INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ"

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/202/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 grudnia 2012 roku po stronie dochodów w wysokości ,00 zł i po stronie wydatków na kwotę ,00 zł z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości ,00 zł. W trakcie realizacji budżetu podjęto 8 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 11 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł ,44 zł i został zrealizowany w kwocie ,76 zł tj. 48,85 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł ,09 zł i został zrealizowany w wysokości ,80 zł tj. 45,59 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 53,57 %, dochodów majątkowych 10,93 %, wydatków bieżących 50,73 % i wydatków majątkowych 9,50 %. W planie przychodów ogółem ,65 zł wykonanie wyniosło ,35 zł tj. 320,11 %. W planie rozchodów ogółem ,00 zł wykonanie wyniosło ,42 zł tj. 55,68 %. Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

2 Część opisowa realizacji wydatków za I półrocze 2013 roku. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Ogółem wydatki: , , ,80 45, Rolnictwo i łowiectwo , , ,93 88, Melioracje wodne , , Zakup usług pozostałych , , Kwotę ,10 zł planuje się wykorzystać w II półroczu 2013 roku na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich; - czyszczenie cieku wodnego ok. 1 km w obrębie sołectwa Mirocin Górny, - czyszczenie rowu melioracyjnego w obrębie sołectwa Książ Śląski, - konserwację rowu w obrębie sołectwa Radwanów Izby rolnicze , , ,45 54, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,45 54, Pozostała działalność , , ,48 99, Zakup materiałów i wyposażenia 7.060, , ,70 100, Zakup usług pozostałych 1.000, , Różne opłaty i składki , , ,78 99,98 Kwotę ,48 zł przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I półroczu 2013 roku (zakup artykułów biurowych). W II półroczu 2013 roku planowany jest wyjazd rolników z terenu gminy Kożuchów na targi rolnicze. 600 Transport i łączność , , ,41 13, Drogi publiczne gminne , , ,27 26, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, , opracowanie projektów organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych będzie realizowane w II półroczu 2013 roku 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000, ,00 626,58 8,95 Kwotę 626,58 zł wydatkowano na zakup lustra drogowego oraz materiałów związanych z utrzymaniem dróg. W II półroczu 2013 roku planowany jest wydatek w kwocie 5.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słocina na zakup krawężników i obrzeży do budowy chodnika na drodze gminnej Zakup usług remontowych , , ,00 30,30 Kwotę ,00 zł wydatkowano na remont dróg gminnych do przysiółka Kierzkowice Zakup usług pozostałych , , ,89 80,37 Kwotę ,89 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg. W II półroczu 2013 roku planuje się realizację zadań w ramach funduszy sołeckich sołectw Drwalewic, Broniszowa i Dziadoszyc-Zawady, utwardzenie drogi gminnej oraz zakup tłucznia z dowozem na remont dróg gruntowych Różne opłaty i składki 8.500, , ,00 58,82 - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od szkód na drogach budżetowych , ,00 466,80 0,23 REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA KOŻUCHOWA I TERENÓW POWOJSKOWYCH ETAP II W ramach zadania za kwotę 8.487,00 zł zlecono opracowanie projektów budowlanych na remont polegający na zmianie istniejącej nawierzchni na kamień polny w uliczkach przymurnych odcinek od ul. Obywatelskiej do 1 Maja oraz odcinek od ul. Głogowskiej do ul. Daszyńskiego w Kożuchowie. Ponadto za kwotę 369,00 zł zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza w Kożuchowie , PRZEBUDOWA CHODNIKA UL. 22 LIPCA (OD NETTO DO OSIEDLA) Podpisano umowę z terminem realizacji do 12 września 2013 roku , , PRZEBUDOWA CHODNIKA W CZĘŚCI UL. SŁOWACKIEGO W ramach powyższego zadania zawarto umowę z A. Przybylskim z Przedsiębiorstwa Projektowo- Usługowego SYSTEM A z siedzibą w Gorzowie Wielokopolskim na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Do realizacji inwestycji gmina przystąpi po opracowaniu dokumentacji i uzgodnieniu jej z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz przeprowadzeniu postępowania przetargowego , , % (7:6)

3 REWITALIZACJA KOŻUCHOWA. Rewitalizacja śródmieści Kożuchowa etap I W ramach zadania planuje się aktualizację dokumentacji aplikacyjnej projektu. Kwotę 466,80 zł poniesiono na wykonanie kserokopii projektów budowlanych oraz skan dokumentacji z nagraniem na płytę , ,00 466,80 4, Drogi wewnętrzne , , ,63 4, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, ,00 78,41 7,84 W I półroczu 2013 roku za kwotę 78,41 zł zakupiono rury kanalizacyjne w celu udrożnienia przepustu drogowego w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 1262/3 w Podbrzeziu Dolnym). Pozostałe środki będą wykorzystywane w miarę potrzeb na awaryjne wymiany oznakowania Zakup usług remontowych , , ,22 47,76 W I półroczu 2013 roku za kwotę ,22 zł wykonano; - remont dróg gruntowych, dostarczenie tłucznia Podbrzezie Dolne ul. Juliana Tuwima, Cypriana Kamila Norwida, Kożuchów ul. Władysława Reymonta, Mirocin Dolny (szkoła), Mirocin Górny, - remont odcinka ul. Jana Brzechwy, - usunięcie awarii w pasie drogowym ul. Grota Roweckiego Zakup usług pozostałych , , ,00 39,52 Kwotę 3.952,00 zł wydatkowano na transport zużla niezbędnego do remontu dróg w Radwanowie, Mirocinie Dolnym, Stypułowie, Studzieńcu, Mirocinie Górnym, Drwalewicach, Czciradzu, Podbrzeziu Dolnym, Podbrzeziu Górnym, Sokołowie, Lasocinie i Dziadoszycach oraz na zimowe utrzymanie dróg. budżetowych , , ,00 0,31 MODERNIZACJA DROGI DZ. NR 169/19 W CZCIRADZU Za kwotę 1.230,00 zł Biuro Projektów i Ekspertyz Z. Kokoszka z Zatonia wykonało opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla powyższej inwestycji. W ramach zadania planuje się wykonanie remontu drogi wewnętrznej w Czciradzu (działka nr 169/19), polegającego na rozebraniu starej nawierzchni z płyt betonowych i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu został Ryszard Kwapiszewski - Przedsiębiorstwo Drogowe Bud - Dróg z Kożuchowa , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 444,51 1, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000, ,00 350,00 35,00 Za kwotę 350,00 zł wykonano projekt organizacji ruchu na potrzeby lokalizacji przystanku autobusowego w Podbrzeziu Dolnym. Realizacja kolejnych przedsięwzięć wynikała będzie z potrzeb zgłaszanych w II półroczu 2013 roku Zakup materiałów i wyposażenia 7.500, , W I półroczu 2013 roku dokonano zakupu wiat przystankowych do Mirocina Dolnego oraz 2 szt. do Stypułowa z terminem płatności w II półroczu 2013 roku Zakup usług remontowych 3.000, , remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy przewiduje się na II półrocze 2013 roku 4300 Zakup usług pozostałych 4.500, , W I półroczu 2013 roku zlecono i wykonano przygotowanie terenu pod montaż wiat przystankowych w Mirocinie Dolnym i Stypułowie z terminem płatności w II półroczu 2013 roku. budżetowych , ,00 94,51 0,54 Fundusz sołecki Podbrzezie Dolne Wykonanie dokumentacji na budowę nawierzchni dróg w sołectwie Podbrzezie Dolne będzie realizowane w II półroczu 2013 roku. Kwotę 94,51 zł wydatkowano na kopię map ewidencyjnych na wykonanie powyższego zadania , ,00 94,51 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,42 46, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,42 46, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 460,68 92,14 - składki od umów-zleceń zawartych z członkami komisji mieszkaniowej 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 30, składki od umów-zleceń zawartych z członkami komisji mieszkaniowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, , ,00 53,60 - wynagrodzenia członków komisji mieszkaniowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500, , ,29 59,14 - koszty materiałów w celu zabezpieczenia i remontów nieruchomości gminnych 4260 Zakup energii , , ,05 38,17 - koszty energii elektrycznej w zasobach gminy w częściach wspólnych budynków 4270 Zakup usług remontowych , , ,31 54,68 Wydatki w kwocie ,31 zł poniesiono na remonty budynków gminnych oraz udział finansowy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości udziałów za lokale będące własnością gminy. Remonty i bieżącą konserwację lokali i budynków stanowiących własność gminy, wykonuje administrator nieruchomości Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w Kożuchowie Zakup usług pozostałych , , ,09 38,67

4 Kwotę ,09 zł wydatkowano między innymi na operaty szacunkowe (gruntów, budynków, lokali), dokumentację geodezyjną, opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, koszty administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Kożuchów - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kożuchów, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w Kożuchowie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,90 54,51 - koszty administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Kożuchów - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kożuchów, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w Kożuchowie 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 32,56 - ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kożuchów 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 47,44 - podatek od nieruchomości gminnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 155,00 155,00 127,00 81,94 - podatek leśny od lasów stanowiących własność gminy 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,10 19,56 - odszkodowanie za nieudostępnienie lokali socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , KOSZTY ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KOŻUCHOWIE PRZY UL. DWORCOWEJ NR 3 WRAZ Z KOSZTAMI AKTU NOTARIALNEGO W celu zakończenia postępowania regulującego stan prawny nieruchomości , , KOSZTY ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KOŻUCHOWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1 WRAZ Z KOSZTAMI AKTU NOTARIALNEGO W celu zakończenia postępowania regulującego stan prawny nieruchomości , , Ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie powyższe zadanie zostanie zaplanowane i zrealizowane w 2014 roku. Kwota ,00 zł zostanie przeniesiona na koszty zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Kożuchowie przy ul. Dworcowej nr 3. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DRÓG OD OSÓB FIZYCZNYCH POŁOŻONYCH W PODBRZEZIU DOLNYM, OZNACZONYCH EWIDENCYJNIE NUMERAMI DZIAŁEK 932/2, 932/17 (z uwagi na brak zainteresowania włścicieli dróg przekazaniem na mienie gminy nieruchomości położonych w Podbrzeziu Dolnym, powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane w 2013 roku - zmniejszono plan uchwałą z dnia 26 czerwca 2013 roku) 4.000, ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI Z OSOBAMI FIZYCZNYMI: NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIROCINIE ŚREDNIM NR 16/2, KOŻUCHOWIE OBR. 1 NR 194/4 I 194/1 ORAZ W KOŻUCHOWIE PRZY UL. SPACEROWEJ NR 353/3 Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2013 roku , , Działalność usługowa , , ,41 11, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,40 13, Wynagrodzenia bezosobowe 1.080, , Kwota 1.080,00 zł zaplanowana jest na umowy-zlecenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, działającej przy Burmistrzu Kożuchowa na podstawie Zarządzenia Burmistrza i regulaminu. Koszt wynagrodzeń stanowi ilość posiedzeń komisji x stawka określona w regulaminie. W okresie sprawozdawczym nie było żadnego posiedzenia komisji urbanistycznej. Na kwotę 4.500,00 zł zawarto umowę na opracowanie oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kożuchów z terminem płatności po wykonaniu przedmiotu umowy (tj. do 20 września 2013 roku) Zakup usług pozostałych , , ,40 14,82 Kwotę 6.002,40 zł stanowią koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszt stanowi ilość wpływających wniosków x stawka przyjęta w corocznej umowie na świadczenie usług urbanistycznych na podstawie przyjętej oferty. W II półroczu 2013 roku powyższe zadania będą kontynuowane Cmentarze , , ,01 10, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900, Kwotę 900,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup wieńców i zniczy na cmentarz wojenny w dniu Wszystkich Świętych Zakup energii , Kwota 4.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2013 roku na koszty związane ze zużyciem energii i wody na cmentarzach gminnych Zakup usług pozostałych , , ,01 10,08

5 Kwotę ,01 zł wydatkowano na prace hydrogeologiczne na cmentarzu w Książu Śląskim, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy i cmentarza komunalnego przy ul. Kolorowej w Kożuchowie oraz na opłacenie abonamentu za program bazę danych cmentarzy. Kwotę 4.000,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie cmentarza wojennego, zgodnie z umową zawartą z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną EDEN w Kożuchowie. Pozostałe środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu 2013 roku na prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu przy ul. Kolorowej, montaż kabin WC (cmentarze) oraz koszty zarządu, utrzymania i wywozu nieczystości stałych z cmentarzy gminnych, zgodnie z umową zawartą na zarządzanie cmentarzami komunalnymi (od 1 lipca 2013 roku cmentarze są zarządzane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w Kożuchowie) Różne opłaty i składki 2.100, , ,00 71,43 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu gminnym cmentarzach komunalnych Pozostała działalność , ,00 100, Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni , ,00 100,00 - wniesienie wkładów do Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej EDEN w Kożuchowie 750 Administracja publiczna , , ,16 51, Urzędy wojewódzkie , , ,09 52,21 do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna oraz ekwiwalenty dla pracowników urzędu stanu cywilnego za pranie i czyszczenie ubioru służbowego) 500, , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,11 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,05 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,37 48, Składki na Fundusz Pracy 5.028, , ,16 36, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5.500, , ,66 38, Zakup usług pozostałych , , ,82 44, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00 200,00 50,00 25, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00 500,00 138,42 27, Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 70,50 8,81 świadczeń socjalnych 4.400, , ,00 78, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000, , Środki w rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, artykuły biurowe, druki, tonery, środki czystości, zakup kwiatów do dekoracji sali ślubów, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, usługi serwisowe oprogramowania komputerów w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe 2.500, , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2.500, , ,00 100,00 Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim (udział gminy Kożuchów w partycypacji kosztów wynagrodzenia stanowiska) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,40 49, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,44 51, Zakup materiałów i wyposażenia 5.950, , ,46 44, Zakup usług remontowych 500,00 500, Zakup usług pozostałych 5.950, , ,13 40, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150,00 40,37 26,91 budżetowych 3.600, , MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA SALI RADNYCH Odstąpiono od realizacji zadania , , Wydatki w rozdziale poniesiono na zryczałtowane miesięczne diety radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji, zakup artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne oraz wpisowe na II samorządowy turniej powiatu nowosolskiego w piłce nożnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,88 51,86 do wynagrodzeń (ekwiwalenty pracownicze) , , ,03 40, Zasądzone renty 5.667, , ,20 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,23 51,70

6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,74 95, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,40 46,84 - prowizja inkasenta opłat targowych, prowizja wypłacana sołtysom za pobór podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości i z tytułu opłaty od posiadania psa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,14 52, Składki na Fundusz Pracy , , ,17 36, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,02 45, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,61 51,34 - prenumerata czasopism, książek i wydawnictw, aktualizacja programów komputerowych, zakup artykułów biurowych, druków i formularzy podatkowych, papieru, tonerów, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych oraz materiałów do remontu dachu 4260 Zakup energii , , ,29 56,12 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę 4270 Zakup usług remontowych , , ,64 45,74 - naprawa drukarek i konserwacja kserokopiarek oraz naprawa samochodu służbowego (bus), 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000, ,00 725,00 72,50 - badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych , , ,15 27,05 - usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, dzierżawa pojemników, przeglądy samochodów służbowych, podpis elektroniczny, usługa wykonania herbu oraz wywóz nieczystości płynnych. Kwotę 221,40 zł poniesiono na utrzymanie strony internetowej sołectwa Czciradz w ramach funduszu sołeckiego Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.000, , ,10 64, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , ,62 44, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,67 45, Podróże służbowe krajowe 9.500, , ,57 33, Różne opłaty i składki , , ,00 87,41 - ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku ratusza oraz mienia i OC świadczeń socjalnych , , ,00 78, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,50 83,84 - opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze wynikające z realizacji tytułów wykonawczych wystawianych na zaległości podatkowe podatników 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,80 41,06 - szkolenia pracownicze budżetowych , , TERMOMODERNIZACJA ŚCIANY ZACHODNIEJ URZĘDU MIEJSKIEGO (zakres prac obejmuje roboty zewnętrzne oraz wewnętrzne pomieszczeń) W I półroczu 2013 roku przygotowano procedury przetargowe , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.500, , ZAKUP PRZYCZEPKI Zakup przyczepki przewidziano na II półrocze 2013 roku , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,99 63, Honoraria 500,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,84 58, Zakup usług pozostałych , , ,19 82, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.000, , ,96 51, Podróże służbowe zagraniczne 5.000, Różne opłaty i składki 1.000, ,00 577,00 57,70 Na promocję gminy w I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki związane m. in. z zakupem alubumów książkowych, nagród rzeczowych oraz pucharów w konkursach, zawodach i festynach, które swoim patronatem objął Burmistrz Kożuchowa, wykonanie gadżetów promocyjnych gminy (kalendarzyków, zestawów piśmienniczych oraz okolicznościowej mapy) oraz organizacji lotnej premii w ramach Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour. Pozostałe wydatki stanowią koszty pomocji gminy w specjalistycznych wydawnictwach promujących tereny inwestycyjne, usługi obejmujące tłumaczenia wniosku do Euroregionu w ramach Funduszu Małych Projektów oraz obsługę językową podczas wizyty inwestorów ze Szwajcarii, utrzymanie domeny pl oraz realizację audycji promującej gminę w Radiu Zachód Pozostała działalność , , ,80 46, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 50,00 - zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 990,00 990,00 100, Różne opłaty i składki , , ,80 57,38 Opłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie Wójtów i Burmistrzów oraz składkę na Euroregion Sprewa Nysa - Bóbr.

7 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , Odstąpiono od wdrożenia nowego elektronicznego obiegu dokumentów. Gmina pozostała przy posiadanym wcześniej oprogramowaniu. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.760, , ,59 76, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.760, ,00 758,59 27, Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 800,00 400,00 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 137,52 137,52 68,76 50, Składki na Fundusz Pracy - 20,00 9,80 49, Zakup materiałów i wyposażenia 1.522, ,48 280,03 18, Zakup usług pozostałych 300,00 300, Kwotę 758,59 zł wydatkowano na dodatki dla pracowników za aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup tonera i artykułów biurowych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmine, powiatowe i weojewódzkie , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne - 220,02 220,02 100, Składki na Fundusz Pracy - 31,35 31,35 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia - 597,67 597,67 100, Zakup usług pozostałych - 400,00 400,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 100,00 100,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 30,00 30,00 100, Podróże służbowe krajowe - 40,96 40,96 100,00 Kwotę 5.930,00 zł wydatkowano na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kożuchowie, zarządzone na dzień 21 kwietnia 2013 roku. Powyższe koszty stanowią: diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia na obsługę komisji i usługę informatyczną, zakup tonera i materiałówe biurowych, usługi pocztowe, usługę druku kart do głosowania, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz delegacji 752 Obrona narodowa 1.000, , Pozostałe wydatki obronne 1.000, , Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200, Zakup usług pozostałych 50,00 50, Powyższą kwotę planuje się wydatkować w II połowie 2013 roku na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz zakup literatury o tematyce obronnej. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,17 13, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.000, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3.000, , Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego w wysokości 3.000,00 zł przewidziana na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbędą się w III kwartale 2013 roku Ochotnicze straże pożarne , , ,52 6,20 do wynagrodzeń , , ,60 45,92 - ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 34,73 6, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 46,78 - wynagrodzenie za naprawę pieca c.o. w remizie OSP Kożuchów oraz wynagrodzenia kierowców - mechaników, palacza i Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,60 50,28

8 Kwotę ,60 zł wydatkowano na zakup paliwa i innych materiałów napędowych, umundurowania i sprzętu, części do samochodów i pilarek, zakup opału do remizy OSP Kożuchów oraz nagród na turniej wiedzy pożarniczej. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lasocn-Bielice za kwotę 4.000,00 zł planuje się w II półroczu 2013 roku zakupić materiały do bieżących remontów remizy OSP w Lasocinie oraz zakup butów bojowych dla strażaków z OSP Lasocin Zakup energii , , ,60 42,10 - opłaty za energię w remizach OSP oraz wodę pobraną do celów p.poż Zakup usług remontowych 8.000, , ,85 58,13 - usługi remontowe objęły: bieżące remonty samochodów pożarniczych oraz przegląd aparatów powietrznych Fenzy w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Kożuchów, Studzieniec, Mirocin Górny) 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.000, , ,40 74,96 - badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Kożuchów, Studzieniec, Mirocin Dolny, Mirocin Górny, Stypułów) oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 28,97 - badania techniczne samochodów pożarniczych, przegląd systemu łączności, drobne naprawy sprzętu, wykonanie systemu alarmowego (OSP Kożuchów), naprawa opon (OSP Studzieniec) 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.500, ,00 661,50 44,10 - utrzymanie systemu alarmowania GSM w OSP Kożuchów, Studzieniec i Mirocin Górny 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Różne opłaty i składki , , ,00 48,03 - obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także dodatkowe ubezpieczenie członków grup operacyjnych OSP 4480 Podatek od nieruchomości 5.146, , ,00 100,00 budżetowych 9.000, , Fundusz sołecki Studzieniec Modernizacja remizy strażackiej OSP Studzieniec będzie realizowana w II półroczu 2013 roku , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK OSP GMINY KOŻUCHÓW UJĘTYCH W KSRG DLA SKUTECZNIEJSZEGO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 313,24 0,10 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK OSP GMINY KOŻUCHÓW UJĘTYCH W KSRG DLA SKUTECZNIEJSZEGO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM , ,02 313,24 0,10 Zadanie zostało rozpoczęte w 2012 roku i realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W ramach projektu zostaną rozbudowane remizy straży pożarnej w Kożuchowie i Mirocinie Górnym. Jako pierwsze realizowane są prace w OSP Mirocin Górny i obejmują one: roboty budowlane, wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej. Budynek ogrzewany będzie za pomocą nowej instalacji gazowej. Ponadto zaplanowano wyposażenie części użytkowej obiektu w odpowiedni sprzęt biurowy i teleinformatyczny dla zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia szkoleń dla strażaków. Wykonawcą robót zostało Konsorcjum Firm: Sebastian Skabek Zakład Remontowo-Budowlany z Tomaszowa oraz Kordian Przybytek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Żagania. Prace na obiekcie trwają. Zakres rzeczowy na budowę remizy OSP w Kożuchowie obejmuje m. in. prace budowlano-montażowe, zakup wyposażenia biurowego i teleinformatycznego a także zakup średniego pojazdu gaśniczego. W dniu 3 czerwca 2013 roku wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie i budowę remizy OSP w Kożuchowie. W I półroczu 2013 roku kwotę 313,24 zł wydatkowano na kserokopie projektu budowlanego przebudowy jednostki OSP w Mirocinie Górnym i delegacje związane z wyjazdami do instytucji finansujących oraz wyjazdy do Mirocina Górnego w celu kontroli budowy i narad na budowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.000, , ZAKUP STACJI OBIEKTOWEJ DSP 52 BS DLA OSP STUDZIENIEC Za kwotę 6.977,00 zł zakupiono stację obiektową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu. Płatność nastąpiła w lipcu 2013 roku , , Obrona cywilna 4.000, , Zakup materiałów i wyposażenia 3.700, , Zakup usług pozostałych 300,00 300, W II połowie 2013 roku planowany jest zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej Straż gminna (miejska) , , ,38 50,82 do wynagrodzeń 7.400, , ,72 89,23 - wypłata mundurówki oraz ekwiwalentów pracowniczych za pranie i czyszczenie umundurowania 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,96 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,73 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,95 50, Składki na Fundusz Pracy 5.695, , ,51 34, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,13 67,57 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów pędnych do samochodu służbowego

9 4270 Zakup usług remontowych 3.600, ,00 200,00 5,56 - naprawa aparatu fotograficznego 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, badania lekarskie pracowników będą przeprowadzone w II półroczu 2013 roku 4300 Zakup usług pozostałych 6.500, , ,70 50,41 - opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do studiów, nadzór serwisowy nad oprogramowaniem i monitoring obiektu 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3.500, , ,46 30, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.500, , ,56 50, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 91,66 45, Różne opłaty i składki 1.500, , ubezpieczenie samochodu służbowego nastąpi w IV kwartale 2013 roku świadczeń socjalnych 7.000, , ,00 78, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00 450, szkolenia pracowników Straży Miejskiej odbędą się we wrześniu i październiku 2013 roku Zarządzanie kryzysowe , ,71 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 86, Zakup usług pozostałych ,00 600,00 10,53 W związku z intensywnymi opadami deszczu i gradu, powodującymi na terenie miasta i gminy Kożuchów podtopienia gospodarstw domowych, zakupiono piasek, worki polipropylenowe oraz plandeki budowlane do zabezpieczenia budynków oraz poniesiono wydatki związane z usługą transportową polegającą na dowożeniu piasku Pozostała działalność , , ,56 22, Wynagrodzenia bezosobowe - 470,00 470,00 100,00 - umowa na opracowanie zmiany organizacji ruchu na drogach kontroli radarowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000, , ,99 48,32 - aktualizacja licencji e-mandat, zakup artykułów biurowychi tonerów 4260 Zakup energii 600,00 600,00 46,57 7,76 - koszty energii elektrycznej związanej z monitoringiem 4270 Zakup usług remontowych 4.000, ,00 123,00 3,08 - naprawa monitora 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 29,86 - opłata za dzierżawę kanałów telekomunikacyjnych służących do monitoringu miasta, usługi pocztowe, legalizacja fotoradaru 4430 Różne opłaty i składki 2.000, , ubezpieczenie fotoradaru nastąpi w IV kwartale 2013 roku. Kwotę ,56 zł wydatkowano na usługi i materiały związane z obsługą fotoradaru Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Kwota ,00 zł, stanowiąca wkład Gminy Kożuchów partnera partycypującego w kosztach projektu pn. Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowosolskiego, wydatkowana zostanie w grudniu 2013 roku. 757 Obsługa długu publicznego , , ,36 47, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,36 47, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,36 47,18 Powyższe wydatki związane są z obsługą kredytów i pożyczek. 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , ,56 46, Szkoły podstawowe , , ,08 39, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,55 41,96 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie do wynagrodzeń , , ,09 40,72 - ekwiwalenty pracownicze, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,23 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,21 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,05 45, Składki na Fundusz Pracy , , ,91 43, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,45 42,98

10 - umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP w szkołach, obsługę informatyczną i trenera środowiskowego (ORLIK) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,33 43,17 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze i budowlane do bieżących napraw, druki szkolne, dzienniki, świadectwa, prenumerata czasopism, licencje i akcesoria komputerowe oraz tonery 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500, ,00 498,00 33,20 - za kwotę 498,00 zł zakupiono program do tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym 4260 Zakup energii , , ,82 71,14 - centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania obiektów, 4270 Zakup usług remontowych , , ,46 13,32 W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.376,46 zł na konserwację kserokopiarek, naprawę komputerów, konserwację gaśnic, remonty bieżące, naprawę systemu alarmowego w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym. Planowany remont toalet w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym przewidziano na III kwartał 2013 roku Zakup usług zdrowotnych 1.645, ,00 415,00 23,78 - badania lekarskie pracowników szkoły 4300 Zakup usług pozostałych , , ,71 50,50 - usługi pocztowe, introligatorskie i kominiarskie, opłaty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy budynków, usługi transportowe przewóz uczniów na zawody, usługi BHP, abonament RTV, monitoring szkoły, usługi serwisowe oprogramowań 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4.196, , ,30 55, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 450,00 450,00 209,70 46, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9.480, , ,37 47, Podróże służbowe krajowe 3.700, ,00 653,90 17, Różne opłaty i składki 5.800, , ,00 53,50 - ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia świadczeń socjalnych , , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000, ,00 850,00 28,33 - szkolenia pracownicze budżetowych , , BUDOWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W MIROCINIE DOLNYM (uchwałą z dnia 24 kwietnia 2013 roku zmniejszono środki na zadaniu i przeniesiono je do realizacji na lata ) , BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO- REKREACYJNEGO W MIROCINIE DOLNYM W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej kompeksu sportoworekreacyjnego. Płatność nastąpi po zakończeniu prac projektowych we wrześniu 2013 roku , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W KOŻUCHOWIE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W KOŻUCHOWIE , , Gmina przystąpi do realizacji zadania po pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,37 50,03 do wynagrodzeń 9.238, , ,17 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,34 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 44, Składki na Fundusz Pracy 6.150, , ,46 46, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 214,40 42, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.400, , Zakup energii 500,00 500,00 250,00 50, Zakup usług zdrowotnych 65,00 65, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 45,36 9,07 świadczeń socjalnych , , ,00 75,00

11 W I półroczu 2013 roku w rozdziale poniesiono wydatki w kwocie ,37 zł m. in. na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki czystości, materiały biurowe i druki, energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , ,45 49, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,50 39,53 - dotacja w kwocie ,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola Ochronka w Kożuchowie - dotacja w kwocie ,50 zł dla Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,94 50,41 Wpłata w kwocie 8.826,02 zł dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów utrzymania uczniów mieszkańców Gminy Kożuchów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze. Kwota dotacji na 1 dziecko 383,74 zł. Wpłata w kwocie 7.942,50 zł dla Gminy Zielona Góra na pokrycie kosztów utrzymania uczniów - mieszkańców Gminy Kożuchów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Drzonkowie. Kwota dotacji na 1 dziecko 529,50 zł. Wpłata w kwocie 7.842,42 zł dla Miasta Nowa Sól na pokrycie kosztów utrzymania uczniów - mieszkańców Gminy Kożuchów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Nowej Soli. Kwota dotacji na 1 dziecko 522,83 zł Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna i ekwiwalenty pracownicze zaplanowano do realizacji w II półroczu 2013 roku) 2.700, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,43 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,22 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,97 48, Składki na Fundusz Pracy , , ,27 48, Wynagrodzenia bezosobowe 2.970, , ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,69 36,48 - zakup materiałów biurowych, druków szkolnych i materiałów do bieżących napraw w przedszkolach, prenumerata czasopism, zakup aktualizacji programów komputerowych, zakup gazu, środków czystości i drobnego sprzętu 4220 Zakup środków żywności , , ,43 48, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.300, ,00 894,80 38,90 - książki, kasety i pomoce dydaktyczne 4260 Zakup energii , , ,21 66,98 - gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda 4270 Zakup usług remontowych 9.200, , ,11 57,00 - usługi remontowe maszyn i urządzeń sanitarnych, konserwacja dźwigów oraz przegląd instalacji dźwigów 4280 Zakup usług zdrowotnych 594,00 594, Zakup usług pozostałych , , ,02 64,84 - usługi komunalne, przegląd budowlany, przegląd placów zabaw, usługi bankowe, pocztowe, obsługa techniczna kotłów, opłaty (RTV, dozór techniczny dźwigów), zajęcia ponadprogramowe (rytmika, język angielski, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty) 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.206, ,00 620,22 51, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 990,00 990,00 551,64 55, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.431, , ,88 48, Podróże służbowe krajowe 540,00 540,00 195,12 36, Różne opłaty i składki 3.690, , ,00 69,49 - ubezpieczenie budynków i mienia świadczeń socjalnych , , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.260, ,00 950,00 75,40 budżetowych , , WYMIANA GŁÓWNEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ Inwestycja zostanie wykonana w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie w sierpniu 2013 roku (w okresie przerwy wakacyjnej) , ,00 - -

12 WYMIANA GŁÓWNEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ Inwestycja została wykonana w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Kożuchowie w lipcu 2013 roku (w okresie przerwy wakacyjnej przedszkola) , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,86 ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ Za kwotę 6.990,00 zł zakupiono na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie patelnię elektryczną PE 40P , ,00 99, Inne formy wychowania przedszkolnego , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku, po złożeniu wszystkich dokumentów przez uprawniony podmiot Gimnazja , , ,56 56,62 do wynagrodzeń 5.445, ,00 442,00 8,12 - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika administracji oraz zakup wody dla pracowników obsługi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,40 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,46 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,15 49, Składki na Fundusz Pracy , , ,21 42, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,36 62,06 - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, artykułów gospodarczych, przemysłowych i budowlanych (dla konserwatorów), zakup rolet do klas, programów i oprogramowania, prenumerata czasopism oraz zakup lamp led na salę gimnastyczną 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zaplanowano na m-c wrzesień 2013 rok, 4260 Zakup energii , , ,67 85,71 - energia elektryczna, woda, gaz i centralne ogrzewanie, 4270 Zakup usług remontowych , , ,70 15,28 Konserwacja ksero, dozór techniczny nad windą i kotłownią oraz konserwacja i nadzór nad kotłownią gazową. Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika z wyłączenia z eksploatacji windy (platformy dla osób niepełnosprawnych) oraz przeniesieniu do realizacji na II półrocze 2013 roku konserwacji boiska szkolnego i przeglądów technicznych obiektów Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 40,00 5,00 - badania okresowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych , , ,42 48,53 - usługa utrzymania czystości w obiektach gimnazjum, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty bankowe, usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy, usługi serwisowe oprogramowania, usługi stolarskie oraz utworzenie strony internetowej 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 550,00 550,00 464,07 84,38 - opłata za internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.000, ,00 859,47 42,97 - opłata telekomunikacyjna za telefon komórkowy 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4.500, , ,89 26,53 - opłata telekomunikacyjna za telefon stacjonarny 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000, , ,42 79, Różne opłaty i składki 4.500, , ,00 82,73 - ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia świadczeń socjalnych , , ,00 75, Podatek od nieruchomości 1.200, ,00 350,34 29, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000, , szkolenia pracownicze będą realizowane w II półroczu 2013 roku budżetowych , , ,00 65,77 BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNO- KANALIZACYJNEGO Powyższa inwestycja realizowana będzie w III kwartale 2013 roku , ,00 - -

13 OGRODZENIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY W miesiącu czerwcu 2013 roku ogłoszono przetarg na wykonanie ogrodzenia terenu wokół Gimnazjum. Najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie na realizację powyższej inwestycji. W związku z powyższym przetarg został unieważniony. Planowane jest wykonanie zadania systemem gospodarczym , , WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ W BUDYNKU EDEN Za kwotę 1.845,00 zł opłacono wykonanie projektu instalacji gazowej. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2013 roku , ,00 9,09 WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM Inwestycja została wykonana przez Firmę Budowlaną R. Markowskiego za kwotę ,00 zł i polegała na usunięciu fragmentów pokrycia dachu, montażu, ociepleniu dachu styropapą, pokryciu dachu papą termozgrzewalną, wykonaniu nowego opierzenia i instalacji odgromowej oraz montaż rynien rur spustowych. Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone , , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , , ,68 45, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.345, , ,48 41, Składki na Fundusz Pracy 662,00 662,00 280,41 42, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,47 43,75 - umowy - zlecenia na sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,71 42,51 - zakup paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie, Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie oraz Samorządowego Gimnazjum w Kożuchowie oraz zakup opon i części do pojazdu 4300 Zakup usług pozostałych , , ,61 46,05 - regularne usługi przewozowe świadczone przez PKS Nowa Sól sp. z o.o., związane z dowozem uczniów do szkół wraz z zapewnieniem opieki w czasie transportu oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół 4430 Różne opłaty i składki 3.500, , ,00 99,69 - ubezpieczenie pojazdu Mercedes Benz 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.350, ,00 675,00 50,00 - podatek od środków transportowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,78 31, Zakup materiałów i wyposażenia 1.600, ,00 429,26 26, Zakup usług pozostałych , , ,00 38, Podróże służbowe krajowe 5.200, ,00 541,02 10, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,50 25,87 Środki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych, szkolenia i kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz delegacje służbowe (dojazdy na zajęcia). W II półroczu 2013 roku doskonalenie zawodowe nauczycieli będzie kontynuowane Pozostała działalność , , ,64 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.420, , ,26 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 250, , ,28 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 351,00 351, Składki na ubezpieczenia społeczne 244, , ,92 90, Składki na ubezpieczenia społeczne 43,10 674,51 607,58 90, Składki na Fundusz Pracy 51,00 51, Składki na Fundusz Pracy 34,82 436,64 434,20 99, Składki na Fundusz Pracy 6,14 77,06 76,63 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2.050, , Wynagrodzenia bezosobowe 8.933, , ,92 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1.576, , ,16 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1.954, , Zakup materiałów i wyposażenia 1.275, , ,41 90, Zakup materiałów i wyposażenia 225, , ,29 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,99 44, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 871,59 44, Zakup energii 3.215, , ,43 65, Zakup energii 567, , ,84 65, Zakup usług pozostałych 4.912, , ,63 95, Zakup usług pozostałych 866, , ,85 95,73

14 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,81 3,24 3,24 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,14 0,56 0,56 100, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25,50 76,50 76,50 100, Opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4,50 13,50 13,50 100, Podróże służbowe krajowe 170,00 178,50 98,49 55, Podróże służbowe krajowe 30,00 31,50 17,37 55, Różne opłaty i składki - 256,70 256,70 100, Różne opłaty i składki - 45,30 45,30 100,00 świadczeń socjalnych , , ,00 75,00 Środki w rozdziale wydatkowano na: * realizację projektu pn. Sukces na wyciągnięcie ręki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany był od roku do roku. Celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie, napotykających na różnego rodzaju bariery. W ramach projektu zrealizowano m. in. zajęcia wyrównujące umiejętności matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne, fotograficzne, zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, zajęcia sportowe i teatralno-taneczne. Zorganizowano 7 wyjazdów edukacyjnych do: Skansenu w Ochli, Gdańska, Torunia i Malborka, Krakowa, Szlakiem Zamków Dolnośląskich, Szlakiem Paistowskim oraz wyjazd do Warszawy. W ramach projektu doposażone zostały sale dydaktyczne i świetlica szkolna. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, opiekunów przewozów uczniowskich, koordynatora projektu, specjalisty ds. finansowych oraz specjalisty ds. monitoringu i promocji, delegacje koordynatora projektu, ubezpieczenie uczestników wyjazdów edukacyjnych, bilety wstępu, koszty energii elektrycznej i wody w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie, w której prowadzone były zajęcia w ramach projektu. Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie ,64 zł. * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wyniósł ,00 zł. 851 Ochrona zdrowia , , ,72 58, Zwalczanie narkomanii 5.000, , ,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, , W II półroczu 2013 roku planuje się zakupić ulotki nt. substancji psychoaktywnych i dopalaczy Zakup usług pozostałych 3.000, , ,00 100,00 Powyższą kwotę wydatkowano na usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz warsztaty i programy profilaktyczne dotyczące uzależnień od narkotyków Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,72 58, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2013 roku. do wynagrodzeń (okulary korekcyjne do pracy przy komputerze) 200,00 200,00 150,00 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,55 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.284, , ,21 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,75 45, Składki na Fundusz Pracy 793,00 793,00 331,17 41, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 600,00 600,00 350,00 58, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,78 55,80 - wynagrodzenia pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRPA oraz umów o dzieło warsztaty profilaktyczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,65 46,74 - zakupiono gaz i opał do świetlic socjoterapeutycznych oraz Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego, materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (filmy edukacyjne, broszury, ulotki, publikacje, książki) 4260 Zakup energii 3.800, ,00 131,52 3, Zakup usług remontowych 500,00 500,00 184,50 36,90 - konserwacja kserokopiarki 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 75,00 37, Zakup usług pozostałych , , ,38 74,31 Kwotę ,38 zł wydatkowano na szkolenia dotyczące problemów uzależnień przeznaczone dla osób współpracujących w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, opłaty sądowe, usługi terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień, programy profilaktyczne i warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, badania osób uzależnionych przez biegłych lekarzy sądowych, wydawanie opinii o stopniu uzależnienia, usługi prawne, dofinansowanie kolonii, legalizację alkomatu, przegląd techniczny placów zabaw w gminie Kożuchów Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.800, ,00 521,28 21, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.500, ,00 173,76 11, Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 93,60 23,40

15 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200, świadczeń socjalnych 1.094, ,00 821,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500, ,00 610,00 40, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,57 97,13 ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW Za kwotę ,57zł zakupiono w Firmie Inter-Flora z Wrocławia urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Spacerowej w Kożuchowie , , ,57 97, Pomoc społeczna , , ,12 51, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,33 50, Świadczenia społeczne , Różne opłaty i składki , ,33 50,65 - refundacja za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu) i 30% (w 2 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia Rodziny zastępcze 6.000, , ,51 53, Świadczenia społeczne 6.000, Różne opłaty i składki , ,51 53,76 - refundacja za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu) i 30% (w 2 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, , Zakup usług pozostałych 1.000, , W II półroczu 2013 roku za kwotę 2.000,00 zł planuje się zakup broszur i publikacji związanych z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych w rodzinie oraz szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w rodzinie. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,22 48, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. świadczeń rodzinnych) , , ,67 35,44 do wynagrodzeń (zakup okularów korekcyjnych dla pracowników do pracy przy komputerze) 1.500, ,00 300,00 20, Świadczenia społeczne , , ,02 48,97 - wypłata świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,75 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.326, , ,67 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,02 52, Składki na Fundusz Pracy 2.308, ,00 418,34 18,13 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.900, , ,00 47, Wynagrodzenia bezosobowe 5.400, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,11 45,46 - zakup prasy, wyposażenia, artykułów biurowych, druków, papieru, tonerów, opału, programu antywirusowego, oprogramowania oraz licencji 4260 Zakup energii 5.500, , ,17 56,17 - energia elektryczna 4270 Zakup usług remontowych 650,00 650,00 400,00 61, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 100,00 - badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych , , ,33 39,16 - opłaty pocztowe i usługi bankowe, usługi informatyczne oraz wywóz nieczystości 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 700,00 291,51 41, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.500, , ,35 44, Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 41,00 27, Różne opłaty i składki 1.000, ,00 554,28 55,43 - ubezpieczenie mienia świadczeń socjalnych 4.012, , ,00 75,00

16 Podatek od nieruchomości , ,00 47, Pozostałe odsetki 2.482, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.800, ,00 369,00 20,50 - szkolenia pracownicze Powyższe wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych dla osób do tego uprawnionych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 69, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 69,62 Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 63, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. zasiłku okresowego) , Świadczenia społeczne , , ,82 68,32 - zasiłki celowe i okresowe, organizowanie noclegów dla bezdomnych, dofinansowanie kolonii, badania psychologiczne i psychiatryczne dotyczące zasadności umieszczenia w DPS, zakup węgla, opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy osób które zrezygnowały z pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny) ,00 752,94 50, Zakup usług pozostałych , ,40 74,42 - opłaty za sprawianie pogrzebów podopiecznym 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,84 51,78 - opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej Dodatki mieszkaniowe , , ,81 52, Świadczenia społeczne , , ,81 52,46 Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacanych osobom fizycznym na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych Zasiłki stałe , , ,44 72, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. zasiłków stałych) 5.551, ,00 541,25 9, Świadczenia społeczne , , ,19 73,89 - zasiłki stałe wypłacane osobom posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i osobom w wieku po produkcyjnym Ośrodki pomocy społecznej , , ,34 49,24 do wynagrodzeń 7.700, ,00 600,00 7, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,82 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,98 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,34 42, Składki na Fundusz Pracy , , ,41 32, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.950, , ,00 29, Wynagrodzenia bezosobowe 4.550, , ,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia 2.259, , ,41 59, Zakup energii 6.000, , ,04 49, Zakup usług remontowych 1.000, ,00 500,00 50, Zakup usług zdrowotnych 1.500, , ,00 72, Zakup usług pozostałych , , ,99 86, Zakup usług dostępu do sieci Internet 560,00 560,00 291,51 52, Opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.500, , ,66 40, Podróże służbowe krajowe , , ,18 55,58

17 4430 Różne opłaty i składki 3.000, ,00 753,00 26,65 świadczeń socjalnych , , ,00 75, Podatek od nieruchomości , ,00 51, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 174,00 174,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.800, ,00 838,00 46,56 Kwotę ,34 zł poniesiono na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Obejmuje ona m.in. ekwiwalenty pracownicze, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych i budowlanych (przeznaczonych do remontu budynku), druków, tonerów, prasy, programów komputerowych, energii elektrycznej, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne i telekomunikacyne, wywóz nieczystości, częściowy remont wewnątrz budynku ośrodka pomocy społecznej (częsiowa wymiana rur.c.o.), ubezpieczenie budynku i mienia, delegacje, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,70 8, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 19, Zakup usług pozostałych ,00 900,00 4,43 Środki w kwocie 2.424,70 zł przenaczono na wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka, usługi dotyczące integracji sensorycznej oraz zajęcia ruchowe dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi. W II półroczu 2013 roku powyższe zadania będą kontynuowane Pozostała działalność , , ,77 43,30 do wynagrodzeń 1.300, , Świadczenia społeczne , , ,77 43, Zakup materiałów i wyposażenia 500, , Różne opłaty i składki 300,00 300,00 231,00 77,00 Środki w rozdziale wydatkowano na: - dożywianie dzieci w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz osób potrzebujących bezdomni, świetlica CARITAS, zasiłki celowe wypłacone na dożywianie (w kwocie ,17 zł), - pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (w kwocie ,00 zł), - ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych (w kwocie 7.530,60 zł). 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,45 75, Pozostała działalność , , ,45 75, Świadczenia społeczne , , ,00 74, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.082, , ,50 63, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,11 62, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.176, , ,49 68, Składki na Fundusz Pracy 2.362, , ,91 51, Składki na Fundusz Pracy 310,08 319,06 189,40 59, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,05 82, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,66 82, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,59 70, Zakup materiałów i wyposażenia 4.823, , ,70 75, Zakup środków żywności , , ,75 98, Zakup środków żywności 3.359, , ,25 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,32 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.908, , ,64 94, Zakup usług pozostałych , , ,04 46, Zakup usług pozostałych 8.329, , ,92 43, Podróże służbowe krajowe - 318,24 318,22 99, Podróże służbowe krajowe - 56,16 56,16 100,00

18 W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację trzech projektów: - Projekt pn. Razem raźniej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach projektu doposażono bazę trzech szkół podstawowych m. in. w programy multimedialne, oprogramowanie do diagnozy logopedycznej i terapii logopedycznej, cyfrowy korektor mowy, zakupiono videoskop, mikroskopy, gry dydaktyczne, pakiet i pomoce do korygowania wad postawy oraz materiały papiernicze dla uczniów. Ponadto w ramach projektu zakupiono do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie laptopa wraz z oprogramowaniem oraz stoliki uczniowskie z krzesełkami do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie zakupiono zestaw ławek i krzesełek uczniowskich, do Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym zakupiono zestaw nagłośnieniowy oraz zestaw szafek. Koszt projektu w I półroczu 2013 roku wyniósł ,77 zł. - Projekt pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt kierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu w 2013 roku podpisano kontrakty socjalne z 30 osobami (w tym 14 osób niepełnosprawnych). Beneficjenci projektu w Centrum Integracji Społecznej w Kożuchowie uczestniczą w zajęciach: terapeutycznych grupowych i indywidualnych, podstaw marketingu, ekonomii społecznej, praktyki zawodowej z zakresu małej gastronomii oraz prac komunalno-ogrodniczych. W ramach projektu w I półroczu 2013 roku poniesiono koszty w wysokości ,62 zł m. in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy projekcie, wypłatę zasiłków celowych oraz usługi reintegracji zawodowej i społecznej. - Projekt pn. Laboratoria szansą na sukces realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w Samorządowym Gimnazjum w Kożuchowie i jego realizacja przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych, poprawy wyników nauczania i wyników egzaminacyjnych oraz określenia swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej. W ramach projektu prowadzono laboratoria dziennikarskie, matematyczne, językowe, astrofizyczne, biologiczne, chemiczne, dydaktyczno-wyrównawcze, pedagogicznopsychologiczne, laboratoria doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. W I półroczu 2013 roku na realizację projektu poniesiono koszty w wysokości ,06 zł w tym m. in. na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie, zakupiono materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć. W ramach projektu poniesiono koszty posiłków i transportu uczestników projektu na zajęcia oraz poniesiono koszty delegacji. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,91 41, Świetlice szkolne , , ,47 51,15 do wynagrodzeń 494,00 494, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,37 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,86 44, Składki na Fundusz Pracy 5.203, , ,17 49, Zakup materiałów i wyposażenia 3.200, , ,67 49, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.800, ,00 500,00 27, Zakup energii 1.100, ,00 550,00 50, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 258,15 64,54 świadczeń socjalnych , , ,50 75,00 Środki w kwocie ,47 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, energię elektryczną i cieplną, wodę, wyposażenia (stoły świetlicowe), pomocy dydaktycznych (gry, zabawki), środków czystości, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów , , ,44 35, Stypendia dla uczniów , , ,44 37,06 Kwotę ,44 zł przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 10,31 W I półroczu 2013 roku przyznano 7 zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.541, ,00 120,00 4, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 120,00 30, Podróże służbowe krajowe 420,00 420, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.521, , Kwotę 120,00 zł poniesiono na szkolenie dotyczące nadzoru pedagogicznego. Pozostałe środki finansowe związane z dokształcaniem nauczycieli będą wykorzystane w II półroczu 2013 roku. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,38 39, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Zakup usług pozostałych , , W II półroczu 2013 roku kwotę ,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie kanalizacji deszczowej Gospodarka odpadami , , ,00 100,00

19 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 100,00 Kwotę ,00 zł poniesiono na rzecz Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ Oczyszczanie miast i wsi , , ,35 35, Zakup usług pozostałych , , ,35 35,55 - kwotę ,35 zł wydatkowano na opłacenie usług: sprzątanie ulic, parkingów i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie terenów komunalnych oraz opróżnianie koszy na psie odchody, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,46 5, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00 - za kwotę 2.000,00 zł zakupiono sadzonki bratków 4300 Zakup usług pozostałych , , ,46 4,23 - bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz koszenie trawników Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,64 49, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, ,00 594,09 29,70 - środki w kwocie 594,09 zł wydatkowano na zakup cyfrowego programatora astronomicznego (w II półroczu 2013 roku planuje się zakup części do wymiany oświetlenia drogowego - według rzeczywistych potrzeb) 4260 Zakup energii , , ,27 51,60 - zakup energii oświetlenia drogowego, oświetlenia PKS przy ul. Szprotawskiej i parku miejskiego, 4270 Zakup usług remontowych , , ,90 49,92 - konserwacja oświetlenia drogowego oraz oraz usuwanie awarii 4300 Zakup usług pozostałych 7.000, , W II połowie 2013 roku za kwotę 7.000,00 zł planuje się wykonać usługę zakupu i montażu brakujących lamp w oświetleniu miejscowości Mirocin Górny w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości. budżetowych , , ,38 48,57 REMONT, PRZEBUDOWA I BUDOWA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULIC I DRÓG W GMINIE KOŻUCHÓW Inwestycja zrealizowana i zakończona w 2009 roku. W I półroczu 2013 roku spłacano część wierzytelności za wykonane zadanie , , ,38 57,03 WYKONANIE OŚWIETLENIA UL. GROTA ROWECKIEGO Ze względu na zbyt obszerny zakres pierwotnie opracowanej inwestycji zaistniała konieczność podziału zakresu prac dokumentacyjnie i wykonawczo oraz uaktualnienia dokumentacji budowlanej oraz kosztorysowej. Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze 2013 roku , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,80 9, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 10,50 - zakup kompozycji kwiatowych na okna Ratusza 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 4,92 - likwidacja szamba na ul. 1 Maja 40. W II półroczu 2013 roku planuje się kolejne prace związane z likwidacją i naprawą zbiorników Zakup usług pozostałych , , ,80 15,58 - zakup worków do segregacji odpadów, podcięcie dębu szypułkowego na którym znajduje się gniazdo bociana białego, wycinka drzew na terenie miasta i gminy budżetowych , , ZAGOSPODAROWANIE TERENU FOSY W ZAKRESIE ZIELENI Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CYPRYS J. Roszkiewicz z Kożuchowa. Płatność za wykonane prace nastąpi w sierpniu 2013 roku , , Pozostała działalność , , ,13 25,87 do wynagrodzeń 3.977, ,00 937,32 23,57 - ekwiwalenty pracowników robót publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 881,13 27,54 - wynagrodzenia pracowników robót publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.954, ,00 47,71 1, Składki na Fundusz Pracy 5.437, , ,35 24, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 3,18 - kwotę 1.750,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za opiekę nad bezdomnymi psami znajdującymi się na Składowisku Odpadów Komunalnych w Stypułowie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,59 29,75

20 Kwotę 4.720,39 zł wydatkowano na zakup narzędzi i wyposażenia dla pracowników robót publicznych oraz karmy dla wolno żyjących kotów. Za kwotę 3.408,20 zł dla sołectw Stypulów, Lasocin-Bielice, Podbrzezie Górne, Dziadoszyce-Zawada, Solniki zakupiono kosy spalinowe wraz z osprzętem, części zamienne do kos spalinowych, żyłkę oraz paliwo Zakup usług remontowych 2.000, ,00 976,00 48,80 - naprawa kos spalinowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.250, ,00 640,00 51,20 - badania lekarskie pracowników robót publicznych 4300 Zakup usług pozostałych , , ,03 28,03 Kwotę ,03 zł poniesiono m.in. na: utrzymanie szaletu miejskiego w Kożuchowie przy ul. Głogowskiej, wynajem kabiny WC na przystanku PKS przy ul. Traugutta, obsługę kabiny WC, wynajem podnośnika do demontażu dekoracji świątecznych, naprawę elementów dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta, pobyt bezdomnych psów w schronisku, sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz utylizację padłych zwierząt. W trakcie realizacji jest zadanie pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kożuchów w 2013 roku, realizowane w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część III usuwanie wyrobów zawierających azbest. świadczeń socjalnych , , ,00 78,21 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,52 40, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,52 43, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 45,33 - dotacja podmiotowa na działalność statutową Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu ZAMEK w Kożuchowie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,89 23,11 Za kwotę ,89 zł zakupiono materiały do remontu i wyposażenie do świetlic wiejskich na terenie gminy oraz elementy wchodzące w skład systemu alarmowego świetlicy wiejskiej w Czciradzu Zakup energii , , ,92 57,64 Kwotę ,92 zł poniesiono na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę do świetlic wiejskich Zakup usług remontowych 7.000, , ,42 26,21 Remonty świetlic wiejskich będą przeprowadzane w II półroczu 2013 roku Zakup usług pozostałych , ,38 274,29 2,80 Kwotę 274,29 zł poniesiono na opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich, pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2013 roku na przedsięwzięcia w ramach funduszy sołeckich. budżetowych , , Fundusz sołecki Sokołów Zaplanowane środki są niwystarczające do wykonania projektu (dokumentacji technicznej na remont świetlicy wiejskiej). Realizacja zadania po zwiększeniu środków , , Fundusz sołecki Stypułów Modernizacja świetlicy wiejskiej będzie realizowana w II półroczu 2013 roku , , Biblioteki , , ,00 47, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 47,98 - dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 738,00 0, Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , Usługi remontowe i naprawa iluminacji murów obronnych będą realizowane w II półroczu 2013 roku. budżetowych , ,00 738,00 0,70 REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA KOŻUCHOWA I TERENÓW POWOJSKOWYCH ETAP II W ramach zadania zlecono sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie projektu placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Parku Stanisława Poniatowskiego od strony ul. Żeromskiego oraz wykonanie map do celów projektowych. Termin wykonania do 23 sierpnia 2013 roku , ODBUDOWA BASTEI PRZY UL. CHOPINA Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót za kwotę 738,00 zł. Pozostałe prace w ramach powyższego zadania (wybór wykonawcy robót budowlanych, nadzór inwestorski, konserwatorski, autorski oraz badania architektoniczne) zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku , ,00 738,00 0, Pozostała działalność , , ,00 23,11

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 3681 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do strony wydatków

Część opisowa do strony wydatków Część opisowa do strony wydatków PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WYNOSZĄ 12.289.611 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - 1.007.418 zł Na wydatki

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo