Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Działając na podstawie art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 póz. 872 z późn. zm.),art.8 ust. l, 2 i 3, art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit i, art. 51 ust. l i 2 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 póz. 74 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5, art. 91 ust. 5 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 póz. 578 z późn. zm.), oraz art. 52, art. 109, art. 110, art. 111 ust. 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. l, art. 116, art. 118, art. 124 ust. 1,2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt. l i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 póz z późn. zmianami - na wniosek Zarządu Miasta Gliwice Rada Miejska w Gliwicach uchwala: 1. Prognozę dochodów i wydatki budżetu miasta na 2001 rok w kwotach: dochody ,- z tego: dochody własne ,- w tym: gminy ,- powiatu ,- udziały w podatkach budżetu państwa ,- w tym: dla gminy ,- dla powiatu ,- subwencja ogólna ,- w tym: dla gminy: ,- dla powiatu ,- dotacje celowe z budżetu państwa na: ,- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ,- zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,- zadania własne miasta na prawach powiatu ,- zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu ,- dotacja celowa dla gminy z WFOŚiGW ,- 2. zgodnie z załącznikiem nr 1 wydatki ,- zgodnie z załącznikami: nr 2 - wydatki na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu ,- z tego: inwestycje na rok załącznik nr 2a ,- limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik nr 2b ,- remonty - załącznik nr 2c ,- dofinansowanie jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami gminy - załącznik nr 2d ,- nr 3 - wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ,-

2 nr 4 - wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania administracji rządowej, realizowane przez miasto na prawach powia ,- nr 5 - wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządow ,- w tym: w gminie ,- 3. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,5 % wydatków budżetowych na zadania własne ,- 4. Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w prognozowanych dochodach w wysokości ,-zostanie pokryty ze źródeł wykazanych w załączniku nr Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych w kwotach: przychody ,- w tym: dotacje z budżetu ,- wydatki ,- w tym: wpłata do budżetu ,- 6. zgodnie z załącznikiem nr Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach: przychody ,- wydatki ,- 8. zgodnie z załącznikiem nr Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwotach: przychody ,- wydatki ,- 10. zgodnie z załącznikiem nr Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr Upoważnić Zarząd Miasta do dokonania częściowej spłaty: pożyczki w wysokości ,- zł, zaciągniętej w 1999 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. kredytu w wysokości ,- zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego. 13. Upoważnić Zarząd Miasta do zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości zabezpieczającej pełne pokrycie wydatków, w przypadku wystąpienia braku środków finansowych w trakcie roku. 14. Upoważnić Zarząd Miasta do udzielania pożyczek i poręczeń do maksymalnej wysokości ,- zł (piętnaście milionów złotych). 15. Upoważnić Zarząd Miasta do dokonywania zmian w planie poprzez przeniesienie środków między: rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadaniami bieżącymi, inwestycyjnymi i remontowymi za wyjątkiem przeniesień między działami. 16. Upoważnić Zarząd Miasta do dokonywania zmian w wysokościach dotacji dla zakładów budżetowych. 17. Upoważnić Zarząd Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku, w sposób najkorzystniejszy dla gminy, biorąc pod uwagę oferty banków. 18. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwala podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. (-) Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach Tadeusz Grabowiecki

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Prognoza dochodów według źródeł na 2001 rok. Lp. Wyszczególnienie Dz. Plan na 2001r I. Podatki i opłaty lokalne * podatek rolny * podatek od nieruchomości * podatek leśny * podatek od posiadania psów * podatek od środków transportowych * podatek płacony w formie karty podatkowej * podatek od spadków i darowizn * podatek od czynności cywilno prawnych * wpływy z opłaty skarbowej * opłata eksploatacyjna * wpływy z opłat lokalnych * zaległości z podatków zniesionych II. Dochody jednostek budżetowych x * Urząd Miejski w tym: x * MZUK w tym: x * jednostki oświaty i wychowania w tym: * Żłobki Miejskie

4 * Ośrodek Pomocy Społecznej * Miejska Izba Wytrzeźwień * Zarząd WOC III. Dochody z majątku gminy x * dzierżawa x * zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: ZBM GN * sprzedaż * sprzedaż akcji w tym: IV. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych V. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat VI. Wpłaty do budżetu zakładów budżetowych * Wysypisko Komunalne VII. Opłata z tyt. wartości gruntu wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrz VIII. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Razem x IX. Udziały w podatkach budżetu państwa * wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 32,6% * wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 5% DOCHODY WŁASNE GMINY X. Subwencje * część podstawowa * część oświatowa * część rekompensująca: podatek drogowy XI. Dotacje celowe dla gmin * na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej x * na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji

5 rządowej *WFOŚiGW -dofinansowanie kolonii śródrocznych OGÓŁEM DOCHODY GMINY x XII. Dochody jednostek budżetowych x * Urząd Miejski w tym: Wydział Komunikacji % wpływów ze Skarbu Państwa * jednostki oświaty i wychowania w tym: * Dom Pomocy Społecznej ul. Derkacza * Dom Pomocy Społecznej ul.pszczyńska XIII. Wpłaty do budżetu gospodarstw pomocniczych * Gospodarstwa pomocnicze przy ZSME XIV. Udziały w podatkach budżetu państwa * wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -1 % DOCHODY WŁASNE POWIATU x XV. Subwencje * część oświatowa * część drogowa * część wyrównawcza XVI. Dotacje celowe dla powiatu x * na zadania własne w tym: x w tym inwestycyjne * na zadania z zakresu administracji rządowej x OGÓŁEM DOCHODY POWIATU DOCHODY OGÓŁEM Prognoza dochodów na 2001 rok w układzie działowym. Dział Nazwa Kwota

6 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogółem

7 Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Inwestycje Dz. Rozdz. Nr zad. Nazwa zadania Kwota Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zbiorniki zapasowe wody dla S.U.W. Łabędy oraz obsługa długu Odtworzenie uzbrojenia przed przekazaniem na majątek PWiK Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakupy taboru PKM Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Południowo Zachodnia Obwodnica Miasta Zjazd z DK - 4 przez ul. Wojciecha na ul. Toszecką Połączenie rejonu dworca PKP z północną częścią miasta - dokumentacja ul. Rybnicka - dokończenie z asfaltowaniem poboczy ul. Daszyńskiego I ul. Przyszowska I etap - kan. deszczowa ul. Knurowska - budowa zatok Wiadukt nad ul.podlesie w ciągu DK Most w ciągu ul.zemickiej Drogi publiczne gminne ul.plonowa - Parkowa - łącznik do ul. Rolników ul. Domeyki Połączenie ul.bernardyńskiej z ul. Świętojańską Drogi rowerowe Niskonakładowe utwardzenie ulic wraz z infrastrukturą podziemną Projekty techniczne modernizacji ulic Pozostała działalność Przepusty pod ul. Toszecką Uzbrojenie terenu KSSE - droga dojazdowa oraz plac manewrowy Budowa Śląskiego Centrum Logistyki i Transportu Towarowego "SCELT" 4. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rybnickiej - Żwirki i Wigury

8 5. Przebudowa skrzyżowania Strzelców Bytomskich - Wolności - Przyszowskiej 6. Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych ul.j.sliwki w rejonie ul. Szobiszowickiej 7. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z modernizacją skrzyżowania ulic Tarnogórska - Grottgera Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Rozwój budownictwa w ramach TBS Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup nieruchomości Pozostała działalność Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej - zmiana planu zagospodarowania Budowa placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Zarząd Wolnym Obszarem Celnym - zewnętrzna sieć wodociągowa Działalność usługowa Pozostała działalność Cmentarze Komunalne Cmentarz Lipowy - poszerzenie Cmentarz Centralny - rozbudowa (dokumentacja) Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego, w tym: piwnice, zabudowa korytarzy. Dokumentacja: pomieszczeń sali sesyjnej, sali wielofunkcyjnej, elewacji budynku, remontu Ratusza Komputeryzacja UM Zakup samochodu uniwersalnego typu kombi Zakup kserokopiarek Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych - zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Informacja wizualna i multimedialna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska zakupy inwestycyjne Pozostała działalność System Zintegrowanego Ratownictwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 28, ul.ks.m.strzody kontynuacja termorenowacji

9 2. - modernizacja budynku Szkoła Podstawowa Nr 13, ul.eisnera budowa sali gimnastycznej Komputeryzacja -zakupy Gimnazja Gimnazjum G-1 ul. Ziemowita Przebudowa budynku szkoły, modernizacja sali gimnastycznej - dokumentacja Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, IV LO, G-9, (SP-37), ul. Kozielska 1a 1. - modernizacja budynku szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcące Nr 3, G-17, II LO, LOd, ul.wróblewskiego kontynuacja termorenowacji wraz ze zmianą źródła ciepła Liceum Ogólnokształcące Nr V, ul.górne Wały termomodemizacja Liceum Ogólnokształcące Nr l ul. Zimnej Wody modernizacja budynku szkoły z przebudową systemu grzewczego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, VI LO, G-8, (SP-38), ul. Partyzantów likwidacja lodowiska i przebudowa na boisko Licea i technika zawodowe Zespół szkół Łączności, ul. Warszawska termomodemizacja obiektu Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul.okrzei modernizacja kotłowni Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul.barlickiego modernizacja budynku, w tym termorenowacja Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul.kilinskiego 24a 4. - modernizacja budynku i sali gimnastycznej Komputeryzacja - zakupy Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Miejski Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego, ul. Zubrzyckiego instalacja zaworów termoregulacyjnych zakup i montaż ultrasonografu z Doplerem Przychodnia Ortopedyczna, ul. Kozielska zakup i montaż aparatu RTG i adaptacja pomieszczenia Przychodnia Akademicka, ul. Moniuszki 13

10 4. - dostosowanie obiektu do wymogów MZiOS (modernizacja por. K i chirurgicznej) Przychodnia nr 6, ul.lipowa dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym: wykonanie podjazdu Przychodnia nr 10, ul.rybitwy podłączenie do m.s.c., likwidacja kotłowni Przychodnia nr 11, ul.rolników przebudowa systemu ogrzewania wraz z instalacją Przychodnia nr 14, ul.pck 8. - przeniesienie do budynku PM 28 przy ul.paderewskiego Przychodnia nr 16, ul.kopemika adaptacja kontenera /SP-12/ na potrzeby przychodni -dokumentacja Inspekcja Sanitarna Miejska Stacja Sanrtarno-Epidemiologiczna, ul.banacha 4 1. Rozbudowa Stacji Opieka -społeczna Domy pomocy społecznej Modernizacja budynków DPS ul.derkacza Rozbudowa DPS, ul.derkacza 10 - pawilon dla 30 osób mocno upośledzonych Dotacja Wojewody Śląskiego na inwestycje DPS-D Rozbudowa i modernizacja DPS ul.pszczyńska Dotacja Wojewody Śląskiego na inwestycje DPS-P Ośrodki Pomocy Społecznej Rozbudowa systemu informatycznego "Pomost" - II etap Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Działu Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz terenowych p-któw pomocy społ. przy ul-zwycięstwa Adaptacja lokalu na potrzeby zespołu pracowników socjalnych Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione iośrodki interwencji kryzysowej 1. Mieszkania wspólnotowe dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Edukacyjna opieka wychowawcza Przedszkola Komputeryzacja Gospodarka komunalna i ochrana środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja gospodarki ściekowej miasta - dokumentacja Modernizacja gospodarki ściekowej miasta - realizacja Modernizacja kanalizacji ul. Horsta Bieńka i ul. Okrzei

11 4. Centralna Oczyszczalnia Ścieków Zarurowanie części potoku Ostropka Gospodarka odpadami Dotacja dla zakładu budżetowego Wysypisko Komunalne w tym: Rekultywacja istniejącego wysypiska Zakup spychacza Utrzymanie zieleni w miasta i gminach Parki miejskie w tym : monitoring p.póz. w Lesie Komunalnym sieć p.póz. W Lesie Komunalnym Zagospodarowanie Parku Szwajcaria - dokumentacja Park Starokozielski - ogrodzenie parku - instalacja elektryczna Park Toszecki - oświetlenie Park Chopina Skwery i tereny zieleni miejskiej w tym : Przebudowa zieleni wraz z małą architekturą ul.leśna ul.poniatowskiego Zagospodarowanie skweru ul. Piramowicza 11 etap Plan urządzenia Lasu Komunalnego /operat 10-letni/ Oświetlenie Lasu Komunalnego Zagospodarowanie Lasu Komunalnego Przebudowa alejek i trawników Al.Przyjaźni oraz budowa parkingu Zagospodarowanie terenów zieleni osiedla Kopernika Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Miejskim Zagospodarowanie terenu pomiędzy Zameczkiem Piastowskim a ul. Górnych Wałów Palmiarnia Miejska Rozbudowa pawilonów V,VI,VIII i budowa docelowej kotłowni - dokumentacja Docelowa kotłownia rezerwowa - realizacja Miejski Zarząd Usług Komunalnych Przygotowanie bazy MZUK Zakupy MZUK Zakup pojazdu wielofunkcyjnego MZUK Oświetlenie ulic, placów i dróg ul. Przyszowska ul.warszawska Pozostała działalność Odtworzenie ogródków działkowych z doprowadzeniem mediów przy ul. Jagodowej 11 etap

12 2. Adaptacja obiektów komunalnych - ul.bojkowska Zagospodarowanie Placu Krakowskiego - wyposażenie Inicjatywy lokalne Budowa parkingu za Urzędem Miejskim Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweqo Teatry muzyczne opery, operetki Teatry Muzyczny ul. Nowy Świat Wymiana urządzeń instalacji wymiennikowni cwu i co Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki Modernizacja budynku Dyrekcji MBP Komputeryzacja MBP Adaptacja pomieszczeń przedszkola na filię Biblioteki Miejskiej przy ul.paderewskiego Zakup kserokopiarek dla MBP i filii Muzea Zakup wyposażenia Willi Caro Adaptacja budynku przy ul.kazimierza Wielkiego na magazyn - dokumentacja Ochrona i konserwacja zabytków Renowacja Starówki Brama Raciborska Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Kryta pływalnia i sala sportowo-widowiskowa przy ul. Warszawskiej Modernizacja obiektów sportowych Pozostała działalność Kąpielisko Leśne, ul Toszecka - zagospodarowanie terenu z budową obiektów zaplecza Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice - modernizacja ośrodka /nagłośnienie, ogrodzenie/ Budowa nowego centrum rekreacyjno-sportowego - dokumentacja Ogółem

13 Załącznik nr 2c do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Remonty Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Remonty budowli ochronnych w placówkach oświatowych Oświata i wychowanie Pozostała działalność Remonty placówek oświatowe - wychowawczych bieżące i planowane Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Remonty gminnych budynków użytkowanych przez n.z-o.z Ocieka Społeczna Żłobki Remonty żłobków miejskich Edukacyjna opieka wychowawcza Przedszkola Remonty bieżące placówek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry muzyczne, opery, operetki Okotarowanie sceny Muzea Remont fortepianu w Willi Caro Ochrona i konserwacja zabytków Remonty budynków zabytkowych wykonywane przez: ZBM I TBS Sp. z o.o ZBM II TBS Sp. z o.o Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Hala sportowa "Sośnica" - remont hali sportowej i szatni wraz z wymiana instalacji Pozostała działalność Kąpielisko "Neptun" Sośnica - remont obiektu

14 Ogółem

15 Załącznik nr 2d do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Dofinansowanie jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami gminy Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota Rolnictwo i łowiectwo ,- Rejon. Związek Rolników, Kółek i Org. Rolnicz , Działalność Usługowa 7.700,- Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości 7.700, Ochrona zdrowia ,- Świetlica przy PCK ,- Świetlica przy TPD ,- Towarz. Wspierania Świetlic dla dzieci "Czesio" ,- Towarzystwo Wspierania Świetlic "Łabędź" ,- Towarzystwo Przyjaciół SP nr ,- Stowarzyszenie "Bratnia Dusza" ,- Katolickie Stow. na Rzecz Dzieci i Młodzieży ,- Towarzystwo Wspierania Świetlicy "Sośnica" ,- Centrum Edukacji Chrześcijańskiej 3.500,- Parafia Podni. Krzyża Św."Domek Dobrych Serc" ,- Śląskie Towarzystwo Ekologiczne ,- Górnośląskie Stowarzyszenie "Familia" ,- Klub Abstynentów "Krokus" ,- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ,- Katolickie Centrum Edukacji "KANA" ,- Parafia św. Józefa- Chorzów- kampan. plakatowa 5.000,- Stowarzysz. Rodzin Gliwickich - dni trzeźwości ,- Centrum Inicjatyw Społecznych ,- Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta 4.000,- "Dom Nadziei" Bytom ,- Stowarzyszenie Modelarzy 9.912,- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gliwickiej 4.000, Centrum Integracji Niepełnosprawnych 9.000,- Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek 4.000,-

16 Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą 4.300,- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 3.700,- Polski Związek Niewidomych , Opieka społeczna ,- Caritas Diecezji Gliwickiej ,- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta , Polski Czerwony Krzyż ,- Polski Komitet Pomocy Społecznej 6.000,- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ,- Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie i Dziecku "Dom" , Edukacyjna opieka wychowawcza ,- Punkt Logopedyczny dla dzieci z wadami słuchu 2.500,- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,- Kuratorskie Ośrodki Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach ,- Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" 7.000,- Centrum Inicjatyw Społecznych ,- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Gliwickiej ,- SNAP - Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów 1.500,- Polonistów Zespół Miniatur Tanecznych "Gadułu" 4.000,- Zespół Tańca Nowoczesnego "ILUZJA" 3.000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących 1.000,- Niesłyszących Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 2.000,- Krajowej Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Stryjan 1.500,- Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Sośnica" 1.800,- Społeczne Ognisko Muzyczne 3.000,- Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śl ,- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich oddział w Gliwicach 2.800,- Festiwal "Dni Muzyki Organowej" ,- Polski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Gliwicko - Zabrski w tym: - Chór Kameralny "Collegium Musicum" ,- - Akademicki Chór Politechniki Śląskiej ,- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gliwickiej w tym: Grupa Plastyczna "Faun" , , ,- Stowarzyszenie Sympatyków zespołu "GWAR" 6.000,- Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" 5.000,- People to People Polska 8.000,- Forum Dialogu Między Narodami ,-

17 Klub Kulturalno - Oświatowy "Perełka" ,- Towarzystwo Rozwijania Kontaktów Polsko - Ukraińskich "Kontakt" 1.000, Kultura Fizyczna i Sport ,- Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących 2.700,- Gliwicki Klub Rekrea. - Sportowy "Stokrotka" 3.000,- Stowarzyszenie Śląski Yacht Club ,- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajozn ,- Gliwicki Klub Karate Kyokushinkai 7.000,- Gliwicki Klub Sportowy "PIAST" ,- Komunikacyjny Klub Sportowy "Kolejarz" ,- Liga Obrony Kraju - Klub Sportowy Łączności 2.100,- Aeroklub Gliwicki ,- Towarzystwo Miłośników Szachów "Roszada" 9.500,- Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych ,- Akademicki Związek Sportowy ,- Miejskie Towa. Krzewienia Kultury Fizycznej 6.700,- Grupa Kolarska "Gliwice" ,- GZKS "Sośnica" ,- KS "Carbo" ,- ŁTS "Łabędy" ,- PUS "Gliwice" 4.400,- RKS "Fortuna" 4.600,- Liga Morska, Klub Żeglarski Mesa 6.500,- Gliwickie Towarzystwo Koszykówki ,- Gliwicki Klub Tenisowy 2.000,- TS "Hutnik" 2.200,- KW "Garland" 5.000,- KS "Kodokan" 2.000,- SKS "Muszkieter" ,- SKHnT "Panda" 7.500,- SKS "Spartakus" 6.500,- UKS "Kometa" ,- UKS "Olimpik" 4.300,- UKS SP ,- UKS "39" 5.500,- UKS, DomDz ,- MUKS 6.000,- UKS "Saba" Dom Dziecka 3.000,- UKS "Uśmiech" 3.000,-

18 UKS "Wiking" 2.500,- GKK "Wiking" 4.000,- UKS "Sośnica" SKS "Spartakus" 3.500,- Międzyszkolny Klub Narciarski 2.500,- Ogółem ,-

19 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Zadania zlecone gminie na 2001 rok. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna wydatki bieżące Opieka społeczna Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące

20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące Ogółem

21 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/585/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu Gliwice na 2001 rok. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja weterynaryjna Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochrona zdrowia Inspekcja sanitarna Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: Powiatowy Urząd Pracy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Placówki opiekuńczo-wychowawcze Opieka społeczna Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Policja Straż Pożarna Powiatowe urzędy pracy Ogółem

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo