II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA"

Transkrypt

1 II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA 1. Środowisko geograficzne a człowiek Wpływ środowiska geograficznego na rozmieszczenie ludności Środowisko przyrodnicze (naturalne) to przestrzeń przyrodnicza określonego regionu. Dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb, człowiek zmienia środowisko przyrodnicze. Tak zmienione środowisko przyrodnicze staje się środowiskiem geograficznym np. środowiskiem wsi, miasta, kraju, kontynentu. Na środowisko geograficzne składają się: elementy środowiska przyrodniczego przyrody nieożywionej i ożywionej elementy wprowadzone przez człowieka, w tym: o elementy przyrodnicze (pola uprawne, sadzone lasy, parki, kanały, sztuczne zbiorniki wodne) o elementy techniczne (drogi, nasypy, tamy, lotniska, cmentarze, poligony, obszary zabudowane) Z ekonomicznego punktu widzenia w środowisku geograficznym można wyróżnić następujące obszary: ekumena gęsto zamieszkałe i intensywnie zagospodarowane (zajmują 91% powierzchni lądów) anekumena nie zamieszkałe przez człowieka (Antarktyda) paraekumena słabo zamieszkałe i b.słabo zagospodarowane - Mongolia subekumena okresowo, przejściowo zamieszkałe, na których prowadzi się taką działalność, jak hodowla zwierząt na stepach i halach górskich Naturalne granice (bariery) stałego zamieszkania ludzi i ich działalności gospodarczej stanowi: - wysokość n.p.m. - ukształtowanie powierzchni - klimat - lodowce górski i lądolody - obszary występowania deficytu wody - obszary zalegania wiecznej zmarzliny Wzrost liczby ludności świata W rozwoju liczby ludności poszczególnych krajów można wyróżnić 5 faz rozwoju demograficznego świata: 1. Stopa urodzeń i zgonów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie niewielki przyrost naturalny (państwa o niskim poziomie rozwoju gospodarczego Afganistan, Malawi, Sierra Leone, Uganda) 2. Stopa urodzeń jest wysoka, a stopa zgonów szybko się zmniejsza (wynik rozwoju medycyny i wzrostu poziomu higieny) następuje eksplozja demograficzna (państwa Afryki) 3. Niska stopa zgonów i malejąca stopa urodzeń przyrost naturalny coraz mniejszy 4. Stopa urodzeń i zgonów jest niska 5. Rosnąca stopa zgonów i malejąca urodzeń ujemny przyrost naturalny (państwa wysoko rozwinięte gospodarczo Przyrost naturalny Przyrost naturalny Europa 2,3 Azja 14,1 Niemcy -1,1 Chiny 9,2 Polska -0,1 Japonia 1,6 Rosja -6,5 Indie 15,9 Afryka 27 Ameryka Pn. 11,9 Nigeria 31,2 USA 5,5 Kenia 29,0 Meksyk 19,5 Ameryka Pd. 14,4 Australia 6,0 Świat 13,2 Na początku XX w. liczba ludności świata wyniosła ponad 6 mld osób. Większość okresu istnienia człowieka charakteryzował niski wzrost liczby ludności wynikający z wysokiej wartości urodzeń, ale też wysokiej - 1 -

2 wartości zgonów. Pierwszy skokowy wzrost liczby ludności dokonał się około 8000 lat przed Chrystusem w okresie przejścia do osiadłej gospodarki rolnej. Drugim okresem wzrostu tempa liczby ludności był wiek XVIII, co wiązało się z rewolucją przemysłową. W obu tych okresach wystąpił wzrost możliwości produkcyjnych, co ograniczyło głód i przyniosło poprawę warunków bytowych. Przyrost naturalny - różnica między wielkością urodzeń i zgonów w danym okresie czasu. Wskaźnik przyrostu naturalnego podawany jest w promilach lub w procentach. Przyrost naturalny = urodzenia zgony Największa dynamika wzrostu liczby ludności nastąpiła w II połowie XX wieku w latach , kiedy to współczynnik przyrostu naturalnego świata osiągnął maksymalnie 2,1%. Ten dynamiczny wzrost liczby ludności po II wojnie światowej, który nastąpił głównie w krajach słabo rozwiniętych, nazwano eksplozją demograficzną. Za główną przyczynę eksplozji uważa się: - spadek stopy zgonów, uzyskany dzięki poprawie warunków życiowych, a w szczególności dzięki stosowaniu osiągnięć medycyny w krajach słabo rozwiniętych (szczepionki, antybiotyki) - młodość tych społeczeństw, które zdolne są przez to do posiadania liczniejszego potomstwa - silny wpływ religii i modelu społecznego, które popierają rodziny wielodzietne; ilość posiadanych dzieci często określa prestiż rodziny - konflikty, wojny, które winne są licznych ofiar śmiertelnych, ale ostatecznie silnie wzmagają chęć odnowy społeczeństw. Eksplozja demograficzna powoduje wiele skutków: pozytywne odmłodzenie struktury wieku ludności, wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym i możliwośc zaludniania rozległych obszarów negatywne - przeludnienie, głód, biedę, analfabetyzm, bezrobocie, frustrację ludności, skłonność do waśni, konfliktów i wojen, presję na środowisko naturalne. Najniższy przyrost naturalny na świecie mają kraje Europy, które charakteryzują się wartościami około 0%. Odstają od tego kraje, w których większą rolę w kształtowaniu rodziny odgrywa religia, np. stosunkowo wyższe wartości w Europie notowane są w katolickiej Irlandii i w większości muzułmańskiej Albanii. Za główne przyczyny niskich wartości przyrostu naturalnego w krajach wysoko rozwiniętych uważa się: powszechnie akceptowany model małej rodziny (2+1) aktywność i aspiracje zawodowe kobiet starzenie się społeczeństw, co ogranicza ich odnowę biologiczną szeroki wachlarz usług i dóbr, z których rodziny wielodzietne mogą korzystać w ograniczonym stopniu. Migracje przemieszczanie się ludności w określonym czasie i przestrzeni geograficznej: emigracja opuszczenie miejsca dotychczasowego zamieszkania imigracja przybycie na nowe miejsce zamieszkania repatriacja przemieszczenie się ludności w wyniku zmiany granic kraju Migracje wewnętrzne obejmują przemieszczanie się ludności w obrębie kraju (ze wsi do miast, z miast do miast, z miast do wsi), zewnętrzne to przemieszczanie się do innego kraju. Podstawowe przyczyny migracji: - zasiedlanie terenów słabo zaludnionych i słabo zagospodarowanych - przesiedlenia wywołane klęskami lub zmianą granic kraju - ekonomiczne motywem jest chęć polepszenia materialnych warunków bytu - pozaekonomcizne spowodowane motywami politycznymi, religijnymi, społecznymi, rodzinnymi Migracje mają wielorakie konsekwencje. Na terenach emigracyjnych, skąd emigrują ludzie młodzi, następuje spadek przyrostu naturalnego, postępuje proces starzenia się ludności, co prowadzi do wyludnienia. Migracje powodują również zaburzenia struktury płci. Saldo migracji = imigracja - emigracja Kraje emigracyjne to kraje, z których ludzie emigrują (są to głównie kraje słabo rozwinięte, z konfliktami), np. kraje afrykańskie (Sudan, Czad ), azjatyckie (Wietnam, Bangladesz) lub europejskie (np. Polska). Kraje imigracyjne to kraje, do których wiele ludzi przyjeżdża (są to kraje bogate, dobrze rozwinięte - USA, Australia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy). Przyrost rzeczywisty = przyrost naturalny (urodzenia zgony) + saldo migracji (imigracja emigracja) - 2 -

3 Rasy świata Wszyscy ludzie zamieszkujący Ziemią są jednego gatunku homo sapiens, a ich zróżnicowanie jest wynikiem przystosowania się do odrębnych warunków przyrodniczych. Zewnętrzne różnice w wyglądzie człowieka stały się podstawą podziału ludzkości na trzy główne odmiany (rasy): europeidalna biała, dominuje w Europie, ale w wyniku ekspansji kolonialnej ludność europeidalna zasiedliła też obszary Ameryki Północnej, Australii, a także Azję (Rosja, Indie) i Afrykę Północną (Arabowie) negroidalna czarna, występuje w Afryce na południe od Sahary (ciemna skóra i oczy, wełniste włosy, wysunięta do przodu przednia część czaszki, spłaszczony szeroki nos, grube wargi), Australii (Aborygeni) mongoloidalna żółta, dominuje w Azji i na Madagaskarze oraz w Ameryce Pn. (Eskimosi oraz Indianie) ciemniejszy niż u Europejczyków odcień skóry, czarne proste włosy i wydatne kości policzkowe Międzykontynentalne migracje ludności powodują mieszanie się grup i tworzenie form pośrednich (mieszańców) metysi (biali i indianie), mulaci (biali i murzyni), zambosi (murzyni i azjaci), kreole (potomkowie hiszpańskich kolonizatorów Ameryk). Główne religie świata Chrześcijaństwo: - katolicyzm - Europa, USA, Meksyk, Ameryka Środkowa, Filipiny, Australia - protestantyzm (luteranizm, kalwinizm, anglikanizm) Europa Zachodnia - prawosławie Europa Wschodnia Islam szybko powiększająca się liczba wyznawców ok.1 mld; głównie Bliski Wschód, Afryka Północna i Zachodnia, Europa Pd.-Wsch. i Indonezja; religia monoteistyczna; jest religią o wspólnych z chrześcijaństwem korzeniach; Najważniejszym z proroków jest Mahomet (VII w n.e.) któremu bóg Allach objawił prawdę ostateczną, spisaną później przez uczniów Mahometa w Koranie. Sunna drugie źródło wiedzy religijnej, opisujące obowiązujące tradycje. Sunna jest podstawą prawa muzułmańskiego szariatu. Islam zakazuje spożywania wieprzowiny, korzystania z używek (alkohol, papierosy, narkotyki). W fundamentalistycznym islamie kobieta jest poddana mężczyźnie w sposób trudny do zaakceptowania. Do obowiązków muzułmanina należy: wyznanie wiary nie ma boga prócz Allacha, a Mahomet jest jego Prorokiem modlitwa 5 razy dziennie dawanie jałmużny pielgrzymka do Mekki przestrzeganie postu ramadanu (przez miesiąc od wschodu do zachodu słońca) Judaizm choć jest religią jednego narodu Żydów, ma wyznawców na całym świecie, co wiąże się z żydowską diasporą; najstarsza monoteistyczna religia świata (początek ok r. p.n.e.); ma bardzo wiele wspólnego z chrześcijaństwem (powstało ono jako odłam judaizmu); wyznawcy judaizmu do dziś czekają na nadejście Mesjasza. Tora (Pięcioksiąg 5 ksiąg Starego Testamentu) wręczona Mojżeszowi na górze Synaj. Codzienne życie Żydów jest podporządkowane Talmudowi (kodeks religijno-prawny), liczba wyznawców ok. 14 mln. Ważną rolę odgrywa zasada koszerności, czyli rytualnej czystości przedmiotów codziennego użytku, żywności oraz zachowania się (nie wolno łączyć pokarmów mlecznych i mięsnych, potrawy koszerne są przygotowane pod opieką uprawnionego rabina, w zgodzie z regułami sztuki). Judaizm zakazuje pracy w szabat (sobota). Świętym miejscem jest Ściana płaczu w Jerozolimie. Hinduizm ok. 700 mln, najstarsza religia świata (początek ok r. p.n.e.); głównie wyznawana w Indiach; jest uznawana za religię politeistyczną, obok trzech głównych bogów istnieje wiele bóstw lokalnych. Hinduizm jest bardzo silnie powiązany ze strukturą społeczną Indii poprzez kasty. Wierzy się w wędrówkę dusz reinkarnację; ciało zmarłego jest kremowane, a prochy wrzucane do świętej rzeki (Ganges). Świętością dla Hindusów są krowy (żyje tam 1/6 światowego pogłowia bydła), świętym miastem jest Benares (Varanasi). Buddyzm ok. 600 mln ruch religijny, w którym nie oddaje się czci żadnej istocie nadprzyrodzonej (nie ma boga). Wziął on początek z nauczania Buddy (Gautama V w. p.n.e.), pierwszego oświeconego. Celem życia jest wyzwolenie się z cierpienia poprzez osiągnięcia stanu nirwany aby go osiągnąć należy m.in. szanować istoty żywe i nie robić im żadnej krzywdy. Buddyzm to tolerancja dla odmiennych poglądów i wierzeń, równość społeczeństw, potępia kasty; wyrzeczenie się uciech, czystość serca, życzliwość dla wszelkich form życia, zwłaszcza dla cierpiących gł. wyznawany w Azji Pd.-Wsch. Fundamentem buddyzmu jest medytacja połączona z praktykami jogi (zespół ćwiczeń doskonalących ciało i umysł)

4 2. Ludność a osadnictwo Urbanizacja Urbanizacja jest procesem rozwoju miast postępującym w wyniku napływu ludności ze wsi do miast oraz wchłaniania osiedli podmiejskich, co prowadzi do koncentracji ludności w miastach. Nie wyróżniono jednolitej definicji miasta, gdyż w ustalaniu liczby miast stosuje się różnorodne kryteria, np. w Polsce miastem jest skupisko ludności, któremu nadano prawa miejskie. Miasta pełnią różne funkcje społeczno-gospodarcze, np. są w miastach targi, węzły komunikacyjne, porty, ośrodki górnictwa, przemysłu, uzdrowiska, ośrodki administracji. Zwykle miasto pełni kilka funkcji, przy czym jedna lub dwie są dominujące. Najważniejszym czynnikiem miastotwórczym jest na świecie przemysł. Miernikiem urbanizacji jest wskaźnik określający procent ludności mieszkającej w miastach, np. dla świata wynosi on blisko 50%. Najwyższe wskaźniki urbanizacji osiągnęły wysoko rozwinięte kraje kontynentu europejskiego (Belgia 97%, W.Brytania 91%), na którym procesy urbanizacji rozpoczęły się najwcześniej. Najniższe wskaźniki urbanizacji mają kraje słabo rozwinięte Afryki (40%) i Azji (37%). Przebieg procesów urbanizacji na świecie nie jest jednorodny: - w większości krajów wysoko rozwiniętych wzrost liczby ludności miejskiej został spowolniony. Charakterystyczny jest odpływ ludności z centrum miast na ich peryferie. - w grupie krajów słabo rozwiniętych procesy urbanizacji mają najwyższe tempo na świecie. Żywiołowe migracje z przeludnionych wsi do miast powodują narastanie rozległych slumsów skupiających znaczącą liczbę ludności poszczególnych miast. W specyficznej sytuacji znajdują się miasta Ameryki Łacińskiej. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne i duża bezrolność chłopów koncentrują wysoki odsetek ludności w miastach (Argentyna 87%) Wskaźniki urbanizacji są niewspółmiernie wysokie w stosunku do poziomu rozwoju tych krajów (urbanizacja pozorna). Procesy urbanizacji wykształciły różne formy układów sieci miast. Układy te mogą tworzyć: aglomeracje - zespół jednostek osadniczych zdominowanych przez jedno miasto, np. Warszawa, Paryż, Londyn konurbacje (aglomeracja policentryczna) - zespół równorzędnych pod względem pełnionych funkcji miast, np. GOP, Zagłębie Ruhry megalopolis, np. w USA region Północno-Wschodni (N.Jork-Baltimore-Boston-Filadelfia-Waszyngton) Wzrost liczby ludności miejskiej odbywa się głównie poprzez wzrost liczby ludności miast dużych, wielomilionowych. Do miast liczących powyżej 10 milionów należą: Meksyk, Tokio, Sao Paulo, Czungking, Szanghaj, Buenos Aires, Nowy Jork, Los Angeles, Kalkuta, Rio de Janeiro. Najwięcej miast liczących powyżej 1 miliona wykształciło się na kontynencie azjatyckim. Rozwój dużych miast wywołuje zjawiska zarówno pozytywne, jak i negatywne: Pozytywne większa możliwość uzyskania pracy, łatwiejszy dostęp do służby zdrowia, edukacji, instytucji kulturalnych, handlowych, finansowych szybkie komunikowanie się mieszkańców Negatywne pogarszanie się warunków środowiska przyrodniczego, szerzenie się chorób cywilizacyjnych, wzrost przestępczości i patologii społecznej, narastający brak poczucia bezpieczeństwa ludności, przeciążenie komunikacji miejskiej ( korki ), powstawanie dzielnic nędzy ( slumsy ), trudności z zaopatrzeniem w wodę, wzrost kosztów związanych z budownictwem mieszkaniowym Problemy demograficzne świata Eksplozja demograficzna bardzo duży przyrost naturalny; jego negatywnymi skutkami są m.in. trudności z zaspokajaniem potrzeb ludzi: mieszkaniowych, żywieniowych, opieki lekarskiej, edukacji, a także z zapewnieniem bezpieczeństwa ludności. Ma miejsce w krajach słabo rozwiniętych. Starzenie się społeczeństwa proces polegający na zwiększaniu się udziału ludności w wieku starszym w ogólnej liczbie mieszkańców; liczba dzieci i młodzieży maleje. Oznacza to większe wydatki na emerytów i rencistów, oraz na służbę zdrowia (ludzie w wieku starszym częściej i przewlekle chorują). Mniejsza liczba osób pracujących będzie musiała utrzymać większą liczbę osób niepracujących (albo mniejsze emerytury i renty, albo większe podatki). Taka tendencja może doprowadzić budżety krajów (także bogatych) do finansowej katastrofy

5 Bezrobocie jest zjawiskiem normalnym w gospodarce rynkowej (w wysokości 3-5%). Kiedy osiąga wyższe wartości wywołuje pauperyzację społeczeństwa (ubożenie). Przyczyny zwiększonego bezrobocia są różne: niskie wykształcenie, wysoki przyrost naturalny, brak miejsc pracy, mała mobilność przestrzenna i zawodowa, mała motywacja materialna do podjęcia pracy (możliwość pracy w szarej strefie ). Uchodźcy uciekinierzy z ogarniętych wojną lub plemiennymi konfliktami terenów próbują najczęściej przedostać się do sąsiednich państw, gdzie znajdują schronienie w tymczasowych obozach, zorganizowanych przy współpracy organizacji humanitarnych. Są one niezbędne, gdyż kraję, do których tysiącami przybywają uchodźcy, z reguły nie są w stanie zapewnić im we własnym zakresie wyżywienia i podstawowej opieki medycznej. Slumsy większość migrującej do wielkich miast ludności Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej zamieszkuje dzielnice nędzy, które rozrastają się w niekontrolowany sposób. Na ogół nie zapewniają one odpowiednich warunków: brak podstawowych urządzeń sanitarnych, często bez elektryczności, brakuje bieżącej wody, znacznie utrudniony jest dostęp do opieki medycznej i sanitarnej; jest ogromne bezrobocie i przestępczość. Konflikty etniczne i religijne: Europa - Bałkany b.jugosławia, Rosja-Czeczenia, Gruzja; Irlandia Północna, Baskowie Azja Bliski Wschód (Izrael-Palestyna), Irak, Kaszmir (Pakistan-Indie), Kurdystan (Turcja), Afryka Rwanda (Hutu-Tutsi), apartheid (RPA-konflikt rasowy) 3. Gospodarka żywnościowa Kierunki rozwoju rolnictwa świata i Polski Rolnictwo jest podstawową i jedną z najstarszych dziedzin działalności człowieka. Wytwarza żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz produkuje surowce dla wielu gałęzi przemysłu. Szczególnie dogodne warunki dla rolnictwa mają obszary wilgotne umiarkowanej ciepłej lub zwrotnikowej i podzwrotnikowej strefy klimatycznej o nizinnym ukształtowaniu powierzchni i wysokiej jakości gleb. Na świecie należą do nich: w Europie - Nizina Śląska, Padańska, Węgierska, Rumuńska, Ukraina w Azji - dorzecze Tygrysu i Eufratu, delta Mekongu, Nizina Gangesu, Mandżuria, Nizina Chińska w Afryce - delta Nilu w Ameryce Południowej - pampa argentyńska w Ameryce Północnej - Nizina Centralna, równiny prerii, Kotlina Kalifornijska Rolnictwo krajów wysoko rozwiniętych zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe ludności. Prowadzona tam jest polityka utrzymująca opłacalność produkcji rolnej poprzez system subsydiów i barier celnych, chroniących przed konkurencją z zewnątrz. Rolnicy otrzymują kredyty preferencyjne o niskiej stopie procentowej, ulgi podatkowe, dotacje na środki produkcji i dopłaty do żywności eksportowanej po niższych cenach. Rolnictwo to wyróżnia się następującymi cechami: - dużą produkcją zbóż - wysoką produkcją roślin przemysłowych, owoców i warzyw oraz rozwiniętym chowem zwierząt - wielkością gospodarstw rolnych, pozwalającą na mechanizację upraw i tworzenie dużych nadwyżek produkcji. Typowe są tu gospodarstwa farmerskie, o dużym areale. - rozbudowaną i stojącą na wysokim poziomie infrastrukturą rolnictwa - rozwiniętym przemysłem rolno-spożywczym, pozwalającym przetwarzać surowce rolnicze - wysoką towarowością (gospodarka towarowa produkcja rolnicza jest nastawiona przede wszystkim na sprzedaż produktów rolnych) - 5 -

6 Cechą rolnictwa krajów słabo rozwiniętych gospodarczo jest dominacja produkcji roślinnej. Rolnictwo ma charakter tradycyjny, a własność ziemska jest rozdrobniona, co wpływa na małą wydajność pracy, przy jednoczesnym dużym zatrudnieniu. Monokulturowe uprawy powodują wyjałowienie gleby i niedostatek żywności. Gospodarka ekstensywna stosowana jest w krajach posiadających duże powierzchnie użytków rolnych (USA, Kanada, Rosja, Argentyna, Ukraina) oraz małe gospodarstwa o tradycyjnych sposobach gospodarowania. Wzrost produkcji rolnej uzyskuje się przy małych nakładach pracy i kapitału na jednostkę użytków rolnych. Daje to małe plony z hektara, ale pod względem ilościowym duże zbiory. Gospodarka intensywna polega na zwiększaniu produkcji rolnej za pomocą wzrastających nakładów pracy i kapitału przypadających na jednostkę użytków rolnych. Stosowana w krajach wysoko rozwiniętych, ale nie dysponujących dużymi obszarami rolnymi (Holandia, Belgia, Dania, Wielka Brytania). W państwach rozwijających się i dysponujących dużymi powierzchniami (Indie, Chiny, Brazylia) łączy się z dużymi nakładami pracy żywej. Stan wyżywienia ludności świata jest niezadowalający i bardzo zróżnicowany pod względem kaloryczności oraz jakości w poszczególnych krajach i warstwach społecznych. Szacuje się, że 1/3 mieszkańców świata nie dojada lub odżywia się niewłaściwie, a ok. 10% ogółu ludności głoduje. Zjawisko śmierci głodowej występuje tylko na niektórych obszarach świata, opóźnionych w rozwoju cywilizacyjnym, gdzie zdarzają się klęski żywiołowe, toczą się wojny i walki etniczne. Dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu ludzkiego konieczne jest spożywanie odpowiedniej ilości żywności. Zapotrzebowanie kaloryczne uzależnione jest od wieku, płci, wykonywanej pracy i klimatu. Szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka ma także brak w pożywieniu odpowiedniej ilości soli mineralnych i witamin. Przyczyn głodu jest wiele, m.in. niedostateczna produkcja żywności w niektórych regionach i jej niesprawiedliwy podział, wadliwe magazynowanie, nieumiejętny transport, niszczenie żywności przez gryzonie i klęski żywiołowe. Ponadto żywiołowy przyrost liczby ludności drastycznie pogłębia trudności w dziedzinie wyżywienia. Zielona rewolucja zapewniła samowystarczalność żywieniową m.in. Pakistanowi, Indiom, Indonezji, Meksykowi, poprzez wprowadzenie nowych rodzajów upraw, dostosowanych do lokalnych warunków klimatycznych, nowych odmian ziarna siewnego i dostarczeniu środków ochrony roślin. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa: - klimat (najkorzystniejszy jest umiarkowany, istotne są wielkość i rozkład opadów oraz długość okresu wegetacyjnego) - gleby (najlepsze to czarnoziemy oraz czarne ziemie oraz mady rzeczne) - ukształtowanie powierzchni (najbardziej sprzyjające są tereny równinne lub pagórkowate o łagodnych stokach) Charakterystyka rolnictwa Polski Przyczyną słabego stanu polskiego rolnictwa są czynniki pozaprzyrodnicze (związane z człowiekiem): rozdrobnienie gospodarstw rolnych (średnia wielkość gospodarstwa to 7,5 ha, większość nie przekracza 5 ha) ludność rolnicza (zbyt duży odsetek Polaków mieszka na wsi i żyje z rolnictwa, ludność wiejska jest słabo wykształcona, starsza i z małym odsetkiem kobiet) poziom mechanizacji nie jest wysoki, podobnie zużycie nawozów sztucznych polityka rolna państwa mimo ogromnych nakładów na rolnictwo (dopłaty bezpośrednie do powierzchni rolnej, subwencje i dopłaty do kredytów, dopłaty do KRUS ubezpieczenia rolników, nieobjęcie rolników podatkiem od osób fizycznych i prawnych) stan polskiej wsi nie ulega wyraźnej poprawie. Użyźnianie morza (Eutrofizacja wód) To proces wzbogacania zbiorników wodnych w substancje pokarmowe. Został on przyśpieszony w wyniku działań człowieka zrzutów ścieków przemysłowych i komunalnych oraz nawożenia pól uprawnych. Nawozy są wypłukiwane przez opady i spływają do wód powierzchniowych i gruntowych, którymi trafiają do zbiorników wodnych (jezior i mórz). Zawarty w nawozach fosfor i azot powoduje masowy rozwój organizmów powodujący tzw. zakwity wody i zmniejszenie przezroczystości wód. Na powierzchni wody tworzy się często kożuch z glonów

7 4. Przemysł świata Funkcje przemysłu: - produkcyjna (produkcja towarów) - społeczna (miejsca pracy, polepszanie warunków życia) - przestrzenna (rozwój miast, przyspieszenie procesów urbanizacyjnych, przekształcanie środowiska) Restrukturyzacja to proces dostosowania zakładów i całych branż przemysłowych do nowych realiów gospodarczych (wolnorynkowych). Restrukturyzacja (także w Polsce) polega m.in. na zmianie profilu produkcji, prywatyzacji, wprowadzaniu oszczędnych technologii, unowocześnianiu ale także i zmniejszaniu zatrudnienia (zwalnianie pracowników). Czynniki lokalizacji przemysłu Okręgiem przemysłowym nazywane jest zgrupowanie na niewielkim obszarze co najmniej kilku ośrodków przemysłowych o dużym łącznie potencjale produkcyjnym. Czynniki, które zadecydowały o powstaniu i rozwoju okręgów przemysłowych nazywamy czynnikami lokalizacji. Ogólnie można je podzielić na cztery grupy: - czynniki produkcyjne, do których należą: o baza surowcowa o energetyczna (pozyskanie 1 t aluminium wymaga zużycia 16 tys. kwh energii, dlatego huty aluminium lokuje się w pobliżu elektrowni) o dostęp do wody (elektrownie cieplne wykorzystują wodę jako czynnik chłodzący) o siła robocza o sieć transportu o dostęp do kapitału (np. łatwość pozyskania kredytu) - czynniki dystrybucyjne - jak rynki zbytu, sieć magazynów, gęstość placówek handlowych - czynniki organizacyjne, które polegają na kooperacji między różnymi rodzajami zakładów przemysłowych w myśl zasady przemysł przyciąga przemysł, np. do przemysłu włókienniczego nawiązywać będzie przemysł odzieżowy, maszyn włókienniczych, chemiczny - czynniki specjalne - przyczyną lokalizacji zakładów przemysłowych mogą być także decyzje polityczne lub np. konieczność aktywizacji gospodarczej słabo zagospodarowanych obszarów Główne regiony przemysłowe świata Okręg przemysłowy to skupienie na niewielkim obszarze co najmniej kilku ośrodków przemysłowych (miast skupiających zakłady przemysłowe) o dużym łącznie potencjale produkcyjnym i w dużym stopniu powiązanych wspólną siecią transportową, komunikacyjną i kooperacją. Największą rolę w powstawaniu okręgów przemysłowych odegrała baza surowcowa, rynki zbytu i położenie komunikacyjne. Obecnie coraz większe znaczenie mają: kadra specjalistów, sąsiedztwo placówek naukowo-badawczych, czyste środowisko. W zależności od dominujących czynników lokalizacji wydziela się kilka charakterystycznych typów okręgów przemysłowych: okręgi oparte o wydobycie węgla kamiennego - np. GOP, Ruhry, Środkowoangielskie, Doniecki, Kuźniecki okręgi rozwinięte w oparciu o rudy żelaza - Uralski, Krzyworoski, Lotaryngii, Minas Gerais okręgi oparte o dogodne położenie komunikacyjne jak Londyński, Tokijski, nad Wielkimi Jeziorami, północno-wschodni w Stanach Zjednoczonych okręgi oparte o zróżnicowaną, bogatą bazę surowcową jak Witwatersrand (węgiel, diamenty, złoto, platyna, metale uszlachetniające stal i inne), Shaba-Copperbelt (złoto, srebro, cyna, uran i inne) okręgi oparte o wielkie miasta stanowiące zarówno rynki zbytu, jak i zasoby siły roboczej, pełniące najczęściej funkcje administracyjne, np. Paryski, Moskiewski, Warszawski technopolia ośrodki zaawansowanej technologii (Dolina Krzemowa w USA, Tuluza we Francji, Japonia) Wiele okręgów w wyniku rozwoju zmienia strukturę przemysłu często odchodząc od surowcowego charakteru. Problemy energetyczne świata i Polski Gospodarka światowa charakteryzuje się rosnącym zapotrzebowaniem na surowce energetyczne, co związane jest z rozwojem przemysłu i transportu. Kraje rozwijające się (m.in. Chiny, Indie, Polska) opierają swoją energetykę na węglu; kraje naftowe i wysoko rozwinięte wykorzystują głównie ropę naftową. Rola węgla w energetyce krajów wysoko rozwiniętych zmniejszyła się znacznie z powodu niższej wydajności energetycznej, a także z racji wysokich kosztów eksploatacji, transportu i degradacji środowiska. Rośnie natomiast wykorzystanie gazu ziemnego i odnawialnych surowców energetycznych. Węgiel kamienny zalega na różnych głębokościach, ma różną kaloryczność, jego wydobycie rozwijało się szczególnie intensywnie do I wojny światowej. 60% światowego wydobycia spalanych jest w elektrowniach, 25% - 7 -

8 przetwarzanych w koksowniach a 15% zużywają pozostałe gałęzie przemysłu oraz ludność. Światowe zasoby węgla kamiennego szacuje się na około 10 bilionów ton - przy obecnym poziomie wydobycia powinno ich wystarczyć na około 300 lat. Główne miejsca wydobycia: - 36% - Chiny Szansi i Szensi na pd.-zach. od Pekinu - 23% - USA Appalachy - 7 % - Indie Zagłębie Damodar - 6 % - Rosja Zagłębie Donieckie (z Ukrainą), Kuźnieckie, Leńskie, Kołymskie, Tunguskie, Irkuckie - 5 % - RPA Zagłębie Witwatersrand - 5 % - Australia Newcastle, Brisbane - 3,6 % - Polska Górny Śląsk Węgiel brunatny ma niższą kaloryczność od węgla kamiennego (jest geologicznie młodsze głównie trzeciorzędowe); jego eksploatacja odbywa się na ogół metodą odkrywkową, co powoduje znaczne przekształcenie rzeźby terenu i zmiany w poziomie wód gruntowych. Surowiec ten wykorzystują głównie elektrownie cieplne, zlokalizowane w miejscu jego wydobycia. Największe obszary wydobycia: Niemcy (Halle, Lipsk, Cottbus), Czechy, Polska, Grecja, Turcja, Rosja, USA, Kanada, Australia. Ropa naftowa jest węglowodorem, występuje przeważnie w porowatych skałach osadowych, w skałach różnego wieku, na wszystkich kontynentach. Rozmieszczenie jest nierównomierne, ponad połowa koncentruje się na Bliskim Wschodzie. Wydobycie trwa już około 140 lat, a wyczerpanie się jej zasobów przy obecnym poziomie wydobycia przewidywane jest za około 40 lat. Główne miejsca wydobycia: - Bliski Wschód Arabia Saudyjska, Kuwejt, Iran, Irak, ZEA, Katar, Bahrajn - Eurazja Rosja (Zagł. Wołżańsko-Uralskie, Zachodniosyberyjskie), Kazachstan, Turkmenia i Azerbejdżan, W.Brytania i Norwegia, Indonezja i Chiny - USA Teksas, Oklahoma, Nowy Meksyk, Luizjana, Kansas, na Alasce oraz w dnie Zatoki Meksykańskiej - Ameryka Łacińska Wenezuela, Meksyk - Afryka Libia, Nigeria, Algieria, Egipt Ropa jest szczególnym surowcem, gdyż jej cena wpływa na międzynarodową koniunkturę gospodarczą, na poziom cen wielu towarów, powodując nieraz poważne kryzysy. Gaz ziemny jest wysokokalorycznym i ekologicznym paliwem (jego spalanie powoduje powstawanie mniejszej ilości zanieczyszczeń w porównaniu do innych paliw kopalnych). Występuje w porowatych skałach osadowych, bardzo często razem z ropą naftową. W jego skład wchodzą lotne węglowodory, wśród których największy udział ma metan. Odgrywa on coraz większe znaczenie w gospodarce światowej (dostarcza 25% energii pierwotnej). Największe złoża gazu ziemnego znajdują się w: - Rosji (zach. Syberia, niecka Wołżańsko-Uralska, dorzecze Leny, pod dnem M.Kaspijskiego i M.Barentsa) - państwach położonych nad Zatoką Perską - USA, Kanada, Wenezuela - Turkmenistan, Uzbekistan, Indonezja - Algieria - pod dnem M.Północnego (W.Brytania, Norwegia, Holandia i Dania) Paliwa kopalne zaspokajają zapotrzebowanie energetyczne świata w około 85%. W najbliższych czasach będą one nadal eksploatowane, gdyż uzależniony jest od nich transport, przemysł oraz gospodarstwa domowe. Surowce te nadal dominują również w wytwarzaniu energii elektrycznej (ok. 60% energii elektrycznej). Energetyka jądrowa daje obecnie ok.7% światowej produkcji energii elektrycznej (we Francji 76%, Belgii 55%, Szwecji 51%, Szwajcarii 38%, Japonia 31%). Mają wiele zalet, ale i wad. Nie emitują do atmosfery żadnych pyłów i gazów poza parą wodną (powstałą wskutek podgrzewania wody w obwodzie chłodzącym reaktor). Nie potrzebują dużych powierzchni na składowanie paliwa, dają niewiele odpadów (elektrownia o mocy 1000 MW rocznie wytwarza zaledwie 2 m 3 odpadów). Do wad elektrowni jądrowych trzeba zaliczyć wysoki koszt ich budowy, konieczność zatrudnienia wysoko kwalifikowanej kadry (dlatego państwa o niskim poziomie rozwoju nie mogą sobie na nie pozwolić), konieczność zabezpieczenia składowania niebezpiecznych odpadów oraz zagrożenie awarią (hipotetyczne). Dalszy rozwój społeczno-gospodarczy świata, któremu towarzyszy wzrost liczny ludności oraz stopniowe wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego, stwarza konieczność poszukiwania nowych źródeł energii i zwiększanie jej produkcji. W bilansie energetycznym świata konieczne staje się zwiększanie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych

9 Nowe źródła energii Do odnawialnych źródeł energii należą: Drewno - wykorzystywane w celach energetycznych przez około połowę ludności świata. W krajach Afryki, na południe od Sahary, drewno zaspokaja potrzeby energetyczne w 80%. Eksploatacja drewna bywa rabunkowa, co prowadzi do niszczenia środowiska naturalnego. Hydroenergia, czyli energia spadku masy wody od dawna wykorzystywana (młyny). Jest ona opłacalna w krajach, dysponujących odpowiednimi warunkami terenowymi, czyli wystarczająco dużymi różnicami wzniesień (Norwegia, Szwajcaria, Szwecja). Rolę hydroenergetyki ograniczają nie tylko wysokie koszty (budowy zapór), ale również zagrożenie, jakie stwarza ona dla środowiska naturalnego. Hydroenergetyka rozwinęła się po II wojnie światowej wraz z budową wielkich tam w Egipcie, b.zsrr, USA. Budowa zapór na rzekach granicznych wywołuje nieraz napięcia pomiędzy państwami (Słowacja-Węgry). Energetyka niekonwencjonalna jak dotąd nie przekroczyła 1% udziału w wytwarzaniu energii na świecie, ale z racji jej odnawialności i bezpieczeństwa środowiskowego wzbudza duże zainteresowanie. Energia ta jest wykorzystywana lokalnie do ogrzewania i klimatyzowania pomieszczeń oraz ogrzewania wody. Energetyka niekonwencjonalna obejmuje: elektrownie geotermalne, (ciepło z wnętrza ziemi) m.in. we Włoszech, Japonii, Islandii; pływowe - Francja, Rosja; wiatrowe - Niemcy, Dania; helioelektrownie (słoneczne) - w Stanach Zjednoczonych, Niemczech biogaz (gazy będące produktem rozpadu materii organicznej w szambach i na wysypiskach śmieci) biomasa słoma lub trociny (wartość energetyczna słomy i węgla jest porównywalna) Energetyka przyszłości będzie (być może) wykorzystywać energię wyładowań atmosferycznych lub energię kontrolowanej reakcji tworzenia atomów helu z wodoru (zimna fuzja zachodząca na Słońcu; 1 g wodoru jest odpowiednikiem 3 tys. ton węgla) lub spalania wodoru. 5. Usługi Rodzaje usług Usługi odgrywają w światowej gospodarce coraz większą rolę ich udział w wytwarzaniu światowego PKB przekracza 60%. W państwach wysoko rozwiniętych gospodarczo ponad połowa PKB jest wytwarzana przez sektor usług (Francja, USA 72%, Niemcy 67%, Polska 63%). W państwach biedniejszych wartości te są znacznie niższe (Indie 46%). Usługi mają zasięg lokalny, ogólnokrajowy lub międzynarodowy. Zatrudniają pracowników o różnym stopniu kwalifikacji. Usługi dzielą się na: materialne transport pasażerski, łączność, handel, gastronomia, gospodarka komunalna, serwis naprawczy niematerialne służba zdrowia, opieka społeczna, szkolnictwo, finanse i ubezpieczenia, wymiar sprawiedliwości, obronność, administracja centralna i lokalna, działalność kulturalna i rozrywkowa, turystyka. - Transport Komunikacja, czyli transport i łączność, jest dziedziną usługowej działalności człowieka, bez której niemożliwe byłoby funkcjonowanie świata w jego dzisiejszym wymiarze. Komunikacja zajmuje się przemieszczaniem ludzi i ładunków po drogach wodnych, lądowych i korytarzach powietrznych. Obejmuje ona także przekazywanie informacji drogą kablową oraz urządzeń bezprzewodowych. Rodzaje transportu: - kolejowy na świecie charakteryzuje się on dużym zróżnicowaniem gęstości sieci i poziomu rozwoju. Uwarunkowane jest to głównie poziomem rozwoju kraju. W krajach z rozwiniętym przemysłem wydobywczym i ciężkim odgrywa on znaczącą rolę ze względu na jego przydatność w przewozie ładunków masowych; w krajach wysoko rozwiniętych kolej odgrywa drugorzędną rolę - wraz z rozwojem gospodarczym zmienia się bowiem struktura przemysłu i udział kolei maleje. Towarzyszy temu wzrost znaczenia transportu samochodowego i lotniczego. Kolej natomiast zachowuje większą rolę w pracy przewozowej, czyli w przemieszczaniu ładunków i pasażerów na duże odległości. Najsłabiej sieć kolejowa jest rozwinięta w krajach Afryki, gdzie nie tworzy spójnego systemu, tory różnią się rozstawem - 9 -

10 szyn, a w niektórych krajach w ogóle jej brak. Wysokim poziomem rozwoju kolei wyróżniają się kraje Europy Zachodniej Francja (TGV), Włochy, Niemcy oraz Japonia. - samochodowy jego zaletą jest duża elastyczność - samochody przewożą szybko różnorodne towary od drzwi do drzwi, bez konieczności przeładunków. Jego słabością jest jednak mały udźwig, duża energochłonność i wysokie koszty infrastruktury (budowy dróg, serwisu). Transport ten jest dominującym w krajach wysoko rozwiniętych. Sprawność transportu samochodowego warunkowana jest gęstością dróg kołowych o utwardzonej nawierzchni, a zwłaszcza autostrad (kraje Europy Zachodniej i Japonia). Stały wzrost ilości pojazdów zmniejsza jego niezawodność - zwłaszcza w dużych miastach, obniża bezpieczeństwo i zwiększa zanieczyszczenie środowiska. Najważniejsze szlaki transportu samochodowego w Polsce to: - A1 południkowa Gdańsk Łódź Śląsk Gorzyczki (granica z Czechami) 582 km - A2 równoleżnikowa Świecko (granica z Niemcami) Poznań Łodź Warszawa Kukuryki (granica z Białorusią) 610 km - A4 Zgorzelec Wrocław Śląsk Kraków Korczowa (granica z Ukrainą) 670 km - lotniczy jest najmłodszym i najbardziej dynamicznie rozwijającym się rodzajem transportu. Wymaga dużych nakładów kapitałowych, specjalistycznej infrastruktury i wysoko wykwalifikowanej kadry. W międzynarodowych przewozach pasażerów wyparł inne rodzaje transportu, o czym decyduje bezkonkurencyjna prędkość komunikacyjna samolotów. Lotnictwo nie odgrywa większej roli w ilości przewożonych towarów, ale ciągle rośnie jego znaczenie w przewozach świeżych owoców, kwiatów, warzyw, poczty i drobnicy o dużej wartości. Transport lotniczy odgrywa dużą rolę w USA, Japonii, Kanadzie, Australii i w krajach Unii Europejskiej. Należy do najbezpieczniejszych rodzajów transportu. - śródlądowy odbywa się za pośrednictwem rzek, kanałów, jezior. Są to najstarsze drogi transportowe świata. Najintensywniej wykorzystywany jest system dróg wodnych obszarów: Europy - Ren, Dunaj, Łaba, Sekwana, Wołga oraz Ameryki Północnej - Missisipi z Missouri, Wielkie Jeziora, rzeka Św. Wawrzyńca. Systemy te podlegały od dawna regulacji, posiadają kanały, śluzy, zbiorniki retencyjne. Urządzenia te warunkują sprawność funkcjonowania i pozwalają na przemieszczanie znacznych ilości ładunków. W strukturze przewożonych żeglugą śródlądową towarów największe znaczenie mają towary masowe i nie ulegające szybkiemu zepsuciu - materiały budowlane, węgiel kamienny, rudy żelaza, płody rolne. Mimo niskich kosztów transportu śródlądowego jest on powolny. - morski żegluga morska jest najważniejszym środkiem transportu w handlu zagranicznym. W krajach o długiej i dobrze rozwiniętej linii brzegowej znaczenie ma także kabotaż, czyli żegluga między portami własnego kraju. Największą flotę handlową posiadają kraje taniej bandery tj. Liberia, Panama, Grecja, Cypr, Bahamy. Poza tymi krajami dużą flotę posiadają: Norwegia, Japonia, Stany Zjednoczone, Chiny. W strukturze przewożonych drogą morską towarów największy udział ma ropa naftowa, węgiel, pozostałe surowce, płody rolne i drobnica. Najbardziej uczęszczanym szlakiem jest połączenie Europy Zachodniej z portami wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ze względu na duży udział ropy naftowej w przewozach morskich ważne szlaki transportowe łączą kraje basenu Zatoki Perskiej z krajami europejskimi, Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Do największych portów świata pod względem wielkości przeładunków należą: Rotterdam, Singapur, porty Japonii (Chiba, Nagoja, Jokohama), Szanghaj, Hongkong, Nowy Jork, Houston oraz porty naftowe, które osiągają najwyższe załadunki na świecie, ale tylko w zakresie ropy naftowej, np. porty położone nad Zatoką Perską (Ras Tannura, Charg), na Alasce. - przesyłowy obejmuje przesyłanie taśmociągami (materiałów sypkich), rurociągami (cieczy i gazów) oraz liniami energetycznymi (energii elektrycznej); jest najtańszym rodzajem transportu. - Turystyka Turystyka to ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości. Czynniki powodujące rozwój turystyki w II połowie XX w.: - zwiększenie ilości czasu wolnego (płatne urlopy) - poprawa sytuacji materialnej społeczeństwa w krajach rozwiniętych - rozwój środków transportu

11 Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO - lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w lipcu 2008) 878 obiektów w 145 krajach. W Polsce wpisanych na listę jest 13 obiektów: historyczne centrum Krakowa (z dzielnicą żydowską Kazimierz) zabytkowa kopania soli w Wieliczce b.nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau Puszcza Białowieska (wspólnie z Białorusią) historyczne centrum Warszawy Stare Miasto w Zamościu (przykład renesansowej zabudowy miejskiej) średniowieczny zespół miejski Torunia Zamek Krzyżacki w Malborku Kalwaria Zebrzydowska zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy drewniane kościoły południowej Małopolski: Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa Park Mużakowski nad Nysą (wspólnie z Niemcami) Hala Stulecia we Wrocławiu 6. Integracja na świecie Organizacje gospodarcze na świecie Ważną rolę w rozwoju gospodarczym państw odgrywają międzynarodowe organizacje specjalizujące się w wybranych dziedzinach gospodarki lub obejmujące swoją działalnością określone regiony. Do najważniejszych należą: UE Unia Europejska tworząca wspólny zintegrowany system gospodarczy, społeczny i polityczny. Na podstawie traktatu z Maastricht zostały zniesione bariery celne i przepisy prawne ograniczające swobodny przepływ pieniędzy, towarów, usług i ludzi między państwami członkowskimi. W 16 krajach obowiązuje wspólna waluta (euro). Unia prowadzi też wspólną politykę handlową i rolną oraz ujednolica prawo obowiązujące na jej obszarze. Państwa Unii należą do najszybciej rozwijających się na świecie i osiągają wysoki poziom życia swoich obywateli. OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zrzeszająca 26 wysoko rozwiniętych państw (w tym od 1996 r. Polskę). Dąży do osiągnięcia szybkiego rozwoju ekonomicznego, wzrostu zatrudnienia i poprawy stopy życiowej w krajach członkowskich. Wspiera także inwestycje w państwach rozwijających się. Przynależność do OECD jest źródłem prestiżu i zwiększa wiarygodność państw wobec kredytodawców i inwestorów. CEFTA Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, do którego należy Polska z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje te starają się tworzyć warunki do współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami samorządowymi, usprawniać ruch turystyczny. WTO Światowa Organizacja Handlu, licząca 124 państwa członkowskie, koordynująca politykę celną i ustalająca wspólne zasady w międzynarodowym handlu oraz uzgadniająca umowy dotyczące różnych branż gospodarki. OPEC Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową jest bardzo ważną organizacją gospodarczą, istniejącą od 1960 r. i zrzeszającą kraje eksportujące ropę naftową z Bliskiego Wschodu, Afryki (Algieria, Gabon, Nigeria, Libia), Ameryki Południowej (Wenezuela i Ekwador) oraz Indonezję. Ma ona na celu koordynację polityki państw w dziedzinie wydobycia, handlu i ustalania cen na ropę naftową. Globalizacja Globalizacja jest nieuchronnym procesem związanym z coraz większym powiązaniem gospodarek narodowych, kurczeniem się odległości w dzisiejszym świecie, choć budzi ostry sprzeciw wśród antyglobalistów, widzących w niej narzędzie do realizacji celów państw bogatych wymierzone przeciwko biednym. Niesie ona ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia. Do korzyści można zaliczyć: upowszechnienie wiedzy i kulturowe zbliżanie odległych geograficznie krajów, promowanie konkurencji i innowacyjności oraz aktywizację gospodarczą. Państwa biedne nie są jednak często w stanie nawiązać partnerskich stosunków gospodarczych z silnymi międzynarodowymi koncernami, które wykorzystują swoją pozycję i dyktują warunki współpracy

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia

Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Streszczenie raportu Maj 2014 1 2014 Deloitte Spis Treści Spis treści 2 Cel projektu 3 Wybór branż 4 Globalne

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 Gorlice 2011 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Poziom wymagań Nr lekcji Temat lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający MAPA ŚWIATA 1. Lekcja organizacyjna. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ Marcin Boulie Krzyśko Poznań 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1. Handel międzynarodowy na przestrzeni dziejów. 1.1. Międzynarodowa wymiana handlowa

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 Jasieniec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ EGIONY OLSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE II edycja opracowanie zbiorowe pod redakcją Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel ROFILE EGIONALNE NR 16 Gdańsk Warszawa 2000

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT)

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT) ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT) Grójec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA"

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA" CCI 2014PL16M2OP015 Tytuł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Wersja 1.5 Pierwszy rok 2014 Ostatni

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okl JAK ZAPEWNI ROZ ZR W TEREN W OTWARTYCH.qxd 2009-05-31 23:15 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka

Bardziej szczegółowo

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE:

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: 22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: Spis treści Strategia promocji gospodarczej w tym marki gospodarczej gminy Siedliszcze... 2 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo