SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą ę ł ń śó śę ą ę ł ł ł ą ę ó Ń ł ś ó ę ł Ę ś ś ó ą ą ń ż ą ń Ć ł Ó ń ś Ż

2 Ś Ś Ół ół ą ą ń ł ś ą ś ą ą ą ż ł ę ą Ż ą Ż ą ę Ą Ó ę

3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007r. Człuchów, 03 września 2007r.

4 S P I S T R E Ś C I A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 B. BILANS C. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT D. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM E. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH F. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU II. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH III. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT IV. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH V. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 2 z 62

5 A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane identyfikujące jednostkę Nazwa (firma) i siedziba jednostki: Przedmiot działalności jednostki: Sąd prowadzący rejestr: RADPOL Spółka Akcyjna ul. Batorego Człuchów PKD 2524Z - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczo - Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS ) 2. Czas trwania emitenta Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. 3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2007 roku. Porównywalne dane finansowe obejmują analogiczny okres 2006 roku. 4. Skład zarządu i rady nadzorczej Zarząd Andrzej Piotr Sielski - Prezes Zarządu Grzegorz Mirosław Malczyk - Członek Zarządu Rada Nadzorcza Grzegorz Jan Bielowicki - Przewodniczący Rady Zbigniew Piotr Janas - Zastępca Przewodniczącego Rady Tomasz Krzysztof Firczyk - Sekretarz Rady Tomasz Kapliński - Członek Rady od Krzysztof Wachowski - Członek Rady od Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 3 z 62

6 5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa Spółki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe W skład RADPOL S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe. 6. Wskazanie, czy Spółka jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. nie jest jednostką dominującą wobec innych jednostek, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia Nie dotyczy. 8. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarządowi Spółki nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 9. Stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej Informacje zapewniające porównywalność danych zamieszczono w punkcie 16 (cz.2) dodatkowych not objaśniających. Nie przekształcano danych porównywalnych. 10. Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych Nie dotyczy. Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 4 z 62

7 11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w sposób następujący: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej na raty na przewidywane lata użytkowania uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności, b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, c) leasing leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na korzystającego, d) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, e) inwestycje krótkoterminowe - według ceny rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej, f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych w cenach jak niżej nie wyższych od ceny sprzedaży netto: materiały wg ceny nabycia lub zakupu, rozchody metodą FIFO, półprodukty i produkty w toku na poziomie kosztów bezpośrednich, produkty gotowe w stałej cenie ewidencyjnej na poziomie planowanego kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odchyleń od tych cen, towary w cenach zakupu, rozchody metodą FIFO, odpisy aktualizacyjne wartość rzeczowych składników majątku obrotowego pomniejszają wartość pozycji w bilansie, g) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, h) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, i) zobowiązania podatkowe - na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego i jest w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania, j) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, k) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym oraz rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Jednostką sprawozdania są tys. PLN. Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 5 z 62

8 12. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski kurs na koniec okresu 3,7658 3,8312 4,0434 kurs średni 3,8486 3,8991 3,9002 Kurs średni w każdym okresie, obliczono jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. 13. Wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE rok 2007 okres od do rok 2006 okres od do rok 2007 okres od do rok 2006 okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,15 0,10 0,04 0,03 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 0,10 0,05 0,03 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,17 0,28 0,58 0,07 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,70 0,28 0,72 0,07 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,10 0,00 0,03 Wybrane pozycje bilansu zostały przeliczone na euro przy zastosowaniu kursu z końca danego okresu, wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 6 z 62

9 przeliczone na EUR przy zastosowaniu kursu średniego z danego okresu obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. 14. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości (PSR), a odpowiednio sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR. Kapitał własny (aktywa netto) w tys. zł kapitał własny (aktywa netto) zgodnie z PSR przyjętymi przez Spółkę objaśnienie przekształcenie do zasad MSSF: rzeczowe aktywa trwałe 1 Nie obliczano Nie obliczano Nie obliczano należności i zobowiązania 2 Nieistotne Nieistotne Nieistotne wycena aktywów i pasywów w walutach obcych 3 Nieistotne Nieistotne Nieistotne ujawnienie prawa wieczystego użytkowania gruntów ujmowanie dotacji 5 Nieistotne Nieistotne Nieistotne Program Motywacyjny 6 Nie obliczano Nie obliczano Nie obliczano Kapitał własny (aktywa netto) zgodnie z MSSF Wynik finansowy netto w tys. zł wynik finansowy netto zgodnie z PSR przyjętymi przez Spółkę objaśnienie przekształcenie do zasad MSSF: rzeczowe aktywa trwałe 1 Nie obliczano Nie obliczano Nie obliczano należności i zobowiązania 2 Nieistotne Nieistotne Nieistotne wycena aktywów i pasywów w walutach obcych 3 Nieistotne Nieistotne Nieistotne ujawnienie prawa wieczystego użytkowania gruntów ujmowanie dotacji Program Motywacyjny 5 6 Nieistotne Nie obliczano Nieistotne Nie obliczano Nieistotne Nie obliczano Wynik finansowy netto zgodnie z MSSF Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 7 z 62

10 Objaśnienie 1 Rzeczowe aktywa trwałe PSR nakazują aktywowanie różnic kursowych wynikających z transakcji zakupu rzeczowego majątku trwałego. Zgodnie z PSR Spółka korygowała wartość początkową składników majątku trwałego o różnice kursowe od zobowiązań związanych z nabyciem tych składników majątkowych obliczone na dzień przekazania tych składników do używania. Zgodnie z MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego różnice kursowe od zobowiązań finansujących aktywa nie powinny korygować ich wartości początkowej, jeżeli możliwe było ich uregulowanie lub zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym. Według PSR Kapitał z aktualizacji wyceny jest kapitałem powstałym w wyniku przeszacowania wartości środków trwałych dokonanego w latach poprzednich zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z MSR 29 Sprawozdawczość w warunkach hiperinflacji wartość środków trwałych winna podlegać aktualizacji przy zastosowaniu współczynników wynikających ze wskaźników inflacji. Oszacowanie różnicy między wartością środków trwałych ustaloną zgodnie z PSR a MSSF jest pracochłonne. Pracochłonność tę redukuje opcja wyceny środków trwałych w wartości godziwej ustalonej na dzień przejścia na MSSF dopuszczona przez MSSF 1. Spółka nie wyklucza skorzystania z tej opcji, dlatego odstępuje od pracochłonnego ustalenia różnicy dla potrzeb sporządzenia niniejszej noty. Objaśnienie 2 Należności i zobowiązania PSR nakazują wyceniać należności i zobowiązania na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zgodnie z MSR 39 Instrumenty finansowe ujmowanie i wycena należności i zobowiązania handlowe winny być wykazywane bądź w wartości godziwej na dzień bilansowy, bądź wycenione zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu (zdyskontowane). Spółka odstąpiła od dyskontowania tych pozycji bilansowych ze względu na niewielki poziom istotności dyskonta. Powyższe wiąże się też z wymogiem MSR 18 Przychody - przychody ze sprzedaży należy wykazywać w wartości godziwej na dzień dokonania transakcji, a więc w wartości zdyskontowanej. Spółka nie dyskontuje przychodów, uznając kwotę dyskonta za nieistotną. Ze względu na nieistotność ewentualnych różnic, odstąpiono od szacowania ich wpływu na wynik finansowy. Objaśnienie 3 Wycena aktywów i pasywów w walutach obcych Zgodnie z PSR, do wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych Spółka stosuje średni kurs NBP. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych przewiduje wycenę wg kursu, po którym rozliczony zostałby przepływ pieniężny związany z pozycją aktywów lub pasywów. Ponieważ w Spółce występują wyłącznie pieniężne (w rozumieniu MSR) pozycje wyrażone w walutach obcych, powinny one być wycenione według kursu kupna (aktywa) lub sprzedaży (pasywa) banku, z którego usług korzysta Spółka. Objaśnienie 4 Ujawnienie prawa wieczystego użytkowania gruntów Spółka ujawniła prawa wieczystego użytkowania gruntów. Zgodnie z MSSF wartość ujawnionych aktywów zwiększa zyski zatrzymane spółki, natomiast ewentualne odpisy amortyzacyjne odnoszone są w ciężar rachunku zysków i strat. Zgodnie z PSR wartość rozpoznanych aktywów jest ujmowana w przychodach przyszłych okresów i rozliczana w czasie równolegle z odpisami amortyzacyjnymi tych aktywów. Objaśnienie 5 Ujmowanie przychodów z tytułu dotacji i pomocy państwa Zgodnie z 8 MSR 20 dotacji rządowej nie ujmuje się aż do momentu, w którym istnieje uzasadnione przekonanie, że jednostka gospodarcza spełni warunki związane z dotacją oraz, że dotacja zostanie otrzymana. Fakt, iż jednostka gospodarcza otrzymała dotacje nie stanowi sam w sobie przekonywującego dowodu na to, że związane z dotacją warunki zostały lub będą spełnione. Spółka ujmuje dotacje w dacie wpływu dotacji, przy czym dotacje do aktywów ujmowane są w rozliczeniach międzyokresowych pasywnych i rozliczane w przychody proporcjonalnie do ujęcia w kosztach dotowanych aktywów (rozwiązanie zgodne z MSSF). Należy przyjąć, że warunki wymagane przez MSSF są spełnione, kiedy upoważnione organy akceptują rozliczenie jednostki uprawniające do ujmowania dotacji. Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 8 z 62

11 Objaśnienie 6 Ujmowanie programu motywacyjnego dla pracowników W dniu 13 lutego 2007 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 11/II/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku, ustaliła następujące warunki programu motywacyjnego dla pracowników Spółki: 1. Programem Motywacyjnym objęci zostali członkowie Zarządu Emitenta tj. Andrzej Sielski uprawniony do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Grzegorz Malczyk uprawniony do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, 2. Program Motywacyjny będzie trwał przez kolejne 3 lata, 3. warunkiem nabycia prawa do objęcia akcji Spółki jest pełnienie funkcji członka zarządu Emitenta przez okres co najmniej 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach przed dniem ustalenia prawa do akcji serii C, 4. dniem ustalenia prawa do akcji serii C będzie dzień przypadający na 1 rok po dniu pierwszego notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w pierwszym roku trwania Programu Motywacyjnego i odpowiednio na 2 lub 3 lata po dniu pierwszego notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w drugim i trzecim roku trwania programu motywacyjnego, 5. na wyżej wskazany dzień ustalenia prawa do akcji serii C obliczona będzie liczba akcji serii C do której objęcia uprawniony będzie uczestnik programu, a która to liczba stanowić będzie iloczyn liczby pełnych miesięcy pełnienia funkcji członka zarządu w ostatnich dwunastu miesiącach przez dniem ustalenia prawa do akcji i liczby jeżeli uczestnik programu pełnić będzie funkcję przez pełnych dwanaście miesięcy uprawniony będzie do objęcia w danym roku akcji serii C, 6. akcje serii C obejmowane będą po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej akcji serii B, nie niższej jednak niż 5,67 złotych. Zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych, wartość godziwa przyznanych instrumentów kapitałowych (w tym wypadku Warrantów Subskrypcyjnych) powinna zostać wyceniona na dzień przyznania (czyli dzień wiążącego ustalenia warunków programu w tym wypadku 13 lutego 2007 roku) i stopniowo, w okresie nabywania uprawnień (w tym wypadku w okresie 3 lat) przez osoby uprawnione (w tym wypadku Członków Zarządu) powiększać wartość kapitałów własnych i równocześnie obciążać koszty wynagrodzeń. PSR nie reguluje kwestii wynagrodzeń płatnych akcjami. W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie ujmowała zwiększeń kapitałów własnych i obciążeń kosztów z tytułu prowadzonego programu motywacyjnego. Spółka nie dysponuje obecnie wycenami Warrantów Subskrypcyjnych na dzień 13 lutego 2007 roku, z tego względu nie może zaprezentować wpływu wskazanej różnicy na wynik finansowy obliczony zgodnie z MSR. Wskazana różnica jest neutralna dla wartości kapitałów własnych obliczonych zgodnie z MSR. Ze względu na brak wiedzy o wartości godziwej Warrantów Subskrypcyjnych Spółka nie uwzględniła ich również przy wyliczeniu rozwodnionego zysku na jedną akcję zgodnie z MSR 33 Zysk przypadający na jedną akcję Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data i podpis kierownika jednostki Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 9 z 62

12 B. BILANS BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 7, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 10 z 62

13 P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,70 0,42 0,28 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,70 0,42 0, Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data i podpis kierownika jednostki Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 11 z 62

14 POZYCJE POZABILANSOWE Nota Należności warunkowe Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń weksel do dyskonta Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data i podpis kierownika jednostki Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 12 z 62

15 C. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3-2. Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne - - XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 4 19 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 13 z 62

16 Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 30 0,32 0,21 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 30 0,32 0, Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data i podpis kierownika jednostki Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 14 z 62

17 D. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) wpłat akcjonariuszy b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych - - a) zwiększenia (z tytułu) zakupu b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku (ustawowo) z nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty z tytułu różnicy między wartością nabycia a wartością nominalną Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) podziału wyniku finansowego b) zmniejszenia (z tytułu) Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 15 z 62

18 - wypłaty dywidendy pokrycie straty z lat ubiegłych Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych zmian zasad rachunkowości b) zmniejszenia (z tytułu) podziału wyniku na kapitał rezerwowy podziału wyniku na kapitał zapasowy wypłata dywidendy na rzecz właścicieli pokrycie straty z lat ubiegłych zmian zasad rachunkowości Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych pokrycie straty z kapitału rezerwowego Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data i podpis kierownika jednostki Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 16 z 62

19 E. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: - - a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych - - b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: - - a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe - - b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne - - Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 17 z 62

20 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -4 2 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data i podpis kierownika jednostki Sprawozdanie finansowe Radpol S.A. sporządzone na dzień r. 18 z 62

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PBG

GRUPA KAPITAŁOWA PBG GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2005 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2005. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Waldemar Osuch - Prezes

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 www.fjwc.com/pl Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo