ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDASKIEJ Nr 2 Seria: Technologie Informacyjne 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDASKIEJ Nr 2 Seria: Technologie Informacyjne 2004"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDASKIEJ Nr 2 Seria: Technologie Informacyjne 2004 Paweł Czarnul, Michał Bajor, Anna Banaszczyk, Paweł Buszkiewicz, Marcin Fiszer, Marcin Frczak, Michał Klawikowski, Jacek Rakiej, Katarzyna Ramczykowska, Krzysztof Suchcicki Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdaska, G. Narutowicza, 11/12, , Gdask, WWW: tel. (058) , fax. (058) ROZPROSZONE USŁUGI OBLICZENIOWE NA KLASTRACH TASK Z DOSTPEM PRZEZ WWW I WEB SERVICES 1 2 Streszczenie Artykuł omawia architektur i dowiadczenia wstpnych faz specyfikacji wymaga i analizy projektu, który umoliwi zdalne wykorzystywanie równoległego(ych) klastra(ów) i/lub superkomputerów sieci TASK (i innych) przez uytkowników z rozproszonych geograficznie lokalizacji. System zapewni dotychczasowym i nowym uytkownikom klastrów i superkomputerów TASK zdalne uruchamianie i zarzdzanie aplikacjami, bibliotekami równoległymi i sekwencyjnym poprzez przyjazny interfejs WWW i/lub Web Services (usługi obliczeniowe). Architektura systemu przewiduje niezalene serwery J2EE obsługujce warstw prezentacyjn i logiczn systemu oraz odpowiedni warstw komunikacyjn do zarzdzania klastrami, zarówno z jak i bez systemów kolejkowych. System nie wymaga modyfikacji oprogramowania ani struktury kont uytkowników na poszczególnych klastrach. 1. WSTP Rozwój systemów równoległych i rozproszonych wykorzystujcych niskopoziomowe biblioteki i narzdzia jak MPI i PVM ([1], [2], [3]) do symulacji skomplikowanych zjawisk fizycznych ([4-6]) pociga za sob konieczno stworzenia intuicyjnych interfejsów/systemów zarzdzania aplikacjami równoległymi i prac grupow w rodowiskach rozproszonych ([7]). Systemy typu grid ([8-13]) umoliwiaj kontrolowane współdzielenie zasobów pomidzy orodkami na midzynarodow skal. Jednake ich rozwój, ze wzgldu na wielko i stopie skomplikowania, cechuje si trudnoci 1 obliczenia wykonano na komputerach Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 2 czciowo wykonano w ramach grantu KBN 4 T11C 00525

2 2 Paweł Czarnul et al. szybkiego dostosowania, w szczególnoci do najnowszych technologii dostpu do zasobów. Dlatego te w niniejszej pracy proponujemy architektur (bdcego aktualnie w fazie projektu) systemu mniejszej skali, który umoliwi zdalne wykorzystanie równoległego(ych) klastra(ów) i/lub superkomputerów sieci TASK przez uytkowników z rozproszonych geograficznie lokalizacji. System zapewni dotychczasowym i nowym uytkownikom klastrów i superkomputerów TASK zdalne uruchamianie i zarzdzanie aplikacjami, bibliotekami równoległymi i sekwencyjnymi poprzez przyjazny interfejs WWW i/lub Web Services ([14-15]). Dostp do systemu odbywał si bdzie przez serwer(y) J2EE ([16], Rysunek 1) bdcy/e pojedynczym/i punktem/ami dostpu do klastra/ów. Architektura uniezalenia serwery dostpu od klastrów i mechanizmów/oprogramowania wykorzystywanych wewntrz nich dziki komunikacji poprzez zdalne (ukryte przed uytkownikiem) wywołania ssh do klastra/ów. Pozwala to na zaprojektowanie i implementacj szeregu wysokopoziomowych funkcji niezalenie od systemów kolejkowych, wykorzystywanej powłoki itd. Jednoczenie kady uytkownik, który ma ju konto na klastrze/ach (co wymaga odpowiednich procedur administracyjnych nie mieszczcych si w gestii twórców czy instalatorów systemu omawianego tutaj), moe wykorzystywa w łatwy sposób (poprzez WWW oraz dodatkowo za pomoc serwera Web Services) dostpne usługi po jednorazowym zarejestrowaniu loginu/haseł do klastrów, które chce uywa poprzez opisywany system a nastpnie uywanie pojedynczego logiku/hasła do systemu. Co wicej, niezaleno od klastrów umoliwia zaprojektowanie zwielokrotaniania usług dostpu poprzez instalacj niezalenych serwerów J2EE. Poprawia to czas reakcji dla uytkownika (przy duym obcieniu) jak i daje niezawodno (moliwo korzystania z innego serwera po awarii, gdy stan sesji moe by przechowywany w bazie danych podobne rozwizania stosowane s np. na platformie.net [17]). 2. SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA W ramach systemu udostpniane s nastpujce usługi: 1. Moliwo korzystania z zainstalowanych na klastrze aplikacji/bibliotek udostpnionych przez danego lub innych uytkowników łatwe wywołanie poprzez przegldark WWW lub Web Services ([14-15]) z uwzgldnieniem logicznego przyporzdkowania procesów aplikacji równoległych do wzłów klastra(ów): a. definiowanie grup roboczych, w ramach których udostpnione s wywołania konkretnych aplikacji lub bibliotek, b. dynamiczne dodawanie/usuwanie aplikacji lub bibliotek i. utworzona zostanie testowa biblioteka równoległych funkcji dokonujcych operacji na obrazach i wykonane zostan testy wydajnociowe i funkcjonalne systemu na klastrze/(ach) TASK, ii. uruchomione zostan (oraz przetestowane i zainstalowane jako dostpne usługi obliczeniowe w systemie) przykładowe aplikacje równoległe w paradygmatach SPMD, dziel-i-zwyciaj itd. iii. moliwo (równie odpłatnego system licencjonowania) uruchamiania aplikacji udostpniona innym uytkownikom. c. tworzenie własnych stron domowych przez uytkowników klastra w celu np. promocji projektu wykonywanego w systemach TASK promocja TASK, d. intuicyjne zarzdzanie danymi usług obliczeniowych w tym łatwe ponowne wywołania dla nowych danych wejciowych przez interfejs WWW/Web Services.

3 Rozproszone usługi obliczeniowe na klastrach TASK z dostpem przez WWW i Web Services 3 2. Bezpieczne uwierzytelnianie i logowanie uytkownika do własnej sesji z poziomu przegldarki WWW i/lub klientów zaimplementowanych w wielu jzykach programowania wykorzystujcych Web Services baza danych uytkowników. 3. Dostp do własnych zasobów plikowych na klastrze moliwo kopiowania do przestrzeni dyskowej na klastrze/klastrach z własnego komputera jak równie plików pomidzy klastrami z moliwym wsparciem dla aplikacji w celu wykorzystania przestrzeni wielu klastrów do przechowywania danych i ich automatycznego równowaenia pomidzy klastrami, 4. Łatwe wywoływanie (zarówno z wykorzystaniem systemu kolejkowego jak i interaktywnego wykonania aplikacji równoległej/sekwencyjnej) oraz ledzenie postpu wykonania, zarówno na klastrach wykorzystujcych systemy kolejkowe jak i ogólnie dostpnych sieci komputerowych dostpnych do pracy interaktywnej. 5. Przegldanie wyników porednich/finalnych w przegldarce: a. Moliwo graficznej wizualizacji danych z wybranych plików poprzez przegldark/specjalizowanego klienta wykorzystujce Web Services ([14-15]). 6. Wizualizacja obcienia na poszczególnych wzłach klastra poprzez WWW. 7. Tworzenie skryptów zawierajcych sekwencje zdalnego kopiowania/kompilacji/ wywoła/wywietlenia wyników aplikacji wykonywanych na klastrze/klastrach. 8. Komunikacja w czasie rzeczywistym pomidzy uytkownikami/członkami zdefiniowanych grup za pomoc przegldarek WWW. Wirtualna grupa pracujca Chat, wirtualna tablica Serwer J2EE 0 (dostp przez WWW i Web Services) na klastrach Zapasowy serwer dostpu do klastrów Serwer J2EE 1 (dostp przez WWW i Web Services) Serwer J2EE 2 (dostp przez WWW i Web Services) Sie komunikacyjna Klaster 0 (holk.task.gda.pl) Klaster 1 (galera.task.gda.pl) Klaster 2 (lab 411, ETI PG) Rys. 1 Schemat przetwarzania proponowanego systemu

4 4 Paweł Czarnul et al. 3. ARCHITEKTURA SYSTEMU Architektura proponowanego systemu jest elastyczna i pozwala na scalenie wielu rozproszonych klastrów z dostpem przez ww. serwery J2EE w jeden spójny system, na wzór systemów typu grid ([8-13]), zorientowanym jednak cile na publikacj aplikacji/bibliotek klastra(ów) przez WWW/WebServices. Architektura systemu zaprojektowana została w ten sposób, aby moliwe było zintegrowanie równoległych, rozproszonych geograficznie klastrów obliczeniowych wraz z mechanizmami collaborative computing. System bdzie wówczas umoliwia kolejkowanie zgłosze uruchomienia aplikacji równoległych DAMPVM, ([18-20]), PVM ([1]) i MPI ([2]) i innych od rozproszonych geograficznie uytkowników. Dana aplikacja jest uruchamiana jest na najlepszym (z punktu widzenia podanego kryterium np. minimalnego czasu wykonania lub maksymalnej dostpnej przestrzeni dyskowej) klastrze. W zalenoci od dostpnego oprogramowania jak np. DAMPVM, PVM, MPI moliwe jest wówczas przetwarzanie równoległe oraz wielowtkowe w ramach klastrów i wzłów. Architektura dopuszcza implementacj rozproszonego systemu plików, który potrafiłby partycjonowa pliki duych rozmiarów a nastpnie przechowywa w sposób rozproszony i bezpieczny, równie z replikacj procesów i równowaeniem obcienia ([21-23]. Wymagajce aplikacje równoległe ([5-6]) uruchamiane na klastrach wymagaj bowiem z reguły ogromych iloci danych, tymczasowych lub kocowych, które wykraczaj poza pojemno dyskow nawet całego klastra. Tyczy si to w szczególnoci symulacji zjawisk fizycznych ([5-6]) itp. W fazie analizy/projektu systemu ustalono wykorzystanie nastpujcych narzdzi/technologii do implementacji poszczególnych warstw systemu: 1. Warstwa prezentacyjna i logiczna: serwery J2EE (równowane funkcjonalnie) umoliwiajce uytkownikowi dostp przez WWW/usługi sieciowe (Web services) do zasobów na klastrze/ach poprzez wybieranie najlepszego klastra do wykonania zadania, łatwe w obsłudze przesyłanie plików pomidzy kontami rónych klastrów. Serwery J2EE s niezalene pod wzgldem przetwarzania tj. umoliwiaj zwikszenie wydajnoci systemu poprzez równoległ obsług wielu zgłosze od klientów jak równie zapewniaj niezawodno awaria jednego serwera dostpowego umoliwia dalsz prac poprzez inny, który korzystał bdzie z tej samej, rozproszonej i niezawodnej bazy danych. a. Warstwa prezentacyjna systemu to serwlety oraz strony JSP udostpnione z poziomu serwera J2EE jak równie równowane funkcjonalnie usługi sieciowe (Web Services), w systemie warstwa ta implementowana jest przez (Rysunek 2): i. moduł warstwy prezentacyjnej - interfejsu WWW/ Web Services, ii. moduł pracy grupowej (chat, wymiana danych pomidzy uytkownikami) b. Warstwa logiczna systemu składa si z kilku modułów: i. moduł kontroli dostpu i zarzdzania uytkownikami/ aplikacjami, ii. moduł wypoyczania/ licencjonowania usług/plików, iii. moduł dostpu do klastra/ów, dynamiczne strategie równowaenia obcienia zada/plików, wykonywanie, kontrola zada moduł ten komunikuje si za pomoc zdalnych wywoła ssh z poszczególnymi klastrami co uniezalenia system od konkretnych klastrów, iv. moduł implementujcy rozproszon/ niezawodn baz danych moduł ten wychodzi poza granice serwera J2EE, implementujc baz danych na wielu dostpnych komputerach, udostpniajc standardowy sterownik

5 Rozproszone usługi obliczeniowe na klastrach TASK z dostpem przez WWW i Web Services 5 JDBC innym modułom systemu. Moduł ten wykorzystywany jest przez wiele serwerów J2EE umoliwiajcych dostp do klastra/ów. Wirtualna grupa pracujca na klastrach w Chat, wirtualna tablica Moduł warstwy prezentacyjnej - interfejsu WWW/ Web Services Moduł pracy grupowej (chat, wymiana danych pomidzy uytkownikami) Moduł wypoyczania/ licencjonowania usług/plików Moduł kontroli dostpu i zarzdzania uytkownikami / aplikacjami Serwer J2EE Moduł dostpu do klastra/ów Dynamiczne strategie równowaenia obcienia zada/plików, wykonywanie, kontrola zada. Moduł implementujcy rozproszon/niezawodn baz danych Sie komunikacyjna Klaster 0 (z systemem kolejkowym) Kontrola zada przez system kolejkowy (poprzez ssh) oraz narzdzia monitorujce Klaster 1 (bez systemu kolejkowego) Moduł monitorujcy, wykonujcy, wznawiajcy zadania Rys. 2 Architektura systemu: moduły serwera J2EE i komunikacja pomidzy nimi 2. Warstwa klastra/klastrów. Wyrónia si tutaj:

6 6 Paweł Czarnul et al. a. Klastry z dostpem przez system kolejkowy np. LSF, PBS itp., dla których opracowany zostanie protokół wymiany komunikatów poprzez zdalne wywołania ssh do uruchamiania zada (równie odpłatne uruchamiania przez innych uytkowników jeli zostało dozwolone), kopiowania plików itp., b. Klastry wolnodostpnych komputerów np. laboratoriów, gdzie komputery mog by bez ostrzeenia wyłczane. W ramach systemu zaimplementowany zostanie moduł, który kontrolował bdzie stan takiego klastra, w razie potrzeby uruchamiajc ponownie procesy kontroli klastra i wznawiajc wykonanie zada. W ramach klastrów przewiduje si instalacj i uruchamianie aplikacji/biblitek typowych dla klastrów: specjalizowanych aplikacji uytkowników zastosowania w chemii, fizyce itp., DAMPVM ([18-20]), PVM ([1]), MPI ([2]) do wydajnej komunikacji wewntrz klastrów. 4. DODATKOWE WYMAGANIA I OPROGRAMOWANIE System opracowywany jest z myl o umoliwieniu łatwego dostpu uytkownikom do klastra/ów TASK (np. galera.task.gda.pl, holk.task.gda.pl), którzy posiadaj ju konta. Wymagało to bdzie jednokrotnej rejestracji w dowolnym serwerze J2EE systemu oraz dowolnej przegldarki WWW, aby móc korzysta z łatwego uruchamiania zada oraz zarzdzania plikami poprzez WWW i usługi sieciowe (Web Services), nie tylko na jednym, ale na wielu połczonych klastrach. Ponadto system umoliwiał bdzie zdaln prac grupow a nawet udostpnianie aplikacji (jeli zgodne z regulaminem klastrów), nawet odpłatne, innym. Rozwijajc architektur systemu PVMWebCluster ([7-9]) i innych ([24]), gdzie wykorzystane były serwery WWW, Tomcat, AXIS ([14-15]), MICO CORBA ([25]) oraz PVM, MPI ([1], [2]), tutaj cała strona prezentacyjna i logiczna systemu (serwery J2EE oraz wszystkie moduły wykraczajce poza jego granice) zaimplementowane zostan za pomoc darmowych narzdzi i technologii, głównie w jzyku Java. Na poziomie klastrów, celowe wydaje si wykorzystanie dostpnych narzdzi do debugowania aplikacji (w szczególnoci równoległych) jak i programów umoliwiajcych graficzn ocen wydajnoci wykonania aplikacji, co nastpnie mogłoby by przedstawione uytkownikowi poprzez interfejs WWW. Tutaj rozway naley uycie szeregu narzdzi takich jak lub podobnych do: Totalview, AIMS, Dyninst, Pablo, nupshot, Paradyn, WAMPIR, PAPI, PARDON ([26-27]). Ponadto system mógłby umoliwia łatwy dostp do graficznych interfejsów aplikacji pozwalajcych na wykonanie symulacji poprzez dostpne pakiety np. programu Matlab jak toolboxy do sieci neuronowych, algorytmów genetycznych, symulacji układów elektronicznych czy innych. Dostpno takich narzdzi pomogłaby przeprowadzi analiz wykonania aplikacji równoległej co jest czsto niezbdne w symulacjach na klastrach oraz zwikszy funkcjonalno systemu w drugim przypadku. 5. ZAKOCZENIE Efektem projektu bdzie fizyczna implementacja opisywanego systemu. Dotychczasow prac badawcz zespołu KASK ETI PG proponujcego projekt (publikacje na konferencjach EuroPVMMPI, PDCS, PARELEC, PPAM i innych) stanowi pokrewne prototypowe rozwizania. Planujemy udostpnienie systemu dotychczasowym i nowym uytkownikom TASK. W ramach testów wykonane zostan testy wydajnociowe na

7 Rozproszone usługi obliczeniowe na klastrach TASK z dostpem przez WWW i Web Services 7 klastrze/(ach) przykładowej biblioteki równoległych funkcji operacji na obrazach graficznych udostpnionej nastpnie przez WWW/Web Services wraz z rónymi parametrami wykorzystania klastra(ów) jak liczba procesorów na wzeł/logiczne przyporzdkowanie zada do procesorów itp. Planowane jest utworzenie dedykowanego serwisu WWW powiconego systemowi, zawierajcego wersj instalacyjn systemu, dokumentacj i podrcznik uytkownika. Planuje si równie wykorzystanie zaimplementowanego systemu w Studium Podyplomowym Zaawansowane aplikacje i usługi internetowe uruchamionym w roku akademickim 2003/2004 na wydziale ETI Politechniki Gdaskiej oraz przez studentów Wydziału ETI Politechniki Gdaskiej do zaj z przetwarzania równoległego i rozproszonego. BIBLIOGRAFIA [1] Geist, A., Beguelin, A., Dongarra, J., Jiang, W., Mancheck, R., Sunderam, V.: PVM Parallel Virtual Machine. A Users Guide and Tutorial for Networked Parallel Computing. MIT Press, Cambridge (1994) [2] Wilkinson, B., Allen, M.: Parallel Programming: Techniques and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers. Prentice Hall (1999) [3] Buyya, R., ed.: High Performance Cluster Computing, Programming and Applications. Prentice Hall (1999) [4] Czarnul, P., Tomko, K., Krawczyk, H.: Dynamic Partitioning of the Divide-and-Conquer Scheme with Migration in PVM Environment. In: Recent Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface. Number 2131 in Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag (2001) th European PVM/MPI Users' Group Meeting, Santorini/Thera, Greece, September 23-26, 2001, Proceedings. [5] Costas D. Sarris, Pawel Czarnul, Senthil Venkatasubramanian, Werner Thiel, Karen Tomko, Linda P. B. Katehi, Barry S. Perlman: "Mixed Electromagnetic - Circuit Modeling and Parallelization for Rigorous Characterization of Cosite Interference in Wireless Communication Channels" at DoD/HPCMO Users Conference, U.S.A., 2002, UGC/UGC02/index.html [6] Costas D. Sarris, Karen Tomko, Pawel Czarnul, Shih-Hao Hung, Robert L. Robertson, Donghoon Chun, Edward S. Davidson, Linda P. B. Katehi: "Multiresolution Time Domain Modeling for Large Scale Wireless Communication Problems" in Proceedings of the 2001 IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation vol. 3, pages , 2001Foster, I., Kesselman, C., eds.: The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure. Morgan Kaufmann (1998) ISBN [7] Czarnul, P.: PVMWebCluster: Intergration of PVM Clusters Using Web Services and CORBA. In: Recent Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface. Number 2840 in Lecture Notes in Computer Science (2003) [8] Foster, I., Kesselman, C., Tuecke, S.: The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations. International Journal of High Performance Computing Applications 15 (2001) [9] Foster, I., Kesselman, C., Nick, J., Tuecke, S.: The Physiology of the Grid: An Open Grid Services Architecture for Distributed Systems Integration. In: Open Grid Service Infrastructure WG. (2002) Global Grid Forum, [10] Globus System (http://www.globus.org ) [11] EuroGrid (http://www.eurogrid.org) [12] GridLab (http://www.gridlab.org) [13] Roman Wyrzykowski, koordynator: CLUSTERIX, [14] Streicher, M.: Creating Web Services with AXIS: Apache's Latest SOAP Implementation Bootstraps Web Services. Linux Magazine (2002) axis_01.html.

8 8 Paweł Czarnul et al. [15] Butek, R., Chappell, D., Daniels, G., Davis, D., Haddad, C., Jordahl, T., Loughran, S., Nakamura, Y., Ruby, S., Rineholt, R., Sandholm, T., Scheuerle, R., Sedukhin, I., Seibert, M., Sitze, R., Srinivas, D.: Axis User's Guide. 1.1 edn. (2001) ~checkout~/xml-axis/java/docs/user-guide.html. [16] Sun Microsystems: Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE), [17] J. Prosise: Programming Microsoft.NET, Microsoft Press, 2002, ISBN [18] Czarnul, P.: Programming, Tuning and Automatic Parallelization of Irregular Divide-and- Conquer Applications in DAMPVM/DAC. International Journal of High Performance Computing Applications 17 (2003) [19] Czarnul, P., Krawczyk, H.: Dynamic Assignment with Process Migration in Distributed Environments. In: Recent Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface. Number 1697 in Lecture Notes in Computer Science (1999) [20] Czarnul, P.: Dynamic Process Partitioning and Migration for Irregular Applications. In: International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC'2002, Proceedings, Warsaw, Poland (2002) [21] Fagg, G.E., Gabriel, E., Resch, M., Dongarra, J.J.: Parallel IO Support for Meta-computing Applications: MPI Connect IO Applied to PACX-MPI. In: Recent Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface. Number 2131 in Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag (2001) th European PVM/MPI Users' Group Meeting, Santorini/Thera, Greece, September 23-26, 2001, Proceedings. [22] Alexandrov, A.D., Ibel, M., Schauser, K.E., Scheiman, C.J.: Extending the Operating System at the User Level: the Ufo Global File System. In: Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, Anaheim, California, USA (1997) [23] Rhea, S., Wells, C., Eaton, P., Geels, D., Zhao, B., Weatherspoon, H., Kubiatowicz, J.: Maintenance-Free Global Data Storage. IEEE Internet Computing 5 (2001) [24] Jorba, J., Bustos, R., Casquero, A., Margalef, T., Luque, E.: Web Remote Services Oriented Architecture for Cluster Management. In: Recent Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface. Number 2474 in LNCS, Springer-Verlag (2002) th European PVM/MPI Users' Group Meeting, Linz, Austria, Sept/Oct 2002, Proceedings. [25] MICO CORBA, [26] Debugging and Tuning Tools, Performance Tools, software/debugging.htm [27] University of Wisconsin, USA: Paradyn Parallel Performance Tools, ~paradyn/ DISTRIBUTED COMPUTING SERVICES ON TASK CLUSTERS ACCESSIBLE VIA WWW AND WEB SERVICES Summary The paper presents the architecture and experiences during the early stages of requirements specification and analysis of a project which enables to make use of distributed (and others) TASK clusters by geographically distant clients. The system will allow the existing and new users remote job submission, application and library management via easy-to-use WWW and Web Services interfaces. The architecture consists of separate J2EE servers handling the presentation and the logic layers of the system as well as supporting an adequate communication infrastructure to communicate with clusters with and without queueing systems. The system does not require any modifications in the account/cluster management making deployment easy.

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Boi«ski T. 5 marca 2006 Streszczenie. Linux to otwarty, ci gle rozwijany system operacyjny. Dost pno± kodu ¹ródªowego oraz peªnej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych

Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznañska Przetwarzanie siatkowe (grid computing) jest nowoczesn¹ koncepcj¹

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozproszonej platformy modelowania i symulacji do analizy informacji medycznych na bieżąco

Zastosowanie rozproszonej platformy modelowania i symulacji do analizy informacji medycznych na bieżąco Zastosowanie rozproszonej platformy modelowania i symulacji do analizy informacji... 149 Piotr Filipkowski Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Michał Horodelski Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Zadanie WP 2.1. Zdalny dostęp do bibliotek naukowych WP. 2.1.5. Integracja

Bardziej szczegółowo

Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali

Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Roman Wyrzykowski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Plan Geneza, status, główne

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet

Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Jakub Czaplicki Paweł Buczek Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH 30-057 Kraków, Aleja Mickiewicza 30 jakubczaplicki@poczta.onet.pl pawelbuczek@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej

Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej Dariusz Czerwiński, Sławomir Przyłucki, Daniel Sawicki SYSTEMY STEROWANIA I KOMUNIKACJA PRZEMYSŁOWA Przetwarzanie w chmurze stało

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Janusz Górski 1. Platforma do budowy aplikacji mobilnych związanych z zarządzaniem argumentacją 2. Mechanizm zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania Temat pracy Środowisko do badania użyteczności aplikacji internetowej Trust Case Toolbox Temat pracy w Usability testing environment for Trust Case Toolbox web application jęz. angielskim dr inż. Aleksander

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - PWT 2013 13 grudnia 2013 Poznań

Bardziej szczegółowo

KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI. Zdzisław Szczerbiński

KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI. Zdzisław Szczerbiński KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI Zdzisław Szczerbiński Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Gliwice oraz Instytut Informatyki Stosowanej Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo