Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592"

Transkrypt

1 listopad 2006 strona 1 Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN Szanowni Pañstwo! Chcielibyœmy przedstawiæ Pañstwu, w sposób uproszczony, najwa niejsze zagadnienia zwi¹zane z finansami powiatu koœciañskiego. Poza sprawami bud etowymi zachêcamy do zapoznania siê z naszymi dotychczasowymi osi¹gniêciami. W zwi¹zku z tym, e w tym roku koñczy siê II kadencja w³adz Powiatu Koœciañskiego, przedstawiamy Pañstwu informacje na temat najwiêkszych inwestycji z minionych czterech lat, na temat naszej wspó³pracy z ró nymi organizacjami i pozyskanych funduszach ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Andrzej Jêcz - Starosta Koœciañski Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego Andrzej Jêcz - Przewodnicz¹cy Zarz¹du, Micha³ Jurga - Zastêpca Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Kazimierz Dembny - Etatowy Cz³onek Zarz¹du, Wiktor Snela - Cz³onek Zarz¹du, Karol Kopienka - Cz³onek Zarz¹du, Gra yna Szproch - Skarbnik Powiatu Rada Powiatu Koœciañskiego II kadencji Edward Strzymiñski - Przewodnicz¹cy Rady, Ryszard Fornalik - Wiceprzewodnicz¹cy Rady, Kazimierz Józefowski - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Zygmunt Cichocki, Kazimierz Dembny, Jerzy Dolata, Urszula Iwaszczuk, Andrzej Jêcz, Micha³ Jurga, Pawe³ Kaczmarek, Stefan Klupsz, Karol Kopienka, Maria Maj, Karol Malicki, Miros³awa Mueller, Grzegorz Ratajczak, Wiktor Snela, Józef Œwi¹tkiewicz, Bernard Turski

2 strona II2 listopad 2006 Dochody w bud ecie naszego powiatu w roku 2006 Najwi ksz grup wydatków w bud ecie Powiatu Ko cia skiego stanowi rodki przeznaczane na o wiat i wychowanie, szkolnictwo wy sze oraz edukacyjn opiek wychowawcz. cznie jest to 34,69 % wydatków ogó em. Wydatki te s ponoszone zw aszcza na utrzymanie szkó prowadzonych przez Powiat Ko cia - ski. Ponadto z bud etu powiatu finansowana jest dzia alno Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ko cianie. S to rodki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obs ugi, a take na bie c dzia alno : op aty za energi, wod, gaz, zakup materia ów. Ponadto finansowane s remonty w szko ach oraz inwestycje. W ramach tych rodków wyp acane s stypendia unijne dla uczniów w/w szkó. Z bud e- tu powiatu udzielane s równie dotacje dla szkó niepublicznych (prywatnych) posiadaj - cych uprawnienia szkó publicznych. Drugim co do wielko ci obszarem wydatków s rodki przeznaczone na pomoc spo eczn (22,81 % ogó u). Wydatki te dotycz funkcjonowania: Domów Pomocy Spo ecznej w Mociszkach i Jarogniewicach, Powiatowego Urz - du Pracy w Ko cianie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ko cianie, Powiatowego Zespo u Ds. Orzekania o Niepe nosprawno ci w Ko cianie. Wydatki przeznaczone na zadania drogowe to 17,43% ogó u. S to rodki przeznaczone na bie ce utrzymanie i remonty dróg z oraz na inwestycje drogowe z. Wydatki w dziedzinie bezpiecze stwa publicznego i ochrony przeciwpo arowej (5,83 % ogó u) dotycz zw aszcza utrzymania Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Ko cia skiego, Starostwa Powiatowego w Ko cianie, komisji poborowej oraz promocji powiatu zajmuj 13,19 % wszystkich rocznych wydatków. Pozosta e 6 % rodków zaplanowanych w bud e- cie przeznaczono m. in. na: gospodark le n, gruntami i nieruchomociami, funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ko cianie, obs u- g zad u enia (odsetki od po yczek i wyemitowanych obligacji), op acenie sk adek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostaj cych bez prawa do zasi ku, turystyk, programy polityki zdrowotnej, kultur i ochron dziedzictwa narodowego, kultur fizyczn i sport. Poziom wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach powiatu wynosi w 2006 roku 19,60%. Co to jest deficyt i jakie jest nasze zad u enie? Deficyt to ujemna ró nica mi dzy dochodami a wydatkami, stanowi jednocze nie niedobór w bud ecie, który musi zosta sfinansowany przychodami osi gni tymi m.in. zaci gni tymi kredytami, po yczkami, wyemitowanymi obligacjami. Deficyt mo na pokry tak e nadwy k bud etow lub wolnymi rodkami zaoszcz dzonymi w poprzednich latach. Jakie jest nasze zad u enie? Obok wyemitowanych w 2004 r. obligacji komunalnych na kwot 2,5 min z w roku 2006 planowane zad u enie powiatu w 2006 r. powi ksz : wyemitowane obligacje komunalne przeznaczone na modernizacj dróg powiatowych z, zaci gni ty kredyt przeznaczony na modernizacj Domu Pomocy Spo ecz- nej w Mo ciszkach z czne zad u enie naszego Powiatu na koniec roku 2006 wyniesie z, a wska nik zad u enia liczony jako stosunek ogólnego zad u enia do wykonywanych w danym roku dochodów stanowi b dzie 11,73%. Zad u enie to jest zupe nie bezpieczne, poniewa ustawa dopuszcza poziom zad u enia nie przekraczaj cy 60%. Powiat Ko cia ski ma zatem jeszcze mo - liwo zaci gni cia kredytów w wysoko ci 20 mln z otych. Wydatki w bud ecie powiatu w latach Wykresy przedstawiaj wydatki bie ce i inwestycyjne w powiecie oraz w skali kraju. Wydatki inwestycyjne w powiecie s wy sze ni rednie wydatki w skali kraju.

3 listopad 2006 strona III 3 Drogi i chodniki w powiecie Najwi ksze inwestycje drogowe: budowa drogi Bielewo-Bie y z, budowa drogi Wydorowo-Sierpowo z, budowa drogi Zgliniec-Jurkowo z, przebudowa drogi Zb chy- uszkowo (II etap) z, przebudowa ul. migielskiej w Ko cianie (I etap) z, przebudowa ul. migielskiej w Ko cianie (II etap) z, budowa ul. So eckiej w Bonikowie z, przebudowa ul. Surzy skiego w Ko cianie z, modernizacja skrzy owania ul. Ch apowskiego, Mostowej, Szkolnej i Kili skiego w Krzywiniu z, modernizacja drogi Bro sko-kotusz z, modernizacja drogi powiatowej Jerka- winiec z, modernizacja drogi w Górzycach z, wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na ponad 44 km dróg powiatowych ,81 z Nowy chodnik na ul M y skiej w Ko cianie Dzi ki tej inwestycji poprawili my przede wszystkim estetyk ulicy. Budowa wjazdów na posesje u a- twi a kierowcom poruszanie si po zat oczonej ulicy. Piesi zyskali nowe i bezpieczniejsze chodniki. Koszt: ,82 Nowa migielska Remont ulicy migielskiej to jedna z najwi k- szych inwestycji drogowych w powiecie. Dzi ki niej Ko cian wita przyjezdnych nowoczesn, bezpieczn i estetyczn drog. Surzy skiego po remoncie Remont ul. Surzy skiego w Ko cianie to nasza kolejna, du a inwestycja. Zmieniony wygl d ulicy, nowa nawierzchnia i stworzenie cie ek rowerowych sprawi o, e miasto sta o si atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze dla pieszych i rowerzystów. Koszt: z Droga Zb chy - uszkowo Droga ze Zb ch do uszkowa zosta a odwodniona, poszerzona i pokryta nowym dywanikiem. Na ca ej d ugo ci odtworzono i zmodernizowano rowy. Realizacja tej inwestycji wp yn a na bezpiecze stwo, oraz spowodowa a, e kierowcy ch tniej korzystaj z tej drogi. Koszt: z Budowa chodnika na ulicach Marii Konopnickiej i Nadobrza skiej Nowy chodnik na ul. M. Konopnickiej jest uzupe nieniem dla nowoczesnego Centrum Sportu i Rehabilitacji. Dzi ki tej inwestycji ca a ulica zyska a nowoczesny i estetyczny wygl d. Koszt: ,29 z

4 strona IV4 listopad 2006 Inwestycje z zakresu szkolnictwa budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkó im.m. Konopnickiej w Ko cianie z, prace inwestycyjne w Zespole Szkó im. M. Konopnickiej w Ko cianie (odnowa boiska, instalacji elektrycznej, klatki schodowej, op otowanie) z, remont sanitariatów i wymiana 12 okien oraz wymiana drzwi wej ciowych od strony boiska w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Ko cianie z, wymiana 29 okien w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnychw Niet kowie, remont auli szkolnej oraz klatki schodowej w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Niet kowie z, remont starej cz ci szko y w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Ko cianie z, wymiana 57 sztuk okien w Zespole Szkó im. M. Konopnickiej w Ko cianie z, wykonanie elewacji budynku szkolnego oraz wymiana rynien i opierze w Liceum Ogólnokszta c - cym w mig u z, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Niet kowie z, adaptacja pomieszczenia Warsztatów Szkolnych w Ko cianie napracowni komputerow z, zmiana systemu ogrzewania w glowego na gazowe w Warsztatach Szkolnych przy ul. M y skiej w Ko cianie z, od czenie od centralnej kot owni w glowej i budowa kot owni gazowej w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Ko cianie z, partycypacja w kosztach zaj dydaktycznych w Ko cia skim Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z czne nak ady na inwestycje ( z ) i remonty w szko ach ( z ) wynios y z. Ko cia ski Uniwersytet Trzeciego Wieku Jest szans pog bienia wiedzy dla seniorów zamieszkuj cych teren powiatu. Liczne zaj cia z ró nych specjalizacji sprawiaj, e ka dy zainteresowany mo - ne znale dziedzin, w której czuje si najlepiej. Jeszcze nieca e dwa lata temu na ulicy Marii Konopnickiej sta y ruiny. W tej chwili znajduje si tam nowoczesne Centrum Sportu i Rehabilitacji uruchomienie w grudniu 2003 r. Punktu Pomocy ywno ciowej - jad odajni dla osób znajduj - cych si w sytuacji kryzysowej przy ul. Wodnej w Ko cianie z, uruchomienie w grudniu 2004 r. O rodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Wodnej w Ko cianie z 14 miejscami przeznaczonymi dla ofiar przemocy fizycznej i psychicznej oraz bezdomnych z, realizacja projektu Powiatowy O rodek Karier w Ko cianie w ramach którego 60 bezrobotnych odby o kursy zawodowe oraz szkolenia przygotowuj ce do za o enia w asnej firmy z, modernizacja Domu Pomocy Spo ecznej w Mociszkach z, tworzenie O rodka Wsparcia dla osób niepe - nosprawnych przy ul. Gosty skiej w Ko cianie - ok z, adaptacja pomieszcze i remont azienek osób niepe nosprawnych w ramach programu likwidacji barier architektonicznych z. Z programu skorzysta o 171 osób, rednie dofinansowanie dla osoby wynios o z. W 2006 roku do wykorzystania pozosta o z. przy Zespole Szkó im. Marii Konopnickiej w Ko cianie. Budowa trwa a rok. Od dnia otwarcia, 2 wrze nia 2005 roku ze wszystkich pomieszcze i urz dze rehabilitacyjnych mog korzysta nie tylko uczniowie szko y, ale wszyscy mieszka cy powiatu. W obiekcie poza sal sportow znajduje si m. in. sala rekreacyjno - usprawniaj ca (si ownia), sali kinezyterapii, sala muzykoterapii oraz sala fizykoterapii. Wszyscy zainteresowani mog równie korzysta z przyszkolnych boisk. Koszt: z Szkolny O rodek Karier -Pracownia CAD Nowa pracownia powsta a w odremontowanych pomieszczeniach budynku warsztatów Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych w Ko cianie przy ulicy M y skiej. Znajduj si w niej komputery z profesjonalnym oprogramowaniem CAD/CAM Koszt adaptacji: z Kanalizacja w Niet kowie W lipcu 2005r. uko czono budow sieci kanalizacji w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Niet kowie. Koszt: z Inwestycje z zakresu pomocy spo ecznej:

5 listopad 2006 strona 5V Inwestycje z zakresu opieki zdrowotnej: Program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego z Sfinansowanie bada mammograficznych dla 267 kobiet z Powiatu Ko cia skiego z Sfinansowanie dojazdów 353 kobiet z terenu Powiatu Ko cia skiego na bezp atne badania w zakresie osteoporozy i profilaktyki z ama ko ci z Przeprowadzenie bada profilaktycznych w zakre- sie wad postawy i schorze kr gos upa w ród 300 uczniów klas I gimnazjów z terenu Powiatu Ko cia skiego. 70 dzieci z tej grupy obecnie uczestniczy w wiczeniach pro filaktyczno - usprawniaj cych z Mammobus w powiecie Starostwo Powiatowe przy wspó pracy z O rodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zorganizowa o na terenie powiatu bezp atne badania mammograficzne dla 267 kobiet. Koszt: z Zmiany w SP ZOZ w Ko cianie Pod koniec 2005 roku w szpitalu oddano do u ytku, wyposa one w nowoczesny sprz t, sale porodowe oraz zakupiono now karetk typu R. Ponadto szpital zyska nowy autoklaw do sterylizacji. Administracja Remont budynku Starostwa na ul. Gosty - skiej w Ko cianie, polepszy warunki i komfort obs ugi interesantów. Remont na Gosty skiej W ramach prac remontowych w budynku wymieniono okna, zmodernizowano toalety i pomalowano biura. Stworzono take punkt informacyjny dla interesantów. Dla osób niepe nosprawnych zbudowano specjalny podjazd. Koszt: z ISO w Starostwie Na pocz tku wrze nia 2006r. Starostwo Powiatowe pomy lnie przesz o audit wdro onego Systemu Zarz dzania Jako ci, dzi ki czemu sta o si posiadaczem certyfikatu jako ci ISO Udzielono dotacji dla stowarzyszeñ i podmiotów w zakresie: - turystyki z³, - ochrony zdrowia z³, - pomocy spo³ecznej z³, - sportu z³, - organizacji wypoczynku dla dzieci i m³odzie y, - turnusów rehabilitacyjnych, - pomocy dla kó³ diabetyków w powiecie, organizacji badañ poziomu cukru we krwi wœród dzieci i m³odzie y. Badanie poziomu cukru Na koœciañskim rynku w ramach dnia Godnoœci Osób Niepe³nosprawnych mo na by³o zbadaæ poziom cukru we krwi oraz zasiêgn¹æ porady na temat cukrzycy, diety, sposobu ycia z chorob¹. Z tej propozycji skorzysta³o bardzo wielu koœcianiaków. Wakacje na sportowo Dziêki dotacji ze Starostwa Powiatowego m³odzie z terenu powiatu mia³a okazjê spêdziæ letnie wakacje w atrakcyjny i nietypowy sposób.w jednym z realizowanych projektów m³odzi poznali tajniki szermierki i ³ucznictwa. Programy stypendialne Inwestycje z zakresu szkolnictwa Stypendia Starosty Ko cia skiego dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych z Powiatu Kocia skiego: przyznano cznie 100 stypendiów po 150 z miesi cznie z, Stypendia Starosty Ko cia skiego dla studentów z Powiatu Ko cia skiego: przyznano cznie 40 stypendiów po 200 z miesi cznie z, Stypendia dla m odzie y wiejskiej w ramach programu Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich. czna kwota przyznanych stypendiów w latach wynios a z, Stypendia unijne dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych z Powiatu Ko cia skiego: przyznano cznie 501 stypendiów po 150 z miesi cznie z, Stypendia unijne dla studentów z Powiatu Ko cia skiego: przyznano cznie 113 stypendiów po 200 z z, Stypendia Starosty Ko cia skiego dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i M odzie y z Powiatu Ko cia skiego przyznano 110 stypendiów po 100 z z, Stypendia dla uczniów w ramach Rz dowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodz cych z rodzin by ych pracowników pa stwowych przedsi biorstw gospodarki rolnej na lata przyznane 37 stypendia po 200 z (na 8 m-cy) i 61 stypenia po 200 z (na 10 m-cy). Razem z. Stypendia 2006 Dzi ki programom stypendialnym uczniowie z terenu Powiatu Kocia skiego maj szans realizowa swoje naukowe plany. Warto im w tym pomaga.

6 strona VI 6 listopad 2006 Wybrane rodki z funduszy europejskich pozyskane przez Powiat Ko cia ski w latach Ho owczyc na migielskiej Remont ul. migielskiej zosta doceniony nie tylko przez kierowców i pieszych, ale tak e przez realizatorów filmu Eksperyment ycie, którzy na wyremontowanej drodze stworzyli plan filmowy. Dotacje na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej Wr czenie umów dotacyjnych. Europejski Fundusz Spo eczny stwarza nowe mo liwo ci rozwoju dla m o- dych przedsi biorców. Ko ska platforma informatyczna Jest to odpowied na rosn ce zapotrzebowanie na pracowników potrafi cych projektowa w profesjonalnych programach CAD/CAM W minionym tygodniu potwierdzono otrzymanie dotacji na remont drogi w Lubiniu. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 2 mln z czna kwota pozyskanych rodków w minionych czterech latach przekroczy a 14 mln z. Dzia ania na rzecz poprawy bezpiecze stwa mieszka ców Poprzez bud et powiatu dofinansowano zakupy czterech samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ko cianie z, Dofinansowano modernizacjewej cia do Komendy Powiatowej Policji w Ko cianie z, Rozpocz to prace zwi zane z tworzeniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego z. L.p. Tytu projektu Warto ród o Okres Przyznanych finansowania, realizacji rodków program 1. Przebudowa drogi powiatowej nr Bielewo-Bie y ,51 SAPARD Przebudowa drogi powiatowej nr Wydorowo-Sierpowo ,17 SAPARD Przebudowa drogi powiatowej nr Zgliniec-Jurkowo ,83 SAPARD M odzi na start ,79 SPO RZL 1.2a Powrót na rynek pracy ,70 SPO RZL 1.3a Powiatowy O rodek Karier w Ko cianie ,65 SPO RZL 1.2b Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, Mi dzynarodowy Uspokojenie ruchu na drodze powiatowej: Bank Odbudowy ul. migielska w Ko cianie ,00 i Rozwoju Aktywnie dzia am osi gam niezale no. Program Wsparcia m odzie y Powiatu Ko cia skiego ,82 SPO RZL 1.2a Pokonam trudno ci, odmieni swój los. Program wsparcia bezrobotnych Powiatu Ko cia skiego ,99 SPO RZL 1.3a Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Mi dzynarodowy Uspokojenie ruchu w ci gu Bank Odbudowy ul. Ks. Surzy skiego ,00 i Rozwoju 2006 czna kwota pozyskanych rodków ,06 Zestawienie niektórych rodków ze róde pozabud etowych: L.p. Przeznaczenie Warto ród o Rok przyznania przyznanych finansowania rodków 1. Program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego Bud et Pa stwa Centrum Sportu i Rehabilitacji Pa stwowy Fundusz przy Zespole Szkó Specjalnych Rehabilitacji Osób w Ko cianie Niepe nosprawnych Fundusz dop at do gier liczbowych Modernizacja drogi Zgliniec-Jurkowo Gmina Krzywi Przebudowa drogi uszkowo-zb chy Bud et Pa stwa Modernizacja drogi powiatowej Jerka- winiec Gmina Krzywi Modernizacja w Domu Pomocy Spo ecznej w Mo ciszkach Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Bud et Pa stwa 7. Tworzenie i funkcjonowanie O rodka Wsparcia Bud et Pa stwa 2006 czna kwota pozyskanych rodków: ,12 Dzia ania wspieraj ce rozwój rolnictwa Wyp ata ekwiwalentów rolnikom za wy czenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy le nej z, Program Wa ne pytania, wa ne sprawy, w ramach którego utworzono 12 punktów informacji dla rolników z Punkt Informacji dla Rolników Dzi ki tej inicjatywie rolnicy zamieszkuj cy teren powiatu zyskali mo liwo uzyskania pomocy przy wype - nianiu wniosków o dop aty bezpo rednie w pierwszym roku naszego cz onkostwa w Unii Europejskiej. 26 wrze nia 2005 roku Starosta Ko cia ski Andrzej J cz przekaza w Starostwie Powiatowym Komendantowi Powiatowemu Policji w Ko cianie Henrykowi Kasi skiemu trzydzie ci zakupionych przez Starostwo Powiatowe narkotestów, urz dze pozwalaj cych stwierdzi, po przebadaniu liny, czy kto jest pod wp ywem narkotyków. By a to odpowied na rosn c ilo przest pstw zwi zanych z narkotykami. Ponadto zakup radaru oraz nowego samochodu dla policji zwi kszy skuteczno dzia ania ko cia skiej komendy Spotkanie z so tysami Starostwo organizuje spotkania so tysów wsi ze specjalistami z ró nych dziedzin. Dzi ki takim seminariom rolnicy maj szans dowiedzie si jak pozyskiwa rodki unijne i jakie przepisy prawne reguluj ich przyznawanie. Rozwój rolnictwa Dzi ki wsparciu Unii Europejskiej oraz pomocy samorz dów rolnicy na terenie powiatu zyskali mo liwo rozwoju, która jest przez nich wykorzystywana.

7 listopad 2006 strona 7VII Ochrona zabytków Dofinansowanie remontów obiektów sakralnych na terenie Powiatu Ko cia skiego z Powiat Ko cia ski wspó finansowa m.in. remont dachu ko cio a p.w. w. Micha a Archanio a w Czaczu oraz prace remontowe w barokowym ko ciele w Starym Bia czu. Ko ció w Bronikowie Ze rodków z bud etu powiatu wsparto remont drewnianego, modrzewiowego kocio a w Bronikowie. W ramach remontu wymieniono zniszczone belki i ca e pokrycie dachowe ko ció ka z 1739 roku. Ko cia ska Fara Przekazano rodki na odbudow i konserwacj Tryptyku Pó nogotyckiego Zes a- nie Ducha wi tego w ko ciele p.w. NMP Wniebowzi tej w Ko cianie. Ko ció p.w. wi tego Ducha Przyznane rodki przeznaczono na renowacje bocznego o tarza p.w. Jana Nepomucena. Dofinansowano monta ozdobnej kraty. Turystyka Romantyczne trasy rowerowe W minionym roku zosta a opracowana koncepcja nowych szlaków rowerowych w ca ym powiecie. Stworz one cie ki, które poprowadz turyst przez najpi kniejsze zak tki powiatu oraz dadz mo - liwo organizacji edukacyjnych wycieczek rowerowych. Targi turystyczne Udzia przedstawicieli powiatu w targach turystycznych przyniós im mo liwo zaprezentowania swoich produktów, oraz nawi zania nowych kontaktów. Agroturystyka w powiecie W minionych latach swój prawdziwy rozkwit przesz y gospodarstwa agroturystyczne. Dzi ki temu w chwili obecnej mo emy poszczyci si bardzo dobrze przygotowan ofert dla osób pragn cych sp dzi wolny czas na wsi. Sfinansowali my druk folderu dla Stowarzyszenia Agroturystycznego cie ki rowerowe Na terenie powiatu powsta a rozbudowana sie cieek j rowerowych: ulice migielska i Surzy skiego w Ko cianie posiadaj ci gi rowerowe, powsta y cie ki w Bie yniu i Lubiniu, cie ka rowerowa z Ko ciana do Racotu. Dzi ki takim - inwestycjom ziemia ko cia ska staje si bardziej atrakcyjna dla rowerzystów. Ograniczanie bezrobocia Mo emy pochwali si stosunkowo nisk stop bezrobocia, która w tej chwili wynosi 11,7% (wrzesie 2006r.). Zmala a tak e liczba osób bezrobotnych: z 5129 zarejestrowanych w styczniu 2003r. do 2966 we wrzeniu 2006r. Ponadto prowadzone s liczne programy, które maj sk oni ludzi do podejmowania w asnej dzia alno ci gospodarczej. Pieni dze na ten cel p yn z Europejskiego Funduszu spo ecznego. Z EFS-u pozyskano ju prawie 8,5 min z. na cele zwi zane z walk z bezrobociem

8 strona VIII 8 listopad 2006 Józef wi tkiewicz BRACIA MORAWSCY Z JURKOWA Odzyskanie niepodleg o ci W tym numerze Or downika pragniemy Pa stwu przybli y krótkie yciorysy dwóch wybitnych braci, pochodz - cych z Ziemi Ko cia skiej. Kazimierz urodzi si 29 stycznia 1852 w Jurkowie. W 1869 r. uko czy pozna skie Gimnazjum Marii Magdaleny. Du y wp yw na jego rozwój i edukacj mieli nauczyciel j zyków klasycznych August Wannowski i ks. Jan Ko mian. W latach studiowa filologi klasyczn w Berlinie. Studia zako czy doktoratem, który obroni w 1874 roku. W nast pnym roku zda egzamin nauczycielski i w roku szkolnym odby praktyk nauczycielsk w kato- Kazimierz Morawski Zdzis aw Morawski lickim gimnazjum w. Macieja we Wroc awiu. W tym samym czasie odby równie kilkumiesi czna s u b wojskow. Z Wroc awia pojecha do Krakowa, gdzie z pocz tkiem 1877 roku bada mo liwo uzyskania habilitacji na Uniwersytecie Jagiello skim. W celu uzupe nienia studiów wyjecha jednak do W och. Jeszcze w listopadzie tego samego roku habilitowa si na Wydziale Filozoficznym UJ z filologii klasycznej i w nast pnym roku rozpocz wyk ady ju jako docent. W 1880 r. zosta profesorem nadzwyczajnym, a w 1887 r. profesorem zwyczajnym. W latach piastowa godno dziekana Wydzia u Filozoficznego. W kolejnych latach by prodziekanem, a pó niej w latach rektorem. Na Uniwersytecie Jagiello skim pracowa do 1925 r. ( dwa miesi ce przed mierci z o y podanie o przeniesienie go w stan spoczynku). Równocze nie z prac na UJ rozwija a si jego o ywiona dzia alno w Akademii Umiej tno ci, której cz onkiem korespondentem zosta w 1883 roku. Kilka lat pó niej zosta jej czynnym cz onkiem, a w latach by dyrektorem Wydzia u Filologicznego. W ci gu ostatnich siedmiu lat ycia pe ni funkcj wiceprezesa i prezesa Polskiej Akademii Umiej tno ci. Kazimierz Morawski nale a do najwybitniejszych przedstawicieli humanistyki polskiej na prze omie XIX i XX wieku. By ponadto zdolnym t umaczem i wybitnym publicyst. W asne osi gni cia naukowe, których wyniki publikowa przewa nie po acinie - zamieszcza w wydawnictwach AU i Eos, a cz ciowo w fachowych czasopismach niemieckich. By te utalentowanym mówc i pisarzem. Jego prace naukowe odznaczaj si pi kn, oryginaln polszczyzn. Godne uwagi by y jego wyst pienia publiczne, przewa nie na amach Czasu i G osu Narodu. Przygodnie próbowa te pisa poezj. Po zabójstwie pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza w grudniu 1922 roku Wincenty Witos opowiedzia si za propozycj prawicy, która na stanowisko prezydenta RP chcia a wysun wspólnego kandydata prawicy, w a nie Kazimierza Morawskiego. Kazimierz Morawski zmar trzy lata pó niej - 25 sierpnia 1925 roku w Krakowie, gdzie zosta pochowany na cmentarzu Rakowieckim. By odznaczony m.in. Orderem Or a Bia ego (rok 1921), Or downik Powiatowy, Pismo Powiatu Ko cia skiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Ko cianie. Nak ad 9 tys. egz. Tel. i fax (065) , Internet: komandori francuskiej Legii Honorowej (rok 1921 i austriackim Orderem elaznej Korony kl. 3 (rok 1898). W Krakowie nazwano jego nazwiskiem jedn z ulic. Morawski by dwukrotnie onaty. Z Helen z W yków Badaniow, która zmara w 1884 roku mia syna Kazimierza Mariana. Powtórnie o eni si w 1900 roku z Mari z Ch apowskich. Z ni mia troje dzieci. Helen ( ), dzia aczk katolick, Krzysztofa ( ), ostatniego w a ciciela Turwi i Zofi (1904) z Lasek, odznaczon Orderem Ora a Bia ego. Drugi z braci Morawskich to urodzony 4 listopada 1859 roku, równie w Jurkowie Zdzis aw. Podobnie jak brat ucz szcza do Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Mieszka u ks. Jana Ko miana. W czasie nauki, w ramach edukacji wspólnie z ksi dzem Janem i z bratem Tadeuszem odby w 1877 roku dwumiesi czn podró do Szwajcarii, po udniowej Francji i do W och. Matur w leszczy skim gimnazjum uzyska w 1879 roku - z opó nieniem. Od razu zapisa si na Wydzia Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello skiego. Oprócz wyk adów z dziedziny prawa, ucz szcza na wyk ady na Wydziale Filozoficznym s uchaj c tak znakomitych profesorów jak Józef Szujski, Stanis aw Smolka i Stanis aw Tarnowski. W czasie studiów zaprzyja ni si z pó niejszym namiestnikiem Galicji Andrzejem Potockim. Uwie czeniem kilkuletnich studiów by tytu doktora praw, który Zdzis aw Morawski otrzyma w 1884 roku. W nast pnym roku na zaproszenie francuskiego in yniera Vatier odby podró z Edwardem Raczy skim do Ameryki Po udniowej. Celem podró y by o zwiedzanie kopalni miedzi w Chile. W czasie podró y zwiedzi ca Ameryk aci sk. Podró zacz a si 4 stycznia 1885 roku w Bordeaux. Przez Lizbon - po dwóch tygodniach dotarli do Rio de Janeiro w Brazylii i dalej przez Montevideo w Urugwaju, wreszcie do Valparaiso w Chile. W drugiej po owie lutego dotarli do celu podró y. Droga powrotna by a równie ciekawa. 14 marca wyjechali do Panamy, zwiedzili Peru ze stolic w Limie i wrócili przez Panam, Wenezuel i Martynik wrócili do Pary a. Podró t na bie co opisywa Morawski w listach do rodziców i siostry Konstancji, a drukowa je Przegl d Polski w artyku ach pt: Listy z podró y do Ameryki Po udniowej. Ukaza y one tradycyjne w rodzinie uzdolnienia pisarskie. Po powrocie do Europy Zdzis aw Morawski rozpocz praktyk w Prokuratorii Skarbu w Wiedniu. Po dwóch latach w lipcu 1887 roku przeniesiono go do Namiestnictwa Dolnej Austrii, a ju z pocz tkiem wrze nia do Ministerstwa Wyzna i O wiaty. W maju 1889 roku przydzielono go do Prezydium Rady Ministrów na referenta prasy galicyjskiej, a po kolejnym roku zosta mianowany pozaetatowym komisarzem powiatowym Namiestnictwa galicyjskiego z siedzib urz dowania we Wiedniu. W czerwcu 1893 roku rozpocz sta s u b w Ministerstwie dla Galicji. Awansowa tam kolejno: na sekretarza ministerialnego, radc sekcyjnego, radc ministerialnego. Przechodz c wszystkie szczeble kariery urz dniczej 26 grudnia 1906 roku zosta rzeczywistym radc ministerialnym w pi tej randze. Po ust pieniu z rz du w grudniu 1913 roku ministra W adys awa D ugosza cesarz Franciszek Józef w styczniu 1914 roku powierzy Morawskiemu prowizoryczne kierownictwo agent prowadzonych dot d przez ministra D ugosza. Po wybuchu I wojny wiatowej prowizorium przeci gn o si do 30 stycznia 1915 roku, kiedy to Morawskiego mianowano ministrem dla Galicji. Po zaj ciu prawie ca ej Galicji przez wojska rosyjskie pó niej niemieckie, znaczenie Ministerstwa dla Galicji zosta o zredukowane do minimum. Rola Morawskiego jako jedynego Polaka w Radzie Ministrów, w dodatku bez talentu politycznego, ograniczy a si do reprezentacji. Mimo braku zdolno ci politycznych w wielu przypadkach stara si przeciwdzia a terrorowi wojskowemu i popiera odbudow kraju. Po zamordowaniu premiera K. Stürgkha, Morawski poda si do dymisji i na w asn pro b przeszed w stan spoczynku. Przy tej okazji 31 pa dziernika 1916 roku zosta odznaczony wielk wst g Orderu elaznej Korony I klasy. Jako emeryt z pocz tkiem 1919 roku przeniós si do Krakowa, zamieszka u brata Kazimierza i kontynuowa zacz te przed laty swoje zaj cia pisarskie. Zmar 21 stycznia 1928 roku w Krakowie i podobnie jak brat zosta pochowany na cmentarzu Rakowieckim. W dniu 11 listopada 1918 r. marsza ek francuski F. Foch w imieniu pa stw sprzymierzonych podyktowa delegacji niemieckiej warunki zako czenia dzia a wojennych. Niemcy podpisa y rozejm. By o to w wagonie kolejowym niedaleko Compiegne pod Pary em. W ten sposób zako czy a si I wojna wiatowa. Bra y w niej udzia 33 pa stwa; w czasie jej trwania zmobilizowano 70 milionów ludzi, 10 milionów ponios o mier, a prawie 20 milionów zosta o rannych. Upad y 3 cesarstwa, zniszczono dorobek, na który pracowa y ca e pokolenia. Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, zmieni y si granice pa stwowe oraz formy rz dów. Dzie 11 listopada 1918 roku by prze omowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powsta - czych zrywów wolno ciowych Polska odzyska a niepodleg o. Nadesz a upragniona wolno. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powróci Józef Pi sudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekaza a mu naczelne dowództwo polskich si zbrojnych. W Warszawie rozpocz o si, trwaj ce ju w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych. Dzie ten zosta ustanowiony - ustaw Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim wi tem narodowym i pozostawa oficjalnie wi tem pa stwowym RP do roku W roku 1945 komunistyczne w adze PRL jako wi to pa stwowe ustanowi y dzie 22 lipca. wi - to Niepodleg o ci, obchodzone w dniu 11 listopada, zosta o przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku W tym dniu Polska oddaje te ho d marsza kowi J. Pi - sudskiemu, spoczywaj cemu w krypcie pod wie Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej. * Jednym z najwa niejszych elementów odradzania si polskiej pa - stwowo ci by o tworzenie nowej administracji samorz dowej. Na Ziemi Ko cia - skiej (podobnie jak w caej Wielkopolsce) wykorzystano model pruski oparty na gminach jednostkowych, w których wybierano so tysa oraz awników. Z kolei w miastach wybierano rady maj ce charakter opiniodawczy oraz cz onków magistratu i burmistrza. Organem wykonawczym by Wydzia Powiatowy, na czele którego sta starosta. W dniu 1 kwietnia starost powiatu ko cia skiego zosta Gustaw Raszewski ( ) absolwent rolnictwa uniwersytetów w Halle i Monachium. Raszewski zapisa si w historii wielkopolskiego rolnictwa jako twórca nowych zasad organizacyjnych i programowych dla kó ek rolniczych, w których k ad nacisk na prac o wiatow. Jako starosta Raszewskiemu uda o si ca kowicie spolszczy administracj publiczn a tak e zadba o w a ciwy rozwój Izb Rolniczych. Gustaw Raszewski zmar w Jasieniu 13 marca 1931 roku. Pochowany zosta na cmentarzu ko cielnym w Starych Oborzyskach, przy licznym udziale obywateli i przedstawicieli wielu organizacji patriotyczno-narodowych. W adze pa stwowe w uznaniu zas ug Raszewskiego odznaczy y go Krzy em Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Na podstawie tekstów Jana Pawickiego i Józefa wi tkiwicza opracowa Artur Hojan.

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r. UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ul. Jastrzębia 24, 53-148 WROCŁAW ODDZIAŁ... Data wpływu.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ul. Jastrzębia 24, 53-148 WROCŁAW ODDZIAŁ... Data wpływu. Projekt WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ul. Jastrzębia 24, 53-148 WROCŁAW ODDZIAŁ... Data wpływu Nr sprawy Data rejestracji Numer wniosku *Wypełnia Fundusz ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE LP. ZADANIA INWESTYCYJNE JEDN.ORGANIZ. REALIZUJĄCA ZADANIA LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE OKRES REALIZACJI ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2004R. RAZEM ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2586 POROZUMIENIE w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji z budżetu gminy w 2015 roku (w złotych)

Plan dotacji z budżetu gminy w 2015 roku (w złotych) Plan z budżetu gminy w 2015 roku (w złotych) I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014r. lp. nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO zmieniająca uchwałę nr XXXIX/277/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2010 Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.06.2015 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 Dz. R. P. 600 60014

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba IV. KADENCJA - LATA 2002 2006 Wójt - Adam Dariusz Rachuba WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Nazwa zadania Wartość PLN Parametry Okres Nazwa Funduszu i wielkość dofinansowania /PLN/ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo