Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Działając na podstawie art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 póz. 872 z późn. zm.),art.8 ust. l, 2 i 3, art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit i, art. 51 ust. l i 2 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 póz. 74 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5, art. 91 ust. 5 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 póz. 578 z późn. zm.), oraz art. 52, art. 109, art. 110, art. 111 ust. 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. l, art. 116, art. 118, art. 124 ust. 1,2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt. l i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 póz z późn. zmianami - na wniosek Zarządu Miasta Gliwice Rada Miejska w Gliwicach uchwala: 1. Prognozę dochodów i wydatki budżetu miasta na 2001 rok w kwotach: dochody ,- z tego: dochody własne ,- w tym: gminy ,- powiatu ,- udziały w podatkach budżetu państwa ,- w tym: dla gminy ,- dla powiatu ,- subwencja ogólna ,- w tym: dla gminy: ,- dla powiatu ,- dotacje celowe z budżetu państwa na: ,- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ,- zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,- zadania własne miasta na prawach powiatu ,- zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu ,- dotacja celowa dla gminy z WFOŚiGW ,- 2. zgodnie z załącznikiem nr 1 wydatki ,- zgodnie z załącznikami: nr 2 - wydatki na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu ,- z tego: inwestycje na rok załącznik nr 2a ,- limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik nr 2b ,- remonty - załącznik nr 2c ,- dofinansowanie jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami gminy - załącznik nr 2d ,- nr 3 - wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ,-

2 nr 4 - wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania administracji rządowej, realizowane przez miasto na prawach powia ,- nr 5 - wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządow ,- w tym: w gminie ,- 3. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,5 % wydatków budżetowych na zadania własne ,- 4. Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w prognozowanych dochodach w wysokości ,-zostanie pokryty ze źródeł wykazanych w załączniku nr Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych w kwotach: przychody ,- w tym: dotacje z budżetu ,- wydatki ,- w tym: wpłata do budżetu ,- 6. zgodnie z załącznikiem nr Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach: przychody ,- wydatki ,- 8. zgodnie z załącznikiem nr Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwotach: przychody ,- wydatki ,- 10. zgodnie z załącznikiem nr Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr Upoważnić Zarząd Miasta do dokonania częściowej spłaty: pożyczki w wysokości ,- zł, zaciągniętej w 1999 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. kredytu w wysokości ,- zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego. 13. Upoważnić Zarząd Miasta do zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości zabezpieczającej pełne pokrycie wydatków, w przypadku wystąpienia braku środków finansowych w trakcie roku. 14. Upoważnić Zarząd Miasta do udzielania pożyczek i poręczeń do maksymalnej wysokości ,- zł (piętnaście milionów złotych). 15. Upoważnić Zarząd Miasta do dokonywania zmian w planie poprzez przeniesienie środków między: rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadaniami bieżącymi, inwestycyjnymi i remontowymi za wyjątkiem przeniesień między działami. 16. Upoważnić Zarząd Miasta do dokonywania zmian w wysokościach dotacji dla zakładów budżetowych. 17. Upoważnić Zarząd Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku, w sposób najkorzystniejszy dla gminy, biorąc pod uwagę oferty banków. 18. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwala podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. (-) Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach Tadeusz Grabowiecki

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Prognoza dochodów według źródeł na 2001 rok. Lp. Wyszczególnienie Dz. Plan na 2001r I. Podatki i opłaty lokalne * podatek rolny * podatek od nieruchomości * podatek leśny * podatek od posiadania psów * podatek od środków transportowych * podatek płacony w formie karty podatkowej * podatek od spadków i darowizn * podatek od czynności cywilno prawnych * wpływy z opłaty skarbowej * opłata eksploatacyjna * wpływy z opłat lokalnych * zaległości z podatków zniesionych II. Dochody jednostek budżetowych x * Urząd Miejski w tym: x * MZUK w tym: x * jednostki oświaty i wychowania w tym: * Żłobki Miejskie

4 * Ośrodek Pomocy Społecznej * Miejska Izba Wytrzeźwień * Zarząd WOC III. Dochody z majątku gminy x * dzierżawa x * zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: ZBM GN * sprzedaż * sprzedaż akcji w tym: IV. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych V. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat VI. Wpłaty do budżetu zakładów budżetowych * Wysypisko Komunalne VII. Opłata z tyt. wartości gruntu wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrz VIII. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Razem x IX. Udziały w podatkach budżetu państwa * wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 32,6% * wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 5% DOCHODY WŁASNE GMINY X. Subwencje * część podstawowa * część oświatowa * część rekompensująca: podatek drogowy XI. Dotacje celowe dla gmin * na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej x * na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji

5 rządowej *WFOŚiGW -dofinansowanie kolonii śródrocznych OGÓŁEM DOCHODY GMINY x XII. Dochody jednostek budżetowych x * Urząd Miejski w tym: Wydział Komunikacji % wpływów ze Skarbu Państwa * jednostki oświaty i wychowania w tym: * Dom Pomocy Społecznej ul. Derkacza * Dom Pomocy Społecznej ul.pszczyńska XIII. Wpłaty do budżetu gospodarstw pomocniczych * Gospodarstwa pomocnicze przy ZSME XIV. Udziały w podatkach budżetu państwa * wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -1 % DOCHODY WŁASNE POWIATU x XV. Subwencje * część oświatowa * część drogowa * część wyrównawcza XVI. Dotacje celowe dla powiatu x * na zadania własne w tym: x w tym inwestycyjne * na zadania z zakresu administracji rządowej x OGÓŁEM DOCHODY POWIATU DOCHODY OGÓŁEM Prognoza dochodów na 2001 rok w układzie działowym. Dział Nazwa Kwota

6 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogółem

7 Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Inwestycje Dz. Rozdz. Nr zad. Nazwa zadania Kwota Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zbiorniki zapasowe wody dla S.U.W. Łabędy oraz obsługa długu Odtworzenie uzbrojenia przed przekazaniem na majątek PWiK Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakupy taboru PKM Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Południowo Zachodnia Obwodnica Miasta Zjazd z DK - 4 przez ul. Wojciecha na ul. Toszecką Połączenie rejonu dworca PKP z północną częścią miasta - dokumentacja ul. Rybnicka - dokończenie z asfaltowaniem poboczy ul. Daszyńskiego I ul. Przyszowska I etap - kan. deszczowa ul. Knurowska - budowa zatok Wiadukt nad ul.podlesie w ciągu DK Most w ciągu ul.zemickiej Drogi publiczne gminne ul.plonowa - Parkowa - łącznik do ul. Rolników ul. Domeyki Połączenie ul.bernardyńskiej z ul. Świętojańską Drogi rowerowe Niskonakładowe utwardzenie ulic wraz z infrastrukturą podziemną Projekty techniczne modernizacji ulic Pozostała działalność Przepusty pod ul. Toszecką Uzbrojenie terenu KSSE - droga dojazdowa oraz plac manewrowy Budowa Śląskiego Centrum Logistyki i Transportu Towarowego "SCELT" 4. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rybnickiej - Żwirki i Wigury

8 5. Przebudowa skrzyżowania Strzelców Bytomskich - Wolności - Przyszowskiej 6. Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych ul.j.sliwki w rejonie ul. Szobiszowickiej 7. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z modernizacją skrzyżowania ulic Tarnogórska - Grottgera Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Rozwój budownictwa w ramach TBS Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup nieruchomości Pozostała działalność Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej - zmiana planu zagospodarowania Budowa placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Zarząd Wolnym Obszarem Celnym - zewnętrzna sieć wodociągowa Działalność usługowa Pozostała działalność Cmentarze Komunalne Cmentarz Lipowy - poszerzenie Cmentarz Centralny - rozbudowa (dokumentacja) Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego, w tym: piwnice, zabudowa korytarzy. Dokumentacja: pomieszczeń sali sesyjnej, sali wielofunkcyjnej, elewacji budynku, remontu Ratusza Komputeryzacja UM Zakup samochodu uniwersalnego typu kombi Zakup kserokopiarek Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych - zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Informacja wizualna i multimedialna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska zakupy inwestycyjne Pozostała działalność System Zintegrowanego Ratownictwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 28, ul.ks.m.strzody kontynuacja termorenowacji

9 2. - modernizacja budynku Szkoła Podstawowa Nr 13, ul.eisnera budowa sali gimnastycznej Komputeryzacja -zakupy Gimnazja Gimnazjum G-1 ul. Ziemowita Przebudowa budynku szkoły, modernizacja sali gimnastycznej - dokumentacja Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, IV LO, G-9, (SP-37), ul. Kozielska 1a 1. - modernizacja budynku szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcące Nr 3, G-17, II LO, LOd, ul.wróblewskiego kontynuacja termorenowacji wraz ze zmianą źródła ciepła Liceum Ogólnokształcące Nr V, ul.górne Wały termomodemizacja Liceum Ogólnokształcące Nr l ul. Zimnej Wody modernizacja budynku szkoły z przebudową systemu grzewczego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, VI LO, G-8, (SP-38), ul. Partyzantów likwidacja lodowiska i przebudowa na boisko Licea i technika zawodowe Zespół szkół Łączności, ul. Warszawska termomodemizacja obiektu Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul.okrzei modernizacja kotłowni Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul.barlickiego modernizacja budynku, w tym termorenowacja Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul.kilinskiego 24a 4. - modernizacja budynku i sali gimnastycznej Komputeryzacja - zakupy Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Miejski Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego, ul. Zubrzyckiego instalacja zaworów termoregulacyjnych zakup i montaż ultrasonografu z Doplerem Przychodnia Ortopedyczna, ul. Kozielska zakup i montaż aparatu RTG i adaptacja pomieszczenia Przychodnia Akademicka, ul. Moniuszki 13

10 4. - dostosowanie obiektu do wymogów MZiOS (modernizacja por. K i chirurgicznej) Przychodnia nr 6, ul.lipowa dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym: wykonanie podjazdu Przychodnia nr 10, ul.rybitwy podłączenie do m.s.c., likwidacja kotłowni Przychodnia nr 11, ul.rolników przebudowa systemu ogrzewania wraz z instalacją Przychodnia nr 14, ul.pck 8. - przeniesienie do budynku PM 28 przy ul.paderewskiego Przychodnia nr 16, ul.kopemika adaptacja kontenera /SP-12/ na potrzeby przychodni -dokumentacja Inspekcja Sanitarna Miejska Stacja Sanrtarno-Epidemiologiczna, ul.banacha 4 1. Rozbudowa Stacji Opieka -społeczna Domy pomocy społecznej Modernizacja budynków DPS ul.derkacza Rozbudowa DPS, ul.derkacza 10 - pawilon dla 30 osób mocno upośledzonych Dotacja Wojewody Śląskiego na inwestycje DPS-D Rozbudowa i modernizacja DPS ul.pszczyńska Dotacja Wojewody Śląskiego na inwestycje DPS-P Ośrodki Pomocy Społecznej Rozbudowa systemu informatycznego "Pomost" - II etap Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Działu Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz terenowych p-któw pomocy społ. przy ul-zwycięstwa Adaptacja lokalu na potrzeby zespołu pracowników socjalnych Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione iośrodki interwencji kryzysowej 1. Mieszkania wspólnotowe dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Edukacyjna opieka wychowawcza Przedszkola Komputeryzacja Gospodarka komunalna i ochrana środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja gospodarki ściekowej miasta - dokumentacja Modernizacja gospodarki ściekowej miasta - realizacja Modernizacja kanalizacji ul. Horsta Bieńka i ul. Okrzei

11 4. Centralna Oczyszczalnia Ścieków Zarurowanie części potoku Ostropka Gospodarka odpadami Dotacja dla zakładu budżetowego Wysypisko Komunalne w tym: Rekultywacja istniejącego wysypiska Zakup spychacza Utrzymanie zieleni w miasta i gminach Parki miejskie w tym : monitoring p.póz. w Lesie Komunalnym sieć p.póz. W Lesie Komunalnym Zagospodarowanie Parku Szwajcaria - dokumentacja Park Starokozielski - ogrodzenie parku - instalacja elektryczna Park Toszecki - oświetlenie Park Chopina Skwery i tereny zieleni miejskiej w tym : Przebudowa zieleni wraz z małą architekturą ul.leśna ul.poniatowskiego Zagospodarowanie skweru ul. Piramowicza 11 etap Plan urządzenia Lasu Komunalnego /operat 10-letni/ Oświetlenie Lasu Komunalnego Zagospodarowanie Lasu Komunalnego Przebudowa alejek i trawników Al.Przyjaźni oraz budowa parkingu Zagospodarowanie terenów zieleni osiedla Kopernika Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Miejskim Zagospodarowanie terenu pomiędzy Zameczkiem Piastowskim a ul. Górnych Wałów Palmiarnia Miejska Rozbudowa pawilonów V,VI,VIII i budowa docelowej kotłowni - dokumentacja Docelowa kotłownia rezerwowa - realizacja Miejski Zarząd Usług Komunalnych Przygotowanie bazy MZUK Zakupy MZUK Zakup pojazdu wielofunkcyjnego MZUK Oświetlenie ulic, placów i dróg ul. Przyszowska ul.warszawska Pozostała działalność Odtworzenie ogródków działkowych z doprowadzeniem mediów przy ul. Jagodowej 11 etap

12 2. Adaptacja obiektów komunalnych - ul.bojkowska Zagospodarowanie Placu Krakowskiego - wyposażenie Inicjatywy lokalne Budowa parkingu za Urzędem Miejskim Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweqo Teatry muzyczne opery, operetki Teatry Muzyczny ul. Nowy Świat Wymiana urządzeń instalacji wymiennikowni cwu i co Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki Modernizacja budynku Dyrekcji MBP Komputeryzacja MBP Adaptacja pomieszczeń przedszkola na filię Biblioteki Miejskiej przy ul.paderewskiego Zakup kserokopiarek dla MBP i filii Muzea Zakup wyposażenia Willi Caro Adaptacja budynku przy ul.kazimierza Wielkiego na magazyn - dokumentacja Ochrona i konserwacja zabytków Renowacja Starówki Brama Raciborska Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Kryta pływalnia i sala sportowo-widowiskowa przy ul. Warszawskiej Modernizacja obiektów sportowych Pozostała działalność Kąpielisko Leśne, ul Toszecka - zagospodarowanie terenu z budową obiektów zaplecza Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice - modernizacja ośrodka /nagłośnienie, ogrodzenie/ Budowa nowego centrum rekreacyjno-sportowego - dokumentacja Ogółem

13 Załącznik nr 2c do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Remonty Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Remonty budowli ochronnych w placówkach oświatowych Oświata i wychowanie Pozostała działalność Remonty placówek oświatowe - wychowawczych bieżące i planowane Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Remonty gminnych budynków użytkowanych przez n.z-o.z Ocieka Społeczna Żłobki Remonty żłobków miejskich Edukacyjna opieka wychowawcza Przedszkola Remonty bieżące placówek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry muzyczne, opery, operetki Okotarowanie sceny Muzea Remont fortepianu w Willi Caro Ochrona i konserwacja zabytków Remonty budynków zabytkowych wykonywane przez: ZBM I TBS Sp. z o.o ZBM II TBS Sp. z o.o Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Hala sportowa "Sośnica" - remont hali sportowej i szatni wraz z wymiana instalacji Pozostała działalność Kąpielisko "Neptun" Sośnica - remont obiektu

14 Ogółem

15 Załącznik nr 2d do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Dofinansowanie jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami gminy Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota Rolnictwo i łowiectwo ,- Rejon. Związek Rolników, Kółek i Org. Rolnicz , Działalność Usługowa 7.700,- Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości 7.700, Ochrona zdrowia ,- Świetlica przy PCK ,- Świetlica przy TPD ,- Towarz. Wspierania Świetlic dla dzieci "Czesio" ,- Towarzystwo Wspierania Świetlic "Łabędź" ,- Towarzystwo Przyjaciół SP nr ,- Stowarzyszenie "Bratnia Dusza" ,- Katolickie Stow. na Rzecz Dzieci i Młodzieży ,- Towarzystwo Wspierania Świetlicy "Sośnica" ,- Centrum Edukacji Chrześcijańskiej 3.500,- Parafia Podni. Krzyża Św."Domek Dobrych Serc" ,- Śląskie Towarzystwo Ekologiczne ,- Górnośląskie Stowarzyszenie "Familia" ,- Klub Abstynentów "Krokus" ,- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ,- Katolickie Centrum Edukacji "KANA" ,- Parafia św. Józefa- Chorzów- kampan. plakatowa 5.000,- Stowarzysz. Rodzin Gliwickich - dni trzeźwości ,- Centrum Inicjatyw Społecznych ,- Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta 4.000,- "Dom Nadziei" Bytom ,- Stowarzyszenie Modelarzy 9.912,- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gliwickiej 4.000, Centrum Integracji Niepełnosprawnych 9.000,- Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek 4.000,-

16 Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą 4.300,- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 3.700,- Polski Związek Niewidomych , Opieka społeczna ,- Caritas Diecezji Gliwickiej ,- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta , Polski Czerwony Krzyż ,- Polski Komitet Pomocy Społecznej 6.000,- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ,- Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie i Dziecku "Dom" , Edukacyjna opieka wychowawcza ,- Punkt Logopedyczny dla dzieci z wadami słuchu 2.500,- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,- Kuratorskie Ośrodki Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach ,- Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" 7.000,- Centrum Inicjatyw Społecznych ,- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Gliwickiej ,- SNAP - Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów 1.500,- Polonistów Zespół Miniatur Tanecznych "Gadułu" 4.000,- Zespół Tańca Nowoczesnego "ILUZJA" 3.000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących 1.000,- Niesłyszących Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 2.000,- Krajowej Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Stryjan 1.500,- Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Sośnica" 1.800,- Społeczne Ognisko Muzyczne 3.000,- Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śl ,- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich oddział w Gliwicach 2.800,- Festiwal "Dni Muzyki Organowej" ,- Polski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Gliwicko - Zabrski w tym: - Chór Kameralny "Collegium Musicum" ,- - Akademicki Chór Politechniki Śląskiej ,- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gliwickiej w tym: Grupa Plastyczna "Faun" , , ,- Stowarzyszenie Sympatyków zespołu "GWAR" 6.000,- Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" 5.000,- People to People Polska 8.000,- Forum Dialogu Między Narodami ,-

17 Klub Kulturalno - Oświatowy "Perełka" ,- Towarzystwo Rozwijania Kontaktów Polsko - Ukraińskich "Kontakt" 1.000, Kultura Fizyczna i Sport ,- Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących 2.700,- Gliwicki Klub Rekrea. - Sportowy "Stokrotka" 3.000,- Stowarzyszenie Śląski Yacht Club ,- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajozn ,- Gliwicki Klub Karate Kyokushinkai 7.000,- Gliwicki Klub Sportowy "PIAST" ,- Komunikacyjny Klub Sportowy "Kolejarz" ,- Liga Obrony Kraju - Klub Sportowy Łączności 2.100,- Aeroklub Gliwicki ,- Towarzystwo Miłośników Szachów "Roszada" 9.500,- Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych ,- Akademicki Związek Sportowy ,- Miejskie Towa. Krzewienia Kultury Fizycznej 6.700,- Grupa Kolarska "Gliwice" ,- GZKS "Sośnica" ,- KS "Carbo" ,- ŁTS "Łabędy" ,- PUS "Gliwice" 4.400,- RKS "Fortuna" 4.600,- Liga Morska, Klub Żeglarski Mesa 6.500,- Gliwickie Towarzystwo Koszykówki ,- Gliwicki Klub Tenisowy 2.000,- TS "Hutnik" 2.200,- KW "Garland" 5.000,- KS "Kodokan" 2.000,- SKS "Muszkieter" ,- SKHnT "Panda" 7.500,- SKS "Spartakus" 6.500,- UKS "Kometa" ,- UKS "Olimpik" 4.300,- UKS SP ,- UKS "39" 5.500,- UKS, DomDz ,- MUKS 6.000,- UKS "Saba" Dom Dziecka 3.000,- UKS "Uśmiech" 3.000,-

18 UKS "Wiking" 2.500,- GKK "Wiking" 4.000,- UKS "Sośnica" SKS "Spartakus" 3.500,- Międzyszkolny Klub Narciarski 2.500,- Ogółem ,-

19 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Zadania zlecone gminie na 2001 rok. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna wydatki bieżące Opieka społeczna Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące

20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące Ogółem

21 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu Gliwice na 2001 rok. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja weterynaryjna Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochrona zdrowia Inspekcja sanitarna Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: Powiatowy Urząd Pracy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Placówki opiekuńczo-wychowawcze Opieka społeczna Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Policja Straż Pożarna Powiatowe urzędy pracy Ogółem

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

D o c h o d y. 020 Leśnictwo 953, Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich

D o c h o d y. 020 Leśnictwo 953, Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich D o c h o d y Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Paragraf Nazwy działów i paragrafów Plan na 2007 rok 020 Leśnictwo 953,- 0690 Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich 953,- 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Dział Rozdz Treść Plan 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 171 822 01021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 zakresu administracji rządowej realizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Załącznik nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 020 Leśnictwo 1 100,00 02001 Gospodarka leśna 1 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y Załącznik nr 1 (zł) Dz. Nazwa Kwota-Plan Wyszczególnienie 2002 r. 1 2 3 4 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo