INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ"

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/202/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 grudnia 2012 roku po stronie dochodów w wysokości ,00 zł i po stronie wydatków na kwotę ,00 zł z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości ,00 zł. W trakcie realizacji budżetu podjęto 8 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 11 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł ,44 zł i został zrealizowany w kwocie ,76 zł tj. 48,85 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł ,09 zł i został zrealizowany w wysokości ,80 zł tj. 45,59 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 53,57 %, dochodów majątkowych 10,93 %, wydatków bieżących 50,73 % i wydatków majątkowych 9,50 %. W planie przychodów ogółem ,65 zł wykonanie wyniosło ,35 zł tj. 320,11 %. W planie rozchodów ogółem ,00 zł wykonanie wyniosło ,42 zł tj. 55,68 %. Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

2 Część opisowa realizacji wydatków za I półrocze 2013 roku. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Ogółem wydatki: , , ,80 45, Rolnictwo i łowiectwo , , ,93 88, Melioracje wodne , , Zakup usług pozostałych , , Kwotę ,10 zł planuje się wykorzystać w II półroczu 2013 roku na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich; - czyszczenie cieku wodnego ok. 1 km w obrębie sołectwa Mirocin Górny, - czyszczenie rowu melioracyjnego w obrębie sołectwa Książ Śląski, - konserwację rowu w obrębie sołectwa Radwanów Izby rolnicze , , ,45 54, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,45 54, Pozostała działalność , , ,48 99, Zakup materiałów i wyposażenia 7.060, , ,70 100, Zakup usług pozostałych 1.000, , Różne opłaty i składki , , ,78 99,98 Kwotę ,48 zł przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I półroczu 2013 roku (zakup artykułów biurowych). W II półroczu 2013 roku planowany jest wyjazd rolników z terenu gminy Kożuchów na targi rolnicze. 600 Transport i łączność , , ,41 13, Drogi publiczne gminne , , ,27 26, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, , opracowanie projektów organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych będzie realizowane w II półroczu 2013 roku 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000, ,00 626,58 8,95 Kwotę 626,58 zł wydatkowano na zakup lustra drogowego oraz materiałów związanych z utrzymaniem dróg. W II półroczu 2013 roku planowany jest wydatek w kwocie 5.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słocina na zakup krawężników i obrzeży do budowy chodnika na drodze gminnej Zakup usług remontowych , , ,00 30,30 Kwotę ,00 zł wydatkowano na remont dróg gminnych do przysiółka Kierzkowice Zakup usług pozostałych , , ,89 80,37 Kwotę ,89 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg. W II półroczu 2013 roku planuje się realizację zadań w ramach funduszy sołeckich sołectw Drwalewic, Broniszowa i Dziadoszyc-Zawady, utwardzenie drogi gminnej oraz zakup tłucznia z dowozem na remont dróg gruntowych Różne opłaty i składki 8.500, , ,00 58,82 - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od szkód na drogach budżetowych , ,00 466,80 0,23 REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA KOŻUCHOWA I TERENÓW POWOJSKOWYCH ETAP II W ramach zadania za kwotę 8.487,00 zł zlecono opracowanie projektów budowlanych na remont polegający na zmianie istniejącej nawierzchni na kamień polny w uliczkach przymurnych odcinek od ul. Obywatelskiej do 1 Maja oraz odcinek od ul. Głogowskiej do ul. Daszyńskiego w Kożuchowie. Ponadto za kwotę 369,00 zł zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza w Kożuchowie , PRZEBUDOWA CHODNIKA UL. 22 LIPCA (OD NETTO DO OSIEDLA) Podpisano umowę z terminem realizacji do 12 września 2013 roku , , PRZEBUDOWA CHODNIKA W CZĘŚCI UL. SŁOWACKIEGO W ramach powyższego zadania zawarto umowę z A. Przybylskim z Przedsiębiorstwa Projektowo- Usługowego SYSTEM A z siedzibą w Gorzowie Wielokopolskim na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Do realizacji inwestycji gmina przystąpi po opracowaniu dokumentacji i uzgodnieniu jej z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz przeprowadzeniu postępowania przetargowego , , % (7:6)

3 REWITALIZACJA KOŻUCHOWA. Rewitalizacja śródmieści Kożuchowa etap I W ramach zadania planuje się aktualizację dokumentacji aplikacyjnej projektu. Kwotę 466,80 zł poniesiono na wykonanie kserokopii projektów budowlanych oraz skan dokumentacji z nagraniem na płytę , ,00 466,80 4, Drogi wewnętrzne , , ,63 4, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, ,00 78,41 7,84 W I półroczu 2013 roku za kwotę 78,41 zł zakupiono rury kanalizacyjne w celu udrożnienia przepustu drogowego w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 1262/3 w Podbrzeziu Dolnym). Pozostałe środki będą wykorzystywane w miarę potrzeb na awaryjne wymiany oznakowania Zakup usług remontowych , , ,22 47,76 W I półroczu 2013 roku za kwotę ,22 zł wykonano; - remont dróg gruntowych, dostarczenie tłucznia Podbrzezie Dolne ul. Juliana Tuwima, Cypriana Kamila Norwida, Kożuchów ul. Władysława Reymonta, Mirocin Dolny (szkoła), Mirocin Górny, - remont odcinka ul. Jana Brzechwy, - usunięcie awarii w pasie drogowym ul. Grota Roweckiego Zakup usług pozostałych , , ,00 39,52 Kwotę 3.952,00 zł wydatkowano na transport zużla niezbędnego do remontu dróg w Radwanowie, Mirocinie Dolnym, Stypułowie, Studzieńcu, Mirocinie Górnym, Drwalewicach, Czciradzu, Podbrzeziu Dolnym, Podbrzeziu Górnym, Sokołowie, Lasocinie i Dziadoszycach oraz na zimowe utrzymanie dróg. budżetowych , , ,00 0,31 MODERNIZACJA DROGI DZ. NR 169/19 W CZCIRADZU Za kwotę 1.230,00 zł Biuro Projektów i Ekspertyz Z. Kokoszka z Zatonia wykonało opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla powyższej inwestycji. W ramach zadania planuje się wykonanie remontu drogi wewnętrznej w Czciradzu (działka nr 169/19), polegającego na rozebraniu starej nawierzchni z płyt betonowych i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu został Ryszard Kwapiszewski - Przedsiębiorstwo Drogowe Bud - Dróg z Kożuchowa , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 444,51 1, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000, ,00 350,00 35,00 Za kwotę 350,00 zł wykonano projekt organizacji ruchu na potrzeby lokalizacji przystanku autobusowego w Podbrzeziu Dolnym. Realizacja kolejnych przedsięwzięć wynikała będzie z potrzeb zgłaszanych w II półroczu 2013 roku Zakup materiałów i wyposażenia 7.500, , W I półroczu 2013 roku dokonano zakupu wiat przystankowych do Mirocina Dolnego oraz 2 szt. do Stypułowa z terminem płatności w II półroczu 2013 roku Zakup usług remontowych 3.000, , remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy przewiduje się na II półrocze 2013 roku 4300 Zakup usług pozostałych 4.500, , W I półroczu 2013 roku zlecono i wykonano przygotowanie terenu pod montaż wiat przystankowych w Mirocinie Dolnym i Stypułowie z terminem płatności w II półroczu 2013 roku. budżetowych , ,00 94,51 0,54 Fundusz sołecki Podbrzezie Dolne Wykonanie dokumentacji na budowę nawierzchni dróg w sołectwie Podbrzezie Dolne będzie realizowane w II półroczu 2013 roku. Kwotę 94,51 zł wydatkowano na kopię map ewidencyjnych na wykonanie powyższego zadania , ,00 94,51 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,42 46, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,42 46, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 460,68 92,14 - składki od umów-zleceń zawartych z członkami komisji mieszkaniowej 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 30, składki od umów-zleceń zawartych z członkami komisji mieszkaniowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, , ,00 53,60 - wynagrodzenia członków komisji mieszkaniowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500, , ,29 59,14 - koszty materiałów w celu zabezpieczenia i remontów nieruchomości gminnych 4260 Zakup energii , , ,05 38,17 - koszty energii elektrycznej w zasobach gminy w częściach wspólnych budynków 4270 Zakup usług remontowych , , ,31 54,68 Wydatki w kwocie ,31 zł poniesiono na remonty budynków gminnych oraz udział finansowy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości udziałów za lokale będące własnością gminy. Remonty i bieżącą konserwację lokali i budynków stanowiących własność gminy, wykonuje administrator nieruchomości Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w Kożuchowie Zakup usług pozostałych , , ,09 38,67

4 Kwotę ,09 zł wydatkowano między innymi na operaty szacunkowe (gruntów, budynków, lokali), dokumentację geodezyjną, opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, koszty administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Kożuchów - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kożuchów, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w Kożuchowie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,90 54,51 - koszty administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Kożuchów - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kożuchów, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w Kożuchowie 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 32,56 - ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kożuchów 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 47,44 - podatek od nieruchomości gminnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 155,00 155,00 127,00 81,94 - podatek leśny od lasów stanowiących własność gminy 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,10 19,56 - odszkodowanie za nieudostępnienie lokali socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , KOSZTY ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KOŻUCHOWIE PRZY UL. DWORCOWEJ NR 3 WRAZ Z KOSZTAMI AKTU NOTARIALNEGO W celu zakończenia postępowania regulującego stan prawny nieruchomości , , KOSZTY ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KOŻUCHOWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1 WRAZ Z KOSZTAMI AKTU NOTARIALNEGO W celu zakończenia postępowania regulującego stan prawny nieruchomości , , Ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie powyższe zadanie zostanie zaplanowane i zrealizowane w 2014 roku. Kwota ,00 zł zostanie przeniesiona na koszty zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Kożuchowie przy ul. Dworcowej nr 3. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DRÓG OD OSÓB FIZYCZNYCH POŁOŻONYCH W PODBRZEZIU DOLNYM, OZNACZONYCH EWIDENCYJNIE NUMERAMI DZIAŁEK 932/2, 932/17 (z uwagi na brak zainteresowania włścicieli dróg przekazaniem na mienie gminy nieruchomości położonych w Podbrzeziu Dolnym, powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane w 2013 roku - zmniejszono plan uchwałą z dnia 26 czerwca 2013 roku) 4.000, ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI Z OSOBAMI FIZYCZNYMI: NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIROCINIE ŚREDNIM NR 16/2, KOŻUCHOWIE OBR. 1 NR 194/4 I 194/1 ORAZ W KOŻUCHOWIE PRZY UL. SPACEROWEJ NR 353/3 Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2013 roku , , Działalność usługowa , , ,41 11, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,40 13, Wynagrodzenia bezosobowe 1.080, , Kwota 1.080,00 zł zaplanowana jest na umowy-zlecenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, działającej przy Burmistrzu Kożuchowa na podstawie Zarządzenia Burmistrza i regulaminu. Koszt wynagrodzeń stanowi ilość posiedzeń komisji x stawka określona w regulaminie. W okresie sprawozdawczym nie było żadnego posiedzenia komisji urbanistycznej. Na kwotę 4.500,00 zł zawarto umowę na opracowanie oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kożuchów z terminem płatności po wykonaniu przedmiotu umowy (tj. do 20 września 2013 roku) Zakup usług pozostałych , , ,40 14,82 Kwotę 6.002,40 zł stanowią koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszt stanowi ilość wpływających wniosków x stawka przyjęta w corocznej umowie na świadczenie usług urbanistycznych na podstawie przyjętej oferty. W II półroczu 2013 roku powyższe zadania będą kontynuowane Cmentarze , , ,01 10, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900, Kwotę 900,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup wieńców i zniczy na cmentarz wojenny w dniu Wszystkich Świętych Zakup energii , Kwota 4.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2013 roku na koszty związane ze zużyciem energii i wody na cmentarzach gminnych Zakup usług pozostałych , , ,01 10,08

5 Kwotę ,01 zł wydatkowano na prace hydrogeologiczne na cmentarzu w Książu Śląskim, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy i cmentarza komunalnego przy ul. Kolorowej w Kożuchowie oraz na opłacenie abonamentu za program bazę danych cmentarzy. Kwotę 4.000,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie cmentarza wojennego, zgodnie z umową zawartą z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną EDEN w Kożuchowie. Pozostałe środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu 2013 roku na prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu przy ul. Kolorowej, montaż kabin WC (cmentarze) oraz koszty zarządu, utrzymania i wywozu nieczystości stałych z cmentarzy gminnych, zgodnie z umową zawartą na zarządzanie cmentarzami komunalnymi (od 1 lipca 2013 roku cmentarze są zarządzane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w Kożuchowie) Różne opłaty i składki 2.100, , ,00 71,43 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu gminnym cmentarzach komunalnych Pozostała działalność , ,00 100, Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni , ,00 100,00 - wniesienie wkładów do Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej EDEN w Kożuchowie 750 Administracja publiczna , , ,16 51, Urzędy wojewódzkie , , ,09 52,21 do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna oraz ekwiwalenty dla pracowników urzędu stanu cywilnego za pranie i czyszczenie ubioru służbowego) 500, , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,11 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,05 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,37 48, Składki na Fundusz Pracy 5.028, , ,16 36, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5.500, , ,66 38, Zakup usług pozostałych , , ,82 44, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00 200,00 50,00 25, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00 500,00 138,42 27, Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 70,50 8,81 świadczeń socjalnych 4.400, , ,00 78, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000, , Środki w rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, artykuły biurowe, druki, tonery, środki czystości, zakup kwiatów do dekoracji sali ślubów, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, usługi serwisowe oprogramowania komputerów w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe 2.500, , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2.500, , ,00 100,00 Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim (udział gminy Kożuchów w partycypacji kosztów wynagrodzenia stanowiska) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,40 49, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,44 51, Zakup materiałów i wyposażenia 5.950, , ,46 44, Zakup usług remontowych 500,00 500, Zakup usług pozostałych 5.950, , ,13 40, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150,00 40,37 26,91 budżetowych 3.600, , MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA SALI RADNYCH Odstąpiono od realizacji zadania , , Wydatki w rozdziale poniesiono na zryczałtowane miesięczne diety radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji, zakup artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne oraz wpisowe na II samorządowy turniej powiatu nowosolskiego w piłce nożnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,88 51,86 do wynagrodzeń (ekwiwalenty pracownicze) , , ,03 40, Zasądzone renty 5.667, , ,20 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,23 51,70

6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,74 95, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,40 46,84 - prowizja inkasenta opłat targowych, prowizja wypłacana sołtysom za pobór podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości i z tytułu opłaty od posiadania psa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,14 52, Składki na Fundusz Pracy , , ,17 36, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,02 45, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,61 51,34 - prenumerata czasopism, książek i wydawnictw, aktualizacja programów komputerowych, zakup artykułów biurowych, druków i formularzy podatkowych, papieru, tonerów, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych oraz materiałów do remontu dachu 4260 Zakup energii , , ,29 56,12 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę 4270 Zakup usług remontowych , , ,64 45,74 - naprawa drukarek i konserwacja kserokopiarek oraz naprawa samochodu służbowego (bus), 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000, ,00 725,00 72,50 - badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych , , ,15 27,05 - usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, dzierżawa pojemników, przeglądy samochodów służbowych, podpis elektroniczny, usługa wykonania herbu oraz wywóz nieczystości płynnych. Kwotę 221,40 zł poniesiono na utrzymanie strony internetowej sołectwa Czciradz w ramach funduszu sołeckiego Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.000, , ,10 64, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , ,62 44, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,67 45, Podróże służbowe krajowe 9.500, , ,57 33, Różne opłaty i składki , , ,00 87,41 - ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku ratusza oraz mienia i OC świadczeń socjalnych , , ,00 78, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,50 83,84 - opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze wynikające z realizacji tytułów wykonawczych wystawianych na zaległości podatkowe podatników 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,80 41,06 - szkolenia pracownicze budżetowych , , TERMOMODERNIZACJA ŚCIANY ZACHODNIEJ URZĘDU MIEJSKIEGO (zakres prac obejmuje roboty zewnętrzne oraz wewnętrzne pomieszczeń) W I półroczu 2013 roku przygotowano procedury przetargowe , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.500, , ZAKUP PRZYCZEPKI Zakup przyczepki przewidziano na II półrocze 2013 roku , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,99 63, Honoraria 500,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,84 58, Zakup usług pozostałych , , ,19 82, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.000, , ,96 51, Podróże służbowe zagraniczne 5.000, Różne opłaty i składki 1.000, ,00 577,00 57,70 Na promocję gminy w I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki związane m. in. z zakupem alubumów książkowych, nagród rzeczowych oraz pucharów w konkursach, zawodach i festynach, które swoim patronatem objął Burmistrz Kożuchowa, wykonanie gadżetów promocyjnych gminy (kalendarzyków, zestawów piśmienniczych oraz okolicznościowej mapy) oraz organizacji lotnej premii w ramach Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour. Pozostałe wydatki stanowią koszty pomocji gminy w specjalistycznych wydawnictwach promujących tereny inwestycyjne, usługi obejmujące tłumaczenia wniosku do Euroregionu w ramach Funduszu Małych Projektów oraz obsługę językową podczas wizyty inwestorów ze Szwajcarii, utrzymanie domeny pl oraz realizację audycji promującej gminę w Radiu Zachód Pozostała działalność , , ,80 46, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 50,00 - zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 990,00 990,00 100, Różne opłaty i składki , , ,80 57,38 Opłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie Wójtów i Burmistrzów oraz składkę na Euroregion Sprewa Nysa - Bóbr.

7 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , Odstąpiono od wdrożenia nowego elektronicznego obiegu dokumentów. Gmina pozostała przy posiadanym wcześniej oprogramowaniu. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.760, , ,59 76, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.760, ,00 758,59 27, Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 800,00 400,00 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 137,52 137,52 68,76 50, Składki na Fundusz Pracy - 20,00 9,80 49, Zakup materiałów i wyposażenia 1.522, ,48 280,03 18, Zakup usług pozostałych 300,00 300, Kwotę 758,59 zł wydatkowano na dodatki dla pracowników za aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup tonera i artykułów biurowych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmine, powiatowe i weojewódzkie , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne - 220,02 220,02 100, Składki na Fundusz Pracy - 31,35 31,35 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia - 597,67 597,67 100, Zakup usług pozostałych - 400,00 400,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 100,00 100,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 30,00 30,00 100, Podróże służbowe krajowe - 40,96 40,96 100,00 Kwotę 5.930,00 zł wydatkowano na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kożuchowie, zarządzone na dzień 21 kwietnia 2013 roku. Powyższe koszty stanowią: diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia na obsługę komisji i usługę informatyczną, zakup tonera i materiałówe biurowych, usługi pocztowe, usługę druku kart do głosowania, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz delegacji 752 Obrona narodowa 1.000, , Pozostałe wydatki obronne 1.000, , Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200, Zakup usług pozostałych 50,00 50, Powyższą kwotę planuje się wydatkować w II połowie 2013 roku na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz zakup literatury o tematyce obronnej. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,17 13, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.000, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3.000, , Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego w wysokości 3.000,00 zł przewidziana na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbędą się w III kwartale 2013 roku Ochotnicze straże pożarne , , ,52 6,20 do wynagrodzeń , , ,60 45,92 - ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 34,73 6, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 46,78 - wynagrodzenie za naprawę pieca c.o. w remizie OSP Kożuchów oraz wynagrodzenia kierowców - mechaników, palacza i Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,60 50,28

8 Kwotę ,60 zł wydatkowano na zakup paliwa i innych materiałów napędowych, umundurowania i sprzętu, części do samochodów i pilarek, zakup opału do remizy OSP Kożuchów oraz nagród na turniej wiedzy pożarniczej. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lasocn-Bielice za kwotę 4.000,00 zł planuje się w II półroczu 2013 roku zakupić materiały do bieżących remontów remizy OSP w Lasocinie oraz zakup butów bojowych dla strażaków z OSP Lasocin Zakup energii , , ,60 42,10 - opłaty za energię w remizach OSP oraz wodę pobraną do celów p.poż Zakup usług remontowych 8.000, , ,85 58,13 - usługi remontowe objęły: bieżące remonty samochodów pożarniczych oraz przegląd aparatów powietrznych Fenzy w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Kożuchów, Studzieniec, Mirocin Górny) 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.000, , ,40 74,96 - badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Kożuchów, Studzieniec, Mirocin Dolny, Mirocin Górny, Stypułów) oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 28,97 - badania techniczne samochodów pożarniczych, przegląd systemu łączności, drobne naprawy sprzętu, wykonanie systemu alarmowego (OSP Kożuchów), naprawa opon (OSP Studzieniec) 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.500, ,00 661,50 44,10 - utrzymanie systemu alarmowania GSM w OSP Kożuchów, Studzieniec i Mirocin Górny 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Różne opłaty i składki , , ,00 48,03 - obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także dodatkowe ubezpieczenie członków grup operacyjnych OSP 4480 Podatek od nieruchomości 5.146, , ,00 100,00 budżetowych 9.000, , Fundusz sołecki Studzieniec Modernizacja remizy strażackiej OSP Studzieniec będzie realizowana w II półroczu 2013 roku , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK OSP GMINY KOŻUCHÓW UJĘTYCH W KSRG DLA SKUTECZNIEJSZEGO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 313,24 0,10 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK OSP GMINY KOŻUCHÓW UJĘTYCH W KSRG DLA SKUTECZNIEJSZEGO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM , ,02 313,24 0,10 Zadanie zostało rozpoczęte w 2012 roku i realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W ramach projektu zostaną rozbudowane remizy straży pożarnej w Kożuchowie i Mirocinie Górnym. Jako pierwsze realizowane są prace w OSP Mirocin Górny i obejmują one: roboty budowlane, wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej. Budynek ogrzewany będzie za pomocą nowej instalacji gazowej. Ponadto zaplanowano wyposażenie części użytkowej obiektu w odpowiedni sprzęt biurowy i teleinformatyczny dla zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia szkoleń dla strażaków. Wykonawcą robót zostało Konsorcjum Firm: Sebastian Skabek Zakład Remontowo-Budowlany z Tomaszowa oraz Kordian Przybytek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Żagania. Prace na obiekcie trwają. Zakres rzeczowy na budowę remizy OSP w Kożuchowie obejmuje m. in. prace budowlano-montażowe, zakup wyposażenia biurowego i teleinformatycznego a także zakup średniego pojazdu gaśniczego. W dniu 3 czerwca 2013 roku wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie i budowę remizy OSP w Kożuchowie. W I półroczu 2013 roku kwotę 313,24 zł wydatkowano na kserokopie projektu budowlanego przebudowy jednostki OSP w Mirocinie Górnym i delegacje związane z wyjazdami do instytucji finansujących oraz wyjazdy do Mirocina Górnego w celu kontroli budowy i narad na budowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.000, , ZAKUP STACJI OBIEKTOWEJ DSP 52 BS DLA OSP STUDZIENIEC Za kwotę 6.977,00 zł zakupiono stację obiektową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu. Płatność nastąpiła w lipcu 2013 roku , , Obrona cywilna 4.000, , Zakup materiałów i wyposażenia 3.700, , Zakup usług pozostałych 300,00 300, W II połowie 2013 roku planowany jest zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej Straż gminna (miejska) , , ,38 50,82 do wynagrodzeń 7.400, , ,72 89,23 - wypłata mundurówki oraz ekwiwalentów pracowniczych za pranie i czyszczenie umundurowania 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,96 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,73 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,95 50, Składki na Fundusz Pracy 5.695, , ,51 34, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,13 67,57 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów pędnych do samochodu służbowego

9 4270 Zakup usług remontowych 3.600, ,00 200,00 5,56 - naprawa aparatu fotograficznego 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, badania lekarskie pracowników będą przeprowadzone w II półroczu 2013 roku 4300 Zakup usług pozostałych 6.500, , ,70 50,41 - opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do studiów, nadzór serwisowy nad oprogramowaniem i monitoring obiektu 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3.500, , ,46 30, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.500, , ,56 50, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 91,66 45, Różne opłaty i składki 1.500, , ubezpieczenie samochodu służbowego nastąpi w IV kwartale 2013 roku świadczeń socjalnych 7.000, , ,00 78, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00 450, szkolenia pracowników Straży Miejskiej odbędą się we wrześniu i październiku 2013 roku Zarządzanie kryzysowe , ,71 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 86, Zakup usług pozostałych ,00 600,00 10,53 W związku z intensywnymi opadami deszczu i gradu, powodującymi na terenie miasta i gminy Kożuchów podtopienia gospodarstw domowych, zakupiono piasek, worki polipropylenowe oraz plandeki budowlane do zabezpieczenia budynków oraz poniesiono wydatki związane z usługą transportową polegającą na dowożeniu piasku Pozostała działalność , , ,56 22, Wynagrodzenia bezosobowe - 470,00 470,00 100,00 - umowa na opracowanie zmiany organizacji ruchu na drogach kontroli radarowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000, , ,99 48,32 - aktualizacja licencji e-mandat, zakup artykułów biurowychi tonerów 4260 Zakup energii 600,00 600,00 46,57 7,76 - koszty energii elektrycznej związanej z monitoringiem 4270 Zakup usług remontowych 4.000, ,00 123,00 3,08 - naprawa monitora 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 29,86 - opłata za dzierżawę kanałów telekomunikacyjnych służących do monitoringu miasta, usługi pocztowe, legalizacja fotoradaru 4430 Różne opłaty i składki 2.000, , ubezpieczenie fotoradaru nastąpi w IV kwartale 2013 roku. Kwotę ,56 zł wydatkowano na usługi i materiały związane z obsługą fotoradaru Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Kwota ,00 zł, stanowiąca wkład Gminy Kożuchów partnera partycypującego w kosztach projektu pn. Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowosolskiego, wydatkowana zostanie w grudniu 2013 roku. 757 Obsługa długu publicznego , , ,36 47, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,36 47, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,36 47,18 Powyższe wydatki związane są z obsługą kredytów i pożyczek. 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , ,56 46, Szkoły podstawowe , , ,08 39, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,55 41,96 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie do wynagrodzeń , , ,09 40,72 - ekwiwalenty pracownicze, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,23 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,21 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,05 45, Składki na Fundusz Pracy , , ,91 43, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,45 42,98

10 - umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP w szkołach, obsługę informatyczną i trenera środowiskowego (ORLIK) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,33 43,17 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze i budowlane do bieżących napraw, druki szkolne, dzienniki, świadectwa, prenumerata czasopism, licencje i akcesoria komputerowe oraz tonery 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500, ,00 498,00 33,20 - za kwotę 498,00 zł zakupiono program do tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym 4260 Zakup energii , , ,82 71,14 - centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania obiektów, 4270 Zakup usług remontowych , , ,46 13,32 W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.376,46 zł na konserwację kserokopiarek, naprawę komputerów, konserwację gaśnic, remonty bieżące, naprawę systemu alarmowego w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym. Planowany remont toalet w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym przewidziano na III kwartał 2013 roku Zakup usług zdrowotnych 1.645, ,00 415,00 23,78 - badania lekarskie pracowników szkoły 4300 Zakup usług pozostałych , , ,71 50,50 - usługi pocztowe, introligatorskie i kominiarskie, opłaty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy budynków, usługi transportowe przewóz uczniów na zawody, usługi BHP, abonament RTV, monitoring szkoły, usługi serwisowe oprogramowań 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4.196, , ,30 55, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 450,00 450,00 209,70 46, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9.480, , ,37 47, Podróże służbowe krajowe 3.700, ,00 653,90 17, Różne opłaty i składki 5.800, , ,00 53,50 - ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia świadczeń socjalnych , , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000, ,00 850,00 28,33 - szkolenia pracownicze budżetowych , , BUDOWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W MIROCINIE DOLNYM (uchwałą z dnia 24 kwietnia 2013 roku zmniejszono środki na zadaniu i przeniesiono je do realizacji na lata ) , BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO- REKREACYJNEGO W MIROCINIE DOLNYM W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej kompeksu sportoworekreacyjnego. Płatność nastąpi po zakończeniu prac projektowych we wrześniu 2013 roku , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W KOŻUCHOWIE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W KOŻUCHOWIE , , Gmina przystąpi do realizacji zadania po pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,37 50,03 do wynagrodzeń 9.238, , ,17 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,34 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 44, Składki na Fundusz Pracy 6.150, , ,46 46, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 214,40 42, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.400, , Zakup energii 500,00 500,00 250,00 50, Zakup usług zdrowotnych 65,00 65, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 45,36 9,07 świadczeń socjalnych , , ,00 75,00

11 W I półroczu 2013 roku w rozdziale poniesiono wydatki w kwocie ,37 zł m. in. na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki czystości, materiały biurowe i druki, energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , ,45 49, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,50 39,53 - dotacja w kwocie ,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola Ochronka w Kożuchowie - dotacja w kwocie ,50 zł dla Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,94 50,41 Wpłata w kwocie 8.826,02 zł dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów utrzymania uczniów mieszkańców Gminy Kożuchów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze. Kwota dotacji na 1 dziecko 383,74 zł. Wpłata w kwocie 7.942,50 zł dla Gminy Zielona Góra na pokrycie kosztów utrzymania uczniów - mieszkańców Gminy Kożuchów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Drzonkowie. Kwota dotacji na 1 dziecko 529,50 zł. Wpłata w kwocie 7.842,42 zł dla Miasta Nowa Sól na pokrycie kosztów utrzymania uczniów - mieszkańców Gminy Kożuchów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Nowej Soli. Kwota dotacji na 1 dziecko 522,83 zł Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna i ekwiwalenty pracownicze zaplanowano do realizacji w II półroczu 2013 roku) 2.700, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,43 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,22 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,97 48, Składki na Fundusz Pracy , , ,27 48, Wynagrodzenia bezosobowe 2.970, , ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,69 36,48 - zakup materiałów biurowych, druków szkolnych i materiałów do bieżących napraw w przedszkolach, prenumerata czasopism, zakup aktualizacji programów komputerowych, zakup gazu, środków czystości i drobnego sprzętu 4220 Zakup środków żywności , , ,43 48, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.300, ,00 894,80 38,90 - książki, kasety i pomoce dydaktyczne 4260 Zakup energii , , ,21 66,98 - gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda 4270 Zakup usług remontowych 9.200, , ,11 57,00 - usługi remontowe maszyn i urządzeń sanitarnych, konserwacja dźwigów oraz przegląd instalacji dźwigów 4280 Zakup usług zdrowotnych 594,00 594, Zakup usług pozostałych , , ,02 64,84 - usługi komunalne, przegląd budowlany, przegląd placów zabaw, usługi bankowe, pocztowe, obsługa techniczna kotłów, opłaty (RTV, dozór techniczny dźwigów), zajęcia ponadprogramowe (rytmika, język angielski, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty) 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.206, ,00 620,22 51, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 990,00 990,00 551,64 55, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.431, , ,88 48, Podróże służbowe krajowe 540,00 540,00 195,12 36, Różne opłaty i składki 3.690, , ,00 69,49 - ubezpieczenie budynków i mienia świadczeń socjalnych , , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.260, ,00 950,00 75,40 budżetowych , , WYMIANA GŁÓWNEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ Inwestycja zostanie wykonana w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie w sierpniu 2013 roku (w okresie przerwy wakacyjnej) , ,00 - -

12 WYMIANA GŁÓWNEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ Inwestycja została wykonana w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Kożuchowie w lipcu 2013 roku (w okresie przerwy wakacyjnej przedszkola) , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,86 ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ Za kwotę 6.990,00 zł zakupiono na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie patelnię elektryczną PE 40P , ,00 99, Inne formy wychowania przedszkolnego , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku, po złożeniu wszystkich dokumentów przez uprawniony podmiot Gimnazja , , ,56 56,62 do wynagrodzeń 5.445, ,00 442,00 8,12 - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika administracji oraz zakup wody dla pracowników obsługi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,40 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,46 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,15 49, Składki na Fundusz Pracy , , ,21 42, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,36 62,06 - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, artykułów gospodarczych, przemysłowych i budowlanych (dla konserwatorów), zakup rolet do klas, programów i oprogramowania, prenumerata czasopism oraz zakup lamp led na salę gimnastyczną 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zaplanowano na m-c wrzesień 2013 rok, 4260 Zakup energii , , ,67 85,71 - energia elektryczna, woda, gaz i centralne ogrzewanie, 4270 Zakup usług remontowych , , ,70 15,28 Konserwacja ksero, dozór techniczny nad windą i kotłownią oraz konserwacja i nadzór nad kotłownią gazową. Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika z wyłączenia z eksploatacji windy (platformy dla osób niepełnosprawnych) oraz przeniesieniu do realizacji na II półrocze 2013 roku konserwacji boiska szkolnego i przeglądów technicznych obiektów Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 40,00 5,00 - badania okresowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych , , ,42 48,53 - usługa utrzymania czystości w obiektach gimnazjum, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty bankowe, usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy, usługi serwisowe oprogramowania, usługi stolarskie oraz utworzenie strony internetowej 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 550,00 550,00 464,07 84,38 - opłata za internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.000, ,00 859,47 42,97 - opłata telekomunikacyjna za telefon komórkowy 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4.500, , ,89 26,53 - opłata telekomunikacyjna za telefon stacjonarny 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000, , ,42 79, Różne opłaty i składki 4.500, , ,00 82,73 - ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia świadczeń socjalnych , , ,00 75, Podatek od nieruchomości 1.200, ,00 350,34 29, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000, , szkolenia pracownicze będą realizowane w II półroczu 2013 roku budżetowych , , ,00 65,77 BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNO- KANALIZACYJNEGO Powyższa inwestycja realizowana będzie w III kwartale 2013 roku , ,00 - -

13 OGRODZENIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY W miesiącu czerwcu 2013 roku ogłoszono przetarg na wykonanie ogrodzenia terenu wokół Gimnazjum. Najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie na realizację powyższej inwestycji. W związku z powyższym przetarg został unieważniony. Planowane jest wykonanie zadania systemem gospodarczym , , WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ W BUDYNKU EDEN Za kwotę 1.845,00 zł opłacono wykonanie projektu instalacji gazowej. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2013 roku , ,00 9,09 WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM Inwestycja została wykonana przez Firmę Budowlaną R. Markowskiego za kwotę ,00 zł i polegała na usunięciu fragmentów pokrycia dachu, montażu, ociepleniu dachu styropapą, pokryciu dachu papą termozgrzewalną, wykonaniu nowego opierzenia i instalacji odgromowej oraz montaż rynien rur spustowych. Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone , , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , , ,68 45, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.345, , ,48 41, Składki na Fundusz Pracy 662,00 662,00 280,41 42, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,47 43,75 - umowy - zlecenia na sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,71 42,51 - zakup paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie, Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie oraz Samorządowego Gimnazjum w Kożuchowie oraz zakup opon i części do pojazdu 4300 Zakup usług pozostałych , , ,61 46,05 - regularne usługi przewozowe świadczone przez PKS Nowa Sól sp. z o.o., związane z dowozem uczniów do szkół wraz z zapewnieniem opieki w czasie transportu oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół 4430 Różne opłaty i składki 3.500, , ,00 99,69 - ubezpieczenie pojazdu Mercedes Benz 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.350, ,00 675,00 50,00 - podatek od środków transportowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,78 31, Zakup materiałów i wyposażenia 1.600, ,00 429,26 26, Zakup usług pozostałych , , ,00 38, Podróże służbowe krajowe 5.200, ,00 541,02 10, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,50 25,87 Środki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych, szkolenia i kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz delegacje służbowe (dojazdy na zajęcia). W II półroczu 2013 roku doskonalenie zawodowe nauczycieli będzie kontynuowane Pozostała działalność , , ,64 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.420, , ,26 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 250, , ,28 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 351,00 351, Składki na ubezpieczenia społeczne 244, , ,92 90, Składki na ubezpieczenia społeczne 43,10 674,51 607,58 90, Składki na Fundusz Pracy 51,00 51, Składki na Fundusz Pracy 34,82 436,64 434,20 99, Składki na Fundusz Pracy 6,14 77,06 76,63 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2.050, , Wynagrodzenia bezosobowe 8.933, , ,92 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1.576, , ,16 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1.954, , Zakup materiałów i wyposażenia 1.275, , ,41 90, Zakup materiałów i wyposażenia 225, , ,29 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,99 44, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 871,59 44, Zakup energii 3.215, , ,43 65, Zakup energii 567, , ,84 65, Zakup usług pozostałych 4.912, , ,63 95, Zakup usług pozostałych 866, , ,85 95,73

14 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,81 3,24 3,24 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,14 0,56 0,56 100, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25,50 76,50 76,50 100, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4,50 13,50 13,50 100, Podróże służbowe krajowe 170,00 178,50 98,49 55, Podróże służbowe krajowe 30,00 31,50 17,37 55, Różne opłaty i składki - 256,70 256,70 100, Różne opłaty i składki - 45,30 45,30 100,00 świadczeń socjalnych , , ,00 75,00 Środki w rozdziale wydatkowano na: * realizację projektu pn. Sukces na wyciągnięcie ręki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany był od roku do roku. Celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie, napotykających na różnego rodzaju bariery. W ramach projektu zrealizowano m. in. zajęcia wyrównujące umiejętności matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne, fotograficzne, zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, zajęcia sportowe i teatralno-taneczne. Zorganizowano 7 wyjazdów edukacyjnych do: Skansenu w Ochli, Gdańska, Torunia i Malborka, Krakowa, Szlakiem Zamków Dolnośląskich, Szlakiem Paistowskim oraz wyjazd do Warszawy. W ramach projektu doposażone zostały sale dydaktyczne i świetlica szkolna. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, opiekunów przewozów uczniowskich, koordynatora projektu, specjalisty ds. finansowych oraz specjalisty ds. monitoringu i promocji, delegacje koordynatora projektu, ubezpieczenie uczestników wyjazdów edukacyjnych, bilety wstępu, koszty energii elektrycznej i wody w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie, w której prowadzone były zajęcia w ramach projektu. Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie ,64 zł. * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wyniósł ,00 zł. 851 Ochrona zdrowia , , ,72 58, Zwalczanie narkomanii 5.000, , ,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, , W II półroczu 2013 roku planuje się zakupić ulotki nt. substancji psychoaktywnych i dopalaczy Zakup usług pozostałych 3.000, , ,00 100,00 Powyższą kwotę wydatkowano na usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz warsztaty i programy profilaktyczne dotyczące uzależnień od narkotyków Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,72 58, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2013 roku. do wynagrodzeń (okulary korekcyjne do pracy przy komputerze) 200,00 200,00 150,00 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,55 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.284, , ,21 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,75 45, Składki na Fundusz Pracy 793,00 793,00 331,17 41, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 600,00 600,00 350,00 58, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,78 55,80 - wynagrodzenia pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRPA oraz umów o dzieło warsztaty profilaktyczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,65 46,74 - zakupiono gaz i opał do świetlic socjoterapeutycznych oraz Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego, materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (filmy edukacyjne, broszury, ulotki, publikacje, książki) 4260 Zakup energii 3.800, ,00 131,52 3, Zakup usług remontowych 500,00 500,00 184,50 36,90 - konserwacja kserokopiarki 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 75,00 37, Zakup usług pozostałych , , ,38 74,31 Kwotę ,38 zł wydatkowano na szkolenia dotyczące problemów uzależnień przeznaczone dla osób współpracujących w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, opłaty sądowe, usługi terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień, programy profilaktyczne i warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, badania osób uzależnionych przez biegłych lekarzy sądowych, wydawanie opinii o stopniu uzależnienia, usługi prawne, dofinansowanie kolonii, legalizację alkomatu, przegląd techniczny placów zabaw w gminie Kożuchów Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.800, ,00 521,28 21, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.500, ,00 173,76 11, Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 93,60 23,40

15 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200, świadczeń socjalnych 1.094, ,00 821,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500, ,00 610,00 40, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,57 97,13 ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW Za kwotę ,57zł zakupiono w Firmie Inter-Flora z Wrocławia urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Spacerowej w Kożuchowie , , ,57 97, Pomoc społeczna , , ,12 51, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,33 50, Świadczenia społeczne , Różne opłaty i składki , ,33 50,65 - refundacja za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu) i 30% (w 2 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia Rodziny zastępcze 6.000, , ,51 53, Świadczenia społeczne 6.000, Różne opłaty i składki , ,51 53,76 - refundacja za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu) i 30% (w 2 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, , Zakup usług pozostałych 1.000, , W II półroczu 2013 roku za kwotę 2.000,00 zł planuje się zakup broszur i publikacji związanych z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych w rodzinie oraz szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w rodzinie. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,22 48, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. świadczeń rodzinnych) , , ,67 35,44 do wynagrodzeń (zakup okularów korekcyjnych dla pracowników do pracy przy komputerze) 1.500, ,00 300,00 20, Świadczenia społeczne , , ,02 48,97 - wypłata świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,75 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.326, , ,67 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,02 52, Składki na Fundusz Pracy 2.308, ,00 418,34 18,13 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.900, , ,00 47, Wynagrodzenia bezosobowe 5.400, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,11 45,46 - zakup prasy, wyposażenia, artykułów biurowych, druków, papieru, tonerów, opału, programu antywirusowego, oprogramowania oraz licencji 4260 Zakup energii 5.500, , ,17 56,17 - energia elektryczna 4270 Zakup usług remontowych 650,00 650,00 400,00 61, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 100,00 - badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych , , ,33 39,16 - opłaty pocztowe i usługi bankowe, usługi informatyczne oraz wywóz nieczystości 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 700,00 291,51 41, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.500, , ,35 44, Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 41,00 27, Różne opłaty i składki 1.000, ,00 554,28 55,43 - ubezpieczenie mienia świadczeń socjalnych 4.012, , ,00 75,00

16 Podatek od nieruchomości , ,00 47, Pozostałe odsetki 2.482, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.800, ,00 369,00 20,50 - szkolenia pracownicze Powyższe wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych dla osób do tego uprawnionych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 69, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 69,62 Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 63, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. zasiłku okresowego) , Świadczenia społeczne , , ,82 68,32 - zasiłki celowe i okresowe, organizowanie noclegów dla bezdomnych, dofinansowanie kolonii, badania psychologiczne i psychiatryczne dotyczące zasadności umieszczenia w DPS, zakup węgla, opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy osób które zrezygnowały z pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny) ,00 752,94 50, Zakup usług pozostałych , ,40 74,42 - opłaty za sprawianie pogrzebów podopiecznym 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,84 51,78 - opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej Dodatki mieszkaniowe , , ,81 52, Świadczenia społeczne , , ,81 52,46 Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacanych osobom fizycznym na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych Zasiłki stałe , , ,44 72, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. zasiłków stałych) 5.551, ,00 541,25 9, Świadczenia społeczne , , ,19 73,89 - zasiłki stałe wypłacane osobom posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i osobom w wieku po produkcyjnym Ośrodki pomocy społecznej , , ,34 49,24 do wynagrodzeń 7.700, ,00 600,00 7, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,82 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,98 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,34 42, Składki na Fundusz Pracy , , ,41 32, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.950, , ,00 29, Wynagrodzenia bezosobowe 4.550, , ,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia 2.259, , ,41 59, Zakup energii 6.000, , ,04 49, Zakup usług remontowych 1.000, ,00 500,00 50, Zakup usług zdrowotnych 1.500, , ,00 72, Zakup usług pozostałych , , ,99 86, Zakup usług dostępu do sieci Internet 560,00 560,00 291,51 52, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.500, , ,66 40, Podróże służbowe krajowe , , ,18 55,58

17 4430 Różne opłaty i składki 3.000, ,00 753,00 26,65 świadczeń socjalnych , , ,00 75, Podatek od nieruchomości , ,00 51, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 174,00 174,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.800, ,00 838,00 46,56 Kwotę ,34 zł poniesiono na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Obejmuje ona m.in. ekwiwalenty pracownicze, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych i budowlanych (przeznaczonych do remontu budynku), druków, tonerów, prasy, programów komputerowych, energii elektrycznej, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne i telekomunikacyne, wywóz nieczystości, częściowy remont wewnątrz budynku ośrodka pomocy społecznej (częsiowa wymiana rur.c.o.), ubezpieczenie budynku i mienia, delegacje, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,70 8, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 19, Zakup usług pozostałych ,00 900,00 4,43 Środki w kwocie 2.424,70 zł przenaczono na wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka, usługi dotyczące integracji sensorycznej oraz zajęcia ruchowe dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi. W II półroczu 2013 roku powyższe zadania będą kontynuowane Pozostała działalność , , ,77 43,30 do wynagrodzeń 1.300, , Świadczenia społeczne , , ,77 43, Zakup materiałów i wyposażenia 500, , Różne opłaty i składki 300,00 300,00 231,00 77,00 Środki w rozdziale wydatkowano na: - dożywianie dzieci w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz osób potrzebujących bezdomni, świetlica CARITAS, zasiłki celowe wypłacone na dożywianie (w kwocie ,17 zł), - pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (w kwocie ,00 zł), - ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych (w kwocie 7.530,60 zł). 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,45 75, Pozostała działalność , , ,45 75, Świadczenia społeczne , , ,00 74, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.082, , ,50 63, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,11 62, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.176, , ,49 68, Składki na Fundusz Pracy 2.362, , ,91 51, Składki na Fundusz Pracy 310,08 319,06 189,40 59, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,05 82, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,66 82, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,59 70, Zakup materiałów i wyposażenia 4.823, , ,70 75, Zakup środków żywności , , ,75 98, Zakup środków żywności 3.359, , ,25 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,32 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.908, , ,64 94, Zakup usług pozostałych , , ,04 46, Zakup usług pozostałych 8.329, , ,92 43, Podróże służbowe krajowe - 318,24 318,22 99, Podróże służbowe krajowe - 56,16 56,16 100,00

18 W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację trzech projektów: - Projekt pn. Razem raźniej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach projektu doposażono bazę trzech szkół podstawowych m. in. w programy multimedialne, oprogramowanie do diagnozy logopedycznej i terapii logopedycznej, cyfrowy korektor mowy, zakupiono videoskop, mikroskopy, gry dydaktyczne, pakiet i pomoce do korygowania wad postawy oraz materiały papiernicze dla uczniów. Ponadto w ramach projektu zakupiono do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie laptopa wraz z oprogramowaniem oraz stoliki uczniowskie z krzesełkami do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie zakupiono zestaw ławek i krzesełek uczniowskich, do Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym zakupiono zestaw nagłośnieniowy oraz zestaw szafek. Koszt projektu w I półroczu 2013 roku wyniósł ,77 zł. - Projekt pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt kierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu w 2013 roku podpisano kontrakty socjalne z 30 osobami (w tym 14 osób niepełnosprawnych). Beneficjenci projektu w Centrum Integracji Społecznej w Kożuchowie uczestniczą w zajęciach: terapeutycznych grupowych i indywidualnych, podstaw marketingu, ekonomii społecznej, praktyki zawodowej z zakresu małej gastronomii oraz prac komunalno-ogrodniczych. W ramach projektu w I półroczu 2013 roku poniesiono koszty w wysokości ,62 zł m. in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy projekcie, wypłatę zasiłków celowych oraz usługi reintegracji zawodowej i społecznej. - Projekt pn. Laboratoria szansą na sukces realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w Samorządowym Gimnazjum w Kożuchowie i jego realizacja przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych, poprawy wyników nauczania i wyników egzaminacyjnych oraz określenia swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej. W ramach projektu prowadzono laboratoria dziennikarskie, matematyczne, językowe, astrofizyczne, biologiczne, chemiczne, dydaktyczno-wyrównawcze, pedagogicznopsychologiczne, laboratoria doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. W I półroczu 2013 roku na realizację projektu poniesiono koszty w wysokości ,06 zł w tym m. in. na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie, zakupiono materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć. W ramach projektu poniesiono koszty posiłków i transportu uczestników projektu na zajęcia oraz poniesiono koszty delegacji. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,91 41, Świetlice szkolne , , ,47 51,15 do wynagrodzeń 494,00 494, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,37 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,86 44, Składki na Fundusz Pracy 5.203, , ,17 49, Zakup materiałów i wyposażenia 3.200, , ,67 49, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.800, ,00 500,00 27, Zakup energii 1.100, ,00 550,00 50, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 258,15 64,54 świadczeń socjalnych , , ,50 75,00 Środki w kwocie ,47 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, energię elektryczną i cieplną, wodę, wyposażenia (stoły świetlicowe), pomocy dydaktycznych (gry, zabawki), środków czystości, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów , , ,44 35, Stypendia dla uczniów , , ,44 37,06 Kwotę ,44 zł przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 10,31 W I półroczu 2013 roku przyznano 7 zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.541, ,00 120,00 4, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 120,00 30, Podróże służbowe krajowe 420,00 420, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.521, , Kwotę 120,00 zł poniesiono na szkolenie dotyczące nadzoru pedagogicznego. Pozostałe środki finansowe związane z dokształcaniem nauczycieli będą wykorzystane w II półroczu 2013 roku. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,38 39, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Zakup usług pozostałych , , W II półroczu 2013 roku kwotę ,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie kanalizacji deszczowej Gospodarka odpadami , , ,00 100,00

19 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 100,00 Kwotę ,00 zł poniesiono na rzecz Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ Oczyszczanie miast i wsi , , ,35 35, Zakup usług pozostałych , , ,35 35,55 - kwotę ,35 zł wydatkowano na opłacenie usług: sprzątanie ulic, parkingów i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie terenów komunalnych oraz opróżnianie koszy na psie odchody, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,46 5, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00 - za kwotę 2.000,00 zł zakupiono sadzonki bratków 4300 Zakup usług pozostałych , , ,46 4,23 - bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz koszenie trawników Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,64 49, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, ,00 594,09 29,70 - środki w kwocie 594,09 zł wydatkowano na zakup cyfrowego programatora astronomicznego (w II półroczu 2013 roku planuje się zakup części do wymiany oświetlenia drogowego - według rzeczywistych potrzeb) 4260 Zakup energii , , ,27 51,60 - zakup energii oświetlenia drogowego, oświetlenia PKS przy ul. Szprotawskiej i parku miejskiego, 4270 Zakup usług remontowych , , ,90 49,92 - konserwacja oświetlenia drogowego oraz oraz usuwanie awarii 4300 Zakup usług pozostałych 7.000, , W II połowie 2013 roku za kwotę 7.000,00 zł planuje się wykonać usługę zakupu i montażu brakujących lamp w oświetleniu miejscowości Mirocin Górny w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości. budżetowych , , ,38 48,57 REMONT, PRZEBUDOWA I BUDOWA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULIC I DRÓG W GMINIE KOŻUCHÓW Inwestycja zrealizowana i zakończona w 2009 roku. W I półroczu 2013 roku spłacano część wierzytelności za wykonane zadanie , , ,38 57,03 WYKONANIE OŚWIETLENIA UL. GROTA ROWECKIEGO Ze względu na zbyt obszerny zakres pierwotnie opracowanej inwestycji zaistniała konieczność podziału zakresu prac dokumentacyjnie i wykonawczo oraz uaktualnienia dokumentacji budowlanej oraz kosztorysowej. Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze 2013 roku , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,80 9, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 10,50 - zakup kompozycji kwiatowych na okna Ratusza 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 4,92 - likwidacja szamba na ul. 1 Maja 40. W II półroczu 2013 roku planuje się kolejne prace związane z likwidacją i naprawą zbiorników Zakup usług pozostałych , , ,80 15,58 - zakup worków do segregacji odpadów, podcięcie dębu szypułkowego na którym znajduje się gniazdo bociana białego, wycinka drzew na terenie miasta i gminy budżetowych , , ZAGOSPODAROWANIE TERENU FOSY W ZAKRESIE ZIELENI Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CYPRYS J. Roszkiewicz z Kożuchowa. Płatność za wykonane prace nastąpi w sierpniu 2013 roku , , Pozostała działalność , , ,13 25,87 do wynagrodzeń 3.977, ,00 937,32 23,57 - ekwiwalenty pracowników robót publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 881,13 27,54 - wynagrodzenia pracowników robót publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.954, ,00 47,71 1, Składki na Fundusz Pracy 5.437, , ,35 24, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 3,18 - kwotę 1.750,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za opiekę nad bezdomnymi psami znajdującymi się na Składowisku Odpadów Komunalnych w Stypułowie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,59 29,75

20 Kwotę 4.720,39 zł wydatkowano na zakup narzędzi i wyposażenia dla pracowników robót publicznych oraz karmy dla wolno żyjących kotów. Za kwotę 3.408,20 zł dla sołectw Stypulów, Lasocin-Bielice, Podbrzezie Górne, Dziadoszyce-Zawada, Solniki zakupiono kosy spalinowe wraz z osprzętem, części zamienne do kos spalinowych, żyłkę oraz paliwo Zakup usług remontowych 2.000, ,00 976,00 48,80 - naprawa kos spalinowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.250, ,00 640,00 51,20 - badania lekarskie pracowników robót publicznych 4300 Zakup usług pozostałych , , ,03 28,03 Kwotę ,03 zł poniesiono m.in. na: utrzymanie szaletu miejskiego w Kożuchowie przy ul. Głogowskiej, wynajem kabiny WC na przystanku PKS przy ul. Traugutta, obsługę kabiny WC, wynajem podnośnika do demontażu dekoracji świątecznych, naprawę elementów dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta, pobyt bezdomnych psów w schronisku, sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz utylizację padłych zwierząt. W trakcie realizacji jest zadanie pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kożuchów w 2013 roku, realizowane w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część III usuwanie wyrobów zawierających azbest. świadczeń socjalnych , , ,00 78,21 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,52 40, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,52 43, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 45,33 - dotacja podmiotowa na działalność statutową Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu ZAMEK w Kożuchowie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,89 23,11 Za kwotę ,89 zł zakupiono materiały do remontu i wyposażenie do świetlic wiejskich na terenie gminy oraz elementy wchodzące w skład systemu alarmowego świetlicy wiejskiej w Czciradzu Zakup energii , , ,92 57,64 Kwotę ,92 zł poniesiono na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę do świetlic wiejskich Zakup usług remontowych 7.000, , ,42 26,21 Remonty świetlic wiejskich będą przeprowadzane w II półroczu 2013 roku Zakup usług pozostałych , ,38 274,29 2,80 Kwotę 274,29 zł poniesiono na opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich, pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2013 roku na przedsięwzięcia w ramach funduszy sołeckich. budżetowych , , Fundusz sołecki Sokołów Zaplanowane środki są niwystarczające do wykonania projektu (dokumentacji technicznej na remont świetlicy wiejskiej). Realizacja zadania po zwiększeniu środków , , Fundusz sołecki Stypułów Modernizacja świetlicy wiejskiej będzie realizowana w II półroczu 2013 roku , , Biblioteki , , ,00 47, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 47,98 - dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 738,00 0, Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , Usługi remontowe i naprawa iluminacji murów obronnych będą realizowane w II półroczu 2013 roku. budżetowych , ,00 738,00 0,70 REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA KOŻUCHOWA I TERENÓW POWOJSKOWYCH ETAP II W ramach zadania zlecono sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie projektu placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Parku Stanisława Poniatowskiego od strony ul. Żeromskiego oraz wykonanie map do celów projektowych. Termin wykonania do 23 sierpnia 2013 roku , ODBUDOWA BASTEI PRZY UL. CHOPINA Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót za kwotę 738,00 zł. Pozostałe prace w ramach powyższego zadania (wybór wykonawcy robót budowlanych, nadzór inwestorski, konserwatorski, autorski oraz badania architektoniczne) zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku , ,00 738,00 0, Pozostała działalność , , ,00 23,11

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 37 000 01030 Izby rolnicze 6 640 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo