Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013"

Transkrypt

1 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje: 1 W budżecie Miasta Leszna na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie dochodów o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie wydatków o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1.772,00 zł ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości ,67 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym: 1) dochody miasta w wysokości ,67 zł, 2) dochody powiatu w wysokości ,00 zł ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie ,67 zł i dochody majątkowe w kwocie ,00 zł ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

2 4. 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie ,00 zł ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości ,67 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki miasta w wysokości ,67 zł, 2) wydatki powiatu w wysokości ,00 zł ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieżące kwotę ,67 zł, 2) wydatki majątkowe kwotę ,00 zł, jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały ust. 3 pkt 3 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały 8. 2 ust. 3 pkt 6 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie ,00 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie ,00 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku w kwocie zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, jak w załączniku nr 9 do uchwały Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, kredytu i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta

3 Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczki z lat ubiegłych Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje 5 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł, 2) z pożyczki w wysokości ,00 zł, 3) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł, 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na: 1) wykup obligacji w wysokości ,00 zł, 2) spłatę pożyczki w wysokości ,00 zł, 3) spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje 8 Tworzy się rezerwy: 1) ogólna w kwocie ,00 zł, 2) celowa w kwocie ,00 zł, z tego: - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie ,00 zł, - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie ,00 zł W Załączniku nr 1 Plan dochodów na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W Załączniku nr 2 Plan wydatków na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4 4. Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 8 Wydatki majątkowe na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 8/1 Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 8. Załącznik nr 8/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 9. Załącznik nr 8/3 Zakupy inwestycyjne na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik nr 8/4 Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 10 Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. 13. Załącznik nr 11 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały. 14. Załącznik nr 11/1 Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały. 15. Załącznik nr 13 Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały. 16. Załącznik nr 14 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

5 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Tadeusz Pawlaczyk

6 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej. 1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 1 Plan dochodów na 2013 rok do uchwały budżetowej zadania miasta Proponowane zmiany polegają na: a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego, b) zwiększeniu w dz. 758 rozdz o kwotę zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r., c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu niewykorzystania lub przewidywanego niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku z przeznaczeniem na: zadania bieżące w kwocie zł, z tego: opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne w kwocie zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych na indywidualnych konstrukcjach w celu oznakowania Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w kwocie zł, opracowania projektowe w kwocie zł, z tego: sporządzenie projektu budowlanego na budowę nawierzchni w ul. Kiepury (kwota zł) oraz sporządzenie szczegółowej koncepcji przedprojektowej rewitalizacji al. J. Słowackiego (kwota zł), zadania inwestycyjne w kwocie zł, z tego: przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej w kwocie zł, z tego: przebudowa ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w wysokości zł oraz przebudowa al. 21-go Października na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Unii Europejskiej w wysokości zł, budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w kwocie zł dot. sporządzenia projektów budowy oświetlenia drogowego w ul. Kąkolewskiej, ul. Osieckiej i ul. Rejtana, zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach w kwocie zł, d) zwiększenie w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu planowanych wyższych wpływów środków na realizację projektu pn.: Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa ( ), e) zwiększeniu w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu włączenia środków europejskich na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: Daj sobie szansę w ramach Programu

7 Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz i rozdz o kwotę zł z tytułu wystawienia przez ENEA S.A. faktury korygującej dotyczącej zużycia energii elektrycznej w roku 2012 dla Szkoły Podstawowej nr 9, g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji, h) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu wystawienia przez ENEA S.A. faktury korygującej dotyczącej zużycia energii elektrycznej w roku 2012 dla Przedszkola Miejskiego nr 19, i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł z tytułu dochodów uzyskiwanych jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego oraz organ właściwy wierzyciela na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, j) zwiększeniu w dz. 853 rozdz o kwotę zł z tytułu włączenia środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: Daj sobie szansę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, k) zwiększeniu w dz. 926 rozdz o kwotę zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadnia pn.: Budowa lodowiska sztucznego mrożonego (44x27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie na podstawie pisma Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego nr DS z dnia 23 kwietnia 2013 r. Na podstawie ww. pisma w 2014 roku Miasto na realizację zadania otrzyma środki finansowe w wysokości zł, l) zmiany pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz i rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 3 czerwca 2013 r. 2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 1 Plan dochodów na 2013 rok do uchwały budżetowej zadania powiatu Proponowane zmiany polegają na: a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego, b) zwiększeniu w dz. 754 rozdz o kwotę zł z tytułu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu bus z wyposażeniem (kwota zł) oraz na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu (kwota zł), c) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz o kwotę zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 zgodnie z pismem nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14 lutego 2013 r.,

8 d) zwiększenie w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu przewidywanego niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza Trasa P-P, z tego: środki stanowiące udział własny w wysokości zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) w wysokości zł. Inwestycja zakończona zostanie do dnia 30 września 2013 roku, e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu zdobycia przez uczennicę Zespołu Szkół Specjalnych nagrody w konkursie plastycznym, f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu zawartej umowy wynajmu pomieszczeń dla komisji sprawdzającej i oceniającej prace maturalne w II Liceum Ogólnokształcącym, g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu sprzedaży starego ciągnika przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, h) zwiększeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu nadpłaty w związku z korektą faktury za energię elektryczną (kwota 485 zł) oraz otrzymaniem zasiłku pogrzebowego z ZUS (kwota zł). 3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 2 Plan wydatków na 2013 rok do uchwały budżetowej zadania miasta Proponowane zmiany polegają na: a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz o kwotę zł, z tego: kwota zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej, z tego: przebudowa ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w wysokości zł oraz przebudowa al. 21-go Października na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Unii Europejskiej w wysokości zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, kwota zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Przebudowa nawierzchni chodników dot. modernizacji chodnika na lotnisku, kwota zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej dot. opracowania projektu w rejonie ul. Dąbrowskiego i ul. Królowej Jadwigi, b) zwiększenie w dz. 700 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dotację na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, c) zwiększenie w dz. 710 rozdz o kwotę z przeznaczeniem na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, d) zwiększeniu w dz. 710 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na opracowania projektowe, z tego: sporządzenie projektu budowlanego na budowę nawierzchni w ul. Kiepury (kwota zł) oraz sporządzenie szczegółowej koncepcji przedprojektowej rewitalizacji al. J. Słowackiego (kwota zł). Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, e) zwiększeniu w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych

9 dokumentach w kwocie zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, f) zmniejszenie w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziału własnego w realizację projektu pn.: Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa ( ), g) zwiększeniu w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na indywidualnych konstrukcjach w celu oznakowania Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, h) zwiększenie w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport, i) zwiększeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz ) o kwotę zł z następujących tytułów: zwiększenie o kwotę zł z tytułu dostosowania kwoty rozchodów do wysokości faktycznie zaciągniętego w 2012 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwiększenie o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji, zwiększenie o kwotę 412 zł z tytułu zmniejszenia wydatków w oświacie, j) zwiększeniu w dz. 801 rozdz i rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii w Szkole Podstawowej nr 9. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, k) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii w Przedszkolu Miejskim nr 19. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, l) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł oraz zmiany pomiędzy poszczególnymi przedszkolami na kwotę zł w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli do przewidywanego wykonania, m) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ościennych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli, m) zwiększenie w dz. 801 o kwotę zł, z tego: rozdz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zwiększenie o kwotę zł, zmniejszenie o kwotę zł w tym zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z oszczędnościami dot. zakupu sprzętu kuchennego w kwocie zł, rozdz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zwiększenie o kwotę zł oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie na kwotę zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wprowadzenia zmian organizacyjnych w przedszkolach miejskich,

10 n) zwiększeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, o) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na udział własny w realizację projektu pn.: Daj sobie szansę, p) zwiększenie w dz. 853 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: Daj sobie szansę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: środki zewnętrzne klasyfikowane z czwartą cyfrą 7 w kwocie zł oraz klasyfikowane z czwartą cyfra 9 w kwocie zł oraz wkład własny w wysokości zł, q) zmniejszeniu w dz. 854 rozdz o kwotę zł o charakterze porządkującym budżet z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwotę w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych, r) zwiększeniu w dz. 854 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym od września do grudnia br., s) zwiększenie w dz. 900 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego dot. sporządzenia projektów budowy oświetlenia drogowego w ul. Kąkolewskiej, ul. Osieckiej i ul. Rejtana. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, t) zwiększenie w dz. 900 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa ( ), z tego: wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą 7 w kwocie zł oraz wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą 9 w kwocie zł, u) zwiększeniu w dz. 921 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup publikacji dotyczącej Leszczyńskiej Bazyliki Mniejszej, v) zwiększeniu w dz. 926 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dot. zadania pn.: Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie, w) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach: dz. 750 rozdz na kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ubezpieczenie wyjazdu studyjnego do Szwajcarii w ramach realizowanego projektu pn.: Biel i Leszno Partnerstwo dla Rozwoju ( ), dz. 801 rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na dotacje do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto realizowanych w ramach zadań powierzonych z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych na ww. zadaniu, dz. 852 rozdz i rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 3 czerwca 2013 r.,

11 dz. 921 rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia dot. zadań realizowanych przez Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej. 4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 2 Plan wydatków na 2013 rok do uchwały budżetowej zadania powiatu Proponowane zmiany polegają na: a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego, b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz o kwotę zł z tego: zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza Trasa P-P, z tego: środki stanowiące udział własny w wysokości zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) w wysokości zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających, zmniejszenie o kwotę zł dot. planu wydatków na zadanie pn.: Przebudowa ul. Ewerysta Estkowskiego ( ), c) zwiększeniu w dz. 754 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, z tego: na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczoratowniczego typu bus z wyposażeniem (kwota zł) oraz na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu (kwota zł), d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przez Zespół Szkół Specjalnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, e) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz i rozdz o kwotę zł oraz zmiany pomiędzy poszczególnymi placówkami oświatowymi na kwotę zł w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych do przewidywanego wykonania, f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące m. in. zakupu energii elektrycznej, zużycia wody, środków czystości w II Liceum Ogólnokształcącym. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu nowego kontenera dla Zespołu Szkół Rolniczo- Budowlanych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, h) zmniejszenie w dz. 801 o kwotę zł, z tego: rozdz zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na dokupienie osprzętu do traktora do koszenia trawy dla III Liceum Ogólnokształcącego oraz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu nowego kontenera do Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zwiększenie o kwotę zł oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie na kwotę zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w innych jednostkach oświatowych, i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (zakup energii elektrycznej,

12 pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańca). Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, j) zmniejszenie w dz. 854 rozdz , rozdz i rozdz o kwotę zł oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie w rozdz na kwotę 52 zł. Ww. środki przenosi się na realizację innych zadań z zakresu oświaty i edukacji, k) zwiększeniu w dz. 921 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pn.: Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. 5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2013 po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna: a) nr 122/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku polegających na: zwiększeniu zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego: z dnia 5 kwietnia 2013 roku nr FB-I w dz. 852 rozdz o kwotę zł oraz d dnia 24 kwietnia 2013 roku nr FB- I w dz. 852 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, z dnia 25 kwietnia 2013 roku nr FB-I w dz. 010 rozdz o kwotę ,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852: rozdz na kwotę zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy, rozdz na kwotę zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zakup energii, b) nr 154/2013 z dnia 29 maja 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy. Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dz. 852 rozdz i rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 3 czerwca 2013 r. 6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2013 po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna: a) nr 122/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku polegających na zmniejszeniu planu dotacji w dz. 754 rozdz o kwotę zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 9 kwietnia 2013 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu

13 realizowanych zadań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, b) nr 154/2013 z dnia 29 maja 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym plan finansowy zadań zleconych: - w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 215 zł, - w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę zł. 7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2013 po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji. 8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8 Wydatki majątkowe na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą: zwiększenia kwot wydatków inwestycyjnych, zwiększenia kwot zakupów inwestycyjnych, zwiększenia kwot dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, zmniejszenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego o kwotę zł. 9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8/1 Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań: Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza Trasa P-P o kwotę zł, Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej o kwotę zł, Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego o kwotę zł, Przebudowa nawierzchni chodników o kwotę zł. 10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na: zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Ewerysta Estkowskiego ( ) o kwotę zł, wprowadzeniu zadania pn.: Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 154/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 maja 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę zł, z tego:

14 zmniejszenie w dz. 801 rozdz Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 6, zwiększenie w dz. 801 rozdz Wymiana kotłowni ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku Szkoły Zawodowej Specjalnej. 11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8/3 Zakupy inwestycyjne na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany: dz. 750 rozdz dla Urzędu Miasta Leszna: wprowadzenie poz. Zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach w kwocie zł, dz. 754 rozdz dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: wprowadzenie poz. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu bus z wyposażeniem w kwocie zł, dz. 801 rozdz dla Przedszkoli Miejskich: zmniejszenie poz. Zakup sprzętu kuchennego o kwotę zł, dz. 801 rozdz dla III Liceum Ogólnokształcącego: zwiększenie poz. Zakup traktora do koszenia trawy o kwotę zł, dz. 801 rozdz dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych: wprowadzenie poz. Zakup kontenera w kwocie zł. 12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8/4 Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. Budowa sztucznego lodowiska o kwotę zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na: Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie. 13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z: zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę zł, zwiększeniem dotacji celowej przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, zwiększeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę zł, zmniejszeniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł, zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł.

15 14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 10 Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok do uchwały budżetowej Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości zł (dz. 801 rozdz , rozdz i rozdz ) z następujących tytułów: odszkodowania od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. z tytułu zalania pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 8 (kwota zł), odszkodowania na podstawie wyroku Sądu w Lesznie za szkody powstałe w wyniku włamania w Przedszkolu Miejskim nr 20 (kwota zł), odsetki bankowe (kwota 90 zł). 15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 11 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok do uchwały budżetowej Zmiany dotyczą następujących zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych poprzez zwiększenie poz. razem przychody i dotacje przedmiotowe o kwotę zł oraz zwiększenie poz. razem koszty i pozostałe koszty bieżące o kwotę zł, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. razem przychody i dotacje na inwestycje o kwotę zł oraz zwiększenie poz. razem koszty i koszty inwestycyjne o kwotę zł. Zwiększenie dotyczy dotacji na zadanie pn.: Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie o kwotę zł. 16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 11/1 Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok do uchwały budżetowej Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zrealizowanych i przewidywanej do końca roku większej sprzedaży lokali mieszkalnych gminy i w związku z tym zmienia się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent (z planowanej m 2 do m 2 średniorocznie) oraz zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę zł z przeznaczeniem na remonty komunalnych lokali mieszkalnych. 17. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 13 Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok do uchwały budżetowej Zmiany w ww. załączniku polegają na: wprowadzeniu planu wydatków dot. projektu ze środków europejskich pn.: Daj sobie szansę w kwocie zł, zwiększeniu planu wydatków realizowanych projektów: Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza Trasa P-P o kwotę zł,

16 Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa ( ) o kwotę zł. 18. Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 14 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok do uchwały budżetowej Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu rozchodów o kwotę zł z tytułu dostosowania zadłużenia do wysokości faktycznie zaciągniętego w 2012 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Opracował: Wydział Budżetu Akceptował:

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 538/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012

Zarządzenie Nr 538/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012 Zarządzenie Nr 538/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012 Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku Druk 490 -projekt- Uchwała Nr XXXVIII/ /2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Uchwała Nr XXXIII/276/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 211, art. 212,

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku Druk nr 582 -PROJEKT- Uchwała Nr XLV/ /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku DRUK NR 129 - projekt - Uchwała Nr XIII/.../2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zmian w budŝecie Miasta Leszna na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok Uchwała Nr IV/27/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III.8.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 6646 UCHWAŁA NR XXXII/191/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 271/XLIII/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR 271/XLIII/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR 271/XLIII/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku

Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku Druk nr 110 projekt Uchwała Nr X/.../2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budŝecie Miasta Leszna na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 732/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 732/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 732/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 211 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1714 UCHWAŁA NR XVII/119/16 RADY GMINY GILOWICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/679/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XLIV/679/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XLIV/679/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/389/214 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 9 lipca 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 214 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. b oraz art. 61

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. Pan Zenon Skiba Przewodniczący Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2011 rok autopoprawki następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁONIE NA ROK 2013 Nr XXVIII/213/12 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 10 grudnia 2012 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWŁ NR XIV/84/2016 RDY POWITU W PIŃCZOWIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XXVIII.297.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nr XXXIX/282/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

Nr XXXIX/282/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. Nr XXXIX/282/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. Data utworzenia 2010-09-23 Numer aktu 282 Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. PROJEKT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób :

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób : Uchwała nr XIII / 91 / 2003 Rady Gminy Żórawina z dnia 17 pażdziernika 2003 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 litera c i d, art. 51, 55 i 57 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok

UCHWAŁA NR XI/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok UCHWAŁA NR XI/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Druk nr 3 z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2254 UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czermin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/149/9 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r.

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo