. ZEWN. MO NITORY, DRUKARKI, CZYTNIKI,...

Bardziej szczegółowo

Od programu źródłowego do procesu

Od programu źródłowego do procesu Zarządzanie pamięcią Przed wykonaniem program musi być pobrany z dysku i załadowany do pamięci. Tam działa jako proces. Podczas wykonywania, proces pobiera rozkazy i dane z pamięci. Większość systemów

Bardziej szczegółowo

architektura komputerów w. 8 Zarządzanie pamięcią

architektura komputerów w. 8 Zarządzanie pamięcią architektura komputerów w. 8 Zarządzanie pamięcią Zarządzanie pamięcią Jednostka centralna dysponuje zwykle duża mocą obliczeniową. Sprawne wykorzystanie możliwości jednostki przetwarzającej wymaga obecności

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów PROCESY I ZARZĄDZANIE PROCESAMI

Projektowanie oprogramowania systemów PROCESY I ZARZĄDZANIE PROCESAMI Projektowanie oprogramowania systemów PROCESY I ZARZĄDZANIE PROCESAMI plan Cechy, właściwości procesów Multitasking Scheduling Fork czym jest proces? Działającą instancją programu Program jest kolekcją

Bardziej szczegółowo

Projektowanie. Projektowanie mikroprocesorów

Projektowanie. Projektowanie mikroprocesorów WYKŁAD Projektowanie mikroprocesorów Projektowanie układ adów w cyfrowych - podsumowanie Algebra Boole a Bramki logiczne i przerzutniki Automat skończony System binarny i reprezentacja danych Synteza logiczna

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 9 Zarządzanie pamięcią. Toruń, 2004 Działanie systemu Peryferia Komputer Procesy Pamięć System Sterowanie Linie komunikacyjne Wejście- Wyjście

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 4 - zarządzanie pamięcią

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 4 - zarządzanie pamięcią Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 4 - zarządzanie pamięcią Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 PLAN: 2. Pamięć rzeczywista 3. Pamięć wirtualna

Bardziej szczegółowo

Informatyka, systemy, sieci komputerowe

Informatyka, systemy, sieci komputerowe Informatyka, systemy, sieci komputerowe Systemy operacyjne wykład 2 Procesy i wątki issk 1 SO koncepcja procesu i zasobu Proces jest elementarną jednostką pracy zarządzaną przez system operacyjny, wykonującym

Bardziej szczegółowo

Struktury systemów operacyjnych

Struktury systemów operacyjnych Struktury systemów operacyjnych Składowe systemu. Usługi systemu operacyjnego. Wywołania systemowe. Programy systemowe. Struktura systemu. Maszyny wirtualne. Projektowanie i implementacja systemu. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych 2

Architektura Systemów Komputerowych 2 Architektura Systemów Komputerowych 2 Pytania egzaminacyjne z części pisemnej mgr inż. Leszek Ciopiński Wykład I 1. Historia i ewolucja architektur komputerowych 1.1. Czy komputer Z3 jest zgodny z maszyną

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Struktury systemów operacyjnych Usługi, funkcje, programy. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Struktury systemów operacyjnych Usługi, funkcje, programy. mgr inż. Krzysztof Szałajko Struktury systemów operacyjnych Usługi, funkcje, programy mgr inż. Krzysztof Szałajko Usługi systemu operacyjnego Wykonanie programu System operacyjny umożliwia wczytanie programu do pamięci operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą Koncepcja pliku Metody dostępu Organizacja systemu plików Metody alokacji Struktura dysku Zarządzanie dyskiem Struktura pliku Prosta sekwencja słów lub

Bardziej szczegółowo

Q E M U. http://www.qemu.com/

Q E M U. http://www.qemu.com/ http://www.qemu.com/ Emulator procesora Autor: Fabrice Bellard Obsługiwane platformy: Windows, Solaris, Linux, FreeBSD, Mac OS X Aktualna wersja: 0.9.0 Większość programu oparta na licencji LGPL, a sama

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia elektroniki współczesnej

Wybrane zagadnienia elektroniki współczesnej Wybrane zagadnienia elektroniki współczesnej y pracy, Marika Kuczyńska Fizyka Techniczna IV rok 20-03-2013, AGH prezentacji y pracy 1 2 y pracy 3 4 5 6 Jednostka wykonawcza, instrukcje (Marika) Rodzina

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. dr inż. Jerzy Sas. e-mail: jerzy.sas@pwr.wroc.pl

Systemy operacyjne. dr inż. Jerzy Sas. e-mail: jerzy.sas@pwr.wroc.pl Plan wykładu Systemy operacyjne dr inż. Jerzy Sas e-mail: jerzy.sas@pwr.wroc.pl 1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia, rys historyczny, architektura systemu komputerowego, architektura systemu operacyjnego,

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka PAMIĘCI Część 1 Przygotował: Ryszard Kijanka WSTĘP Pamięci półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów systemów cyfrowych. Służą do przechowywania informacji w postaci cyfrowej. Liczba informacji,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Interfejsy, urządzenia we/wy i komunikacja. Linie magistrali

Wstęp do informatyki. Interfejsy, urządzenia we/wy i komunikacja. Linie magistrali Wstęp doinformatyki Architektura interfejsów Interfejsy, urządzenia we/wy i komunikacja Dr inż. Ignacy Pardyka Akademia Świętokrzyska Kielce, 2001 Slajd 1 Slajd 2 Magistrala Linie magistrali Sterowanie

Bardziej szczegółowo

System wejścia-wyjścia

System wejścia-wyjścia System wejścia-wyjścia Trzy rodzaje urządzeń wejścia-wyjścia: wyjścia: Urządzenia pamięci (dyski, taśmy) Urządzenia przesyłania danych (karty sieciowe, modemy) Urządzenia komunikacji z człowiekiem (klawiatury,

Bardziej szczegółowo

43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania

43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania 43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania Typy pamięci Ulotność, dynamiczna RAM, statyczna ROM, Miejsce w konstrukcji komputera, pamięć robocza RAM,

Bardziej szczegółowo

Procesy i wątki. Blok kontrolny procesu. Proces. Proces - elementy. Stan procesu. Blok kontrolny procesu

Procesy i wątki. Blok kontrolny procesu. Proces. Proces - elementy. Stan procesu. Blok kontrolny procesu Proces Procesy i wątki Proces jest wykonywanym programem. Wykonanie procesu musi przebiegać w sposób sekwencyjny ( w dowolnej chwili na zamówienie naszego procesu może być wykonany co najwyżej jeden rozkaz

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania Plan wykładu Bazy danych Wykład 10: Fizyczna organizacja danych w bazie danych Model logiczny i model fizyczny Mechanizmy składowania plików Moduł zarządzania miejscem na dysku i moduł zarządzania buforami

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Procesy i wątki. Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB

Wykład 3. Procesy i wątki. Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wykład 3 Procesy i wątki Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Pojęcie procesu Program = plik wykonywalny na dysku Proces = uruchomiony i wykonywany program w pamięci

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe Programowanie niskopoziomowe ASSEMBLER Teodora Dimitrova-Grekow http://aragorn.pb.bialystok.pl/~teodora/ Program ogólny Rok akademicki 2011/12 Systemy liczbowe, budowa komputera, procesory X86, organizacja

Bardziej szczegółowo

IdyllaOS. Prosty, alternatywny system operacyjny. www.idyllaos.org. Autor: Grzegorz Gliński. Kontakt: milyges@gmail.com

IdyllaOS. Prosty, alternatywny system operacyjny. www.idyllaos.org. Autor: Grzegorz Gliński. Kontakt: milyges@gmail.com IdyllaOS www.idyllaos.org Prosty, alternatywny system operacyjny Autor: Grzegorz Gliński Kontakt: milyges@gmail.com Co to jest IdyllaOS? IdyllaOS jest to mały, prosty, uniksopodobny, wielozadaniowy oraz

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność systemów a organizacja pamięci Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność obliczeń Dla wielu programów wydajność obliczeń można traktować jako wydajność pobierania z pamięci

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia SWB - Systemy operacyjne w systemach wbudowanych - wykład 14 asz 1 Podstawowe zagadnienia System operacyjny System czasu rzeczywistego Systemy wbudowane a system operacyjny Przykłady systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku Zapisywanie pliku Czytanie pliku Zmiana pozycji w pliku Usuwanie pliku Skracanie pliku

Tworzenie pliku Zapisywanie pliku Czytanie pliku Zmiana pozycji w pliku Usuwanie pliku Skracanie pliku System plików Definicje: Plik jest logiczną jednostką magazynowania informacji w pamięci nieulotnej Plik jest nazwanym zbiorem powiązanych ze sobą informacji, zapisanym w pamięci pomocniczej Plik jest

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. Pamięć wirtualna

Pamięć wirtualna. Pamięć wirtualna Pamięć wirtualna Pamięć wirtualna Podstawy. Stronicowanie na żądanie. Kopiowanie przy zapisie. Zastępowanie stron. Algorytmy zastępowania stron. Przydział ramek. Szamotanie (migotanie). Pliki odwzorowywane

Bardziej szczegółowo

DOS COMMAND.COM. Rys. 2. Główne moduły programowe systemu operacyjnego DOS. Interpreter poleceń. Rys. 3. Warstwowa struktura systemu DOS

DOS COMMAND.COM. Rys. 2. Główne moduły programowe systemu operacyjnego DOS. Interpreter poleceń. Rys. 3. Warstwowa struktura systemu DOS System Operacyjny DOS DOS (ang. Disc Operating System) jest to 16-bitowy jednozadaniowy system operacyjny. Głównym zadaniem systemu jest obsługa plików w systemie FAT (ang. File Allocation Table) i wsparcie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - wątki

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - wątki Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - wątki Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 PLAN: 1. Wątki 2. Planowanie przydziału procesora (szeregowanie

Bardziej szczegółowo

System pamięci. Pamięć wirtualna

System pamięci. Pamięć wirtualna System pamięci Pamięć wirtualna Pamięć wirtualna Model pamięci cache+ram nie jest jeszcze realistyczny W rzeczywistych systemach działa wiele programów jednocześnie Każdy może używać tej samej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Budowa Mikrokomputera

Budowa Mikrokomputera Budowa Mikrokomputera Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Podstawowe elementy komputera Procesor Pamięć Magistrala (2/16) Płyta główna (ang. mainboard, motherboard) płyta drukowana komputera,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ OPERACYJNĄ

ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ OPERACYJNĄ ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ OPERACYJNĄ Wiązanie adresów adr.symbol -> adr. względne ->adresy pamięci kompilacja; kod bezwzględny (*.com) ładowanie; kod przemieszczalny wykonanie adr.względne -> adr. bezwzględne

Bardziej szczegółowo

System komputerowy, rodzaje, jednostki pamięci

System komputerowy, rodzaje, jednostki pamięci System komputerowy, rodzaje, jednostki pamięci Wykład: system komputerowy, warstwy systemu, podstawowe pojęcia systemowe, GUI, jądro, powłoka, interpreter, MS-DOS, system plików, cechy jądra, rodzaje jąder,

Bardziej szczegółowo

Pamięć. Podstawowe własności komputerowych systemów pamięciowych:

Pamięć. Podstawowe własności komputerowych systemów pamięciowych: Pamięć Podstawowe własności komputerowych systemów pamięciowych: Położenie: procesor, wewnętrzna (główna), zewnętrzna (pomocnicza); Pojemność: rozmiar słowa, liczba słów; Jednostka transferu: słowo, blok

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 2 -

Technologie informacyjne - wykład 2 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 2 - Prowadzący: dr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

System plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku. Struktura pliku. Typ pliku nazwa, rozszerzenie (extension)

System plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku. Struktura pliku. Typ pliku nazwa, rozszerzenie (extension) System plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą Koncepcja pliku Ciągła logiczna przestrzeń adresowa Koncepcja pliku Metody dostępu Organizacja systemu plików Metody alokacji Struktura dysku Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Planowanie przydziału procesora Pojęcia podstawowe. Kryteria planowania. Algorytmy planowania. Planowanie wieloprocesorowe. Planowanie w czasie rzeczywistym. Ocena algorytmów. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne:

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu komputerowego

Architektura systemu komputerowego Zakres przedmiotu 1. Wstęp do systemów mikroprocesorowych. 2. Współpraca procesora z pamięcią. Pamięci półprzewodnikowe. 3. Architektura systemów mikroprocesorowych. 4. Współpraca procesora z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 5 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) c.d. 2 Architektura CPU Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) Rejestry Układ sterujący przebiegiem programu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zadania systemu operacyjnego. System komputerowy. Wprowadzenie. Dr inż. Ignacy Pardyka

Systemy operacyjne. Zadania systemu operacyjnego. System komputerowy. Wprowadzenie. Dr inż. Ignacy Pardyka Systemy operacyjne Zadania systemu operacyjnego Dr inż. Ignacy Pardyka Wykłady: 1. Wprowadzenie 2. Procesy i zarządzanie procesorem 3. Synchronizacja i zarządzanie zasobami 4. Zarządzanie pamięcią 5. Systemy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Systemy operacyjne

Podstawy Informatyki Systemy operacyjne Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Definicje systemu operacyjnego Zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych 2 Zasoby systemu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

organizacja procesora 8086

organizacja procesora 8086 Systemy komputerowe Procesor 8086 - tendencji w organizacji procesora organizacja procesora 8086 " # $ " % strali " & ' ' ' ( )" % *"towego + ", -" danych. Magistrala adresowa jest 20.bitowa, co pozwala

Bardziej szczegółowo