OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r."

Transkrypt

1 OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1

2 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły ,86 zł, natomiast wydatki ,97 zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami, wg stanu na dzień r. wynosiła ,89 zł i była spowodowana głównie specyfiką niektórych zadań, powodującą wydatkowanie środków głównie w II półroczu np. remonty i modernizacje dróg, inwestycje. Po zamknięciu roku 2010 z rozliczeń kredytowych ubiegłych lat pozostała kwota ,00 zł. W I półroczu rozchody (raty spłaconych kredytów i pożyczek) ogółem wyniosły ,90 zł. Obciążenie kredytowe na koniec czerwca 2011r. wyniosło ,33 zł. Szczegółowy wykaz dochodów za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 1. Zbiorczy wykaz wydatków za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 2. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 3a. Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 4. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za I półrocze 2011r. przedstawia tabela nr 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za I półrocze 2011r. nie zawiera informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art. 265 ustawy o finansach publicznych, ponieważ Powiat nie ma takich jednostek. DOCHODY Z zaplanowanych dochodów ogółem zł zrealizowano ,86 zł, tj. 47,42 %. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,49 zł, a dochody majątkowe ,37 zł. Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy źródła: dotacje, subwencje, dochody własne. Przeważający udział w dochodach stanowią dotacje i subwencje (81,08 %). Dotacje spłynęły do budżetu w 39,43 %, przy czym dotacje z administracji rządowej w 51,25 %. Subwencje w I półroczu wyniosły 59,50 % rocznego planu. Dochody własne wykonano w I półroczu w 33,42 %. DOTACJE Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na: - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 2

3 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pierwszą grupę dotacji otrzymano w 51,25 % ( zł), przy czym środki na kwalifikację wojskową w 100 % (realizacja zadań w I półroczu). Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło zł, tj. 41,66 %. Były to dotacje na domy pomocy społecznej (49,53 %). W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu otrzymano środki w wysokości zł na inwestycje drogowe. Dotacje otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień wpłynęły w 18,50 % ( zł). Są to wpływy od gmin na inwestycje drogowe ( zł) i inwestycje w KPPSP ( zł). W I półroczu zawarto porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących. Zaawansowanie przekazywania dotacji na realizację tych zadań ogółem wynosiło 47,83 %. Podpisano też umowy z dysponentami państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Wykonanie pierwszej grupy wyniosło 14,14 % planu, natomiast dotacje na zadania inwestycyjne do r. nie wpłynęły. Wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości zł na realizację bieżących wydatków oraz zł na realizację wydatków majątkowych. SUBWENCJE Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych zł (59,50 %) składają się: 1. część oświatowa subwencji ogólnej zł (61,04 % rocznego planu), 2. uzupełnienie subwencji ogólnej zł (100 % rocznego planu), 3. część wyrównawcza subwencji ogólnej zł (50 % rocznego planu), 4. część równoważąca subwencji ogólnej zł (50 % rocznego planu). DOCHODY WŁASNE W I półroczu pozyskano zł dochodów własnych, tj. 33,42 % rocznego planu. Na dochody własne składają się: 1. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - w podatku dochodowym od osób fizycznych realizacja wynosi zł, czyli 42,84 % zaplanowanej kwoty, - w podatku dochodowym od osób prawnych realizacja wynosi zł, tj. 35,36 % rocznego planu, 2. Dochody z majątku: 3

4 Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu zostały wykonane w 9,21 % i wyniosły zł. 3. Pozostałe dochody, to m.in.: a) wpływy z usług (w rozdziale domy pomocy społecznej 51,81 % wykonania), b) odsetki na rachunkach bankowych (89,44 % wykonania), c) wpływy z opłaty komunikacyjnej (45,26 % wykonania). Wpływy z usług wyniosły zł. Powyższe dochody są osiągane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu pomocy społecznej. Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w I półroczu zł. Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły zł, tj. 45,26 % rocznego planu. Pozostałe zaplanowane dochody realizowane były w różnym stopniu: wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości zł, wpływy z Funduszu Pracy refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach związane jest ze specyfiką i terminem realizacji zadań. Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1. 4

5 WYDATKI Z zaplanowanych wydatków ogółem zł zrealizowano zł, tj. 38,19 % rocznego planu. Wydatki bieżące wyniosły ,85 zł (46,79 %), zaś wydatki majątkowe ,12 zł (12,07 %). Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan zł Wydatki zł Realizacja 48,59 % W ramach rozdziału wydatkowano kwotę zł na: aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Mrozy Wielkie, gmina Ełk zł, podział w celu wydzielenia działki pod zabudowaniami (obręb Bajtkowo, gmina Ełk) i okazanie granicy działki (obręb Mostołty, gmina Ełk) przed nadaniem na własność osobom, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa zł. Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna Plan zł Wydatki zł Realizacja 49,43 % W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota zł. W I półroczu wydatkowano kwotę zł na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesienie i prowadzenie upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Plan zł Wydatki 941 zł Realizacja 37,65 % Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W I półroczu wydatkowano kwotę 941 zł na zwrot kosztów delegacji dla inspektora prowadzącego sprawy z zakresu gospodarki leśnej wykonującego pracę w terenie prywatnym samochodem. 5

6 Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg Plan zł Wydatki zł Realizacja 16,46 % Z planowanych wydatków w wysokości zł wydatkowano w ciągu I półrocza kwotę zł, co stanowi 16,46 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty zostały pokryte wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę zł. Wydatki bieżące w kwocie zł dotyczyły zakupu materiałów (mieszanki piaskowo solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, pospółki, sadzonek drzew, oleju opałowego, materiałów do remontów dróg, paliwa, elektrody, części do ciągnika, motopompy), opłat za profilowanie równiarką nawierzchni żwirowych i gruntowych, naprawy sprzętu i pojazdów, usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości), zakupu energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych oraz różnych opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników. W ramach wydatków bieżących w I półroczu przeprowadzono remonty dróg nawierzchni gruntowych i żwirowych ( zł). W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę zł na inwestycje wieloletnie: - przebudowa ulicy Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do granicy miasta Ełk w kwocie zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie zł, dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie zł, - przebudowa drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 Monety Zdedy Mostołty Ełk na odcinkach w miejscowościach Tracze, Mąki, Szarejki w gminie Ełk w kwocie zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie zł, dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie zł. Realizacja pozostałych inwestycji rocznych i wieloletnich zostanie zakończona w II półroczu. Rozdział Drogi publiczne gminne Starostwo Powiatowe Plan zł Wydatki 0 zł Realizacja 0 % Zaplanowane środki do przekazania w formie dotacji dla Gminy Ełk, Kalinowo i Gminy Miasta Ełk w wysokości ogółem zł zostaną zrealizowane w II półroczu. Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6

7 Plan zł Wydatki zł Realizacja 22,46 % Środki w wysokości zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 1. Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki z/s w Buczkach 2 2. Stowarzyszenie Adelfi z/s w Ełku przy ul. Armii Krajowej 6/9 Ełckie Wodne Ochotnicze 3. Pogotowie Ratunkowe z/s w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej 10 Kurs kwalifikacyjny na ratownika WOPR Rowerem przez Powiat Ratownictwo wodne w powiecie ełckim Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: zł zł zł zł W ramach zaplanowanej inwestycji Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego wykonano następujące prace: roboty ziemne i fundamentowe pod wiaty, ogrodzenie i remont cokołu, nawierzchnie chodników, zewnętrzna instalacja sanitarna, oświetlenie zewnętrzne. Łączne wydatki wyniosły zł. Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wydatki zł Realizacja 44,39 % W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup koszulek i czapeczek z logo Powiatu Ełckiego dla drużyny Starostwa Powiatowego w Ełku biorącej udział w II Wyścigach Smoczych Łodzi, zakup lampionów latających, pucharu, biletów na przejazd EKW (2.674 zł) oraz wykonanie statuetek, obsługę imprezy II Wyścigów Smoczych Łodzi, wynajem łodzi, wywołanie zdjęć do Galerii przy Kominku ( zł). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan zł Wydatki zł Realizacja 28,16 % W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano zł. Środki wydatkowano na: - 3 operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości Skarbu Państwa zł, - 2 ogłoszenia w prasie lokalnej 127 zł, - opłaty za eksploatację i światło lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ełku 476 zł, - zaliczkę na wydatki komornika sądowego 50 zł, - usługi remontowe 230 zł, 7

8 - podatek od nieruchomości 37 zł, - opłaty na rzecz jednostek budżetowych 8 zł. W ramach wydatków ze środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano kwotę zł, m.in. na: - opłaty za księgi wieczyste, - ogłoszenia w prasie lokalnej, - opłaty za sporządzenie 4 operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości, - zaliczkę za wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36, - opłaty za monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku oraz dzierżawę nadajnika, - opłatę za akt notarialny, - podatek od nieruchomości. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan zł Wydatki 0 zł Realizacja 0 % Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na dofinansowanie założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Prostki. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan zł Wydatki zł Realizacja 17,30 % W I półroczu 2011r. wydatkowano zł na: materiały i wyposażenie zł, opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę zł, zakup usług remontowych 566 zł, szkolenia pracowników 250 zł, zakup usług pozostałych zł, w tym m.in.: modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mrozy Wielkie, gmina Ełk ( zł), założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Ełk ( zł). Rozdział Nadzór budowlany Plan zł Wydatki zł Realizacja 51,50 % 8

9 Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za I półrocze 2011r. wynosi zł, co stanowi 51,50 % zaplanowanej kwoty. Na wydatki rzeczowe jednostki składają się: - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych 4,50 pracowników w przeliczeniu na etaty i pochodne od wynagrodzeń zł, - odpisy na ZFŚS zł, - zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody zł, - usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd techniczny i mycie samochodu służbowego zł, - opłaty usług telekomunikacyjnych 931 zł, - opłaty usług internetowych 387 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż zł, - opłacenie składki rocznej ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu służbowego zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan zł Wydatki zł Realizacja 58,02 % Wydatkowane środki w wysokości zł dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają Starostwo Powiatowe. Wykonanie w I półroczu przewyższyło o zł kwotę otrzymanej dotacji. Na dofinansowanie tego zadania Powiat przeznaczył w/w środki z dochodów własnych. Rozdział Rada Powiatu Plan zł Wydatki zł Realizacja 41,84 % Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet oraz zwrotem kosztów podróży i delegacji Radnym. Wydatki te wyniosły zł. Pozostałe wydatki związane są m.in. z zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratą prasy (2.647 zł), szkoleniami radnych (394 zł). Pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe. 9

10 Rozdział Starostwo Powiatowe Plan zł Wydatki zł Realizacja 50,39 % Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego za I półrocze 2011r. wynosi zł, co stanowi 50,39 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie wydatkowano zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 65,72 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły zł. Podstawowe wydatki rzeczowe Starostwa Powiatowego: - zakup materiałów i wyposażenia (druków Wydziału Komunikacji, tablic rejestracyjnych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, art. spożywczych na reprezentacje, czasopism, drobnego wyposażenia stanowisk pracy, materiałów do bieżącej konserwacji budynku, paliwa do samochodu, kwiatów) zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody zł, - usługi remontowe, w tym remonty pomieszczeń biurowych, usługi serwisowe, drobne naprawy i przeglądy sprzętu biurowego zł, - usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, gastronomiczne, hotelowe, hydrauliczne, stolarskie, wykonanie pieczątek, odśnieżanie dachów, konserwacja windy i klimatyzatorów, wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych, udział w konferencjach i szkoleniach, czynsz dzierżawy kserokopiarki kolorowej zł, - podróże służbowe krajowe członków zarządu i pracowników starostwa zł, - opłaty usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii komórkowej i stacjonarnej zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano zł na: zakup sprzętu komputerowego (5.684 zł), zakup samochodu osobowego ( zł) i zakup kopiarek ( zł). Rozdział Kwalifikacja wojskowa Plan zł Wydatki zł Realizacja 99,97 % W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i osób zatrudnionych do obsługi komisji ( zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (1.188 zł), zakup środków czystości (58 zł), usługi pralnicze, opłaty badań lekarskich (1.025 zł). 10

11 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan zł Wydatki zł Realizacja 49,39 % W ramach wydatków ogółem kwotę zł wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia zł, w tym: zakup nagród, fajerwerków (współorganizacja Światełka do nieba podczas XIX finału WOŚP w Ełckim Centrum Kultury), zakup książki i płyty CD dotyczących pism i przemówień okolicznościowych i promocyjnych, roll-upa i pokrowca z logo Powiatu Ełckiego, - zakup usług pozostałych zł, w tym: promocja Powiatu w prasie ( Nasz Ełk, Rozmaitości Ełckie, Ełcka Gazeta Powiatowa ), mediach (Radio 5) i internecie (www.wm.pl), wydruki zaproszeń na różne uroczystości powiatowe, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, promocja imprez powiatowych w Telegazecie Ełckiej, wymiana plansz w pylonie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ełku, dodruk kalendarzy, usługi gastronomiczne i szkoleniowe, - wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło na wykonanie kartek wielkanocnych 500 zł. W ramach rozdziału realizowany jest projekt egoturystyka.pl produkt turystyczny Krainy EGO. W I półroczu wydatkowo kwotę zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach projektu, (tj. wynagrodzenia administratora portalu, specjalisty ds. turystyki, historii i kultury, specjalisty ds. przyrody i ekologii, specjalisty ds. aktualności, fotografii i relacjonowania wydarzeń, koordynatora Ełk, koordynatora Gołdap, koordynatora Olecko), usługi pozostałe (usługi związane z organizacją seminarium branżowego Gastronomia w Gołdapi i organizacją wyjazdu na targi turystyczne ITB Berlin, publikacja artykułów promocyjnych w prasie branżowej, wykonanie gadżetów promocyjnych) oraz usługi tłumaczenia treści portalu egoturystyka.pl. Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wydatki zł Realizacja 69,76 % W ramach wydatków rozdziału opłacono składki członkowskie Stowarzyszenia Euroregion Niemen, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Szesnastka, Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin, Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana. Łącznie na ten cel wydatkowano zł. Wydatki w wysokości zł związane były z realizacją zadania Plaża wiejska w każdej gminie Powiatu Ełckiego. Stawiam na przedsiębiorczość jest projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanym do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz zamieszkujących jeden z trzech powiatów: ełcki, olecki bądź gołdapski. W I półroczu wypłacono 4 dotacje inwestycyjne na rozwój działalności i 22 dotacje częściowe, udzielono wsparcia pomostowego oraz doradztwa indywidualnego 46 osobom. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem wydatkowano środki w wysokości zł. Łączne wydatki w I półroczu w ramach projektu wyniosły zł. 11

12 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Policji Plan zł Wydatki zł Realizacja 40,24 % W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości zł na służby prewencyjne na terenie Akwenu Selment Wielki i okolic oraz zł na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan zł Wydatki zł Realizacja 51,67 % Otrzymane środki finansowe zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń oraz niżej wymienione wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. W ramach posiadanych środków zrealizowano następujące zadania: - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego, transportowego, - częściowe serwisowanie sprzętu specjalistycznego. Główną pozycję w wydatkach jednostki zajmują wynagrodzenia osobowe i na koniec pierwszego półrocza wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły zł. Na pozostałe bieżące wydatki jednostki składają się m.in.: - gratyfikacje urlopowe zł, - równoważnik za umundurowanie zł, - równoważnik za brak lokalu mieszkalnego zł, - równoważnik za remont lokalu mieszkalnego zł, - przedmioty i materiały administracyjno biurowe, mapy, prasa, literatura zł, - paliwo zł, - przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież specjalna zł, - naprawa samochodów, usługi remontowe, konserwacja pomieszczeń i budynków, naprawa uzbrojenia oraz pozostałego sprzętu zł, - usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy, badania techniczne pojazdów zł. Środki w wysokości zł przeznaczono na zakup wentylatora spalinowego oraz sprzętu (pneumatyczne poduszki wysokociśnieniowe) oraz zł uzyskano od Gminy Miasta Ełk na zakup sprzętu ratownictwa medycznego (fantomy, defibrylator, butle, stabilizator głowy). Rozdział Obrona cywilna Starostwo Powiatowe Plan zł Wydatki zł Realizacja 27,24 % W ramach wydatkowanej kwoty zł zakupiono nagrody dla uczestników olimpiady z wiedzy o obronie cywilnej i druki ankiet. 12

13 Rozdział Zarządzanie kryzysowe Plan zł Wydatki zł Realizacja 40,98 % W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wydatki zł Realizacja 56,50 % Kwota zł została przeznaczona na zakup materiałów prewencyjnych (współpraca z Komendą Powiatową Policji w Ełku w zakresie działań prewencyjno edukacyjnych propagujących bezpieczne zachowania), nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom i uczestników eliminacji powiatowych konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Festynu Rodzinnego Razem bezpieczniej oraz pucharów dla zwycięzców Zawodów Strzeleckich. Ponadto wykonano kamizelki odblaskowe do programu prewencyjnego Bezpieczny Senior oraz poniesiono koszty związane z organizacją Zawodów Strzeleckich (1.266 zł). Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan zł Wydatki zł Realizacja 41,27 % Na ogólną kwotę wydatków rozdziału złożyły się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz obligacji Powiatu Ełckiego za okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Ochrony Środowiska, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Środki w szczególności wydatkowano na: odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 978 zł, w tym: - od pożyczki w WFOŚiGW na inwestycję w Zespole Szkół Nr zł, - od pożyczki w WFOŚiGW na inwestycje w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 209 zł, - od pożyczki w WFOŚiGW na wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej 143 zł. odsetki od samorządowych papierów wartościowych zł, z czego spłacono odsetek od wyemitowanych obligacji w: - Banku Gospodarstwa Krajowego serii F i G zł, - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. serii H, I, J zł. 13

14 Spłata odsetek od wyemitowanych pozostałych obligacji nastąpi w II półroczu. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan zł Wydatki 0 zł Realizacja 0 % Zaplanowana kwota zł związana jest z udzieleniem poręczenia pożyczki Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Plan zł Środki z rezerw po rozdysponowaniu stają się wydatkami w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Do rozdysponowania w II półroczu pozostało zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Plan zł Wydatki zł Realizacja 47,50 % Gimnazja Plan zł Wydatki zł Realizacja 58,29 % Gimnazja specjalne Plan zł Wydatki zł Realizacja 48,54 % Licea ogólnokształcące Plan zł Wydatki zł Realizacja 50,67 % Licea ogólnokształcące specjalne Plan zł Wydatki zł Realizacja 53,82 % 14

15 80123 Licea profilowane Plan zł Wydatki zł Realizacja 57,86 % Szkoły zawodowe Plan zł Wydatki zł Realizacja 41,14 % W ramach w/w rozdziału zaplanowano kontynuację projektu pod nazwą Szkoła na miarę XXI wieku nowoczesne pracownie zawodowe w powiecie ełckim. W czerwcu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wyposażenie pracowni komputerowych w sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie oraz na budowę bezprzewodowej sieci lokalnej, a także rozpoczęły się prace związane z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych. W I półroczu wydatków na ten cel nie poniesiono Szkoły zawodowe specjalne Plan zł Wydatki zł Realizacja 46,17 % W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki: Zespół Szkół Nr 1 Jednostka realizowała zadania w 20 oddziałach, liczba uczniów zespołu 420, liczba etatów kalkulacyjnych 50,65, w tym pedagogicznych 41,65. Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszące ogółem zł, to zakup energii ( zł), materiałów biurowych, gospodarczych, do remontów sal lekcyjnych, prasy, odzieży roboczej, paliwa, drobnego wyposażenia ( zł) oraz sprzątanie, dozór obiektów jednostki, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy techniczne ( zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji kontynuację projektu Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. Planowane zakończenie inwestycji na dzień 30 czerwca 2011r. zostało przesunięte z powodu usterek technicznych. W I półroczu wykonano prace wykończeniowe związane z bieżnią i rozbiegami, nawierzchnią boisk, trybun, zagospodarowaniem terenu, budynkiem sanitarno szatniowym, ogrodzeniem oraz inne prace wykończeniowe. Łącznie wydatkowano zł. Zespół Szkół Nr 2 Jednostka realizowała zadania w 35 oddziałach, liczba uczniów zespołu 887, liczba etatów kalkulacyjnych 75,89, w tym pedagogicznych 59,24. W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę ogółem zł. Poniesiono wydatki związane z opłatą energii cieplnej, elektrycznej, rozmów telefonicznych oraz zakupiono materiały do napraw sprzętu, środki czystości, materiały kancelaryjne, druki szkolne, drobny sprzęt, opłacono badania i szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, abonament za programy komputerowe, dostęp do internetu, konserwacja nawierzchni boiska Orlik

16 Zespół Szkół Nr 3 Jednostka realizowała zadania w 19 oddziałach, liczba uczniów zespołu 391, liczba etatów kalkulacyjnych 67,06, w tym pedagogicznych 49,31. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły zł. W ramach środków pozapłacowych były opłacone faktury związane z energią cieplną, energią elektryczną, gazem, wodą itp. Zakupiono materiały piśmiennicze, materiały do remontów i napraw, środki czystości, paliwo do kosiarki, drobne wyposażenie. Ponadto wykonano plakaty reklamowe szkoły, opłacono usługi introligatorskie, abonamentowe, medyczne, internetowe, telekomunikacyjne, naprawę komputerów i serwera. Szkoła realizowała program COMENIUS 2010/2012, w ramach którego poniesiono wydatki w wysokości zł. Związane one były z zakupem materiałów biurowych i aparatu cyfrowego, wykonaniem zdjęć, opłatą usług drukarskich i transportowych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego prowadzone są zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym, Liceum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Liczba etatów kalkulacyjnych wynosi 84,00, w tym 67,00 pedagogicznych. W ośrodku jest 226 uczniów, którzy uczą się w 21 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły zł. Pozostałe wydatki związane były m.in. z zakupem materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, paliwa, opłatami za energię, usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz niezbędnymi wydatkami bieżącymi. Zespół Szkół Nr 5 Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona jest w ramach 26 oddziałów. Liczba uczniów zespołu 532, liczba etatów kalkulacyjnych 62,61, w tym pedagogicznych 48,61. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły zł. W ramach przyznanych środków zakupiono materiały i wyposażenie, w tym materiały do remontów i napraw, sprzęt i wyposażenie szkolne, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne i wywóz śmieci. Zespół Szkół Nr 6 Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 20 oddziałach, gdzie uczyło się 441 uczniów. Liczba etatów kalkulacyjnych 69,56, w tym pedagogicznych 53,56. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu wyniosły zł. Na pozostałą kwotę wydatków złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, paliwa, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, druków do księgowości i kancelarii, drobnego wyposażenia, opłaty pocztowe, za odprowadzenie ścieków i nieczystości, przeglądy, energię elektryczną, cieplną, wodę oraz gaz. Wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu. Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych realizował zadania w 20 oddziałach. Liczba uczniów zespołu 356, liczba etatów kalkulacyjnych 48,24, w tym pedagogicznych 35,31. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły zł i były główną pozycją wydatków. W ramach zakupu pomocy naukowych nabyto niezbędne lektury oraz czasopisma do biblioteki oraz pomoce naukowe. Ponadto zakupiono 16

17 materiały biurowo kancelaryjne, do remontów i konserwacji, środki czystości. Pozostałe usługi to m.in. wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi internetowe, pocztowe i opłaty abonamentu RTV i za użytkowanie programów komputerowych. Ponadto wykonano remont klasopracowni na II piętrze budynku szkoły. I Liceum Ogólnokształcące Jednostka realizowała zadania w 23 oddziałach, liczba uczniów 626, liczba etatów kalkulacyjnych 69,80, w tym pedagogicznych 56,30. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości zł. Opłacono rachunki za energię na kwotę zł, pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów do remontów bieżących i konserwacji, artykułów biurowych, prasy, wyposażenia w sprzęt (9.966 zł), ochroną i dozorowaniem mienia, odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi i za użytkowanie programów komputerowych (8.357 zł). W ramach usług remontowych dokonano drobnych napraw oraz konserwacji sprzętu szkolnego, wyposażenia i instalacji. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w 27 oddziałach. Liczba uczniów jednostki 526, liczba etatów kalkulacyjnych 38,61, w tym pedagogicznych 24,11. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w I półroczu 2011r zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, prenumeraty gazet, wydatkowano kwotę zł. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę zł opłacono usługi pocztowe, ochronę mienia i dozorowanie, sprzątanie szkoły, przeglądy gaśnic, obsługę informatyczną, promocję placówki oraz inne niezbędne wydatki bieżące. Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek W I półroczu 2011r. Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku przekazano dotację na 76 uczniów w wysokości zł ( zł szkoła podstawowa oraz zł gimnazjum). Podstawę naliczenia dotacji stanowiła wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 na uczniów w/w szkół. szkoły niepubliczne Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację w kwocie zł. W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco: licea ogólnokształcące zł, szkoły zawodowe zł. Podstawą do naliczenia dotacji była wartość miesięcznej dotacji dla słuchaczy szkół dla dorosłych stanowiąca równowartość 50 % kwoty miesięcznych wydatków bieżących ustalonych w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2011 na słuchacza: V Liceum Ogólnokształcącego w Ełku (56,61 zł), Szkoły Policealnej nr 7 w Ełku oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Ełku (75,64 zł). Dotację dla szkoły policealnej dla młodzieży naliczono zaliczkowo w kwocie 103,83 zł, następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, po ustalaniu wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższy samorząd prowadzący taki sam rodzaj i typ szkoły (Białystok), wyrównano za okres styczeń marzec do kwoty 177 zł. 100 % środków otrzymanych przez Powiat Ełcki na ucznia technikum dla 17

18 młodzieży w części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. (504,58 zł) przekazano na uczniów technikum dla młodzieży. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Plan zł Wydatki zł Realizacja 8,57 % W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w I półroczu 2011 roku zatrudnione są 62 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 38,61 etatu, w tym 18 nauczycieli na pełny etat, 6,11 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych, pracownicy administracji i obsługi 14,50 etatu. Liczba oddziałów w Centrum Kształcenia Praktycznego kształtuje się na poziomie 18, a w Centrum Kształcenia Ustawicznego 9, co daje w sumie 27 oddziały. Liczba uczniów w CKP wynosi 338, w szkołach dla dorosłych uczy się 188 osób. Ogólna suma osób uczących się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku wynosi 526. Wydatki jednostki związane są z opłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników ( zł), ochroną mienia i dozorowaniem, obsługą informatyczną, zakupem materiałów biurowych, druków szkolnych, prasy, nagród dla uczniów i drobnego wyposażenia, przeglądami. W ramach zaplanowanych środków inwestycyjnych nie poniesiono żadnych kosztów w I półroczu. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan zł Wydatki zł Realizacja 57,70 % Środki w wysokości zł wydatkowano na: - sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku zł, - częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia dla nauczycieli doradców metodycznych zł, - kursy i szkolenia nauczycieli zł. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Plan zł Wydatki zł Realizacja 58,59 % Na ogólną kwotę wydatków ośrodka składają się środki na: - zadania przejęte do realizacji na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego zł, - zadania realizowane ze środków dotacyjnych na realizację projektu Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego zł, - zadania własne pozostałe zł. 18

19 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w I półroczu przeprowadził następujące kursy doskonalące: - Podstawy obsługi komputera, - Podstawy tworzenia stron www, kursy kwalifikacyjne: - oligofrenopedagogika, - kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, kursy nadające uprawnienia: - instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, - wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce, sprawy wychowawcze, awans zawodowy. W ramach rozdziału kontynuowano realizację projektu Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ełckim, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2010/2011 poprzez wsparcie 70 nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach związanych z elektroniką, mechatroniką, informatyką, hotelarstwem, turystyką, geodezją, logistyką oraz ochroną środowiska. Wydatki w wysokości zł obejmują wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zakup materiałów, wyjazdy studyjne nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wydatki zł Realizacja 17,59 % Projekt ARCHIMEDES finansowany jest ze środków krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe (15 %) pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe w ramach PO Kapitał Ludzki (85 %). Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych, technologii informacyjno komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości. Realizowany jest w trzech szkołach: Zespole Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych. W 2011r. uczniowie brali udział w zajęciach laboratoryjnych z matematyki, fizyki, chemii i biologii podczas wyjazdów do Warszawy (Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska) i do Szwajcarii. Zorganizowano również Konkurs Matematyczny dla wszystkich uczestników projektu. Łączne wydatki I półrocza wyniosły zł i pokryły: wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, zakup materiałów biurowych i papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć, opłatę za wyjazd uczniów na zajęcia laboratoryjne i wyżywienie, ubezpieczenie uczniów podczas wyjazdu, delegacje uczniów na wyjazd na konkurs. Od grudnia 2009r. rozpoczęto realizację projektu Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem jest podjęcie zatrudnienia i samozatrudnienia przez bezrobotnych mieszkańców powiatu ełckiego. Planowane zakończenie projektu 30 kwietnia przesunięto na 30 czerwca po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. W okresie sprawozdawczym wykonano kontrole i monitoring prowadzonej przez beneficjentów projektu działalności gospodarczej. Na bieżąco zbierano i analizowano 19

20 dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności. W I półroczu 2011r. wydatkowano środki w wysokości zł, z czego większość stanowiły wynagrodzenia zespołu zarządzającego. Ponadto wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.: - wypłaty wynagrodzeń nauczycielom: za realizację grantów edukacyjnych To lubię zł oraz ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 450 zł, - zakupu publikacji dla Wydziału Polityki Społecznej, nagród rzeczowych dla finalistów Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Prawo Jazdy 2011, laureatów olimpiad przedmiotowych oraz dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat zł, - zakupu usług związanych z organizacją powiatowych uroczystości, m.in.: zakończeniem roku szkolnego 2010/2011, wykonaniem Przewodnika gimnazjalisty w związku z rekrutacją uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, udziałem uczniów w kampusie tematycznym Poławiacze pereł, opłatą abonamentu na użytkowanie programu Prawo oświatowe, realizacją projektu Moja szkoła jest medialna zł. W ramach wydatków rozdziału kwota zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów. Wykonanie w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco: - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy zł, - Zespół Szkół Nr zł, - Zespół Szkół Nr zł, - I Liceum Ogólnokształcące zł, - Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych zł. W ramach kwoty zł udzielone zostały dotacje na realizację poniższych zadań: Zadania z zakresu oświaty i wychowania 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z/s w Ełku przy ul. Małeckich 2/9 2. Hufiec ZHP Ełk 3. z/s w Ełku przy ul. Małeckich 2 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Starych Juchach przy ul. Ełckiej 8 4. Stowarzyszenie Rodzina Rodzin w Ełku z/s w Ełku przy ul. Grota Roweckiego 2/46 5. Towarzystwo Edukacyjno Kulturalne Sobótka z/s w Starych Juchach przy ul. Ełckiej 8 To Twoje życie myśl pozytywnie, działaj konstruktywnie Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie w życiu młodego człowieka Palcem Po Globusie Konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. Żyje się tylko raz Taniec Modlitwa Duszy Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: zł zł zł zł zł zł W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim. Inwestycja została wstrzymana do momentu pozyskania nowego źródła dofinansowania. 20

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo