WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY GMINY BOBOWO: 2014 Nr XIV/106/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerstwa międzygminnego dla realizacji wspólnego projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gdański i Jabłówku Gmina Bobowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w Subregionie Nadwiślańskim Nr XV/109/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobowo na lata Nr XV/111/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH: 2017 Nr XVIII/217/08 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Nr XVIII/218/08 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na przeklasyfikowaniu z PKD 2004 na PKD 2007 podmiotów wpisanych w ewidencji działalności gospodarczej miasta Chojnice UCHWAŁA RADY GMINY GNIEWINO 2019 Nr XXVII/ 227/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu w Gniewinie UCHWAŁA RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO 2020 Nr XX/131/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok UCHWAŁY RADY GMINY LUZINO: 2021 Nr XVII /155/ 2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie Nr XVII /156 / 2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie Nr XVII /162/ 2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy działce 1077 stanowiącej plac, położonej w Luzinie UCHWAŁA RADY GMINY ŁĘCZYCE 2024 Nr XX/19/2008 z dnia 7 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Łęczyce

2 Województwa Pomorskiego Nr UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH: 2025 Nr XVIII/103/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty Nr XVIII/104/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Trumiejkach Nr XVIII/110/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla niepublicznych przedszkoli UCHWAŁY RADY GMINY PUCK: 2028 Nr XVI/47/08 z dnia 09 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/25/08 Rady Gminy Puck z dnia 18 marca 2008 r. o utworzeniu Parku Kulturowego Osada Łowców fok w Rzucewie Nr XVI/54/08 z dnia 09 maja 2008 r. w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Rekowo Górne UCHWAŁY RADY GMINY SŁUPSK: 2030 Nr XVI/136/2008 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko, gm. Słupsk Nr XVI/137/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr IX/75/2003 z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko Nr XVI/138/2008 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krępa, gm. Słupsk UCHWAŁY RADY GMINY STARE POLE: 2033 Nr XIV/113/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Nr XIV/114/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom UCHWAŁA RADY GMINY STĘŻYCA 2035 Nr XVI/167/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok UCHWAŁA RADY GMINY SUCHY DĄB 2036 Nr XIV/104/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Dąb za 2007 rok UCHWAŁA RADY GMINY SULĘCZYNO 2037 Nr XII/107/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno za rok POROZUMIENIE 2038 Z dnia 12 maja 2008 r. pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Gminą Ryjewo w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji IX Dni Powiatu Kwidzyńskiego OGŁOSZENIE STAROSTY KOŚCIERSKIEGO 2039 Z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE 2040 Nr XXIV/162/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji z budżetu Miasta i Gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Sztum

3 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XIV/106/08 Rady Gminy Bobowo z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerstwa międzygminnego dla realizacji wspólnego projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gdański i Jabłówku Gmina Bobowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w Subregionie Nadwiślańskim. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18, ust. 2 pkt 12, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm.), w związku z art. 13 pkt 6 a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada Gminy Bobowo uchwala, co następuje: Upoważnia się Wójta Gminy Bobowo do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Bobowo a Gminą Starogard Gdański w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gdański i Jabłówku Gmina Bobowo. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący rady Janusz Skalski Załącznik do Uchwały Nr XIV/106/2008 Rady Gminy Bobowo z dnia 23 kwietnia 2008 r. Umowa partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WP Zawarta dnia w Starogardzie Gdańskim Strony porozumienia: Gmina Bobowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, Bobowo reprezentowana przez: Mieczysława Płaczek Wójta Gminy Bobowo, w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bobowo Nr XIV/106/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, Starogard Gdański reprezentowana przez: Stanisława Połom Wójta Gminy Starogard Gdański, w oparciu o uchwałę Rady Gminy Starogard Gdański Nr XIX/ 203/2008 z dnia r. Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gdański i Jabłówku Gmina Bobowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w Subregionie Nadwiślańskim. Zakres planowanych prac w ramach wspólnego przedsięwzięcia obejmuje: 1. Przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia określonego w niniejszego porozumienia. 2. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. 3. Realizację przedsięwzięcia zgodnie z wymogami RPO WP oraz obowiązującymi przepisami prawa UE i krajowego. 4. Rozliczenie przedsięwzięcia. 5. Monitorowanie projektu oraz sprawozdawczość Na potrzeby realizacji projektu ustanawia się jako beneficjenta (Partnera Wiodącego) Gminę Starogard Gdański, zwaną dalej Beneficjentem, który złoży wniosek do IZ RPO WP o dofinansowanie projektu oraz podpisze z nią umowę. 2. Jako drugą stronę porozumienia wskazuje się Gminę Bobowo, zwaną dalej Partnerem. 4 Ustala się wspólną strategię dla realizacji projektu polegającą na następujących zasadach: 1. Partner oraz beneficjent zobowiązuje się do realizacji postanowień niniejszego porozumienia oraz działań określonych w uchwałach: Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXIX/255/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Jabłowo, Rady Gminy Starogard Gd. Nr XIII/148/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie akceptacji porozumienia międzygminnego w zakresie wzajemnych ustaleń dotyczących wspólnego finansowania inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gd. i Jabłówku Gmina Bobowo oraz odbioru ścieków z terenu Gminy Bobowo przez gminną oczyszczalnię ścieków w Jabłowie Gmina Starogard Gd. Rady Gminy Bobowo Nr XXII/170/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Jabłowo obejmującego sieci kanalizacyjne w miejscowościach z terenu gminy Starogard Gd., Rady Gminy Bobowo Nr IX/73/07 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Wójta porozumienia międzygminnego w zakresie wzajemnych ustaleń dotyczących wspólnego finansowania inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gd. i Jabłówku Gmina Bobowo oraz odbioru ścieków z terenu gminy Bobowo przez gminną oczyszczalnię ścieków w Jabłowie Gmina Starogard Gd. 2. Współdziałanie pomiędzy partnerami projektu polegać będzie na pełnej współpracy przy realizacji wszelkich działań zmierzających zarówno do wykonania obowiązków wynikających ze złożonego wniosku o dofinansowanie, oraz wynikających z wykonania robót

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz budowlanych oraz wszelkich innych działań niezbędnych do ich wykonania. 3. Odpowiedzialność za poprawny przebieg zadania Partnerzy ponoszą wspólnie, każdy za ustaloną w uchwałach wskazanych w 4 pkt 2 część swojego zadania. 4. Do reprezentacji w imieniu Partnerstwa na zewnątrz wskazuje się Wójta Gminy Starogard Gdański. 5. Partnerzy wyznaczają jako osoby do kontaktu w sprawach realizacji projektu następujące osoby: Ze strony Gminy Starogard Gdański: Magdalena Forc-Cherek w sprawach związanych z ubieganiem się o dofinansowanie, Marian Firgon w sprawach dotyczących kwestii technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Ze strony Gminy Bobowo: Mikołaj Ossowski - w sprawach kontaktu i współpracy z beneficjentem. 6. Ustala się, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy zostanie złożone przez Beneficjenta Gminę Starogard Gdański. 5 Do obowiązków Beneficjenta należy w szczególności: 1. Reprezentowanie partnerów w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu (podmiot praw i obowiązków projektu wynikających z umowy o dofinansowanie), 2. Złożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. 3. Rozliczenie kwestii finansowych - przedkładanie IZ RPO WP, odpowiednich dowodów poniesionych wydatków, dopilnowanie poprawnego rozliczenia przedsięwzięcia. 4. Przestrzeganie procedur sprawozdawczości i monitoringu opracowywanie i przekazywanie raportów do IZ RPO WP. 5. Zarządzanie środkami finansowymi, zapewnienie płynności finansowej przedsięwzięcia oraz kontroli ich wydatkowania (zapewnienie współfinansowania, jak również wydatkowanie i rozliczanie środków uzyskanych z funduszy strukturalnych). 6 Nie przewiduje się zlecenia zarządzania finansami na zewnątrz. 7 Ustala się następujące zasady finansowania projektu: 1. Ostateczną wartością kosztów kwalifikowanych wszelkich wydatków w ramach projektu jest wartość określona w umowach z Wykonawcami na poszczególne działania. 2. Obie Gminy wyrażają zgodę na wspólne finansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce- Gmina Starogard Gd. i Jabłówku Gmina Bobowo w wysokości nie wyższej niż określona w zał. nr 7 do niniejszego porozumienia, oraz na zasadach: - koszty budowy odcinków sieci, którymi przepływać będą ścieki z terenu obu gmin oraz wspólnej przepompowni Gmina Starogard Gd. i Gmina Bobowo pokrywają solidarnie po 50%, - koszty budowy odcinków sieci przeznaczonych wyłącznie dla ścieków z terenu danej gminy, każda gmina pokrywa w 100%, - koszty nadzoru inwestorskiego, promocji projektu, opracowania studium wykonalności, aktualizacji map Gmina Bobowo pokrywa w 1/3 części, a Gmina Starogard Gd. w 2/3 części. 3. Określa się, że Partner przekaże Beneficjentowi na rachunek bankowy, środki do wartości określonej w niniejszym porozumieniu. 4. Nr rachunku bankowego zostanie wskazany przez Beneficjenta w oficjalnym piśmie dostarczonym Partnerowi nie później niż w dniu otrzymania pierwszej faktury związanej z realizacją projektu. 5. Partner przekaże środki nie później niż do 10 dni po uzyskaniu faktury obciążającej od Beneficjenta. 6. Nr rachunku bankowego Partnera zostanie wskazany w oficjalnym piśmie dostarczonym Beneficjentowi nie później niż w dniu otrzymania pierwszej faktury związanej z realizacją projektu. 7. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na rzecz Partnera równowartości kwot stanowiących wartość dofinansowania w wysokości nie wyższej niż określone w zał. nr 7 do niniejszego porozumienia, nie później niż w ciągu 15 dni po ich otrzymaniu na rachunek bankowy w wyniku refundacji kosztów projektu. 8. Środki publiczne przekazywane w ramach realizacji projektu mogą być przekazywane wyłącznie w celu poniesienia wydatków i pokrycia kosztów zadań i ich elementów wynikających z prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu określonego w niniejszego porozumienia. 8 Obie strony porozumienia mają obowiązek zwrotu przekazanych środków, gdyby nie zostały wykorzystane zgodnie z umową 9 Partner oraz beneficjent mają obowiązek: 1. Prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z poźn. zm.). 2. Prowadzenia ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności, 3. Rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych pełnoprawnych dokumentów księgowych stanowiących podstawę dokonywanych płatności na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z poźn. zm.). 4. Utworzenia konta/kont, na które umawiające się strony będą przekazywać środki finansowe na współfinansowanie inwestycji, oraz za pomocą którego/których obsługiwać będą płatności związane z projektem Ustala się, że właścicielem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu będzie Beneficjent Gmina Starogard Gdański. 2. Wszystkie sieci i urządzenia wybudowane w ramach niniejszego porozumienia zostaną przekazane w zarząd Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłowie Partnerzy zobowiązują się do zachowania celów projektu zgodnych z wnioskiem dofinansowanie w ciągu 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji projektu 2. Beneficjent i Partner zobowiązują się do zachowania trwałości projektu rozumianej jako nie poddanie projektu znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (w przypadku

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz projektów objętych zasadami pomocy publicznej przy uwzględnieniu 10-letniego okresu przedawnienia windykacji pomocy od dnia decyzji w sprawie dofinansowania) Wszelkie zmiany w projekcie muszą wynikać z przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Beneficjenta oraz Partnera. 2. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Beneficjenta i Partnera wyrażoną na piśmie. 2 Wszelkich zmian w niniejszym porozumieniu należy dokonywać na piśmie pod rygorem nieważności. 3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu obowiązują zapisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z pózn. zm.). 4 Załączniki do niniejszego porozumienia: 1. Uchwała Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXIX/255/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Jabłowo, 2. Uchwała Rady Gminy Starogard Gd. Nr XIII/148/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie akceptacji porozumienia międzygminnego w zakresie wzajemnych ustaleń dotyczących wspólnego finansowania inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gd. i Jabłówku Gmina Bobowo oraz odbioru ścieków z terenu Gminy Bobowo przez gminną oczyszczalnię ścieków w Jabłowie Gmina Starogard Gd. 3. Uchwała Rady Gminy Bobowo Nr XXII/170/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Jabłowo obejmującego sieci kanalizacyjne w miejscowościach z terenu gminy Starogard Gd., 4. Uchwała Rady Gminy Bobowo Nr IX/73/07 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Wójta porozumienia międzygminnego w zakresie wzajemnych ustaleń dotyczących wspólnego finansowania inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gd. i Jabłówku Gmina Bobowo oraz odbioru ścieków z terenu gminy Bobowo przez gminną oczyszczalnię ścieków w Jabłowie Gmina Starogard Gd. 5. Uchwała Rady Gminy Starogard Gdański Nr XV/155/ 2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na rok 2008 wraz z załącznikiem nr Uchwała Rady Gminy Bobowo Nr XI/92/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobowo na rok 2008 wraz z zał. nr Tabela wydatków finansowych w związku z realizacją projektu 7.2. Tabela zaangażowania finansowego dla poszczególnych partnerów. Partner Wót Mieczysław Płaczek Skarbnik Gminy Renata Polaszek Beneficjent Wójt Stanisław Połom Skarbnik Gminy Danuta Klein Lp. Element projektu Wartość elementu projektu Załącznik nr 7.1 do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2008 r. Gmina Bobowo Gmina Starogard Gd. 1. Zakres prac na terenie Gm. Starogard Gd mb sieci tłoczonej i 4 621,0 mb kanalizacji grawitacyjnej , ,14 2. Zakres prac na terenie Gm. Bobowo 709,00 mb sieci tłoczonej , , ,56 3. Sieć grawitacyjna w Jabłówku 372,5 mb 4. Kanał tłoczny z Jabłówka do Jabłowa mb sieci , , , , ,19 5. Nadzór inwestorski , , ,29 6. Opłata przyłączeniowa , , ,67 7. Promocja , , ,00 8. Studium wykonalności , , ,67 9. Aktualizacja map , , ,00 Razem , , ,51

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 7.2 do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2008 r = = =5+6 8(1/5) 9(2/5) 10(3/5) 11(7/suma7) Beneficje nt Kwota EFRR dla właściwości przedsięwzięcia Kwota dofina nsowa nia z budżet u państw a Łączna kwota dofinansowania Kwota wkładu własnego Całkowite wydatki kwalifikowane kwota wydatkó w niekwalifi kowanyc h Wartość przedsięwzięcia % dofinansowan ia z EFRR % dofinansow ania z budżetu państwa % łącznej kwoty dofinansowan ia ,42 0, , , ,51 0, ,51 60,98% 0% 60,98% 84,33 Partner ,02 0, , , ,96 0, ,96 60,98% 0% 60,98% 15,67 Razem: ,43 0, , , ,47 0, ,47 100,00 % całości projektu

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XV/109/08 Rady Gminy Bobowo z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobowo na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 i art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz oraz Nr 214, poz. 1806, Dz. U r. Nr 80, poz Nr 162, poz. 1568, Dz. U r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm. Dz. U r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, Dz. U r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy Bobowo uchwala, co następuje: Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobowo na lata stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący rady Janusz Skalski Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/109/08 Rady Gminy Bobowo z dnia 29 kwietnia 2008 r. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata ROZDZIAŁ I Wielkość oraz stan techniczny z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne zasobu mieszkaniowego Gminy. 1. Aktualnie gminny zasób mieszkaniowy tworzy 9 lokali mieszkalnych w 6 budynkach. Lokale te znajdują się w budynkach komunalnych oraz budynkach poszkolnych. 2. Stan techniczny oraz wyposażenie budynków przedstawia się następująco: 1) Podział budynków na lata ich wybudowania: a) Budynki mieszkalne wybudowane do 1939 r. 5 budynków o powierzchni użytkowej mieszkań 369,12 m 2. b) Budynki mieszkalne wybudowane po 1960 r. 1 budynków o powierzchni użytkowej mieszkań 54,00 m 2. 2) Wyposażenie lokali mieszkalnych: Obręb Ulica i nr Bud. Lok. Pow. użytkowa Izb Wyposażenie stan Bobowo Gdańska ,00 3 Prąd, woda, Dobry c.o. Bobowo Gdańska 81 1 cz. 1 51,00 3 Prąd, woda Dopuszcz. Bobowo Łąkowa ,00 3 Prąd, woda Dobry suma 179 m² 9 Grabowo Nr 27 1cz Prąd, woda Dopuszcz. Grabowo Nr 27 cz Prąd, woda Dopuszcz. Grabowo Nr 27 cz Prąd, woda Dopuszcz. Grabowo Nr 27 cz Prąd, woda Dopuszcz. suma 161 m² 10 Grabowiec Nr Prąd Dobry Wysoka Nr 27 1cz Prąd, woda Dopuszcz. ogółem 423,12 m² 24 3) Podział lokali na: a) lokale mieszkalne 9 lokali w 6 budynkach, w tym 5 lokali w budynkach byłych szkół pod wynajem dla pracowników oświaty b) lokale zamienne Gmina nie posiada wyodrębnionych lokali zamiennych c) lokale socjalne Gmina posiada wyodrębniony lokal socjalny w trakcie adaptacji na mieszkalny 4) Podsumowanie: W latach nie przewiduje się pozyskania nowych lokali mieszkalnych do zasobu mieszkaniowego Gminy, przewiduje się pozyskanie lokalu socjalnego. ROZDZIAŁ II Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata. 1) Analiza potrzeb remontowych budynków mieszkalnych

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz Obręb Ulica i nr Lok., pow. użyt. Zakres remontów Bobowo Gdańska Drobne remonty eksploatacyjne Bobowo Gdańska Remonty eksploatacyjne Bobowo Łąkowa Remonty eksploatacyjne Grabowo Nr Remonty eksploatacyjne Grabowo Nr Remonty eksploatacyjne Grabowo Nr Remonty eksploatacyjne Grabowo Nr Remonty eksploatacyjne Grabowiec Nr Drobne remonty eksploatacyjne Wysoka Nr Remonty eksploatacyjne 2) Plan remontów i modernizacji budynków mieszkalnych na lata Remonty i modernizacja będzie odbywać się zgodnie z tabelą w punkcie 1 według potrzeb i zaplanowanych wydatków na każdy przyszły rok. ROZDZIAŁ III Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach Wyszczególnienie Plan na lata Ilość lokali planowanych do sprzedaży Stan na 31 grudnia każdego roku Na wniosek najemcy dopuszcza się sprzedaż niektórych lokali mieszkalnych tj. nie mieszczących sie w budynkach czynnych szkół. ROZDZIAŁ IV Zasady polityki czynszowej 1) Ustala się podstawę do podwyższenia lub obniżenia czynszu ze względu na a. Wyposażenie budynku i lokali: Stan wyposażenia mieszkań Podwyżki w stosunku do stawki bazowej Obniżki w stosunku do stawki bazowej Centralne ogrzewanie 20% - WC 5% - Łazienka 10% - WC z łazienką 15% - Bez urządzeń wodociągowych - 20% Bez urządzeń kanalizacyjnych - 10% Bez urządzeń wodociągowych i - 30% kanalizacyjnych a. Położenie budynku i lokalu: Położenie budynku i lokalu Podwyżka Obniżka Budynek położony na peryferiach - - wsi Lokal na poddaszu lub w - 5% suterenie Wysokość lokalu poniżej 2m - 5% b. Ogólny stan budynku: Stan budynku Podwyżka Obniżka Budynek przeznaczony do - - remontu bieżącego Budynek przeznaczony do - 20% kapitalnego remontu Budynek przeznaczony do - 20% rozbiórki 2) Wykonanie przez najemcę własnym kosztem elementów wyposażenia lokalu za zgodą wynajmującego i bez zwrotu poniesionych nakładów, stanowi podstawę do zaniechania stosowania podwyżki stawki czynszu z tego tytułu, przez okres czasu do zrównoważenia kosztów należnego czynszu. 3) W przypadku wystąpienia kilku lub wszystkich czynników obniżających stawkę podstawową czynszu wymienionych wyżej podlegają one zsumowaniu. 4) Maksymalna obniżka stawki podstawowej czynszu nie może przekroczyć 40%. 5) Stawka czynszu lokalu socjalnego wynosi 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. 6) Stawki czynszu miesięcznego za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu oddanego w najem na czas nieoznaczony, lokalu zamiennego oraz lokalu socjalnego ustala Wójt Gminy Bobowo

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2015, 2016, 2017 ROZDZIAŁ V Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach Zarządzanie lokalami prowadzone jest przez Wójta Gminy. ROZDZIAŁ VI Finansowanie gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach następować będzie z: 1) przychodów z tytułu sprzedaży budynków i lokali. 2) wpływów czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych. ROZDZIAŁ VII Opis działań mających na celu poprawę wykorzystania i realizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 1) Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych. 2) Gmina Bobowo popiera i stwarza warunki dla przedsięwzięć mających wpływ na racjonalizację i poprawę wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy. Wyraża się to w następujących działaniach: 1. udzielanie bonifikat dla najemców zgłaszających chęć wykupu mieszkania 2. umożliwianie zamian mieszkań pomiędzy najemcami lokali komunalnych 3. przeznaczanie pod adaptację na lokale mieszkalne budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy UCHWAŁA Nr XV/111/08 Rady Gminy Bobowo z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i art. 18 a ust. 3 i art. 28 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Gminy Bobowo po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i zapoznaniu się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia r. oraz uchwałą Nr 050/g211/A/V/08 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 08 kwietnia 2008 r. opiniującą pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2007, 2. Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bobowo z tytułu wykonaniu budżetu gminy za rok 2007, 3. Uchwała Nr 050/g211/A/V/08 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 08 kwietnia 2008 r. opiniująca pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok. 3 Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący rady Janusz Skalski 2017 * Załączników Nr 1-3 nie publikuje się. UCHWAŁA Nr XVIII/217/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje: 1. Nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w pobliżu szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, dworców kolejowych i autobusowych. 2. Dopuszcza się wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18% przeznaczonych do spożycia na miejscu w Chojnickim Domu Kultury. 1. Ustalając usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych Burmistrz kieruje się zasadą, iż punkt

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2017, 2018, 2019 sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 40 m, a punkt sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży odległości nie mniejszej niż 100 m od najbliższego ogólnodostępnego wejścia do obiektów chronionych. 2. Za ogólnodostępne wejście uważa się takie, przez które istnieje możliwość dotarcia do wnętrza obiektu przez zainteresowanych. Jeżeli obiekt chroniony jest ogrodzony, to odległość tę liczy się do wejścia do budynku. 3. Odległość wskazaną w ust. 1 mierzy się drogą dojścia. 4. Droga dojścia jest to droga, którą należy przebyć od punktu sprzedaży napojów alkoholowych do obiektów chronionych zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). 3 Osoby prowadzące punkty sprzedaży napojów alkoholowych, którym wydano zezwolenia na sprzedaż tych napojów w poprzednim stanie prawnym zachowują je, mimo niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą, jeżeli nieprzerwanie prowadzą tę działalność. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice. 5 Traci moc Uchwała Nr II/23/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zmieniona uchwałą Nr XXXIV/310/ 05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 lipca 2005 r. 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski 2018 UCHWAŁA Nr XVIII/218/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na przeklasyfikowaniu z PKD 2004 na PKD 2007 podmiotów wpisanych w ewidencji działalności gospodarczej miasta Chojnice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7a ust. 3, art. 7b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178; z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193; z 2001 r. Nr 67, poz. 679, Nr 49, poz. 509, Nr 102, poz i Nr 147, poz. 1643; z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz i Nr 217, poz. 2125; z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) uchwala się, co następuje: Zwalnia się z opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na przeklasyfikowaniu z PKD 2004 na PKD 2007 podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Chojnice. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski 2019 UCHWAŁA Nr XXVII/227/2008 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu w Gniewinie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. z póź. zm.) Rada Gminy w Gniewinie uchwala, co następuje: Nadaje się nazwę: Rondo im. Kazimierza Górskiego - dla skrzyżowania dróg powiatowych: G Mierzyno Gniewino- Czymanowo G Kolkowo - Rybno Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewino. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Maria Korkosz

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2020, 2021, UCHWAŁA Nr XX/131/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2007 Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 16 ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn.zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.), Rada Powiatu Kwidzyńskiego, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2007, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, uchwala, co następuje: Udziela się Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Zwolak 2021 UCHWAŁA Nr XVII/155/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 r. sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13,art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz na podstawie art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: Nadaje się następujące nazwy nowo powstałym ulicom położonym na terenie wsi Luzino: 1. dz. nr 845/26 ul. Jagodowa 2. dz. nr 843/2 ul. Malinowa 3. dz. nr 636/14 ul. Robotnicza Załącznikiem* do uchwały są plany sytuacyjne ukazujące przebieg ulic. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. *Załączników nie publikuje się Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kunz 2022 UCHWAŁA Nr XVII/156/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13,art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr175 poz. 1457, z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz na podstawie art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449). Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: Nadaje się następujące nazwy nowo powstałym ulicom położonym na terenie wsi Kębłowo: 1. dz. nr 329/29, 329/37 ul. Rubinowa 2. dz. nr 456/4, 457/6 cz. dz. 456/5 ul. Grabowa 3. dz. nr 364/3 i cz. dz. nr 364/8 ul. Strażacka 4. cz. dz. nr 364/8 ul. Herberta 5. dz. nr 342/16 ul. Rumiankowa 6. cz. dz. nr 408/7 i 408/10 ul. Krucza 7. dz. nr 421/4 i cz. dz. 421/1 ul. Żurawia 8. dz. nr 379/9 ul. Wiśniowa 9. cz. dz. nr 423/69 ul. Gdańska

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2022, 2023, cz. dz. nr 423/69 ul. Cedrowa 11. dz. nr 380/40 i 380/47 ul. Heweliusza Załącznikiem* do uchwały są plany sytuacyjne ukazujące przebieg ulic. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. *Załączników nie publikuje się Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kunz 2023 UCHWAŁA Nr XVII/162/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy działce 1077 stanowiącej plac, położonej w Luzinie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13,art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr175 poz. 1457, z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz na podstawie art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: Nadaje się następującą nazwę działce nr 1077 Plac Św. Józefa. Załącznikiem* do uchwały jest plan sytuacyjny ukazujący położenie placu. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. *Załącznika nie publikuje się Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kunz 2024 UCHWAŁA Nr XX/19/2008 Rady Gminy Łęczyce z dnia 7 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Łęczyce Działając na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 Nr 142, poz z późn.zm.) Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje: W załączniku do Uchwały Nr XVI/4/2008 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Łęczyce w 4 ust. 2 pkt 1,2,3 skreśla się sformułowanie,,a w szczególności. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach Krzysztof Licau

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2025, Uchwała nr XVIII/103/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.) uchwala się co następuje: W 3 Statutu Miasta i Gminy Prabuty stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/ 24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty wprowadza się następujące zmiany: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1.Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad a w szczególności udziela głosu radnym i innym osobom uczestniczącym w sesji oraz czuwa nad zwięzłością ich wystąpień. 2) Dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. Jeżeli treść zapytania innych osób uczestniczących w sesji (mieszkańcy Miasta i Gminy Prabuty, zaproszeni goście) odbiega od wyznaczonego czasu, przewodniczący rady może czynić osobie występującej uwagi dotyczące czasu trwania jej wystąpienia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może osobę występującą przywołać do rzeczy. Jeżeli temat zapytania lub sposób zachowania osoby występującej w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad, przewodniczący może przywołać taką osobę do porządku, a gdy to nie przynosi skutku może odebrać jej głos i wyprosić z sali obrad. 3) 02 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Integralną część Statutu stanowi wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowiący załącznik nr 2 do Statutu. 4) Wykaz jednostek organizacyjnych gminy otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach Henryk Fedoruk Załącznik Nr 2 do uchwały nr XVIII/103/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 r. Wykaz jednostek organizacyjnych 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, 2. Szkoły: - Gimnazjum w Prabutach, - Zespół Szkół w Rodowie, - Zespół w Szkół Trumiejkach - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prabutach, - Szkoła Podstawowa w Obrzynowie, 3. Przedszkola: Przedszkole Nr 1 w Prabutach Przedszkole Nr 4 w Prabutach 4. Instytucje kultury: - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 2026 Uchwała nr XVIII/104/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Trumiejkach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz ust. 4 załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje: Nadaje się Zespołowi Szkół w Trumiejkach łączącemu Szkołę Podstawową w Trumiejkach oraz Gimnazjum w Trumiejkach imię Adama Mickiewicza. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty. 3 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach Henryk Fedoruk

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz Uchwała nr XVIII/110/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla niepublicznych przedszkoli. Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje: Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Prabuty określony w regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty. 3 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach Henryk Fedoruk Załącznik do Uchwały nr XVIII/110/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 r. REGULAMIN udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Prabuty. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o: 1) przedszkolu należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Prabuty, 2) Gminie należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Prabuty, 3) dziecku należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do przedszkola. Tryb postępowania o udzielenie dotacji. 1. Dotacja z budżetu Gminy przysługuje niepublicznym przedszkolom. 2. Dotację przyznaje się na rok kalendarzowy. 3. Dotacji udziela się na wniosek osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole niepubliczne, złożony w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty do dnia 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji. 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać wykaz dzieci sporządzony osobno dla każdej przedszkolnej grupy wiekowej. 6. Do dnia 10 października roku poprzedzającego udzielenie dotacji należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach sprawozdanie sporządzane do Systemu Informacji Oświatowej dotyczące liczby dzieci uczęszczających do przedszkola wg stanu na dzień 30 września. 7. Niezachowanie procedury, o której mowa w ust. 3-6 skutkuje nie zaplanowaniem kwoty dotacji w budżecie Gminy na dany rok dla danego przedszkola. 8. W okresie przekazywania dotacji, do dnia 5 każdego miesiąca, należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty pisemną informację o aktualnej liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień miesiąca. 9. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem Miasta i Gminy Prabuty, gmina, której mieszkańcem jest dziecko pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z 3 ust. 1. Przekazywanie dotacji 3 1. Dotacja na jedno dziecko, o której mowa w ust. 1, za wyjątkiem dotacji na dziecko niepełnosprawne, będzie wynosiła 75% bieżących kosztów utrzymania jednego dziecka w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zwiększone wskaźnikiem inflacji, poniesione w roku poprzedzającym rok budżetowy, w którym udzielono dotacji w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę. 2. Dotacja na dziecko niepełnosprawne będzie wynosiła nie mniej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. 3. Całkowita dotacja jest iloczynem dotacji na jedno dziecko i liczby dzieci wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 3 i zweryfikowanej do końca grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, przez uprawnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach. 4. Weryfikacja, o której mowa w ust. 3 polega na sprawdzeniu aktualnej liczby dzieci, tj. zapisanych i wykreślonych po terminie składania wniosków o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust Ustala się, że w trakcie roku kalendarzowego, wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 może ulec zwiększeniu, jeżeli wzrośnie liczba dzieci zapisanych do przedszkola nie więcej jednak niż do maksymalnej liczby dzieci mogących uczęszczać do danego przedszkola określonej w statucie placówki. 6. W przypadku zwiększenia o co najmniej 20% liczby dzieci będących podstawą obliczenia dotacji, osoba prowadząca przedszkole może wystąpić o zmianę wysokości dotacji przedkładając wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 7. W przypadku zmniejszenia liczby dzieci o co najmniej 20% liczby dzieci będących podstawą ustalenia dotacji, wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 zostaje pomniejszona o kwotę wynikającą z różnicy między liczbą dzieci będących podstawą udzielenia dotacji, a rzeczywistą liczbą dzieci, o której mowa w ust. 8.

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2027, 2028, Zmniejszenie lub zwiększenie dotacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym liczba dzieci zmniejszyła się o co najmniej 20%. 9. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana jest przedszkolu niepublicznemu w dwunastu miesięcznych częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na konto wskazane przez osobę prowadzącą przedszkole we wniosku o dotację. 10. Kwota wyższa od miesięcznej dotacji, o której mowa w ust. 9 może być przekazana przedszkolu w ramach dotacji rocznej w przypadkach szczególnie uzasadnionych pod warunkiem, że osoba prowadząca przedstawi Gminie wniosek o zaliczkowe przekazanie dotacji. 11. W okresie wakacyjnym wysokość dotacji nie ulegnie zwiększeniu ani zmniejszeniu w stosunku do miesiąca poprzedzającego ten okres. 12. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a osobą prowadzącą przedszkole. Rozliczenie dotacji 4 1. Do 5 lutego osoba prowadząca przedszkole zobowiązana jest do rozliczenia wykorzystania dotacji za miniony rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. 2. Osoba prowadząca przedszkole zobowiązana jest udostępnić, na żądanie Gminy stosowną dokumentację, obrazującą rzeczywistą liczbę dzieci. 3. Osoba prowadząca przedszkole zobowiązana jest do: 1) wykorzystania dotacji wyłącznie według zasad określonych przepisami Prawa Zamówień Publicznych, 2) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej uczęszczanie dziecka do przedszkola, w tym rejestracji daty przyjęcia oraz skreślenia, 3) udostępnienia dokumentacji przedszkola osobie upoważnionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, 4) terminowego, rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym przekazywania wszelkich informacji, na podstawie których ustalana jest wysokość dotacji UCHWAŁA Nr XVI/47/08 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/25/08 Rady Gminy Puck z dnia 18 marca 2008 r. o utworzeniu Parku Kulturowego Osada Łowców fok w Rzucewie. Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz z p. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roki o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U Nr 142 poz z późn. zm.) Rada Gminy Puck uchwala, co następuje: W 3 uchwały Nr XV/25/08 Rady Gminy Puck z dnia 18 marca 2008 r. do wymienionych działek ewidencyjnych dopisuje się działkę ewidencyjną nr 166/12 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Czernicki 2029 UCHWAŁA Nr XVI/54/08 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Rekowo Górne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz z 2001 r. z późn. zm.) Rada Gminy Puck uchwala, co następuje: 1. Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Rekowo Górne: a) MODRZEWIOWA 2. Mapa z oznaczoną ulicą stanowi załącznik nr 1* do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Czernicki * Załącznika nie publikuje się

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2030, 2031, UCHWAŁA Nr XVI/136/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko, gm. Słupsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje: W miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk, nadaje się nazwę SEZAMKOWA, ulicy zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerem 34/1 i 34/7. Ulicę wymienioną w zaznaczono na mapie, stanowiącej załącznik* do uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Słupsk Mirosław Klemiato * Załącznika nie publikuje się 2031 UCHWAŁA Nr XVI/137/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr IX/75/2003 z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje: W Uchwale nr XI/75/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko w, oznaczenie numeru działki 19/13 zastępuje się oznaczenie numerem: 16/13 Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Słupsk Mirosław Klemiato * Załącznika nie publikuje się 2032 UCHWAŁA Nr XVI/138/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krępa, gm. Słupsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje: W miejscowości Krępa, gmina Słupsk, nadaje się nazwy ulicom: MIODOWA - zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 167/159. KU SŁOŃCU - zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 167/48 i części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 167/94. MALINOWA - zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 167/3, 167/13, 167/35, 167/60, 167/70.

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2032, 2033, 2034 ZIELONA - zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 167/93. KWIATÓW POLNYCH- zlokalizowanej na części działki o numerze ewidencyjnym 167/94. Ulice wymienione w zaznaczono na mapie, stanowiącej załącznik* do uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Słupsk Mirosław Klemiato * Załącznikow nie publikuje się 2033 UCHWAŁA Nr XIV/113/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2007 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Jan Pawlina 2034 UCHWAŁA Nr XIV/114/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje: 1. Nadaje się nazwy ulicom, stanowiącym odcinki dróg w miejscowości Stare Pole, oznaczone w ewidencji gruntów jako: 1) część działki nr ulica Elizy Orzeszkowej, 2) część działki nr 843/17 - ulica Mikołaja Reja. 2. Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów stanowiącym załącznik* do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Jan Pawlina * Załącznikow nie publikuje się

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XVI/167/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Nr 249, poz i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 284) Rada Gminy Stężyca po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwała Nr 102/g277/A/II/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. uchwala, co następuje: 1. Udziela się Wójtowi Gminy Stężyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy jako załącznik stanowi integralną część uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stężyca Stefan Literski Załącznik do uchwały Nr XVI/167/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 29 kwietnia 2008 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STĘŻYCA Z 2007 ROK I. DOCHODY BUDŻETOWE Plan dochodów budżetowych w kwocie złotych na dzień r. został wykonany na kwotę ,70 złotych, co stanowi 98,60% planu. Planowane dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w kwocie ,14 złotych (100% planu). Na takie wykonanie złożyły się dochody z najmu i dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 2.885,51 złotych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie ,75 złotych oraz pozyskanie dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie ,88 złotych. Planowane dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w kwocie ,86 złotych (59,06% planu). Na takie wykonanie złożyły się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie ,52 złote - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy w kwocie ,43 złotych, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 80/27 o powierzchni 0,0576 ha położonej w Czaplach w kwocie 153,31 złotych, - wpływy z usług (czynszów) w kwocie ,02 złotych, - wpływy z sprzedaży w kwocie ,72 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.139,86 złotych. Przyczyną niskiego wykonania dochodów w tym dziale było niewykonanie planowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Planowane dochody w dziale 710 Działalność usługowa zostały wykonane w kwocie 1.800,00 złotych (100,0% planu). Wykonanie dotyczy pozyskanej dotacji celowej na realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem z dnia 10 maja 2007 r. Planowane dochody w dziale 750 Administracja publiczna zostały wykonane w kwocie ,81 złotych (100,21% planu). Na takie wykonanie złożyły się pozyskane: - dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie złotych, - dochody z 5% prowizji od wydanych dowodów osobistych w kwocie 2.410,99 złotych, - wpływy z opłat takich jak np. refundacje wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, zwroty kosztów upomnień w kwocie ,06 złotych, - odsetki od niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Gminę na podstawie umowy nr 15/2007 w kwocie 45,76 złotych, - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Gminę na podstawie umowy nr 5/2005 w kwocie 150,00 złotych. Planowane dochody w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w kwocie ,00 złotych (100% planu). Złożyły się na to pozyskane dotacje na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.251,00 złotych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie złotych. Planowanie dochody w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały w kwocie ,48 złotych (100% planu). Złożyły się na to pozyskane dotacje na dofinansowanie: zakupu sprzętu i wyposażenia do nowego samochodu dla OSP Szymbark w kwocie ,94 złotych, zakupu ubrań ochronnych UPS, stacji DSP 52 BM, węży pożarniczych i armatury dla OSP Gołubie w kwocie ,19 złotych oraz zakupu stacji DSP 52 BM, aparatów powietrznych, radiostacji nasobnych dla OSP Stężyca w kwocie ,35 złotych, Planowane dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w kwocie ,63 złotych (103,74% planu). Złożyły się na to pozyskane dochody takie

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz jak:: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 3.549,09 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 5,25 złotych, - podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie ,82 złote, - podatek rolny od osób prawnych w kwocie 109,00 złotych, - podatek leśny od osób prawnych w kwocie ,00 złotych, - podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie ,17 złotych, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie ,00 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych w kwocie 7.295,91 złotych, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie ,52 złote, - podatek rolny od osób fizycznych w kwocie ,51 złotych, - podatek leśny od osób fizycznych w kwocie ,00 złotych, - podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie ,10 złotych, - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie ,66 złotych, - podatek od posiadania psów w kwocie 700 złotych, - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie ,01 złotych, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie ,10 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie ,59 złotych, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymane z PFRON oraz WFOŚ w kwocie 11,028,00 złotych, - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie ,00 złotych, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie ,40 złotych, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie ,41 złotych, - wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka, wpis do działalności) w kwocie ,88 złotych, - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1.128,60 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 3.220,78 złotych, - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie ,00 złotych, - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie ,83 złotych. Planowane dochody w dziale 758 Różne rozliczenia zostały wykonane w kwocie ,69 złotych (99,99% planu). Złożyły się na to subwencje oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Nieco niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z nieotrzymania części subwencji równoważącej w kwocie złotych. Planowane dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie zostały wykonane w kwocie ,04 złotych (84,77% planu). Niskie wykonanie ma związek z niewykorzystaniem przez GZEAS dotacji na naukę języka angielskiego w kwocie ,10 złotych oraz dotacji na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie ,16 złotych. Planowane dochody w dziale 852 Pomoc społeczna zostały wykonane w kwocie ,24 złotych (95,44% planu). Niższe wykonanie miało związek z dokonanymi zwrotami dotacji: na świadczenia rodzinne w kwocie ,85 złotych oraz na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie ,31 złotych. Planowane dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w kwocie ,50 złotych (100,17% planu). Wykonanie dotyczyło pozyskanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Planowane dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w kwocie 1.033,31 złotych (100,03% planu), a dotyczyły wpływu z opłaty produktowej. Ponadto na dzień r. zaległości budżetowe wyniosły kwotę ,55 złotych i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 54,57%, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę ,89 złotych i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalały o 22,55%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych przez Radę Gminy obliczone za rok 2007 wyniosły kwotę ,26 złotych, w tym w podatku od nieruchomości kwotę ,00 złotych, a od środków transportowych kwotę ,26 złotych. Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/389/2005 Rady Gminy Stężyca z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników prowadzących działalność na terenie Gminy Stężyca Wójt decyzją dokonał zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2007 r. w kwocie ,53 złote, ponadto na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie ,80 złotych. Wykaz wszystkich umorzeń dokonanych w 2007 roku przedstawia poniższa tabela. Lp. Rodzaj ulgi 1. Umorzenie 2. Umorzenie 3. Umorzenie Rodzaj podatku lub opłaty Odsetki od podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości Podmiot Miejscowość Kwota Gruchała Teresa Klukowa Huta 82,00 Lubocki Roman Stężyca 134,00 Szulist Ryszard Stężyca ul. Wspólna ,00

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz Lp. Rodzaj ulgi 4. Umorzenie 5. Umorzenie 6. Umorzenie 7. Umorzenie 7. Umorzenie 8. Umorzenie 9. Umorzenie 10. Umorzenie 11. Umorzenie 12. Umorzenie 13. Umorzenie 14. Umorzenie 15. Umorzenie 16. Umorzenie 17. Umorzenie 18. Umorzenie 19. Umorzenie 20. Umorzenie Rodzaj podatku lub opłaty Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości Odsetki od podatku od nieruchomości Odsetki od podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Odsetki od podatku od środków transportowych Podatek od środków transportowych Odsetki od podatku od środków transportowych Podatek od środków transportowych Podmiot Miejscowość Kwota Górna Władysława Zgorzałe ,00 Fedorowski Bolesław Gdynia ul. Morska 95/31 200,00 Parafia Rzymsko-Katolicka Szymbark 7620,00 Parafia Rzymsko-Katolicka Szymbark 156,00 Parafia Rzymsko-Katolicka Szymbark 156,00 Szulfer Henryk Kamienica Szlachecka 610,00 Bielawa Jadwiga Stare Czaple 107,00 Kukliński Marek Sikorzyno ,00 Koszałka Bożena Krzeszna 51 77,00 Bojanowski Andrzej Gdańsk 8,80 Nikel Iwona Gołubie ul. Kościelna 75,00 Kleina Zdzisław Szymbark 110,00 Węsierska Anna Stężycka Huta 78,00 Żynda Elżbieta Klukowa Huta 769,00 Żynda Elżbieta Klukowa Huta 18,00 Węsierski Franciszek Potuły 2745,00 Węsierski Franciszek Potuły 1155,00 Zakład Komunalny Stężyca 2482,00 Umorzenie Opłata adiacencka Hinca Roman i Marzena Żuromino 816,00 Umorzenie Opłata adiacencka Naczk Ryszard Żuromino 430,00 Umorzenie Opłata adiacencka Płotka Jan Żuromino 259,00 Umorzenie Opłata adiacencka Hinca Henryk Żuromino 397,00 Umorzenie Opłata adiacencka Cybula Jan Żuromino 300,00 Umorzenie Opłata adiacencka Naczk Władysław Żuromino 230,00 Umorzenie Opłata planistyczna Węsierska Halina i Jan Borucino 1105,00 Umorzenie Opłata planistyczna Cylka Izydor Nowa Wieś 600,00 R a z e m: ,80

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udział Gminy Miasto Płock jako Partnera w projekcie grupowym pt. Zielone inwestycje szansą na poprawę

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo