Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592"

Transkrypt

1 listopad 2006 strona 1 Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN Szanowni Pañstwo! Chcielibyœmy przedstawiæ Pañstwu, w sposób uproszczony, najwa niejsze zagadnienia zwi¹zane z finansami powiatu koœciañskiego. Poza sprawami bud etowymi zachêcamy do zapoznania siê z naszymi dotychczasowymi osi¹gniêciami. W zwi¹zku z tym, e w tym roku koñczy siê II kadencja w³adz Powiatu Koœciañskiego, przedstawiamy Pañstwu informacje na temat najwiêkszych inwestycji z minionych czterech lat, na temat naszej wspó³pracy z ró nymi organizacjami i pozyskanych funduszach ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Andrzej Jêcz - Starosta Koœciañski Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego Andrzej Jêcz - Przewodnicz¹cy Zarz¹du, Micha³ Jurga - Zastêpca Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Kazimierz Dembny - Etatowy Cz³onek Zarz¹du, Wiktor Snela - Cz³onek Zarz¹du, Karol Kopienka - Cz³onek Zarz¹du, Gra yna Szproch - Skarbnik Powiatu Rada Powiatu Koœciañskiego II kadencji Edward Strzymiñski - Przewodnicz¹cy Rady, Ryszard Fornalik - Wiceprzewodnicz¹cy Rady, Kazimierz Józefowski - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Zygmunt Cichocki, Kazimierz Dembny, Jerzy Dolata, Urszula Iwaszczuk, Andrzej Jêcz, Micha³ Jurga, Pawe³ Kaczmarek, Stefan Klupsz, Karol Kopienka, Maria Maj, Karol Malicki, Miros³awa Mueller, Grzegorz Ratajczak, Wiktor Snela, Józef Œwi¹tkiewicz, Bernard Turski

2 strona II2 listopad 2006 Dochody w bud ecie naszego powiatu w roku 2006 Najwi ksz grup wydatków w bud ecie Powiatu Ko cia skiego stanowi rodki przeznaczane na o wiat i wychowanie, szkolnictwo wy sze oraz edukacyjn opiek wychowawcz. cznie jest to 34,69 % wydatków ogó em. Wydatki te s ponoszone zw aszcza na utrzymanie szkó prowadzonych przez Powiat Ko cia - ski. Ponadto z bud etu powiatu finansowana jest dzia alno Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ko cianie. S to rodki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obs ugi, a take na bie c dzia alno : op aty za energi, wod, gaz, zakup materia ów. Ponadto finansowane s remonty w szko ach oraz inwestycje. W ramach tych rodków wyp acane s stypendia unijne dla uczniów w/w szkó. Z bud e- tu powiatu udzielane s równie dotacje dla szkó niepublicznych (prywatnych) posiadaj - cych uprawnienia szkó publicznych. Drugim co do wielko ci obszarem wydatków s rodki przeznaczone na pomoc spo eczn (22,81 % ogó u). Wydatki te dotycz funkcjonowania: Domów Pomocy Spo ecznej w Mociszkach i Jarogniewicach, Powiatowego Urz - du Pracy w Ko cianie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ko cianie, Powiatowego Zespo u Ds. Orzekania o Niepe nosprawno ci w Ko cianie. Wydatki przeznaczone na zadania drogowe to 17,43% ogó u. S to rodki przeznaczone na bie ce utrzymanie i remonty dróg z oraz na inwestycje drogowe z. Wydatki w dziedzinie bezpiecze stwa publicznego i ochrony przeciwpo arowej (5,83 % ogó u) dotycz zw aszcza utrzymania Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Ko cia skiego, Starostwa Powiatowego w Ko cianie, komisji poborowej oraz promocji powiatu zajmuj 13,19 % wszystkich rocznych wydatków. Pozosta e 6 % rodków zaplanowanych w bud e- cie przeznaczono m. in. na: gospodark le n, gruntami i nieruchomociami, funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ko cianie, obs u- g zad u enia (odsetki od po yczek i wyemitowanych obligacji), op acenie sk adek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostaj cych bez prawa do zasi ku, turystyk, programy polityki zdrowotnej, kultur i ochron dziedzictwa narodowego, kultur fizyczn i sport. Poziom wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach powiatu wynosi w 2006 roku 19,60%. Co to jest deficyt i jakie jest nasze zad u enie? Deficyt to ujemna ró nica mi dzy dochodami a wydatkami, stanowi jednocze nie niedobór w bud ecie, który musi zosta sfinansowany przychodami osi gni tymi m.in. zaci gni tymi kredytami, po yczkami, wyemitowanymi obligacjami. Deficyt mo na pokry tak e nadwy k bud etow lub wolnymi rodkami zaoszcz dzonymi w poprzednich latach. Jakie jest nasze zad u enie? Obok wyemitowanych w 2004 r. obligacji komunalnych na kwot 2,5 min z w roku 2006 planowane zad u enie powiatu w 2006 r. powi ksz : wyemitowane obligacje komunalne przeznaczone na modernizacj dróg powiatowych z, zaci gni ty kredyt przeznaczony na modernizacj Domu Pomocy Spo ecz- nej w Mo ciszkach z czne zad u enie naszego Powiatu na koniec roku 2006 wyniesie z, a wska nik zad u enia liczony jako stosunek ogólnego zad u enia do wykonywanych w danym roku dochodów stanowi b dzie 11,73%. Zad u enie to jest zupe nie bezpieczne, poniewa ustawa dopuszcza poziom zad u enia nie przekraczaj cy 60%. Powiat Ko cia ski ma zatem jeszcze mo - liwo zaci gni cia kredytów w wysoko ci 20 mln z otych. Wydatki w bud ecie powiatu w latach Wykresy przedstawiaj wydatki bie ce i inwestycyjne w powiecie oraz w skali kraju. Wydatki inwestycyjne w powiecie s wy sze ni rednie wydatki w skali kraju.

3 listopad 2006 strona III 3 Drogi i chodniki w powiecie Najwi ksze inwestycje drogowe: budowa drogi Bielewo-Bie y z, budowa drogi Wydorowo-Sierpowo z, budowa drogi Zgliniec-Jurkowo z, przebudowa drogi Zb chy- uszkowo (II etap) z, przebudowa ul. migielskiej w Ko cianie (I etap) z, przebudowa ul. migielskiej w Ko cianie (II etap) z, budowa ul. So eckiej w Bonikowie z, przebudowa ul. Surzy skiego w Ko cianie z, modernizacja skrzy owania ul. Ch apowskiego, Mostowej, Szkolnej i Kili skiego w Krzywiniu z, modernizacja drogi Bro sko-kotusz z, modernizacja drogi powiatowej Jerka- winiec z, modernizacja drogi w Górzycach z, wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na ponad 44 km dróg powiatowych ,81 z Nowy chodnik na ul M y skiej w Ko cianie Dzi ki tej inwestycji poprawili my przede wszystkim estetyk ulicy. Budowa wjazdów na posesje u a- twi a kierowcom poruszanie si po zat oczonej ulicy. Piesi zyskali nowe i bezpieczniejsze chodniki. Koszt: ,82 Nowa migielska Remont ulicy migielskiej to jedna z najwi k- szych inwestycji drogowych w powiecie. Dzi ki niej Ko cian wita przyjezdnych nowoczesn, bezpieczn i estetyczn drog. Surzy skiego po remoncie Remont ul. Surzy skiego w Ko cianie to nasza kolejna, du a inwestycja. Zmieniony wygl d ulicy, nowa nawierzchnia i stworzenie cie ek rowerowych sprawi o, e miasto sta o si atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze dla pieszych i rowerzystów. Koszt: z Droga Zb chy - uszkowo Droga ze Zb ch do uszkowa zosta a odwodniona, poszerzona i pokryta nowym dywanikiem. Na ca ej d ugo ci odtworzono i zmodernizowano rowy. Realizacja tej inwestycji wp yn a na bezpiecze stwo, oraz spowodowa a, e kierowcy ch tniej korzystaj z tej drogi. Koszt: z Budowa chodnika na ulicach Marii Konopnickiej i Nadobrza skiej Nowy chodnik na ul. M. Konopnickiej jest uzupe nieniem dla nowoczesnego Centrum Sportu i Rehabilitacji. Dzi ki tej inwestycji ca a ulica zyska a nowoczesny i estetyczny wygl d. Koszt: ,29 z

4 strona IV4 listopad 2006 Inwestycje z zakresu szkolnictwa budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkó im.m. Konopnickiej w Ko cianie z, prace inwestycyjne w Zespole Szkó im. M. Konopnickiej w Ko cianie (odnowa boiska, instalacji elektrycznej, klatki schodowej, op otowanie) z, remont sanitariatów i wymiana 12 okien oraz wymiana drzwi wej ciowych od strony boiska w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Ko cianie z, wymiana 29 okien w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnychw Niet kowie, remont auli szkolnej oraz klatki schodowej w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Niet kowie z, remont starej cz ci szko y w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Ko cianie z, wymiana 57 sztuk okien w Zespole Szkó im. M. Konopnickiej w Ko cianie z, wykonanie elewacji budynku szkolnego oraz wymiana rynien i opierze w Liceum Ogólnokszta c - cym w mig u z, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Niet kowie z, adaptacja pomieszczenia Warsztatów Szkolnych w Ko cianie napracowni komputerow z, zmiana systemu ogrzewania w glowego na gazowe w Warsztatach Szkolnych przy ul. M y skiej w Ko cianie z, od czenie od centralnej kot owni w glowej i budowa kot owni gazowej w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Ko cianie z, partycypacja w kosztach zaj dydaktycznych w Ko cia skim Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z czne nak ady na inwestycje ( z ) i remonty w szko ach ( z ) wynios y z. Ko cia ski Uniwersytet Trzeciego Wieku Jest szans pog bienia wiedzy dla seniorów zamieszkuj cych teren powiatu. Liczne zaj cia z ró nych specjalizacji sprawiaj, e ka dy zainteresowany mo - ne znale dziedzin, w której czuje si najlepiej. Jeszcze nieca e dwa lata temu na ulicy Marii Konopnickiej sta y ruiny. W tej chwili znajduje si tam nowoczesne Centrum Sportu i Rehabilitacji uruchomienie w grudniu 2003 r. Punktu Pomocy ywno ciowej - jad odajni dla osób znajduj - cych si w sytuacji kryzysowej przy ul. Wodnej w Ko cianie z, uruchomienie w grudniu 2004 r. O rodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Wodnej w Ko cianie z 14 miejscami przeznaczonymi dla ofiar przemocy fizycznej i psychicznej oraz bezdomnych z, realizacja projektu Powiatowy O rodek Karier w Ko cianie w ramach którego 60 bezrobotnych odby o kursy zawodowe oraz szkolenia przygotowuj ce do za o enia w asnej firmy z, modernizacja Domu Pomocy Spo ecznej w Mociszkach z, tworzenie O rodka Wsparcia dla osób niepe - nosprawnych przy ul. Gosty skiej w Ko cianie - ok z, adaptacja pomieszcze i remont azienek osób niepe nosprawnych w ramach programu likwidacji barier architektonicznych z. Z programu skorzysta o 171 osób, rednie dofinansowanie dla osoby wynios o z. W 2006 roku do wykorzystania pozosta o z. przy Zespole Szkó im. Marii Konopnickiej w Ko cianie. Budowa trwa a rok. Od dnia otwarcia, 2 wrze nia 2005 roku ze wszystkich pomieszcze i urz dze rehabilitacyjnych mog korzysta nie tylko uczniowie szko y, ale wszyscy mieszka cy powiatu. W obiekcie poza sal sportow znajduje si m. in. sala rekreacyjno - usprawniaj ca (si ownia), sali kinezyterapii, sala muzykoterapii oraz sala fizykoterapii. Wszyscy zainteresowani mog równie korzysta z przyszkolnych boisk. Koszt: z Szkolny O rodek Karier -Pracownia CAD Nowa pracownia powsta a w odremontowanych pomieszczeniach budynku warsztatów Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych w Ko cianie przy ulicy M y skiej. Znajduj si w niej komputery z profesjonalnym oprogramowaniem CAD/CAM Koszt adaptacji: z Kanalizacja w Niet kowie W lipcu 2005r. uko czono budow sieci kanalizacji w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Niet kowie. Koszt: z Inwestycje z zakresu pomocy spo ecznej:

5 listopad 2006 strona 5V Inwestycje z zakresu opieki zdrowotnej: Program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego z Sfinansowanie bada mammograficznych dla 267 kobiet z Powiatu Ko cia skiego z Sfinansowanie dojazdów 353 kobiet z terenu Powiatu Ko cia skiego na bezp atne badania w zakresie osteoporozy i profilaktyki z ama ko ci z Przeprowadzenie bada profilaktycznych w zakre- sie wad postawy i schorze kr gos upa w ród 300 uczniów klas I gimnazjów z terenu Powiatu Ko cia skiego. 70 dzieci z tej grupy obecnie uczestniczy w wiczeniach pro filaktyczno - usprawniaj cych z Mammobus w powiecie Starostwo Powiatowe przy wspó pracy z O rodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zorganizowa o na terenie powiatu bezp atne badania mammograficzne dla 267 kobiet. Koszt: z Zmiany w SP ZOZ w Ko cianie Pod koniec 2005 roku w szpitalu oddano do u ytku, wyposa one w nowoczesny sprz t, sale porodowe oraz zakupiono now karetk typu R. Ponadto szpital zyska nowy autoklaw do sterylizacji. Administracja Remont budynku Starostwa na ul. Gosty - skiej w Ko cianie, polepszy warunki i komfort obs ugi interesantów. Remont na Gosty skiej W ramach prac remontowych w budynku wymieniono okna, zmodernizowano toalety i pomalowano biura. Stworzono take punkt informacyjny dla interesantów. Dla osób niepe nosprawnych zbudowano specjalny podjazd. Koszt: z ISO w Starostwie Na pocz tku wrze nia 2006r. Starostwo Powiatowe pomy lnie przesz o audit wdro onego Systemu Zarz dzania Jako ci, dzi ki czemu sta o si posiadaczem certyfikatu jako ci ISO Udzielono dotacji dla stowarzyszeñ i podmiotów w zakresie: - turystyki z³, - ochrony zdrowia z³, - pomocy spo³ecznej z³, - sportu z³, - organizacji wypoczynku dla dzieci i m³odzie y, - turnusów rehabilitacyjnych, - pomocy dla kó³ diabetyków w powiecie, organizacji badañ poziomu cukru we krwi wœród dzieci i m³odzie y. Badanie poziomu cukru Na koœciañskim rynku w ramach dnia Godnoœci Osób Niepe³nosprawnych mo na by³o zbadaæ poziom cukru we krwi oraz zasiêgn¹æ porady na temat cukrzycy, diety, sposobu ycia z chorob¹. Z tej propozycji skorzysta³o bardzo wielu koœcianiaków. Wakacje na sportowo Dziêki dotacji ze Starostwa Powiatowego m³odzie z terenu powiatu mia³a okazjê spêdziæ letnie wakacje w atrakcyjny i nietypowy sposób.w jednym z realizowanych projektów m³odzi poznali tajniki szermierki i ³ucznictwa. Programy stypendialne Inwestycje z zakresu szkolnictwa Stypendia Starosty Ko cia skiego dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych z Powiatu Kocia skiego: przyznano cznie 100 stypendiów po 150 z miesi cznie z, Stypendia Starosty Ko cia skiego dla studentów z Powiatu Ko cia skiego: przyznano cznie 40 stypendiów po 200 z miesi cznie z, Stypendia dla m odzie y wiejskiej w ramach programu Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich. czna kwota przyznanych stypendiów w latach wynios a z, Stypendia unijne dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych z Powiatu Ko cia skiego: przyznano cznie 501 stypendiów po 150 z miesi cznie z, Stypendia unijne dla studentów z Powiatu Ko cia skiego: przyznano cznie 113 stypendiów po 200 z z, Stypendia Starosty Ko cia skiego dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i M odzie y z Powiatu Ko cia skiego przyznano 110 stypendiów po 100 z z, Stypendia dla uczniów w ramach Rz dowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodz cych z rodzin by ych pracowników pa stwowych przedsi biorstw gospodarki rolnej na lata przyznane 37 stypendia po 200 z (na 8 m-cy) i 61 stypenia po 200 z (na 10 m-cy). Razem z. Stypendia 2006 Dzi ki programom stypendialnym uczniowie z terenu Powiatu Kocia skiego maj szans realizowa swoje naukowe plany. Warto im w tym pomaga.

6 strona VI 6 listopad 2006 Wybrane rodki z funduszy europejskich pozyskane przez Powiat Ko cia ski w latach Ho owczyc na migielskiej Remont ul. migielskiej zosta doceniony nie tylko przez kierowców i pieszych, ale tak e przez realizatorów filmu Eksperyment ycie, którzy na wyremontowanej drodze stworzyli plan filmowy. Dotacje na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej Wr czenie umów dotacyjnych. Europejski Fundusz Spo eczny stwarza nowe mo liwo ci rozwoju dla m o- dych przedsi biorców. Ko ska platforma informatyczna Jest to odpowied na rosn ce zapotrzebowanie na pracowników potrafi cych projektowa w profesjonalnych programach CAD/CAM W minionym tygodniu potwierdzono otrzymanie dotacji na remont drogi w Lubiniu. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 2 mln z czna kwota pozyskanych rodków w minionych czterech latach przekroczy a 14 mln z. Dzia ania na rzecz poprawy bezpiecze stwa mieszka ców Poprzez bud et powiatu dofinansowano zakupy czterech samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ko cianie z, Dofinansowano modernizacjewej cia do Komendy Powiatowej Policji w Ko cianie z, Rozpocz to prace zwi zane z tworzeniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego z. L.p. Tytu projektu Warto ród o Okres Przyznanych finansowania, realizacji rodków program 1. Przebudowa drogi powiatowej nr Bielewo-Bie y ,51 SAPARD Przebudowa drogi powiatowej nr Wydorowo-Sierpowo ,17 SAPARD Przebudowa drogi powiatowej nr Zgliniec-Jurkowo ,83 SAPARD M odzi na start ,79 SPO RZL 1.2a Powrót na rynek pracy ,70 SPO RZL 1.3a Powiatowy O rodek Karier w Ko cianie ,65 SPO RZL 1.2b Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, Mi dzynarodowy Uspokojenie ruchu na drodze powiatowej: Bank Odbudowy ul. migielska w Ko cianie ,00 i Rozwoju Aktywnie dzia am osi gam niezale no. Program Wsparcia m odzie y Powiatu Ko cia skiego ,82 SPO RZL 1.2a Pokonam trudno ci, odmieni swój los. Program wsparcia bezrobotnych Powiatu Ko cia skiego ,99 SPO RZL 1.3a Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Mi dzynarodowy Uspokojenie ruchu w ci gu Bank Odbudowy ul. Ks. Surzy skiego ,00 i Rozwoju 2006 czna kwota pozyskanych rodków ,06 Zestawienie niektórych rodków ze róde pozabud etowych: L.p. Przeznaczenie Warto ród o Rok przyznania przyznanych finansowania rodków 1. Program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego Bud et Pa stwa Centrum Sportu i Rehabilitacji Pa stwowy Fundusz przy Zespole Szkó Specjalnych Rehabilitacji Osób w Ko cianie Niepe nosprawnych Fundusz dop at do gier liczbowych Modernizacja drogi Zgliniec-Jurkowo Gmina Krzywi Przebudowa drogi uszkowo-zb chy Bud et Pa stwa Modernizacja drogi powiatowej Jerka- winiec Gmina Krzywi Modernizacja w Domu Pomocy Spo ecznej w Mo ciszkach Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Bud et Pa stwa 7. Tworzenie i funkcjonowanie O rodka Wsparcia Bud et Pa stwa 2006 czna kwota pozyskanych rodków: ,12 Dzia ania wspieraj ce rozwój rolnictwa Wyp ata ekwiwalentów rolnikom za wy czenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy le nej z, Program Wa ne pytania, wa ne sprawy, w ramach którego utworzono 12 punktów informacji dla rolników z Punkt Informacji dla Rolników Dzi ki tej inicjatywie rolnicy zamieszkuj cy teren powiatu zyskali mo liwo uzyskania pomocy przy wype - nianiu wniosków o dop aty bezpo rednie w pierwszym roku naszego cz onkostwa w Unii Europejskiej. 26 wrze nia 2005 roku Starosta Ko cia ski Andrzej J cz przekaza w Starostwie Powiatowym Komendantowi Powiatowemu Policji w Ko cianie Henrykowi Kasi skiemu trzydzie ci zakupionych przez Starostwo Powiatowe narkotestów, urz dze pozwalaj cych stwierdzi, po przebadaniu liny, czy kto jest pod wp ywem narkotyków. By a to odpowied na rosn c ilo przest pstw zwi zanych z narkotykami. Ponadto zakup radaru oraz nowego samochodu dla policji zwi kszy skuteczno dzia ania ko cia skiej komendy Spotkanie z so tysami Starostwo organizuje spotkania so tysów wsi ze specjalistami z ró nych dziedzin. Dzi ki takim seminariom rolnicy maj szans dowiedzie si jak pozyskiwa rodki unijne i jakie przepisy prawne reguluj ich przyznawanie. Rozwój rolnictwa Dzi ki wsparciu Unii Europejskiej oraz pomocy samorz dów rolnicy na terenie powiatu zyskali mo liwo rozwoju, która jest przez nich wykorzystywana.

7 listopad 2006 strona 7VII Ochrona zabytków Dofinansowanie remontów obiektów sakralnych na terenie Powiatu Ko cia skiego z Powiat Ko cia ski wspó finansowa m.in. remont dachu ko cio a p.w. w. Micha a Archanio a w Czaczu oraz prace remontowe w barokowym ko ciele w Starym Bia czu. Ko ció w Bronikowie Ze rodków z bud etu powiatu wsparto remont drewnianego, modrzewiowego kocio a w Bronikowie. W ramach remontu wymieniono zniszczone belki i ca e pokrycie dachowe ko ció ka z 1739 roku. Ko cia ska Fara Przekazano rodki na odbudow i konserwacj Tryptyku Pó nogotyckiego Zes a- nie Ducha wi tego w ko ciele p.w. NMP Wniebowzi tej w Ko cianie. Ko ció p.w. wi tego Ducha Przyznane rodki przeznaczono na renowacje bocznego o tarza p.w. Jana Nepomucena. Dofinansowano monta ozdobnej kraty. Turystyka Romantyczne trasy rowerowe W minionym roku zosta a opracowana koncepcja nowych szlaków rowerowych w ca ym powiecie. Stworz one cie ki, które poprowadz turyst przez najpi kniejsze zak tki powiatu oraz dadz mo - liwo organizacji edukacyjnych wycieczek rowerowych. Targi turystyczne Udzia przedstawicieli powiatu w targach turystycznych przyniós im mo liwo zaprezentowania swoich produktów, oraz nawi zania nowych kontaktów. Agroturystyka w powiecie W minionych latach swój prawdziwy rozkwit przesz y gospodarstwa agroturystyczne. Dzi ki temu w chwili obecnej mo emy poszczyci si bardzo dobrze przygotowan ofert dla osób pragn cych sp dzi wolny czas na wsi. Sfinansowali my druk folderu dla Stowarzyszenia Agroturystycznego cie ki rowerowe Na terenie powiatu powsta a rozbudowana sie cieek j rowerowych: ulice migielska i Surzy skiego w Ko cianie posiadaj ci gi rowerowe, powsta y cie ki w Bie yniu i Lubiniu, cie ka rowerowa z Ko ciana do Racotu. Dzi ki takim - inwestycjom ziemia ko cia ska staje si bardziej atrakcyjna dla rowerzystów. Ograniczanie bezrobocia Mo emy pochwali si stosunkowo nisk stop bezrobocia, która w tej chwili wynosi 11,7% (wrzesie 2006r.). Zmala a tak e liczba osób bezrobotnych: z 5129 zarejestrowanych w styczniu 2003r. do 2966 we wrzeniu 2006r. Ponadto prowadzone s liczne programy, które maj sk oni ludzi do podejmowania w asnej dzia alno ci gospodarczej. Pieni dze na ten cel p yn z Europejskiego Funduszu spo ecznego. Z EFS-u pozyskano ju prawie 8,5 min z. na cele zwi zane z walk z bezrobociem

8 strona VIII 8 listopad 2006 Józef wi tkiewicz BRACIA MORAWSCY Z JURKOWA Odzyskanie niepodleg o ci W tym numerze Or downika pragniemy Pa stwu przybli y krótkie yciorysy dwóch wybitnych braci, pochodz - cych z Ziemi Ko cia skiej. Kazimierz urodzi si 29 stycznia 1852 w Jurkowie. W 1869 r. uko czy pozna skie Gimnazjum Marii Magdaleny. Du y wp yw na jego rozwój i edukacj mieli nauczyciel j zyków klasycznych August Wannowski i ks. Jan Ko mian. W latach studiowa filologi klasyczn w Berlinie. Studia zako czy doktoratem, który obroni w 1874 roku. W nast pnym roku zda egzamin nauczycielski i w roku szkolnym odby praktyk nauczycielsk w kato- Kazimierz Morawski Zdzis aw Morawski lickim gimnazjum w. Macieja we Wroc awiu. W tym samym czasie odby równie kilkumiesi czna s u b wojskow. Z Wroc awia pojecha do Krakowa, gdzie z pocz tkiem 1877 roku bada mo liwo uzyskania habilitacji na Uniwersytecie Jagiello skim. W celu uzupe nienia studiów wyjecha jednak do W och. Jeszcze w listopadzie tego samego roku habilitowa si na Wydziale Filozoficznym UJ z filologii klasycznej i w nast pnym roku rozpocz wyk ady ju jako docent. W 1880 r. zosta profesorem nadzwyczajnym, a w 1887 r. profesorem zwyczajnym. W latach piastowa godno dziekana Wydzia u Filozoficznego. W kolejnych latach by prodziekanem, a pó niej w latach rektorem. Na Uniwersytecie Jagiello skim pracowa do 1925 r. ( dwa miesi ce przed mierci z o y podanie o przeniesienie go w stan spoczynku). Równocze nie z prac na UJ rozwija a si jego o ywiona dzia alno w Akademii Umiej tno ci, której cz onkiem korespondentem zosta w 1883 roku. Kilka lat pó niej zosta jej czynnym cz onkiem, a w latach by dyrektorem Wydzia u Filologicznego. W ci gu ostatnich siedmiu lat ycia pe ni funkcj wiceprezesa i prezesa Polskiej Akademii Umiej tno ci. Kazimierz Morawski nale a do najwybitniejszych przedstawicieli humanistyki polskiej na prze omie XIX i XX wieku. By ponadto zdolnym t umaczem i wybitnym publicyst. W asne osi gni cia naukowe, których wyniki publikowa przewa nie po acinie - zamieszcza w wydawnictwach AU i Eos, a cz ciowo w fachowych czasopismach niemieckich. By te utalentowanym mówc i pisarzem. Jego prace naukowe odznaczaj si pi kn, oryginaln polszczyzn. Godne uwagi by y jego wyst pienia publiczne, przewa nie na amach Czasu i G osu Narodu. Przygodnie próbowa te pisa poezj. Po zabójstwie pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza w grudniu 1922 roku Wincenty Witos opowiedzia si za propozycj prawicy, która na stanowisko prezydenta RP chcia a wysun wspólnego kandydata prawicy, w a nie Kazimierza Morawskiego. Kazimierz Morawski zmar trzy lata pó niej - 25 sierpnia 1925 roku w Krakowie, gdzie zosta pochowany na cmentarzu Rakowieckim. By odznaczony m.in. Orderem Or a Bia ego (rok 1921), Or downik Powiatowy, Pismo Powiatu Ko cia skiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Ko cianie. Nak ad 9 tys. egz. Tel. i fax (065) , Internet: komandori francuskiej Legii Honorowej (rok 1921 i austriackim Orderem elaznej Korony kl. 3 (rok 1898). W Krakowie nazwano jego nazwiskiem jedn z ulic. Morawski by dwukrotnie onaty. Z Helen z W yków Badaniow, która zmara w 1884 roku mia syna Kazimierza Mariana. Powtórnie o eni si w 1900 roku z Mari z Ch apowskich. Z ni mia troje dzieci. Helen ( ), dzia aczk katolick, Krzysztofa ( ), ostatniego w a ciciela Turwi i Zofi (1904) z Lasek, odznaczon Orderem Ora a Bia ego. Drugi z braci Morawskich to urodzony 4 listopada 1859 roku, równie w Jurkowie Zdzis aw. Podobnie jak brat ucz szcza do Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Mieszka u ks. Jana Ko miana. W czasie nauki, w ramach edukacji wspólnie z ksi dzem Janem i z bratem Tadeuszem odby w 1877 roku dwumiesi czn podró do Szwajcarii, po udniowej Francji i do W och. Matur w leszczy skim gimnazjum uzyska w 1879 roku - z opó nieniem. Od razu zapisa si na Wydzia Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello skiego. Oprócz wyk adów z dziedziny prawa, ucz szcza na wyk ady na Wydziale Filozoficznym s uchaj c tak znakomitych profesorów jak Józef Szujski, Stanis aw Smolka i Stanis aw Tarnowski. W czasie studiów zaprzyja ni si z pó niejszym namiestnikiem Galicji Andrzejem Potockim. Uwie czeniem kilkuletnich studiów by tytu doktora praw, który Zdzis aw Morawski otrzyma w 1884 roku. W nast pnym roku na zaproszenie francuskiego in yniera Vatier odby podró z Edwardem Raczy skim do Ameryki Po udniowej. Celem podró y by o zwiedzanie kopalni miedzi w Chile. W czasie podró y zwiedzi ca Ameryk aci sk. Podró zacz a si 4 stycznia 1885 roku w Bordeaux. Przez Lizbon - po dwóch tygodniach dotarli do Rio de Janeiro w Brazylii i dalej przez Montevideo w Urugwaju, wreszcie do Valparaiso w Chile. W drugiej po owie lutego dotarli do celu podró y. Droga powrotna by a równie ciekawa. 14 marca wyjechali do Panamy, zwiedzili Peru ze stolic w Limie i wrócili przez Panam, Wenezuel i Martynik wrócili do Pary a. Podró t na bie co opisywa Morawski w listach do rodziców i siostry Konstancji, a drukowa je Przegl d Polski w artyku ach pt: Listy z podró y do Ameryki Po udniowej. Ukaza y one tradycyjne w rodzinie uzdolnienia pisarskie. Po powrocie do Europy Zdzis aw Morawski rozpocz praktyk w Prokuratorii Skarbu w Wiedniu. Po dwóch latach w lipcu 1887 roku przeniesiono go do Namiestnictwa Dolnej Austrii, a ju z pocz tkiem wrze nia do Ministerstwa Wyzna i O wiaty. W maju 1889 roku przydzielono go do Prezydium Rady Ministrów na referenta prasy galicyjskiej, a po kolejnym roku zosta mianowany pozaetatowym komisarzem powiatowym Namiestnictwa galicyjskiego z siedzib urz dowania we Wiedniu. W czerwcu 1893 roku rozpocz sta s u b w Ministerstwie dla Galicji. Awansowa tam kolejno: na sekretarza ministerialnego, radc sekcyjnego, radc ministerialnego. Przechodz c wszystkie szczeble kariery urz dniczej 26 grudnia 1906 roku zosta rzeczywistym radc ministerialnym w pi tej randze. Po ust pieniu z rz du w grudniu 1913 roku ministra W adys awa D ugosza cesarz Franciszek Józef w styczniu 1914 roku powierzy Morawskiemu prowizoryczne kierownictwo agent prowadzonych dot d przez ministra D ugosza. Po wybuchu I wojny wiatowej prowizorium przeci gn o si do 30 stycznia 1915 roku, kiedy to Morawskiego mianowano ministrem dla Galicji. Po zaj ciu prawie ca ej Galicji przez wojska rosyjskie pó niej niemieckie, znaczenie Ministerstwa dla Galicji zosta o zredukowane do minimum. Rola Morawskiego jako jedynego Polaka w Radzie Ministrów, w dodatku bez talentu politycznego, ograniczy a si do reprezentacji. Mimo braku zdolno ci politycznych w wielu przypadkach stara si przeciwdzia a terrorowi wojskowemu i popiera odbudow kraju. Po zamordowaniu premiera K. Stürgkha, Morawski poda si do dymisji i na w asn pro b przeszed w stan spoczynku. Przy tej okazji 31 pa dziernika 1916 roku zosta odznaczony wielk wst g Orderu elaznej Korony I klasy. Jako emeryt z pocz tkiem 1919 roku przeniós si do Krakowa, zamieszka u brata Kazimierza i kontynuowa zacz te przed laty swoje zaj cia pisarskie. Zmar 21 stycznia 1928 roku w Krakowie i podobnie jak brat zosta pochowany na cmentarzu Rakowieckim. W dniu 11 listopada 1918 r. marsza ek francuski F. Foch w imieniu pa stw sprzymierzonych podyktowa delegacji niemieckiej warunki zako czenia dzia a wojennych. Niemcy podpisa y rozejm. By o to w wagonie kolejowym niedaleko Compiegne pod Pary em. W ten sposób zako czy a si I wojna wiatowa. Bra y w niej udzia 33 pa stwa; w czasie jej trwania zmobilizowano 70 milionów ludzi, 10 milionów ponios o mier, a prawie 20 milionów zosta o rannych. Upad y 3 cesarstwa, zniszczono dorobek, na który pracowa y ca e pokolenia. Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, zmieni y si granice pa stwowe oraz formy rz dów. Dzie 11 listopada 1918 roku by prze omowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powsta - czych zrywów wolno ciowych Polska odzyska a niepodleg o. Nadesz a upragniona wolno. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powróci Józef Pi sudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekaza a mu naczelne dowództwo polskich si zbrojnych. W Warszawie rozpocz o si, trwaj ce ju w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych. Dzie ten zosta ustanowiony - ustaw Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim wi tem narodowym i pozostawa oficjalnie wi tem pa stwowym RP do roku W roku 1945 komunistyczne w adze PRL jako wi to pa stwowe ustanowi y dzie 22 lipca. wi - to Niepodleg o ci, obchodzone w dniu 11 listopada, zosta o przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku W tym dniu Polska oddaje te ho d marsza kowi J. Pi - sudskiemu, spoczywaj cemu w krypcie pod wie Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej. * Jednym z najwa niejszych elementów odradzania si polskiej pa - stwowo ci by o tworzenie nowej administracji samorz dowej. Na Ziemi Ko cia - skiej (podobnie jak w caej Wielkopolsce) wykorzystano model pruski oparty na gminach jednostkowych, w których wybierano so tysa oraz awników. Z kolei w miastach wybierano rady maj ce charakter opiniodawczy oraz cz onków magistratu i burmistrza. Organem wykonawczym by Wydzia Powiatowy, na czele którego sta starosta. W dniu 1 kwietnia starost powiatu ko cia skiego zosta Gustaw Raszewski ( ) absolwent rolnictwa uniwersytetów w Halle i Monachium. Raszewski zapisa si w historii wielkopolskiego rolnictwa jako twórca nowych zasad organizacyjnych i programowych dla kó ek rolniczych, w których k ad nacisk na prac o wiatow. Jako starosta Raszewskiemu uda o si ca kowicie spolszczy administracj publiczn a tak e zadba o w a ciwy rozwój Izb Rolniczych. Gustaw Raszewski zmar w Jasieniu 13 marca 1931 roku. Pochowany zosta na cmentarzu ko cielnym w Starych Oborzyskach, przy licznym udziale obywateli i przedstawicieli wielu organizacji patriotyczno-narodowych. W adze pa stwowe w uznaniu zas ug Raszewskiego odznaczy y go Krzy em Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Na podstawie tekstów Jana Pawickiego i Józefa wi tkiwicza opracowa Artur Hojan.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przyk adach

Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przyk adach PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Res Politicae 2012, wydanie specjalne Robert UREK Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo