Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013"

Transkrypt

1 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje: 1 W budżecie Miasta Leszna na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie dochodów o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie wydatków o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1.772,00 zł ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości ,67 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym: 1) dochody miasta w wysokości ,67 zł, 2) dochody powiatu w wysokości ,00 zł ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie ,67 zł i dochody majątkowe w kwocie ,00 zł ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

2 4. 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie ,00 zł ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości ,67 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki miasta w wysokości ,67 zł, 2) wydatki powiatu w wysokości ,00 zł ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieżące kwotę ,67 zł, 2) wydatki majątkowe kwotę ,00 zł, jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały ust. 3 pkt 3 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały 8. 2 ust. 3 pkt 6 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie ,00 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie ,00 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku w kwocie zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, jak w załączniku nr 9 do uchwały Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, kredytu i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta

3 Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczki z lat ubiegłych Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje 5 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł, 2) z pożyczki w wysokości ,00 zł, 3) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł, 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na: 1) wykup obligacji w wysokości ,00 zł, 2) spłatę pożyczki w wysokości ,00 zł, 3) spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje 8 Tworzy się rezerwy: 1) ogólna w kwocie ,00 zł, 2) celowa w kwocie ,00 zł, z tego: - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie ,00 zł, - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie ,00 zł W Załączniku nr 1 Plan dochodów na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W Załączniku nr 2 Plan wydatków na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4 4. Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 8 Wydatki majątkowe na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 8/1 Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 8. Załącznik nr 8/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 9. Załącznik nr 8/3 Zakupy inwestycyjne na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik nr 8/4 Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 10 Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. 13. Załącznik nr 11 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały. 14. Załącznik nr 11/1 Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały. 15. Załącznik nr 13 Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały. 16. Załącznik nr 14 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

5 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Tadeusz Pawlaczyk

6 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej. 1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 1 Plan dochodów na 2013 rok do uchwały budżetowej zadania miasta Proponowane zmiany polegają na: a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego, b) zwiększeniu w dz. 758 rozdz o kwotę zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r., c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu niewykorzystania lub przewidywanego niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku z przeznaczeniem na: zadania bieżące w kwocie zł, z tego: opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne w kwocie zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych na indywidualnych konstrukcjach w celu oznakowania Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w kwocie zł, opracowania projektowe w kwocie zł, z tego: sporządzenie projektu budowlanego na budowę nawierzchni w ul. Kiepury (kwota zł) oraz sporządzenie szczegółowej koncepcji przedprojektowej rewitalizacji al. J. Słowackiego (kwota zł), zadania inwestycyjne w kwocie zł, z tego: przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej w kwocie zł, z tego: przebudowa ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w wysokości zł oraz przebudowa al. 21-go Października na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Unii Europejskiej w wysokości zł, budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w kwocie zł dot. sporządzenia projektów budowy oświetlenia drogowego w ul. Kąkolewskiej, ul. Osieckiej i ul. Rejtana, zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach w kwocie zł, d) zwiększenie w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu planowanych wyższych wpływów środków na realizację projektu pn.: Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa ( ), e) zwiększeniu w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu włączenia środków europejskich na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: Daj sobie szansę w ramach Programu

7 Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz i rozdz o kwotę zł z tytułu wystawienia przez ENEA S.A. faktury korygującej dotyczącej zużycia energii elektrycznej w roku 2012 dla Szkoły Podstawowej nr 9, g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji, h) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu wystawienia przez ENEA S.A. faktury korygującej dotyczącej zużycia energii elektrycznej w roku 2012 dla Przedszkola Miejskiego nr 19, i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł z tytułu dochodów uzyskiwanych jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego oraz organ właściwy wierzyciela na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, j) zwiększeniu w dz. 853 rozdz o kwotę zł z tytułu włączenia środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: Daj sobie szansę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, k) zwiększeniu w dz. 926 rozdz o kwotę zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadnia pn.: Budowa lodowiska sztucznego mrożonego (44x27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie na podstawie pisma Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego nr DS z dnia 23 kwietnia 2013 r. Na podstawie ww. pisma w 2014 roku Miasto na realizację zadania otrzyma środki finansowe w wysokości zł, l) zmiany pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz i rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 3 czerwca 2013 r. 2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 1 Plan dochodów na 2013 rok do uchwały budżetowej zadania powiatu Proponowane zmiany polegają na: a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego, b) zwiększeniu w dz. 754 rozdz o kwotę zł z tytułu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu bus z wyposażeniem (kwota zł) oraz na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu (kwota zł), c) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz o kwotę zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 zgodnie z pismem nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14 lutego 2013 r.,

8 d) zwiększenie w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu przewidywanego niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza Trasa P-P, z tego: środki stanowiące udział własny w wysokości zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) w wysokości zł. Inwestycja zakończona zostanie do dnia 30 września 2013 roku, e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu zdobycia przez uczennicę Zespołu Szkół Specjalnych nagrody w konkursie plastycznym, f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu zawartej umowy wynajmu pomieszczeń dla komisji sprawdzającej i oceniającej prace maturalne w II Liceum Ogólnokształcącym, g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu sprzedaży starego ciągnika przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, h) zwiększeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu nadpłaty w związku z korektą faktury za energię elektryczną (kwota 485 zł) oraz otrzymaniem zasiłku pogrzebowego z ZUS (kwota zł). 3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 2 Plan wydatków na 2013 rok do uchwały budżetowej zadania miasta Proponowane zmiany polegają na: a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz o kwotę zł, z tego: kwota zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej, z tego: przebudowa ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w wysokości zł oraz przebudowa al. 21-go Października na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Unii Europejskiej w wysokości zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, kwota zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Przebudowa nawierzchni chodników dot. modernizacji chodnika na lotnisku, kwota zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej dot. opracowania projektu w rejonie ul. Dąbrowskiego i ul. Królowej Jadwigi, b) zwiększenie w dz. 700 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dotację na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, c) zwiększenie w dz. 710 rozdz o kwotę z przeznaczeniem na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, d) zwiększeniu w dz. 710 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na opracowania projektowe, z tego: sporządzenie projektu budowlanego na budowę nawierzchni w ul. Kiepury (kwota zł) oraz sporządzenie szczegółowej koncepcji przedprojektowej rewitalizacji al. J. Słowackiego (kwota zł). Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, e) zwiększeniu w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych

9 dokumentach w kwocie zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, f) zmniejszenie w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziału własnego w realizację projektu pn.: Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa ( ), g) zwiększeniu w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na indywidualnych konstrukcjach w celu oznakowania Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, h) zwiększenie w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport, i) zwiększeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz ) o kwotę zł z następujących tytułów: zwiększenie o kwotę zł z tytułu dostosowania kwoty rozchodów do wysokości faktycznie zaciągniętego w 2012 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwiększenie o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji, zwiększenie o kwotę 412 zł z tytułu zmniejszenia wydatków w oświacie, j) zwiększeniu w dz. 801 rozdz i rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii w Szkole Podstawowej nr 9. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, k) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii w Przedszkolu Miejskim nr 19. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, l) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł oraz zmiany pomiędzy poszczególnymi przedszkolami na kwotę zł w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli do przewidywanego wykonania, m) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ościennych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli, m) zwiększenie w dz. 801 o kwotę zł, z tego: rozdz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zwiększenie o kwotę zł, zmniejszenie o kwotę zł w tym zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z oszczędnościami dot. zakupu sprzętu kuchennego w kwocie zł, rozdz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zwiększenie o kwotę zł oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie na kwotę zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wprowadzenia zmian organizacyjnych w przedszkolach miejskich,

10 n) zwiększeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, o) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na udział własny w realizację projektu pn.: Daj sobie szansę, p) zwiększenie w dz. 853 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: Daj sobie szansę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: środki zewnętrzne klasyfikowane z czwartą cyfrą 7 w kwocie zł oraz klasyfikowane z czwartą cyfra 9 w kwocie zł oraz wkład własny w wysokości zł, q) zmniejszeniu w dz. 854 rozdz o kwotę zł o charakterze porządkującym budżet z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwotę w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych, r) zwiększeniu w dz. 854 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym od września do grudnia br., s) zwiększenie w dz. 900 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego dot. sporządzenia projektów budowy oświetlenia drogowego w ul. Kąkolewskiej, ul. Osieckiej i ul. Rejtana. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, t) zwiększenie w dz. 900 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa ( ), z tego: wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą 7 w kwocie zł oraz wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą 9 w kwocie zł, u) zwiększeniu w dz. 921 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup publikacji dotyczącej Leszczyńskiej Bazyliki Mniejszej, v) zwiększeniu w dz. 926 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dot. zadania pn.: Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie, w) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach: dz. 750 rozdz na kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ubezpieczenie wyjazdu studyjnego do Szwajcarii w ramach realizowanego projektu pn.: Biel i Leszno Partnerstwo dla Rozwoju ( ), dz. 801 rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na dotacje do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto realizowanych w ramach zadań powierzonych z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych na ww. zadaniu, dz. 852 rozdz i rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 3 czerwca 2013 r.,

11 dz. 921 rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia dot. zadań realizowanych przez Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej. 4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 2 Plan wydatków na 2013 rok do uchwały budżetowej zadania powiatu Proponowane zmiany polegają na: a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego, b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz o kwotę zł z tego: zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza Trasa P-P, z tego: środki stanowiące udział własny w wysokości zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) w wysokości zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających, zmniejszenie o kwotę zł dot. planu wydatków na zadanie pn.: Przebudowa ul. Ewerysta Estkowskiego ( ), c) zwiększeniu w dz. 754 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, z tego: na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczoratowniczego typu bus z wyposażeniem (kwota zł) oraz na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu (kwota zł), d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przez Zespół Szkół Specjalnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, e) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz i rozdz o kwotę zł oraz zmiany pomiędzy poszczególnymi placówkami oświatowymi na kwotę zł w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych do przewidywanego wykonania, f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące m. in. zakupu energii elektrycznej, zużycia wody, środków czystości w II Liceum Ogólnokształcącym. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu nowego kontenera dla Zespołu Szkół Rolniczo- Budowlanych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, h) zmniejszenie w dz. 801 o kwotę zł, z tego: rozdz zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na dokupienie osprzętu do traktora do koszenia trawy dla III Liceum Ogólnokształcącego oraz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu nowego kontenera do Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zwiększenie o kwotę zł oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie na kwotę zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w innych jednostkach oświatowych, i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (zakup energii elektrycznej,

12 pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańca). Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, j) zmniejszenie w dz. 854 rozdz , rozdz i rozdz o kwotę zł oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie w rozdz na kwotę 52 zł. Ww. środki przenosi się na realizację innych zadań z zakresu oświaty i edukacji, k) zwiększeniu w dz. 921 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pn.: Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. 5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2013 po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna: a) nr 122/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku polegających na: zwiększeniu zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego: z dnia 5 kwietnia 2013 roku nr FB-I w dz. 852 rozdz o kwotę zł oraz d dnia 24 kwietnia 2013 roku nr FB- I w dz. 852 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, z dnia 25 kwietnia 2013 roku nr FB-I w dz. 010 rozdz o kwotę ,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852: rozdz na kwotę zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy, rozdz na kwotę zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zakup energii, b) nr 154/2013 z dnia 29 maja 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy. Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dz. 852 rozdz i rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 3 czerwca 2013 r. 6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2013 po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna: a) nr 122/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku polegających na zmniejszeniu planu dotacji w dz. 754 rozdz o kwotę zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 9 kwietnia 2013 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu

13 realizowanych zadań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, b) nr 154/2013 z dnia 29 maja 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym plan finansowy zadań zleconych: - w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 215 zł, - w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę zł. 7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2013 po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji. 8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8 Wydatki majątkowe na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą: zwiększenia kwot wydatków inwestycyjnych, zwiększenia kwot zakupów inwestycyjnych, zwiększenia kwot dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, zmniejszenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego o kwotę zł. 9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8/1 Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań: Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza Trasa P-P o kwotę zł, Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej o kwotę zł, Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego o kwotę zł, Przebudowa nawierzchni chodników o kwotę zł. 10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na: zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Ewerysta Estkowskiego ( ) o kwotę zł, wprowadzeniu zadania pn.: Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 154/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 maja 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę zł, z tego:

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo