OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r."

Transkrypt

1 OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1

2 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły ,86 zł, natomiast wydatki ,97 zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami, wg stanu na dzień r. wynosiła ,89 zł i była spowodowana głównie specyfiką niektórych zadań, powodującą wydatkowanie środków głównie w II półroczu np. remonty i modernizacje dróg, inwestycje. Po zamknięciu roku 2010 z rozliczeń kredytowych ubiegłych lat pozostała kwota ,00 zł. W I półroczu rozchody (raty spłaconych kredytów i pożyczek) ogółem wyniosły ,90 zł. Obciążenie kredytowe na koniec czerwca 2011r. wyniosło ,33 zł. Szczegółowy wykaz dochodów za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 1. Zbiorczy wykaz wydatków za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 2. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 3a. Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 4. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za I półrocze 2011r. nie zawiera informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art. 265 ustawy o finansach publicznych, ponieważ Powiat nie ma takich jednostek. DOCHODY Z zaplanowanych dochodów ogółem zł zrealizowano ,86 zł, tj. 47,42 %. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,49 zł, a dochody majątkowe ,37 zł. Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy źródła: dotacje, subwencje, dochody własne. Przeważający udział w dochodach stanowią dotacje i subwencje (81,08 %). Dotacje spłynęły do budżetu w 39,43 %, przy czym dotacje z administracji rządowej w 51,25 %. Subwencje w I półroczu wyniosły 59,50 % rocznego planu. Dochody własne wykonano w I półroczu w 33,42 %. DOTACJE Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na: - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 2

3 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pierwszą grupę dotacji otrzymano w 51,25 % ( zł), przy czym środki na kwalifikację wojskową w 100 % (realizacja zadań w I półroczu). Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło zł, tj. 41,66 %. Były to dotacje na domy pomocy społecznej (49,53 %). W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu otrzymano środki w wysokości zł na inwestycje drogowe. Dotacje otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień wpłynęły w 18,50 % ( zł). Są to wpływy od gmin na inwestycje drogowe ( zł) i inwestycje w KPPSP ( zł). W I półroczu zawarto porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących. Zaawansowanie przekazywania dotacji na realizację tych zadań ogółem wynosiło 47,83 %. Podpisano też umowy z dysponentami państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Wykonanie pierwszej grupy wyniosło 14,14 % planu, natomiast dotacje na zadania inwestycyjne do r. nie wpłynęły. Wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości zł na realizację bieżących wydatków oraz zł na realizację wydatków majątkowych. SUBWENCJE Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych zł (59,50 %) składają się: 1. część oświatowa subwencji ogólnej zł (61,04 % rocznego planu), 2. uzupełnienie subwencji ogólnej zł (100 % rocznego planu), 3. część wyrównawcza subwencji ogólnej zł (50 % rocznego planu), 4. część równoważąca subwencji ogólnej zł (50 % rocznego planu). DOCHODY WŁASNE W I półroczu pozyskano zł dochodów własnych, tj. 33,42 % rocznego planu. Na dochody własne składają się: 1. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - w podatku dochodowym od osób fizycznych realizacja wynosi zł, czyli 42,84 % zaplanowanej kwoty, - w podatku dochodowym od osób prawnych realizacja wynosi zł, tj. 35,36 % rocznego planu, 2. Dochody z majątku: 3

4 Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu zostały wykonane w 9,21 % i wyniosły zł. 3. Pozostałe dochody, to m.in.: a) wpływy z usług (w rozdziale domy pomocy społecznej 51,81 % wykonania), b) odsetki na rachunkach bankowych (89,44 % wykonania), c) wpływy z opłaty komunikacyjnej (45,26 % wykonania). Wpływy z usług wyniosły zł. Powyższe dochody są osiągane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu pomocy społecznej. Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w I półroczu zł. Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły zł, tj. 45,26 % rocznego planu. Pozostałe zaplanowane dochody realizowane były w różnym stopniu: wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości zł, wpływy z Funduszu Pracy refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach związane jest ze specyfiką i terminem realizacji zadań. Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1. 4

5 WYDATKI Z zaplanowanych wydatków ogółem zł zrealizowano zł, tj. 38,19 % rocznego planu. Wydatki bieżące wyniosły ,85 zł (46,79 %), zaś wydatki majątkowe ,12 zł (12,07 %). Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan zł Wydatki zł Realizacja 48,59 % W ramach rozdziału wydatkowano kwotę zł na: aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Mrozy Wielkie, gmina Ełk zł, podział w celu wydzielenia działki pod zabudowaniami (obręb Bajtkowo, gmina Ełk) i okazanie granicy działki (obręb Mostołty, gmina Ełk) przed nadaniem na własność osobom, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa zł. Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna Plan zł Wydatki zł Realizacja 49,43 % W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota zł. W I półroczu wydatkowano kwotę zł na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesienie i prowadzenie upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Plan zł Wydatki 941 zł Realizacja 37,65 % Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W I półroczu wydatkowano kwotę 941 zł na zwrot kosztów delegacji dla inspektora prowadzącego sprawy z zakresu gospodarki leśnej wykonującego pracę w terenie prywatnym samochodem. 5

6 Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg Plan zł Wydatki zł Realizacja 16,46 % Z planowanych wydatków w wysokości zł wydatkowano w ciągu I półrocza kwotę zł, co stanowi 16,46 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty zostały pokryte wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę zł. Wydatki bieżące w kwocie zł dotyczyły zakupu materiałów (mieszanki piaskowo solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, pospółki, sadzonek drzew, oleju opałowego, materiałów do remontów dróg, paliwa, elektrody, części do ciągnika, motopompy), opłat za profilowanie równiarką nawierzchni żwirowych i gruntowych, naprawy sprzętu i pojazdów, usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości), zakupu energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych oraz różnych opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników. W ramach wydatków bieżących w I półroczu przeprowadzono remonty dróg nawierzchni gruntowych i żwirowych ( zł). W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę zł na inwestycje wieloletnie: - przebudowa ulicy Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do granicy miasta Ełk w kwocie zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie zł, dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie zł, - przebudowa drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 Monety Zdedy Mostołty Ełk na odcinkach w miejscowościach Tracze, Mąki, Szarejki w gminie Ełk w kwocie zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie zł, dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie zł. Realizacja pozostałych inwestycji rocznych i wieloletnich zostanie zakończona w II półroczu. Rozdział Drogi publiczne gminne Starostwo Powiatowe Plan zł Wydatki 0 zł Realizacja 0 % Zaplanowane środki do przekazania w formie dotacji dla Gminy Ełk, Kalinowo i Gminy Miasta Ełk w wysokości ogółem zł zostaną zrealizowane w II półroczu. Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6

7 Plan zł Wydatki zł Realizacja 22,46 % Środki w wysokości zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 1. Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki z/s w Buczkach 2 2. Stowarzyszenie Adelfi z/s w Ełku przy ul. Armii Krajowej 6/9 Ełckie Wodne Ochotnicze 3. Pogotowie Ratunkowe z/s w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej 10 Kurs kwalifikacyjny na ratownika WOPR Rowerem przez Powiat Ratownictwo wodne w powiecie ełckim Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: zł zł zł zł W ramach zaplanowanej inwestycji Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego wykonano następujące prace: roboty ziemne i fundamentowe pod wiaty, ogrodzenie i remont cokołu, nawierzchnie chodników, zewnętrzna instalacja sanitarna, oświetlenie zewnętrzne. Łączne wydatki wyniosły zł. Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wydatki zł Realizacja 44,39 % W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup koszulek i czapeczek z logo Powiatu Ełckiego dla drużyny Starostwa Powiatowego w Ełku biorącej udział w II Wyścigach Smoczych Łodzi, zakup lampionów latających, pucharu, biletów na przejazd EKW (2.674 zł) oraz wykonanie statuetek, obsługę imprezy II Wyścigów Smoczych Łodzi, wynajem łodzi, wywołanie zdjęć do Galerii przy Kominku ( zł). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan zł Wydatki zł Realizacja 28,16 % W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano zł. Środki wydatkowano na: - 3 operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości Skarbu Państwa zł, - 2 ogłoszenia w prasie lokalnej 127 zł, - opłaty za eksploatację i światło lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ełku 476 zł, - zaliczkę na wydatki komornika sądowego 50 zł, - usługi remontowe 230 zł, 7

8 - podatek od nieruchomości 37 zł, - opłaty na rzecz jednostek budżetowych 8 zł. W ramach wydatków ze środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano kwotę zł, m.in. na: - opłaty za księgi wieczyste, - ogłoszenia w prasie lokalnej, - opłaty za sporządzenie 4 operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości, - zaliczkę za wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36, - opłaty za monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku oraz dzierżawę nadajnika, - opłatę za akt notarialny, - podatek od nieruchomości. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan zł Wydatki 0 zł Realizacja 0 % Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na dofinansowanie założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Prostki. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan zł Wydatki zł Realizacja 17,30 % W I półroczu 2011r. wydatkowano zł na: materiały i wyposażenie zł, opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę zł, zakup usług remontowych 566 zł, szkolenia pracowników 250 zł, zakup usług pozostałych zł, w tym m.in.: modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mrozy Wielkie, gmina Ełk ( zł), założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Ełk ( zł). Rozdział Nadzór budowlany Plan zł Wydatki zł Realizacja 51,50 % 8

9 Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za I półrocze 2011r. wynosi zł, co stanowi 51,50 % zaplanowanej kwoty. Na wydatki rzeczowe jednostki składają się: - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych 4,50 pracowników w przeliczeniu na etaty i pochodne od wynagrodzeń zł, - odpisy na ZFŚS zł, - zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody zł, - usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd techniczny i mycie samochodu służbowego zł, - opłaty usług telekomunikacyjnych 931 zł, - opłaty usług internetowych 387 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż zł, - opłacenie składki rocznej ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu służbowego zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan zł Wydatki zł Realizacja 58,02 % Wydatkowane środki w wysokości zł dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają Starostwo Powiatowe. Wykonanie w I półroczu przewyższyło o zł kwotę otrzymanej dotacji. Na dofinansowanie tego zadania Powiat przeznaczył w/w środki z dochodów własnych. Rozdział Rada Powiatu Plan zł Wydatki zł Realizacja 41,84 % Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet oraz zwrotem kosztów podróży i delegacji Radnym. Wydatki te wyniosły zł. Pozostałe wydatki związane są m.in. z zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratą prasy (2.647 zł), szkoleniami radnych (394 zł). Pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe. 9

10 Rozdział Starostwo Powiatowe Plan zł Wydatki zł Realizacja 50,39 % Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego za I półrocze 2011r. wynosi zł, co stanowi 50,39 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie wydatkowano zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 65,72 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły zł. Podstawowe wydatki rzeczowe Starostwa Powiatowego: - zakup materiałów i wyposażenia (druków Wydziału Komunikacji, tablic rejestracyjnych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, art. spożywczych na reprezentacje, czasopism, drobnego wyposażenia stanowisk pracy, materiałów do bieżącej konserwacji budynku, paliwa do samochodu, kwiatów) zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody zł, - usługi remontowe, w tym remonty pomieszczeń biurowych, usługi serwisowe, drobne naprawy i przeglądy sprzętu biurowego zł, - usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, gastronomiczne, hotelowe, hydrauliczne, stolarskie, wykonanie pieczątek, odśnieżanie dachów, konserwacja windy i klimatyzatorów, wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych, udział w konferencjach i szkoleniach, czynsz dzierżawy kserokopiarki kolorowej zł, - podróże służbowe krajowe członków zarządu i pracowników starostwa zł, - opłaty usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii komórkowej i stacjonarnej zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano zł na: zakup sprzętu komputerowego (5.684 zł), zakup samochodu osobowego ( zł) i zakup kopiarek ( zł). Rozdział Kwalifikacja wojskowa Plan zł Wydatki zł Realizacja 99,97 % W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i osób zatrudnionych do obsługi komisji ( zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (1.188 zł), zakup środków czystości (58 zł), usługi pralnicze, opłaty badań lekarskich (1.025 zł). 10

11 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan zł Wydatki zł Realizacja 49,39 % W ramach wydatków ogółem kwotę zł wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia zł, w tym: zakup nagród, fajerwerków (współorganizacja Światełka do nieba podczas XIX finału WOŚP w Ełckim Centrum Kultury), zakup książki i płyty CD dotyczących pism i przemówień okolicznościowych i promocyjnych, roll-upa i pokrowca z logo Powiatu Ełckiego, - zakup usług pozostałych zł, w tym: promocja Powiatu w prasie ( Nasz Ełk, Rozmaitości Ełckie, Ełcka Gazeta Powiatowa ), mediach (Radio 5) i internecie (www.wm.pl), wydruki zaproszeń na różne uroczystości powiatowe, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, promocja imprez powiatowych w Telegazecie Ełckiej, wymiana plansz w pylonie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ełku, dodruk kalendarzy, usługi gastronomiczne i szkoleniowe, - wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło na wykonanie kartek wielkanocnych 500 zł. W ramach rozdziału realizowany jest projekt egoturystyka.pl produkt turystyczny Krainy EGO. W I półroczu wydatkowo kwotę zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach projektu, (tj. wynagrodzenia administratora portalu, specjalisty ds. turystyki, historii i kultury, specjalisty ds. przyrody i ekologii, specjalisty ds. aktualności, fotografii i relacjonowania wydarzeń, koordynatora Ełk, koordynatora Gołdap, koordynatora Olecko), usługi pozostałe (usługi związane z organizacją seminarium branżowego Gastronomia w Gołdapi i organizacją wyjazdu na targi turystyczne ITB Berlin, publikacja artykułów promocyjnych w prasie branżowej, wykonanie gadżetów promocyjnych) oraz usługi tłumaczenia treści portalu egoturystyka.pl. Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wydatki zł Realizacja 69,76 % W ramach wydatków rozdziału opłacono składki członkowskie Stowarzyszenia Euroregion Niemen, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Szesnastka, Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin, Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana. Łącznie na ten cel wydatkowano zł. Wydatki w wysokości zł związane były z realizacją zadania Plaża wiejska w każdej gminie Powiatu Ełckiego. Stawiam na przedsiębiorczość jest projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanym do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz zamieszkujących jeden z trzech powiatów: ełcki, olecki bądź gołdapski. W I półroczu wypłacono 4 dotacje inwestycyjne na rozwój działalności i 22 dotacje częściowe, udzielono wsparcia pomostowego oraz doradztwa indywidualnego 46 osobom. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem wydatkowano środki w wysokości zł. Łączne wydatki w I półroczu w ramach projektu wyniosły zł. 11

12 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Policji Plan zł Wydatki zł Realizacja 40,24 % W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości zł na służby prewencyjne na terenie Akwenu Selment Wielki i okolic oraz zł na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan zł Wydatki zł Realizacja 51,67 % Otrzymane środki finansowe zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń oraz niżej wymienione wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. W ramach posiadanych środków zrealizowano następujące zadania: - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego, transportowego, - częściowe serwisowanie sprzętu specjalistycznego. Główną pozycję w wydatkach jednostki zajmują wynagrodzenia osobowe i na koniec pierwszego półrocza wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły zł. Na pozostałe bieżące wydatki jednostki składają się m.in.: - gratyfikacje urlopowe zł, - równoważnik za umundurowanie zł, - równoważnik za brak lokalu mieszkalnego zł, - równoważnik za remont lokalu mieszkalnego zł, - przedmioty i materiały administracyjno biurowe, mapy, prasa, literatura zł, - paliwo zł, - przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież specjalna zł, - naprawa samochodów, usługi remontowe, konserwacja pomieszczeń i budynków, naprawa uzbrojenia oraz pozostałego sprzętu zł, - usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy, badania techniczne pojazdów zł. Środki w wysokości zł przeznaczono na zakup wentylatora spalinowego oraz sprzętu (pneumatyczne poduszki wysokociśnieniowe) oraz zł uzyskano od Gminy Miasta Ełk na zakup sprzętu ratownictwa medycznego (fantomy, defibrylator, butle, stabilizator głowy). Rozdział Obrona cywilna Starostwo Powiatowe Plan zł Wydatki zł Realizacja 27,24 % W ramach wydatkowanej kwoty zł zakupiono nagrody dla uczestników olimpiady z wiedzy o obronie cywilnej i druki ankiet. 12

13 Rozdział Zarządzanie kryzysowe Plan zł Wydatki zł Realizacja 40,98 % W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wydatki zł Realizacja 56,50 % Kwota zł została przeznaczona na zakup materiałów prewencyjnych (współpraca z Komendą Powiatową Policji w Ełku w zakresie działań prewencyjno edukacyjnych propagujących bezpieczne zachowania), nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom i uczestników eliminacji powiatowych konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Festynu Rodzinnego Razem bezpieczniej oraz pucharów dla zwycięzców Zawodów Strzeleckich. Ponadto wykonano kamizelki odblaskowe do programu prewencyjnego Bezpieczny Senior oraz poniesiono koszty związane z organizacją Zawodów Strzeleckich (1.266 zł). Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan zł Wydatki zł Realizacja 41,27 % Na ogólną kwotę wydatków rozdziału złożyły się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz obligacji Powiatu Ełckiego za okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Ochrony Środowiska, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Środki w szczególności wydatkowano na: odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 978 zł, w tym: - od pożyczki w WFOŚiGW na inwestycję w Zespole Szkół Nr zł, - od pożyczki w WFOŚiGW na inwestycje w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 209 zł, - od pożyczki w WFOŚiGW na wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej 143 zł. odsetki od samorządowych papierów wartościowych zł, z czego spłacono odsetek od wyemitowanych obligacji w: - Banku Gospodarstwa Krajowego serii F i G zł, - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. serii H, I, J zł. 13

14 Spłata odsetek od wyemitowanych pozostałych obligacji nastąpi w II półroczu. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan zł Wydatki 0 zł Realizacja 0 % Zaplanowana kwota zł związana jest z udzieleniem poręczenia pożyczki Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Plan zł Środki z rezerw po rozdysponowaniu stają się wydatkami w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Do rozdysponowania w II półroczu pozostało zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Plan zł Wydatki zł Realizacja 47,50 % Gimnazja Plan zł Wydatki zł Realizacja 58,29 % Gimnazja specjalne Plan zł Wydatki zł Realizacja 48,54 % Licea ogólnokształcące Plan zł Wydatki zł Realizacja 50,67 % Licea ogólnokształcące specjalne Plan zł Wydatki zł Realizacja 53,82 % 14

15 80123 Licea profilowane Plan zł Wydatki zł Realizacja 57,86 % Szkoły zawodowe Plan zł Wydatki zł Realizacja 41,14 % W ramach w/w rozdziału zaplanowano kontynuację projektu pod nazwą Szkoła na miarę XXI wieku nowoczesne pracownie zawodowe w powiecie ełckim. W czerwcu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wyposażenie pracowni komputerowych w sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie oraz na budowę bezprzewodowej sieci lokalnej, a także rozpoczęły się prace związane z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych. W I półroczu wydatków na ten cel nie poniesiono Szkoły zawodowe specjalne Plan zł Wydatki zł Realizacja 46,17 % W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki: Zespół Szkół Nr 1 Jednostka realizowała zadania w 20 oddziałach, liczba uczniów zespołu 420, liczba etatów kalkulacyjnych 50,65, w tym pedagogicznych 41,65. Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszące ogółem zł, to zakup energii ( zł), materiałów biurowych, gospodarczych, do remontów sal lekcyjnych, prasy, odzieży roboczej, paliwa, drobnego wyposażenia ( zł) oraz sprzątanie, dozór obiektów jednostki, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy techniczne ( zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji kontynuację projektu Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. Planowane zakończenie inwestycji na dzień 30 czerwca 2011r. zostało przesunięte z powodu usterek technicznych. W I półroczu wykonano prace wykończeniowe związane z bieżnią i rozbiegami, nawierzchnią boisk, trybun, zagospodarowaniem terenu, budynkiem sanitarno szatniowym, ogrodzeniem oraz inne prace wykończeniowe. Łącznie wydatkowano zł. Zespół Szkół Nr 2 Jednostka realizowała zadania w 35 oddziałach, liczba uczniów zespołu 887, liczba etatów kalkulacyjnych 75,89, w tym pedagogicznych 59,24. W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę ogółem zł. Poniesiono wydatki związane z opłatą energii cieplnej, elektrycznej, rozmów telefonicznych oraz zakupiono materiały do napraw sprzętu, środki czystości, materiały kancelaryjne, druki szkolne, drobny sprzęt, opłacono badania i szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, abonament za programy komputerowe, dostęp do internetu, konserwacja nawierzchni boiska Orlik

16 Zespół Szkół Nr 3 Jednostka realizowała zadania w 19 oddziałach, liczba uczniów zespołu 391, liczba etatów kalkulacyjnych 67,06, w tym pedagogicznych 49,31. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły zł. W ramach środków pozapłacowych były opłacone faktury związane z energią cieplną, energią elektryczną, gazem, wodą itp. Zakupiono materiały piśmiennicze, materiały do remontów i napraw, środki czystości, paliwo do kosiarki, drobne wyposażenie. Ponadto wykonano plakaty reklamowe szkoły, opłacono usługi introligatorskie, abonamentowe, medyczne, internetowe, telekomunikacyjne, naprawę komputerów i serwera. Szkoła realizowała program COMENIUS 2010/2012, w ramach którego poniesiono wydatki w wysokości zł. Związane one były z zakupem materiałów biurowych i aparatu cyfrowego, wykonaniem zdjęć, opłatą usług drukarskich i transportowych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego prowadzone są zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym, Liceum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Liczba etatów kalkulacyjnych wynosi 84,00, w tym 67,00 pedagogicznych. W ośrodku jest 226 uczniów, którzy uczą się w 21 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły zł. Pozostałe wydatki związane były m.in. z zakupem materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, paliwa, opłatami za energię, usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz niezbędnymi wydatkami bieżącymi. Zespół Szkół Nr 5 Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona jest w ramach 26 oddziałów. Liczba uczniów zespołu 532, liczba etatów kalkulacyjnych 62,61, w tym pedagogicznych 48,61. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły zł. W ramach przyznanych środków zakupiono materiały i wyposażenie, w tym materiały do remontów i napraw, sprzęt i wyposażenie szkolne, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne i wywóz śmieci. Zespół Szkół Nr 6 Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 20 oddziałach, gdzie uczyło się 441 uczniów. Liczba etatów kalkulacyjnych 69,56, w tym pedagogicznych 53,56. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu wyniosły zł. Na pozostałą kwotę wydatków złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, paliwa, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, druków do księgowości i kancelarii, drobnego wyposażenia, opłaty pocztowe, za odprowadzenie ścieków i nieczystości, przeglądy, energię elektryczną, cieplną, wodę oraz gaz. Wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu. Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych realizował zadania w 20 oddziałach. Liczba uczniów zespołu 356, liczba etatów kalkulacyjnych 48,24, w tym pedagogicznych 35,31. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły zł i były główną pozycją wydatków. W ramach zakupu pomocy naukowych nabyto niezbędne lektury oraz czasopisma do biblioteki oraz pomoce naukowe. Ponadto zakupiono 16

17 materiały biurowo kancelaryjne, do remontów i konserwacji, środki czystości. Pozostałe usługi to m.in. wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi internetowe, pocztowe i opłaty abonamentu RTV i za użytkowanie programów komputerowych. Ponadto wykonano remont klasopracowni na II piętrze budynku szkoły. I Liceum Ogólnokształcące Jednostka realizowała zadania w 23 oddziałach, liczba uczniów 626, liczba etatów kalkulacyjnych 69,80, w tym pedagogicznych 56,30. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości zł. Opłacono rachunki za energię na kwotę zł, pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów do remontów bieżących i konserwacji, artykułów biurowych, prasy, wyposażenia w sprzęt (9.966 zł), ochroną i dozorowaniem mienia, odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi i za użytkowanie programów komputerowych (8.357 zł). W ramach usług remontowych dokonano drobnych napraw oraz konserwacji sprzętu szkolnego, wyposażenia i instalacji. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w 27 oddziałach. Liczba uczniów jednostki 526, liczba etatów kalkulacyjnych 38,61, w tym pedagogicznych 24,11. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w I półroczu 2011r zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, prenumeraty gazet, wydatkowano kwotę zł. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę zł opłacono usługi pocztowe, ochronę mienia i dozorowanie, sprzątanie szkoły, przeglądy gaśnic, obsługę informatyczną, promocję placówki oraz inne niezbędne wydatki bieżące. Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek W I półroczu 2011r. Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku przekazano dotację na 76 uczniów w wysokości zł ( zł szkoła podstawowa oraz zł gimnazjum). Podstawę naliczenia dotacji stanowiła wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 na uczniów w/w szkół. szkoły niepubliczne Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację w kwocie zł. W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco: licea ogólnokształcące zł, szkoły zawodowe zł. Podstawą do naliczenia dotacji była wartość miesięcznej dotacji dla słuchaczy szkół dla dorosłych stanowiąca równowartość 50 % kwoty miesięcznych wydatków bieżących ustalonych w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2011 na słuchacza: V Liceum Ogólnokształcącego w Ełku (56,61 zł), Szkoły Policealnej nr 7 w Ełku oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Ełku (75,64 zł). Dotację dla szkoły policealnej dla młodzieży naliczono zaliczkowo w kwocie 103,83 zł, następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, po ustalaniu wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższy samorząd prowadzący taki sam rodzaj i typ szkoły (Białystok), wyrównano za okres styczeń marzec do kwoty 177 zł. 100 % środków otrzymanych przez Powiat Ełcki na ucznia technikum dla 17

18 młodzieży w części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. (504,58 zł) przekazano na uczniów technikum dla młodzieży. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Plan zł Wydatki zł Realizacja 8,57 % W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w I półroczu 2011 roku zatrudnione są 62 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 38,61 etatu, w tym 18 nauczycieli na pełny etat, 6,11 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych, pracownicy administracji i obsługi 14,50 etatu. Liczba oddziałów w Centrum Kształcenia Praktycznego kształtuje się na poziomie 18, a w Centrum Kształcenia Ustawicznego 9, co daje w sumie 27 oddziały. Liczba uczniów w CKP wynosi 338, w szkołach dla dorosłych uczy się 188 osób. Ogólna suma osób uczących się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku wynosi 526. Wydatki jednostki związane są z opłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników ( zł), ochroną mienia i dozorowaniem, obsługą informatyczną, zakupem materiałów biurowych, druków szkolnych, prasy, nagród dla uczniów i drobnego wyposażenia, przeglądami. W ramach zaplanowanych środków inwestycyjnych nie poniesiono żadnych kosztów w I półroczu. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan zł Wydatki zł Realizacja 57,70 % Środki w wysokości zł wydatkowano na: - sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku zł, - częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia dla nauczycieli doradców metodycznych zł, - kursy i szkolenia nauczycieli zł. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Plan zł Wydatki zł Realizacja 58,59 % Na ogólną kwotę wydatków ośrodka składają się środki na: - zadania przejęte do realizacji na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego zł, - zadania realizowane ze środków dotacyjnych na realizację projektu Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego zł, - zadania własne pozostałe zł. 18

19 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w I półroczu przeprowadził następujące kursy doskonalące: - Podstawy obsługi komputera, - Podstawy tworzenia stron www, kursy kwalifikacyjne: - oligofrenopedagogika, - kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, kursy nadające uprawnienia: - instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, - wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce, sprawy wychowawcze, awans zawodowy. W ramach rozdziału kontynuowano realizację projektu Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ełckim, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2010/2011 poprzez wsparcie 70 nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach związanych z elektroniką, mechatroniką, informatyką, hotelarstwem, turystyką, geodezją, logistyką oraz ochroną środowiska. Wydatki w wysokości zł obejmują wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zakup materiałów, wyjazdy studyjne nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wydatki zł Realizacja 17,59 % Projekt ARCHIMEDES finansowany jest ze środków krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe (15 %) pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe w ramach PO Kapitał Ludzki (85 %). Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych, technologii informacyjno komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości. Realizowany jest w trzech szkołach: Zespole Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych. W 2011r. uczniowie brali udział w zajęciach laboratoryjnych z matematyki, fizyki, chemii i biologii podczas wyjazdów do Warszawy (Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska) i do Szwajcarii. Zorganizowano również Konkurs Matematyczny dla wszystkich uczestników projektu. Łączne wydatki I półrocza wyniosły zł i pokryły: wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, zakup materiałów biurowych i papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć, opłatę za wyjazd uczniów na zajęcia laboratoryjne i wyżywienie, ubezpieczenie uczniów podczas wyjazdu, delegacje uczniów na wyjazd na konkurs. Od grudnia 2009r. rozpoczęto realizację projektu Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem jest podjęcie zatrudnienia i samozatrudnienia przez bezrobotnych mieszkańców powiatu ełckiego. Planowane zakończenie projektu 30 kwietnia przesunięto na 30 czerwca po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. W okresie sprawozdawczym wykonano kontrole i monitoring prowadzonej przez beneficjentów projektu działalności gospodarczej. Na bieżąco zbierano i analizowano 19

20 dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności. W I półroczu 2011r. wydatkowano środki w wysokości zł, z czego większość stanowiły wynagrodzenia zespołu zarządzającego. Ponadto wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.: - wypłaty wynagrodzeń nauczycielom: za realizację grantów edukacyjnych To lubię zł oraz ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 450 zł, - zakupu publikacji dla Wydziału Polityki Społecznej, nagród rzeczowych dla finalistów Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Prawo Jazdy 2011, laureatów olimpiad przedmiotowych oraz dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat zł, - zakupu usług związanych z organizacją powiatowych uroczystości, m.in.: zakończeniem roku szkolnego 2010/2011, wykonaniem Przewodnika gimnazjalisty w związku z rekrutacją uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, udziałem uczniów w kampusie tematycznym Poławiacze pereł, opłatą abonamentu na użytkowanie programu Prawo oświatowe, realizacją projektu Moja szkoła jest medialna zł. W ramach wydatków rozdziału kwota zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów. Wykonanie w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco: - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - I Liceum Ogólnokształcące zł, - Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych zł. W ramach kwoty zł udzielone zostały dotacje na realizację poniższych zadań: Zadania z zakresu oświaty i wychowania 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z/s w Ełku przy ul. Małeckich 2/9 2. Hufiec ZHP Ełk 3. z/s w Ełku przy ul. Małeckich 2 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Starych Juchach przy ul. Ełckiej 8 4. Stowarzyszenie Rodzina Rodzin w Ełku z/s w Ełku przy ul. Grota Roweckiego 2/46 5. Towarzystwo Edukacyjno Kulturalne Sobótka z/s w Starych Juchach przy ul. Ełckiej 8 To Twoje życie myśl pozytywnie, działaj konstruktywnie Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie w życiu młodego człowieka Palcem Po Globusie Konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. Żyje się tylko raz Taniec Modlitwa Duszy Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: zł zł zł zł zł zł W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim. Inwestycja została wstrzymana do momentu pozyskania nowego źródła dofinansowania. 20

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 8 do Uchwały Nr II.19.2014 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 22 grudnia 2014r.

Zał. Nr 8 do Uchwały Nr II.19.2014 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 22 grudnia 2014r. Zał. Nr 8 do Uchwały Nr II.19.2014 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 22 grudnia 2014r. Uzasadnienie zmian Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.261.2014 z dnia 29.10.2014r.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcjonuje. Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcjonuje. Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany Objaśnienia do załącznika Nr 7 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 12/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR 12/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo